Page 1

PURELIGHT LUG

LUGBOOK

1


2

PURELIGHT LUG

LUGBOOK


Ponad 30 lat doświadczeń over 30 years of experiences Zarówno Polska, jak i cały Świat, od kilkunastu miesięcy zmagają się z globalną pandemią, która negatywnie oddziałuje na nasze życie codzienne, gospodarkę oraz sytuację społeczną. LUG Light Factory od początku wybuchu pandemii czynnie zaangażowała się w pomoc w walce z koronawirusem. Wykorzystując doświadczenie w działalności międzynarodowej oraz oparte na zaufaniu, solidne relacje z Partnerami na całym świecie, skoordynowaliśmy proces zakupu oraz przygotowania transportu do Polski 50 ton sprzętu ochrony osobistej, m.in.: rękawiczek, maseczek, gogli, kombinezonów czy przyłbic, wspierając w ten sposób polską służbę zdrowia w walce z pandemią w pierwszym, najtrudniejszym okresie jej trwania. Dzięki szybkiej reakcji oraz umiejętności dostosowania się do potrzeb rynkowych zdołaliśmy skutecznie odpowiedzieć na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, czego efektem są rozwiązania PURELIGHT LUG. Urządzenia służące do dekontaminacji powietrza i powierzchni powstały z myślą o skutecznej redukcji stężenia wirusów, bakterii i grzybów, przyczyniając się do ograniczenia poziomej transmisji wirusa SARS-COV-2 teraz, a w przyszłości do zmniejszenia transmisji wszystkich patogenów obecnych w przestrzeni publicznej. Nasze działania zostały dostrzeżone przez Światowe Forum Ekonomiczne, które wyróżniło naszą firmę tytułem dynamicznie rozwijającego się i przyszłościowego przedsiębiorstwa. Szybka i skuteczna odpowiedź LUG Light Factory na wyzwania związane z pandemią nie byłaby możliwa bez doświadczonego zespołu projektantów, inżynierów i pozostałych pracowników, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie wdrożeniowym produktów PURELIGHT LUG oraz zaufania, którym obdarzyli nas Państwo w tych wymagających chwilach. Dziękujemy! Both Poland and the whole world have been struggling with a global pandemic for several months, which has a negative impact on our everyday life, economy and social situation. Since the outbreak of the pandemic, LUG Light Factory has been actively involved in helping to fight the coronavirus. Using our experience in international operations and based on trust, solid relations with partners all over the world, we coordinated the process of purchasing and preparing transport to Poland of 50 tons of personal protective equipment, including gloves, masks, goggles, coveralls and face shield, supporting the Polish health service in fighting the pandemic in the first, most difficult period of its duration. Thanks to the quick response and the ability to adapt to market needs, we were able to effectively respond to the situation related to the coronavirus pandemic, which resulted in PURELIGHT LUG solutions. Air and surface decontamination devices designed to effectively reduce the concentration of viruses, bacteria and fungi, helping to reduce the horizontal transmission of the SARS-COV-2 virus now and in the future to limit the transmission of all pathogens present in society to space. Our activities were noticed by the World Economic Forum, which awarded our company with the title of a dynamically developing and future-oriented enterprise. Ryszard Wtorkowski Prezes Grupy Kapitałowej LUG S.A. President of the LUG S.A. Capital Group

LUG Light Factory’s quick and effective response to pandemic challenges would not be possible without an experienced team of designers, engineers and other employees who actively participated in the implementation of PURELIGHT LUG products and the trust you have placed in us in these demanding moments. Thank you!

3


4


Rozwiązania do sterylizacji pomieszczeń Room sterilization solutions Rozwiązania z rodziny PURELIGHT LUG wykorzystują światło ultrafioletowe w redukcji zagrożeń dla zdrowia. Skuteczna eliminacja szkodliwych drobnoustrojów jest banalnie prosta. Wystarczy skorzystać z funkcji naświetlania w przestrzeni, którą chcemy poddać sterylizacji. Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi w instrukcji.

PURELIGHT LUG solutions use ultraviolet light to reduce health risks. Effective elimination of harmful microorganisms is so simple. All you have to do is to use light treatment function in the space to be sterilized. Remember to follow the instructions in the manual.

Stosowanie opraw UV-C to jedna z najefektywniejszych metod oczyszczania powietrza i powierzchni. Potwierdzona skuteczność wykorzystania fal o długości 253.7 nm pozwala uzyskać skuteczny efekt dezynfekcji. PURELIGHT wspiera Twoje bezpieczeństwo w każdej publicznej przestrzeni. Korzystaj z niej wszędzie tam, gdzie jakość usług łączy się z bezpieczeństwem: • szpitale i kliniki • przychodnie medyczne, gabinety lekarskie i zabiegowe • laboratoria • apteki • przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny • hotele i sanatoria • zakłady kosmetyczne i fryzjerskie • przemysł spożywczy • restauracje • biura • szkoły • jednostki administracyjne • firmy usługowe • zakłady produkcyjne • stacje paliw • firmy kurierskie

UV-C luminaires are one of the most effective methods of air and surface disinfection. The proven effectiveness of the 253.7 nm wavelength allows for an effective disinfection effect. PURELIGHT supports your safety in any public space. Use it wherever the quality of service is related to safety. • hospitals and clinics • medical units • doctor and treatment rooms • laboratories • pharmacies • pharmaceutical, food-processing, and cosmetics industries • hotels and sanatoriums • beauty and hair salons • food industry • restaurants • offices • schools • administrative units • service companies • factories • petrol stations • delivery companies

5


SKUTECZNOŚĆ BAKTERIOBÓJCZA (%) BACTERICIDAL EFFECTIVENESS (%) 100 80 60 40 20 0

serratia marcenscens

bacillus subtilis

rozwiązanie konkurencji competition solution

6

cladosporium sphaerosperum

rozwiązanie LUG LUG solution

nazwa mikroorganizmu name of the micro-organism

grupa group

rozwiązanie konkurencji [%] competition solution

PURELIGH LUG FLOW [%]

serratia marcenscens

bakteria bacteria

96,7

100

bacillus subtilis

bakteria bacteria

84,1

99,95

cladosporium sphaerosperum

grzyb fungus

32,7

46,09


Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie jesteśmy

With more than 30 years of experience, we are

nadzwyczaj świadomi, że poza nienagannym designem

extremely aware that in addition to impeccable

czy

bezpieczeństwo

design and high quality of our products, safety plays

stanowi fundamentalną rolę. Przed wprowadzeniem

a fundamental role. Before introducing our luminaires

naszych opraw oświetleniowyh na rynek, zawsze

to the market, we always carry out a set of tests –

przeprowadzamy kompleks testów - nie innaczej jest

same goes for our PURELIGHT LUG air and surface

z naszymi urządzeniami do dekontamincacji powietrza

decontamination devices. When designing the UV-C

i powierzchni PURELIGHT LUG. Projektując urządzenia

technology devices, the paramount goal was to

opartę o technologię UV-C, nadrzędnym celem było

achieve the highest efficiency while maintaining

uzyskanie najwyższej skuteczności przy zachowaniu jak

the

największego bezpieczeństwa pracy urządzeń. Nasze

products from the PURELIGHT LUG family have

produkty z rodziny PURELIGHT LUG przeszły szerg badań

been thoroughly tested and are certified by national

i posiadają certyfikację krajowych oraz zagarnicznych

and foreign accredited laboratories. By complying

akredytowanych

wysoką

jakością

produktów,

laboratoriów.

Dzięki

greatest

possible

operational

safety.

Our

zgodności

with international standards, we can ensure that

z międzynarodowymi normami, możemy zapewnić

PURELIGHT LUG devices offer effective elimination

wszystkich użytkowników urządzeń PURELIGHT LUG

of pathogens and the highest standards of safety!

o efektywności eliminacji patogenów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczństwa!

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTÓW PURELIGHT LUG GWARANTUJĄ:

THE EFFICACY OF PURELIGHT LUG PRODUCTS IS GUARANTEED BY:

Udowodniona skuteczność promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 253,7nm przy neutra-

with a wavelength of 253.7 nm in neutralising

lizacji patogenów, w tym wirusa SARS-COV2.

pathogens, including the SARS-COV-2 virus.

Wykorzystywanie w produktach PURELIGHT LUG

promienników UV-C uznanych producentów, gwarantujących optymalną emisję promieniowania elek-

guaranteeing optimal emission of electromagnetic

tromagnetycznego o długości fali 253,7nm.

radiation with a wavelength of 253.7 nm.

Przeprowadzone symulacje i badania rzeczywistych UV-C w wewnętrznym certyfikowanym laboratorium.

in

PURELIGHT

LUG

products,

Simulation and testing of the actual UV-C radiation intensities obtained in an internal certified laboratory.

Decontamination effectiveness tests performed

Przeprowadzone badania skuteczności dekontami-

in the accredited Italian TECNAL laboratory in

nacji w akredytowanym włoskim laboratorium TEC-

accordance with ISO 15714:2019 and in the Prof.

NAL zgodnie z normą ISO 15714:2019 oraz w In-

Waclaw Dabrowski Institute of Agriculture and Food Biotechnology in Łódź

stytucie Biotechnologii Rolno-Spożywczej im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi, •

The use of UV-C radiators from recognised manufacturers

uzyskiwanych wielkości natężeń promieniowania •

Proven effectiveness of electromagnetic radiation

Safety of using electric air purification devices

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznych urzą-

confirmed by tests in the accredited ITE Research

dzeń do oczyszczania powietrza potwierdzone ba-

Laboratory, PREDOM Branch in accordance with IEC

daniami w akredytowanym Laboratorium Badaw-

60335-2-65.

czym ITE Oddział PREDOM zgodnie z normą IEC 60335-2-65

7


Promieniowanie

UV

radiation UV-A UV-B UV-C

8

Czym jest promieniowanie UV?

What is UV radiation?

Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe oraz światło. Technologia jego stosowania od 20 lat jest wykorzystywana m.in. do uzdatniania wody czy oczyszczania powietrza.

Ultraviolet radiation belongs to electromagnetic wave radiation, just like X-rays, radio waves or light. UV technology has been used for water treatment and air purification for 20 years.


UV-C

Technology Promieniowanie UV-C w trosce o bezpieczeństwo

UV-C radiation for the sake of safety

Fotony UV-C przenikają do komórek i uszkadzają kwas nukleinowy rozbijając DNA mikroorganizmów, a RNA w przypadku wirusów np. Covid-19.

UV-C photons penetrate cells and damage nucleic acid by breaking down the DNA of microorganisms, and RNA of viruses such as Covid-19.

Efekt: mikroorganizmy stają się niezdolne do rozmnażania lub nieaktywne mikrobiologicznie. Promieniowanie wypacza strukturę ich materiału genetycznego i uniemożliwia cząsteczkom wirusowym tworzenie większej liczby kopii.

Result: Microorganisms become incapable of reproducing or microbiologically inactive. Radiation distorts the structure of their genetic material and prevents viral particles from producing more copies.

Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze i powierzchnie w pomieszczeniu (ściany, blaty, przedmioty itp.).

