Page 1

Handlingar Luftatinget 2012


Föredragningslista § 1 Mötet öppnar § 2 Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande

b) Vice ordförande

c) Sekreterare

d) Vice sekreterare

e) Två justeringsmän tillika rösträknare

§ 3 Fastställande av röstlängd § 4 Fastställande av föredragningslista § 5 Fastställande av förhandlingsordning § 6 Fråga om tingets behöriga utlysande § 7 Första valmötet § 8 Presentation av propositioner och motioner

a) Proposition #1: Färdplan för Luft-framtiden

b) Motion #1 Datum till LUFT-evenemangen ska spridas tidigare

c) Motion #2 Varna vid skräckhajker

§ 9 Föredragning av Luftakommitténs verksamhetsberättelse för det gångna året. § 10 Föredragning av Luftakommitténs ekonomiska berättelse för det gångna året

och budget för 2013.

§ 11 Uppgifter för Luftakommittén verksamhetsåret 2013. § 12 Andra valmötet § 13 Val av antal medlemmar i Luftakommittén det kommande året § 14 Val till Luftakommittén § 15 Val av ordförande i Luftakommittén § 16 Val av tre personer till valberedningen, var av en sammankallande § 17 Behandling av inkomna propositioner § 18 Godkännande av Luftakommitténs verksamhetsberättelse för det gångna året. § 19 Godkännande av Luftakommitténs ekonomiska berättelse för det gångna året

och budget för 2012.

§ 20 Fastställande av Luftakommitténs verksamhetsplan för 2013. § 21 Övriga frågor

a) Luftating 2013

§ 22 Mötet avslutas Sida 1


Proposition #1 Färdplan för Luft-framtiden Vi har under många år jobbat för ett tätare samarbete mellan utmanare- och roverscouter inom våra olika scoutförbund och blivit bättre och bättre på att göra saker tillsammans, vilket personifieras bland annat av detta gemensamma ting. Men nu med den nya riksorganisationen Scouterna med i bilden tycker vi att det är dags att ta nästa steg - att lägga en plan för en framtida ihopslagning.

I nuläget så ser situationen i Skåne ut såhär *

Före detta SSF har tre distrikt som alla bedriver stöd till utmanarscouter

med målet att ha en demokratiskt vald kommitté i varje distrikt. Dock

bedrivs inget strukturerat stöd till roverscouter.

*

KFUK-KFUM Scoutförbund har en region, KFUM Syd, som sträcker sig över

utmanar- och roverfrågor kombinerat, dock med en majoritet av deltagarna i

åldern 17-22.

*

NSF har inget riktig utmanar- eller roververksamhet på regionalt plan men har

*

Equmenias Scoutförbund har en region som sträcker sig över hela södra Götaland

Skåne samt Blekinge. Denna region jobbar aktivt genom Luftakommittéen med

tidigare uttryckt en vilja om att ha det.

och inkluderar såväl Skåne som Blekinge, Halland och Småland.

När vi har diskuterat hur en sådan ihopslagning ska se ut så har vi kommit fram till vissa saker som är viktiga: 1.

Vi måste se till att alla förbund, scoutkårer och scouter måste känna sig lika

välkomna.

2.

Vi måste ta hänsyn till distrikts och regionsindelningen framförallt i den nya

riksorganisationen Scouterna.

3.

Det är önskvärt att göra så lite skillnad jämfört med nuvarande system som

möjligt. Sida 2


Proposition #1 Färdplan för Luft-framtiden Vi har under många år jobbat för ett tätare samarbete mellan utmanare- och roverscouter inom våra olika scoutförbund och blivit bättre och bättre på att göra saker tillsammans, vilket personifieras bland annat av detta gemensamma ting. Men nu med den nya riksorganisationen Scouterna med i bilden tycker vi att det är dags att ta nästa steg - att lägga en plan för en framtida ihopslagning.

Med detta i åtanke så yrkar vi... ...att ge Luftakommittén i uppgift att verka för ett ökat samarbete och en framtida ihopslagning av utmanar- och roververksamheten i Skåne enligt följande riktlinjer:

Med utgångspunkt i de tre fd SSF-distrikt och dess utmanarkommittéer skapa tre

utmanarkommittéer i Skåne. En med verksamhets- och upptagningsområde

ekvivalent till gamla Kulla Scoutdistrikt, en med verksamhets- och

upptagningsområde ekvivalent till gamla Snapphane Scoutdistrikt och en

medverksamhets- och upptagningsområde ekvivalent till gamla Södra

Skåne Scoutdistrikt. Om distriktsindelningen förändras i och med den nya

riksorganisationen följer dessa kommittéer den nya distriktsindelningen.

Skapa en renodlad roverkommitté med verksamhets och upptagningsområde

Skåne Län.

Uppmana scouter och scoutkårer i Blekinge, Småland och Halland att söka

sig till respektive fd SSF-distrikt för stöd i utmanar- och roverfrågor men inte

utesluta möjligheten för dessa kårer att bli en del av en av de 4 ovastående

kommittéer om de så önskar.

Alla kommittéer som bildas ska vara styrda av en egen demokratisk process som

inkluderar ett årligt årsmöte, en vald styrelse och förfogenhet över sin egen

ekonomi.

Sida 3


Proposition #1 Färdplan för Luft-framtiden

Roverkommittén och utmanarkommittéerna knyts tätt samman med ett

fadderskapsutbyte där de yngre lär av de äldre och de äldre inspireras av de

yngre.

Det ska finnas arrangemang för både utmanarscouter och roverscouter samt gemensamma utmanar- och roverscoutarrangemang.

...att en tydlig modell för finansieringen som är förankrad i regionens monetära makter tas fram. ...att resultatet av dessa två att-satser ska presenteras för skarpt beslut till nästa års ting.

Sida 4


Motion #1 Datum till LUFT-evenemangen ska spridas tidigare Eftersom det flera gånger har uppstått att kårens egna läger eller andra scoutevenemang har krockat med LUFT-evenemangen, skulle det vara trevligare om datumen för LUFT-lägren kom ut lite tidigare så man kan anpassa sig efter dem. Litet av syftet med lägren är ändå att så många så möjligt ska komma. Därför yrkar jag... …att LUFTs hemsida borde uppdateras oftare, med åtminstone datum, för kommande läger. MVH Ellen Farran-Lee, Tove Krantz och Fredrik Hallhagen Helsingborgs KFUM-KFUK Frivilligkåren

Luftakommitténs svar Vi tycker att andemeningen i motionen är bra och vi håller med motionärerna. Dock så känner vi att att-satsen är något otydligt formulerad och vill därför konkretisera motionen. Utöver det så vet vi hur svårt det är att få fram ett datum speciellt när man inte ens kan hitta en arrangör. Därför lägger vi följande ändringsyrkande... …att Luftakommittén ska lägga ut arrangemangsdatum på LUFTs hemsida senast 3 månader innan arrangemanget om arrangörer finns.

Sida 5


Motion #2 Varna vid skräckhajker Min motion handlar om infoutskick och klara följder av skräck-hajker för scouter i alla åldrar. Jag har stött på personer som vid tio-tolv års ålder har gått på hajker de trott varit normala med ett kul tema och istället mötts av vad som framstår som en skräckfilm. Inälvor, dockor som faller ner på scouterna, hjärtan som slängs upp från sjöar och brinnande dockvagnar med skrikande bebis-ljud. Allt under beckmörker med ledare som skådespelat som om de inte visste vad som hände. Detta har fått till följd att personerna t ex har svårt att även flera år senare gå genom skogar när det är mörkt och upplever sig som paralyserade när de blir rädda. Därför yrkar jag att: ... Alla hajker vars tema innehåller att man kommer bli skrämd eller uppleva obehagliga situationer ska innehålla info angående det innan man anmäler sig ...Alla scouter som inte är myndiga ska ha målsmans tillstånd att delta i hajker med skräcktema eller liknande. Joel Hallin Uppåkra Scoutkår

Luftakommitténs svar Vi håller med om att information om innehåll i hajker, speciellt med skräcktema, är viktigt så att deltagarna inte blir obehagligt överraskade och känner sig trygga på våra arrangemang. Dock så känns det inte så relevant att ta ett sådant beslut på ett luftating, speciellt eftersom de yngre scouter du pratar om inte är vår målgrupp. Att ha målmans tillstånd är att onödigt omyndigförklara våra scouter och bara omständligt. Luftakommittén tar detta till oss men yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Sida 6


Valberedningens förslag till Luftakommitté 2012-13 Valberedningen har i sitt arbete haft för avsikt att vara förberedd för alla typer av verksamhetsplaner som vi kan tänka oss att tinget kan vilja anta under tingsförhandlingarna 2012. Därför lägger vi tre olika förslag – baserade på olika verksamhetsplanssituationer. De tre typerna av kommittéer, eller styrelser, väljer vi att kalla: Förvaltande styrelse, Styrelse som idag och Styrelse med utökade arbetsuppgifter. Våra förslag presenteras nedan. I förslagen anger vi vilka funktioner vi tänker oss att respektive styrelseledamot får under verksamhetsåret. Det är dock upp till den styrelse som väljs att konstituera sig på annat sätt om man så önskar. Ordförande väljs dock direkt av ting.

Förvaltande styrelse Ledamöter med ett år kvar på respektive mandat:

* Max Björkegren - Kommunikation, Vice ordförande * Filip Jönsson - Kassör * Björn Sanders - Ordförande

Förslag på inval som ordinarie ledarmöter på tvåårsmandat

* Linnea Hansson Henne - Sekreterare * Karin Bergman - Ledamot

Förslag på suppleanter (i den ordning som anges)

1. Josefine Wahlström 2. Wilhelm Wijkander 3. Vanja Raintjes-Jönsson 4. Anton Wilkens 5. Anna Edstedt

Sida 7


Valberedningens förslag till Luftakommitté 2012-13

Styrelse som idag Ledamöter med ett år kvar på respektive mandat:

* Max Björkegren - Kommunikation * Filip Jönsson - Kassör * Björn Sanders - Transport, Vice ordförande

Förslag på inval som ordinarie ledarmöter på tvåårsmandat

* Linnea Hansson Henne - Arrangemangsansvarig * Anna Edstedt - Faddringsansvarig * Wilhelm Wijkander - Ordförande * Josefine Wahlström - Sekreterare

Förslag på suppleanter (i den ordning som anges)

1. Vanja Raintjes-Jönsson 2. Anton Wilkens 3. Karin Bergman

Sida 8


Valberedningens förslag till Luftakommitté 2012-13

Styrelse med utökade arbetsuppgifter Ledamöter med ett år kvar på respektive mandat:

* Max Björkegren - Intern kommunikation * Filip Jönsson - Kassör * Björn Sanders - Extern kommunikation, Vice ordförande

Förslag på inval som ordinarie ledarmöter på tvåårsmandat

* Linnea Hansson Henne - Arrangemangsansvarig * Anna Edstedt - Faddringsansvarig * Wilhelm Wijkander - Ordförande * Josefine Wahlström - Sekreterare * Karin Bergman - Internationellt, Transport

Förslag på adjungerade suppleanter (i den ordning som anges)

1. Anton Wilkens - Festmästeri 2. Vanja Reintjes-Jönsson - Må-bra-funktion

Till våra två senare förslag på styrelser lägger vi även ett förslag på en faddringsgrupp.

* Anna Edstedt - Malmö+Lund (ansvarig) * Vanja Reintjes-Jönsson - Sydskånska

* Caroline Palm -Öresund * Anton Wilkens - Blekinge+Snapphane

* Frida Berg (inadjungerad stödfunktion)

Sida 9


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Sammansättning Luftakommittén har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Ordförande – Björn Sanders Sekreterare – Frida Berg Vice ordförande/samarbetsansvarig – Johan Svensson Kassör/arrangemangsansvarig – Filip Jönsson Transportansvarig – Magnus Palm IT- och informationsansvarig – Max Björkegren Faddringsansvarig – Louise Andersson

Faddring Under året har Utmanar- och Roverscoutlagen i Lufts områden faddrats av: Öresund – Magnus Palm Blekinge – Filip Jönsson Lund/Malmö – Björn Sanders och Max Björkegren Sydskånska – Johan Svensson Snapphane – Frida Berg Luftakommittén har under året gjort 2 besök ute hos Utmanar-/Roverscoutlagen: 21 november 2011

Flygarna – Flyinge scoutkår

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg, Max Björkegren,

Louise Andersson)

24 november 2011

tuocsic – Dalby scoutkår

(Max Björkegren, Filip Jönsson, Magnus Palm,

Louise Andersson)

Möten Luftakommittén har under året haft 10 möten: 1 oktober 2011

Konstituerande möte, Luftatinget, Ystad

19 oktober 2011

Protokollfört möte, Lund

5 november 2011

Mötesanteckningar, Tommarp Sida 10


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 29 november 2011

Protokollfört möte, Skype-möte

12 januari 2012

Protokollfört möte, Lund

9 februari 2012

Minnesanteckningar, Skype-möte

15 februari 2012

Faddringsmöte, Lund

26 mars 2012

Protokollfört möte, Klippan

21 juni 2012

Protokollfört möte, Ystad

23 augusti 2012

Protokollfört möte, Lund

8 september 2012

Protokollfört möte, Simrishamn

Representation Under året har Björn Sanders representerat Luftakommittén i Skåne-Blekinge KFUKKFUM Regionens scoututskott. Luftakommittén har under året varit representerade på följande arrangemang: 30 sept-2 oktober 2011

TINGaling - luftating, Ystad

(Björn Sanders, Johan Svensson, Magnus Palm,

Frida Berg, Max Björkegren, Filip Jönsson)

11-13 november 2011

Höstkurs, Skövde

(Björn Sanders, Max Björkegren, Filip Jönsson,

Louise Andersson, Johan Svensson)

2-4 december 2011

Julös, Göransborg

(Björn Sanders, Johan Svensson, Magnus Palm,

Frida Berg, Filip Jönsson, Max Björkegren)

17 december 2011

Julnattsvolley, Bara

(Björn Sanders, Johan Svensson, Magnus Palm,

Frida Berg, Max Björkegren)

6-8 januari 2012

Mysläger, Landskrona

(Björn Sanders, Filip Jönsson, Max Björkegren,

Louise Andersson) Sida 11


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 14-15 januari 2012

Extra förbundsmöte, Stockholm

(Johan Svensson, Frida Berg)

3-5 februari 2012

Solsting - riksting, Ystad

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg,

Filip Jönsson, Max Björkegren, Magnus Palm)

5 april 2012

Tåpar, Lund

(Björn Sanders, Frida Berg, Max Björkegren,

Filip Jönsson)

13-15 april 2012

Förbundsmöte, Malmö

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg,

Filip Jönsson, Max Björkegren)

18 april 2012

Lansering av Roverprogrammet, Lund

(Björn Sanders, Frida Berg, Max Björkegren)

20-22 april 2012

Amazing Race, Klippan

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg,

Max Björkegren, Filip Jönsson, Magnus Palm)

5 maj 2012

#24h scout, Skåne

(Björn Sanders)

29 juli-4 aug 2012

Wild Wild West Tjugotolv, Sonnarps lägerplats

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg,

Magnus Palm, Max Björkegren, Filip Jönsson)

21-23 september 2012

Me(e)ting - luftating, Malmö

(Björn Sanders, Johan Svensson, Frida Berg,

Max Björkegren, Filip Jönsson, Magnus Palm)

Sida 12


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Arrangemang Under detta verksamhetsår har större delen av luftakommittén arbetat tillsammans med sommarens läger, Wild Wild West Tjugotolv. Vi har arbetat på olika håll och tillsammans var vi delaktiga i att ge ett minnesvärt läger för deltagarna. Den 29 juli-4 augusti samlades det scouter från Skåne-Blekinge regionen, och som mest fanns det 1300 deltagare på plats på Sonnarps lägerplats utanför Örkelljunga. Den 3-5 februari var större delen av luftakommittén med att arrangera Solsting, rikstinget som hölls i Ystad. Vi blev ca 77 deltagare i en kall lokal, varav 36 luftascouter. Luftabuss arrangerades till Höstkursen den 11-13 november 2011

Arbetsuppgifter Luftatinget 2011 gav Luftakommittén följande arbetsuppgifter: * Arbeta för att samtliga utmanar- och roverscoutlag i LUFT medverkar inför och/eller under Wild Wild West Tjugotolv, och att LK ska hjälpa Wild Wild West Tjugotolv LÄKO med informationsspridning och rekrytering av deltagare i åldern 15 år och uppåt. Detta arbetade LK med hela verksamhetsåret, med hjälp av facebook och hemsidan. Uppdateringar gjordes och informationen spreds. På lägret fanns det sedan 136 utmanar- och roverscouter på plats som deltagare. Många luftascouter sågs även som funktionärer. * Arrangera en Scoutflashmob under året. Det arrangerades en flashmob av luftascouter under Rikstinget, solsting i Ystad den 4 februari 2012. 10 luftascouter ställde upp. Denna flashmob ansågs som en träning och försmak inför vad vi kan göra i framtiden. * Publicera länk till mötesprotokoll i Airnews. Detta har vi inte infört eftersom vi lägger upp mötesprotokoll på hemsidan.

Sida 13


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 * Verka för att det ska anordnas utomhushajker för luftascouter. Amazing race anordnades i år, tyvärr hade vi inte tiden att anordna fler utomhus hajker. * Se till att hemsidans nyhetsflöde blir mer uppdaterad samt att bloggen blir intressantare och mer innehållsrik. Vår informationsansvariga Max Björkegren har arbetat aktivt under året med att få in information som är aktiv för luftascouter och andra scouter. Samtidigt som vi andra har gjort blogginlägg inför och efter arrangemang för att hålla luftascouter uppdaterade och informerade. * Aktivt jobba med att faddra, speciellt för de kårer och lag som inte syns på luftaarrangemang. Vi har faddrat 2 utmanar- och roverlag under verksamhetsåret * Aktivt söka stipendier och fonder för mer pengar till verksamheten. Vi har tyvärr inte hittat en passande fond eller stipendier att söka detta verksamhetsår. * Ta en aktiv del i det nya roverprogrammet och -strukturen Luftakommittén har under våra möten diskuterat mycket om den nya strukturen och hur LUFTs framtid kommer att se ut. Vi har kommit fram till olika alternativ, och en av dem står under Björn Sanders proposition på luftating 2012. Utöver våra arbetsuppgifter har vi som sagt arbetat aktivt med sommarens läger Wild Wild West Tjugotolv. Alla har haft olika ansvarsområden och därför har mycket tid gått till detta.

Sida 14


Handlingar - Luftating 2012  
Handlingar - Luftating 2012  

handlingarna till tinget 2012

Advertisement