Page 1


2006

1


âLVSƗUVNDWD]LƼRMXPVLUL]GRWV(6)SURMHNWD Ä,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVXQDUWRVDLVWƯWRSUREOƝPXL]YƝUWƝMXPVVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQDL´ 3URMHNWD1U93'(6)19$*6 LHWYDURV

âLVGRNXPHQWVLUYHLGRWVDU(LURSDV6DYLHQƯEDV¿QDQVLƗOXDWEDOVWXQR(LURSDV6RFLƗOƗIRQGDXQ /DWYLMDVYDOVWVEXGåHWD¿QDQVLƗORDWEDOVWX 3DUãƯGRNXPHQWDVDWXUXSLOQƯEƗDWELOG/DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯEDXQSƗUVNDWDDXWRULXQWDVQHYDUWLNW X]VNDWƯWVSDU(LURSDVNRSLHQDVYDL/DWYLMDVYDOVWVYLHGRNOL 3URMHNWDYDGƯWƗMD/LOLWD/DXEH 3URMHNWDNRRUGLQDWRUH7DPƗUD9DKƺLQD 3ƝWƯMXPDYHLFƝML,O]H.RURƺHYD5LWPD5XQJXOH,O]H7UDSHQFLHUH6LJLWD6QLƷHUH6LOYD6HƼNƗQH 0ƗUD=LUQƯWH /DWYLMDV8QLYHUVLWƗWHV$ƧHQWnjUD/8)LOR]R¿MDVXQVRFLRORƧLMDVLQVWLWnjWVXQ'DWD6HUYLVV 3ƗUVNDWD]LƼRMXPDDXWRUL,O]H.RURƺHYD5LWPD5XQJXOH,O]H7UDSHQFLHUH,QWD0LHULƼD =LƼRMXPDQRGDƺDÄ'DUEDGHYƝMXDWWLHNVPHSUHWFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLQRGDUELQƗãDQXSLHUHG]H LHVSƝMDVXQUHNRPHQGƗFLMDV´VDJDWDYRWDL]PDQWRMRW'DWD6HUYLVVLHVQLHJWRSUH]HQWƗFLMDVPDWHULƗOX PDWHULƗODDXWRUV5HLQLV6SXQGH

5HGDNWRUH,QƗUD6WDãXOƗQH 9ƗNDGL]DLQV0DWƯVV.njOLV 0DNHWV$UWnjUV.DOQLƼ㠋/DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯED 5DXQDVLHOD5ƯJD/9

2


35,(.ä9Œ5'6 Ä&LOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLQHSUDVDåƝOVLUGƯEX9LƼLSUDVDLHVSƝMX 9LƼLQHJULEVDƼHPWX]VSLHVWXVƗUƝMLUDGƯWXVULVLQƗMXPXV 9LƼLJULEL]PDQWRWLHVSƝMXUƯNRWLHVSDãL´ 3DVDXOHV%DQNDVSUH]LGHQWV'åHLPVV'9ROIHQVRQV 3URMHNWVÄ,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVXQDUWRVDLVWƯWRSUREOƝPXL]YƝUWƝMXPVVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDV PD]LQƗãDQDL´ƯVWHQRWVDU(LURSDV6DYLHQƯEDVVWUXNWnjUIRQGXXQ/DWYLMDVYDOVWV¿QDQVLƗORDWEDOVWXNƗDUƯ /DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯEDVOƯG]¿QDQVƝMXPX /DWYLMDV ,QYDOƯGX ELHGUƯED MDX JDGXV GDUERMDV LQYDOƯGX LQWHUHãX DL]VWƗYƯEDV MRPƗ 0njVX YDOVWV 6DWYHUVPƝLUYLHQQR]ƯPƯJLSDWHLNWVNDYDOVWVDXJVWƗNƗSDPDWYƝUWƯEDLUFLOYƝNV±YLƼDG]ƯYƯEDEUƯYƯED FLHƼDXQWLHVƯEDV/LNXPVQRVDNDNDWLHVƯEDVX]GDUEXGURãLHPGDUEDDSVWƗNƺLHPXQWDLVQƯJXDWDOJRMXPX QRGURãLQƗPDVEH]MHENƗGDVGLVNULPLQƗFLMDV7RPƝUUHƗODMƗG]ƯYHLQYDOLGLWƗWHLHUREHåRFLOYƝNXLHVSƝMDV VWUƗGƗW1RGDUELQƗWƯEDLUNDWUDFLOYƝNDSDPDWYDMDG]ƯED9DMDG]ƯEDEnjWQRGHUƯJDPVDELHGUƯEƗQHWLNDL DWUDVWGDUEXEHWDUƯWDMƗODELMXVWLHV-DXYDLUƗNXVJDGXVLHNƗUWRMRWFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLGDUEƗURGDV GDXG]LXQGDåƗGLMDXWƗMXPLJDQQRGDUEDGHYƝMXSXVHVJDQQRFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLSXVHV 3URMHNWDSDPDWPƝUƷLV±QRVNDLGURWUHƗORVLWXƗFLMXLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗSUHFL]ƝMRWIDNWRUXV NXULYHLFLQDYDLNDYƝLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEX,]YƝUWƝWGDUED]DXGƝãDQDVXQHNRQRPLVNƗVQHDNWLYLWƗWHV LHPHVOXVQRVNDLGURWãƷƝUãƺXVNXULWUDXFƝDNWƯYLLHVDLVWƯWLHVGDUEDWLUJnj3URMHNWDLHWYDURVDSWDXMƗWL FLOYƝNLDUGDåƗGDYHLGDLQYDOLGLWƗWLXQX]ƼƝPƝMLNXUXX]ƼƝPXPRVVWUƗGƗFLOYƝNLNXULHPLULQYDOLGLWƗWH NƗDUƯYDOVWVLHVWƗåXVSHFLƗOLVWLXQ192HNVSHUWL %DOVWRWLHVX]LHJnjWƗVLQIRUPƗFLMDVDQDOƯ]LWLNVL]VWUƗGƗWLSULHNãOLNXPLXQUHNRPHQGƗFLMDVVDGDUEƯEDV PRGHOLP NDV WXUSPƗN YHLFLQƗWX FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL YHLNVPƯJX LQWHJUƗFLMX GDUED WLUJnj ƻHPRW YƝUƗ LHJnjWRLQIRUPƗFLMX192XQSDãYDOGƯEDVRUJDQL]ƗFLMDVUDNVWRWMDXQXVSURMHNWXVQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗYDU SOƗQRWVDYXGDUEXRULHQWƝMRWLHVX]WLHPSDNDOSRMXPLHPXQDNWLYLWƗWƝPNXUDVYLVYDLUƗNQHSLHFLHãDPDV FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL3URMHNWDODLNƗL]VWUƗGƗWƗEURãnjUDEnjVQRGHUƯJDJDQFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLJDQ VWUƗGƗMRãLHPVRFLƗODMƗVIƝUƗXQX]ƼƝPƝMLHPJDQDUƯFLWLHPLQWHUHVHQWLHPNXULHPSDWLHVLUnjSFLOYƝNXDU LQYDOLGLWƗWLLQWHJUƗFLMDVDELHGUƯEƗ ƮSDãX SDOGLHV /DWYLMDV ,QYDOƯGX ELHGUƯEDV YƗUGƗ JULEX L]WHLNW YLVLHP /8 )LOR]R¿MDV XQ VRFLRORƧLMDV LQVWLWnjWD HNVSHUWLHP ± ,O]HL .RURƺHYDL 5LWPDL 5XQJXOHL ,O]HL 7UDSHQFLHUHL XQ FLWLHP SƝWQLHNLHP NXUL SDOƯG]ƝMDãƯSƝWƯMXPDWDSãDQƗXQUHDOL]ƗFLMƗ

/LOLWD/DXEH /,%YDOGHVSULHNãVƝGƝWƗMD
/8),/2=2),-$68162&,2/2Ʀ,-$6,167,7Nj7$62&,2/2*,81 3Ɩ56.$7$$8725,3$7(,&$63$5$7%$/6783Ɯ7Ʈ-80$9(,.â$1Ɩ /DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯEDVSULHNãVƝGƝWƗMDL/LOLWDL/DXEHLXQSURMHNWDNRRUGLQDWRUHL7DPƗUDL9DKƺLQDL HNVSHUWLHP *XQWDL $QþDL VDELHGULVNƗ RUJDQL]ƗFLMD Ä6XVWHQWR´ ƖULMDL 9ƯWROLƼDL ELHGUƯED Ä5ƯJDV SLOVƝWDV Ä5njSMX EƝUQV´´ $JQHVHL *HOåLƼDL 19$ SƗUYDOGH -HƺHQDL /ƗPDL 19$ .XOGƯJDV ¿OLƗOH $UQROGDP3DYOLQDP /DWYLMDV1HG]LUGƯJRVDYLHQƯED ,QHVHL5LHNVWLƼDL 19$SƗUYDOGH(6)SURMHNWV Ä$SPƗFƯEXQRGURãLQƗãDQDVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSƗPLHNƺDXMRWLQIRUPƗFLMDVXQNRPXQLNƗFLMX DWEDOVWXLQYDOƯGLHP´ 7ƗOLYDOGLP6DXOƯWLP 19$3UHLƺX¿OLƗOH $QLWDL6LPVRQHL 19$&ƝVX¿OLƗOH *LWDL 6WDOLG]ƗQHL 19$-ƝNDESLOV¿OLƗOH ,UƝQDL9LOFLƼDL 19$-HOJDYDV¿OLƗOH 0DLMDL=DULƼDL 19$SƗUYDOGH PRGXOƗUƗDSPƗFƯED ,YHWDL6WUXSNƗMDL 19$SƗUYDOGHVWUDWƝƧLVNƗVSOƗQRãDQDVQRGDƺD ,O]HL%ƝU]LƼDL 19$ SƗUYDOGH VWDWLVWLNDV QRGDƺD /HRQƯGDP 6DOFƝYLþDP -ƝNDESLOV SLOVƝWDV GRPH 9ODGLPLUDP ,YDQRYDP 3UHLƺXQRYDGDGRPH 9ODGLVODYDP.ULãWRSƗQDP 19$/XG]DV¿OLƗOH ƖULP5R]HP /DWYLMDV ,QYDOƯGX ,QWHJUƗFLMDV IRQGV (GJDUDP =DOƗQDP .XOGƯJDV SLOVƝWDV GRPH 'LƗQDL 9XFƗQHL 3UHLƺX 6RFLƗODLVGLHQHVWV (PƯOLMDL=YHJLQFHYDL /XG]DV6RFLƗODLVGLHQHVWV 0DUXWDL6ƝMƝMDL .XOGƯJDV6RFLƗODLV GLHQHVWV

5ƯJDVXQODXNXUDMRQXLQYDOƯGXELHGUƯEƗPNDVVQLHG]D]LƼDVSDUFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL DSWDXMDVODXNDGDUEDNRRUGLQDWRUHL6LOJDL3ULHNXOHLXQLQWHUYƝWƗMLHP
6$7856 35,(.â9Ɩ5'6,(9$'6/,.80'2â$1$632/,7,.$6'2.80(178817,(6Ʈ%8$.78$1$/Ʈ=(3Ɯ7Ʈ-80,3$5 &,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,12'$5%,1Ɩ7Ʈ%8 6RFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQDVSROLWLND ,HNƺDXMRãVGDUEDWLUJXV 3LHHMDPƯEDUHVXUVLHPWLHVƯEƗPSUHFƝPXQSDNDOSRMXPLHP6RFLƗOƗGURãƯED 3ƝWƯMXPLSDUFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLQRGDUELQƗWƯEX

 1 

&,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,,17(*5Ɩ&,-$'$5%$7,5*Nj 1RGDUELQƗWƯEDVSUREOƝPDVIRNXVJUXSXGLVNXVLMXDSNRSRMXPV ,QVWLWXFLRQƗODLVDWEDOVWVLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDLHNVSHUWXYLHGRNƺL

1 1 

'$5%$'(9Ɯ-8$77,(.60(35(7&,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,12'$5%,1Ɩâ$18 3,(5('=(,(63Ɯ-$6815(.20(1'Ɩ&,-$6 'DUEDGHYƝMXSLHUHG]HLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗ 9DOVWVSLHGƗYƗWRLHVSƝMXLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQDLQRYƝUWƝMXPV 'DUEDGHYƝMXUHNRPHQGƗFLMDVVLWXƗFLMDVX]ODERãDQDL

  2

&,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,12'$5%,1Ɩ7Ʈ%$81$5726$,67Ʈ7Ɩ6352%/Ɯ0$66,78Ɩ&,-$6 $1$/Ʈ=(81,(7(,.80, &LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLPƝUƷDJUXSDVUDNVWXURMXPV ,]JOƯWƯEDXQWƗVSLHHMDPƯEDLQYDOƯGLHP 'DUEDSLHUHG]HXQQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVV 'DUEVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVGDUEDDSVWƗNƺLXQGDUEDYLGHVSLHHMDPƯED 1HVWUƗGƗMRãRLHNƺDXãDQƗVGDUEDWLUJnjSUREOƝPDVXQãƷƝUãƺL &,/9Ɯ.,$5,19$/,',7Ɩ7,Ɩ5386'$5%$$367Ɩ.ƹ,$.7,9,7Ɩ7(681/Ʈ'='$/Ʈ%$ ,HVDLVWƯãDQƗVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝXQEUƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHV /ƯG]GDOƯEDVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV 6DELHGUƯEDVDWWLHNVPHVXQPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVYƝUWƝMXPV

1 1 1

.236$9,/.806

1

6(&,1Ɩ-80,81,(7(,.80,

1
,(9$'6 /DWYLMDV SROLWLVNDLV PƝUƷLV LU LHNƺDXMRãD GDUED WLUJXV L]YHLGH XQ QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQD VDPD]LQRWEH]GDUEXXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNX.RSƝMƗVRFLƗOƗVLHNƺDXãDQDVPHPRUDQGƗLHNƺDXMRãD GDUEDWLUJXVYHLFLQƗãDQDLUGH¿QƝWDNƗYLHQDQRSROLWLNDVSULRULWƗWƝPSDSODãLQRWDNWƯYRQRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPXNOƗVWXODLX]ODERWXEH]GDUEQLHNX±ƯSDãLVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXSƗUVWƗYMXLHVSƝMDV DSJnjWMDXQDVXQSDSLOGLQƗWMDXHVRãƗVSUDVPHV.ƗYLHQDQRLGHQWL¿FƝWDMƗPLHG]ƯYRWƗMXJUXSƗPNXUD SDNƺDXWDSDDXJVWLQƗWDPEH]GDUEDXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDPPLQƝWLFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL7ƗNƗ QRGDUELQƗWƯEDLUWLNDLYLHQVQRLQGLNDWRULHPXQNRPSRQHQWLHPVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVUDNVWXURãDQDLWDG SDUDOƝOL QRGDUELQƗWƯEDV XQ DU WR VDLVWƯWR SUREOƝPX L]SƝWHL SURMHNWD LHWYDURV WLND SƝWƯWV GDXG] SODãƗNV LQGLNDWRUX ORNV ± L]JOƯWƯEDV UHVXUVL XQ WR SLHHMDPƯED OƯG]GDOƯED VDELHGULVNDMƗ G]ƯYƝ G]ƯYHV DSVWƗNƺL GDåƗGLSDãYƝUWƝMXPDDVSHNWLXF 6RFLƗOƗ DWVWXPWƯED LU GDXG]GLPHQVLMX SURFHVV NDV LHWYHU JDQ HNRQRPLVNRV JDQ VRFLƗORV JDQ SVLKRORƧLVNRV DVSHNWXV %DOVWRWLHV X] VRPX VRFLRORJD ( $OODUWD WHRULMX SDU ODENOƗMƯEDV UHVXUVLHP VRFLƗORDWVWXPWƯEXYDUDQDOL]ƝWNƗODENOƗMƯEDVUHVXUVXWUnjNXPX7RYDUUDNVWXURWYHLGRMRWNXPXOƝMRãX LQGLNDWRUXYDLLQGLNDWRUXJUXSDV *DOYHQƗV FLOYƝNDP QHSLHFLHãDPƗV ODENOƗMƯEDV UHVXUVX GLPHQVLMDV LU ÄSLHGHUƝW´ KDYLQJ ÄPƯOƝW´ ORYLQJ XQÄEnjW´ EHORQJLQJ $WELOVWRãLãƯPGLPHQVLMƗPJDOYHQLHVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVDVSHNWLLU Ź PDWHULƗOƗGHSULYƗFLMDNDVLHWYHUPDWHULƗORXQ¿QDQVLƗOROƯG]HNƺXWUnjNXPX/ƯG]HNƺXWUnjNXPV VDLVWƯWVDUEH]GDUEX]HPXDWDOJRMXPX7DVVDYXNƗUWLHWHNPƝLQGLYƯGDXQYLƼDƧLPHQHVLHVSƝMDV LHJnjW ODEX L]JOƯWƯEX ODEX PƗMRNOL LHJƗGƗWLHV YHVHOƯJX SƗUWLNX DSƧƝUEX DSPHNOƝW NXOWnjUDV SDVƗNXPXVLHJƗGƗWLHVJUƗPDWDV0DWHULƗOƗVGHSULYƗFLMDVDVSHNWVLHWYHUDUƯPD]ƗNDVLHVSƝMDV LHJnjW LQIRUPƗFLMX ± JDQ SDU VDELHGUƯEƗ QRWLHNRãDMLHP SURFHVLHP JDQ SDU QRGDUELQƗWƯEDV LHVSƝMƗPJDQVRFLƗOƗVSDOƯG]ƯEDVVDƼHPãDQDVLHVSƝMƗPXQFLWLHPMDXWƗMXPLHP Ź VRFLƗOƗDWVYHãLQƗWƯEDNDVLHWYHUUHWXVNRQWDNWXVDUFLWLHPFLOYƝNLHPQHGURãƯEDVVDMnjWXEDLOHV WLNWL]VPLHWDPGUDXJXWUnjNXPXQRPƗNWƯEDVVDMnjWXXQFLWXVDVSHNWXV Ź VRFLƗOƗL]ROƝWƯEDNDVVDLVWƯWDDUFLOYƝNDQHVSƝMXXQYDLQHYƝOƝãDQRVSLHGDOƯWLHVVDELHGUƯEDV G]ƯYƝ 7R UDNVWXUR WƗGL DVSHNWL NƗ QHLQWHUHVƝãDQƗV SDU VDELHGUƯEƗ QRWLHNRãR QHYƝOƝãDQRV SLHGDOƯWLHVYƝOƝãDQƗVMRÄWƗSDWMDXQHYDUXQHNRLHWHNPƝW´QRUDLGRãDDWWLHNVPHSUHWMDXQƗP LQLFLDWƯYƗP QHWLFƯED SROLWLƷLHP YDOVWV LQVWLWnjFLMƗP FLWLHP FLOYƝNLHP YLHGRNOLV ND YLVL LU NUƗSQLHNLXWPO /DWYLMDV ,QYDOƯGX ELHGUƯEDV LHURVLQƗWDLV SƝWƯMXPV YƝUVWV JDQ X] UHƗOƗV VLWXƗFLMDV QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗJDQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVGDåƗGXDVSHNWXDS]LQƗãDQXXQL]YƝUWƝãDQXDSWYHURWGDåƗGDVPƝUƷD JUXSDV±FLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLGDUEDGHYƝMXVNXULHPLUSLHUHG]HLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗWRLQVWLWnjFLMX SƗUVWƗYMXV NXUX DNWLYLWƗWH XQ GDUEƯEDV PƝUƷL YƝUVWL X] SDOƯG]ƯEX FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL ãR FLOYƝNX DWEDOVWXXQLQWHJUƗFLMXVDELHGUƯEDVG]ƯYHVMRPƗV
3Ɯ7Ʈ-80$0Ɯ5ƶ, 3ƝWƯMXPD YLVSƗUƯJLH PƝUƷL YƝUVWL X] VHNPƯJX XQ FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL YDMDG]ƯEƗP XQ LQWHUHVƝP DWELOVWRãXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj/DLX]ODERWXSDãUHL]ƝMRVLWXƗFLMXL]VWUƗGƗWXUHNRPHQGƗFLMDVVLWXƗFLMDV X]ODERãDQDLLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗYLVSLUPVQHSLHFLHãDPDVLWXƗFLMDVDS]LQƗãDQDXQSUREOƝPDV ]LQƗWQLVNDL]SƝWH $WELOVWRãLLHSULHNãPLQƝWDMDPL]YLU]ƯWLYHLNWƗSƝWƯMXPDNRQNUƝWLHPƝUƷL Ź 1RYƝUWƝW FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL VLWXƗFLMX L]JOƯWƯEDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ QRVNDLGURW YLƼX LHVSƝMDVXQYDMDG]ƯEDVL]JOƯWƯEDVXQGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURWFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYLHGRNOLSDUQRVDFƯMXPLHPXQDSVWƗNƺLHPNDVYHLFLQDYDLNDYƝ YLƼXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURWãƷƝUãƺXVNXULWUDXFƝFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLLQWHJUƝWLHVGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURW YDOVWV LQVWLWnjFLMX VSHFLƗOLVWX XQ VDELHGULVNR RUJDQL]ƗFLMX SƗUVWƗYMX NXUL QHSDVWDUSLQƗWL DWELOGƯJL YDL LHLQWHUHVƝWL LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQƗ YLHGRNOL XQ LHURVLQƗMXPXV VDELHGUƯEDV LQWHJUƗFLMDV VRFLƗOR PHKƗQLVPX GDUEƯEDV X]ODERãDQDL $WELOVWRãLSURMHNWDPƝUƷLHPSƝWƯMXPDLHWYDURVWLNDDS]LQƗWDVYDLUƗNDVPƝUƷDJUXSDVXQL]PDQWRWDV GDåƗGDVSƝWƯMXPXPHWRGHV7RDSUDNVWVXQUDNVWXURMXPVGRWVWXUSPƗNWHNVWƗ 3ƝWƯMXPDPƝUƷDJUXSDV Ź FLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗ ±JY Ź LQYDOƯGXLQWHJUƗFLMƗLHVDLVWƯWRYDOVWVLQVWLWnjFLMXVSHFLƗOLVWLXQVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYML Ź X]ƼƝPƝML GDUED GHYƝML NXUL VDYƗ X]ƼƝPXPƗ QRGDUELQD FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL /DL VDVQLHJWX SƝWƯMXPƗ SDUHG]ƝWRV PƝUƷXV WLND L]PDQWRWDV YDLUƗNDV VDYVWDUSƝML SDSLOGLQRãDV VRFLRORƧLVNƗVPHWRGHV Ź /LNXPGRãDQDVGRNXPHQWXXQãDMƗQR]DUƝYHLNWRSƝWƯMXPXXQSURMHNWXDQDOƯ]H Ź (NVSHUWXLQWHUYLMDV Ź .YDQWLWDWƯYDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLDSWDXMD Ź )RNXVJUXSXGLVNXVLMDV

3Ɯ7Ʈ-80Ɩ,=0$172720(72ä85$.67852-806 3DG]LƺLQƗWDVLQWHUYLMDVDU19$VSHFLƗOLVWLHPSDãYDOGƯEXXQVRFLƗORGLHQHVWX VSHFLƗOLVWLHP192SƗUVWƗYMLHP Q 

(NVSHUWXLQWHUYLMDVSƝWƯMXPƗL]PDQWRWDVJDQNƗSDPDWPHWRGHJDQSDSLOGXPHWRGHYDLUƗNXLHPHVOX GƝƺ Ź NƗJDOYHQƗPHWRGHODLQRVNDLGURWXLQIRUPƗFLMXSDUVDELHGUƯEDVLQWHJUƗFLMDVVRFLƗORPHKƗQLVPX GDUEƯEXLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVXQSURIHVLRQƗOƗVL]JOƯWƯEDVMRPƗ Ź UHDOL]ƝWƗV SROLWLNDV LHWHNPHV X] EH]GDUED XQ VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV VLWXƗFLMX QRVNDLGURãDQDL YDOVWVSDãYDOGƯEXXQLQVWLWnjFLMXOƯPHQƯ Ź FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV PD]LQƗãDQDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQDV HVRãRSOƗQRWRLHVSƝMDPRSDVƗNXPXQRVNDLGURãDQDL Ź NƗLQIRUPƗFLMDVUHVXUVVLQVWUXPHQWƗULMDL]VWUƗGHLFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDV VDJDWDYRãDQDVHWDSƗ (NVSHUWXLQWHUYLMDVQRGURãLQƗMDNRPSHWHQWXXQYLVSXVƯJXLQIRUPƗFLMXSDUSƝWƗPDMLHPMDXWƗMXPLHPXQ VQLHG]DSDG]LƺLQƗWXL]SUDWQLSDUSƝWƯMXPDUH]XOWƗWLHPNDVJnjWLL]PDQWRMRWFLWDVPHWRGHV (NVSHUWX LQWHUYLMƗV LHJnjWƗ LQIRUPƗFLMD L]PDQWRWD L]YƝUWƝMRW OƯG]ãLQƝMR SROLWLNX XQ L]VWUƗGƗMRW SULHNãOLNXPXVLHLQWHUHVƝWDMƗPPƝUƷDJUXSƗPLQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVGDUEDWLUJnjYHLFLQƗãDQDL
)RNXVJUXSXGLVNXVLMDVFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗPƝUƷDJUXSƗ IRNXVJUXSXGLVNXVLMDV

)RNXVJUXSXGLVNXVLMDVLUYLHQDQRNYDOLWDWƯYDMƗPPHWRGƝPNDVELHåLWLHNL]PDQWRWDSROLWLNDVDWWƯVWƯEDV XQ QRYƝUWƝãDQDV SURFHVƗ NƗ DUƯ LU ƺRWL HIHNWƯYD SƝWRW NRQNUƝWX SUREOƝPX YDL SDUƗGƯEX L]SUDWQL XQ DWWLHNVPLSUHWWƗP)RNXVJUXSDVWLNDRUJDQL]ƝWDVSƝWƯMXPDVƗNXPDSRVPƗ±SLUPVNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDV VDJDWDYRãDQDV XQ WƗV ƺƗYD ¿NVƝW XQ VDOƯG]LQƗW GDåƗGX FLOYƝNX JDQ WƗGX NXUL YHLNVPƯJL LHNƺƗYXãLHV GDUEDWLUJnjJDQWƗGXNXULQDYQRGDUELQƗWL YLHGRNƺXVSDULHVDLVWLGDUEDWLUJnjGDUEDPHNOƝãDQDVSLHUHG]L YDMDG]ƯEDVLQWHUHVHVDUJXPHQWƗFLMXXQSUHWDUJXPHQWƗFLMXYƝOPHLXQQHSLHFLHãDPƯEDLVWUƗGƗW 7LNDRUJDQL]ƝWDVIRNXVJUXSXGLVNXVLMDV5ƯJƗXQ-HOJDYƗ

5HSUH]HQWDWƯYDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗ ±JY DSWDXMD PƝUƷDL]ODVHVDSMRPVQ  $SWDXMDVODXNDGDUEVYHLNWVQROƯG] /DXNDGDUEXUHDOL]ƝMD/8$ƧHQWnjUD/8)LOR]R¿MDVXQVRFLRORƧLMDVLQVWLWnjWV *DOYHQƗNYDQWLWDWƯYƗVLQIRUPƗFLMDVLHJXYHVPHWRGHELMDUHSUH]HQWDWƯYDL]ODVHVYHLGDDSWDXMDFLOYƝNXDU LQYDOLGLWƗWLPƝUƷDJUXSƗ$WELOVWRãLSƝWƯMXPDPHWRGRORƧLMDLNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDVƧHQHUƗORNRSXPXYHLGR FLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗ±QROƯG]JDGLHP9HFXPDUREHåDVQRWHLNWDVVDVNDƼƗDU SƝWƯMXPDPƝUƷLHPNDVSDUHG]L]YƝUWƝWLQYDOƯGXLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjXQDWVWXPWƯEDVULVNXV,]ODVHV DSMRPV Q PƝUƷDJUXSDVLHWYDURVWLNDQRWHLNWVDWELOVWRãLSƝWƗPRSD]ƯPMXKLSRWƝWLVNDLYDULƗFLMDLãƯV JUXSDVLHWYDURVJUXSDVKHWHURJHQLWƗWHL 3ƝWƯMXPDNYDQWLWDWƯYƗVGDƺDVSDPDWKLSRWƝ]HIDNWRULNDVQRVDNDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVYDL QHLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjLULQYDOLGLWƗWHVJUXSDLQYDOLGLWƗWHVYHLGVXQFLOYƝNDG]ƯYHVYLHWDVXUEDQL]ƗFLMDV OƯPHQLV ,]ODVHVYHLGRãDQDLWLNDL]PDQWRWDVWUDWL¿FƝWDQHMDXãƗJDGƯMXPXL]ODVHVPHWRGHNDVQRGURãLQDYLVX /DWYLMDVUHƧLRQXXQDSG]ƯYRWRYLHWXUHSUH]HQWƗFLMXL]ODVƝ3LUPDMƗL]ODVHVYHLGRãDQDVSRVPƗ/DWYLMDV WHULWRULMDWLNDVDGDOƯWDL]ODVHVYLHQƯEƗV VWUDWƗV DWNDUƯEƗQRUHƧLRQDXQXUEDQL]ƗFLMDVOƯPHƼD$WVHYLãƷDV VWUDWDV YHLGRMD 5ƯJD XQ VHãDV YDOVWV QR]ƯPHV SLOVƝWDV NDWUV UDMRQD DGPLQLVWUDWƯYDLV FHQWUV XQ NDWUD DGPLQLVWUDWƯYƗUDMRQDODXNXXQGDƺƝMLXUEDQL]ƝWƗWHULWRULMD7ƗGƝMƗGLNRSXPƗWLNDL]YHLGRWDVVWUDWDV ,]ODVƝLHNƺDXMDPRSHUVRQXVNDLWVWLNDDSUƝƷLQƗWVSURSRUFLRQƗOLFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLVNDLWDPƧHQHUƗODMƗ NRSƗ2WUDMƗSRVPƗSHUVRQXDWODVHLELMDSDUHG]ƝWVL]PDQWRW9HVHOƯEDVXQGDUEVSƝMXHNVSHUWƯ]HVƗUVWX YDOVWV NRPLVLMDV 9'(Ɩ. UƯFƯEƗ HVRãR GDWX EƗ]L ODL DU QHMDXãƗV JDGƯMXPX L]ODVHV SDOƯG]ƯEX NDWUDV VWUDWDVLHWYDURVDWODVƯWXL]ODVƝLHNƺDXMDPRSHUVRQXYƗUGXVX]YƗUGXV'LHPåƝOQHVNDWRWLHVX]3HUVRQDV GDWX DL]VDUG]ƯEDV OLNXPƗ QRWHLNWLHP L]ƼƝPXPLHP NDV SDUHG] SHUVRQDV ]LƼX L]PDQWRãDQX ]LQƗWQLVNL SƝWQLHFLVNLHPPƝUƷLHP9DOVWVGDWXLQVSHNFLMDQHSLHƺDXMãƗGX]LƼXLHJnjãDQX7DVSDGDUDSDUSUDNWLVNL QHLHVSƝMDPXX]GHYXPXDGHNYƗWLUHDOL]ƝWQHMDXãRYDLVLVWHPƗWLVNRL]ODVL NDVLUYLVDWELOVWRãƗNDLVYHLGVODL QRGURãLQƗWXUHSUH]HQWDWƯYDVXQGURãLWLFDPDVLQIRUPƗFLMDVLHJXYL QRMHENXUDVPƝUƷDJUXSDV NRQNUƝWƗ JDGƯMXPDLQYDOƯGX UHƧLVWUDYDLGDWXEƗ]HV âDMƗSƝWƯMXPƗSOƗQRWRL]ODVHVSRVPXQƗFƗVDL]VWƗWDUSLHHMDPRL]ODVL/DLVDVQLHJWXPƝUƷDJUXSDV SƗUVWƗYMXVWLNDL]PDQWRWD/DWYLMDVUDMRQXLQYDOƯGXELHGUƯEƗVSLHHMDPƗLQIRUPƗFLMD7RPƝUUHDOL]ƝWƗL]ODVH X]VNDWƗPDSDUUHSUH]HQWDWƯYXDWWLHFƯEƗSUHWPƝUƷDJUXSXNRSXPƗXQWDVƺDXML]GDUƯWYLVSƗULQƗMXPXV DWWLHFƯEƗX]ƧHQHUƗORNRSXPXNƗQDFLRQƗOƗWƗUHƧLRQƗOƗPƝURJƗDWELOVWRãLSƝWƯMXPDPƝUƷLHP $SWDXMDVPHWRGHELMDWLHãD IDFHWRIDFH LQWHUYLMDUHVSRQGHQWDG]ƯYHVYLHWƗ$WVHYLãƷRVJDGƯMXPRV SƝFVDYVWDUSƝMDVYLHQRãDQƗVDUUHVSRQGHQWXLQWHUYLMDVWLNDYHLNWDVGDUEDYLHWƗYDLNƗGƗFLWƗVDELHGULVNƗ YLHWƗ
3ƝWƯMXPDLQVWUXPHQWƗULMV$SWDXMDVYHLNãDQDLWLNDL]VWUƗGƗWDRULƧLQƗODGDƺƝMLVWDQGDUWL]ƝWDVDQNHWD NXUƗLHNƺDXWLãƗGLLQGLNDWRUXPƝUƯMXPLXQWLHPDWELOVWRãLMDXWƗMXPXEORNL Ź LQYDOLGLWƗWHVJUXSDLQYDOLGLWƗWHVUDNVWXUVXQDWELOVWƯJLHGDUEDVSƝMXLHUREHåRMXPL Ź L]JOƯWƯEDV VWDWXVV SOƗQL DWWLHFƯEƗ X] L]JOƯWƯEDV WXUSLQƗãDQX XQ L]JOƯWƯEDV SLHHMDPƯEDV YƝUWƝMXPV Ź GDUEDSLHUHG]HVXQSURIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDVPƝUƯMXPL Ź GDUEDYLHWDVSLHHMDPƯEDXQGDUEDDSVWƗNƺL Ź SUDVPMXXQVRFLƗORLHPDƼXPƝUƯMXPL Ź DWWLHNVPHSUHWGDUEXXQPRWLYƗFLMDLHVDLVWƯWLHVGDUEDWLUJnj Ź LHNƺDXãDQƗVVDELHGUƯEDVG]ƯYƝYDLDWVWXPWƯEDVLHPHVOLEUƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHV Ź VDELHGUƯEDVDWWLHNVPHVYƝUWƝMXPV

3DG]LƺLQƗWDVLQWHUYLMDVDUX]ƼƝPƝMLHPNXULQRGDUELQDLQYDOƯGXV Q  $SWDXMDVODXNDGDUEVYHLNWVQROƯG] /DXNDGDUEXUHDOL]ƝMDÄ'DWD6HUYLVV´ /DWYLMDVX]ƼƝPƝMXDSWDXMDVWLHãLHPƝUƷLELMD Ź DS]LQƗWX]ƼƝPƝMXSLHUHG]LLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗ Ź QRVNDLGURWX]ƼƝPƝMXYLHGRNOLSDULQYDOƯGXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj±WRNDYƝMRãLHPXQYHLFLQRãLHP IDNWRULHP Ź QRVNDLGURW X]ƼƝPƝMX YLHGRNOL SDU YDOVWV SLHGƗYƗWDMƗP LHVSƝMƗP LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQƗ Ź DS]LQƗWX]ƼƝPƝMXUHNRPHQGƗFLMDVVLWXƗFLMDVX]ODERãDQDLLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ $SWDXMDVPƝUƷDJUXSD±/DWYLMƗUHƧLVWUƝWRX]ƼƝPXPX PD]RYLGƝMROLHOR XQRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYML ±OƝPXPXSLHƼƝPƝML YDGƯWƗMLSHUVRQƗOGDƺXYDGƯWƗML NXULHPLUSLHUHG]HLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ $SWDXMDVPHWRGH±VWUXNWXUƝWDLQWHUYLMDSDWHOHIRQX
/,.80'2ä$1$632/,7,.$6'2.80(17881 7,(6Ū%8$.78$1$/Ū=(3Ř7Ū-80,3$5&,/9Ř.8 $5,19$/,',7Œ7,12'$5%,1Œ7Ū%8

62&,Ɩ/Ɩ6$767807Ʈ%$60$=,1Ɩâ$1$632/,7,.$ 7ƗNƗVRFLƗODMDLDWVWXPWƯEDLLUGDXG]GLPHQVLMXWDGJDQãƯSURFHVDDQDOƯ]HLJDQSROLWLNDLNDVRULHQWƝWD X] VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV VDPD]LQƗãDQX LU MƗEnjW GDXG]SXVƯJDL EDOVWRWLHV X] PƝUƷWLHFƯJX VDYVWDUSƝML VDVNDƼRWXXQNRRUGLQƝWXSDVƗNXPXNRSXPX 6RFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV PD]LQƗãDQDV SROLWLND LHWYHU SODãX SROLWLNDV GRNXPHQWX XQ WLHVƯEX DNWX NRSXPXWƗGƗVMRPƗVNƗQRGDUELQƗWƯEDL]JOƯWƯEDYHVHOƯEDVDSUnjSHVSROLWLNDVRFLƗOƗSDOƯG]ƯEDVRFLƗOLH SDNDOSRMXPLVRFLƗOƗDSGURãLQƗãDQDNƗDUƯPƗMRNƺXSROLWLNDXQFLWDVMRPDV 3ROLWLNDV GRNXPHQWX DQDOƯ]H VYDUƯJD ODL VNDLGURWX NƗGDV VRFLƗOƗV JDUDQWLMDV LU QRWHLNWDV XQ NƗGD VRFLƗOƗSDOƯG]ƯEDLUSLHHMDPDLQYDOƯGLHP/DWYLMƗ /DWYLMDVSROLWLNDVGRNXPHQWLEDOVWƗVX]/LVDERQDVVWUDWƝƧLMX XQFLWLHP(6SROLWLNDVGRNXPHQWLHP NXURV GH¿QƝWL VYDUƯJƗNLH (LURSDV 6DYLHQƯEDV LOJWHUPLƼD DWWƯVWƯEDV PƝUƷL NXUX YLGnj ƯSDãL DNFHQWƝWV PƝUƷLV ÄEnjWLVNL VDPD]LQƗW VRFLƗOR DWVWXPWƯEX NDWUƗ (6 GDOƯEYDOVWƯ OƯG] JDGDP FHOW LHG]ƯYRWƗMX G]ƯYHVOƯPHQLXQQRGURãLQƗWDXJVWXVRFLƗOƗVNRKƝ]LMDVOƯPHQL´ 3LUPDLVQR]ƯPƯJDLVSROLWLNDVGRNXPHQWVNXUƗSLHYƝUVWDX]PDQƯEDVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVSUREOHPƗWLNDL LUÄ/DWYLMDV.RSƝMDLVVRFLƗOƗVLHNƺDXãDQDVPHPRUDQGV´ NXUƗGH¿QƝWLJDOYHQLHPƝUƷLQDEDG]ƯEDV XQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQDL ,HVWƗMRWLHV(LURSDV6DYLHQƯEƗ/DWYLMDSLHYLHQRMƗV(6GDOƯEYDOVWXSROLWLNDVVRFLƗOƗVLHNƺDXãDQDVXQ VRFLƗOƗV DL]VDUG]ƯEDV VDVNDƼRãDQDV SURFHVDP NXU YDOVWX SROLWLNX VDVNDƼRãDQDL WLHN OLHWRWD DWYƝUWƗV NRRUGLQƗFLMDVPHWRGHJDGD/DWYLMDL]VWUƗGƗMDÄ1DFLRQƗORUƯFƯEDVSOƗQXQDEDG]ƯEDVXQVRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQDL ± ´*DQ.,0JDQãDMƗ1DFLRQƗODMƗUƯFƯEDVSOƗQƗQDEDG]ƯEDVXQ VRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQDLGH¿QƝWDVXQDQDOL]ƝWDVJDOYHQƗVVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSDV Ź ƧLPHQHVDUWULPXQYDLUƗNEƝUQLHP Ź YHFƗNLNXULYLHQLDXG]LQDEƝUQXV Ź LQYDOƯGL Ź EH]GDUEQLHNLƯSDãLLOJVWRãLHEH]GDUEQLHNL Ź YHFLFLOYƝNLƯSDãLYLHQWXƺLHSHQVLRQƗUL Ź ELMXãLHFLHWXPQLHNL Ź EH]SDMXPWQLHNL Ź HWQLVNƗVPLQRULWƗWHVƯSDãLþLJƗQL Ź FLOYƝNWLUG]QLHFƯEDVXSXULXF 5ƯFƯEDV SOƗQƗ PLQƝWV ND VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV ULVNV SDVWƗY DUƯ SLUPVSHQVLMDV YHFXPD FLOYƝNLHP NXULHPSDVOLNWLQƗMXVLHVYHVHOƯEDEHWQDYQRWHLNWDLQYDOLGLWƗWH OSS JDGƗ/DWYLMƗWLNDL]VWUƗGƗWD QDFLRQƗOƗ UHIRUPX SURJUDPPD ± Ä1DFLRQƗOƗ /LVDERQDV SURJUDPPD´ EDOVWRWLHV X] (6 YLVSƗUƝMƗV HNRQRPLVNƗV SROLWLNDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV SDPDWQRVWƗGQƝP NR (6 DSVWLSULQƗMD JDGƗ /DWYLMDV 1DFLRQƗOƗV/LVDERQDVSURJUDPPDVPƝUƷLVLUYHLFLQƗWYDOVWVL]DXJVPLXQQRGDUELQƗWƯEX $UƯ/DWYLMDV1DFLRQƗOƗVDWWƯVWƯEDVSOƗQƗ LUQRVDXNWDVWƗGDVDWWƯVWƯEDVSULRULWƗWHVNƗFLOYƝNUHVXUVX DWWƯVWƯEDQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQDXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQD 6YDUƯJL LU DW]ƯPƝW ND (LURSDV 6DYLHQƯEDV UƯFƯEDV SOƗQX LQYDOLGLWƗWHV MRPƗ VƗND L]VWUƗGƗW SƝF (LURSDV.RPLVLMDVLQLFLDWƯYDVQRJDGD(6SROLWLNDXQSDPDWQRVWƗGQHVOLHOƗPƝUƗLHWHNPƝYDOVWX OLNXPGRãDQXLQYDOLGLWƗWHVMDXWƗMXPRVWRPƝUSDULQYDOLGLWƗWHVSROLWLNXYDOVWƯLUDWELOGƯJDNDWUDGDOƯEYDOVWV
(6UƯFƯEDVSDPDWQRVWƗGQHVLQYDOLGLWƗWHVMRPƗEDOVWƗVX]WULPPƝUƷLHP Ź GLUHNWƯYDVSDUYLHQOƯG]ƯJXQRGDUELQƗWƯEXSLOQƯJDƯVWHQRãDQD Ź VHNPƯJDLQYDOƯGXOƯG]WLHVƯEDVMDXWƗMXPXƯVWHQRãDQDDWWLHFƯJDMƗV(6SROLWLNDVMRPƗV Ź SLHHMDPƯEDVX]ODERãDQD 5ƯFƯEDVSOƗQVLQYDOLGLWƗWHVMRPƗ ±J LUNRQNUHWL]ƝWVSDDWVHYLãƷLHPSRVPLHP± JDGDSULRULWƗWHVLUãƗGDV Ź LQYDOƯGXDNWLYLWƗWHVYHLFLQƗãDQD Ź SLHNƺXYHVYHLFLQƗãDQDNYDOLWDWƯYLHPDWEDOVWDXQDSUnjSHVSDNDOSRMXPLHP Ź SUHþXXQSDNDOSRMXPXSLHHMDPƯEDVYHLFLQƗãDQD Ź (6 DQDOƯWLVNƗV VSƝMDV SDOLHOLQƗãDQD YHLFRW SDSLOGXV SƝWƯMXPXV SDU FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL GDåƗGƗVMRPƗV

,(.ƹ$8-2â6'$5%$7,5*86 1RGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQD 1RGDUELQƗWƯEDVSROLWLNDYƝUVWDX]QRGDUELQƗWƯEDVXQEH]GDUEDMDXWƗMXPXULVLQƗãDQXNƗDUƯWƗGƗP MRPƗPNƗPLQLPƗOƗDOJDGDUEDDL]VDUG]ƯEDDNWƯYDSLHGDOƯãDQƗVGDUEDWLUJnjGDUEDWLHVLVNƗVDWWLHFƯEDV XQGDUEDGURãƯED3DUQRGDUELQƗWƯEDVSROLWLNDVNRRUGLQƝãDQXDWELOGƯJDLU(NRQRPLNDVPLQLVWULMDEH]GDUED VDPD]LQƗãDQDVSROLWLNDVL]VWUƗGHXQƯVWHQRãDQDLU/DENOƗMƯEDVPLQLVWULMDVXQWƗVSƗUUDXG]ƯEƗHVRãƗV 1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUDVXQ3URIHVLRQƗOƗVNDUMHUDVL]YƝOHVYDOVWVDƧHQWnjUDVNRPSHWHQFƝ 1RGDUELQƗWƯEDXQLHNƺDXMRãDGDUEDWLUJXVYHLFLQƗãDQDLUL]YLU]ƯWDVSDU/DWYLMDVSROLWLNDVSULRULWƗWƝP X]VYHURWQHSLHFLHãDPƯEXSDSODãLQƗWDNWƯYRQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXNOƗVWXODLX]ODERWXEH]GDUEQLHNX ƯSDãLVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXSƗUVWƗYMXLHVSƝMDVDSJnjWMDXQDVSUDVPHVXQSDSLOGLQƗWMDXHVRãƗV LHPDƼDV 1RGDUELQƗWƯEDVMRPƗVYDUƯJLLUYDLUƗNLSROLWLNDVGRNXPHQWLXQOLNXPL Ä/DWYLMDV 1DFLRQƗOƗ /LVDERQDV SURJUDPPD ± JDGDP´1 NXUDV PƝUƷLV LU YHLFLQƗW YDOVWV L]DXJVPLXQQRGDUELQƗWƯEX/LVDERQDVVWUDWƝƧLMDLUJDGD/LVDERQƗ(LURSDV3DGRPHVDSVWLSULQƗWV (LURSDV6DYLHQƯEDVVWUDWƝƧLVNƗVDWWƯVWƯEDVGRNXPHQWVNDVQRVDNDHNRQRPLVNƗVDWWƯVWƯEDVYLU]LHQXVOƯG] JDGDP6WUDWƝƧLMDVSDPDWPƝUƷLVLUSDQƗNWODLOƯG]JDGDP(6NƺnjWXSDUNRQNXUƝWVSƝMƯJƗNR HNRQRPLVNREORNXSDVDXOƝ 1DFLRQƗOƗ/LVDERQDVSURJUDPPDLUEDOVWƯWDX]/DWYLMDV5HSXEOLNƗSLHƼHPWDMLHPSROLWLNDVSOƗQRãDQDV GRNXPHQWLHPâƯSURJUDPPDLUSROLWLNDVSOƗQRãDQDVGRNXPHQWVNDVSDUƗGDNƗ/DWYLMD± JDGƗVDVQLHJV/LVDERQDVVWUDWƝƧLMDVPƝUƷXV7ƗDWVSRJXƺR/DWYLMDVDNWXƗOƗNƗVSUREOƝPDV/LVDERQDV VWUDWƝƧLMDVPƝUƷXVDVQLHJãDQDLQRUƗGDJDOYHQRVUƯFƯEDVYLU]LHQXVXQSDVƗNXPXVSUREOƝPXULVLQƗãDQDL 3URJUDPPƗ L]YLU]ƯWDV /DWYLMDV QRGDUELQƗWƯEDV SROLWLNDV SULRULWƗWHV NXUƗV LU LHWYHUWD LHNƺDXMRãD GDUED WLUJXVYHLFLQƗãDQDSDSODãLQRWDNWƯYRQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXNOƗVWXODLX]ODERWXEH]GDUEQLHNXƯSDãL VRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXNRQNXUƝWVSƝMXGDUEDWLUJnjX]ODERMRW1RGDUELQƗWƯEDV9DOVWVDƧHQWnjUDV XQGDUEDGHYƝMXVDGDUEƯEX QRGDƺDXQSDPDWQRVWƗGQH 1R]ƯPƯJVSROLWLNDVGRNXPHQWVLUÄ/DWYLMDV1DFLRQƗODLVDWWƯVWƯEDVSOƗQV´2NDVLUJDOYHQDLVYDOVWVYLGƝMD WHUPLƼDSOƗQRãDQDVGRNXPHQWV±JDGDPNDVDNFHQWƝÄLHNƺDXMRãDXQQRWXURãDGDUEDWLUJXV´ L]YHLGHVQHSLHFLHãDPƯEX QRGDƺD 

1

/DWYLMDV1DFLRQƗOƗ/LVDERQDVSURJUDPPD±JDGDP/50LQLVWUXNDELQHWDJDGDRNWREUDUƯNRMXPV1UZZZHPJRYOY

2

/DWYLMDV1DFLRQƗODLVDWWƯVWƯEDVSOƗQV/50LQLVWUXNDELQHWDJDGDMnjOLMDUƯNRMXPV1UZZZHPJRYOY

11


7ƗOƗNSLHYƝUVƯVLPLHV/DWYLMDVOLNXPGRãDQDLQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ 6DWYHUVPH QRVDNDNDÄLNYLHQDPLUWLHVƯEDVL]YƝOƝWLHVQRGDUERãDQRVXQGDUEDYLHWXDWELOVWRãL VDYƗPVSƝMƗPXQNYDOL¿NƗFLMDL´ SDQWV 'DUED OLNXPV VSƝNƗ NRSã  LU OLNXPV NDV UHJXOƝ GDUED GHYƝMX XQ GDUELQLHNX VDYVWDUSƝMƗV WLHVLVNƗVDWWLHFƯEDVNDVGLELQƗWDVX]GDUEDOƯJXPDSDPDWD %H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPV VSƝNƗNRSã QRVDNDDNWƯYRVQRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPXV XQ EH]GDUED VDPD]LQƗãDQDV SUHYHQWƯYRV SDVƗNXPXV NƗ DUƯ EH]GDUEQLHNX XQ GDUED PHNOƝWƗMXWLHVƯEDVXQSLHQƗNXPXV 1RGDUELQƗWƯEDVMRPXUHJXOƝ'DUEDOLNXPV3DDXJVWLQƗWDPEH]GDUEDULVNDPSDNƺDXWDMƗPLHG]ƯYRWƗMX JUXSƗPEnjWLVNDLUDL]VDUG]ƯEDQRGLVNULPLQƗFLMDV'DUEDOLNXPDSDQWVX]VYHUYLHQOƯG]ƯEDVSULQFLSXNDV DL]OLHG]DWãƷLUƯJXDWWLHNVPLDWNDUƯEƗQRGDUELQLHNXUDVHVƗGDVNUƗVDVG]LPXPDYHFXPDLQYDOLGLWƗWHV UHOLƧLVNDV SROLWLVNDV XQ FLWDV SƗUOLHFƯEDV QDFLRQƗOƗV YDL VRFLƗOƗV L]FHOVPHV PDQWLVNƗ YDL ƧLPHQHV VWƗYRNƺD YDL FLWLHP DSVWƗNƺLHP GLELQRW GDUED WLHVLVNƗV DWWLHFƯEDV SƗUEDXGHV ODLNƗ GDUED WLHVLVNR DWWLHFƯEX SDVWƗYƝãDQDV ODLNƗ LW ƯSDãL SDDXJVWLQRW GDUELQLHNX DPDWƗ QRVDNRW GDUED DSVWƗNƺXV GDUED VDPDNVXYDLSURIHVLRQƗORDSPƗFƯEXNƗDUƯX]WHLFRWGDUEDOƯJXPX 'DUEDOLNXPVQRVDNDNDVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSDVLUSDVDUJƗWDVSUHWGLVNULPLQƗFLMXGDUED DWWLHFƯEƗVWDþXLUJUnjWLƯVWHQRWXQNRQWUROƝWãƯVOLNXPDQRUPDV3LHUƗGƯWGLVNULPLQƗFLMDVIDNWXLUƺRWLJUnjWL WLHVDVSURFHVVYDUEnjWLOJVWRãVWƗSƝFQHOLHOVLULHURVLQƗWROLHWXVNDLWV /LNXPGRãDQƗLUYHLNWDVL]PDLƼDVNXUXPƝUƷLVLUYHLFLQƗWLQYDOƯGXLQWHJUƝãDQRVGDUEDWLUJnj3LHPƝUDP 'DUEDOLNXPDSDQWVQRVDNDGDUELQLHNXJUXSDVNXUƗPLUSULHNãURFƯEDVSDOLNWGDUEƗMDGDUED UH]XOWƗWLXQNYDOL¿NƗFLMDQHDWãƷLUDV9LHQDQRãƯPJUXSƗPLULQYDOƯGL %H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPVQRVDNDND1RGDUELQƗWƯEDV9DOVWVDƧHQWnjUD 19$ LUDWELOGƯJƗLQVWLWnjFLMDSDUYDOVWVSROLWLNXEH]GDUEDPD]LQƗãDQƗSDOƯG]ƯEDVVQLHJãDQƗEH]GDUEQLHNLHP XQGDUEDPHNOƝWƗMLHPâLVOLNXPVQRVDNDDNWƯYRVQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXVPRWLYƝMRWEH]GDUEQLHNXV XQGDUEDPHNOƝWƗMXVDNWƯYƗNPHNOƝWGDUEXWDVYLU]ƯWVX]WRODLYHLFLQƗWXYLHQOƯG]ƯJXLHVSƝMXUDGƯãDQX SHUVRQƗPNDVYƝODVLHNƺnjWGDUEDWLUJnjYHLFLQƗWXEH]GDUEQLHNXNRQNXUƝWVSƝMXYHLFLQƗWXGDUEDWLUJXP SLHPƝURWLHVVSƝMƯJDXQDSPƗFƯWDGDUEDVSƝNDYHLGRãDQRVâLVOLNXPVQRVDNDNDLQYDOƯGLHPLUSLHHMDPL WLHSDãLSDNDOSRMXPLNDVFLWLHPEH]GDUEQLHNLHPNƗDUƯSDUHG]ƯSDãXDWEDOVWXLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQDL &LOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL LU WLHVƯEDV X] EH]GDUEQLHND VWDWXVX SƝF UHƧLVWUƝãDQƗV 19$ DWELOVWRãL GHNODUƝWDMDL G]ƯYHVYLHWDL L]ƼHPRW JDGƯMXPXV NDG 9HVHOƯEDV GDUEVSƝMX HNVSHUWƯ]HV ƗUVWX NRPLVLMDLUQRWHLNXVLSURFHQWXGDUEVSƝMX]DXGƝMXPX %H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPVQRVDNDEH]GDUEQLHNLHPXQGDUEDPHNOƝWƗMLHP SDUHG]ƝWRV DNWƯYRV QRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPXV XQ EH]GDUED VDPD]LQƗãDQDV SUHYHQWƯYRV SDVƗNXPXV YDOVWV XQ SDãYDOGƯEX NRPSHWHQFL ãR SDVƗNXPX ƯVWHQRãDQƗ NƗ DUƯ EH]GDUEQLHND XQ GDUED PHNOƝWƗMD VWDWXVXWLHVƯEDVXQSLHQƗNXPXV%H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPDSDQWƗLUQRWHLNWL DNWƯYƗVQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPLSHUVRQƗPDUGLDJQRVWLFƝWXLQYDOLGLWƗWLSHUVRQƗPDUJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP SDVƗNXPV ³$WEDOVWƯWDLV GDUEV´ VXEVLGƝWƗV GDUED YLHWDV LQYDOƯGLHP EH]GDUEQLHNLHP SDVƗNXPL LQYDOƯGX EH]GDUEQLHNX PRELOLWƗWHV YHLFLQƗãDQDL VRFLƗOLH X]ƼƝPXPL GDUED WLUJnj PD]ƗN NRQNXUƝWVSƝMƯJREH]GDUEQLHNXQRGDUELQƗãDQDLXF 19$ LHVSƝMX L]PDQWRãDQD OLHOƗ PƝUƗ LU DWNDUƯJD QR EH]GDUEQLHNX XQ GDUED PHNOƝWƗMX VRFLƗOƗV DNWLYLWƗWHV XQ LQIRUPƝWƯEDV /ƯG] DU WR SDVWƗY ULVNV ND GDƺD WR LHG]ƯYRWƗMX NDV LOJVWRãL DWURGDV ƗUSXV GDUEDWLUJXVYDUSDOLNWƗUSXVDNWƯYDMLHPQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPLHP 6DLVWƯEƗDU%H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPDSDQWDRWURXQSLHNWRGDƺXL]VWUƗGƗWL 0LQLVWUXNDELQHWDQRWHLNXPL1UÄ$NWƯYRQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXRUJDQL]ƝãDQDVXQ¿QDQVƝãDQDV NƗUWƯEDXQDNWƯYRQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXUHDOL]ƝWƗMXL]YƝOHVSULQFLSL´ JDGDMnjQLMV âDMRV QRWHLNXPRVLUQRGDƺDSDUGDUEDYLHWXL]YHLGRãDQX SLHOƗJRãDQX EH]GDUEQLHNLHP±LQYDOƯGLHP ,HVDLVWRWLHV19$RUJDQL]ƝWDMRVSDVƗNXPRVLQYDOƯGLHPVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVWLHN¿QDQVƝWDVQR YDOVWVEXGåHWDSDSLOGXVSLHVDLVWRWGDUEDGHYƝMDOƯG]HNƺXV'DUEDGHYƝMVYDUVDƼHPW

12


Ź YLHQUHL]ƝMR GRWƗFLMX ODL L]YHLGRWX GDUED YLHWX LQYDOƯGDP EH]GDUEQLHNDP MD GDUED GHYƝMV LU QRVOƝG]LVOƯJXPXDU19$SDUSDVƗNXPXƯVWHQRãDQXX]ƼHPRWLHVVDLVWƯEDVVDJODEƗWL]YHLGRWR GDUEDYLHWXLQYDOƯGDPQHPD]ƗNNƗGLYXVJDGXV Ź YLHQUHL]ƝMXGRWƗFLMXWHKQLVNRSDOƯJOƯG]HNƺXL]JDWDYRãDQDLXQLHJƗGHLODLSLHOƗJRWXGDUEDYLHWX LQYDOƯGDPEH]GDUEQLHNDPDWELOVWRãLYLƼDIXQNFLRQƗORWUDXFƝMXPXYHLGDPXQVPDJXPDSDNƗSHL SDPDWRMRWLHVX]HUJRWHUDSHLWDVOƝG]LHQX Ź GRWƗFLMDV EH]GDUEQLHND LQYDOƯGD GDUED VDPDNVDL PLQLPƗOƗV GDUED DOJDV OLHOXPƗ SLUPRV PƝQHãXVDSPƝUƗQRPLQLPƗOƗVPƝQHãDOJDVSDVƗNXPDƯVWHQRãDQDVPƝQHãRV Ź LNPƝQHãDGRWƗFLMXSLHPDNVDLGDUEDGHYƝMDPSDUGDUEDYDGƯãDQDVQRGURãLQƗãDQX $NWƯYLH QRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPL VWLSHQGLMD XQ ƯUHV YDL WUDQVSRUWD L]GHYXPX NRPSHQVƗFLMD EH]GDUEQLHNDSURIHVLRQƗOƗVDSPƗFƯEDVODLNƗWLHN¿QDQVƝWDQRYDOVWVEXGåHWDOƯG]HNƺLHP3ƝFWDPGDUED GHYƝMVQHVDƼHPQR]ƯPƯJXDWEDOVWXNDVVWLPXOƝWXWXUSLQƗWQRGDUELQƗWLQYDOƯGX.RSãJDGDMDQYƗUD SDUHG]ƝWVNDLQYDOƯGLHPEH]GDUEQLHNLHPLUWLHVƯEDVVDƼHPWEH]GDUEQLHNDSDEDOVWX 7RPƝU SDVWƗY YDLUƗNDV SUREOƝPDV NXUX ULVLQƗãDQX QHUHJXOƝ OLNXPGRãDQD EHW NXUX DWULVLQƗãDQD YDUƝWXYHLFLQƗWLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEX,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVLHVSƝMDVELHåLNDYƝYLGHVQHSLHHMDPƯED &LOYƝNLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP EnjWLVND YDMDG]ƯED LU WUDQVSRUWD SLHHMDPƯED XQ VSHFLƗOL DSUƯNRWDV GDUEDYLHWDV7UDQVSRUWDL]PDQWRãDQDLUDSJUnjWLQƗWDDUƯSHUVRQƗPDUUHG]HVXQG]LUGHVSUREOƝPƗPMR WUnjNVWVNDƼXXQJDLVPDVVLJQDOL]DWRUXXF ,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEXLHWHNPƝ]HPƗGDUEDVDPDNVDMRELHåLLQYDOƯGLHPWLHNSLHGƗYƗWVGDUEVSDU PLQLPƗOR DWDOJRMXPX 7DV LU YLHQV QR LHPHVOLHP NƗSƝF GDXG]L LQYDOƯGL L]YƝODV VDƼHPW LQYDOLGLWƗWHV SHQVLMXQHYLVVWUƗGƗW 'DUEDGHYƝMVQHYDUVDƼHPWQRGRNƺXDWYLHJORMXPXVQRGDUELQRWLQYDOƯGX9LHQƯJDLVX]ƼƝPXPXYHLGV NDVQRGDUELQRWLQYDOƯGXVYDUVDƼHPWX]ƼƝPXPXLHQƗNXPXQRGRNƺXDWYLHJORMXPXVLULQYDOƯGXELHGUƯEX GLELQƗWLX]ƼƝPXPLNXULX]ƼƝPXPDLHQƗNXPXQRGRNOLYDUL]PDQWRWRUJDQL]ƗFLMDVPƝUƷXƯVWHQRãDQDL 6ƗNRWQƝMLQRWHLNWDLVPƝQHãXSHULRGVVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVQRGURãLQƗãDQDLELMDQHSLHWLHNDPV ODLLQYDOƯGVYDUƝWXLHJnjWQHSLHFLHãDPƗVSURIHVLRQƗOƗVLHPDƼDVXQSUDVPHVXQVHNPƯJLLQWHJUƝWLHVGDUED WLUJnj9HLNWRL]PDLƼXUH]XOWƗWƗSDVƗNXPDLOJXPVWLNDSDJDULQƗWVOƯG]PƝQHãLHP7RPƝUSDVƗNXPD LHWYDURV QRVWUƗGƗWDLV ODLNV QHGRG LHVSƝMDV LQYDOƯGDP NXUã OƯG] WDP QDY ELMLV QRGDUELQƗWV VDƼHPW LQYDOLGLWƗWHVSHQVLMX 19$ SLHGƗYƗWR LHVSƝMX L]PDQWRãDQD OLHOƗ PƝUƗ LU DWNDUƯJD QR EH]GDUEQLHNX SDãX DNWLYLWƗWHV XQ LQIRUPƝWƯEDV/ƯG]DUWRSDVWƗYULVNVNDGDƺDWRLHG]ƯYRWƗMXNDVLOJVWRãLELMXãLƗUSXVGDUEDWLUJXV XQ ELHåLWLHLULQYDOƯGL YDUSDOLNWƗUSXVDNWƯYDMLHPQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPLHP .RSXPƗMƗDW]ƯPƝNDHVRãLHSDVƗNXPLYDLUƗNYƝUVWLX]LQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVSUREOƝPXƯVWHUPLƼD ULVLQƗMXPX7UnjNVWDWEDOVWRãDVQRGRNƺXSROLWLNDVSLHWLHNDPXSURIHVLRQƗOƗVUHKDELOLWƗFLMDVSDNDOSRMXPX NƗDUƯLUQHSLOQƯJDVL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMDV 9LHQVQRSRWHQFLƗODMLHPULVLQƗMXPLHPNƗVHNPƝWSDVƯYRVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXSƗUVWƗYMX LHVDLVWƯãDQXDNWƯYDMRVQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPRVLUDWELOVWRãXPRWLYƗFLMDVSDVƗNXPXXQSURJUDPPX ƯVWHQRãDQDâƗGVDWEDOVWDLQVWUXPHQWVNRSãJDGDWLHN¿QDQVƝWVSLHVDLVWRW(6)OƯG]HNƺXVJUDQWX VKƝPƗVÄ0RWLYƗFLMDVSURJUDPPDVVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSƗP´
3,((-$0Ʈ%$5(6856,(07,(6Ʈ%Ɩ0 35(&Ɯ0813$.$/32-80,(0 6RFLƗOƗGURãƯED 6DVNDƼƗDU/56DWYHUVPLÄLNYLHQDPLUWLHVƯEDVX]VRFLƗORQRGURãLQƗMXPXYHFXPƗGDUEQHVSƝMDV EH]GDUEDXQFLWRVOLNXPƗQRWHLNWDMRVJDGƯMXPRV´ SDQWV 6RFLƗOƗVGURãƯEDVVLVWƝPDVSULQFLSXVQRVDND/5OLNXPVÄ3DUVRFLƗORGURãƯEX´NDVLUMXPWDOLNXPV /LNXPV QRVDND JDOYHQƗV VRFLƗOƗV WLHVƯEDV XQ SLHQƗNXPXV NƗ DUƯ UHJODPHQWƝ VRFLƗOR SDNDOSRMXPX YHLGXV$UãROLNXPLVDLVWƯWVLUÄ9DOVWVVRFLƗORSDEDOVWXOLNXPV´ 6YDUƯJD VRFLƗOƗV GURãƯEDV VLVWƝPDV VDVWƗYGDƺD LU VRFLƗOƗ DSGURãLQƗãDQD 6RFLƗOƗ DSGURãLQƗãDQD LU SDVƗNXPX NRSXPV NR RUJDQL]Ɲ YDOVWV ODL DSGURãLQƗWX SHUVRQDV YDL WƗV DSJƗGƯEƗ HVRãX SHUVRQX ULVNX ]DXGƝW GDUED LHQƗNXPXV VRFLƗOL DSGURãLQƗWƗV SHUVRQDV VOLPƯEDV LQYDOLGLWƗWHV PDWHUQLWƗWHV EH]GDUED YHFXPD QHODLPHV JDGƯMXPD GDUEƗ YDL VDVOLPãDQDV DU DURGVOLPƯEX GƝƺ NƗ DUƯ VDLVWƯEƗ DU VRFLƗOLDSGURãLQƗWƗVSHUVRQDVYDLWƗVDSJƗGƯEƗHVRãDVSHUVRQDVQƗYL6RFLƗOƗDSGURãLQƗãDQDLHNƺDXM SLHFXVDSGURãLQƗãDQDVYHLGXV Ź YDOVWVSHQVLMXDSGURãLQƗãDQD Ź VRFLƗOƗDSGURãLQƗãDQDEH]GDUEDJDGƯMXPDP Ź VRFLƗOƗDSGURãLQƗãDQDSUHWQHODLPHVJDGƯMXPLHPGDUEƗ Ź LQYDOLGLWƗWHVDSGURãLQƗãDQD Ź PDWHUQLWƗWHVXQVOLPƯEDVDSGURãLQƗãDQD 6RFLƗOƗDSGURãLQƗãDQDLUDWWLHFLQƗPDX]YLVLHPVWUƗGƗMRãDMLHPQRJDGXYHFXPDNRQRGDUELQD GDUEDGHYƝMVXQSDUHG]REOLJƗWRVPDNVƗMXPXVQRGDUEDGHYƝMDXQGDUEDƼƝPƝMDSXVHVVSHFLƗODMRV YDOVWVEXGåHWRV /LHOƗNDLV VRFLƗOƗV GURãƯEDV GUDXGV LU EH]GDUEV 9DOVWV SDUHG] DSGURãLQƗãDQX EH]GDUED JDGƯMXPƗ SHUVRQƗPNXUDVLUDSGURãLQƗWDVXQNXUƗPLUQRWHLNWVDSGURãLQƗãDQDVVWƗåV8]EH]GDUEQLHNDSDEDOVWX YDUSUHWHQGƝWSHUVRQDVNXUXDSGURãLQƗãDQDVVWƗåVLUQHPD]ƗNVSDUYLHQXJDGXXQSDUNXUƗPLUYHLNWDV REOLJƗWƗVVRFLƗOƗVDSGURãLQƗãDQDVLHPDNVDVYLVPD]PƝQHãXVSƝGƝMƗJDGDODLNƗSLUPVEH]GDUEQLHND VWDWXVD LHJnjãDQDV ƮSDãV VWDWXVV WLHN SLHãƷLUWV SHUVRQƗP NXUDV LU SƝF LQYDOLGLWƗWHV DWJXYXãDV GDUED VSƝMDV YDL LU NRSXãDV EƝUQX LQYDOƯGX OƯG] JDGX YHFXPDP ± ãƯP SHUVRQƗP SLHãƷLU EH]GDUEQLHND SDEDOVWX DUƯ JDGƯMXPRV MD SƝGƝMR PƝQHãX ODLNƗ QDY YHLNWDV REOLJƗWƗV VRFLƗOƗV DSGURãLQƗãDQDV LHPDNVDV %H]GDUEQLHND SDEDOVWD DSMRPX QRVDND SURSRUFLRQƗOL DSGURãLQƗãDQDV VWƗåDP XQ DWELOVWRãL LHQƗNXPLHPSDUNXULHPLUYHLNWDVREOLJƗWƗVDSGURãLQƗãDQDVLHPDNVDV ,QYDOƯGXPHGLFƯQLVNƗVXQVRFLƗOƗVSDOƯG]ƯEDVSURJUDPPDWLHN¿QDQVƝWDQRYDOVWVEXGåHWD7RL]VWUƗGƗ XQWƗVUHDOL]ƗFLMXNRRUGLQƝ/DWYLMDV5HSXEOLNDV0LQLVWUXNDELQHWV ,QYDOLGLWƗWHV VDPD]LQƗãDQDV LQYDOƯGX UHKDELOLWƗFLMDV XQ VRFLƗOƗV DL]VDUG]ƯEDV SDVƗNXPXV YHLF UDMRQXSLOVƝWXXQSDJDVWXSDãYDOGƯEDVYDLWRLQVWLWnjFLMDVSDUVRFLƗOƗEXGåHWDXQSDãYDOGƯEXEXGåHWD OƯG]HNƺLHP /LNXPDÄ3DULQYDOƯGXPHGLFƯQLVNRXQVRFLƗORDL]VDUG]ƯEX´SDQWVQRVDNDNDNDWUDPLQYDOƯGDPLU WLHVƯEDVX]VRFLƗORSDOƯG]ƯEXODLQRGURãLQƗWXYLƼDYƝOPƝPXQVSƝMƗPDWELOVWRãXYLHWXVDELHGUƯEƗLWƯSDãL QRGDUERãDQRV /LNXPD SDQWV ³3DOƯG]ƯED LQYDOƯGLHP QRGDUELQƗWƯEDV MDXWƗMXPRV´ SDUHG] SDOƯG]ƯEX SLHPƝURWD GDUED YDL QRGDUERãDQƗV DWUDãDQƗ ]LQƗãDQX SDSLOGLQƗãDQƗ XQ SLHPƝURWDV SURIHVLMDV DSJXYƝ /LNXPV QRVDND ND SDVWƗY 0LQLVWUX NDELQHWD QRWHLNWV LQYDOƯGLHP UH]HUYƝWR SLHPƝURWR GDUED YLHWXQRUPDWƯYVSDãYDOGƯEƗP3DUNDWUXGDUEƗQHSLHƼHPWRLQYDOƯGXGDUEDGHYƝMVLHPDNVƗSDãYDOGƯEDV EXGåHWƗVXPPXPLQLPƗOƗVGDUEDDOJDVDSPƝUƗ /DLSHUVRQƗPNXUƗPLUQRWHLNWDLQYDOLGLWƗWHJDUDQWƝWXPLQLPƗOXVL]WLNDVOƯG]HNƺXVMDãƯVSHUVRQDV QDYVRFLƗOLDSGURãLQƗWDVWLHNPDNVƗWVYDOVWVVRFLƗOƗQRGURãLQƗMXPDSDEDOVWVJDGƗ
JUXSDVLQYDOLGLWƗWHVSHQVLMDVPLQLPƗODLVDSPƝUVLUODWL LQYDOƯGDPNRSãEƝUQƯEDV±/9/ JUXSDVLQYDOLGLWƗWHVSHQVLMDVPLQLPƗODLVDSPƝUVLU/9/ LQYDOƯGDPNRSãEƝUQƯEDVWLHLUODWL JUXSDVLQYDOLGLWƗWHVSHQVLMDVPLQLPƗODLVDSPƝUVLU/9/ LQYDOƯGDPNRSãEƝUQƯEDV±/9/ 6DLVWRWSDVWƗYRãRPLQLPƗOƗVGDUEDDOJDVDSPƝUXXQLQYDOƯGXSHQVLMXDSPƝUXVYDUVHFLQƗWNDLQYDOƯGLHP YDUQHEnjWSLHWLHNDPDVPRWLYƗFLMDVVWUƗGƗWDOJRWXGDUEXMRLHQƗNXPXSLHDXJXPVLUQHEnjWLVNV ƦLPHQHV NDV DXG]LQD EƝUQXV LQYDOƯGXV OƯG] JDGX YHFXPDP VDƼHP SLHPDNVX /9/ SLH ƧLPHQHV YDOVWV SDEDOVWD NDV DWNDUƯEƗ QR EƝUQX VNDLWD LU QR OƯG] /9/ PƝQHVƯ ,QYDOƯGLHP NXULHPLUDSJUnjWLQƗWDSƗUYLHWRãDQƗVLUWLHVƯEDVX]YDOVWVSDEDOVWXODWXDSPƝUƗWUDQVSRUWDL]GHYXPX NRPSHQVƝãDQDLNRL]PDNVƗGLYDVUHL]HVJDGƗ

9HVHOƯEDVDSUnjSHXQWƗVSLHHMDPƯED /5 6DWYHUVPH QRVDND ND ÄYDOVWV DL]VDUJƗ FLOYƝNX YHVHOƯEX XQ JDUDQWƝ LNYLHQDP PHGLFƯQLVNƗV SDOƯG]ƯEDVPLQLPXPX SDQWV 9HVHOƯEDVDSUnjSHVVLVWƝPDVRUJDQL]ƗFLMX¿QDQVƝãDQXYHVHOƯEDVDSUnjSHVSDNDOSRMXPXVQLHG]ƝMX XQ VDƼƝPƝMX WLHVLVNƗV DWWLHFƯEDV /DWYLMƗ UHJXOƝ ƖUVWQLHFƯEDV OLNXPV XQ 0LQLVWUX NDELQHWD QRWHLNXPL 1U ³9HVHOƯEDV DSUnjSHV ¿QDQVƝãDQDV QRWHLNXPL´  )DUPƗFLMDV OLNXPV XQ 0LQLVWUX NDELQHWD QRWHLNXPL 1U ³$PEXODWRUDMDL ƗUVWQLHFƯEDL SDUHG]ƝWR ]ƗƺX PHGLFƯQLVNR LHUƯþX XQ SUHþX LHJƗGHV L]GHYXPX NRPSHQVƗFLMDV NƗUWƯED´  1R]ƯPƯJV LU OLNXPV Ä3DU LQYDOƯGX PHGLFƯQLVNR XQ VRFLƗOR DL]VDUG]ƯEX´  âLV OLNXPV GH¿QƝ LQYDOLGLWƗWL XQ GDåƗGXV LQYDOLGLWƗWHV YHLGXV QRVDND LQYDOƯGX WLHVƯEDV XQ YDOVWV XQ SDãYDOGƯEX SLHQƗNXPXV SUHW FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL âDMƗ OLNXPƗ UHJODPHQWƝWD LQYDOLGLWƗWHV QRWHLNãDQDV NƗUWƯED PHGLFƯQLVNƗV XQ VRFLƗOƗV SDOƯG]ƯEDV VQLHJãDQDV NƗUWƯED SDVƗNXPL VRFLƗOƗV LHNƺDXãDQDV YHLFLQƗãDQDL /LNXPD SDQWƗ QRWHLNWV ND LQYDOƯGX PHGLFƯQLVNƗV XQ VRFLƗOƗV SDOƯG]ƯEDVYDOVWVSURJUDPPDV¿QDQVƝQRYDOVWVSDPDWEXGåHWD7ƗVNRRUGLQƝ0LQLVWUXNDELQHWVLHYƝURMRW LQYDOƯGXVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXUHNRPHQGƗFLMDV,QYDOLGLWƗWHVVDPD]LQƗãDQDVLQYDOƯGXUHKDELOLWƗFLMDV XQVRFLƗOƗVDL]VDUG]ƯEDVSDVƗNXPXVYHLFUDMRQXSLOVƝWXXQSDJDVWXSDãYDOGƯEDVYDLWRLQVWLWnjFLMDVSDU YDOVWVSDPDWEXGåHWDXQSDãYDOGƯEXEXGåHWXOƯG]HNƺLHP /LNXPD SDQWƗ X]VYƝUWV ND LQYDOƯGLHP VQLHG]DPƗV PHGLFƯQLVNƗV SDOƯG]ƯEDV PƝUƷLV LU QRYƝUVW LQYDOLGLWƗWL XQ WƗV SURJUHVƝãDQX YDL VDPD]LQƗW LQYDOLGLWƗWHV VHNDV 0HGLFƯQLVNƗ SDOƯG]ƯED LQYDOƯGLHP LHWYHUDPEXODWRUXƗUVWƝãDQXPƗMƗVYDLVWDFLRQƗUƗYDLFLWXPHGLFƯQDVOƯG]HNƺXXQPHWRåXOLHWRãDQXDUƯ ƗUVWƝãDQXVDQDWRULMƗV QRGURãLQƗMXPXDUSURWƝ]ƝPG]LUGHVDSDUƗWLHPXQFLWLHPSDOƯJOƯG]HNƺLHPDUƯ SƗUYLHWRãDQƗVOƯG]HNƺLHP±±LQYDOƯGXUDWLƼLHP /LNXPVQRVDNDPHGLFƯQLVNƗVSDOƯG]ƯEDVVQLHJãDQX L]ƼHPRWãƗSDQWDSXQNWƗPLQƝWRVSDVƗNXPXVQRGURãLQDYDOVWVXQSDãYDOGƯEXƗUVWQLHFƯEDVLHVWƗGHV XQSUDNVHVƗUVWL 9ƝUWƝMRW YHVHOƯEDV DSUnjSHV QRGURãLQƗMXPX XQ SLHHMDPƯEX VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV ULVND JUXSƗP QR OLNXPGRãDQDV HIHNWLYLWƗWHV YLHGRNƺD JDOYHQƗ X]PDQƯED SLHYƝUãDPD LHG]ƯYRWƗMLHP DU ]HPLHP LHQƗNXPLHPFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLƧLPHQƝPDUEƝUQLHPXQQHSLOQDMƗPƧLPHQƝPNƗDUƯELMXãDMLHP LHVORG]ƯWDMLHP 9HVHOƯEDV DSUnjSHV MRPƗ /DWYLMƗ L]VWUƗGƗWL YDLUƗNL SROLWLNDV SOƗQRãDQDV GRNXPHQWL SLHPƝUDP Ä6DELHGUƯEDV YHVHOƯEDV VWUDWƝƧLMD´  Ä0ƗWHV XQ EƝUQD YHVHOƯEDV DSUnjSHV VWUDWƝƧLMD´  NXUL LU YƝUVWL X] LHG]ƯYRWƗMX YHVHOƯEDV X]ODERãDQX NRSXPƗ YDL X] QRWHLNWƗP LHG]ƯYRWƗMX JUXSƗP WR VNDLWƗ DUƯ X] VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV ULVND JUXSƗP JDGƗ SLHƼHPWV 0LQLVWUX NDELQHWD UƯNRMXPV 1U Ä6DELHGUƯEDVYHVHOƯEDVVWUDWƝƧLMDVLHYLHãDQDVUƯFƯEDVSURJUDPPD±JDGDP´ JDGD PDUWV 'LHPåƝOSUREOƝPDLUãRSROLWLNDVSOƗQRãDQDVGRNXPHQWXƯVWHQRãDQDMRSLHãƷLUWDLV¿QDQVƝMXPV WRƯVWHQRãDQDLLUQHSLHWLHNDPV

0ƗMRNƺDSLHHMDPƯED 0ƗMRNƺXSUREOHPƗWLNDVMDXWƗMXPLDWVSRJXƺRWLãƗGRVSROLWLNDVGRNXPHQWRV 1DFLRQƗODLVDWWƯVWƯEDVSOƗQV 1$3 X]VYHUNDPƗMRNƺXSLHHMDPƯEXNRSXPƗQRVDNDYLVSƗUƝMDLVG]ƯYHV OƯPHQLVYDOVWƯWƗSƝFYDOVWVSLHGDOƯãDQƗVPƗMRNƺXDWWƯVWƯEƗQRPDNURHNRQRPLVNƗYLHGRNƺDLUMƗYƝUWƝNƗ EnjWLVNV LHJXOGƯMXPV WDXWDV DWWƯVWƯEƗ 9LHQV QR VYDUƯJƗNDMLHP LHG]ƯYRWƗMX G]ƯYHV OƯPHƼD UƗGƯWƗMLHP LU
QRGURãLQƗMXPVDUNYDOLWDWƯYXG]ƯYHVWHOSXNDVUHL]ƝLUQRVDFƯMXPVFLOYƝNDYHVHOƯEDVVDJODEƗãDQDLXQ DNWƯYDLG]ƯYHVGDUEƯEDL=HPLHLHG]ƯYRWƗMXLHQƗNXPLXQVDOƯG]LQRãLDXJVWLHPDNVƗMXPLSDUPƗMRNOLNDYƝ HVRãƗ G]ƯYRMDPƗ IRQGD HIHNWƯYX X]WXUƝãDQX XQ DWMDXQRãDQX NDV YLHQODLNXV UDGD SULHNãQRVDFƯMXPXV LHG]ƯYRWƗMXVHJUHJƗFLMDL ,HYƝURMRW LHG]ƯYRWƗMX DWãƷLUƯJR PDNVƗWVSƝMX QHSLHFLHãDPV UDGƯW SULHNãQRVDFƯMXPXV PƗMRNƺD SLHGƗYƗMXPD GDåƗGRãDQDL WVN ƯUHV VHNWRUD DWWƯVWƯEDL LHG]ƯYRWƗMX OƯG]HNƺX NRRSHUƗFLMDL EnjYQLHFƯEƗ YDOVWV XQ SULYƗWƗV SDUWQHUƯEDV SURMHNWX YHLFLQƗãDQDL NƗ DUƯ MDXQƗV EnjYQLHFƯEDV DWWƯVWƯEDL UHƧLRQRV $NFHQWƝWVNDULVLQƗPRX]GHYXPXYLGnjLUãƗGLMDXWƗMXPL Ź UDGƯW SULHNãQRVDFƯMXPXV GDXG]YHLGƯJDP PƗMRNƺD SLHGƗYƗMXPDP ODL SDOLHOLQƗWX PƗMRNƺD SLHHMDPƯEXLHG]ƯYRWƗMXJUXSƗPDUGDåƗGXLHQƗNXPXOƯPHQL Ź HIHNWƯYLUHDOL]ƝWYLVDSWYHURãDVSDOƯG]ƯEDVVLVWƝPDVL]YHLGLPƗMRNƺDVHNWRUƗVDGDORWSLHQƗNXPXV XQDWELOGƯEXVWDUSYDOVWLSDãYDOGƯEXXQLQGLYƯGX Ź LHYLHVW ¿QDQãX DWEDOVWD LQVWUXPHQWXV PƗMRNƺD SLHHMDPƯEDV YHLFLQƗãDQDL DWVHYLãƷƗP PƝUƷD JUXSƗP /DWYLMDVNRSƝMƗVRFLƗOƗVLHNƺDXãDQDVPHPRUDQGƗGH¿QƝMRWJDOYHQRVPƝUƷXVQDEDG]ƯEDVXQVRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDVMDXWƗMXPXULVLQƗãDQDLDNFHQWƝWDSLHPƝURWDPƗMRNƺDQRGURãLQƗãDQD /DWYLMDVLOJWVSƝMƯJDVDWWƯVWƯEDVSDPDWQRVWƗGQHVLGHQWL¿FƝSUREOƝPDVPƗMRNƺXMRPƗXQGH¿QƝPƝUƷXV XQX]GHYXPXVWRQRYƝUãDQDLWDLVNDLWƗÄQRGURãLQƗWYLVXVLHG]ƯYRWƗMXVDUODEXYHVHOƯJXXQGURãXPƗMRNOL HIHNWƯYƗXQHODVWƯJƗPƗMRNƺDWLUJnjDUSLHQƗFƯJXSDWƝUƝWƗMDWLHVƯEXDL]VDUG]ƯEX´ /LNXPVÄ3DUSDãYDOGƯEXSDOƯG]ƯEXG]ƯYRNƺDMDXWƗMXPXULVLQƗãDQƗ´QRVDNDNXUDVSHUVRQDVLUWLHVƯJDV VDƼHPW SDOƯG]ƯEX G]ƯYRNƺD MDXWƗMXPX ULVLQƗãDQƗ NƗ DUƯ SDOƯG]ƯEDV YHLGXV XQ WR VQLHJãDQDV NƗUWƯEX 3DOƯG]ƯEDV YHLGL LHWYHU SDãYDOGƯEDL SLHGHURãDV YDL X] OLNXPƯJD SDPDWD SDãYDOGƯEDV OLHWRMXPƗ HVRãDV G]ƯYRMDPƗV WHOSDV L]ƯUƝãDQX VRFLƗOƗ G]ƯYRNƺD L]ƯUƝãDQX QRGURãLQƗãDQX DU SDJDLGX G]ƯYRMDPR WHOSX YLHQUHL]ƝMD SDEDOVWD SLHãƷLUãDQX G]ƯYRMDPƗV WHOSDV YDL G]ƯYRMDPƗV PƗMDV UHPRQWDP X F âƯ OLNXPD SDQWV QRVDND PD]QRGURãLQƗWR LHG]ƯYRWƗMX NDWHJRULMDV NDP LU WLHVƯEDV VDƼHPW SDãYDOGƯEDV SDOƯG]ƯEXWDLVNDLWƗSHUVRQDVNDVVDVQLHJXãDVSHQVLMDVYHFXPXYDLLUGDUEQHVSƝMƯJDVLQYDOLGLWƗWHVGƝƺ PD]QRGURãLQƗWDVSHUVRQDVDUNXUƗPNRSƗG]ƯYRXQNXUXDSJƗGƯEƗLUYLVPD]YLHQVQHSLOQJDGƯJVEƝUQV DL]JƗGQƯEƗHVRãDSHUVRQDPD]QRGURãLQƗWDSHQVLMDVYHFXPXVDVQLHJXVLSHUVRQDYDLPD]QRGURãLQƗWD SHUVRQDNXUDLUGDUEQHVSƝMƯJDLQYDOLGLWƗWHVGƝƺXF7RPƝUGLVNULPLQƝMRãVãƷLHWOLNXPDSDQWVNXUƗ WHLNWVNDSDJDLGXG]ƯYRMDPƗWHOSDYDUQHDWELOVWãƗOLNXPDSDQWDQRWHLNXPLHPNDVSDUHG]G]ƯYRãDQDL GHUƯJXPƗMRNOLDUDSNXULXQDSJDLVPRMXPX 6RFLƗOLHPƗMRNƺLWLHNYHLGRWLVDVNDƼƗDUOLNXPXÄ3DUVRFLƗOLHPG]ƯYRNƺLHPXQVRFLƗOƗPG]ƯYRMDPƗP PƗMƗP´XQSDUHG]ƝWLLHG]ƯYRWƗMLHPDU]HPLHPLHQƗNXPLHP6RFLƗORPƗMRNƺXVNDLWVLULHYƝURMDPL]HPƗNV SDUQHSLHFLHãDPRXQHVRãRVRFLƗORPƗMRNƺXNYDOLWƗWHQHQRGURãLQDNYDOLWDWƯYXG]ƯYHVYLGLMRYLGƝMLWLNDL QRNRSƝMƗVRFLƗORPƗMRNƺXVNDLWDLUODELHNƗUWRWL/DLVHNPƝWXPƗMRNƺXSROLWLNDVDWWƯVWƯEXWLHNSOƗQRWV L]PDQWRW(LURSDV6DYLHQƯEDV¿QDQVƝMXPXVRFLƗOLHPPƗMRNƺLHPXQQHSDEHLJWREnjYMXDWMDXQRãDQDL 6RFLƗOR SDNDOSRMXPX XQ VRFLƗOƗV SDOƯG]ƯEDV OLNXPD SDQWƗ GH¿QƝWD JUXSX PƗMD G]ƯYRNOLV XQ SXVFHƺDPƗMD*UXSXPƗMDLUDWVHYLãƷVG]ƯYRNOLVYDLPƗMDNXUƗSHUVRQƗPDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP QRGURãLQD LQGLYLGXƗOX DWEDOVWX VRFLƗOR MDXWƗMXPX ULVLQƗãDQƗ 3XVFHƺD PƗMD LU VRFLƗOƗ LQVWLWnjFLMD NXUƗ SHUVRQƗPDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPWLHNQRGURãLQƗWLƯVODLFƯJLVRFLƗOƗVUHKDELOLWƗFLMDVSDNDOSRMXPL *UXSXPƗMX G]ƯYRNƺX XQSXVFHƺDPƗMXL]YHLGRãDQDVXQDSUƯNRãDQDVL]GHYXPLWLHN¿QDQVƝWLQRYDOVWV EXGåHWDSURFHQWXDSPƝUƗ
3Ɯ7Ʈ-80,3$5&,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,12'$5%,1Ɩ7Ʈ%8 /DLNƗ QR JDGD /DWYLMƗ YHLNWL YDLUƗNL SƝWƯMXPL SDU LQYDOƯGX SUREOƝPƗP XQ LHVSƝMƗP LQWHJUƝW LQYDOƯGXVGDUEDWLUJnj3ƝWƯMXPXJDOYHQDLVPƝUƷLVLUQRVNDLGURWNƗGDLULQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDGDUEDWLUJnj XQNƗGLLUEnjWLVNƗNLHãƷƝUãƺLNDVWUDXFƝLQYDOƯGLHPLHJnjWSLOQYƝUWƯJXL]JOƯWƯEXDWUDVWGDUEXXQLQWHJUƝWLHV VDELHGUƯEƗ 3ƝWƯMXPLLHGDOƗPLþHWUDVOLHOƗVJUXSƗVDWNDUƯEƗQRSƝWQLHFLVNƗYLUVX]GHYXPD 9DLUƗNL SƝWƯMXPL YHLNWL SDU QRGDUELQƗWƯEDV LHVSƝMƗP NRQNUƝWƗP LQYDOLGLWƗWHV JUXSƗP SLHPƝUDP LQYDOƯGL UDWLƼNUƝVORV QHG]LUGƯJƗV PXOWLLQYDOƯGHV QHG]LUGƯJLH MDXQLHãL FLOYƝNL DU LQWHOHNWXƗOƗV DWWƯVWƯEDV WUDXFƝMXPLHP âR SƝWƯMXPX PƝUƷLV LU L]SƝWƯW VLWXƗFLMX ODL PD]LQƗWX LQYDOƯGXGLVNULPLQƗFLMXXQYHLGRWXLHNƺDXMRãXQRGDUELQƗWƯEDVSROLWLNXâDMƗJUXSƗLHVNDLWƗPVDUƯ SƝWƯMXPVSDUGDåƗGXVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXVRFLƗORLHNƺDXãDQX SLHPƝUDP3UDQND 0  6DYXNƗUWGDƺDSƝWƯMXPXRULHQWƝWLX]LQYDOƯGXFLOYƝNUHVXUVXL]PDQWRãDQDVLHVSƝMƗPGDåƗGƗV WDXWVDLPQLHFƯEDV QR]DUƝV SLHPƝUDP HOHNWURQLNDV XQ HOHNWURWHKQLNDV PDãƯQEnjYHV XQ PHWƗODSVWUƗGHVQR]DUƝ  3ƝWƯMXPLNDVYƝUVWLX]VRFLƗORSDNDOSRMXPXHIHNWLYLWƗWHVXQUHVXUVXL]PDQWRãDQDVRSWLPL]ƗFLMDV LHVSƝMX L]YƝUWƝãDQX LQYDOƯGX LQWHJUƗFLMDV QRGURãLQƗãDQƗ SLHPƝUDP 2]RO]ƯOH * 6,$$77,.$(  0RQLWRULQJDWLSDSƝWƯMXPLSDUFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLVRFLƗORSDNDOSRMXPXPRQLWRULQJXSLOVRQLVNƗV OƯG]GDOƯEDVQRGURãLQƗãDQDL ³$SHLURQV´ 3ƝWƯMXPRV VHFLQƗWV ND DWNDUƯEƗ QR LQYDOLGLWƗWHV VPDJXPD LQYDOƯGD L]JOƯWƯEDV SURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDV XQ GDåƗGLHP REMHNWƯYLHP XQ VXEMHNWƯYLHP DSVWƗNƺLHP QRGDUELQƗWL LU YLGƝML QR OƯG] LQYDOƯGX 3ƝWƯMXPRV NRQVWDWƝWV ND LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯED LU NRPSOHNVD SUREOƝPD NXU EODNXV WƗGLHPREMHNWƯYDMLHPDSVWƗNƺLHPNƗ¿]LVNDLGDUEDYLGHLQHSLHHMDPƯEDL =HSD% OLHODQR]ƯPHLU DUƯ GDåƗGLHP VXEMHNWƯYLHP IDNWRULHP 9DLUƗNRV SƝWƯMXPRV X]VYƝUWDV GLYDV VXEMHNWƯYR IDNWRUX JUXSDV 3LUPƗVXEMHNWƯYRIDNWRUXJUXSDLUVDELHGUƯEDVXQGDUEDGHYƝMXQHL]SUDWQHXQGRPƗãDQDVVWHUHRWLSLSDU LQYDOƯGLHPNƗÄDWãƷLUƯJLHPFLOYƝNLHP´2WUDVXEMHNWƯYRSUREOƝPXJUXSDEDOVWƗVX]LQYDOƯGXSDNƺDXãDQRV VDELHGUƯEDV VWHUHRWLSX VSLHGLHQDP NDV L]UDLVD SDVLYLWƗWL YDL SDW DWWHLNãDQRV QR LHVDLVWƯãDQƗV GDUED G]ƯYƝ 9DLUƗNRV SƝWƯMXPRV X]VYƝUWV ND VHNPƯJDL LQYDOƯGX LQWHJUƗFLMDL GDUED WLUJnj QHSLHFLHãDPD JDQ LQVWLWXFLRQƗODJDQVDELHGUƯEDVL]SUDWQHXQPRUƗOVDWEDOVWV ,USƝWƯMXPLNXURVDQDOL]ƝWDVULVLQƗMXPDLHVSƝMDVFLOYƝNUHVXUVXWUnjNXPDPGDåƗVUDåRãDQDVQR]DUƝV LHVDLVWRWGDUEƗLQYDOƯGXVNƗDUƯULVLQRWLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEDVMDXWƗMXPX âDMRV SƝWƯMXPRV DQDOL]ƝWDV YLHQOƯG]ƯJDV YLVX YHLGX XQ SDNƗSMX L]JOƯWƯEDV SLHHMDPƯEDV LHVSƝMDV LQYDOƯGLHPƼHPRWYƝUƗUHƧLRQƗORVDVSHNWXVGDUEDWLUJXVSUDVƯEDVXQL]JOƯWRMDPRYDMDG]ƯEDVSƝWƯWDV LQYDOƯGXDSPƗFƯEDVLHVSƝMDVLQåHQLHUWHKQLVNDMƗVVSHFLDOLWƗWƝVâDMRVSƝWƯMXPRVVYDUƯJDORPDLHUƗGƯWD GDUED GHYƝMX DSVHNRMXPLHP QRVNDLGURMRW GDUED GHYƝMX L]SUDWQL XQ YLHGRNOL SDU LQYDOLGLWƗWL LQYDOƯGX YDMDG]ƯEƗP XQ GDUEDVSƝMƗP XQ JDWDYƯEX VDGDUERWLHV YLƼX QRGDUELQƗãDQƗ X]ƼƝPXPRV SLHP 6,$ (5.SƝWƯMXPV 3LHGƗYƗWVGDUEDGHYƝMXODEƗVSLHUHG]HVL]NOƗVWVQRGDUELQRWLQYDOƯGXVNƗDUƯSLHGƗYƗWDV UHNRPHQGƗFLMDVSDãYDOGƯEƗP,]JOƯWƯEDVXQ]LQƗWQHVPLQLVWULMDL(NRQRPLNDVPLQLVWULMDLXQ/DENOƗMƯEDV PLQLVWULMDLSDUSDVƗNXPLHPLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQDL 3ƝWƯMXPRV L]PDQWRWDV GDåƗGDV PHWRGHV ± JDQ NYDOLWDWƯYƗV JDQ NYDQWLWDWƯYƗV VRFLRORƧLVNƗV SƝWQLHFƯEDVPHWRGHV 'DƺƗSƝWƯMXPXYHLNWDSROLWLNDVGRNXPHQWXDQDOƯ]H SLHPƝUDPSURMHNWV³9DLUƗNWLHVƯEXFLOYƝNLHPDU LQWHOHNWXƗOƗV DWWƯVWƯEDV WUDXFƝMXPLHP´ OLNXPGRãDQD SDU LHVSƝMƗP LQWHJUƝW LQYDOƯGXV GDUED WLUJnj FLWX GRNXPHQWXDQDOƯ]H SLHPƝUDPSDUDSPƗFƯEDVXQL]JOƯWƯEDVLHVSƝMƗPHOHNWURQLNDVXQHOHNWURWHKQLNDV QR]DUHVXQFLWƗVLQåHQLHUWHKQLVNƗVVSHFLDOLWƗWƝVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLNRQNUƝWƗSLOVƝWƗYDLUDMRQƗ 'DåRVSƝWƯMXPRVYHLNWDVWDWLVWLNDVGDWXDQDOƯ]HSLHPƝUDPSDULQYDOƯGXVNDLWXXQVNDLWDGLQDPLNX SDU NRQNUƝWDV QR]DUHV QRGDUELQƗWR VNDLWD GLQDPLNX SDU EƝUQX LQYDOƯGX L]JOƯWƯEDV LHVSƝMƗP XQ EƝUQX
LQYDOƯGXL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPYLVSƗUƝMƗL]JOƯWƯEƗGDƺƗSƝWƯMXPXVQLHJWVDUƯSƗUVNDWVSDUDJUƗNYHLNWDMLHP SƝWƯMXPLHP/DWYLMƗ /LHOƗNDMƗGDƺƗSƝWƯMXPXL]PDQWRWDVNYDOLWDWƯYƗVSƝWQLHFƯEDVPHWRGHVHNVSHUWXLQWHUYLMDVIRNXVJUXSX GLVNXVLMDVSDG]LƺLQƗWƗVLQWHUYLMDVDULQYDOƯGLHPÄULVNDJUXSDVSƗUVWƗYMLHP´WLHãDVVWUXNWXUƝWDVLQWHUYLMDV DU QHG]LUGƯJƗP UHVSRQGHQWƝP NXUX ODLNƗ LQWHUYƝWƗMV L]VNDLGURMD MDXWƗMXPXV QHG]LUGƯJR ]ƯPMX YDORGƗ 8QJXUV= YHLNWDVSDG]LƺLQƗWƗVLQWHUYLMDVDUGDUEDGHYƝMLHP .ƗSLƼDXQFLWL=HSD%XQFLWL YHLNWDVYDLUƗNDVLQWHUYLMDVDULQYDOƯGLHPNXULLUDWUDGXãLGDUEX SLHPƝUDP6XVWHQWR 'DåRV SƝWƯMXPRV NXURV L]PDQWRWD GDUED GHYƝMX DSWDXMD SƝWƯMXPD VHFLQƗMXPL EDOVWƗV X] GDUED GHYƝMXYLHGRNƺXL]SƝWLXQDQDOƯ]L SLHPƝUDP.ƗSLƼDXQFLWL $WVHYLãƷƗ SƝWƯMXPƗ WLND LGHQWL¿FƝWD XQ DQDOL]ƝWD /DWYLMDV HOHNWURQLNDV XQ HOHNWURWHKQLNDV QR]DUHV UDåRãDQDVX]ƼƝPXPX ( ( XQFLWXLQåHQLHUWHKQLVNRQR]DUXUDåRãDQDVX]ƼƝPXPXSLHUHG]HFLOYƝNXDU LQYDOLGLWƗWLQRGDUELQƗãDQƗ 9ƝUWƝMRW NYDQWLWDWƯYR PHWRåX L]PDQWRãDQX /DWYLMƗ YHLNWDMRV SƝWƯMXPRV SDU FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL LQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnjMƗDW]ƯPƝNDQHYLHQDDSWDXMDQDYYHLNWDSDPDWRMRWLHVX]UHSUH]HQWDWƯYXL]ODVHV NRSX WƗGƝƺ SƝWƯMXPX UH]XOWƗWL QDY DWWLHFLQƗPL X] FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL  NƗ YLHQRWX ODL DUƯ LHNãƝML ƺRWLQHYLHQGDEƯJX VDELHGUƯEDVJUXSX$UƯYLGƝMDLVL]ODVHVDSMRPVDSWDXMƗVSDUDVWLQHSƗUVQLHG] UHVSRQGHQWX 9LHQDQRSODãƗNDMƗPDSWDXMƗPYHLNWD/8)LOR]R¿MDVXQVRFLRORƧLMDVLQVWLWnjWDSƝWƯMXPƗ 3UDQND0 XQ FLWL  WDþX ãDMƗ JDGƯMXPƗ DSWDXMDV PƝUƷD JUXSD ELMD QH WLNDL FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWL $SWDXMDV PƝUƷDJUXSXYHLGRMDYLVXEH]GDUEDVNDUWRVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSXSƗUVWƗYML 8QYLVEHLG]RWMƗSLHPLQSƝWƯMXPVNXUƗL]PDQWRWDOƯG]ãLP/DWYLMƗPD]SRSXOƗUDPHWRGHÄOƯG]ƯJVDSWDXMƗ OƯG]ƯJX´NXUDEDOVWƗVX]NRQFHSFLMXNDFLOYƝNLHPDUOƯG]ƯJƗPYHVHOƯEDVSUREOƝPƗPXQLHUREHåRMXPLHPLU YLHQNƗUãƗNVDSUDVWLHVQRYƝUWƝWRWUDVLWXƗFLMXXQDSUDNVWƯWL]WHLNWRYLHGRNOL7LNDL]YHLGRWDƯSDãDLQWHUYƝWƗMX JUXSDQRFLOYƝNLHPNXULHPSDãLHPGUDXGYDLMDXLUQRWHLNWDLQYDOLGLWƗWHVOLPƯEXMRPƗVX]NXUƗPELMD YƝUVWVSƝWƯMXPVâLHFLOYƝNLSƝFDSPƗFƯEDVNƺXYDSDULQWHUYƝWƗMLHPDSWDXMƗMRWUHVSRQGHQWX $WãƷLUƯEƗ QR OƯG]ãLQƝMLHP SƝWƯMXPLHP NXUL YƝUVWL X] VDPƝUƗ ãDXUX PƝUƷD JUXSX L]SƝWL XQ DWVHYLãƷX SUREOƝPX NDV VNDU ãR PƝUƷD JUXSX DQDOƯ]L SƝWƯMXPV NXUD UH]XOWƗWL WLHN DQDOL]ƝWL ãDMƗ ]LƼRMXPƗ DSWYHU FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL NƗ ƯSDãX VDELHGUƯEDV JUXSX XQ LU YƝUVWV QH WLNDL X] QRGDUELQƗWƯEDV SUREOƝPX EHW DU VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV LQGLNDWRUX DQDOƯ]L /ƯG]ãLPYHLNWDMRVSƝWƯMXPRVPHNOƝWVULVLQƗMXPVXQSLHGƗYƗWDVUHNRPHQGƗFLMDVNDVEnjWXGDUƗPVODL FLOYƝNXVDUVSHFLƗODMƗPYDMDG]ƯEƗPVHNPƯJƗNLQWHJUƝWXGDUEDWLUJnj6HFLQƗMXPXVXQUHNRPHQGƗFLMDV LHVSƝMDPVLHGDOƯWYDLUƗNƗVJUXSƗV 9LVRVSƝWƯMXPRVVQLHJWVYDLUƗNYDLPD]ƗNL]YƝUVWVGDåƗGXLQYDOƯGXJUXSXVRFLƗODLVSRUWUHWV LHVNDLWRWDWWLHFƯJƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSDVL]JOƯWƯEXGDUEDSLHUHG]LGDUEDLHVSƝMDVSDUVDYVWDUSƝMR YHVHOƯEDVVWƗYRNƺDXQQRGDUELQƗWƯEDVPLMLHGDUEƯEXNƗLQYDOƯGLYƝUWƝVDYXNRQNXUƝWVSƝMXGDUED WLUJnjXQFLNãLVYƝUWƝMXPVSDPDWRWVNƗDUƯLQYDOƯGXYLHGRNOLVSDUQHSLHWLHNDPRSDOƯG]ƯEXQR YDOVWVXQSDãYDOGƯEXLQVWLWnjFLMXSXVHV 9DLUƗNRVSƝWƯMXPRVX]VYƝUWVNDQHSLHFLHãDPVYHLGRWQHGLVNULPLQƝMRãXVRFLƗORWHOSXFLOYƝNLHP DUVSHFLƗODMƗPYDMDG]ƯEƗPVDELHGULVNƗVGRPDVYHLGRãDQƗLHVDLVWRWYLVDVLHLQWHUHVƝWƗVSXVHV ±JDQJDUƯJƗVYHVHOƯEDVMRPƗGDUERMRãRVVSHFLƗOLVWXVWDLVNDLWƗJDQSVLKLDWUXVSVLKRWHUDSHLWXV JDQSVLKRORJXVVRFLƗORVGDUELQLHNXVHUJRWHUDSHLWXVJDQLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMXDNWƯYLVWXVNƗ DUƯDWELOGƯJRYDOVWVLQVWLWnjFLMXSƗUVWƗYMXVXQGDUEDGHYƝMXV $W]ƯPƝWV ND NRSXPƗ LQWHJUƗFLMDV VLVWƝPD DWWƯVWƗV EHW OƝQL ,]VWUƗGƗWL DUƯ GDåƗGL LHWHLNXPL WXUSPƗNƗVSROLWLNDVYHLGRãDQƗQHSLHFLHãDPLHULVLQƗMXPLLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDLNƗDUƯFLWLSUREOƝPX ULVLQƗMXPL5HNRPHQGƗFLMƗVYLVELHåƗNPLQƝWLãƗGLULVLQƗMXPL Ź VXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDV Ź DWEDOVWƯWDLVGDUEV Ź VSHFLDOL]ƝWƗVGDUEQƯFDV Ź NYRWXVLVWƝPDV Ź LHNƺDXãDQDNRSƝMƗGDUEDWLUJnjL]PDQWRMRWGDUEDGHYƝMDPRWLYƗFLMX
9DLUƗNRV SƝWƯMXPRV LHWHLNWV ,]JOƯWƯEDV XQ ]LQƗWQHV PLQLVWULMDL L]VWUƗGƗW PnjåD L]JOƯWƯEDV VLVWƝPX FLOYƝNLHPDULQWHOHNWXƗOƗVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHPGDWRUDSPƗFƯEDVSURJUDPPDVEƝUQLHPDULQWHOHNWXƗOƗV DWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHPNƗDUƯLHNƺDXWYLVSƗUL]JOƯWRMRãRVNROXSURJUDPPƗVLQIRUPƗFLMXSDUFLOYƝNLHPDU LQWHOHNWXƗOƗVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHP 6DELHGUƯEDV LQIRUPƗFLMDV GDUEDP MƗEnjW UnjSƯJL SOƗQRWDP XQ YDOVWV ¿QDQVƝWDP VYDUƯJL X]ODERW VDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXLQIRUPDWƯYRXQSURSDJDQGDVGDUEXUHƧLRQRV 6LWXƗFLMDVX]ODERãDQDLEnjWXQHSLHFLHãDPDFLHãƗNDVDGDUEƯEDVWDUS,]JOƯWƯEDVXQ]LQƗWQHVPLQLVWULMX XQVDELHGULVNDMƗPRUJDQL]ƗFLMƗP$WãƷLUƯEƗQRFLWƗPPLQLVWULMƗP,=0UHWLNRQVXOWƝMRWLHVDUVDELHGULVNDMƗP RUJDQL]ƗFLMƗP MDXQX WLHVƯEX DNWX VDJDWDYRãDQDV SURFHVƗ .RQVXOWƗFLMDV QRWLHNRW DU VSHFLƗOLVWXV SƗUVWƗYRãDMƗP RUJDQL]ƗFLMƗP EHW FLWDV LHLQWHUHVƝWƗV RUJDQL]ƗFLMDV SLHPƝUDP YHFƗNX VDELHGULVNƗV RUJDQL]ƗFLMDVWLHNX]VNDWƯWDVSDUQHYƝODPƗP ,HURVLQƗWVNDQHSLHFLHãDPVL]VWUƗGƗWMDXQXOLNXPXLQYDOƯGXVRFLƗOƗVDL]VDUG]ƯEDVQRGURãLQƗãDQDL LHVWUƗGƗMRWQRUPDVWLHãLSHUVRQXDUJDUƯJƗVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHPWLHVƯEXQRGURãLQƗãDQDL

3ƗUVNDWDPL]PDQWRWƗOLWHUDWnjUD   

 

       

/DWYLMDV1DFLRQƗOƗ/LVDERQDVSURJUDPPD±JDGDP/50LQLVWUXNDELQHWD JDGDRNWREUDUƯNRMXPV1U /DWYLMDV1DFLRQƗODLVDWWƯVWƯEDVSOƗQV/50LQLVWUXNDELQHWDJDGDMnjOLMDUƯNRMXPV1U ZZZHPJRYOY %H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMXDWEDOVWDOLNXPV*UR]ƯMXPL%H]GDUEQLHNXXQGDUEDPHNOƝWƗMX DWEDOVWDOLNXPƗKWWSZZZPNJRYOY 'DUEDOLNXPV*UR]ƯMXPL'DUEDOLNXPƗKWWSZZZPNJRYOY 0LQLVWUX NDELQHWD QRWHLNXPL 1U $NWƯYR QRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPX RUJDQL]ƝãDQDV XQ ¿QDQVƝãDQDV NƗUWƯED XQ DNWƯYR QRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPX UHDOL]ƝWƗMX L]YƝOHV SULQFLSL /DWYLMDV5HSXEOLNDV6DWYHUVPHZZZOLNXPLOY 6RFLƗOR SDNDOSRMXPX XQ VRFLƗOƗV SDOƯG]ƯEDV OLNXPV *UR]ƯMXPL 6RFLƗOR SDNDOSRMXPX XQ VRFLƗOƗV SDOƯG]ƯEDV OLNXPƗ KWWSZZZPNJRYOYVLWH$B966YVVSSPDLMV DGRF ƖUVWQLHFƯEDVOLNXPV*UR]ƯMXPLƖUVWQLHFƯEDVOLNXPƗ±ZZZOLNXPLOY 0LQLVWUXNDELQHWDQRWHLNXPL1U³9HVHOƯEDVDSUnjSHV¿QDQVƝãDQDVQRWHLNXPL´ )DUPƗFLMDVOLNXPV*UR]ƯMXPL)DUPƗFLMDVOLNXPƗ±ZZZOLNXPLOY 0LQLVWUXNDELQHWDQRWHLNXPL1U³$PEXODWRUDMDLƗUVWQLHFƯEDLSDUHG]ƝWR]ƗƺXPHGLFƯQLVNR LHUƯþXXQSUHþXLHJƗGHVL]GHYXPXNRPSHQVƗFLMDVNƗUWƯED´ /LNXPVÄ3DUFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLPHGLFƯQLVNRXQVRFLƗORDL]VDUG]ƯEX´ 6DELHGUƯEDVYHVHOƯEDVVWUDWƝƧLMD 0ƗWHVXQEƝUQDYHVHOƯEDVDSUnjSHVVWUDWƝƧLMD 0LQLVWUX NDELQHWD UƯNRMXPV 1U 6DELHGUƯEDV YHVHOƯEDV VWUDWƝƧLMDV LHYLHãDQDV UƯFƯEDV SURJUDPPD±JDGDPJDGDPDUWV /LNXPV3DUSDOƯG]ƯEXG]ƯYRNƺDMDXWƗMXPXULVLQƗãDQƗ*UR]ƯMXPL /LNXPV3DUVRFLƗODMLHPG]ƯYRNƺLHPXQVRFLƗODMƗPG]ƯYRMDPƗPPƗMƗP $QþD*.DPHURYVND'6YLNOLƼD/1HLPDQH,&LOYƝNVDUGUDXGRãXLQYDOLGLWƗWLGDUEDWLUJnj 6867(1725ƯJD /HLPDQH,)RQDSƝWƯMXPV&LOYƝNXDUJDUƯJDVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHPXQJDUƯJLVOLPXFLOYƝNX LQWHUHãXDL]VWƗYƯEDVSURJUDPPDL/&(6&5ƯJD 2]RO]ƯOH**DUƯJDDWWƯVWƯEƗWUDXFƝWLMDXQLHãLNƗVRFLƗODJUXSDXQYLƼXUHKDELOLWƗFLMDVLHVSƝMDV /DWYLMƗ/DWYLMDV3ROLFLMDVDNDGƝPLMDVUDNVWL1U &LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLVRFLƗORSDNDOSRMXPXPRQLWRULQJVSLOVRQLVNƗVOƯG]GDOƯEDVQRGURãLQƗãDQDL 0RQLWRULQJD]LƼRMXPV,QYDOƯGXXQYLƼXGUDXJXDSYLHQƯED³$SHLURQV´
 3UDQND07UDSHQFLHUH,7UXSRYQLHFH$6RFLƗODVDWVWXPWƯEDVLHVSƝMDPƯEDXQWDVLHPHVOL EH]GDUEDULVNDDSGUDXGƝWƗMDPLHG]ƯYRWƗMXJUXSƗP/8)6,5ƯJD .ƗSLƼD/äDENR2.RƺHVƼLNRYD.0LKHMHYD9/HPãD61DURGRYVND,&LOYƝNXDUJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP LHVSƝMDV GDUED WLUJnj *DUƯJR VOLPƯEX GHVWLJPDWL]ƗFLMDV QR]ƯPH GLVNULPLQƗFLMDV PD]LQƗãDQƗXQLHNƺDXMRãDVQRGDUELQƗWƯEDVSROLWLNDVYHLGRãDQD6,$0DUNHW/DE ,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVLHVSƝMXL]SƝWH/DWYLMDVPDãƯQEnjYHVXQPHWƗODSVWUƗGHVQR]DUƝ6,$ (5. 6RFLƗOR SDNDOSRMXPX HIHNWLYLWƗWH XQ UHVXUVX L]PDQWRãDQDV RSWLPL]ƗFLMDV LHVSƝMDV LQYDOƯGX LQWHJUƗFLMDVQRGURãLQƗãDQƗ6,$$77,.$( &LOYƝNX DU LQWHOHNWXƗOƗV DWWƯVWƯEDV WUDXFƝMXPLHP WLHVƯEDV ,]JOƯWƯEDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV SLHHMDPƯED=LƼRMXPV(80$3(LURSDV6DYLHQƯEDVPRQLWRULQJDXQLQWHUHãXDL]VWƗYƯEDV SURJUDPPD$WYƝUWƗVVDELHGUƯEDVLQVWLWnjWD*DUƯJƗVYHVHOƯEDVLQLFLDWƯYD 8QJXUV=/DWYLMDVQHG]LUGƯJƗVPXOWLLQYDOƯGHV6LWXƗFLMDXQLHVSƝMDVGDUEDWLUJnj5ƯJD =HSD%ânjSXOH,7RPVRQH,.UDVWLƼD/,QYDOƯGXULWHƼNUƝVOXOLHWRWƗMXLQWHJUƗFLMDGDUEDWLUJnj %6=, $OODUGW ( µ'LPHQVLRQV RI :HOIDUH LQ D &RPSDUDWLYH 6FDQGLQDYLDQ 6WXG\¶ $FWD 6RFLRORJLFD YROSS±
&,/9Ř.8$5,19$/,',7Œ7,,17(*5Œ&,-$ '$5%$7,5*Ƈ NYDOLWDWƯYRSƝWƯMXPXUH]XOWƗWXDQDOƯ]H

6DVNDƼƗDULHSULHNãGH¿QƝWRSƝWƯMXPDPƝUƷLYDUL]GDOƯWGLYXVJDOYHQRVL]SƝWHVDVSHNWXV LQYDOƯGX UHƗOƗVQRGDUELQƗWƯEDVVLWXƗFLMDVDQDOƯ]HXQ LQVWLWXFLRQƗOƗDWEDOVWDXQSDVƗNXPXUDNVWXURMXPVLQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQDL5HƗOƗVQRGDUELQƗWƯEDVVLWXƗFLMDVDQDOƯ]HEDOVWƯWDX]GLYLHPGDWXDYRWLHP IRNXVJUXSXGLVNXVLMDVDULQYDOƯGLHPXQFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLNYDQWLWDWƯYDDSWDXMD QRGDƺD 

12'$5%,1Ɩ7Ʈ%$6352%/Ɯ0$6 )2.86*5838',6.86,-8$3.232-806 'DUEDPHNOƝãDQDYHLGLXQSUREOƝPDV .ƗYLVSLHHMDPƗNDLVGDUEDPHNOƝãDQDVYHLGVWLNDPLQƝWDGUDXJXSD]LƼXƧLPHQHVORFHNƺXSDOƯG]ƯED 6DYXNƗUW VDLVWƯEƗ DU 1RGDUELQƗWƯEDV YDOVWV DƧHQWnjUX 19$ WLND PLQƝWV ND SLUPNƗUW LQYDOƯGLHP QDY SLHHMDPD SLHWLHNDPL SODãD LQIRUPƗFLMD SDU 19$ SLHGƗYƗWDMLHP SDNDOSRMXPLHP RWUNƗUW DUƯ QR 19$ GDUELQLHNX SXVHV QDY SLHWLHNDPL OLHOD DWVDXFƯED VQLHG]RW LQIRUPƗFLMX SDU LQYDOƯGX LHVSƝMƗP XQ SRWHQFLƗODMƗPGDUEDYLHWƗP$WUDVWGDUEXL]PDQWRMRWLQWHUQHWXVOXGLQƗMXPXVXQDUƯ19$SLHGƗYƗMXPXV LUVDOƯG]LQRãLJUnjWLMRDL]HMRWX]LQWHUYLMƗPLQYDOƯGLSDUDVWLWLHNDWUDLGƯWLNƗQHSLHPƝURWL Ä0DQDSLHUHG]HLUWƗGDNDNDWUVGDUEDGHYƝMVJULEUHG]ƝWSLHVHYLVGDUEƗYHVHOXFLOYƝNXXQNDGHV HMXXQVDNXNDHVHVPXLQYDOƯGVX]UHL]DWWLHNVPHLUVDYƗGƗNDYDLWXHVLLQYDOƯGVWXQHSURWLGDUƯWWHY UH]XOWƗWLYDUEnjWYƝOODEƗNLNƗYHVHODPFLOYƝNDPWXWRGDUƯVLLOJƗNNƗYHVHOVFLOYƝNVQXYLƼLX]UHL]VNDWƗV NƗX]LQYDOƯGXYDLNƗX]´ 9LHJOƗNDWUDVWGDUEXLUWLHPLQYDOƯGLHPNDVSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVLUVWUƗGƗMXãLDWUDVWMDXQX GDUEXFLOYƝNDPDULQYDOLGLWƗWLLUGDXG]JUnjWƗN Ä1XYLVSƗUMDXLUƺRWLJUnjWLLQYDOƯGLHPLUƺRWLJUnjWLMDHVQHEnjWXVWUƗGƗMXVLWDGHVQH]LQXNƗHVYLVSƗU (VVWUƗGƗMXVDYƗYHFƗGDUEDYLHWƗVOLPQƯFƗDUƯHVQRPƗVLƼDVDL]JƗMXPDQLSƗUYHGDX]YLHJOƗNXWDJDG HVSLHGDWRUDVWUƗGƗMXEHWMDHVWXUQHVWUƗGƗWXWDGHVQH]LQXNƗHVGDEnjWXGDUEX´ .ƗYLHWXNXUYLVYLHJOƗNDWUDVWGDUEXLQYDOƯGLPLQƝMD5ƯJXQRUƗGRWNDDUƯ5ƯJƗWDVQDYL]GDUƗPVƺRWL YLHJOLWDþX5ƯJƗLQYDOƯGLHPGDUEVLUSLHHMDPƗNV'LVNXVLMXGDOƯEQLHNLDW]LQDNDODXNRVG]ƯYRMRãLHLQYDOƯGL ELHåƗNQHVWUƗGƗMRYLƼLHPLUPD]ƗNLQIRUPƗFLMDVXQPD]ƗNGDUEDYLHWX Ä5ƯJƗYLHJOƗNDWUDVWGDUEXQHNƗUHƧLRQRV0DQLUƺRWLGDXG]GUDXJXFLWƗVSLOVƝWƗVXQYLƼLVDNDND SLHPƝUDP'DXJDYSLOƯWXUSDYLVDPQDYGDUED´ .Ɨ ODEV SLHPƝUV GDUED PHNOƝãDQDL WLHãL LQYDOƯGLHP WLND PLQƝWV GLHQDV DSUnjSHV FHQWUV 6$8/( DWEDOVWƯWƗ GDUED DƧHQWnjUD NXU NDWUDP LQYDOƯGDP WLHN SLHãƷLUWV GDUED DXG]LQƗWƗMV XQ SLHPHNOƝWV SLHPƝURWVGDUEVWƗSDWWLHNJƗGƗWVSDULQYDOƯGDWLHVƯEXLHYƝURãDQXGDUEDYLHWƗXQVDLVWƯEƗDUYHVHOƯEDV MDXWƗMXPLHP SLHPƝUDP WLHN SLHGƗYƗWDV SODãƗNDV UHKDELOLWƗFLMDV LHVSƝMDV QHNƗ LQYDOƯGDP SDãDP PHNOƝMRWãƯVLHVSƝMDV *DOYHQƗVSUREOƝPDVGDUEDPHNOƝMXPRVLQYDOƯGLHPUDGDSVLKRORƧLVNLHIDNWRULYHVHOƯEDXQ¿]LVNƗV L]WXUƯEDVWUnjNXPVNƗGƝƺLUVSHFL¿VNDVSUDVƯEDVGDUEDYLHWDLNƗDUƯLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPVXQVDYXWLHVƯEX QH]LQƗãDQD3VLKRORƧLVNLHIDNWRULVDLVWƯWLDU]HPXSDãQRYƝUWƝMXPXNDXWUƯJXPXQHSLHWLHNDPXGURVPLXQ SDãSƗUOLHFLQƗWƯEX)L]LVNƗVL]WXUƯEDVXQGDUEDVSƝMDVWUnjNXPVWLHNUDNVWXURWVVDOƯG]LQƗMXPƗDUYHVHOLHP FLOYƝNLHPX]VYHURWNDGDXG]XVGDUEXVLQYDOƯGVQHYDUYHLNWYLHQVYLƼDPYDMDJNƗGXNDVX]UDXJDYDL SDOƯG]WƗSDWLQYDOƯGLƗWULQRJXUVWXQVWUƗGƗƺRWLOƝQLYLGƝMLWLNDPLQƝWVNDYDUVWUƗGƗWþHWUDVVWXQGDVXQ WDGQHSLHFLHãDPDDWSnjWD,QYDOƯGLQH]LQDSDUVDYƗPWLHVƯEƗPGDUEDYLHWƗYLƼLHPWUnjNVWLQIRUPƗFLMDVMR GDUEDGHYƝMVQHVQLHG]LQIRUPƗFLMXSDUYLƼXWLHVƯEƗPXQYLƼLSDãLQH]LQDNXUãƗGXLQIRUPƗFLMXYDUƝWX LHJnjW .ƗLHVSƝMDPXGDUEDPHNOƝãDQDVSUREOƝPXULVLQƗMXPXGLVNXVLMXGDOƯEQLHNLLHWHLFDGDUEDPHNOƝãDQDV

21


SURFHVƗOLNWX]VYDUXX]WRNDGDUEVWLHNPHNOƝWVYDLDUƯSLHGƗYƗWVWLHãLLQYDOƯGLHP3LHPƝUDPLHYLHWRMRW VOXGLQƗMXPRVQRUƗGHVNDGDUEDYLHWDVLUSLHPƝURWDVWLHãLLQYDOƯGLHP9ƝOWLNDPLQƝWDLHVSƝMDL]YHLGRW VSHFLDOL]ƝWX DYƯ]L LQYDOƯGLHP NXU EnjWX DSNRSRWD LQIRUPƗFLMD SDU QRGDUELQƗWƯEDV LHVSƝMƗP XQ LQYDOƯGX WLHVƯEƗP7LNDL]WHLNWDLGHMDL]YHLGRWX]ƼƝPXPXNXUEnjWXQRGDUELQƗWLWLNDLLQYDOƯGLâRLGHMXDWEDOVWƯMD YLVLGLVNXVLMDVGDOƯEQLHNLWƗSDWãDMƗVDNDUƗWLNDPLQƝWVUHƗOVSLHPƝUVSDU9ƗFLMDVX]ƼƝPXPXNXUƗWLHN QRGDUELQƗWLLQYDOƯGLDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHPNDVMDXSDWLSDUVHYLLUVPDJDLQYDOLGLWƗWHVJUXSD

1RGDUELQƗWƯEDSUREOƝPDVGDUEDYLHWƗV 3UREOƝPDVLUYDLUƗNDVGDUEDYLGHQDYSLHOƗJRWDLQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗPSDVWƗYNRPXQLNƗFLMDVSUREOƝPDV DUGDUEDELHGULHP /LHOƗNRWLHV GDUED YLHWƗV NXU RUJDQL]ƗFLMDV GDUEƯED QDY VDLVWƯWD DU LQYDOƯGLHP GDUED YLGL VSHFLƗOL QHSLHOƗJRLQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗP,QYDOƯGXYLHGRNOLYDLVnjG]ƯEDVGDUEDGHYƝMVELHåLYLHQQHX]WYHUQRSLHWQL EHWGDUEDUH]XOWƗWXXQGDUEDYHLNãDQDVƗWUXPXQRLQYDOƯGDVDJDLGDWƗGXSDãXNƗQRYHVHODFLOYƝND Ä1DYQHNƗGXDWODLåX7LHãLWƗSDWMƗGDUDWDVSDWVGDUEVXQWƗGƗSDãƗYHLGƗ´ .RPXQLNƗFLMDVSUREOƝPDVURGDVQRWƗNDNROƝƧLGDUEDYLHWƗQH]LQDNƗNRQWDNWƝWLHVDULQYDOƯGXOƯG] DUWRLQYDOƯGLDUƯSDãLEDLGƗVQRFLWXFLOYƝNXDWWLHNVPHVNDVQHYLHQPƝULUSR]LWƯYD Ä,UDWNDUƯJVQRWƗNƗPnjVX]ƼHPVNROHNWƯYVMRQHYLVL]LQDSDUPXPVLQIRUPƗFLMXXQQH]LQDNƗDU PXPVNRQWDNWƝWLHVVDUXQƗWLHV´ 7LNDDW]ƯWVNDLQYDOƯGLHPNXULHPYLƼXLQYDOLGLWƗWHLUUHG]DPDLUGDXG]JUnjWƗNDWUDVWGDUEXWRQRWXUƝW NƗDUƯGDXG]OLHOƗNDVSUREOƝPDVGDUEDYLHWƗNRQWDNWƝMRWLHVDUNROƝƧLHPGDUEDGHYƝMLHPXQNOLHQWLHP 'DåƗGDLUGDUEDGHYƝMXDWWLHNVPHSUHWGDUELQLHNXNXUãLHJXYLVLQYDOLGLWƗWL-DWLHNVDJODEƗWDVGDUED VSƝMDVWDGGDUEDGHYƝMVYDUQƗNWSUHWƯGDUELQLHNDPNXUãQRGDUELQƗWƯEDVODLNƗLHJXYLVLQYDOLGLWƗWL Ä(VYLVSƗUHVVWUƗGƗMXVDYƗYHFƗGDUEDYLHWƗVOLPQƯFƗDUƯHVQRPƗVLƼDVDL]JƗMXPDQLSƗUYHGDX] YLHJOƗNXGDUEXWDJDGHVSLHGDWRUDVWUƗGƗMX´ 7DþX VDOƯG]LQRãL OLHOD GDƺD LQYDOƯGX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV QR VDYƗP GDUED YLHWƗP DL]LHW JDOYHQRNƗUWSƝFSDãXYƝOƝãDQƗVMRYLƼLYDLUVQHMnjWDVSLHWLHNDPLSƗUOLHFLQƗWLSDUVHYLLQYDOƯGLNƺnjVWYLHJOL LHVSDLGRMDPLXQGDUEDGHYƝMLELHåLLHJDOYRGDUELQLHNDPNXUãLHJXYLVLQYDOLGLWƗWLNDYLƼDPãLVGDUEVQDY SLHPƝURWVXQWƗGƝMƗGLLHWHNPƝWRNDLQYDOƯGVDL]LHWQRGDUEDMREDLGƗVNDSƝFDWODLãDQDVEnjVGDXG] JUnjWƗNDWUDVWGDUEXQHNƗSDãDPDL]HMRW Ä(VQRELMRVNDVDPD]LQƗVXQHVƗWUƗNDL]JƗMXFLWƗGƗNYLƼLYDUƝMDDUWƗGXSDQWXDWODLVWNDSƝFWDP YDLUVQHNXUGDUEXQHYDUƝVDWUDVW´

,]JOƯWƯEDVLHJnjãDQDVXQSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMDV ,QYDOƯGL ODESUƗW L]PDQWRWX GDåƗGDV SDSLOGX L]JOƯWƯEDV LHVSƝMDV EHW YLƼLHP WUnjNVW LQIRUPƗFLMDV JDQ SDU LHVWƗGƝP NXU YLƼL YDU LHJnjW L]JOƯWƯEX YDL WR SDSLOGLQƗW GDåƗGRV NXUVRV XQ VHPLQƗURV JDQ DUƯ SDU DSPDNVXMRLQYDOƯGLQHYDUDWƺDXWLHVPDNVDVL]JOƯWƯEXQRVDYDQHOLHOƗLQYDOLGLWƗWHVSDEDOVWD Ä(VODESUƗWPƗFƯWRVNDXWNRVRFLƗOXEHWYDMDJDWNDOQDXGX´ 7LND QRUƗGƯWV ND WUnjNVW LQIRUPƗFLMDV SDU LHVSƝMƗP PƗFƯWLHV EH] PDNVDV SLHPƝUDP %XOGXUX PHGLFƯQDVVNROƗNƗDUƯSDU19$SLHGƗYƗWDMƗPSDSLOGXDSPƗFƯEDVLHVSƝMƗPEH]GDUEQLHNLHP7LNDLGDƺD LQYDOƯGXL]PDQWR19$DSPƗFƯEDVMRGDXG]LHPWUnjNVWLQIRUPƗFLMDVSDUãƗGƗPLHVSƝMƗP Ä(VQH]LQXPDQLUWƗGDVDMnjWDWƗGDGRPDNDQHNXUQHYDULHVWƗWLHV´

,HPHVOLNƗSƝFLQYDOƯGLQHVWUƗGƗXQQHYƝODVVWUƗGƗW ,QYDOƯGX QHVWUƗGƗãDQDV LHPHVOL LU YDLUƗNL SVLKRORƧLVNLH LQIRUPƗFLMDV XQ L]JOƯWƯEDV WUnjNXPV GDUED YLGHV QHDWELOVWƯED LQYDOƯGX YDMDG]ƯEƗP .Ɨ JDOYHQLH WLND PLQƝWL SVLKRORƧLVND UDNVWXUD LHPHVOL LQYDOƯGL QHYDU VDƼHPWLHV SƗUYDUƝW VHYL QDY SLHWLHNDPD PRWLYƗFLMD LU QHJDWƯYD LHSULHNãƝMƗ SLHUHG]H VDƼHPWV DWUDLGƯMXPVLUEDLOHVQRMDXQƗQRGDUEDNROƝƧXXQGDUEDGHYƝMXDWWLHNVPHV'LVNXVLMƗVWLNDQRUƗGƯWVND QDYSLHWLHNDPLSODãLSLHHMDPDLQIRUPƗFLMDSDULHVSƝMDPƗPLQYDOƯGLHPSLHPƝURWƗPGDUEDYLHWƗP ,QYDOƯGLHPNXULHPLQYDOLGLWƗWHLUMDXNRSãEƝUQƯEDVLUVDUHåƧƯWƗNDWUDVWGDUEXMRYLƼLHPLULHUREHåRWDV

22


L]JOƯWƯEDVLHJXYHVLHVSƝMDVNƗDUƯLHUREHåRWLOƯG]HNƺLODLDSPDNVƗWXL]JOƯWƯEXOƯG]DUWRSURIHVLMDVLHJnjãDQD NƺnjVWSUREOHPƗWLVNDWDþXSURIHVLMDLUEnjWLVNVIDNWRUVODLYHLNVPƯJLDWUDVWXGDUEXXQVWUƗGƗWXNƗGƗVWDELOƗ VSHFLDOLWƗWƝ 'DƺDLQYDOƯGXDUƯQHYƝODVVWUƗGƗWMRGDUEDYLHWƗGDUEDGHYƝMLYLƼXVQHX]WYHUSLHWLHNDPLQRSLHWQLXQ ELHåL QHFHQãDV QƗNW SUHWƯ LQYDOƯGLHP SLHOƗJRMRW GDUED YLGL XQ VDPD]LQRW GDUED VWXQGDV XQ DUƯ GDUED DSMRPX

,HPHVOLNƗGƝƺLQYDOƯGLVWUƗGƗXQYƝODVVWUƗGƗW .ƗYLHQXQRJDOYHQDMLHPLHPHVOLHPPLQƝMDQDXGXMRLQYDOƯGXSDEDOVWLLUPD]LXQDUWLHPQHSLHWLHN ODLVSƝWXSDWVWƗYƯJLVHYLQRGURãLQƗW2WUVVYDUƯJƗNDLVIDNWRUVLUWDVNDLQYDOƯGLYƝODVNDXWNRGDUƯWMXVWLHV QRGHUƯJLVDELHGUƯEƗSLHƼHPWLLHVSƝMDNRQWDNWƝWLHVDUFLWLHPFLOYƝNLHPQHYLVQRãƷLUWLVƝGƝWPƗMƗV Ä(VGRPƗMXNDLUƺRWLƺRWLVYDUƯJLNDHVLYDMDG]ƯJVNDWXYDULNDXWNRSDGDUƯWQHVƝGƝWWLNDLPƗMƗV PDWHULƗODLV±DOJDNDXWNƗGD8QWRPƝULUWƗGDVDMnjWDNDWXYDULNDXWNRGDUƯW´ Ä/DLFHOWXVDYXSDãDS]LƼXWDVSULHNVNDWXFLWDPYDULSDOƯG]ƝWMnjWLHVQRGHUƯJVFLWDP´

,HWHLNXPLLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVX]ODERãDQDL ,HWHLNXPXVLQYDOƯGXVLWXƗFLMDVX]ODERãDQDLYDULHGDOƯWGLYƗVJUXSƗVLHWHLNXPLNXUXƯVWHQRãDQDVDLVWƯWD DUSDãDLQYDOƯGDSHUVRQƯEXXQWƗGLNXUXƯVWHQRãDQƗQHSLHFLHãDPVYDOVWVYDLFLWXLQVWLWnjFLMXDWEDOVWV *DOYHQDLV LHWHLNXPV SDãLHP LQYDOƯGLHP ± NƺnjW GURãƗNLHP SDãSƗUOLHFLQƗWƗNLHP XQ X]ƼƝPƯJƗNLHP PD]ƗN EDLGƯWLHV âHLW YDUƝWX SDOƯG]ƝW GDåƗGL SHUVRQƯEDV SLOQYHLGRãDQDV DWWƯVWƯEDV NXUVL SVLKRORJD EH]PDNVDVDWEDOVWVXQSDGRPV 6DYXNƗUWLQYDOƯGLX]VNDWDNDEnjWXMƗPDLQƗVDUƯDSNƗUWƝMRFLOYƝNXDWWLHNVPHL 9DLUXPƗ JDGƯMXPX WRPƝU QHSLHFLHãDPV YDOVWV SDãYDOGƯEX YDL GDåƗGX 192 DWEDOVWV $SNRSRMRW VDFƯWRJDOYHQLHLHWHLNXPLLUãƗGL Ź L]YHLGRW LQYDOƯGLHP SLHHMDPXV LQIRUPƗFLMDV DYRWXV ODL EnjWX SODãƗNDV LHVSƝMDV X]]LQƗW SDU QRGDUELQƗWƯEDVLHVSƝMƗPDSPƗFƯEXUHKDELOLWƗFLMXXQLQYDOƯGXWLHVƯEƗP Ź OLNXPGRãDQƗNRQNUHWL]ƝWLQYDOƯGXGDUEDWLHVƯEDVSULHNãURFƯEDVXQGDUEDGHYƝMXSLHQƗNXPXV Ź VSHFLDOL]ƝWXX]ƼƝPXPXGLELQƗãDQDNXUWLNWXQRGDUELQƗWLWLNDLLQYDOƯGL
,167,78&,21Ɩ/$,6$7%$/676,19$/Ʈ'812'$5%,1Ɩ7Ʈ%$, (.63(5789,('2.ƹ, 9LHQVQRSƝWƯMXPDX]GHYXPLHPLULHJnjWXQL]DQDOL]ƝWLQIRUPƗFLMXSDUVDELHGUƯEDVLQWHJUƗFLMDVVRFLƗOR PHKƗQLVPXGDUEƯEX±DSWDXMƗMRWYDOVWVLQVWLWnjFLMXVSHFLƗOLVWXVXQVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYMXV NXULQHSDVWDUSLQƗWLLUDWELOGƯJLYDLLHLQWHUHVƝWLLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQƗ

%H]GDUEQLHNXDSPƗFƯED 19$SLHGƗYƗPRGXOƗURDSPƗFƯEX DSPƗFƯEXSURJUDPPDV]LQƗãDQXSLOQYHLGHL ±PRGXƺXDSPƝUƗ 9LVDV SURJUDPPDV WLHN SLHGƗYƗWDV FLOYƝNLHP NXULHP LU EH]GDUEQLHND VWDWXVV WVN DUƯ FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWLâƯVDSPƗFƯEXSURJUDPPDVYDUƺRWLODELQRGHUƝWFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLNXULPHNOƝSDSLOGX QRGDUERãDQRV $SPƗFƯEDV LU SDUHG]ƝWDV SD þHWUƗP VWXQGƗP GLHQƗ NDV FLOYƝNLHP SLUPVSHQVLMDV XQ SHQVLMDV YHFXPƗ NƗ DUƯ FLOYƝNLHP NXULHP LU LQYDOLGLWƗWH OLHOƗ PƝUƗ DWYLHJOR DSPƗFƯEX X]ODER WƗV NYDOLWƗWL.RSXPƗDSPƗFƯEXLOJXPVLUPƝQHãL 3LHGƗYƗMRW ãƗGD YHLGD DSPƗFƯEDV FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL MƗƼHP YƝUƗ YDL PƗFƯEX LHVWƗGƝ NDV RUJDQL]Ɲ ãƯV DSPƗFƯEDV LU LHVSƝMD LHNƺnjW FLOYƝNLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP 6YDUƯJL LU ODL DSPƗFƯEX YLHWDVEnjWXSLHOƗJRWDVFLOYƝNLHPDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP9HLFRWPRGXOƗURDSPƗFƯEXãƗGDVVWLQJUDV SUDVƯEDVQHWLHNQRWHLNWDVWDþXRUJDQL]ƝMRWSURIHVLRQƗORDSPƗFƯEXULVNDJUXSƗPYLHQVQRQRVDFƯMXPLHP LUSLHOƗJRWDYLGH7ƗVSLHOƗJRãDQDLWLHNDWYƝOƝWVDUƯ¿QDQVƝMXPV

,HWHLNXPL /DLSURGXNWƯYƗNXQNYDOLWDWƯYƗNUHDOL]ƝWX19$RUJDQL]ƝWƗVDSPƗFƯEDVQHSLHFLHãDPDVDGDUEƯEDDU SDãYDOGƯEƗP /DL DUƯ SDãYDOGƯEDV QHUDNVWD SURMHNWXV EH]GDUEQLHNX QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQDL WR GDUDGDUEDGHYƝMVYDLL]JOƯWƯEDVLHVWƗGH WRPƝUQRSDãYDOGƯEDVDWEDOVWDLUDWNDUƯJDWHOSXSLHPƝURãDQD DSPƗFƯEDLFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL&LWVDVSHNWVNXUDUƯLUQHSLHFLHãDPVSDãYDOGƯEXDWEDOVWVLUYLGHV SLHHMDPƯEDVQRGURãLQƗMXPVODLFLOYƝNLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPYDUƝWXEH]JUnjWƯEƗPL]NƺnjWQRVDYƗP PƗMƗPXQQRNƺnjWOƯG]PƗFƯEXYLHWDL

6XEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDV JDGƗYLVƗ/DWYLMƗL]YHLGRWDVVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL JDGƗQRGDUEDGHYƝMXSXVHVLUSLHSUDVƯWDVVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL 9LVYDLUƗNFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLQRGDUELQD=HPJDOHVUHƧLRQVWDG/DWJDOH5ƯJDXQ9LG]HPH 6XEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVLUWUƯVSDVƗNXPXYLU]LHQL ,QYDOƯGD EH]GDUEQLHND GDUED SUDNVH 7DMƗ LHVDLVWƗV LQYDOƯGL YHFXPƗ QR OƯG] JDGLHP MD LHJXYXãL DXJVWƗNR YDL SURIHVLRQƗOR L]JOƯWƯEX MD EHLJXãL SURIHVLRQƗOƗV SƗUNYDOL¿NƗFLMDV NXUVXV MD GDUEDSLHUHG]HSURIHVLMƗLUPD]ƗNDSDUJDGX ,QYDOƯGX EH]GDUEQLHNX SLOQYHLGHV SURJUDPPD VXEVLGƝWDMƗ GDUED YLHWƗ QR JDGX YHFXPD OƯG] SHQVLMDL ±LHVDLVWƯãDQƗVQRWHLNXPLWƗGLSDãLNƗLHSULHNãƝMDLJUXSDL $WEDOVWVLQYDOƯGLHPEH]GDUEQLHNLHPSURIHVLRQƗORSUDVPMXDSJXYHLVXEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗ±DWWLHFDV X] FLOYƝNLHP GDUEVSƝMDV YHFXPƗ 9DU VWUƗGƗW MHENXUƗ SURIHVLMƗ MD WDV QDY SUHWUXQƗ DU /DWYLMDV SURIHVLMXNODVL¿NDWRUX±DWELOVWRãLL]JOƯWƯEDLXQNYDOL¿NƗFLMDL 6XEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVWLHNRUJDQL]ƝWDVX]GLYLHPJDGLHP6XEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗEH]GDUEQLHNDP ± LQYDOƯGDP WLHN PDNVƗWD PLQLPƗOƗ GDUED DOJD DSPDNVƗWV WLHN GDUED YDGƯWƗMV NDV SDOƯG] MDXQDMDP GDUELQLHNDPDSJnjWYLHQXYDLRWUXGDUEX'DUEDGHYƝMDPLUMƗVHG]VRFLƗODLVQRGRNOLVRWUDMƗJDGƗMƗVHG] DUƯQRPLQLPƗOƗVDOJDV 3ƝF ãƯ ODLND SHULRGD GDUEƗ SDOLHN SXVH QR LHVDLVWƯWDMLHP VXEVLGƝWDMƗV GDUED YLHWƗV ,HPHVOL SDãL LQYDOƯGL QHYƝODV WXUSLQƗW VWUƗGƗW DL]ELOGLQƗV DU YHVHOƯEDV VWƗYRNOL 'DUED GHYƝML QHYƝODV WXUSLQƗW
QRGDUELQƗWLQYDOƯGXSDSLOGXDWELOGƯEDELHåDVVOLPRãDQDV JDGƗYLVYDLUƗNVXEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVLQYDOƯGXVQRGDUELQƗMDSDãYDOGƯEDV6,$]HPQLHNX VDLPQLHFƯEDVVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVSDãYDOGƯEXLHVWƗGHV,QYDOƯGLYLVYDLUƗNELMDQRGDUELQƗWLãƗGƗV SURIHVLMƗVDSUnjSƝWƗMVJUƗPDWYHGLVãXYƝMVGDWRURSHUDWRUVODELHNƗUWRãDQDVVWUƗGQLHNVSDYƗUDSDOƯJV LQIRUPƗFLMDVLHYDGƯãDQDVRSHUDWRUVOLHWYHGLV JDGƗ ELMD JUnjWƯEDV DWUDVW GDUED GHYƝMXV NDV YƝOƝWRV YHLGRW VXEVLGƝWƗV GDUED YLHWDV EHW ãREUƯGYDLUVWƗQDY*UnjWƯEDVVDJƗGƗDWUDVWGDUEDGHYƝMDYƝOPƝPSLHPƝURWXGDUEDƼƝPƝMX±LQYDOƯGX 19$YHLFDQHOLHOXSƝWƯMXPXDS]LQRWGDUEDGHYƝMXSLHSUDVƯMXPXXQFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYƝOPHVNƗGƗV SURIHVLMƗVODESUƗWYLƼLWLNWXQRGDUELQƗWL6HFLQƗMXPVELMDWƗGVNDGDUEDGHYƝMXYƝOPHVQHVDNUƯWDULQYDOƯGX YƝOPƝP3LHPƝUDPGDUEDGHYƝMLSLHSUDVDãXYƝMXVLQYDOƯGLYLVYDLUƗNYƝODVVWUƗGƗWSDUDSUnjSƝWƗMLHP3ƝF LHJnjWDMLHPGDWLHPYDUVHFLQƗWNDFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLWRPƝUGLH]JDQDGHNYƗWLL]YƝUWƝVDYDVLHVSƝMDV XQYƝODVEnjWQRGDUELQƗWLWƗGƗVVSHFLDOLWƗWƝVNXUDVYDLUƗNYDLPD]ƗNDWELOVWYLƼX¿]LVNDMƗPLHVSƝMƗP JUƗPDWYHGLV GDWRURSHUDWRUV SDOƯJVWUƗGQLHNV VDUJV 6DYXNƗUW GDUED GHYƝML YDLUƗN YƝODV GDUELQLHNXV WƗGƗVVSHFLDOLWƗWHVNXUƗVYDMDG]ƯJDOLHOƗNDVORG]HSLHPƝUDPãXYƝMVUDåRãDQDVRSHUDWRUV 3UREOƝPDVUDGDDUƯLQYDOƯGXYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV±QHYLHQPƝUYLVLYDUQRVWUƗGƗWJDGXVVXEVLGƝWDMƗ GDUEDYLHWƗ

,HWHLNXPL 1HSLHFLHãDPDV L]PDLƼDV OLNXPGRãDQƗ NDV QRWHLNWX ND GDUED GHYƝMDP NDV QRGDUELQD LQYDOƯGX LU ]LQƗPDV QRGRNƺX DWODLGHV WDV YHLFLQƗWX GDUED GHYƝMXV SLHƼHPW GDUEƗ YDLUƗN FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL DSPƗFƯWYLƼXVXQSDWXUƝWLOJVWRãL 1HSLHFLHãDPLQRWHLNXPLNDVUHJXOƝWXNDX]VWUƗGƗMRãDMLHPX]ƼƝPXPƗMƗƼHPGDUEƗYLHQVFLOYƝNV DULQYDOLGLWƗWLWƗWDVGDUERMDVFLWƗVYDOVWƯVSLHPXPVYƝOQDY7DVDWYLHJORWX19$GDUEXYHLFLQƗWXãR FLOYƝNXQRGDUELQƗWƯEX

(6)SURMHNWVÄ$SPƗFƯEXQRGURãLQƗãDQDVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDJUXSƗP LHNƺDXMRWLQIRUPƗFLMDVXQNRPXQLNƗFLMXDWEDOVWXLQYDOƯGLHP´ 3URIHVLRQƗODMƗ DSPƗFƯEƗ XQ SƗUNYDOL¿NƗFLMƗ YDU LHVDLVWƯWLHV WLNDL WLH FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWL NXUL LU LHJXYXãLEH]GDUEQLHNDVWDWXVXXQUHƧLVWUƝMXãLHV19$6DOƯG]LQRWLHSULHNãƝMRJDGXVWDWLVWLNXYDUVHFLQƗW NDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLVNDLWVNXULYƝODVPƗFƯWLHVLUSLHDXG]LV/LHODQR]ƯPHLULQIRUPƗFLMDVSLHHMDPƯEDL NƗDUƯWDPNDPƗFƯEXSURFHVƗFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLVDƼHPPƗFƯEXVWLSHQGLMXJDGƗDSPƗFƯEƗV ULVND JUXSƗP LHVDLVWƯWL LQYDOƯGL EH]GDUEQLHNL SƗUNYDOL¿NƗFLMDV SURJUDPPƗV ± NYDOL¿NƗFLMDV SDDXJVWLQƗãDQDVSURJUDPPƗV±FLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL ,]JOƯWƯEDV LHVWƗGƝP NXUDV RUJDQL]Ɲ SURJUDPPX LHYLHãDQX LU LHVSƝMDV SLHOƗJRW LQIUDVWUXNWnjUX WLHãL FLOYƝNLHPDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPJDGƗYHLNWLLQIUDVWUXNWnjUDVSLHOƗJRMXPL)LQDQVƝMXPVWLHN SDUHG]ƝWVQR(6)OƯG]HNƺLHP ,HVDLVWRWLHV ãDMƗV DSPƗFƯEX SURJUDPPƗV FLOYƝNDP DU LQYDOLGLWƗWL LU LHVSƝMD VDƼHPW SVLKRORJD XQ HUJRWHUDSHLWD NRQVXOWƗFLMDV JDGƗ YHLNWDV SVLKRORJD NRQVXOWƗFLMDV HUJRWHUDSHLWD NRQVXOWƗFLMDV JDGƗDSPƗFƯEDVEHLJXãLFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLQRWLHPLHNƗUWRMXãLHVGDUEƗ 3UREOƝPDVUDGDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWL]HPDLVL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV1RFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLNXUL X]VƗNXãLDSPƗFƯEDVDXJVWƗNƗL]JOƯWƯEDLUWLNDL 3LHPƝUDPMDFLOYƝNDPLUDXJVWƗNƗDUKLWHNWD L]JOƯWƯEDVLWXƗFLMƗMDYLƼã]DXGƝMLVNƗMDVGDUEXYLƼã]DXGƝVUHWRVJDGƯMXPRVSURIHVLRQƗOƗV]LQƗãDQDV VDJODEƗMDV 6DYXNƗUW MD FLOYƝNDP LU ELMXVL SURIHVLRQƗOƗ L]JOƯWƯED SLHPƝUDP ãRIHULV WUDNWRULVWV SƝF ãƗGDYHLGDWUDXPDVDWMDXQRWVDYDVLHPDƼDVLHSULHNãƝMƗVSHFLDOLWƗWƝQDYLHVSƝMDPV19$SLHGƗYƗWƗV DSPƗFƯEDVYDUSDSLOGLQƗW]LQƗãDQDVYLHQƗYDLRWUƗMRPƗWƗVLUNYDOL¿NƗFLMDVFHOãDQDVSURJUDPPDVNDV X]ODERFLOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLNRQNXUƝWVSƝMXGDUEDWLUJnjEHWQHSURJUDPPDVNXUDVSLHGƗYƗSƗUNYDOL¿NƗFLMDV LHVSƝMDV5HƗOƗVLWXƗFLMDLUWƗGDNDL]HMRWDSPƗFƯEDVSDWSXVHQHVSƝMLHNƗUWRWLHVGDUEƗ
,HWHLNXPL &LOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL NXUL YƝODV L]LHW DSPƗFƯEX SURIHVLRQƗOR SƗUNYDOL¿NƗFLMX YDL NYDOL¿NƗFLMDV FHOãDQXLHSULHNãLUMƗSDLQWHUHVƝMDVSLHGDUEDGHYƝMLHPYDLDSJnjVWRWYLHQXYDLRWUXSURIHVLMXYLƼLDWUDGƯV GDUEX ,]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝPSLUPVDSPƗFƯEXJUXSXNRPSOHNWƝãDQDVYLHQƗYDLRWUƗVSHFLDOLWƗWƝVDGDUEƯEƗDU GDUEDGƝYƝMXMƗQRVNDLGURQHSLHFLHãDPDLVSLHSUDVƯMXPVYDLSƝFãRNXUVXEHLJãDQDVFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL YDUƝVGDEnjWGDUEXNƗGƗX]ƼƝPXPƗ

,QYDOƯGXLHVDLVWƯãDQDGDUEDWLUJnjUHƧLRQRV -ƝNDESLOV JDGƗEH]GDUEQLHNXNRSVNDLWV-ƝNDESLOVUDMRQƗLU-ƝNDESLOVSLOVƝWƗFLOYƝNLQRWLHP FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWL ±  ,HSULHNã FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL ELMXVL WƗGD SƗUOLHFƯED ND VWƗMRWLHV EH]GDUEQLHNX X]VNDLWƝ YDU ]DXGƝW HVRãR LQYDOLGLWƗWHV SHQVLMX WDJDG WDV WƗ QDY ± XQ DWVDXFƯED QR FLOYƝNXSXVHVLUDXJXVLâLHFLOYƝNLVWUƗGƗMRWVDƼHPDOJXXQSHQVLMX -ƝNDESLOV19$¿OLƗOHSLHGƗYƗþHWUXVJDOYHQRVQRGDUELQƗWƯEDVSDVƗNXPXVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL $OJRWLHSDJDLGXVDELHGULVNLHGDUELJDGƗWDMRVLHVDLVWƯMƗVFLOYƝNLJDGƗFLOYƝNLDU LQYDOLGLWƗWL âLV QRGDUELQƗWƯEDV SDVƗNXPV QRGURãLQD FLOYƝNLHP LHVSƝMX NDXW QHLOJX ODLNX XQ PƝQHãL QRGURãLQƗWVHYGDUEXâLHFLOYƝNLVWUƗGƗSLOVƝWDVODELHNƗUWRãDQDVGDUERV$OJRWLHSDJDLGX VDELHGULVNLHGDUELSƗUVYDUƗLUSDãYDOGƯEXX]ƼƝPXPRV 3DVƗNXPL NRQNXUƝWVSƝMDV SDDXJVWLQƗãDQDL ,HVSƝMD SLHGDOƯWLHV PRGXOƗUDMƗV SURJUDPPƗV YLVSƗUƝMDLV GDUED PHNOƝãDQDV NXUVV GDUED OLNXPGRãDQDV SDPDWL X]ƼƝPƝMGDUEƯEDV SDPDWL PƗFƯãDQƗVSUDVPMXDWWƯVWƯãDQDâDMƗVDSPƗFƯEƗVYDULHVDLVWƯWLHVGDUEDPHNOƝWƗMLXQQDYREOLJƗWV QRWHLNXPV ND ãLHP FLOYƝNLHP LU MƗUHƧLVWUƝMDV NƗ EH]GDUEQLHNLHP JDGƗ ãDMƗ SDVƗNXPƗ LHVDLVWƯMƗVFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLJDGƗ±SLHFL 0ƗFƯEXSLHHMDPƯEDFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLJDGƗELMDSOƗQRWVLHVDLVWƯWDSPƗFƯEƗVFLOYƝNXVDU ƯSDãƗPYDMDG]ƯEƗP3DJDLGƗPãDMƗDNWLYLWƗWƝLHVDLVWƯMXãLHVLQYDOƯGLEH]GDUEQLHNL0ƗFƯEDVQRWLHN ãƗGƗV SURJUDPPƗV GDWRUD DSPƗFƯED LQIRUPƗFLMDV LHYDGƯãDQDV RSHUDWRUV ÀRULVWV JUƗPDWYHGLV IUL]LHULVPD]XPWLUG]QLHFƯEDVSƗUGHYƝMVHNVSHGLWRUV ,QYDOƯGX EH]GDUEQLHNX VXEVLGƝWƗ QRGDUELQƗWƯED NDV VHNPƝ LHNƗUWRãDQRV SDWVWƗYƯJƗ GDUEƗ SLOQYHLGRGDUEDSUDVPHVXQLHPDƼDV3DVƗNXPVWLHNƯVWHQRWVWUƯVYLU]LHQRV Ź LQYDOƯGX QROƯG]JDGXVYHFX GDUEDSUDNVHSLHGDUEDGHYƝMD Ź SURIHVLRQƗOR SUDVPMX SLOQYHLGHV SURJUDPPD QR JDGX OƯG] YDOVWƯ QRWHLNWDMDP SHQVLMDV YHFXPDP Ź DWEDOVWV SURIHVLRQƗOR SUDVPMX SLOQYHLGHL 3DVƗNXPƗ LHVDLVWƯMƗV LQYDOƯGL JDGD VHSWHPEUƯGDUEXLUEHLJXãLFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLQRWLHPGDUEƗLHNƗUWRMXãLHVFLOYƝNLãƗGƗV VSHFLDOLWƗWƝV GDLƺGƗU]QLHNV OLHWYHGLV NRNDSVWUƗGHV RSHUDWRUV ELEOLRWHNƗUH 7UƯV FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWLLHNƗUWRMƗVGDUEƗSLHFLWLHPGDUEDGHYƝMLHP 'DUED YLHWDV LHNƗUWRãDQDL LHNƗUWX LQVWUXPHQWX PƝEHƺX LHJƗGHL GDUED GHYƝMV YDU VDƼHPW OƯG] /9/LUDUƯGRWƗFLMDOƯG]/9/±WƗWLHNSLHãƷLUWDWDGMDLUHUJRWHUDSHLWDVOƝG]LHQVNDFLOYƝNDP DU LQYDOLGLWƗWL LU QHSLHFLHãDPV ƯSDãV DSUƯNRMXPV GDUED YLHWDL 3DVƗNXPV LU SRSXOƗUV -ƝNDESLOV UDMRQƗ ±VXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVLUL]YHLGRWDVLQYDOƯGLHP6HSWHPEUƯGDUEXEHLG]FLOYƝNLXQVHSWLƼLMDX LHNƗUWRMXãLHVGDUEƗýHWULSDOLHNSLHLHSULHNãƝMLHPGDUEDGHYƝMLHPWUƯVLHNƗUWRMXãLHVGDUEƗSLHFLWLHP GDUEDGHYƝMLHPãƗGƗVSURIHVLMƗVGDLƺGƗU]QLHNVNRNDSVWUƗGHVVSHFLƗOLVWVELEOLRWHNƗUV6XEVLGƝWRGDUED YLHWX L]YHLGƝ YDLUƗN LHVDLVWƗV ODXNX WHULWRULMƗV G]ƯYRMRãLH GDUED GHYƝML $NWƯYDV LU UDMRQD SDãYDOGƯEDV 3LOVƝWƗGDUEDGHYƝMLQDYWLNDNWƯYL3UREOƝPDVGDUEDGHYƝMLHPUDGDWDVNDLUMƗSLHPDNVƗSLHGDUEDDOJDV &LWLWRQHYDUDWƺDXWLHVDOJDVLUPD]DVQDYLHLQWHUHVƝWVDUƯFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL/ƯG]ãLPVDGDUEƯEDDU GDUEDGHYƝMLHPLUELMXVLYHLNVPƯJD /DEDVDGDUEƯEDLUDU-ƝNDESLOV,QYDOƯGXELHGUƯEXNDVLUL]YHLGRMXVLYLHQXGDUEDYLHWX±JUƗPDWYHGLP
6DELHGULVNƗP RUJDQL]ƗFLMƗP LU SUREOƝPDV DU QRGRNƺX QRPDNVX ODL WR ULVLQƗWX LU MƗVDGDUERMDV DU SDãYDOGƯEƗP -ƝNDESLOV LQYDOƯGLHP LU LHVSƝMD PƗFƯWLHV DUƯ 6RFLƗOƗV LQWHJUƗFLMDV FHQWUƗ -njUPDOƗ %HW OƯG]ãLQƝMƗ SLHUHG]HOLHFLQDNDFLOYƝNLYƝODVPƗFƯWLHVQHWƗOXQRVDYDVG]ƯYHVYLHWDV 3DãUHL]19$-ƝNDESLOV¿OLƗOƝWLHNUHDOL]ƝWV(6)SURMHNWVLQYDOƯGLHPNDVLUELMXãLLOJVWRãLEH]GDUEQLHNL YLƼLWLHNQRGDUELQƗWLNRNDSVWUƗGƝ

-HOJDYD -HOJDYDV 19$ ¿OLƗOƝ SDãODLN LU UHƧLVWUƝMXãLHV FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWL QR -HOJDYDV SLOVƝWDV ± FLOYƝNVSƗUƝMLH±QRUDMRQLHP19$GDUEƯEXLHUREHåRWDVDSVWƗNOLVNDQDYLQIRUPƗFLMDVFLNFLOYƝNXDU LQYDOLGLWƗWLUDMRQƗLUGDUEVSƝMDVYHFXPƗFLNPHNOƝGDUEX19$YDUSLHGƗYƗWQRGDUELQƗWƯEXWLNDLWLHPNDV SDãLLUWLNDNWƯYLXQDWQƗNLQWHUHVƝWLHV,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEƗGLH]JDQDNWƯYLLHVDLVWƗVYLHWƝMƗVSDãYDOGƯEDV NDV QRGDUELQD FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL JDQ NƗ SDOƯJVWUƗGQLHNXV SDãYDOGƯEƗ JDQ ELEOLRWHNƗUXV VRFLƗOƗ GDUEDYHLFƝMXV 3DãODLNVXEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVVWUƗGƗFLOYƝNLGDåƗGƗVSURIHVLMƗVVƝWQLHNVNOLHQWXUHƧLVWUDWRUV PHGLFƯQDVLHVWƗGƝSDãYDOGƯEƗ GDWRUVSHFLƗOLVWVELEOLRWHNƗUVVRFLƗODLVGDUELQLHNVUHPRQWVWUƗGQLHNV PƯNVWRURWDƺOLHWXãXYƝMVDLQDYXDUKLWHNWV 19$ ¿OLƗOƝ SLHWHLNXãLHV GDUED GHYƝML NXUL WXUSPƗN YƝODV QRGDUELQƗW FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL ,U SLHSUDVƯMXPVSƝFGDUELQLHNDSDYƗUDVSHFLDOLWƗWƝEHWƺRWLJUnjWLLUDWUDVWFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLNXUãYDUƝWX YHLNWãRGDUEXMRSDYƗUDPLUOLHODVORG]H'DUEDVORG]HLUYLHQVQREnjWLVNƗNDMLHPIDNWRULHPNDVQRVDND WRYDLVXEVLGƝWƗGDUEDYLHWDLQYDOƯGDPNƺnjVWSDUSDVWƗYƯJXGDUEDYLHWX1RLHSULHNãƝMƗPVXEVLGƝWDMƗP GDUEDYLHWƗPSDOLNXãLVWUƗGƗWSLHGDUEDGHYƝMDSDVWƗYƯJDGDUEƗLUSLHFLFLOYƝNLGLYLVDLPQLHFLVNLHSƗU]LƼL GLYLJUƗPDWYHåLXQYLHQVDGPLQLVWUDWRUV7ƗVLUSURIHVLMDVNXUƗVYDUVWUƗGƗWFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL 3DUDVWLSDJDVWRVGDUEƗWLHNƼHPWLNRQNUƝWLMDX]LQƗPLFLOYƝNL6XEVLGƝWƗGDUEDYLHWDWLHNL]YHLGRWD NRQNUƝWDPFLOYƝNDPÄ3DJDVWVMDXLHVQLHG]SURMHNWXMDXPƝUƷƝMRWX]QRWHLNWXLQYDOƯGX8]WRFLOYƝNX NR YLƼL YDUƝWX LHVDLVWƯW NDV G]ƯYR SDJDVWƗ 7ƗSDW *OnjGDV SDJDVWV /ƯYEƝU]H -DXQVYLUODXNDV SDJDVWV ±VDYXVFLOYƝNXVƼHPGDUEƗ´7RVNDLGURDUGLYLHPLHPHVOLHPQRYLHQDVSXVHVWLHNQRGURãLQƗWVGDUEV VDYDV WHULWRULMDV FLOYƝNLHP QR RWUDV SXVHV ãƯV GDUED YLHWDV LU WXYX G]ƯYHVYLHWDL NDV LQYDOƯGLHP LU ƺRWL VYDUƯJL 7LNDDW]ƯWVNDYƝOPHLHVDLVWƯWLHVGDUEƗYDLUƗNLUDWNDUƯJDQRFLOYƝNDSDãDLQYDOLGLWƗWHVUDNVWXUVQH YLHQPƝUXQYLVRVJDGƯMXPRVLUQRWHLFRãDLV.DWUVJDGƯMXPVLUDWãƷLUƯJVFLOYƝNLNDVLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãL GDUEƗLUSLHVDUG]ƯJLGDUEDL]YƝOƝÄ&LWVLQYDOƯGVSDWVUDXMDVQRPƗMƗPXQJULEVWUƗGƗW7DþXLUDUƯWƗGL GDUEDLQYDOƯGLNDVLUQRVWUƗGƗMXãLYLVXPnjåXXQLUGDEnjMXãLLQYDOLGLWƗWLYDLUVVWUƗGƗWQHYƝODV,UFLWUHL]WƗ NDQHJULELHWVWUƗGƗWMRYLƼãMDX¿]LVNLQHVSƝMWRGDUEXYHLNW&LWVSƗUYƝUWƝVDYDVVSƝMDV´1HYLHQPƝU GDUEDVDPDNVDLUQRWHLFRãDLVGDUEDL]YƝOHVIDNWRUVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLVYDUƯJLLUDUƯVRFLƗOLHNRQWDNWL NRQRGURãLQDGDUEDYLHWDÄ9LƼLQHX]WYHUWRVXEVLGƝWRGDUEDYLHWXNƗGDUEXEHWNƗL]LHãDQXFLOYƝNRV´ 6RFLƗORNRQWDNWXQRGURãLQƗãDQƗQR]ƯPƯJXLHJXOGƯMXPXYDUGRWVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVMRELHåL YLHQãLHPFLOYƝNLHPYDLUƗNSDUYLVXLUQHSLHFLHãDPDDWUDãDQƗVVDELHGUƯEƗVDYDVSLHGHUƯEDVDS]LQƗãDQƗV YLHQDLYDLRWUDLJUXSDL,HVDLVWƯãDQƗVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝSDOƯG]DUƯDNWƯYƗNLHVDLVWƯWLHV19$SDVƗNXPRV Ä'DXG]LUWƗGXFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLNXULQHYƝODVQRPƗMDVL]LHWƗUƗ9LƼXVQHSLHFLHãDPVDS]LQƗWXQ MƗLHVDLVWD VƗNRWQƝML VDELHGULVNDMƗV DNWLYLWƗWƝV WƗOƗN MDX 19$ DNWLYLWƗWƝV´ 1R DNWLYLWƗWHV YHLFLQƗãDQDV YLHGRNƺD WLND LHWHLNWV YDLUƗN LHVDLVWƯWLHV (6) SURMHNWRV NDV SDUHG] JDQ UHKDELOLWƗFLMDV LHVSƝMDV JDQ PRWLYƗFLMDVYHLFLQƗãDQDVLHVSƝMDVLQYDOƯGLHP (NVSHUWL QRUƗGƯMD ND VDELHGULVNƗV RUJDQL]ƗFLMDV ODESUƗW LHVDLVWD LQYDOƯGXV GDUEƗ L]YHLGRMRW VXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVSƝFWDPNDGVXEVƯGLMDVEHLG]DVRUJDQL]ƗFLMƗPLUJUnjWLãƯVGDUEDYLHWDVX]WXUƝW Ä$UVDELHGULVNDMƗPRUJDQL]ƗFLMƗPLUWƗNDPƝUFLOYƝNVVWUƗGƗVXEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗYLVVLUNƗUWƯEƗNDG JDGLEHLG]DVQHYDUYLƼXSDWXUƝWMRQDY¿QDQVƝMXPDDOJƗP3URWDPVSDVWƗYLHVSƝMDVDGDUERWLHVDU SDãYDOGƯEXXQWXUPHNOƝWãRDWEDOVWX´
&ƝVLV &ƝVX¿OLƗOƝ(6)SURMHNWXLHWYDURVDSPƗFƯEƗLHVDLVWƯWLLQYDOƯGL/ƯG]ãLQƝMƗSLHUHG]HOLHFLQDNDSƝF DSPƗFƯEDVEHLJãDQDVGDUEƗLHNƗUWRMDVDSPƝUDPWUHãGDƺD JDGƗL]YHLGRWDVVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVJDOYHQƗVSURIHVLMDVNXUƗVVWUƗGƗLQYDOƯGL±QDPX DSVDLPQLHNRWƗMVPDVLHULVLQIRUPƗFLMDVLHYDGƯãDQDVRSHUDWRUV6XEVLGƝWRGDUEDYLHWXL]YHLGHVDNWLYLWƗWHV LUYƝOMDXQDVGDUEDGHYƝMLYƝOLUSLHVDUG]ƯJLGDXG]XVEDLGDDWVNDLWHVXQGRNXPHQWXNƗUWRãDQDODEƗNƗ UHNOƗPDLUWDVMDNƗGVGDUEDGHYƝMVWRMDXLUSDYHLFLV3DNƗSHQLVNLãDMƗSURFHVƗLHVDLVWƗVDUƯUDMRQD SDãYDOGƯEDV 7ƗSDWNƗYLVXEH]GDUEQLHNXYLGnjDUƯEH]GDUEQLHNXLQYDOƯGXYLGnjLUƺRWLGDåƗGLFLOYƝNLWƗSƝFHNVSHUWL LU SLHVDUG]ƯJL UDNVWXURMRW LQYDOƯGXV NƗ ƯSDãX EH]GDUEQLHNX JUXSX Ä,U FLOYƝNL NDV ƺRWL DNWƯYL L]PDQWR PƗFƯãDQƗV LHVSƝMDV ,HW NYDOL¿NƗFLMDV XQ SƗUNYDOL¿NƗFLMDV NXUVRV 9LƼL PƗFƗV PRGXOƗUDMƗ DSPƗFƯEƗ L]PDQWR YLVX NR 19$ YDU SLHGƗYƗW 3URWDPV FLOYƝNL PƝƧLQD DWJULH]WLHV GDUED WLUJnj 1HYDU WƗ L]GDOƯW ND LQYDOƯGV EnjWX VDYƗGƗNV X] SƗUƝMR EH]GDUEQLHNX IRQD´ 9DLUƗNXPDP FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL LU YLGƝMƗ L]JOƯWƯEDWDVMƗƼHPYƝUƗDWELOVWRãDGDUEDPHNOƝMXPRV .ƗYLHQVQRJDOYHQDMLHPIDNWRULHPLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQƗWLNDX]VYƝUWDVDGDUEƯEDDU X]ƼƝPƝMLHP YLƼX LQIRUPƝWƯED XQ LHLQWHUHVƝWƯED ODL X]ƼƝPƝMV ƼHPWX GDUEƗ FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL LU QHSLHFLHãDPDVOLHOƗNLQRGRNƺXDWYLHJORMXPL ,QYDOƯGL LU GDåƗGX (6) SURMHNWX PƝUƷD JUXSD EnjWX QHSLHFLHãDPD WR NRRUGLQƗFLMD XQ PƝUƷWLHFƯJD YLU]ƯED

.XOGƯJD .XOGƯJDV19$¿OLƗOHVX]VNDLWƝLUYLGƝMLLQYDOƯGLJDGƗ6XEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVSDãODLNVWUƗGƗ FLOYƝNL,QYDOƯGXVQRGDUELQDGDåƗGDUDNVWXUDRUJDQL]ƗFLMDV6,$VDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDV]HPQLHNX VDLPQLHFƯEDV SDJDVWX SDãYDOGƯEDV $UƯ SURIHVLMDV LU GDåƗGDV VDUJV GDWX LHYDGƯãDQDV RSHUDWRUV VHNUHWƗUV OLHWYHGLV GƗU]QLHNV ODXNVWUƗGQLHNV ¿QDQãX GLUHNWRUV VRFLƗODLV DSUnjSƝWƗMV ORSNRSLV 6XEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVFLOYƝNLHPLUL]GHYƯJDVYLƼLVWUƗGƗXQVDƼHPPLQLPƗORDOJXJDQGUƯ]YLVLGDUED GHYƝML YƝO SLHPDNVƗ NOƗW ]HPQLHNX VDLPQLHFƯEDV SLHPƝUDP SLHPDNVƗ ODWX SLH PLQLPƗODV DOJDV GDUEDGHYƝMLPDNVƗDUƯVRFLƗOƗVLHPDNVDV 6XEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVQRGDUELQƗWLHFLOYƝNLGDUEXSƗUWUDXFJDOYHQRNƗUWGLYXLHPHVOXGƝƺ¿]LVNL QHVSƝMSLOGƯWLHVƗNWRGDUEXLUQRJXUXãLQRGDUEDVORG]HVXQSDãLQHSDJDULQDGDUEDOƯJXPXRWUVIDNWRUV LUG]HUãDQDGDåƗGDVDWNDUƯEDVWƗGƝƺLUJUnjWLL]SLOGƯWGDUEDSUDVƯEDVXQGDUEXQƗNDVSƗUWUDXNW 6YDUƯJLEnjWXSDSODãLQƗWVXEVLGƝWRGDUEDYLHWXRUJDQL]ƝãDQƗLHVDLVWƯWRSDãYDOGƯEXXQGDUEDGHYƝMX ORNXMRNƗDW]ƯPƝMDHNVSHUWLÄPXPVSDUƗGƗVJDGXQRJDGDYLHQLXQWLHSDãLGDUEDGHYƝML´

3UHLƺL JDGƗWLNDL]YHLGRWDVVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL7DJDGNDWUXJDGXWLHN L]YHLGRWDVJDGƗELMDVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDV8]JDGXSLHWHLNXãLHVGDUEDGHYƝMLODL L]YHLGRWXVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVLQYDOƯGLHP.RSãVƗNƗVLQYDOƯGXVXEVLGƝWƗQRGDUELQƗWƯEDLQYDOƯGX VNDLWVX]VNDLWƝSLHDXG]LVSLHFDVUHL]HV6ƗNXPƗMDLQYDOƯGVVDƼƝPDSHQVLMXWDGMDNDXWNXUVWUƗGƗMD SHQVLMDQHWLNDPDNVƗWDWLNDLDOJD.RSãMDXQƗ'DUEDOLNXPDVWƗãDQƗVVSƝNƗVWUƗGƗMRãDPLQYDOƯGDPLU JDQDOJDJDQSDOLHNVDYDSHQVLMDWDVLUYHLFLQƗMLVLQYDOƯGXLQWHUHVLSDUQRGDUELQƗWƯEXXQYƝOPLVWUƗGƗW 3UHLƺXDSYLGnjNXUQDYWLNƺRWLDNWƯYDHNRQRPLVNƗGDUEƯEDãƯVVXEVƯGLMDVLUSLHWLHNDPLSLHYLOFƯJDVGDUED GHYƝMLHPXQOLHODVSUREOƝPDVQDYELMXãDVDUGDUEDGHYƝMXDWUDãDQX&LOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLQRGDUELQD NRQGLWRUHMDV FHKV ãnjãDQDV X]ƼƝPXPV PHOLRUƗFLMDV X]ƼƝPXPV 192 FHQWUV XQ VRFLƗODLV GLHQHVWV 6DPƝUƗ QHDNWƯYDV LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQƗ LU SDãYDOGƯEDV *DOYHQRNƗUW WDV WLHN VNDLGURWV DU WR ND SDãYDOGƯEDVVDYRVEXGåHWRVQDYSDUHG]ƝMXãDV¿QDQVƝMXPXMDXQXGDUEDYLHWXL]YHLGHL Ä3DãYDOGƯEDV DL]ELOGLQƗVDUWƗGXOLHWXYLƼLHPQREXGåHWDSDUHG]ƝWVDOJXIRQGVNRQNUƝWDPãWDWXVNDLWDPXQLUSUREOƝPDV DUSOƗQRãDQX)DNWVLUWƗGVNDWDGNDGWLHNSOƗQRWVEXGåHWVSDãYDOGƯEDVDL]PLUVWSDUWRNDSLOVƝWƗVYDL NRQNUƝWƗSDJDVWƗLULQYDOƯGLNXULHPDUãƯPVXEVLGƝWƗPGDUEDYLHWƗPYDUƝWXSDOƯG]ƝW´
$U SDãYDOGƯEƗP SDJDVWRV 19$ ¿OLƗOHL SDãUHL] QDY L]YHLGRMXVLHV WƗGD VDGDUEƯED NƗ JULEƝWRV .Ɨ JDOYHQDLVLHPHVOVNƗSƝFFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUPD]QRGDUELQƗWLVXEVLGƝWƗMƗVGDUEDYLHWƗVWLHNX]VNDWƯWV GDUEDGHYƝMXLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPV 5XQƗMRWSDUEH]GDUEQLHNXDSPƗFƯEX3UHLƺRVWƗSDWNƗFLWXUDWVHYLãƷDVJUXSDVWLNDLEH]GDUEQLHNLHP LQYDOƯGLHPQHWLHNNRPSOHNWƝWDVMHENXUãFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLWLHNLHNƺDXWVNRSƝMƗEH]GDUEQLHNXDSPƗFƯEX JUXSƗ 7HRUƝWLVNL LU DUƯ LHVSƝMDPD LQGLYLGXƗOƗ DSPƗFƯED JDGƯMXPRV NDG FLOYƝNV WLHãƗP QHYDU WLNW QR PƗMDV ODXNƗ 7DþX SUDNWLVNL JDQGUƯ] QHLHVSƝMDPL LU QRGURãLQƗW SDVQLHG]ƝMXV LQGLYLGXƗOƗV DSPƗFƯEDV YHLNãDQDLMRYDOVWLMWDVL]PDNVƗƺRWLGƗUJL

,QYDOƯGX192YLHGRNƺLSDULQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEX ,]JOƯWƯEDVORPD ,]JOƯWƯEDLUYLHQVQRVYDUƯJƗNDMLHPIDNWRULHPNDVLHWHNPƝLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEXƮSDãLWDVDWWLHFDV X]LQYDOƯGLHPNXUX¿]LVNƗVLHVSƝMDVLUPD]LQƗMXãƗVDUƯEƝUQLHPNDPLQYDOLGLWƗWHLUMDXQRG]LPãDQDV DWELOVWRãDL]JOƯWƯEDYDUSDOƯG]ƝWDWUDVWGDUEXQƗNRWQƝ Ä-D UXQƗMDP SDU UDWLƼQLHNLHP WDG QX QHYDUDP PƝV PDONX VNDOGƯW XQ YHLNW ¿]LVNX GDUEX MD QDY L]JOƯWƯEDVHVQHYDUXQHNR0DQWƗLHVSƝMDLUOLHJWDNƗMHENXUDPFLWDPUDWLƼQLHNDP3LUPƗOLHWDL]JOƯWƯED ƺRWLVYDUƯJLWRQRGURãLQƗWMDXQREƝUQƯEDVWLHPEƝUQLHPNDPLQYDOLGLWƗWHMDXLUQRG]LPãDQDV´ 7DþXMDXYLGƝMƗVL]JOƯWƯEDVLHJXYHLQYDOƯGLHPUDGDSUREOƝPDV7ƗNƗREOLJƗWDLUSDPDWL]JOƯWƯEDVLHJXYH WDGWRDUƯLQYDOƯGLLHJnjVWYLGƝMƗVL]JOƯWƯEDVLHJXYHUDGDJUnjWƯEDVJDOYHQRNƗUWYLGHVQHSLHHMDPƯEDVGƝƺ Ä7HLUFLWVMDXWƗMXPV±DUYLGƝMRL]JOƯWƯEXLUVOLNWL9LGƝMƗL]JOƯWƯEDQDYREOLJƗWD3DEHLJWDVLUNODVHVXQ YLƼDPYDUSDWHLNW±YLVV0ƗMVNRORWƗMVX]PƗMƗPQHQƗNXQYLVV6HYLãƷLWDVLUDNWXƗOLODXNXUDMRQRV´ ,]JOƯWƯEDVNYDOLWƗWHQRSLHWQLVDWUDXFLQYDOƯGXV/DWYLMDV1HG]LUGƯJRVDYLHQƯEDVSULHNãVƝGƝWƗMV$UQROGV 3DYOLQVQRUƗGƯMDX]G]LUGHVLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVLHJXYHVSUREOƝPƗP/DWYLMƗ]HPDSDPDWL]JOƯWƯEDVNYDOLWƗWH YLGƝMƗOƯPHƼDL]JOƯWƯEDSLHHMDPDWLNDLGDåƗVYLHWƗV/DWYLMƗEHWDXJVWƗNƗL]JOƯWƯEDJDQGUƯ]QHSLHHMDPD WXONXWUnjNXPDGƝƺ Ä/LHOƗNDLGDƺDLPnjVXFLOYƝNXLUWLNDLSDPDWDL]JOƯWƯED8QNƗGD"7LHNDVWDJDGEHLG]5ƯJDVQHG]LUGƯJR LQWHUQƗWVNROX LU NODVHV OƯPHQƯ YLƼL QHSURW ULNWƯJL SDUHL]L WHLNXPX X]UDNVWƯW ,]JOƯWƯEDV NYDOLWƗWH LU ãDXVPƯJD 9LGƝMƗ L]JOƯWƯED YDL YLGƝMƗ SURIHVLRQƗOƗ L]JOƯWƯED /DWYLMƗ QHG]LUGƯJLHP LU DSJnjVWDPD GDåƗV YLHWƗV $OVYLƷRV %DOGRQƝ -njUPDOƗ YƝO NXU FLWXU QDY 3DU DXVWƗNR L]JOƯWƯEX YDUDP DL]PLUVW MR PnjVX DXJVWVNROƗV QDY WXONX 9DUDP SLHGƗYƗW VDYXV WDþX NDV WR DSPDNVƗV ± SDWV FLOYƝNV DU LQYDOLGLWƗWL" 9DOVWVWƗGDVGRWƗFLMDVQDYSDUHG]ƝMXVL´ 6DELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVÄ6XVWHQWR´YDGƯWƗMD*XQWD$QþDX]VYƝUDNDVYDUƯJDLULQGLYLGXƗOƗSLHHMD NDWUDP JDGƯMXPDP ND MƗPHNOƝ YHLGL NƗ WDP NR FLOYƝNV SURW GDUƯW DWUDVW YLVSLHPƝURWƗNR L]SDXVPL LQYDOLGLWƗWHV JDGƯMXPƗ SLHPƝUDP GDUEV SLH GDWRUD QDY YLHQƯJDLV YDULDQWV FLOYƝNDP NXUã QRQƗFLV UDWLƼNUƝVOƗ ÄLU MƗGRPƗ SDU YLHQNƗUãƗNƗP OLHWƗP 3DU SLHPƝUX ± PnjUQLHNV YLƼã LU FLHWLV QHJDGƯMXPƗ SDOLFLV X] UDWLHP JDGL QHNDG QDY VWUƗGƗMLV X] GDWRUD XQ QHNDG DUƯ QHVWUƗGƗV WLN ODEL ODL NRQNXUƝWX DU YHVHODMLHPƹRWLVYDUƯJDLULQGLYLGXƗOƗSLHHMDODLLHJnjWXL]JOƯWƯEXNDVLUƺRWLOƯG]ƯJDWDLLHSULHNãƝMDLQRGDUEHL ± LHVSƝMDPV NRQVXOWƝW YDGƯW GDUEXV PnjUQLHFƯEƗ L]VWUƗGƗW SURMHNWXV $SPƗFƯW PƗFHNƺXV 'DUƯW WƗGDV OLHWDVNXUYLƼãYDUL]PDQWRWMDXVDYDVHVRãƗVSUDNWLVNƗV]LQƗãDQDV´ ,]JOƯWƯEDVSDDXJVWLQƗãDQDXQL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEDGDåƗGXJUXSXLQYDOƯGLHPLUFLHãLVDLVWƯWDDULQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEX3DOLHOLQRWLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVLHVSƝMDVNRSXPƗYDUYHLFLQƗWDUƯYLƼXQRGDUELQƗWƯEX

19$SDNDOSRMXPXYƝUWƝMXPV 6XEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVYHLFLQDLQYDOƯGXUHKDELOLWƗFLMXXQLQWHJUƗFLMXVDELHGUƯEƗEHWSLOQƯEƗQHDWULVLQD YLƼXQRGDUELQƗWƯEDVMDXWƗMXPX*DOYHQDLVNƗSƝFLQYDOƯGLLHVDLVWƗVVXEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVLUYƝOPH QRSHOQƯW0LQLPƗOƗGDUEDDOJDNRLQYDOƯGLVDƼHPQRYLHQDVSXVHVX]ODERYLƼXPDWHULƗORVWƗYRNOLEHW
QR RWUDV SXVHV YLƼL EDLGƗV ]DXGƝW PD]QRGURãLQƗWƗ VWDWXVX NDV VDYXNƗUW VDLVWƯWV DU LHVSƝMX VDƼHPW SDãYDOGƯEDVSDEDOVWXV Ä7DVLUL]ãƷLUƯJVMDXWƗMXPVNDPD]QRGURãLQƗWDLVQHYƝODVNƺnjWSDUQRGURãLQƗWX$UGDUEXFLOYƝNVLU NƺXYLV]DXGƝWƗMV7UDQVSRUWVWDVDUƯQDYOƝWLMDVHYLãƷLLUSDWVSLHVWnjUHV6WUƗGƗMRWLUOLHOƗNLL]GHYXPLMD WDVLUUDWLƼQLHNV±QRWHLNWL´ .ULWLVNDDWWLHNVPHSUHWVXEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗPLUJDOYHQRNƗUWVDLVWƯWDDUWRLOJWVSƝMX±YDLLQYDOƯGL WDMƗVEnjVQRGDUELQƗWLDUƯSƝFWDPNDGVXEVLGƝãDQDVODLNVEHLJVLHV Ä-DUXQƗMDPSDUVXEVLGƝWDMƗPGDUEDYLHWƗPHVX]WƗPVNDWRVƺRWLVNHSWLVNL7ƗLUYHOWƯJLQRPHVWD QDXGDYLHQƯJDLVODEXPVNDWDJDGWDVFLOYƝNVYDUVWUƗGƗWSLHGDUEDGHYƝMDJDGXVDJUƗNELMDPƝQHãL WDVYHLFLQDDGDSWƝãDQRVãDMƗGDUEDYLGƝ19$VQLHG]VWDWLVWLNXSDUWRFLNFLOYƝNLYLƼLHPDULQYDOLGLWƗWL VWUƗGƗ VXEVLGƝWDMƗV GDUED YLHWƗV WDþX YLƼLHP QDY VWDWLVWLNDV FLN SƝF WƗ QRWHLNWƗ ODLND SDOLHN VWUƗGƗW ãDMƗGDUEDYLHWƗNƗSDVWƗYƯJƗGDUEƗ-ƗDW]ƯVWNDƺRWLPD]'DUEDGHYƝMVSDƼHPVDWNDOFLWXLQYDOƯGXWDV YLƼDPLUL]GHYƯJƗN´ &LWD SUREOƝPD LU GDUED YLGHV XQ ODLND RUJDQL]ƝãDQD DWELOVWRãL YHVHOR GDUELQLHNX LHVSƝMƗP 'DUED GHYƝMLHP QHLHQƗN SUƗWƗ ND LQYDOƯGLHP YDUƝWX EnjW DWãƷLUƯJDV YDMDG]ƯEDV VDYXNƗUW LQYDOƯGL EDLGƗV SDU VDYƗPYDMDG]ƯEƗPUXQƗW ÄƹRWLGDXG]LFLOYƝNLQHYDUQRVƝGƝWUDWRV$WQƗNYLHQVPDQXQVDNDÄ1HYDUƝMXQRVWUƗGƗWDVWRƼDV VWXQGDV´±QXEHWWXWDþXYDULVWXQGDVDWSnjVWLHV'DUEDGHYƝMDPXQGDUEDƼƝPƝMDPQHYHLGRMDVãLV VDYVWDUSƝMDLVNRQWDNWVODLL]UXQƗWXHOHPHQWƗUDVOLHWDV9DUEnjWLUNDXWNXUNƗGVGƯYƗQVNXUYDUDWODLVWLHV WƗVGLYDVVWXQGDVQDYMDXSUREOƝPDLOJƗNGDUEƗSDEnjW7UnjNVWLQIRUPƗFLMDV´ âDMƗ JDGƯMXPƗ LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMDV YDUƝWX EnjW WDV VWDUSSRVPV NDV LQIRUPƝ GDUED GHYƝMXV SDU LQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗPXQLHGURãLQDLQYDOƯGXVGLDORJDPDUGDUEDGHYƝMLHP Ä0ƝV SDW LHVƗNƗP DU 19$ UXQƗW ND YDMDG]ƝWX WƗGX SURMHNWX NXUƗ DSPƗFƯWX SDU NRQVXOWDQWLHP FLOYƝNXVNXULLUUDWLƼNUƝVORV7ƗLGHMDSURMHNWDPELMDWƗGDNDDSPƗFDÄDGYRNƗWXEULJƗGL´NDVLHVDLVWƗV JDQVXEVLGƝWDMƗVGDUEDYLHWƗVJDQYLVSƗUPHNOƝMRWGDUEX±SDOƯG]ƝWVDSUDVWLHVDUGDUEDGHYƝMX´ 3URMHNWL LU YLHQƯJDLV XQ JDOYHQDLV LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMX ¿QDQVƝMXPD DYRWV ,QYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMDV WƗSDWNƗFLWDVQHYDOVWLVNƗVRUJDQL]ƗFLMDV/DWYLMƗQHNƗGX¿QDQVƝMXPXQRYDOVWVQHVDƼHP Ä-ƗVDNDND/DWYLMDLUYLHQƯJƗYDOVWV(LURSƗNXUDLQDYYDOVWV¿QDQVƝMXPDVDELHGULVNƗPRUJDQL]ƗFLMƗP (VDP PƝƧLQƗMXãL UXQƗW DU YDOVWV LQVWLWnjFLMƗP SDU WR ND YDUƝWX QR YDOVWV LHQƗNXPD ãR SLHãƷLUW VDELHGULVNDMƗPRUJDQL]ƗFLMƗPJUnjWLQDYDWELOGHV´ 19$RUJDQL]ƝWƗEH]GDUEQLHNXDSPƗFƯEDSULQFLSƗLUSDUHG]ƝWDDUƯLQYDOƯGLHPWDþXJDOYHQƗSUREOƝPD LUãRNXUVXSLHHMDPƯED$WNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGDSLHHMDPƯEDVSUREOƝPDVLUDWãƷLUƯJDVSLHPƝUDP FLOYƝNLHPUDWLƼNUƝVORVWƗLUYLGHVSLHHMDPƯEDFLOYƝNLHPDUG]LUGHVWUDXFƝMXPLHPWDVLUWXONXMDXWƗMXPV Ä$SPƗFƯEƗV LU QHSLHFLHãDPL WXONL PXPV WƗGL LU EHW 19$ NOLHG] Ä'ƗUJL PDNVƗ´ 7ƗGD OnjN LU ãƯ DWWLHNVPH 1HYDU YLVXV LQYDOƯGXV X]WYHUW YLHQƗGL NDWUDL JUXSDL XQ NDWUDL LQYDOLGLWƗWHL WRPƝU LU VDYDV DWãƷLUƯEDV´

,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯED (NVSHUWX YLHGRNƺL LU DWãƷLUƯJL SDU WR NƗ RUJDQL]ƝW LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEX YDL YHLGRMRW ƯSDãXV X]ƼƝPXPXVNXUQRGDUELQƗWLWLNDLLQYDOƯGLYDLQRGDUELQRWLQYDOƯGXVNRSƗDUFLWLHP 3UHWDWVHYLãƷXLQYDOƯGLHPGRPƗWXX]ƼƝPXPXYHLGRãDQXLHELOVW*XQWD$QþDX]VYHURWNDWDVNDYƝ LQYDOƯGXLQWHJUƗFLMXVDELHGUƯEƗ Ä(VPX SUHW WƗGX PRGHOL NƗ 9ƗFLMƗ NXU LU LQYDOƯGX UDåRWQHV YLƼXV MDX QR YLGXVVNRODV DSPƗFD SDU ãXYƝMLHPLQWHJUƗFLMDVQDYQHPD]XQQHNƗGDV´ /DLLQYDOƯGLYDUƝWXX]VƗNWSDWVWƗYƯJXG]ƯYLYLƼLHPQHSLHFLHãDPLDVLVWHQWLWLHSDOƯG]ULVLQƗWDUƯYLƼX QRGDUELQƗWƯEDVMDXWƗMXPXVâƗGVPRGHOLVGDUERMDV6NDQGLQƗYLMDVYDOVWƯVWDVJDUDQWƝLQGLYLGXƗOXSLHHMX NDWUDPJDGƯMXPDPWDþXSUDVDQRYDOVWVDSPDNVƗWDVLVWHQWXGDUEX ÄVNDQGLQƗYXPRGHOLVPXPVVWLSULWƗOXOƯG]WDP3DPDWLGHMDLUDVLVWHQWLFLOYƝNLHPNDVQHWLHNDUVHYL JDOƗX]WLNLOJXODLNXFLNWDVFLOYƝNDPYDMDG]ƯJV$VLVWHQWXVDSPDNVƗYDOVWV-DXJDGRVFLOYƝNVYDU GRWLHVSURPQRPƗMƗPYLƼDPQDYMƗG]ƯYRDUVDYLHPYHFƗNLHP9HFƗNLHPQDYMƗYHOWDYLVDG]ƯYHVDYDP VOLPDMDPEƝUQDP´
ƮSDãX QRWHLNWƗP LQYDOƯGX JUXSƗP SLHPƝURWX X]ƼƝPXPX YHLGRãDQD ELMD UDNVWXUƯJV LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDVYHLGVSDGRPMXODLNƗ1HG]LUGƯJRVDYLHQƯEDVSULHNãVƝGƝWƗMV$UQROGV3DYOLQVDW]ƯVWND GDƺƝMLãƯSLHHMDVDJODEƗMXVLHVWDþXGDXG]PD]ƗNƗDSMRPƗ Ä3DGRPLMDV ODLNRV PnjVX X]ƼƝPXPRV VWUƗGƗMD FLOYƝNX DU G]LUGHV WUDXFƝMXPLHP WDJDG GDUEX YDUDPQRGURãLQƗWWLNDLFLOYƝNLHP(VQHVDNXNDYLVXYDMDG]ƝMDVDJODEƗWNƗELMDWRUHL]WDþXELMD GDXG]DVOLHWDVNDVWLNDLYHLFLQƗMDFLOYƝNXQRGDUELQƗWƯEX´ $WãƷLUƯEƗQRSDGRPMXODLNDWDJDGLQYDOƯGXGDUEXRUJDQL]Ɲ1HG]LUGƯJRVDYLHQƯEDQHVDƼHPRWQHNƗGX DWEDOVWXQRYDOVWV Ä0ƝVELMƗPYLHQDQRWƗPRUJDQL]ƗFLMƗPNXUDLSƝF3DGRPMX6DYLHQƯEDVODLNDSDOLNDVDYLƯSDãXPL/DWYLMƗ NXURVLHSULHNãGDUERMƗVGDåƗGDVUDåRWQHV-DDJUƗNELMDWƗNDSDVnjWƯMXPXVYDUƝMƗPGDEnjWQRYDOVWVNDV OLHOƗPƝUƗƺRWLGDXG]LHPFLOYƝNLHPQRGURãLQƗMDGDUEXWDGWDJDGWRRUJDQL]ƝMDPSDãLƹRWLJUnjWLLUGDEnjWYDOVWV SDVnjWƯMXPXV(VQHVDSURWXNƗSƝFPƝVQHYDUƝWXãnjWDUPLMDLVOLPQƯFƗPXQYƝONDPFLWDPPnjVXSURGXNFLMD QHNƗGƗ]LƼƗQDYVOLNWƗND%HWWƗWDVQHQRWLHN´ .Ɨ DUJXPHQWL DWVHYLãƷX X]ƼƝPXPX YHLGRãDQDL G]LUGHV LQYDOƯGLHP WLHN PLQƝWDV NRPXQLNƗFLMDV JUnjWƯEDVXQQHVSƝMDVDSUDVWLHVDUGDUEDGHYƝMX1RGDUELQRWYDLUƗNXVG]LUGHVLQYDOƯGXVNƗWDVWLHNGDUƯWV 1HG]LUGƯJRVDYLHQƯEDVX]ƼƝPXPRVYDLUƗNLHVSƝMDPVUƝƷLQƗWLHVDUGDUELQLHNXYDMDG]ƯEƗPXQDWELOVWRãL WƗPRUJDQL]ƝWGDUEX Ä3ULQFLSƗGDUEXQHG]LUGƯJLHPFLOYƝNLHPDWUDVWLUJDQGUƯ]QHLHVSƝMDPL3LUPNƗUWNXUãGDUEDGHYƝMV JULEƝV SLHƼHPW GDUELQLHNX VDYƗ NROHNWƯYƗ NXUã VOLNWL G]LUG YDL QHG]LUG QHPD] ELHåL YLHQ MDX ãƗGƗP VDVOLPãDQƗPVHNRWDVNDãƯVFLOYƝNVLUNXUOPƝPV9LƼãYDUVWUƗGƗWSLHPXPVEHWYLVXVMDXDUƯPƝV QHYDUDPQRGDUELQƗW´ ,HVSƝMDPVNDNDWUDLLQYDOLGLWƗWHVJUXSDLLUVDYVRSWLPƗODLVQRGDUELQƗWƯEDVPRGHOLVNDQDYMƗL]YƝODV YLHQV/DWYLMƗDWEDOVWƗPDLVLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVPRGHOLVEHWMƗƺDXML]YƝOƝWLHVNDWUDLJUXSDLYDLNDWUDP LQGLYƯGDPSLHƼHPDPƗNDLV /ƯG]ƯJƗVGRPƗVELMDDUƯƖULMD9ƯWROLƼD ELHGUƯEDVÄ5ƯJDVSLOVƝWDVÄ5njSMXEƝUQV´´GLUHNWRUH %DOVWRWLHV X]GDUEDSLHUHG]LGLHQDVDSUnjSHVFHQWUƗXQNRPELQƗWDÄ6DUPD´GDUEƯEXSDGRPMXODLNƗƖ9ƯWROLƼDLHVDND YHLGRW PƗMUDåRãDQDV X]ƼƝPXPXV LQYDOƯGLHP DUƯ PnjVGLHQƗV âƗGƗ X]ƼƝPXPƗ NRSƗ YDUƝWX VWUƗGƗW FLOYƝNLDUGDåƗGDUDNVWXUDLQYDOLGLWƗWLSLHPƝUDPG]LUGHVUHG]HVXQJDUƯJƗVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHP &LOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPQHYDUVWUƗGƗWUHJXOƗULXQSOƗQYHLGƯJLYLƼLLUMƗX]UDXJDYLƼLHP QHSLHFLHãDPL DVLVWHQWL ãR X]GHYXPX YDUƝWX YHLNW LQYDOƯGL NDP QDY JDUƯJƗV DWWƯVWƯEDV WUDXFƝMXPX 0ƗMUDåRãDQDVX]ƼƝPXPƗNYDOL¿FƝWXVSHFLƗOLVWXYDGƯEƗWLHNL]VWUƗGƗWLPRGHƺLWRUDåRãDQDVWHKQRORƧLMD YHLNWDDSPƗFƯEDVDJƗGƗWDVL]HMYLHODVSƝFWDPNDGLQYDOƯGLLUDSJXYXãLSURGXNFLMDVUDåRãDQXYLƼLWR GDUDPƗMƗV0ƗMƗVYLƼLHPYDUSDOƯG]ƝWWXYLQLHNLWƗMDQHSLHFLHãDPVULVLQRWDUƯƧLPHQHVQRGDUELQƗWƯEDV SUREOƝPDV6DUDåRWRSURGXNFLMXX]ƼƝPXPVSƗUGRGâƗGVLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVPRGHOLVYLHQODLFƯJL YDUULVLQƗWYDLUƗNXVMDXWƗMXPXVNRSDãODLNYHLF'LHQDVDSUnjSHVFHQWULVXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVNƗDUƯ YHLFLQƗWXLQYDOƯGXSDãYƝUWƯEDVDS]LƼXXQVRFLƗORLHNƺDXãDQX,QYDOƯGXPƗMUDåRãDQDVX]ƼƝPXPVQHYDU IXQNFLRQƝWEH]YDOVWVDWEDOVWDWDþXGDƺƝMLWDVSDWVYDUVHYLX]WXUƝW,QYDOƯGXPƗMUDåRãDQDVX]ƼƝPXPL YDUƝWXEnjWYLHQVQRLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVVXEVLGƝãDQDVYHLGLHPSDUDOƝOLMDXHVRãDMLHP'DåƗGXYHLGX QHSLHFLHãDPƯEXQRVDNDLQYDOƯGXGDåƗGƗVGDUEDVSƝMDVGDåƗGƗVYDMDG]ƯEDVQHYLVLLQYDOƯGLLUVSƝMƯJL VWUƗGƗWGDXG]DVVWXQGDVQRYLHWDVNƗYHVHOLHFLOYƝNLYLƼLHPQHSLHFLHãDPDOLHOƗNDHODVWƯEDVDYDGDUED ODLND RUJDQL]ƝãDQƗ $WUDVW YLHQX YLVLHP SLHPƝURWX PRGHOL EnjV JUnjWƗN QHNƗ YHLGRW GDåƗGXV PRGHƺXV GDåƗGƗPJUXSƗP (NVSHUWL DW]ƯPƝMD ND SƝGƝMƗ ODLNƗ LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV LHVSƝMDV SDOLHOLQƗV MR GDXG]DV GDUED YLHWDVLUDWEUƯYRMXãƗVVDLVWƯEƗDUGDUEXƗU]HPƝV ÄWDJDG ãƯ VLWXƗFLMX YDUEnjW LU GUXVNX X]ODERMXVLHV MR ƺRWL GDXG]L ODEL VSHFLƗOLVWL NDV QHSLHFLHãDPL YLHQNƗUãRVGDUERVLUDL]EUDXNXãLX]ƗU]HPƝPWDJDGGDUEDGHYƝMVLUJDWDYVSDƼHPWGDUEƗDUƯLQYDOƯGX SDWQHG]LUGƯJXMRQDYMDXNRƼHPWGDUEƗ´

6HFLQƗMXPL 1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUDSLHGƗYƗVDYXVSDVƗNXPXVGDUEDPHNOƝWƗMLHPXQEH]GDUEQLHNLHP ƯSDãLQHDWãƷLURWDWVHYLãƷXVSDNDOSRMXPXVWLNDLFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL7LHNQRGDOƯWLDWVHYLãƷLSDNDOSRMXPL
ULVNDJUXSƗPNXURVWLHNLHNƺDXWLDUƯFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL&LOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLYDU19$L]PDQWRW Ź PRGXOƗUR DSPƗFƯEX QR OƯG] VWXQGƗP PRGXƺL SDSLOGXV QR JDGD PRGXƺL SLUPVSHQVLMDV YHFXPD GDUED PHNOƝWƗMLHP YDL SHQVLMƗ HVRãDMLHP GDUED PHNOƝWƗMLHP WVN FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL Ź DOJRWRVSDJDLGXVDELHGULVNRVGDUEXVNDVLUGDåƗGLVDNRSãDQDVGDUELX]ODLNDSHULRGXQR OƯG]PƝQHãLHP Ź (6) SURJUDPPD ULVND JUXSƗP WVN LQYDOƯGLHP $SPƗFƯEX NYDOL¿NƗFLMDV FHOãDQDV SƗUNYDOL¿NƗFLMDVSURJUDPPDVVWXQGXVNDLWVQROƯG]VWXQGƗP Ź DSPƗFƯEDV NYDOL¿NƗFLMDV FHOãDQD SƗUNYDOL¿NƗFLMD EH]GDUEQLHNLHP LHNƺDXMRWLHV NRSƝMƗV EH]GDUEQLHNXJUXSƗV Ź VXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVSLHGDUEDGHYƝMD Ź YDUVDƼHPWSVLKRORJDHUJRWHUDSHLWDMXULVWD&9VDVWƗGƯãDQDVNRQVXOWƗFLMDV 1HVNDWRWLHV X] WR ND 19$ LU SLHWLHNDPL GDXG] SLHGƗYƗWR SDVƗNXPX FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL WLNDL QHOLHOVVNDLWVFLOYƝNXSƝFSDVƗNXPXL]PDQWRãDQDVDWURGGDUEX'DUEDGHYƝMLLUQHDNWƯYLVXEVLGƝWRGDUED YLHWXL]YHLGƝFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL,HPHVOL Ź 19$VWLQJULHQRWHLNXPLãƯSDVƗNXPDL]PDQWRãDQƗ Ź LNPƝQHãDGRNXPHQWƗFLMDVNƗUWRãDQDXQDWVNDLãXVDJDWDYRãDQD19$ Ź LQYDOƯGXPDLQƯJDLVYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV Ź QHYƝOƝãDQƗVYHLNWSLHPDNVDVSLHPLQLPƗOƗVGDUEDDOJDV Ź DWVHYLãƷDGDUELQLHNDGHOHƧƝãDQDLQYDOƯGDDSPƗFƯãDQDLLHYDGƯãDQDLGDUEƗ Ź SDSLOGXDWELOGƯEDQRGDUELQRWLQYDOƯGX Ź QDYYDOVWVDWEDOVWDGDUEDGHYƝMLHPNXULQRGDUELQƗWXLQYDOƯGXV QRGRNƺXDWODLGHVXWW 9LHQV QR DNWƯYƗNDMLHP GDUED GHYƝMLHP NDV YDUƝWX QRGDUELQƗW FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL YDUƝWX EnjW SDãYDOGƯEDV3ƝFLHJnjWƗVLQIRUPƗFLMDVUHƧLRQRVODESUƗWƗNWRL]PDQWRSDJDVWXSDãYDOGƯEDVMRNDXWDUƯ QHOLHODVVXEVƯGLMDVGDUEDYLHWDVSLHOƗJRãDQDLXQLHNƗUWRãDQDLPD]ƗPSDãYDOGƯEƗPLUQR]ƯPƯJDV/LHOƗV SDãYDOGƯEDVXQSLOVƝWXGRPHVYƝOQDYJDWDYDVVDYƗVLHVWƗGƝVQRGDUELQƗWFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLGXEXOWD DWELOGƯEDMƗGHOHƧƝFLOYƝNVQRLHVWƗGHVNƗGDUEDYDGƯWƗMVLQYDOƯGDPNDVOLHOƗPƝUƗNDYƝGRPHVLNGLHQDV GDUEX 3DVWƗY DWãƷLUƯEDV UHƧLRQƗODMƗ VNDWƯMXPƗ /DWJDOHV UHƧLRQƗ EH] GDUED LU OLHOD GDƺD ÄYHVHOR´ FLOYƝNX ±NƗSƝFGDUEDGHYƝMDPEnjWXMƗƼHPGDUEƗFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLMDLUYHVHODULQGDEH]GDUEQLHNXNXULHP ãƯVLQYDOLGLWƗWHVQDY" 19$VWDWLVWLNDVGDWLDSOLHFLQDNDOLHOƗNDMDLGDƺDLFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLUYLGƝMƗYDLSURIHVLRQƗOƗL]JOƯWƯED WLNDLQHOLHODLGDƺDLLUDXJVWƗNƗL]JOƯWƯEDNDVOLHOƗPƝUƗLULHPHVOV]HPDLNRQNXUƝWVSƝMDLGDUEDWLUJnj,QYDOƯGX L]JOƯWƯEDVNYDOLWƗWHXQL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEDLQYDOƯGLHPLUVYDUƯJVYLƼXQRGDUELQƗWƯEDVSULHNãQRWHLNXPV ,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMDXWƗMXPLMƗULVLQDVDLVWƯEƗDUL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEXXQNYDOLWƗWL 7LHPFLOYƝNLHPNXULHPLQYDOLGLWƗWHLUQRG]LPãDQDVWUnjNVWGDUEDLHPDƼXYDLWƗGXYLVSƗUQDYNDV DSJUnjWLQDDWUDVWGDUEX'DUEDGHYƝMDPQDYL]GHYƯJLSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXNXUDPODEƗNDMƗJDGƯMXPƗLU WLNDLWHRUƝWLVNƗV]LQƗãDQDVYDLLHPDƼDVYLHQƗYDLRWUƗVSHFLDOLWƗWƝ 3LHGƗYƗWDLV DWDOJRMXPV QR GDUED GHYƝMX SXVHV LU SƗUƗN ]HPV NDV OLHN LQYDOƯGDP L]YƝOƝWLHV YDL L]G]ƯYRW QR SHQVLMDV YDL VPDJL VWUƗGƗMRW SLHSHOQƯWLHV VDƼHPRW ]HPX DWDOJRMXPX %LHåL YLHQ FLOYƝNL L]YƝODVQHVWUƗGƗW 1HSLHOƗJRWD YLGH FLOYƝNLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP SƗUVYDUƗ SDãYDOGƯEƗV XQ SDJDVWRV LU WƗGD VLWXƗFLMD ND FLOYƝNV NXUã DWURGDV UDWLƼNUƝVOƗ QHWLHN ODXNƗ QR VDYƗP PƗMƗP QHPD] QHUXQƗMRW SDU DSPƗFƯEƗPYDLLHVDLVWƯãDQRVVXEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗ

,HWHLNXPL Ź 1RGRNƺXDWODLGHVGDUEDGHYƝMLHPNXULQRGDUELQDLQYDOƯGXV Ź 9HLGRW DNWƯYX GLDORJX DU GDUED GHYƝMLHP LQIRUPƝW YLƼXV SDU LQYDOƯGX YDMDG]ƯEƗP LHVDLVWƯW LQYDOƯGXVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVNƗVWDUSQLHNXVVWDUS19$XQGDUEDGHYƝMLHP
Ź /LNXPGRãDQƗLHWYHUWX]X]ƼƝPXPƗVWUƗGƗMRãDMLHPMƗEnjWQRGDUELQƗWDPYLHQDPFLOYƝNDP DULQYDOLGLWƗWL Ź 19$ SURIHVLRQƗODMƗV SURJUDPPƗV LHWYHUW SDG]LƺLQƗWR SURIHVLMDV DSPƗFƯEX FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWLNDVQRGURãLQƗWXSUDNWLVNX]LQƗãDQXDSJXYLL]YƝOƝWDMƗVSHFLDOLWƗWƝ Ź 3DãYDOGƯEƗV SLHOƗJRW YLGL NDV QRGURãLQƗWX EUƯYX SƗUYLHWRãDQRV FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL ULVLQƗWMDXWƗMXPXVSDUG]ƯYRNƺXSLHãƷLUãDQXSLUPDMƗVWƗYƗX]EUDXNWXYMXLHUƯNRãDQXDSPƗFƯEX LHVWƗGƝVGRPƝVXQSDãYDOGƯEƗV Ź 3DãYDOGƯEX DWEDOVWV VDELHGULVNDMƗP RUJDQL]ƗFLMƗP NXUDV YDUƝWX QRGDUELQƗW LQYDOƯGXV SLHPƝUDPVRFLƗORQRGRNƺXQRPDNVƗ Ź $WEDOVWƯW X]ƼƝPXPXV NXURV QRGDUELQƗWL WLNDL LQYDOƯGL 1HX]VNDWƯW WR SDU SDGRPMX ODLND ÄSDOLHNX´ EHW SLHƼHPW NƗ YLHQX QR ULVLQƗMXPLHP LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDL $WEDOVWƯWLQYDOƯGXPƗMUDåRãDQDVX]ƼƝPXPXYHLGRãDQX
'$5%$'(9Ř-8$77,(.60(35(7&,/9Ř.8$5 ,19$/,',7Œ7,12'$5%,1Œä$18 3,(5('=(,(63Ř-$6815(.20(1'Œ&,-$6 'DUEDGHYƝMXYLHGRNƺXQRVNDLGURãDQDLYHLNWDVLQWHUYLMDVDU/DWYLMƗUHƧLVWUƝWRX]ƼƝPXPX PD]R YLGƝMROLHOR XQRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYMLHP±OƝPXPXSLHƼƝPƝMLHP YDGƯWƗMLHPSHUVRQƗOGDƺXYDGƯWƗMLHP NXULHPLUSLHUHG]HLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ

'$5%$'(9Ɯ-83,(5('=(,19$/Ʈ'812'$5%,1Ɩâ$1Ɩ .ƗX]ƼƝPXPLVƗNXãLQRGDUELQƗWLQYDOƯGXV /LHOƗNDGDƺDX]ƼƝPXPXSƗUVWƗYMXDW]LQDNDLQYDOƯGLX]ƼƝPXPƗQRQƗNXãLQHMDXãLPHNOƝMRWYDNDQFHL SLHPƝURWXGDUELQLHNX3DUDVWLL]ãƷLUWLHVSDULQYDOƯGDQRGDUELQƗãDQXSDOƯG]ƝMD Ź 1RGDUELQƗWƯEDV YDOVWV DƧHQWnjUDV GDUELQLHNX LHWHLNXPL SLHGDOƯWLHV LQYDOƯGX EH]GDUEQLHNX VXEVLGƝWƗVQRGDUELQƗWƯEDVSURJUDPPƗ Ź SD]LƼXYDLNROƝƧXLHWHLNXPLNXULHPSD]LƼXORNƗLUNƗGVLQYDOƯGVYDLNXULHPELMDNDV]LQƗPVSDU LQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDVLHVSƝMƗP Ź NRQNUƝWƗSUHWHQGHQWDSURIHVLRQDOLWƗWHXQDWELOVWƯEDSUDVƯEƗP 'DåRV JDGƯMXPRV X]ƼƝPXPƗ ELMD MDX LHSULHNã SLHƼHPWV OƝPXPV ND MƗQRGDUELQD WLHãL FLOYƝNV DU LQYDOLGLWƗWL ODL DWEDOVWƯWX YDOVWV XQ QHYDOVWLVNR RUJDQL]ƗFLMX FHQWLHQXV LQWHJUƝW LQYDOƯGXV GDUED WLUJnj -ƗDW]ƯPƝNDWLHLUX]ƼƝPXPLNXULLNGLHQƗLUVDVNƗUXãLHVDULQYDOƯGLHPXQRULHQWƝMDVLQYDOƯGXSUREOƝPƗV SLHPƝUDP LQYDOƯGX ELHGUƯEƗP YDL RUJDQL]ƗFLMƗP VQLHG] NƗGX SDNDOSRMXPXV OƝPXPX SLHƼƝPƝMDP X]ƼƝPXPƗSDãDPELMXVLLQYDOLGLWƗWH ,U DUƯ GDåL X]ƼƝPXPL NXUX WUDGƯFLMDV LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQƗ DL]VƗNƗV YƝO SDGRPMX ODLNRV ± ãLP PƝUƷLPWLNDL]YHLGRWDVVSHFLƗODVPƗFƯEXUDåRWQHVSƝF/DWYLMDVQHDWNDUƯEDVDWMDXQRãDQDVãƯVUDåRWQHV JDQ WLNXãDV UHRUJDQL]ƝWDV YDL OLNYLGƝWDV XQ YƝOƗN GDƺƝML DWMDXQRWDV WƗGƝMƗGL UDåRãDQDV MDXGDV XQ GDUELQLHNXLQYDOƯGXVNDLWVLUEnjWLVNLVDPD]LQƗMLHV 1HMDXãL³$L]JƗMƗPX]ELUåXXQPXPVSLHGƗYƗMDNDLUWƗGLFLOYƝNL0ƝVLOJLGRPƗMƗP.ƗSƝFJDQQH MDPƝVYLƼXVDSPƗFƯVLPXQYDUDPSLHƼHPWWƗGDYHLGDFLOYƝNXV3DPƝƧLQƗMƗP´³3D]ƯVWDPVLQYDOƯGV VƗNXPƗVWUƗGƗMDSUDNVƝãDMƗX]ƼƝPXPƗ´³3LHGƗYƗMDFDXUSD]LƼƗPWƗGXFLOYƝNXSLHWDPELMDSLHUHG]H WƯUƯãDQƗNƗGDVQHGƝƺDVGLYDVYLƼXDSPƗFƯMDXQSƝFWDPVƗNDSDWLVWUƗGƗ´³1HNDGQHNDVQDYELMLVSUHW XQSLHƼHPDPGDUEƗNƗYLVXVSƗUƝMRVQHNDVƯSDãLQHWLHNL]GDOƯWVSDWQHSLHGRPƗMƗPSLHWƗ´³9LƼãELMD X]VNDLWƝ NƗ EH]GDUEQLHNV LHYƝURMƗP LQYDOƯGD SUHFL]LWƗWL DWELOGƯEX YƝOPL VWUƗGƗW WƗV ƯSDãƯEDV NXUDV UHL]ƝPSDWSLHWUnjNVWYHVHOLHPFLOYƝNLHP´³7LNDQRWXUƝWDGDUEDLQWHUYLMDXQVHFLQƗWVNDãLVFLOYƝNVLU GDUEDP SLHPƝURWƗNDLV YLƼDP ELMD QHSLHFLHãDPƗV ]LQƗãDQDV SƝF DSVSULHãDQƗV YLƼã WLND SLHƼHPWV GDUEƗ´ /ƝPXPV³0njVXX]ƼƝPXPVMDXJDGXVMDQHYDLUƗNVQLHG]WUDQVSRUWDSDNDOSRMXPXVLQYDOƯGLHP 0ƝV YDLUƗN X]]LQRW XQ L]MnjWRW X] VDYLHP SOHFLHP UHG]RW LQYDOƯGX SUREOƝPDV QROƝPƗP SLHGDOƯWLHV SURMHNWƗXQQRGURãLQƗWLQYDOƯGLHPGDUEDYLHWDVWƗGƗYHLGƗYHLFLQRWYLƼXQRGDUEL´³7ƗNƗGLUHNWRUVSDWVLU ELMLVLQYDOƯGVWDGYLƼãƺRWLDWEDOVWD´ 7UDGƯFLMDV ³8]ƼƝPXPV SDVWƗY MDX JDGXV  .ƗGUHL] VWUƗGƗMD X]ƼƝPXPƗ GDUELQLHNL QR NXULHPELMDUHG]HVLQYDOƯGL0DLQRWLHVODLNLHPHNRQRPLVNƗPIRUPƗFLMƗPEUƯYƗWLUJXVHNRQRPLVNRV DSVWƗNƺRVQDYGDXG]LQYDOƯGLQRGDUELQƗWLGLHPåƝO´³JDGƗELMDYDOGƯEDVOƝPXPVSDUUHG]HVLQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEXWLHãLWƗSƝFWLNDX]SURMHNWƝWDXQX]EnjYƝWDãƯUDåRWQH JDGƗX]ƼƝPXPVQRQƗFD EDQNURWƗ9LVVX]ƼƝPXPVWLNDSƗUGRWVL]VROƝ3UDWƗPVDYƗNWDWSDNDƺWRWHKQRORƧLMXUDåRMXPXV7LUJXV LUSDOLFLVWLNDL/DWYLMƗ´
,QYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDRUJDQL]ƗFLMƗV ,UDUƯVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVNXUƗVWLHNQRGDUELQƗWLFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL3DUDVWLWƗVLURUJDQL]ƗFLMDV NXUDV LU WLHãL VDLVWƯWDV DU LQYDOƯGX LQWHUHãX DL]VWƗYƯEX âR RUJDQL]ƗFLMX SƗUVWƗYML X]VYƝUD ND LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQD RUJDQL]ƗFLMƗ LU SDWL SDU VHYL VDSURWDPD XQ SDW REOLJƗWL QHSLHFLHãDPD MR WƗGƝMƗGL WLHN DSOLHFLQƗWDXQƯVWHQRWDRUJDQL]ƗFLMDVPLVLMD9LHQƯJLãDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVQDYWLNSODãXGDUEDLHVSƝMXNƗ X]ƼƝPXPRVYDLYDOVWVLHVWƗGƝVMRGDUEDYLHWXVNDLWVLULHUREHåRWV Ä0ƝV HVDP RUJDQL]ƗFLMD NXUD SƗUVWƗY ãR FLOYƝNX LQWHUHVHV 3LOQƯJL VWXOEL MD YLƼL SLH PXPV WDJDG QHVWUƗGƗWX´³0ƝVHVDPLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMDPƝVGDUEƗƼHPDPWLNDLLQYDOƯGXV9DOVWVQRGDUELQƗWƯEDV DƧHQWnjUD DUƯ SLHGƗYƗ PXPV GDUELQLHNXV EHW PƝV WLNDL YLHQX GDUELQLHNX SDƼƝPƗP QR 19$´ ³0XPV VDYƝMLHLUMƗDWEDOVWDWƗWDGPƝVQHƼHPVLPFLWDVLQYDOLGLWƗWHVSƗUVWƗYMXVWRPƝUDWEDOVWƯVLPXQFHQWƯVLPLHV ƼHPWGDUEƗUHG]HVLQYDOƯGXV´³0ƝVHVDPWLHNXULOREƝOLNXPX6DHLPƗMRSDUDVWLOƯG]ãLPLQYDOƯGDPELMD LHUDNVWV±QHVWUƗGƗYDLNRSMDPV0ƝVDUƯSDQƗFƗPNDLQYDOƯGVYDUEnjWDUƯEH]GDUEQLHNVYLƼãDUƯYDU VDƼHPWEH]GDUEQLHNDSDEDOVWX7DVEnjWXSUHWGDELVNLMDSLHPXPVQHVWUƗGƗWXFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL´

.ƗX]ƼƝPXPLDWURGGDUELQLHNXVDULQYDOLGLWƗWL 7LHX]ƼƝPXPLNXULLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗLHVDLVWƯMXãLHVQHMDXãLGDUELQLHNXDULQYDOLGLWƗWLDWURGWƗGƗ SDãƗYHLGƗNƗMHENXUXFLWXGDUELQLHNX Ź DUGDUEDVOXGLQƗMXPXSDOƯG]ƯEX Ź DU1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUDV 19$ YDLGDUEƗLHNƗUWRãDQDV¿UPXSDOƯG]ƯEX Ź UHWƗN±DUSD]LƼXSDOƯG]ƯEX 7LH X]ƼƝPXPL NXURV ELMD QROHPWV SLHƼHPW GDUEƗ LQYDOƯGX SDUDVWL ãƗGXV GDUELQLHNXV PHNOƝ DU QHYDOVWLVNR RUJDQL]ƗFLMX SDOƯG]ƯEX NXUDV QRGDUERMDV DU LQYDOƯGX LQWHUHãX DL]VWƗYƯEX YDL YƝUãDV 1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUƗ ³0ƝVSLH]YDQƯMƗP³$SHLURQDP´XQYLƼLPXPVLHGHYDYLHQXFLOYƝNX´³1HNƗGDƯSDãDVLWXƗFLMDQHELMD LHOLHNDPVOXGLQƗMXPXDYƯ]ƝXQWDGVNDWƗPLHVYDLYLƼãYDUãRGDUEXYHLNWXQYDLYLƼãLUJDWDYVYHLNWXQ MDYLƼãWRYDUWDGX]OLHNDPYLƼDPNDXWNƗGXSƗUEDXGHVODLNXMDYLƼãYDUWDGVWUƗGƗEHWMDQHYDUWDG QHVWUƗGƗ´³7LHNL]VOXGLQƗWDVYDNDQFHVVWDUSSUHWHQGHQWLHPJDGƗVDUƯLQYDOƯGL´³8]]LQƗMXNDLUWƗGD SURJUDPPD 19$ XQSLHWHLFRV´

,QYDOƯGDVSƝMXQRYƝUWƝMXPV 3LHƼHPRWGDUEƗLQYDOƯGXGDUEDGHYƝMVSLUPNƗUWYƝUWƝNRQNUƝWƗFLOYƝNDVSƝMDVYHLNWGDUEDSLHQƗNXPXV /LHOƗNƗ GDƺD DSWDXMƗWR SLHPLQƝMD X]ƼƝPXPD YDL GDUED SLHQƗNXPX VSHFL¿NX NXUL QHƺDXM QRGDUELQƗW FLOYƝNXVDUNRQNUƝWƗPLQYDOLGLWƗWƝPSLHPƝUDPDNWƯYDP¿]LVNDPGDUEDPQHGHUƝVFLOYƝNVUDWLƼNUƝVOƗ $SWDXMƗWDMRVX]ƼƝPXPRVLQYDOƯGLSDUDVWLWLHNQRGDUELQƗWL Ź ]HPƗNNYDOL¿FƝWRVGDUERV DSNRSƝMLWUDXNXPD]JƗWƗMLVƝWQLHNLVDQLWƗULXWPO Ź NƗ SDOƯJVWUƗGQLHNL MHE DVLVWHQWL JDOGQLHND SDOƯJV SDYƗUD SDOƯJV JUƗPDWYHåD SDOƯJV GDUEV OLHWYHGƯEƗWHKQLVNDLVVHNUHWƗUVXWPO 1HGDXG] UHWƗN LQYDOƯGL WLHN QRGDUELQƗWL NƗ VSHFLƗOLVWL HOHNWULƷLV MXYHOLHULV PHKƗQLƷLV GDUED DL]VDUG]ƯEDVLQåHQLHULVJUƗPDWYHGLVXWPO X]ƼƝPXPXYDLRUJDQL]ƗFLMXDGPLQLVWUƗFLMƗ DGPLQLVWUDWRUV LQIRUPƗFLMDVGLHQHVWDYDGƯWƗMVGDWRUDVDORQDYDGƯWƗMV 3URWDPVNDQRGDUERãDQƗVYHLGXQRVDNDREMHNWƯYLDSVWƗNƺL±LQYDOLGLWƗWHVYHLGVLQGLYƯGDVSƝMDVXQ SUDVPHVEHWOLHODORPDLUDUƯVDELHGUƯEƗYDOGRãDMDPVWHUHRWLSDPNDMHENXUãLQYDOƯGVLUQHYDUƯJƗNV ³9LUWXYƝLUYDMDG]ƯJLGDUELQLHNLWƗSƝFYDLUƗNX]YLUWXYLMRWƗGLFLOYƝFLƼLEƗUƗMDXQHYDUVWƗYƝW´ ³8]ƼƝPXPDVSHFL¿ND ƗWUƗVƝGLQƗãDQDVLHVWƗGHNXUVYDUƯJVƗWUXPV QHƺDXMNDXWNƗSLHOƗJRWGDUEX WƗODLLQYDOƯGDPƯSDãLQƗNWXSUHWƯ´ ³0XPVMƗVNDWƗVNƗGDLUGDUEDRUJDQL]ƗFLMDNƗGXVLQYDOƯGXVPƝVYLVSƗUYDUDPL]PDQWRWMRWRPƝU LU ãƯ DSNDOSRMRãƗ VIƝUD XQ GDUELƼã QDY QR WLHP SDWHLFƯJƗNDMLHP XQ MD PƝV JULEDP DXJVWX NOLHQWX
DSNDOSRãDQDVVHUYLVXWDGLUMƗVNDWƗVNXUƗVYLHWƗVNRPƝVYDUDP0ƝVQHYDUDPFLOYƝNXVDU¿]LVNLHP WUDXFƝMXPLHPOLNWSLHSODXNWXNƗUWRãDQDV´ ³1X QH YLVL FLOYƝNL PXPV GHU SLHPƝUDP LQYDOƯGLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP LU SUREOƝPDV MR WDV YLHQNƗUãLLUWƗGVGDUEV´ ³,QYDOƯGVYLHJOƗNLUSDNƺDXWVVDVOLPãDQƗPNDGYLƼãYDUQHEnjWGDUEƗEH]WDPYLƼLDUƯQHYDUL]GDUƯWWLN GDXG]NƗYHVHOVFLOYƝNV´

'DUEDYLGHVLHWHNPHX]L]YƝOLQRGDUELQƗWLQYDOƯGX 'DUEDGHYƝMLƼHPYƝUƗDUƯGDUEDYLGHVXQDSVWƗNƺXDWELOVWƯEXSRWHQFLƗODMDPGDUELQLHNDPDUNRQNUƝWR LQYDOLGLWƗWL$SWDXMƗWLHJDQWRLQWHUYLMƗVQHX]VYƝUDWDþXELMDQRSURWDPVNDSDUDVWLL]YƝOƝWLWƗGLLQYDOƯGL NXUXQRGDUELQƗãDQDLQDYEnjWLVNLMƗSLHOƗJRGDUEDYLGHSLHPƝUDPX]ƼƝPXPVMDXSLUPVWDPELMDSLHHMDPV FLOYƝNDPUDWLƼNUƝVOƗYDLUDåRWQHMDXNRSãSDGRPMXODLNLHPLUYHLGRWDXQSLHPƝURWDUHG]HVLQYDOƯGLHP 8]ƼƝPƝMLHPQDYL]GHYƯJLDWVHYLãƷXJDGƯMXPXGƝƺYHLNWLHJXOGƯMXPXVGDUEDYLHWDVSLHOƗJRãDQƗ±WDV SUDVDQHWLNDLQDXGDVEHWDUƯODLNDUHVXUVXV%LMDJDGƯMXPLNDGX]ƼƝPXPXSƗUVWƗYMLDSJDOYRMDNDGDUED YLGLQDYLHVSƝMDPVSLHOƗJRWUHWLNDGãƗGRVJDGƯMXPRVWLHNPHNOƝWDVFLWDVDOWHUQDWƯYDVSLHPƝUDPNƗGƗ X]ƼƝPXPƗWLNDSLHƼHPWVOƝPXPVNDVSHFLƗOLYLHQDPGDUELQLHNDPQHWLNVSLHOƗJRWVELURMVXQGDUELQLHNV UDWLƼNUƝVOƗYDUƝVVWUƗGƗWPƗMƗVSLHGDWRUD ³9ƝOYLHQXJULEƝMƗPSLHƼHPWDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPDGPLQLVWUƗFLMƗEHWWDGPXPVYDMDG]ƝWXWDLVƯW VSHFLƗOLOLIWXPXPVYLVVEnjWXMƗSƗUEnjYƝ´ ³0XPVYLVSƗUQHELMDSLHGRPƗWVSLHWƗGƗPOLHWƗPWƗSƝFDUƯL]YƝOƝMƗPLHVãƗGDVNDWHJRULMDVLQYDOƯGXV G]LUGHVLQYDOƯGLHPQHELMDQHNƗGXVSHFL¿VNRYDMDG]ƯEX´ ³1DYQHNƗGXVSHFL¿VNXYDMDG]ƯEXMRƼHPDPGDUEƗWLNDLWRVNXULYDUYHLNWGDUEX´ ³-DQXYLHQƯJLSODXNWLƼXVYDMDG]ƝMDSƗUYLHWRW]HPƗN9LƼƗPWLNDSLHãƷLUWLDSDNãƝMLHSODXNWLƼL´ ³9DMDG]ƝMDƝUWXNUƝVOX$SJDLVPRMXPXVSHFLƗOX´ ³-ƗEnjWODEDPDSJDLVPRMXPDPGDWRUDPRQLWRUDPMƗEnjWOLHOƗNDP´ ³0ƝV ãR GRNXPHQWX SƗUQƝVƗãDQX DWULVLQƗMƗP DU WƗGX VSHFLƗOX PDSƯWL NXU YLƼã YDU LHOLNW WRV GRNXPHQWXV &LWDV VSHFL¿VNƗV YDMDG]ƯEDV YLƼDP QDY DNWXƗODV MR ƝNƗ SDWV SDU VHYL MDX LU LHNƗUWRWV OLIWV´ ³7DVNDVWDJDGLUSDOLFLVLUDWVNDƼDVQRNƗGUHL]ƝMƗOLHOƗX]ƼƝPXPDWƗVLHUƯFHVLUSDOLNXãDVQRWLHP ODLNLHP7DVMDXYLVVELMDWƗQRVWƗGƯWVODLQHUHG]ƯJLHYDUƝWXVWUƗGƗWXQUDåRW´ ³0XPVLUƗWUƗVDSNDOSRãDQDVSLFƝULMDNXUƗQHNRQHYDUSLHOƗJRW´ ³3LHƼHPXNDYDUƝWXQRGDUELQƗWDUƯFLOYƝNXVUDWLƼNUƝVORVMDLUNDXWNƗGDPRQWƗåDDUURNƗPEHWWƯUL WHRUƝWLVNLPXPVQDYQHNƗGXLHVSƝMXSLHEUDXNWWXUNXULUYDMDG]ƯJVJDQWXDOHWƝJDQYLVXUFLWXUPXPV QDYWƗGXLHVSƝMXX]ƼƝPXPƗ´ ³5DWLƼNUƝVOƗLQYDOƯGVSURWDPVMDYLƼãLUWHOSƗVWDGVOLHNãƼLXQWXDOHWHMƗSLHOƗJR%HWPnjVƝMDLVVWUƗGƗ QRPƗMƗP0XPVQHYLHQVFLWVQRPƗMƗPQHVWUƗGƗ´

.RQNXUHQFHGDUEDWLUJnj %H] LHSULHNã PLQƝWDMLHP QRVDFƯMXPLHP GDUELQLHND VSƝMDV XQ SUDVPHV GDUED YLGHV SLHPƝURWƯED NXULYDLUƗNDWWLHFDVWLHãLX]FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLWLHNƼHPWLYƝUƗQRVDFƯMXPLNXULLUVYDUƯJLQRGDUELQRW LNYLHQX SURWL GDUELQLHND DWWLHNVPH SUHW GDUEX ± YƝOPH VWUƗGƗW NƗ DUƯ LHPDƼDV SURIHVLRQDOLWƗWH 7DV QR]ƯPƝNDLQYDOƯGDPNƗMHENXUDPGDUEDPHNOƝWƗMDP]LQƗPƗPƝUƗLUMƗEnjWNRQNXUƝWVSƝMƯJDPWDLVNDLWƗ MƗSURWSƗUOLHFLQƗWSDUVDYƗPSUDVPƝPXQVSƝMƗPMƗL]UƗGDLQLFLDWƯYD

1RGDUELQƗWRLQYDOƯGXVNDLWV 9LVYDLUƗNLQYDOƯGXDWWLHFƯEƗSUHWNRSƝMRGDUELQLHNXVNDLWXWLHNQRGDUELQƗWL Ź X]ƼƝPXPRV NXUL WLND L]YHLGRWL X] SDGRPMX ODLNƗ VSHFLƗOL LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQDL UDGƯWR PƗFƯEXUDåRãDQDVX]ƼƝPXPXEƗ]HVXQ Ź VDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVNXUDVQRGDUERMDVDULQYDOƯGXLQWHUHãXDL]VWƗYƯEX
&LWRV X]ƼƝPXPRV QRGDUELQƗWR LQYDOƯGX VNDLWV SDUDVWL QHSƗUVQLHG] /LHOƗNL X]ƼƝPXPL GDåNƗUW QRGDUELQD±FLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLWRPƝUãƗGDVVLWXƗFLMDVLUVDVWRSDPDVUHWƗN-ƗDW]ƯPƝNDGDåX X]ƼƝPXPX SƗUVWƗYML QHYDUƝMD SUHFƯ]L SDWHLNW FLN LQYDOƯGX SLH YLƼLHP VWUƗGƗ MR ãƗGL GDUELQLHNL QHWLHN ƯSDãLX]VNDLWƯWLGDƺDLQHNƗGDVƗUƝMLQRYƝURMDPDVL]SDXVPHVQHOLHFLQDSDULQYDOLGLWƗWLQHNƗGLLQYDOLGLWƗWL DSOLHFLQRãLGRNXPHQWLGDUELQLHNDPQHWLHNSUDVƯWLWƗWDGãLHFLOYƝNLX]ƼƝPXPƗQHNƗGLQHL]FHƺDVX]SƗUƝMR GDUELQLHNXIRQD ³'LYL JDOGQLHFƯEƗ LU ± YLƼã LU NƺXYLV SDU PHLVWDUD DVLVWHQWX XQ WDG YƝO YLHQD PHLWHQH NƗ YLUWXYHV VWUƗGQLHNDDVLVWHQWHSDãUHL]L]PƝƧLQDYDLYDUƝVWLNWJDOƗDUãLHPGDUELHP´³9LHQVEHWDJUƗNELMDWUƯV´ ³2¿VƗLUYLHQVEHWYLVSƗUYDUEnjWLUYDLUƗNQH]LQXDSOLHFƯEDVQHYLHQVQHSUDVD´³PƝVWRQHX]VNDLWƗP WDV QHNXU QHSDUƗGƗV  QDY ELMXVL YDMDG]ƯED MD HV SLHƼHPX GDUELƼƗ FLOYƝNX PDQ LU ãƯ WH GDUELQLHND X]VNDLWHVNDUWƯWHXQPDQLWRPƝULQWHUHVƝãLHIDNWLNDVWXUPDQLUMƗDL]SLOGDMDWDVQDYƗUƝMLUHG]DPVXQ MDFLOYƝNVSDWVWRQHQRUƗGDWDGHVQH]LQXYDLPDQWREnjWXSUƗWƯJLMDXWƗWHVSDWQH]LQXNXUWDVYDUƝWX SDUƗGƯWLHVMƗ±QRGRNƺXJUƗPDWLƼƗWXUWDVLUUHG]DPVMRWDVDWWLHFDVX]QRGRNƺLHP´

$UJXPHQWLSUHWLQYDOƯGXSLHƼHPãDQXGDUEƗ /LHOƗNDMDLGDƺDLUHVSRQGHQWXJDOYHQLHDSVYƝUXPLVDLVWƗVDUWRND Ź LQYDOƯGVQHVSƝVYHLNWGDUEDSLHQƗNXPXVWLNDX]VYƝUWVNDLHSULHNãWRQDYLHVSƝMDPVQRYƝUWƝW ±WDVDWNOƗMDVWLNDLGDUEDSURFHVƗ Ź ELHåL NDYƝV GDUEX VDYD YHVHOƯEDV VWƗYRNƺD GƝƺ ± GDUEV QHWLNV L]SLOGƯWV YDL EnjV MƗPHNOƝ DL]YLHWRWƗMV Ź LQYDOƯGVQHYDUVWUƗGƗWSLOQXGDUEDGLHQX±OƯG]DUWRSLOQDLVORG]HLLUQHSLHFLHãDPVDWUDVWYƝO YLHQXGDUELQLHNX 5HWƗN WLND PLQƝWL ãƗGL LHPHVOL LQYDOƯGLHP EnjV MƗYHOWƯ YDLUƗN X]PDQƯEDV QHNƗ FLWLHP GDUELQLHNLHP ãDXEDVSDUNROHNWƯYDDWWLHNVPLSUHWLQYDOƯGX±FLWƗGRDWãƷLUƯJRJUnjWƯEDVDUGDUEDYLHWDVSLHOƗJRãDQXNƗ MDXLHSULHNãWLNDPLQƝWVSDUDVWLGDUEDGHYƝMLWRPƝUFHQãDVL]YƝOƝWLHVGDUELQLHNXNXUDGƝƺQHEnjWXMƗYHLF NƗGDVOLHODVL]PDLƼDVLOJƗGRNXPHQWXNƗUWRãDQDNDPƝULQYDOƯGVWLHNQRIRUPƝWVGDUEƗ ³3URWDPVNDDWWXUƝMDWDVNDYLƼLQHYDUƝVVWUƗGƗWSLOQXGDUEDGLHQX9DUVOLPRWELHåL´ ³7DVLQYDOƯGVSƝNãƼLSDOLNVVOLPVXQQDY]LQƗPVFLNYLƼãLOJLVOLPRVWRQHYDU]LQƗWYDLWLHãƗPPDQ ãLV FLOYƝNV EnjV ãDMƗ YLHWƗ %HW HV NƗ X]ƼƝPƝMV HVPX UƝƷLQƗMLHV ND ãLV FLOYƝNV EnjV WDMƗ YLHWƗ 1HYDU SDUHG]ƝWNDGYLƼãVƗNVVOLPRWXQNDGEHLJV´ ³,QYDOƯGVYLHJOƗNLUSDNƺDXWVVDVOLPãDQƗPNDGYLƼãYDUQHEnjWGDUEƗEH]WDPYLƼLDUƯQHYDUL]GDUƯWWLN GDXG]NƗYHVHOVFLOYƝNVYDMDG]ƯJDELHåƗNDDWSnjWD´ ³âLHFLOYƝNLSUDVDGDXG]YDLUƗNX]PDQƯEDV´ ³7DV ND LOJL MƗDSPƗFD GDUELQLHNV DU JDUƯJƗV DWWƯVWƯEDV WUDXFƝMXPLHP 8Q YLƼã YDU QƗNDPƗ GLHQƗ DWNDODL]PLUVW8QVDQƗNJDQGUƯ]DWNDOQRMDXQDPƗFƯW%UƯåLHPLUWƗNDMƗVWƗYLUNOƗW-ƗEnjWLUSDSLOGXV GDUELQLHNDPNDVVWDLJƗSDNDƺXQX]SDVƝNDVSDVDNDNDXWNRSDPƗFDDWNƗUWR*DQGUƯ]MƗEnjWLUGDUED DXG]LQƗWƗMDPEODNXV*UnjWLLUYLƼLHPSƝFDWYDƺLQƗMXPDSƝFEUƯYGLHQƗP´ ³.ƗGDPLUMƗX]UDXJDMDEXGåHWVLUPD]VWDGWDPQHSLHWLHNOƯG]HNƺX´ ³0XPV LU JUnjWƯEDV L]VNDLGURW SDU GDUED VDPDNVX *UnjWL LU LHVWƗVWƯW 8Q YƝO LU LHVWƗMRWLHV GDUEƗ MƗSDUDNVWDGDXG]GRNXPHQWXXQWDVDSJUnjWLQD´ ³9LHQƯJDLV±NƗSƗUƝMDLVNROHNWƯYVDWWLHFDVSUHWWRNDWƗGVFLOYƝNVVWUƗGƗ´ ³0XPVQDYOLIWDXQFLOYƝNDPDUSURWƝ]LPƝVSUDVƯMƗPYDLYLƼãYDUƝV´ ³%LMDãDXEDVSDUSƗUYLHWRãDQRVELMDMƗLHJƗGƗMDVSDFƝOƗMVEHWPƝVDWULVLQƗMƗPãRSUREOƝPX´

$SPLHULQƗWƯEDDULQYDOƯGXGDUEX 1R DSWDXMƗWDMLHP GDUED GHYƝMLHP DSWXYHQL YLHQƗGV VNDLWV LU WƗGX NXUL ELMD SLOQƯEƗ DSPLHULQƗWL DU LQYDOƯGXGDUEXXQWƗGXNXULELMDPD]ƗNDSPLHULQƗWLXQYDLUƗNX]VYƝUDJUnjWƯEDVDUNƗGƗPGDUEDSURFHVƗ QƗFƗVVDVNDUWLHV
7LH NXUL LU DSPLHULQƗWL DU LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQX X]VYƝUD L]GHYƯJXPX XQ PLQƝMD ãƗGXV DUJXPHQWXV Ź LQYDOƯGL NƗ GDUELQLHNL LU FHQWƯJƗNL XQ ORMƗOƗNL MR L]MnjW SDWHLFƯEX SDU X]WLFƝãDQRV XQ SUHWLPQƗNãDQX Ź LQYDOƯGVSLHNUƯWVWUƗGƗW]HPƗNNYDOL¿FƝWXGDUEX±LHƼHPYDNDQFHVNXUƗVLUL]WHLNWDVJUnjWƯEDV DWUDVWGDUELQLHNXVWDLVNDLWƗ]HPXNYDOL¿FƝWXQHSLOQDVVORG]HVGDUEXNXUãWLHNX]VNDWƯWVNƗ SLHPƝURWVLQYDOƯGDP Ź YLƼLLUWƗGLSDãLNƗSƗUƝMLHGDUELQLHNLODELVSƝMLHNƺDXWLHVNROHNWƯYƗ ³9LƼLVSƝMGDUƯWWRGDUEX1DYQHNƗGDVSUREOƝPDV,UDUPLHUXSDUWƗGXDOJXVWUƗGƗW´ ³5njSƯJLYHLFWRGDUEX$WWLHNVPHSUHWGDUEXLUX]PDQƯJƗND´ ³0ƝVYLƼLHPSDUƗGƯMƗPSDVWƗVWƯMƗPSDVNDWƯMƗPLHVYDLYLƼãVSƝMWRGDUEXGDUƯWXQSLHƼƝPƗP9LƼL LUX]WLFDPLQƗNYLHQPƝUODLNƗX]GDEXXQLUƺRWLODELGDUELQLHNL´ ³7LHFLOYƝNLQRYƝUWƝNDYLƼLHPLUGRWDLHVSƝMDVWUƗGƗW9LƼLHPLUOLHOƗNDDWELOGƯED´ ³9DUX LHOLNW YLVDXJVWƗNR QRYƝUWƝMXPX WƗGLHP GDUELQLHNLHP XQ SƝGƝMLH GLYL GDUELQLHNL LU YLHQNƗUãL OLHOLVNL´ ³ƻƝPƗPX]SƗUEDXGHVODLNXXQVNDWƯMƗPLHVYDLYLƼãWLHNJDOƗYDLQHEHWELMDYLVVNƗUWƯEƗ'DUED DXG]LQƗWƗMVVNDWƯMƗVNƗYLƼãL]SLOGDGDUEX´ ³3DJDLGƗPQDYPXPVJUnjWƯEDV.DVVWUƗGƗWDJDGLUEDLJDLVPDODFLV´ ³9LVSƗU SUREOƝPDV QDY ELMXãDV DUƯ NROHNWƯYƗ SLHƼƝPD ƺRWL ODEL YLƼL GRGDV NRSƯJL X] SDVƗNXPLHP HNVNXUVLMƗPNRPDQGƝMXPLHP1HWLHNGDOƯWLQRSƗUƝMLHP´ ³9LƼLHPLUVDPƝUƗQRSLHWQDLQYDOLGLWƗWHEHWPƝVHVDPƺRWLDSPLHULQƗWL(VUHG]XNDYLƼLLUDS]LQƯJƗNL XQODEƗNLGDUELQLHNLSDUFLWLHP9LƼLHPLUYƝOPHSLHUƗGƯWXQFHQVWLHVVWUƗGƗW9LƼLLUSRWHQFLƗOLORMƗOƗNL´ ³7Ɨ NƗ GDUEV QDY X] SLOQX VORG]L SƗULV VWXQGX GLHQƗ WDG DUƯ WƗGV GDUELƼã LU SLHPƝURWV WƗGLHP FLOYƝNLHP´ ³&LOYƝNLDUDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLHPƺRWLODELWLHNJDOƗDUYLHQNƗUãLHPGDUELHPNXUXVQHJULEGDUƯWFLWL GDUEDƼƝPƝML´ ³3URWDPVQRUPƗOVGDUELQLHNVYDUL]GDUƯWGDXG]YDLUƗNGDUEDNRGDUDLQYDOƯGV%HWQRRWUDVSXVHV YDUXSDWHLNWNDPƝVQHYDUDPYLHQNƗUãLG]ƯYRWEH]WƗVPHLWHQHVNDVPXPVWDJDGVWUƗGƗ-RWDG YLHQNƗUãLUHVWRUƗQXQHWƯUƯWXQHYLHQV´

*UnjWƯEDVDUNXUƗPVDVNƗUƗVGDUEDGHYƝML 'DƺƝML DSVWLSULQƗMƗV LHSULHNã PLQƝWLH SUHWDUJXPHQWL ± NƗSƝF X]ƼƝPƝML ãDXEƯMƗV SDU LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQX Ź ]HPƗNVGDUEDUDåƯJXPVOƝQƗNVWUƗGƗ Ź QHYDUVWUƗGƗWSLOQXGDUEDGLHQX Ź QHVSƝMDWLNWJDOƗDUX]WLFƝWDMLHPGDUEDSLHQƗNXPLHP 9ƝOGDUEDGHYƝMLNƗJUnjWƯEDVPLQƝMDLQYDOƯGXSVLKRORƧLVNRVWƗYRNOL±LQYDOƯGVVDJDLGDODLSUHWYLƼX DWWLHFDV VDYƗGƗN QHNƗ SUHW FLWLHP GDUELQLHNLHP SLHPƝUDP YDLUƗN SDåƝOR WLND SLHELOVWV ND LQYDOƯGL VSHFLƗOL X]VSƝOƝ ND LU VOLPƗNL XQ YDLUƗN åƝORMDPL QHNƗ SDWLHVƯEƗ NƗGDP QR GDUELQLHNLHP LU MƗYHOWD ODLNVODLX]UDXG]ƯWXXQDSPƗFƯWXLQYDOƯGX ELHåƗNWLNDPLQƝWVVDNDUƗDUGDUELQLHNLHPNXULHPLUJDUƯJƗV DWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPL $WVHYLãƷRV JDGƯMXPRV GDUED GHYƝML X]VYƝUD ND JUnjWƯEDV ELMXãDV WLNDL VƗNXPƗ XQ DU ODLNX WLNXãDV DWULVLQƗWDVSLHPƝUDPODLNLHWLOSƯJƗGRNXPHQWƗFLMDVNƗUWRãDQDGDUEDLHUƗGƯãDQDLQYDOƯGDP ³8]ƼƝPƝMVQHYDUEnjWSƗUOLHFLQƗWVNDãLVX]WLFƝWDLVGDUEVWLNVYHLNWVSLOQƯEƗ´ ³-RWRPƝUWLHLUVOLPLFLOYƝNL1HYDUƝMDLOJLVWUƗGƗW´ ³'HVPLW VWXQGDV ELMD MƗVWUƗGƗ XQ YLƼD QDY WLNXVL JDOƗ 7XU MƗQRYƗF JDOGLƼL MƗQRPD]JƗ WUDXNL WDV SUDNWLVNLLUMDXQXFLOYƝNXGDUEV9LƼDSDPƝƧLQƗMDXQQHYDUƝMDL]WXUƝW3UDNWLVNLSLHUƗGƯMƗVNDLQYDOƯGV WƗGXWHPSXQHPD]QHYDUL]WXUƝW7XUDUƯQHNRQHYDUPDLQƯW´ ³3UDNWLVNLYLƼãQDYSLOQDVGDUEDGLHQDVVWUƗGQLHNV´
³,QYDOƯGLYƝOƝMƗVGDXG]VDƼHPWEHWVWUƗGƗWNƗYHVHOLFLOYƝNLQHYDUƝMD´ ³1DYL]GHYƯJL&LNPDNVƗMXSDUYHVHOXFLOYƝNXQRGRNƺXVWLNSDWDUƯPDNVƗMXSDULQYDOƯGLHPQRGRNƺXV %HWLQYDOƯGVQHYDUVWUƗGƗWWLNSDWUDåƯJLNƗYHVHOVFLOYƝNV1DYQHNƗGDVL]GHYƯEDVX]ƼƝPXPDP´ ³,QYDOƯGXSVLKRORƧLVNDLVVWƗYRNOLVNDVGDåUHL]YDUEnjWWUDXPƝWV´ ³9LƼLHPELHåLQƗNDVNDYƝWGDUEXMRYLƼLUHJXOƗULLHWSLHƗUVWLHP%H]WDPYLƼãSDWVDUƯDWWLHFDVSUHW VHYL NƗ SUHW LQYDOƯGX YLƼã JULE ODL YLƼX SDåƝOR &LOYƝNL DU G]LUGHV WUDXFƝMXPLHP SDWLHVƯEƗ LU QRUPƗOL FLOYƝNLEHWYLƼLLWNƗUHL]ƝPX]VSƝOƝWRVDYXLQYDOLGLWƗWLMRYLƼLWRPƝUJULEODLYLƼXVSDåƝOR´ ³%LHåLYLHQLQYDOƯGLL]WDLVDVHYLVOLPƗNXQHNƗYLƼLLUPDQWDJDGLUSLHUHG]HDUYLƼLHP´ ³&LOYƝNVDUSLUPRUHL]LQHX]WYHUWRLQIRUPƗFLMXNƗGXHVFHQãRVSDWHLNW´ ³,UMƗEnjWNƗGDPNOƗWNDVYDUSDPƗFƯWXQDWJƗGLQƗW.ƗGDPGDUELQLHNDPLUMƗYHOWDVDYVODLNV´ ³9LƼãELHåƗNSDMDXWƗVSDSUDVƯVMRãLHPLQYDOƯGLHPNXULHPLUJDUƯJƗVDWWƯVWƯEDVWUDXFƝMXPLNXULHP YLVX QHSDUƗGƯV XQ QHSDVWƗVWƯV WDG YLƼã QHVDSUDWƯV NDV LU MƗGDUD SLHPƝUDP MƗQRVODXND WXU OƯG] WDP NRNDPWDGYLƼãYDUDUƯQRWƯUƯWNPDWWƗOXPƗ´ ³6ƗNXPƗ YLVV WDV OLNƗV ƺRWL SLƼƷHUƯJL MR QR VƗNXPD GDUEƯEDV MƗYHLF GDUED LQVSHNFLMƗ OLNƗV ND HV SDƼƝPXX]VDYDNDNODYHVHOXånjNVQLDUOLHNLHPSDSƯULHP3ƝFWDPNDGWDVYLVVMDXLUFDXULWDGQDY QHNƗGXSUREOƝPX´

9DLODESUƗWQRGDUELQƗWXLQYDOƯGXVDUƯWXUSPƗN /LHOƗNDMDLGDƺDLDSWDXMƗWRX]ƼƝPXPXSLHUHG]HLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗQDYLOJƗNDSDUJDGLHP'DƺD GDUEDGHYƝMXX]VYƝUDNDLQWHUHVLSDULQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQXLULHWHNPƝMLVGDUEDVSƝNDWUnjNXPV9LƼL VSULHGDNDGDUEDVSƝNDWUnjNXPDSUREOƝPDWLNGUƯ]QHWLNVDWULVLQƗWDXQGDUEDGHYƝMXLQWHUHVHSDULQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQX YDUƝWX SLHDXJW ³7DV GDUED WLUJXV LU WƗGV WLH FLOYƝNL EUDXF SURP XQ YDUEnjW X]ƼƝPƝML EnjVVSLHVWLGRPƗWYDLDUƯãRVFLOYƝNXVQHYDUSLHVDLVWƯW'DUEDWLUJXVMDXELãƷLƼSDUHJXOƝVXQSLHYƝUVƯV X]PDQƯEXYLƼLHP´ 7DþX YƝUWƝMRW VLWXƗFLMX VDYƗ X]ƼƝPXPƗ YLHGRNƺL ELMD DWãƷLUƯJL ± VƗNRW DU YƝOPL QRGDUELQƗW YDLUƗN LQYDOƯGXXQEHLG]RWDUQRUDLGRãXDWWLHNVPL 9ƝOPHWXUSPƗNQRGDUELQƗWYDLUƗNLQYDOƯGXSDUDVWLVDLVWƗVDUYDLUƗNXIDNWRUXNRSXPXSLHPƝUDP Ź SR]LWƯYROƯG]ãLQƝMRSLHUHG]L Ź GDUEDVSƝNDWUnjNXPX Ź DWELOVWRãXGDUEDYLGHVLQIUDVWUXNWnjUX 7DþXWLNDSLHELOVWVNDLQYDOƯGXDNWƯYƗNXQRGDUELQƗãDQXNDYƝYLHQVEnjWLVNVDSVWƗNOLV±WUnjNVWLQYDOƯGX NXULLUJDWDYLVWUƗGƗW 1RUDLGRãDDWWLHNVPHSUHWLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQXLUVDLVWƯWDDU Ź QHJDWƯYXOƯG]ãLQƝMRSLHUHG]LSLHPƝUDPGDUELQLHNVQDYWLFLVJDOƗDUGDUEDSLHQƗNXPLHPYDL QDYPRWLYƝWV±QHL]UƗGDYƝOPLVWUƗGƗW Ź UHVXUVXWUnjNXPX±LQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDSUDVDOLHOƗNXUHVXUVXLHJXOGƯMXPX /LHOƗNDMƗ GDƺƗ JDGƯMXPX GDUED GHYƝML WRPƝU DWELOGƝMD ND QHNR QHJUDVƗV PDLQƯW ± QDY LQYDOƯGLHP SLHPƝURWXYDNDQþXLQYDOƯGLHPLUMƗYHOWDSDVWLSULQƗWDX]PDQƯED X]UDXG]ƯEDDSPƗFƯED WƗGƝƺQHEnjWX L]GHYƯJLSDOLHOLQƗWãƗGXGDUELQLHNXVNDLWX -Ɨ ³0ƝV QHHVDP YƯOXãLHV 0ƝV SLHPHNOƝMDP ãƗGLHP FLOYƝNLHP SLHPƝURWX DPDWX .RSXPƗ HV GRPƗMXNDPHGLFƯQDVLHVWƗGƝPWƗLQIUDVWUXNWnjUDLUSLHPƝURWƗND0XPVLUVSHFLƗOLDWELOVWRãDVWXDOHWHVLU X]EUDXNWXYHVLUDXWRPƗWLVNDVGXUYLVƝUWDSLHNƺnjãDQD´ ³3DOLHOLQƗWWLNDLLUSUREOƝPDVDUNDQGLGƗWLHPQDYNXUYLƼXVDWUDVW´ ³0ƝVHVDPSOƗQRMXãLQRWHLNWLSDOLHOLQƗWãƗGXGDUELQLHNXVNDLWXMRHVDPSDWSLHSUDVƯMXãLYDLUƗNFLOYƝNX EHWLUWƗNDãƗGXFLOYƝNXDUƯQDY´ ³0ƝVODESUƗWEnjWXLHVDLVWƯMXãLHV1RGDUELQƗWƯEDVDƧHQWnjUDVSURMHNWƗLQYDOƯGXSLHVDLVWƝX]ƼƝPXPDP EHWGLHPåƝOPƝVVD]LQƗMƗPLHVDU1RGDUELQƗWƯEDVDƧHQWnjUXXQYLƼLWHLFDODLPƝVWƗGDVƯSDãDVFHUƯEDV QHOLHNDPX]ãRSDVƗNXPXMRWLHFLOYƝNLNXULJULEVWUƗGƗWQRãƯVNDWHJRULMDVYLƼLMDXVWUƗGƗ1HVWUƗGƗWLH NXULQHWLNƺRWLWRYƝODVXQQHPD]QHPHNOƝ´
1Ɲ³'LHPåƝOMƗDW]ƯVWDVNDWLHLQYDOƯGLNDVSLHPXPVVWUƗGƗ±NƗGLQHYƝODVVWUƗGƗW8QPƝV HVDPQROƝPXãLNDX]GRWREUƯGLãƗGRVSURMHNWRVQHSLHGDOƯVLPLHV´ ³-DDWWLHNVPHSUHWGDUEXNRSXPƗQHPDLQƯVLHVWDGQRWHLNWLQƝ´ ³1DYDUƯWƯULUHVXUVXNDPQRGDUERWLHVãREUƯGDUWRXQQHYLVWDVNDEnjWXNDXWNDVSUHWãLHPFLOYƝNLHP ±QƝEHWYLHQNƗUãLWDVSUDVDOLHODVLQYHVWƯFLMDV´ -ƗEHWQHYDLUƗNNƗOƯG]ãLP³=LHPDVVH]RQƗEnjVMƗUXQƗDUDƧHQWnjUXYDLWLHFLOYƝFLƼLYDUDUVQLHJX VWUƗGƗWXQYLƼLWLNDLVWXQGDVGLHQƗYDUVWUƗGƗW-RSOXGPDOHVGDUELEHLJVLHVWDGLUMƗGRPƗYDLYDUƝVLP SLHGƗYƗWGDUELƼX1RPnjVXSXVHVMDLUGDUEVNRYLƼLYDUƝVYHLNWWDGODLVWUƗGƗ´ ³0XPVQDYFLWXGDUEXNRSLHãƷLUW9LHQƯJDLVDPDWVLUDSNRSƝMV´ ³'LHPåƝOPDQLUMƗVDNDNDWƗLUYLHQƯJƗWƗGDYLHWDNXUYDUVWUƗGƗWãƗGVFLOYƝFLƼã-RSƗUƝMLHGDUELLU DUOLHOXVORG]L8QLUQHSLHFLHãDPDQRSLHWQDL]JOƯWƯED´ ³$USDãLHPFLOYƝNLHPQDYQHNƗGXJUnjWƯEX9LHQƯJLDUNXUOPƝPRVLHYLHWLLUJUnjWƯEDVWƯULNRPXQLNƗFLMDV ]LƼƗ NDG EULJDGLHULP LU MƗVWƗVWD NƗ WR GDUEX YHLNW 2. DU YLHQX FLOYƝNX YƝO WR YDU EHW MD WƗGX EnjWX GDXG]WDGWDVLUQHHIHNWƯYLMƗWƝUƝGDXG]ODLNDODLLHUƗGƯWXWRGDUEXL]VWƗVWƯWXNDXWNR´

6HFLQƗMXPL 9DUL]ãƷLUWGLYXYHLGXDWWLHNVPLSUHWLQYDOƯGLHP Ź NƗSUHWQHYDUƯJƗNLHPNXULHPLUƯSDãDVYDMDG]ƯEDVXQQHSLHFLHãDPDX]PDQƯED Ź NƗSUHWMHENXUXFLOYƝNX 8]ƼƝPƝMLHP LU L]GHYƯJL ND GDUELQLHNV DU LQYDOLGLWƗWL SƝF LHVSƝMDV PD]ƗN DWãƷLUDV QR SƗUƝMLHP GDUELQLHNLHPVSƝMWLNWJDOƗDUX]WLFƝWDMLHPGDUEDSLHQƗNXPLHPYLƼDYDMDG]ƯEƗPSƝFLHVSƝMDVPD]ƗN MƗSLHOƗJRGDUEDYLHWDQDYMƗYHOWDSDVWLSULQƗWDX]PDQƯED

9$/6763,('Ɩ9Ɩ72,(63Ɯ-8,19$/Ʈ'812'$5%,1Ɩ7Ʈ%$6 9(,&,1Ɩâ$1$,129Ɯ57Ɯ-806 9DOVWVLHJXOGƯMXPDQRYƝUWƝMXPV /LHOƗNƗ GDƺD DSWDXMƗWR GDUED GHYƝMX DW]LQD ND SƝGƝMR JDGX ODLNƗ MnjWDPV OLHOƗNV YDOVWV DWEDOVWV LQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDLVDELHGUƯEƗNRSXPƗWDLVNDLWƗGDUEDWLUJnj7DMƗSDãƗODLNƗWLNDX]VYƝUWVND³WDVLU WLNDLVƗNXPV´XQãƗGDSUDNVHQRWHLNWLMƗWXUSLQD±GDUEDGHYƝMLX]VNDWDNDWLHãLYDOVWLMLUEnjWLVNƗNƗORPD LQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDVYHLFLQƗãDQƗWDLVNDLWƗVDJDWDYRãDQƗGDUEDWLUJXP±DSPƗFƯEƗSVLKRORƧLVNDV SDOƯG]ƯEDVVQLHJãDQƗXWPO 7DþXELMDDUƯWƗGLNXULNULWLVNƗNL]WHLFƗVSDUYDOVWVLHJXOGƯMXPXLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDVYHLFLQƗãDQƗ YDOVWV SLHWLHNDPL QHDWEDOVWD GDUED GHYƝMXV NXUL QRGDUELQD LQYDOƯGXV SLHPƝUDP QHSLHGƗYƗ QRGRNƺX DWYLHJORMXPXVNRSXPƗOLHOƗNXLHJXOGƯMXPXLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQƗGHYXãDVQHYDOVWLVNƗV RUJDQL]ƗFLMDV SLHPƝUDP SDOƯG]RW DWUDVW GDUELQLHNXV QHDSPLHULQRãL QRWLHN GDUED YLGHV SLHHMDPƯEDV SUREOƝPDVULVLQƗãDQDFLOYƝNLHPDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP 9DGRWLHV SƝF QHJDWƯYDV LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV SLHUHG]HV DWVHYLãƷRV JDGƯMXPRV WLND SDXVWV DUƯ ãƗGVYLHGRNOLV±YDOVWVLHJXOGƯMXPVLUSLHWLHNDPVWDþXSDãXLQYDOƯGXLHJXOGƯMXPVJDQQH±LQYDOƯGLHP QDYYƝOPHVVWUƗGƗW ³$L]YLHQ LU GDXG] DNWXƗOƗN QRGDUELQƗW ãƗGXV FLOYƝNXV XQ DUƯ 19$ UƯNR GDXG] GDåƗGXV SURMHNWXV 8]ƼƝPƝMLYDLUVQHEDLGƗVQRGDUELQƗWãƗGXVFLOYƝNXVXQSLHƼHPWYLƼXVGDUEƗ´ ³3R]LWƯYLNDYDOVWVVXEVLGƝLQYDOƯGXGDUEDYLHWDV´ ³1DYQHNƗGXSULHNãURFƯEXQHDWYLHJORMXPX´ ³9DOVWV SLOQƯJL QHNR QHGDUD ãDMƗ ]LƼƗ 0ƝV ãR FLOYƝNX DWUDGƗP SDWHLFRWLHV QHYDOVWLVNDL RUJDQL]ƗFLMDL´ ³9DOVWVSROLWLNDLUSƗUƗNPDLJD1HYDUWLNDLL]WLNWDULQYDOƯGXELHGUƯEƗPWRLHJXOGƯMXPX´ ³9DOGƯEDLDWYLHJORMXPLHPLUYDLUƗNMƗSLHYƝUãYƝUƯED.DGYDOVWVGLYXVJDGXVPDNVƗWRPLQLPƗORDOJX
WDGX]ƼƝPXPVLHWDXSDOƯG]HNƺXVX]WR1RGRNƺXSROLWLNƗQDYãƗGXDWYLHJORMXPX´ ³9DOVWVQHGDUDSLHWLHNDPLYDUƝWXYDLUƗNMRMDLQYDOƯGLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPDUƯJULEƝWXSLHWHLNWLHV GDUEƗ WDG SUREOƝPDV EnjWX SƗUYLHWRWLHV DU WLNãDQX X] GDUEX YDUƝWX QƗNW SUHWƯ DU SDFƝOƗMD LHJƗGL XQ YLVƗGLFLWƗGLEHWYDOVWVQDYSUHWLPQƗNRãD´ ³7DLVƯWQREUDXNWXYHVOLIWXVOLNWVNROƗMDXQREƝUQƯEDVFLNYLHQLHVSƝMDPVNRSƗDUFLWLHPEƝUQLHP VDELHGUƯEDVGRPƗãDQXX]UHL]QHYDUPDLQƯW9LVLSURWDPVQHEnjVNƗäDQHWH9DVDUDXG]HNXUDLUGRPƝ L]PƗFƯMXVLHVSDVQLHG]LUEƝUQLEUDXFDUPDãƯQXEHWãƗGVSLHPƝUVLUƺRWLODEV´ ³9DOVWLMLUYLVOLHOƗNƗORPDMRQHYLHQVX]ƼƝPƝMVWƗSDWDL]EUƯYDVJULEDVMDEnjVFLWDDOWHUQDWƯYDDUWR QHQRGDUERVLHV´ ³9DOVWVYHLGRMRWãRVWHSURMHNWXVXQ¿QDQVƝMRWGDUEDYLHWXL]YHLGLVDYXLHJXOGƯMXPXLUGHYXVLEHWHV GRPƗMXNDãLHPLQYDOƯGLHPLUMƗEnjWOLHOƗNDLYƝOPHLVWUƗGƗWNDPƝUYLƼLHPWƗVYƝOPHVQHEnjVYDOVWVQHNR QHYDUƝVSDGDUƯW´

,QYDOƯGXEH]GDUEQLHNXVXEVLGƝWƗQRGDUELQƗWƯED 9DLUXPVDSWDXMƗWR]LQƗMDSDULQYDOƯGXEH]GDUEQLHNXVXEVLGƝWRQRGDUELQƗWƯEX±YDLQXELMDL]PDQWRMXãL ãRLHVSƝMXYDLG]LUGƝMXãLSDUWR /LHOƗNƗGDƺDãRDWEDOVWXNRSXPƗQRYƝUWƝMDDW]LQƯJL7LHNXULELMDVDƼƝPXãLGRWƗFLMDVWƗVUDNVWXURMD NƗ¿QDQVLƗOXDWYLHJORMXPXYLHQƯJLGDåLX]VYƝUDNDDWEDOVWVLUSƗUƗNQLHFƯJVƯSDãLMDUXQƗSDUNRQNUƝWƗP LQYDOLGLWƗWƝPSLHPƝUDPƺRWLOLHOVUHVXUVXLHJXOGƯMXPVLUUHG]HVLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDVJDGƯMXPƗ %LMDDUƯWƗGLNXULSDULQYDOƯGXEH]GDUEQLHNXVXEVLGƝWRQRGDUELQƗWƯEXQHNRQHELMDG]LUGƝMXãLXQWXYƗN LQWHUHVƝMXãLHVYDLQXOƯG]YLƼLHPQHELMDQRQƗNXVLLQIRUPƗFLMDYDLQHX]VNDWƯMDSDUYDMDG]ƯJXYHOWƯWODLNX ODLLHSD]ƯWRVDULQIRUPƗFLMXX]VNDWRWNDQDYSƗUƗNQRSLHWQLLHVDLVWƯMXãLHVLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗ .ULWLVNDVSLH]ƯPHVL]SHOQƯMƗV³OLHOƗELURNUƗWLMD´NXUDLMƗYHOWDUHVXUVLODLSUHWHQGƝWXX]YDOVWVDWEDOVWX 6DLVWƯEƗDUVXEVLGƝWRQRGDUELQƗWƯEXWLNDDSVSULHVWVDUƯ19$GDUEV±NRSXPƗWDVWLNDYƝUWƝWVSR]LWƯYL ƯSDãLGDUELQLHNXLHLQWHUHVƝWƗDWWLHNVPHXQDWVDXFƯEDWLHNVQLHJWDQHSLHFLHãDPƗLQIRUPƗFLMDSDUGDUED PHNOƝWƗMXSLHPƝUDPNƗGDPGDUEDPNRQNUƝWDLVSUHWHQGHQWVLUSLHPƝURWƗNV $W]LQƯJVYƝUWƝMXPV ³/DELMRWRPƝULUWƗYDOVWVSURJUDPPDDUNXUXDƧHQWnjUDVWUƗGƗYDOVWVPDNVƗDOJX LHNƗUWRGDUEDYLHWX´³3DUHG]WRNDGDUEDGHYƝMVQRPDNVƗWLNDLGDUEDGHYƝMDVXEVLGƝWRQRGRNOLDOJX PDNVƗYDOVWV7DVLUSR]LWƯYVDVSHNWV´³0ƝVPDNVƗMDPWLNDLQRGRNƺXV±WDVLU¿QDQVLƗOVDWYLHJORMXPV´ ³0HLWHQH DU ƺRWL PD]X DXJXPX YLƼDL QHELMD SLHPƝURWV JDOGV EHW WR MDX YHLFD 1RGDUELQƗWƯEDV YDOVWV DƧHQWnjUD9LƼLDSVNDWƗVNDVNXUDPYDMDG]ƯJVXQWDGLHNƗUWRXQDSPDNVƗPXPV´ 1HSLHWLHNDPVDWEDOVWV ³7ƗLUWƗVRFLƗOƗSURJUDPPDNDVDSPDNVƗQDXGLƼXWDVLUYLVVFLWVQHNDV´ ³7LHDWYLHJORMXPLLUWLNVPLHNOƯJLNDQHVHG]WRNRYDMDJLHJXOGƯW MRFLWLHPLQYDOƯGLHPWDVLUVDYƗGƗNEHW SDUUHG]HVLQYDOƯGLHPWHQDYSLHGRPƗWVMRL]PDNVDVLUNULHWQLOLHOƗNDV´³(VSDWQH]LQXNRWDJDGYDOVWV SLHGƗYƗYLHQƯJLMDSƝFWƗPSURJUDPPƗPWXUNDXWNRSLHGƗYƗYDUVDƼHPWNDXWNƗGXQDXGLƼXGDUEDYLHWX LHNƗUWRãDQDLSDSLOGXVLHUƯþXXQLHNƗUWXLHJƗGHLMDWRYDUX]VNDWƯWSDUDWYLHJORMXPXWDGWDVDUƯLUEHWWDG DUƯSLHWƗƺRWLGDXG]QƗNDVSLHVWUƗGƗWXQSLHUƗGƯWNDWRSDWLHãƗPYDMDJ´ 1DYLQWHUHVƝMXãLHV ³1HHVDPSDUWRGRPƗMXãLQHHVDPWRL]PDQWRMXãLMRWƗNƗWLHLUWLNDLFLOYƝNLQR VWUƗGƗMRãLHPWDGQHHVDPX]WRLHVSULQJXãL´³*RGƯJLVDNRWHVQHHVPXSDUWRLQWHUHVƝMLHVWƗSƝF PDQEnjVJUnjWLSDWHLNWEHWYLVPD]QHHVPXG]LUGƝMLVQHHVPXMXWLVNDEnjWXNDXWNƗGVDNWƯYVDWEDOVWVNDXW YDLWƗSDWLSLHEUDXNãDQDSLHHMDPƯEDGDUEDYLHWƗPODLNDXWYDLYLVPD]GDƺƝMLQRVSRQVRUƝWXODLNDXWNR WDPOƯG]ƯJXLHNƗUWRWXEHWQXQHMnjWQHNƗGXOLHOXDWEDOVWX´ 3DUVDGDUEƯEXDU19$ ³19$ƺRWLODELVWUƗGƗ´³3R]LWƯYLMRLUWƗDWWLHNVPHNDWRPƝUGDUEDGHYƝMLHP SLHGƗYƗDUƯLQIRUPƝNDWLHFLOYƝNLVSƝVYHLNWWRGDUELƼX´³,WNƗMDXƺRWLSR]LWƯYLMRQRQRGDUELQƗWƯEDV GLHQHVWD LU OLHOD SUHWLPQƗNãDQD XQ DWVDXFƯED´ ³'LH]JDQ SR]LWƯYL VDLVWƯEƗ DU YLVLHP SURMHNWLHP NDV FDXU DƧHQWnjUX LHW EHW HV ]LQX ND QR X]ƼƝPƝMX SXVHV LU SUREOƝPDV SDWHLFRWLHV OLHOƗV ELURNUƗWLMDV XQ GRNXPHQWXNDXG]ƝPNDVLUMƗSLOGDYDUƝWXEnjWXSUREOƝPDVWLHãLWƗGƝƺ´
6HFLQƗMXPL±YDOVWVSLHGƗYƗWƗVLHVSƝMDV 8]ƼƝPXPXSƗUVWƗYMLX]VYƝUDNDYDOVWVLQVWLWnjFLMƗPLUMƗX]ƼHPDVJDOYHQƗORPDLQYDOƯGXVDJDWDYRãDQDL GDUED WLUJXP XQ MƗVQLHG] X]ƼƝPƝMLHP DWEDOVWV ODL LQYDOƯGL NƗ SLOQYƝUWƯJL GDUELQLHNL YDUƝWX LHNƺDXWLHV GDUEDWLUJnj $W]LQƯJLWLNDQRYƝUWƝWDVYDOVWVGRWƗFLMDVLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗ±GRWƗFLMDVNRPSHQVƝWRVSDSLOGX UHVXUVX LHJXOGƯMXPXV NXUL QHEnjWX QHSLHFLHãDPL MD YDNDQFL LHƼHPWX GDUELQLHNV EH] LQYDOLGLWƗWHV -D GRWƗFLMDVNRQNUƝWƗJDGƯMXPƗQDYSLHWLHNDPDVXQGDUELQLHNVDULQYDOLGLWƗWLQHDSPLHULQDGDUEDGHYƝMXWDG X]ƼƝPƝMDPWUnjNVWDUJXPHQWXODLWXUSLQƗWXQRGDUELQƗWLQYDOƯGX

'$5%$'(9Ɯ-85(.20(1'Ɩ&,-$66,78Ɩ&,-$68=/$%2â$1$, %LHåƗNPLQƝWƗVGDUEDGHYƝMXUHNRPHQGƗFLMDV 'DUEDGHYƝMDPLUQHSLHFLHãDPDSƝFLHVSƝMDVSLOQƯJƗNDLQIRUPƗFLMDJDQSDULQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQX NRSXPƗ SULHNãURFƯEDVWUnjNXPL JDQSDUNRQNUƝWRSRWHQFLƗORGDUELQLHNXNƗGXVGDUEXVYLƼãYDUYHLNW YDLLUNƗGDVVSHFL¿VNƗVYDMDG]ƯEDVDUNXUƗPGDUEDGHYƝMDPLUMƗUƝƷLQƗVXWPO âƗGX LQIRUPƗFLMX YDMDG]ƝWX VQLHJW 19$ XQ QHYDOVWLVNR RUJDQL]ƗFLMX GDUELQLHNLHP NXUL QRGDUERMDV DU LQYDOƯGX LHNƗUWRãDQX GDUEƗ 9LHQV UHVSRQGHQWV DU VDYX SLHUHG]L DSOLHFLQƗMD ND ãƗGD LQIRUPƗFLMDV VQLHJãDQD WLHãƗP LU QHSLHFLHãDPD ³(V L]ODVƯMX SDU WƗGX ELHGUƯEX ³$SHLURQV´ NXU SLHGƗYƗ ãƗGXV GDUELQLHNXV9LƼLHPLUNDXWNƗGDGDWXEƗ]H-DPƝVLHJnjVWDPFLOYƝNXQRYLƼXGDWXEƗ]HVWDGYLƼLPXPV DUƯUHNRPHQGƝMDNƗGDPGDUEDPYLƼãGHU8QPƝVHVDPJDOƯJLDSPLHULQƗWL´ 7ƗNƗGDUEDGHYƝMLQDYSƗUOLHFLQƗWLSDUGDUELQLHNXVSƝMƗPYHLNWGDUEDSLHQƗNXPXVMHENXUƗJDGƯMXPƗ LUQHSLHFLHãDPVSƗUEDXGHVODLNVXQLHVSƝMDQRGDUELQLHNDDWWHLNWLHV 2SWLPL]ƝWQHSLHFLHãDPRGRNXPHQWXNƗUWRãDQX±VYDUƯJLODLWƗQHEnjWXODLNLHWLOSƯJDXQVDUHåƧƯWD 9DUƝWXSLHãƷLUWQRGRNƺXDWYLHJORMXPXV ,QIRUPƗFLMD SDU LQYDOƯGLHP ³-Ɨ]LQD LU WDP NDV LHVDND ãR FLOYƝNX QHYLV X]ƼƝPƝMDP´ ³9DUEnjW VDJDWDYRãDQƗYƝOLUQHSLHFLHãDPVWDVL]VNDLGURãDQDVSURFHVVNƗYLƼXVYDUQRGDUELQƗWNƗGDVLULHWHLFDPƗV MRPDVMRQRWHLNWLLUNƗGLSƝWƯMXPLQRƗUVWXSXVHVLQYDOƯGLHPNƗGRVGDUELƼRVEnjWXLHWHLFDPƗNDLVYHLGV NƗYLƼXVQRGDUELQƗWMRQDYMDXYLVLHPWƗVLHVSƝMDV´³9DMDG]ƝWXDS]LQƗWFLNOLHODVXQNƗGDVLULQYDOLGLWƗWHV JUXSDV7DGDWWLHFƯJDMƗPJUXSƗPL]YƝUWƝMRWSLHGƗYƗWGDUEXV´³1XYLVSLUPVMDXLUMƗUXQƗDUYDGƯWƗMX MƗLQIRUPƝMƗSDUƗGDSDUYLVXWRNDVYLƼDPEnjVMDYLƼãƼHPSLHVHYLVãƗGXGDUELQLHNXMRYLƼãMDXODEƗN GDUEƗƼHPQHLQYDOƯGXQHNƗLQYDOƯGX´³'DUEDGHYƝMLQH]LQDFLNGDXG]LULQYDOƯGXNDVYDUƝWXVWUƗGƗWXQ YHLNWYLHQNƗUãXVGDUEXV´³'DUEDGHYƝMLPD]]LQDSDULQYDOƯGLHP´ 3ƗUEDXGHV ODLNV ³3DUHG]ƝW LHVSƝMX GDUED GHYƝMDP LQYDOƯGXV SLHƼHPW X] SƗUEDXGHV GDUED ODLNX -R QR SƗUUXQƗP QHNR QHYDU VHFLQƗW  8Q GRW LHVSƝMX GDUED GHYƝMDP NDXW NƗGƗ YHLGƗ YLHQNƗUãƗN DWWHLNWLHVQRãƯWHFLOYƝNDSDNDOSRMXPLHP-RãƯSURFHGnjUDLUGLH]JDQVDUHåƧƯWD´ 2SWLPL]ƝWGRNXPHQWƗFLMDVNƗUWRãDQX³6DPD]LQƗWSDSƯUXDSMRPXNDVMƗSLOGDX]ƼƝPƝMDPSLHƼHPRW GDUEƗLQYDOƯGX´³9DUƝWXDWYLHJORWELURNUƗWLVNƗVSURFHGnjUDV-RVWDUSWDXWLVNLHPX]ƼƝPXPLHPQDYODLND WƗGƗPOLHWƗPNƗGRNXPHQWXNƗUWRãDQDLODLSLHƼHPWXGDUEƗLQYDOƯGXV´ 1RGRNƺXDWYLHJORMXPL³-ƗGRGOLHOƗNDVDWODLGHVGDåƗGXQRGRNƺXDWODLGHVXQSLHPDNVDVMRWDPNXUã DSPƗFDLUYDLUƗNODLNDMƗSDYDGDODLLHUƗGƯWXãRWHGDUEXYDGƯWX´³$NWƯYƗNDWEDOVWƯWNDXWDUƯQHHVPX LQWHUHVƝMLHV WRPƝU DNWƯYƗN YDUƝWX LHYLHVW SURJUHVƯYƗNX QRGRNƺX SROLWLNX´ ³1RWHLNWL LU QHSLHFLHãDPD ¿QDQVLƗODSDOƯG]ƯEDX]ƼƝPXPLHP´³9DMDG]ƝWXOLHOƗNDVDWODLGHVX]ƼƝPƝMLHP7RSDãXVRFLƗORQRGRNOL /DLLUOLHOƗNDLQWHUHVH´
5HWƗNPLQƝWƗVGDUEDGHYƝMXUHNRPHQGƗFLMDV /DL PRWLYƝWX GDUED GHYƝMX LU QHSLHFLHãDPV UDGƯW LHVSDLGX ND LQYDOƯGXV YDU YHLNVPƯJL QRGDUELQƗW XQ WDV QHUDGD OLHNXV VDUHåƧƯMXPXV .Ɨ LHVSƝMDPDLV LQVWUXPHQWV WLND PLQƝWV YHLNVPƯJDV LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQDVSLHUHG]HVSRSXODUL]ƝãDQDNDVLUL]GHYƯJDJDQGDUEDGHYƝMDPJDQGDUEDƼƝPƝMDP JDQVDELHGUƯEDLNRSXPƗ 'DUEDPHNOƝWƗMLHPLQYDOƯGLHPLUMƗEnjWDNWƯYƗNLHPMƗFHQãDVVHYLSLHUƗGƯWGDUEDWLUJnjXQMƗDSOLHFLQD YƝOPHLVWUƗGƗW $WELOGƯJDMƗP YDOVWV LQVWLWnjFLMƗP VDGDUEƯEƗ DU QHYDOVWLVNDMƗP RUJDQL]ƗFLMƗP MƗWXUSLQD LQYDOƯGX DSPƗFƯEDVSURJUDPPDV±WDMƗVDUƯYHLNVPƯJLYDUƝWXL]]LQƗWNƗGVGDUEVNRQNUƝWDMDPFLOYƝNDPODEƗN SDGRGDVYDLDWELOVWYLƼDVSƝMƗP 3ƗULVUHVSRQGHQWXLHWHLFDDWELOGƯJDMƗPYDOVWVLQVWLWnjFLMƗPVDGDUEƯEƗDUQHYDOVWLVNDMƗPRUJDQL]ƗFLMƗP YHLGRWVSHFLƗODVUDåRWQHVNXUDVEnjWXSLHPƝURWDVLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQDL -ƗSRSXODUL]Ɲ SR]LWƯYƗ SLHUHG]H ³-ƗUDGD WƝOV ND LQYDOƯGV QDY WLNDL VORJV YDOVWLM NXUã VDƼHP WLNDL VRFLƗORVSDEDOVWXVEHWYDUVWUƗGƗWXQPDNVƗWQRGRNƺXV´³'URãLYLHQSDUWRLUMƗUXQƗ.DWDVQDYQHNDV ƗUNƗUWƯJLVDUHåƧƯWL7DVLUFLOYƝFLVNLXQWDVLUYLHJOLDWULVLQƗPV´ $NWƯYƗNLGDUEDPHNOƝWƗML³*DOYHQDLVODLYLƼLLHWHLNWXWLHPFLOYƝNLHPQƗNWXQSLHWHLNWLHVMRYLƼXLUƺRWL GDXG]X]VNDLWƝEHWQHMDXYLVLJULEVWUƗGƗW´ ,]JOƯWƯED³9LHQQR]ƯPƯJL]LQƗãDQDVL]JOƯWƯED-REH]L]JOƯWƯEDVQHYDUDPSLHƼHPWGDUEƗ´³-ƗWXUSLQD LQYHVWƝWãRFLOYƝNXDSPƗFƯEDVSURJUDPPƗV-RãLHFLOYƝNLQHYDUSLHƼHPWMHENXUXGDUEXâDXUVORNVNR YDUGDUƯW9DMDG]ƯJDSURIHVLRQƗƺXSDOƯG]ƯEDODLVSƝWXSDOƯG]ƝWXQVDJDWDYRWXQNRSƗDUYLƼLHPDWUDVWWR GDUEƯEDVVIƝUXNXUƗYLƼLEnjWXYDURãLVWUƗGƗW9DOVWLMLUMƗSDOƯG]ãƗGXVFLOYƝNXVVDJDWDYRWGDUEDYLHWƗP *DQWƯULSURIHVLRQƗOLJDQSVLKRORƧLVNL´ 6SHFLƗODVUDåRWQHV³9DMDG]ƝWXRUJDQL]ƝWVSHFLƗODVUDåRWQHVNXUEnjWXSLHPƝURWVGDUEVXQDSVWƗNƺL 9DMDG]ƝWXDSPƗFƯW±SXONVWHƼPHLVWDUVYDLDSDYPHLVWDUVVNDWRWLHVYDLWDVLQYDOƯGVLUVSƝMƯJVQRNƺnjWWDL DSPƗFƯEDVYLHWƗ´³9DOVWLMMDXMƗ]LQDNRGDUƯWDUWƗGLHP-ƗUDGDVSHFLƗODVGDUEDYLHWDV$WNDUƯEƗNƗGDLU LQYDOLGLWƗWHMDYLƼDPQDYURNXWDGMƗUDGDWƗGDNXUYDUDUNƗMƗPLHWXQRWUƗGL,UQRWHLNWLGDXG]GDåƗGDV LHVSƝMDV JDQ X] GDWRULHP VWUƗGƗW JDQ FLWDV 1HYDU SDUD]LWƝW WLNDL X] GDUED GHYƝMX NXUã YLVX WDJDG LHNƗUWRVXQVDNƗUWRV´

6HFLQƗMXPL 5HNRPHQGƗFLMDVOLHOƗNRWLHVLUYƝUVWDVX]WRODLGDUEDGHYƝMLQHNƺnjGƯWRVL]YƝOƝXQYDUƝWXL]YƝOƝWLHV SLHPƝURWƗNRGDUELQLHNX±OƝPXPDSLHƼHPãDQDLLUQHSLHFLHãDPDX]WLFDPDLQIRUPƗFLMDSDUGDUELQLHND VSƝMƗP XQ VSHFL¿VNDMƗP YDMDG]ƯEƗP NƗ DUƯ SƗUEDXGHV ODLNV ODL GDUED GHYƝMV VSƝWX UHƗOL L]YƝUWƝW VLWXƗFLMX ƮSDãL VYDUƯJL WDV EnjWX WLHP GDUED GHYƝMLHP NXUL OƯG] ãLP QDY QRGDUELQƗMXãL LQYDOƯGXV ± WDV PD]LQƗWXVDMnjWXSDUNDXWNRQH]LQƗPXXQQHSDUHG]DPX 8]ƼƝPƝMXV PRWLYƝ LHJXYXPL XQ L]GHYƯJXPV ± SLHPƝUDP GDXG]LHP ãƷLHW YLOLQRãL QRGRNƺX DWYLHJORMXPLNDVEnjWXVWDELOƗNVLHJXYXPVQHNƗOƯG]ãLPSLHGƗYƗWƗVGRWƗFLMDVDWYLHJORMXPDLHJnjãDQDL YDOVWV GRWƗFLMDV SDU LQYDOƯGD QRGDUELQƗãDQX NƗUWRãDQD QHYDMDG]ƝWX SDWƝUƝW GDXG] GDUED ODLND ± X]ƼƝPƝMLX]VNDWDNDLNYLHQDULVLQƗMXPDL]PDNVDVYDURSWLPL]ƝW 6YDUƯJL ODL FLOYƝNV DU LQYDOLGLWƗWL SƝF LHVSƝMDV PD]ƗN DWãƷLURWV QR LNYLHQD GDUED PHNOƝWƗMD ± EnjWX PRWLYƝWVDSPƗFƯWVXQJDWDYVVWUƗGƗW
&,/9Ř.8$5,19$/,',7Œ7,12'$5%,1Œ7Ū%$ 81$5726$,67Ū7Œ6352%/Ř0$66,78Œ&,-$6 $1$/Ū=(81,(7(,.80,

&,/9Ɯ.8$5,19$/,',7Ɩ7,0Ɯ5ƶ$*583$65$.67852-806 /DL QRVNDLGURWX FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL VLWXƗFLMX L]JOƯWƯEDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ YLƼX LHVSƝMDV XQ YDMDG]ƯEDVL]JOƯWƯEDVXQGDUEDWLUJnjNƗDUƯYLHGRNOLSDUQRVDFƯMXPLHPXQDSVWƗNƺLHPNDVYHLFLQDYDL NDYƝLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnjWLNDYHLNWDNYDQWLWDWƯYDLQYDOƯGXDSWDXMD 5XQƗMRWSDULQYDOLGLWƗWLGDXG]LHPQƗNSUƗWƗFLOYƝNVUDWLƼNUƝVOƗ7RPƝUWƗLUWLNDLPD]DGDƺDãƯVJUXSDV ,QYDOLGLWƗWHVYHLGLLUGDåƗGL±YLHQLDSNƗUWƝMLHPLUDFƯPUHG]DPLEHWFLWLYDUEnjWLHNãƝMLXQQHPDQƗPL 7XUNOƗWVOƝSWƗLQYDOLGLWƗWHNDVQDYDFƯPUHG]DPDLUGDXG]SODãƗNL]SODWƯWD ,QYDOLGLWƗWHVGH¿QƯFLMDGDåƗGƗV(LURSDVYDOVWƯVLHYƝURMDPLDWãƷLUDVXQDWVSRJXƺRGDåƗGDVVRFLƗOƗV XQ NXOWnjUDV SLHHMDV ãLP MDXWƗMXPDP JDGƗ /LHOEULWƗQLMƗ SLHƼHPWDLV ,QYDOLGLWƗWHV GLVNULPLQƗFLMX DNWV 'LVDELOLW\'LVFULPLQDWLRQ$FW LQYDOLGLWƗWLGH¿QƝNƗ¿]LVNXYDLJDUƯJXERMƗMXPXNXUDPLUQR]ƯPƯJD LOJWHUPLƼD LHWHNPH X] FLOYƝND VSƝMX YHLNW LNGLHQDV X]GHYXPXV $WELOVWRãL LQYDOLGLWƗWHV XQ YHVHOƯEDV NODVL¿NƗFLMDL &,) NRL]VWUƗGƗMXVL3DVDXOHVYHVHOƯEDVRUJDQL]ƗFLMD³LQYDOLGLWƗWH´LUYLVSƗUƝMVMƝG]LHQVDU NXUXVDSURWWUnjNXPXVXQIDNWRUXVNDVLHUREHåRGDUEƯEXXQSLHGDOƯãDQRVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝ6OLPƯEDYDU UDGƯWWUnjNXPXVNDVLQGLYƯGXQRVWƗGDQHODEYƝOƯJƗVWƗYRNOƯ$WELOVWRãL(LURSDV.RPLVLMDVGLUHNWƯYDL MƝG]LHQV³LQYDOLGLWƗWH´LUMƗVDSURWNƗLHUREHåRMXPVNDVURGDV¿]LVNXJDUƯJXYDLSVLKLVNXWUDXFƝMXPXGƝƺ XQNDVLUVDLVWƯWVDUDWWLHFƯJƗVSHUVRQDVSLHGDOƯãDQRVSURIHVLRQƗODMƗG]ƯYƝ %DOVWRWLHVX]SƝWƯMXPDPƝUƷLHPXQLHUREHåRWRL]ODVHVDSMRPXãDMƗSƝWƯMXPƗL]GDOƯWDVLQYDOLGLWƗWHV JUXSDV &LOYƝNL DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP MHE WUDXFƝMXPLHP NDV LHWHNPƝ FLOYƝND NXVWƯEVSƝMX 7UDXFƝMXPLYDUEnjWJDQURNƗVJDQNƗMƗVXQWLHLUUHG]DPLâLHPFLOYƝNLHPYDUEnjWQHSLHFLHãDPL QRWHLNWLSDOƯJOƯG]HNƺLYDLSDOƯG]ƯEDSƗUYLHWRMRWLHV &LOYƝNLDUPDƼXWUDXFƝMXPLHPâLVLQYDOLGLWƗWHVYHLGVSDPDWƗDWWLHFDVX]UHG]HVYDLG]LUGHV WUDXFƝMXPLHP$UƯãLHWUDXFƝMXPLLUDFƯPUHG]DPL &LOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPNDVL]SDXåDVNƗSVLKLVNƗVMHEJDUƯJƗVVOLPƯEDV LQWHOHNWXƗODDSPƗFƯEXNRJQLWƯYDQHYDUƯEDYDLQHLURORƧLVNDLQYDOLGLWƗWHVDLVWƯEƗDUERMƗMXPLHP QHUYXVLVWƝPƗâLHWUDXFƝMXPLYDUEnjWJDQUHG]DPLJDQVOƝSWL 1HUHG]DPƗ LQYDOLGLWƗWH MHE NDXW NDV NDV ƗUƝML QDY UHG]DPV WDþX LHWHNPƝ FLOYƝND VSƝMX YHLNW LNGLHQDV DNWLYLWƗWHV âDMƗ JUXSƗ LHWLOSVW SLHPƝUDP VLUGV VOLPƯEDV ERMƗMXPL HOSRãDQDV RUJƗQRVYƝ]LVGLDEƝWVXWPO &LWL LQYDOLGLWƗWHV YHLGL SLHPƝUDP ERMƗMXPL EDOVV DSDUƗWƗ ¿]LVNV L]NURSƺRMXPV MHE ƗGDV ERMƗMXPLNƗDUƯNDXOXPXVNXƺXORFƯWDYXVLVWƝPDVWUDXFƝMXPLNDVQHLHUREHåRNXVWƯEDV
WDEXOD5HVSRQGHQWXVRFLƗOLGHPRJUƗ¿VNDLVUDNVWXURMXPV 

6RFLƗOLGHPRJUƗ¿VNƗSD]ƯPH ']LPXPV 6LHYLHWHV 9ƯULHãL 7DXWƯED /DWYLHãX .ULHYX &LWD 9HFXPV /ƯG]JDGLHP ±JDGL ±JDGL YDLYDLUƗNJDGX $SG]ƯYRWƗVYLHWDVWLSV 5ƯJDXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWDV &LWDVSLOVƝWDV 3DJDVWV ,QYDOLGLWƗWHVJUXSD SDNƗSH

JUXSD JUXSD JUXSD ,QYDOLGLWƗWHVFƝORQLV ,HG]LPWDVOLPƯED ']ƯYHVODLNƗLHJnjWDVOLPƯEDNDLWH 'DELVNVQRYHFRãDQƗVSURFHVV $URGVOLPƯED 6DYDLQRMXPV±VDLVWƯEƗDUGDUEX QHODLPHVJDGƯMXPVGDUEƗ

6DYDLQRMXPVVSRUWRMRWYDLDWSnjãRWLHV 6DYDLQRMXPV±WUDQVSRUWDQHJDGƯMXPƗ 6DYDLQRMXPV±PƗMƗV 3VLKRORƧLVNDYDL¿]LVNDYDUGDUEƯEDL]PDQWRãDQD &LWVFƝORQLV ,QYDOLGLWƗWHVYHLGV .XVWƯEXWUDXFƝMXPL 0DƼXWUDXFƝMXPL *DUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPL 1HUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH &LWVLQYDOLGLWƗWHVYHLGV 1RWHLFRãDLVLQYDOLGLWƗWHVLHPHVOV .XVWƯEXWUDXFƝMXPL 0DƼXWUDXFƝMXPL *DUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPL 1HUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH &LWVLQYDOLGLWƗWHVYHLGV

     22     <1 2   <1 2    22 
&LOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL±NƗGLYLƼLLU" ,QYDOƯGX YLGnj LU ƺRWL GDåƗGL FLOYƝNL ± JDQ WLH NXUL LQYDOLGLWƗWL LHJXYXãL WLNDL QHVHQ JDQ LQYDOƯGL QR G]LPãDQDVJDQUDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGLJDQRQNRORƧLVNLHVOLPQLHNLJDQMDXQLHãLJDQSLUPVSHQVLMDVYHFXPD FLOYƝNL JDQ L]JOƯWRWL FLOYƝNL JDQ FLOYƝNL DU ]HPX L]JOƯWƯEDV OƯPHQL XWW ,QYDOƯGL LU WLNSDW DWãƷLUƯJL NƗ YLVL VDELHGUƯEDVORFHNƺL7ƗGƝƺJDQYDMDG]ƯEDVJDQDNWLYLWƗWHXQSUDVƯEDVYDUEnjWLVNLDWãƷLUWLHV /DL L]SUDVWX LQYDOƯGX PRWLYƗFLMX XQ LHVSƝMDV LHVDLVWƯWLHV GDUED WLUJnj YLVSLUPV VYDUƯJL QRWHLNW YLVDV PƝUƷDJUXSDVNYDOLWDWƯYRVDVWƗYX7ƗGƝƺWXUSPƗNDMƗDQDOƯ]ƝFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLUDNVWXURVLPSƝFVRFLƗOL GHPRJUƗ¿VNDMLHPUƗGƯWƗMLHPDWWLHNVPHVXQDNWLYLWƗWHVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVJUXSDVG]ƯYHVYLHWDVXQ FLWLHPUƗGƯWƗMLHP7DVƺDXVPƝUƷWLHFƯJƗNYLU]ƯWQRGDUELQƗWƯEDVSROLWLNXX]NRQNUƝWƗPLQYDOƯGXJUXSƗP ,QYDOLGLWƗWHYLHQOƯG]ELHåLVNDUJDQYƯULHãXVJDQVLHYLHWHVJDQODWYLHãXVJDQFLWXWDXWƯEXSƗUVWƗYMXV /LHOƗNDMDLGDƺDL DSWDXMƗWRLQYDOLGLWƗWHLUMDXYDLUƗNQHNƗJDGXVXQ±SDWYLVXPnjåX7RPƝU YLVELHåƗN LQYDOLGLWƗWH LHVWƗMDV G]ƯYHV ODLNƗ VOLPƯEDV GƝƺ  LQYDOLGLWƗWL LHJXYXãL G]ƯYHV ODLNƗ VDYDLQRMXPDGƝƺWXUNOƗWDSWXYHQLSXVƝJDGƯMXPXVDYDLQRMXPDFƝORQLVLUWUDQVSRUWDQHJDGƯMXPV DWWƝOV,QYDOLGLWƗWHVJDOYHQDLVFƝORQLV 

6DSURWDPVNDG]ƯYHVODLNƗYDUEnjWƯEDLHJnjWLQYDOLGLWƗWLSLHDXJ7ƗGƝƺLQYDOƯGLVDOƯG]LQRãLLUQHGDXG] YHFƗNLNƗVDELHGUƯEDNRSXPƗ7RPƝUDWãƷLUƯEDVQDYWLNOLHODVNƗYDUƝWXOLNWLHVDSWDXMƗWRLQYDOƯGX MDXWXYRMDVGDUEVSƝMDVYHFXPDQRVOƝJXPDP±LUYDLYDLUƗNJDGXYHFXPƗWRPƝULUMDXQƗNLSDU JDGLHP,QWHUHVDQWLNDJDOYHQDLVLHPHVOVNƗGