Page 1

ARCHITECTURE

LUGBOOK


Światło odgrywa istotną rolę w każdym projekcie architektonicznym. Kreuje przestrzeń, podkreśla formę, wydobywa teksturę i kolor. Realizuje aspekt wzorniczy i estetyczny. Jednocześnie, dla zachowania bezpieczeństwa i ergonomii obiektu musi spełniać odpowiednie wymogi normatywne. Umiejętna aranżacja systemów oświetleniowych jest działaniem wielowątkowym na styku architektury, technologii i wzornictwa przemysłowego. LUG Light Factory jest orędownikiem przemyślanego oświetlenia, zaprojektowanego optymalnie do każdego zadania architektonicznego. Światło pomaga w użytkowaniu budynku, ale także eksponuje jego architektoniczne piękno, a nierzadko staje się integralną częścią architektury. Dopasowanie oświetlenia do konkretnego obiektu jest zadaniem złożonym, wymagającym przemyślenia wielu aspektów – począwszy od funkcji, przez wizję architektoniczną, po efektywność energetyczną i założenia budżetowe. Bardzo ważne jest dla nas dostarczenie zoptymalizowanych rozwiązań. Dlatego też szyjemy oświetlenie na miarę danej inwestycji, w kontekście pojedynczego produktu, a także całościowej koncepcji oświetleniowej.

JESTEŚMY ARCHITEKTAMI ŚWIATŁA Wieloletnie doświadczenie na płaszczyźnie projektowej, architektonicznej i wzorniczej pozwala nam kreować rozwiązania spójne z charakterem i przeznaczeniem obiektu. Współpraca z architektami i projektantami wnętrz zaowocowały utworzeniem wewnętrznego centrum kompetencyjnego, którego zadaniem jest wsparcie na każdym etapie, począwszy od koncepcji, przez projekt wykonawczy, realizację, po etap odbiorów i pomiarów powykonawczych. Dzięki kreatywności, instynktowi projektowemu oraz zaawansowanej wiedzy z zakresu tworzenia projektów oświetleniowych przekładamy wizje projektowe na konkretne rozwiązania. LUG chce pełnić rolę „tłumacza” pomiędzy technologią a światem architektury, dlatego kluczowa jest dla nas ścisła współpraca z architektami prowadzącymi dany projekt. Projektując oświetlenie wykonujemy m.in. szkice koncepcyjne, wizualizacje architektoniczne z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych platform projektowych. Wszystko po to, aby znaleźć najwłaściwszy efekt końcowy. Podstawowym narzędziem naszej codziennej pracy jest najnowsze oprogramowanie inżynierskie, architektoniczne i wizualizacyjne. Zespoły projektowe korzystają z platform BIM, takich jak Revit czy Archicad. Chcemy, aby na każdym nawet najbardziej wymagającym rynku na świecie nasze projekty spełniały wszelkie wymogi projektowe i techniczne. Jesteśmy architektami światła, chcemy współtworzyć architekturę, a naszym narzędziem są systemy oświetleniowe i najnowsza technologia. Nasi architekci i projektanci oświetlenia współpracując z działem R&D oraz sekcją customizacji, mają możliwość dopasowania, a także tworzenia nowych produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających projektów.


Light plays an important role in every architectonic project. It creates space, underscores the form, and brings out the texture and colour. It puts pattern and aesthetic aspects into practice. In addition, it must meet adequate normative requirements to maintain the security and ergonomics of the facility. The skilful arrangement of lighting systems is an interconnected activity at the meeting point of architecture, technology and industrial design. LUG Light Factory is an advocate of well thought-out lighting designed optimally for each architectonic task. Light helps in utilising the building, but also exposes its architectonic beauty, and often becomes an integral part of architecture. Adjusting lighting to a specific facility is a complex task that requires the consideration of a number of aspects, from function to the architectonic vision, to energy effectiveness and budget assumptions. What’s important for us is providing optimised solutions. Therefore, our lighting is tailor-made for a given investment, in the context of individual product and overall lighting concept.

WE ARE THE ARCHITECTS OF LIGHT Many years of experience in the field of design, architecture and pattern, allow us to provide solutions which are coherent with both the nature and intended use of the facility. Cooperation with architects and interior designers has borne fruit in creating an internal competence centre aimed at supporting at every stage, starting with concept, the measurements, executive project, commissioning and, eventually, implementation. Our creativity, design instinct and advanced knowledge in creating lighting projects allow us to convey our design visions in specific solutions. LUG intends to take on the role of ‘translator’ between technology and the world of architecture. Therefore, close cooperation with architects on a project is crucial to us. In designing lighting, we prepare, among other things, concept sketches and architectonic visualisations using the most advanced design platforms so as to find the most adequate final effect. The basic tools of our everyday work are the latest engineering, architectonic and visualisation software. Design teams use BIM platforms, such as Revit or Archicad. We would like that our products meet all design and technical requirements for every market in the world, even the most demanding. We are architects of the light that strives to contribute to architecture, and lighting systems and latest technology are our tools. Our lighting architects and designers cooperate with the R&D department and the customisation section, enabling us to accommodate and create new products adjusted to individual needs of even the most demanding projects.


Twórz wizję, my dostarczymy rozwiązania LUG oferuje bezpośrednie doradztwo oświetleniowe zespołów projektowych i architektonicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gotowych do współpracy przy każdym rodzaju projektu architektonicznego i na każdym jego etapie. Od projektu koncepcyjnego, po projekt wykonawczy. • • • • • • • • •

4

Modelowanie 3D Foto realistyczne wizualizacje Dokumentacja z symulacją natężenia oświetlenia Optymalizacja w celu zapewnienia ergonomii oraz zgodności ze standardami Warstwa z oświetleniem gotowa do zaimportowania do projektu Raporty techniczne, analizy BREEM i LEED Tworzenie personalizowanych rozwiązań Prezentacje Virtual Reality Raporty kolizji


Creat your vision, we will provide solution We offer direct lighting consulting services offered by teams of projects and architects ready to cooperate with each type of architectural project and at every stage. From concept design to executive design. • • • • • • • • •

3D modeling Photo realistic visualizations Documentation with simulation of illuminance Optimization to ensure ergonomics and compliance with standards Layer with lighting ready to be imported to the project Technical reports, BREEM and LEED analyzes Creating personalized solutions Virtual Reality presentations Collision reports

5


SUCCESS STORIES

10

HOTEL EUROPEJSKI, WARSAW, POLAND

30

HUB HUB, WARSAW, POLAND

44

POZNAŃ, BAŁTYK, POLAND

60

SKØYEN ATRIUM, OSLO, NORWAY


70 82 90 100 110

HALA 100-LECIA, CRACOW, POLAND

HOFPLEIN 19, ROTTERDAM, NETHERLANDS

HIGHSCHOOL, VILLANUEVA DE GÁLLEGO, ZARAGOZA, SPAIN

FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT, GERMANY

COMMUNICATION CENTRE, ŻORY, POLANDHOTEL EUROPEJSKI WARSAW POLAND


Luminaires: MODENA LED, TOWER LED

10


HOTEL EUROPEJSKI WARSAW POLAND Architect: 1855-1877 Henryk Marconi Architects: SUD Architects, WWAA Architects, APA Architects Photos: Agata Szulc-Szynaka, Michał Passendorfer, Juliusz Sokołowski Visulalization: LUG Light Factory

11


HOTEL EUROPEJSKI WARSZAWA

12


HOTEL EUROPEJSKI Polifonia architektury Polyphony of architecture The history of the Hotel Europejski’s building began on the plot of land no. 404 in Warsaw. The marks that were left by many outstanding architecs on different elements in this building both intertwine and coexist From Marconi’s Neo-Renaissance, through Przybylski’s Eclecticism and Pniewski’s Modernism, to the contemporary touch added by architects from SUD, WWAA and APA: four eras are combined in one building. All of them coexist thanks to the investor who has shown artistic taste and respect for the history of this place. When you explore the new Europejski, you can experience its unparalleled haptic nature. Its harmonious polyphonic structure, resulting from a return to artisanal design and a shift towards contemporary art, can be experienced not only with your eyes, but with all your senses. Designers and contractors took care to make all elements of the building define and complement one another. The Europejski’s architecture has a multidimensional character which can be seen everywhere when you are exploring this building. Let yourself discover the Europejski with all your senses. Only then will you appreciate the natural workmanship and the enormous effort that has been put into bringing back this building which used to be one of the favourite places of Varsovians in their city…

Hipoteka o numerze 404 dała początek historii gmachu Hotelu Europejskiego. To właśnie na tym warszawskim gruncie przenika się i współistnieje historia wielu wybitnych postaci, które wyrażają siebie w różnych elementach architektury tego budynku. Począwszy od neorenesansu Marconiego, poprzez eklektyzm Przybylskiego, modernizm Pniewskiego, a skończywszy na aktualnej interpretacji zespołu architektów z SUD, WWAA oraz APA. Cztery epoki w jednym miejscu. Wszystkie koegzystują dzięki inwestorowi, który wykazał się wrażliwością i szacunkiem dla dziejów tego miejsca. Eksplorując nowy Europejski, możemy doświadczyć jego niespotykanego haptycznego charakteru. Powrót do wzornictwa rzemieślniczego oraz zwrot ku sztuce współczesnej wytwarza harmonijną, polifoniczną strukturę, której można doświadczać nie tylko wzrokiem, ale i wszystkimi zmysłami. Projektanci oraz wykonawcy zadbali, by wszystkie elementy tego miejsca wzajemnie się określały i uzupełniały. Architektura Europejskiego stała się wielowymiarowa pod każdym względem doświadczania tego miejsca. Odkryjmy zjawisko Europejskiego wszystkimi zmysłami. Dopiero wtedy docenimy naturalny kunszt, a zarazem ogromny trud, jaki został włożony, aby zwrócić warszawiakom jedno z ich ulubionych miejsc na mapie miasta...

text BUILDER EXCLUSIVE 2018 EUROPEJSKI

13


Nowoczesne rozwiązania w klasycznej formie

Modern solutions in a classic form

Autorem projektu remontu i przebudowy Hotelu Europejskiego jest Jocelyn Fillard (SUD Architekci Polska). Ja miałem przyjemność być szefem zespołu projektantów, którzy przygotowywali całość dokumentacji, zaczynając od projektu budowlanego, a na etapie wykonawczym kończąc.

The author of the Hotel Europejski’s renovation and reconstruction project is Jocelyn Fillard (SUD Architects Poland). It was my pleasure to be the head of a team of designers who prepared all documentation, starting from the construction project and ending up at the executive stage.

W takim mieście jak Warszawa, tętniącym życiem, gęsto zabudowanym, gdzie w okolicy znajdują się ważne dla państwa obiekty kultury m.in.: Krakowskie Przedmieście, Plac marsz.

In the city like Warsaw, vibrant and densely urbanized, where are located important cultural objects, among others: Krakowskie Przedmieście, Pilsudski Square with The Tomb of the Unknown

Staraliśmy się przywrócić charakter budynku, jaki był w zamyśle Marconiego, a który dla inwestora i dla nas był istotny. Soldier, a comprehensive revitalization of the historic building, was an extraordinary, complex and ambitious architectural, engineering and logistics challenge. In addition to the original idea, the project was largely based on conservation guidelines preceded by long-term analysis as well as consultations and specialist studies. The investor’s requirement to obtain additional space for multi-level underground garage with necessary technical facilities was a considerable challenge

J. Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, kompleksowa rewitalizacja zabytkowego obiektu, była niezwykle złożonym i ambitnym wyzwaniem zarówno architektonicznym, inżynieryjnym jak i logistycznym. Oprócz autorskiego pomysłu, projekt w dużej mierze powstał w oparciu o wytyczne konserwatorskie poprzedzone długotrwałą analizą oraz konsultacjami i specjalistycznymi opracowaniami. Niebagatelnym wyzwaniem był wymóg inwestora, dotyczący uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej oraz wplecenie w strukturę budynku wielopoziomowego garażu po ziemnego wraz z niezbędnym zapleczem technicznym.

