Page 1YOUR WORLD OUR LIGHT


4


Nowa przestrzeń światła. Dla miasta i dla mieszkańców.

A new space of light. For the city and its residents.

Miasto to suma historii jego mieszkańców. Jest inspirującym miejscem spotkań, w którym powstają śmiałe idee i energia potrzebna do ich realizacji.

A city is the sum of stories of its citizens. It is an inspiring meeting place where bold ideas and energy needed to bring them to life emerge.

Poznaj miejskie historie pisane światłem LUG i dowiedz się jak nowoczesna technologia oświetleniowa może pracować dla Ciebie i Twojego miasta! Wykorzystaj 30-letnie doświadczenie LUG Light Factory i zrealizuj z nami nową miejską przestrzeń. Bez barier!

Get to know the urban stories written with LUG light and learn how modern lighting technology may work for you and your city. Make use of LUG Light Factory’s 30 years of experience and create a valuable space with us. With no barriers!

5


Usługi wsparcia inwestycji Investment support services Od ponad 30 lat realizujemy kompleksowe projekty oświetleniowe na całym świecie. Łączymy doświadczenie zdobyte na 70-ciu rynkach świata z najnowocześniejszą technologią IoT, uznanym wzornictwem i wsparciem przy finansowaniu inwestycji. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. We have been carrying out comprehensive lighting projects all over the world for over 30 years. We combine experience gained on 70 world markets with the latest IoT technology, recognized design and investment financing support. Check how we can help you.

6


Po pierwsze – stwórz koncepcję!

First at all - create a concept!

Stworzenie masterplanu oświetleniowego dla miasta wymaga interdyscyplinarnego podejścia i komplementarnej wiedzy wielu specjalistów, a każde miasto wymaga indywidualnego podejścia. Skorzystaj z doświadczenia placemakingowego LUG i twórz kompleksowe i spójne projekty z wizją!

Creating a lighting masterplan for a city requires an interdisciplinary and complementary knowledge of many specialists, and each city requires an individual approach. Take advantage of the LUG placemaking experience and create comprehensive and coherent projects with a vision!

Po drugie – zaprojektuj!

Second - design it!

Czerp z wiedzy i doświadczenia eksperckich hubów kompetencyjnych LUG Light Factory. Zapewniamy dostęp do sprawdzonej wiedzy i najnowszych metod wizualizacji – dzięki którym Twój projekt nabierze charakteru!

Draw on the knowledge and experience of LUG Light Factory expert competence hubs. We provide access to proven knowledge and the latest visualization methods - thanks to which your project will gain character!

Po trzecie – sfinansuj!

Third - finance it!

W obliczu mniejszych niż dotychczas funduszy europejskich oraz podyżkom cen prądu należy szukać innowacji, które pozwolą zachować, czy wręcz przyspieszyć tempo modernizacji. Poznaj innowacyjny model Lighting as a Service i dowiedz się, jak bez zbędnej zwłoki przygotować się na wszelkie wyzwania!

In the face of smaller european funds in the new budget perspective and rocketing electricity prices that can raise the cost of maintaining traditional infrastructure by up to half, the local government must reach for innovative investment financing methods. Discover the innovative Lighting as a Service model and learn how to prepare for any challenges!

Po czwarte – zarządzaj!

Fourth - manage it!

Twórz efektywne i przyjazne miasto. Automatycznie. Poznaj wszystkie funkcje inteligentnego systemu sterowania LUG BIOT, dzięki któremu zredukujesz koszty energii elektrycznej i dokonasz optymalizacji procesu maintenance, tworząc jednocześnie solidne podstawy miasta smart.

Create an effective and friendly city. Automatically. Discover all the functions of the LUG BIOT intelligent control system, thanks to which you will reduce electricity costs and optimize the maintenance process, while creating a solid foundation of the future smart city.

7


Po pierwsze – stwórz koncepcję! First of all – create a concept! Placemaking od LUG Light Factory

LUG Light Factory Placemaking

Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Proces tworzenia takiej wartościowej przestrzeni to placemaking, który oznacza twórcze podejście do projektowania miejsc. Nie tylko budynków i infrastruktury, ale przede wszystkim pozytywnych uczuć.

The highest quality light, combined with the professional support of LUG’s designers, is a perfect complement to every investment that is part of the conscious creation of safe and modern urban space. The process of creating such valuable space is called a placemaking, which stands for a creative approach to urban design. Not just buildings and infrastructure, but above all positive feelings.

Oddanie miasta mieszkańcom

Returning the city to its residents

Tworzymy projekty placemakingowe, które redefinują miasto i pozwalają cieszyć się nowymi przestrzeniami. W dzień i po zmierzchu. Zaprojektuj nową mapę miasta - z wykorzystaniem profesjonalnych usług projektowych LUG zrealizujesz wizję, która przybliży miasto mieszkańcom.

We create placemaking projects that redefine the city and allow you to enjoy new spaces. Both during the day and after dark. Design a new map of light – with the use of LUG professional design services you will be able to carry out a vision that will bring the city closer to its residents.

The character of space

Charakter przestrzeni

We come from the world of architects, which is why we know that everything starts with the light. Take advantage of the 30 years of experience of LUG Light Factory, create a comprehensive masterplan for your city with us and build a coherent space that attracts.

Wywodzimy się ze świata architektów, dlatego doskonale wiemy, że wszystko zaczyna się od światła. Wykorzystaj 30-letnie doświadczenie LUG Light Factory i stwórz z nami kompleksowy masterplan dla Twojego miasta. Postaw na spójną i atrakcyjną przestrzeń, która przyciąga.

Optymalizacja funkcjonalna

Functional optimization

Wykorzystaj innowacyjne funkcje autorskiego systemu klasy smart city LUG URBAN, które w połączeniu z przemyślanym designem opraw oraz doskonałym projektem współgrającym z planem przestrzennym sprawią, że zarządzanie infrastrukturą stanie się prostsze niż kiedykolwiek.

Take advantage of the innovative functions of LUG URBAN original smart city system which, combined with the well thought-out design of the luminaires, will make infrastructure management easier than ever.

8


9


10


Po drugie – zaprojektuj! Second – design it! Huby kompetencyjne LUG Light Factory

LUG Light Factory competence hubs

Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Poznaj nasze huby kompetencyjne i zrealizuj doskonałą inwestycję!

The highest quality light, combined with the professional support of LUG designers, is a perfect complement to every urban investment that is part of the conscious creation of safe and modern spaces. Get to know our competence hubs and make an excellent investment!

LUG Light URBAN

LUG Light URBAN

To guarantee you only the best infrastructure solutions, we’ve established LUG Light Urban - a team of experts with comprehensive knowledge of street and urban lighting, who will support your project at every stage - from the concept, through the design and calculation, financing model, as well as full optimization and implementation.

By dać Ci gwarancję tylko najlepszych rozwiązań infrastrukturalnych, powołaliśmy LUG Light Urban – zespół ekspertów posiadających kompleksową wiedzę, którzy wesprą Twój projekt na każdym jego etapie – począwszy od koncepcji, poprzez projekt, model finansowania, jak i pełną optymalizację i realizację.

LUG Light FORM

LUG Light FORM

Wywodzimy się ze świata architektów, dlatego doskonale wiemy jak ważne jest holistyczne podejście do światła. Wykorzystaj 30-letnie doświadczenie LUG i twórz kompleksowe projekty, które nadadzą przestrzeni spójnego charakteru. LUG Light Form to zespół ekspertów – architektów, którzy pomogą zaprojektować praktycznie każdą miejską przestrzeń, począwszy od powierzchni kubaturowych, poprzez przestrzeń biologicznie czynną, skończywszy na obiektach infrastrukturalnych i komunikacyjnych.

We come from the world of architects, which is why we know how important a holistic approach to light is. Take advantage of LUG’s 30 years of experience and create comprehensive projects that will give the space a coherent character. LUG Light Form is a team of experts – architects who will help you design virtually any urban space, ranging from cubature, through biologically active space, ending with infrastructure and communication facilities.

11


Po trzecie – sfinansuj! Third - finance it! Lighting as a Service i inne metody wsparcia finansowania

Lighting as a Service and other innovative financing methods

W obliczu mniejszych niż dotychczas funduszy europejskich w nowej perspektywie budżetowej oraz coraz szybciej rosnących cen energii elektrycznej, samorząd musi sięgnąć po inne dostępne metody finansowania inwestycji – PPP, ESCO, kredyt. Ciekawą alternatywę stanowi również innowacyjny model usługowy. Lighting as a Service to nowość, która umożliwia czerpanie korzyści z nowoczesnej technologii inteligentnego oświetlenia, bez konieczności jej zakupu, a co za tym idzie – ponoszenia kosztów (CapEx).

In the face of smaller european funds in the new budget perspective and rocketing electricity prices that can raise the cost of maintaining traditional infrastructure by up to half, the local government must reach for innovative investment financing methods. Find out how thanks to the innovative LAAS financing you can immediately modernize your infrastructure, reduce costs and even generate additional savings. Thanks to LUG LAAS, local communities gain a powerful tool that will allow a responsible modernization, preparing cities for the upcoming challenges.

