Page 1

ZM 3/2010-2014 p íloha . 4

Granty na rok 2011 / v tis. K / Jméno žadatele

obsah,cíl projektu

aktivní

mládež bilance

lenové

požadavek

íjmy

výdaje

Návrh

2011 RM 2011

Návrh

rok 2008

rok 2009

rok 2010

FV 2011

lovýchovná innost Fotbalový klub Luha ovice, OS

ísp vek na innost oddílu

90

60

470 000

740 000

270 000

270 000

270 000

380 000

340 000

270 000

TJ Slovan Luha ovice,OS

ísp vek na innost oddílu

272

94

588 000 1 103 000

515 000

360 000

360 000

450 000

450 000

360 000

TJ Sokol Luha ovice,OS

ísp vek na innost oddílu

190

65

744 000 1 367 000

600 000

520 000

520 000

580 000

650 000

520 000

Tenisový klub 2000 Luha ovice,OS

147

43

300 000

550 000

250 000

150 000

150 000

170 000

180 000

150 000

výcvik Karate Jutsu

16

15

32 000

50 500

18 500

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

Plavecká škola, PO

nákup plaveckých pom cek

2500

2300

180 000

104 234

J. ech, FO

doprava -závody skicross

World Association of Karate Jutsu,OS

ísp vek na innost oddílu

5 000

Celkem

1 757 734 1 305 000 1 305 000 1 590 000 1 630 000

1 310 000

Kulturní innost Sdružení Václava Hude ka,OS

po ádání houslových koncert

Literární Luha ovice 18. ro ník, OS

provozní výdaje akce

Ob .sdružení Divadelní Luha ovice,OS

150 000

609 000

70 000

30 000

30 000

60 000

60 000

50 000

54 000

91 000

19 000

10 000

10 000

15 000

15 000

10 000

divadelní p edstavení a besedy

420 000

500 000

80 000

50 000

50 000

110 000

60 000

50 000

420 000

581 600

60 000

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

0

583 000

230 000

150 000

100 000

230 000

230 000

150 000

30 000

30 000

50 000

45 000

30 000

412 300

120 000

120 000

210 000

150 000

120 000 30 000

Láze ská kolonáda,o.p.s.

Festival Janá ek 20.ro ník

Láze ská kolonáda,o.p.s.

Kolonádní koncerty

Dív í saxofonový orchestr, OS

oprava hudeb.nástr., cestovné

Malé Zálesí, OS Smíšený p vecký sbor L.Janá ka,OS

40

48

0

64 000

ísp vek na innost organizace

97/3-33 let/ 65

51 500

463 800

ísp vek na innost organizace

36

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

73 000

100 000

27 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

95 000

125 000

30 000

15 000

15 000

0

0

15 000

Muzeum JV Moravy, PO

Barokní slavnost v parku

LUHOvaný Vincent, OS

II. ro ník festival pro mládež

48

40

400

400

Luha ovický okrašlovací spolek CALMA, OS

130. výro í nar. M.Calmy Veselé

90

50

57 000

110 500

53 500

10 000

10 000

5 000

0

4 000

Ochotnické divadlo " Jednou za rok?",FO

kulisy, kostýmy

18

3

30 000

40 000

10 000

5 000

5 000

0

0

10 000

30 000

15 000

3 000

0

Korunka Luha ovice, OS

Váno ní koncert -charitat.akce

200 000

10 000

10 000

Korunka Luha ovice, OS

Luha ovice m sto zdraví a módy

200 000

10 000

10 000

esko-slovenské setkání Filmový klub Celkem

4 947

0

1 021 800

495 000

445 000

747 947

600 000

489 000

30 000

20 000

20 000

52 000

55 000

15 000

Záležitost církví ímskokatolická farnost Luha ovice,PO

projek ní technika

2500

500

120 000

157 955


ZM 3/2010-2014 p íloha . 4

Granty na rok 2011 / v tis. K / Jméno žadatele

obsah,cíl projektu

aktivní

mládež bilance

lenové

požadavek

íjmy

výdaje

Celkem

Návrh

Návrh

2011 RM 2011 30 000

rok 2008

rok 2009

rok 2010

FV 2011

20 000

20 000

52 000

55 000

15 000

Školství ZUŠ Luha ovice, PO

nákup klasické kytary

0

39 150

Celkem

39 150

10 000

10 000

20 000

15 000

5 000

39 150

10 000

10 000

20 000

15 000

5 000

30 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

15 000

15 000

15 000

Využití volného asu d tí Junák-Svaz skaut a skautek

R,OS

Jan Semela, FO

oprava klubovny

50

40

Evropský týden mobility, výstava

20

11

0

30 000

Celkem

30 000

10 000

10 000

Zájmová innost SDH Luha ovice, OS

120. výro í založení SDH

50

78 700

78 700

20 000

20 000

SDH etechov, OS

ísp.na innost, sout že

51

7

5 000

31 000

26 000

8 000

8 000

35 000

10 000

8 000

SDH Kladná Žilín,OS

ísp.na innost, sout že

22

10

1 540

15 000

15 000

8 000

8 000

38 000

8 000

8 000

ísp.na innost, sout že

27

6

7 150

100 000

8 000

8 000

25 000

10 000

8 000

XXV. memoriál M. Št rbové

27

0

0

10 000

SDH Polichno, OS Myslivecké sdružení Luha ovice, OS Myslivecké sdružení Polichno, OS

