Page 1

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav informatiky

Lucie Koníčková Obor: Informační a knihovnická studia

Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež Social Media and Libraries – Facebook. Model of Library Profile Focused on Children and Young Adults

Diplomová práce

Opava 2011

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jindra Planková, PhD.


Prohlášení Prohlašuji,

že

jsem

diplomovou

práci

na

téma

Sociální

média

a knihovn y – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež, v ypracovala samostatně s použitím pramenů uveden ých v bibliografii.

V Opavě 29. dubna 2011

………………………………………. podpis


Poděkování Na tomto místě b ych ráda poděkovala především vedoucí své práce, PhDr. Jindře Plankové, PhD., za podporu a v ýborné vedení, dále pak Mgr. Anně Janíkové za neocenitelnou inspiraci, Mgr. Jánu Gondoľovi,

PhD., za cenné rad y a v neposlední řadě také madam Pavlíně Šomanové, za ochotu a pomoc při realizaci průzkumu.


Anotace Diplomová

práce

s názvem

„Sociální

média

a

knihovn y

Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež“ je studií zab ývající se současn ým fenoménem sociálních médií, zejména pak jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí na internetu, Facebookem. Tuto oblast nahlíží z pohledu knihoven, nastiňuje její historick ý v ývoj, různorodou terminologii, princip y fungování a pozitivní i negativní vliv y, které se k ní pojí, za účelem v yt yčení potenciálních možností, jež

pro knihovn y může sk ýtat. Hlavní částí je formulace teoretického modelu

knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež a jeho praktická realizace v rámci služby Facebook.

sociální média – sociální sítě – knihovn y – Facebook – model

Annotation Thesis „Social Media and Libraries – Facebook. Model of Librar y Profile Focused on Children and Young Adults“ is a stud y which deals with

the

current

phenomenon

of

social

media,

particularl y

one

of the most popular internet social network, Facebook . This field is seen from the view of libraries, there is outlined its history, varied terminology, functional principles and associated positive and negative effects to show potential opportunities from the library´s point of view. The main part includes formulation of the theoretic model of library´s profile

focused

on

children

and

yo ung

adults

and

its

implementation within Facebook.

social media – social networks – libraries – Facebook – model

practical


Obsah Úvod .................................................................................................................................. 7 1 Média, online sociální komunikace, sociální média ................................................. 10 1.1 Nová média a Web 2.0 .............................................................................................. 11 1.2 Vymezení pojmu sociální média ............................................................................... 12 1.2.1 Sociální sítě ............................................................................................................ 18 1.3 Vývoj SM a OASS .................................................................................................... 19 1.3.1 Friendster ............................................................................................................... 24 1.3.2 MySpace................................................................................................................. 26 1.3.3 Facebook ................................................................................................................ 27 1.3.4 Niche communities................................................................................................. 31 1.3.5 OSS a sdílení médií ................................................................................................ 32 1.3.6 Real Time Updates, microblogging ....................................................................... 34 2 Využití Facebooku v knihovnách ............................................................................. 37 2.1 Funkce a možnosti OASS Facebook ......................................................................... 38 2.1.1 Osobní profil .......................................................................................................... 39 2.1.2 FB fan page ............................................................................................................ 40 2.1.3 Přátelé a fanoušci ................................................................................................... 42 2.1.4 „Zeď“ ..................................................................................................................... 43 2.1.5 Fotografie a videa................................................................................................... 43 2.1.6 Hlavní stránka aneb FB feed .................................................................................. 44 2.1.7 Nastavení soukromí................................................................................................ 45 2.2 Aspekty potenciálu FB pro knihovny ....................................................................... 47 2.2.1 Cílový segment ...................................................................................................... 48 2.2.2 Virální charakter šíření informací .......................................................................... 48 2.2.3 Statické webové stránky a dynamika FB aplikací.................................................. 49 2.3 Stinná stránka SM – soukromí a ochrana osobních údajů ........................................ 53 2.3.1 Ochranná politika a strategie SM ........................................................................... 54 2.3.2 Sdílení informací – druhá strana stejné mince ....................................................... 55 2.3.3 Nesdílet, nekomunikovat nebo raději fabulovat? ................................................... 56 3 Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež ....................................... 58 3.1 Návrh profilu ............................................................................................................. 59 3.2 Hlavní princip OSS = sdílení .................................................................................... 59 3.3 Tematická struktura vzorového profilu ..................................................................... 63 3.3.1 Modul „Informace o knihách“ ............................................................................... 65 3.3.2 Modul „Zábava“ ..................................................................................................... 68 3.3.3 Modul „Akce, události“ ......................................................................................... 71 3.3.4 Modul „eBezpečí“ .................................................................................................. 72 4 Děti a mládež KPBO – praktická aplikace modelu ................................................... 77 4.1 Vytvoření profilu ....................................................................................................... 78 4.2 Propagace profilu ...................................................................................................... 79 4.3 Náplň profilu ............................................................................................................. 80 4.4 Evaluace profilu ....................................................................................................... 82 4.4.1 Stanovení hypotéz a reprezentačního vzorku ......................................................... 83 4.4.2 Sběr dat, dotazník ................................................................................................... 84 4.4.3 Vyhodnocení dotazníku ......................................................................................... 84 4.4.4 Statistické údaje o profilu Děti a mládež KPBO .................................................... 89


4.4.5 Fanoušci ................................................................................................................. 94 4.4.6 Interpretace výsledků evaluace .............................................................................. 94 4.5 Shrnutí praktické aplikace modelu ............................................................................ 95 Závěr ............................................................................................................................... 99 Resumé .......................................................................................................................... 103 Literatura ....................................................................................................................... 105 Seznam tabulek a grafů Seznam zkratek Seznam příloh Přílohy


Úvod Nová koncepce Webu 2.0, která nastoupila svou dráhu teprve nedávno, s sebou přinesla nespočet aplikací, jež umožňují lidem téměř zcela přenést svou sociální existenci do virtuálního prostoru internetu. Sociální vazb y a interakce se dílem i dík y ní ještě více transformoval y v signál y

putující

Knihovn y

následující

Library 2.0

se

digitálními tento

snaží

stezkami

v ývoj

tomuto

elektronické

v rámci

trendu

své

komunikace.

paralelní

přizpůsobit.

Jednou

koncepce z mnoha

typick ých tendencí je v ytváření profilů na sociálních sítích v prostředí internetu. A diplomová práce na téma Sociální média a knihovn y – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež se zaměřuje právě na tento trend.

Motivů ke zpracování právě této oblasti bylo několik. V první řadě

to

b yla

snaha

nějak ým

způsobem

navázat

na tematiku

předchozí

bakalářské práce, která se zab ývala teoretick ým modelem multimediální knihovn y pro děti a mládež, jenž v ycházel z inspirativních zkušeností jin ých knihoven a nejnovějších trendů ze zahraničí. Dalším faktorem se později ukázal právě trend v ytváření profilů knihoven v prostředí sociálních sítí online, zejména jedné z nich, která v té době zažívala v Česku

velmi

rychl ý

rozvoj,

a

tou

byl

Facebook.

V návaznosti

na následující velkou popularitu tohoto kroku, kd y vznikalo i množství

článků věnující se právě tomuto fenoménu, autorku zaujal hlavně fakt, že

ačkoliv knihovn y nakonec rozeznal y směr v ývoje a následoval y tento trend, efektivita a pozitivní v ýsledk y, jež by měl y vzápětí přijít, neb yl y příliš zřetelné. Hlavním motivem se tak stal zájem zjistit, zda je pro knihovn y účast v těchto aplikacích vůbec potřebná, efektivní a mající nějak ý v ýznam a praktické dopad y z hlediska naplňování ústředních principů

a cílů knihoven jako čtenářsk ých, vzdělávacích a informačních institucí. Pro diplomové

účel y práce

a

možnosti

bylo

nutné

zpracování zvolit

takové

určité

limit y

tematik y a

v rámci

hranice

dané 7


problematik y, ab y její řešení nenab ylo příliš mohutn ých rozměrů. Cílem práce tak b yl definován pokus o formulaci a v yt yčení komplexního modelu jakob y vzorového profilu knihovn y k v yužití v oblasti v ybrané aplikace sociální sítě v prostředí internetu. Zaměření tohoto profilu b ylo v návaznosti na předchozí zkušenosti zacíleno opět na děti a mládež s v ymezením věku 13 až 18 let a jako nejvhodnější místo pro testovací

profil b yla v ybrána aktuálně nejpopulárnější sociální síť v Česku – Facebook.

Vlastní obsah práce je členěn do čt yř hlavních kapitol, logicky se

však náplň skládá ze dvou stěžejních částí, a to části teoretické a části

praktické. První kapitola teoretické části s názvem „Média, online sociální komunikace, sociální média“ se zab ývá zejména v ymezením pojmů z názvu a terminologie pro účely diplomové práce. Jako další podkapitolu

také

zahrnuje

v ývoj

v oblasti

sociálních

médií

od počátečních technologií, jež b yl y současn ým aplikacím nezb ytn ými základ y, až k nejnovějším směrům, jimž se tento trend ubírá.

Druhá kapitola teoretické části se zaměřuje na sociální média

a hlavního zástupce sociálních sítí, který b yl zvolen i pro praktickou část, a jímž je Facebook. Věnuje se zevrubné charakteristice jeho

principu a hlavních funkcí, na jejichž základě pak formuluje nejen potenciální v ýhod y pro v yužití z hlediska knihoven, ale také určitá

negativa, která často ze sdílení informací prostřednictvím těchto kanálů v ypl ývají. Následující zaměřením

na

celek děti

a

s názvem mládež“

„Model

knihovního

představuje

ústřední

profilu téma

se

práce.

Po v ýchozí identifikaci hlavních principů, které v sociální síti Facebook panují, jsou zde v ysvětlen y a demonstrován y základní m yšlenk y tvořící pom yslné

stavební

základ y

vzorového

profilu.

Podrobněji

je

pak

rozpracována tematická struktura jeho náplně do jednotlivých modulů a naznačen způsob následné tvorb y, provozu a plnění profilu při reálném provozu.

8


Závěrečná čtvrtá kapitola zahrnuje zmiňovanou praktickou část. „Děti a mládež KPBO – praktická aplikace modelu“ se věnuje přenesení teoretick ých v ýchodisek v yjádřen ých v předchozích kapitolách do prax e prostřednictvím v ytvoření testovacího profilu, který se řídí jejich

zásadami. Je zde zaznamenán kompletní proces od v ytvoření profilu, jeho propagace, průběhu provozu až po závěrečn ý evaluační průzkum, kd y je na základě shrnutí dosažen ých v ýsledků testu cel ý model zhodnocen.

Hlavními zdroji pro obecná v ýchodiska teoretické části této práce

b yl y zejména článk y ze zahraničních periodik získan ých prostřednictvím dostupn ých

odborn ých

plnotextov ých

databází

a

příspěvk y

v elektronick ých periodikách a v osobních internetov ých archivech odborníků se zaměřením na sociální média. Za všechn y lze jmenovat například Danah Boyd, americkou specialistku a v ýzkumnici v oboru sociálních médií u společnosti Microsoft a na Harvardské univerzitě. Při sestavování průzkumu pak tvořila hlavní teoretickou oporu příručka pro sociologické studie od sociologa Miroslava Dismana. Diplomová práce je dle možností doplňována obrázk y, ukázkami, grafy a tabulkami, které podtrhují, demonstrují, zdůrazňují a doplňují psan ý text, zejména v kapitole rozebírající teoretická v ýchodiska modelu a pak také při popisu jeho realizace a následném průzkumu. V textu je na ně

odkazováno

klasick ým

způsobem,

např.

viz

Příloha

1.

Pro rozsáhlejší infografik y a užité propagační materiál y větších rozměrů b yl v ytvořen další seznam příloh, a to externích, které jsou označen y písmen y abeced y a volně uložen y v kapse na vnitřní straně zadních desek. V textu je na ně odkazováno takov ým způsobem, jako např. viz Externí příloha A. Seznam y zach ycující kompletní doprovodn ý aparát jsou zařazen y za v ýč tem bibliografie v závěru práce.

9


1 Média, online sociální komunikace, sociální média Služb y knihoven dnes představují poměrně širokou oblast, kterou není

třeba

představovat.

V historii

jejich

rozvoje

je

v ýznamn ým

mezníkem automatizace knihovních procesů. Dík y ní b ylo možno služb y rozšířit, interní proces y optimalizovat a opět v yjít o krok vstříc

čtenářům, z nichž se pomalu v yvinuli uživatelé. Za další v ýznamn ý fakt

lze pokládat rozvoj internetu jako globální komunikační sítě, která knihovnám nabídla další příležitosti k rozvoji. Je třeba vnímat současné trend y, uvědomit si pokrok, který ukazuje, ač to ještě spoustě z nás nedochází (nebo nechce dojít), že komunikace a interakce lidí se pomalu, ale jistě přesouvá na web, pokud tam již z velké části není úplně. Tento

přesun je třeba chápat ne jenom tak, že jde o odlidštění mezilidské komunikace, ztrátu vazeb, kontaktů apod., n ýbrž i jako formu, která umožňuje pohodlnějším způsobem získat informace, provádět rozmanité úkon y bez nutnosti návštěv y konkrétní fyzické instituce, což se může někomu zdát jako vrchol lenosti, ale na druhou stranu jde o příjemné a mnohd y

velmi

užitečné

a

vítané

ulehčení

řešení

problémů

s cestováním, dopravou, vzdáleností.

Z fyzick ých čtenářů se od dob před automatizací a příchodem

internetu stali již dávno uživatelé. A stejně jako se čtenáři museli naučit

přijmout a v yužívat v ýhod y automatizace své knihovn y, je teď řada právě

na knihovnách, ab y se zase přiučil y něco od nich. V prvé řadě je třeba se uživatelům do jisté míry přizpůsobit, naslouchat jejich potřebám, požadavkům, přáním. Ne že b y to knihovn y nedělal y, ale sledovat dnešní trend y často znamená jít tam, kde jsou uživatelé, dělat to, co žádají

a v yužívají a zvládat vše tak, jak to oceňují. V naznačené souvislosti lze hovořit o webové prezentaci knihoven. Po přidání současných populárních trendů z takto složené rovnice v ypadnou

sociální

média,

jako

příklad

aktuálních

internetov ých

a sociálních zájmů společnosti. 10


1.1 Nová média a Web 2.0 Pojem médium ve sm yslu prostředku pro přenos informací je lidstvu znám ý již několik stovek let. Od 60. let 20. století, kdy kanadsk ý teoretik

Marshall

McLuhan

poprvé

pojmenoval

skupinu

takov ých

prostředků názvem nová média, se jejich v ývoj posunul dále. U nov ých médií forma a obsah již nejsou věcmi jasně rozeznateln ým i.

A jejich

definování je rovněž těžko uchopitelné, jelikož není zřetelná ani hranice mezi „starými“ a „nov ými“ médii, které se navíc navzájem ovlivňují. 1 Podle mediálního teoretika Vina Crosbieho, existují v podstatě jen tři druh y médií, které se rovnají třem druhům transportu 2: 1. interpersonální médium (one-to-one) – komunikace tváří v tvář, kd y

každ ý

kontrolu

nad

sdílen ým

obsahem

a

může

si ho přizpůsobit sv ým potřebám a zájmům, 2. masmédium (one-to-man y) – jeden určitý obsah směřuje ke všem recipientům a ten, kdo jej v ysílá, má nad ním absolutní kontrolu, 3. nové

médium

informace v podstatě

(man y-to-man y)

může

být

jedinečně

simultánně

doručena

nesčetnému

množství

lidí,

individualizovaná nebo

zobrazena

přičemž

každ ý

ze zainteresovan ých účastníků přenosu sdílí rovnou a vzájemnou kontrolu nad tímto obsahem.

Třetí druh je charakteristick ý také tím, že se u něj, stejně jako při poh ybu vzduchem, neobejdeme bez technologie – „touto technologií je sociální software a stav, ve kterém se internet jako hypermédium pod vlivem jeho rozšíření ocitá, se označuje pojmem Web 2.0“ 3. Web 2.0 lze jin ými slov y popsat také jako n yní již ustálené označení pro etapu v ývoje webu, cca od roku 2004, jež se v yznačuje přechodem od pevné form y obsahu k jeho sdílení a společné tvorbě. Mezi charakteristik y této 1

FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? CROSBIE, Vin. What is 'New Media'? 3 FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? 2

11


etap y patří sdílení videa, blogging, sociální software, tagování, wikis a další, jež jsou znázorněn y na jiném prvku Webu 2.0, a to tagovém mraku, ilustrovaném obrázkem 1.

Obr. 1 Tag cloud zach ycující dílčí složk y Webu 2.0, zdroj: MetroNetIQ.com [online]. June 28, 2008 [cit. 2011-02-23]. MetroNet IQ.com: The World Wide Web: W3, Web 2.0 and Beyond. Dostupné z WWW: <http://www.metronetiq.com/archives/2008/06/web_20_revisite.html>.

1.2 Vymezení pojmu sociální média Jednou z hlavních technologií nov ých médií a Webu 2.0 je ted y sociální software. Sociální software neboli sociální média (dále jen SM), je možno chápat jako další poddruh médií obecně. V rámci tohoto 12


poddruhu lze v yjmenovat různé prvk y a charakteristik y za účelem v ytvoření představ y o jeho obsahu a struktuře. Mezi klíčová slova v ystihující tuto oblast b y se dal y zařadit pojm y jako: sdílení, vztah y, interakce, komunikace, konverzace, zpětná vazba, lidé a další, jak je ukazuje např. Obr. 2.

Obr. 2 Tag cloud zach ycující klíčová slova k pojmu sociální média, zdroj: BREAKENR IDGE, Deirdre. PR 2.0 Strategies : Deirdre Breakenridge [online]. January 29th, 2010 [cit. 2011-02-23]. Social Media Definition in a Cloud | Deirdre Breakenridge. Dostupné z WWW: <http://www.deirdrebreakenridge.com/2010/01/social-media-definitionin-a-cloud/>.

Stanovení exaktní definice, která b y explicitně v yjadřovala, co jsou SM, je však stejně složité, jako je tomu u nov ých médií. Existují různé

formulace,

které

zohledňují

jednu

nebo

více

charakteristik

za účelem jejich definování. Různost pohledů na podstatu SM tkví zejména v šířce možností jejich zaměření a v yužití, a to je také důvodem, proč dosud neb yla stanovena jednotná terminologie. Pro nalezení pojmů 13


korespondujících s účelem a tématem této diplomové práce je třeba v yjít z charakteristik, jimiž se oblast SM v yznačuje. Před v yjmenováním t ypick ých vlastností je však třeba nejprve zmínit, jaká média vlastně do skupin y SM patří. Na základě identifikace jejích prvků pak budou charakteristik y v ystupovat mnohem zřetelněji. Velmi přehledně strukturu množin y SM znázorňuje schéma Freda Cavazz y (viz Obr. 3). Rozdělil v něm nejrůznější sociální software na internetu do několika kategorií 4: • nástroje pro publikování – blogy (Typepad, Blogger), wikis 5 (Wikipedia, Wikia), občanské žurnalistické portál y (Digg, Newsvine), • nástroje pro sdílení – videa (YouTube), fotografií (Flickr), odkazů (del.ic.io.us, Ma.gnolia), hudb y (Last.fm, i Like), prezentací (Slideshare), zpětné vazb y k produktům (GetSatisfaction), recenzí (Crowdstorm), • nástroje k diskusím a konverzaci – diskusní fóra (Phorum), video fóra (Seesmic), instant messaging 6 (ICQ, Meebo, Windows Li ve Messenger), Vo IP 7 (Sk ype, Google Talk), • sociální sítě – (Facebook, M ySpace, Bebo, Hi5, Orkut) a nástroje pro tvorbu sociálních sítí (Ning), • nástroje pro mikropublikování, mikroblogging (Twitter, Pownce, Jaiku), • nástroje sociální agregace (FriendFeed, Socializr, Profilactic), • platformy pro livecast hosting 8 (Yahoo! Live, UStream) a mobilní ekvivalenty (Qik, Kyte, Flixwagon), • virtuální světy (Second Life, There), 3D chaty (Habbo, IMVU) a virtuální svět y věnované teenagerům (Stardoll, Club Penguin), 4

CAVAZZA, Fred. Social Media Landscape. Webové stránky umožňující rychlou editaci a aktualizaci obsahu libovolným počtem uživatelů. 6 Služba umožňující uživatelům sledovat, kdo z jejich přátel je připojen a komunikovat v reálném čase. 7 Voice over Internet Protocol. Technologie umožňující telefonování prostřednictvím počítačové sítě. 8 Livecast hosting – místo pro sdílení živě vysílaných videopřenosů prostřednictvím např. soukromých webkamer uživatelů. 5

14


• social gaming platforms 9 (Im In LikeWithYou, Doof), casual gaming portals 10 (Pogo, Kafe, Kongregate) a hry na sociálních sítích (Three Rings, SGN), • MMO 11 (Neopets, Gaia Online) a MMORPG 12 (World of Warcraft).

Typické vlastnosti této skupin y médií b y se na základě společn ých charakteristik v ýše uveden ých kategorií dal y jednoduše shrnout asi takto 13: • aktuálnost a možnost okamžité editace, • interaktivita v reálném čase,

• zpětná vazba prostřednictvím komentářů, • multimedialita – možnost doplnit text videem, obrázkem, zvukem nebo odkazem, • sociální validita – možnost hodnocení obsahu, • relativní svoboda projevu, • neomezen ý prostor pro publikování, • sdílení obsahu.

9

Platformy pro hraní her jako specifického způsobu sociální interakce. Platformy pro hraní her vyznačujících se jednoduchými pravidly, nevyžadující žádné hlubší znalosti herní strategie nebo dlouhodobější časový závazek a zaměřených především na příležitostné hráče. 11 Massively multiplayer online game. Online video hra, která je schopná pojmout stovky simultánně hrajících hráčů. 12 Massively multiplayer online role-playing game. Druh online video hry, kde dochází k interakcím v rámci velkého počtu hráčů hrajících různé role v prostředí virtuálního herního světa. 13 SCOBLE, Robert. What is social media? 10

15


16 Obr. 3 Schéma kategorií služeb v rámci sociálních médií, zdroj: CAVAZZA, Fred. FredCavazza.net [online]. 9 juin 2008 [cit. 2011-02-24]. Social Media Landscape. Dostupné z WWW: <http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social-media-landscape/>.


Dík y různorodosti a bohatosti, jakou se služb y v rámci SM v yznačují, je obtížné stanovit jednotnou a v ýstižnou definici. Názory jednotliv ých autorů se vesměs snaží opřít zejména o nejv ýraznější charakteristik y, jimiž jsou sdílení, interakce a multimedialita. Fred Cavazza, autor v ýše uvedeného schématu, definuje na jeho základě SM jako „místa, nástroje a služb y umožňující jednotlivcům v yjádřit se (a tak existovat) za účelem setkávání, sdílení…“ 14. Další zajímavé názory prezentuje na svém blogu Ray Schiel. Posbíral názory lidí z komunit y, která se SM zab ývá a publikoval je v příspěvku „’These Are a Few Of M y Favorite Things‘: Defining Social Media“. Mezi nejv ýs tižnější patří např. 15: • „…jsou

internetové

nástroje

umožňující

lidem

sebevyjádření

prostřednictvím tvorby profilu a sdílení textu, obrázků, videí a audia,

které

vytvořili

nebo

získali

z nejrůznějších

zdrojů

a mohou jim též pomoci najít své dřívější přátele nebo potkávat nové, kteří sdílejí jejich zájmy.“ (Mariano Andres Garcia), •

„Sociální média jsou sbírkou nástrojů, které umožňují lidem komunikovat

mezi

sebou.

Volba

toho,

jak

široce

chce

komunikovat, je ponechána na jednotlivci. … Sociální média mu do značné míry umožňují i zvolit publikum, zprávu a obsah.“ (Anthon y Power),

• „…toto jsou nástroje, které vám dají možnost přímo a čestně komunikovat (v obou směrech!) a spojovat se s vašimi přáteli, zákazníky nebo kýmkoliv sdílejícím společné zájmy, nadšení, problémy

nebo

vytvořit

si

obavy; vlastní,

nechávají specificky

všechny

zúčastněné

zaměřenou

strany

komunitu.“

(Krz ysztof Nowak), • „Digitální nástroje umožňující jednotlivcům sdílet, spojovat se a b ýt v interakci s přáteli a přáteli přátel.“ (Jason Dojc). 14 15

CAVAZZA, Fred. Social Media Landscape. SCHIEL, Ray. “These Are a Few Of My Favorite Things”.

17


Na základě v yjádření názorů odborníků, které se do značné míry v určit ých

oblastech

překrývají,

a

s přihlédnutím

k v yjmenovan ým

charakteristikám SM, již nebude tak složité si alespoň učinit o obsahu tohoto pojmu představu. Pokud jde o zach ycení jeho v ýznamu, nejlépe jej, dle názoru autork y, v yjádřil Scott Krinsk y: „Komunikace

prostřednictvím

sociálních

médií

je

na

rozdíl

od jednosměrné komunikace tradičních médií konverzací. Sociální média závisí na interakci mezi lidmi. Klíčovým elementem je odpověď publika, ať už jde o komentáře nebo editaci originálního obsahu/zprávy.“ 16

1.2.1 Sociální sítě

Z hlediska tématu diplomové práce je třeba v této fázi stanovování terminologie

pojmenovat

ještě

jeden

termín,

se

kterým

se

bude

v následujících kapitolách pracovat. Jde o definici jedné z kategorií SM – sociálních sítí. Pojem má v angličtině kromě přepisu „social networks“

ještě další často užívané ekvivalent y, a to „social network services“, „social networking sites“ nebo „social network sites“. Rozdíl mezi dvěma posledními variantami b y se laikovi možná nezdál b ýt tolik v ýznamn ý, ale americká odbornice v oblasti v ýzkumu SM, Danah Bo yd,

upřednostňuje termín „social network site“, a to z toho důvodu, že v ýraz „networking“

(v

českém

překladu

síťování)

v yjadřuje

činnost

v průběhovém čase. V rámci celého v ýrazu to pak evokuje kladení důrazu

na iniciování nov ých vztahů, což může b ýt podle Bo yd zavádějící, jelikož ačkoliv je to na těchto sítích možné, nejde o zpravidla primární

činnost, jíž se zab ýv ají uživatelé na většině z nich.

„To, co činí tyto sítě jedinečnými, není příležitost seznámení

se s neznámými, ale spíše možnost uživatelů formulovat a zviditelnit svou vlastní sociální síť. To sice může mít za následek spojení mezi jednotlivci, které by jinak nevzniklo, ale není to cílem a ona setkání

16

SCHIEL, Ray. “These Are a Few Of My Favorite Things”.

18


patří mezi často mezi ‘latentní vazby’ mezi lidmi, kteří spolu sdílejí určité vztahy i offline. Na mnohých velkých online sociálních sítích se účastníci nezbytně nutně ‘nesíťují’ a nehledají nové známé, nýbrž

primárně komunikují s těmi, kteří už jsou částí jejich rozšířené sociální sítě.“ 17

Po stanovení anglického v ýrazu je třeba v ymezit i jeho česk ý

ekvivalent. Překlad termínu „social network site“ do češtiny však není jednoduch ý, a proto považuje autorka za vhodné v yjít z relativně

ustáleného slovního spojení „sociální sítě“. Tímto termínem lze však určit

v podstatě

fyzick ý

okruh

všech

znám ých,

spolupracovníků,

rodinn ých příslušníků, partnersk ých a přátelsk ých vztahů jednotlivce v běžném

životě

a

tzv.

offline.

Pro

zdůraznění

do

určité

míry

„virtuálního“ charakteru sociálních sítí, o nichž bude řeč v následujících

kapitolách, b ylo zvoleno slovní spojení „online aplikace sociálních sítí“ (dále jen OASS), které v yjadřuje přenesení těchto vztahů do digitální podob y za pomoci určité počítačové technologie.

1.3 Vývoj SM a OASS Historie

SM

sahá

v

podstatě

k

dějinám

osobních

počítačů

a internetu vůbec. Li dé totiž používali počítače k sociální komunikaci již od ran ých prvopočátků této technik y. 18 Ještě před příchodem internetu zde b yl y s ystém y BBS neboli Bulletin Board Systems, které fungoval y jako elektronické nástěnk y a „...nabízely

informace,

soubory,

možnost

komunikace

mezi

uživateli. ... Po technické stránce to byly počítače, umožňující vzdálený přístup

uživatele

ke

svým

zdrojům.

Ty

mohly

být

nejrůznější,

od jednoduchých zpráv, přes nabídku souborů uspořádaných do různých

17 18

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites. MCCONNELL, Brian. Social Networks, from the 80s to the 00s.

19


knihoven,

interaktivní

služby

hry),

(například

po

různé

chaty

a diskuse” 19. Popularita těchto s ystémů tkvěla hlavně v tom, že výměna zpráv a souborů

fungovala

dovolovalo

na

uživatelům

Nejpopulárnějším

se

základě

modemů

komunikovat

stal

FidoNet,

i

telefonních na

založen ý

linek,

a

to

velké

vzdálenosti.

Tomem

Jenningsem

v San Francisku v roce 1983, jehož oblíbenost tkvěla zejména v široké dostupnosti

technologie

přeposílání

souborů

způsobem „store-and-

forward“ a nízk ých nákladech na provoz. 20 V 90. letech 20. století se objevil internet a s ním se postupně začal y v ynořovat i první online služby, kd yž komerční firmy začínal y

vnímat web jako další směr a prostor své činnosti. Došlo k nárůstu

webov ých služeb i jejich uživatelů, jak se internet dostával postupně i k těm řadov ým z nich a online služb y se transformoval y z původních destinací,

na

něž

uživatelé

mířili,

v

brán y

a

„startovací”

místa

do internetu. Bulletin Board S ystems, původně v yu žívané zejména firmami, začal y postupně rozšiřovat své služb y tak, ab y b yl y snadněji dosažitelné pro co nejvíce uživatelů po celém světě. Oblíbenost online služeb rostla a tím, jak se internet pomalu stával mainstreamovou záležitostí, stoupala i jeho popularita jako nového fenoménu. Počet lidí zakládajících si svou identitu ve virtuálním prostoru vzrůstal, firm y produkující online služb y ch ytře v yužili hlavního rysu této tendence a v podstatě jim dali to,

po čem toužili – možnost poznat více dalších lidí, kteří sdílejí stejné

zájm y a názory, a to skrze webové stránk y, umožňující jim tuto formu socializace – sociální sítě (social networking sites). Pravděpodobně první takovou sociální sítí na webu b yl Beverly Hills Internet neboli také Geocities, který umožňoval uživatelům v ytvořit si zdarma domovskou stránku v rozmanit ých městech nebo

19 20

PETERKA, Jiří. Historie českého internetu : BBS, alias Bulletin Board System. Livinginternet.com.

20


zemích. 21 Velmi populární webhosting pak odkoupila společnost Yahoo! za několik bilionů dolarů v době tzv. internetové bubliny (internet bubble era, dot-com bubble era). Jednalo se o „spekulativní bublinu, která pokrývala období let 1995 až 2001, kdy akciové trhy západních národů zaznamenaly exponenciální růst hodnot spojených s internetem, jako novým sektorem, a dalších odvětví s ním spojených” 22. Toto období b ylo poznamenáno zakládáním (a v mnoh ých případech i velkolep ým

selháním) nov ých firem na internetu, často označovan ých jako ‘dot-

coms’ dík y suffixu .com, který si přidávaly za názv y sv ých společností. „Kombinace rychle rostoucích cen akcií, individuálních a široce dostupného

rizikového

kapitálu

vytvořila

jakési

bujné

prostředí,

ve kterém mnoho z těchto podniků odbylo standardní obchodní modely a zaměřily se jen na zvyšování podílu na trhu. Následné prasknutí této bubliny znamenalo začátek relativně mírné, ale poměrně dlouhé recese ve vyspělém světě na začátku 21. století.” 23 Během éry internetové bublin y došlo k v ýznamnému posunu v komunikaci, a to vytvořením prvních programů pro instant messaging, ted y

posílání

a

přijímání

zpráv

či

souborů

v

reálném

čase.

Pravděpodobně nejznámější z nich, ICQ, z polovin y 90. let 20. století, s sebou

přinesl

také

první

zkušenosti

s

osvojením

si

avatara 24,

používáním nejrůznějších zkratek (např. LOL = hlasit ý smích, z angl. laughing out loud) či emotikon 25.

Jednou z příček na žebříku v ývoje b yl y i internetové seznamky (dating sites), které již umožňoval y v ytvářet více strukturované profil y, nahrávat fotografie a kontaktovat ostatní účastník y služb y. Velkou roli v evoluci sociálního webu pak hrála i online diskusní fóra (online forums), která nabízela právě možnost najít si ve velkém množství témat to své a v rámci něj pak komunikovat a s lidmi sdílejícími stejná 21

GUNA. Social Media – A History of Social Media and Social Media Marketing. Academic dictionaries and encyclopedias. 23 Academic dictionaries and encyclopedias. 24 Vizuální reprezentace uživatele ve virtuálním světě. 25 Grafický symbol složený z interpunkčních a speciálních znaků vyjadřující pisatelovu náladu. 22

21


stanoviska, názory, zájm y apod. Internetová fóra si zachovala přízeň uživatelů až dodnes a v současné době se snaží přizpůsobit trendu OASS větší podporou struktury uživatelsk ých profilů. 26 Tyto webové služby se sice těšil y velké oblibě a měl y také za následek počítačov ých

velké

množství

nadšenců,

kolem

uživatelů,

zejména

nichž

se v podstatě

z

řad

mlad ých

utvářela

první

diskusní fóra, ale spojoval y především lidi, kteří měli společné buď hobb y, zkušenosti nebo úm ysl y. Příchod služb y Classmates.com v roce 1995, která umožňovala uživatelům znovu navázat ztracené vztah y a kontakt y s b ýval ými spolužák y a přáteli ze stejné škol y (u nás obdoba Spolužáci.cz) b yla v ýborn ým krokem vpřed, jenž jí zajistil místo na v ýsluní mezi prvními nejúspěšnějšími online komunitami. 27 Mohlo b y se zdát, že první aplikací OASS b y ted y mohla b ýt například Classmates.com nebo třeba on y internetové seznamk y. Ale není tomu tak, a to vzhledem k absenci vždy některého ze tří základních prvků, jež dělají z webové služb y plnohodnotnou sociální síť. Tyto prvk y jsou: • možnost v ytvářet profil y,

• umožnit, ab y t yto profil y b yl y viditelné i ostatním členům sítě, • viditelnost seznamů kontaktů mezi profily navzájem. 28 Za skutečného přímého předchůdce moderních OASS dneška je považován Sixdegrees.com. Vznikl na počátku tzv. první vln y OASS, která přišla v letech 1997 až 2001 (viz Příloha 1). Umožňoval v ytvářet si vlastní identitu formou profilu, sestavovat seznam přátel (friends), ted y jin ých uživatelů, se kterými chtěl b ýt dotyčn ý v kontaktu a později také brouzdat vlastními seznam y přátel i těchto uživatelů. Některé z prvků sice b yl y vlastní již dříve i programům instant messagingu nebo classmates.com, ale Sixdegrees b yl první, který je takto zkombinoval.

26

CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media. GUNA. Social Media – A History of Social Media and Social Media Marketing. 28 SMITH, Carolyn. History Of Social Networking Websites. 27

22


Síť v podstatě sv ým uživatelům nabízela možnost spojovat se a posílat si zpráv y s ostatními. Ačkoliv jich přilákal milion y, nepodařilo se jeho provoz trvale udržet a služba b yla v roce 2000 zrušena. Podle sv ých zakladatelů Sixdegrees prostě „předběhl svou dobu, protože lidé se sice masivně přesouvali

na internet, ale většina z nich nerozšiřovala

svou vlastní sociální síť o kontakty online a také neměla přílišný zájem o kontakty s neznámými”. 29 Osvědčenou kombinaci sociálních prvků a model OASS během první vln y rychle převzal y i další portály, které se v ynořil y zanedlouho po spuštění Sixdegrees. Byl y to například AsianAvenue, BlackPlanet, MiGente nebo později korejsk ý Cyworld a švédsk ý LunarStorm. Další inovaci však přinesl LiveJournal. Spuštěn v roce 1999 zvolil opět trochu jin ý přístup k social networkingu, a to tím, že b yl založen na rozdíl od statick ých profilů Sixdegrees na neustále aktualizovan ých blozích. Jeho uživatelé tak mohli sledovat jeden druhého, v ytvářet skupin y a komunikovat zase jin ým způsobem. LiveJournal b yl předchůdcem živé aktualizace jakou lze sledovat v OASS n yní. 30 Druhá vlna OASS započala se spuštěním Ryze.com v roce 2001. Měla pomoci lidem v yužít jejich obchodní sítě, spojovat b yzn ysmen y v rámci San Franciska. Její inovace tkvěla zejména ve „víceúrovňovém s ystému, který spojoval uživatele na principu ‘koho znáš, kdo zná někoho

jiného?’“ 31.

Zakladatel

R yze službu

nejdříve ukázal

sv ým

přátelům, kteří b yli členové spolku podnikatelů v San Francisku, mezi nimiž b yli i investoři budoucích OASS. Tito lidé stojící za tehdejšími

portál y R yze.com, Tribe.net, LinkedIn nebo Friendster, společně tvořili „pevný osobní i profesionální propletenec vztahů, a ačkoliv věřili, že mohou podporovat jeden druhého bez soupeření, nakonec to dopadlo tak, že Ryze nikdy nedosáhl široké popularity, Tribe.net začal přitahovat

29

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 4. CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media. 31 GRACA, Teo. Social Networking History - Part 1. 30

23


především úzce vyhraněné skupiny uživatelů, LinkedIn se stal mocným na poli byznysu a Friendster, ačkoliv nejvýznamnější, zůstal v paměti spíše jako jedno z největších zklamání v internetové historii”. 32 Historie OASS jako každého velkého fenoménu je plná podobn ých příběhů a dalších aplikací, nebo služeb, které postupně přidával y do své struktury prvk y OASS, následujíce tak všeobecn ý trend. Existují však tři klíčové, které utvářely pole podnikatelské, kulturní i v ýzkumné. Jedná se o již zmiňovan ý Friendster, M ySpace a Facebook. 1.3.1 Friendster 33

Friendster b yl spuštěn v roce 2002 jako sesterská společnost a sociální doplněk Ryze. Fungoval na principu podobném seznamce, ale s tím rozdílem, že vzájemné seznamování cizinců zde neprobíhalo úplně typick y. Uživatelé spojení mezi sebou jako přátelé totiž byli ti, kdo navrhovali, kteří jednotlivci se k sobě nejvíce hodí. Tvůrce Friendsteru, Jonathan Abrams, tento s ystém založil na předpokladu, že přátelé přátel jsou potenciálně lepšími partnery než úplně neznámí cizinci. Jinými slov y, lidé, kteří mají společné přátele a známé mají větší šanci si rozumět než ti, kteří nesdílejí takov ý kontakt žádn ý. Síť se brz y začala těšit velké popularitě. Víc než tradiční tisk měl y na tomto zásluhu zejména tři hlavní skupin y prvotních uživatelů, jež informace o něm šířil y

ústně

mezi

sebou.

Byli

to

bloggeři,

účastníci

festivalu

registrovan ých

uživatelů

„The Burning Man arts festival“ a gayové. Jak

oblíbenost

Friendsteru

rostla

a

přib ývalo, začala se síť pot ýkat nejen s technick ými, ale i sociálními problém y.

Servery

a

databáze,

jimiž

portál

disponoval,

neb yl y

připraven y na masivní nápor nov ých zájemců, a tak často docházelo

k v ýpadkům, což frustrovalo zejména t y, kteří se rozhodli novou službou nahradit dosavadně upřednostňovanou emailovou komunikaci. Tento 32 33

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 5. BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 7.

24


exponenciální růst však znamenal také kolaps v sociálním kontextu. Lidé se v rámci sítě museli v yrovnat s prezencí jak sv ých blízk ých přátel, tak i b ýval ých spolužáků, spolupracovníků, kolegů i šéfů. Ke všemu se navíc Friendster brz y rozhodl za těchto podmínek

omezovat činnost svých nejvášnivějších uživatelů. Původní design sítě totiž nedovoloval uživatelům přístup k profilům lidí, jež od nich b yli vzdáleni více než 4 stupně (přítel přítele od přítele přítele). To b yl zřejmě i důvod, který vedl ke vzniku oblíbené zábav y – přidávání nov ých znám ých,

ale i zajímavě

v ypadajících

cizinců,

za

účelem

rozšíření

vlastního dosahu a čistě soutěživé sbírání neustále nov ých „přátel”. Tato

aktivita b yla navíc podporována funkcí „nejoblíbenější“ (most popular), indikující uživatele, kteří měli nejvíce přátel nebo b yli nejčastěji o přátelství žádáni. Těmito b yl y zejména falešné profil y, tzv. fakesters, které reprezentoval y ikonické fiktivní osob y, celebrit y, koncept y, škol y a další podobné entit y. Falešné profil y ale rozhořčil y provozovatele, kteří je následně odstranili i spolu s funkcí „most popular”. Vymazání nejen fakesters, ale také skutečn ých uživatelů, kteří měli pouze nerealistické fotografie, b ylo pro hodně lidí znamením, že společnost nesdílí jejich zájm y. Mnoho z nich síť opustilo kvůli kombinaci technick ých problémů, sociálních obtíží a narušené důvěry. Zajímavostí je, že v době svého následného úpadku ve Spojených státech americk ých

Friendster

zároveň

zažíval

bezmála

raketový

vzestup

popularit y na Filipínách, v Singapuru, Malajsii a Indonésii. „Dnes je nov ým vlastníkem sítě, která se momentálně nalézá spíše ve

stínu

současn ých

OASS,

Malays ian

Compan y

a

nadále

tak

pod patronizací zůstává především v Asii.” 34

34

GUNA. Social Media – A History of Social Media and Social Media Marketing.

25


1.3.2 MySpace

M ySpace b yl založen roku 2003 a své souputník y hned odstavil na druhou kolej zejména dík y službám maximálně přizpůsobiteln ým přáním uživatelů. Ti mohli svůj profil vzhledově upravovat, vkládat na něj hudbu umělců v rámci sítě nebo videa z jin ých portálů. Osobní profil

zahrnoval

komunikaci

formou

soukrom ých

zpráv,

veřejn ých

komentářů a také blogu, který b yl automatick y jeho součástí. Kd yž v roce 2006 M ySpace implementoval ještě klienta pro instant messaging rázem se stal nejpopulárnější světovou OASS. 35 Tvůrci portálu v yužili situace, jaká panovala kolem Friendsteru a nov ý konkurent tak téměř s otevřenou náručí vítal „uprchlík y”, kteří opouštěli Friendster po tom, co se rozšířil y klep y o možnosti jeho zpoplatnění. Dík y tomuto masivnímu přesunu uživatelů b yl zaručen rapidní růst sítě. Jednou z velmi signifikantních skupin, která rovněž zamířila na M ySpace, a navíc k tomu pobízela i ostatní, byla tvořena kapelami hrajícími tzv. indie-rock (z angl. independent) neboli nezávisl ý alternativní rock, jež byla z Friendsteru v ypuzena kvůli nedodržování profilov ých předpisů. Právě tato skupina byla pro portál obzvlášt zajímavá, jelikož posk ytla platformu pro růst společnosti. Kapel y si zde zakládal y profil y a fanoušci tak měli příležitost b ýt blíž ke sv ým hvězdám. Provozovatelé klubů pak v yužívali M ySpace k propagaci jejich koncertů. Kapel y sam y o sobě b y sice neb yly hlavním zdrojem růstu firm y, ale onen s ymbiotick ý

vztah mezi nimi a jejich fanoušk y b yl právě tím, v čem M ySpace ještě více překonal dřívější Friendster. 36 Jak už bylo zmíněno, velk ým krokem vstříc b ylo také umožnění

uživatelům přizpůsobovat si svůj profil dle svého přání. MySpace bez problémů povoloval vlastní obrázky na pozadí osobních stránek, vkládání HTM L kódů, apod. Navíc na rozdíl od Friendsteru věkově 35 36

CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media. BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 8.

26


neomezoval přístup k síti. Tím si zajistil od roku 2004 masivní příliv teenagerů,

kteří

byli

přitahováni

zejména

přítomností

oblíben ých

hudebních kapel. Avšak neexistence těchto omezení vedla později k problémům, kd y došlo k několika případům zneužívání nezletil ých

a společnost musela čelit ostré kritice i morální panice, která se ale na základě v ýzkumu ukázala jako přehnaná. 37 M ySpace si vedl natolik dobře, že jej v roce 2005 odkoupil Rupert

Murdoch za 580 milionů dolarů. Dnes je jedním z nejúspěšnějších podniků na internetu, za což vděčí i Murdochovi, který přinesl do tohoto b yzn ysu jednu z několika inovací, a to užití tzv. business intelligence. Ta spočívá ve sledování vzorů chování vedoucích jedinců v rámci vzorku a

jejíž

podstatu

v

reklamních

kampaních

a podobn ých

oblastech

nejjednodušeji ilustruje příklad elektronického obchodu eBay, který disponuje funkcí, jež u každého zboží zobrazuje odkaz y na různé další s komentářem: „zákazníci, kteří koupili toto zboží, zakoupili také...“. 38

1.3.3 Facebook

Současná nejrozšířenější a nejznámější OASS, jejíž počet uživatelů se počítá na stovky milionů, má poměrně zajímavou historii. Její zakladatel, Mark Zuckerberg, b yl v době jejího spuštění neznám ým studentem ps ychologie na Harvardu, který se rozhodl „najít způsob, jak by

se

studenti

přes internet“ 39.

Harvardu Nyn í

je

mohli jedním

poznávat z

a

zůstat

nejmladších

v

kontaktu

milionářů

světa.

Samotnému fenoménu Facebook ale nejdřív předcházel y Zuckerbergov y první pokus y o v ytvoření sociální sítě v rámci univerzit y. V roce 2003, době, kd y sociálním médiím kraloval M ySpace, se měl připravovat

na získání akademického titulu, místo toho ovšem raději trávil voln ý čas zdokonalováním sv ých programovacích schopností. Ty pak prezentoval

37

SMITH, Carolyn. History Of Social Networking Websites. GRACA, Teo. Social Networking History - Part 2. 39 MONTEFUSCO, Andrea. History of Facebook. 38

27


například spuštěním OASS v rámci kampusu nazvané Coursematch, jež umožňovala studentům zjistit informace o ostatních, kteří s nimi chodí na stejné přednášk y a kurz y. 40 Facemash a zrození nápadu 41

Přím ým předchůdcem budoucího Facebooku však b yl Facemash.

Program spuštěn ý v říjnu roku 2003 umožnil studentům hodnotit druhé na základě jejich vzhledu. Facemash na stránku v yvolal vedle sebe vžd y dvě fotografie studentů a uživatel pak rozhodl, který z nich je více atraktivní. Měl sloužit hlavně pro zábavu, ovšem fotografie studentů

jeho tvůrce získal nabouráním šifrované části univerzitní databáze, uchovávající soukromé informace k interním účelům. Po rozeslání adres y na nejrůznější emailové seznam y v rámci kampusu a během čt yř hodin

od svého spuštění Facemash navštívilo na 450 návštěvníků, kteří zhlédli více než dva tisíce fotografií. Cel ý experiment však velmi záh y ukončilo vedení univerzit y a Zuckerberg neb yl daleko od v yloučení pro porušení školních bezpečnostních opatření a narušení osobního soukromí. Budoucího milionáře ale tato zkušenost neodradila a dále svou platformu rozvíjel. Do nové verze, kterou navrhl jako učební pomůcku pro kurz dějin umění, vložil na 500 obrázků z kurzu, ale nechal v yvolat na stránku vžd y jenom jeden, u něhož mohl každ ý účastník vložit do zvláštní sekce svoje m yšlenk y nebo pocit y, které v něm dílo v yvolávalo a zároveň číst i příspěvk y ostatních.

40 41

The History of Facebook – How Facebook Came to Be. The History of Facebook – How Facebook Came to Be.

28


Univerzitní kampusy

OASS v takové podobě, která je ale známá dnes, spatřila světlo až v roce

světa

2004,

kd y

si

Zuckerberg

na

základě

článku

z univerzitních novin uvědomil, jak ý vlastně Facemash mezi student y způsobil rozruch a šum. V lednu 2004 po návratu do škol y začal pracovat na svém novém projektu, který pojmenoval TheFacebook, inspirován tištěnou harvardskou publikací obsahující fotk y a profily studentů, jež b yla v ydávána na začátku každého školního roku. 4. února 2004 pak se sv ými přáteli a spolub ydlícími, Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughesem a Eduardem Saverinem, ze svého pokoje na koleji spustili beta verzi stránk y thefacebook.com. Původní verze sloužila jako online v ýroční kniha pro student y a zaměstnance univerzit y, jako vlastník y emailové adres y se zakončením harvard.edu,

která

jim

umožňovala

spravovat

své

profil y.

Během

jediného dne si svůj profil založilo na 1200 osob, do konce měsíce to b yla již více než polovina studentů Harvardu. Popularita sítě velmi rychle stoupala hlavně dík y tomu, že si informace a pozvánk y šířili studenti mezi sebou sami. 42 Brz y b yl přístup rozšířen i na univerzit y jako Yale, Stanford nebo Columbia.

Po několika

měsících

se

Zuckerberg

s

Moskovitzem

a Hughesem rozhodli opustit Harvard a přestěhovat se do Palo Alto v Californii, ab y se mohli soustředit na své podnikání. Po náhodném setkání

s

b ýval ým

spolutvůrcem

online

služb y

Napster,

Seanem

Parkerem, získali pro Facebook první investici a jeho expanze se mohla rozjet naplno. V roce 2005 b yla povolena registrace všem členům

akademick ých institucí v anglick y mluvících zemích, kteří disponovali platnou identifikační emailovou adresou, potvrzující jejich příslušnost k dané instituci. 43 Z názvu služb y b ylo v ypuštěno „The” a zakoupena doména Facebook.com. V prosinci 2005 dosáhl více než 5,5 milionu 42 43

The History of Facebook – How Facebook Came to Be. MONTEFUSCO, Andrea. History of Facebook.

29


aktivních uživatelů. Investorů přib ývalo a záh y se začal y spouštět nové služb y a v ylepšení (např. aplikace Poznámk y nebo News Feed). Obrázek v externí

příloze

A

shrnuje

nejzásadnější

změn y,

růstové

index y

uživatelů, zajímavá fakta a čísla a přehledně tak mapuje poměrně

krátkou, ale velmi rušnou historii Facebooku.

Facebook jako globální fenomén

V září 2005 b ylo interním v ýzkumem zjištěno, že více než 85 % studentů univerzit s přístupem k síti (Facebook) zde má založen ý profil a nejméně 50 % z nich jej navštěvuje denně. V únoru 2010 služba oslavila 6. v ýročí založení. K této příležitosti b yl zpracován soubor faktů v ypovídajících o její popularitě. Velmi v ýmluvné statistik y, které přehledně zobrazuje Externí příloha B, hovoří např. o tom, že: • průměrný uživatel má v rámci sítě 130 přátel,

• denně se přihlašuje 50 % všech aktivních členů, kteří zde stráví v průměru 55 minut, o 35 milionů z nich obnoví svůj status, o 20 milionů se stane fanoušk y nějaké fan page, o je provedeno 55 milionů obnovení soukromých statusů, • týdně je sdíleno 3,5 bilionu jednotek obsahu (odkaz y, příspěvk y ve statusech, příspěvk y do blogů, poznámk y, fotoalba atd.), • měsíčně je na síť nahráno 2,5 bilionu fotografií, v ytvořeno 3,5 milionu událostí a průměrn ý uživatel o pošle 8 žádostí o přátelství, o devětkrát klikne na tlačítko „To se mi líbí”, o napíše 25 komentářů, o stane se fanouškem 2 fan pages,

o stane se členem 12 různ ých zájmov ých skupin.

Tvůrce v ysok ých

Facebooku

nabídek

k

samozřejmě

prodeji

své

velmi služb y.

brz y Jedna

obdržel z

několik

roku

2006 30


od internetového giganta Yahoo! například činila 1 bilion dolarů. Ale v rámci svého rozhodnutí zachovat její nezávislost, Zuckerberg na místo toho

zpřístupnil

síť

každému

odkudkoliv

na

světě,

kdo

vlastní

jednoduchou emailovou adresu. Čímž se dostal na pole otevřen ých sociálních sítí a získal tak silného soupeře v podobě M ySpace. V současné době má Facebook kolem 500 milionů uživatelů. 75 % z nich je mimo Spojené stát y americké. Po oslovení společností

Microsoft, která následně získala 1,6 % akcií za částku 240 milionů

dolarů, se zv ýšila hodnota celková hodnota OASS na 15 bilionů dolarů. Vedoucí oddělení Facebooku sídlí nejen v Palo Alto, ale také v Dublinu a Soulu. 44 Jeho zakladatel, Mark Zuckerberg, má na síti rovněž vlastní profil, kde píše: „Pomáhám lidem se spojovat a sdílet, snažím se tak udělat ze světa otevřenější místo” 45. Historie raketového vzestupu jak mladého studenta, tak jeho nápadu, okolnosti vzniku a potažmo cel ý příběh, jenž stojí za fenoménem Facebooku, inspiroval filmového režiséra Davida Finchera k natočení

celovečerního snímku, jenž vešel do kin v říjnu 2010 pod názvem The Social Network 46.

1.3.4 Niche communities

Zatímco velké a otevřené OASS jako MySpace, Friendster, Orkut, LunarStorm, Hi5 a další, jež se nachází na obrázku 1, jsou zaměřené na široké pole veřejnosti, existují s nimi zároveň i sítě a služby menší, soustřeďující se spíše na specifické skupin y uživatelů, které spojuje určit ý zájem, demografick ý rys nebo jiný znak, určen ý jimi samotn ými. Komunit y v ykazující t yto charakteristik y se naz ývají niche communities. Anglick ý v ýraz niche znamená v tomto kontextu specifick ý rys, niche communit y se pak dá chápat jako segment prvků s určit ým společn ým

44

MONTEFUSCO, Andrea. History of Facebook. Facebook | Mark Zuckerberg. 46 http://www.csfd.cz/film/262711-the-social-network/. 45

31


specifick ým znakem. Například naposled y zmiňovan ý Facebook také zpočátku fungoval jako niche communit y, jelikož b yl určen pouze studentům Harvardu, resp. těm, co vlastnili specifickou emailovou adresu, v yjadřující příslušnost k akademické instituci. 47 Tyto specifické OASS se soustřeďují na užší publikum. LinkedIn (http://www.linkedin.com/)

nebo

Xing

(http://www.xing.com/)

jsou

například zaměřen y na podnikatele. Dogster (http://www.dogster.com/) je OASS, kde mají profil y psí mazlíčci, jež jim v ytvářejí a spravují jejich majitelé. Care2 (http://www.care2.com/) umožňuje sdružování aktivistů všeho druhu. BlackPlanet (http://www.blackplanet.com/) je sociální síť afroamerické komunit y. (http://www.couchsurfing.org/)

Couchsurfing cestovatelům

a dobrodruhům

najít

bezplatné

pomáhá

ub ytování

formou

v yměňování a sdílení kontaktů. MyChurch (http://www.m ychurch.org/)

je OASS křesťanské církve a jejich členů. Pak jsou zde například i velmi

exkluzivní sítě jako aSmallWorld (http://www.asmallworld.net/) nebo BeautifulPeople

(http://www.beautifulpeople.com/),

kde

je

členství

možné až po schválení (hlasování o míře atraktivit y zájemce v případě BeautifulPeople), resp. pozvání (VIP pozvánk y v případě aSmallWorld). Svou vlastní niche communit y si však může v ytvořit i každ ý sám, a to třeba prostřednictvím služb y Ning (http://www.ning.com/). 48

1.3.5 OSS a sdílení médií

Trend sociálních sítí a uživateli generovaného obsahu (angl. usergenerated

content)

roste

a

jejich

popularita

stoupá

exponenciální

křivkou. Toho si ostatní webové služb y nemohl y nevšimnout a tak, ab y si udržel y stávající nebo přilákal y nové uživatele, začal y implementovat prvk y OASS do své struktury tak, že se OASS pomalu začal y stávat

47 48

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 9-10. BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 7-10.

32


z nich samotn ých. 49 Služb y, jež t yto prvky začal y implementovat, jsou nejčastěji zaměřené na sdílení fotografií, videí a dalšího multimediálního obsahu. Na poli nahrávání, ukládání a sdílení fotografií jsou jedn y z nejznámějších

Photobucket

(http://photobucket.com/)

a

Flickr

(http://www.flickr.com/). Photobucket b yla první velká síť ke sdílení fotografií, spuštěná v roce 2003. Její uživatelé mají pro svůj obsah k dispozici 500 MB v rámci bezplatné registrace, při placené je to 10 GB. Svá alba mohou zveřejňovat jako volně přístupná nebo přístupná pod heslem. Flickr se stal sociální sítí teprve nedávno. Jeho archiv je obrovsk ý,

z června roku 2009 vypovídal o uchovávání více než 3,6 bilionu jednotek

obrazového materiálu. Uživatelé Flickru mají k dispozici nejrůznější nástroje, mohou v ytvářet skupin y, profil y, přidávat přátele a organizovat fotografie i videa do alb. Jednou z jeho největších v ýh od je však možnost, dík y níž mohou uživatelé svoje fotografie zveřejňovat přímo pod některou z licencí Creative Commons (http://www.creativecommons.cz/). 50 Co se t ýče sdílení hudb y a hudebního vkusu, zde je znám ý např. server Last.FM (http://www.last.fm/). Jde v podstatě o internetové rádio a s ystém doporučování hudb y, obsahující obrovskou databázi skladeb, velmi kvalitně roztříděnou, která sleduje, jakou hudbu uživatel poslouchá a je schopna následně navrhnout mu vlastní rádio přesně podle odpozorovan ých preferencí, včetně dosud neznám ých interpretů,

jež b y ho mohli zaujmout. 51 Služba nabízí bezplatné i placené členství, které zahrnuje možnost poslouchání skladeb bez omezení, absenci reklam, sledování playlistů přátel a další. V oblasti sdílení videa existuje mnoho stránek, jež nabízejí jejich nahrávání

a sdílení.

Jde

například

o

Revver

(http://revver.com/),

49

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites, s. 7-8. CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media. 51 Last.fm - Stáhnout - CZ - Download.CHIP.eu. 50

33


Metacafe

(http://www.metacafe.com/)

nebo

v

současnosti

zřejmě

nejpopulárnější YouTube (http://www. yo utube.com/). Právě YouTube b yl první velkou online službou zaměřující se na tento t yp obsahu. Portál b yl spuštěn v roce 2005 a sv ým uživatelům dovoluje nahrát jak ýkoliv videoklip o maximální délce 10 minut a poté ho sdílet s dalšími člen y komunit y nebo vkládat prostřednictvím automatick y v ygenerovan ých kódů na jiné stránk y (sociální sítě, fóra, blogy

atp.).

Sociální

prvk y

zahrnují

zejména

možnost

vkládání

komentářů, hodnocení a odběru videokanálů od jin ých uživatelů nebo oblíben ých tvůrců tohoto obsahu. Sdílení médií ovšem nezahrnuje pouze obrazov ý materiál nebo videa

či

hudbu.

Záložkování

(angl.

bookmarking)

a

označování,

resp. tagování, zajímavého obsahu, který uživatelé na webu najdou a chtějí sdílet mezi sebou, je dalším prostředkem sociálních médií. Nejznámějšími zástupci těchto aktivit jsou služb y jako Del.icio.us (http://www.delicious.com/), založená v roce 2003 a umožňující sv ým

členům zajímavé stránk y záložkovat, tagovat a sdílet s ostatními. Podobnou službou je také Digg (http://digg.com/), spuštěnou o rok

později než předchozí. Členové této sítě navíc sdílené odkazy hodnotí, zda

jde

o

hodnotn ý

obsah

(„digg”)

nebo

nezajímavý

(„bury”)

a komentují. Velmi podobn ým Diggu je pak také např. ještě Reddit (http://www.reddit.com/), fungující od roku 2005, jenž nabízí uživatelům stejné prvk y sdílení, hodnocení a komentářů. 52

1.3.6 Real Time Updates, microblogging Obnovování statusů v reálném čase (angl. real time updates) a microblogging jsou jedn y z rysů OASS, které nab yl y fenomenálního v ýznamu hlavně s příchodem Twitteru, jenž se jako služba zaměřil právě na tento specifick ý obsah. Twitter (http://twitter.com/), založen ý roku

52

CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media.

34


2006, je službou zprostředkující sv ým členům možnost sdílet s ostatními krátké textové příspěvk y (označované jako tweets) o maximální délce 140 znaků. Ty se zobrazují na jeho profilové stránce a také na stránkách odběratelů (followers), kteří si přejí tento obsah sledovat. Tweets je možné zasílat jak prostřednictvím internetu, tak formou SMS. Jeho popularita

vzrůstla

především

během

konference

SxSW

(South

b y Southwest) v roce 2007 a také dík y přítomnosti uživatelů z řad znám ých celebrit (Ashton Kutcher, Demi Moore, Oprah Winfrey a další). Twitter ale obsahuje i mnoho aplikací a jin ých stránek, které z něj více než jednoduchou službu činí platformu, na jejímž základě ex istují další

služb y, např. i pro sdílení fotografií, videí atd. Podobné rys y jako Twitter má i nová microbloggingová aplikace Posterous

(https://posterous.com/)

z

roku

2009,

jejíž

uživatelé

zveřejňují svůj obsah prostřednictvím emailu, nebo také o dva rok y dříve spuštěn ý Tumblr (http://www.tumblr.com/). 53 Novou službou je také současn ý Google Buzz (http://www.google.com/buzz), neboli Hlášk y Google, který vznikl jako konkurent mikroblogovacím službám ve st ylu Twitteru a Facebooku. Je určen především majitelům Gmailu, kteří jej používají ke zveřejňování hlášek. Hlášk y pak mohou b ýt určen y buď všem v uživatelově okruhu, ted y kontaktům, jež má ve své schránce, v ybran ým skupinám nebo zcela veřejně celé komunitě. Výh odou oproti

ostatním je řazení příspěvků do diskuzí, jímž se také Gmail liší od ostatních poštovních správců nejvíce. 54

OASS a další t yp y sociálních médií zde zmíněn ých používají miliard y

lidí

a geografická

po celém rozloha

by

světě. mohla

Jejich

struktura,

v ytvořit

novou

form y, mapu

populace světa,

kde

jednotlivá sociální média představují národ y a země, jež ob ydlují, obklopeni mořem dat a oceánem informací. Velmi přehledně a nápaditě takovou souhrnnou mapu zobrazuje Externí příloha C, na němž lze vidět například pevninu Facebooku, pomalu se vynořující ostrov Google Buzz, 53 54

CHAPMAN, Cameron. The History and Evolution of Social Media. ČÍŽEK, Jakub. Google Buzz.

35


souostroví Wikimedia či ustupující masu nefunkčních sociálních sítí, jež pomalu mizí za horizontem multimediální země.

36


2 Využití Facebooku v knihovnách Termín OASS nab yl v České republice stejného fenomenálního rozměru jako ve světě až s příchodem Facebooku. I před ním zde však existoval y

aplikace

podobného

charakteru,

jako

např.

Lidé.cz,

Líbímseti.cz nebo Spolužáci.cz, kde si uživatelé tvořili vlastní profil y, vkládali fotografie, které si navzájem komentovali a seznamovali se. Pro komunikaci na internetu b yl tehd y populární instant messaging prostřednictvím programů jako je např. ICQ, QIP, Trilian apod.,

umožňující zasílání zpráv v reálném čase mezi uživateli v seznamu kontaktů nebo také chatování v tematick y rozličn ých

místnostech

chatovacích služeb jako Xchat.cz, Chat.lide.cz, atd., kde již uživatel seznamem kontaktů omezen není. Facebook

v podstatě

spojil

důležité

vlastnosti

těchto

tří

nejoblíbenějších forem volnočasov ých aktivit na internetu, a tím pádem

se v Česku začal těšit velké popularitě. Postupně se z něj začala stávat masová záležitost. Novou marketingovou příležitost brz y v yu žily firm y, instituce, sdružení a nejrůznější zájmové a jiné skupin y, jako další ze způsobů jak oslovit své zákazník y, klient y, stejně sm ýšlející občan y,

člen y, apod. Tohoto trendu si vcelku rychle všiml y i české knihovn y a nastal jak ýsi „knihovnick ý boom“ hromadné registrace na Facebook. I přes sílu tohoto trendu je však knihovnická komunita stále ještě rozdělena na dva tábory, a to na zástupce nadšeného vítání nov ých podnětů, kteří nemají s přijímáním nov ých zkušeností problém, a t y, jež zastávají obezřetnější názor a neradi zcela podléhají módním vlnám. Následující kapitola se bude věnovat jak pozitivním hlasům příznivců Facebooku, tak názorům jeho kritiků.

37


2.1 Funkce a možnosti OASS Facebook Facebook (dále jen FB) zažívá v současné době boom mezi uživateli a fanoušk y OASS. Počt y jeho aktivních uživatelů se nepočítají na desetitisíce ani statisíce, ale rovnou na stovk y milionů. O jeho historii b ylo

v tomto

dokumentu

pojednáno

již

dříve

(viz

kap.

1.3.1).