Przykładowy model

Sample calculation model

35 30 25 20 1000 EUR

15 10 5 0

time 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ADDITIONAL OPEX

OPEX Wzrost cen energii elektrycznej sprawia, że samorządy przeznaczają coraz większą część budżetu na utrzymanie infrastruktury aniżeli na jej modernizację. Struktura wydatków zmienia się, OpEx rośnie - a niezmodernizowana infrastruktura oświetleniowa pochłania coraz więcej coraz droższego prądu.

Gwałtownie rosnące ceny prądu spowalniają tempo modernizacji oświetlenia. W związku z tym coraz większa część wydatków operacyjnych konsumowana jest na codzienną działalność operacyjną oświetlenia w mieście.

The increase in electricity prices means that local governments spend more and more a larger part of the budget for infrastructure maintenance than for its modernization. The structure of expenses is changing, OpEx is growing - and not modernized lighting infrastructure consumes more and more expensive electricity.

The rocketing electricity prices are hholding back the pace of LED modernization. Spending more and more city funds on energy scheme is strenghted by lower modernization pace.

12


Uwolnij kapitał miasta! Free the city’s capital! Założenia (okres początkowy) Assumptions (current period) Wydatki na energię elektryczną Electricity expenditures Serwis Maintenance

Natychmiastowe korzyści w obliczu wzrostu cen energii elektrycznej 20K EUR 5K EUR

Modernizacja 7,5K EUR Modernization

Dzięki LAAS JST zyskuje poteżne narzędzie, które pozwoli na odpowiedzialnie modernizować miasto i przygotować się na nadchodzące wyzania. Model usługowy nie wpływa na cashflow JST, ponieważ jego finansowanie odbyuwa się z wygenerowanych oszczędnosci - inaczej mówiąc: środki, które przeznaczone byłyby na coraz droższą energię elektryczną, z nadwyżką sifnansują nowoczesną infrastrukturę SMART w mieście.

(przekładająca się na 3% stopę ledyfikacji rocznie) (which translates into 3% annual ledification)

Założenia (przyszłe okresy) Assumptions (future period) Wzrost cen prądu w t+1 Electricity bill increase t+1 50% Wzrost cen prądu w t+2 Electricity bill increase t+2 10%

Immediate benefits in the times of rising electricity prices Thanks to LUG LAAS, local communities gain a powerful tool that will allow a responsible modernization, preparing cities for the upcoming challenges. The service model does not affect the city cashflow, because it is financed from generated savings - in other words: the funds that would be allocated to more and more expensive electricity, with a surplus implements modern SMART infrastructure in the city.

Wzrost cen prądu w t+3 ... t+9 Electricity bill increase t+3 ... t+9 5% / year

145 000 EUR MAINTENANCE

Oszczędności w okresie 10 lat Savings in 10 years period

CAPEX

Tradycyjne czynności serwisowe na tylko częścio zmodernizowanej infrastrukturze. Bez systemu LUG URBAN zużywają środki, które można zainwestować w dowolny inny inteligentny projekt.

Dodatkowe korzyści

Traditional maintenance operations on shredded infrastructure consumes funds which otherwise could be invested in any other smart project.

Additional benefits

• • • •

• • • •

Znaczący spadek zużycia energii już od pierwszego dnia Większe bezpieczeństwo i zadowolenie mieszkańców Spadek zanieczyszczenia środowiska i zanieczyszczenia światłem Redukcja kosztów utrzymania infrastruktury

Instant carbon footprint limitation Safety enhancement Rapid decrease in energy consumption Municipal effectiveness improved

13


Po czwarte – zarządzaj! Fourth – manage it! System inteligentnego sterowania LUG URBAN

System inteligentnego sterowania LUG URBAN

Stawiane obecnie maszty oświetleniowe stają się fundamentem technologii smart city i będą nam służyć kilkadziesiąt lat, w trakcie których dziś jeszcze niewyraźne pojęcie inteligentnego miasta przyszłości stanie się standardem życia naszych dzieci. Czy masz nad tym pełną kontrolę?

The lighting masts currently being erected will become the foundation of smart city technology and will serve us for several decades, during which today the still vague concept of a smart city of the future will become the standard of living for our children. Do you have full control over it?

Sterowanie oświetleniem, dostosowywanie natężenia do ruchu i pogody, optymalizacja pracy służb utrzymaniowych, szybsze reagowanie, zarządzanie majątkiem miejskim, zbieranie i analiza danych z przyłączonych sensorów – to dopiero początek. Poznaj wszystkie możliwości systemu klasy smart city i zbuduj z nami neuronową podstawę miasta przyszłości. Odzyskaj kontrolę nad infrastrukturą wykorzystując system oparty na wspólnych doświadczeniach

Lighting control, adjusting the intensity to traffic and weather, optimizing the work of maintenance services, faster response, municipal property management, collecting and analyzing data from connected sensors - this is just the beginning. Discover all the possibilities of a smart city system and build the neural foundation of the city of the future. Regain control over the infrastructure using a system based on shared experience.

14


Twórz efektywne i przyjazne miasto. Automatycznie.

Create an effective and friendly city. Automatically.

• • • • •

• • • • •

Lokalizacja opraw na mapie Pomiar parametrów elektrycznych Sterowanie oprawami Definiowanie alertów Generowanie i eksport raportów

Poznaj wszystkie funkcje inteligentnego systemu sterowania BIOTcloud.com

Discover all the functions of the intelligent control system at BIOTcloud.com

15

Luminaires’ location on the map Measurement of electrical parameters Luminaires’ control Defining alerts Generating and exporting reports


Let’s build a Smart City!

Profesjonalista Professionals Wzrost efektywności pracy Increased work efficiency Szybka i niezawodna komuniakcja z zespołem Fast and reliable team communication Szybsze usuwanie usterek Faster troubleshooting Lepsza kontrola pracy i podejmowanych zadań Better control of work and undertaken tasks


Włodarz Authorities

Mieszkaniec Citizens

Redukcja kosztów utrzymania infrastruktury Reduction of maintenance costs

Wzrost standardu życia Standard of living increase Wzrost bezpieczeństwa Safety enhancement

Optymalizacja wydatków Expenses optimization Wsparcie procesu decyzyjnego Decision-making proces suport

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Carbon footprint limitation

Wyższa skuteczność samorządu Higher municipal effectiveness

Wzrost zadowolenia Satisfaction increase

Dodatkowe korzyści Additional benefits

Budowa spełeczeństwa obywatelskiego Building a civil society

17


Smart City - nie stać nas na to, by myśleć tylko o oszczędnościach.

takiego profesjonalizmu jest LUG Light Factory, która posiada 30 letnie doświadczenie we współtworzeniu najlepszych praktyk europejskiej branży oświetleniowej. Dzięki niemu tworzy projekty placemakingowe, które poprawiają relacje mieszkańców z ich miastem - co potwierdza otrzymana dwa lata z rzędu nagroda Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. W 2018 była to rewitalizacja szczecińskich bulwarów, w tym roku nagrodę otrzymała modernizacja oświetlenia w mieście Zielona Góra, gdzie udało się uzyskać niezwykły efekt oświetleniowy i iluminacyjny, który nie tylko współgra z architekturą, ale stanowi jej duszę.

Technologia LED, przy pomocy której miasta na całym świecie modernizują oświetlenie – osiągając z miejsca oszczędności na poziomie 50-60% - to współczesna nam rewolucja, którą można przyrównać do pojawienia się pierwszych lamp ulicznych zasilanych energią elektryczną. To generacyjna inwestycja (bo przecież stawiane obecnie maszty będą nam służyć kilkadziesiąt lat, w trakcie których dziś jeszcze niewyraźne pojęcie inteligentnego miasta przyszłości stanie się standardem życia naszych dzieci), która niesie ze sobą natychmiastowe korzyści, pośród których niższe rachunki za prąd to jednak dopiero początek. Wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców, oddawanie miastu całych zapomnianych kwartałów, ulic, parków, czy skwerów, które dzięki

Demokratyzacja kreatywności. Nowe technologie w służbie miast. Nowoczesna infrastruktura oświetleniowa tworzy neuronową sieć, która stanowi podstawę smart city. Obecnie systemy – takie jak URBAN firmy LUG Light Factory – potrafią już bardzo wiele. Sterowanie oświetleniem, dostosowywanie natężenia do ruchu i pogody, optymalizacja pracy

(...) bardzo ważne jest, by inteligentne systemy, które staną się fundamentem dalszego rozwoju miejskiej technologii, były sojusznikiem wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, naukowców, władz miasta i biznesu. przemyślanemu projektowi oświetleniowemu mogą otrzymać nowe życie, wzmacnianie gospodarki miasta dzięki przedłużaniu aktywności mieszkańców i turystów tam, gdzie się tego oczekuje, wpływ światła na nasze życie jest ogromny. Czy jesteśmy na to przygotowani?

służb utrzymaniowych, szybsze reagowanie, zarządzanie majątkiem miejskim, zbieranie i analiza danych z przyłączonych sensorów – dzięki systemowi URBAN miasto odzyskuje kontrolę nad infrastrukturą. Ale to wciąż dopiero początek. Tempo zmian, które dotykają tkankę miasta wymaga od nas odpowiedzialności. Skąd wiemy, jakie wyzwania i możliwości otworzą się przed naszymi miastami za 10 lat? Dlatego bardzo ważne jest to, żeby liderem zmian pozostawały miasta i społeczności lokalne. Jak pokazuje doświadczenie – największe korzyści przynosi demokratyzacja kreatywności. Budowanie rozwiązań bazujących na wspólnych doświadczeniach – nie zamykanie się na jedno rozwiązanie i jednego dostawcę. Budowanie monopolu, gdy możliwy jest tryumf samorządu jest nieodpowiedzialne, dlatego bardzo ważne jest, by inteligentne systemy, które staną się fundamentem dalszego rozwoju miejskiej technologii, były sojusznikiem wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, naukowców, władz miasta i biznesu. Tylko otwartość systemu umożliwia miastom dalszy wertykalny i horyzontalny rozwój.