nau ná sout ž pro d ti myslivost

68

Myslivecké sdružení Polichno, OS

5. ro ník put.pohár ve st elb

30

ZO SV Luha ovice, OS

obnova zastar. úl ,lé iva

40

ZP SV Pozlovice- etechov,0S

opylovací innost v elstev

Spolek aktivních senior

51 260

Rybá ský svaz Luha ovického zálesí,PO

veletrh, innost s d tmi sraz historických motocykl

Holky v akci OS, Kladná Žilín

na innost, keramická pec

13

0

0

9 000

24 500

15 000

5 000

5 000

0

0

5 000

1 200

8 500

7 000

5 000

5 000

5 000

0

4 000

1 000

0

1 000

0

15 000

15 000

10 000

10 000

5 000

0

3 000

35 000

35 000

5 000

5 000

5 000

35 000

10 000

25 000

7 000

7 000

7 000

0

7 000

30

ísp vek na innost

JAWA CLUB Luha ovice, FO

50

60

43

0

4

110 000

Celkem

110 000

15 000

15 000

308 700

121 000

91 000

114 000

40 000

82 000

443 680

350 000

350 000

400 000

405 000

350 000

10 000

8 000

8 000

10 000

10 000

8 000

5 000

5 000 5 000

Sociální v ci,soc. pomoc Charita Svaté rodiny Luha ovice,PO

pe .služby, stacioná

Sdružení zdrav.postižených, OS

na innost org.

Labrado í pac o.s. , canisterapie, OS

výcvik ps ,pobyty, st elba

Mgr. Klára Masa ová,FO

canisterapie pro seniory a d ti

NIPI R, o.s. Jihlava,PO

metodiské stanovis.bezbar.stav.

Centrum pro zdrav.postižené ZK

ísp vek na innost

viz p íloha 50 25

4 022 820 4 672 000 1 500

13 500

7 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0 1 000


ZM 3/2010-2014 p íloha . 4

Granty na rok 2011 / v tis. K / Jméno žadatele

obsah,cíl projektu

aktivní lenové

mládež bilance íjmy

požadavek výdaje

Návrh

2011 RM 2011

Návrh

rok 2008

rok 2009

rok 2010

FV 2011

EDUCO Zlín

2 000

HELP

2 000

Dlohá cesta, Coufalíková Iveta OS

st elecká akce

Celkem

Celkem Folklorní festival

27 000

2 000

2 000

19 000

7 000

7 000

486 680

372 000

370 000

410 000

2 000

424 000

371 000

3 674 064 2 333 000 2 251 000 2 948 947 2 779 000

2 287 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Koncert hradní stráže

20 000

20 000

20 000

20 000

26 000

20 000

Dary obyvatelstvu

90 000

90 000

90 000

84 000

90 000

90 000

Nadace pro transplant. kostní d en SMO,SLM

100 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

28 000

28 000

28 000

26 000

28 233

28 092

Region Zlínsko

38 000

38 000

38 000

39 000

39 000

37 842

Sdružení obcí St ední Moravy

38 000

38 000

38 000

13 000

38 000

37 588

Mikroregion Luha ovské zálesí Dotace RMPZ

Lékárna,kaple Augustiniánský d m

ísp vek na dopravu post.d ti Manažerský svaz

33 000

33 000

33 000

39 000

33 000

32 232

16 000

16 000

16 000

13 000

57 000

70 420

10 000

10 000

10 000

43 000

45 000

10 000

0

15 000

0

P alkotester

0

0

0

Ul.B.Smetanové

0

40 000

0

Dar Láze ská kolonáda o.p.s

1 663 560

Centrála cestovního ruchu

20 000

20 000

20 000

Dotace m stu Hejnice Univerzita T. Bati Zlín,PO Otev ené brány,

20 000

50 000 ocen ní ob an

ímskokatolická farnost, KÚ

Celkem

CELKEM Celkem limit 2011 granty ostatní

Llimit 3 012 tis. K - rezerva 150 tis. K 5% ZM , RM 2 850 tis. K

5 000

5 000

5 000

40 000

40 000

40 000

5 000

5 000

5 000

422 000

442 000

442 000

426 000

480 233

2 188 734

4 096 064 2 775 000 2 693 000 3 374 947 3 259 233

4 475 734

2 850 2 408 442

Granty na rok 2011  

Granty na rok 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you