Page 1YOUR WORLD OUR LIGHT


2


LUG Light Factory Expert in lighting Jesteśmy czołowym europejskim producentem profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych z ponad 30-letnim doświadczeniem w oświetleniu obiektów przemysłowych, logistycznych i sportowych. Specjalizujemy się także w produkcji opraw infrastrukturalnych oraz architektonicznych. Umożliwia nam to realizację projektów oświetleniowych w pełnym zakresie: od hal produkcyjnych, przez magazyny wysokiego składowania po biura, parkingi i drogi dojazdowe.

We are a leading European manufacturer of professional lighting solutions with over 30 years of experience in the lighting of industrial, logistical and sports facilities. We also specialise in manufacturing infrastructural and architectural luminaires. This enables us to carry out lighting projects in their full scope: from production halls, through high-bay warehouses to offices, car parks and access roads.

Historia LUG Light Factory rozpoczęła się w 1989 roku w Polsce. Był to czas wielkich przemian, które uwolniły pragnienie wolności i wykreowały przestrzeń do działania. Zbudowaliśmy markę oświetleniową inspirowaną pasją, ambicją i duchem przedsiębiorczości. Urzeczywistniliśmy marzenie o świetle zamkniętym w pięknej formie, stworzonej z miłości do projektowania i najnowszych technologii.

The story of LUG Light Factory began in 1989 in Poland. This was a time of great changes, which brought about a desire for freedom and created space for action. We have built a lighting brand inspired by passion, ambition and entrepreneurial spirit. We have made the dream of closed light in a beautiful form, created out of love for design and the latest technologies come true. Ryszard Wtorkowski, President of LUG Light Factory

3


4


Światło w industrialnej odsłonie Light in an industrial frame Obiekty przemysłowe wymagają specjalistycznego oświetlenia, przystosowanego do trudnych warunków pracy.

Industrial sites require specialised lighting, adapted to work in difficult conditions.

Oprawy oświetleniowe stosowane w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach, laboratoriach, pomieszczeniach handlowych, parkingach podziemnych, garażach i stacjach paliw muszą spełniać wymagane parametry techniczne, ponieważ środowisko ich pracy jest szczególnie trudne. Są narażone na wiele różnorodnych czynników drażniących i potencjalnie zaburzających ich prawidłowe funkcjonowanie.

Luminaires used in production halls, workshops, warehouses, laboratories, commercial premises, underground car parks, garages and petrol stations must meet the required technical parameters, as their working environment is particularly demanding. They are exposed to a wide variety of irritating factors that could potentially disrupt their proper functioning.

Każda oprawa LED z portfolio LUG dedykowana przemysłowi jest zaprojektowana tak, aby spełniać te specyficzne wymagania. Wszystkie elementy konstrukcyjne są przemyślane i dostosowane do warunków pracy oprawy oraz uwzględniają konieczność szybkiego montażu.

Each LED luminaire in LUG’s portfolio dedicated to industry is designed to meet these specific requirements. All construction elements are well thought-out and adapted to the working conditions of the luminaire and take into account the necessity of quick assembly.

5


Nowoczesne oświetlenie dla PRZEMYSŁU 4.0 Modern lighting for INDUSTRY 4.0 Od ponad 30 lat realizujemy kompleksowe projekty oświetleniowe na całym świecie. Łączymy doświadczenie zdobyte na 70-ciu rynkach świata z najnowocześniejszą technologią IoT, uznanym wzornictwem i wsparciem przy finansowaniu inwestycji. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. We have been carrying out comprehensive lighting projects all over the world for over 30 years. We combine experience gained on 70 world markets with the latest IoT technology, recognized design and investment financing support. Check how we can help you.

Seco / Warwick Poland

6


Po pierwsze – stwórz koncepcję!

First at all - create a concept!

Stworzenie projektu oświetleniowego wymaga interdyscyplinarnego podejścia, specjalistycznej wiedzy oraz indywidualnego podejścia. Skorzystaj z doświadczenia LUG i twórz kompleksowe i spójne projekty z wizją!

Creating a lighting design requires an interdisciplinary approach, specialist knowledge, and an individual approach. Take advantage of LUG experience and create complex and coherent visionary projects!

Po drugie – zaprojektuj!

Second - design it!

Czerp z wiedzy i doświadczenia eksperckich hubów kompetencyjnych. Zapewniamy dostęp do sprawdzonej wiedzy i najnowszych metod wizualizacji – dzięki którym Twój projekt nabierze charakteru!

Take advantage of the knowledge and experience of competence hubs. We provide access to the proven expertise and the latest visualization methods - to give your project a boost!

Po trzecie – sfinansuj!

Third - finance it!

Szukaj rozwiązań, które pozwolą przyspieszyć tempo prac nad oświetleniem Twojej inwestycji. Poznaj innowacyjny model finansowania Lighting as a Service i dowiedz się, jak bez zbędnej zwłoki zrealizować wielkie wyzwania!

Look for solutions that will speed up the speed of work on lighting your investment. Discover the innovative financing model of Lighting as a Service and find out how to achieve great challenges without any delay!

Po czwarte – zarządzaj!

Fourth - manage it!

Twórz efektywne i przyjazne miejsca pracy. Automatycznie. Poznaj wszystkie funkcje inteligentnego systemu sterowania, dzięki któremu zredukujesz koszty energii elektrycznej i dokonasz optymalizacji procesu maintenance, tworząc jednocześnie solidne podstawy inteligentnego zarządzania obiektami.

Create efficient and friendly workplaces. Automatically. Explore all the functions of the intelligent control system. Reduce electricity costs and optimize the maintenance process and at the same time create a solid basis for intelligent facility management.

7


Indywidualne potrzeby, globalne rozwiązania Individual needs, global solutions Technologia LED rozwija się niezwykle dynamicznie. Nieustanne dążenie do perfekcji, szeroka gama produktów oraz zespół doświadczonych projektantów pozwalają nam idealnie dobrać rodzaj oświetlenia do każdej inwestycji. Aby mieć pewność, że możemy zapewnić rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb projektów, nad którymi pracujemy, opracowaliśmy szerokie portfolio 6 tysięcy wersji opraw LED. Co więcej, dzięki zdobytemu know-how, kompetencjom badawczorozwojowym i możliwościom produkcyjnym, jesteśmy w stanie dostosować produkty do specyficznych potrzeb i wymagań naszych partnerów, a także zaprojektować i wyprodukować indywidualne rozwiązania uwzględniając wymogi konkretnego projektu. Sprawdź, jak dopasowujemy produkty z naszego portfolio do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb naszych klientów.

LED technology is developing extremely dynamically. The constant pursuit of perfection, a wide range of products and a team of experienced designers allow us to perfectly match the type of lighting for each investment. To ensure that we can provide solutions tailored to the specific needs of the projects we are working on, we have developed a wide portfolio of 6 thousand versions of LED luminaires. What’s more, thanks to our know-how, R&D competence and production capabilities, we are able to tailor our products to the specific needs and requirements of our partners, as well as design and manufacture individual solutions to meet the requirements of a specific project.Check how we match the products in our portfolio to the precisely defined needs of our customers. See that we can find answers to all your questions for yourself.

8


9


HUB LUG LIGHT PROJECT Kompleksowe kompetencje projektowe Comprehensive design competence Tworząc portfolio najlepszych rozwiązań powołaliśmy LUG LIGHT PROJECT - zespół ekspertów posiadających kompleksową wiedzę, wspierający Cię w oświetleniu Twojej inwestycji! Gwarantujemy profesjonalne wsparcie najwyższej jakości na każdym etapie projektu — od analizy oczekiwań i wymogów inwestycji, poprzez staranny dobór opraw i dedykowanych optyk świetlnych, aż po systemy inteligentnego sterowania światłem.

By creating a portfolio of the best solutions we have established LUG LIGHT PROJECT – a team of experts with comprehensive knowledge to support you in lighting your investment! We guarantee professional support of the highest quality at every stage of the project – from the analysis of investment expectations and requirements, through careful selection of luminaires and dedicated light optics, to smart lighting control systems.

ZAPEWNIAMY:

WE GUARANTEE:

• • • •

• • • •

kompleksową analizę; projekty oświetleniowe, wizualizacje i modelowanie; dobór optymalnych rozwiązań oświetleniowych; customizowane produkty, które dostosujemy do najbardziej wymagających projektów.

10

comprehensive analysis; lighting designs, visualisations and modelling; selection of optimal lighting solutions; customised products, which we will adapt to the most demanding projects.