Biobójcze właściwości promieniowania UV-C powodują nieodwracalną dezaktywację szkodliwych mikroorganizmów!

UV-C radiation disinfects the air and surfaces in the room (walls, worktops, objects, etc.).

The biocide properties of UV-C radiation cause irreversible inactivation of harmful microorganisms!

99.9%

neutralizacji ‣ bakterii ‣ wirusów ‣ pleśni ‣ grzybów ‣ innych drobnoustrojów

neutralization of ‣ bacteria ‣ viruses ‣ mould ‣ fungi ‣ other microorganisms

9


PURELIGHT LUG DIRECT

PURELIGHT LUG DIRECT OPTI

Skuteczna i szybka dekontaminacja powierzchni. Praca urządzenia tylko w pustych pomieszczeniach.

Skuteczna i szybka dekontaminacja powierzchni. Praca urządzenia tylko w pustych pomieszczeniach.

Effective and quick surface decontamination. Operation of the device only in empty rooms.

urządzenie bezpośrednie

10

Effective and quick surface decontamination. Operation of the device only in empty rooms.

urządzenie bezpośrednie


PURELIGHT LUG FLOW

PURELIGHT LUG HYBRID

Możliwość ciągłej dekontaminacji powietrza. Bezpieczeństwo pracy w obecności osób przebywających w pomieszczeniu.

Prowadzenie ciągłej dekontaminacji powietrza za pomocą modułu przepływowego. Dodatkowa dekontaminacja powierzchni za pomocą promiennika zewnetrzengo zawsze wtedy, gdy pomieszczenie pozostanie puste.

Possibility of continuous air decontamination. Work safety in the presence of people in the room.

Continuous air decontamination with a flow module. Additional surface decontamination with an external radiator whenever the room is empty.

urządzenie przepływowe

urządzenie hybrydowe

11


12

Możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi dzięki komorze przepływowej UV-C.

The possibility of intensive decontamination of air in the presence of people thanks to the UV-C flow chamber.

Dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza, dekontaminacja odbywa się w zamkniętej komorze urządzenia. Pobierane powietrze zostaję oczyszczone ze wszelkich patogenów na wskutek działania promieniowania UV-C. Rozwiązanie zapewnia bezpieczne użytkowanie w obecności osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Due to the forced air circulation, decontamination takes place in a closed chamber of the device. The air taken in is purified from all pathogens by UV-C radiation. Such a solution ensures safe use in the presence of people in a given room.


Zasada działania dezynfekcji

PRZEPŁYWOWEJ FLOW DISINFECTION How does it work?

13


Proces

PROJEKTOWY Zdrowie i bezpieczeństwo w oparciu o doświadczenie.

Health and safety based on experience.

Opracowując urządzenia PURELIGHT LUG korzystamy z kilkudziesięcioletniego doświadczenia w projektowaniu opraw oświetleniowych, gdzie zawsze przyglądamy się różnym wariantom i w konsultacji z Partnerem wybieramy rozwiązania, które najlepiej oddaje charakter przestrzeni, wpisuje się w otoczenie, realizuje swój cel. Wykorzystując najnowocześniejsze metody kalkulacji i modelowania 3D, zapewniamy pomoc w dobrze najodpowiedniejszego rozwiązania. Przeprowadzając symulację dekontaminacji pomieszczeń jesteśmy w stanie przedstawić projekt dopasowany do specyficznych potrzeb, który zwiększy bezpieczeństwo Twojej przestrzeni.

When developing PURELIGHT LUG devices, we benefit from decades of experience in designing lighting fixtures, which always includes analysing different variants and, in consultation with the Partner, choosing solutions that best reflect the nature of the space, fit into the surroundings and achieve their purpose. Using state-of-the-art calculation methods and 3D modelling, we provide assistance in finding the most appropriate solution. Thanks to simulating room decontamination, we are able to offer a design tailored to the specific needs of your space, which further contributes to its safety.

Wykorzystaj ponad 30-letnie doświadczenie LUG Light Factory w projektowaniu oświetlenia, które przełożyliśmy na nasze rozwiązania do dekontaminacji powierzchni i powietrza PURELIGHT LUG!

Take advantage of more than 30 years of LUG Light Factory experience in lighting design, which we have translated into our PURELIGHT LUG surface and air decontamination solutions!

DESIGN process

14


1x PURELIGHT LUG DIRECT OPTI

2x PURELIGHT LUG DIRECT OPTI

15


PURELIGHT LUG ACCESORIES Pilot

zdalnego sterowania na podczerwień Cała rodzina opraw PURELIGHT LUG jest już dostępna w wersjach umożliwiających wygodne załączanie bez konieczności zbliżania się do urządzeń. W celu załączenia oprawy należy skierować sygnał pilota w kierunku urządzenia. Zasięg pilota umożliwia włączenie oprawy i bezpieczne oddalenie się od urządzenia.

Stojak mobilny

Wszystkie oprawy PURELIGHT LUG możesz wykorzystać jako rozwiązanie mobilne. Podstawa jezdna oraz długi przewód zasilający pozwalają na łatwe przewożenie zamontowanej oprawy między stanowiskami lub pomieszczeniami. 

Kratka ochronna

Kratka ochronna chroni świetlówki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prosty sposób montażu umożliwia wygodną wymianę promienników po upływie okresu ich żywotności.

Mobile Remote control

Requires conscious activation of the luminaire. Point the remote control signal at the luminaire to activate it. The range of the remote control allows you to activate the luminaire and move away safely.

stand

All PURELIGHT LUG luminaires can be used as a mobile solution. The trolley base and a long power cord allow for easy transport of the installed luminaire between positions or rooms.

Protective grille

A protective grille protects fluorescent lamps against mechanical damage. Fast and simple assembly allows for convenient replacement of the light sources after their lifetime.

16


Filtr

gąbkowy Dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu systemowi filtracji powietrza oprawa zatrzymuje do 99,9% zanieczyszczeń m.in. alergeny, pyłki, kurz, lotne związki organiczne, a także nieprzyjemne zapachy. W połączeniu z promieniowaniem UV-C, które eliminuje bakterie, roztocza, wirusy i grzyby rozwiązania z rodziny PURELIGHT LUG FLOW zapewniają wyjątkową czystość i świeże powietrze w pomieszczeniu.

Licznik czasu pracy

Cyfrowy licznik czasu pracy wyposażony w wbudowany przycisk umożliwia zliczanie liczby godzin pracy oprawy wyposażonej w źródła światła UV-C. To idealne rozwiązanie wdrożone z myślą o przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zachowania zdolności użytkowej specjalistycznych lampy promieniotwórczych.

Czujnik ruchu PIR

Urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT oraz PURELIGHT LUG HYBRID dostępne są z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci czujnika ruchu PIR. Czujnik zapewnia wyłączenie się promiennków zewnetrznych urządzenia zawsze wtedy, gdy w pomieszczeniu zostanie stwierdzony ruch. Akcesorium zwiększające bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Sponge filter

Thanks to a precisely designed air filtration system, the luminaire retains up to 99.9% of pollutants such as allergens, pollen, dust, volatile organic compounds as well as unpleasant odours. Combined with UV-C radiation, which eliminates bacteria, mites, viruses and fungi, PURELIGHT LUG FLOW solutions ensure exceptional cleanliness and fresh air in the room.

Hour meter

A digital hour meter with a built-in button counts operating hours of a luminaire equipped with UV-C light sources. It is an perfect solution compliant with the highest safety standards and aimed at maintaining the usability of specialized radiant lamps.

PIR

motion detector

PURELIGHT LUG DIRECT and PURELIGHT LUG HYBRID devices are available with additional protection in the form of a PIR motion sensor. The sensor ensures that the external radiators of the device are turned off whenever motion is detected in the room. An accessory that increases safety and comfort of use.

17


LUG Light Factory członkiem wspierającym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Polskiej Federacji Szpitali LUG Light Factory is a supporting member of the Polish Association of Private Hospitals (OSSP) and the Polish Hospital Federation (PFS) Poprzez członkostwo w OSSP i PFS LUG Light Factory chce aktywnie wspierać polską służbę zdrowia również w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z SARS-COV19.

18

Through its membership in the National Association of Private Hospitals (OSSP) and Polish Hospital Federation (PFSz), LUG Light Factory wants to actively support the Polish health service, also in the area of counteracting the risks associated with SARS-COV-2.

Z początkiem roku 2021 nasza firma LUG Light Factory dołączyła do grona Członków Wspierających Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz została Członkiem Polskiej Federacji Szpitali. Są to dwie niezależne organizacje, których celem jest wspieranie polskiej służby zdrowia zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

At the beginning of 2021, our company, LUG Light Factory, joined the group of Supporting Members of the Polish Association of Private Hospitals and members of the Polish Hospital Federation. These are two independent organisations whose goal is to support Polish health care in both the public and private sectors.

Nie od dziś wiadomo, że to personel medyczny stoi na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa. Tym bardziej chcemy aktywnie wspierać polską służbę zdrowia, dzieląc się swoim doświadczeniem nie tylko w zakresie profesjonalnego oświetlenia obiektów medycznych, ale i w kwestii efektywnego wykorzystania rozwiązań UV-C do walki z bakteriami, grzybami i wirusami - w tym wirusem SARS-COV19. Jako jeden z branżowych liderów technologii UV-C, dzięki wspieraniu OSSP i PFS możemy lepiej doradzać, jeśli chodzi o efektywne wykorzystanie tej technologii do walki z niebezpiecznymi dla życia i zdrowia mikroorganizmami. Ponadto, status Członka Wspierającego stwarza przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w kwestii oczekiwań i potrzeb sektora medycznego.

It is common knowledge that medical personnel are on the front line of the fight against the coronavirus pandemic. All the more, this means that we want to actively support the Polish health service by sharing our experience not only in the field of professional medical lighting but also in the effective use of UV-C solutions to fight bacteria, fungi and viruses – including the SARSCOV-2 virus. As one of the industry leaders in UV-C technology, by supporting the OSSP and PFSz, we can better advise on the effective use of this technology in combating life- and health-threatening micro-organisms. Moreover, the status of a Supporting Member creates a space for discussion and exchange of experience regarding the expectations and needs of the medical sector.

Wiedza ta jest nieoceniona, gdyż zależy nam, by polepszać standardy polskich szpitali, a co za tym idzie - przyczyniać się do polepszenia komfortu i bezpieczeństwa nie tylko pacjentów, ale i całego personelu medycznego.

This knowledge is invaluable, because we want to improve the standards of Polish hospitals, and thus contribute to the improvement of comfort and safety, not only for patients, but also for all medical staff.

W ciągu 30 lat funkcjonowania naszej firmy oświetliliśmy wiele placówek medycznych zarówno w Polsce (m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zielonej Górze, Zakład Radioterapii; Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli; Szpital Wojskowy w Żarach), jak i za granicą (m.in. Poliklinika Uniwersytetu CEU w San Pablo, Hiszpanii; Szpital LHL w Oslo, Norwegii; Centre Hospitalier de Mouscron w Mouscron, Belgii).