Masterplan. Placemaking. Odpowiedzialność. Stworzenie masterplanu oświetleniowego dla miasta wymaga interdyscyplinarnego podejścia i komplementarnej wiedzy wielu specjalistów. Dominium miejskiego światła obecnie podzielone jest pomiędzy architektów, inżynierów elektryków i specjalistów od transportu. To za mało, by realizować harmonijną i spójną wizję. Co więcej, niedoskonała współpraca biznesu z samorządem w połączeniu z brakiem kompetencji w miastach sprawia, że pomijamy wiele istotnych aspektów sprawy. Ile miast w Polsce zastanawia się, jak nieodpowiednio zaprojektowane i dobrane oświetlenie w mieście wpływa na dzieci, seniorów, zwierzęta i rośliny? Zanieczyszczenie nieodpowiednim światłem to problem, którego często ignorujemy – niewiele osób zastanawia się dlaczego z nocnych panoram naszych miast zupełnie zniknęły gwiazdy. A przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu pogody, światła i cyklu dobowego na nasz sen, samopoczucie i energię. Sztuczne światło oddziałuje na nas tak samo! Właśnie dlatego bardzo istotną sprawą jest, by współpracować z profesjonalistami. Przykładem

Z czego to sfinansować? W obliczu mniejszych niż dotychczas funduszy europejskich w nowej perspektywie budżetowej, samorząd musi sięgnąć po inne dostępne metody finansowania inwestycji – PPP, ESCO, kredyt. Ciekawą alternatywę stanowi model usługowy proponowany przez LUG Light Factory. Lighting as a Service to nowość, która umożliwia czerpanie korzyści z nowoczesnej technologii inteligentnego oświetlenia bez konieczności jej zakupu, a co za tym idzie – ponoszenia kosztów. Dzięki LaaS samorządowcy zyskują kolejne narzędzie, które pozwoli im odpowiedzialnie modernizować swoje miasta i przygotowywać je na nadchodzące wyzwania. Model usługowy nie wpływa na cashflow JST, ponieważ jego finansowanie odbywa się z wygenerowanej oszczędności – inaczej mówiąc środki, które do tej pory przeznaczane były na energię elektryczną z nadwyżką sfinansują nam nowoczesną infrastrukturę LED. Ryszard Wtorkowski, Prezes LUG Light Factory

18


Smart City - we can’t afford to think only about savings

unusual lighting and illumination effect, which not only harmonizes with architecture, but constitutes its soul. Democratization of creativity. New technologies in the service of cities. Modern lighting infrastructure creates a neural network that forms the basis of a smart city. Currently, systems - such as URBAN by LUG Light Factory - can do a lot. Lighting control, adjusting the intensity to traffic and weather, optimizing the operation of maintenance services, faster response, managing city assets, collecting and analyzing data from connected sensors - thanks to the URBAN system, the city regains control over the infrastructure. But this is still just the beginning. The pace of changes that affect the fabric

LED technology, with the help of which cities around the world are modernizing lighting - achieving savings of 50-60% from space - is a modern revolution that can be compared to the appearance of the first street lamps powered by electricity. It is a generational investment (after all, the masts currently being built will serve us for several decades, during which the vague concept of a smart city of the future will become the standard of living for our children today), which brings immediate benefits, among which lower electricity bills are just the

(...) it is very important that intelligent systems, which become the foundation of further development of urban technology, be an ally of all stakeholders: residents, scientists, city authorities and business. beginning . Increased safety and satisfaction of residents, giving the city all the forgotten quarters of streets, parks or squares - which thanks to a thoughtful lighting design can get a new life -, strengthening the city’s economy by prolonging the activity of residents and tourists where it is expected - the impact of light on our lives it’s huge. Are we prepared for this?

of the city requires responsibility from us. How do we know what challenges and opportunities will open to our cities in 10 years? That is why it is very important that cities and local communities remain the change leader. Experience shows - the greatest benefits are the democratization of creativity. Building solutions based on shared experience - not closing to one solution and one supplier. Building a monopoly when the self-government triumph is possible is irresponsible, so it is very important that intelligent systems, which become the foundation of further development of urban technology, be an ally of all stakeholders: residents, scientists, city authorities and business. Only the openness of the system enables cities to further vertical and horizontal development.

Masterplan. Placemaking. Responsibility. Creating a masterplan of lighting for the city requires an interdisciplinary approach and complementary knowledge of many specialists. The urban light dominion is currently divided between architects, electrical engineers and transport specialists. It is not enough to realize a harmonious and coherent vision. What’s more, the imperfect cooperation between business and local government combined with a lack of competence in cities means that we skip many important aspects of the case. How many cities in Poland are wondering how inadequately designed and selected lighting in the city affects children, seniors, animals and plants? Inadequate light pollution is a problem we often ignore - few people wonder why stars have disappeared from the night panoramas of our cities. And yet we are well aware of the enormous impact of weather, light and circadian cycle on our sleep, well-being and energy. Artificial light affects us the same! That is why it is very important to work with professionals. An example of such professionalism is LUG Light Factory, which has 30 years of experience in co-creating the best practices of the European lighting industry. Thanks to it, he creates placemaking projects that improve the relations of residents with their city - which is confirmed by the award of the Best Lighting Investment of the Polish Association of the Lighting Industry received two years in a row. In 2018 it was a revitalization of Szczecin’s boulevards, this year the prize was awarded to the modernization of lighting in the city of Zielona Góra, where it managed to achieve an

What to finance it from? In the face of smaller European funds than before in the new budget perspective, the local government must reach for other available methods of financing investments - PPP, ESCO, credit. An interesting alternative is the service model proposed by LUG Light Factory. Lighting as a Service is a novelty that allows you to benefit from modern intelligent lighting technology without having to buy it, and thus - to bear the costs. Thanks to LaaS, local government officials gain another tool that will allow them to responsibly modernize their cities and prepare them for upcoming challenges. The service model does not affect the cash flow of JST, because its financing is based on the generated savings - in other words, the funds that were previously allocated to electricity will more than finance modern LED infrastructure. Ryszard Wtorkowski, LUG Light Factory President

19


SUCCESS STORIES Smart city

20 30 38 48 54 60

A2 HIGHWAY, POZNAŃ, POLAND

MOSZCZENICA, POLAND

CHMIELNICKIEGO, LWOW, UKRAINE

Placemaking

PALMHOUSE, ZIELONA GÓRA, POLAND

CENTRAL PARK NISPORENI, MOLDOVA

KARPACZ, POLAND

20


Street lighting

66

JENA, GERMANY

80

NAMUR, BELGIUM

86

KAUNAS, LITHUANIA

100

ISTOÄŒNO SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

106

PRIBOJ, SERBIA

21


LIGHTING CONTROLS by

A2 HIGHWAY POZNAŃ, POLAND Photos: Michał Pasek 22


21 23


smart lighting • 1.400 opraw z wewnętrznymi kontrolerami iBLOC wyposażonymi w urządzenia do pomiaru mocy 1.400 luminaires with internal iBLOC controllers equipped with power measurement devices • 30 gateway’ów HUBiot-2 30 HUBiot-2 gateways Z autostrady łączącej Berlin i Warszawę, na odcinku wzdłuż południowych granic aglomeracji poznańskiej, korzysta na dobę ponad 60 000 pojazdów. Z uwagi na liczne skrzyżowania autostradowe i wjazdy do miasta, ten 6-kilometrowy odcinek autostrady uznawany jest za jedną z najbardziej krytycznych infrastruktur drogowych w Polsce, przy której kluczowego znaczenia nabierają najwyższe standardy jakości oświetlenia, zarządzania, komunikacji i niezawodności. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że LUG URBAN spełnił wszystkie wymagania jakości i potencjału funkcjonalnego i został wybrany spośród innych rozwiązań.

