Page 1

Нові надходження (15.02.2013р.) № 1.

Зображення

Найменування посібника

Анотація

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Берданова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO. - К.: TOB «София-А». - 2012. - 88 с.

У посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, актуальність його запровадження на сучасному етапі розвитку України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях, висвітлено кращі практики розробки та реалізації стратегічних планів розвитку територіальних громад. Видання розраховано на фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами формування місцевої політики та планування місцевого розвитку.


2.

3.

Берданова О., Фишко Є. Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку: Практичний посібник / [Берданова О., Фишко Є.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». - К.: TOB «СофияА». -2012.-48 с.

У посібнику розглядаються суб'єкти процесу програмування, етапи підготовки програмних документів, структура та зміст оперативних планів, бюджетні та позабюджетні джерела фінансування проектів і програм, механізми моніторингу та оцінювання впровадження планів реалізації стратегій.

Куйбіда Р., Руда Т., Лиско Г., Школик А. – Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди: Практичний посібник для керівників органів місцевого самоврядування та юридичних служб / [Куйбіда Р., Руда Т., Лиско Г., Школик А.]; Швейцарсько-український

Практичний посібник дає відповіді на запитання, які часто виникають у посадових осіб органів місцевого самоврядування: як ефективно запобігати виникненню судових спорів, як діяти, коли справа в суді, як використовувати судові механізми для захисту прав та інтересів територіальної громади, якими критеріями послуговується суд при оцінюванні рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, як реагувати на судові рішення, щоб не виникало подальших

Практичні поради та рекомендації призначені для використання в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління», їх самоосвіти, практики врядування та навчання тренерів. Будуть корисними також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які розробляють та реалізують стратегії розвитку територій та громад.


проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». - К.: TOB «СофіяА». -2012.- 112 с.

спорів, та ін. У посібнику широко наводяться приклади з практики, вміщено бланки процесуальних документів та інші корисні практичні матеріали. Текст засновано на законодачих актах станом на 1 квітня 2012 р. Видання розраховане на керівників органів місцевого самоврядування, працівників їхніх юридичних служб, а також інших службовців місцевого самоврядування.

4.

Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Практичний посібник / [Банчук Олександр]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». - К.: TOB «СофіяА». - 2012. - 88 с.

У посібнику доступною мовою описано положення нового Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року. Проаналізовано процедури, які дозволятимуть ефективно запобігати вчиненню корупційних дій в органах місцевого самоврядування. Використано законодавство станом на 1 червня 2012 р. Посібник розрахований на службовців місцевого самоврядування, студентів і викладачів та кожного, кого цікавить положення антикорупційного законодавства України. Запропоновані матеріали можуть бути трансформовані для використання у тренінгах, семінарах, ділових іграх, на стажуванні, лекціях, у проектах та формалізованих документах практики врядування.


5.

Чемерис А.

Пропоноване видання є практичним посібником з розроблення та управління проектами у публічній сфері. У Pозроблення та управління ньому системно наведено інструментарій розроблення проектами у публічній сфері: проектів відповідно до вимог, встановлених Європейською європейський вимір для Комісією у Керівництві з управління проектним циклом. України. Практичний посібник / Особлива увага приділена опису інтегрованого та логіко[Чемерис А.]; Швейцарськоструктурно-го підходів, ідентифікації проблеми, український проект «Підтримка встановленню зацікавлених осіб проекту, плануванню та децентралізації в Україні управлінню реалізацією проекту. DESPRO». - К. : TOB Посібник призначений державним службовцям, посадовим «Софія-А».-2012.-80 с. особам місцевого самоврядування, слухачам і викладачам системи підвищення кваліфікації та магістерських програм з державного управління, працівникам громадських організацій.

6.

Підгаєць П., Бригілевич І. Система управління якістю як інструмент вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування. Методичний посібник / [Підгаєць П., Бригілевич І. - К.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні -

У посібнику представлено варіант інтерпретації вимог стандарту ISO 9001 для органів місцевого самоврядування та практичний досвід тих органів місцевого самоврядування, що впровадили систему управління якістю. Мета посібника - надання вищому керівництву і посадовим особам органів місцевого самоврядування знань та інформації про систему управління якістю. Розглянуті всі основні етапи побудови системи якості, визначена роль керівництва і персоналу в цьому процесі,


DESPRO». - К.: TOB «СофіяА». - 2012. - 134 с.

описані основні завдання і рекомендації щодо шляхів їх вирішення. Особливий акцент зроблено на наданні якісних послуг громаді міста, власне, заради чого і повинна працювати місцева влада. Подані приклади документів органів місцевого самоврядування та консультантів, як варіанти виконання вимог стандарту, які можна використати для побудови власної системи управління якістю. Посібник адресується керівництву і посадовим особам органів місцевого самоврядування, які прагнуть удосконалити свою діяльність і покращити задоволеність громади міста.

7.

Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін. Т48 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO. - К. : TOB «Софія».

Ця робота є дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування публічної адміністрації і державнотериторіального устрою розвинутих західноєвропейських демократій (як-от: Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Централь-ноСхідної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільноправових процесів деконцентрації та децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування для забезпечення його ефективності. На основі опрацьованого матеріалу пропонується модель


-2012.- 128 с.

трансформації місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою України у напрямі надання широких повноважень органам місцевого самоврядування економічно самодостатніх громад і фінансового забезпечення їх реалізації. Зазначена модель відповідатиме засадам європейського права і буде зорієнтованою на максимальне задоволення потреб та інтересів населення. Видання розраховане на експертів і науковців у галузях конституційного, адміністративного та фінансового права, посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, політичних діячів, громадських активістів.

8

Ткачук А.

Навчальний посібник «Децентралізація та місцеве самоврядування» побудовано на основі практичних потреб Т48 Місцеве самоврядування представників органів місцевого самоврядування, депутатів та децентралізація. Практичний місцевих рад. Матеріал посібника представлено у форматі посібник / [Ткачук А.]; «від теорії до практики», «від загального до часткового». Швейцарсько-український Посібник містить короткий аналіз історії становлення та проект «Підтримка розвитку місцевого самоврядування в Україні, інформацію децентралізації в Україніпро спроби реформування системи місцевого DESPRO». самоврядування та аналіз причин невдачі цих спроб, а також - К.: ТОВ «Софія». - 2012. - 120 про нові концептуальні розробки у царині реформи місцевого самоврядування. Робота містить конкретні с. рекомендації щодо способів врегулювання діяльності


місцевої ради та її органів, перелік найбільш вживаних термінів, що використовуються у законодавстві про місцеве самоврядування, пояснення щодо застосування законодавства у сфері регуляторних актів. Розраховано на використання при підвищенні кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, а також політиків, активістів та студентів. 9.

Ганущак Ю. Г19 Місцеві бюджети. Практичний посібник / [Ганущак Ю.]; Швейцарськоукраїнський проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». - К.: TOB «Софія». -2012.-30 с.

У посібнику розкрито основні питання місцевих бюджетів: склад, класифікацію, процедури, контроль. Видання розраховано на депутатів місцевих рад, службовців органів місцевого самоврядування та широку аудиторію.

Библиотека ЛЦПО, поступления от 15.02.2013  

Новые поступления книг в бибилиотеку Луганского центра последипломного образования, 15.02.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you