One of the most important problems that had to be faced was such an action within historic facades so that its’ timeless elegance is preserved. The designer of the Hotel Europejski from the second part of the XIX century, architect Henryk Marconi, based his idea on the Renaissance Palazzo Farnese, maintaining the piano nobile arrangement along with the golden division of subsequent floors. There were and are

Jednym z ważniejszych problemów, z którymi przyszło się mierzyć było takie działanie w obrębie historycznych elewacji, które służyłoby zachowaniu ich ponadczasowej elegancji. Autor oryginalnego projektu

14


z drugiej połowy XIX wieku, architekt Henryk Marconi, projektując Hotel Europejski, bazował na idei renesansowego Palazzo Farnese, zachowując układ piano nobile wraz ze złotym podziałem kolejnych kondygnacji. Takich budynków, które zachowały się po wojnie w Warszawie było i jest niewiele. Hotel Europejski należał do wyjątków, które ocalały prawie w całości. Oryginalne wnętrza uległy co prawda zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego, ale forma i struktura budynku pozostała prawie nienaruszona. Powojenna adaptacja budynku na potrzeby szkoły polityczno-wojskowej, prowadzona przez znanego architekta Bohdana Pniewskiego znacząco zmieniła wewnętrzny układ funkcjonalny budynku. Pniewski był modernistą, co znalazło odzwierciedlenie w nowym wystroju wnętrz. Trzeba jednak przyznać, że wprowadzone zmiany były, jak na tamte czasy, eleganckie. Jednym z najciekawszych zaproponowanych rozwiązań były okrągłe klatki schodowe - na swój sposób urocze i architektonicznie cenione. Rewitalizując Europejski wróciliśmy do początków. Staraliśmy się

few such buildings that have survived in Warsaw. Hotel Europejski was one of the exceptions that survived almost entirely. The original interiors were destroyed during the Warsaw Uprising, but the form and structure of the building remained almost intact. The post-war adaptation of the building for the needs of the political-military school, led by the well-known architect Bohdan Pniewski, significantly changed the building’s internal functional layout. Pniewski was a modernist, which was reflected in the new interior design. However, it must be admitted that the changes were elegant for those times. One of the most interesting solutions he proposed were the two famous spiral staircases – enchanting in a way and valued by architects. Revitalizing the Hotel we have returned to the beginning. We tried to restore the character of the building which was Marconi’s intention, and which was important for the investor and us. We wanted to complete the necessary superstructure in the most possible elegant way. In its structure and architectural solutions,

We tried to restore the character of the building which was Marconi’s intention, and which was important for the investor and us. przywrócić charakter budynku, jaki był w zamyśle Marconiego, a który dla inwestora i dla nas był istotny. Konieczną nadbudowę chcieliśmy zrealizować w sposób jak najbardziej elegancki. W jej strukturze oraz rozwiązaniach architektonicznych brzmi echo oryginalnego, spadzistego dachu pokrytego spatynowaną, turkusową miedzią.

there is an echo of the original, sloping roof covered with patinated, turquoise copper. Combining the new with the „old” in architecture, technology and construction solutions is not an easy task. Our goal was to harmoniously combine all the necessary elements, to make the whole building not only look good but also function properly. The lighting turned out to be as important as engineering issues. The most commonly used conservation action is to evenly flood the building with light to enhance its shape and decoration. A good example of this type of solution is the building of the Visitationist Church, standing almost opposite the Hotel. In the case of Europejski, the conservator wanted to achieve a similar effect. However, the same idea, with the lights directed into the windows of the guest rooms, seemed to be not

Połączenie nowego ze „starym” na poziomie architektury, technologii oraz rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych nie jest łatwym zadaniem. Naszym celem było harmonijne zestawienie wszystkich niezbędnych elementów, aby całość nie tylko wyglądała dobrze, ale i prawidłowo funkcjonowała. Równie ważnymi co zagadnienia inżynieryjne okazały się kwestie związana z oświetleniem zabytku. Najczęściej stosowanym działaniem konserwatorskim jest równomierne zalanie budynku światłem, w celu uwypuklenia jego bryły oraz dekoracji.

15


HOTEL EUROPEJSKI Dobrym przykładem tego typu rozwiązania jest budynek kościoła ss. Wizytek, stojący niemal vis-a-vis Hotelu. W przypadku Europejskiego, stołecznemu konserwatorowi zależało na osiągnięciu podobnego efektu. Jednak ten sam pomysł, ze światłami skierowanym w okna pokoi gościnnych, wydał nam się rozwiązaniem niewłaściwym. Znaczącym wsparciem w zakresie koncepcji oświetlenia był współpracujący z SUD Architekci projektant Yann Etcheverrigaray. Dzięki jego zaangażowaniu zebraliśmy bogate portfolio światowych przykładów zabytkowych budynków hotelowych oświetlonych równie dyskretnie, ale wykorzystujących źródła światła mocowane na elewacji. W naszym przypadku, nawet postawienie masztów oświetleniowych wokół budynku było niemożliwe, ponieważ teren wokół budynku nie był częścią działki należącej do Europejskiego. Ostatecznie, po przedstawieniu niezliczonej ilości opracowań koncepcyjnych, konserwator przystał na nasze rozwiązanie. W pierwszych próbach oświetleniowych brało udział wielu renomowanych producentów. Wytypowaliśmy fragmenty odrestaurowanej elewacji, które następnie podświetlano różnymi oprawami, o różnym natężeniu i kącie świecenia i w nieskończoność próbowaliśmy kolejne warianty. O skali zaangażowania i „wejścia w detale” wszystkich strony – łącznie z przedstawicielami inwestora - może świadczyć konieczność określenia najwłaściwszej temperatury barwowej oświetlenia w zakresie od 3000K do 2400K. Ostatecznie wybór padł na Wasze rozwiązanie, a dzięki późniejszej współpracy udało się uzyskać techniczne rozwiązania de-dykowane wyłącznie Hotelowi Europejskiemu. Powstała rodzina opraw (MODENA) podobnych do siebie wizualnie, ale różniąca nieco się gabarytami. Ciekawostką jest to, że jednym z warunków konserwatora związanych z planowanym oświetleniem był całkowity zakaz wiercenia w historycznym murze. A zatem, konieczne było opracowanie takiego uchwytu, który pozwoliłby bezproblemowo znaleźć najwłaściwsze ustawienie lampy i w sposób niemal niezauważalny i bezinwazyjny być przymocowany do elewacji. Moim zdaniem, to zadanie zostało wykonane wzorcowo. Reprezentacyjna część przyziemia została również rozświetlona Waszymi oprawami. W tym przypadku współpraca sięgała rozwiązań bardzo szczegółowych, odzwierciedlających autorskie pomysły architekta oraz życzenia inwestora. W ten oto sposób powstało połączenie starego z nowym. Uszanowaliśmy to co jest wartością w rozwiązaniach tradycyjnych, historycznych i dopasowaliśmy się do miejsca, idąc zgodnie z duchem czasu.

the proper solution. Yann Etcheverrigaray, a designer cooperating with SUD Architects, provided significant support in the concept of lighting. Thanks to his commitment, we have gathered a rich portfolio of global examples of historic hotel buildings illuminated equally discreetly, but using light sources mounted on the facade. In our case, even placing lighting masts around the building was impossible, because that area was not part of the Hotel. Finally, after presenting countless conceptual studies, the conservator accepted our solution. Many reputable manufacturers took part in the first lighting tests. We selected fragments of the restored façade, which were illuminated with different luminaires, illuminance, lighting beam angles, and mounting scenarios, the trials seem to be indefinite. The scale of involvement and „getting into the details” of all parties, including the representatives of the investor can be demonstrated by the need to determine the most appropriate color temperature of lighting in the range from 3000K to 2400K. Ultimately, the choice fell on your solution, and thanks to subsequent cooperation, we managed to obtain technical solutions dedicated specially for this investment. A family of luminaires (MODENA) was developed that were visually similar to each other but slightly different in size. An interesting fact is that one of the conservator’s condition related to the lighting project was not to drill the historic walls. Thus, it was necessary to develop a mounting system that would easily find the most appropriate positioning of the lamp and be almost imperceptibly and non-invasively attached to the facade. In my opinion, this goal was achieved exemplarily. The representative part of the basement has also been illuminated with your luminaires. In this case, the cooperation has undergone detailed analysis , reflecting the architect’s original ideas and the investor’s wishes. In this way, a combination of old and new was created. We have respected the value of traditional and historical solutions and adapted to the place, following the spirit of the times. text: Arch. Paweł Marczak

16


Luminaires: MODENA LED, TOWER LED

17


Kreowanie światłem Umiejętne wykorzystanie oświetlenia jest współcześnie jednym z ważniejszych kryteriów poprawiających percepcję architektury – zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych. Nowa iluminacja Europejskiego, zaprojektowana przez zespół architektów i projektantów LUG Light Factory, jest doskonałym przykładem połączenia aspektów trwałości, użyteczności i piękna. Masterplan iluminacji: Warszawa światłem malowana, który powstał w 2012 roku na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawy, jest długookresowym planem uporządkowania oświetlenia i nadania wyjątkowego klimatu świetlnego. W planie wyznaczono strefy, wskazano zalecane temperatury barwowe źródeł światła, określono zalecane poziomy jasności i wiele innych istotnych parametrów. Stołeczny Konserwator Zabytków zatwierdził powyższe wytyczne i tym samym rozporządził, by budynki znajdujące się na Krakowskim Przedmieściu mogły być iluminowane określoną barwą i intensywnością. Projekt nowej iluminacji Hotelu Europejskiego od samego początku prac nad modelem był sporym wyzwaniem dla ekspertów LUG Light Factory. Nadrzędnym celem projektantów było odpowiednie wyeksponowanie walorów architektonicznych tego wyjątkowego obiektu przy zachowaniu właściwej mu elegancji i stonowania. Wszystkie detale sztukatorskie, które znajdują się na elewacji budynku, musiały zostać odpowiednio doświetlone. Ostatecznie wypracowany został model, który spełnił nie tylko rygorystyczne wymagania konserwatorskie, ale także oczekiwania inwestora. Prace nad iluminacją Hotelu Europejskiego rozpoczęto od stworzenia trójwymiarowego modelu całego budynku. Docelowy projekt architektoniczny oświetlenia poprzedzony był szeregiem testów i konsultacji prowadzonych pod okiem konserwatora zabytków, inwestora, architektów, a także zagranicznych konsultantów. Następnie dostarczono oprawę referencyjną ze zróżnicowanymi kątami rozsyłu, która realnie pokazywała różne warunki oświetleniowe. Podczas tworzenia projektu wzięto pod uwagę starzenie się fasady, a także wpływ zarówno światła płynącego z otoczenia, jak i tego wydobywającego się z wnętrza samego hotelu. Istotne były również najmniejsze szczegóły, np. odbijające się światło szklanej nadbudowy. Zastosowane w obiekcie lampy o wysokiej efektywności energetycznej pozwoliły nie tylko odpowiednio doświetlić neoklasycystyczne detale fasady budynku, ale także zachować optymalne parametry codziennej eksploatacji. Obiekt miał się wyróżniać na tle otoczenia. Iluminacja nie mogła jednak skupiać na sobie uwagi odbiorcy. Oświetlenie musiało być trzecioplanowym tłem krajobrazu. Dlatego też projektanci postanowili, że podejdą do projektu wielopłaszczyznowo. W przyziemiu zamontowano stylizowane na historyczne oprawy, które pełnią funkcję zarówno estetyczną, jak i użytkową, filigranowo oświetlając chodniki wokół budynku. Powyżej przyziemia oświetlenie ma uwypuklić piękno zaprojektowanej na początku XIX wieku przez Henryka Marconiego fasady. Wyższe partie budynku zostały objęte specjalnym systemem sterowania natężeniem oświetlenia. Szczególną uwagę przyciągają oprawy nad wejściem głównym, których konstruk-cję zmodyfikowano na życzenie inwestora. Ich ostateczny kształt to owoc pracy inżynierów z działu customizacji i specjalistów z warszawskiego oddziału LUG Light Factory. Oprawy o długości metra zostały podwieszone na trzech ramionach o długości 1,5 m na planie trójkąta równobocznego. Cały zabieg wymagał zaprojektowania specjalnych uchwytów montażowych, które zapewniły pełne bezpieczeństwo użytkowania.