During the 30 years of our company’s operation, we have illuminated a lot of medical facilities both in Poland (e.g. the Regional Specialist Hospital in Zielona Góra, Radiotherapy Department; the Multi-Specialist Hospital – Independent Public Health Care Centre in Nowa Sól; the Military Hospital in Żary) and abroad (e.g. CEU University Polyclinic in San Pablo, Spain; LHL Hospital in Oslo, Norway; Centre Hospitalier de Mouscron in Mouscron, Belgium).


19


Case studies obiekty medyczne medical facilities

20

Szpitalny Oddział Ratunkowy Hospital Emergency Department

Przychodnia lekarska PANACEUM PANACEUM medical clinic

Gabinet dentystyczny ArtiSmile ArtiSmile Dentist office

Mazowieckie Centrum Stomatologii Masovian Dental Center


restauracje i stołówki restaurants and canteens

obiekty edukacyjne educational facilities

Restauracja GURU GURU Restaurant

Szkoła Podstawowa „Dalej Razem” „Dalej Razem” Primary School

eobuwie.pl

Kindergarten ASILO INFANTILE LUIGI POMINI

obiekty komercyjne i biura commercial buildings and offices Change=PRO

Daybreak Woodview Service Station Stacja paliw Daybreak Woodview

LUG Light Factory

21


Szpitalny Oddział Ratunkowy Hospital Emergency Department Zielona Góra, Poland photos: Jacek Patecki

22


23


24


Szpitalny Oddział Ratunkowy - oddział niosący pomoc osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. To tu codziennie personel medyczny ratuje wiele osób. Na oddział trafiają ludzie po wypadkach, z urazami, czy z zatruciami. Duża rotacja pacjentów zwiększa zagrożenie przemieszczania się różnego rodzaju patogenów, co jest dodatkowym zagrożeniem dla poszkodowanych, których układ immunologiczny jest często osłabiony.

Hospital Emergency Department (ED) - a department providing assistance to people in a state of sudden threat to health and life. This is where medical personnel save many lives every day. People are brought to the department after accidents, with injuries, or with poisoning. The high rotation of patients increases the risk of movement of various pathogens, which is an additional threat to the victims, whose immune system is often weakened.

Mając świadomość jak ważną rolę pełnią oddziały ratunkowe, w celu zapewnienia większej sterylności pomieszczeń, zaopatrzyliśmy SOR w Zielonej Górze w produkty z rodziny PURELIGHT LUG. Urządzenia oparte na technologii UV-C, która jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia, zapewniają skuteczną walkę z wszelkimi patogenami.

Being aware of the important role played by emergency departments, in order to ensure better sterility of rooms, we supplied the ED in Zielona Góra with products from the PURELIGHT LUG family. Devices based on UV-C technology which is recommended by the World Health Organization, ensure an effective fight against all pathogens.

Dostarczone urządzenia przepływowe z rodziny PURELIGHT LUG, umożliwia ciągłą dekontaminację powietrza, niezależnie od obecności osób przebywających w danym pomieszczeniu. W przypadku SOR-u jest to niezwykle istotne. Gdy występuje zagrożenie życia lub zdrowia, pomoc musi być udzielona natychmiastowo, co sprawia że nie ma czasu na przeprowadzenie bezpośredniej dekontaminacji sal oddziałowych. Ponadto szpital został wyposażony w dedykowane akcesoria w postaci mobilnych stojaków, które umożliwiają szybkie przestawienie urządzeń PURELIGHT LUG FLOW, wszędzie tam, gdzie w danym momencie są najbardziej potrzebne. Urządzenia posiadają przewód ze złączem UNISCHUKO, co zapewnia błyskawiczne podłączenie. Sama praca PURELIGHT LUG FLOW nie powoduje zaburzeń w funkcjonowaniu aparatury medycznej. Dodatkowo przepływowe urządzenia w białym kolorze świetnie wkomponowują się, pod względem designu, w otoczenie nowoczesnych urządzeń szpitalnych.

The supplied flow devices from the PURELIGHT LUG family enable continuous air decontamination, regardless of the presence of people in the relevant room. In the case of the EW, this is extremely important. When there is a threat to life or health, help must be given immediately, which means that there is no time to carry out immediate decontamination of department rooms. In addition, the hospital has been equipped with dedicated accessories in the form of mobile stands, which enable quick relocation of the PURELIGHT LUG FLOW devices wherever they are most needed at a given moment. The devices have a cable with a UNISCHUKO connector, which ensures instant connection. The PURELIGHT LUG FLOW itself does not cause any disturbances in the operation of the medical equipment. In addition, the whitecoloured flow devices blend in perfectly with the modern hospital environment in terms of design.

Jesteśmy dumni, że poprzez przekazanie Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w Zielonej Górze możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów walczących o zdrowie i życie.

We are proud that by donating to the Hospital Emergency Department in Zielona Góra we can contribute to increased safety of both the staff and patients fighting for their health and lives.

25


26


Gabinet dentystyczny Dentist office ArtiSmile Gorzów Wielkopolski, Poland photos: Jacek Patecki

27


ArtiSmile to gabinet stomatologiczny urządzony według europejskich standardów, gdzie każdy pacjent traktowany jest holistycznie i indywidualnie. Zabiegi odbywają się na najnowocześniejszym sprzęcie najwyższej klasy. Wykorzystywanie powiększenia przy użyciu specjalistycznych lup oraz mikroskopu podczas każdej wizyty, zapewnia niezwykłą precyzję leczenia, a bezbolesne znieczulenie komputerowe minimalizuje stres i nieprzyjemne doznania. ArtiSmile to nie tylko profilaktyka, przywracanie zdrowia jamy ustnej, implantologia czy periodontologia – jedna z głównych specjalizacji stomatologicznych gabinetu. Jak sama nazwa sugeruje, to także możliwość projektowania wymarzonego uśmiechu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, właściciele ArtiSmile przy wyposażaniu gabinetu wzięli pod uwagę również profesjonalne oświetlenie. Obiekt został wyposażony w oprawy oświetleniowe firmy LUG Light Factory. W pomieszczeniu zabiegowym zainstalowano modułowe oprawy LUGCLASSIC LB LED zapewniające odpowiedni komfort pracy. Recepcję, poczekalnię oraz korytarze oświetlają downlighty INTO R160 LED oraz SPARK 2.0 LED. O nienaganną estetykę zadbano także w toalecie, gdzie wkomponowano oprawę dekoracyjną TLON 2.0 w wersji natynkowej.

„Montaż opraw UV-C miał na celu podniesienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Do produktów marki PURELIGHT LUG przekonały mnie wyniki badań, które potwierdziły, że urządzenia realizują funkcje dekontaminacji. Wersja FLOW funkcjonująca przede wszystkim w rejestracji budzi zainteresowanie pacjentów, którzy wydają się być zadowoleni przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Wygląd oprawy pozwolił na ich zastosowanie w gabinecie zyskując aprobatę współpracującego z nami architekta.” Joanna Andrzejak, ArtiSmile

28

Właściciele gabinetu ArtiSmile ze szczególną dbałością podchodzą do kwestii dotyczących bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu. Dlatego obiekt wyposażono w urządzenia do dekontaminacji powierzchni i powietrza należące do rodziny PURELIGHT LUG. Produkty oparte na technologii UV-C są sprawdzonym sposobem na likwidację nawet do 99,9% bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów w pomieszczeniu. W gabinecie zabiegowym, gdzie sterylność pomieszczenia jest niezwykle ważna, zostało zainstalowane dwufunkcyjne urządzenie PURELIGHT LUG HYBRID. Praca w trybie przepływowym - dzięki bezpiecznej osłonie emitowanego światła UV-C -zapewnia możliwość stosowania urządzenia w obecności osób w pomieszczeniu. Podczas przerw oraz po zakończeniu dnia pracy, zawsze wtedy, gdy gabinet zabiegowy zostaje opuszczony przez personel oraz pacjentów, przeprowadzana jest bezpośrednia dekontaminacja powierzchni za pomocą zewnętrznej świetlówki UV-C. Drugim produktem, który zmniejsza ryzyko infekcji, wykorzystującym technologię rekomendowaną przez WHO, jest wersja przepływowa - PURELIGHT LUG FLOW. Dodatkowo akcesorium w postaci mobilnego stojaka daje możliwość szybkiej zmiany usytuowania urządzenia w lokalu, w zależności od tego, gdzie w danym momencie jest najbardziej potrzebne.


ArtiSmile Gorzów Wielkopolski, Poland

ArtiSmile is a dental office furnished according to European standards, where every patient is treated holistically and individually. The treatments are carried out on state-ofthe-art top-class equipment. The use of magnification with specialised magnifying glasses and a microscope during each visit ensures extraordinary precision of treatment, and painless computer anaesthesia minimises stress and unpleasant sensations. ArtiSmile is not only prophylaxis, restoration of oral health, implantology or periodontology - one of the main dental specialisations of the office. As the name suggests, it’s also the ability to design your dream smile. In order to ensure the highest quality of services, the owners of ArtiSmile also took professional lighting into account when equipping the office. The facility was equipped with lighting fixtures of LUG Light Factory. In the treatment room, LUGCLASSIC LB LED modular luminaires were installed to ensure appropriate working comfort. The reception area, waiting room and corridors are illuminated with INTO R160 LED and SPARK 2.0 LED downlights. Impeccable aesthetics was also taken care of in the toilet, where TLON 2.0 decorative surface-mounted luminaire was integrated.

The owners of the ArtiSmile dental office pay special attention to the issues concerning the safety of both patients and staff. Therefore, the facility was equipped with devices for surface and air decontamination belonging to the PURELIGHT LUG family. Products based on UV-C technology are proven to eliminate up to 99.9% of bacteria, viruses, mould, fungi and other micro-organisms in a room. In the treatment room, where the sterility of the room is extremely important, the two-function PURELIGHT LUG HYBRID device was installed. Operation in flow mode - thanks to the safe shielding of the emitted UV-C light - ensures that the device can be used in the presence of persons in the room. During breaks and at the end of the working day, whenever the treatment room is vacated by staff and patients, direct decontamination of the surfaces is carried out with an external UV-C fluorescent lamp. A second product that reduces the risk of infection, using technology recommended by the WHO, is the flow version - PURELIGHT LUG FLOW. In addition, the mobile stand accessory gives you the possibility to quickly change the location of the device in the premises, depending on where it is most needed at any given time.

“The installation of UV-C luminaires was intended to improve staff and patient safety. I was persuaded to use the PURELIGHT LUG brand products by the results of tests, which confirmed that the devices perform decontamination functions. The FLOW version which functions primarily in registration area, arouses the interest of patients who seem to be satisfied with the adopted safety rules. The look of the fixture allowed them to be used in the office gaining the approval of the architect we worked with.” Joanna Andrzejak, ArtiSmile

29


Przychodnia lekarska PANACEUM PANACEUM medical clinic Świdnica, Poland photos: Jacek Patecki

30


31


Przychodnia lekarska PANACEUM PANACEUM medical clinic Świdnica, Poland

32

Przychodnia lekarska PANACEUM w Świdnicy niedaleko Zielonej Góry świadczy szeroki wachlarz usług medycznych. W placówce można skorzystać z porad lekarza rodzinnego. Znajduje się tam również gabinet diagnostyczno-zabiegowy, w którym wykonuje się między innymi badania przesiewowe, profilaktyczne, iniekcje czy wlewy dożylne. Ponadto przychodnia oferuje szereg szczepień obowiązkowych i zalecanych. Większość z oferowanych świadczeń wymaga bezpośredniego kontaktu, co wiąże się z obowiązkowym przybyciem pacjenta do placówki. Przychodnia codziennie przyjmuje wiele osób, których stan zdrowia często jest pogorszony.

PANACEUM Medical Clinic in Świdnica near Zielona Góra provides a wide range of medical services. The establishment offers family doctor advice. There is also a diagnostic and treatment room where, among other things, screening, preventive examinations, injections or intravenous infusions are performed. In addition, the clinic offers a range of mandatory and recommended vaccinations. Most of the services offered require face-toface contact, which involves mandatory patient arrival at the facility. The clinic sees many people every day whose health is often compromised.

Mając na uwadze pacjentów oraz personel troszczący się o zapewnienie jak najwyższych standardów świadczonych usług medycznych, zarządcy przychodni zdecydowali się na zakup urządzeń UV-C PURELIGHT LUG do dekontaminacji powietrza i powierzchni.

Bearing in mind the patients and staff concerned with ensuring the highest possible standards of the medical services provided, the clinic managers decided to purchase LUG PURELIGHT UV-C devices for air and surface decontamination.

Dzięki wykorzystaniu fali elektromagnetycznej UV-C o długości 254 nm można skutecznie dekontaminować aktywne patogeny, zwiększając bezpieczeństwo personelu i pacjentów korzystających z usług medycznych. Osoby zdrowe, chcące wykonać badania profilaktyczne, mogą mieć większe poczucie komfortu. Ryzyko zarażenia spada dzięki zainstalowanym w poczekalni oraz w gabinecie urządzeniom PURELIGHT LUG HYBRID. Dwufunkcyjny produkt pozwala na ciągłą dekontaminację powietrza, bezpieczną w obecności osób przebywającym w danym pomieszczeniu. Dodatkowo zewnętrzny promiennik umożliwia bezpośrednią dekontaminację powierzchni, zawsze wtedy, gdy pomieszczenie zostaje opuszczone przez pacjentów oraz personel.

By utilising the 254 nm UV-C electromagnetic wave, active pathogens can be effectively decontaminated, increasing the safety of staff and patients using medical services. Healthy persons who want to undergo preventive examinations may feel more comfortable. The risk of infection decreases thanks to PURELIGHT LUG HYBRID devices installed in the waiting room and in the surgery. The dual purpose product allows for continuous air decontamination that is safe in the presence of occupants. In addition, an external radiant heater enables direct decontamination of the surfaces whenever the room is vacated by patients and staff.


33


34


Mazowieckie Centrum Stomatologii Masovian Dental Center Warsaw, Poland photos: Jabub Ceran

35


Mazowieckie Centrum Stomatologii to jedna z największych i najstarszych placówek medycznych na terenie województwa. Poza praktyką medyczną oferuje kształcenie podyplomowe i specjalizacje dla lekarzy stomatologów. Historia placówki sięga lat 70. Budynek centrum znajduję się przy ulicy Nowy Zjazd 1 tuż przy nadbrzeżu Wisły, nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Centrum posiada 5 wyspecjalizowanych poradni, w których świadczone są usługi we wszystkich dziedzinach stomatologii. Centrum stomatologiczne od lat cieszy się dużym uznaniem. Jest to miejsce pracy wysoko wykwalifikowanej kadry. Roczni do placówki zgłasza się tysiące pacjentów, borykających się z problemami stomatologicznymi lub też chcących zadbać o estetykę swojego uśmiechu. Zarządcy nieustannie troszczą się o rozwój centrum, inwestując w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz adaptację pomieszczeń. W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa podczas realizacji usług, placówka pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadziła dodatkowe przerwy, podczas których dezynfekowane są gabinety, jak i cały sprzęt medyczny. Jest to czas na wywietrzenie pomieszczenia oraz zmianę odzieży ochronnej przez zespół medyczny. Ponadto całe centrum poddawane jest dezynfekcji w ciągu nocy. Dzięki dotacji ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Działanie związane

36

z przeciwdziałaniem COVID-19”, centrum stomatologii, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo, zdecydowało się na zakup produktów UV-C z rodziny PURELIGHT LUG. Placówka została wyposażona w blisko70 urządzeń przepływowych oraz 8 stojaków mobilnych. Zainstalowanie produktów PURELIGHT LUG FLOW, opartych na rekomendowanej przez WHO technologii UV-C, pozwala na nieprzerwaną dekontaminacje powietrza. Przepływowe rozwiązanie zapewnia skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obecności osób, co jest dodatkowym atutem dla placówki. Urządzenia o potwierdzonej skuteczność w walce z wirusami zostały rozlokowane w różnego typu przestrzeniach budynku, tak by zapewnić pełną ochronę pacjentom, lekarzom oraz całemu personelowi placówki. Ciągła dekontaminacja powietrza realizowana jest między innymi w gabinetach, pracowni RTG i tomografii, salce konferencyjnej, w obszarze recepcji oraz korytarzach. Poza tym akcesoria w postaci stojaków mobilnych umożliwiają na usytuowanie urządzeń w przestrzeniach gabinetów łączonych oraz szybkie przestawienie ich w zależności od potrzeb. Gdy tylko zagrożenie pandemiczne zmaleje, centrum stomatologii będzie mogło wrócić do normalnego trybu pracy, likwidując przerwy dezynfekcyjne, przy czym przepływowe urządzenia PURELIGHT LUG FLOW pozwolą na dalsze zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


Mazowieckie Centrum Stomatologii is one of the largest and oldest medical establishments in the province. In addition to medical practice, it offers postgraduate education and specialization for dentists. The history of the institution dates back to the 1970s. The building of the centre is located at ul. Nowy Zjazd 1, right by the Vistula riverfront, near the Palace of Culture and Science. The Centre has 5 specialized outpatient clinics where services are provided in all areas of dentistry. The dental centre has been highly regarded over the years. It is a workplace for highly qualified staff. Every year, thousands of patients who struggle with dental problems or want to take care of the aesthetics of their smile visit the facility. The managers are constantly looking after the development of the centre, investing in the state-of-the-art medical equipment and the adaptation of rooms. In order to ensure even greater safety during the provision of services, the facility has introduced additional breaks between admissions, during which the offices and all medical equipment are disinfected. This is the time for the medical team to ventilate the room and change into protective clothing. In addition, the entire centre is disinfected overnight.

Thanks to the subsidy from the budget of the Mazovian Voivodeship Self-Government, within the framework of the task “Action against COVID-19”, the dental centre, in order to maximise safety, decided to purchase LUG PURELIGHT UV-C products. The facility was equipped with nearly70 flow devices and 8 mobile stands. The installation of PURELIGHT LUG FLOW products, based on the WHOrecommended UV-C technology, allows for uninterrupted air decontamination. The flow solution ensures that it is effective and safe to use in the presence of people, which is an added advantage for the facility. Devices with proven efficacy against viruses have been distributed in various areas of the building to provide full protection for patients, doctors and all the staff. Continuous air decontamination is implemented, among others, in offices, X-ray and MRI labs, conference room, reception area and corridors. In addition, accessories in the form of mobile stands enable the equipment to be located in shared cabinet spaces and quickly relocated as needed. Once the pandemic threat has diminished, the dental centre will be able to return to normal operations, eliminating disinfection interruptions, with PURELIGHT LUG FLOW devices continuing to maintain a high level of safety.

37


Restauracja GURU GURU Restaurant Warsaw, Poland photos: Jakub Ceran

38


39


Branża HORECA w szczególności została dotknięta skutkami związanymi z ogólnoświatową pandemią. Panująca sytuacja zmusiła przedsiębiorców do stawiania czoła różnym trudnościom, a w związku z tym do zabezpieczania się przed zagrożeniami wpływającymi negatywnie na nasze zdrowie. Na szczególną uwagę i uznanie zasługuje świadomość warszawskich restauratorów. Kierując się troską oraz chęcią zapewnienia bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom, już w pierwszym okresie pandemii postanowili poszukać długofalowego rozwiązania. Mieszcząca się w samym sercu Warszawy restauracja Guru, jako pierwsza w Polsce, wyposażyła swój lokal w urządzenia UV-C PURELIGHT LUG, które pozwalają na skuteczną walkę z wirusami, bakteriami, grzybami i innymi drobnoustrojami. Mieszcząca się w samym sercu Warszawy restauracja Guru, jako pierwsza w Polsce, wyposażyła swój lokal w urządzenia UV-C PURELIGHT LUG, które pozwalają na skuteczną walkę z wirusami, bakteriami, grzybami i innymi drobnoustrojami. w projektowaniu rozwiązań oświetleniowych. Niewątpliwie ważnymi aspektami był również wygląd i możliwość customizacji produktów pod industrialne wnętrze sali restauracyjnej oraz możliwość ciągłej pracy urządzenia typu FLOW w obecności przebywających w niej osób. Wkomponowanie urządzeń przepływowych w czarnym kolorze, pozwoliło na zachowanie wyjątkowego klimatu wnętrza lokalu. Zainstalowane urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT w restauracji Guru na zapleczu kuchennym, pozwalają na zminimalizowanie ryzyka zachorowań wśród pracowników. Dzięki temu właściciele nie tylko zatroszczyli się o zdrowie personelu, ale także sprawili, że restauracja może zachować ciągłość swojej pracy i realizację zamówień klientów. W naszej restauracji Guru, dobro naszych Gości oraz naszego zespołu jest dla nas najwyższym priorytetem. Jesteśmy pierwszą w Polsce restauracją wykorzystującą certyfikowaną, innowacyjną i bezpieczną technologię UV-C, która eliminuje w czasie rzeczywistym, wszelkie bakterie, wirusy i grzyby z 99% skutecznością. Źródło: https://www.gururestauracja.pl/

40

The HORECA industry has been hit especially hard by the global pandemic. Due to these circumstances, entrepreneurs have had to face various difficulties and to protect themselves against threats that may have a negative impact on our health. Restaurateurs in Warsaw have shown an understanding of the situation that deserves special praise. Guided by concern about their customers and employees and the desire to ensure their safety, they set out to find a long-term solution at the very beginning of the pandemic. Guru, a restaurant located in the centre of Warsaw, was the first such business in Poland to install UV-C PURELIGHT LUG devices that combat viruses, bacteria, fungi, and other microorganisms. The fact that LUG has more than 30 years of experience in designing lighting solutions did not escape the owners during the UV-C device selection process. Other key aspects included the attractive appearance of our products, the option of having them custommade to suit the industrial interior of the restaurant dining room, and the possibility of continuous operation of the FLOW devices even when people are present in the room. The black flow devices fitted in the restaurant fit in perfectly with its unique atmosphere. The PURELIGHT LUG DIRECT devices installed in the Guru kitchen minimise the risk of employees falling ill. In this way the restaurant owners were able not only to take good care of their staff but also keep their business going and continue to take orders.