Pro následující kapitol y zab ývající se aspekt y jeho v yužití, potenciálem

či případn ými hrozbami, je třeba věnovat se také jeho vlastnímu způsobu fungování a možnostem, jimiž disponuje. FB b yl v ytvořen a primárně také určen vysokoškolsk ým studentům a mlad ým lidem, ačkoliv jeho současná popularita zasáhla široké věkové, zájmové i profesní spektrum. Co nabízí sv ým uživatelům je v ytvoření profilu, kde mohou sdílet své zájm y, zkušenosti, fotografie a v podstatě (s určit ými limit y) všechno, co lze virtuálně sdílet. Od rozšíření mezi širokou veřejnost byla přidána také možnost v ytvořit stránku určitého produktu, společnosti, kapel y, apod. Uživatelé v rámci sítě FB se mohou navzájem sdružovat, resp. v ytvářet si seznam y přátel, se kterými sdílí svůj obsah. Charakteristickou vlastností je fakt, že téměř vše, co je sdíleno nebo v ytvořeno je v podstatě link, který odkazuje směrem k tématu, o němž referuje: „ Informace uvedené v profilu odkazují uživatele k dalším, kteří tuto informaci uvedli rovněž. Například všichni uživatelé, kteří mají

na seznamu oblíbenou kapelu či film nebo sdílejí stejné rodné město, tak vytvářejí skupinu.“ 55 Ať už jde o komentář přítele, jehož jméno odkazuje na jeho profil, názv y oblíben ých aktivit, obchodů nebo produktů, příspěvk y v podobě fotografií, odkazů samotn ých nebo videí, které vedou na své původní

místo na webu či informace o dění v rámci FB, vše je v podstatě jedním velk ým h ypertextem, jenž tvoří spletitou síť vzájemně propojen ých linků.

55

7 things you should know about... Facebook.

38


2.1.1 Osobní profil

K v ytvoření osobního profilu je třeba pouze emailová adresa. Po zadání jména, příjmení, v yplnění emailové adres y a hesla dále uživatel zadá pohlaví a datum narození. Podle Zásad ochrany osobních údajů na Facebooku registrace není dovolena mladistv ým do 13 let 56. „Pokud máte méně než 13 let, nesnažte se, prosím, registrovat na Facebook nebo poskytovat osobní informace. Pokud zjistíme, že jsme získali informaci od dítěte mladšího 13 let, smažeme ji tak rychle, jak jen to bude možné.“ 57 Dodržování stanoven ých pravidel t ýkajících se věku ale v oblasti

SM není jednoduché a často spíše praktick y nemožné. O to složitější je poté otázka ochran y soukromí a osobních údajů, o tomto tématu však bude více pojednávat kapitola 2.3. Po založení osobního profilu lze tento dále upravovat a naplňovat informacemi nejrůznějšího druhu. Po zadání volb y „Upravit profil“ jsou v nabídce možnosti doplnění informací k tématům jako 58: • Základní

informace (b ydliště;

rodné

město;

pohlaví;

datum

narození; sexuální orientace; jaz yk y; informace o mně), • Profilová fotka – místo pro vložení fotografie, která se bude zobrazovat jako hlavní fotografie profilu a její v ýřez jako součást každé aktivit y uživatele (např. komentáře), • Význační lidé – místo pro uvedení rodinn ých informací a také v ytvoření vztahů s dalšími uživateli FB určením form y vztahu (rodinn ý stav; rodina; v ýznační přátelé), • Vzdělání a zaměstnání (zaměstnavatel; v ysoká škola/univerzita; střední škola), • Filozofie (v yznání – popis; politické názory – popis; lidé, kteří vás inspirují; oblíbené citát y), 56

Privacy Policy | Facebook. Privacy Policy | Facebook. 58 Upravit profil. 57

39


• Umění a zábava (hudba; knih y; film y; televize; hry), • Sporty (sport y, které hrajete; oblíbené t ýmy; oblíbení sportovci), • Činnosti a zájmy (aktivit y; zájm y),

• Kontaktní údaje (email y; přezdívk y pro IM; telefonní čísla; adresa; PSČ; město; čtvrť; web).

2.1.2 FB fan page

Na FB však neexistují pouze profil y osobní, ale s rozšířením o širokou veřejnost b yl v yužit i jeho marketingov ý potenciál. Dík y tomu lze v ytvářet i stránk y zastupující firmy, instituce, značk y, produkt y, umělce a jiné veřejně známé osob y a také tzv. fan page pro nejrůznější témata z oblasti zábav y, sportu, hobb y, kultury a dalších, kde se sdružují fanoušci tohoto tématu, sdílejí oblíbené odkaz y, komentují jednotlivé post y 59 a předávají si informace. Při

v ytváření

takové

stránk y

si

lze

v ybrat

z šesti

výše

v yjmenovan ých oblastí, kterou bude stránka zastupovat. Fan page mohou zakládat pouze registrovaní uživatelé FB. Při v ytváření stránk y jsou požádáni o přihlášení, příp. je jim nabídnuta registrace. Po založení je zobrazena úvodní stránka „Začněte“, která obsahuje několik prvních kroků, které je doporučeno pro naplnění fan page provést. Mezi základní krok y patří 60: • Přidat obrázek – nahrání profilové fotografie, • Pozvěte své přátele – např. možnost navrhnout stránku přátelům, jež má autor sám na svém seznamu, • Informujte své fanoušky – importování kontaktů z emailové schránk y, • Napište nový status – sdílení novinek s fanoušk y stránk y,

59 60

Z angl. post, v překladu doslova zveřejnit, vylepit určitý příspěvek, informaci. Děti a mládež KPBO | Začněte.

40


• Propagujte

tuto

Stránku

na

svém

webu

informace

o možnostech vložení propagačního rámečku do webov ých stránek, • Nastavte svůj mobilní telefon – informace pro správu fan page z mobilního telefonu. Další možnosti pak představuje volba „Upravit stránku“ 61: • Vaše

nastavení

možnosti

úprav y

předvoleb,

emailov ých

upozornění, • Spravovat oprávnění – možnosti nastavení viditelnosti, různých omezení, seznam y blokací apod., • Upravení

informací

(kategorie,

uživatelské

jméno,

název,

informace, popis, web), • Profilová fotka – v ýběr profilové fotografie, • Nejoblíbenější – k fan page lze připojit další tematick y spřízněné nebo oblíbené stránky vložením jejich názvu do této sekce, • Marketing – informace o možnosti propagace stránk y (více viz kap. 4.3), • Spravovat správce – možnost přidat/odebrat správce fan page, • Aplikace – k profilu lze přidat nejrůznější t yp y aplikací a tak ho rozšířit. Nejčastěji používan ými jsou Události, Fotk y, Odkaz y, Poznámk y, Diskuse nebo Statické FBM L, • Mobile – informace o nastavení mobilního telefonu pro snadnější připojení a správu stránek, • Přehledy – sekce podávající informace o poh ybech, aktivitách a návštěvnosti fan

page.

Obsahuje grafické v yjádření aktivit

uživatelů v časové ose, jejich počt y a nárůst, interakce v podobě počtů komentářů a reakcí na příspěvk y,

• Nápověda – stránk y nápověd y OASS FB.

61

Edit Profile.

41


Nabídka možností v oblasti nastavení a výběr sekcí se samozřejmě u různ ých kategorií mírně liší. Další úprav y, správa a možnosti naplňování fan page jsou v mnoha ohledech totožné jako u osobního profilu. FB ovšem nabízí také možnost nev yužívat nutně v ýchozí šablonu naplňování stránk y tak, jak je přednastaveno, ale umožňuje zapojení a v yužití specifického programovacího jazyka FBM L (Facebook Markup Language). Dík y aplikaci Statické FBML tak lze stránk y ještě více přizpůsobit požadovanému vzhledu a obsahu.

2.1.3 Přátelé a fanoušci

Vzájemná interakce uživatelů, možnost sdílení, odebírání novinek, hodnocení

osobních

příspěvků

a

přidávání

komentářů

je

možná

na základě v ytvoření „přátelského vztahu“. V praxi to znamená, že pokud chce uživatel získat přístup k profilu a osobním informacím jiného uživatele, musí jej nejprve „požádat o přátelství“ prostřednictvím příslušného tlačítka na jeho profilu. Dot yčn ý uživatel pak může tuto žádost posléze potvrdit, ignorovat nebo zamítnout. Přijetím žádosti praktick y pouští nového „přítele“ ke všem informacím na svém profilu, které nemá nějak omezené nastavením viditelnosti a sám se na oplátku dostává k těm jeho. V případě fan pages mohou uživatelé odebírat novink y a informace z příslušné stránk y po kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ a stát se tak jak ýmsi fanouškem stránk y („To se mi líbí“ nedávno nahradilo dřívější název tlačítka „Stát se fanouškem“). Počet uživatelů, kteří si příslušnou stránku oblíbili, je uveden na úvodní stránce fan page. Síťovací charakter FB a OASS vůbec je do velké míry podpořen těmito vazbami a možností procházet seznam y přátel jednotliv ých uživatelů. Průzkumem seznamu kontaktů sv ých přátel může uživatel narazit na spoustu dalších vlastních znám ých, které b y sám jin ým

způsobem nev yhledal a získat tak nové kontakt y či obnovit stará přátelství. 42


2.1.4 „Zeď“

Jednou z charakteristick ých prvků OASS FB je „Zeď“ (angl. Wall). Jde o stránku, která se zobrazí při kliknutí na osobní profil uživatele nebo fan page. Zachycuje veškerou aktivitu, kterou uživatel, resp. autor fan page, provedl. Takov ými aktivitami může b ýt např.: • publikování statusu (informace, o kterou se chce uživatel podělit s ostatními), • vložení příspěvku ve formě videa, fotografie, odkazu, a to jak na svůj vlastní profil, tak na profil některého z přátel či fan page,

• komentování příspěvků jin ých uživatelů, • účast na akcích a událostech potvrzen ých v rámci FB, • přijetí žádosti o přátelství jiného uživatele, • oblíbení si některé z fan pages atd. Nezb ytnou součástí je také rámeček v yz ývající k publikování

statusu nebo vložení odkazu, fotk y či videa, který může v yužít jak uživatel

sám,

tak

kdokoliv

z jeho

seznamu

kontaktů.

Zveřejnění

jakékoliv informace na „Zdi“ může uživatel kd ykoliv odstranit. Další možností, jak uživatele kontaktovat, je zaslání osobní zprávy, zahájení online chatu nebo tzv. „šťouchnutí“, což je druh informace, která b ývá uživateli nejčastěji brána jako forma vyjádření určité bodrosti nebo flirtu. Po v yužití tohoto tlačítka je dotyčn ý informován, že b yl takto „virtuálně atakován“ a je mu nabídnuta možnost akci oplatit, což může b ýt opakováno praktick y do omrzení.

2.1.5 Fotografie a videa

Kromě informací o aktivitách uživatele je součástí „Zdi“ osobního profilu také souhrn v yplněn ých základních informací a náhled fotografií z alb, která má dot yč n ý v profilu v ytvořena. Jako v ýchozí jsou nastavena alba „Profilové fotky“, kam se ukládá každá fotka, kterou si uživatel 43


zvolí za profilovou, a pak „Fotk y na zdi“, obsahující fotografie, které b yl y vložen y přímo na „Zeď“ bez předchozího zařazení do některého fotoalba.

Alba je možné v ytvářet bez omezení a obsah v nich libovolně řadit

a třídit. U každé fotografie lze přidat název a popisek, autor a jeho přátelé, příp. ostatní uživatelé (v závislosti na nastavení viditelnosti, viz kap. 2.1.7), mohou tento obsah hodnotit kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ a přidávat komentáře, a to jak k jednotliv ým fotografiím, tak také k albu jako celku. Kromě fotografií je možno nahrávat také videa, a to buď z místa na pevném disku počítače, nebo přímo z webkamery, pokud jí počítač uživatele disponuje. Specifickou vlastností fotogalerií v rámci OASS FB je možnost označovat na fotografiích i videích ostatní uživatele, příp. jiné osob y. S v yužitím volb y „Označit osob y na této fotce“ stačí kliknout na obličeje jednotliv ých osob a jednoduše vepsat jména uživatelů tak, jak jej mají na svém profilu. Výsledkem je následné objevení informace o tomto označení na jejich „Zdi“. Co se t ýče fotogalerie u fan page, zde se odkaz na ni objevuje jenom jako záložka „Fotk y“ v levém bočním sloupci pod profilovou fotografií. Pro komentáře, hodnocení nebo označování osob platí stejné možnosti jako u osobního profilu.

2.1.6 Hlavní stránka aneb FB feed

Jak

b ylo

o aktivitách

řečeno

uživatele

v kap. v rámci

2.1.4, FB

„Zeď“

jakob y

je

zdrojem

„navenek“,

informací

pro

ostatní.

Jednotlivec sám však nemusí brouzdat po profilech všech svých přátel, ab y získal nejnovější informace o jejich činnostech. Místo, které mu

tento sběr automatick y zajišťuje, je hlavní stránka jeho vlastního osobního profilu. Zde totiž funguje tzv. FB feed 62 neboli funkce, která

62

Z angl. doslova přísun, pastva, krmení – zde ve smyslu zásobování informacemi.

44


automatick y zobrazuje na této stránce veškeré novink y a aktivit y všech přátel, které má uživatel v seznamu kontaktů. Tento feed je neustále aktualizován, takže podává přehled i o nově přidan ých komentářích k jednotliv ým

příspěvkům,

počtech

a

jménech

uživatelů,

kteří

si

příspěvk y oblíbili nebo komentovali. Účastník FB pro přečtení těchto

aktualit či prohlédnutí fotek nebo videí nemusí nutně navštěvovat profil y a

stránk y,

na

nichž

b yl y

zveřejněny,

ale

může

si

je

v pohodlí

prohlédnout, ohodnotit či okomentovat přímo ze své hlavní stránk y.

Ab y ve velkém množství informací a novinek neztratil přehled o své aktivitě a interakcích ze stran y druh ých, o každém nově přidaném komentáři,

hodnocení

a aktivitách

u

nebo

příspěvků,

jež

dalším

sdílení

vlastního

sám

komentoval

nebo

příspěvku

hodnotil,

upozorňován červenou grafickou značkou v záhlaví svého profilu.

je

2.1.7 Nastavení soukromí

Viditelnost osobních informací a publikovan ých příspěvků obecně, lze upravovat prostřednictvím nastavení soukromí. Hlavní myšlenkou, na níž OASS FB stojí, je sdílení, a proto je v ýchozí nastavení spíše nakloněné otevřenosti a viditelnosti všech aktivit uživatele ostatním v rámci sítě. Ačkoliv za strategii ohledně osobních informací a ochran y

osobních údajů je OASS FB čast ým terčem kritik y (více o otázce

soukromí na FB viz kap. 2.3), nutno dodat, že vžd y jde o spoluúčast při publikování osobních informací – sami uživatelé jsou hlavními

správci svého osobního informačního portfolia a je v první řadě na nich, jak s ním budou nakládat. V rámci osobního profilu nastavení soukromí zahrnuje úpravu a omezení přístupu k informacím následujícího t ypu: • status y, fotk y, příspěvk y na „Zdi“, • životopisné údaje, • rodina a údaje o vztazích, • zájm y, 45


• fotk y a videa, na nichž je uživatel označen, • náboženské a politické názory, • datum narození, • kontaktní údaje, adresa, email, telefon. Dále lze ještě stanovovat, kdo smí komentovat publikované příspěvk y, možnosti vkládání cizích postů na uživatelovu „Zeď“ a jejich viditelnost ostatním. Při úpravě tohoto nastavení je zde vžd y na v ýběr ze čt yř možností, komu bude příslušn ý obsah zobrazen. Jsou to buď

pouze přátelé, přátelé přátel, všichni uživatelé, nebo lze podmínk y přizpůsobit dle aktuálního přání a v ymezit např. určité osoby, jimž bude přístup odepřen. Stejn ým způsobem je také možno nastavit i viditelnost v rámci fotogalerie u jednotliv ých alb. Co se t ýče podobn ých funkcí u fan page, dík y odlišné strategii

a poslání stránek tohoto t ypu (hlavním účelem b ývá často propagace), nelze přílišné omezení nastavení soukromí očekávat. Upravovat se dá např.: • viditelnost stránk y – buď všem, anebo jen správcům, • územní omezení – na určitou zemi, v níž bude možné stránku zobrazit, • věkové omezení, • možnosti psaní příspěvků – povolení vkládání různého druhu obsahu od ostatních uživatelů.

I zde však platí, že za publikované informace zodpovídá v prvé

řadě jejich autor, resp. správce stránek, a vzhledem k povaze použitého média je třeba brát na tento fakt zřetel a přespříliš se nespoléhat na jakákoliv nastavení v oblasti soukromí, posk ytovaného aplikací, jejímž hlavním cílem je sdílení. V oblasti ostatních funkcí nabízí FB řadu dalších možností, jmenovitě například tvorbu zájmově a jinak orientovan ých skupin, 46


v yhledávání uživatelů a stránek podle názvu, import dalších služeb z oblasti SM, jako je např. video kanál YouTube, atd. Detailní anal ýza a seznam všech funkcí FB však není ústředním tématem této práce. Cílem kapitol y b ylo především popsat jeho nejcharakterističtější rys y, ab y b ylo možno si udělat představu o tom, na jak ých principech jak

pracuje. V následujících dvou částech bude pojednáno o potencionálních v ýhodách či rizicích plynoucích z těchto funkcí a o tom, jak se k nim

může postavit knihovna.

2.2 Aspekty potenciálu FB pro knihovny Fenomén SM a FB rozvířil doposud relativně klidné vod y českého knihovnictví teprve před pár let y. Do té dob y sice probíhal y změn y, inovace a modernizace českého

knihovnictví, ale stále tak nějak

v intencích klasického „fyzického“ přístupu. Rozmohlo se sice zakládání

webov ých stránek i pro t y nejmenší knihovn y, ab y jejich čtenáři měli vžd y nejčerstvější informace snadno dostupné a po ruce, ale až se

zviditelněním na trh se deroucích elektronick ých čteček a vpádem americké OASS se stalo tak nějak opět jasnějším, kam budoucí v ývoj směřuje.

Distingovan ým zástupcům z knihovnick ých řad se zřejmě zpočátku

do spřádání sociální sítě se sv ými čtenáři online moc nechtělo. Úspěch a obliba

několika

z prvních

poveden ých

profilů,

založen ých

těmi

nadšenějšími a pružnějšími, kteří se neváhali nové příležitosti chopit, postupně, zdá se, oblomila i zatvrzelé odpůrce a knihovních fan page na FB začalo přib ývat.

47


2.2.1 Cílový segment

Je

však

FB

pro

knihovn y

vůbec

relevantní?

Tutéž

otázku

doplněnou o zaměření na veřejné a akademické knihovn y si položila i knihovnická poradk yně z Regionální knihovn y Stockholm ve Švédsku, Anna-Stina Axelsson, která se zab ývala sledováním tohoto fenoménu za účelem identifikace rolí, jež b y zde knihovn y mohl y hrát. A její jednoznačná odpověď zní kladně, ačkoliv přiznává, že je těžké přesně stanovit jak. Uvádí, že jedním z jedinečných rysů této OASS je struktura jejích uživatelů a fakt, že největší

část z nich tvoří

mladí lidé

cca do 30 let, kteří jsou v podstatě cílovou skupinou knihoven. 63 Tento

fakt

platí

i

v České

republice.

Dle

údajů

Českého

statistického úřadu z loňského roku 2010 mělo založeno profil na FB přibližně 28 % obyvatel. Nejvíce profilů, téměř 1,9 milionu, b ylo v ytvořeno lidmi ve věku mezi 18 a 34 let y. Tato skupina b yla ihned následována mládeží ve věku 0 až 17 let (ve skutečnosti spíše 13 až 17 let), jejichž podíl b yl okolo 23 % z celkového počtu uživatelů, ted y asi 700 tisíc. 64 Jedno pole potenciální působnosti je ted y již identifikováno. FB sk ýtá jedinečnou příležitost působit na nejobtížněji dosažitelnou cílovou skupinu. A vzhledem k charakteru OASS bude tento fakt platit s v ysokou pravděpodobností také celosvětově.

2.2.2 Virální charakter šíření informací

Další t ypickou vlastností, která se dá strategick y v yužít je způsob, jak ým se zde šíří informace. Tento způsob b y se dal také charakterizovat jako virální.

„Aktivita jednoho uživatele je ihned viditelná všem členům jeho

soukromé skupiny, kteří ji mohou jednoduše číst, komentovat nebo 63 64

AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social community sites and Facebook, s. 18 – 19. 1. Uživatelé Facebooku v České republice | ČSÚ.

48


provést také. Virální šíření informací je v podstatě jádrem principu, na němž Facebook pracuje. Jeho zakladatel, Mark Zuckerberg, to vystihl větou o tom, že nic neovlivní člověka víc, než doporučení od přítele.“ 65

Potenciál virálního šíření informací se pro knihovn y skrývá právě v onom „doporučení od přítele“. Informace o knize, knihovní události nebo

kultuře

se

prostřednictvím

webov ých

stránek,

propagačních

materiálů nebo RSS 66 kanálu dostává jenom k určit ým lidem, kteří sledují tyto stránk y, chodí kolem plakátů (v knihovně) nebo odebírají novink y

formou RSS. To jsou ale v podstatě již zainteresovaní čtenáři, které není

třeba až tolik lákat na knih y, protože svou aktivitou dávají najevo,

že mají svou potřebu čtení již nějakým způsobem identifikovanou. Jádrem

problému

cílov ých

skupin

je

to,

že

je

lidé,

tvoří

kteří

do knihovn y nechodí, chodí málo nebo dávají přednost jin ým zdrojům. Právě tento segment tradičními v ýše zmiňovan ými formami zasáhnout příliš nejde. Jen těžko lze plakátem v knihovně oslovit někoho, kdo tam nechodí. S doporučením knih y, sdílením odkazu na její recenzi, případně doplněného ještě o pozitivní komentář přítele v rámci FB, je to z hlediska

možnosti

zasáhnout

různé

t yp y

uživatelů

absolutně

nesrovnatelné. Sdílení

odkazů,

komentáře,

označení

toho,

že

si

uživatelé

příspěvek oblíbili, rozvíjení diskusí, reakce na dotaz y, to všechno je třeba

na

případném

knihovním

profilu

podporovat,

ab y

se

jím

distribuované informace, a s nimi i povědomí o knihovně, rozšířil y mezi

co největší počet uživatelů, potenciálních (nov ých) čtenářů.

2.2.3 Statické webové stránky a dynamika FB aplikací

Rušn ý

život

FB

stránek

a

hromadné

sdílení

zajímav ých

i triviálních odkazů a novinek v ytváří dohromad y nepřeberné množství

65

AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social community sites and Facebook, s. 18 – 19. Really Simple Syndication – technologie umožňující uživatelům odebírat novinky z webových stránek, které nabízejí RSS zdroj. 66

49


informací, s nímž se musí každ ý uživatel pot ýkat při každém dalším připojení. Vzhledem k tomu, že jde ale o informace t ýkající se lidí a dalších entit na FB působících, které si k odběru buď sám vybral, nebo jejich přidružení schválil, stává se z této funkce zvané News Feed jedno z ústředních kouzel. „Jedním z hlavních půvabů této sítě je fakt, že pokaždé, když se

uživatel připojí, může mít jistotu, že na něj čeká spousta novinek, nových informací z okruhu jeho přátel, nových žádostí, zpráv atd. Facebooku se daří uspokojovat lidské touhy dle Maslowovy teorie potřeb, jako jsou aktualizace

sama

sebe,

příznivé

mínění,

jistota

psychologické potřeby, a to hned několika způsoby.“

bezpečí

a

další

67

Dynamika těchto záležitostí je jednou z ingrediencí, které vytváří

onen půvab, jemuž uživatelé OASS FB tak často podléhají. Výsledek případného srovnání statick ých webov ých stránek v rámci aktivit y jejich

čtenářů s aktivitou uživatelů zde je předem jasn ý. Běžné webové stránk y však neposk ytují příliš mnoho možností, jak v yvolat nějakou interakci s jejich návštěvník y. Mohou zde b ýt sice implementován y nejrůznější vložená

okénka

pro

komentáře,

návštěvní

knih y

i

minichat y

pro zanechání vzkazů a v yřizování odpovědí, které zůstávají viditelné i pro další návštěvník y, anket y a další aplikace, které nabízí mezi jin ými např. služba Blueboard.cz 68. To, nač statické www stránk y ale v porovnání se SM a FB naráží, je jejich charakter, který je důvodem rozdílnosti a mnohd y také i návštěvnosti. „Webové stránky našich knihoven vypadají staticky a taky tak působí. Aktualizace jsou skryté na podstránkách, jako jsou databáze, předmětoví průvodci a odkazy na zdroje. Na Facebooku studenti mají neustále pocit, že se děje něco nového. Přítomnost knihovny nebo knihovníka na Facebooku však může zvýšit viditelnost knihovny a také povědomí studentů o nových databázích a zajímavých zdrojích. … A co se 67 68

AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social community sites and Facebook, s. 18 – 19. http://blueboard.cz/.

50


komunikace týče, obecně mnohem rychleji studenti odpoví na zprávu zaslanou v rámci FB než na tu prostřednictvím emailu.“ 69 Ryze informační charakter www stránek s interaktivitou FB profilu se tak nedá příliš srovnávat. A za zcela zásadní ch ybu považuje autorka

tendenci, kterou často mají nejen knihovn y, a to snaha sice v ytvořit si

profil na FB, ale vnímat, tvořit a naplňovat jej pouze jako další kanál k distribuci stejn ých informací, jež proudí z knihovn y přes www stránk y, propagační materiály a ústa knihovníků. Takto postavená fan page atributů úspěšnosti v rámci OASS FB dosahovat určitě nebude. A přitom různ ých aplikací, které lze do fan page v rámci FB importovat je celé množství. A nemusí jít jen o import y zábavního charakteru, jako např. kanál YouTube nebo Flickr

a další, nýbrž také

o aplikace „šité na míru“ i knihovnám. Jak píší Susan Jennings a Jamie Price,

kteří

mají

zkušenosti

s v yužíváním

FB

v roli

pracovníků

Appalachian State Universit y a Jefferson College of Health Sciences ve Spojen ých Státech Americk ých, „při průzkumu FB lze narazit na spoustu užitečných aplikací pro knihovny všech druhů. Například produkty typu ‘Visual Bookshelf’, ‘GoodReads’, ‘Bookshelf’, ‘My Bookshelf’, ‘I’m Reading’, ‘We Read’, ‘BookIRead’ nebo ‘Book Stack’ mohou pomoci. Každý z nich totiž nabízí přidání seznamu přečtených nebo doporučených knih a návrhů spolu s možností komentářů, doporučení a recenzí od jejich vystavovatelů nebo dalších čtenářů“ 70.

Mnoho knihoven ve Spojen ých státech využilo příležitosti a sam y si

v yvinul y

aplikace

pro

v yhledávání

v knihovním

katalogu

prostřednictvím FB. Uživatelé si přidáním této jejich aplikace mohou v yhledávat

v katalogu

skrze

vlastní

rozhraní

FB

profilu.

Dalším

komunikačním prostředkem je instalace aplikace pro zasílání vzkazů,

69 70

THORNTON, Lori. Facebook for Libraries. JENNINGS, Susan; PRICE, Jamie. "Be My Friend" Using Facebook in Libraries, str. 2.

51


která b y se dala přirovnat k české službě „Ptejte se knihovn y“, přímo na fan page dané instituce. 71

Komunikace je vůbec v případě existence kohokoliv a čehokoliv

v rámci SM zásadním stavebním kamenem. Při vstupu na OASS FB již

nejde o knihovnu, n ýbrž o knihovníka a čtenáře. Prostředí FB je osobité, je založeno na sdílení z velké většin y informací mezi lidmi, kteří mezi sebou mají nějak ý bližší vztah. Tomu také odpovídá i způsob, jak ým komunikace probíhá. Nepsan ým pravidlům v rámci SM je třeba se otevřít, přizpůsobit, osvojit si je a v podstatě „stanout na stejné vlně“ s ostatními. Jen tak může knihovna, příp. knihovník, b ýt na této půdě se svou prací úspěšn ý. „Je třeba si uvědomit následující fakt, související se zapojením knihoven do celosvětového trendu webu 2.0 – ohnisko zájmu se přesouvá z knihovny na knihovníka, na osobní přístup a komunikaci. … Nové sociální sítě jsou na nejlepší cestě transformovat web, jeho původní základy a strukturu. … Veřejné knihovny, které se snažily rychle adaptovat na tento vývoj webu, začínají ztrácet půdu pod nohama. Řečeno bez obalu – knihovny se nijak zvlášť do nových sociálních

komunit nehrnou a možná je to kvůli tomu, že tyto služby vyžadují spíše přítomnost knihovníka nežli knihovny. V sociálním rozměru webu musí značka knihovny přejít od institucionální k personální.“ 72 Ačkoliv

otevřená

a

nezávazná

komunikace,

tolik

specifická

pro OASS FB, může b ýt pro knihovník y (stejně jako i pro jiné pracovník y ve službách) zv yklé a pravděpodobně i cepované v oficiálním jednání, zpočátku problematická, pro úspěch je třeba překonat zábran y. Výstižně to shrnuje Anna-Stina Axelsson: „pokud chceme (knihovníci) využívat OASS v kontextu knihovny, pak nemůžeme být přespříliš opatrní. Lidé

totiž

chtějí

navazovat

kontakty

s ostatními

lidmi

a

ne

s budovami“. 73

71

JENNINGS, Susan; PRICE, Jamie. "Be My Friend" Using Facebook in Libraries, str. 2. AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social community sites and Facebook, s. 19. 73 AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social community sites and Facebook, s. 19. 72

52


2.3 Stinná stránka SM – soukromí a ochrana osobních údajů S nárůstem vlivu a všud ypřítomnosti SM se stále častěji vynořují otázk y ohledně ochran y soukromí jejich uživatelů. Lidé, jako uživatelé SM, jsou schopni sdílet informace téměř jakéhokoliv druhu. Internet umožňuje velmi snadno, jednoduše a tak nějak „bezbolestně“ zveřejnit

i to, co b y si člověk při fyzickém interpersonálním st yk u normálně

dvakrát rozm yslel. Mladí lidé, používající např. Facebook či Twitter, často sdílejí informace o nejrůznějším stupni důvěrnosti. Dalo b y se předpokládat, že při tom v ycházejí z toho, že t yto informace sdělují své, předem schválené, skupině přátel. A na základě stupně důvěrnosti, jež k ní pociťují, pak sdílejí informace na jemu odpovídající úrovni. Takov ý předpoklad může vzbuzovat dojem, že data v sociální síti má uživatel pod kontrolou. Zavedení služb y „News Feed“ Facebookem v roce 2006 však jeho uživatele přesvědčilo, že taková kontrola je jen zdánlivá. Princip nového s ystému spočíval v tom, že uživatele neprodleně informoval o jakékoliv změně

kteréhokoliv

z jeho

přátel

a

tuto

informaci

zobrazoval

ve středovém panelu na domovské stránce jeho profilu. Proti službě se okamžitě zvedla vlna nesouhlasu ze stran y uživatelů. Ovšem jediné, co služba udělala, b ylo to, že odkazovala na informace, jež b yl y samotn ými uživateli již dobrovolně zveřejněn y. Uživatelé sociálních sítí obecně nejsou známí právě bedlivou ochranou osobních informací a jejich reakce na novou službu se ted y může zdát nepřiměřenou. Ovšem to, že tito uživatelé zřejmě otázku soukromí nepociťují jako tolik ožehavou, ještě neznamená, že ji neřeší vůbec. Jenom ji nahlížejí jinak. V jejich chápání pojmu soukromí b yl nepříjemn ý hlavně onen fakt, že b yl ještě více usnadněn přístup k již dostupn ým informacím. Lidé jsou ochotní sdílet všechn y druh y informací tak dlouho, dokud mají pocit, že je mají

53


pod kontrolou. V případě News Feed jim však b ylo dokázáno, že je pod kontrolou neměli 74.

2.3.1 Ochranná politika a strategie SM

OASS

mají

většinou

definovanou

určitou

politiku

t ýkající

se ochran y soukromí. Uživatelé mají možnost různ ých nastavení, v rámci kterých mohou definovat přístup ke sv ým údajům. Ovšem je důležité mít neustále na zřeteli, že t yto aplikace nejsou neutrální půdou. Příklad y dvou

nejznámějších,

Facebooku

a

MySpace,

to dokazují.

Hlavním

75

motivem těchto webů b yl, je a vžd y bude zisk . Posk yt ují prostor ke sdílení personálních informací jejich členů a také toto sdílení

nejrůznějšími

způsob y podporují.

Sázejí

na

zvědavost

lidí,

jejich

extroverzi a touhu sdílet informace, která se jim očividně v yplácí. Lidé

ted y ochotně sdílejí a čím více personální informace to jsou, tím lépe.

Čím více se totiž síť o uživateli dozví, tím lépe může zacílit placenou

reklamu umístěnou na jeho profilu. Čím cílenější reklama, tím lepší

efekt. A efektivní reklama = zisk. Jak pro zadavatele reklam y, tak pro jeho

posk ytovatele.

Například,

v případové

studii

na portálu politologického časopisu e-Polis, autorka uvádí:

Facebook

„Není problém vysledovat, ve kterých skupinách konkrétní uživatel figuruje, co má rád a jaké názory hájí. Existují skupiny typu I love coffee, Točená kofola atd. Tyto informace se dají velmi dobře využít (zneužít)

pro

komerční

účely.

Danému

uživateli

pak

mohou

být

na uvedený kontaktní mail doručovány reklamy apod.“ 76.

