Page 1

ZM 3/2010-2014 p íloha . 3

Programové prohlášení Zastupitelstva m sta Luha ovice na volební období 2010–2014

Povolební jednání v Luha ovicích po íjnových volbách vytvo ila širokou koalici SSD, ODS, KDU– SL a TOP 09. Ta se usnesla v rámci dalšího rozvoje Luha ovic v letech 2010–2014 na této form spolupráce v jednotlivých oblastech:

1.

Spolupráce se Zlínským krajem 1.1 T sná spolupráce s p edstaviteli Zlínského kraje 1.2 Ú inná propagace m sta prost ednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

2.

Evropské fondy 2.1 Snaha o maximální využití fond dofinancováním

3.

EU s ohledem na finan ní možnosti m sta s jejich

Cestovní ruch a láze ství 3.1 Podpora pro za azení m sta do UNESCO ve spole né nominaci láze ských m st 3.2 Vybudování informa ního a naviga ního systému ve m st 3.3 Dále rozvíjet spolupráci se všemi podnikatelskými subjekty ve m st v oblasti cestovního ruchu a láze ství

podnikajícími

3.4 Rozší ení innosti infocentra a jeho aktivit 3.5 Jednotná marketingová strategie m sta a soukromých subjekt 3.6 Další rozvoj oblasti Luha ovicka

4.

Doprava a bezpe nost 4.1 Docílit maximálního možného omezení pr jezdu t žké kamionové dopravy (ve spolupráci se Zlínským krajem) 4.2 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a láze ského parku z program EU 4.3

ešení parkování v oblastech se zvýšenou koncentrací obyvatel m sta

4.4 Rekonstrukce mostu v ulici Družstevní 4.5 Opravy chodník a komunikací

1


ZM 3/2010-2014 p íloha . 3 4.6 Dokon ení cyklotrasy sm rem do Uherského Brodu a na p ehradu a za len ní do regionálních tras 4.7 Zavedení kamerového systému na nejfrekventovan jších místech ve m st a lázních

5.

Školství 5.1 Modernizace školských za ízení v majetku m sta 5.2 Dokon ení výstavby víceú elového h išt u Základní školy Luha ovice 5.3 Podpora jediné st ední školy ve m st

6.

Kultura a sport, volno asové aktivity 6.1 Postupná rekonstrukce M DK Elektra na moderní spole enské centrum 6.2 Podpora kulturních, sportovních a spole enských aktivit formou grant 6.3 Podpora DDM Luha ovice a m stské knihovny 6.4 Využití nového krytého bazénu k dalšímu rozvoji volno asových aktivit, p edevším d tí a senior 6.5 Rozší ení sít d tských h iš a jejich pravidelná údržba 6.6 Realizace d stojných oslav výro í 600 let první historicky doložené zmínky o Luha ovicích v roce 2012

7.

Sociální otázky a zdravotnictví, bydlení 7.1 Podpora místní Charity 7.2 Postupný prodej m stských byt do osobního vlastnictví 7.3 Podpora nových lokalit pro individuální bydlení 7.4 Podpora seniorských aktivit a ob an se zdravotním postižením ve m st 7.5 Zachování stávajícího systému léka ské pé e ve zdravotním st edisku 7.6 Podpora vybudování centra sociálních služeb 7.7 Podpora vybudování centra pro matky s d tmi

2


ZM 3/2010-2014 p íloha . 3 8.

Životní prost edí 8.1 Rekultivace skládky Loska 8.2 Realizace centrálního místa odpadového hospodá ství

9.

Orgány m sta a m stský ú ad 9.1 Zajišt ní informovanosti obyvatel o innosti samosprávných orgán m sta a m stského adu

10.

11.

Integrované obce 10.1

Z ízení osadních výbor

10.2

Vybudování d tských h iš

10.3

Postupná oprava komunikací

10.4

P íprava výstavby hasi ské zbrojnice v

10.5

Trvalé ešení zastávek a p echodu pro chodce v Polichn

10.6

Postupné budování spole enského a sportovního centra v Kladné Žilín

10.7

Podpora individuální bytové výstavby

etechov

Podnikatelská oblast 11.1

Podpora podnikatel p i realizaci jejich zám

11.2

Hledání spole ných projekt pro nové podnikatelské zám ry (PPP projekty)

3

na území m sta

Programové prohlášení 2010 - 2014  

Programové prohlášení 2010 - 2014