Nasze produkty łączą w sobie nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi efektami świetlnymi, potwierdzonymi licznymi certyfikatami, uzyskiwanymi zgodnie z międzynarodowymi wymogami normatywnymi.

Our products combine modern design with functionality and excellent lighting effects, confirmed by numerous certificates obtained in accordance with international normative requirements.

Nad utrzymaniem trwałego zadowolenia klienta i wysokim poziomem usług oraz produktów czuwają specjaliści dbający o respektowanie procedur systemu jakości.

The maintenance of lasting customer satisfaction and the high quality level of products and services are supervised by specialists who ensure that the quality system procedures are respected.

Przygotowując projekty oświetleniowe, uwzględniamy:

When preparing lighting projects, we take into account:

• • •

• • •

regulacje prawne; obowiązujące normy; zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE oraz wchodzących w jej skład Komitetów Narodowych.

11

legal regulations; applicable standards; recommendations of the CIE International Commission on Illumination and its National Committees.


Finansowanie inwestycji Investment financing Dostosuj finansowanie do swoich potrzeb. Adjust the financing to your needs. Masz różne możliwości sfinansowania kosztów zakupu oświetlenia. Wybierz model, który najlepiej odpowiada Twojej inwestycji. You have various options for financing the cost of lighting. Choose the model that best suits your investment.

Tradycyjne finansowanie Model własności Jeśli dysponujesz odpowiednim budżetem, możesz skorzystać z modelu tradycyjnego, polegającego na zakupie opraw i inteligentnych sterowników. Dostęp do platformy otrzymasz na zasadzie licencji wraz z pakietem gwarancyjnym.

Traditional financing Ownership model If you have the right budget, you can use the traditional model, which consists of the purchase of luminaires and smart controllers.You will get access to the platform on a license basis, together with the warranty package.

Kompleksowe rozwiązanie Model LaaS Innowacyjny model Lighting as a Service polega na użytkowaniu opraw i inteligentnej infrastruktury bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Czerpiesz korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia, płacisz jeden rachunek, a obowiązek utrzymania i serwisowania infrastruktury spoczywa na nas.

Comprehensive solution LaaS model The innovative Lighting as a Service model is based on the use of luminaires and intelligent infrastructure without high investment costs. You benefit from the modernisation of lighting, you pay a single bill, and it is our responsibility to maintain and service the infrastructure.

12


case study

model LAAS

LAAS model

Modernizacja oświetlenia hal magazynowych oraz pomieszczeń biurowych w zakładzie przemysłowym pracującym w trybie trzyzmianowym. Modernizacja objęła również oświetlenie placów, ramp i dróg znajdujących się na zewnątrz obiektu na terenie przedsiębiorstwa. Cała inwestycja została zrealizowana w modelu LaaS (Light as a Service) dzięki, któremu przedsiębiorstwo nie poniosło nakładów początkowych, a całe zobowiązanie zostało rozłożone na 10-letni kontrakt, obejmujący kompleksową usługę wymiany oraz bieżącej konserwacji oświetlenia. Dzięki uzyskaniu aż 76% oszczędności na energii elektrycznej, przedsiębiorstwo już od pierwszego roku wygenerowało realne oszczędności w budżecie.

Modernisation of warehouse hall and office lighting in an industrial plant operating in three shifts. The modernisation also included lighting of squares, ramps and roads located outside the facility on the company premises. The whole investment was carried out in the LaaS (Light as a Service) model, thanks to which the company did not incur any initial expenditure, and the whole commitment was spread over a 10-year contract including a comprehensive service for the replacement and ongoing maintenance of lighting. With 76% savings on electricity, the company has generated real budget savings already in the first year.

przed modernizacją before modernization

po modernizacji after modernization

3 636

1 870

221

76

221

76

Oszczędność energii Energy savings

-

76%

Średnie roczne oszczędności Total savings

-

103 499 PLN

Liczba opraw Number of luminaires Sumaryczna moc zainstalowana kW Total installed power kW Roczne zużycie energii MWh Annual energy consumption MWh

Skumulowane oszczędności Cumulative savings * Średni roczny wzrost cen energii 5% * Average annual energy price increase 5%

13

103 4991 PLN


Inteligentne oświetlenie dla PRZEMYSŁU 4.0 Smart lighting for INDUSTRY 4.0 Jednym z ważnych osiągnięć technologii IoT jest wykorzystanie systemów informatycznych do sterowania oświetleniem. Dzięki kompetencjom w łączeniu rozwiązań LED i inteligentnych systemów sterowania umożliwiamy klientom zarządzanie infrastrukturą oświetleniową na terenie całej inwestycji.

One of the important achievements of IoT technology is the use of IT systems to control lighting. Thanks to our competence in combining LED solutions and intelligent control systems, we enable customers to manage their lighting infrastructure throughout the entire investment.


Zarządzanie systemami oświetlenia Management of lighting systems •

Programowanie scen | Scene programming

Grupowanie opraw | Grouping of luminaires

Monitoring zużycia energii | Energy monitoring

Integracja BACnet | BACnet integration

Kalendarz programowania | Programmable calendar

Funkcje serwisowe | Service functions

Funkcja „corridor hold” | ”Corridor hold” function

Sterowanie oświetleniem RGB | RGB lighting control

Czujnik ruchu | motion detector

Indywidualna adresacja | Individual addressing

Załączanie, ściemnianie oświetlenia | Switching, dimming lighting

Natężenie oświetlenia dostosowane do ilości światła dziennego | The lighting intensity is maintained depending on the daylight

Sterowanie roletami | Blinds control

Blokada panelu sterującego | Control panel lock

Bezprzewodowy panel sterujący | Wireless control panel

15


Hale produkcyjne

Biura

Przestrzenie przemysłowe ze stanowiskami roboczymi muszą być optymalnie oświetlone, zapewniając odpowiedni komfort widzenia. Inteligentne systemy sterowania dostosowują: natężenie oświetlenia do ilości światła dziennego, pory dnia, pogody i rodzaju prowadzonych prac. Równocześnie umożliwiają zwiększenie wydajności pracy oraz gwarantują najlepszą wydajność energetyczną.

Rozwiązania stworzone na podstawie założeń Human Centric Lighting odtwarzają zmienne parametry naturalnego światła, równocześnie dostosowując je do rytmu dobowego człowieka. Zwiększają poziom koncentracji w miejscu pracy oraz ułatwiają wyciszenie w strefach relaksu.

Production halls

Offices

Industrial spaces with workstations must be optimally illuminated, providing adequate visual comfort. Intelligent control systems adjust the light intensity to the amount of daylight and type of work. At the same time, they enable the teams to work more efficiently and guarantee the best energy efficiency.

Solutions created on the basis of the principles of Human Centric Lighting reproduce the variable parameters of natural light, at the same time adapting them to the circadian rhythm. By increasing the level of concentration in the workplace or facilitating tranquillity in relaxation areas

16


Magazyny

Tereny przemysłowe

Detekcja osób i pojazdów. Czujniki sterują oświetleniem, uwzględniając liczbę osób przebywających w pomieszczeniu. Jeśli nikt nie znajduje się w oświetlanej przestrzeni, światła najpierw zostają przygaszone, a następnie - po upływie zaprogramowanego czasu- wyłączone. Cały proces odbywa się automatycznie.

Obszary przemysłowe to także oświetlenie placów oraz dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów. Oświetlenie tych przestrzeni umożliwiają identyfikację pojazdów, sprawny załadunek i wyładunek towarów, a także poprawiają bezpieczeństwo pieszych i minimalizują ryzyko kradzieży.

Warehouses

Industrial areas

Detection of people and vehicles. Sensors control the lighting according to the number of people in the room. If no one is in the illuminated area, the lights are first dimmed and then switched off after a preset time. The whole process takes place automatically.

17

Industrial areas also include the lighting of yards and access roads to individual facilities. The lighting of these spaces enables vehicle identification, efficient loading and unloading of goods, as well as improving pedestrian safety and minimising the risk of theft. In areas that do not require this.