74

SOLOVE, D. J. The Future of Reputation, s. 169-170. FERNANDEZ, Peter. Online Social Networking Sites and Privacy, s. 1. 76 NOVÁKOVÁ, Martina, Nová média - případová studie Facebook. 75

54


2.3.2 Sdílení informací – druhá strana stejné mince

V závislosti na historii OASS FB je dnes již téměř všeobecně známo, že jednou z hlavních skupin v jeho uživatelské struktuře jsou

mladí lidé ve věku 18 – 25 let 77. Čast ými uživateli jsou extrovertní t yp y, které

nemají

problém

s komunikací,

příp.

se

dík y

oné

snadnosti

publikování, s níž se zde setkají, takovými dříve nebo později stanou. Tvoření obsahu jim nečiní žádné potíže a jsou schopni o sobě prozradit téměř cokoliv. Je důležité t yto mladé lidi upozornit, že co zveřejní dnes, zůstává a stále je dohledatelné na webu i zítra a i o několik let později,

kd y už se jim to vůbec nemusí hodit. Uživatelé si často neuvědomují, že

cokoliv, co zde publikují, přestává b ýt soukromé, i kd yb y záměr zahrnoval pouze několik v ybran ých jedinců (přátel) 78. Velk ým negativem v případě osobních, intimních, kontroverzních, kompromitujících a jinak citliv ých informací je fakt, že jednou vložen y do globální sítě, jakou internet je, se informace ve většině případů stávají již zaznamenan ými, a tudíž nesmazateln ými a v podstatě trvalými.

„V současné době se stalo častou praxí, že zaměstnavatelé zjišťují

informace o žadatelích práce právě na Facebooku. Pokud tam má daný

uživatel fotografie a informace, které vkládal před pěti, čtyřmi lety, nemusí se mu to vyplatit. … podstatou internetu je, že se jedná o médium trvalé. Informace, které do digitální reality vložíme, nelze často vzít

zpátky a mohou nás pronásledovat až do konce života. To se týká i Facebooku“ 79. Podobná situace platí i na poli nastavení zabezpečení existujících profilů a přijímání žádostí o přístup k osobním datům. OASS FB uvádí ve svém „Prohlášení o právech a povinnostech“: „Uděláme vše pro to, ab ychom Facebook udrželi bezpečn ým , ale nemůžeme to zaručit“ 80.

77

Facebook. Facebook | SPIR: Věková struktura uživatelů Facebooku. TIMM, Dianne M.; DUVEN, Carolyn J. Privacy and social networking sites, s. 90. 79 NOVÁKOVÁ, Martina, Nová média - případová studie Facebook. 80 Facebook. Facebook | Prohlášení o právech a povinnostech. 78

55


Následuje dovětek o tom, že ke splnění tohoto cíle je nutná spolupráce ze stran y uživatele. Což je logické, protože sebevíc zabezpečená síť je k ničemu, kd yž uživatel sám pravidla bezpečnosti nedodržuje.

Přílišnou důvěru česk ých uživatelů FB a také nízk ý stupeň

zabezpečení profilu dokázal test serveru Technet.cz, který v listopadu 2009 v ytvořil dva falešné profil y neexistujících mlad ých lidí a jejich prostřednictvím požádal o sdílení soukrom ých údajů v podobě nabídk y přátelství 100 náhodně v ybran ých uživatelů. Výsledk y ukázal y nejen

značnou důvěřivost Čechů, kd yž 60 % z nich nabídku bez v ýhrad přijalo, ale také velmi nízkou míru zabezpečení a omezení z hlediska přístupu k profilům a osobním i citliv ým údajům česk ých uživatelů FB. 81

Počítačoví hackeři se dnes dokážou dostat do mnohem ostřeji zabezpečen ých s ystémů, než je „ob yčejná“ online sociální síť. Navíc z příkladu testu Technetu je očividné, že útočník ani nemusí být zkušen ý hacker, ab y se k citliv ým údajům uživatelů v podobn ých aplikacích dostal. A důvod y pro napadení rozhodně existují – velké množství osobních informací na jednom místě.

2.3.3 Nesdílet, nekomunikovat nebo raději fabulovat?

Při takov ých podmínkách se může nabízet na otázku ochran y soukromí jednoduchá odpověď – nesdílet soukromé informace. Ovšem je třeba mít na paměti i to, že SM mají své vlastník y, kteří určují „pravidla

hry“. Jak už b ylo řečeno, pro t yto „třetí stran y“ je důležit ý zisk (viz kap. 2.3.1). Základní nastavení soukromí je proto u nového profilu většinou nízké a při registraci je nutno vložit alespoň základní údaje (jméno, pohlaví, věk). Ačkoliv si uživatel posléze může nastavení

přístupnosti profilu různě měnit a upravovat, mnoho z nich této možnosti nev yužije 82.

81 82

KASÍK, Pavel. Češi Facebooku nebezpečně věří. Falešné krasavici naletělo 60 procent. TIMM, Dianne M.; DUVEN, Carolyn J. Privacy and social networking sites, s. 92.

56


Jako další možnost se pak jeví varianta smyšlené identit y. Uživatel b y mohl zadávat smyšlené údaje o své identitě a zamezit tak možnosti jejich zneužití. Ačkoliv se v některých případech takto v ymodelovaná identita doporučuje, např. při psaní blogů, valná většina uživatelů sociálních sítí tuto možnost nev yužívá.

Obě variant y teoretického řešení mají své negativní stránk y, které

jsou pro uživatele zřejmě příliš určující na to, ab y těchto možností v yužívali. Je velmi obtížné nenechat se „strhnout davem“ a nepokusit se také zaujmout zajímav ým statusem o tom, co člověk zrovna dělá, s k ým

se st ýká, jaké služb y v yužívá, poreferovat o sv ých preferencích atp. Navíc, pokud má uživatel dojem, že jeho příspěvk y vidí pouze lidé, kterým sám z vlastní vůle přístup na svůj profil schválil. V případě druhé variant y je sm yšlená identita jen prvoplánov ým řešením, jelikož jen málo

uživatelů chce v ystupovat před sv ými přáteli inkognito. Rozšiřováním své sociální sítě se m ystifikace ohledně identit y uživatele v ytrácí, protože je nepravděpodobné, že b y s uživatelem tuto „mystifikační hru“ hráli všichni jeho „přátelé“. Útočník proniknuvší do sítě pak může mít k dispozici opět identifikující informace právě ze stran y přátel dané osob y.

Řešením není omezení komunikace a sdílení informací či fabulace,

ale uvědomění si reáln ých rizik, věnování pozornosti bezpečnostním nastavením používané aplikace, v yužívání SM inteligentním způsobem, odstranění

naivit y

a

zv ýšení

pozornosti

při

povolování

k osobnímu obsahu a řízení se bezpečnostními doporučeními.

přístupů

57


3 Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež Jedním z často zmiňovan ých důvodů pro opodstatnění negativní odpovědi na otázku, zda a proč knihovna v yužívá nějakou OASS,

resp. přímo FB, b ývá nedostatek času k „údržbě“ takov ých stránek. Jelikož je fenomén OASS chápán více jako volnočasová aktivita (a potažmo tudíž s nepříliš v ysok ým významem), nepřiděluje se jeho

správa pracovníkům z řad informatick y zaměřeného personálu, jako jsou

programátoři, ale běžn ým

správci

sítě,

pracovníkům

weboví

z řad

designéři

nebo

knihovnick ých.

administrátoři,

Ovšem

takov ým

způsobem, že se správa profilu často prostě jen přidá k jejich dalším

běžn ým pracovním povinnostem. Od pracovníka, který na takovou práci

„navíc“ nedostane také náležit ý časov ý prostor, nelze ani příliš očekávat,

že k ní okamžitě zaujme d ychtiv ý, optimistick ý a hlavně kreativní postoj, jak ý v yžaduje. Pak se rovněž nelze příliš divit, jestliže je správa profilu považována spíše za nepříliš oblíbenou komponentu pracovní náplně a o to více, pokud si navíc pracovník s touto záležitostí neví rad y. Dalším faktorem, který ovlivňuje ono tápání knihovníků v oblasti

OASS je fakt, že dosud není a neb ylo nikde stanoveno nebo řečeno, co vlastně prostřednictvím profilu knihovn y v rámci OASS ventilovat. Názory na toto téma se různí. Nejrozšířenější způsob v ypadá tak, že knihovn y svůj profil v yužívají jako další kanál pro distribuci stejn ých

informací, jaké v ys ílají do světa ještě sv ými klasick ými webov ými stránkami, propagačními plakát y a informačními leták y na nástěnkách uvnitř

sv ých

budov.

Naproti

nim

stojí

zastánci

„progresivnějšího

proudu“, kteří prosazují co největší přizpůsobení se prostředí – sledovat a osvojit si charakteristik y média, jehož knihovna v yužívá a následně se tak jeho uživatelům co nejvíce přiblížit. Návrh na segment

modelu dětí

a

vzorového mládeže

profilu za

cíl

knihovn y skloubit

se

zaměřením

charakteristik y 58


a potenciální

v ýhody

nejen

obou

přístupů,

ale

také

včlenit

další

poznatk y, zkušenosti a předpoklad y, za účelem otestování takového přístupu

a

následného

zjištění,

ověření

či

v yvrácení

skutečného

v ýznamu, jak ý může takto postaven ý profil pro čtenáře, čtenářství a knihovnu mít.

3.1 Návrh profilu Při konstruování návrhu vzorového testovacího profilu hrály roli především dojm y z reakcí knihovnic a knihovníků na téma přítomnosti knihovn y na Facebooku, poznatk y z průzkumu obsahu a designu již existujících knihovních profilů a v nezanedbatelné míře také vlastní názor autork y na tuto problematiku, a to jak z pohledu uživatelk y této OASS, tak čtenářk y, a do jisté míry i knihovnice.

Ze všech těchto informací a podnětů nakonec v ykrystalizovaly dvě stěžejní otázk y, které b yl y základem pro realizaci konečného návrhu, a to otázk y „Jak?“ a „Co?“. Odpovědi na ně b yl y přím ým podkladem pro získání představ y o způsobu organizování/minimalizování práce s profilem a jeho náplni.

3.2 Hlavní princip OSS = sdílení Jak již b ylo naznačeno v ýše, zdá se, že hlavními úskalími správ y

profilu knihovn y na FB je časov ý prostor a vlastní náplň stránek.

Dle dosavadních zkušeností a poznatků, získan ých sledováním situace na FB a různ ých přístupů jednotliv ých knihoven si troufám tvrdit,

že jádro těchto problémů může spočívat v tom, že OASS často nejsou

knihovník y adekvátně pochopen y a ted y ani v yužíván y tím způsobem, jak ým vůbec vznikly a jak ý je vlastně jejich principem. Tento princip tkví ve sběru a sdílení informací, které dohromad y v ytváří jev, jenž b y se

dal

pojmenovat

propojování

jako

uživatelů

„síťování“

skrze

sdílen ý

a

který obsah

v yjadřuje do

postupné

pomyslné

sítě 59


charakteristické určitými znak y toho obsahu. Tímto znakem může b ýt například společn ý zájem, téma, věkov ý, anebo geografick y založen ý rys nebo aktuální „módní“ či masová tendence.

Obrázek 4 názorně ilustruje síťovací princip přímo na profilu Děti

a mládež KPBO, který je předmětem praktické části této studie.

Obr. 4 Síťovací princip testovacího profilu Děti a mládež KPBO na FB.

Na základě tohoto principu se pak lze zaměřovat na různé skupin y uživatelů, a to sdílením obsahu, který v yh ovuje jejich potřebám, zájmům a preferencím, jak je ilustrováno obrázkem v případě zacílení na věkov ý segment dětí a mládeže v rozmezí 13 a 18 let.

60


Vytváření vlastního obsahu je činnost, která pravděpodobně děsí většinu knihovníků pověřen ých správou těchto t ypů profilů. Knihovna ale nemusí nutně vytvářet nějak ý obsah jenom proto, ab y její profil nezůstal prázdn ý. Pokud její aktivit y, o nichž chce prostřednictvím SM

informovat nebo jiné činnosti generující informace vhodné pro šíření

touto cestou, v ystačí na každodenní „zásobování“ „Zdi“ FB profilu, pak není co řešit. Ovšem častější jsou situace, kd y stránk y knihoven na FB „zejí prázdnotou“, resp. několik dnů až týdnů starými příspěvk y. Tímto způsobem se cíle prezence knihovn y na FB, ať už jde o získávání nov ých

fanoušků (a potažmo i čtenářů), rozšiřování informací o knihovně

a z knihovn y, podpora čtení či cirkulace čtenářsk ých informací, určitě nenaplní. Modelov ý profil Děti a mládež KPBO je založen na m yšlence, že pravidelné

zveřejňování

nov ých

příspěvků

a

udržování

si

fanouškovské/čtenářské obce FB v kontaktu s knihovnou je sice důležité, ale nemusí b ýt tolik náročné na vlastní tvorbu a v ýběr. Jádrem modelového způsobu „obhospodařování“ FB profilu je totiž již zmíněné zacílení

na

určitou

demografickou

skupinu

a

formulace

jejích

charakteristick ých rysů, ze kterých jsou odvozen y či v ysledován y zájm y, preference a potřeb y. Na

základě

těchto

informací

pak

lze

udělat

jednorázovou,

v případě potřeb y ale i vícenásobnou rešerši, v ybrat a nashromáždit informační zdroje odpovídající zjištěným charakteristikám a t y pak sledovat, pravidelně kontrolovat a sbírat či v ybírat z nich informace,

které jsou v yhodnocen y z hlediska zájmů, potřeb a preferencí cílového segmentu za zajímavé. Informace získané tímto účinn ým „harvestingem“ lze poté jednoduše sdílet na FB profilu, a to buď vlastním příspěvkem ve formě nového statusu, doplněn ým o odkaz, fotografii nebo video,

anebo přím ým odkazem, fotografií či videem s vlastním komentářem

(viz Obr. 5).

61


Obr. 5 Příklad příspěvku získaného harvestingem z různ ých informačních zdrojů.

Tímto způsobem se dané informace mohou šířit nejen komunitou

čtenářů, kteří jsou fanoušk y daného knihovního profilu, ale také prostřednictvím sítě jejich přátel k lidem, jež fanoušk y nejsou. Pokud totiž uživatel příspěvek generovan ý na profilu knihovn y okomentuje, bude ho sdílet nebo mu dá „palec nahoru“, pak se tato aktivita objeví ve v ýpisu jeho činností, viditeln ých všem jeho přátelům v rámci OASS.

Informace o knihovně, jejích akcích nebo knihách obecně, se tak může 62


šířit napříč celou komunitou nezávisle na tom, kdo je čtenářem dané knihovn y, a kdo ne.

3.3 Tematická struktura vzorového profilu Způsob

naplňování

profilu

b yl

již

osvětlen,

jedna ze

dvou

směrodatn ých otázek – „Jak?“ – byla zodpovězena. Zb ývá ještě najít odpověď na druhou otázku – „Co?“ – aneb struktura a složení vlastní náplně vzorového profilu. Po důkladném zam yšlení nad možnostmi a mezemi, kterými

se OASS

Facebook v yznačuje, b yl y stanoven y

4 okruh y, sdružující základní témata, o nichž lze z pohledu knihovn y uvažovat jako o adekvátních. Tematickou strukturu hlavních okruhů ilustruje obrázek 6. Jeho molekulární znázornění je namístě, jelikož při další specifikaci základních témat se odhalí podobná struktura i v rámci jednotliv ých okruhů, které v sobě zahrnují další pod-okruh y (celou

„molekulu“

tematického

složení

profilu

ilustruje

obr.

11

na str. 76).

Akce, události

Informace o knihách

Zábava

eBezpečí

Obr. 6 Schéma struktury tematické náplně vzorového profilu Děti a mládež KPBO. 63


Optick y i reálně největším znázorněn ým tématem jsou „ Informace o knihách“. Určení tohoto okruhu b ylo v podstatě nejjednodušší volbou,

protože o čem jiném by měla knihovna informovat ve větší míře, než jsou knih y a knižní kultura.

Dalším velk ým tematick ým okruhem je „Zábava“. Stanovení tohoto

okruhu v ycházelo ze zřejmého a čím dál častěji zdůrazňovaného chápání OASS FB především jako volnočasové aktivit y a místa k zábavě, kontaktu se znám ým i a přáteli, sdílení informací osobního charakteru, interakci s nov ými lidmi, apod. Tuto v ýraznou charakteristiku OASS je třeba přijmout a také se podle ní zařídit. Uživatelé se zde chtějí v první

řadě bavit. Je třeba jim ted y nabídnout i tento t yp informací. V dobře

sestaveném „mixu“ s informacemi v yšší váh y, pak lze v ytvořit obsah, který bude lépe straviteln ý i pro méně náročné uživatele a přitom určit ým způsobem informačně stále hodnotn ý. Dva menší okruh y v rámci schématu pak tvoří „Akce, události“ a „eBezpečí“. Menší proto, že netvoří stěžejní náplň, ale spíše okrajovou část obsahu, ať už vzhledem k nižší frekvenci v ýsk ytu sv ých prvků

nebo své povaze vzhledem k povaze použitého média. „Akce, události“ zahrnuje především zpravodajství a ohlašování akcí konan ých buď v rámci knihovn y samotné, města, v níž knihovna sídlí, nebo též pozvánk y na jakékoliv akce a události, které nějak ým způsobem v yhovují zvolenému segmentu uživatelů, na něž je profil zaměřen. Adekvátní

informovanost

a

povědomí

o

rizikách

poh ybu

na internetu a způsobu jejich předcházení jsou dalšími potenciálními cíli, které

mohou

knihovn y jako

strážci

informační

bezpečnosti

sv ých

uživatelů sledovat. Svůj profil v prostředí OASS FB mohou využít nejen jako prostředek pro vlastní propagaci a další ze způsobů, jak se přiblížit své čtenářské obci, ale také nabídnout informační pomoc a základní seznámení

s pravidly

a

doporučení

o

bezpečnosti

v oblasti

SM.

Pro své uživatele a fanoušk y mohou na svém profilu posk ytnout sumář informací o bezpečnostních rizikách a opatření, jak se jim v yhnout. 64


Posledním blokem proto b yla zvolena oblast nazvaná „eBezpečí“. Představuje

tematick ý

kanál

pro

distribuci

informací

z prostředí

internetu se zacílením na negativní aspekty jeho v yužívání. Konkrétní

náplň

jednotliv ých

oblastí

je

v následujících

pododdílech popsána jako obsah čt yř modulů „Informace o knihách“,

„Zábava“, „Akce, události“ a „eBezpečí“, které dohromad y tvoří jádro tematické struktury profilu Děti a mládež KPBO.

3.3.1 Modul „Informace o knihách“

Hlavním posláním tohoto modulu, jenž může b ýt v rámci celého modelu

považován

za

stěžejní,

je

získávat

a

zásobovat

profil

informacemi z oblasti knižní distribuce, fondu a kultury. Jako aktivit y vhodné k distribuci fanouškům a čtenářům prostřednictvím FB profilu b yl y v rámci okruhu „Informace o knihách“ stanoven y následující (viz též obrázek 7): • knižní tip y (pravidelné – denní, t ýdenní, tip y na vánoční dárk y, atd.), o tematické

knižní

v ýběry

(sci-fi,

pohádk y, čtení na dovolenou, atd.),

detektivk y,

fantas y,

o informace o nov ých knižních titulech (v rámci akvizice knihovn y nebo obecně), • informace z knižní kultury obecně.

65


tematické knižní výběry

informace o knižní kultuře

Informace o knihách informace o nových knižních titulech

knižní tipy

Obr. 7 Schéma struktury modulu „Informace o knihách“.

Obsahové informace pro modul „Informace o knihách“ mohou b ýt získáván y

v podstatě

dvojím

způsobem.

V prvním

případě

je

to

samostatná iniciativa a snaha pracovníka knihovn y jako správce profilu. To znamená např.: • samostatné v ypracování nebo v yužití již existujících tematick ých knižních v ýběrů, které má daná knihovna k dispozici, • v ýběr knižních tipů z fondu, o v ýběr může b ýt založen na snaze strefit se do vkusu zvoleného cílového segmentu uživatelů/čtenářů, o nebo také mohou být tímto způsobem zviditelněn y určité titul y za nějak ým účelem (aktuální trendy, cirkulace fondu, půjčování nov ých knih, povinná četba, atp.).

Druhá možnost je pak založena právě na onom sdílení a síťování, o němž b ylo pojednáno v kap. 2.2. Pro tento způsob zásobování profilu

adekvátními informacemi je třeba realizovat v první řadě informační průzkum a najít zdroje, které mohou b ýt potencionálními zásobárnami aktuálních a zajímavých informací. A to jak klasické webové stránk y, tak

66


i například jiné FB profil y. V případě modulu „Informace o knihách“ b yl y

na

základě

takového

průzkumu

nalezen y

a

pro

informační

harvesting 83 v ybrán y jak stránk y zab ývající se knižními v ýběry a tip y, tak také webová rozhraní různ ých nakladatelství a v ydavatelství: • Bibliohelp – biblioterapie na webu 84. Www stránk y i FB profil. • Celé Česko čte dětem – FB profil stejnojmenného projektu 85.

• Čítárny.cz – informační portál s knihami pro všechn y, co ještě čtou a přejí si, ab y i naše děti měl y šanci neb ýt hloupé 86.

• ČteSyRád – je prostředí na doporučování čtiv ých a zajímav ých knih 87. Www stránk y i FB profil.

• Doporučujeme literaturu ke čtení - doporuč i ty! – FB stránka rubrik y Literatura magazínu Topzine.cz 88. • Fragment

www

stránk y

internetového

knihkupectví

Nakladatelství Fragment 89. Sekce Knih y pro děti a mládež. • Kniha.cz – knižní web Mladé Front y a. s. 90. • Kniha – závislost na cel ý život – FB profil projektu „Závislost na cel ý život“ 91. • Knihcentrum.cz - nabízí učebnice, pohádk y, map y, knih y online, knih y pro děti a mládež a levné knih y 92. • Knihy – FB fan page v ytvořená soukromým uživatelem za účelem sdílení informací 93. • Knihy pro děti Svět dětské fantazie – FB profil rodinného knihkupectví Svět dětské fantazie 94. 83

Harvesting – sběr, zde myšleno jako průzkum a sběr informací. http://www.bibliohelp.cz/, http://www.facebook.com/Bibliohelp. 85 http://www.facebook.com/celeceskoctedetem. 86 http://citarny.cz/. 87 http://www.ctesyrad.cz/, http://www.facebook.com/ctesyrad.cz. 88 http://www.facebook.com/literaturatopzine.cz. 89 http://www.fragment.cz/prehled/knihy-pro-deti-a-mladez/. 90 http://www.kniha.cz/. 91 http://www.facebook.com/knihazavislostnacelyzivot. 92 http://www.knihcentrum.cz/. 93 http://www.facebook.com/pages/Knihy/189405215606. 94 http://www.facebook.com/pages/Knihy-pro-děti-Svět-dětské-fantazie/292722071735. 84

67


• Knihkupectví Eruditus.cz – www stránky knihkupectví Eruditus. Sekce Pro děti a mládež 95. • Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – jediné knihkupectví, které opravdu potřebujete 96. Www stránk y, sekce Publikace pro mládež. • Knihovnice.cz – FB profil literárního serveru Knihovnice.cz 97. • Knihožrout – portál pro milovník y knih 98. Www stránk y i FB profil.

• Knižní novinky – sledují česk ý knižní trh a prezentují Vám pozoruhodné knih y 99. • Knižní web.cz – www stránk y eshopu s knihami 100. • Milujem knihy! – FB fan page milovníků knih ve slovenštině 101. • Miluji knihy – FB fan page milovníků knih v češtině 102. 3.3.2 Modul „Zábava“ Další částí je „Zábava“. Obsahem tohoto modulu jsou nejrůznější odkaz y na stránk y zábavného charakteru (viz Obr. 8), vtipná videa, ale také například na komiks y online, omalovánk y, kreativní program y pro tvorbu videí, stripů 103 a dalších produktů, které kromě zábav y navíc i mohou

určit ým

způsobem

rozvíjet

dětské

dovednosti

a

znalosti

informačních a komunikačních technologií. Způsob naplňování profilu a charakter obsahu tohoto modulu je do značné míry závisl ý na konkrétní osobě, která jej bude v ykonávat.

V první řadě je samozřejmě v ýhodné realizovat rešerši t ýkající se

zajímav ých stránek, stejně jako tomu b ylo u modulu prvního, ale v tomto 95

http://www.eruditus.cz/kategorie/pro-deti-a-mladez/. http://knihy.abz.cz/obchod/publikace-pro-mladez. 97 http://www.facebook.com/knihovnicecz?. 98 http://www.knihozrout.cz/, http://www.facebook.com/knihožrout. 99 http://www.facebook.com/pages/Knižní-novinky/137141929641340. 100 http://www.knizniweb.cz/. 101 http://www.facebook.com/knihy. 102 http://www.facebook.com/pages/Miluji-knihy/155605397798540. 103 Krátký vtipný komiks skládající se jen z několika okének tvořících jakýsi proužek. 96

68


případě

může správce v yjít

oblíben ých

stránek,

identifikovat,

vlastního

akceptovat

a

i

z vlastních rozhledu, přizpůsobit

zdrojů, atd. se

Je

m yšleno vhodné

nárokům,

zájmů, se

také

zájmům

a požadavkům, které v ykazuje cílová skupina, na niž má b ýt profil zaměřen.

odkazy na zajímavé stránky komiksy

videa

Zábava interaktivní hry, online omalovánky…

vědomostní kvízy

kreativní programy

Obr. 8 Schéma struktury modulu „Zábava“. V rámci v ymezení segmentu pro praktickou část této studie, a to v rozmezí věku 13 až 18 let, b yl y do modulu „Zábava“ v ybrán y a zahrnut y t yto informační zdroje a stránk y: • Alík.cz – bezpečn ý internetov ý portál z rodin y idnes.cz pro děti cca od 4 do 13 let 104.

• Čtyřlístek.cz – kreslen ý časopis o M yšpulínovi, Bobíkovi, Fifince a Pinďovi s omalovánkami a speciálním vydáním příhod 105. • Drnovy a Machovy hlavolamy – stránk y s hlavolam y a jejich tvorbou 106.

104 105

http://alik.idnes.cz/. http://www.ctyrlistek.cz/.

69


• Garfield – stránk y s komiks y o kocouru Garfieldovi online 107. • Jablko.cz – o škole, vzdělání a efektivním učení 108. Www stránk y. • Ježíšek.cz – kniha přání a poděkování 109. • Kamarádské-hry.cz – stránk y plné her a zábav y pro předškolák y zdarma 110.

• Koblížek.net – obsahuje říkank y s obrázk y, pohádk y na dobrou noc, omalovánk y, a jednoduché hry 111. • Magazín Ekamarád.cz – pro děti, mládež i dospělé 112. • Nuda.cz – portál o studentském životě, film a divadlo, hudba, cestování, vtip y a seznamka 113. • Písmák.cz – stránk y amatérského literárního umění 114. • Samík.cz

dětské

stránk y,

dětské

soutěže,

dětské

hry

a písničk y 115. • Simonův kocour – video kanál a fan page stránek oblíbeného komiksového kocoura 116. • Smejo.info – vše pro děti, dětské odkaz y, hry, omalovánk y, zábava 117. • Stream.cz – internetová televize, zábava, bulvár, klip y a mnohem víc 118. • Teenage.cz – magazín a diskuse o škole a tahácích, hudbě, tex tech a filmech 119.

106

http://hlavolamy.chytry.cz/index.htm. http://www.oook.cz/garfield/, http://gar.wz.cz/. 108 http://www.jablko.cz/. 109 http://jezisek.cz/_jezisek/menu.phtml. 110 http://www.kamaradske-hry.cz/. 111 http://users4.jabry.com/koblizek/. 112 http://www.ekamarad.cz/ezin/. 113 http://www.nuda.cz/. 114 http://www.pismak.cz/. 115 http://www.samik.cz/index.php. 116 http://www.youtube.com/user/simonscat?blend=1&ob=4, http://www.facebook.com/simonscat. 117 http://www.smejo.info/. 118 http://www.stream.cz/. 119 http://teenage.cz/. 107

70


• TheColor.com – online omalovánk y 120.

• Výtvarka nejen pro děti – web pln ý nápadů pro v ýtvarnou činnost nejen s dětmi 121.

• Webík – stránk y Českého rozhlasu pro děti 122. • YouTube.com a sdílení videa

– 123

místo

k v yhledávání,

sledování,

nahrávání

.

3.3.3 Modul „Akce, události“ Třetí část modelu představují „Akce, události“. Tato část b yla zahrnuta zejména z toho důvodu, že fan page knihovn y nutně neslouží

jenom k informacím nějak ým způsobem se vázajícím ke čtení a knižní

kultuře, ale jak b ylo již více než naznačeno modulem druh ým, také k zábavě a volnému času čtenářů/uživatelů. Do modulu b yl y zahrnut y tři oblasti,

které

pro distribuci znázorňuje

jsou

prostřednictvím

obrázek

informačních

potenciálními

9

kanálů

a jak

zdroji

knihovní

sběr

fan

spočívá

uvnitř

informací page.

Tyto

především

knihovn y,

relevantními

tak

tři

oblasti

ve

sledování

také

například

informačního centra daného města, webov ých stránek zabývajících se kumulací informací tohoto t ypu nebo také již dříve nasdílených stránek knihkupectví

či

podobn ých

firem,

nabízejícím

zajímavé

soutěže

o nejrůznější v ýhry, apod. Zdroje informací: • Akce.cz

www

stránk y

sdružující

informace

o

aktuálně

probíhajících nebo se připravujících událostech 124. • Akce-novinky.cz – knižní novink y, literární akce a aukce knih. 125 • Akcevcesku.cz – přehled souhrnu aktuálních akcí v ČR 126. 120

http://www.thecolor.com/. http://www.vytvarka.eu/. 122 http://www.rozhlas.cz/spektrum/portal/. 123 http://www.youtube.com/. 124 http://www.akce.cz/. 125 http://www.akce-novinky.cz/. 121

71


• Infocentrum Opava – www stránk y opavského informačního centra 127. • Knihovna Petra Bezruče v Opavě – www stránk y KPBO 128. • Nepropásni.cz – www stránk y se seznamem aktuálních akcí s možnostmi jejich přidávání i od samotných uživatelů 129. • Statutární město Opava – oficiální stránk y města 130.

akce pořádané městem akce pořádané knihovnou

Akce, události

online/offline soutěže

Obr. 9 Schéma struktury modulu „Akce, události“.

3.3.4 Modul „eBezpečí“

Poslední oblast, téma elektronického bezpečí, b ylo zvoleno z toho důvodu, že v digitálním věku se internet stal jakousi samozřejmostí, ale pojm y jako ochrana osobních údajů, trvalost informací na síti, zneužití osobních informací, k yberšikana, dětská pornografie a další, mají stále stejně důležit ý v ýznam, ne-li v yšší. A účinná obrana proti zneužití jakékoliv form y a soukromí jedince jsou neustále pevn ými

126

http://www.akcevcesku.cz/. http://www.infocentrum.opava.cz/. 128 http://www.okpb.cz/web/index.php. 129 http://www.nepropasni.cz/. 130 http://www.opava-city.cz/. 127

72


součástmi každé lidské existence, ať už online či offline, a to navzdory současnému trendu vývoje, který je upozaďuje.

Cílem poslední části modelu je v ytvořit jak ýsi kanál, jenž bude

tyto

informace

směrovat

k jejich

nejčastějším

aktérům

mlad ým

uživatelům internetu. Neboť rizika spojená s únikem osobních informací jsou dnes již téměř zřejmá: „Uživatelé se mohou stát obětí kriminálního zneužití. Ať už se jedná o zmíněné zneužití dat pro komerční účely, nebo např. o situaci, kdy si nějaký zločinec vyhlédne svou oběť a prostřednictvím informací na Facebooku o ní zjistí podrobnosti – o tom, kde bydlí, kam chodí do školy či práce, kam se večer chystá, jaké má záliby apod.“ 131 Mezi

další

patří

kyberšikana

či

nově

tzv.

k yberstalking

a grooming. V případě groomingu jde o chování t ypické pro uživatele internetov ých komunikačních prostředků, kteří se v ydávají za někoho jiného s cílem v ylákat nezletilého komunikujícího, sexuálně ho obtěžovat

či zneužít 132. Kyberstalking pak představuje

„zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních

a komunikačních

technologií

ke

stalkingu,

tedy

pronásledování

a opakovanému stupňovanému obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu“ 133. Před

takov ým

nebezpečn ým

chování

je

třeba

uživatele

odpovídajícím způsobem varovat, jelikož počet případů obětí těchto forem zločinu se neustále množí. Jako podtémata proto b yl y zvolen y oblasti ochran y soukromí, nekal ých internetových praktik jmenovan ých v ýše, zneužití osobních informací a trvalost informací na internetu (viz Obr. 10).

131

NOVÁKOVÁ, Martina, Nová média - případová studie Facebook. Kybergrooming | Nebuď oběť!. 133 KOPECKÝ, Kamil; KREJČÍ, Veronika, Kyberstalking a stalking. 132

73


ochrana soukromí

trvalost informací na internetu

kyberšikana, kyberstalking grooming

eBezpečí

hoax, spam

zneužití osobních informací

Obr. 10 Schéma struktury modulu „eBezpečí“.

