Page 1

LIGHTING

RETAIL, OFFICES, SCHOOLS, HORECA

ARCHITECTURALLUG Light Factory Expert in lighting Ponad 30-letnie doświadczenie stawia nas na czele wśród światowych producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Oprawy LUG to nie tylko najnowocześniejsze wzornictwo, ale również znakomite parametry świetlne oraz szerokie zastosowanie.

With over 30 years of experience LUG is the head global brand among professional luminaire manufacturers. LUG solutions are not only the state-of the- art design but also provide excellent lighting parameters and functionalities.

Sprawdź jak tworzymy przyszłość w oświetleniu…

Check how we create the future of light…

Historia LUG Light Factory rozpoczęła się w 1989 roku w Polsce. Był to czas wielkich przemian, które uwolniły pragnienie wolności i wykreowały przestrzeń do działania. Zbudowaliśmy markę oświetleniową inspirowaną pasją, ambicją i duchem przedsiębiorczości. Urzeczywistniliśmy marzenie o świetle zamkniętym w pięknej formie, stworzonej z miłości do projektowania i najnowszych technologii.

The story of LUG Light Factory began in 1989 in Poland. This was a time of great changes, which brought about a desire for freedom and created space for action. We have built a lighting brand inspired by passion, ambition and entrepreneurial spirit. We have made the dream of closed light in a beautiful form, created out of love for design and the latest technologies come true. Ryszard Wtorkowski, President of LUG Light Factory


Twórz wizję, my dostarczymy rozwiązania LUG oferuje bezpośrednie doradztwo oświetleniowe zespołów projektowych i architektonicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gotowych do współpracy przy każdym rodzaju projektu architektonicznego i na każdym jego etapie. Od projektu koncepcyjnego, po projekt wykonawczy. • • • • • • • • •

Modelowanie 3D Foto realistyczne wizualizacje Dokumentacja z symulacją natężenia oświetlenia Optymalizacja w celu zapewnienia ergonomii oraz zgodności ze standardami Warstwa z oświetleniem gotowa do zaimportowania do projektu Raporty techniczne, analizy BREEM i LEED Tworzenie personalizowanych rozwiązań Prezentacje Virtual Reality Raporty kolizji


Create your vision, we will provide solution We offer direct lighting consulting services offered by teams of projects and architects ready to cooperate with each type of architectural project and at every stage. From concept design to executive design. • • • • • • • • •

3D modeling Photo realistic visualizations Documentation with simulation of illuminance Optimization to ensure ergonomics and compliance with standards Layer with lighting ready to be imported to the project Technical reports, BREEM and LEED analyzes Creating personalized solutions Virtual Reality presentations Collision reports


najważniejszy jest człowiek

Dlaczego warto:

Why is it worth it:

Rozwiązania wspierające naturalny rytm dobowy człowieka

Solutions supporting the human circadian rhythm

Oświetlenie zgodne z ideą HCL naśladuje zmienne parametry naturalnego światła i dostosowuje je do rytmu dobowego człowieka.

Lighting in accordance with the HCL idea imitates variable parameters of natural light and adjusts it to the human circadian rhythm.

Human Centric Lighting to oświetlenie zaprojektowane z myślą o poprawie ludzkiego komfortu, zdrowia i samopoczucia.

Human Centric Lighting is designed so as to improve human comfort, health and well-being.

Nasze rozwiązania pomogą w:

Our solutions will help in:

optymalizacji poziomu oświetlenia w celu zapewnienia dobrego samopoczucia i poprawę skupienia.

Optimizing lighting level to ensure well-being and focus.

• •

doborze oświetlenia dostosowanego do miejsca. Większą część dnia (nawet do 90%) spędzamy przy sztucznym oświetleniu, a odpowiednie oświetlenie wpływa na nasze pobudzenie i efektywność. Dbając o odpowiednie światło dbamy również o nasze zdrowie i komfort życia.

choosing lighting adapted to the place. We spend most of the day (up to 90%) under artificial lighting, and adequate lighting affects our stimulation and efficiency. Caring for the right ones we also care about our health and comfort of life.

adaptation of artificial lighting to natural daily cycle, which will lower the level tiredness, and thus - improved efficiency,

fully automatic (using sensors, detectors, timers) or manually adjusting the light level or colour temperature for both individual and group of luminaires;

integration with systems operating in IoT technology, which will allow for maximum usage of natural daylight ending up with measurable savings.

6

dostosowaniu oświetlenia sztucznego do naturalnego cyklu dobowego, co pozwoli na obniżenie poziomu zmęczenia, a co za tym idzie - poprawę efektywności; w pełni automatycznym (przy wykorzystaniu sensorów, detektorów, timerów) lub manualnym dostosowaniu poziomu natężenia oświetlenia lub temperatury barwowej zarówno do pojedynczej oprawy jak i całych grup; integracji z systemami operującymi w technologii IoT, co pozwali na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego niosąc za sobą wymierne oszczędności.


human being is the most important

POŁUDNIE NOON wysokie pobudzenie highest focus

najlepsza koordynacja best coordination

najszybszy czas reakcji fastest reaction time wybudzanie sie waking up

PORANEK MORNING

WIECZÓR EVENING

oznaki sennosci feeling sleepy

najgłebszy sen deepest sleep

PÓŁNOC MIDNIGHT


MODYFIKACJE STANDARDOWE STANDARD MODIFICATIONS Technologia LED rozwija się niezwykle dynamicznie. Nieustanne dążenie do perfekcji, szeroka gama produktów oraz zespół doświadczonych projektantów pozwalają nam idealnie dobrać rodzaj oświetlenia do każdej inwestycji. Dzięki zdobytemu know-how, kompetencjom badawczo-rozwojowym i możliwościom produkcyjnym, jesteśmy w stanie dostosować produkty do specyficznych potrzeb i wymagań naszych partnerów, a także zaprojektować i wyprodukować indywidualne rozwiązania uwzględniając wymogi konkretnego projektu. Sprawdź, jak dopasowujemy produkty z naszego portfolio do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb naszych klientów. Wiemy, że nasi klienci potrzebują indywidualnych rozwiązań. Jesteśmy gotowi dostosować produkty do każdego rodzaju inwestycji. Poznaj modyfikacje standardowe, które proponujemy.

LED technology is developing extremely dynamically. The constant pursuit of perfection, a wide range of products and a team of experienced designers allow us to perfectly match the type of lighting for each investment. Thanks to our know-how, R&D competence and production capabilities, we are able to tailor our products to the specific needs and requirements of our partners, as well as design and manufacture individual solutions to meet the requirements of a specific project. We know that our clients need individual solutions. We are ready to adapt products to any type of investment. Meet the standard modifications that we propose.


DALI

DIM 1…10kV

Moduł awaryjny 3h 3h Emergency module

Czujnik ruchu Motion detector

Czujnik światła dziennego Daylight sensor

Złącze Wieland Wieland connector

Podwyższenie CRI Increased CRI

Zmiana temperatury barwowej Colour temeterature modification

Obniżenie strumienia Lumen output reduction


DETAILS ICONS IKONY WŁAŚCIWOŚCI

SYMBOLS IN TABLES IKONY W TABELACH

Montaż na podłożu palnym Mounting on flammable surfaces

Montaż na powierzchniach niepalnych Mounting on non-flammable surfaces

Strumień oprawy Lumen luminaire

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni Luminaire with limited surface temperatures

Skuteczność oprawy Luminaire efficacy

Nie montować na podłożu palnym Do not install in a combustible ceiling

CCT K

Temperatura barwowa Colour temperature

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym Do not cover the thermal insulating material

Współczynnik oddawania barw Colour Rendering Index

Zgodność z normą europejską Conformity with Europaen Union standards

Kąt świecenia Beam angle

CNBOP-PIB

Kolor Colour

European security certificate Europejski certyfikat bezpieczeństwa

Wymiary Dimensions

Zgodność produktów z normami rosyjskimi Product conformity to russian standards

Waga Weight

Zgodność produkcji z normami Ukrainy Production conformity to ukrainian standards

Klasa ochronności Safety class

Stopień szczelności Degree of water and dust-proof

Moduł awaryjny Emergency module

Odporność na uderzenia Mechanical impact resistance

Strumień w trybie awaryjnym Luminous flux in emergency mode

Napięcie zasilające Voltage

Czas pracy w trybie awaryjnym Emergency operating time

I klasa ochrony przed porażeniem I-st class protection from electric shock

Zakres temperatury pracy Operating temperature range

II klasa ochrony przed porażeniem II-nd class protection

UGR- współczynnik olśnienia UGR- unified glare rating

III klasa ochrony przed porażeniem III-rd class protection

Moduł awaryjny Emergency module

Czujnik ruchu MD Motion sensor MD

Certyfikat DIN 18032-3 (Odporność na uderzenia piłką) Certificate DIN 18032-3 (ball throw safety)

10

Moc oprawy Luminaire power


IP - STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP - DEGREE OF WATER AND DUST-PROOF Pierwsza cyfra: stopień zabezpieczenia przed ciałami stałymi i pyłem First digit: degree of protection against solid objects and dust

Druga cyfra: stopień zabezpieczenia przed wilgocią i wodą Second digit: degree of protection against moisture and water

0

Bez ochrony Non protected

0

Bez ochrony Non protected

1

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50mm Protection against solid objects, diameter larger than 50 mm

1

Odporność na krople spadające pionowo Drip-proof against vertical water drops

2

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12mm Protection against solid objects, diameter larger than 12 mm

2

Odporność na krople spadające pod kątem mniejszym niż 15° Drip-proof when tilted at angles up to 15°

3

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2,5mm Protection against solid objects, diameter larger than 2.5 mm

3

Ochrona przed rozpylona wodą padającą pod kątem mniejszym niż 60° Protection against sprinkled water when falling at angles up to 60°

4

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1mm Protection against solid objects, diameter larger than 1 mm

4

Ochrona przed bryzgami Splash-proof

5

Pyłoodporność Dust accumulation protected

5

Jet-proof Strugoodporność

6

Pyłoszczelność Dust penetration protected

6

Strugoodporność - odporność na silną strugę wody Jet-proof, powerful water jet

7

Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu 1m Water immersion for 30 minutes at a depth of 1 meter

8

Ochrona przed zalaniem wodą Water submersion

ZNACZENIE SYMBOLI ICONS DESCRIPTION Symbol depending on the type of surface Oznaczenie w zależności od rodzaju podłoża

Oznaczenie klasy ochronności Safety class indication

Do montażu na powierzchniach niepalnych (np. kamień, beton) Mounting on non-flammable surfaces (e.g. stone, concrete)

Do montażu na powierzchniach palnych Mounting on flammable surfaces

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni Luminaire with limited surface temperatures

Izolacja robocza z połączeniem ochronnym Basic insulation with protective earth connector

Izolacja podwójna lub wzmocniona, nie wymagane jest połączenie ochronne Double or reinforced insulation, no provision for protective earthing

Zasilanie bezpiecznie niskim napięciem (SELV) Safe low voltage (SELV)

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

11OPRAWY I SYSTEMY LINIOWE LINEAR AND SYSTEM LUMINAIRES


VOLICA 2.0 LED

NEW

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Suspended decorative luminaire for LED light sources; aluminum profile available in various colors, equipped with an efficient lighting system, optimized for indoor use.

available also

VOLICA 2.0 LED direct-indirect


VOLICA 2.0 LED

NEW

CCT

14 - 71

K

3000, 4000

1650 - 9500

600 x 60 x 80 1200 x 60 x 80 1500 x 60 x 80 2400 x 60 x 80

MAX 134

2,6 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

4,5 6,4

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

15


MC offices, Puebla de Alfinden Architects: P&B GOYA BY JOAQUIN CARBÓ Saragossa, Spain18


IQ LINE LED

CCT

30, 57

K

3000, 4000

1650 - 6450

1030 x 40 x 80

MAX 113

3

>80

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

19


20


NEW

VOLICA 42 DOT LED

CCT

17 - 46

3000, 4000

1850 - 5850

1147 x 42 x 70 1717 x 42 x 70

MAX 115

2,4 3,3

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

21


VOLICA 2.0 LED n/t

NEW

Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Surface-mounted decorative luminaire for LED light sources; aluminum profile available in various colors, equipped with an efficient lighting system, optimized for indoor use.


NEW

VOLICA 2.0 LED n/t

CCT

14 - 71

K

3000, 4000

1650 - 9050

606 x 60 x 80 1206 x 60 x 80 1506 x 60 x 80 2406 x 60 x 80

MAX 133

2,4 3,7

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

4,3 6,2

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

23


24


NEW

VOLICA 2.0 LED g/k

CCT

14 - 71

3000, 4000

1650 - 9050

624 x 80 x 80 1224 x 80 x 80 1524 x 80 x 80 2424 x 80 x 80

MAX 126

26 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

4,5 6,4

25


26


NEW

VOLICA 2.0 LED SYSTEM g/k CCT

14 - 71

3000, 4000

1650 - 9050

624 x 80 x 80 1224 x 80 x 80 1524 x 80 x 80 2424 x 80 x 80

MAX 126

26 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

4,5 6,4

27


Hala 100-lecia, Krakรณw, Poland Architects: Biuro Projektรณw Lewicki ล atakavailable also

VOLICA 2.0 LED SYSTEM direct-indirect

30


NEW

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

CCT

14 - 71

K

3000, 4000

1650 - 9500

600 x 60 x 80 1200 x 60 x 80 1500 x 60 x 80 2400 x 60 x 80

MAX 134

2,6 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

4,5 6,4


NEW VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów. Luminaire with diffuser ordered separately as an accessory (20m roll). Decorative system luminaire for LED light sources; aluminum profile available in various colors, equipped with an efficient lighting system, optimized for indoor use. The luminaire is available in surface-mounted or suspended version, depending on the purchased accessories.

32


VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL

NEW

CCT

14 - 71

K

3000, 4000

1650 - 9500

600 x 60 x 80 1200 x 60 x 80 1500 x 60 x 80 2400 x 60 x 80

MAX 134

2,6 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

4,5 6,4

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

33


Oficinas Bedmar, Tarassa, Barcelona Architects: DSL ENGINYERIA I ARQUITECTURA, Spain
VOLICA LED VOLICA LED LOW-UGR

CCT

D

14 - 71

K

3000, 4000

1650 - 9500

600 x 60 x 80 1200 x 60 x 80 1500 x 60 x 80 2400 x 60 x 80

MAX 134

2,6 3,9

ON/OFF, DALI

white, anoda C-O, black

4,5 6,4

VOLICA LED SYSTEM


Oficinas Bedmar, Tarassa, Barcelona Architects: DSL ENGINYERIA I ARQUITECTURA, Spain


VOLICA LED n/t

VOLICA LED n/t LOW-UGR

CCT

27 - 57

K

3000, 4000

2350 - 4800

1200 x 80 x 90 1500 x 80 x 90

≥80

3,5 4,5

ON/OFF, DALI

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

39


40


VOLICA LED SYSTEM g/k

L H W

CCT

27 - 57

K

3000, 4000

2250 - 4800

1200 x 104 x 118 1500 x 104 x 118

≥80

3,5 4,5

ON/OFF, DALI

gray

VOLICA LED g/k

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

41


COTY Athens Headquarters, Greece Architect: Pavlides Associates44


ARGUS ONE LED SYSTEM ŁĄCZNIK 90° DALI 90° DALI CONNECTOR

CCT

18 - 92

K

4000

1825 - 9050

600 x 50 x 50 1200 x 50 x 50 3000 x 50 x 50

≥80

3,5 4,5 5,0

ON/OFF, DALI

gray

ARGUS ONE LED CCT

34 - 68

4000

3100 - 6800

1200 x 50 x 50 2400 x 50 x 50

≥80

3,5 4,5

ON/OFF, DALI

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

45


ARGUS ONE AW LED

CCT

5

46

K

3000

≥80

360 x 50 x 50

gray

0,7


ARGUS ONE LED n/t

CCT

17 - 34

K

3000, 4000

1550 - 2550

600 x 50 x 60 900 x 50 x 60 1200 x 50 x 60

≼80

1,4 1,7 2,0

ON/OFF, DALI

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

47Tesa Tape offices Poznań, Poland


SKØYEN ATRIUM, Oslo, Norway Architects: Pål Biørnstad, Lund + Slaatto Architects


ARGUS WALL 1 LED

ARGUS ONE WALL 1 LED

CCT

18, 36

K

3000, 4000

1550 - 3400

600 x 100 x 60 1200 x 100 x 60

≥80

1,4 1,7 2,0

ON/OFF

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

51


52


OPTILINE H200 LED

CCT

43 - 71

K

3000, 4000

6100, 9300

1435 x 75 x 33 2870 x 75 x 39

MAX 142

2,2 - 4,5

ON/OFF, DALI

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

53


Nowy Styl, Jasło, Poland Architect: Anna Olbrecht Obodyńska

54


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

55


56


DOWNLIGHTS The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

57


INTO R LED p/t Trimless

INTO INTO R LED p/t IP 20/54

INTO S LED p/t

58


INTO R LED n/t NEW

R LED

INTO R LED z/w


INTO LED

ring body


Ø 160

Ø 100

Ø 55

INTO R LED

15°, 22°, 45°, 63°

18°, 28°, 34°

INTO R LED Trimless

15°, 22°, 45°, 63°

18°, 28°, 34°

INTO S LED

50°

50°

34°, 45°, 60°


62


INTO R55 LED

NEW

CCT

6

34°

45°

K

3000, 4000

700

55 x 47

MAX 117

0,2

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

60°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

63
66


INTO R100 LED

18°

28°

NEW

34° CCT

14, 21

INTO R100 LED TRIMLESS

K

3000, 4000

1100 - 1900

100 x 68 106 x 73

18°, 28°, 34°

0,5

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

NEW

CCT

14, 21

3000, 4000

1200 - 1900

80 x 140 x 70

18°, 28°, 34°

0,5

ON/OFF

white + white/black/ silver/gold

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

67


68


INTO R160 LED

15°

22°

45°

NEW

63° CCT

23, 30

INTO R160 LED TRIMLESS

K

3000, 4000

2600 - 3600

160 x 88 164 x 93

15°, 22°, 45°, 63°

0,9

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

NEW

CCT

23, 30

3000, 4000

2600 - 3550

135 x 200 x 88

15°, 22°, 45°, 63°

0,9

ON/OFF, DALI

white + white/black/ silver/gold

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

69


70


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

71


INTO LED n/t

ring body


160

100

55

high 200mm

high 500mm

high 800mm

15°, 22°, 45°, 63°

18°, 28°, 34°

34°, 45°, 60°

15°, 22°, 45°, 63°

18°, 28°, 34°

34°, 45°, 60°

15°, 22°, 45°, 63°

18°, 28°, 34°

34°, 45°, 60°


74

INTO R55 LED z/w


INTO R55 LED n/t

NEW

CCT

6

34°

K

700

45 x 200 45 x 500 45 x 800

MAX 117

0,2

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

45°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

3000, 4000

60°

75


INTO R100 LED n/t

NEW

CCT

14, 21

18°

76

K

3000, 4000

1200 - 1900

81 x 200 81 x 500 81 x 800

18°, 28°, 34°

0,9 1,5 2,2

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

28°

34°


INTO R100 LED z/w


INTO R160 LED z/w


INTO R160 LED n/t

NEW

CCT

23 - 30

15°

3000, 4000

2600 - 3550

140 x 200 140 x 500 140 x 800

MAX 120

1,3 2,5 3,5

ON/OFF, DALI

white/black + white/ black/silver/gold

22°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

45°

63°

79


80


INTO S100 LED

NEW

CCT

14, 21

3000, 4000

K

1250 - 1850

100 x 100 x 60

MAX 96

0,5

ON/OFF, DALI

white, black

NEW

INTO S160 LED CCT

23, 30

3000, 4000

2600 - 3350

150 x 150

MAX 120

0,9

ON/OFF, DALI

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

81


82


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

83


LUGSTAR LB LED AW 3h

LUGSTAR LB LED DALI

LUGSTAR LB LED WIELAND

84

LUGSTAR GEN.


R LB LED .2 p/t

LUGSTAR LB LED n/t

LUGSTAR SPOT LB LED

LUGSTAR LB LED AS


LUGSTAR LB LED GEN.2 p/t CCT

18 - 44

K

3000, 4000

1900 - 4100

240 x 140

70°

0,7 1,3

>80

white

LUGSTAR LB LED WIELAND

86


LUGSTAR LB LED AW 3h

CCT

20, 26

K

3000, 4000

1900, 2500

240 x 110

300

2

>80

white

LUGSTAR LB LED DALI CCT

20, 26

K

3000, 4000

1900, 2700

240 x 105

70°

0,7

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

87


LUGSTAR LB LED n/t

88

HUB HUB, Warsaw, Poland Architect: Magdalena Drygalak


CCT

18 - 44

K

3000, 4000

190 - 4100

242 x 238

ON/OFF, DALI

1,7

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

89


LUGSTAR SPOT LB LED

CCT

13, 20

90

K

3000, 4000

950 - 1800

170 X 90

ON/OFF, DALI

0,4

>80

white + white/ silver reflector


LUGSTAR LB LED AS

CCT

18, 24

K

3000, 4000

1800 , 2400

240 x 160

100

0,7

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

91


SPARK 2.0 LED

NEW

CCT

24 - 45

20°

92

K

3000, 4000

2700 - 4500

165 x 140

ON/OFF, DALI

1,1

20°, 45°, 60°

white

45°

60°


FIREFLY LED CCT

23, 27

2300

119 x 125

ON/OFF, DALI

1,0

20°, 38°

white

20°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

3000, 4000

K

38°

93


author: Marta Rรณszczka 94


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

95


JESSE 1 LED CCT

18, 25

240 x 140

22°, 30°, 42°

0,8 1,7

>80

white

CCT

96

K

3000, 4000

1900 - 4100

JESSE 2 LED

36, 50

K

3000, 4000

2900 - 4700

320 x 150 375 x 175

22°, 30°, 42°

2,5 3,5

>80

white


WALT 1 LED CCT

18, 25

K

3000, 4000

1900 - 4100

240 x 140

22°, 30°, 42°

0,8 1,7

>80

white

WALT 2 LED

CCT

36, 58, 60

K

3000, 4000

2900 - 4700

280 x 140 x 105 330 x 165 x 120

22°, 30°, 42°

1,7 2,0

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

97


LUGSTAR PREMIUM LED

CCT

10 - 41

98

K

3000, 4000

1200 - 4250

192 x 117

30°, 72°

1,1

>80

white + black, red, blue, green


LUGSTAR LOW-UGR LED

CCT

19 - 32

K

3000, 4000

1650, 2500

192 x 101

30°, 72°

1,1

>80

white

LUGSTAR DYSTANS PREMIUM LED CCT

14, 23

K

3000, 4000

1650 - 2650

212 X 140

30°, 72°

1,1

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

99


LUGSTAR SHOP LED CCT

30 - 36

K

3000, 4000

1700 - 2700

192 x 115 192 x 160

30째, 72째

1,1 1,7

>80

white

LUGSTAR HI-CRI LED CCT

23 - 51

100

K

3000, 4000

1550 - 3650

192 x 117

30째, 72째

1,1

>90

white


CCC store, Gliwice, Poland

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

101


PICO 2 LED CCT

16

102

K

3000, 4000

1000, 1080

50 x 80

15°, 40°, 60°

0,3

>80

white


PICO 2 LED H

PICO 2 LED AS

PICO 2 LED SIMPLE R

PICO 2 LED SIMPLE S

PICO 2 LED GIMBLE S3

PICO 2 LED GIMBLE S1

PICO 2 LED GIMBLE S2

PICO 2 LED GIMBLE R

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

103


104


OPRAWY DEKORACYJNE DECORATIVE LUMINAIRES The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

105


106


TLON LED TLON n/t LED

CCT

28 - 83

K

3000, 4000

2850 - 12500

Ø500 x 80 Ø700 x 80 Ø900 x 80

MAX 150

3, 5, 9

>80

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

107


108


Dako, Jena Germany Architect: Gisbert Bachrodt, GiSi|ARCHiTECTURE The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

109


DAGALI SUSPENDED LED

DAGALI TABLE LED

110


DAGALI LED CCT

6

K

2700, 3000, 4000

640-740

550 x 250 x 100

MAX 123

1,0 1,0

>80

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

111


author: Samanta Michalewicz

112


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

113


114


ATLANTYK 2.0 LOFT LED

CCT

34, 46

K

4000

4600, 6100

1245 x 100 x 90

MAX 135

1,7-2,8

>80

transparent

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

115


Dako, Jena Germany Architect: Gisbert Bachrodt, GiSi|ARCHiTECTURE

VERTICA LED CCT

70

116

K

3000, 4000

6640 - 6900

615 193 2000 500 350

ON/OFF, DALI

16,5

>80

white, silver


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

117


118


ARCHEO CCT

23, 41

K

3000, 4000

2300 - 4500

403 x 312

MAX 123

4,0

>80

white, silver


HUB HUB, Warsaw, Poland Architect: Magdalena Drygalak 120


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

121


HB 443

122

HB 886


HB 886 HB 443

CCT

39, 109

K

3000, 4000

3950 - 4150

443 x 540 886 x 1060

114

6,5 21,0

>80

black, white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

123


124


TUBULAR PENDANT

TUBULAR CCT

3000, 4000

K

1430, 1560

215 x 185 x 362

24°, 40°

4,0

92

black

40°

TUBULAR WALL

24°

TUBULAR CEILING

21

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

125


SPHERE A

CCT

126

CCT

3000, 4000

62

5720 - 6240

797 x 340

4290 - 4680

210 x 210

24째, 40째

5,2

24째, 40째

6,8

>92

black

>92

black

43

K

K

3000, 4000


SPHERE SPHERE B

SPHERE C

CCT

83

K

3000, 4000

5720 - 6240

210 x 210

24°, 40°

7,9

>92

black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

127


CONCRA ONCRA - surowy materiał i filigranowa forma. Niewielka i wbrew pozorom lekka oprawa oświetleniowa łamie konwenanse dzięki czemu sprawdzi się dobrze zarówno w nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach. CONCRA - raw material and filgree form. The little and light luminaire brakes the conventions. This is why it will suit well both in modern and classical interiors.

CCT

5

3000, 4000

370, 420

100 x 100 x 400

45°

2,5

>80

light gray, gray

260010.5L01.11

128

K


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

129MANASLU CCT

8

K

3000, 4000

560, 600

470x 100 x 120

52°

4,5

>80

light gray, gray


YOUR CHOICE

NOISE


NOISE CONNECT

COMPOSITION


134


T-Mobile, Netherlands The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

135


NOISE DIAGON CCT

9

NOISE DIAGON CONNECT

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 2, 3 or 4 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish. Possibility of connecting power from an adjacent luminaire. An innovative, easy way to mount and level the luminaires. Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 2, 3 lub 4 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni. Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy. Innowacyjny, ułatwiony sposób montowania i poziomowania opraw.

136

K

3000, 4000

700

272 x 272 x 140

on/off, DALI

1,6

>80

mat dark gray, mat black, gloss black


NOISE STEPS CCT

13

K

3000, 4000

1000

408 x 408 x 140

on/off, DALI

2,6

>80

mat dark gray, mat black, gloss black

NOISE STEPS CONNECT

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

137


NOISE LINE CCT

13

NOISE LINE CONNECT

138

K

3000, 4000

1000

408 x 136 x 140

on/off, DALI

2,6

>80

mat dark gray, mat black, gloss black


NOISE CORNER

CCT

13

K

3000, 4000

1000

227 x 227 x 140

on/off, DALI

2,6

>80

mat dark gray, mat black, gloss black

NOISE CORNER CONNECT

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

139


NOISE CLOVER

CCT

17

K

3000, 4000

1400

408 x 408 x 140

on/off, DALI

3,6

>80

mat dark gray, mat black, gloss black

NOISE CLOVER CONNECT

140


Elnos group central Headquarter, Banjaluka Architect: Elnos, Gordana Ljubičić Tuvić The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

141PROJEKTORY SPOTLIGHTSCALIBRO 2.0 LED

NEW

CCT

10, 19, 26

K

3000, 4000

950-2850

170x63x118 185x74x135 207x87x147

19°, 23°, 35°

0,44 / 0,63 / 0,83

>80, >90

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

145CALIBRO LED

CCT

22 - 34

K

3000, 4000

2700 - 4500

268 x 100 x 187

20°, 33°, 45°

1,0

>80

white, black

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

147


Espublico en Plaza Architects: P&B GOYA BY JOAQUIN CARBÓ Saragossa, Spain
TINO LED

CCT

27, 37

K

3000, 4000

2500 - 3500

240x 92 x 235

19°, 33°

1,4

>80

white, gray, black

TINO SHOP LED CCT

31 - 36

K

1600 - 2550

19°, 33°

>90, >98

3000

240x 92 x 235

1,5

white

Oprawa dedykowana do oświetlania powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw). Odpowiednio dobrane źródła LED (technologia FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color. The luminaire dedicated for commercial space lighting (HI-CRI), but also, with usage of adequate LED source (FOOD technology), for product exhibition places, additional special lighting Boutiques, True Color.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

151


152


TINO LB LED

CCT

20, 30

K

3000, 4000

1300 - 2100

145 x 88 x 200

14°, 23°, 30°, 35°

0,9

>80

white, gray, black

3-PHASE ALUMINIUM TRACK

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

153


Oficinas Bedmar, Tarassa, Barcelona Architects: DSL ENGINYERIA I ARQUITECTURA, Spain156


NUOVO LED

CCT

28, 41

K

3000, 4000

2700 - 4500

206 x 159 x 146

15°, 26°, 38°

2,3

>80

white, black

NUOVO SHOP LED CCT

30 - 41

K

3000

1450 - 3300

206 x 159 x 146

15°, 26°, 38°

2,3

>80, >90

white, black

Oprawa dedykowana do oświetlania powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw). Odpowiednio dobrane źródła LED (technologia FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color. The luminaire dedicated for commercial space lighting (HI-CRI), but also, with usage of adequate LED source (FOOD technology), for product exhibition places, additional special lighting Boutiques, True Color.OPRAWY MODUŁOWE RECESSED LUMINAIRES


160


OFFICE MINI LED p/t

NEW

CCT

21 - 33

K

4150

595 x 595 x 30 1195 x 295 x 30 1695 x 95 x 52

MAX 146

4,0 3,7 3,0

ON/OFF, DALI

white

50°, 80°

<16

50°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

3000, 4000

80°

161


162


LUGCLASSIC LED p/t

CCT

40, 82

3000, 4000

4400 - 9200

595 x 595 x 75 622 x 622 x 75

MAX 112

4,5 4,7

ON/OFF, DALI

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

163Aquapark Trzy Face, SÅ‚upsk, Poland


LUGCLASSIC LB LED

NEW

LOW UGR p/t

300061.00228

CCT

28

K

3000, 4000

3500

595 x 595 x 80 620 x 620 x 80

MAX 129

4,4

ON/OFF, DALI

white

<17

166


LUGCLASSIC LB LED p/t 600x600 625x625

CCT

36, 43

K

3000, 4000

4150 - 5000

595 x 595 x 80 620 x 620 x 80

MAX 122

4,4 4,5

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

167


COMARCH, Łódź, Poland Architects: NOW Biuro Architektoniczne arch. Andrzej Owczarek 168


LUGCLASSIC SLIM LB LED

NEW

CCT

35

K

3000, 4000

3900, 4000

595 x 595 x 34 1195 x 295 x 34

MAX 114

2,2 3,7

ON/OFF, DALI

white

<16

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

169LUGCLASSIC SQUARE LED n/t CCT

21 - 67

K

3000, 4000

350 x 350 x 115 595 x 595 x 115

2200 - 7300

MAX 111

3,4 - 8,7

ON/OFF, DALI

white

LUGCLASSIC SQUARE LED p/t W

L

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

H

171


The Penderecki European Centre for Music, Lusławice, Poland Architects: DDJM Biuro ArchitektoniczneLUGCLASSIC ECO LB LED p/t 600x600 625x625

CCT

23 - 40

174

K

3000, 4000

2800 - 3950

595 x 595 x 60 620 x 620 x 60

MAX 124

4,4 4,5

ON/OFF, DALI

white


LUGCLASSIC ECO LB LED n/t CCT

23 - 40

3000, 4000

2800 - 3950

626 x 626 x 70

MAX 124

5,7 - 6,7

ON/OFF, DALI

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

175


LUGCLASSIC LONG LB LED p/t

CCT

40, 80

4200 - 9200

K

3000, 4000

1195 x 295 x 80

MAX 115

3,5 6,4

ON/OFF, DALI

white

<17

176


OFFICE LONG LB LED p/t

CCT

38

K

4350 - 6450

3000, 4000

1195 x 295 x 65

MAX 112

3,0

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

177


OFFICE LONG LB LED zw

CCT

38

4200

K

4000

1200 x 230 x 67

MAX 111

3,0

ON/OFF, DALI

white

<17

178


OFFICE LONG LB LED n/t

CCT

38

4150

K

3000

1200 x 300 x 67

MAX 109

2,5

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

179


SKØYEN ATRIUM, Oslo, Norway Architects: Pål Biørnstad, Lund + Slaatto Architects182


OFFICE LB LED 600x600 p/t 625x625 p/t

CCT

29 - 40

K

3000, 4000

3150 - 4350

595 x 595 x 65 622 x 622 x 65

MAX 114

2,7 3,0

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

183


OFFICE LB LED n/t

CCT

29 - 40

K

3000, 4000

3150 - 4350

600 x 325 x 65

MAX 114

2,0 2,3

ON/OFF, DALI

white

<17

184


OFFICE PLUS LB LED n/t

CCT

38 - 58

K

3000, 4000

4350 - 6450

600 x 600 x 65

MAX 120

3,2 - 3,7

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

185


186


OFFICE PLUS LB LED p/t 600x600 625x625

CCT

38 - 58

K

3000, 4000

4350 - 6450

595 x 595 x 65 620 X 620 X 65

MAX 120

3,0 - 3,6

ON/OFF, DALI

white

<17

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

187


CCT

56, 74

3200 - 4050

COTY Athens Headquarters, Greece Architect: Pavlides Associates

K

3000, 4000

595 x 595 x 100

≥80

5,5

ON/OFF, DALI

white


SOFT BASIC LEDOŚWIETLENIE POWIERZCHNI CZYSTYCH CLEAN ROOM LIGHTING


MEDICA 1 LED p/t

CCT

39, 58

3750 - 5450

3000, 4000

595 x 595 x 110 620 x 620 x 110

MAX 100

8,0

ON/OFF, DALI

white

Nowoczesna oprawa natynkowa LED szczelna o wysokiej skuteczności przeznaczona do pomieszczeń czystych. Modern recessed high efficacy LED luminaire for clean room application.

192

K


MEDICA 1 LED n/t

CCT

39, 58

K

3000, 4000

3750 - 5450

670 x 670 x 80

MAX 100

10

ON/OFF, DALI

white

Nowoczesna oprawa natynkowa LED szczelna o wysokiej skuteczności przeznaczona do pomieszczeń czystych. Modern surfaced mounted high efficacy LED luminaire for clean room application.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

193


MEDICA LED PLX p/t Nowoczesna oprawa natynkowa LED szczelna o wysokiej skuteczności przeznaczona do pomieszczeń czystych z kloszem z pleksi. Modern recessed high efficacy LED luminaire for clean room application with plexi-glass cover.

194


MEDICA LED PLX p/t

CCT

43, 71

4500 - 9050

K

3000, 4000

595 x 595 x 110 622 x 622 x 110

MAX 127

8,0

ON/OFF, DALI

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

195
198


Technologia

PURELIGHT LUG Technology Rozwiązania z rodziny PURELIGHT wykorzystują światło ultrafioletowe w redukcji zagrożeń dla zdrowia. Skuteczna eliminacja szkodliwych drobnoustrojów jest banalnie prosta. Wystarczy skorzystać z funkcji naświetlania w przestrzeni, którą chcemy poddać sterylizacji. Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi w instrukcji. Stosowanie opraw UV-C to jedna z najefektywniejszych metod oczyszczania powietrza i powierzchni. Potwierdzona skuteczność wykorzystania fal o długości 253.7 nm pozwala uzyskać skuteczny efekt dezynfekcji. PURELIGHT wspiera Twoje bezpieczeństwo w każdej publicznej przestrzeni. Korzystaj z niej wszędzie tam, gdzie jakość usług łączy się z bezpieczeństwem: ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣

szpitale i kliniki przychodnie medyczne gabinety lekarskie i zabiegowe laboratoria apteki przemysł farmaceutyczny spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny hotele i sanatoria zakłady kosmetyczne i fryzjerskie przemysł spożywczy restauracje biura szkoły jednostki administracyjne firmy usługowe zakłady produkcyjne stacje paliw firmy kurierskie

PURELIGHT solutions use ultraviolet light to reduce health risks. Effective elimination of harmful microorganisms is so simple. All you have to do is to use light treatment function in the space to be sterilized. Remember to follow the instructions in the manual. UV-C luminaires are one of the most effective methods of air and surface disinfection. The proven effectiveness of the 253.7 nm wavelength allows for an effective disinfection effect. PURELIGHT supports your safety in any public space. Use it wherever the quality of service is related to safety. ‣ hospitals and clinics ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣

medical units doctor and treatment rooms laboratories pharmacies pharmaceutical, food-processing, and cosmetics industries hotels and sanatoriums beauty and hair salons food industry restaurants offices schools administrative units service companies factories petrol stations delivery companies


Połączenie oprawy przepływowej z zewnętrznym promiennikiem Wykorzystaj maksymalny potencjał opraw UV-C. Niezwodna, nieprzerwana praca połączona z funkcją sterylizacji powierzchni po opuszczeniu pomieszczeń przez ludzi.

Combination of a flow luminaire and an external radiator Use the maximum potential of UV-C luminaires. Deliver the highest quality air sterilization. Smooth, uninterrupted operation combined with surface sterilization when people leave the premises.

200


TCL+T8 2G11+G13

PURELIGHT LUG HYBRID

NEW

Moc oprawy | Luminaire power Moc źródła | Source power Maks. pow. dekontaminacji | Max. decontamination area Przeznaczona do pomieszczeń | For rooms with an area of Moc wentylatora | Fan power Przepływ powietrza wentylatora | Fan airflow Zasilacz | Driver Sposób świecenia | Way of lighting Typ optyki | Type of optics Żywotność źródła | Source lifetime Gwarancja | Warranty

99, 120, 132, 160 W 2x30+30, 2x36+36, 3x30+30, 3x36+36 W 17, 20 m2 max 25-50 m2 5-10 W 87-1273/h ON/OFF bezpośredni/pośredni | direct/indirect otwarta/zamknięta | open/closed 8 000 h 2 lata | years

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

201


Stała dezynfekcja powietrza w trosce o Twoje bezpieczeństwo Przepływowa lampa UV-C to rozwiązanie stworzone z myślą o sterylizacji pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Wymuszony obieg powietrza i bezpieczna osłona emitowanego światła UV-C zapewnia możliwość stosowania opraw w obecności osób w pomieszczeniach.

Constant air disinfection for your safety The UV-C flow lamp is designed to sterilize rooms where people stay. Forced air circulation and safe shielding of emitted UV-C light ensures that the luminaires can be used in the presence of people.

ACCESSORIES Pilot

Stojak

Cała rodzina opraw PURELIGHT LUG jest już dostępna w wersjach umożliwiających wygodne załączanie bez konieczności zbliżania się do urządzeń. Zasięg pilota umożliwia włączenie oprawy i bezpieczne oddalenie się od urządzenia.

Wszystkie oprawy PURELIGHT LUG możesz wykorzystać jako rozwiązanie mobilne. Podstawa jezdna oraz długi przewód zasilający pozwalają na łatwe przewożenie zamontowanej oprawy między stanowiskami lub pomieszczeniami.

zdalnego sterowania Remote control

The entire family of PURELIGHT LUG luminaires is now available in versions that enable convenient switching on without having to approach the devices. The range of the remote control allows you to turn on the luminaire and safely move away from the device.

mobilny Mobile stand

All PURELIGHT LUG luminaires can be used as a mobile solution. The trolley base and a long power cord allow for easy transport of the installed luminaire between positions or rooms.

Kratka

ochronna Protective grille Kratka ochronna chroni świetlówki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prosty sposób montażu umożliwia wygodną wymianę promienników po upływie okresu ich żywotności. Protective grille protects fluorescent lamps against mechanical damage. A simple method of assembly allows for convenient replacement of the radiators after their lifetime.

202


PURELIGHT LUG FLOW

NEW

Moc oprawy | Luminaire power Moc źródła | Source power

68, 76, 100, 110 W 2x30, 2x36, 3x30, 3x36 W

Maks. pow. dekontaminacji | Max. decontamination area

17, 20, 25, 30 m2

Maks. objętość pomieszczenia | Max. room volume

50, 60, 75, 90 m3

Zasilacz | Driver Sposób świecenia | Way of lighting Typ optyki | Type of optics Żywotność źródła | Source lifetime Gwarancja | Warranty

ON/OFF pośredni | indirect zamknięta | closed 8 000 h 2 lata | years

Filtr gąbkowy

Licznik czasu pracy

Dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu systemowi filtracji powietrza oprawa zatrzymuje do 99,9% zanieczyszczeń m.in. alergeny, pyłki, kurz, lotne związki organiczne, a także nieprzyjemne zapachy. W połączeniu z promieniowaniem UV-C, które eliminuje bakterie, roztocza, wirusy i grzyby rozwiązania z rodziny PURELIGHT LUG FLOW zapewniają wyjątkową czystość i świeże powietrze w pomieszczeniu.

Cyfrowy licznik czasu pracy wyposażony w wbudowany przycisk umożliwia zliczanie liczby godzin pracy oprawy wyposażonej w źródła światła UV-C. To idealne rozwiązanie wdrożone z myślą o przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zachowania zdolności użytkowej specjalistycznych lampy promieniotwórczych.

Sponge filter

Thanks to a precisely designed air filtration system, the luminaire retains up to 99.9% of pollutants such as allergens, pollen, dust, volatile organic compounds as well as unpleasant odours. Combined with UV-C radiation, which eliminates bacteria, mites, viruses and fungi, PURELIGHT LUG FLOW solutions ensure exceptional cleanliness and fresh air in the room.

Hour meter

A digital hour meter with a built-in button counts operating hours of a luminaire equipped with UV-C light sources. It is an perfect solution compliant with the highest safety standards and aimed at maintaining the usability of specialized radioactive lamps.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

203


Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze i powierzchnie w pomieszczeniu (ściany, blaty, przedmioty itp.). Dzięki swojej naturze dociera ono również do różnych zakamarków jako promienie odbite. UV-C radiation disinfects the air and surfaces in the room (walls, worktops, objects, etc.). It is also able to reach various nooks, in the form of reflected rays.

204


PURELIGHT LUG DIRECT

NEW

Oprawa dostępna z jednym lub dwoma źródłami światła Luminaire available with one or two light sources

SINGLE

DOUBLE

Moc oprawy | Luminaire power

33, 40 W

66, 80 W

Moc źródła | Source power

30, 36 W

60, 72 W

13, 15

26, 30

Radiacja UV-C (100 h) | UV-C radiation (100 h) Zasilacz | Driver

ON/OFF

Sposób świecenia | Way of lighting

bezpośredni | direct

Żywotność źródła | Source lifetime

8 000 h

Gwarancja | Warranty

2 lata | years

50 mm

940 / 1250 mm

88 mm

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

205


Najwyższa jakość dezynfekcji powietrza i powierzchni połączona z rozwiązaniami optycznymi kierunkującymi promieniowanie UV-C. Sterylizuj pomieszczenie tak jak tego potrzebujesz. Definiowany zespół ekspertów wesprze Cię w przygotowaniu najlepszego projektu oświetlenia UV-C. Highest quality air and surface disinfection combined with optical solutions for direction of UV-C radiation. Sterilize the room as you need it. A designated team of experts will support you in designing the best UV-C lighting configuration.

206


PURELIGHT LUG NEW DIRECT OPTI

Oprawy linii PURELIGHT LUG DIRECT OPTI wyposażone są w odbłyśniki wykonane z polerowanej blachy stalowej. Odbłyśnik w wersji symetrycznej powoduje równomierne dystrybuowanie emitowanych przez źródło lampy promieni UV-C. Zastosowanie odbłyśnika w wersji asymetrycznej pozwala na lepsze ukierunkowanie wiązki emitowanych promieni UV-C w dezynfekowanym pomieszczeniu. Luminaires of PURELIGHT LUG DIRECT OPTI line are equipped with reflectors made of polished steel sheet. Symmetric reflector provides a uniform distribution of UV-C radiation emitted by the lamp source. Application of asymmetrical version of the reflector allows for better orientation of the emitted UV-C beam in the disinfected room. Oprawa dostępna z jednym lub dwoma źródłami światła Luminaire available with one or two light sources

SINGLE

DOUBLE

Moc oprawy | Luminaire power

33, 40 W

66, 79 W

Moc źródła | Source power

30, 36 W

60, 72 W

Czas dekontaminacji [h:mm] | Time of decontamination [h:mm]

0:59, 0:51

0:56, 0:47

Zasilacz | Driver

ON/OFF

Sposób świecenia | Way of lighting

bezpośredni | direct

Typ optyki | Type of optics

odbłyśnik | reflector

Żywotność źródła | Source lifetime Gwarancja | Warranty

8 000 h 2 lata | years

188 mm

940 / 1250 mm

202 mm

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

207PLAFONIERY PLAFONDS


CALLA LB LED

CCT

11 - 24

K

3000, 4000

1150 - 2300

350 x 128

-20°C ... + 50°C

1,7 - 2,1

>80

white

W

210


PLAO LB LED

CCT

9 - 13

K

3000, 4000

800 - 1150

265 x 95

0°C ... + 25°C

0,7 - 1,2

>80

white

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

211OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE OUTDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES


214


ARCHILINE LED

NEW

CCT

5 - 24

K

4000

270 - 1360

0,2 - 0,8

>80

white

300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 x 18 x 21

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

215Elnos group central Headquarter, Banjaluka Architect: Elnos, Gordana Ljubičić TuvićNEW

MANO LED

CCT

2,4

K

3000, 4000

185

36 x 35

-30°C ... + 50°C

0,1

≥80

silver

Oprawa dekoracyjna w nowoczesnej formie na źródła światła LED, przystosowana do montażu w poręczach o średnicach Ø42,4 i Ø48,3 oraz minimalnej grubości 2mm. Decorative fixture in a modern form for LED light sources, adapted for mounting in handrails with diameters of Ø42.4 and Ø48.3 and a minimum thickness of 2mm.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

219


UMBRELLA MAX R LED

CCT

42

220

K

4000

4200

1440 960 7000

-20°C ... + 35°C

30

ON/OFF, DALI

gray


UMBRELLA MAX RH LED

CCT

84

4000

8400

2880 960 7000

-20°C ... + 35°C

57

ON/OFF, DALI

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

K

221


222


Boulevards, Szczecin, Poland The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

223


224


MODENA LED

CCT

8, 15, 21, 28

K

3000, 6000

970 - 2050

312 / 612 / 912 / 1212 x 205 x 90

-25°C ... + 50°C

6,6 9,3

10°, 22°, 45°, 40x15°

silver

MODENA RGB LED

CCT

26 - 104

K

RGB

2,6 - 6,8

312 x 205 x 90 x 66

-30°C ... + 35°C

silver

10°, 22°, 45°, 40x15°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

225


Hotel Europejski, Warsaw, Poland Architect: 1855-1877 Henryk Marconi Architects: SUD Architects, WWAA Architects, APA Architects 226


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

227


228


GROUNDLINE AS LED

CCT

14, 21

CCT

35 , 54

K

RGB

6,6 10,1

636 x 115 x 129 926 x 115 x 129

-25°C ... + 50°C

silver

K

3000, 6000

970 - 2050

636 x 115 x 129 926 x 115 x 129

-25°C ... + 50°C

6,6 9,3

10°, 40 x 15°

silver

GROUNDLINE AS RGB LED

10°, 40 x 15°

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

229


Warsaw Metro, Poland232


GROUNDLINE MAT LED

CCT

14, 21

CCT

35 , 54 6,8 9,4

-25°C ... + 25°C

K

RGB

K

3000, 6000

340 - 600

636 x 115 x 129 926 x 115 x 129

-25°C ... + 25°C

6,4 9,0

≥80

silver

GROUNDLINE MAT RGB LED

636 x 115 x 129 926 x 115 x 129

silver

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

233Palm House, Zielona Gรณra, Poland


RUNA 1 LED

236

RUNA 2 LED

R 3


RUNA 3 LED

RUNA 4 LED

RUNA LED Rodzina dekoracyjnych, architektonicznych, doziemnych, najazdowych opraw o wysokiej szczelności IP67, wyposażonych w wysokiej jakości źródła światła LED. A family of decorative luminaires, in-ground ‚drive over’ , IP67 protection supplied with high quality LED light sources.


RUNA 1 LED

CCT

5

K

3000, 6000 red, green, blue

85 - 300

100 x 108

-30°C ... + 40°C

1,1

10°, 16°, 35°

silver, black

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED. In-ground ‚drive over’ decorative luminaire IP67 supplied with high quality LED light sources.

10°

238

16°

35°


RUNA 2 LED

CCT

12

K

3000, 6000 red, green, blue

260 - 930

160 x 108

-30°C ... + 40°C

1,8

10°, 22°, 45°

silver, black

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED. In-ground ‚drive over’ decorative luminaire IP67 supplied with high quality LED light sources.

Puszka zasilacza Power box

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

239


Zatonie Park, Zielona Gรณra, Poland

240


The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

241


RUNA 3 LED

CCT

15

K

3000, 6000 red, green, blue

350 - 1230

210 x 120

-30°C ... + 40°C

2,7

10°, 22°, 45°

silver, black

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED. In-ground ‚drive over’ decorative luminaire IP67 supplied with high quality LED light sources.

Puszka zasilacza Power box

242


RUNA 4 LED

CCT

18

K

3000, 6000 red, green, blue

475 - 1540

260 x 116

-30°C ... + 40°C

3,3

10°, 22°, 45°

silver, black

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED. In-ground ‚drive over’ decorative luminaire IP67 supplied with high quality LED light sources.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

243


Boulevards, Szczecin, Poland


BOULEVARDS, SZCZECIN, POLAND


AVALON LED

CCT

19, 25

246

K

3000, 4000

1400 - 1900

278 x 195

-20°C ... + 35°C

3,6

≥80

gray


ICE CUBE 1 LED CCT

8

10°

K

3000, 6000 red, green, blue

160 - 590

140 x 100 x 100

-20°C ... + 40°C

1,1

10°, 22°, 45°

gray

22°

45°

ICE CUBE 2 LED 35°

CCT

8

K

3000, 6000 red, green, blue

170 - 600

140 x 100 x 100

-20°C ... + 40°C

1,1

10°, 16°, 35°

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

10°

247


ROTUNDA 1 LED CCT

8

ROTUNDA 2 LED CCT

17

248

K

3000, 6000 red, green, blue, amber

340 - 1220

270 x 150 x 200

-30°C ... + 40°C

3,8

10°, 22°, 45°

gray

K

3000, 6000 red, green, blue, amber

170 - 610

270 x 150 x 200

-30°C ... + 40°C

3,2

10°, 22°, 45°

gray

10°

22°

45°

10°

22°

45°


CARO 1 LED CCT

8

CARO 2 LED CCT

17

K

K

3000, 6000 red, green, blue, amber

170 - 610

270 x 150 x 200

-30°C ... + 40°C

3,2

10°, 22°, 45°

gray

10°

22°

45°

10°

22°

45°

3000, 6000 red, green, blue, amber

340 - 1220

270 x 150 x 200

-30°C ... + 40°C

3,8

10°, 22°, 45°

gray

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

249


City Hall, Szubin, PolandLUG Light Factory

www.lug.com.pl

252