ZAGADNIENIA | TOPICS

22 30 40

BEZPIECZEŃSTWO PRACY SAFETY AT WORK EKSJÖHUS, SWEDEN

MODERNIZACJA SYSTEMÓW OŚWIETLENIA MODERNIZATION OF LIGHTING SYSTEMS ROBEX, POLAND

OŚWIETLENIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH LIGHTING OF HISTORICAL BUILDINGS FOCUS MALL, POLAND


56 66 76 86

OŚWIETLENIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH LIGHTING OF OUTDOOR AREAS HEIZKRAFTWERK, GERMANY

ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SOLUTIONS FOR LOGISTICS

KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE STACJE PALIW COMPREHENSIVE LIGHTING PETROL STATIONS

OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH SPORTS FACILITIES LIGHTING HALA 100-LECIA, POLANDBEZPIECZEŃSTWO PRACY SAFETY AT WORK EKSJÖHUS, SWEDEN


luminaire: CRUISER 2 LED

22


EKSJÖHUS EKSJÖ, SWEDEN Eksjöhus jest jednym z najstarszych szwedzkich producentów domów. Od ponad 75 lat projektuje, buduje i sprzedaje konstrukcje, które stały się domami dla tysięcy ludzi w Szwecji i za granicą. Lokalne biura spółki znajdują się w 22 lokalizacjach — od Malmö na południu do Umeå na północy. Sercem przedsiębiorstwa jest oczywiście Eksjö. Tutaj znajduje się fabryka domów, tartak i siedziba główna firmy. To właśnie centrum zostało oświetlone oprawami dostarczonymi przez firmę LUG. Eksjöhus to firma, która kontroluje wszystkie etapy produkcyjne, od przygotowania surowca po transport i montaż gotowego do zamieszkania domu. Stawiając na najwyższą jakość oferowanych produktów, także od dostawcy oświetlenia oczekiwała perfekcyjnego oświetlenia swoich obiektów. Aby oświetlić nową fabrykę w Eksjö, LUG dostarczył prawie 400 sztuk opraw CRUISER 2 PLUS LED. Ważnym aspektem projektu oświetlenia było osiągnięcie doskonałej jednorodności światła, co jest niezbędne dla uzyskania pełnego komfortu pracy. Do oświetlenia zewnętrznego zastosowano naświetlacz POWERLUG MINI LED. Eksjöhus is one of Sweden’s oldest manufacturers of houses. For over 75 years it has been designing, building and selling structures that have become homes for thousands of people in Sweden and abroad. The company’s local offices are distributed in 22 locations – from Malmö in the south to Umeå in the north. The heart of the company is of course Eksjö. Here you can find the house factory, a sawmill and the company headquarters. It is this centre that has been illuminated with luminaires supplied by LUG. Eksjöhus is a company that controls all the production stages, from the preparation of the raw materials to the transport and assembly of the house ready to be moved into. Because they focus on the highest quality of their products, the lighting supplier was also expected to provide perfect illumination for their facilities.In order to illuminate the new factory in Eksjö, LUG supplied almost 400 CRUISER 2 PLUS LED luminaires.An important aspect of the lighting design was to achieve a perfect uniformity of light, which is essential for full working comfort. For external lighting, a POWERLUG MINI LED illuminator was used.

23


EKSJÖHUS EKSJÖ SWEDEN Bezpieczeństwo

Safety

Obiekty przemysłowe wymagają specjalistycznego oświetlenia, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracownikom.

Industrial facilities require special lighting to ensure the comfort and safety of employees.

Nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem dostosowują światło do rodzaju wykonywanych czynności oraz warunków, w których są stosowane.

Modern lighting management systems adapt the light to the type of activity and the conditions in which it is used.

Komfort pracy

Comfort of work

Zapewnienie właściwych warunków pracy to nie tylko obowiązek. To przede wszystkim wartość, której wagi nie sposób przecenić.

Ensuring proper working conditions is not only an obligation. Above all, it is a value whose importance cannot be overestimated.

Oświetlenie odpowiednie do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb podnosi wydajność zespołów, zwiększa bezpieczeństwo pracy i redukuje liczbę wypadków podczas wykonywania obowiązków. Co więcej, istotnie wpływa na komfort pracy, pozytywnie oddziałując na samopoczucie pracowników. Odpowiednio zaprojektowany system oświetlenia poprawia także komfort widzenia, rozpoznawanie kolorów i kształtów.

Lighting appropriate to precisely defined needs increases the efficiency of the teams, increases work safety and reduces the number of accidents while they are performing their duties. What is more, it has a significant impact on work comfort, positively influencing the well-being of employees. A properly designed lighting system providing high quality illumination improves visibility, colour and shape recognition.

luminaire: CRUISER 2 LED

24


case study conventional high bay luminaire 400W

CRUISER 2 LED PLUS 204 W

Moc oprawy luminaire power

450

204

Ilość opraw quantity luminaires

207

207

0,450

0,204 kW

402 408

182 425 kW

100 602 €

45 607 €

Zużycie energii przez oprawę kW Energy consumption of the luminaire kW Zużycie energii przez system kW/rok System energy consumption kW/year koszt energii €/rok energy cost €/year

roczne oszczędności annual savings 25

54 995€


luminaire: POWERLUG MINI LED

luminaire: CRUISER 2 PLUS LB LED

26


EKSJÖHUS EKSJÖ, SWEDEN

27MODERNIZACJA SYSTEMÓW OŚWIETLENIA MODERNIZATION OF LIGHTING SYSTEMS ROBEX, POLAND


ROBEX LĘBORK, POLAND Lęborska spółka z kapitałem zagranicznym powstała w 1989 roku. Od początku swojej działalności przedsiębiorstwo związane jest z produkcją kontenerów, zbiorników paliwowych i konstrukcji stalowych. To wyroby, które znajdują zastosowanie między innymi w: budownictwie, transporcie, rolnictwie i w przemyśle petrochemicznym. Firma sprzedaje produkty klientom z Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Południowej. Jej osiągnięcia zostały docenione wyróżnieniem w rankingu Diamentów magazynu „Forbes”. Przedsiębiorstwo każdego roku wprowadza innowacje technologiczne w celu usprawnienia i unowocześnienia procesu produkcji. Jedną z ważnych inwestycji podnoszących jakość i bezpieczeństwo pracy było profesjonalne oświetlenie hal produkcyjnych z wykorzystaniem opraw oświetleniowych firmy LUG. This Lębork-based company with foreign capital was established in 1989. Since the beginning of its activity, the company has been involved in the production of containers, fuel tanks and steel structures. These products are used in construction, transport, agriculture and the petrochemical industry. The company sells products to customers in the European Union, as well as in North and South America. Its achievements have been recognised with a distinction in the ‘Forbes’ magazine Diamonds ranking. Every year the company introduces technological innovations to improve and modernise their production process. One of the important investments increasing the quality and safety of work was the professional lighting of production halls with the use of LUG luminaires.

luminaire: CRUISER 2 LB LED

30


31


Projekt oświetlenia został sporządzony na podstawie aktualnie obowiązujących norm: PN-EN 12464-1„Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” oraz indywidualnie zdefiniowanych oczekiwań inwestora. Koncepcja została zoptymalizowana pod względem jakości oświetlenia, spełniając normy w zakresie natężenia i równomierności oświetlenia oraz minimalizując niepożądany efekt olśnienia. Do realizacji projektu wykorzystano oprawy CRUISER 2 LB LED oraz ATLANTYK LB LED z uwagi na ich wysokie parametry techniczne. Łatwość montażu oraz wiele sposobów mocowań były ich dodatkowym atutem.

The lighting design was drawn up on the basis of current standards: PN-EN 12464-1 “Lighting of work places. Part 1: Indoor work places” and individually defined investor expectations. The concept has been optimised in terms of lighting quality, meeting standards for light intensity and uniformity, as well as minimising the undesired glare effect. CRUISER 2 LB LED and ATLANTYK LB LED luminaires were used for the project due to their excellent technical parameters. Ease of assembly and many methods of installation were their additional advantages.

32


luminaire: CRUISER 2 LB LED

33


luminaire: CRUISER 2 LB LED

34


Modernizacja systemów oświetlenia Modernisation of lighting systems W przypadku projektów modernizacji oświetlenia zawsze zalecamy przeprowadzenie audytu, który pozwala nam ustalić stan obecnego systemu oświetleniowego.

In the case of lighting modernisation projects, we always recommend an audit, which allows us to determine the status of the current lighting system.

Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego i wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności nawet 70% kosztów energii elektrycznej.

A comprehensive lighting audit and the implementation of recommended lighting system upgrades can save up to 70% of electricity costs.

• •

Audyt istniejącego systemu oświetleniowego: umożliwia zdefiniowanie sposobu modernizacji; pomaga wybrać rozwiązania zorientowane na najlepszy efekt ekonomiczny i energetyczny; • pozwala uzyskać finansowanie projektu.

• •

Prawidłowo przeprowadzona ocena systemu oświetlenia umożliwia właściwą realizację przedsięwzięcia modernizacyjnego, w tym: • definiuje zakres prac; • określa parametry techniczne; • wskazuje optymalne rozwiązania.

A properly conducted evaluation of the lighting system enables the proper implementation of the modernisation project, including: • defining the scope of work; • defining technical parameters; • indicating optimal solutions.

case study

An audit of an existing lighting system: allows you to define how to upgrade; helps choose solutions focused on the best economic and energy efficiency; • allows to obtain project financing.

High ROI. Huge savings, Wysokie ROI. Duże oszczędności, Immediately. Natychmiast. High bay conventional luminaire 450 W

CRUISER 2 LED PLUS 204 W

Koszt zakupu systemu oświetleniowego, bazującego na oprawach wyposażonych w konwencjonalne źródła światła jest wyższy. The cost of purchasing a lighting system based on luminaires equipped with conventional light sources is higher.

26 098 PLN

18 239 PLN

Zużycie energii elektrycznej przez oprawy. Większa moc przekłada się na wyższe zużycie energii elektrycznej, co powoduje wyższe koszty użytkowania systemu. Luminaire power consumption. More power translates into higher electricity consumption, which results in higher costs of system use.

0,405 kW

0,205 kW

Łączne roczne zużycie energii Wybór systemów oświetleniowych bazujących na technologii LED pozwala uzyskać istotne oszczędności kosztów eksploatacji. Total annual energy consumption The choice of lighting systems based on LED technology allows for significant savings in operating costs.

402 408 kWh

58% mniejsze zużycie energii rocznie

35

182 425 kWh

less energy consumption per year.


Wybierz mądrze! Zredukuj wydatki na energię i montaż. Rosnące koszty pracy oraz energii wymagają przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Połączenie wysokich skuteczności świetlnych opraw oświetleniowych LED i sterowania oświetleniem daje odczuwalnie niższe rachunki za oświetlenie. Energooszczędne rozwiązania wspieramy przemyślanym systemem montażu, który znacząco redukuje koszty przygotowania obiektów przemysłowych do eksploatacji, równocześnie obniżając koszty ich utrzymania. Dobrze zaprojektowany profesjonalny system oświetleniowy LED pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 70% w porównaniu do systemów wykorzystujących konwencjonalne technologie oświetleniowe. Ponadto w przeciętnym projekcie oświetlenie stanowi około 20-30% całkowitego zużycia energii, więc jest to jeden z najszybszych i najbardziej efektywnych sposobów poprawy ogólnej efektywności energetycznej.

Choose wisely! Reduce spending on energy and assembly. Rising labour and energy costs require well-considered investment decisions. The combination of the high efficiency of LED luminaires and lighting control results in noticeably lower lighting bills. Energy-efficient solutions are supported by a well-thoughtout assembly system, which significantly reduces the costs of preparing industrial facilities for operation, while reducing maintenance costs. A well-designed professional LED lighting system allows you to reduce lighting energy consumption by up to 70% compared to systems using conventional lighting technologies. Additionally, in an average project, lighting accounts for about 20-30% of total energy consumption, so it is one of the fastest and most efficient ways to improve overall energy.

36


luminaire: CRUISER 2 LED

37OŚWIETLENIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH LIGHTING OF HISTORICAL BUILDINGS FOCUS MALL, POLAND


FOCUS MALL ZIELONA GÓRA POLAND

luminaire: ATLANTYK 2.0 LED

40


W 2004 brytyjska firma Parkridge Retail wygrała przetarg i we wrześniu 2008 roku została tu otwarta galeria handlowa, w której znalazło się ponad 110 sklepów, kawiarnie, restauracje oraz kino. Aby upamiętnić ciekawą historię, w obiekcie powstało również Muzeum Włókiennictwa. Architektom, po licznych konsultacjach z konserwatorem zabytków, udało się zachować industrialny charakter obiektu, nadając mu jednocześnie cechy nowoczesnych inwestycji.

In 2004 the British company Parkridge Retail won the tender and in September 2008 a shopping mall was opened, which included over 110 shops, cafés, restaurants and a cinema. To commemorate the interesting history of the building the Textile Museum was also created. After numerous consultations with the heritage conservationist, the architects managed to preserve the industrial character of the building while adding some characteristics of modern investments.

41


Bogata historia - wiele funkcji, jedno oblicze

Początek historii Polskiej Wełny sięga XIX wieku. W 1832 r. Anglicy założyli spółkę, która zbudowała pierwszą przędzalnię z innowacyjnym napędem parowym. Niestety obiekt doszczętnie zniszczył pożar i przez dwa lata mieszkańcy mijali pogorzelisko. W 1835 r. jeden z najbogatszych mieszczan Friedrich Gottlob Förster postawił w tym miejscu nową fabrykę, w której odbywał się cały proces produkcji tkanin wełnianych. W trakcie I wojny światowej Manufaktura Wełniana została przemianowana na Niemiecką, a produkcja była skupiona na mundurach i kocach zimowych. W latach 192026 fabryka zyskała znany nam kształt, łącząc wszystkie oddziały produkcyjne. Po II wojnie światowej już w połowie 1946 roku, ponownie uruchomiono produkcję w poniemieckim zakładzie. Dzięki temu powstała jedna z największych fabryk włókienniczych w Polsce – Polska Wełna. W czasach PRL-u załoga zakładu liczyła 3000 osób z miasta i okolic. Zakład produkował miliony metrów tkanin rocznie, nieprzerwanie do początku lat 90.

42

The beginning of the story of Polish wool dates back to the 19th century. In 1832 the British founded a company that built the first steam-powered spinning plant. Unfortunately, the building was completely destroyed by a fire and for two years people would pass by a burnt-out building site. In 1835 one of the richest burghers, Friedrich Gottlob Förster, built a new factory in the spot, in which the entire woollen fabrics production process was to take place. During World War I the Wool Manufactory was renamed to German and the production concentrated on uniforms and winter blankets. Between 1920 and 1926 the factory gained the shape we know today, after all the production departments had been combined. After the Second World War, in the middle of 1946, the production in the former German factory restarted. In this way one of the largest textile factories in Poland – Polska Wełna – was established. In the times of the Polish People’s Republic, there were 3000 people from the city and the surrounding area working in the plant. The plant produced millions of meters of fabric per year, continuously until the early 1990s.


Rich history - many functions, one face

­ świetlenie obiektu o zabytkowym charakterze było nie O lada wyzwaniem. Wizualnie oprawy musiały współgrać z elementami pierwotnej, industrialnej konstrukcji. Firma LUG dostarczyła tysiące opraw oświetlających zarówno wnętrza, jak i fasady galerii czy parking.

Lighting the historic building was quite a challenge. Visually the luminaires had to harmonise with the elements of the original industrial construction. LUG provided thousands of luminaires to illuminate both the interiors and façades of the shopping centre and car park.

43


Z obu poziomów można bezpośrednio przejść do galerii. W przejściach tych zachowana jest czarno-biała kolorystyka, a ściany zdobią minimalistyczne motywy graficzne. Design przejść uzupełniają oprawy VOLICA LED. Mimo różnych wysokości sufitu oprawy tworzą jeden poziom dzięki montażowi zwieszanemu i natynkowemu.

44


The shopping centre can be accessed directly from both levels. These passages are black and white while the walls are decorated with minimalistic graphic motifs. The whole design is complemented by VOLICA LED luminaires. Despite different ceiling heights, suspended and surface mounting assemblies make the luminaires form a single level.building while adding some characteristics of modern investments.

45


When designing solutions for underground car parks and roofed garages, LUG designers pay special attention to ensure the safety of vehicle users and pedestrians. Properly selected lighting does not cause glare in low rooms – it provides comfort and safety. Excellent visibility of the parking space and access roads means not only an even distribution of light intensity over the entire area, but also properly selected parameters and lenses. The lighting control function and the expansion with automation modules are also important to ensure the highest standards and comfort.

Projektując rozwiązania dla parkingów podziemnych i zadaszonych garaży, projektanci LUG szczególną uwagę przykładają do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom pojazdów oraz pieszym. Odpowiednio dobrane oświetlenie nie powoduje efektu olśnienia w niskich pomieszczeniach, zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Doskonała widoczność miejsca parkingowego oraz dróg dojazdowych to nie tylko równomierny rozkład natężenia oświetlenia na całej powierzchni, ale także odpowiednio dobrane parametry i soczewki. Istotna jest również funkcja sterowania oświetleniem oraz rozbudowa o moduły automtyzacji, aby zapewnić najwyższe standardy i komfort użytkowania.

In the Focus Mall, both parking levels have been illuminated with ATLANTYK 2.0 LED luminaires mounted to the ceiling structure with appropriate handles. ATLANTYK 2.0 LED luminaires were also installed in the tunnel, which is a ramp to the second level.

W Focus Mall oba poziomy parkingu zostały oświetlone oprawami ATLANTYK 2.0 LED, zamontowanymi do konstrukcji sufitu dzięki odpowiednim uchwytom. ATLANTYK 2.0 LED został zamontowany również w tunelu, stanowiącym podjazd na drugi poziom.

46


luminaire: ATLANTYK 2.0 LED

47


48


Automatyzacja hali garażowej

Parking facility automation

System śledzenia to adaptacyjne bezprzewodowe roz-wiązanie sterowania oświetleniem. Algorytm samouczenia zapewnia wyższy komfort i wygodę oraz oszczędność energii. System rozpoczyna naukę od momentu włączenia zasilania. Urządzenie nieustannie uczy się wzorców ruchu, dzięki czemu dostosuje się do ewentualnych zmian jak np.: zmiany układu ścian działowych. Oprócz zwiększania natężenia oświetlenia w sposób przewidujący, system przyciemnia je w zależności od rzeczywistego ruchu.

The tracking system is an adaptive wireless lighting control solution. The self-learning algorithm provides higher comfort and convenience and saves energy. The system starts learning from the moment the power is turned on. The device constantly learns movement patterns, so it will adapt to possible changes such as: changing the layout of partition walls. In addition to increasing the light intensity in a predictive manner, the system dims it according to the actual movement.

49


parter ground floor

parter

luminaire: ATLANTYK 2.0 LED

50


FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, POLAND

pierwsze piętro first floor

luminaire: ATLANTYK 2.0 LED

51


Parking jest wyjątkowo jasny i nowoczesny. Jego oryginalną ozdobą jest olbrzymi 60-metrowy komiksowy mural. The car park is exceptionally bright and modern. This original decoration is a huge 60-meter comic mural. Jarema Drogowski, twórca murala w galerii Focus Mall creator of painting in the Focus Mall shopping centre 52


luminaire: ATLANTYK 2.0 LED

53OŚWIETLENIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH LIGHTING OF OUTDOOR AREAS HEIZKRAFTWERK, GERMANY


luminaire: URBINO LED

56


HKW HEIZKRAFTWERKSGESELLSCHAFT COTTBUS GERMANY

Oświetlenie inwestycji przemysłowej obejmuje nie tylko hale produkcyjne, magazyny czy centra logistyczne. Oświetlamy również parkingi, miejsca załadunku i drogi dojazdowe. Przykładem obiektu przemysłowego, który skorzystał z rozwiązania oświetleniowego terenów zewnętrznych jest elektrociepłownia w Cottbus. Heizkraftwerk Cottbus to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej położone 30 km od granicy z Polską. Spółka zlokalizowana w drugim pod względem wielkości mieście Brandenburgii, już od lat zapewnia ciepło w wielu domach i przedsiębiorstwach w całej miejscowości. W trosce o ochronę środowiska elektrociepłownia planuje zrezygnować z wykorzystania węgla brunatnego. Ideą, która przyświeca tym działaniom jest dostarczenie ciepła, które równocześnie będzie bardziej przyjazne dla klimatu, a tym samym przyczyni się do lokalnej transformacji energetycznej. Podobnie strategia całego miasta zakłada, że do 2030 r. Cottbus zmniejszy emisję dwutlenku węgla do 60% w porównaniu z 1990 r. Lighting of an industrial investment does not only involve production halls, warehouses or logistics centres. We also illuminate car parks, loading areas and access roads. An example of an industrial facility that has benefited from an outdoor lighting solution is the Combined Heat and Power Plant in Cottbus.Heizkraftwerk Cottbus is a public utility business located 30 km from the Polish border. The company is located in Brandenburg’s second largest city, and has been providing heat to many homes and businesses throughout the city for years. In order to protect the environment, the CHP plant is planning to abandon the use of lignite. The idea behind these activities is to provide heat which will be more climate positive while simultaneously contributing to the local energy transformation. Similarly, the whole city’s strategy is that by 2030 Cottbus will reduce its carbon dioxide emissions to 60% compared to 1990.

57


HKW HEIZKRAFTWERKSGESELLSCHAFT COTTBUS, GERMANY Oświetlenie terenów zewnętrznych Transformacja w kierunku rozwiązań proekologicznych Redukcja zanieczyszczenia światłem

luminaire: URBINO LED

58

Lighting of outdoor areas Transformation towards green solutions Reduction of light pollution


59


Korzystanie z profesjonalnych systemów oświetlenia LED pozytywnie wpływa na środowisko. Niższe zużycie energii prowadzi do zmniejszenia emisji CO2, co jest bardzo ważne dla ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju infrastruktury lub handlu. Każda zaoszczędzona kilowatogodzina energii elektrycznej przekłada się wprost na redukcję spalania paliw kopalnych, dając świadectwo społecznej międzypokoleniowej odpowiedzialności. Co więcej, odpowiednio zaprojektowane oprawy oświetleniowe LED zapewniają optymalną dystrybucję oświetlenia, co w połączeniu z właściwie przygotowanym projektem oświetleniowym eliminuje problem zanieczyszczenia światłem, czyli ogranicza wpływ sztucznego oświetlenia na przyrodę. Jednym z elementów, które Heizkraftwerk Cottbus zostały poddane wymianie na rozwiązania ekologiczne, jest oświetlenie terenu okalającego przedsiębiorstwo. Tradycyjne oprawy sodowe wymieniono na oświetlenie LED. Uwzględniając, że miejsca załadunku oraz transport drogowy, narażone są na liczne zagrożenia- zarówno dla pracowników, jak i pojazdów przygotowaliśmy kompleksowy projekt oświetleniowy. Zadbaliśmy o właściwe oświetlenie parkingów, dróg dojazdowych oraz stanowisk pracy przy załadunku, wykorzystując oprawy z rodziny URBINO i URBANO.

Wykorzystanie rozwiązań LED to gwarancja znaczącej redukcji poboru mocy, a co za tym idzie ograniczenie negatywnego wpływu infrastruktury miejskiej na środowisko.

luminaire: URBINO LED

visualization

60


The use of professional LED lighting systems has a positive impact on the environment. Lower energy consumption leads to lower CO2 emissions, which is very important for reducing the negative impact of infrastructure development or trade. Every kilowatt hour of electricity saved translates directly into a reduction in the burning of fossil fuels, bearing witness to social responsibility between generations. What is more, properly designed LED luminaires ensure optimal light distribution which, combined with properly prepared lighting design, eliminates the problem of light pollution, i.e. reduces the impact of artificial lighting on nature. One of the elements that the Heizkraftwerk Cottbus has replaced with environmentally friendly solutions is the lighting of the area around the company. Traditional sodium fittings have been replaced with LED lighting. Considering that loading areas and road transport are exposed to numerous risks, both for employees and vehicles, we have prepared a comprehensive lighting project. We took care of the proper lighting of car parks, access roads and loading workstations using luminaires from the URBINO and URBANO families.

The use of LED solutions guarantees a significant reduction in power consumption and thus reduces the negative impact of the city’s infrastructure on the environment.

luminaire: URBINO LED

visualization

61


luminaire: URBINO LED

62


HKW HEIZKRAFTWERKSGESELLSCHAFT, COTTBUS, GERMANY 63ROZWIÄ„ZANIA DLA LOGISTYKI SOLUTIONS FOR LOGISTICS


66


ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SOLUTIONS FOR LOGISTICS

Najwyższa jakość i niezawodność systemów oświetleniowych ma kluczowe znaczenie, szczególnie w projektach oświetlenia przemysłowego i infrastrukturalnego. Nasza wiedza, doświadczenie i najwyższe standardy pozwalają zapewnić żywotność naszych rozwiązań oświetleniowych nawet do 100 000 godzin. Jesteśmy pewni jakości i dlatego oferujemy standardową 5-letnią gwarancję, która w niektórych przypadkach może zostać dodatkowo przedłużona. The highest quality and reliability of lighting systems is crucial, especially in industrial and infrastructure lighting projects. Our knowledge, experience and highest standards allow to ensure a lifetime for our lighting solutions of up to 100,000 hours. We are fully confident in our quality and therefore offer a standard 5-year warranty, which can be extended in some cases.

67


68


HALE MAGAZYNOWE WAREHOUSES Magazyny wymagają oświetlenia przestrzeni między regałami oraz towarów znajdujących się na półkach. Dedykowana oprawa oświetleniowa pozwala na równomierne oświetlenie powierzchni położonych nisko i wysoko niezależnie od szerokości regałów oraz przestrzeni między nimi.

Warehouses require lighting of the space between racks as well as the goods on the shelves. A dedicated luminaire allows for uniform illumination of both low and high areas regardless of the width of the shelves and the space between them.

69


70


Magazyny open space Oświetlenie tego typu doskonale sprawdza się w magazynach z szerokimi korytarzami, między regałami lub w otwartych przestrzeniach i salonach wystawowych. System zaprojektowany specjalnie dla tego typu magazynów będzie miał oprawy zamontowane odpowiednio wysoko. Sposób montażu pozwala redukować ryzyko uszkodzeń spowodowanych układaniem lub przemieszczaniem towarów. Taki system zapewnia normatywny rozkład natężenia oświetlenia z zachowaniem jego pożądanej równomierności.

Magazyny wysokiego składowania W przypadku oświetlania przestrzeni z regałami, wysokie natężenie oświetlenia pomaga odczytywać etykiety na składowanych towarach i regałach. Oprawy liniowe z wąskimi kątami rozsyłu strumienia świetlnego sprawdzają się do montażu na dużych wysokościach. Te oprawy pozwalają właściwie oświetlić zarówno drogi dojazdowe, jak i systemy regałowe. Przy niższych wysokościach sufitu i większych odległościach między korytarzami preferowane są oprawy szerokokątne. W tych obszarach z powodzeniem można stosować m.in. linie szybkiego montażu. Przygotowując projekt oświetleniowy, należy dobrać nie tylko odpowiednią optykę oraz natężenie oświetlenia, ale także wesprzeć system czujnikami ruchu, które pomagają zachować istotne oszczędności, oświetlając pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

Open space warehouses This type of lighting is ideal for warehouses with wide corridors between shelves or in open spaces and showrooms. The system designed especially for this type of warehouses will have luminaires mounted at appropriately high elevations. The installation method reduces the risk of damage caused by the placement or movement of goods. Such a system ensures a normative distribution of light intensity while maintaining its desired uniformity.

High-bay warehouses When illuminating shelving spaces, high light intensity helps read the labels on stored goods and shelves. Linear luminaires with narrow light distribution angles are suitable for installation in places with a higher elevation. These luminaires allow the correct lighting of both access roads and shelving systems. For lower ceiling heights and longer distances between corridors, wide-angle luminaires are preferred. These areas can successfully accommodate quick assembly lines, among others. When preparing a lighting design, it is important not only to choose the right optics and lighting intensity, but also to support the system with motion detectors, which help achieve significant savings by illuminating the rooms according to their purpose.

71


72


Centra logistyczne

Logistics centres

Pojazdy wymagają, doskonałego oświetlenia regałów oraz dróg dojazdowych. System soczewek pozwala na oświetlenie dokładnie tych miejsc, które potrzebujesz. Nowoczesna linia szybkiego montażu przeznaczona do oświetlania dużych wnętrz komercyjnych, obiektów produkcyjnych i magazynów uwzględnia oczekiwanie szybkiej reorganizacji hal.

Vehicles require excellent lighting of shelves and access roads. The lens system allows you to illuminate exactly the places you need. A modern fast assembly line designed to light up large commercial interiors, production facilities and warehouses takes into account the expectation of rapid hall reorganisation. On the other hand, a flexible assembly system allows for adjusting the lighting to current expectations and their trouble-free redesign. The need to change the lighting method does not involve replacing the whole system, but only changing a single module or supplementing the system with new modules from the LUG portfolio.

Z kolei elastyczny system montażu pozwala na dostosowanie oświetlenia do aktualnych oczekiwań oraz ich bezproblemowe przeprojektowywanie. Konieczność zmiany sposobu oświetlania nie wiąże się z wymianą całego systemu, a jedynie ze zmianą pojedynczego modułu lub uzupełnieniem systemu o nowe moduły z portfolio LUG.

73KOMPLEKSOWE OÅšWIETLENIE STACJE PALIW COMPREHENSIVE LIGHTING PETROL STATIONS


luminaires: CRUISER 2 LED

76


STACJE PALIW PETROL STATIONS

Prawidłowe oświetlenie stacji benzynowych jest jednym z głównych czynników decydujących o wyborze miejsca tankowania przez kierowców. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe wraz z systemami sterowania. Nasze produkty pozwalają nie tylko podnieść bezpieczeństwo i komfort wszystkim użytkownikom stacji benzynowych, ale także wspierać decyzje zakupowe, oświetlać miejsca odpoczynku i zarządzać obiektem. The correct lighting of petrol stations is one of the main factors determining the choice of where to refuel by drivers. We provide comprehensive lighting solutions together with control systems. Our products allow not only to increase safety and comfort for all petrol station users, but also to support purchasing decisions, illuminate rest areas and manage the facility.

77


Wnętrza Prawidłowa diagnoza specyficznych cech przestrzeni handlowej i restauracyjnej pozwala opracować indywidualne systemy oświetlenia, które w odpowiedni sposób wyróżnią towary wystawione na półkach, optymalnie oświetlą witryny sklepowe i lady.

Interiors A correct diagnosis of the specific features of retail and restaurant space allows for the development of individual lighting systems that will distinguish the goods displayed on shelves, optimally illuminated shop windows and counters.

Teren zewnętrzny Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt, musi być prawidłowo oświetlony, aby zapewnić odpowiednią widoczność. Należy pamiętać o oświetleniu bryły stacji, z mocniejszym zaakcentowaniem dystrybutorów, pionowej tablicy z rodzajem paliw, wejścia do sklepu i ciągów komunikacyjnych (miejsca parkingowe, wysepki, chodniki).

Outside area The area where the facility is located must be properly illuminated to ensure proper visibility. It is important to remember to highlight the shape of the station with light, with a stronger emphasis on dispensers, the vertical panel with fuel types, shop entrances and passageways (parking spaces, islands, pedestrian walkways).

78


Strefa tankowania Prawidłowe oświetlenie stacji paliw wymaga precyzyjnie opracowanego projektu oświetleniowego. Przygotowujemy go już na etapie planowania inwestycji lub podczas jej modernizacji.

Refuelling area Proper lighting of a petrol station requires a precisely designed lighting design. We prepare it as early as at the investment planning stage or during its modernisation.

79


STREFA TANKOWANIA

REFUELLING AREA

Strefa tankowania powinna spełniać wymogi normy PN-EN:12464-2:2008. Określa ona jasność oświetlenia bezpieczną dla użytkowników. Parametry określone przez normę są punktem wyjścia. W rzeczywistości wyższy poziom natężenia oświetlenia w strefach tankowania poprawia komfort i bezpieczeństwo klientów i pracowników stacji paliw.

The refuelling area should meet the requirements of PNEN:12464-2:2008. It determines the brightness of lighting which is safe for users. The parameters specified by the standard are the basis for the output. In fact, a higher level of light intensity in the refuelling areas improves the comfort and safety of the customers and employees of the petrol station.

Rozwiązanie bezobsługowe, bezawaryjne, tanie i skuteczne:

A maintenance-free, fault-free, cheap and effective solution

Centralny czujnik ruchu

Central motion sensor

z którym połączone są wszystkie oprawy, zamontowany w podsufitce we frontowej części wiaty. Wszystkie oprawy są połączone w magistrali sterującej w jednym routerze. Urządzenie zarządza sygnałami z czujnika, a tym samym wszystkimi oprawami.

to which all the luminaires are connected, mounted in the soffit in the front of the shed. All luminaires are connected in the control bus in a single router. The device manages the sensor signals and therefore all the luminaires. Operating principles: • Lack of movement reduces the light output of all luminaires. • When a vehicle appears in the sensor’s working area, it brightens up all the luminaires under the roof.

Zasady działania: • Brak ruchu powoduje redukcję strumienia świetlnego wszystkich opraw oświetleniowych. • Pojawienie się pojazdu w strefie pracy czujnika rozświetla wszystkie oprawy pod wiatą.

Control panel

Panel sterowania

In case of a motion sensor failure, the luminaires emit 100% light output. The panel for controlling the luminaires allows for the reduction of the luminous flux.

w przypadku awarii czujnika ruchu oprawy emitują strumień świetlny w 100%. Dodatkowo montowany panel sterowania umożliwia redukcję strumienia.

80


luminaires: CRUISER 2 PLUS LB LED

81


BP PETROL STATION, ZIELONA GÓRA, POLAND

82


luminaires: URBINO LED

83OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH SPORTS FACILITIES LIGHTING HALA 100-LECIA, POLAND


luminaires: CRUISER 2 PLUS LED

86


HALA 100-LECIA KRAKÓW POLAND

„Historia realizacji hali sportowej sięga ubiegłej dekady, kiedy Gmina Miejska Kraków wespół ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiła otwarty konkurs architektoniczny, w którym udało nam zająć 1. miejsce, by następnie zawrzeć umowę na prace projektowe. Projekt realizacyjny powstał w latach 2008-2009, wtedy też uzyskaliśmy pozwolenie na budowę; do realizacji nie doszło z przyczyn finansowych. Gmina powróciła do zamierzenia po kilku latach i w roku 2015 ogłosiła przetarg w celu wyłonienia firmy generalnego wykonawcy. Do jego obowiązków należeć miało również zaktualizowanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do obecnych wymogów prawnych oraz doposażenia obiektu we współcześnie stosowane systemy wyposażenia technicznego. Wybrany w drodze przetargu generalny wykonawca – firma Skanska S.A. – zlecił prace projektowe nam, autorom pierwotnej dokumentacji. Wymagania cennej lokalizacji, które znalazły odwzorowanie w obostrzeniach regulaminu konkursu, skłoniły nas wtedy – w 2008 roku – do traktowania planowanej hali jako części zastanego krajobrazu otwartego z jego charakterystycznymi cechami.” ”The story of the construction of the sports hall dates back to the last decade, when the Municipality of Krakow together with the Association of Polish Architects announced an open architectural competition, in which we managed to take 1st place and then conclude a contract for design work. The construction project was developed in 2008-2009, when we obtained the building permit; it was not carried out due to financial reasons. The municipality returned to the plan after several years and in 2015 announced a tender to select a general contractor. Its duties also included updating the design documentation in order to adapt it to current legal requirements and retrofitting the facility with modern technical equipment systems. The general contractor selected by tender – Skanska S.A. – commissioned the design work to us, the authors of the original documentation.The requirements of the prestigious location, which were reflected in the restrictions of the competition regulations, prompted us then – in 2008 – to treat the planned hall as part of the existing open landscape with its characteristic features.”

87


HALA 100-LECIA KRAKÓW, POLAND Ograniczenie współczynnika UGR/GR oraz flickering free Równomierność oświetlenia Sterowanie oświetleniem w protokole DALI

UGR/GR rating reduction and flickering free Lighting uniformity Lighting control in DALI protocol

Hala jest obiektem wielofunkcyjnym, jedno- i trzykondygnacyjnym. Główną część obiektu zajmuje sala gier o wymiarach 44x26m umożliwiająca rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych. Posadzkę sali zlokalizowano w poziomie przyziemia. Wokół placu gier znajdują się trybuny na łącznie 818 miejsc siedzących, (668 miejsc stałych, 150 składanych). Na tym samym poziomie co sala gier w części wschodniej budynku zlokalizowano pomieszczenia stanowiące bezpośrednie zaplecze dla osób korzystających czynnie z sali sportowej. Są to pomieszczenia szatni i umywalni (w tym dla osób niepełnosprawnych), pokój pierwszej pomocy. W północnozachodnim narożniku przyziemia umieszczono salę wielofunkcyjną i siłownię. Na poziomie parteru, po jego północnej stronie znajduje się wejście główne od strony alei Focha. Przy wejściu głównym w hallu umieszczono kasy oraz szatnię. W części południowej parteru znajduje się kawiarnia z tarasem na zewnątrz.

The hall is a multi-purpose, one- and three-storey structure. The main part of the building is a 44x26m game room, which enables playing matches of most indoor sports. The floor of the hall is located at the basement level. Around the games area there are stands with a total of 818 seats (668 fixed seats, 150 folding). On the same level as the games room in the eastern part of the building, there are rooms that provide direct facilities for people actively using the sports hall. These are cloakrooms and washrooms (including those for disabled persons) and a first aid room. In the north-western corner of the basement there is a multi-purpose room and a gym. The main entrance from Marshal Foch Avenue is on the ground floor level, on the northern side. At the main entrance to the hall there are cash registers and a cloakroom. In the southern part of the ground floor there is a café with an outdoor terrace.

luminaires: CRUISER 2 PLUS LED

88


Dostosowanie rozwiązań dla hal sportowych, sal gimnastycznych, stadionów i boisk do właściwych klas oświetlenia sportowego oraz wymagań federacji sportowych wymaga uwzględnienia specyfiki obiektów, wymogów federacji sportowych, oczekiwań telewizji HD, a przede wszystkim potrzeb zawodników i kibiców. Prawidłowe oświetlanie obiektów sportowych to zadanie dla profesjonalistów.

Adapting solutions for sports halls, gymnasiums, stadiums and pitches to the appropriate classes of sports lighting and the requirements of sports federations requires taking into account the specificity of the facilities, the requirements of sports federations, the expectations of HD television and above all the needs of players and fans. The proper lighting of sports facilities is a task for professionals.

89


Hala 100-lecia Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych

Hala 100-lecia Cracovia Sports Centre for Disabled People It was important for the building to provide adequate lighting, mainly due to its function and geometry: the requirements of the sports federations, the purpose of the facility for disabled persons and the recess below ground level required special attention when selecting luminaires. Consequently, we used LUG products, which we placed both inside and outside the building. The minimalistic design of the luminaires fits perfectly into the industrial character of the hall, and the light emitted by them has brought out the specific textures of the materials used and the complex geometry of the facility.

Istotne dla budynku było zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, głównie ze względu na jego funkcję i geometrię: kryteria federacji sportowych, przeznaczenie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagłębienie obiektu poniżej poziomu terenu wymagały szczególnej uwagi przy doborze opraw. W efekcie wykorzystaliśmy produkty LUG, które znalazły się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Minimalistyczne wzornictwo opraw doskonale wpisało się w industrialny charakter hali, a emitowane przez nie światło wydobyło specyficzne faktury zastosowanych materiałów i rozbudowaną geometrię obiektu. Na sali gier użyte zostały oprawy CRUISER 2 PLUS LED, które w połączeniu z systemem BMS dają możliwość dynamicznego sterowania natężeniem światła oraz podziału na sceny. W częściach ogólnodostępnych wykorzystane zostały oprawy VOLICA LED oraz LUGSTAR LED, które dzięki zróżnicowanej kolorystyce wpisały się w niejednolity charakter wykończenia wnętrza hali. W części hotelowej, biurowej, na zapleczu hali oraz na klatkach schodowych zastosowaliśmy oprawy LUGLINE LED, PICO 2 LED I ARGUS WALL LED. Pomieszczenia techniczne zostały oświetlone oprawami ATLANTYK LB LED i RAYLUX LB LED.

CRUISER 2 PLUS LED luminaires were used in the game hall which, in combination with the BMS system, allow for the dynamic control of light intensity and division into scenes. In the public areas, VOLICA LED and LUGSTAR LED luminaires have become a part of the hall’s interior design thanks to their diverse range of colours. In the hotel and office areas, in the hall’s backroom and on the staircases we used LUGLINE LED, PICO 2 LED and ARGUS WALL LED luminaires. The technical rooms were illuminated with ATLANTYK LB LED and RAYLUX LB LED luminaires.