18


Creating with light Smart use of lighting is currently one of the most important factors improving the perception of architecture – especially in the case of historical buildings. The new illumination of the Europejski Hotel, designed by a team of architects and designers from LUG Light Factory, is a perfect example of combining durability, usability and beauty. The illumination masterplan: Warsaw painted with light, which was cre-ated in 2012 on request of the Capital City of Warsaw, is a long-term plan to rearrange lighting in the city in order to achieve a unique light climate. The plan sets zones, indicates recommended colour temperatures of light sources, brightness levels and many other important parameters. The War-saw historical preservation officer approved the above mentioned guide-lines and thus decided that the buildings located on Krakowskie Przedmieś-cie Street should be illuminated with a certain colour and intensity. From the very beginning of the project, the design of the new illumination of the Europejski Hotel was a considerable challenge for LUG Light Factory experts. The primary objective of the designers was to properly highlight the architectural values of this unique building while maintaining its discrete elegance. All stucco details on the hotel’s facade had to be adequately il-luminated. Finally, the design was developed that met not only strict conser-vation requirements, but also investor’s expectations. Work on the illumination of the Europejski Hotel began with the creation of a threedimensional model of the entire building. The final architectural design of the lighting was preceded by a series of tests and consultations conducted under the supervision of the historical preservation officer, the investor, architects, as well as foreign consultants. Then a reference luminaire with different light distribution angles was supplied which realistically displayed the different lighting conditions. During the designing process, the aging of the facade was taken into account, so as was the impact of both the light coming from outside and that emanating from the interior of the hotel itself. The smallest details were also important, e.g. the reflecting light of the glass superstructure. The high energy effi-ciency lamps used in the facility allowed not only for the adequate illumination of the neoclassical details of the building’s facade, but also to maintain optimal parameters for everyday use. The building was intended to stand out from the crowd. However, the illumination could not steal all the attention. The lighting had to be just a discrete background landscape. Therefore, the designers de cided to approach the design in a multifaceted manner. On the ground floor historically styled luminaires were installed to perform both aesthetic and practical functions, delicately lighting the sidewalks around the build-ing. Above ground floor lighting was designed to emphasize the beauty of the early nineteenth century Marconi’s facade. The higher parts of the building were equipped with a special lighting control system. The luminaires over the main entrance, the structure of which has been modified at the request of the investor, attract particular attention. Their final shape is the result of the work of engineers from the customization department and specialists from the Warsaw branch of LUG Light Factory. One-metre-long luminaires were suspended on three arms, with a length of 1.5 m each, on an equilateral triangle plan. The entire operation required designing special mounting brackets to ensure full safety of use. text BUILDER EXCLUSIVE 2018 EUROPEJSKI

19


Project illumination & BIM Na potrzeby koordynacji wewnętrznej został stworzony model hotelu w technologii BIM. Geometria budynku została odtworzona z podkładów 2D i uzupełniona bogatą inwentaryzacją fotograficzną detali i istotnych fragmentów fasady obiektu. Podczas rozbudowy cyfrowego modelu zastosowaliśmy gradacyjną skalę szczegółowości, która pomogła pogodzić dużą ilość importowanych obiektów siatkowych z płynnością pracy. Technologia BIM pozwoliła utrzymać „rękę na pulsie”i przygotować pełny pakiet analityczno-wizualizacyjny, dostarczając zarówno foto realistycznych renderingów, symulacji natężeń iluminowanej fasady, jak i zestawień ilościowych pod kątem analizy optymalizacji proponowanego rozwiązania oświetleniowego.

A BIM model of the hotel was created for the purpose of internal coordination. The geometry of the building has been recreated from 2D underlays and supplemented by a rich photographic inventory of details and significant fragments of the building’s façade. During the development of the digital model, we used a gradation scale of detail, which helped reconcile the large number of imported mesh objects with the smoothness of work. The BIM technology allowed us to keep abreast of the situation and prepare a full analytical and visualisation package, providing both photo-realistic renderings, intensity simulations of the illuminated façade, and quantitative summaries to analyse the optimisation of the proposed lighting solution. arch. Andrzej Szumilas, LUG Light Factory

20


Luminaires: MODENA LED

1 NAGRODA

THE FIRST PRIZE

NAJLEPSZA INWEST YCJA OŚWIETLENIOWA 2019

the BEST LIGHTING INVESTMENT 2019

Konkurs organizowany przez Polski Związek Przemysł Oświetleniowego

Contest organised by the Polish Lighting Industry Association

Tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2019 r. przyznano firmie LUG Light Factory za iluminację Hotelu Europejskiego. Komisja doceniła uzyskane doskonale efekty oświetleniowe tej inwestycji, które nadają budynkowi niezwykły charakter w porze nocnej. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość i wierne odwzorowanie historycznych opraw oświetleniowych, miejsce ich usytuowania oraz sposób montażu.

The prize for the Best Lighting Investment 2019 was awarded to LUG Light Factory for the illumination of the Hotel Europejski. The jury recognised the excellent lighting effects achieved by this investment, which give the building its unique character at night. Particularly noteworthy is the care and faithful reproduction of historical luminaires, their location and mounting method.

Krzysztof Nowakowski, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Przewodniczący Jury

Krzysztof Nowakowski, Warsaw Development Planning Office Jury Chairman

21Na każdym etapie prac nad projektem oświetlenia wsparcie merytoryczne zapewniał LUG Light Form generując: serie rysunków, szkiców, analiz natężeń oświetlenia i fotorealistycznych wizualizacji niejednokrotnie posiłkując się technologią BIM.

At each stage of work on the lighting design, LUG Light Form provided substantive support by generating: series of drawings, sketches, lighting intensity analyses and photo-realistic visualisations, often using BIM technology.

23


(…) Spełniliśmy wiele wytycznych. Oprawy oświetleniowe miały być szybkie i łatwe w wymianie, aby nie utrudniać pracy funkcjonowania hotelu. Hotel otrzymał tzw. apteczkę, w której znajdują się moduły LED do opraw, dzięki czemu od ręki może wymienić niedziałający element. Oprawy oświetleniowe muszą wytrzymać ponad 100000h pracy. Stosując zasilacze DALI zwiększyliśmy żywotność oraz umożliwiliśmy ich sterowanie. W celu zwiększenia szczelności IP, oprawy zalane zostały żywicą, a bezpieczeństwo zapewniliśmy stosując szkło wandaloodporne. Ze względu na system zwieszania, oprawy testowane były pod kątem oporu na wiatr. Oprawy miały dawać efekt jednolitego oświecenia tak, aby nie było widać modułów LED, w temperaturze 2700 K, dobieranej do koloru elewacji hotelu. Krótko mówiąc spełniając oczekiwania jakościowe i wizualne stworzyliśmy oprawę szytą na miarę.

Luminaires: MODENA LED, TOWER LED

(…)We met many guidelines to make lighting luminaires to be quick and easy to replace so as not to bother the regular hotel activity. The hotel has received so-called “first aid kit” with LED modules for luminaires, thanks to which it can immediately replace a non-functional element. The luminaires had to withstand over 100,000 hours of work. By using DALI drivers we have increased the lifespan and enabled lighting control. In order to increase IP level, the luminaires were sealed with resin, and we provided additional protection of the luminaire by using vandalresistant glass. Due to the mounting system, the fittings were tested against wind resistance. With 2700 K colour temperature that matches to the color of the hotel façade the luminaires were supposed to give the effect of uniform illumination so that the LED modules could not be seen. To sum-up meeting both visual and quality expectations we have created customer-tailored lighting solution.

Luminaires: TOWER LED

Michał Passendorfer Regional Director Lug Light Factory

24


Luminaires: TOWER LED

„(...) jesteście firmą, która dostosowuje produkty do potrzeb inwestycji (...)” ”(...) you are a company that adapts its products to the needs of the investment (...)”

Wybraliśmy kształt lampy, który nam się podobał, jednakże okazało się, że oryginalny producent tej oprawy nie chciał z nami współpracować, nie chciał modyfikować swojego produktu. Dlatego też wygraliście tę konkurencję, ponieważ jesteście firmą, która dostosowuje produkty do potrzeb inwestycji, jest skora do takiej współpracy z architektamiinwestorami. Co na pewno się podoba. My jako architekci podjęliśmy się stworzenia nowych opraw z LUG po to, by zaprojektować taką rodzinę. 16 opraw rodzina TOWER – 3 typy opraw: zwieszana i 2 kinkiety kinkiety. To był produkt dedykowany projektowi tego hotelu, włącznie z trawionym szkłem z symbolem hotelu, który jest na spodzie lampy. Wszystko było zaprojektowane – od środka do źródła. We had already selected the shape of the lamp that we liked, but it turned out that the original manufacturer of this luminaire did not want to cooperate with us and did not want to modify their product. This is why you won this competition – because you are a company that adapts its products to the needs of the investment and is eager to cooperate with architect-investors. Which is definitely commendable. We, as architects, undertook to create new LUG luminaires in order to design such a family. 16 luminaires – the TOWER family – 3 types of luminaires: one suspended and two wall lamps. This was a product dedicated to the design of the hotel, including etched glass with the hotel’s symbol on the underside of the lamp. Everything was designed – from the inside to the source. arch. Paweł Marczak

25


Hotel Europejski od ponad 160 lat jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie stolicy oraz całego kraju. W murach tego budynku kryje się wiele ciekawych historii. Przetrwał on bowiem pożar, dwie wojny światowe i bombardowania, a w jego murach gościli najważniejsi politycy, intelektualiści i artyści XIX i XX wieku. Chociaż przez lata jego wygląd i funkcje zmieniały się, to niezmiennie uznawany jest za najbardziej luksusowy hotel w Polsce.