Informačními zdroji pro naplňování profilu v intencích modulu „eBezpečí“ b yl y v yb rán y t yto stránk y: • Bezpečně-online – Surfuj bezpečně – vzdělávací portál pro děti a dospívající 134. • Bezpečný internet – Microsoft Corporation – komiks v ytvořen ý ve spolupráci společnosti Microsoft s Nadací Naše dítě 135. • Ewamaproblem.cz

informační

portál

určen ý

všem

dětem,

ale i jejich rodičům a dospěl ým, kteří hledají informace … dříve než zvednou sluchátko 136. Projekt Sdružení Linka bezpečí. • e-Bezpečí.cz – portál věnující se osobní bezpečnosti na internetu, zejména dětí, ale nejenom jich 137. • eYouGuide

vaše

práva

na

internetu.

Souhrn

informací

o nejrůznějších tématech v rámci internetu a intencích stanov Evropské komise 138.

134

http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne. http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet/. 136 http://www.ewamaproblem.cz/. 137 http://cms.e-bezpeci.cz/. 135

74


• Hoax.cz

problematika

a

seznam

existujících

a podvodn ých zpráv a řetězov ých e-mailů (hoaxů) 139.

poplašn ých

• Hra WeboWou DiWočinou – internetová hra pro děti od 7 do 10 let, kterou podporuje Úřad pro ochranu osobních údajů

ve spolupráci se SKIP ČR 140.

• Mobilní etiketa – desatero mobilní etikety 141. • Nebuď oběť! – rizika internetu a komunikačních technologií 142. • Ovce.sk – rozprávky o ovečkách 143. Slovensk ý animovan ý seriál zahrnující komiks y s důležit ými témat y. • Protišikaně.cz – kampaň projektu Saferinternet.cz 144. • Seznam se bezpečně! - projekt o jednom z mnoha nebezpečí na internetu 145.

Původní tematick ý rozsah modelu obsahu pro náplň vzorového

profilu na OASS FB rozlišen ý na čt yř i základní oblasti byl ted y již podrobněji rozebrán. Po této hlubší identifikaci jednotliv ých podčástí všech čt yř modulů je vhodné si jej opět poskládat do jednoho celku,

v rámci něhož bude jasněji v ystupovat původní i konečná představa o jeho

vnitřní

struktuře.

Tento

pohled

zobrazuje

obrázek

11

na nadcházející straně. Praktickou aplikací dříve popsan ých v ýchodisek a návrhů se

zab ývá následující část této práce, kde bude teoretick ý model převeden do praxe a posléze podroben průzkumu za účelem zjištění praktického

dopadu a v ýznamu z hlediska své existence pro čtenáře, uživatele i knihovnu.

138

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/navigation/index_cs.htm. http://hoax.cz/cze/. 140 http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cz. 141 http://mobil-story.saferinternet.cz/mobilni-etiketa. 142 http://www.nebudobet.cz/?lang=cz. 143 http://sk.sheeplive.eu/. 144 http://proti-sikane.saferinternet.cz/index.asp. 145 http://www.seznamsebezpecne.cz/. 139

75


tematické knižní výběry

informace o knižní kultuře

Informace o knihách informace o nových knižních titulech

knižní tipy

akce pořádané městem akce pořádané knihovnou

ochrana soukromí

Akce, události trvalost informací na internetu

online/offline soutěže odkazy na zajímavé stránky

komiksy

videa

kyberšikana, kyberstalking grooming

eBezpečí

hoax, spam

zneužití osobních informací

Zábava interaktivní hry, online omalovánky…

vědomostní kvízy

kreativní programy

Obr. 11 Schéma podrobnější tematické struktury modelu profilu Děti a mládež KPBO. 76


4 Děti a mládež KPBO – praktická aplikace modelu V předchozích třech oddílech b yl y shrnuty informace o SM, jejich historii a v ývoji a také b ylo podrobněji informováno o nejpopulárnějším zástupci jedné v ýv ojové větve, kterou tvoří OASS, a tím byl FB. S přihlédnutím k pozitivům, potenciálu, ale také stinn ým stránkám této služb y, b yl v ytvořen teoretick ý základ pro model vzorového profilu, jímž b y se zde mohla knihovna prezentovat. Tento model b yl dále více specifikován stanovením zaměření na určit ý cílov ý segment, a tím jsou děti a mládež ve věku od 13 do 18 let. Na základě modelu b yl v ytvořen reáln ý profil, který b yl uveden do praxe. Cílem teoretick ých v ýchodisek i jejich praktické aplikace b ylo fan page v yužívat co možná nejlepším způsobem, který nabízí její potenciál, ale zároveň simulovat provoz a údržbu takov ým způsobem,

jak ým b y jej při dobré vůli b yl schopen udržovat kterýkoliv řadov ý

knihovník/ice. K tomuto reálnému testu b yla zvolena knihovna v místě studia autork y, což je Knihovna Petra Bezruče v Opavě (dále jen KPBO).

Po probrání záměru s ředitelkou b ylo povoleno v ytvoření profilu s tou

v ýhradou, že půjde o profil neoficiální, a jako takové budou v ystupovat i všechn y další aktivit y s ním spojené. Harmonogram celého testu zahrnuje t yto fáze, jejichž průběh bude popsán v následujících kapitolách: • v ytvoření profilu, • propagace profilu, • náplň profilu, • evaluace profilu.

77


4.1

Vytvoření profilu Profil b yl na OASS FB založen v úterý 5. října 2010 pod názvem

Děti a mládež OKPB. Služba umožňuje kromě osobních profilů zakládat stránk y pro celebrity, skupin y nebo společnost a dále t yto stránk y ještě rozděluje na:

• komunitní, kterou chápe jako místo pro podporu oblíbené činnosti, kauz y nebo tématu, • oficiální, pro komunikaci se zákazník y a fanoušk y firem, značek nebo produktů, umělců, skupin či veřejně znám ých osobností.

Stránka Děti a mládež OKPB b yla dle nabízen ých položek v ytvořena jako oficiální stránka pro místní společnost/firmu, a to knihovnu/veřejnou budovu. Po založení lze každou profilovou stránku doplňovat nejrůznějšími identifikačními údaji, které se nacházejí v jedné z v ýchozích záložek hlavní stránk y nově v ytvořeného profilu – „Informace“. Zde b ylo v yužito pouze některých z voliteln ých položek, kde b yl y uveden y t yto údaje: • Základní informace o Lokalita: Opava, Czech Republic, 746 01 o Informace: Profil je průzkumovou studií k diplomové práci na téma Sociální média a knihovn y – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež. • Podrobnosti o Obecné informace: Web slouží pro šíření knižních tipů, zajímav ých

odkazů

a dalších

informací

charakteru

jak

vzdělávacího, zábavného tak i informačního z hlediska pozvánek na akce a události pro cílovou skupinu dětí

a mládeže, čtenáře/nečtenáře, uživatele/neuživatele KPBO

a další přátele dobrého čtení a knih z okolí města Opav y.

Hlavním cílem je doporučovat a upozorňovat na zajímavé knih y, videa, odkazy a informace, jež stojí za povšimnutí 78


s ohledem na cílovou skupinu. Profil sám je průzkumovou studií k diplomové práci na téma Sociální média a knihovn y – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež. Jeho snahou je osvětlit a zjistit jak a zda funguje

nějak ý vliv sociálních médií na dítě v souvislosti s četbou

a knihami.

4.2 Propagace profilu Tvůrci nově založené stránk y jsou hned z první v ýchozí záložk y nabízen y

čt yři

popularizovat

způsob y, a

získávat

jak

lze

fanoušk y.

stránku

propagovat

Možnosti,

které

a

následně

nabízí,

jsou

následující 146: • „Pozvěte své přátele“ – spočívá v doporučení stránk y lidem, které má tvůrce sám zařazen y v rámci svého vlastního FB profilu jako své přátele. Z hlediska potřeb a požadavků diplomové práce tato možnost v yužita nebyla. • „Informujte své fanoušky“ – jde o obdobu bodu prvního, s tím rozdílem, že doporučení putuje k cílov ým osobám prostřednictvím emailu nebo jin ých kontaktů, jejichž seznam tvůrce propojí s FB profilem. Tato možnost rovněž neb yla považována za žádoucí z hlediska cíle práce. • „Propagujte tuto Stránku na svém webu“ – umožňuje přidat na webové stránk y tvůrce (např. domovské stránk y knihovn y) rámeček, který informuje o existenci FB profilu a zároveň slouží jako odkaz na něj. Využití této možnosti neb ylo součástí dohod y s vedením KPBO. • „Nastavte svůj mobilní telefon“ – tato položka nabízí nastavení mobilního telefonu tvůrce pro snadnější přístup a správu FB stránek skrz toto komunikační zařízení. Možnost neb yla v yužita.

146

Děti a mládež KPBO | Začněte.

79


Tyto možnosti ted y neb yl y v yužit y a k propagaci b yla zvolena forma klasického plakátu. Ukázka první verze propagačního plakátu pro pobočk y a dětské oddělení KPBO je v Externí příloze D. Varianta b yla doplněna ještě mal ými ústřižk y vizitkového formátu se stejn ým motivem jako na plakátu a adresou profilu. Plakát y b yl y rozmístěn y po dětském

oddělení

KPBO

v Kulturním

domě

Petra

Bezruče

a na pobočkách Kateřink y, Olomoucká a Kylešovice. Po několika dnech však b yla zjištěna ch yba v názvu profilu (OKPB namísto KPBO) a muselo dojít k úpravě názvu i webu. Při této příležitosti b yla v ytvořena druhá verze propagačních plakátů, která b yla ještě navíc rozdělena do dvou variant. Tyto verze v ycházely z faktu, že propagace bude rozšířena i mimo pobočk y KPBO, a to o základní a střední škol y v Opavě. Obě variant y druhé verze ukazují Externí příloh y E a F. Plakáty b yl y roznesen y po 11 základních a 11 středních školách v Opavě. J ejich distribuce b yla rovněž doplněna o vizitk y s adresou profilu, jejichž náhled obsahuje Příloha 2.

4.3 Náplň profilu Co se t ýče obsahu profilu, lze jej naplňovat více způsob y. Asi nejvíce

viditeln ým

a

používan ým

způsobem

je

vkládání

obsahu

na „Zeď“, jež je následující záložkou hned po „Začněte“ a ostatním uživatelům FB se při v yhledávání objevuje jako v ýchozí náhled stránk y. Hlavní náplň profilu ted y tvoří příspěvk y na „Zdi“, které jsou

čerpán y

a

sdíleny

podle

strategie

uvedené

v popisu

modelu

(viz kap. 3.2). Jako druhotn ý zdroj obsahu b yl y zvolen y poznámk y v rámci stejnojmenné záložk y, kde b yl y vytvořen y předem připravené „Knižní tip y!“, „Zábava na netu :)“ a „Bezpečně na internetu“, jež v ycházel y z principu tematické struktury modelu popsaného v kap. 3.3. Posléze b yl y doplněn y ještě o další dvě poznámk y, a to „Pohádk y a audioknih y online“ a „Interaktivní cizojaz yčné knih y online“. Obsah jednotliv ých poznámek lze najít jednak na stránkách profilu v záložce 80


„Poznámk y“ 147 zveřejňování

a

jednak

je

jednotliv ých

uveden

statusů

v přílohách bylo

pak

3

na

až t yto

7.

Během

poznámk y

podle možností odkazováno jako na zdroje dalších podobn ých informací. Veškerý obsah, jenž b yl v rámci feed na „Zdi“ profilu publikován je včetně rozlišení z hlediska tematické struktury uveden v Příloze 9. Jako další jsou v liště záložek profilu uveden y „Odkaz y“, které uvádějí seznam všech odkazů vložen ých na „Zeď“ stránk y a „Fotk y“

s fotoalb y obrázků či fotografií, které profil obsahuje. Záložka „Fotk y“

obsahuje album „Profilové fotk y“, které je v ýchozí a zahrnuje obrázk y zvolené za hlavní fotografii uváděnou na úvodní stránce a také u všech příspěvků v podobě její miniatury. První hlavní fotografie profilu Děti a mládež KPBO v ycházela z motivu první verze propagačního plakátu a b yla posléze nahrazena dalším motivem inspirovan ým verzí druhou (viz Příloha 8). Druh ým přítomn ým albem jsou „Promo materiál y“. Do tohoto alba b yl y vložen y náhled y materiálů, které b yl y užit y k propagaci včetně odkazů k jejich volnému stažení pro případné zájemce. Nalézají se zde druhé verze plakátů a náhled y tří verzí vizitek. Profil Děti a mládež KPBO b yl soustavně udržován v provozu od svého založení až do 31. března 2011, kd y b yla dokončena tato práce. Během 177 dní svého fungování b ylo na „Zdi“ profilu zveřejněno celkem 110

příspěvků.

Jejich

tematickou

strukturu

řídící

se teoretick ými

v ýchodisk y stanovenými v rámci modelu zach ycuje graf 1 na straně 82. Tabulka v rámci Příloh y 9 pak ještě v návaznosti na tento graf doplňuje

i číselné v yjádření četnosti příspěvků z hlediska jednotliv ých modulů. Ukázku komplexního náhledu profilu během jeho provozu posk ytuje Externí příloha G.

147

http://www.facebook.com/notes.php?id=123242787730844&notes_tab=app_2347471856.

81


Graf 1 Struktura tematického rozložení obsahu příspěvků publikovan ých na „Zdi“ profilu Děti a mládež KPBO.

4.4 Evaluace profilu Pro

objektivní

posouzení

a

hodnocení

účinnosti,

úspěšnosti

a efektivit y praktické aplikace modelu knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež je nutná určitá forma evaluace. Při konstrukci harmonogramu i obsahu průzkumu b yla jako v ýchozí v yužita deduktivní metoda

stanovení

h ypotéz,

reprezentačního

vzorku,

sběr

dat

a na základě anal ýz y v ýsledků přijetí nebo zamítnutí h ypotéz. Pro sběr dat podle původního harmonogramu měl y b ýt v yužit y jak statistické zdroje v rámci OASS FB, tak také další webové nástroje a online evaluační

dotazník

směrovan ý k fanouškům

profilu.

Během

celého

období fungování fan page však došlo k několika situacím, které si v ynutil y

určité

změn y

původních

plánů.

V

jejich

důsledku

b yla

v yloučena data ze statistick ých zdrojů a změněna forma dotazníku na jeho

klasickou

podobu.

Zachována

zůstala

deduktivní

metoda

průzkumu. 82


4.4.1 Stanovení hypotéz a reprezentačního vzorku

Strategie volb y h yp otéz b yla stanovena tak, že došlo k v yt yčení h ypotéz y obecné, která b yla doplněna a rozpracována ještě do několika dalších, jejichž následné v yhodnocení na základě údajů z průzkumu, mělo podpořit rozhodnutí o jejím přijetí či zamítnutí. Na formulaci

h ypotéz měl y vliv nejen dojm y ze situace, která na FB v oblasti přítomnosti

činitelem

knihoven

b yla

i

a

jejich

nutnost,

a nejméně složit ým

úspěšnosti

ab y

b yl y

panuje,

zjistitelné

co

ale

v ýznamn ým

nejjednodušším

způsobem dotazování, vzhledem ke zvolenému

cílovému segmentu.

Obecná hypotéza: Profil na FB nemá pro knihovnu z hlediska působení na respondent y žádoucí v ýznam.

Doplňující hypotézy: 1. Respondenti, kteří navštívili profil na FB, jsou registrovan ými čtenáři knihovn y.

2. Profil na FB má pro respondent y v ýz nam z hlediska informací o knižních titulech, aj. 3. Profil na FB přiláká nové uživatele knihovn y. 4. Respondenti, kteří navštíví profil na FB, si poté přijdou půjčit knihu, o níž profil informoval. 5. Respondenti, kteří navštíví profil na FB a přečtou si na něm o určité události, na ni poté také přijdou.

Jako reprezentační vzorek b yla v ybrána cílová skupina dětí a mládeže ve věku 13 až 18 let v souvislosti s již stanoven ým cílov ým segmentem

v rámci

modelu

(viz

kap.

4).

Získání

dat

potřebn ých

k v yhodnocení jednotliv ých h ypotéz bylo zajištěno formulací otázek

83


v dotazníku, který b yl během průzkumu distribuován reprezentačnímu vzorku.

4.4.2 Sběr dat, dotazník

Původním plánem bylo v ytvoření online verze dotazníku a jeho rozeslání fanouškům fan page. Tato možnost však b yla posléze zamítnuta s ohledem

na

velmi

nízk ý

počet

těchto

respondentů

a

došlo

k v ypracování dotazníku v klasické podobě. Změněná situace měla také vliv

na strukturu

a obsah

původně

plánovan ých

otázek.

Namísto

strukturovaného míření především na hodnocení obsahu profilu, b yl y otázk y cílen y tak, ab y se případně odhalila příčina nízkého počtu fanoušků a nezájmu o informace podávané tímto způsobem. Šablona pro dotazník je k nahlédnutí v Příloze 10. Sběr dat probíhal ve dnech 9. až 25. března 2011, a to jak na všech

čt yřech pobočkách KPBO, tak také na několika základních a středních školách

v Opavě,

kam

b yl y

distribuován y

propagační

plakát y.

Respondenti b yli při průzkumu vžd y konfrontováni s tím plakátem, na který měli možnost v daném místě narazit.

4.4.3 Vyhodnocení dotazníku

V rámci dotazovacího průzkumu se podařilo získat odpovědi od 173 respondentů. Některé dotazníky však musel y b ýt v yřazen y nejčastěji z důvodu nev yhovujícího věkového v ymezení. Těchto b ylo 23. Konečn ý počet dotazníků zahrnut ých do průzkumu se ted y stabilizoval na čísle 150.

Co se t ýče struktury respondentů, šetření se zúčastnilo 88 děvčat a 62 chlapců ze všech věkov ých kategorií spadajících do cílového segmentu. Rozložení dotazovan ých dle věku a pohlaví znázorňuje graf 2.

84


Graf 2 Rozložení respondentů dotazníku dle pohlaví a věku.

Na

první

otázku,

„Všiml/a

sis

propagačního

plakátu

facebookových stránek Děti a mládež KPBO?“, odpovědělo kladně pouze 15 z celkového počtu 150 respondentů.

Otázku č. 2, „Navštívil/a jsi někdy tyto stránky?“, potvrdilo

souhlasem také pouze minimum dotázan ých, přesněji šlo rovněž o 15 z nich. Ti také odpovídali na podotázk y o pravidelnosti návštěv stránek, přidání

do

oblíbených

a

jejich

hodnocení

z hlediska

přínosnosti.

Potvrzení pravidelnosti návštěv profilu se v ysk ytlo pouze jedenkrát, do oblíben ých si stránk y přidali 2 respondenti. Za přínosné označilo stránk y Děti a mládež KPBO 10 dotázan ých, jednou se objevilo jejich hodnocení jako nepřínosné a zb ylí 4 se shodli na spíše přínosné povaze. Respondenti, kteří potvrdili návštěvu profilu Děti a mládež KPBO, odpovídali také na další dvě navazující otázk y, které ostatním vzhledem

k logice dotazníku předkládán y neb yl y. Na otázku č. 3, „Přišel/a jsi

někdy na událost/akci, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky?“, zazněla kladná odpověď z patnácti případů pouze jedenkrát. Podobné to b ylo i s otázkou č. 4, „Půjčil/a sis někdy knihu, o které ses

85


dozvěděl/a

přes

tyto

stránky?“,

se

kterou

souhlasili

pouze

4 respondenti z 15. Pátá otázka v rámci dotazníku měla za úkol zjistit, zda jsou

respondenti registrovan ými čtenáři Knihovn y Petra Bezruče v Opavě. Dotaz

„Jsi

registrovaným

uživatelem

Knihovny

Petra

Bezruče

v Opavě?“ potvrdilo 95 z celkového počtu 150 dotázaných. Těmto

čtenářům pak b yla předložena i poslední otázka č. 6 o podnětech

k registraci do knihovny. Všech 95 uživatelů potvrdilo normální způsob a zamítlo popud k registraci až po zhlédnutí stránek Děti a mládež KPBO. Přehled všech otázek, odpovědí a škálu hodnocení zobrazuje tabulka 1.

Všiml sis propagačního plakátu stránek Děti a mládež KPBO na Facebooku? 2. Navštívil/a jsi někdy tyto stránky? 2.1. Chodíš se na stránky dívat pravidelně? 2.2. Přidal/a sis je do oblíbených? 2.3. Jak hodnotíš tyto stránky? a) velmi přínosné b) spíše přínosné c) přínosné d) spíše nepřínosné e) nepřínosné 1.

3.

Přišel/a jsi někdy na událost/akci, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky?

4. Půjčil/a sis někdy knihu, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky? 5. Jsi registrovaným uživatelem Knihovny Petra Bezruče v Opavě? 6. Do knihovny ses registroval/a: a) normálním způsobem

b) po zhlédnutí stránek Děti a mládež KPBO na Facebooku

ANO

NE

Celkem

15

135

150

15 135 150 1 14 15 2 13 15 Hodnocení 0 4 10 15 0 1 ANO NE Celkem 1

14

15

4

11

15

95

55

150

Hodnocení 95 0

95

Tab 1 Výsledk y dotazníku, otázk y a četnosti odpovědí. 86


Výsledkem celého průzkumu však b ylo nejen získání odpovědí na stanovené otázk y, ale nedílnou a podnětnou součástí se stal y také zajímavé odpovědi respondentů na některé podotázk y a zejména jejich komentáře. Právě tyto komentáře mohou alespoň naznačit vysvětlení určit ých jevů, na jejichž podstatu dotazník směřoval. Nejčastěji t yto zajímavé komentáře v yvstával y u otázek, které

cílil y na respondentovu neaktivitu nebo neuskutečnění určité činnosti

či akce v oblasti t ýk ající se knihovního profilu. Souhrn nejzajímavějších odpovědí, komentářů a otázek, které je v yvolal y, obsahuje tabulka 2 na následující straně. Interpretaci v ýsledků t ýkající se ověřování h ypotéz včetně zahrnutí této „přidané hodnot y“ a dalších údajů, pl ynoucích ze statistik provozu knihovního profilu na FB obsahuje kapitola 4.4.6.

87


Otázka

Navštívil/a jsi někdy tyto stránky? (Děti a mládež KPBO)

Přišel/a jsi někdy na událost/akci, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky?

Zajímavé odpovědi

Odpověď

Nikdy jsem o nich neslyšel, a i kdyby, bohatě mi stačí normální stránky knihovny "okpb.cz".

1

Nemám zájem. Nenapadlo mě to. Neměl/a jsem čas. Nemám profil na Facebooku. Jsem uživatelem jiné knihovny

6 5 7 3 2

Nevěděl jsem o ní, a i kdybych věděl, tak bych se tam stejně nepodíval a ani se podívat nehodlám.

1

Nepříliš mě zaujaly. Ale v budoucnu snad budu mít víc času a financí a na některou zajímavou se dostavím.

1

Nedozvěděl/a jsem se o žádné. Nemám čas. Žádná mě nezaujala.

Nevyhledávám je tam, o událostech se dozvím přes vyvěšené plakáty. Nemám zájem. Nemám profil na Facebooku. Nejsem z Opavy.

Mám vyhlédnuté nebo se rozhoduji o knihách přímo v budově knihovny.

Půjčil/a sis někdy knihu, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky?

Četnost

Žádná mě nezaujala. Nedozvěděl/a jsem se o žádné.

Spíše si půjčuji knihy, které potřebuji, než ty, které se mi líbí. Nemám zájem. Neměl/a jsem čas. Nemám profil na Facebooku.

Jsi registrovaným uživatelem Knihovny Petra Bezruče Nechodím do knihovny, mám iPad s iBooks. v Opavě?

2 5 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Tab 2 Vybrané zajímavé odpovědi respondentů.

88


4.4.4 Statistické údaje o profilu Děti a mládež KPBO

Průzkum

z dotazníku

je

sám

o

sobě

dobrým

ukazatelem

a pomocníkem při osvětlování jevů a situací, které při zpětném ohlédnutí na dobu a průběh provozu knihovního profilu nastal y. Pro to, ab y b yla anal ýza korektní je však vhodné posoudit všechna data, jež jsou k dispozici, a tak je třeba do konečného hodnocení a shrnutí zahrnout také v ýsledk y ze statistik, které posk ytuje sama platforma OASS FB. Původní představa statistického hodnocení průzkumu zahrnovala jak přehled y návštěvnosti stránek ze statistick ých zdrojů přímo OASS

FB, tak také v yužití dat z nástroje Google Anal ytics 148. V průběhu času se

však

ukázalo,

že

původní

plány

nepůjde

uskutečnit.

Prvním

problémem b ylo selhání pokusu o instalaci nástroje Google Anal ytics na „Zeď“ profilu Děti a mládež KPBO. Ačkoliv několik t ýdnů nástroj

fungoval, po čase došlo k neznámé ch ybě a data b yla ztracena, aniž b y se podařilo ch ybu opravit. Statistik y a přehledy ze zdrojů OASS FB, které jsou nabízen y v záložce „Zobrazit přehled y“ na hlavní stránce správce profilu, rovněž nev ydal y potřebná data v době, kd y b yla tato část zpracovávána.

K dispozici zůstal y alespoň informace o počtu zobrazení jednotliv ých příspěvků

na „Zdi“ profilu

a procentuální

v ýpočt y zpětné

vazb y

v případě komentářů a kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“. Nakonec ale b yl y

t yto

statistik y

shledán y

z hlediska

hodnocení

profilu,

doplněného o dotazníkové šetření, jako dostačující. Graf 3 na následující straně zach ycuje tendenční křivku zobrazení všech 110 statusů zveřejněn ých na profilu Děti a mládež KPBO za 177 dní jeho provozu. Je také doplněn tabulkou 3, která dokumentuje zpětnou vazbu od uživatelů, v yjadřovanou komentáři a označováním příspěvků kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“. V grafu 3 je tato zpětná

vazba označena červen ými bod y.

148

http://www.google.com/analytics/.

89


Graf 3 Křivka znázorňující počty zobrazení jednotlivých statusů zveřejněných v rámci profilu Děti a mládež KPBO na Facebooku, zdroj: Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-03-22]. Děti a mládež KPBO. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/pages/D%C4%9Bti-a-ml%C3%A1de%C5%BE-KPBO/123242787730844>. 90


Komentář ke grafu 3

Z grafu jednotliv ých

lze

v yčíst

publikovan ých

kolísavou statusů.

tendenci V průběhu

v četnosti dob y

zobrazení

provozu

lze

sledovat, jak tendence zpočátku stoupá až k dosažení maximální hodnot y

– 352 zhlédnutí příspěvku ze dne 7. října 2010, která někd y i o několik

set v ýrazně přesahuje ostatní příspěvk y. Převahu v počtech zhlédnutí vzhledem ke zb yl ým statusům si lze v ys větlit jako očividně ojedinělou trefu do pozornosti a zájmu uživatelů, nebo také jako shodu okolností

či ch ybu v s ystému počítání zobrazení, jelikož jde o odkaz z jiné stránk y. Všechn y variant y jsou možné, ale žádnou však nelze podložit ničím jin ým, než dalšími spekulacemi. Po počátečním stoupání následuje delší etapa charakteristická spíše střídavě kolísav ými hodnotami, nejčastěji se poh ybujícími mezi 50 a 99 zobrazeními. Na začátku nového roku se ale tendence vrací k hodnotám kolem 100. Za dobu druhé polovin y provozu, ted y měsíce leden, únor a březen

roku 2011, je zde toto číslo překročeno celkem 37krát, ale křivka také

ukazuje, že dochází i k v ýraznějším propadům (období posledního t ýdne fungování stránek). Co se t ýče zpětné vazb y od uživatelů, ta je u každého příspěvku přímo na profilu vyjádřena procentuálně. Během celé dob y provozu profilu Děti a mládež KPBO však došlo k tak málo interakcím ze stran y fanoušků, že nebude třeba tato data nijak složitě hodnotit. Prost ý souhrn jednotliv ých t ypů zpětn ých vazeb zach ycuje tabulka 3. V grafu 3 na předchozí straně jsou data těchto příspěvků označena červen ými bod y.

Nepříliš velká četnost interakcí může značit nezájem o obsah ze stran y

fanoušků, ale rovněž může jít o následek jejich nepříliš v ysokého počtu.

91


Datum

17. leden 2011, 21:22 20. leden 2011, 10:51 22. únor 2011, 9:38 13. březen 2011, 10:42 14. březen 2011, 10:06 15. březen 2011, 22:05 28. březen 2011, 12:16 31. březen 2011, 18:03

Komentáře 0 0 0 0 1 1 0 2

To se mi líbí 1 1 2 1 1 1 2 1

Tab 3 Četnost zpětné vazb y od uživatelů.

Statistick ý úhel pohledu na „Zeď“ profilu Děti a mládež KPBO v yjadřuje tabulka 4. Zach ycuje v podstatě úspěšnost v počtech zobrazení jednotliv ých příspěvků. Maximální hodnot y dosáhl již v komentáři

zmiňovan ý příspěvek ze dne 7. října 2010, naopak nejméně b yl zobrazen status z 23. března 2011, a to pouze 42krát. Aritmetick ý průměr četnosti

zobrazení činí 100,5. Hodnotou, jež se v tomto statistickém souboru

v ysk ytovala nejčastěji, je číslo 108. Medián čili střední hodnota, která

pom yslnou řadu dělí na dvě stejně početné skupin y, b yla v yčíslena na 97,5. Funkce Aritmetický průměr Minimální hodnota Maximální hodnota Modus Medián

Hodnota 100,5 42 356 108 97,5

Tab 4 Statistické hodnot y četnosti příspěvků na „Zdi“ profilu.

Struktura jednotliv ých příspěvků z hlediska tematik y včetně jejího procentuálního v yjádření je zach ycena grafem 1 na straně 82 a b yla komentována

již

dříve,

přesněji

v kapitole

4.3.

Jen

stručně

lze

připomenout, že největší část obsahu, a to 37 %, tvořily příspěvk y z modulu „Informace o knihách“, následované „Zábavou“ s podílem 92


29 %. O zb ylou část se relativně rovně podělil y modul y „eBezpečí“ a „Akce, události“. Příspěvk y z modulů s největším podílem b yl y nejčastěji zobrazován y a obsahoval y také nejv yšší procento těch, jejichž

počet jednotliv ých zobrazení přesáhl 100. Tato čísla zaznamenává tabulka 5. Za relativně nejúspěšnější modul b y se tak dal y považovat „Informace o knihách“, jejichž příspěvky nejčastěji dosahoval y hodnot přes 100 zobrazení, ale v množině deseti statusů s nejv yšším počtem zobrazení pro změnu figurují nejčastěji příspěvk y z modulu „Zábava“ (viz Tab 6). Náplň modulu „Informace o knihách“ b yla již při definování

strategie určena za stěžejní, čemuž odpovídají i počt y jednotliv ých příspěvků a tak jednoznačné určení nejúspěšnějšího modulu není možné. Informace o knihách

Akce, události

eBezpečí

3128

4269

2058

1598

12

22

9

7

Zábava Počet jednotlivých příspěvků Celkový počet zobrazení

Suma příspěvků, jejichž počet zobrazení přesáhl 100

32

41

21

16

Tab 5 Úspěšnost příspěvků z hlediska počtu zobrazení v rámci jednotliv ých modulů. Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Počet zobrazení 356 157 152 149 148 143 143 141 139 138 135

Modul Informace o knihách Zábava Zábava Informace o knihách Informace o knihách eBezpečí Akce, události Zábava Zábava eBezpečí Zábava

Datum 7. 10. 2010, 16:39 15. 3. 2011, 22:05 7. 3. 2011, 14:16 14. 3. 2011, 10:06 26. 2. 2011, 9:17 22. 1. 2011, 10:14 12. 2. 2011, 10:15 9. 3. 2011, 8:46 16. 3. 2011, 11:16 23. 1. 2011, 10:15 8. 3. 2011, 12:27

Tab 6 Deset nejčastěji zobrazen ých příspěvků na „Zdi“. 93


4.4.5 Fanoušci

V počtu fanoušků za dobu svého půlročního provozu profil příliš nepřekvapil. Po první propagační akci a distribuci plakátů se objevili fanouškové dva, ovšem poté, co b yl profil přejmenován a v podstatě v ytvořen znova s malou odch ylkou v názvu (viz kap. 4.2) se k nové verzi (přestože b yli o přesunu informováni prostřednictvím osobní zpráv y oba) přihlásil již jen jeden. Nárůst fanoušků se děl spíše pozvolna. Od začátku prosince až do konce ledna se stav lidí, kteří si profil oblíbili, držel

na čísle 3.

Asi tři noví fanoušci z řad odborné knihovnické veřejnosti přib yli

v krátkém

časovém

úseku

(ač

neplánovaně)

následkem

únorové

přednášk y autork y o tématech sv ých absolventsk ých prací v rámci odborného semináře v Pelhřimově, kde b yla práce na profilu zmíněna. V závěru

v ýzkumného

období,

ted y

někd y

počátkem

měsíce

března, se přidali další lidé a počet stoupl na 11. V posledních t ýdnech aktivního provozu a zároveň v době evaluace profilu a zjišťování dat pomocí dotazníku na pobočkách KPBO a školách, přib yli další uživatelé a zv ýšili tak počet na konečn ý stav 13 fanoušků k datu uzávěrk y diplomové práce, a to 31. březnu 2011.