The Berlin – Warsaw highway link on the section running along the southern tolls of the Poznań agglomeration is used by 60.000 vehicles a day. With multiple highway junctions and city entries, this 6 kilometer long highway is recognized as one of the most critical infrastructure in Poland, where top quality standards of lighting, managament, communication and reliability are crucial. That is why we are very proud that the LUG URBAN met all the requirements of highest quality and functional capability and was chosen among other solutions. 24


Dedykowane rozwiązanie: Dedicated solution: Funkcja pomiaru mocy z szaf - konkretny model urządzenia wybrany przez Inwestora i zintegrowany z systemem LUG URBAN The function of measuring power from cabinets - a specific model selected by the Investor integrated with the system

Dodatkowe monitorowanie stanu przełączania między trybami astrodim, a innymi trybami sterowania Additional monitoring of the switch status between astrodim and other modes

Monitorowanie otwarcia szafek Cabinet opening monitoring

Możliwość zdalnego sterowania za pomocą styczników włączających zasilanie opraw Possibility of remote control with contactors switching on power supply of luminaires.

Załącznia harmonogramów świecenia na podstawie danych o natężeniu ruchu zebranych przez kamery zainstalowane na autostradzie Lighting patterns ignition on the basis of traffic intensity data collected by the cameras installed on the highway

23 25


photo: Autostrada Wielkopolska

Liniowy układ infrastruktury wymaga dodatkowych testów jakości sieci. Wykorzystane urządzenia gwarantują niezachwiane połączenie na 6 kilometrach strategicznie istotnej drogi autostradowej. The linear infrastructure layout requires additional network quality tests. The devices used assures an unwavering connection at 6 kilometers of a strategically important highway.

26


25 27


A2 HIGHWAY POZNAŃ KOMORNIKI

28


29KOMORNIKI, POLAND

2 NAGRODA NAJLEPSZA INWEST YCJA OŚWIETLENIOWA 2019 Konkurs organizowany przez Polski Związek Przemysł Oświetleniowego II nagroda w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG I TERENÓW PUBLICZNYCH - Droga krajowa nr 5, europejska trasa E261 (odcinek w Komornikach) „Postawion dwa cele: zwiększenie bezpieczeństwa na i w otoczeniu drogi oraz obniżenie energochłonności zainstalowanych punktów świetlnych. Oba cele zostały osiągnięte. Uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy oraz znaczne obniżenie zużycia energii.” Krzysztof Nowakowski, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Przewodniczący Jury Warsaw Development Planning Office, Jury Chairman

THE SECOND PRIZE the BEST LIGHTING PROJEC T 2019 Contest organised by the Polish Lighting Industry Association second prize in category LIGHTING OF ROADS AND PUBLIC AREAS - National road No. 5, European route E261 (road section in Komorniki) ”Two goals were set: increasing safety on and around the road and reducing the energy consumption of installed lighting points. Both goals have been achieved. A very good lighting effect and a significant reduction in energy consumption were obtained.”


32


KOMORNIKI, POLAND

33


gmina

MOSZCZENICA POLAND Photos: Piotr Jaworek Fotoliner

LIGHTING CONTROLS by

34


35


2139 URBINO LED

Inteligentnych opraw LED w systemie Smart City “Future Proof” Intelligent LED luminaires in the Smart City “Future Proof” system.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego to kolejny element związany z cyfryzacją gminy w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne.” „The modernization of street lighting is another element of the commune’s digitization based on modern IT solutions.” Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Jędrzejczyk Gmina Moszczenica na zdjęciu z Wójtem Marcelim Piekarkiem (po lewej)

36


SMART MOSZCZENICA community

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Moszczenica, która rozpoczęła się latem 2019 r., objęła wymianę 1383 istniejących opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne oprawy LED oraz montaż 755 nowych punktów świetlnych na istniejących i nowych słupach oświetleniowych. Łącznie zamontowano 2138 opraw oświetleniowych. Wszystkie oprawy wyposażone zostały w wewnętrzne kontrolery iBLOC pracujące w meshowej sieci radiowej. Komunikację z chmurą zapewnia ponad 40 podłączonych do sieci przy pomocy miejskiego systemu Wi-Fi gatewayów HUBiot-1. The modernization of street lighting in the Moszczenica county, which began in the summer of 2019, includes the replacement of 1383 existing sodium and mercury luminaires with modern ones made in LED technology, the construction of 755 new lighting points . A total of 2138 luminaires were installed. All the new luminaires were equipped with the internal iBLOC controllers operating in a mesh radio network. Communication with the cloud is provided by over 40 HUBiot-1 gateways connected to the network using municipal Wi-Fi system.

Dedykowane rozwiązanie: Dedicated solution: Instalacja systemu w rozległej gminie wiejskiej (23 sołectwa). Szczególne znacznie wygodnej i skutecznej konserwacji i serwisu. System installation in a vast rural commune (23 districts). Convenient and effective maintenance & service of particular importance.

Komunikacja oparta na miejskiej sieci bezpłatnego Wi-Fi. Brak jakichkolwiek opłat za komunikację. System installation in a vast residential area (several dozen towns and villages). Convenient and effective maintenance & service of particular importance.

Natężenie oświetlenia skorygowane po zakończeniu inwestycji na podstawie ankiet i dyskusji z mieszkańcami. Modernizacja wzmacniająca więzi lokalnej społeczności. Lighting intensity adjusted after completing the investment based on surveys and discussions with the residents. Inclusive growth.

Zwiększone bezpieczeństwo na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Improved safety on national, voivodship, poviat and commune roads.

40 gateway’ów, które stanowią podstawę do dalszego rozwoju inteligentnych funkcji Smart City (w najbliższej przyszłości planowana instalacja kamer monitorujących). 40 gateways, which are the basis for further development of the smart function (installation of surveillence cameras planned).

37


38


gmina MOSZCZENICA Zestawienie wygenerowanej oszczędności, na podstawie audytu efektywności energetycznej Summary of the generated savings, based on a tender specification materials

przed | before

po | after

Ilość punktów świetlnych | Number of light points

1392

2147

Energochłonność punktu oświetleniowego Energy consumption of a light point [W]

116

49

Moc zainstalowana | Installed power [kW]

161

105

Czas świecenia rocznie [h] | Lighting time [h/year]

4000

4000

Wielkość emisji CO2 [kg/rok] | CO2 emission [kg/year]

515 245

335 160

Wielkość emisji NO2 [kg/rok] | NO2 emission[kg/year]

616

401

Zużycie energii roczne [kWh] | Energy consumption [kWh/year]

645 670

420 000

Szacunkowy koszt energii elektrycznej brutto [zł] Estimated gross electricity cost [zł]

271 181,4

176 400

Koszty inwestycji brutto [zł] | Gross investment cost [zł]

-

2 919 800

Koszty inwestycji przy dofinansowaniu 85% [zł] Investment costs with 85% co-financing [€]

-

902 052 6 lat | years

ROI

Harmonogram świecenia Lighting schedule Dedykowany harmonogram świecenia dla Gminy Moszczenica opiera się na zegarze astronomicznym i powiązany jest z dobowym cyklem światła słonecznego. Uruchomienie opraw rozpoczyna się pięć minut przed zachodem słońca, a strumień wzrasta stopniowo. Następująca w późnych godzinach nocnych redukcja mocy generuje dodatkowe oszczędności. The dedicated lighting schedule for the commune of Moszczenica is based on an astronomical clock and is associated with a daily cycle of sunlight. Launch of the luminaires begins five minutes before sunset and the lumen output increases gradually. The power reduction that occurs late at night generates additional savings.

39


System LUG URBAN w sposób inteligentny grupuje oprawy i komunikaty na mapie, dzięki czemu użytkownik zawsze otrzymuje odpowiednie dane w przystępny i czytelny sposób. The LUG URBAN system intelligently groups luminaires and notifications on the map, thanks to which the user always receives relevant data in an accessible and legible way.

widok zagregowany | aggregate view

40


widok szczegółowy | detailed view

41


CHMIELNICKIEGO LWOW UKRAINE

42


39 43


CHMIELNICKIEGO LWOW UKRAINE

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicy Chmielnickiego we Lwowie to pierwsza inwestycja zrealizowana w wspólnie z firmą LUG Light Factory. Oprawy URBINO LED wyposażone w złącza NEMA spełniają wszystkie oczekiwania stawiane nam przez władze miasta, które obsługujemy. Stopniowo poprawiamy jakość światła w całym mieście dobierając przy tym partnerów, którzy gwarantują bezproblemowe rozszerzenie projektu o funkcje smart lighting, w które już wkrótce chcemy zacząć wyposażać wybrane inwestycje. Dyrektor Trach Mihailo Romanovich, LKP „LvivSvitlo”

The comprehensive modernization of lighting in Chmielnicki Street in Lviv is the first investment carried out in a cooperation with LUG Light Factory. URBINO LED luminaires equipped with NEMA connectors meet all expectations of the city authorities that we operate. We are gradually improving the quality of light throughout the city by selecting partners who guarantee troublefree extension of the project to include smart lighting functions, in which we soon want to start equipping selected investments. Director Trach Mihailo Romanovich, LKP „LvivSvitlo”

44


41 45


46


”Future-proof” lighting luminaires Oprawy oświetleniowe „Future-proof” Wszystkie oprawy wyposażone zostały w standardowe złącze NEMA. Takie rozwiązanie umożliwia rozbudowę modernizowanej infrastruktury o system sterowania LUG URBAN w przyszłości bez konieczności kosztownego demontażu i modyfikacji opraw. ”Future-proof” lighting luminaires All luminaires have been equipped with a standard NEMA connector. This solution allows the future extension of the infrastructure with the LUG URBAN smart lighting system without the need for costly disassembly and modification of the luminaires.

47


Oświetlenie parkowe Park luminaires Kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających przestrzeni. Complete solutions for the most demanding spaces.

Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Proces tworzenia takiej wartościowej przestrzeni to placemaking, który oznacza twórcze podejście do projektowania miejsc. Nie tylko budynków i infrastruktury, ale przede wszystkim pozytywnych uczuć. Poznaj nową mapę miasta LUG!

Light of the highest quality, combined with the professional support of LUG designers, is the perfect complement to any urban investment that is part of the conscious creation of a safe and modern space. The process of creating such a valuable space is called placemaking, which stands for a creative approach to designing places. Not only buildings and infrastructure, but also positive atmosphere in the city. Explore the new map of light!

Poznaj profesjonalne oprawy parkowe, które pozwolą Ci oświetlić nawet najbardziej wymagającą przestrzeń – od skwerów i alejek, poprzez kampusy i deptaki, aż po parki i place zabaw. Rozwiązania parkowe LUG to dwie rodziny opraw. Pierwsza z nich współdzieli wzornicze DNA oprawy AVENIDA LED, która została wyróżniona prestiżową nagrodą IF Design Award. Druga rodzina wywodząca się wprost z oprawy PARQUE LED już wkrótce zaskoczy przemyślanym i odważnym designem.

Meet the family of park luminaires that will allow you to light even the most demanding spaces – from squares and alleys through campuses and promenades to parks and playgrounds. LUG park solutions consist of two luminaire families. First shares the design DNA of the AVENIDA LED luminaire, which was awarded the prestigious IF Design Award. The second family coming directly from the PARQUE LED luminaire will soon surprise you with its thoughtful and bold design.

48


AVENIDA HERITAGE LED

AVENIDA MODERN HAT LED

PARQUE LED

2020 PREMIERE

AVENIDA BOLLARD LED

49


50


Bezpieczeństwo, komfort i przyjemność w przestrzeni miejskiej zaczyna się od światła - dlatego powinieneś pomyśleć o produktach o uznanej jakości! AVENIDA LED to nowoczesna oprawa na źródła światła LED, przeznaczona do oświetlania parków, terenów zielonych, przestrzeni publicznych i centrów społecznych. Prosta forma oprawy pasuje do różnych środowisk architektonicznych zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych. Safety, comfort and pleasure in urban spaces begins with the light – that is why you should think about products with recognized quality! AVENIDA LED is a modern luminaire for LED light sources, designed for lighting parks, green areas, public spaces and social centers. The simple form of the luminaire fits into a variety of architectural environments - both modern and classic.

Dwa sposoby oświetlenia: ukierunkowane i dookólne

4 niezależne moduły soczewek pozwolą kształtować światło i oświetlać każdy szczegół układu parku.

Two lighting ways: directed & omni-directional

4 independent lens modules will allow you to shape the light and illuminate every detail of the park’s layout.

Nagrodzone wzornictwo

Potwierdzona jakość najlepszego projektu, który nada Twojej przestrzeni charakteru.

Recognized design

Confirmed quality of the best design which will give your space a character.

Trwała konstrukcja

Stop aluminium o zmniejszonej zawartości miedzi zwiększa odporność na korozję (IP66, IK10)

Durable construction

Aluminum alloy with reduced copper content increases corrosion resistance (IP66, IK10)

Uniwersalny montaż

Łatwy i solidny montaż na słupach o średnicach 48mm, 60mm i 76mm

Universal mounting

Ø48mm Ø60mm Ø76mm pillars universal mounting

Smart-Ready

Oprawa może być wyposażona w gniazdo NEMA lub Zhaga AVENIDA LED can be equipped with NEMA or ZHAGA socket

Wydajność do 146 lm/W Efficiency up to 146 lm/W Certyfikat ENEC ENEC certificate

51


52


PALMHOUSE ZIELONA GÓRA POLAND Photos: Jacek Papecki Agata Szulc-Szynaka

49 53


54


1 NAGRODA

THE FIRST PRIZE

NAJLEPSZA INWEST YCJA OŚWIETLENIOWA 2018

the BEST LIGHTING PROJEC T 2018

Konkurs organizowany przez Polski Związek Przemysł Oświetleniowego

Contest organised by the Polish Lighting Industry Association

I nagroda za: rewitalizację oświetlenia w miejskiej przestrzeni Zielonej Góry: Winne Wzgórza (oświetlenie Palmiarni i Parku Winnego) i iluminację ruin zamku w Zatoniu.

the first prize for: revitalization of lighting in the urban space of Zielona Góra: Wine Hills (lighting of the Palm House and the Vine Park) and illumination of the palace ruins in Zatonie.

Komisja, przyznając I nagrodę podkreśliła wyjątkowy charakter inwestycji oświetleniowych, które wyrażają się zarówno poprzez bardzo profesjonalny dobór jak i rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz fakt, że uzyskano niezwykły efekt oświetleniowy i iluminacyjny, który nie tylko współgra z architekturą, ale stanowi jej duszę.

By granting the first prize the jury highlighted the unique character of lighting, expressing both through professional selection and placement of lighting luminaires and the fact that an extraordinary lighting effect was accomplished. The lighting not only harmonizes with the architecture, but also constitutes its soul.

51 55


Celem prac projektowych LUG w przypadku Palmiarni była iluminacja budynku poprzez zalanie całej roślinności światłem przy pomocy opraw zamontowanych na specjalnej konstrukcji wewnątrz obiektu. Oprawy zostały też zamontowane na zewnątrz budynku na pięciometrowych słupach, oraz umieszczone na budynku tak, by podświetlić jego konstrukcję. Są to dwie iluminacje połączone w systemie DMX i zrealizowane za pomocą opraw MODENA RGB o takich parametrach, które pozwalają na pracę w temperaturze dochodzącej do +55ºC, bo takie właśnie temperatury występują w tego typu obiektach. System sterowania DMX został zaprogramowany tak, by uzyskać efekt przejść tonalnych całej palety barw, jak również animacji kolorystycznych. Ten zabieg iluminacyjny miał na celu podkreślenie walorów budynku Palmiarni - bardzo ważnego dla Zielonej Góry i jej mieszkańców, dla których jest miejscem spotkań towarzyskich całych rodzin oraz najpopularniejszym miejscem odwiedzanym przez turystów.

The purpose of LUG design works in the case of the Palm House was the illumination of the building by flooding all of the greenery with luminaires mounted on a special construction inside the facility. The luminaires have also been mounted on the outside of the building on five meter poles, and placed on the building to highlight its construction. These two illuminations connected in the DMX system and realized with MODENA RGB luminaires with parameters that allow them to function at a temperatures of up to + 55ºC, because those are the temperatures reached in this type of application. DMX system control has been programmed to get the effect of tonal transitions of the entire color palette as well color animation. This illumination treatment had to emphasize the advantages of the Palm House building - very important for Zielona Góra and its residents for whom it is a place for social gatherings for residents as well the most popular place visited by tourists.

Park Winny jest integralna częścią Palmiarni, z którą razem tworzą spójne założenie urbanistyczno - parkowe. Kompleksowe oświetlenie parku zostało zrealizowane na latarniach parkowych, słupkach niskich, oświetleniu kierunkowym, podwodnym i fontannowym. Oświetlono górkę saneczkową. Całość oświetlenia realizowana w technologii LED. Zainstalowany system sterowania oświetleniem posiada funkcje redukcji mocy, monitoringu parametrów technicznych opraw i zarządzania nimi poprzez stronę WWW - w czasie rzeczywistym z pozycji komputera lub urządzenia mobilnego. Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe są tak skonstruowane, by nie emitowały światła w przestrzeń, dzięki czemu są zgodne z dyrektywą Dark Sky. Oświetlenie Parku Winnego spełniło wymogi stawiane w PFU.

Vine Park is an integral part of the Palm House, together they form a coherent urban and park layout. Comprehensive lighting of the park was realized on park lanterns, bollards, directional lighting, underwater and fountain lighting. The tobogganing hill was illuminated. The whole lighting system was realized using LED technology. The installed lighting control system has the functions of power reduction, monitoring of technical parameters of luminaires and managing them through a website - in real time froma computer or mobile device. All luminaires used are designed so that they do not emit light into space, thanks to which they are compliant with the Dark Sky directive. The Lighting of Vine Park met the requirements set in PFU.

56


„Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjo-nalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji, wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Proces tworzenia właśnie takiej wartościowej przestrzeni to placemaking, który oznacza twórcze podejście do projektowania miejsc. Nie tylko samych budynków i infrastruktury, ale także pozytywnych uczuć. Właśnie takie podejście do miejskich inwestycji w Zielonej Górze pozwoliło uzyskać efekty, które pozytywnie wpływają na jakość życia w dynamicznie rozwijającym się mieście.”

Light of the highest quality, combined with the professional support of LUG designers, is the perfect complement to any urban investment that is part of the conscious creation of a safe and modern space. The process of creating such a valuable space is called placemaking, which stands for a creative approach to designing places. Not only buildings and infrastructure, but also positive atmosphere in the city. This approach to urban investments in Zielona Góra made it possible to achieve effects that positively affect the quality of life in a dynamically developing city.

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra President of the City of Zielona Góra

53 57


CENTRAL PARK NISPORENI MOLDOVA

58


55 59


Wiatrak, zlokalizowany w parku centralnym stanowi dumę mieszkańców miasta. Konstrukcja samego wiatraka wznosi się prawie 12 metrów ponad odrestaurowany park, do oświetlenia którego wykorzystano ponad 50 opraw parkowych AVENIDA LED. Uroczyste otwarcie atrakcji stanowiło święto dla mieszkańców miasta, a sama inauguracja połączona z pokazem świetlnym i fajerwerkami została uświetniona obecnością wielu znakomitych gości.

The impressive Windmill, located in the central park, is the pride of the city’s inhabitants. The construction of the windmill itself rises almost 12 meters above the restored park, for which more than 50 AVENIDA LED park luminaires were used. The ceremonial opening of the attraction was a holiday for the city’s inhabitants, and the inauguration combined with a light show and fireworks was honored by the presence of many excellent guests.

Park Centralny, którego modernizację oparliśmy o wysokiej klasy oświetlenie parkowe i iluminacyjne, stanowi teraz atrakcję turystyczną miasta. Wspólnie z firmą LUG Light Factory nadaliśmy parkowi nową miejską funkcję i przedłużyliśmy godziny jego funkcjonowania, tworząc nowoczesną i bezpieczną przestrzeń.

The Central Park, whose modernization is based on high-class park and illumination lighting, is now a tourist attraction of the city. Together with the LUG Light Factory company, we gave the park a new urban function and extended its operating hours, creating a modern and safe space. Grigorii Robu, Mer Nisporeni

60


61


KARPACZ POLAND Photos: Michał Pasek

62


59 63


Modernizacja oświetlenia w tym górskim kurorcie objęła całe miasto i 1 386 opraw ulicznych i parkowych. W ciągu półtora roku w Karpaczu wszystkie latarnie starego typu zostaną wymienione na ledowe. Wartość prac to ponad 7,2 miliona złotych. Główny powód, dla którego zdecydowano się wymienić dotychczasowe oprawy oświetlenia na nowoczesne oprawy LED była poprawa bezpieczeństwa – poprzez poprawę jakości światła w miejscach, gdzie dotychczas wykorzystywano oświetlenie sodowe i rtęciowe, jak i również na nowych ulicach, które do tej pory nie były oświetlone. Modernizacja przyniesie dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. The modernization of lighting in this mountain resort covered the entire city and 1,386 street and park luminaires. Within a year and a half in Karpacz, all legacy lighting will be replaced with modern LED luminaires. The value of the whole project is over 7.2 million zlotys. The main reason why it was decided to replace the existing luminaires was to improve safety - by improving the quality of light in places where sodium and mercury lighting was previously used, as well as on new streets that were not illuminated at all. The modernization will bring additional tens of thousands of zlotys of savings annually.

64


KARPACZ POLAND

61 65


66


KARPACZ POLAND

67


68


KARPACZ POLAND 1 386

65 69

opraw ulicznych i parkowych street and park luminaires


70


JENA, GERMANY Photos: Jacek Patecki

71


Masterplan dla miasta.

Jakość opraw LUG Light Factory

Oczekiwania wobec dostawcy rozwiązań oświetleniowych.

Smart lighting. Oszczędności

Miasto Jena jest w trakcie opracowywania i wdrażania masterplanu oświetleniowego dla miasta. Plan podzielony został na trzy główne części – oświetlenie traktów pieszych i parków, ulic, a także kwestie związane z reklamą świetlną. W chwili obecnej trwają prace koordynacyjne z zainteresowanymi stronami. Przeprowadziliśmy również pierwszy przetarg na dostawę ulicznych opraw oświetleniowych.

Zastosowane oprawy LUG były przekonujące pod każdym względem. Są łatwe w utrzymaniu, mają wysoki poziom niezawodności i mają doskonałe właściwości świetlne. Muszę również powiedzieć, że chociaż mają nowoczesny design, harmonijnie wtapiają się w otoczenie – co od początku było dla nas bardzo ważne. Warto również zwrócić uwagę, że od momentu oddania inwestycji do użytku do Magistratu nie wpłynęła żadna skarga – co świadczy o pozytywnym przyjęciu rozwiązania przez mieszkańców miasta.

Dostawcy i kontrahenci powinni być w stanie zagwarantować wysoki poziom niezawodności, bezpieczeństwa i elastyczności. Należy zagwarantować bezproblemowe działania, a także szybką wymianę w przypadku roszczenia gwarancyjnego. Taki efekt można osiągnąć tylko w przypadku dostawcy, którego rozwiązania charakteryzują się łatwą konserwacją, bezproblemową obsługą, dobrą współpracą gwarancyjną oraz dodatkowym funkcjom z zakresu smart lighting.

Dzięki ściemnianiu w nocy możemy zaoszczędzić ponad 50% energii w porównaniu z oprawą bez ściemniania. Ponadto natężenie światła możemy centralnie zwiększyć w fazie zmierzchu, co z kolei prowadzi do większego bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Zastosowanie nocnych faz ściemniania pozwala ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, jak również minimalizuje zanieczyszczenie światłem. Zastosowane rozwiązanie umożliwia integrację sterowania na poziomie centralnym.

Wolfgang Hillesheim Kierownik Działu Elektrotechniki Kommunalservice Jena Head of Electrical Engineering Department Kommunalservice Jena

Masterplan for the city.

Quality of LUG Light Factory luminaires.

The city of Jena is in the process of developing and implementing a lighting masterplan for the city. The plan was divided into three main parts - lighting of pedestrian routes and parks, streets, as well as issues related to illuminated advertising. Coordination with stakeholders is ongoing. We also conducted the first tender for the supply of street lighting.

The LUG luminaires used were convincing in every respect. They are easy to maintain, have a high level of reliability and have excellent lighting properties. I must also say that although they have a modern design, they blend in harmoniously with the surroundings - which was very important to us from the beginning. It is also worth noting that since the investment was commissioned for use in the Magistrate, no complaint was received - which indicates a positive acceptance of the solution by the city’s residents.

Expectations towards the supplier of lighting solutions.

Smart lighting. Savings

Suppliers and contractors should be able to guarantee a high level of reliability, security and flexibility. You must ensure trouble-free operation and quick replacement in the event of a warranty claim. This effect can only be achieved with a supplier whose solutions are characterized by easy maintenance, trouble-free operation, good warranty cooperation and additional smart lighting functions.

Thanks to dimming at night we can save over 50% of energy compared to a luminaire without dimming. In addition, the light intensity can be increased centrally in the dusk phase, which in turn leads to greater safety and comfort for road users. The use of nighttime dimming phases reduces the negative impact on the environment as well as minimizes light pollution. The applied solution enables the integration of control at the central level.

72


600 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires 69 73


By Henry Mühlpfordt - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9576692

74


Wykorzystując potencjał projektowy oprawy URBINO LED, w ramach projektu wpisującego się w masterplan oświetleniowy dla miasta, zrealizowano wiele różnorodnych przestrzeni miejskich. Utilizing the design potential of the URBINO LED luminaire, a variety of urban spaces have been implemented as part of the project that is part of the lighting masterplan for the city.

71 75


76


77


ZIELONA GÓRA POLAND Photos: Michał Pasek

78


75 79


240 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires Mocno obciążona ulica Bohaterów Westerplatte – centralna arteria miasta - od lat wzbudzała chęć stworzenia alternatywy dla kierowców. Pod koniec 2016 roku ogłoszono przetarg na inwestycję drogową zwaną Trasą Aglomeracyjną, która miała łączyć ul. Dworcową i ul. Zjednoczenia. Pierwsze prace rozpoczęły się w maju 2017 roku, a ich łączny koszt pierwotnie szacowano na 22,5 mln zł. Półtora kilometrowa trasa w najszerszym odcinku ma 4 pasy ruchu o łącznej szerokości 14m. Wzdłuż drogi biegnie ścieżka rowerowa, a na początku i na końcu trasy powstały ronda. W związku z tak dużym obszarem należało wyburzyć 9 budynków. 31 maja 2019 nadszedł długo oczekiwany moment otwarcia całej trasy Aglomeracyjnej finalnie wartej ponad 40 mln zł. Miasto zyskało wygodny odcinek śródmiejskiej obwodnicy, który w najwyższym standardzie połączył ze sobą dotychczas słabo skomunikowane obszary miasta.

The heavily laden Bohaterów Westerplatte street - the central artery of the city - has been arousing the desire to create an alternative for drivers for years. At the end of 2016, a tender was announced for a road investment called the Agglomeration Route, which was to connect Dworcowa street and Zjednoczenia street. The first works began in May 2017, and their total cost was initially estimated at PLN 22.5 million. One and a half kilometer route in the widest section has 4 traffic lanes with a total width of 14m. A bike path runs along the road, and roundabouts have been created at the beginning and end of the route. Due to such a large area, nine buildings had to be demolished. May 31, 2019 came the long-awaited moment of opening the entire Agglomeration route, finally worth over PLN 40 million. The city has gained a comfortable section of the downtown beltway.

80


77 81


82


83


NAMUR BELGIUM Photos: Nathalie Peters

84


namur

81 85


Ch

Ch au s

sé e

ée s s Jean-Pol GRANDMONT - OWN WORK, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107777 By u Bouge a

Saint-Servais

Bouge

Namur

N80

bre

Jambes

Rue de

Dav e

N4

N947 e

ée

ss au

de M

N92

Avenue Parc D’amee Boulevard De La Meuse Chemin Du Beez Pont De Briques Chemin Vers L’ile Rue Bois De Wellenne La Meu Lives-sur-Meuse Rue De La Sarriette se Rue De Chaussée de Liè g e L’emprunt Loyers Rue Des Mesanges Rue Des 15 Peupliers Rue Des Pins Sylvestres Rue Des Pinsons Rue Du Ble D’or Rue Du Fenouil Rue Du Foyer Jambois Rue Du Lieutenant Biname Rue Du PassageLoyers D’eau Rue Du Petit Ry 15 Rue Du Sart Hulet Rue Du Sart Hulet Rue Duhainaut Rue Gameda Rue Paul Janson Erpent Rue Philippart Rue Pierre Du Diable Rue Vas-t’y-frotte Rue Victor Nonet Rue Villan

Ch

l de

Rue d e Da ve

ué cq e aV

N Bouge 14 JAMBES

m Sa

N954

A

14

e ch ar

Bois Brulé

86

E411


Zrealizowany projekt modernizacji oświetlenia w dzielnicy Jambes w Namurze – stolicy Walonii, to przykład odpowiedzialnego podejścia do oświetlenia kwartałów mieszkalnych. Dobrej jakości światło, unikanie nadmiernego prześwietlenia ulic, oszczędność energii i dobre samopoczucie mieszkańców to podstawy każdego udanego projektu oświetleniowego.

The project of lighting modernization in the Jambes district in Namur - the capital of Wallonia, is an example of a responsible approach to lighting of residential quarters. Good quality light, avoiding excessive overexposure of the streets, energy saving and well-being of the residents are the basis of any successful lighting project. Confirmed quality of implementation and professionalism of design allowed us to strengthen a positive image on a demanding market and win next projects. Soon the modernization of lighting in the city of Louvain-la-Neuve will be completed. We are also beginning the implementation of a lighting modernization project throughout Wallonia, in connection with which we will manufacture over 16,000 luminaires.

Potwierdzona jakość realizacji i profesjonalizm projektowy pozwoliły nam umocnić pozytywny wizerunek na wymagającym rynku i wygrać następne realizacje. Już wkrótce zakończona zostanie modernizacja oświetlenia w miejscowości Louvain-la-Neuve. Przystępujemy również do realizacji projektu modernizacji oświetlenia w całej Walonii, w związku z którym wyprodukujemy ponad 16 000 opraw.

83 87


1300 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires

88


NAMUR, BELGIUM

89


90


KAUNAS LITHUANIA

87 91


By Arroww - own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12686012

KAUNAS LITHUANIA Kowno to drugie pod względem mieszkańców miasto Litwy, zamieszkiwane przez 320 tysięcy osób. Od lat realizujemy projekty oświetleniowe w mieście, oświetlając różnorodne przestrzenie – począwszy od dróg i przejść dla pieszych, poprzez parki, ścieżki rowerowe, aż po oświetlenie architektoniczne budynków.

Kaunas is the second largest city in Lithuania with a population of 320,000. For years, we have been implementing lighting projects in the city, illuminating various spaces - from roads and pedestrian crossings, through parks, bicycle paths, to architectural lighting of buildings.

W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy w mieście 5 ważnych inwestycji, które na nowo przedstawiają mieszkańcom rzekę, poprawiają bezpieczeństwo, tworzą przyjazną przestrzeń do aktywności oraz nadają charakter uliczkom ścisłego centrum.

In recent months, we have completed 5 important investments in the city, which re-introduce the river to residents, improve safety, create a friendly space for activity and give the character of the streets of the city center.

92


A. Mickeviciaus street

Nemunas bicycle road

A. Smetonos avenue

Partizanu street

Panemune park

93


A. Smetonos street, KAUNAS

200 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires 94


Oświetlenie dróg, chodników i ścieżek rowerowych nad dwoma brzegami rzeki przybliżyło ją do mieszkańców, którzy dzięki tej inwestycji na nową odkrywają Niemno. Projekt oświetleniowy minimalizuje zanieczyszczenie światłem na terenie biologicznie czynnym i skupia światło tam, gdzie jest potrzebne by zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu. Oświetlenie realizowane jest w pobliżu domów jednorodzinnych, dlatego projektanci LUG tak dobrali soczewki, by ograniczyć kierowanie strumienia na budynki mieszkalne.

Oświetlenie dróg, chodników i ścieżek rowerowych nad dwoma brzegami rzeki przybliżyło ją do mieszkańców, którzy dzięki tej inwestycji na nową odkrywają Niemno. Projekt oświetleniowy minimalizuje zanieczyszczenie światłem na terenie biologicznie czynnym i skupia światło tam, gdzie jest potrzebne by zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu. Oświetlenie realizowane jest w pobliżu domów jednorodzinnych, dlatego projektanci LUG tak dobrali soczewki, by ograniczyć kierowanie strumienia na budynki mieszkalne.

91 95


Partizanu street, KAUNAS

400 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires

Oświetlamy wszystkie rodzaje dróg – od autostrad, przez ringi i obwodnice średnicowe, po kameralne uliczki w ścisłych centrach miast. Kierując się normami i najlepszymi praktykami nie zapominamy, że światło w mieście musi współgrać z charakterem miejsca.

We light all types of roads - from highways, through ring roads and city beltways, to intimate streets in the city centers. Guided by norms and best practices, we do not forget that the light in the city must be in harmony with the character of the place.

96


A. Mickeviciaus street, KAUNAS

40 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires

97


Panemune park, KAUNAS

200 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires

98


Romantyczny park krajobrazowy Ponemune na obrzeżach Kowna od lat zachwyca spokojem i naturalnym pięknem. Dziś dobrze oświetlony zyskał dodatkowy atutu, a dzięki dobremu projektowi oświetleniowemu goście mogą korzystać z jego uroków również w godzinach wieczornych.

The romantic Ponemune nature park on the outskirts of Kaunas has been delighting with its peace and natural beauty for years. Today, well-lit has gained an additional advantage, and thanks to a good lighting design, guests can enjoy its charms even in the evening.

99


URBINO LED

URBINI LED

URBINO PLUS LED

URBANO URBANO LED LED URBANO PLUS LED

of street lighting – URBANO LED

olish Institute of Industrial Design awards the best designed products market with the Good Design award. In 2015, the award in the public sphere nted to LUG’s URBANO LED. a streetlight luminaire for city and express roads. The constructors of med at creating a product that would meet the requirements of new ojects and at the same time be suitable for modernization of already ing solutions. The luminaire body has an aerodynamic, ultra-thin profile s exposure to wind and a self-cleaning surface which helps to maintain the g parameters throughout the luminaire’s lifetime. The construction of ows for simple mounting and service as well as adjustability. The luminaire is with control systems which can be operated with a smartphone and LLOC – system allowing for adjusting the lighting parameters to the users’needs.

100


Oświetlenie infrastrukturalne Infrastructure lighting Inteligentna technologia LED i najwyższe standardy efektywności Intelligent LED technology and the highest efficiency standards Projekty infrastrukturalne, które bezpośrednio poprawiają relacje mieszkańców z ich miastem, to nasza specjalność. Pomagamy realizować projekty infrastrukturalne na każdym etapie, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem i pasją do tworzenia oświetlenia najlepszej jakości. Inteligentne oprawy LUG to natychmiastowe korzyści, pośród których niższe rachunki za prąd to dopiero początek!

Infrastructure projects that directly improve the relationship between residents and their cities are our speciality. We help implement infrastructure projects at every stage, sharing many years of experience and passion for creating lighting of the best quality. LUG intelligent luminaires have immediate benefits, among which lower electricity bills are just the beginning.

Poznaj rodzinę opraw ulicznych, dzięki której oświetlisz każdą drogę – od stref mieszkalnych, po węzły autostradowe. Profesjonalne oprawy uliczne LUG cechują wysoka skuteczność, żywotność oraz doskonałe parametry świetlne, a autorski system sterowania LUG URBAN sprawia, że wykorzystasz ich pełen potencjał smart.

Discover the family of street luminaires that will light up every road, from residential zones to motorway junctions. LUG professional street luminaires are distinguished by high efficiency, durability and excellent lighting parameters, and the original LUG URBAN system will let you use their full smart potential.

Badania w certyfikowanym laboratorium Certified laboratory tests

101


TRAFFIK R LED

TRAFFIK LED

TRAFFIK R LED

102


TRAFFIK LED

Potencjał najlepszej technologii LED prościej niż kiedykolwiek! Potential of the best LED technology, simpler than ever!

Oprawa infrastrukturalna TRAFFIK LED to kwintesencja energooszczędności i wydajności technologii LED. Nowatorskie podejście do projektowania, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem LUG, pozwoliły stworzyć oprawę o optymalnych parametrach, które pozwolą Ci cieszyć się natychmiastowymi korzyściami inteligentnej technologii LED.

The infrastructure luminaire TRAFFIK LED is the essence of energy efficiency and productivity of the LED technology. Innovative approach to design combined with LUG’s many years of experience have allowed to create a luminaire with optimal parameters that will let you enjoy immediate benefits of the intelligent LED technology.

Regulowany uchwyt montażowy

Adjustable mounting handle

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Surge protection

Dzięki zastosowaniu regulowanego uchwytu 0-90°, samodzielnie dostosujesz kąt nachylenia oprawy - zarówno przy wymianie dotychczasowego oświetlania, jak i nowej inwestycji.

The adjustable 0-90° mounting handle will enable you to adjust the luminaire inclination angle both in replacing the existing illumination, and a new investment.

Montowane w standardzie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1-10kV wyróżnia oprawę TRAFFIK LED i gwarantuje bezpieczeństwo oprawy

1-10kV surge protection fitted as standard distinguishes the TRAFFIK LED luminaire, and warrants its safety.

Passive cooling system

Pasywny system chłodzenia

The internal system of passive cooling developed by LUG engineers warrants stability, efficiency, and long life of the luminaire.

Opracowany przez inżynierów LUG wewnętrzny system pasywnego chłodzenia gwarantuje stabilność, wydajność i długą żywotność oprawy

Smart – Ready technology

Applying ZHAGA standards and NEMA sockets will allow you to prepare for future SMART CITY challenges no matter which road you choose.

Technologia Smart – Ready

Zastosowanie standardów ZHAGA oraz gniazd NEMA pozwoli Ci przygotować się na przyszłe wyzwania SMART CITY, niezależnie od drogi, którą wybierzesz.

Programmable NFC power supply

If you are a contractor working on a large number of projects, you will surely appreciate a possibility of considerably reducing the indexes maintained.

Programowalny zasilacz NFC

Jeśli jesteś wykonawcą pracującym na dużej ilości projektów, z pewnością docenisz możliwość znaczącej redukcji utrzymywanych indeksów.

High quality pattern-designing

Multiple award-winning LUG pattern-designing is a guarantee of optimal combination of functional characteristics and modern universal design.

Wysoka jakość wzornictwa

Wielokrotnie nagradzane wzornictwo LUG to gwarancja optymalnego połączenia cech użytkowych z nowoczesnym uniwersalnym designem.

Dedicated optics

We fitted the TRAFFIK LED luminaire with dedicated optics, which will allow you to illuminate any type of road more effectively and more precisely.

Dedykowane optyki

Oprawę TRAFFIK LED wyposażyliśmy w dedykowane optyki, dzięki którym efektywniej i precyzyjniej oświetlisz każdy typ drogi.

103


Istočno SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA

sarajewo 3 rozdkładó

104


รณwki

105


1120 LED luminaires URBINO LED, TRAFFIK LED, URBINI LED

Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Sarajewie Wschodnim trwa. Jak do tej pory udało nam się zrealizować 10 głównych ulic miasta oraz największy parking w centrum. Comprehensive modernization of lighting in Eastern Sarajevo is underway. So far, we have completed 10 main city streets and the largest parking lot in the center

Vojvode Radomira Putnika Stefana Nemanje Cara Lazara Cara Dušana Nikole Tesle Draže Mihajlovića Vuka Karadžića Beogradska Njegoševa Veliki parking kod novog Trga Tilava

Ljubiša Ćosić Mayor of East New Sarajevo Wspólnie z firmą LUG Light Factory zmodernizowaliśmy 10 głównych ulic oraz największy miejski parking. Poprawiliśmy bezpieczeństwo i komfort na drogach, a także ich estetykę – dzięki profesjonalnemu wsparciu projektowemu udało nam się spełnić wszystkie założone cele inwestycyjne. Zaproponowane przez projektantów LUG oprawy TRAFFIK LED mogą być wyposażone w złączę NEMA, co pozwoli nam przy dalszej modernizacji infrastruktury łatwo rozszerzyć zakres o funkcje sterowania oświetleniem.

Together with LUG Light Factory, we have modernized 10 main streets and the largest city parking lot. We have improved road safety and comfort, as well as their aesthetics - thanks to professional project support we have managed to meet all the investment goals. TRAFFIK LED luminaires proposed by LUG designers can be equipped with a NEMA connector, which will allow us to easily add lighting control functions with further infrastructure modernization.

106


107


Istočno SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA

108


109


PRIBOJ SERBIA

110


111


Modernizacja oświetlenia w tym liczącym 15 tysięcy miasteczku granicznym polegała na wymianie istniejących opraw oraz dobudowaniu dodatkowych masztów i była konsekwencją udanych projektów w nieodległym Sarajewie.

Novi Priboj

Dragoljuba Savića Nemanjina Limska 29.Oktobra Radmila Lovrenčića

Stari Priboj 12.Januara Ive Lole Ribara

The modernization of lighting in this 15,000 border town consisted of replacing existing luminaires and adding additional masts and was a consequence of successful projects in the nearby Sarajevo.

456 URBINO LED Nowoczesnych opraw infrastrukturalnych Modern infrastructure luminaires

112


109 113


SCANDINAVIA Sweden Sundsvall 800 luminaires

GERMANY Mansfelder Grund-Helbra 3157 luminaires

Norway Ibestad Kommune 1200 luminaires

Jena 600 luminaires

BELGIUM Namur 800 luminaires

Louvain-la-Neuve 2 000 luminaires

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Priboj 600 luminaires

Sarajevo 800 luminaires

MAROKO Commune de Meknes 1 500 luminaires

MALTA RFQ Enemalta 1 300 luminaires

CHILE

around the world

PROJECTS

SERBIA

Pemuco City 1 000 luminaires

ARGENTINA Posadas Province

114

Walonia 16 000 luminaires


BALTIC COUNTRIES Daugavpils 1 000 luminaires

PoniewieĹź 1 000 luminaires

Kowno 3 000 luminaires

RUSSIA Moscow Rublevka Park 1 500 luminaires

Moscow Druzhba Park 900 luminaires

Moscow Hvrino Metro 600 luminaires

MOLDAVIA Straseni 500 luminaires

Nisporeni 300 luminaires

UKRAINE Lviv Chmielnickiego 200 luminaires

Kharkiv 400 luminaires

Mariupol 250 luminaires

DUBAI Airport District 600 luminaires

QATAR Air Base 1 600 luminaires

Air Force Camp 1 000 luminaires

SAUDI ARABIA ISRAEL Yahud Monosson City 1 500 luminaires

Tu’ran Municipality 1 100 luminaires

Megido Regional Municipality 1 950 luminaires

Gderot Municipality 1 750 luminaires

115

Riyadh 49 600 luminaires


PROJECTS in Poland KAMIEŃ POMORSKI

STAWISKI

SUCHOWOLA

1 661 luminaires

1 080 luminaires

491 luminaires

ZIELONA GÓRA Palm house Wine Hill Agglomeration Street

POZNAŃ

PŁOŃSK

A2 1 479 luminaires

758 luminaires

MOSZCZENICA 2 129 luminaires

GRYFÓW ŚLĄSKI

ŚWIERŻE GÓRNE

1 026 luminaires

835 luminaires

KARPACZ 1 386 luminaires

RZESZÓW 645 luminaires

SOSNOWIEC SZYDŁÓW

5 000 luminaires

645 luminaires

116Redaktor naczelny | Managing Editor Agata Szulc – Szynaka Project Manager Michał Macewicz Redakcja opracowanie tekstów | Editorial work on texts Michał Macewicz Projekt Graficzny i DTP | Graphic design and DTP Agata Szulc – Szynaka, Michał Naplocha Opieka artystyczna | Artistic supervision Agata Szulc – Szynaka Fotografia | Photography Michał Pasek, Agata Szulc-Szynaka, Michał Naplocha, Piotr Jaworek, Jacek Patecki, Nathalie Peters, Gintautas Tacionis Wizualizacje | Visualization Michał Żukowski, Michał Romaniuk, Paweł Kmiecik Wsparcie techniczne | Technical support LUG Light Form, LUG Light Urban Wydawca | Publisher LUG Light Factory

since 1989 manufacturer of professional lighting solutions