For over 160 years, the Hotel Europejski has been one of the most prestigious places in Warsaw and all of Poland. The walls of this building tell many interesting stories. It has survived two world wars, including aerial bombardments and fires, and has welcomed the most important politicians, intellectuals and artists of the nineteenth and twentieth centuries. Altough its apperance and function have changed over the years, it is invariably recognised as the most luxurious hotel in Poland. text BUILDER EXCLUSIVE 2018 EUROPEJSKI

Luminaires: MODENA LED, TOWER LED

26


27HUB HUB WARSAW POLAND


HUB HUB, WARSAW POLAND Architect: Origameo, Magdalena Drygalak Photos: HUB HUB

30


Luminaires: OPTILINE LED 31


32

Luminaires: ARCHEO


HubHub HubHub is an initiative of international developer HB Reavis. It is a combination of a comfortable coworking space and a rich programme of educational events. The two-storey coworking space occupies 2750 m2 in Nowogrodzka Square, located at 93 Jerozolimskie Avenue in Warsaw. A modern office with an open and inspiring space provides 350 workstations. These are both private rooms and shared desks. It is the second such place open in Poland. Other offices are located in Bratislava, Prague, Budapest, and London. Unique interiors designed by arch. Magdalena Drygalak, surprise with their original forms and colours. They are also equipped with modern intelligent lighting systems. There is also a common kitchen, individual lockers for storing personal belongings, comfortable parking spaces for bicycles, numerous relaxation zones, and comfortable conference space. Offices of various sizes provide not only space for effective work, but also the opportunity to share ideas and cooperate conceptually.

33

Nowogrodzka Square

HubHub jest inicjatywą międzynarodowej firmy deweloperskiej HB Reavis. To połączenie wygodnej przestrzeni coworkingowej oraz bogatego programu wydarzeń edukacyjnych. Dwukondygnacyjna przestrzeń coworkingowa zajmuje 2750 m2 w budynku Nowogrodzka Square, położonym przy al. Jerozolimskich 93 w Warszawie. W nowoczesnym biurze z otwartą i inspirującą przestrzenią znajduje się 350 stanowisk pracy. Są to zarówno prywatne pokoje, jak i współdzielone biurka. To drugie tego typu miejsce otwarte w Polsce. Kolejne biura działają w Bratysławie, Pradze, Budapeszcie i Londynie. Wyjątkowe wnętrza zaprojektowane przez architektkę Magdalenę Drygalak, zaskakują oryginalnością form i kolorów. Zastosowano w nich również nowoczesne systemy inteligentnego oświetlenia. Na użytkowników czeka też ogólnodostępna kuchnia, indywidualne schowki do przechowywania rzeczy osobistych, miejsca parkingowe dla rowerów, liczne strefy relaksu, a także wygodna przestrzeń konferencyjna. Biura o zróżnicowanej powierzchni, zapewniają nie tylko miejsce do efektywnej pracy, ale także tworzą okazję do dzielenia się pomysłami oraz współpracy koncepcyjnej.


Tworząc HubHub Nowogrodzka Square, braliśmy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych członków, stawiając w pierwszej kolejności na funkcje, które w dalszym etapie „ubraliśmy” w dobry design. Projekt stworzony został w duchu „activity based work”. Nasi członkowie mogą pracować w różnych przestrzeniach: od tradycyjnych biur, przez kameralne miejsca do cichej pracy wyposażone w siedziska stymulujące zmiany pozycji kręgosłupa, czy stoliki do pracy stojącej. Wspólne biuro umożliwia również odbywanie krótkich przer¬w w pracy, wpływających na zwiększenie efektywności w trakcie całego dnia. Do tych celów służą naszym najemcom game room, przestrzeń barowa, pokój do drzemek, czy biblioteka, w której można się wyciszyć, ale też pobujać na huśtawce. Każda z przestrzeni w HubHubie wyposażona jest w oświetlenie, które wspomaga określone funkcje, jak również stanowi ważny element dekoracyjny. Intensywność i barwa oświetlenia pomagają w skupieniu, relaksie czy wspólnym spędzaniu czasu przy kawie. Szczególnie imponującą realizacją jest oświetlenie przestrzeni eventowej. Poprzeczne ustawienie lamp stanowi lustrzane odbicie wzoru ułożonego na wykładzinie. Tworzy ono spójną i unikalną kompozycję. Możliwość przyciemniania całej instalacji daje użytkownikom elastyczność, równocześnie pozwalając im na dopasowanie intensywności światła do klimatu wydarzenia.

34

When creating HubHub Nowogrodzka Square, we took into account the needs of our members and focused first of all on the functions we „dressed” in good design. The project was created in the spirit of „activity-based work”. Our members can work in different spaces: from traditional offices, through private places to quiet work equipped with seats stimulating changes in the spine position, or tables for standing work. The common office also allows for short breaks to be taken to increase efficiency throughout the day. For these purposes, our tenants can use the game room, bar space, nap room, or library, where you can relax but also swing. Each space in the HubHub is provided with lighting that supports specific functions, as well as an important decorative element. The intensity and colour of the lighting help to focus, relax and spend time together over a cup of coffee. Particularly impressive is the lighting of the event space. The transverse alignment of the lamps is a mirror reflection of the pattern on the carpet. It creates a coherent and unique composition. The possibility of dimming the whole installation gives users flexibility while allowing them to adjust the intensity of the light to the climate of the event.

Bartosz Chmiel Brand & Marketing Manager, HubHub


Luminaires: customized LUGSTAR LB LED

35


Luminaires: customized LUGSTAR LB LED

36


37


Nowoczesne oświetlenie charakteryzuje się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również wysokim komfortem użytkowania. Tworzenie atrakcyjnej powierzchni biurowej często wymaga niestandardowego podejścia, szczególnie w otwartych przestrzeniach, łączących wiele stref użytkowych o różnych wymaganiach. Dzięki rozwojowi technologii LED posiadamy narzędzia do tworzenia rozwiązań przyjaznych użytkownikom oraz ich otoczeniu i środowisku. Szeroka gama produktów pozwala nadać pomieszczeniom ich własny charakter przy jednoczesnym zachowaniu spójności całości wnętrza. Mimo wyzwań jakie stawia nowoczesna architektura, profesjonalne podejście w procesie projektowym pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania, będące wyróżnieniem na rynku. Michał Jedut Senior Designer, LUG Light Factory

Luminaires: customized LUGSTAR LB LED

Luminaires: OPTILINE LED

38


Modern lighting is characterised not only by excellent technical parameters but also by high comfort of use. Creating attractive office spaces often requires a non-standard approach, especially in open spaces, connecting many utility zones with different requirements. Thanks to the development of LED technology, we have the tools to create user- and environmentally friendly solutions. A wide range of products allows us to give rooms their own character while maintaining the integrity of the whole interior. Despite the challenges posed by modern architecture, a professional approach to the design process enables us to create innovative solutions which stand out on the market. Michał Jedut Senior Designer, LUG Light Factory

Luminaires: OPTILINE LED, customized LUGSTAR LB LED

39


Luminaires: customized LUGSTAR LB LED

Luminaires: customized LUGSTAR LB LED

Luminaires: customized LUGSTAR LB LED, ARCHEO

40


2 NAGRODA THE SECOND PRIZE NAJLEPSZA INWEST YCJA OŚWIETLENIOWA 2019

the BEST LIGHTING PROJEC T 2019

Konkurs organizowany przez Polski Związek Przemysł Oświetleniowego

Contest organised by the Polish Lighting Industry Association

II nagroda w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE za HUB Hub Nowogrodzka Square.

Second place in the category INTERNAL LIGHTING for HUB Hub Nowogrodzka Square.

„Komisja doceniła przemyślany dobór i zastosowanie opraw oświetleniowych pod kątem funkcjonalności i estetyki pomieszczeń w nowoczesnym budynku biurowym. Forma zastosowanych opraw i efekt oświetleniowy nadają wnętrzom przyjazną atmosferę do pracy mimo industrialnego charakteru samego wnętrza.”

”The jury appreciated the well-thought-out selection and application of luminaires in terms of functionality and aesthetics of rooms in a modern office building. The form of the luminaires used and the lighting effect give the interiors a friendly work atmosphere in spite of the industrial character of the interior itself.”

Krzysztof Nowakowski, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Przewodniczący Jury

Krzysztof Nowakowski, Warsaw Development Planning Office Jury Chairman

41BAŁTYK POZNAŃ POLAND


44


BAŁTYK POZNAŃ POLAND Architect: MVRDV photos: Juliusz Sokołowski

45


46


4749


50


CONCEPT CONCEPT

1. MAXIMUM ENVELOPE

2. TERRACES ON SOUTH SIDE

3. PUSHED BACK AT KAPONEIRA

4. PANORAMA TERRACES AT TOP

5. CUTOUT TERRACE AT CONCORDIA

6. THE GROTTO

Bałtyk Tower, Poznań, Poland Authots: MVRDV Architects: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathelie de Vade: Natkaniec Olchowski Architekci Architects: Karol Olechnicki, Paweł Natkaniec General contractor: PORR Polska Investor: Garvest Real Estate Cooperatief UA

51


Bałtyk Tower to unikalny budynek, który wyróżnia się spośród innych poznańskich biurowców nie tylko zmieniającą się formą w zależności od perspektywy odbiorcy, ale również szklaną elewacją, która jest iluminowana od wewnątrz. Aby osiągnąć efekt iluminacji, koncepcja architektów zakładała ujednolicenie linii opraw prowadzonych w całym obiekcie. Firmie LUG Light Factory udało się wypracować rozwiązanie, które w pełni zrealizowało tę koncepcję, pozwoliło utrzymać podobną stylistykę wnętrz, a do tego spełniło bardzo zróżnicowane wymagania poszczególnych najemców. Do konkursu na wykonanie oświetlenia w Bałtyku stanęło kilkanaście firm. Zwyciężyło doświadczenie, pomysłowość i kreatywność zespołu LUG Light Factory, który kompleksowo obsłużył tę inwestycję. Dzięki zastosowaniu wspólnego systemu oświetleniowego, jednakowej temperatury barwowej i natężenia oświetlenia, a także indywidualnie zaprojektowanemu rozmieszczeniu opraw oświetleniowych, udało się ten efekt osiągnąć. W tej realizacji zastosowano także niestandardowe rozwiązanie montażowe opracowane przez dział customizacji LUG Light Factory we

współpracy z firmą ROCKFON. Ten wspólny projekt - koryta do instalacji opraw oświetleniowych, są integralną częścią sufitu, a jednocześnie są proste w montażu, co ułatwiło pracę wykonawcy. Wyzwaniem w tym projekcie stanowił kształt ścian budynku, a co za tym idzie mnogość różnych kątów. Oświetlenie zostało technologicznie dostosowane do każdego pomieszczenia. Linie oświetleniowe na każdym piętrze musiały przebiegać podobnie, aby pokrywały się na każdym poziomie. W budynku wykorzystano dokładnie 2567 sztuk opraw z serii VOLICA, które różnią się kolorem, rozmiarem i rodzajem montażu. Aby zapewnić odpowiednią ilość światła w biurach o różnej kubaturze, konieczne było zastosowanie oświetlenia uzupełniającego w postaci oprawy stojącej VERTICA. Cały projekt oświetleniowy jest synergią przemyślanego wzornictwa i nowoczesnej technologii LED, dzięki czemu oprócz walorów estetycznych oferuje optymalizację zużycia energii oraz tworzy komfortowe warunki pracy.

52


Bałtyk Tower is a unique building that stands out from other office buildings in Poznań, not only due to its form, which changes depending on the viewer’s perspective, but also due to its glass façade illuminated from the inside. To achieve the illumination effect, the architects concieved a unified line of light fittings throughout the entire facility. LUG Light Factory developed a solution to fully implement this concept, making it possible to maintain a similar style and, additionally, meet the extremely diverse requirements of individual tenants. Several companies competed for the Bałtyk lighting contract but the experience, ingenuity and creativity of LUG Light Factory was successful and they have now installed light fittings all over the building. This was made possible thanks to the application of a common lighting system, with the same colour temperature and light intensity, as well as an individually designed and adapted lamp arrangement. Customised installation solutions were also implemented in this project, which were developed by LUG Light Factory’s customisation department, composed of special trays adapted to the installation of luminaires selected for this facility.

