Issuu on Google+

Luhačovice dne 2.5.2012 Věc: Žádost o změnu územního plánu a koncepční řešení centra města Vážení představitelé města Luhačovice, Oslovujeme Vás s žádostí:

1. o změnu územního plánu v lokalitě pod Kamennou u parcely č. 811/1 na plochu typu „Z* - sídelní zeleň“. 2. vytvoření kvalitního a závazného plánu regenerace a rozvoje centra města Luhačovic s přesahem do všech odvětví v dané lokalitě se nacházejících činností. A dále žádáme o:

zařazení této žádosti do programu schůze zastupitelstva dne 24. 5. 2012 V souvislosti s podáním předmětné žádosti považujeme za nutné Vás informovat o následujících skutečnostech: •

v územním plánu města Luhačovice, platném od roku 2008 je parcela č. 811/1 označena jako plocha typu „DS - Dopravní infrastruktura – silniční doprava“ (viz. příloha č. 1). Vznikne-li však v budoucnu na této ploše parkoviště, či jinak rozsáhlá zpevněná plocha, dojde k faktickému propojení okolních již existujících parkovišť v jeden parkovací monoblok táhnoucí se podél téměř celé nábřežní promenády! (viz. příloha č. 2);

tento monofunkční blok by utvořil téměř půl kilometru dlouhou bariéru plechových střech v samotném srdci Luhačovic, v místě pomyslné brány do lázní, v místě stávajícího parku, do jehož zeleně již 100 let shlíží okna domů po obou stranách údolí;

tato lokalita je již nyní problematicky dopravně obsluhovatelná (příjezdové komunikace a křižovatky nejsou dimenzovány na velkou dopravní zátěž, např. příjezdová komunikace za kostelem). Další zintenzivňování dopravy v bezprostřední blízkosti klidové lázeňské zóny, navíc s rizikem omezování pěších tras, je dle obecného trendu nežádoucí, tím více má-li jít o veřejné parkoviště permanentně plněné auty;

tento monoblok by byl delší než parkoviště u nádraží a esteticky by znehodnotil plochu 3x větší než parkoviště za Alfa Marketem! (viz. příloha č. 3);

Chceme-li zhodnocovat veřejný prostor, na němž jsou Luhačovice jako lázeňské město přímo závislé, je nutno územní rozvoj vytvářet koncepčně a neustále jej aktualizovat s ohledem na světové současné i očekáváné trendy popisující „kvalitní životní prostor“. Dlouholetým a celosvětovým trendem řešení dopravy ve městě je jednoznačně výstavba záchytných parkovišť mimo centrum v adekvátních docházkových vzdálenostech a v návaznosti na zatraktivnění stávající MHD, vytěsnění nerezidentní povrchové automobilové dopravy z


center měst a renesance přirozeného pěšího pohybu člověka bez překážek a bezpečnostních rizik v centru; •

Nepřejeme si budovat image Luhačovic jako města, které jde proti zájmům své vlastní komunity a obecně uznávaným trendům, když ze zeleného parku v centru chce vybudovat parkoviště, místo aby z betonových parkovišť budovalo parky. Co tedy bude centrem Luhačovic? Parkoviště nebo park? (obrazně to vystihuje příloha č. 4);

pro legitimní a uváženou změnu Územního plánu je optimální okamžik. Jelikož je stávající územní plán platný od roku 2008 a zákon č.183/2006 Sb. ukládá tento plán každé 4 roky aktualizovat prostřednictvím tzv. „Správy o uplatňování územního plánu“, je rokem zákonných aktualizací právě rok 2012.

Vyzýváme Vás jako námi volené zástupce samosprávy, jménem podepsaných občanů, abyste se maximálně zasadili o zpracování a schválení změny územního plánu, která bude obsahovat trvalé vyřazení lokality „Pod Kamennou“ z ploch určených pro Dopravní infrastrukturu. A dále iniciovali vznik a publikování plánu regenerace centra města, podle něhož by v budoucnu bylo možno systematicky postupovat. Schválením předmětné změny územního plánu a nastolení důstojných podmínek pro rozvoj centra odčiníte alespoň částečně nešťastná rozhodnutí, která byla v minulosti v této věci přijata a za které nesete plnou zodpovědnost. Věříme, že při Vašem rozhodování vezmete na zřetel, že uvedené argumenty nejsou názorem pouhého jednotlivce. Což dokládají přiložené podpisy.

Děkujeme.

Občané a příznivci města Luhačovice


Příloha č. 1 Aktuálně platný územní plán Luhačovic - území „pod Kamennou“ s vyznačením předmětného pozemku 811/1.


Příloha č. 2 Vznikne-li však v budoucnu na této ploše parkoviště, či jinak rozsáhlá zpevněná plocha, dojde k faktickému propojení okolních již existujících parkovišť v jeden parkovací monoblok táhnoucí se podél téměř celé nábřežní promenády!


Příloha č. 3 Monoblok parkoviště by byl delší než „parkoviště u nádraží“ a esteticky znehodnotí plochu 3x větší než „parkoviště za Alfa Marketem“!


Příloha č. 4 Co má být centrem Luhačovic? PARK nebo PARKING?


Bude centrum města Luhačovic znehodnoceno nekoncepční výstavbou?