Page 16

TRAFFIK LED NEW

TECHNICAL DATA Mounting: on outriggers ø60/48mm Body: high pressure die-cast aluminum Lateral Surface Wind Exposed: 0.033 m² Colour: gray Diffuser: tempered glass

DANE MECHANICZNE Montaż: na wysięgniku ø60/48mm Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.033 m² Kolor: szary Klosz: szyba hartowana

TECHNISCHE DATEN Montage: auf den Ausleger ø60/48mm Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig Windangriffsfläche: 0.033 m² Farbe: grau Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)

ELECTRICAL DATA Power: 220-240V 50/60Hz Includes light source: yes Type of equipment: ED, DALI Electrical connection: luminaire equipped with 3x1.5 mm² wire with a length of 60 cm, luminaire equipped with 5x1.5 mm² wire with a length of 60 cm, luminaire equipped with 2x1.5 mm² wire with a length of 60 cm, luminaire equipped with 4x1.5 mm² wire with a length of 60 cm

DANE ELEKTRYCZNE Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED, DALI Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm² o długości 60 cm, oprawa wyposażona w przewód 5x1,5 mm² o długości 60 cm, oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 60 cm, oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm² o długości 60 cm

ELEKTRISCHE PARAMETER Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED, DALI Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 3x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 60 cm, Leuchte mit 5x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 60 cm, Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 60 cm, Leuchte mit 4x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 60 cm

OPTICAL DATA Way of lighting: direct Type of optic: O27 - for local roads, O28 - for express roads, O29 - for town roads, O30 - for residential area roads, O32 - for parks and parking lots, O46 - for express roads, O41 - for local roads, O42 - for town roads, O43 - for residential area roads, O44L - for pedestrian crossings, left side traffic, O44P - for pedestrian crossings, right side traffic, O45 - for area lighting, O47 - for town and local roads, O48 - for wet surfaces ULOR / DLOR: 0% / 100%

DANE OPTYCZNE Sposób świecenia: bezpośredni Typ optyki: O27 - do dróg gminnych, O28 - do dróg ekspresowych, O29 - do dróg miejskich, O30 - do dróg osiedlowych, O32 - do parków i parkingów, O46 - do dróg ekspresowych, O41 - do dróg gminnych, O42 - do dróg miejskich, O43 - do dróg osiedlowych, O44L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny, O44P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny, O45 - do oświetlenia obszarowego, O47 - do dróg miejskich i gminnych, O48 - do powierzchni mokrych ULOR / DLOR: 0% / 100%

OPTISCHE PARAMETER Beleuchtungsart: direkt Optik: O27 - für Gemeindestraßen, O28 - für Kraftfahrstraßen, O29 - für Stadtstraßen, O30 - für Siedlungsstraßen, O32 - für Parks und Parkplätze, O46 - für Kraftfahrstraßen, O41 - für Gemeindestraßen, O42 - für Stadtstraßen, O43 - für Siedlungsstraßen, O44L - für Fußgängerzonen, Linksverkehr, O44P - für Fußgängerzonen, Rechtsverkehr, O45 - für die Geländebeleuchtung, O47 - für Stadt- und Gemeindestrassen, O48 - für nasse Oberflächen ULOR / DLOR: 0% / 100%

GENERAL DATA Available on request: DIM 1..10V, LLOC, twilight sensor, 10kV surge protection, NTC Other remarks: the pole and boom are not part of the luminaire; luminaire available in protection class I and II Application: local roads, express roads, town roads, residential area roads, area lighting, avenues, promenade, parking areas

DANE OGÓLNE Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC Uwagi: słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy; oprawa dostępna w I i II klasie ochronności Zastosowanie: drogi gminne, drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe, oświetlenie obszarowe, alejki spacerowe, promenady, parkingi

ALLGEMEINE DATEN Optional verfügbar: DIM 1..10V, LLOC, Dämmerungssensor, 10kV Überspannungsschutz, NTC Weitere Hinweise: Mast und Ausleger gehören nicht zur Leuchte; Leuchte in Schutzklasse I und II erhältlich Einsatzbereich: Gemeindestraßen, Kraftfahrstraßen, Stadtstraßen, Siedlungsstraßen, die Geländebeleuchtung, Avenues, Promenade, Parkplätze

O27 - for local roads O27 - do dróg gminnych O27 - für Gemeindestraßen

16

O28 - for express roads O28 - do dróg ekspresowych O28 - für Kraftfahrstraßen

O29 - for town roads O29 - do dróg miejskich O29 - für Stadtstraßen

O30 - for residential area roads O30 - do dróg osiedlowych O30 - für Siedlungsstraßen

O32 - for parks and parking lots O32 - do parków i parkingów O32 - für Parks und Parkplätze

O46 - for express roads O46 - do dróg ekspresowych O46 - für Kraftfahrstraßen

O41 - for local roads O41 - do dróg gminnych O41 - für Gemeindestraßen

INFRASTRUCTURAL LIGHTING | OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE | INFRASTRUKTURBELEUCHTUNG

Profile for LUG Light Factory

LUG Infrastructural Lighting  

Learn how the professional lighting solutions offered by LUG can help to improve the safety and comfort of all users of infrastructure.

LUG Infrastructural Lighting  

Learn how the professional lighting solutions offered by LUG can help to improve the safety and comfort of all users of infrastructure.