Here at Guru, the well-being of our Guests and our team is our top priority. We are the first restaurant in Poland to use certified, innovative, and safe UV-C technology, which eliminates all bacteria, viruses, and fungi in real time, with 99% effectiveness. Source: https://www.gururestauracja.pl/


41


42


eobuwie.pl Nowy Kisielin, Poland photos: Jacek Patecki

43


eobuwie.pl Nowy Kisielin, Poland

44


Firma eobuwie.pl to innowacyjny lider sprzedaży online obuwia, torebek i akcesoriów na 17 rynkach Europy. Dzięki przełamywaniu utartych schematów myślowych i stawianiu na nowe technologie stała się gigantem segmentu w branży e-commerce. Eobuwie.pl między innymi poprzez wprowadzenie przełomowej usługi esize.me, umożliwiającej dobór odpowiednio dopasowanego obuwia na podstawie skanów 3D stopy, czy też nowatorskiego formatu sklepów stacjonarnych, kreuje rynkowe trendy. Działanie na tak szeroką skalę wiąże się z niebywałą odpowiedzialnością i niesie ze sobą wiele wyzwań. Eobuwie. pl chcąc zapewnić terminową obsługę swoich klientów na tak wielu rykach, nie może dopuścić do przestojów w funkcjonowaniu firmy. W trosce o zdrowie swoich pracowników oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości działań firmy, właściciele zdecydowali się na instalację urządzeń UV-C do dekontaminacji powietrza z rodziny PURELIGHT LUG. Produkty oparte o technologię UV-C, rekomendowaną prze WHO, likwidują nawet do 99,9% bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów. 30 przepływowych urządzeń PURELIGHT LUG zostało zainstalowanych w dwóch różnych lokalizacjach firmy, zabezpieczając pracownicze stołówki, które tworzą wspólną przestrzeń i są obszarem o zwiększonym ryzyku transmisji poziomej wirusa. Dzięki rozwiązaniom PURLIGHT LUG pracownicy firmy eobuwie.pl mogą czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Na skutek zmniejszenia ryzyka zachorowania, właściciele nie muszą zanadto martwić się o spadek wydajności przedsiębiorstwa, mogąc przy tym zagwarantować najwyższe standardy obsługi i zadowolenia swoich klientów.

„Zaawansowane technologie są tym, co napędza rozwój eobuwie.pl i wyróżnia nas na 17 europejskich rynkach. Jako lider branży e-commerce znani jesteśmy z zamiłowania nie tylko do mody, ale i technologii. Korzystamy z wszelkich narzędzi podnoszących efektywność pracy, czego przykładem nasze zaawansowane technologicznie centra logistyczne. Także w kwestii bezpieczeństwa postawiliśmy na najnowocześniejsze rozwiązania, wybierając certyfikowane urządzenia do dekontaminacji powietrza z rodziny PURELIGHT LUG. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz zachowanie ciągłości procesów logistycznych i terminowych dostaw, które cenią Klienci to wyzwanie związane nie tylko z aktualnym zagrożeniem związanym z pandemią Covid-19. Towarzyszy nam świadomość, że wybierając rozwiązania bazujące na technologii UV-C ograniczamy transmisję wszelkich wirusów, bakterii, szkodliwych drobnoustrojów oraz grzybów. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to pozytywny efekt także w okresach sezonowej grypy i przeziębień. Urządzenia UV-C zaprojektowane i wdrożone przez LUG Light Factory zostały wykorzystane w przestrzeniach wspólnych, z których korzystają pracownicy zespołów logistycznych. To skuteczne rozwiązanie i istotne zabezpieczenie przebywających na terenie firmy osób. Montaż produktów został zrealizowany na terenie firmowych stołówek. Dzięki rozwiązaniom PURELIGHT LUG FLOW zapewniamy nieprzerwaną dekontaminację powietrza 24/7.” Marcin Grzymkowski, założyciel oraz Prezes Zarządu eobuwie.pl.

The eobuwie.pl company is an innovative leader in online sales of footwear, handbags and accessories on 17 European markets. Thanks to thinking outside the box and focusing on new technologies, it has become an e-commerce giant. Eobuwie.pl creates market trends, for example by introducing the groundbreaking esize. me service, which enables the selection of properly fitted footwear based on 3D scans of the foot, or by revolutionising the concept of brick and mortar shops. Operating on such a large scale involves great responsibility and presents many challenges. In order to ensure timely customer service on so many markets, eobuwie.pl cannot allow business downtime. Out of concern for the health of their employees and with a view to maintaining business continuity, the owners decided to install PURELIGHT LUG UV-C devices for air decontamination. The products, based on the UV-C technology recommended by the WHO, eliminate up to 99.9% of bacteria, viruses, mould, fungi and other microbes. 30 PURELIGHT LUG flow devices were installed in two different locations of the company, ensuring the safety of employee canteens that constitute a common space with an increased risk of horizontal virus transmission. Thanks to the PURLIGHT LUG solutions, eobuwie.pl employees can feel more comfortable and safe. As a result of reducing the risk of infection, the owners do not have to worry too much about the decrease in the company’s efficiency, while being able to guarantee the highest standards of service and customer satisfaction.

“Advanced technologies are what drives the development of eobuwie.pl and distinguishes us on 17 European markets. As a leader in the e-commerce industry, we are known for our love of fashion, but also technology. We use all available tools to increase work efficiency, as exemplified by our technologically advanced logistics centres. In terms of safety, we also focused on the most state-of-the-art solutions, choosing certified PURELIGHT LUG devices for air decontamination. Providing employees with safe working conditions and maintaining the continuity of logistics processes and timely deliveries, which are valued by our Customers, is a challenge related not only to the current threat of the COVID-19 pandemic. We are aware that by choosing solutions based on UV-C technology, we limit the transmission of all viruses, bacteria, harmful microbes and fungi. We are convinced that it will also prove beneficial during periods of seasonal flu and colds. UV-C devices designed and implemented by LUG Light Factory were installed in common spaces used by employees of logistics teams. It is an effective solution and an important security measure for the people staying on the premises. The products were installed in the canteens of the company. Thanks to the PURELIGHT LUG FLOW solutions, we provide 24/7 uninterrupted air decontamination.” Marcin Grzymkowski, founder and President of the Management Board of eobuwie.pl

45


46


47


48


Szkoła Podstawowa „Dalej Razem” Primary School Zielona Góra, Poland photos: Agata Szulc-Szynaka 49


50

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jest organizacją pozarządową, działającą od lat na rzecz osób autystycznych i ich rodzin. Misją stowarzyszenia jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, na każdym etapie życia, dla dzieci i dorosłych ze stwierdzonym autyzmem.

Association for the Assistance of Autistic Persons “Dalej Razem” is a non-governmental organization, acting for years on behalf of autistic people and their families. The mission of the association is to provide the right conditions for development, at every stage of life, for children and adults with confirmed autism.

Stowarzyszenie „Dalej Razem” działa wielowymiarowo, prowadząc kilkanaście miejsc terapii i placówek. Jednym z takich miejsc jest zielonogórska Szkoła Podstawowa dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu „Dalej Razem”, która zapewnia szeroki wachlarz zajęć dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi i wsparcie dla ich rodzin.

The “Dalej Razem” Association operates on a multidimensional basis, running more than a dozen therapy locations and facilities. One of such places is the „Dalej Razem” Primary School for Children with Autism Spectrum in Zielona Góra, which provides a wide range of activities for children with autism spectrum disorders and support for their families.

W trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i kadry dbającej o ich rozwój, dyrekcja szkoły postanowiła wyposażyć obiekt w urządzenia do dekontaminacji powietrza PURELIGHT LUG FLOW. Przepływowe urządzenia z rodziny PURELIGHT

Out of concern for the safety of their pupils and staff caring for their development, the school management decided to equip the facility with PURELIGHT LUG FLOW air decontamination devices. LUG PURELIGHT flow-


LUG, dzięki wykorzystaniu technologii UV-C rekomendowanej przez WHO, skutecznie dezaktywują wszelkie patogeny zagrażające zdrowiu. W celu optymalizacji skutecznej dekontaminacji, nasi specjaliści, pomogli w doborze odpowiednich wersji mocy urządzeń do kubatury danych pomieszczeń. W zabytkowym budynku szkoły, przekazanym przez miasto na rzecz stowarzyszenia, zainstalowano 10 urządzeń PURELIGHT LUG FLOW, które zostały rozlokowane w kameralnych klasach placówki.

through devices, thanks to the use of UV-C technology recommended by the WHO, effectively inactivate all health-threatening pathogens. In order to optimize an effective decontamination, our specialists helped to choose the appropriate power versions of the devices for the cubic capacity of the given rooms. In the historic school building, donated by the city to the association, 10 PURELIGHT LUG FLOW devices were installed and distributed in the intimate classrooms of the institution.

Dzięki wyborze rozwiązań przepływowych, eliminacja wirusów, bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów może być bezpiecznie realizowana podczas prowadzonych zajęć. Urządzenia zostały wyposażone również w licznik czasu pracy, co pozwala na kontrolę żywotności świetlówek i ich wymianę po 9000 h pracy.

Thanks to the selection of flow solutions, the elimination of viruses, bacteria and other harmful micro-organisms can be safely accomplished in the classroom. The devices are also equipped with a work time counter, which allows for control of the fluorescent lamp life and its replacement after 9000 hours of operation.

51


Kindergarten ASILO INFANTILE LUIGI POMINI For the sake of the safety of the kindergarten employees and over 160 children, the management of the Luigi Pomini facility decided to equip the kindergarten with PURELIGHT LUG surface and air decontamination devices, thus ensuring the highest standards of protection against viruses and other harmful microorganisms for all people staying in the kindergarten which is located on the outskirts of Milan.

I am really very pleased with how Luigi Pomini Kindergarten is handling the Covid-19 crisis. The kindergarten staff has done and continues to do an excellent job to ensure maximum protection of children’s health. I was very impressed with the luminaires using UV-C radiation, which neutralize the coronavirus and provide greater safety for children.. Mirella Cerini Mayor of Castellanza Post for: Varese News w w w.varesenews.it/2020/10/luce -ultraviolettacovid-19-linnovazione -un-asilo-castellanza/969600/

52


Przedszkole ASILO INFANTILE LUIGI POMINI Castellanza, Italy photos: Mario Brancato W trosce o bezpieczeństwo pracowników przedszkola, jak i ponad 160 dzieci przebywających w nim codziennie, dyrekcja placówki Luigi Pomini podjęła decyzję o wyposażeniu obiektu w urządzenia do dekontaminacji powierzchni i powietrza PURELIGHT LUG, zapewniając tym samym najwyższe standardy ochrony przed wirusami i innymi szkodliwymi drobnoustrojami wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola zlokalizowanego na obrzeżach Mediolanu.

Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak przedszkole Luigi Pomini radzi sobie z kryzysem Covid-19. Personel przedszkola wykonał i nadal wykonuje doskonałą pracę, aby zapewnić maksymalną ochronę zdrowia dzieci. Duże wrażenie zrobiły na mnie oprawy wykorzystujące promieniowanie UV-C, które pozwalają zneutralizować koronawirusa i zapewniają większe bezpieczeństwo dzieciom. Mirella Cerini Burmistrz Castellanza Wypowiedź dla: Varese News www.varesenews.it/2020/10/luce -ultraviolettacovid-19-linnovazione-un-asilo-castellanza/969600/

53


54


Kindergarten ASILO INFANTILE LUIGI POMINI 55


Change=PRO Amsterdam, the Netherland Południowo-wschodnia część Amsterdamu to miejsce, gdzie znajduję się niezwykle nowoczesna przestrzeń coworkingowa zarządzana przez Change=PRO. Kompleks ten jest wysokiej klasy inteligentnym środowiskiem pracy i spotkań biznesowych, dostępnym dla wszystkich, którzy cenią najwyższe standardy. Obiekt posiada przestrzeń z elastycznymi miejscami pracy, pokoje konferencyjne, biura, salę audytoryjną, a także strefę Cafe & Bar. Zarządcy Change=PRO mają dużą świadomość tego, jak otaczająca nas przestrzeń wpływa na efektywność pracy . W związku z tym starają się zagwarantować miejsce, w którym można wygodnie usiąść i skupić się na wykonywanych zadaniach, a także oferują powierzchnie z najnowocześniejszymi udogodnieniami w celu umożliwienia spotkań biznesowych na najwyższym poziomie. Kolejnym aspektem, niezwykle ważnym dla pomysłodawców przestrzeni Change= PRO, jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom przestrzeni coworkingowych zarówno wysokiego komfortu, jak i bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem właścicieli Change=PRO było wyposażenie ich nowo powstałego, niezwykle nowoczesnego audytorium w rozwiązania UV-C do dekontaminacji powietrza i powierzchni. W wysoko zaawanasowanej technologicznie auli, która może pomieścić niemal 80 osób, pozwalającej między innymi

56

The south-eastern part of Amsterdam is home to a very modern co-working space managed by Change= PRO. This complex is a high-class intelligent work and business meeting environment, accessible to all who appreciate the highest standards. The facility has space with flexible workspaces, conference rooms, offices, an auditorium, and a Cafe & Bar area. Change=PRO managers are very aware of how the space around us affects work efficiency. As such, they strive to guarantee a place where you can sit comfortably and focus on the tasks at hand, and offer spaces with state-of-the-art amenities to enable business meetings of the highest standard. Another aspect, extremely important for the originators of Change= PRO spaces, is to guarantee all users of coworking spaces both high comfort and safety. The first step for the owners of Change=PRO was to equip their newly built, ultra-modern auditorium with UV-C solutions for air and surface decontamination. In the highly technologically advanced hall, which can accommodate nearly 80 people, and, among other things, enables the organization of hybrid events, the PURELIGHT LUG devices were installed. The products provide an effective fight against viruses and other harmful pathogens. The PURELIGH LUG HYBRID


na organizację wydarzeń hybrydowych, zainstalowano urządzenia z rodziny PURELIGHT LUG. Produkty zapewniają skuteczną walkę z wirusami i innymi szkodliwymi patogenami. Zdecydowanie się na urządzenia PURELIGH LUG HYBRID pozwala na skuteczną dekontaminację powietrza podczas prowadzonych eventów, a także na dodatkową bezpośrednią dezaktywację drobnoustrojów z powierzchni audytorium za pomocą zewnętrznego promiennika, podczas przerw lub w ciągu nocy, gdy pomieszczenie pozostaje puste. Wyposażenie przestrzeni coworkingowych w urządzenia UV-C z rodziny PURELIGHT LUG pozwoliły Change=PRO zwiększyć poczucie komfortu osób na co dzień korzystających z innowacyjnego centrum oraz stać się najbezpieczniejszym miejscem pracy w całym Amsterdamie. „Doskonałym przykładem innowacji, która właśnie pojawiła się w Change=PRO w Amsterdamie, są urządzenia do dekontaminacji powietrza UV-C dostarczone przez partnera oświetleniowego LUG Light Factory. Nowo zainstalowane urządzenia zabijają zarazki w bardzo skutecznym tempie. Change= PRO to elastyczne centrum pracy, wydarzeń i innowacji w południowo-wschodnim Amsterdamie, które zostało uruchomione pod koniec 2020 roku. Mając zainstalowane jednostki UV-C, można teraz twierdzić, że posiadamy najbezpieczniejszą przestrzeń do pracy i eventów w całym Amsterdamie. LUG Light Factory - dziękujemy za współpracę! ” Bas Boorsma Chief Innovation Officer, Change=Pro

devices allow for effective air decontamination during events, as well as for additional direct microbial inactivation from the auditorium surface by means of external radiator during breaks or at night, when the room is empty. Equipping the co-working spaces with PURELIGHT LUG UV-C devices has allowed Change= PRO to increase the sense of comfort for those using the innovative centre on a daily basis, and to become the safest place to work in all of Amsterdam. ”A great example of an innovation that has just appeared at Change=PRO in Amsterdam is the UV-C air decontamination equipment supplied by lighting partner LUG Light Factory. Newly installed equipment kills germs at a very effective rate. Change= PRO is a flexible hub for work, events and innovation in southeast Amsterdam launched in late 2020. With UV-C units installed, we can now claim to have the safest work and event space in all of Amsterdam. LUG Light Factory thank you for cooperation” Bas Boorsma Chief Innovation Officer, Change=Pro

57


Daybreak Woodview Service Station Cahir, Ireland

58

Daybreak Woodview Service Station to stacja paliw wraz ze sklepem i strefą bistro, gdzie każdy podróżujący może zrobić przerwę na kawę i zjeść smaczny posiłek. Punkt znajdujący się w mieście Cahir w południowej części Irlandii, czynny od poniedziałku do piątku od 6 do 23, obsługuje średnio 1350 klientów dziennie.

Daybreak Woodview Service Station is a petrol station along with a shop and bistro area where every traveller can take a coffee break and have a delicious meal. Located in Cahir in the south of Ireland, it is open Monday to Friday from 6am to 11pm, and serves an average of 1,350 customers per day.

Stacje benzynowe świadczą usługi, które umożliwiają codzienną komunikację, przez co istotne jest ich ciągłe funkcjonowanie. Właściciele świadomi tego faktu oraz dodatkowo mając na uwadze zagrożenie związane z panującą pandemią, postanowili w celu zwiększenia

Filling stations provide services that enable daily communication, making it essential for them to operate at all times. The owners, aware of this fact and additionally bearing in mind the threat related to the prevailing pandemic, decided to equip the facility with


bezpieczeństwa wyposażyć obiekt w produkty oparte o technologię UV-C. Dekontaminację powietrza i powierzchni zapewniają zainstalowane urządzenia PURELIGHT LUG HYBRID. Zdecydowanie się na produkty o działaniu hybrydowym pozwala na pracę w trybie FLOW w czasie godzin otwarcia punktu, a także dzięki zastosowanemu zewnętrznemu promiennikowi, na dodatkową dekontaminację powierzchni po zamknięciu lokalu. Dwufunkcyjne urządzenia zostały zamontowane w przestrzeni sklepowej i nad strefą gastronomiczną, a także na piętrze budynku w części jadalnej. Dzięki zdecydowaniu się na rozwiązania UV-C z rodziny PURELIGHT LUG właściciele podnieśli standard swojego punktu oraz zwiększyli bezpieczeństwo i komfort pracowników oraz tysięcy klientów korzystających tygodniowo z oferowanych usług.

products based on UV-C technology in order to increase safety. Air and surface decontamination is ensured by the PURELIGHT LUG HYBRID devices installed. Hybrid products allow you to work in FLOW mode during opening hours and also, thanks to the external radiator, to decontaminate the area after closing. Dual purpose units were installed in the shop space and above the food service area, as well as on the first floor of the building in the dining area. Thanks to the decision concerning the PURELIGHT LUG UV-C solutions, the owners have raised the standard of their point of sale, and increased the safety and comfort of employees and thousands of customers using the offered services every week.

59


LUG Light Factory Zielona Góra, Poland photos: Michał Naplocha LUG Light Factory od początku pandemii podjął zdecydowane działania i wdrażał rozwiązania mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz utrzymania niezakłóconego funkcjonowania firmy. Dzięki podjętym krokom, byliśmy w stanie zapewnić naszym Klientom realizacje projektów na niezmiennie najwyższym poziomie, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo całego naszego zespołu oraz osób z nami bezpośrednio współpracujących. W związku z tym w siedzibach naszej firmy wprowadziliśmy szereg działań profilaktycznych m.in. umieszczając dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, wprowadzając cykliczny pomiar temperatury ciała, obowiązek stosowania maseczek ochronnych czy ustalając specjalne zasady współpracy z firmami kurierskimi oraz zasady transportu wewnętrznego. W odpowiedzi na pandemię koronawirusa, zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy do naszego portfolio urządzenia do dekontaminacji powietrza i powierzchni PUREGLIGHT LUG, które również wykorzystaliśmy w różnorodnych przestrzeniach naszej firmy. PURELIGHT LUG FLOW zostały zainstalowane w biurach, czy też na stołówkach. Urządzenia przepływowe zamontowane na stojaku, które mogą być elastycznie ustawiane, znajdują również zastosowanie podczas spotkań w salkach konferencyjnych. Zainstalowane urządzenia z rodziny PURELIGHT LUG w naszych siedzibach zwiększają bezpieczeństwo naszych pracowników oraz Klientów w czasie obecnego stanu pandemicznego oraz pozwolą na zmniejszanie ryzyka przenoszenia się chorób w przyszłości.

From the beginning of the pandemic, LUG Light Factory took decisive action and implemented solutions aimed at ensuring the highest level of safety and maintaining the uninterrupted functioning of the company. Thanks to the steps taken, we were able to provide our clients with the implementation of projects at the highest level, at the same time taking care of the health and safety of our entire team and people directly cooperating with us. Therefore, at the headquarters of our company we have introduced a number of preventive measures, including by placing dispensers with hand disinfectant, introducing cyclical body temperature measurement, the obligation to use protective masks or setting special rules for cooperation with courier companies and rules for internal transport. In response to the coronavirus pandemic, we have designed

60

and introduced to our portfolio PUREGLIGHT LUG air and surface decontamination devices, which we also used in various areas of our company. PURELIGHT LUG FLOW has been installed in offices or canteens. Stand-mounted flow devices that can be flexibly positioned are also used for meetings in conference rooms. Installed devices from the PURELIGHT LUG family in our offices increase the safety of our employees and customers during the current pandemic state and will reduce the risk of disease transmission in the future.


