Page 1

02/ 201 1r e s t a ur a ntSy mf o ni e , l ux us ní we l l ne s sc e nt r um, k o nf e r e nč ní s á l

Nov ýš é f kuc hařr e s t aur ant uSy mf oni e

Rez er v a c enat el . : +420577113666, neboema i l : r ec epc e@a ugus t i a n. c z

Wel l nes s&s pahot el Augus t i ni á ns k ýdům * * * *s uper i or A. Vá c l a v í k a241, 76326L uha č ov i c e www. a ugus t i a n. c z

Nový šéfkuchař restaurantu Symfonie  

Nový šéfkuchař restaurantu Symfonie