Page 1

Luhačovice dne 2.5.2012 Věc: Žádost o změnu územního plánu a koncepční řešení centra města Vážení představitelé města Luhačovice, Oslovujeme Vás s žádostí:

1. o změnu územního plánu v lokalitě pod Kamennou u parcely č. 811/1 na plochu typu „Z* - sídelní zeleň“. 2. vytvoření kvalitního a závazného plánu regenerace a rozvoje centra města Luhačovic s přesahem do všech odvětví v dané lokalitě se nacházejících činností. A dále žádáme o:

zařazení této žádosti do programu schůze zastupitelstva dne 24. 5. 2012 V souvislosti s podáním předmětné žádosti považujeme za nutné Vás informovat o následujících skutečnostech: •

v územním plánu města Luhačovice, platném od roku 2008 je parcela č. 811/1 označena jako plocha typu „DS - Dopravní infrastruktura – silniční doprava“ (viz. příloha č. 1). Vznikne-li však v budoucnu na této ploše parkoviště, či jinak rozsáhlá zpevněná plocha, dojde k faktickému propojení okolních již existujících parkovišť v jeden parkovací monoblok táhnoucí se podél téměř celé nábřežní promenády! (viz. příloha č. 2);

tento monofunkční blok by utvořil téměř půl kilometru dlouhou bariéru plechových střech v samotném srdci Luhačovic, v místě pomyslné brány do lázní, v místě stávajícího parku, do jehož zeleně již 100 let shlíží okna domů po obou stranách údolí;

tato lokalita je již nyní problematicky dopravně obsluhovatelná (příjezdové komunikace a křižovatky nejsou dimenzovány na velkou dopravní zátěž, např. příjezdová komunikace za kostelem). Další zintenzivňování dopravy v bezprostřední blízkosti klidové lázeňské zóny, navíc s rizikem omezování pěších tras, je dle obecného trendu nežádoucí, tím více má-li jít o veřejné parkoviště permanentně plněné auty;

tento monoblok by byl delší než parkoviště u nádraží a esteticky by znehodnotil plochu 3x větší než parkoviště za Alfa Marketem! (viz. příloha č. 3);

Chceme-li zhodnocovat veřejný prostor, na němž jsou Luhačovice jako lázeňské město přímo závislé, je nutno územní rozvoj vytvářet koncepčně a neustále jej aktualizovat s ohledem na světové současné i očekáváné trendy popisující „kvalitní životní prostor“. Dlouholetým a celosvětovým trendem řešení dopravy ve městě je jednoznačně výstavba záchytných parkovišť mimo centrum v adekvátních docházkových vzdálenostech a v návaznosti na zatraktivnění stávající MHD, vytěsnění nerezidentní povrchové automobilové dopravy z


center měst a renesance přirozeného pěšího pohybu člověka bez překážek a bezpečnostních rizik v centru; •

Nepřejeme si budovat image Luhačovic jako města, které jde proti zájmům své vlastní komunity a obecně uznávaným trendům, když ze zeleného parku v centru chce vybudovat parkoviště, místo aby z betonových parkovišť budovalo parky. Co tedy bude centrem Luhačovic? Parkoviště nebo park? (obrazně to vystihuje příloha č. 4);

pro legitimní a uváženou změnu Územního plánu je optimální okamžik. Jelikož je stávající územní plán platný od roku 2008 a zákon č.183/2006 Sb. ukládá tento plán každé 4 roky aktualizovat prostřednictvím tzv. „Správy o uplatňování územního plánu“, je rokem zákonných aktualizací právě rok 2012.

Vyzýváme Vás jako námi volené zástupce samosprávy, jménem podepsaných občanů, abyste se maximálně zasadili o zpracování a schválení změny územního plánu, která bude obsahovat trvalé vyřazení lokality „Pod Kamennou“ z ploch určených pro Dopravní infrastrukturu. A dále iniciovali vznik a publikování plánu regenerace centra města, podle něhož by v budoucnu bylo možno systematicky postupovat. Schválením předmětné změny územního plánu a nastolení důstojných podmínek pro rozvoj centra odčiníte alespoň částečně nešťastná rozhodnutí, která byla v minulosti v této věci přijata a za které nesete plnou zodpovědnost. Věříme, že při Vašem rozhodování vezmete na zřetel, že uvedené argumenty nejsou názorem pouhého jednotlivce. Což dokládají přiložené podpisy.

Děkujeme.

Občané a příznivci města Luhačovice


Příloha č. 1 Aktuálně platný územní plán Luhačovic - území „pod Kamennou“ s vyznačením předmětného pozemku 811/1.


Příloha č. 2 Vznikne-li však v budoucnu na této ploše parkoviště, či jinak rozsáhlá zpevněná plocha, dojde k faktickému propojení okolních již existujících parkovišť v jeden parkovací monoblok táhnoucí se podél téměř celé nábřežní promenády!


Příloha č. 3 Monoblok parkoviště by byl delší než „parkoviště u nádraží“ a esteticky znehodnotí plochu 3x větší než „parkoviště za Alfa Marketem“!


Příloha č. 4 Co má být centrem Luhačovic? PARK nebo PARKING?

Bude centrum města Luhačovic znehodnoceno nekoncepční výstavbou?  

Bude centrum města Luhačovic znehodnoceno nekoncepční výstavbou?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you