Page 1

ZM 3/2010-2014 p íloha . 2

STO LUHA OVICE Obecn závazná vyhláška . 2/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a zp sob využití zeleného kompostu k údržb a obnov ve ejné zelen na území m sta Luha ovice Zastupitelstvo m sta Luha ovice se na svém zasedání dne 27.1.2011 usnesením . ….usneslo vydat na základ § 10a odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku: l. 1 Sb r a shromaž ování rostlinných zbytk 1) Rostlinné zbytky z údržby zelen a zahrad na území m sta Luha ovice v období od 1.4. do 30.11. lze odkládat do kontejner na sb rném dvo e Technických služeb Luha ovice. 2) Technické služby uloží rostlinné zbytky uvedené v odst. 1 spole se zbytky zelen z ve ejných ploch m sta do komunitní kompostárny v Luha ovicích, umístn né na parcele . 1787, k.ú. Luha ovice, v bývalém areálu správy hmotných rezerv. Uvedené kontejnery na sb rném dvo e budou ozna eny nápisem „rostlinné zbytky“. l. 2 Provozování komunitní kompostány Komunitní kompostárnu provozují Technické služby Luha ovice, p ísp vková organizace, se sídlem Luha ovice, Uherskobrodská 188. l. 3 Zp sob využití zeleného kompostu sto Luha ovice využívá zelený kompost k údržb a obnov ve ejné zelen ve m st . l. 4 innost Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem … … . .

PhDr. František Hubá ek starosta Vyv šeno na ú ední desce dne: Sejmuto z ú ední desky dne:

Ing. Bc. Marie Semelová místostarostka

3ZML_kompostovani  
3ZML_kompostovani  

3ZML_kompostovani