Page 1

Mìstský dùm kultury Elektra / Masarykova 950, 763 26 Luhaèovice

KINO ELEKTRA LUHAÈOVICE

Èt 23.6. 19:30 hod.

Komedie / ÈR 2010 / 90 min. / vstupné: 80.- Kè

ÈERVEN

Režie: Dušan Klein Hrají: Jana Štìpánková, Daniela Koláøová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráèková, Lenka Vlasáková, Josef Polášek, Naïa Konvalinková, Radek Zima, Tereza Kostková, Petr Kostka, Agáta Zimová, František Nìmec, ...

Pøedprodej vstupenek v Mìstském turistickém a informaèním støedisku LUHAINFO, tel. 577 133 980, otevøeno po - pá 8 -17 hod. a prodej 30 minut pøed zaèátkem projekce v pokladnì kina.

So 4.6.

19:30 hod.

ÈERNÁ LABU Thriller / USA 2010 / 110 min. / od 15let / vstupné: 80.- Kè

Rodinná komedie o pøíhodách z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu vìku. Soužití nìkolika generací pøináší kuriózní situace. Ztøeštìná puberaèka, pìstitel orchidejí na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními následky, studentka univerzity tøetího vìku, které se stále zapalují lýtka, archeolog bez práce a další èlenové docela normální a pøesto krásnì praštìné rodinky.

Pá 24.6. 10:00 hod. Festival Luhovaný Vincent

OSMDESÁT DOPISÙ

Režie: Darren Aronofsky Hrají: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Kristina Anapau, Toby Hemingway, Sebastian Stan, Ksenia Solo, ...

Ambiciozní sólistka baletu touží získat hlavní roli v Labutím jezeøe, které se režisér rozhodl pojmout netradiènì, a to tak, že Èernou i Bílou labu zatanèí jediná baletka. Baletka roli dostane, ale bìhem zkoušek zaène propadat beznadìji, že nezvládne obì tak rozdílné polohy ztvárnit. Navíc se s ní zaènou dít podivné vìci. Pøíbìh je psychologické drama s prvky thrilleru a hororu.

St 8.6. 19:30 hod. Klubový film

AMARCORD Komedie / Itálie 1973 / 123 min. / vstupné: 80.- Kè

Drama / ÈR 2010 / 75 min. !!! Prodej vstupenek pouze na místì, 24.6. v kinì / vstupné: 50.- Kè

Režie: Václav Kadrnka Hrají: Zuzana Lapèíková, Martin Pavluš, ...

Èeskoslovensko, 29. bøezen 1987. Jeden den v komunistickém Èeskoslovensku inspirovaný životem režiséra. Osobní pøíbìh o odlouèení a touze být s milovaným èlovìkem navzdory tìžkým okolnostem... Pøed projekcí probìhne semináø s Pavlem Bednaøíkem o zahranièních filmových festivalech.

Pá 24.6. 19:30 hod.

KRÁLOVA ØEÈ

Režie: Federico Fellini

Historický / VB 2010 / 118 min. / vstupné: 80.- Kè

Hrají: Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Maria Antonietta Beluzzi, ...

Režie: Tom Hooper

Felliniho autobiografický film se odehrává v Rimini, režisérovì rodišti, ve 30. letech. Fellini ve filmu vzpomíná na své dospívání, k nìmuž nutnì náleží tøeba i první erotické zážitky, tajné návštìvy kina èi platonická láska. Film získal roku 1975 Oscara za nejlepší zahranièní film (v témže roce byl ve stejné kategorii nominován i na Zlatý glóbus), o rok pozdìji byl nominován na Oscara za režii a pùvodní scénáø.

Èt 9.6. 16:00 hod. Bio senior

ŽENY V POKUŠENÍ Komedie / ÈR 2009 / 118 min. / vstupné: 50.- Kè

Režie: Jiøí Vejdìlek

Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon, Jennifer Ehle, Timothy Spall, Derek Jacobi, Claire Bloom, Anthony Andrews, ...

Po smrti otce, anglického krále Jiøího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie, který celý život trpí vadou øeèi, neèekanì korunovaný králem Jiøím VI. Zemì stojí na prahu 2. svìtové války a zoufale potøebuje silného vùdce. Proto králova žena Alžbìta, budoucí královna matka, domluví svému muži setkání s excentrickým terapeutem øeèi Lionelem Loguem. Po tuhém zaèátku se tito dva ponoøí do neobvyklého zpùsobu léèby a èasem mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto.

So 25.6. 14:00 hod. Festival Luhovaný Vincent

HLAVA-RUCE-SRDCE

Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubaøová, Jiøí Macháèek, Vojtìch Dyk, Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek, ...

St 15.6. 19:30 hod.

RODINKA

Drama / ÈR 2010 / 110 min. !!! Prodej vstupenek pouze na místì, 25.6. v kinì / vstupné: 50.- Kè

ŽENY V POKUŠENÍ

Režie: David Jaøab Hrají:Viktorie Èermáková, Roman Zach, Ivana Uhlíøová, Martin Finger, Jiøí Schmitzer, Jiøí Èerný, Anna Ferencová, Oldøich Vlach, Jaroslav Plesl, ...

Komedie / ÈR 2009 / 118 min. / vstupné: 80.- Kè

Režie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubaøová, Jiøí Macháèek, Vojtìch Dyk, Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek, ...

Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišuje, že se dostala do situace, jaké øeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je pøistižen in flagranti s mladší ženou. Pomocnou ruku své nešastné dceøi nabízí její matka. Bývalá hereèka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.

Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Pøed projekcí filmu probìhne semináø na téma surrealismus (nejen ve filmu).

So 25.6. 19:30 hod.

ODCHÁZENÍ Komedie / ÈR 2011 / 93 min. / vstupné: 80.- Kè

Režie: Václav Havel

Èt 16.6. 19:30 hod.

RODINKA

Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Oldøich Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Jan Budaø, Jiøí Lábus, Jiøí Macháèek, Stanislav Zindulka, Barbora Seidlová, Ivana Uhlíøová, Miroslav Krobot, Jiøí Bartoška, ...

Komedie / ÈR 2010 / 90 min. / vstupné: 80.- Kè

Režie: Dušan Klein Hrají: Jana Štìpánková, Daniela Koláøová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráèková, Lenka Vlasáková, Josef Polášek, Naïa Konvalinková, Radek Zima, Tereza Kostková, Petr Kostka, Agáta Zimová, František Nìmec, ...

Rodinná komedie o pøíhodách z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu vìku Soužití nìkolika generací pøináší kuriózní situace. Ztøeštìná puberaèka, pìstitel orchidejí na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními následky, studentka univerzity tøetího vìku, které se stále zapalují lýtka, archeolog bez práce a další èlenové docela normální a pøesto krásnì praštìné rodinky.

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvìtovì úspìšné hry Odcházení. Pøíbìh filmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera, který po dlouhá léta zastával funkci kancléøe. O tu však v nedávné dobì pøišel a aèkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatì se mu zhroutil svìt.

Ne 26.6. 14:00 hod. Festival Luhovaný Vincent

HRANICE PO NAŠIMU

Pá 17.6. 17:00 hod. Filmásek

Dokument / ÈR 2011 / 57 min. !!! Prodej vstupenek pouze na místì, 26.6.v kinì / vstupné: 50.- Kè

HOP

Komedie / USA 2011 / 95 min. / vstupné: 70.- Kè

Režie: Tim Hill Vstupenky jsou slosovatelné. 5 vylosovaných získá vìcné ceny. Hlavním hrdinou snímku je zajíèek Hop snící o budoucnosti rockové hvìzdy. Jednoho dne však Hopa pøejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se v tu chvíli probudí nìco jako èerné svìdomí. Vezme Hopa domù a slíbí mu, že se postará jak o nìj, tak o èást jeho povinností. Oba nesourodí spolubydlící se však rychle nauèí, že je èas dospìt.

So 18.6. 19:30 hod.

Režie: Jan Gogola ml. Prostøednictvím pøíbìhù bývalých celníkù se chtìjí tvùrci dokumentu zabývat tím, jak zrušení hranic ovlivnilo životy konkrétních lidí i spoleènosti. Tìšínské Slezsko jako místo promìny: celník mystikem, sváøeè hvìzdáøem, knìz fotbalistou, policistka Matkou Terezou… Pøed projekcí probìhne semináø o dokumentárním filmu.

St 29.6. 19:30 hod.

Komedie / ÈR 2009 / 118 min. / vstupné: 80.- Kè

NEVINNOST

Režie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubaøová, Jiøí Macháèek, Vojtìch Dyk, Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek, ...

Drama / ÈR 2011 / 98 min. / vstupné: 80.- Kè

Režie: Jan Høebejk Hrají: Ondøej Vetchý, Zita Morávková, Aòa Geislerová, Hynek Èermák, Anna Linhartová, Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová, Miroslav Hanuš, Ludìk Munzar, Daniel Czeizel, ...

Uznávaný lékaø, milovaný otec a manžel, èelí obvinìní z velmi tìžkého zloèinu. Ze dne na den vymìnil dobrou adresu za celu ve vazební vìznici, odkud se nevina prokazuje hodnì tìžko, zvl᚝, když protistranì pomáhá èlovìk, který mùže být motivován osobní pomstou.

St 22.6. 19:30 hod.

ŽENY V POKUŠENÍ Komedie / ÈR 2009 / 118 min. / vstupné: 80.- Kè

Režie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubaøová, Jiøí Macháèek, Vojtìch Dyk, Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek, ...

Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišuje, že se dostala do situace, jaké øeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je pøistižen in flagranti s mladší ženou. Pomocnou ruku své nešastné dceøi nabízí její matka. Bývalá hereèka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.

ŽENY V POKUŠENÍ

Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišuje, že se dostala do situace, jaké øeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je pøistižen in flagranti s mladší ženou. Pomocnou ruku své nešastné dceøi nabízí její matka. Bývalá hereèka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.

PØIPRAVUJEME: Út 5.7. 19:30 hod. Divadelní komedie

NEBE?

Pøedprodej vstupenek zahájen v MTIC Luhainfo. Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská

Uvádí asketické divadlo MALÉhRY z Brna. Velmi milé a úsmìvné vyprávìní tøech žen s odlišným pohledem na svìt. Autorské pøedstavení inspirované vyprávìním a skuteènými pøíbìhy žen kolem nás. V pøíbìhu uèitelky, hereèky a kadeønice dochází ke konfliktùm díky odlišnému vidìní svìta a postojùm k mužùm. Dìj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti.

Program kina červen 2011  

Program kina červen 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you