61


Q&A

Jakich źródeł światła / promieniowania używamy? Czy są to standardowe promienniki, czy rozwiązania LED? W naszych urządzeniach stosujemy konwencjonalne promienniki rtęciowe UV-C. What light / radiation sources do we use? Are they standard radiators or LED solutions? We use standard radiators in our devices. Jakie są różnice w cenach między promiennikami a LED? Używanie rozwiązań UVC-LED przy tak dużych natężeniach jest nieuzasadnione ekonomicznie - aby w przypadku diod uzyskać natężenia podobne do nateżeń konwencjonalnych promienników, koszt urządzeń byłby nawet kilkunastokrotnie większy. What are the price differences between radiators and LED? Using UVC-LED solutions at such high intensities is not economically justifiable – in order to obtain intensities similar to those of conventional radiators, the cost of devices would be several times higher. Kiedy zamierzamy przejść na rozwiązania LED? Technologia UVC-LED musi stać się bardziej dostępna i uzasadniona ekonomicznie, jeśli tak będzie - zapewne rozważymy produkcję. When are we going to switch to LED solutions? UVC-LED technology needs to become more cost-effective and available – if that happens, we will probably consider production.

Jaka są różnice pomiędzy sterylizacją a dezynfekcją pomieszczenia? Jakich określeń należy używać w odniesieniu do promieniowania UV-C? Sterylizacja czyli wyjaławianie, to jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich form mikroorganizmów. Można jej dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie (najczęściej używa się metod fizycznych). Dezynfekcja czyli inaczej odkażanie, to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Ten proces niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Najtrafniejszym sformułowaniem określającym działanie urządzeń UV-C będzie dekontaminacja UV-C. Jest to proces polegający na oczyszczeniu z substancji lub patogenów, które zagrażają życiu lub zdrowiu organizmów żywych poprzez bezpośredni z nimi kontakt lub używane sprzęty. What are the differences between room sterilisation and room disinfection? What terms should be used for UV-C radiation? Sterilisation is a single technological process consisting in the destruction of all forms of microorganisms. It can be mechanical, physical, or chemical (physical methods are used most often). Disinfection, or decontamination, is a procedure aimed at destroying microbes and their spores. This process destroys the vegetative forms of microorganisms but does not always remove the spores. The disinfected material is not necessarily sterile. The most accurate term describing the operation of UV-C lamps would be UV-C decontamination. It is a process consisting in removing substances or pathogens that threaten the life or health of living organisms through direct contact with them or used equipment.

Czy urządzenia LUG podczas pracy generują jakieś zapachy? Jedynie przez pierwsze kilkanaście godzin pracy urządzenia może być odczuwalny zapach nagrzewającej się elektroniki. Zgodnie z przeprowadzonymi przez nas badaniami, jest on znacznie poniżej dopuszczalnej normy i wynosi 0,01 ppm (procent per milion). Po pierwszym użyciu zapach znika.

62


Do LUG devices generate any odours during operation? You may notice the smell of heating electronics, but only for the first dozen or so hours of operation. According to our research, it is well below the legal limit and amounts to 0.01 ppm (percent per million). The smell disappears after the first use.

Czy można zmierzyć natężenie ozonu natychmiast po uruchomieniu urządzeń UV-C produkcji LUG? Firma LUG w urządzeniach PURELIGHT LUG wykorzystuje promienniki UV-C renomowanych producentów, zapewniających brak wytwarzania się ozonu. Potwierdzieliśmy to w naszym laboratorium wykorzystując zgodny z normami i dopuszczony do użytku miernik ozonu. Can ozone intensity be measured immediately on switching the LUG UV-C devices on? The LUG company in PURELIGHT LUG devices uses UV-C radiators from reputable manufacturers, ensuring no ozone production. We confirmed this in our laboratory using a standard-compliant and approved ozone meter.

Jak są dekontaminowane patogeny w komorze urządzenia PURELIGHT LUG FLOW? Na jakie stężenie patogenów zostało wykonane badanie z urządzeniem PURELIGHT LUG FLOW? Patogeny są dekontaminowane poprzez napromieniowanie odpowiednio wysokim natężeniem fali elektromagnetycznej UV-C o długości 254 nm. W urządzeniach PURELIGHT LUG FLOW patogeny dostarczane są do komory dekontaminacyjnej poprzez zapewnienie przepływu powietrza przez wentylator umieszczony wewnątrz urządzenia. Badanie zostało wykonane na stężeniu patogenów na poziomie 1200 jtk/m3 (jtk - jednostka tworząca kolonie). How are pathogens decontaminated in the PURELIGHT LUG FLOW chamber? At what pathogen concentration was tested with the PURELIGHT LUG FLOW device? Pathogens are decontaminated by irradiation at a sufficiently high UV-C wavelength of 254 nm. In PURELIGHT LUG FLOW devices, pathogens are delivered to the decontamination chamber thanks to the flow of air through the fan located inside the device. The test was performed with a pathogen concentration of 1200 CFU/m3 (CFU – colony forming unit).

W jaki sposób promieniowanie UV-C wpływa na materiały sztuczne? Wszystko zależy od konkretnego rodzaju materiału i od dawki, na jaką te tworzywa sztuczne zostały narażone. Promieniowanie UV-C w większości się nie odbija od tego typu materiałów tylko jest przez nie wchłaniane. To może być przyczyną negatywnego oddziaływania światła UV-C na tworzywa sztuczne lub tekstylia. How does UV-C radiation affect plastics? It all depends on the type of material and the dose to which these plastics have been exposed. Plastics do not reflect most of UV-C radiation, they absorb it. This can cause UV-C light to adversely affect plastics.

W jaki sposób mierzymy czas naświetlania powierzchni wymagany do uzyskania jej dekontaminacji? Dawki promieniowania UV-C konieczne do zdezaktywowania poszczególnych szczepów bakterii i wirusów są powszechnie znane. Znając natężenie napromieniowania z radiatorów UV-C, czas jest obliczany za pomocą wzoru: Czas (s)= dawka(J/m2) / natężenie napromieniowania(W/m2). Natężenie podane jest w danych technicznych kart katalogowych dostarczonych przez producena promienników. LUG dodatkowo prowadzi pomiary we własnym laboratorium przy pomocy spektroradiometru. How do we measure the exposure time required to decontaminate a surface? The doses of UV-C radiation necessary to deactivate individual strains of bacteria and viruses are widely known. With the irradiance of UV-C radiators known, the time is calculated using the following formula: Time (s) = dose (J/m2) / irradiance (W/m2). Irradiance is specified in the technical data in data sheets provided by the manufacturer of the radiators. LUG additionally carries out measurements in its own laboratory, using a spectroradiometer.

W jaki sposób oceniana jest skuteczność dekontaminacji powietrza w pomieszczeniu po zamontowaniu urządzeń PURELIGHT LUG? Do kontroli poziomu dekontaminacji stosujemy metody badania czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach przed użyciem urządzeń FLOW i po ich użyciu. Do badania czystości powietrza używamy mikrobiologicznych próbników czystości powietrza, które zbierają określoną objętość powietrza umieszczając mikroorganizmy w szalkach petriego. W następnym kroku zebrany materiał poddawany jest hodowli w inkubatorach, a w ostatnim etapie zliczane są jednostki

63


tworzące kolonie (jtk/m3). Skuteczność dekontaminacji uzyskuje się poprzez porównanie ilości jtk/m3 przed i po użyciu urządzeń PURELIGHT LUG FLOW. Dodatkowo skuteczność została przebadana w zewnętrznym akredytowanym laboratorium. How is the effective room air decontamination after installing PURELIGHT LUG devices assessed? To check the level of decontamination, we test the microbiological purity of air in the room before and after PURELIGHT LUG FLOW devices are used. We use microbiological air purity samplers that collect a certain volume of air and place microorganisms in petri dishes. The collected material is then cultured in incubators and, subsequently, the colony forming units (CFU/m3) are counted. Decontamination efficiency is determined by comparing CFU/m3 before and after the FLOW devices are used. Jakiego rodzaju zabezpieczeń używamy przy zastosowaniu urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT oraz PURELIGHT LUG HYBRID, aby uniknąć napromieniowania przypadkowych osób przebywających w pomieszczeniach. Posiadamy czujnik ruchu PIR z odwróconą logiką, która pozwala na wyłączenie się urządzenia po wykryciu ruchu. What kind of protections do we use when using the PURELIGHT LUG DIRECT and PURELIGHT LUG HYBRID devices to avoid the irradiation of accidental people in the rooms. We have a PIR motion sensor with reversed logic that allows the device to turn off when motion is detected.

Czy urządzenia PURELIGHT LUG HYBRID mogą zakłócić działanie urządzeń elektrycznych, takich jak komputer czy telefon? Wszystkie nasze urządzenia są w pełni zgodne z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna). Oznacza to, że żaden z naszych produktów nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych w ilości, która mogłaby wpłynąć negatywnie na pracę innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Urządzenia PURELIGHT LUG są również odporne na zakłócenia pochodzące z urządzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Należy wziąć pod uwagę, że promieniowanie UV-C ma negatywny wpływ na tworzywa sztuczne, z którego mogą być wykonane obudowy urządzeń elektrycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pytaniu nr 8. Can PURELIGHT LUG HYBRID devices disrupt the operation of electrical devices such as computers or telephones? All our devices are fully compliant with the EMC (electromagnetic compatibility) directive. This means that none of our products emit electromagnetic interference in quantities that could adversely affect the operation of other devices in their vicinity. PURELIGHT LUG divices are also resistant to interference from devices in their immediate vicinity. Note that UV-C radiation adversely affects plastics, which may be present in the housing of electrical devices. For more information, see question 8. Czy urządzenia mogą być umieszczone w suficie podwieszanym na parterze, tj. za siatką? Obecnie nie posiadamy wersji urządzenia z możliwością montażu do sufitów podwieszanych. Jeżeli chodzi o montaż urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT za siatką to nie jest zalecany, gdyż ograniczy to zasięg promieniowania UV-C. Can the PURELIGHT LUG devices be placed in a suspended ceiling on the ground floor, i.e., behind the grid? Currently we do not have devices that could be installed in suspended ceilings. When it comes to installing PURELIGHT LUG DIRECT devices behind a grid, this is not recommended, as it will reduce the UV-C range. Czy po zastosowaniu urządzeń wg Państwa sugestii można otrzymać jakiś certyfikat dla inwestycji? Czy coś takiego występuje? Obecnie nie posiadamy usługi certyfikacji. Is it possible to obtain a certificate for the investment project when devices are used in accordance with your suggestions? Is there such a certificate? Currently we do not offer certification services.