Graf 4 Tendenční křivka zobrazující počet fanoušků profilu Děti a mládež KPBO v průběhu dob y provozu. 94


4.4.6 Interpretace výsledků evaluace

Na základě dat, která posk ytlo dotazníkové šetření doplněné o zpětnou vazbu uživatelů profilu Děti a mládež KPBO v podobě počtu zobrazení jednotliv ých příspěvků, komentářů a označení „To se mi líbí“, lze n yní hodnotit, zda došlo k potvrzení či v yvrácení stanoven ých

h ypotéz. Data, která jsou k dispozici, však nenab ývají ideálních parametrů, ab y mohla b ýt jejich interpretace zcela jednoznačná. Tento fakt v ychází zejména z důvodů, že reprezentační vzorek podléhající průzkumu pro určité h ypotéz y nedosahuje dostatečné reliabilit y. Tato skutečnost b yla způsobena nečekan ým v ývojem situace, jež měla za následek změnu původního plánu, který počítal s online dotazníkem pro fanoušk y profilu Děti a mládež KPBO (z důvodu jejich nedostatečného počtu). Namísto něj b yla zvolena forma klasického dotazníku s v ýsledk y, jež popsala kapitola 4.4.2. Vyú stěním této situace sice b ylo oslovení více než 170 respondentů, ovšem pouze patnácti z nich b ylo možné se dotazovat nějak ým způsobem na obsah a přínos profilu samotného. Kvůli těmto vlivům a faktorům tak nelze stanovené h ypotéz y zamítat a potvrzovat jinak než do jisté míry a spíše relativně.

Posouzení hypotéz

Při posuzování jednotliv ých h ypotéz bude postupováno nejprve od dílčích, které následně položí základ pro v yhodnocení h ypotéz y hlavní. Dílčí h ypotéza č. 1 – Respondenti, kteří navštívili profil na FB, jsou

registrovanými čtenáři knihovny. – b yla potvrzena. Z celkového vzorku 150

dotazovan ých

je

95

registrovan ými

uživateli,

včetně

všech

15 návštěvníků profilu.

95


Dílčí h ypotéza č. 2 – Profil na FB má pro respondenty význam z hlediska informací o knižních titulech aj. – b yl a teoretick y potvrzena. 14 z 15 respondentů, kteří stránk y navštívili, je hodnotili kladně a spíše kladně, pouze jeden je označil za nepřínosné (viz Tab 1). Dílčí h ypotéza č. 3 – Profil na FB přiláká nové uživatele knihovny. – b yla vyvrácena. Nenašel se ani jedin ý respondent, který b y provedl registraci v KPBO na základě zhlédnutí FB profilu Děti a mládež KPBO. Dílčí h ypotéza č. 4 – Respondenti, kteří navštíví profil na FB, si poté přijdou půjčit knihu, o níž profil informoval. – b yla rovněž vyvrácena, protože z 15 návštěvníků profilu si údajně knihu přišli půjčit 4. Dílčí h ypotéza č. 5 – Respondenti, kteří navštíví profil na FB a přečtou si na něm o určité události, na ni poté také přijdou. – b yla vyvrácena, jelikož pouze jeden z patnácti respondentů, kteří stránk y navštívili, tuto skutečnost potvrdil.

Obecnou h ypotézu – Profil na FB nemá pro knihovnu z hlediska působení na respondenty žádoucí význam. – tak lze na základě jak dosavadní interpretace v ýsledků evaluace, tak i stavu dílčích h ypotéz považovat za potvrzenou. Bylo totiž zjištěno, že profil nepřilákal nové uživatele knihovn y, ani neb yl dostatečně potvrzen ým zdrojem inspirace

k zapůjčení knih y či návštěv y publikované události. Respondenti, kteří

b yli návštěvník y profilu, sice jsou zároveň i registrovan ými čtenáři KPBO a označili profil za přínosn ý, ovšem tento faktor nenabyl hodnot y

dostatečně podstatné pro zamítnutí hlavní h ypotéz y.

96


4.5 Shrnutí praktické aplikace modelu Předchozí

interpretace

v ýsledků

evaluace

potvrdila

hlavní

h ypotézu stanovenou na začátku průzkumu. Z ní v ypl ývá fakt, že takto postavené

stránk y,

propagace

a

pro knihovnu

se

správy,

zvolenou zaměřené

žádoucí

v ýznam

tematickou na

dan ý

strukturou,

cílov ý

z hlediska

způsobem

segment,

pozitivního

nemají působení

na uživatele. Hlavním ukazatelem, jenž v ýslednou situaci indikoval, b yl nízk ý zájem a účast ze stran y uživatelů. Profil Děti a mládež KPBO získal za půlroční provoz pouh ých 13 fanoušků. Ani toto číslo však není

úplně korektní, jelikož si stránk y oblíbili zejména lidé, kteří nepocházeli z cílového segmentu. Dotazník ukázal, že ze 150 respondentů si plakátu propagujícího profil na FB všimlo jenom 15. Za jednu z příčin konečného stavu by se tak dala považovat nedostatečná propagace stránek.

Ovšem

modelu,

jenž

jedním

b yl

z cílů

praktické

formulovan ých realizaci

v rámci

v ýchodiskem,

teoretického byl

stanoven

požadavek, ab y se jednalo o řešení, které simuluje běžnou knihovní praxi

a jehož provoz bude zvládat i běžn ý knihovník (viz kap. 4). Na základě těchto ustanovení tak propagaci profilu, která zahrnovala distribuci plakátů nejen po všech pobočkách dané knihovn y, ale i po všech středních

a

základních

školách

ve

městě,

nelze

považovat

za nedostatečnou vzhledem k úrovni podobn ých aktivit v rámci běžné knihovn y (které jinak většinou končí za jejími zdmi).

Dalším faktorem b y mohl b ýt nezájem členů cílového segmentu

o posk ytování informací tímto způsobem. Jako podklad k tomuto tvrzení slouží zajímavé odpovědi respondentů při dotazníkovém šetření, jak je zach ycuje tabulka 2 na straně 88. 15 dotazovan ých, kteří potvrdili svůj zájem návštěvou profilu, je ve srovnání s těmi, kteří nějak ým způsobem tuto akci zavrhli, méně. Při dotazu k návštěvě stránek v yjádřilo nezájem

6 respondentů, dalších 5 uvedlo, že je to ani nenapadlo, 7 nemělo čas

a o znění dvou odpovědí s četností 1 by se dalo říct, že mluví sam y za sebe. Ačkoliv realizace modelu nepřinesla k ýžené v ýsledk y, co se t ýče 97


otázek hodnocení stránek, jež b yl y v plánu původně, tak dozajista posk ytla alespoň určité nahlédnutí na problematiku přítomnosti knihoven v prostředí jako je OASS FB, a to z cenného hlediska jejich uživatelů. Závěrečné

shrnutí

poznatků

z praktické

aplikace teoretického

modelu b y se tak dalo charakterizovat na základě získan ých postřehů, jež mohou sloužit jako podklad pro případné podobné aktivity i jin ým knihovnám. Prostřednictvím realizace knihovního profilu Děti a mládež KPBO ted y b ylo zjištěno například to, že cílov ý segment dětí a mládeže ve věku 13 až 18 let nemá přílišn ý zájem o druh informací, jež prostřednictvím

OASS produkuje knihovna, resp. informací knihovního a čtenářského

charakteru. Tento fakt dokazuje poslední tabulka v příloze 11, která zach ycuje obsah jednotliv ých příspěvků, které zaznamenaly nějakou zpětnou vazbu od fanoušků profilu. Většinou zaujal y příspěvk y, které

měl y se čtením a knihami něco společného spíše vzdáleně. Z toho

v ypl ývá již asi všeobecně přijíman ý fakt, že OASS t ypu FB a podobné, nejsou pro knihovny nejvhodnějším kanálem pro distribuci toho t ypu informací, jak ým disponuje.

98


Závěr Informatizace společnosti, internet a aktuální vlna sociálních médií, která zalila svět, posk ytuje knihovnám nejen rozšířené možnosti vlastního v ývoje, ale zároveň tím na ně klade i nárok y z hlediska jejich efektivního osvojení a adaptace. Využití těchto médií za účelem lepšího dosažení jinak obtížně osloviteln ých věkov ých skupin, jak ými jsou například teenageři, v yžaduje přijetí podmínek zvoleného prostředí, v němž chce knihovna působit. To nezřídka znamená akceptaci tamních psan ých i nepsan ých pravidel chování, komunikace, prezentace a mnohd y také

uvolnění

jinak

formálních

zažitých

způsobů,

které

dosud

v knihovnách panují. To jsou jen ve zkratce požadavk y, jimiž fenomén sociálních médií disponuje, ale zároveň také předpoklad y pro úspěšné a efektivní působení v této sféře. Diplomová práce se pokusila nahlédnout do oblasti sociálních médií za účelem odhalení jejich základních principů a požadavků a na základě nich formulovat určitá doporučení, rad y a postup y, jak s těmito médii nejlépe nakládat v intencích zájmů, možností a potřeb knihoven.

V první řadě b ylo třeba v ymezit rozsah a náplň jednotliv ých

pojmů, které v této oblasti figurují a stanovit tak jednotnou terminologii pro účel y práce. Nepříliš překvapiv ým zjištěním při plnění prvního v yt yčeného úkolu byl fakt, že názvosloví této poměrně nové trendové vln y není dosud jednoznačně v ymezeno. Na poli nov ých, sociálních médií a sociálních sítí zvlášť. Nahlédnutí na zvolenou problematiku skrze optiku jejího v ývoje od prvopočátků však napomohlo alespoň základnímu určení hlavních termínů, se kterými studie mohla následně dále pracovat. Druhá kapitola b yla věnována především online aplikaci sociální sítě Facebook, jež b yla v ybrána jako testovací prostředí pro následn ý praktick ý průzkum a aplikaci teoretických poznatků. V rámci tohoto záměru kapitola shrnula stručn ý popis funkcí a hlavních principů, 99


na jejichž základě služba pracuje a ve své druhé části se věnovala anal ýze jejich potenciálních v ýhod, ale i negativ, která jsou s existencí profilu v prostředí této sítě nev yhnutelně spojena. Název diplomové práce odkazuje na model knihovního profilu, který v ytvořil náplň třetího hlavního celku. Model vzorového knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež ve věku od 13 do 18 let b yl formulován na základě vlastních zkušeností autork y se sociálními sítěmi, poznatků čerpan ých jak z odborné literatury, tak také z průzkumů po již

existujících knihovních profilech, a v neposlední řadě též dle vlastních závěrů, přístupů a pohledů na řešenou problematiku. Návrh profilu b yl

v ymezen v souladu s princip y panujícími v oblasti sociálních médií, popsan ými v předchozí části, včetně podrobného popisu jednotliv ých modulů, tvořících tematickou strukturu jeho obsahu. Ověření

adekvátnosti

teoretick ých

východisek

představovala

poslední kapitola s názvem „Děti a mládež KPBO – praktická aplikace modelu“. Dle zásad stanoven ých při modelování vzorového profilu b yl y

v ytvořen y stránk y na Facebooku, které plně fungoval y od 5. října 2010 do 31. března 2011. Průběh provozu, náplň, úspěch u uživatelů a zpětná vazba,

doplněná

dotazníkov ým

šetřením

s reprezentačním

vzorkem

o velikosti 150 respondentů, tvořil y základ pro následné celkové shrnutí a závěry, mající za cíl objektivně posoudit celou koncepci takto postaveného modelu. Vycházeje z interpretace dosažen ých výsledků lze konstatovat, že ačkoliv

praktické

testování

modelu

nenab ylo

dostatečné

reprezentativnosti, dík y níž b y se dala objektivně hodnotit i skladba, náplň, vedení a v ýznam profilu, cíl práce b yl bezpoch yb y naplněn, jelikož jím b yla formulace komplexního modelu, následně uvedeného do praxe, čímž b yla potvrzena jeho realizovatelnost. Konkrétnější

a strukturovanější

hodnocení

obsahu

a

skladb y

v ytvořeného modelu b y mohlo b ýt v budoucnu snáze realizovatelné dík y dosažen ým zkušenostem z prvního provozu. Za účelem zjištění dalších dat a poznatků b y mohlo dojít k otestování modelu pro knihovnu 100


například ne tak velkou, spíše regionálního až obecního v ýznamu. Nejlépe v situaci, kdy tento subjekt žádnou službu podobnou sociální síti Facebook

založenou

nemá.

S prodloužením

dob y

provozu

profilu

a věnování více pozornosti propracovanějším formám propagace b y mohlo dojít k dosažení reliabilnějších v ýsledků, co se t ýče zpětné vazb y uživatelů, na jejichž základě b y se dala efektivnost a účinnost modelu posoudit mnohem objektivněji.

Navzdory v ýsledkům praktické části, jež mohou vzbuzovat dojem

nepříliš úspěšného hodnocení, dík y negativním v ýsledkům průzkumu, je autorka

s

prací

spokojena.

Teoretick ý

model

rozpracoval

jednu

z logick ých možností, jak lze v yužívat potenciál sociálních médií z pohledu

knihovního

i

knihovnického.

Vzhledem

k neformálním

ohlasům z řad odborné veřejnosti při prezentování m yšlenek této studie b ylo seznáno, že tento postup b yl shledán minimálně jako inspirativní

a zajímav ý. A již tuto zpětnou vazbu autorka považuje za částečn ý úspěch a zhodnocení své práce.

Jedná se však o pohled knihovnick ý, který se bude od čtenářského

lišit vžd y. A co se týče sociálních médií, platí tato formulka o to více. Ačkoliv b ylo v posledních letech na jejich téma publikováno nesčíslně

mnoho odborn ých článků, které měl y za následek pocit knihoven, že b y měl y b ýt tzv. všude, v ýsledk y diplomové práce jen podtrhl y fakt, že je třeba se nad tímto krokem nejprve dlouze zam yslet. Vytvoření a vedení profilu nejen v síti FB, ale i ostatních podobn ých službách, klade větší požadavk y na jeho správce, který musí mít nejen ujasněno, co a jak chce tímto kanálem fanouškům distribuovat, ale musí jaksi také souznít s cílov ým segmentem, na nějž jsou stránk y zaměřen y. Respektive umět odhadnout, čím b y své příznivce zaujal

a v ybírat a případné

příspěvk y,

které

získání

nov ých

mají

šanci

fanoušků.

na

nějakou

Touto

zpětnou

cíleností

při

vazbu v ýběru

příspěvků se z profilu stává více nežli distribuční kanál knihovních informací, marketingov ý nástroj pro podporu propagace a oblíbenosti knihovn y. 101


A to už má se čtenářstvím společného málo. Tím pádem b y se tato

činnost již mohla zcela přesunout do sféry public relations a knihovníci b y si mohli oddechnout, protože tento druh práce v yžaduje trochu jinou odbornost, schopnosti a hlavně intuici a cit, než profese knihovnická. A velká bublina představující téma knihoven na sociálních sítích b y tak konečně mohla splasknout.

102


Resumé Thesis is focused on the current field of social media. This trend emerged within the Web 2.0 conception. Main features of Web 2.0 are information

sharing,

user-generated

content,

and

collaboration

on the World Wide Web. It also represents a communication paradigm from man y-to-man y, the third of three major Internet computing paradigms. The features mentioned also appear as main principles of social network sites. Their boom in the Czech Republic came the most significantl y with the entry of Facebook. Thanks to a huge popularit y of this new web service, libraries started to interest in within their effort to be a little bit closer to their users. But their behavior within this environment created more than an ything else some kind of fuzzy feeling like they were actuall y not sure what to do in there. Trying to find or even establish a certain recipe about how to deal with this problem is one of the goals of this stud y. Thesis is divided into two main parts. There are theoretic starting points dedicated to social media issues in the first part. The terminolog y needed was defined on the basis of the stud y of special documents and articles. Special attention is devoted to social networks sites forerunners and to the main and the most popular representative – Facebook, in particular. Social

network

site

called

Facebook

also

forms

the

focus

of another section of the theoretic part. Its main principles and functions are anal yzed there. This section contains positive and negative aspects of its using seen from the library´s point of view too. Title of this thesis “Social Media and Libraries – Facebook. A Model of Library Profile Focused on Children and Young Adults” introduces a model which is theoretically described in chapter 3. Its aim is to serve as the starting point for creating an exemplar library profile whose benefits in the environment of Facebook will be verified in practice. This topic may seem to be wide too much so in order to his 103


reduction a target segment was specified. It includes only children and teenagers between 13 and 18 years of age. This age group was also chosen because of the fact that it is simultaneousl y one of the most numerous groups within the demographic structure of Facebook users. Chapter 3 describes a draft of the model, ways of its management according to the main principles of the social media phenomenon and a definition of its internal thematic structure. This structure consists of four modules which are focused on information about books and book culture, entertainment, events and safet y on the Internet. Transferring

the

theoretical

background

into

practice

is represented b y realization of the model through creating this profile on Facebook. As a partner for the implementation was selected Knihovna Petra Bezruče in Opava. The whole implementation describes chapter 4. It covers the entire process from creating a profile, publicit y posters distribution to the library, primary and secondary schools in Opava, and also the administration of the library profile, and harvesting information for “the site feed”. The chapter also contains a description of an evaluation made after six months. This evaluation consisted of a survey in

places where

promotional posters

were distributed.

Another source of data was the feedback of site fans, their number, comments,

“Likes”,

and

number of views

of each

status

posted

on the site “Wall”. Based on these data the benefits of the model were evaluated through the confirmation or rejection of h ypotheses established before. In conclusion, the results and possible future use were discussed, and the whole experiment was evaluated in terms of benefits for libraries.

104


Literatura Academic dictionaries and encyclopedias [online]. [cit. 2010-11-09]. Dot-com bubble. Dostupné z WWW: <http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/5271>.

AXELSSON, Anna-Stina. Libraries, social communit y sites and Facebook. Scandinavian Public Library Quarterly [online]. 2008, 41, 3, [cit. 2011-03-02]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=34793 851&site=ehost-live>. ISSN 00365602.

BOUDA, Tomáš. Sociální média. Inflow: information journal [online].

2009, roč. 2, č. 8 [cit. 2011-02-24]. Dostupn ý z WWW:

<http://www.inflow.cz/socialni-media>. ISSN 1802-9736.

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites : Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, 13, 1, [cit. 2010-10-15]. Dostupn ý z WWW: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/bo yd.ellison.html>. ISSN 10836101.

BOYD, Erin; IOVINO, Ellison. Library 2.0 : The Next Generation (of Librarians). Mississippi Libraries. Spring 2008, 72, 1, s. 11-13.

CAVAZZA, Fred. FredCavazza.net [online]. 9 juin 2008 [cit. 2011-0224]. Social Media Landscape. Dostupné z WWW: <http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social-media-landscape/>.

105


CHAPMAN, Cameron. Webdesigner Depot [online]. 7 October 2009 [cit. 2010-11-08]. The History and Evolution of Social Media. Dostupné z WWW: <http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-andevolution-of-social-media/>.

CROSBIE, Vin. Corante : technology, business, media, law, and culture news from the blogosphere [online]. April 27, 2006 [cit. 2011-02-23]. What is 'New Media'?. Rebuilding Media: The fate of media. Dostupné z WWW: <http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_ media.php>. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. c2011, Aktualizováno dne: 22.2.

2011 [cit. 2011-03-03]. 1. Uživatelé Facebooku v České republice | ČSÚ. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_uzivatele_facebooku_v_ceske_r epublice>. ČÍŽEK, Jakub. Google Buzz : Gmail fušuje Facebooku do řemesla. Živě.cz [online]. 10. 2. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupn ý z WWW: <http://www.zive.cz/clank y/google-buzz-gmail-fusuje-facebooku-doremesla/sc-3-a-150834/default.aspx >.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha : Karolinum, 1998. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.

106


DOWDALL, Clare. Impressions, improvisations and compositions : reframing children's text production in social network sites. Literacy [online]. Jul2009, 43, 2, [cit. 2011-03-27]. Dostupn ý z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?hid=9&sid=7846ac7aef1c-4ba4-bc99cf7634406816%40sessionmgr11&vid=46&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT 1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=42419083>. ISSN 17414350.

Download.CHIP.eu – stahujte zdarma programy od CHIP Online [online]. c2007-2010 [cit. 2010-11-21]. Last.fm - Stáhnout - CZ Download.CHIP.eu. Dostupné z WWW: <http://download.chip.eu/cz/Last.fm_140206.html>.

Educause Learning Iniciative [online]. September 2006 [cit. 2011-0226]. 7 things you should know about... Facebook. Dostupné z WWW: <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7017.pdf>.

FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média?. Literárky.cz [online]. 03-042009, [cit. 2011-02-23]. Dostupn ý z WWW: <http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3182>.

Facebook [online]. c 2010 [cit. 2010-11-19]. Facebook | Mark Zuckerberg. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/markzuckerberg?ref=ts>.

Facebook [online]. c2010 [cit. 2010-06-10]. Facebook | Prohlášení o právech a povinnostech. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/terms.php>.

Facebook [online]. c2010 [cit. 2010-06-02]. Facebook | SP IR: Věková struktura uživatelů Facebooku. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/note.php?note_id=177015451163>. 107


Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-02-01]. Děti a mládež KPBO | Začněte. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/pages/Deti-amladez-KPBO/123242787730844?ref=ts#!/pages/Deti-a-mladezKPBO/123242787730844?v=page_getting_started>.

Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-02-27]. Edit Profile. Dostupné z WWW:<http://www.facebook.com/pages/edit/?id=123242787730844&sk =basic>.

Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-02-26]. Privacy Policy | Facebook. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/policy.php>.

Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-02-27]. Upravit profil. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/editprofile.php>.

FERNANDEZ, Joe. A SWOT Anal ysis for Social Media in Libraries. Online. Sep/Oct2009, 33, 5, s. 35-37. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=44372 921&site=ehost-live>. ISSN 01465422.

FERNANDEZ, Peter. Online Social Networking Sites and Privacy : Revisiting Ethical Considerations for a New Generation of Technology. Library Philosophy & Practice [online]. 2009, 11, 1, [cit. 2010-06-01]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com.prox y.mzk.cz/login.aspx?direct=true&db=l xh&AN=42319450&lang=cs&site=ehost-live>. ISSN 15220222.

FICHTER, Darlene. How Social Is Your Web Site? : Top Five Tips for Sooial Media Optimization. Online. May/Jun2007, 31, 3, s. 57-60. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=24982 003&site=ehost-live>. ISSN 01465422. 108


GRACA, Teo. Social Networking History - Part 1. Article Advocates.com : blogging and Content Management System [online]. Last Updated Dec 25, 2009 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://articleadvocates.com/articleadvocates/Display.cfm/5862>.

GRACA, Teo. Social Networking History - Part 2. Article Advocates.com : blogging and Content Management System [online]. Last Updated Dec 25, 2009 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: < http://articleadvocates.com/ArticleAdvocates/Display.cfm/5863>.

GREENWELL, Stacey; KRAEMER, Beth. Internet Reviews: Social Networking Software Follow-up : Facebook and M ySpace (and more). Kentucky Libraries [online]. Fall2007, 71, 4, [cit. 2011-03-27]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=27464 642&site=ehost-live>. ISSN 07325452.

GUNA. Social Media – A History of Social Media and Social Media Marketing. StartupBooster.com : start with Startup Booster to Make Money on The Internet [online]. December 30, 2009 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://www.startupbooster.com/2009/12/30/socialmedia-a-history-of-social-media-and-social-media-marketing/>.

HENDR IX, Dean, et al. Use of Facebook in academic health sciences libraries. Journal of the Medical Library Association [online]. Jan2009, 97, 1, [cit. 2011-03-27]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=36635 265&site=ehost-live>. ISSN 15365050.

109


HOŠKOVÁ, Kateřina. Kisk [online]. 2009, Stránka b yla naposled y editována 15. 5. 2009 v 05:55. [cit. 2011-02-23]. Tagging – Kisk. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Tagging#Shluk_tag.C5.AF_neboli_tagov.C 3.BD_mrak>.

JENNINGS, Susan; PRICE, Jamie. "Be M y Friend" Using Facebook in Libraries. Tennessee Libraries [online]. 2008, 58, 2, [cit. 2011-03-02]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=34697 491&site=ehost-live>. ISSN 01621564. KAS ÍK, Pavel. Češi Facebooku nebezpečně věří. Falešné krasavici naletělo 60 procent. Technet.cz [online]. 19. listopadu 2009, [cit. 201006-02]. Dostupn ý z WWW: <http://technet.idnes.cz/cesi-facebookunebezpecne-veri-falesne-krasavici-naletelo-60-procent-112/sw_internet.asp?c=A091117_171036_sw_internet_pka#metodika>.

KOPECKÝ, Kamil; KREJČÍ, Veronika. E-BEZPECI.CZ - prezentace [online]. [cit. 2010-06-11]. Kyberstalking a stalking. Dostupné z WWW: <http://prezentace.e-bezpeci.cz/k yberstalking/index.html>.

KROSKI, Ell yssa. Should Your Library Have a SOC IAL MEDIA POLICY?. School Library Journal. Oct2009, 55, 10, s. 44-46. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=44598 591&site=ehost-live>. ISSN 03628930.

Livinginternet.com [online]. c1996-2010 [cit. 2010-11-07]. Bulletin Board S ystems & FidoNet History. Dostupné z WWW: <http://www.livinginternet.com/u/ui_fidonet.htm>.

110


MCCONNELL, Brian. Social Networks, from the 80s to the 00s. Gigaom [online]. Jan. 20, 2008 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://gigaom.com/2008/01/20/social-networks-from-the-80s-to-the00s/>.

MONTEFUSCO, Andrea. History of Facebook : The Beginning of Social Networking Revolution. Suite101.com : insightful writers. Informed readers [online]. March 24, 2010 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://www.suite101.com/content/history-of-facebook-a217306>.

Nebuď oběť! [online]. c2010-2011 [cit. 2011-03-02]. Kybergrooming | Nebuď oběť!. Dostupné z WWW: <http://www.nebudobet.cz/?page=k ybergrooming>. NOVÁKOVÁ, Martina. Internetový politologický časopis e-Polis

[online]. 3. červen 2009 [cit. 2010-06-10]. Nová média - případová studie Facebook. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/nezarazeneclank y/380-nova-media-pripadova-studie-facebook.html>. PETERKA, Jiří. Historie českého internetu : BBS, alias Bulletin Board System. Živě.cz [online]. 8. 7. 2005 [cit. 2010-11-07]. Dostupn ý z WWW: <http://www.zive.cz/clank y/historie-ceskeho-internetu-bbs-aliasbulletin-board-s ystem/sc-3-a-125566/default.aspx>.

POWERS, Amanda Clay; SCHM IDT, June; HILL, Clay. Wh y Can’t We Be Friends? : The MSU Libraries Find Friends on Facebook. Mississippi Libraries. Spring 2008, 72, 1, s. 3-5.

RETHLEFSEN, Melissa L. Making Connections. Library Journal. Jul y 2009, 134, 12, s. 48-49. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=43425 368&site=ehost-live>. ISSN 03630277. 111


RETHLEFSEN, Melissa L., et al. Social Software for Libraries and Librarians. Journal of Hospital Librarianship. 2006, 6, 4, s. 29-45. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=24224 030&site=ehost-live>. ISSN 15323269.

SCHIEL, Ray. The Global Social Media Network / Ray Schiel / Blog [online]. January 5th, 2009 [cit. 2011-02-24]. “These Are a Few Of M y Favorite Things”: Defining Social Media. Dostupné z WWW: <http://www.globalsocialmedianetwork.com/?p=592>.

SCOBLE, Robert. Scobleizer : Searching for world-changing technology [online]. February 16, 2007 [cit. 2011-02-24]. What is social media?. Dostupné z WWW: <http://scobleizer.com/2007/02/16/what-issocial-media/>.

SEKYERE, Kwabena. Too much Hullabaloo about Facebook in Libraries! Is it reall y helping libraries?. Nebraska Library Association Quarterly [online]. Summer2009, 40, 2, [cit. 2011-03-02]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=43385 099&site=ehost-live>. ISSN 00281883.

SMITH, Carol yn. History Of Social Networking Websites. Articlesbase : free Online Articles Directory [online]. Feb 25, 2010 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://www.articlesbase.com/internetarticles/history-of-social-networking-websites-1908457.html>.

Social Networking Services. Library Technology Reports. Sep/Oct2007, 43, 5, s. 45-51. Dostupn ý také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=26824 917&site=ehost-live>. ISSN 00242586.

112


SOLOVE, Daniel J. The Future of Reputation : gossip, rumor and privacy on the Internet [online]. New Haven and London : Yale Universit y Press, 2007 [cit. 2010-06-10]. Privacy in an Overexposed World. Dostupné z WWW: <http://docs.law.gwu.edu/facweb/dsolove/Future-ofReputation/text/futureofreputation-ch7.pdf>. ISBN 978-0-300-12498-9.

The History of Facebook – How Facebook Came to Be. Sexysocialmedia : hottest News on Social Media [online]. 2010 [cit. 2010-10-22]. Dostupn ý z WWW: <http://www.sex ysocialmedia.com/the-history-offacebook-how-facebook-came-to-be/>.

THORNTON, Lori. Facebook for Libraries. Christian Librarian [online]. 2009, 52, 3, [cit. 2011-03-02]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=44641 971&site=ehost-live>. ISSN 04123131.

TIMM, Dianne M.; DUVEN, Carol yn J. Privacy and social networking sites. New Directions for Student Services [online]. 2008, 124, [cit. 2010-05-31]. Dostupn ý z WWW: <http://search.ebscohost.com.prox y.mzk.cz/login.aspx?direct=true&db=a 9h&AN=35868226&lang=cs&site=ehost-live>. ISSN 01647970.

113


Seznam tabulek a grafů Tab 1 Výsledk y dotazníku, otázk y a četnosti odpovědí. Tab 2 Zajímavé odpovědi respondentů.

Tab 3 Četnost zpětné vazb y od uživatelů.

Tab 4 Statistické hodnot y četnosti příspěvků na „Zdi“ profilu.

Tab 5 Úspěšnost příspěvků z hlediska počtu zobrazení v rámci jednotliv ých modulů. Tab 6 Deset nejčastěji zobrazen ých příspěvků na „Zdi“.

Graf 1 Struktura tematického rozložení obsahu příspěvků publikovan ých na „Zdi“ profilu Děti a mládež KPBO. Graf 2 Struktura respondentů dotazníku. Graf 3 Křivka znázorňující počt y zobrazení jednotliv ých statusů zveřejněn ých v rámci profilu Děti a mládež KPBO na Facebooku. Graf 4 Tendenční křivka zobrazující počet fanoušků profilu Děti a mládež KPBO v průběhu dob y provozu.


Seznam zkratek ČR – Česká republika FB – Facebook HTM L – Hyper Text Mark-up Language ICQ – I Seek You KPBO – Knihovna Petra Bezruče v Opavě LOL – laughing out loud OASS – online aplikace sociální sítě QIP – Quiet Internet Pager RSS – Reall y Simple S yndication SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků SM – sociální média


Seznam příloh Příloha 1 Časová linka s dobami vzniku významn ých online sociálních sítí. Příloha 2 Vizitk y k profilu Děti a mládež KPBO, varianta A, B, C. Příloha 3 Obsah poznámk y Knižní tip y!. Příloha 4 Obsah poznámk y Zábava na netu :). Příloha 5 Obsah poznámk y Bezpečně na internetu. Příloha 6 Obsah poznámk y Pohádk y a audioknih y online. Příloha 7 Obsah poznámk y Interaktivní cizojaz yčné knih y online. Příloha 8 Profilov ý obrázek Děti a mládež KPBO, verze první a druhá. Příloha 9 Obsah „Zdi“ profilu Děti a mládež KPBO za dobu jeho plnění od 5. října 2010 do 31. března 2011.

Příloha 10 Dotazník k průzkumu v rámci diplomové práce. Příloha 11 Výpis obsahu konkrétních příspěvků, které zaznamenal y zpětnou vazbu.

Externí příloha A Fakta z historie Facebooku. Externí příloha B Průměrné statistik y a zajímavá fakta za 6 let existence Facebooku. Externí příloha C Mapa sociálních sítí. Externí příloha D První propagační plakát na profil Děti a mládež KPBO umístěn ý na pobočkách KPBO. Externí příloha E Propagační plakát k profilu Děti a mládež KPBO určen ý k umístění na základních školách a pobočkách KPBO. Externí příloha F Propagační plakát profilu Děti a mládež KPBO určen ý k umístění na středních školách a pobočkách KPBO. Externí příloha G Náhled profilu Děti a mládež KPBO ze dne 26. 1. 2011.


Příloha 1

Časová linka s dobami vzniku v ýznamn ých online sociálních sítí, zdroj: BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social Network Sites : Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, 13, 1, [cit. 2010-10-15]. Dostupn ý z WWW: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/bo yd.ellison.html>. ISSN 10836101.


Příloha 2

Vizitka k profilu Děti a mládež KPBO, varianta A, zdroj: Lucie Koníčková.

Vizitka k profilu Děti a mládež KPBO, varianta B, zdroj: Lucie Koníčková.

Vizitka k profilu Děti a mládež KPBO, varianta C, zdroj: Lucie Koníčková.


Příloha 3 Obsah poznámk y „Knižní tip y!“.

Knižní tipy! Na tomto místě naleznete informace o webových stránkách, kde můžete najít knižní tipy pro oblast četby a zájmu, která je vám blízká. Knihy si pak můžete vyhledat a půjčit přímo z fondu KPBO nebo jiné knihovny. KNÍŽKY PRO DĚTI ČteSyRád – tematická sada dětských knih, které nás baví http://www.ctesyrad.cz/sady/den-pro-detskouknihu-detske-knizky-ktere-nas-bavi Bibliohelp – terapie prostřednictvím knih s ohledem na psychologické aspekty četby http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/vek/deti http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/vek/predskolni-vek-do-6-let http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/vek/mladsi-skolni-vek-6-11-let Čítárny.cz Dobré knihy – knižní tipy včetně ukázek http://www.citarny.cz/index.php/home?task=section&controller=section&id=5 Informace o dalších knihách a knižních tipech naleznete také na stránkách internetových knihkupectví: Kniha.cz – nejprodávanější knihy pro mládež http://www.kniha.cz/pro-deti-do-6-let/c-1035/ http://www.kniha.cz/pro-deti-od-7-do-12-let/c-1036/ Knižní web – beletrie a naučná literatura do 10 let http://www.knizniweb.cz/zanry/47-beletrie-do-10-let.html http://www.knizniweb.cz/zanry/48-naucna-literatura-do-10-let.html Fragment – knihy pro děti a mládež http://www.fragment.cz/prehled/knihy-pro-deti-a-mladez/ KNÍŽKY PRO MLÁDEŽ Bibliohelp – terapie prostřednictvím knih s ohledem na psychologické aspekty četby http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/vek/starsiskolni-vek-11-15-let http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/vek/mladez


Čítárny.cz Dobré knihy – knižní tipy včetně ukázek http://www.citarny.cz/index.php/home?task=section&controller=section&id=6 Informace o dalších knihách a knižních tipech naleznete také na stránkách internetových knihkupectví:

Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – publikace pro mládež http://knihy.abz.cz/obchod/publikace-pro-mladez Knihkupectví Eruditus.cz – odkaz obsahuje beletristickou i naučnou literaturu pro děti a mládež http://www.eruditus.cz/kategorie/pro-deti-a-mladez/ Svět dětské fantazie – recenze knih pro mládež http://www.svetdetskefantazie.cz/clanky/recenze-na-knihy-pro-mladez Kniha.cz – nejprodávanější knihy pro mládež http://www.kniha.cz/pro-mladez/c-1037/ Knižní web – beletrie a naučná literatura nad 10 let http://www.knizniweb.cz/zanry/50-beletrie-nad-10-let.html http://www.knizniweb.cz/zanry/51-naucna-literatura-nad-10-let.html Fragment – knihy pro děti a mládež http://www.fragment.cz/prehled/knihy-pro-deti-a-mladez/


Příloha 4 Obsah poznámk y „Zábava na netu :)“.

Zábava na netu :) Pro nejmenší Samík.cz – místo, kde najdeš spoustu her jako například různé skákačky, postřehovky, strategie, puzzle, logické i vědomostní. Navíc se zde pořádají nejrůznější soutěže, ve kterých můžeš vyhrát pěkné ceny. http://www.samik.cz/index.php Online omalovánky – omalovánky na anglických stránkách, které nabízejí obrovskou spoustu obrázků, které jsou řazeny v tematických skupinách, jako například: Cats (kočky), Cars (auta), Fruit (ovoce), School (škola), Sea Life (mořský život), Toys (hračky) a další. http://www.thecolor.com/ Alík.cz – Alík je pejsek, který má boudu přímo online na těchto stránkách. V jeho domečku najdeš například nejrůznější hry, omalovánky, hádanky, pohádky, slabikář a spoustu dalších zajímavostí. Zahrát si s ním můžeš v soutěži o knižní ceny, nebo se jen zasmát jeho alíkovinám :) http://alik.idnes.cz/ Kamarádské-hry.cz – tady je místo plné her! Najdeš tu kouzla, omalovánky, pohádky, PC hry, ale i množství informací o filmech, aqvaparcích nebo dinoparcích u nás. Stáhnout si odsud můžeš krásné tapety nebo spořiče na počítač. http://www.kamaradske-hry.cz/ Smejo.info – Smejo jsou stránky pro celou rodinu. Jsou tu omalovánky, pohádky, hry, nebo karaoke a písničky pro děti, ale také kuchařka pro maminky, táborové hry na cesty, akční hry nebo demo verze publikací o pravopise, matematice, mluvnici a diktáty pro školáky. http://www.smejo.info/ Jablko.cz – web nabízí poučení a zábavu pro menší, větší i velké J Najdeš tu hádanky o super ceny, pohádky, informace o chráněných krajinných oblastech a zvířatech, co v nich žijí, rubriku Zajímavosti nebo Udělej si sám, která ti například poradí, jak si vyrobit vlastního draka, masku, krmítko nebo hračku. http://www.jablko.cz/


Čtyřlístek.cz – tady najdete všechny informace o oblíbené čtyřce kamarádů ze Čtyřlístku, jejich časopisu a taky knihách. Stránka vás navede přímo na místo, kde si můžete svoje oblíbené hrdiny vybarvit v omalovánkách, zahrát jejich puzzle nebo přečíst seriál přímo online. http://www.ctyrlistek.cz/Omalovanky.aspx Webík – zde najdeš kromě her taky Mojánky – gorilí pohádky opičky Moji, která poznává zajímavé věci kolem sebe, pouští se do nových dobrodružství a zkoumá svět uvnitř pavilonu. A někdy taky trošku zlobí :) http://www.rozhlas.cz/spektrum/portal/ Koblížek.net – www stránky malého Koblížka, na kterých píše o svých výletech, oblíbených knihách, praktických a zajímavých nápadech nebo receptech na samé dobroty. Koblížek umí taky pobavit bezva hrami, hádankami a radami. A naučit se tu s ním můžeš třeba i základní slovíčka němčiny. http://www.koblizek.net/ Ježíšek.cz – Vánoce jsou za chvíli tady a ty bys neměl(a) váhat s napsáním svých tajných přání Ježíškovi :) http://jezisek.cz/_jezisek/menu.phtml Pro mládež Magazín Ekamarád.cz – zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Velké množství rubrik, které nabízejí hory informací o nejrozmanitějších tématech. http://www.ekamarad.cz/ezin/ Nuda.cz – web pro všechny začínající i pokročilé spisovatele, pisálky a pisatele :) Nepiš jen do šuplíku, ukaž svůj talent světu – to je hlavním mottem. Svoje literární dílka zde můžeš vkládat a také číst jiná, komentovat a bavit se. http://www.nuda.cz/ Písmák – amatérská literární tvorba pro všechny. Další místo, kam můžeš připíchnout svoje myšlenky ;) http://www.pismak.cz/ Teenage.cz – cool web, který má všechno, co má mít. Najdeš tu informace o hudbě, filmech, koncertech, ale taky taháky, bazar učebnic, chat, diskuse, recenze, texty písní, hitparády a videoklipy. A to zdaleka není všechno :) http://teenage.cz/


Drnovy a Machovy hlavolamy – baví tě luštit hádanky, hlavolamy a rébusy? Pak je tento web přímo pro tebe! Najdeš tu spoustu hříček, hlavolamů, rébusů a hádanek, se kterými si můžeš lámat hlavu až do příštích Vánoc :) Navíc jsou zde i návody, jak si vytvořit nějaký hlavolam vlastní. http://hlavolamy.chytry.cz/index.htm Výtvarka nejen pro děti – kreativní web pro všechny. Najdeš tady spoustu návodů na nejrůznější ruční výrobky z papíru, moduritu, plastelíny, textilu, provázků, korálků, PET lahví, cédéček a dalších. http://www.vytvarka.eu/ Komiksy Garfield – tlustý a pohodlný kocour vládne světu! :) Pokud se ti líbí jeho patálie, sleduj na komiksy na těchto stránkách: http://www.oook.cz/garfield/ http://gar.wz.cz/ A jestli komiksy nejen rád(a) sleduješ, ale i tvoříš, vyzkoušej si jejich tvorbu online. Hotový výsledek můžeš uložit, někomu poslat, pochlubit se doma :) Nebo nám ho tu připíchnout na zeď ;) http://stripgenerator.com/ http://www.stripcreator.com/ http://www.pixton.com/cs/for-fun http://www.makebeliefscomix.com/ http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.html Simonův kocour - další vykutálené zvíře, které s oblibou terorizuje svého páníčka :) Všechny kousky Simonova kocoura můžeš zhlédnout na kanálu YouTube nebo se stát jeho fanouškemi na Facebooku ;) http://www.youtube.com/user/simonscat?blend=1&ob=4 http://www.facebook.com/simonscat


Příloha 5 Obsah poznámk y „Bezpečně na internetu“.

Bezpečně na internetu V prostředí internetu najdeš spoustu zábavy, ale i přes to je třeba si dávat na některé věci pozor. Na následujících odkazech najdeš spoustu zajímavých informací zábavnou a čtivou formou, která tě bude bavit a navíc nasbíráš cenné zkušenosti a vědomosti jako ostřílený surfař :) Bezpečný internet - příručka a komiks s kačery z Kačerova, se kterými poznáte viry, internetové podvodníky a vyzkoušíte své znalosti v kvízu. http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet/ Ovce.sk - zábavný seriál s komiksy, videy a pohádkami, kterým vévodí všudypřítomné a všetečné ovečky se svými věčnými nepřáteli, vlky, vás pobaví a zároveň poučí o tom, že nemáte tančit s vlky, fotit se bez kožíšku nebo ignorovat černé ovce. http://www.ovce.sk/ Ewa má problém - máš nějaké trable? Ewa je na tom stejně. Zažila šikanu a mnoho dalšího a občas taky má chuť vypadnout. Popovídat si s ní a zjistit, jak svoje problémy vyřešit můžeš na této adrese: http://www.ewamaproblem.cz/ Hra WeboWou DiWočinou Interaktivní hra která tě zavede do nebezpečné krajiny WeboWé DiWočiny. Abys ve zdraví došel až do bájného elektronického E-města, musíš prokázat svůj um, znalosti a schopnosti. Ale také se po cestě spoustu naučíš, tak neváhej a vyzkoušej, rozehranou partii si kdykoliv můžeš uložit a znovu se k ní vrátit a pilovat skóre ;) http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cz


Mobilní etiketa - znáš mobilní etiketu? :) Mobil je naším každodenním pomocníkem, většina z nás ho nosí neustále při sobě a nedovedeme si život bez něj snad ani představit. Telefonování bereme jako samozřejmost dneška, neuvědomujeme si však, že v některých situacích mobil může i rušit... http://mobil-story.saferinternet.cz/mobilni-etiketa Bezpečně-online - Surfuj bezpečně - nezajímá tě jenom, jaký software je nejlepší nebo jaká značka noťásků zrovna letí? Jde ti třeba i o to, jak na netu najít přesně ty informace, které hledáš? Přemýšlíš, jak si na Internetu najít kamarády a přitom se vyhnout těm, co jenom otravují? Čti, piš, bav se, diskutuj, řekni ostatním, jak to vidíš ty! http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne Protišikaně.cz - na těchto stránkách se dozvíš o rozdílech mezi šikanou a kyberšikanou, najdeš tu odkazy na české a evropské webové stránky, které se zabývají touto problematikou. A taky kontakt na poradnu kam se můžeš obrátit, když budeš potřebovat pomoc. http://proti-sikane.saferinternet.cz/index.asp Nebuď oběť! - místo, kde se kromě groomingu, kyberstalkingu, hoaxu a spamu dozvíš, co je třeba sexting, happy slapping nebo netholismus. http://www.nebudobet.cz/?lang=cz Seznam se bezpečně! - seznam se s nástrahami, jaké může internet přinášet a jak s nimi bojovat. Na těchto stránkách najdeš video, které ti ukáže svět falešných identit. http://www.seznamsebezpecne.cz/ e-Bezpečí.cz - portál nabízí spoustu informací o kybergroomingu, sms spoofingu, flamingu, kyberstalkingu, kyberšikaně, phishingu, hoaxu, spamu a spoustě dalších. Pokud chceš vědět, co ty termíny znamenají, mrkni na stránky dole: http://cms.e-bezpeci.cz/ Hoax.cz - víš, co znamená slovo "hoax"?A co takhle řetězové zprávy? :) Ano, je to něco podobného jako spam, zahlcuje emailové schránky zcela zbytečnými poplašnými a jinými zprávami. Na této stránce najdeš aktualizovaný seznam nejčastějších hoaxů, řetězových zpráv atd. Na stránkách se také dozvíš, co je to malware nebo phishing. http://hoax.cz/cze/ eYou Guide - vaše práva na internetu. Pro zvídavější z vás. Stránka zahrnuje podstatné informace o sociálních sítích, vkládání fotografií na internet, počítačových hrách, důvěrnosti, blogování, osobních údajích a mnohem více. To vše v rámci stanov Evropské komise. http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/navigation/index_cs.htm


Příloha 6 Obsah poznámk y „Pohádk y a audioknih y online“.

Pohádky a audioknihy online POHÁDKY PRO DĚTI MÁTE SVOJE OBLÍBENÉ POHÁDKY? TŘEBA TY Z VEČERNÍČKU? A CHCETE SE NA PODÍVAT I MIMO DOBU, KDY PŘICHÁZÍ VEČERNÍČEK? NA WWW STRÁNKÁCH NÍŽE SI JE MŮŽETE PUSTIT KDYKOLIV BUDETE CHTÍT... ;) Online pohádky.cz - zde najdete oblíbené večerníčkové pohádky ve formě online videí. Jsou tu Krkonošské pohádky, Rákosníček, Bob a Bobek, Broučci, Mašinka Tomáš, Křemílek a Vochomůrka, Krteček, Slavný lovec Pampalini a mnoho dalších. http://www.online-pohadky.cz/ Pohádky online - tady můžete taky sledovat svoje favority, například tu najdete Jáju a Páju, Macha a Šebestovou, Maxipsa Fíka, Pata a Mata, Spejbla a Hurvínka, Teletubbies, Rumcajse a další. http://www.pohadkyonline.eu/ 1000 pohádek - web, kde najdete jak širokou sbírku online večerníčků, tak taky pohádky namluvené, které si můžete buď jenom poslechnout, nebo si je také přímo stáhnout a poslouchat, kdykoliv se vám zachce. Navíc tady najdete i pár nových pohádek jen tak k přečtení. http://www.1000pohadek.cz/ Mluvené slovo online - pokud si rádi pohádky raději poslechnete, následující odkaz je přímo pro vás. http://www.oblibeny.cz/mluvene-slovo/zanr/20-pohadky-pro-deti/ Pohádky skřítka Ohniváčka - zde jsou ke stažení starší i novější pohádky. Příkladem může být Hrnečku vař, Sněhurka, Šípková Růženka. http://www.ohnivacek.wz.cz/pohadky.html Pohádky uzlíček - v každém čísle časopisu Uzlíček je krásná pohádka, která je vždy autorským dílem čtenářů, většinou maminek na mateřské dovolené. Například pohádky O strašidlu, které se bálo samo sebe a Jak se pulec Pepík bál v žábu proměnit. Ke stažení zdarma. http://www.uzlicek.cz/Pohadky-v-mp3


MLP: pohádky online - stránky Městské knihovny v Praze zase nabízejí klasické oblíbené pohádky ke stažení ve formátu pdf, který si můžete vytisknout a vzít třeba na výlet, aniž byste museli tahat mnohem těžší knihu a starat se o ni, aby se nepoškodila ;) Mají tu například Broučky, Chytrou horákyni, Popelku, Hloupého Honzu, Čerta a Káču nebo Císařovy nové šaty. http://www.mlp.cz/pohadky/ AUDIOKNIHY PRO ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ POVINNÁ ČETBA NEBO ZAJÍMAVÁ KLASIKA, KTEROU SI MŮŽETE STÁHNOUT JAKO MP3 A POSLOUCHAT TŘEBA V TRAMVAJI. Audioknihy.net - studentský projekt, který nabízí na stránkách čerstvé informace o audioknihách, tipy a odkazy. V založce Stahujte lze nalézt spoustu odkazů i na zahraniční portály, odkud lze stáhnout audioknihy i v cizích jazycích. TIP! Výborné pro trénink angličtiny :) http://www.audioknihy.net/ Italská sbírka českých pohádek na dobrou noc - sbírka z edice Hory plné hororů. Výběr pohádek a některé jsou často „drsné“ a vlastní výroby. Např. Minipohádka o mýdlu, O Otesánkovi, O pejskovi a kočičce – jak myli podlahu, O Kulihráškovi. http://brbla.net/pohadky/ Vem Boženu do metra - povinná školní četba v mp3 anebo Vem Aloise na kolo :) Zvládněte povinnou literaturu třeba při cestě ze školy domů, procházce se psem nebo vyjížďce na kole! :) http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/


Příloha 7 Obsah poznámk y „In teraktivní cizojaz yčné knih y online“.

Interaktivní cizojazyčné knihy online Máte rádi angličtinu? Nebo jednoduše potřebujete ten jazyk jaksi „naposlouchat“? :) Pak se vám určitě budou líbit následující odkazy. Naleznete v nich škálu od interaktivních pohádek, doplněných obrázky a předčítaných online, přes Ezopovy bajky, až po hororové příběhy mladých autorů. Woodlands Junior – v Literacy Zone najdete kromě informací o gramatice, psaní textu a jiných také sekci Online Talking Stories, kde si můžete pohádky poslechnout a přitom text zkontrolovat na obrazovce. Je zde ale také velmi zajímavá Science Zone, kde najdete spoustu interaktivních her, dozvíte se nové informace z vědy a techniky, ověříte si své vlastní znalosti a ještě u toho procvičíte angličtinu! :) http://www.woodlandsjunior.kent.sch.uk/sitemap.html Storyline online.net – na této adrese si můžete vybrat ze spousty předčítaných knih v angličtině. Text vám ke kontrole vždy běží pod čitatelem, takže si jej můžete „po očku“ kontrolovat ;) http://www.storylineonline.net/ Clifford Interactive Story books – Clifford je velký červený pes a na svých stránkách má pro vás spoustu pohádek, jejichž náplň mu můžete pomoct tvořit i vy sami ;) Číst si s ním můžete v angličtině i španělštině. Navíc si s ním můžete taky zahrát řadu zajímavých her. TIP! Nezapomeňte si zapnout zvuk! ;) http://teacher.scholastic.com/clifford1/index.htm Grimm/Andersen Fairy Tales – stránky, které jsou věnovány pohádkám bratří Grimmů a Hanse Christiana Andersena. Jsou tu nejenom pohádky, ale také hry a další materiály zdarma ke stažení. Grimmové: http://www.grimmfairytales.com/en/main Andersen: http://www.andersenfairytales.com/en/main


MightyBook – zde najdete třeba animované pohádky, které si můžete předčítat nahlas, a to v angličtině a španělštině, animované písničky nebo třeba puzzle. http://www.mightybook.com/ Children´s Storybooks Online – ilustrované pohádky a příběhy, které můžete i poslouchat. http://www.magickeys.com/books/ PRO POKROČILEJŠÍ CIZOJAZYČNÍKY ;) Aesop´s Life & Fables – život a dílo Ezopa, nejznámějšího autora bajek. Najdete zde nejen jeho životopisné informace, ale také téměř všechny jeho bajky, včetně ponaučení, která si s sebou nesou. A tato ponaučení můžete po přečtení vždycky zkusit nejdříve uhodnout ;) http://www.duboislc.net/read/Aesop/Aesop.html Lewis Carroll – Alice in Wonderland – zde najdete online k přečtení Alenku v říši divů od Lewise Carrolla po celých kapitolách. http://www.cs.indiana.edu/metastuff/dir.html The Moonlit Road – strašidelné příběhy z amerického jihu. Vyberte z široké škály kategorií ten nejstrašidelnější :) http://themoonlitroad.com/


Příloha 8

Profilov ý obrázek Děti a mládež KPBO, první verze, zdroj: Lucie Koníčková.

Profilov ý obrázek Děti a mládež KPBO, druhá verze, zdroj: Lucie Koníčková.


Příloha 9 Obsah „Zdi“ profilu Děti a mládež KPBO za dobu jeho plnění od 5. října 2010 do 31. března 2011. Úterý 5. 10. 2010, 19:54 Tímto historicky prvním statusem zahajuji činnost profilu Děti a mládež KPBO :) Vítám také všechny fanoušky, kteří jej čtou, a doufám, že pro vás informace tímto profilem přinášené budou hodnotné a zajímavé. Profil vznikl jako nástroj pilotní studie k diplomové práci na téma sociálních sítí v prostředí knihoven pro děti a mládež. Více informací se dozvíte v záložce Informace. Tak příjemnou zábavu :) Lucie Koníčková Úterý 5. 10. 2010, 22:06 (Akce, události) Zítra dopoledne v pobočce OKPB v Kateřinkách Fantastické odpoledne pro děti v podání studentky knihovnictví Michaely Šachové. Fotografie z akce a další informace o tom, jak proběhla i o co v ní šlo již brzo na tomto webu ;) Středa 6. 10. 2010, 15:01 (Zábava) Naladilo vás dnešní Fantastické odpoledne v Kateřinkách? Chcete se dozvědět víc? Nebo jen tak rádi čtete žánr fantasy? Pak určitě nesmíte minout tyto linky: http://fantasyplanet.cz/ ; http://festivalfantazie.cz/ ; http://www.ikarie.cz/ ; http://www.pevnost.cz/ ; http://elfcon.avari.cz/ ; http://fenixcon.com/ ; http://www.jcsoft.cz/fantasy/tolkiencon2010.asp ; http://www.advik.cz/ Středa 6. 10. 2010, 15:04 (Informace o knihách) Dnešek ve znamení FANTASY, fikce, fantazie, magie a kouzel :) Znáte Terryho Pratchetta? Knižní rádce Čtesyrád o něm prohlašuje, že "pokud otevřete některou z Pratchettových knih, vstoupíte do bláznivého fiktivního světa plného fantazie, chytrého humoru a sympatických hrdinů – jednoduše do té „nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy v této i jakékoli jiné Galaxii“!" Tak to vyzkoušejte! Na linku dole najdete výběr a doporučení těch nejlepších dílek ;) http://www.ctesyrad.cz/sady/uzasny-terry-pratchett Čtvrtek 7. 10. 2010, 16:59 (eBezpečí) Trošku jiný večerníček. Ovečky v kolibě se přes den poklidně popásají na tatranských loukách, v noci se z nich ale stávají pěkné pařmenky. V salaši to za mixážním pultem solí DJ Beran a na rozparáděných ovečkách se vlní jejich nejtenčí vlna :) Co se asi stane, když na utajenou diskotéku přijdou úchyláčtí vlci s foťáky? :) Všechno a ještě něco navíc se dozvíš na připojeném odkaze dole :) http://ovce.sk/rozpravky_youtube.phtml?lang=sk&pg=netancuj_s_vlkom Pátek 8. 10. 2010, 19:03 (Zábava) Ne zase tak aktuální, ale pro ty, co si jdou užít páteční večer na rozjezd dobré :) A navíc - skvělé na pobavení :) Studenti a jejich verze Poker face od Lady Gaga http://www.youtube.com/watch?v=a_uzUh1VT98


Pondělí 11. 10. 2010, 16:35 (eBezpečí) Je třeba mít neustále na paměti, že Internet je otevřené a navíc relativně stálé médium. Cokoliv je na síť vloženo, je VYHLEDATELNÉ, ale hlavně pozor, v mnoha případech také TRVALÉ... http://www.novinky.cz/internet-a-pc/213762-indicka-stredni-skola-vyloucila-zaky-zadrze-vzkazy-na-facebooku.html (Informace o knihách) Středa 13. 10. 2010, 20:59 Už jste určitě někdy slyšeli slovní spojení: "chytat lelky" :) Ovšem co se stane, když se takový lelek opravdu chytí, o tom už vám jen tak někdo neřekne... Proto je třeba si o tom něco přečíst ;) Knihu Dva lelci ve skříni (o Karlíkovi nemluvě) najdete na polici v hlavní budově i na pobočkách KPBO ;) http://www.bety.cz/zabava/clanky/278/Knizni-tip-Dva-lelci-ve-skrini-o-Karlikovinemluve Čtvrtek 14. 10. 2010, 20:44 (Informace o knihách) Knižní tip na víkend: Máte rádi dobrodružné příběhy o pustých ostrovech, trosečnících, divoších a přežití v přírodě? Asi každý jednou snil o tom, že je v roli Robinsona Crusoe. Ten to ale jako mladý silný muž zvládl hravě, to víme všichni, ale co když se na tom ostrově ocitne skupinka dětí? Bude to dobrodružství, drama nebo tragédie...? William Golding má o tom, co by se v takovém případě na ostrově dělo, docela jasnou představu. A co vy? Už jste četli "Pána much"? :) http://www.ctenar.net/zobraz_clanek.php?id_clanek=4072da0e713e2 Neděle 17. 10. 2010, 11:33 (eBezpečí) Asi všichni používáme a vlastníme mobilní telefon. Mobily se staly každodenní součástí života. Ovšem víme taky, že ne vždy je jejich používání vhodné? Co vám říká mobilní etiketa? Znáte ji? :) Jestli ne, mrkněte na odkaz ;) http://mobil-story.saferinternet.cz/mobilni-etiketa Komentář: Děti a mládež KPBO: TIP! Na stránkách mobil-story.saferinternet.cz najdete spoustu zajímavých informací o mobilních telefonech z praktického hlediska, třeba slovníček cizích pojmů, abyste se v mobilním světě líp orientovali nebo info o mobilních virech. Středa 20. 10. 2010, 17:53 (Zábava) Chcete vědět, jaká je budoucnost klasických knih? Myslíte si, že je zanedlouho už nikdo nebude chtít číst? OMYL! :) S vychytávkami, jaké na nás autoři chystají, nás knihy budou bavit stále! Přesvědčte se o tom sami ;) Takhle třeba už dnes vypadají knihy pro děti - http://wondla.com/wondla-vision.html. A na videu níže je ukázka moderních encyklopedií. http://www.youtube.com/watch?v=oHkUOpYNhoM Čtvrtek 21. 10. 2010, 21:46 (Zábava) Ještě doplněk k poslednímu příspěvku: koukněte na to, jak budou vypadat knihy, v nichž si můžete i zahrát počítačovou hru! Jestli vás nová technologie zaujala, vyhledejte si i další zajímavá videa na serveru youtube.com zadáním spojení "augmented reality" do vyhledávacího políčka ;) http://www.youtube.com/watch?v=he5mZX1sRXk


Pátek 22. 10. 2010, 11:18 (Akce, události) POZVÁNKA: v neděli 24. 10. ve 14 h se koná happening v městském parku pod Ptačím vrchem - Den stromů 2010. http://www.arekaopava.cz/aktuality_denstromu2010.htm (Akce, události) Pondělí 25. 10. 2010, 20:05 Máte rádi komiksy? Blíží se komiksová událost roku - KomiksFEST 2010. Více informací v odkaze dole. A pokud rádi komiksy nejen čtete, ale i vytváříte, jukněte taky do našich poznámek, kde najdete odkazy nejen na generátory tzv. stripů, ale třeba i na online zdarma stripy s Garfieldem ;) http://komiksfest.cz/2010 Úterý 26. 10. 2010, 11:02 (Akce, události) Noc otevřených dveří na Hlásce 2010 již zítra! A časové vstupenky v prodeji dnes v info centru od 16h! Neváhejte. Letošní téma zní: "Symboly města Opavy aneb Když se řekne Opava..." http://www.infocentrum.opava.cz/scripts/detail.php?id=39106 Čtvrtek 28. 10. 2010, 9:36 (Akce, události) V sobotu 30. 10. 2010 se uskuteční akce Vyřež/š si svou dýni, pořádaná Slezským zemským muzeem v Arboretu Nový dvůr. http://www.szmo.cz/udalost/45/vyrez-s-si-svou-dyni.html Sobota 30. 10. 2010, 11:37 (Informace o knihách) Tip na pondělní výpravu do knihovny :) Mrkněte i na další tipy na webu Čtesyrád a jiných, které najdete v poznámce Knižní tipy! ;) http://www.ctesyrad.cz/mravenci-den-mravencu-revoluce-mravencu Sobota 30. 10. 2010, 20:06 (eBezpečí) NEPŘEHLÉDNĚTE! 6 věcí, na které nezapomínat při psaní e-mailů :) http://www.modernivyuka.cz/ucitel/Hlavnístránka/tabid/231/ctl/Details/mid/809/ItemID /214/language/cs-CZ/Default.aspx Úterý 2. 11. 2010, 21:55 (Informace o knihách) Víte, co jsou audioknihy? Už jste nějakou poslouchali? No jestli ne, nejvyšší čas si to vyzkoušet :) Více informací najdete v odkazu nebo také poznámce Pohádky a audioknihy online. http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy Čtvrtek 4. 11. 2010, 22:36 (eBezpečí) Seznamujete se na internetu? ... No jasně, že jo, o tom žádná.. ale raději kukněte na tohle video... Prevence totiž není nikdy dost a navíc neuškodí... ;) http://www.seznamsebezpecne.cz/ Neděle 7. 11. 2010, 14:48 (Informace o knihách) Současný bestseller Straka v říši entropie je hitem tohoto podzimu. Knížka nejen pro děti, která podává téma fyziky opravdu netradičním, zábavným, chytrým a prostě fajným způsobem :) Už jste četli? Ne? Žádejte u své oblíbené knihovnice :) http://straka.podepsanosrdcem.eu/


Úterý 9. 11. 2010, 14:17 (Zábava) Už jste zkoušeli omalovánky online? :) Ve škole, školce i doma, vás určitě pomocí omalovánek učili, jak správně přiřazovat věcem barvičky nebo nepřetahovat přes obrázky ;) Ale na internetu...? No ano, je to bomba... pro ty, které baví vybarvování. Pro jiné - výborný chvilkový relax ;) Nestyďte se vyzkoušet... Více odkazů na stránky s omalovánkami najdete i v poznámce Zábava na netu :) http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky Čtvrtek 11. 11. 2010, 20:28 (Informace o knihách) Už jste četli? Na cenami ověnčenou knihu existují rozporuplné názory... Tak honem do knihovny a udělejte si vlastní ;) http://www.knihozrout.cz/kzk-22298-Skellig Pátek 12. 11. 2010, 14:00 (Informace o knihách) POZOR!!! Výborný tip na víkend - ať už si zajdete půjčit knihu do knihovny nebo film do videopůjčovny, rozhodně nebudete litovat! Na příběh Chrise McCandlesse a jeho útěk do divočiny budete dlouho vzpomínat ;) http://www.nekultura.cz/literatura-recenze/jon-krakauer-utek-do-divociny.html Pondělí 15. 11. 2010, 12:32 (eBezpečí) Může se to stát i vám... Nezapomínejte proto raději, že jakékoliv informace vložené na internet nebo internetem zprostředkované, mohou být později vyhledatelné... http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/145001/trojky-z-chovani-kvuli-facebookuskolacky-nadavaly-reditelce.html Úterý 16. 11. 2010, 15:28 (Zábava) Znáte teepka? :) Ne? Tak to musíme napravit! Je to web, kde sbíráš body, které můžeš vyměňovat za fajne ceny. Body dostáváš v podstatě za všechno: za to, že se přihlásíš, že stránky navštěvuješ, přispíváš do témat, diskuzí, článků, hodnotíš a komentuješ... Dobrý, ne? :) http://www.teepek.cz/ Čtvrtek 18. 11. 2010, 15:19 (Zábava) Skvělé video, knihy nekoušou! :) http://www.facebook.com/video/video.php?v=1745217233130&comments&ref=mf Sobota 20. 11. 2010, 16:57 (eBezpečí) Už jste četli "nový komiks" z Kačerova? Ne? Tak to je nejvyšší čas se s ním seznámit! ;) Bubík, Kulík a Dulík vás seznámí s tím, jak se na internetu chovat bezpečně, aby vás Rafani neokradli! ;) http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet/


Úterý 23. 11. 2010, 22:50 (Informace o knihách) "Stařena vstávala každé ráno hned za úsvitu, ještě než Dítě otevřelo oči, s broukáním vytáhla z rance malou krabičku s ořechovou mastí a pečlivě natírala Dítěti obličej, od vysokého bledého čela až k výrazné bradě. Pod krémem mizela beze stopy jemná, světlá pleť maličké a měnila se v opálenou, větrem a sluncem ošlehanou kůži, což znetvořovalo i její rysy. Dítě si to však neuvědomovalo, protože v žádném z jejich domů nebylo zrcadlo..." Už jste četli? Ne? Tak honem půjčit ;) http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/dcera-carodejek Čtvrtek 25. 11. 2010, 20:12 (Zábava) Rádi píšete? Cokoliv,kamkoliv, ale nejlépe nějaké příběhy, básničky nebo povídky doma do sešitu nebo někde pěkně zašité složky v počítači? :) Nebo byste chtěli něco napsat, případně publikovat, a potřebujete poradit jak začít? Stáhněte si třeba tuhle příručku, která vám pomůže zase o něco líp zvládnout řemeslo psaní ;) http://www.renenekuda.cz/stahujte-knihu-o-tvurcim-psani-zdarma/ Pátek 26. 11. 2010, 0:22 (Zábava) S knihou nikdy nezestárneš.. ;) Zkoukni video a vytvoř si na Storybird své vlastní! ;) http://vimeo.com/17221981 Pondělí 29. 11. 2010, 21:39 (Informace o knihách) Tak první velká nadílka sněhu je tady :) Až se pořádně vydovádíte, nezapomeňte se doma zahřát čajem a pořádně si odpočinout ;) Třeba s knihou v ruce. A co doporučit? Hmm tak třeba dobrodružnou trilogii Lovci vlků, Zlaté údolí a Tajemnou jeskyni od J. O. Curwooda, která vás zavede do zasněžené krajiny kanadských lesů a jezer. Vsadím se, že se tam v duchu přenést za hrdiny vyprávění nebude problém;) Středa 1. 12. 2010, 9:48 (Zábava) Všechny vaše oblíbené aktivity online zmizí ve virtuálním světě. Co kdyby se z Facebooku stal jednoduše jenom „book“? :) Chtěli byste takovou knihu? http://vimeo.com/16889815 Neděle 5. 12. 2010, 19:38 (Informace o knihách) Tak, pořádně naučit nějakou básničku pro Mikuláše, ať vám nadělí místo cukroví nějakou fajnou knihu. Třeba tuhle pecku od mistra hororu Stephena Kinga ;) A když se nezadaří, zajděte si pro ni a nejen tu do knihovny ;) http://www.databazeknih.cz/knihy/stephen-king-jde-do-kina-55013 Čtvrtek 9. 12. 2010, 18:12 (eBezpečí) Už jste hráli hru WeboWá DiWočina? :) Ne? Tak určitě vyzkoušejte! A o jde? Vaším cílem bude elektronické město zábavy, svobody a míru - pohádkové E-město. Ale aby jste se k němu dostali, musíte projít právě diwokou Webowou diwočinou, kde na vás číhá jak fůra dobrodružství, tak i nebezpečí! Tak do toho! Buďte opatrní, pozorní a učte se! ;) http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cz


Pondělí 9. 12. 2010, 18:12 (Akce, události) Už jste viděli vánočně vyzdobenou Opavu z výšky? 8) Ne? Tak to určitě využijte vánočních výstupů na Hlásku, které se konají ode dneška každý všední den až do čtvrtku 23. prosince od 16 do 19h ;) http://www.infocentrum.opava.cz/scripts/detail.php?id=39709 Úterý 9. 12. 2010, 20:43 (Zábava) Máte soutěžního ducha? A taky rádi řešíte zapeklité úkoly? Tak portál Bibliohelp má právě pro vás vánoční soutěž! http://www.bibliohelp.cz/aktuality/vanocni-soutez-bibliohelp-nadeluje Čtvrtek 16. 12. 2010, 17:44 (Informace o knihách) Příběh racka Jonathana Livingstona je příběhem o nezdolnosti, optimismu, odvaze a síle snů. Máte také svůj sen? Jonathan vám možná pomůže pochopit, jak si za ním jít až do konce ;) Krásný dárek k Vánocům pro staršího bratra nebo sestru, příp. i rodiče neváhejte a přečtěte i sami - v odkaze najdete i link na plný text online. http://www.bibliohelp.cz/knihy/jonathan-livingston-racek Sobota 18. 12. 2010, 9:10 (Informace o knihách) Máte doma taky chlupaté miláčky? Tak to s nimi určitě máte taky spoustu zábavných zážitků ;) Cleveland Amory se s vámi v této knize podělí o ty svoje.. http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2182%3Aokocourovi-ktery-piel-na-vanoce&catid=20%3Abeletrie-od-10-let&Itemid=3769 Neděle 19. 12. 2010,10 :31 (Informace o knihách) Přebíráme z Čtesyrád. A co vy, máte rádi Mikuláše? :) http://www.facebook.com/photo.php?fbid=488301749030&set=a.149583554030.11514 9.108997594030 Pondělí 3. 1. 2011, 9:46 (eBezpečí) Dali jste si nějaké předsevzetí do nového roku? Co třeba to, že začnete řešit svoje problémy? Ewa vám s tímto nelehkým krokem pomůže, tak se za ní podívejte... ;) http://www.ewamaproblem.cz/ Úterý 4. 1. 2011, 14:08 (Zábava) Felinoterapii, neboli léčbu kočkou doporučují nejen lékaři, ale i Bibliohelp :) Určitě někdo z vás pár kočičích mazlíčků doma má a pro ty, kdo takové štěstí nemají doporučujeme kanál na YouTube Simon´s Cat, který vám přiblíží, jaké to je takovou malou bestii chovat... :) http://www.youtube.com/user/simonscat Středa 5. 1. 2011, 17:41 (Zábava) Třeba až příště pojedete autem, připoutat se už nezapomenete.. ;) http://www.youtube.com/watch?v=4OPGzmwDlbw


Čtvrtek 6. 1. 2011, 9:59 (Informace o knihách) Už jste četli? :) Knihu najdete jak na hlavní budově tak v Kateřinkách, zbytek je na vás ;) http://www.facebook.com/note.php?note_id=492030682438&id=324832503190&ref= mf Sobota 8. 1. 2011, 16:45 (Zábava) Co s načatým sobotním podvečerem? :) Udělejte si třeba test svých knižních znalostí ;) http://www.ctesyrad.cz/kvizy/poznas-literarni-postavu (eBezpečí) Pondělí 10. 1. 2011, 14:46 Víte, co znamená "prokrastinace"? :) Možná jí trpíte taky... je to totiž chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu :) Tady jsou stránky přímo pro závisláky a věčné odkladače :) http://poradna.adiktologie.cz/ Čtvrtek 13. 1. 2011, 10:59 (Akce, události) Rádi píšete? Různé literární dílka na různá témata? Využijte příležitosti a zkuste se zúčastnit soutěže o nejlepší esej na 5 různých témat. Najdete je v odkaze ;) http://www.okpb.cz/web/index.php?set=novinky%7Ecze%7Efalse%7E0&doc=0201_10 _01_2011_KPB_literarni_soutez Sobota 15. 1. 2011, 9:57 (Informace o knihách) Ronja se narodila za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že napůl rozťala prastarý hrad, v němž vládl její otec bandě loupežníků. Odtrženou část hradu ihned obsadil na smrt znepřátelený rod lupiče Borky. A co čert nechtěl, Ronja našla svého nejlepšího kamaráda právě v synovi Borky, Birkovi. Co všechno nebezpečného i hezkého z toho vzešlo, se dozvíte v tomto příběhu. http://www.knihozrout.cz/kzk-68461-ronja-dcera-loupeznika Pondělí 17. 1. 2011, 22:22 (Zábava) Máte rádi strašidelné historky? A potřebujete si taky procvičit angličtinu? Pak jsou tyto webovky přímo pro vás :) http://themoonlitroad.com/ Úterý 18. 1. 2011, 21:56 (Informace o knihách) Ester, dívka, žijící v početné rodině. Má nedostatek soukromí, touží po vlastních penězích. Díky rodinnému příteli, majiteli baru a herny, se setká s hracími automaty. Rychle propadá závislosti … Jak se s ní vypořádá? To už musíte objevit sami. Knihu najdete ve všech provozech KPBO ;) http://www.bibliohelp.cz/knihy/holky-na-voditku-jmenuji-se-ester


Čtvrtek 20. 1. 2011, 11:52 (Zábava) Přebíráme z ČteSyRád a samozřejmě doporučujeme ;) Máte rádi kvízy? a) ano b) ne c) co to je? d) mám rád/a jen sám sebe… Ať tak či tak, na Čtesyrádu na vás čeká 12 zbrusu nových literárních kvízů, které otestují vaše čtenářské znalosti! Poznáte nebo uhodnete literární postavy, cíle jejich putování, jejich nerozlučné přátele či jejich autory? http://www.ctesyrad.cz/kvizy Čtvrtek 20. 1. 2011, 19:02 (Akce, události) Rádi kreslíte? Pojďte vytvořit plakát pro kampaň Cele Česko čte dětem! http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=0204_18_01_2011_ VSE_plakat_cele_ceslko_cte_detem Pátek 21. 1. 2011, 13:03 (Informace o knihách) Bojíte se rádi? Tak tahle kniha je právě pro vás! :) http://www.knihozrout.cz/articles/2011/01/recenze-holecek-dufkova-estrada-usnulajsem.html Sobota 22. 1. 2011, 10:15 (eBezpečí) Občas umíme být hodně krutí, přiznejme si to. Dobrá cesta je si uvědomit, že se jednou můžeme ocitnout i na druhé straně... Na internetu totiž nezáleží na tom, jak jste velcí, silní, jaký máte respekt ostatních... http://proti-sikane.saferinternet.cz/ http://www.youtube.com/watch?v=W7UVju7w-vM&feature=player_embedded Neděle 23. 1. 2011, 10:15 (eBezpečí) “You should be ashamed by this behavior” je text, doprovázený odkazem, který dostanete vnitřní poštou Facebooku. Nebo možná najdete na své zdi. Tak pozor a neklikat na všechno, co vidíme... :) Více informací v článku ;) http://www.justit.cz/wordpress/2011/01/22/virus-na-facebooku-you-should-beashamed-by-this-behavior/ Úterý 25. 1. 2011, 18:56 (Informace o knihách) Jeden chlapec, jeden drak, svět dobrodružství :) Možná jste už viděli film, ale pro dokonalou orientaci ve světě dračích jezdců je určitě lepší kniha ;) Již zítra si můžete titul vyzvednout v Kylešovicích, v ostatních pobočkách musíte počkat, až se z jízdy se Safirou vrátí jiny čtenář ;) http://www.knihozrout.cz/kzk-12917-eragon Čtvrtek 27. 1. 2011, 15:14 (Zábava) Před nedávnem tu byl vylepen odkaz na příručku s radami a tipy pro tvůrčí psaní. Tentýž autor nyní nabízí emailový kurz zdarma, který vám po 4 měsíce bude radit s přenášením své fantazie na papír :) Všichni, kdo jste si kdy pohrávali s myšlenkou na napsání nějakého dílka, vyzkoušejte, třeba získáte zajímavé zkušenosti ;) http://www.renenekuda.cz/kurz-jak-napsat-knihu/


Sobota 29. 1. 2011, 11:02 (Zábava) Sháníte nějakou učebnici? Mrkněte třeba na bazar serveru Teenage.cz Najdete tam i mnoho dalších zajímavých rubrik. (jako například Taháky, ale pššt..! :)) http://teenage.cz/bazar-ucebnic (Akce, události) Neděle 30. 1. 2011, 19:04 Fotíte rádi? Zkuste soutěž "Co je to doma?" :) Více info v odkaze a na FB stránce soutěže. http://www.bibliohelp.cz/aktuality/fotosoutez-co-je-doma Úterý 1. 2. 2011, 10:28 (Akce, události) Se soutěžemi se momentálně asi roztrhl pytel :) Oddělení pro děti a mládež, pobočka Kateřinky, Kylešovice a Olomoucká vyhlašují novou čtyřměsíční výtvarnou soutěž s názvem: „Opava a okolí očima dětí“. Více informace o pravidlech i hraní v odkaze ;) http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default%7Ecze%7Efalse%7E0&doc=0207_28_ 01_2011_VSE_soutez_opava_ocima_deti (Akce, události) Středa 2. 2. 2011, 12:30 A do třetice všeho dobrého :) Vyhrajte audioknihu zodpovězením 5 otázek, které prověří vaše znalosti jazyka našich východních sousedů ;) http://audioknihy.net/clanky/id/502/ Neděle 6. 2. 2011, 19:51 (Informace o knihách) Máte občas chuť si něco přečíst, ale zrovna není nic po ruce a knihovna zavřena? Zkuste archiv Bibliohelp, kde najdete knihy ke čtení na počítači, případně ke stažení do čtečky :) http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/plny-text Úterý 8. 2. 2011, 9:10 (Informace o knihách) Právě dnes uběhlo již 106 let od úmrtí Julesa Vernea - francouzského spisovatele dobrodružné literatury. Zajímavě a tematicky upozorňuje na toto výročí například logo vyhledávače Google (www.google.cz) :) Připomíná pohled z Nemovy ponorky Nautilus z příběhu 20 000 mil pod mořem - skočte si pro ni do knihovny ;) Sobota 12. 2. 2011, 10:16 (Akce, události) Zúčastněte se soutěže ÚOOÚ - Vytvořte „privacyguarda“, strážce soukromí, a věnujte ho některému z politiků, kterého oslovíte žádostí „Chraňte naše i své soukromí.“ Více info na stránkách ÚOOÚ. http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=287&submenu=333 Sobota 12. 2. 2011, 20:36 (Informace o knihách) sdílíme z Knihožrouta :) http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150097147047439&id=324832503190 &ref=mf Pondělí 14. 2. 2011, 11:58 nebojte se do knihovny! ;) http://www.youtube.com/watch?v=2hIxRsqhmT8

(Zábava)


Úterý 15. 2. 2011, 17:23 (Informace o knihách) Patříte taky mezi "psí přátele"? :) Už jste si o svých domácích mazlíčcích i něco přečetli? Zkuste vybrat něco z tematické sady od Čtesyrád (http://www.ctesyrad.cz/sady/nasi-psi-kamaradi) nebo projděte knihovní katalog s tématem "psi" ;) http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/04/lovely-dog1.jpg Čtvrtek 17. 2. 2011, 10:17 (Informace o knihách) sdílíme z Knihožrouta - zajímavá knížka o strašidlech :) http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150101093267439&id=324832503190 &ref=mf Pátek 18. 2. 2011, 11:49 (eBezpečí) Víte, co je to hoax? Určitě jste se s ním už setkali. Přečtěte si popisek u odkazu a třeba vám svitne ;) Na www adrese hoax.cz můžete identifikovat i další zbytečné poplašné zprávy, které se vám mohou dostat do vaší emailové schránky. Takže nevěřte všemu, co vám přijde a pokud si nejste jistí, hoax.cz je tu pro vaši kontrolu ;) http://hoax.cz/hoax/ Sobota 19. 2. 2011, 20:30 (Akce, události) Chtěli byste vyhrát audioknihu "Povídky z prvního a druhého poločasu"? Stačí odpověď na jednoduchou otázku, jeden email a může vám říkat pane ;) http://audioknihy.net/clanky/id/515/ Neděle 20. 2. 2011, 20:41 (Informace o knihách) V posledních týdnech spousta maminek a prý i tatínků propadla televiznímu seriálu Tisíc a jedna noc. Nakolik jsou ale osudy televizní Šeherezády podobné s těmi, které prožila ta Šeherezáda, která vyprávěla svému králi příběhy po tisíc a jednu noc? :) Zjistíte jedině připomenutím si několika z nich v pohádkových knížkách Pohádky z tisíce a jedné noci, které najdete i v online katalogu KPBO ;) http://russianfamous.com/wp-content/uploads/2009/11/ani-lorak-scheherazade-2009.jpg Úterý 22. 2. 2011, 10:38 (Zábava) Video o tom, jak vás může televize (a klidně i internet :)) připravit o přátele... http://www.youtube.com/watch?v=uqB7rnl2iwk Středa 23. 2. 2011, 15:06 (Informace o knihách) Znáte lichožrouty? Ne-e? Tak honem pro ně do knihovny, druhý díl už je na světě ;) Recenze zde: http://www.topzine.cz/srutovi-lichozrouti-se-vraceji-jaka-dobrodruzstvije-cekaji-tentokrat/ http://www.neoluxor.cz/knihy/beletrie/literatura-ceska/lichozrouti-se-vracejid3t166686?gclid=CKOixJS5nqcCFcQH3wodjhRjcA Čtvrtek 24. 2. 2011, 8:53 (Akce, události) Věříte na mimozemšťany? Pokud ano, tak se vám přednáška pana Vašíčka bude určitě líbit a pokud ne, třeba vás tam přesvědčí... ;) Nenechte si ujít, v úterý 15. března v 18h, sál Knihovny Petra Bezruče. http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default%7Ecze%7Efalse%7E0&doc=0217_22_ 02_2011_KPB_arnost_vasicek_fantasticke_zahady


Pátek 25. 2. 2011, 9:00 (Informace o knihách) Už jste četli Leviatan? Vypadá to na další bestseller, tak koukněte na ukázku v odkaze. Pokud máte čtečku QR kódů a chytrý telefon, můžete si stáhnout ukázku i do mobilu ;) http://www.knizniweb.cz/upoutavky/leviatan/ Sobota 26. 2. 2011, 9:18 (Informace o knihách) "Seberte odvahu, podívejte se v doprovodu filozofa a dějepisce do říše bestií a odhalte jejich tajemství." ;) http://www.topzine.cz/vydejte-se-spolu-s-bestiarem-lubose-antonina-prozkoumavatrisi-priser-a-bestii/ Neděle 27. 2. 2011, 10:08 (Akce, události) "Děcka, máte chuť si zasoutěžit? Chcete vyhrát hezkou cenu?" Tak odpovězte na tři otázky, které se na těchto stránkách objeví hned na začátku března! ;) http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/357/celostatni-souteze/celostatni-ctenarskasoutez/ Úterý 1. 3. 2011, 11:23 (Akce, události) Mezinárodní den objímání knihovníků! :) Právě dnes! Takže, jestli máte cestu do knihovny, obejměte svého oblíbeného knihovníka :))) http://www.facebook.com/event.php?eid=187767831250704 Středa 2. 3. 2011, 10:28 (Akce, události) Oddělení pro děti a mládež, pobočka Kateřinky, Kylešovice a Olomoucká vyhlašují novou čtyřměsíční výtvarnou soutěž s názvem: „Opava a okolí očima dětí“. Více informací na prolinku ;) http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=0221_28_02_2011_ VSE_soutez_opava_ocima_deti Čtvrtek 3. 3. 2011, 10:25 (Informace o knihách) Dvanáctiletého kluka Percyho Jacksona čeká vyhazov ze školy a další trampoty na sebe nenechávají dlouho čekat. Najednou kolem něj začínají ožívat bytosti ze starých řeckých bájí. Z učitelky matematiky je rázem krvelačná příšera, z Percyho kamaráda se vyklube satyr a jeho otec je jedním z olympských bohů. Jak tohle může dopadnout? Percy vám to rád povypráví sám. Jen si ho musíte vyzvednout v knihovně ;) http://www.knihozrout.cz/kzk-75790-percy-jackson-zlodej-blesku Sobota 5. 3. 2011, 19:08 (Akce, události) Soutěž o audioknihu! Pár jednoduchých otázek a výhra může být vaše! ;) http://audioknihy.net/clanky/id/525/ Pondělí 7. 3. 2011, 9:20 (Akce, události) Není Drákula zrovna váš typ? A Anna Karenina vám přijde tež trochu nudná? A co třeba Vykoupení z věznice Shawshank? :) Stephen King už je trochu jiné kafe ;) Pokud víte, jak se jmenuje ústřední postava tohoto románu, máte na výhru velkou šanci ;) http://audioknihy.net/clanky/id/526/


Pondělí 7. 3. 2011, 14:17 (Zábava) Starší, ale dobré :) O tom, jak FB mění způsoby vyjadřování mezi náma :) http://www.youtube.com/watch?v=22gUYhzG3iI Úterý 8. 3. 2011, 12:29 (Zábava) Co takhle dát si po obědě nějaký hlavolam? :) http://imgup.com/?di=1212995835619 Komentář: Děti a mládež KPBO: a řešení zde, kdybyste to fakt potřebovali ;) http://imgup.com/?di=6129960121710 (Zábava) Středa 9. 3. 2011, 9:45 Raníček! :)) http://www.youtube.com/watch?v=W_oBSUOf86I&feature=player_embedded Čtvrtek 10. 3. 2011, 9:45 (Informace o knihách) Růženka z pohádky Jak se budí princezny napsala knížku! Jaká asi tak může být? :) Přesvědčte se sami, recenze je nadšená :) http://www.knihozrout.cz/articles/2011/03/recenze-marka-mikova-JO537.html Pátek 11. 3. 2011, 10:58 (eBezpečí) Víte, co se může stát ovci, která zatouží po přespolním beranovi? :) Klidně to, co i vám! Tak jen pozor, co pouštíte na internet, ovečky ze slovenského projektu Ovce.sk vás provedou těmi nejčastějšími situacemi, do kterých se tu můžete dostat. http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka Neděle 13. 3. 2011, 10:43 (Zábava) Přebíráme z ČteSyRád: knihovna z pivních přepravek!!! Tak tomu se dá říkat konečně smysluplná recyklace! :) http://reporti.net/inspiration/originalni-knihovna-pod-sirym-nebem Pondělí 14. 3. 2011, 10:06 (Informace o knihách) Kamenné město je vystavěno z oceli, skla a betonu, jídla nemají jména, ale čísla, místní jsou zcela ovládáni módními návrháři a muzea jsou plná zvláštního, „pastraktního“ umění. Přesto se však zdá, že obyvatelům Kamenného města cosi chybí... Dokážete přijít na to, co? :) Bez Neználkovy pomoci určitě ne, čeká na vás v knihovně ;) http://www.okpb.cz:666/Opava/main/application.faces?view=detail&state=search&deta ilType=detail&id=248845 Komentář: Vlček Ondřej: Kolik má vůbec dílů? Vím o třech a znám jen ty staré vydání.. Komentář: Děti a mládež KPBO: Wiki říká taky, že tři :)) Komentář: Děti a mládež KPBO: A toto by vlastně mohla být čtvrtá...


Úterý 15. 3. 2011, 22:08 (Zábava) Tak Julian Beever asi špatnou známku z výtvarky nikdy neschytal... :) Mrkněte na to, jak se dají využít křídy, nejen na skákací panáky ;) http://www.youtube.com/watch?v=mx5RVXD8isI Komentář: Děti a mládež KPBO: A pokud chcete vidět více Julianových výtvorů, zkuste pana Google ;) http://www.google.cz/images?q=julian+beever&um=1&hl=cs&ie=UTF8&source=univ&sa=X&ei=x9F_TcmfA8uOswaU34nrBg&ved=0CCsQsAQ&biw=127 8&bih=715 Komentář: Vlček Ondřej: Mazec - nakreslíme kolem knihovny příkop s krokodýly? :D Komentář: Děti a mládež KPBO: Ten bych nakreslila spíš kolem školy ;)) (Zábava) Středa 16. 3. 2011, 11:03 Umíte si představit, jak asi vypadá mapa scifi literatury? Americký umělec Ward Shelley ano. Taky ji nakreslil. Dokázali byste se v ní zorientovat? :) http://scimaps.org/submissions/7-digital_libraries/maps/thumbs/024_LG.jpg Čtvrtek 17. 3. 2011, 11:25 (Akce, události) Cestovatel Jindřich Mosler si pro návštěvníky knihovny připravil poutavou přednášku ze svých cest po jihoamerickém kontinentu. Už ve středu v Kateřinkách! ;) http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=0228_16_03_2011_ KAT_prednaska_o_peru Pátek 18. 3. 2011, 14:51 (Informace o knihách) Z opuštěného vajíčka se může leckdy vylíhnout leccos :) Pokud by vás zajímalo, co se vylíhne z vejce nalezeného osamělým houslistou Variusem, začněte shánět knihu Strado & Varius ;) http://www.knihozrout.cz/articles/2011/03/recenze-strado-a-vairus-nove-vydani.html Neděle 20. 3. 2011, 15:03 (Informace o knihách) Znáte Sama a Grace? Nejsou to tak úplně obyčejní lidé :) Ale podobné trápení jako my mají určitě ;) Zkuste mrknout na odkaz, najdete tam i ukázku z knihy pod linkem "Nahlédnout do Váhání" a můžete se ponořit do jejich světa... Po včerejším úplňku více než tematické čtení ;) http://www.beletrie.eu/knihy/vahani.html Úterý 22. 3. 2011, 14:03 (Akce, události) Máte rádi cestování? Sledujete horolezecké filmy, milujete přírodu a chtěli byste někdy vystoupit na Mount Everest? :) Tak to určitě přijďte na přednášku Čestmíra Lukeše 6. dubna v 18h. Provede vás Tibetem :) http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=0229_21_03_2011_ KPB_lukes_prednaska_himalaje


Úterý 22. 3. 2011, 21:57 (eBezpečí) Portál eBezpečí má nový kabát :) A také zásobí informacemi o stále aktuálních tématech... Když se řekne bezpečí na internetu, mávnete rukou. Je vám to jasné. Víte ale, že jedním z největších rizik je mít na všechny své maily a loginy kamkoliv stejné heslo? :) A jak vypadá to nejbezpečnější? Vojtěch Bednář vám to v článku pod odkazem vysvětlí. http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/162-355 Středa 23. 3. 2011, 11:38 (Zábava) Tak tomu se dá říkat čtenářský fanklub! :) http://kultura.idnes.cz/fanousci-vinnetoua-zautocili-na-guinnessovu-knihu-rekordu-pqp/literatura.aspx?c=A110314_165022_literatura_ob Čtvrtek 24. 3. 2011, 19:47 (Informace o knihách) Taky jste propadli dračímu jezdci Eragonovi a jeho věrné Safiře? :) Závěrečný díl Dědictví je konečně na světě! http://blog.martinus.sk/2011/03/fantasy-saga-odkaz-dracich-jazdcov-zaverecna-cast/ Pátek 25. 3. 2011, 11:03 (Zábava) Četli jste někdy Záhadu hlavolamu? Nebo jinou podobnou "foglarovku"? :) Pak určitě budete vědět, kde jsou Stínadla. Nenapadlo vás ale někdy, kde ke svému názvu přišla? :) http://www.lidovky.cz/kde-se-vzala-stinadla-na-miste-byvaleho-popraviste-lici-knihaptp-/ln_kultura.asp?c=A110302_192201_ln_kultura_kim Sobota 26. 3. 2011, 9:57 (Zábava) Máte problém s angličtinou? Vaše učitelka nemá dost "typický" přízvuk, který byste chtěli odkoukat? :) Zkuste se zaposlouchat do dikce předčítačů ze Storyline. Pohádku na dobrou noc vám tu přečte třeba Frodo aneb jeho herecký představitel Elijah Wood ;) http://www.storylineonline.net/ Neděle 27. 3. 2011, 10:55 (Informace o knihách) Profláknutá Babička Boženy Němcové má konkurenta. A ne jednoho, ale hned několik! Jsou jimi banda dědečků od Pavla Čecha, do karet jim hraje nejen jejich vyšší počet, ale také komiksové zpracování a hlavně - barvy! :) http://www.topzine.cz/zahodte-babicku-prichazi-komiks-dedeckove/ Pondělí 28. 3. 2011, 12:16 (Informace o knihách) Vem Boženu do metra! Nebo Aloise na kolo.. :) Nevíte, o co jde? :) Povinné školní "četbě" odzvonilo s projektem Českého rozhlasu, který některé z knihovních povinných "kultovek" nahrál na formát MP3 a poskytl školákům volně ke stažení. Takže neváhejte a stahujte! ;) http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ Úterý 29. 3. 2011, 12:07 (Informace o knihách) Klasické teenagerovské problémy, obohacené o schopnosti telepatie, záhadný medailonek z II. světové války a starobylý rod zaklínačů... A kdo jsou vlastně ty nádherné bytosti? Zjistíte v knize ;) http://www.knihozrout.cz/articles/2011/03/recenze-nadherne-bytosti.html


Středa 30. 3. 2011, 11:07 (Informace o knihách) Zajímá vás starobylá keltská kultura? Nebo komiksy? Tenhle titul nabízí zajímavý kompromis, nenechte si ujít! http://www.knihozrout.cz/articles/2011/03/recenze-slaine-valecnikuv-usvit.html Čtvrtek 31. 3. 2011, 18:03 Dnešním dnem ukončuji provoz tohoto profilu. Děkuji všem, kteří jej někdy zhlédli za zájem. Pro případné zájemce zde bude do konce dubna publikován odkaz na studii, která byla k vytvoření profilu podnětem. Zdraví Lucie Koníčková.


Příloha 10 Dotazník k průzkumu v rámci diplomové práce. Chlapec:

Dívka:

Věk:

1. Všiml/a sis propagačního plakátu facebookových stránek Děti a mládež KPBO? a. ANO b. NE (přeskočit otázky č. 2, 3 a 4) 2. Navštívil/a jsi někdy tyto stránky? a. pokud ANO i. chodíš se na ně dívat pravidelně? 1. ANO 2. NE ii. přidal/a sis je do oblíbených? 1. ANO 2. NE iii. jak hodnotíš tyto stránky? A. velmi přínosné B. spíše přínosné C. přínosné D. spíše nepřínosné E. nepřínosné b. pokud NE i. proč ne? 3. Přišel/a jsi na událost/akci, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky? a. ANO b. NE i. proč ne? 4. Půjčil/a sis někdy knihu, o které ses dozvěděl/a přes tyto stránky? a. ANO b. NE i. proč ne? 5. Jsi registrovaným uživatelem Knihovny Petra Bezruče v Opavě? a. ANO b. NE (přeskočit otázku č. 6) 6. Do knihovny ses registroval/a: a. normálním způsobem b. po zhlédnutí stránek Děti a mládež KPBO na Facebooku


Příloha 11 Výpis obsahu konkrétních příspěvků, které zaznamenal y zpětnou vazbu.

17. leden 2011, 21:22

Datum

Status Text: Název:

20. leden 2011, 10:51

To se mi líbí

0

1

0

1

0

2

0

1

Máte rádi strašidelné historky? A potřebujete si taky procvičit angličtinu? Pak jsou tyto webovky přímo pro vás :)

The Moonlit Road - Southern Ghost Stories, Folktales and Storytelling.

Odkaz: http://themoonlitroad.com/

Ghost stories, folktales and storytelling from the Popis: American South, told by the region's best storytellers. Text:

22. únor 2011, 9:38

Komentáře

Přebíráme z ČteSyRád a samozřejmě doporučujeme ;)

Název: Kvízy | ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Odkaz: www.ctesyrad.cz Máte rádi kvízy? a) ano b) ne c) co to je? d) mám rád/a jen sám sebe… Ať tak či tak, na Čtesyrádu na vás čeká 12 zbrusu nových Popis: literárních kvízů, které otestují vaše čtenářské znalosti! Poznáte nebo uhodnete literární postavy, cíle jejich putování, jejich nerozlučné přátele či jejich autory? Video o tom, jak vás může televize (a klidně i internet :)) připravit o přátele... Název: Chlapec, televize a pes Odkaz: www.youtube.com Text:

Přebíráme z ČteSyRád: knihovna z pivních přepravek!!! Tak tomu se dá říkat konečně smysluplná recyklace! :) Originální knihovna pod širým nebem | Název: reporti.net Odkaz: reporti.net Originální knihovna pod širým nebem - Začalo to tím, že obyvatelé německého Magdeburgu posvazovali dohromady tisícovku pivních Popis: přepravek. Nakonec z iniciativy vznikla originální komunitní knihovna pod širým nebem oživující chátrající předměstí malého města. ...

13. březen 2011, 10:42

Text:


Komentáře

To se mi líbí

1

1

Název: Neználek v Kamenném městě Odkaz: www.okpb.cz Tak Julian Beever asi špatnou známku z výtvarky Text: nikdy neschytal... :) Mrkněte na to, jak se dají využít křídy, nejen na skákací panáky ;) Název: 3D obrazy na chodníku

1

1

Vem Boženu do metra! Nebo Aloise na kolo.. :) Nevíte, o co jde? :) Povinné školní "četbě" odzvonilo s projektem Českého rozhlasu, který některé z knihovních povinných "kultovek" nahrál na formát MP3 a poskytl školákům volně ke stažení. Takže neváhejte a stahujte! ;)

0

2

1

2

31. březen 2011, 18:03

28. březen 2011, 12:16

15. březen 2011, 22:05

14. březen 2011, 10:06

Datum

Status

Text:

Kamenné město je vystavěno z oceli, skla a betonu, jídla nemají jména, ale čísla, místní jsou zcela ovládáni módními návrháři a muzea jsou plná zvláštního, „pastraktního“ umění. Přesto se však zdá, že obyvatelům Kamenného města cosi chybí... Dokážete přijít na to, co? :) Bez Neználkovy pomoci určitě ne, čeká na vás v knihovně ;)

Odkaz: www.youtube.com Popis: ...môže byť... Text:

Název: Vem Boženu do metra! :)

Odkaz: www.rozhlas.cz/ Popis:

Text:

Povinná školní četba ve formátu MP3 volně ke stažení.

Dnešním dnem ukončuji provoz tohoto profilu. Děkuji všem, kteří jej někdy zhlédli za zájem. Pro případné zájemce zde bude do konce dubna publikován odkaz na studii, která byla k vytvoření profilu podnětem. Zdraví Lucie Koníčková.

Socialni media v knihovnach - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim na deti a mladez.  

Diplomová práce s názvem „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profilu se zamerením na deti a mládež“ je studií zabývající...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you