architects: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

photo: Jakub Porzycki

luminaires: VOLICA LED

90


luminaires: VOLICA LED

91


HALA 100-LECIA, KRAKÓW, POLAND 92


93


WYBRANE PROJEKTY SELECTED PROJECTS Tom Kilroys garage Dooradoyle Limerick, Limerick, Ireland LITExpo, Wilno, Lithuania NATO, Pabrade, Lithuania Nordic Sugar, Kedainiai, Lithuania Kaunas, Kaunas, Lithuania Kauno Baltija, Kowno, Lithuania Leoni, Aïn Sebaâ, Morocco Bombardier, Nouasseur, Morocco Sider, Casablacna, Morocco Digital Realty Fra10, Frankfurt, Germany FRA15 Interxion, Frankfurt, Germany FRA12 Data Centre, Frankfurt, Germany Equinix FRA2, Frankfurt, Germany ALCOA, Mosjøen, Norway ALCOA FE, Mosjøen, Norway Bilfinger, Sande, Norway Newman, Florø, Norway BKS Rubb, Voss, Norway SIO, Voss, Norway TT anlegg, Kristiansand, Norway SALMAR, Tromso, Norway Bauhaus, Oslo, Norway Salten Dekksenter, Bodø, Norway New Steelworks CAASA, Pisco, Peru Incalpaca, Arequipa, Peru Southern Peru Cooper Corporation, Arequipa, Peru Warehouses CAASA, Pisco, Peru Almacenes Monte Azul, Lima, Peru Polcom, Chojnice, Poland Poczta Polska, Warszawa, Wrocław, Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Poland Saint Gobain, Stawiany, Poland Dell, Łódź, Poland Drahtzug Stein, Łódź, Poland Amcor, Łódź, Poland Mitsui HIGHT-TEC, Skarbimierz, Poland DHL Jelenia Góra, Jelenia Góra, Poland Novita, Zielona Góra, Poland Witnica Meta, Witnica, Poland Louis Vitton Factory, Penafiel, Portugal MAGNA EXTERIORS CRAIOVA SRL, Craiova, Dolj, Romania Termovent SC, Temerin, Serbia Hydro power Plant outdoor, Djerdap, Serbia Elmed, Temerin, Serbia Livnica Termovent SC, Temerin, Serbia Eksjöhus, Eksjö, Sweden Cind, Jönköping, Sweden Bader, Lwów, Ukraine Lucart Factory, Nyergesújfalu, Hungary

Sports facilities Sports facilities Thornlie Baseball Park, Perth / Thornlie, Western Australia, Australia Shooting hall in Vrapce, Zagreb, Croatia Marie Pampoen, Curacao, Curacao Kuortane Olimpic Training Center, Kuortane, Finland Santa Sports - Lapland Sports College, Rovaniemi, Finland Ruonala Sports Hall, Kotka, Finland KVALØYA, Tromso, Norway Åsneshallen, Flisa, Norway Bazen indoor, Lajkovac, Serbia Karlstad Aktivitetscenter, Karlstad, Sweden AMIRSOY, Amirosoy, Uzbekistan Steelers Sports Bar, Sheffield, United Kingdom Southampton Football Club, Northam Concourse, United Kingdom Skydome Arena, Coventry, United Kingdom Latton O’Rahilly GAA Club, Latton, United Kingdom

Production plants, warehouses, logistics centres

Laminoire HassiI Ameur, Oran, Algieria Tvornica cementa, Kaknj, Bosnia Weltplast, Posušje, Bosnia F & R d.o.o. Cazin, Cazin, Bosnia MIRA Prijedor, Prijedor, Bosnia Equinix, Sofia, Bułgaria FRIPOL d.o.o, Ljubešćica, Croatia Sahala Works, Varkaus, Finland Startax, Lempäälä, Finland Rakla, Tampere, Finland MAF (Agrobotic) à Montauban, Montauban, France HeidelbergCement, Tbilisi, Georgia AMS15 Data Centre, Amsterdam, Netherlands AMS16 Data Centre, Amsterdam, Netherlands DC Hoogvliet, Blijswijk, Netherlands DuPont, Dordrecht, Netherlands DuPont, Oegstgeest, Netherlands Zwijndrecht, Houtgroep van Drimmelen te Zwijndrecht, Netherlands Fort Wayne Metals, Castlebar, Ireland Tine Mogeely Cheese Factory, Cork, Ireland ESB Dundalk, Dundalk, Ireland BP Home Investment, Prisztina, Kosovo Greentech Plastics, Limerick, Ireland

94


Anchorsholme Park, Blackpool, United Kingdom Newham Depot, Newham, United Kingdom Bright Steels, Norton Works, Malton, United Kingdom Heywood Distribution Park, Heywood, United Kingdom Avon Engineered Rubber Ltd, Melksham, United Kingdom Iron Mountain, Slough, United Kingdom Derry Transport, Derry, United Kingdom TRP Sealing Systems, Rotherwas, Hereford, United Kingdom KP Snacks, Ashby-de-la-Zouch, United Kingdom Hodge Clemco Ltd, Sheffield, United Kingdom Hobbs Printers, Southampton, United Kingdom The Beck Co Ltd, Nottingham, United Kingdom Harbourgate, Portsmouth, United Kingdom Cricket Inn Road, Sheffield, United Kingdom Tallon International, Coventry, United Kingdom Borgers Polska, Złotoryja, Poland GLS, Barcelona, Spain Jevaso, Zaragoza, Spain Jevaso, Coruña, Spain Exlabesa, Santiago, Spain Badmar, Tarrassa, Spain

Louis Vuitton factory, Penafiel, Portugal NESTLE, Samara, Russia Port d’Ouchy, Lausanne, Switzerland Justice de paix du district de Morges, Lausanne, Switzerland Parking des Hopitaux, Lausanne, Switzerland Emoclew Arklow, Arklow, Ireland Mahon Point, Cork, Ireland Carrickmines Retail Park, Carrickmines, Ireland Leo Pharma, Cork, Ireland Arndale Shopping Centre, Manchester, UK Issac Newton Shopping Centre Grantham, UK Nice House, Tollbar Way, Southampton, UK Trafford Retail Park, Manchester, UK Peel Retail Park - Gloucester Quays, Gloucester, UK Peel Retail Park, Barnsley, UK Site Lighting Trial, London, UK Broadstone Mill Shopping Outlet, Stockport, Manchester, UK Princes Quay A63 Footbridge, Hull, UK

Retail

CH Mega, Kowno, Lithuania Marjane, Many locations, Morocco Carrefour, Many locations, Morocco CDT SMYK, Warszawa, Poland Crescent Shopping Centre, Limerick, Ireland Rochestown House, Cork, Ireland Athlone Shopping Centre, Athlone, Ireland Johnson&Perrott Volvo Showroom, Cork, Ireland Mr. Price, Mullingar, Ireland Swamp Store, Limerick, Ireland Porsche Showroom, Edinburgh, United Kingdom Starbucks, Many locations, United Kingdom Arndale Shopping Centre, Arndale, United Kingdom Topps Tiles, Worthing, United Kingdom Volswagen, Vigo, Spain Grancasa, Zaragoza, Spain Mercedes, Barcelona, Spain Toysrus, Palma De Mallorca, Spain Toysrus, Barcelona, Spain Casa Viva, Barcelona, Spain Kare, Palma De Mallorca, Spain Solva, wiele lokalizacji, Spain Imco, Zaragoza, Spain

Outdoor lighting, parking lots, petrol stations

BP Kenwick & Jindalee, Brisbane, Australia Crodux, Rijeka, Croatia Aeroporto Tivat, Tivat, Montenegro Lifosa, Kedainiai, Lithuania Schmitz Cargobull, Panevezys, Lithuania CET-NORD, Bielce, Moldova PERI Gmbh, Nuthetahl, Germany Kühne und Nagel, Duisburg, Germany Mc Donalds, Osnabrück, Hannoverschestrasse, Germany Coca Cola Bad Fallingbostel, Bad Fallingbostel, Germany EFG Cordes und Gräfe Brand KG, Gütersloh, Germany Rewe, Detmold, Germany Amazon Moosburg an der Isar, Moosburg, Germany Aurelis Gewerbepark, Baierbrunn, Germany Continental Business Park, Hannover, Germany New Steelworks CAASA, Pisco, Peru Nexa Resources, Lima, Peru Outdor Lighting of Coga, Cusco, Peru Galeria Tarnovia, Tarnów, Poland Mando Corporation Poland, Wałbrzych, Poland BP MOP, Łubowo, S5, Poland BP MOP, Pierzyska, S5, Poland

95


Redaktor naczelny | Managing Editor Agata Szulc – Szynaka Project Manager Kalina Stawiarz Redakcja opracowanie tekstów | Editorial work on texts Kalina Stawiarz Projekt Graficzny i DTP | Graphic design and DTP Agata Szulc – Szynaka Opieka artystyczna | Artistic supervision Agata Szulc – Szynaka Fotografia | Photography Emilia Wernicka, Michał Pasek, Agata Szulc-Szynaka, Michał Naplocha, Piotr Jaworek, Wojciech Kryński, Maciej Lulko, Bartłomiej Senkowski, Mateusz Smoter, Paweł Ratyniak Wsparcie techniczne | Technical support Karol Popek, Iwona Brzezińska, Tomasz Wieczorek Wizualizacje | Visualization Michał Jedut, Karol Popek Wydawca | Publisher LUG Light Factory

since 1989 manufacturer of professional lighting solutions