During the production of these trays, cooperation with ROCKFON was established and the concept was adapted to the needs of the project together, which required the trays to be an integral part of the ceiling. Additionally, the shape of the building walls, and consequently, the multitude of different angles, was a challenge in this project. Therefore, the lighting was individually adapted to each room. However, in order to make the lighting lines coincide at each level, the trays on every floor had to be arranged in a similar manner. Exactly 2567 VOLICA series ceiling fittings were used in the building that differ in colour, size and installation type. Due to the atypical cubage of the rooms, it was necessary to apply supplementary lighting in the form of VERTICA LED standing luminaire, in order to ensure a sufficient amount of light for office work. The whole lighting project is a synergy of good design and modern LED technology, it offers aesthetic values, optimized energy consumption and creates comfortable working conditions.

53


8:

8:

E 8:

8: 4:

4:

4:

4:

6:

4:

3:

4:

3:

6:

6: 4:

4:

4:

4:

6:

4:

6:

8: 6: 6: 6: 3: 4:

4:

4:

4:

4:

4:

6: 4: 4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

1:

1:

6:

6:

4:

6:

4:

1:

1:

1:

1:

1:

4:

8:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

B

D

4:

4:

4:

4:

4:

4:

8:

9:

C

6:

UD-01

X

4:

9: 4:

4:

4: 3:

4:

9:

4:

C

UD-01

4:

8: 4:

4:

4:

6:

4:

4:

4:

C

4:

4:

4:

4:

UD-01

C

4:

A B

C 4:

4:

4:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

6:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

6:

6:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

8:

4:

4:

6:

6:

8:

B

1:

8:

1:

A

Z 01

02

54

03

R4

00

04


8:

8:

4:

6:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

6:

6:

6:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

1:

1:

1:

4:

4: 4: 4:

4:

4:

1:

4:

4: 1:

1:

1:

6:

4:

4:

3:

4:

3:

4: 4:

6:

6: 4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

8:

4:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

B

B

A

1:

A

1:

9:

9:

9:

DW-01

DW-01

DW-01

A

UD-03

9: 9:

C

9:

DW-01 DW-01

DW-01

DW-01

UD-02

9:

9:

C

UD-03

DW-01

C

4:

4:

A

A

B

1: 4:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

4:

1:

4: 4:

4: 4: 4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4: 6:

6:

6: 4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

6: 6:

6:

6: 4:

4:

05

4:

4:

4:

4:

4:

4:

4:

06

Y

07

BASIC LIGHTING - BAŁTYK TOWER LEVEL 4 - SWECO-Model Prepared: Eng. Karol Popek LUG Light Factory Sp. z o. o.

55

08

09


special trays adapted to the installation of luminaires

56


Luminaires: VOLICA LED

57SKØYEN ATRIUM OSLO NORWAY


60


SKØYEN ATRIUM OSLO NORWAY Architect: Pål Biørnstad Lund + Slaatto Architects

61


The Skøyen Atrium is designed as a dynamic game of horizontally embossed volumes, organized around a central, stepped courtyard, which connects directly to the building’s central, inner atrium. The glass-covered atrium forms the project’s central communication area, meeting place and meeting point. The lighting lines of the ARGUS ONE LED luminaires create a dynamic composition, which in turn harmonize with the finishing materials used. The interior palette is characterized by what can be called „Nordic modernism”, consisting of light and warm material surfaces, mainly light wood, golden anodized aluminum and polished, Norwegian slate. Comprehensive lighting of office spaces for various applications is being broken out of the dictate of standard solutions adopted in this segment. The lighting is consistently designed to accentuate the project’s material feel. The office part uses LUGCLASSIC LED and LUGSTAR LB LED luminaires.

Skøyen Atrium zostało zaprojektowane jako dynamiczna gra pionów, poziomów i brył, zorganizowana wokół centralnego, schodkowego dziedzińca, który łączy się bezpośrednio z atrium budynku. Przeszklone atrium stanowi centralny obszar komunikacyjny projektu - miejsce spotkań. Linie oświetleniowe opraw ARGUS ONE LED tworzą dynamiczną kompozycję, te zaś współgrają z użytymi materiałami wykończeniowymi. Wykończenie wnętrza charakteryzuje się czymś, co można nazwać „skandynawskim modernizmem”, składającym się z lekkich i ciepłych materiałów, takich jak jasne drewno, złote anodowane aluminium i polerowany łupek norweski. Kompleksowe oświetlenie przestrzeni biurowych o różnych zastosowaniach wyłamuje się z dyktatu standardowych rozwiązań przyjętych w tym segmencie. Jest ono konsekwentnie zaprojektowane w celu podkreślenia materialnego charakteru projektu. W części biurowej zastosowano oprawy LUGCLASSIC LED oraz LUGSTAR LB LED.

Pål Biørnstad Civil Architecture

62


Luminaires: ARGUS LED

63


Luminaires: ARGUS LED

64


Kategoria

Category

Realizacja

Realisation

II Nagroda

The Second Prize

Biuro projektowe Lund + Slaatto Architects. za realizację biurowca Skoyen Atrium w Oslo w Norwegii

Biuro projektowe Lund + Slaatto Architects. for the realisation of the Skoyen Atrium office building in Oslo, Norway

Uzasadnienie Jury:

Jury’s explanation:

Nagrodę przyznano za spektakularne i kompleksowe oświetlenie przestrzeni biurowych o różnych zastosowaniach. Wyłamuje się ono z dyktatu standardowych rozwiązań przyjętych w tym segmencie. Tytułowe atrium to miejsce, w którym łączą się drogi komunikacyjne, które kreują wyjątkowy charakter tego wnętrza. Tworzą one dynamiczną kompozycję linii podkreślonych oprawami oświetleniowymi, te zaś współgrają z użytymi materiałami wykończeniowymi.

The prize was given for spectacular and comprehensive lighting of the office spaces with va rious functions. It breaks the te net of standard solutions in this segment. The eponymous atrium is a place where passageways converge, creating the unique vibe of the interior. They combine into a dynamic composition of lines accented by luminaires matched with the finishing materials.

65


Luminaires: LUGCLASSIC LED

Luminaires: ARGUS LED

66


Luminaires: ARGUS LED

Luminaires: ARGUS LED

Architect: Pål Biørnstad Lund + Slaatto Architects Investor: Schage Eindom Distribotion: Solar Norge AS 67HALA 100-LECIA CRACOW POLANDHALA 100-LECIA KRAKÓW POLAND Architect: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak Biuro Projektów Lewicki Łatak Photos: Wojciech Kryński, Maciej Lulko, Bartłomiej Senkowski, Mateusz Smoter

71


Hala 100-lecia Cracovia 1906 Centrum Sportu Niepełnosprawnych

Na poziomie parteru, po jego północnej stronie znajduje się wejście główne od strony alei Focha. Przy wejściu głównym w hallu umieszczono kasy oraz szatnię. W części południowej parteru znajduje się kawiarnia z tarasem na zewnątrz. Na piętrze zaplecza hali umiejscowiono zaplecze gościnne obiektu. W południowej części zlokalizowano część recepcyjną oraz 4 dwuosobowe pokoje gościnne dla osób niepełnosprawnych. Przy ścianie zewnętrznej (wschodnia strona budynku) znajduje się 13 dwuosobowych pokoi gościnnych, część biurowa oraz sala konferencyjna. Ponadto na piętrze zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz galerię z widokiem na salę sportową. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości budynku spowodowało konieczność wkopania go w teren. Krajobrazową płaskorzeźbę stworzyliśmy w złożonych warunkach gruntowych. Usunęliśmy wierzchnie warstwy gruntu, a projektowany budynek posadowiliśmy na stropie warstw niższych – piasków i żwirów oraz ponad poziomem wód gruntowych. Projektowaną rzeźbę formują płaszczyzny ze stali cor-tenowskiej oraz z betonu malowanego na rudy odcień. Na dachu hali zało-żyliśmy taras użytkowy oraz większą połać zieleni w postaci roślinności ekstensywnej. Istotne dla budynku było zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, głównie ze względu na jego funkcję i geometrię: kryteria federacji sportowych, przeznaczenie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagłębienie obiektu poniżej poziomu terenu wymagały szczególnej uwagi przy doborze opraw. W efekcie wykorzystaliśmy produkty LUG Light Factory, które znalazły się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Minimalistyczne wzornictwo opraw doskonale wpisało się w industrialny charakter hali, a emitowane przez nie światło wydobyło specyficzne faktury zastosowanych materiałów i rozbudowaną geometrię obiektu. Na zewnątrz budynku wykorzystaliśmy oprawy Integra LED, które pozwoliły na doświetlenie ciągów komunikacyjnych przy jednoczesnym zaakcentowaniu fragmentów rdzawej elewacji. Dzięki znacznemu przeszkleniu elewacji w dużej mierze otoczenie hali rozświetlone jest iluminacją wnętrza. Na sali gier użyte zostały oprawy Cruiser 2 Plus LED, które w połączeniu z systemem BMS dają możliwość dynamicznego sterowania natężeniem światła oraz podziału na sceny. W częściach ogólnodostępnych wykorzystane zostały oprawy Volica LED oraz Lugstar LED, które dzięki zróżnicowanej kolorystyce wpisały się w niejednolity charakter wykończenia wnętrza hali. W części hotelowej, biurowej, na zapleczu hali oraz na klatkach schodowych zastosowaliśmy oprawy Lugline LED, Pico 2 LED i Argus Wall LED. Pomieszczenia techniczne zostały oświetlone oprawami Atlantyk LB LED i Raylux LB LED.

Historia realizacji hali sportowej sięga ubiegłej dekady, kiedy Gmina Miejska Kraków wespół ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiła otwarty konkurs architektoniczny, w którym udało nam zająć 1. miejsce, by następnie zawrzeć umowę na prace projektowe. Projekt rea-lizacyjny powstał w latach 2008-2009, wtedy też uzyskaliśmy pozwolenie na budowę; do realizacji nie doszło z przyczyn finansowych. Gmina powróciła do zamierzenia po kilku latach i w roku 2015 ogłosiła przetarg w celu wyłonienia firmy generalnego wykonawcy. Do jego obowiązków na-leżeć miało również zaktualizowanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do obecnych wymogów prawnych oraz doposażenia obiektu we współcześnie stosowane systemy wyposażenia technicznego). Wybrany w drodze przetargu generalny wykonawca – firma Skanska S.A. –zlecił prace projektowe nam, autorom pierwotnej dokumentacji. Wymagania cennej lokalizacji, które znalazły odwzorowanie w obostrzeniach regulaminu konkursu skłoniły nas wtedy – w 2008 roku – do traktowania planowanej hali jako części zastanego krajobrazu otwartego z jego charakterystycznymi cechami. Widok z alei Focha poprzez halę na wzgórze i kościół Najświętszego Salwatora podpowiadał nam sposób, w jaki ukształtować północną fasadę budynku. Bliska panorama wzgórza z Kopcem Kościuszki widoczna jest z wnętrza budynku – przez elewację zachodnią. Hall wejściowy, uniesiony o 1m powyżej chodnika alei Focha daje widok na Błonia ponad przejeżdżającymi samochodami. Częścią tego krajobrazu jest hala, wyrasta ona wprost z rozrzeźbionego terenu. Łączy poziomy chodnika wzdłuż alei Focha, ścieżki biegnącej po wale Rudawy z parterem budynku, jego przyziemiem i tarasem na dachu. Na różnych płaszczyznach – poziomych i nachylonych, wewnętrznych i zewnętrznych – zrealizowany został zadany program funkcjonalny. Hala jest obiektem wielofunkcyjnym, jedno- i trzykondygnacyjnym. Główną część obiektu zajmuje sala gier o wymiarach 44x26m umożliwiająca rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych. Po-sadzkę sali zlokalizowano w poziomie przyziemia. Wokół placu gier znajdują się trybuny na łącznie 818 miejsc siedzących, (668 miejsc stałych, 150 składanych). Na tym samym poziomie co sala gier w części wschodniej budynku zlokalizowano pomieszczenia stanowiące bezpośrednie zaplecze dla osób korzystających czynnie z sali sportowej. Są to pomieszczenia szat-ni i umywalni (w tym dla osób niepełnosprawnych), pokój pierwszej pomo-cy. W północnozachodnim narożniku przyziemia umieszczono salę wielofunkcyjną i siłownię.

Luminaires: VOLICA LED

Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

72


Centennial Hall Cracovia 1906 Sports Centre for Disabled People

On the first floor of the hall’s backroom there are guest facilities. In the southern part there is a reception area and 4 double guest rooms for disabled persons. Adjoining the external wall (east side of the building) there are 13 double guest rooms, an office space and a conference room. Additionally, there are technical rooms and a gallery with a view of the sports hall on the first floor. Limiting the permitted height of the building made it necessary to dig it into the ground. We created the landscape relief in complex ground conditions. We removed the top layers of the soil and the designed building was placed on top of the lower layers of sand and gravel and above the ground water level. The designed relief is composed of planes made of weathering steel and concrete painted in a shade of red. On the roof of the hall we built a functional terrace and a larger area of greenery in the form of extensive vegetation. It was important for the building to provide adequate lighting, mainly due to its function and geometry: the requirements of the sports federations, the purpose of the facility for disabled persons and the recess below ground level required special attention when selecting luminaires. Consequently, we used LUG Light Factory products, which we placed both inside and outside the building. The minimalistic design of the luminaires perfectly fits into the industrial character of the hall, and the light emitted by them has brought out the specific textures of the materials used and the complex geometry of the facility. ¬¬On the outside of the building we used Integra LED luminaires, which allowed us to light up the traffic routes while accentuating parts of the rust-coloured façade. Thanks to the significant amount of glass on the façade, the surrounding area of the hall is illuminated by interior lighting. Cruiser 2 Plus LED luminaires were used in the game hall which, in combination with the BMS system, allow for the dynamic control of light intensity and division into scenes. In the public areas, Volica LED and Lugstar LED luminaires have become a part of the hall’s interior design thanks to their diverse range of colours. In the hotel and office areas, in the hall’s backroom and on the staircases we used Lugline LED, Pico 2 LED and Argus Wall LED luminaires. The technical rooms were illuminated with Atlantyk LB LED and Raylux LB LED luminaires.

The story of the construction of the sports hall dates back to the last decade, when the Municipality of Krakow together with the Association of Polish Architects announced an open architectural competition, in which we managed to take 1st place and then conclude a contract for design work. The construction project was developed in 2008-2009, when we obtained the building permit; it was not carried out due to financial reasons. The municipality returned to the plan after several years and in 2015 announced a tender to select a general contractor. Its duties also included updating the design documentation in order to adapt it to current legal requirements and retrofitting the facility with modern technical equipment systems. The general contractor selected by tender – Skanska S.A. – commissioned the design work to us, the authors of the original documentation. The requirements of the prestigious location, which were reflected in the restrictions of the competition regulations, prompted us then – in 2008 – to treat the planned hall as part of the existing open landscape with its characteristic features. The view from Marshal Foch Avenue through the hall towards the hill and the Church of the Saviour suggested how to shape the northern façade of the building. A close panoramic view of the hill with Kościuszko Mound is visible from inside the building – through the western façade. The entrance hall, raised 1 m above the pavement of Marshal Foch Avenue, provides a view of Błonia over the passing cars. A part of this landscape is the hall, which grows directly out of the sculpted terrain. It connects the levels of the pavement along Marshal Foch Avenue, a path running along the Rudawa Embankment with the ground floor of the building, its basement and roof terrace. The specified functional programme has been implemented on different levels – horizontal and inclined, internal and external. The hall is a multi-purpose, one- and three-storey structure. The main part of the building is a 44x26m game room, which enables playing matches of most indoor sports. The floor of the hall is located at the basement level. Around the games area there are stands with a total of 818 seats (668 fixed seats, 150 folding). On the same level as the games room in the eastern part of the building, there are rooms that provide direct facilities for people actively using the sports hall. These are cloakrooms and washrooms (including those for disabled persons) and a first aid room. In the north-western corner of the basement there is a multi-purpose room and a gym. The main entrance from Marshal Foch Avenue is on the ground floor level, on the northern side. At the main entrance to the hall there are cash registers and a cloakroom. In the southern part of the ground floor there is a café with an outdoor terrace.

Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

photo: Jakub Porzycki

Luminaires: VOLICA LED

73


74


Luminaires: ATLANTYK LB LED

75


Category

Architec ture Realisation I Miejsce Biuro Projektów Lewicki Łatak za realizację „Hala 100-lecia Cracovia 1906, Centrum Sportu Niepełnosprawnych”. Uzasadnienie Jury: Nagrodę przyznano za wzorcowe, a zarazem twórcze wykorzystanie możliwości oświetlenia LUG, które zostało doskonale wpisane w industrialny charakter hali, a emitowane przez nie światło wydobyło specyficzne faktury zastosowanych materiałów i rozbudowaną geometrię obiektu.

I Place Biuro Projektów Lewicki Łatak for the realisation: „Cracovia 1906 Hall, Sports Centre for Disabled People”. Jury explanation: The prize was awarded for mastery and creative use of potential of the LUG lighting, which was perfectly incorporated into the industrial character of the hall, while the illumination emphasized specific textures of the materials used and the extended geometry of the facility.

76


77


Luminaires: CRUISER LED

78


photo: Jakub Porzycki

Hala 100-lecia Cracovia 1906 Disabled Sports Center, CRACOW Architect: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak Współpraca autorska: architekci Piotr Madej, Mateusz Smoter oraz Karol Ciepliński, Anna Komorowska, Julia Łabęcka, Xymena Maciuk, Karolina Pletty, Dawid Rogóż, Michał Rokita, Matylda Rozmarynowicz, Krzysztof Stępniak, Joanna Styrylska, Piotr Śpiewak, Przemysław Tabor General contractor: Skanska S.A. Investor: Gmina Miejska Kraków 79HOFPLEIN 19 ROTTERDAM NETHERLANDS


82


HOFPLEIN 19 ROTTERDAM NETHERLANDS Architect: Oresti Sarafopoulos, OZ Architects Photos: Nathalie Peters

83


source: v8architects.nl

source: v8architects.nl

„Hofplein 19 to, co nazywamy stylem Rotterdamu: prosty, trochę szorstki na krawędziach wykonany z betonu. To także ogromny budynek pod każdym względem. Zachowaliśmy jego pierwotną wielkość i nadaliśmy mu nowoczesną twarz. Przypominający wczoraj, będący gotowy na jutro.”

”Hofplein 19 is what we call Rotterdam chic: straight up, a little rough around the edges and made of honest concrete. It’s also a massive building in every aspect. We’ve held onto its original grandeur and gave it a modern face. Reminiscent of yesterday, yet ready for tomorrow.” Oresti Sarafopoulos, OZ Architects

84


HOFPLEIN 19 ROTTERDAM, NETHERLANDS Zaprojektowany dla firmy Shell w latach 60 XX wieku budynek pod numerem 19 dominował nad rondem Hofplein przez ponad 50 lat. Obecnie gotowy jest na nowoczesny biznes, jednocześnie pozostając wierny swojemu przemysłowemu dziedzictwu. W 2017 roku, architektom i doradcom oświetleniowym spodobała się oprawa LUG. Następnie projekt wędrował z rąk do rąk konkurencji, aż do momentu zrobienia Mock Up na oprawach Volica w styczniu 2018. A krokiem milowym było skoordynowanie Doradcy Oświetleniowego, Architekta, Generalnego Wykonawcy oraz Instalatora. W kwietniu 2017 roku rozpocząto renowację, rok później LUG otrzymał zamówienie na VOLIKI, a już w sierpniu 2018 roku zakończono prace.

Designed for Shell in the 1960s the building at number 19 has dominated the face of Hofplein roundabout for more than 50 years. And now it’s being readied for modern business while staying true to its original industrial heritage. In 2017, the LUG luminaires liked to architects and lighting advisors. Then the project wandered around competitive companies until the design of Mock Up on Volica luminaires in January 2018. A milestone was the coordination of Lighting Advisor, Architect, General Contractor and Installer. In April 2017, the renovation was started, a year later LUG received an order for VOLICA, and in August 2018 the works were completed.

source: www.fundainbusiness.nl

85


Luminaires: VOLICA LED

Dokonując modernizacji oświetlenia na istniejącej inwestycji przede wszystkim musimy się skupić na aktualnie obowiązującej normie oświetleniowej. Normy są regularnie aktualizowane, dlatego dbamy o to, aby zawsze zapewnić odpowiedni poziom oświetlenia, bazując na najaktualniejszych wymaganiach. Najbardziej pożądanym efektem, z punktu widzenia właściciela inwestycji, jest podmiana istniejących opraw jeden do jednego, co pozwala minimalizować koszty związane z bezpośrednim wykonaniem prac na obiekcie (modernizacja instalacji elektrycznych, wymiana paneli sufitowych etc.). Nie zawsze to jest możliwe z racji wymagań oświetleniowych, więc czasami sugerujemy klientowi wykonanie zupełnie nowego projektu oświetleniowego. Mimo tego, że projekt zajmuje więcej czasu, ze względu na analizę i dobranie odpowiednich rozwiązań, takie podejście gwarantuje nie tylko spełnienie norm, ale przede wszystkim zapewnia wysoki poziom komfortu wzrokowego użytkownikom, co jest jednym z kluczowych czynników, wpływających na samopoczucie i efektywność pracy. Anton Kozhanov, Lighting Designer, LUG Light Factory

86


Luminaires: VOLICA LED

Luminaires: VOLICA LED

The modernization of lighting on an existing investment primarily requires focusing on the current lighting standard. The norms are regularly updated and it is important for us to provide the right level of lighting based on the guidelines of the most current requirements. From the investor’s perspective, the most desirable effect is the replacement of existing luminaires one-to-one. It allows minimizing the costs associated with the direct execution of works on the object (modernization of electrical installations, replacement of ceiling panels, etc.). This is not always possible due to lighting requirements, so sometimes we suggest a client a completely new lighting project. Despite the fact that the new project takes more time, due to the analysis and selection of appropriate solutions, this approach not only guarantees compliance with standards but above all ensures a high level of visual comfort for users, which is one of the key factors affecting the well-being and efficiency of work. Anton Kozhanov, Lighting Designer, LUG Light Factory

87HIGHSCHOOL VILLANUEVA DE GÁLLEGO ZARAGOZA SPAIN


HIGHSCHOOL VILLANUEVA DE GÁLLEGO ZARAGOZA SPAIN Architect: Jesus Marco Llombart Photos: Livudina Rojo


91


Szkoły łaczą w sobie wiele funkcji- nie tylko edykacyjną, ale również opiekuńczą, wychowawczą oraz rozbudzającą kreatywność dzieci. Dlatego oświetlenie pomieszczeń szkolnych powinno zapewniać odpowiedni komfort widzenia, możliwość sprawnej pracy i przyswajania wiedzy, czyli sprzyjać rozwojowi i zdrowiu młodych ludzi. Oświetlenie powinno spełniać wytyczne zawarte w normach, która szczegółowo określają poziom właściwego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) w poszczególnych pomieszczeniach szkolnych. Przy projektowaniu takiego oświetlenia wymagana jest dobra równomierność na polu zadania wzrokowego (Emin/Eśr> 0,70) oraz ograniczenie efektu olśnienia, czyli niewłaściwego rozkładu luminancji. Efektywność opraw LUG i prawidłowo przygotowany projekt oświetleniowy pozwala na realną redukcję kosztów energii elektrycznej. Wysoka jakość i żywotność systemów oświetleniowych LED ogranicza znacząco wydatki związane z utrzymaniem, serwisowaniem i konserwacją obiektów edukacyjnych.

Schools combine many functions – they are not merely educational facilities but also provide care and formation while at the same time stimulating children’s creativity. Therefore, the lighting of school rooms should provide adequate visual comfort, the possibility of efficient work and assimilation of knowledge, i.e. it should promote the development and health of young people. Lighting should meet the guidelines contained in the standards, which specify the level of appropriate lighting intensity at the work surface height (0.85 m) in individual school rooms in detail. When designing such lighting, good uniformity in the field of the visual task (Emin/Emed > 0.70) and reduction of the glare effect, i.e. inappropriate distribution of luminance, are required. The efficiency of LUG luminaires and properly prepared lighting design allows for a significant reduction in electricity costs. The high quality and durability of LED lighting systems significantly reduce expenses related to the upkeep, service and maintenance of educational facilities.

92


Luminaires: LUGCLASSIC LED

Luminaires: LUGCLASSIC LONG LB LED

Luminaires: VOLICA LED

Luminaires: LUGCLASSIC LONG LB LED

93


94


Projekt szkoły jest odpowiedzią na zapotrzebowanie miasta i okolicznych wsi na powstanie nowych szkół średnich dla rosnącej liczby dzieci i młodzieży w tym regionie. W związku z tym reakcją lokalnych władz było utworzenie konkursu na projekt budynku. Od początku założeniem projektu było stworzenie bryły budynku o różnych odcieniach czerwieni, która stałaby się jednocześnie czymś w rodzaju architektonicznego backstage dla boisk rekreacyjnych. Polerowana betonowa płaszczyzna boiska została pomyślana jako miejsce przeznaczone do zabawy i odpoczynku, z którego wyrastają ażurowe konstrukcje pergoli chroniących przed słońcem i deszczem. W głównym budynku mieszczą się klasy, laboratoria naukowe i techniczne, sale komputerowe i audytorium. W osobnej części - z przodu budynku głównego znajduje się kawiarnia i siłownia, która zamyka cały kompleks w kształcie litery L, zapewniając temu miejscu dynamiczną kompozycję architektoniczną.

The Project responds to the claims from the town and surrounding villages for Highschool facilities for the children of the region. Therefore, the local government’s immediate reaction was to raise an architectural competition for the design of the building. The project´s idea from the beginning was to create a colorful bar building with different red tones as an architectural backstage for the recreational playgrounds. The horizontal plane was conceived as a polished concrete topographic place for children to enjoy and play and from which open structures rise as sun and rain protection pergolas. The main building houses regular classrooms, science, and technical labs, computer rooms, and an Auditorium. On a separate volume at the front the main building a Cafeteria and the Gym close the -L- shape complex providing a dynamic architectural composition to the place.

text: arch. Jesus Marco Llombart Highschool Villanueva de Gállego, Zaragoza, Spain Architect: Jesus Marco Llombart AMA Arquitectura Metropolitana Atopica SLP Photos: Livudina Rojo

95


96


I.E.S. VILLANUEVA DE GALLEGO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA Y BACHILLERATO

97FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT


FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT Architect: Hennig Larsen Architects photos: Jacek Patecki

Luminaires: VOLICA LED System customized

100


101 101


102


FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT

LUMINAIRE CONSTRUCTION - STAIRS

103


Luminaires: TLON

Luminaires: ARGUS customized, LUGSTAR LB LED

104


Luminaires: TLON, LUGSTAR LB LED

Luminaires: LUGSTAR LB LED

105 105107


Frankfurcka Szkoła Finansów i Zarządzania znajduje się w dzielnicy Nordend we Frankfurcie nad Menem jako część „Campusmeile”, który jest połączeniem pomiędzy frankfurckimi uniwersytetami a bibliotekami. Kampus został zaprojektowany w taki sposób, aby stać się architektoniczną atrakcją w mieście i ma na celu odzwierciedlenie globalnego wizerunku uczelni jako międzynarodowej szkoły biznesu dla studentów z całego świata. Na wybranych ścianach każdej wieży kampusu zobrazowany jest nowy koncept uczelni ukazany za pomocą kontynentów: oby Ameryk, Europy, Afryki, Azji oraz Australii. Takie podejście ma swoje odzwierciedlenie również w ogrodzie kampusu, gdzie pięć mini-krajobrazów przedstawia kontynenty, a grupy drzew i krzewów odzwierciedlają międzynarodowy charakter szkoły i jej uczniów. Na przykład sosny i dęby reprezentują Europę, japońska wiśnia symbolizuje Azję, a eukaliptus oznacza Australię.

Frankfurt School of Finance and Management is located in Frankfurt’s Nordend as the part of the “Campusmeile“ that connects Frankfurt’s universities and libraries. The campus has been designed to make it an architectural highlight in the city and aims to reflect the global outlook of the college, as an international business school with students from all over the world. A new design, representing the American, European, African, Asian and Australian continents respectively, was created and is showcased at selected walls in each tower of the campus. This approach continues in the campus garden, where five mini-landscapes portray the continents while the groups of trees and shrubs reflect the international spirit of the school and its students. For example, pine trees and oaks represent Europe, the tokyo cherry symbolises Asia and eucalyptus stands for Australia.

Caverion dostarczył w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozwiązania techniczne w nowym kampusie Frankfurckiej Szkoły Finansów i Zarządzania we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Nowy kampus jest kamieniem milowym w naszych staraniach, by do 2020 roku należeć do pierwszej piątki szkół biznesowych w Europie. Nasze wymagania są bardzo wysokie, również te dotyczące rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Byliśmy bardzo zadowoleni z kompleksowego podejścia do projektowania i zbudowania naszej szkoły” - wyjaśnia Klaus Ringsleben, dyrektor nowego projektu budowlanego Szkoły Frankfurckiej. Ponieważ Frankfurcka Szkoła Finansów i Zarządzania zamierza uzyskać złotą certyfikację Niemieckiej Rady Budownictwa Ekologicznego (DGNB) dla budynku, kluczowe znaczenie ma efektywne wykorzystanie energii bez marnowania zasobów.

Caverion delivered the service of designing and building total solutions to the Frankfurt School of Finance and Management’s new campus in Frankfurt am Main, Germany. ”The new campus is a major milestone in our efforts to belong to the top five business schools in Europe by 2020. As such, we have high architectural and building solutions expectations. We were very much taken with Caverion’s comprehensive Design & Build approach,” explains Klaus Ringsleben, director of the Frankfurt School’s new building project. Since Frankfurt School of Finance and Management is aiming to be awarded gold certification by the German Sustainable Building Council (DGNB) for the building, efficient use of energy without wasting resources was of key focus. “Already at the planning stage Caverion’s teams of experts were able to have a major influence on the system concepts presented, By being involved from the beginning of a project, we can develop solutions that minimise the building’s environmental footprint. Partially simultaneous planning and installation also shorten the construction phase and lower the overall costs. This is an approach, which we believe can serve as a great benchmark for similar complex large-scale projects” - says André Preußler, head of Caverion’s Design & Build operations in Germany.

„Już na etapie planowania eksperci Caverion mieli duży wpływ na przedstawione koncepcje systemu. Dzięki zaangażowaniu od początku projektu mogliśmy opracować rozwiązania, które zminimalizowały wpływ budynku na środowisko. Równoczesne planowanie i instalacja skracają również fazę budowy i obniżają całkowite koszty inwestycji. Jest to podejście, które, jak wierzymy, może posłużyć za świetny punkt odniesienia dla podobnych złożonych projektów na dużą skalę” - mówi André Preußler, szef działu Design & Build firmy Caverion w Niemczech.

André Preußler Head of Caverion’s Design & Build, Germany

108


Frankfurt School of Finance and Management, Germany Planning and architectural office: MOW Generalplanung GmbH Architect: Hennig Larsen Architects Lighting designer: Studio Candela General contractor: Caverion Deutschland GmbH Investor: Frankfurt School of Finance und Management

109COMMUNICATION CENTRE ŻORY, POLAND


COMMUNICATION CENTRE ŻORY, POLAND LABORATORIUM ARCHITEKTURY Architects: Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk Photos: Tomasz Zakrzewski

112


Luminaires: RUNA 113 111


Nowe centrum przesiadkowe w Żorach jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje dworca, placu i miejsca spotkań. W projekcie dworca autobusowego priorytetem było bezpieczeństwo i wygoda podróżnych. Podjęto próbę scalenia obszaru komunikacji pieszej w obrębie wyspy - placu o charakterze poczekalni, wokół którego rozlokowane są poszczególne perony. Dzięki temu odseparowano potoki pieszych od ruchu kołowego. Zastosowanie klinkieru w posadzce i murach wokół placu to ukłon w stronę historycznej zabudowy starówki. Intencją autorów było stworzenie budynku, który nie stanowiłby tradycyjnej bryły, a raczej element ograniczający formalnie przestrzeń. Zatem dworzec jest ograniczony szklaną fasadą, dzięki czemu staje się w pełni transparentny - zatraca się granica pomiędzy wnętrzem i otoczeniem. Umiejscowiony w centralnej części placu pozwala podróżnym przebywającym w środku na niczym niezakłóconą obserwację życia na zewnątrz. Lewitujące zadaszenie wychodzi daleko poza obrys budynku, chroni podróżnych na peronach przed niepogodą. Szerokie okapy pełnią funkcję zacieniającą szklane elewacje. Chronią budynek przed przegrzaniem latem, pozwalając na penetrację słońca zimą,

co przekłada się na znaczne ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. Po zachodzie słońca budynek zaczyna świecić własnym światłem. Wizją architektów było zastosowanie dyskretnych źródeł światła, które z jednej strony podkreśliłyby minimalistyczną formę budynku dworca, a z drugiej wykreowałyby bezpieczną i równocześnie rozpoznawalną przestrzeń publiczną Centrum Przesiadkowego. Koncept oświetlenia placu wokół budynku opiera się na jednym typie oprawy LED i polega na odwróceniu typowego schematu, gdzie źródło światła zlokalizowane jest nad jego powierzchnią. W przypadku Centrum Przesiadkowego zastosowano oprawy montowane w posadzce LUG RUNA 4 LED. Oprawy te jednolicie oświetlają podniebienie, dzięki czemu plac rozświetlony jest miękkim światłem odbitym, a samo zadaszenie wydaje się nad nim lewitować. Zoptymalizowane oświetlenie nadało charakteru tej części miasta i podkreśliło wyraz architektoniczny budynku. Przy zastosowaniu jednego rodzaju oprawy udało się uzyskać efekt całościowej iluminacji dworca.

114


The new interchange hub in Żory is a public space that combines the functions of a station, a square and a meeting place. The priority in the design of the bus station was the safety and comfort of the passengers. An attempt was made to merge the pedestrian area within one island – a waiting area around which the individual platforms are located. Thanks to this, pedestrian traffic could be separated from road traffic. The use of clinker in the floor and walls around the square is a tribute to the historical buildings of the old town. The intention of the designers was to create a building that would not be a traditional block, but rather an element formally limiting the space. As a result, the station is bounded by a glass façade, which makes it fully transparent – the border between the interior and the surroundings is lost. Located in the central part of the square, it allows the passengers inside to observe life outside undisturbed. The levitating canopy extends far beyond the outline of the building, protecting passengers on the platforms from the weather. The wide eaves serve as a shade for the glass façade. They protect the building from overheating in summer, allowing the sun to penetrate in winter, which translates

into a significant reduction in energy consumption for heating and cooling. After sunset, the building starts to shine with its own light. The architects’ intention was to use discreet light sources which would emphasise the minimalist form of the station building on the one hand and create a safe and recognisable public space of the Interchange Hub on the other. The concept of lighting the square around the building is based on a single type of LED luminaire and consists in reversing the typical pattern where the light source is located above the surface. In the case of the Interchange Hub, LUG RUNA 4 LED luminaires were installed in the floor. These luminaires uniformly illuminate the intrados, thanks to which the square is illuminated by soft reflected light, and the roofing itself seems to levitate above it. Optimised lighting has given character to this part of the city and emphasised the architectural expression of the building. The effect of the overall illumination of the station was achieved by using only a single type of luminaire.

115


116


1 NAGRODA THE FIRST PRIZE

Nagrodę przyznano za umiar i pełne wyczucie w zastosowaniu światła w prostej, a jednocześnie efektownej bryle budynku. Światło - w tym zastosowaniu umieszczone w posadzce - idealnie wydobywa z ciemności „lewitujące” zadaszenie. Oświetlenie zdaje się unosić ten element w powietrzu co sprawia, że światło jest pełnoprawnym graczem w budowaniu bryły budynku, a jednocześnie nie odwraca uwagi od tego co najważniejsze – architektury. The prize was awarded for moderation and a great feel in using light in the simple, yet eye-catching form of the building. The light – placed in the floor in this project – perfectly makes the “levitating” ceiling stand out from the darkness. Thanks to the lighting, this element seems to be floating in the air, which makes the light the outright player in building the form of this structure, while at the same time not diverting attention from what the main focus point is – the architecture.

117


WYBRANE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE SELECTED ARCHITECTURAL PROJECTS Obiekty biurowe | Offices Hofplein Towers, Rotterdam, Netherlands S7, Novosibirsk, Russia Cedet, Warsaw, Poland Nowy Styl, Jaslo, Poland Skanska Office Building, Oslo, Norway Bałtyk Tower, Poznan, Poland Pixel, Poznan, Poland Escayolas Bedmar, Barcelona, Spain Les Ateliers de la Plaine, Saint-Denis, France Dako, Jena, Germany esPublico, Zaragoza, Spain Oficinas Cardiel, Zaragoza, Spain Fabryka II, Szczecin, Poland Hyundai Academy, Moscow, Russia Deloitte Office, Ufa, Russia Dhaid TV, Dhaid, Sharjah, UAE Dubai Police, Al Twar dog kennel, Dubai, UAE Africa hall, Sharjah, UAE Vodafone, Dublin, Irleand INCALPACA, Lima, Peru SIG 2, Dublin, Irleand Elnos Headquarters, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina EM Commerce, Bačka Topola, Serbia Sodexo Office, Warrington, UK Schnellmedia, Vreden, Germany Place de Seine, Levallois-Perret, France Engie Energia, Lima, Peru Central Reserve Bank of Peru, Lima, Peru 302 Selby Street Osborne Park, Perth, Australia Saudi Arabian British Bank HQ, Riyadh, Saudi Arabia Royal Commission Headquarters, Yanbu, Saudi Arabia 50 National Commercial Bank Branches, Jeddah, Saudi Arabia Adriatic Business Centre – ABC, Šibenik, Croatia Urząd Wojewódzki, Lublin, Poland

Obiekty kultury | Culture objects Billund Kommune Bibliotek, Denmark Maritime Museum of Denmark, Denmark Culture Animation Center, Zielona Góra, Poland Odeon – IMAX, Oslo, Norway AlQassem Regional Museum, Buraidah, Saudi Arabia Łódzki Dom Kultury, Lodz, Poland Théâtre Nanterre-Amandiers, Nanterre, France Chaplin Kino, Nur Sultan, Kazachstan King Abdulaziz Center for World Culture, Dhahran, Saudi Arabia Khalda Church, Amman, Jordan

Szpitale | Hospitals LHL, Oslo, Norway Fakeeh University Hospital, Dubai, UAE Grochowski Hospital, Warsaw, Poland Al-Amiri Hospital, Kuwait, Kuwait Centro de Saúde da Calheta, Calheta, Madera, Portugal Amiri Hospital, Kuwait City, Kuwait Farwaniyyah Hospital, Farwaniyyah, Kuwait Al Qala Hospital, Amman, Jordan Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia CEU University Polyclinic, San Pablo, Spain Clinical Centre, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Public Health Care Center, Łuków, Poland Nini Hospital, Tripoli, Lebanon

Edukacja | Education IES VILLANUEVA, Spain Escola Sophia Mello Breyner – Gaia, Arcozelo, Portugal OŠ Radojica Perović, Podgorica, Montenegro Frankfurt School of Finance and Management, Germany Zespół Edukacyjny nr 10, Zielona Góra, Poland Dundalk School, Dundalk, Ireland University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia OS Braća Novakov, Silbaš, Serbia Kindergarden Kasztanowa Kraina, Przytoczna, Poland Tyndall College, Carlow, Irleand INSA ECOLE D’INGENIEUR, Strasbourg, France Tramore School, Waterford, Irleand University of Montenegro, Podgorica, Montenegro Städtische Gesamtschule Iserlohn, Iserlohn, Germany Groupe scolaire du Moulon, Gif-sur-Yvette, France

118


Collège Jacques Prévert, Wintzenheim, France Ssš „Dr Radivoj Uvalić”, Bačka Palanka, Serbia High School of Mirandela, Mirandela, Portugal School Vila Real, Vila Real, Portugal USAID Schools, Amman, Jordan Ali Bin Abi Taleb School, Kuweit City, Kuweit Ministry of Education - 200 Primary Schools, Variuos, Saudi Arabia Sulibikhat School, Sulibikhat, Kuwiat Gimnazija Nikola Tesla, Apatin, Serbia Elementary School, Ivanja Reka, Croatia Primary school, Titel, Serbia Tehnička škola”9 Maj”, Bačka Palanka, Serbia Anglo-American School of Sofia, Sofia, Bulgaria

Iluminacja | Illumination Hotel Europejski, Warsaw, Poland Palanka Castle, Mukachevo, Ukraine Hotel Ostoja, Chobienice, Poland Tolworth Girls School, Tolworth, UK Varso Place, Warsaw, Poland El Mechouar Palace, Tilimsan, Algieria PGE, Rzeszów, Poland Fabryka II, Szczecin, Poland Khorfakan Monument, Sharjah, UAE Miejski Dom Kultury, Myszków, Poland Khaliydia Plaza View, Abu Dhabi, UAE Hotelchef Almroth Grossheringen, Grossheringen, Germany Manning and Alexander Building, Perth, Australia Railway Station Oświęcim, Poland The Majestic Church, Christchurch, New Zealand

Retail Oasis Mall, Dubai, UAE T-mobile, Utrecht, Netherlands AZ Supermarkets, Italy Delta, Morciano di Leuca, Italy Leroy Merlin, Madrid, Spain Forum Gliwice, Gliwice, Poland Galeria Przymorze, Gdańsk, Poland Blomsterlandet, Sweden Rødovre Centrum, Rødovre, Denmark Widam Um Salal Central Market, Doha, Qatar Carrefour and Marjane, Marocco Jula, chain of stores, Sweden Cheers Supermarket, Jounieh, Lebanon

Jula, chain of supermarkets, Norway Blomsterlandet, chain of stores, Sweden Galeria Zielona, Puławy, Poland Jysk, chain of supermarkets, Sweden Bricomarche, chain of stores, Poland TLC Globus Park, Minsk, Belarus Real Plaza Puruchuco, Ate, Peru Pôle moto Mauguio, Frejorgues Est, France Lexus Salon, Lviv, Ukraine Trekanten, Asker, Norway TOYOTA Salon, Zielona Góra, Poland Globus Gourmet Express Sheremetyevo, Moscow, Russia Vintage Car Showroom, Wólka Lubelska, Poland Sharaf DG Showroom Deira City Center, Dubai, UAE New Central Market, Doha, Qatar Central Market at Sailiya, Doha, Qatar Mercedes Benz Salon, Sausheim, France Mercedes Benz Salon, Metz, France OVS Kids, Poggiardo, Italy Intermarche, chain of supermarkets, Poland Toysurus, Madrid, Italy Real Plaza Puruchuco, Lima, Peru Casino Golden Palace, Lima, Peru Farmacia Nogueira, Leiria, Portugal Auditorium, Parma, Italy Showroom Kia, Catazaro, Italy

HoReCa Bin Hilal Tower, Abu Dhabi, UAE DUNE Resort, Mielno, Koszalin, Poland A la minute, Kiev, Ukraine Starbucks (Malmaison Hotel), Berkshire, UK Hotel Minerva, Varazdinske Toplice, Croatia Czas na herbatę, chain of stores, Poland Diva Louts Spa, Amman, Jordan RESIDENCE ILOT 14, Allée Georges Récipon, Paris, France Qetaifan Island North Beach Club, Doha, Qatar Al Twar Mall, Doha, Qatar Rayhaan Dammam Corniche Hotel, Dammam, Saudi Arabia Pilotenhotel DHL, Leipzig, Germany Hilton Hotel, Rio de Janeiro, Brazil Hilton Hotel, Tabouk, Saudi Arabia Movenpick Hotel, Jeddah, Saudi Arabia Karan Hotel, Dammam, Saudi Arabia Hotel Minerva, Varazdinske Toplice, Croatia Zajazd w Żelechowie , Żelechów , Poland

119


Redaktor naczelny | Managing Editor Agata Szulc – Szynaka Project Manager Monika Guzek Teksty| texts Builder Exclusive, Paweł Marczak, Andrzej Szumilas, Michał Jedut, Michał Passendorfer, Bartosz Chmiel, Pål Biørnstad, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Oresti Sarafopoulos, Anton Kozhanov,Jesus Marco Llombart, André Preußler, Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk Redakcja | Editors Monika Guzek, Agata Szulc – Szynaka, Projekt Graficzny i DTP | Graphic design and DTP Agata Szulc – Szynaka Opieka artystyczna | Artistic supervision Agata Szulc – Szynaka Fotografia | Photography Juliusz Sokołowski, Agata Szulc-Szynaka, Michał Passendorfer, Wojciech Kryński, Maciej Lulko, Bartłomiej Senkowski, Mateusz Smoter, Jacek Patecki, Nathalie Peters, Livudina Rojo, Tomasz Zakrzewski Szkice | Sketches Michał Romaniuk, Jesus Marco Llombart Wizualizacje | Visualization LUG Light Factory, HUB LUG Light Form Plany i Przekroje | Plans and cross-sections MVRDV, Jesus Marco Llombart, Gobierno de Aragon, Builder Exclusive PWB Media Zdziebłowski Sp. j., LUG Light Factory Wydawca | Publisher LUG Light Factory

since 1989 manufacturer of professional lighting solutions


LUG Light Factory

www.lug.com.pl