Page 25

URBINO PREMIUM LED CCT K

LxWxH

Type: O13, O14, O15, O16 optics | Typ: Optyka O13, O14, O15, O16 | Art: O13, O14, O15, O16 Optik 130252.6L02X.XX1

DALI/ED

27

3350

124

4000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L05X.XX1

DALI/ED

35

4500

129

4000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L08X.XX1

DALI/ED

51

6600

129

4000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L11X.XX1

DALI/ED

76

10050

132

4000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L14X.XX1

DALI/ED

99

13050

132

4000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L17X.XX1

DALI/ED

128

16150

126

4000

>70

-40 ... +40

550 250 100

7,0

130252.6L20X.XX1

DALI/ED

157

19050

121

4000

>70

-40 ... +35

550 250 100

7,0

Type: O14 optics | Typ: Optyka O14 | Art: O14-Optik 130252.6L241.021

DALI/ED

88

10500

119

3000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

130252.6L261.021

DALI/ED

71

8400

118

3000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

5600

114

3000

>70

-40 ... +55

550 250 100

7,0

Type: O31 optics | Typ: Optyka O31 | Art: O31-Optik 130252.6L251.051

DALI/ED

49

Please note that the standard luminaire is not intended for use in an environment with an increased corrosivity category. The use of the luminaire for work in an environment for which additional corrosion protection is necessary requires the use of an index with the extension .985 (on request). | Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie). | Bitte beachten Sie, dass die Standardleuchte nicht für den Einsatz in einer Umgebung mit erhöhter Korrosivitätskategorie vorgesehen ist. Die Verwendung der Leuchte für Arbeiten in einer Umgebung, für die zusätzlicher Korrosionsschutz erforderlich ist, erfordert die Verwendung eines Index mit der Erweiterung .985 (auf Anfrage). In order to apply the luminaire in an aggressive environment, for example with an increased concentration of sulfur, salt or other aggressive substances, a consultation with the LUG Technical Preparation of Production Branch is required. | W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG. | Um die Leuchte in einer aggressiven Umgebung zu verwenden, beispielsweise mit einer erhöhten Konzentration von Schwefel, Salz oder anderen aggressiven Substanzen, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung für technische Vorbereitung der Produktion erforderlich. Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Power tolerance +/- 5%. | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

130252.6L01

.

1. Type of luminaires | Typ oprawy | Leuchten 985 Luminaire with an additional anti-corrosion protection on request Oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym na zamówienie Leuchte mit zusätzlichem Korrosionsschutz auf Anfrage 825 Access to the driver chamber without the use of tools on request Dostęp do komory zasilacza bez użycia narzędzi na zamówienie Zugang zu der Treiberkammer ohne Verwendung von Werkzeugen auf Anfrage 829 Luminaire with holder for mounting on a ø76mm pillar on request Oprawa z uchwytem do montażu na słupie ø76mm na zamówienie Leuchte mit einem Halter zur Montage an einer ø76mm Pfosten auf Anfrage Type of optic | Typ optyki | Optik: 01 O13 - for express roads | O13 - do dróg ekspresowych | O13 - für Kraftfahrstraßen

.825

.829

02 O14 - for local roads | O14 - do dróg gminnych | O14 - für Gemeindestraßen 03 O15 - for town roads | O15 - do dróg miejskich | O15 - für Stadtstraßen 04 O16 - for residential area roads | O16 - do dróg osiedlowych | O16 - für Siedlungsstraßen Protection Class | Klasa ochronności | Schutzklasse 1 I 2 II

O13 - for express roads O13 - do dróg ekspresowych O13 - für Kraftfahrstraßen

O14 - for local roads O14 - do dróg gminnych O14 - für Gemeindestraßen

O15 - for town roads O15 - do dróg miejskich O15 - für Stadtstraßen

O16 - for residential area roads O16 - do dróg osiedlowych O16 - für Siedlungsstraßen

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen

130252.6L241.021

130252.6L261.021

130252.6L251.051

25

Profile for LUG Light Factory

LUG Infrastructural Lighting  

Learn how the professional lighting solutions offered by LUG can help to improve the safety and comfort of all users of infrastructure.

LUG Infrastructural Lighting  

Learn how the professional lighting solutions offered by LUG can help to improve the safety and comfort of all users of infrastructure.