Czy promieniowanie UV z urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT dociera w najtrudniej dostępne przestrzenie pomieszczenia? Aby dekontaminacja z użyciem PURELIGHT LUG DIRECT była w pełni skuteczna, niezbędna jest bezpośrednia ekspozycja powierzchni na promienie UV-C. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub przestrzeni ze zmieniającą się zabudową rekomendujemy wykorzystanie urządzenia na stojaku mobilnym. Does the UV radiation from the PURELIGHT LUG DIRECT device reach the most inaccessible areas of rooms? For the decontamination with PURELIGHT LUG DIRECT to be fully effective, it is necessary to directly expose the surface to

64


UV-C rays. In the case of hard-to-reach places or spaces with changing buildings, we recommend using the device on a mobile stand. Jaka jest bezpieczna dawka promienia UV-C dla człowieka? Dla promieniowania UV-C o długości fali 254nm (czyli takie, jakie stosuje firma LUG w urządzeniach PURELIGHT LUG), norma PN-EN ISO 15858 za bezpieczną uznaje dawkę 60J/m2 w wymiarze 40 h na tydzień i 8 h na dobę. What is the safe dose of UV-C radiation for humans? For UV-C radiation with 254nm wavelength (i.e., the one used by LUG in the PURELIGHT LUG devices), the safe dose per the PN-EN ISO 15858 standard is 60J/m2, 40 h per week and 8 h per day. Czy jeśli widzę niebieskie światło - to jest to właśnie promieniowanie UV-C? Nie, promieniowanie UV-C nie należy do zakresu spektrum światła widzialnego. Promieniowanie to jest niewidoczne dla ludzkiego oka. To co widzimy, jest to prążek czerwonego i niebieskiego światła wydzielany przez promiennik i nie należy go utożsamiać z promieniowaniem UV-C. If I see blue light, is that the UV-C radiation? No, UV-C radiation does not belong to the visible light spectrum. This radiation is invisible to the human eye. What we see is a red and blue line of light emitted by the radiator and should not be equated with UV-C radiation. Gdzie najlepiej zamontować urządzenia PURELIGHT LUG FLOW? Urządzenia przepływowe PURELIGHT LUG FLOW najlepiej zamontować z dala od okien. Rekomendowana wysokość montażu to 2,1 m, urządzeń nie należy instalować w kątach pomieszczeń. Należy zachować dystans minimalny od ścian oraz między samymi urządzeniami około 1,5 m. What is the best place to install a PURELIGHT LUG FLOW devices? PURELIGHT LUG FLOW devices are best installed away from windows. The recommended installation height is 2.1 m, the devices should not be installed in the corners of the room. A minimum distance of 1.5 m from the walls and between the devices themselves should be kept. Jak często należy wymieniać promienniki? Wymiana powinna nastąpić po upływie 9000 roboczogodzin. How often should radiators be replaced? Radiators should be replaced after 9,000 operating hours. Do czego służy licznik zamontowany w urządzeniu PURELIGHT LUG? Licznik wskazuje całkowity czas pracy urządzenia, dzięki czemu możemy kontrolować żywotność promienników UV-C (wymiana po upływie 9000 roboczogodzin). What is the counter installed in the PURELIGHT LUG device for? The counter shows the total operation time of the device, thanks to which we can control the life of the UV-C radiators (replacement after 9,000 operating hours). Czy po upływie 9000 godzin pracy mogę samodzielnie wymienić promiennik w urządzeniu, czy muszę zatrudnić do tego podwykonawcę ze specjalnymi zezwoleniami? Wymianę promienników może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia elektryczne. Can I replace the radiator in the device myself after 9,000 operating hours, or do I have to hire a subcontractor with special permits? Radiators may only be replaced by a person with the appropriate, valid electrical qualifications. W jaki sposób system klimatyzacji wpływa na efektywność PURELIGHT LUG FLOW? Włączony system klimatyzacji mechanicznie wymusza ruch powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu może ono efektywniej przedostać się do komory z promiennikiem UV-C w PURELIGHT LUG FLOW. How does the air conditioning system affect the efficiency of PURELIGHT LUG FLOW devices? When the air conditioning system is switched on, it mechanically forces the air into the room so that it can enter the chamber with the UV-C radiator in the PURELIGHT LUG FLOW devices more effectively.

65


Czy można wyposażyć urządzenie FLOW w większy wentylator np. 120 m3/h? Stosowanie wentylatora o większym przepływie powietrza, wpłynie na zwiększenie hałasu pracy urządzenia, co sprawi, że użytkowanie urządzenia stanie się uciążliwe - mniej ergonomiczne. Can the PURELIGHT LUG FLOW device be equipped with a larger fan, e.g., 120? The use of a fan with a higher air flow will increase the operating noise of the device, which will make the use of the device cumbersome - less ergonomic. Czy urządzenia PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID można montować na suficie? W urządzeniach PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID nie ma odpowiedniego mocowania do zamontowania na suficie. Can the PURELIGHT LUG FLOW and PURELIGHT LUG HYBRID devices be installed on the ceiling? The PURELIGHT LUG FLOW and HYBRID devices do not have the attachment required for installation on the ceiling. Jaka ilość promieniowania skutecznie eliminuje koronawirusa SARS-COV-19 oraz jaki jest wymagany czas pracy urządzenia, aby skutecznie wyeliminować zagrożenie? Badania wykonane w Boston University School of Medicine pozwoliły ustalić, że dawka 5 mJ / cm2, spowodowała redukcję wirusa SARS-CoV-2 o 99% w ciągu 6 sekund. Na podstawie tych danych ustalono, że dawka 22 mJ / cm2 spowoduje redukcję o 99,9999% w 25 sekund. How much radiation will effectively eliminate the SARS-COV-19 coronavirus and how long does the device need to work to effectively eliminate the risk? A study conducted at the Boston University School of Medicine found that a dose of 5 mJ/cm2 reduced the SARS-CoV-2 virus by 99% in 6 seconds. On the basis of this data, it was found that a 22 mJ/cm2 dose causes a 99.9999% reduction in 25 seconds. W niektórych urządzeniach dostępnych na rynku jest standardowo wbudowana funkcja opóźnienia (np. włącza się 45 sekund po wybraniu komendy „włącz”). W jaki sposób uruchomić urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT bez tej funkcji, zachowując zasady bezpieczeństwa? W urządzeniu PURELIGHT LUG DIRECT i HYBRID bez pilota zaleca się montowanie włączników poza zasięgiem promieniowania lub uruchamianie przy zastosowaniu odzieży ochronnej. Some devices available on the market have a built-in delay function as standard (e.g., they turn on 45 seconds after the „on” command is selected). How do I switch on the PURELIGHT LUG DIRECT and PURELIGHT LUG HYBRID devices without this function, while respecting the safety rules? In the PURELIGHT LUG DIRECT and PURELIGHT LUG HYBRID devices without a remote control, it is recommended to install the switches out of the radiation range or to use protective clothing. Dlaczego urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT z dodatkowym odbłyśnikiem są droższe? Co to daje? Odbłyśniki kierunkują promieniowanie UV-C. Wersja bez odbłyśnika ma promieniowanie rozproszone co sprawia, że część energii zostanie wykorzystana do zdekontaminowania powierzchni, do której jest zamontowana (ściana/sufit). Why are PURELIGHT LUG DIRECT devices with an additional reflector more expensive? What does it do? Reflectors direct the UV-C radiation. The version without the reflector has diffuse radiation, which means that some of the energy will be used to decontaminate the surface on which it is installed (wall/ceiling). Czy urządzenie PURELIGHT LUG DIRECT jest wyposażone w przewód zasilający? Jeśli tak, jakiej jest on długości? Standardowo urządzenie PURELIGHT LUG DIRECT nie jest wyposażone w przewód zasilający, zasilanie doprowadzane jest bezpośrednio z instalacji budynku. Is the PURELIGHT LUG DIRECT device equipped with a power cord? If so, how long is it? As standard, the PURELIGHT LUG DIRECT device is not equipped with a power cord, power is connected during installation. Czy promienniki objęte są gwarancją? Nie. Promienniki nie są objęte gwarancją. Are the radiators under warranty? No. Radiators are not under warranty.

66


Jaka jest żywotność wentylatora? Żywotność wentylatora przewidziana jest na 50000 roboczogodzin. What is the service life of the fan? The service life of the fan is 50,000 operating hours. Na środku urządzeń PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID jest szczelina, przez którą przedostaje się światło. Czy jest ono bezpieczne? Tak. To jest bezpieczne. Widoczne światło to nie jest promieniowanie UV-C, tylko spektrum światła widzialnego. UV-C jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Dawki promieniowania wydostające się przez szczelimy nie przekraczają dopuszczalnych norm, co potwierdzieliśmy badaniami przy użyciu spektroradiometru. In the middle of the PURELIGHT LUG FLOW and PURELIGHT LUG HYBRID devices there is a gap through which light passes. Is this safe? Yes. It is safe. Visible light is not UV-C radiation, but the visible light spectrum. UV-C is invisible to the human eye. The doses of radiation escaping through the slots do not exceed the acceptable standards, which was confirmed by tests using a spectroradiometer. W jaki sposób mogę zamówić promienniki przez stronę www? Nie mogę znaleźć kodów ani na stronie głównej ani w katalogu. Promienniki należy zamawiać kontaktując się bezpośrednio z działem handlowym (doradca dobierze odpowiedni promiennik). How can I order radiators on the website? I cannot find the codes either on the home page or in the catalogue. Radiators should be ordered by contacting the sales department directly (the consultant will select the right radiator). Czasy dekontaminacji, po której powierzchnia w pomieszczeniu będzie odkażona podane są tylko dla urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT. Dlaczego w przypadku urządzenia PURELIGHT LUG FLOW nie ma takiej informacji? Urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT charakteryzują się bezpośrednią emisją promieniowania UV-C na dekontaminowaną powierzchnię. Zgodnie z udowodnioną i powszechnie zaakceptowaną wiedzą dotyczącą czasu i natężenia promieniowania potrzebnego do praktycznegoo wyeliminowania wirusa SARS-COV2 utrzymującego się na powierzchniach możemy estymować, a później mierzyć rzeczywisty wymagany czas, po którym nastąpi praktyczne wyeliminowanie wirusa. Urządzenia PURELIGHT LUG FLOW zabijają wirusy i bakterie zawieszone w aerozolu poprzez pobieranie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu i bezpośrednie promieniowanie wewnątrz urządzeń UV-C. W związku z tym efektywność urządzenia PURELIGHT LUG FLOW definiowana jest nie poprzez czas, ale w stosunku do maksymalnych rozmiarów pomieszczenia, w którym może być zamontowana. The decontamination period, after which the surface in the room will be decontaminated, is specified only for PURELIGHT LUG DIRECT devices. Why is there no such information for PURELIGHT LUG FLOW devices? PURELIGHT LUG DIRECT devices are characterised by direct emission of UV-C radiation onto a decontaminated surface. According to the proven and widely accepted knowledge regarding the time and intensity of radiation required to virtually eliminate the SARS-COV2 virus from surfaces, we can estimate and then measure the actual required time needed to virtually eliminate the virus. PURELIGHT LUG FLOW devices kill viruses and bacteria suspended in aerosols by taking the air in the room and subjecting it to direct radiation inside the UV-C device. Therefore, the efficiency of the PURELIGHT LUG FLOW devices is defined not in relation to time, but to the maximum size of the room in which it can be installed. Czy istnieje ryzyko, że moje ubrania wyblakną, jeśli będzie na nie skierowane promieniowanie UV-C? Rekomendujemy niepozostawianie odzieży np. na krzesłach czy wieszakach w dekontaminowanym pomieszczeniu. Włókna z tworzyw sztucznych nie są odporne na działanie promieniowania UV-C. Is there any risk that my clothes will fade if UV-C radiation is directed at them? We recommend that you do not leave your clothes on chairs or hangers in a room which is being decontaminated. Plastic fibres are not resistant to UV-C radiation.

67


68

Profile for LUG Light Factory

LUGBook Purelight LUG (PL/EN)  

LUGBook Purelight LUG (PL/EN)  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded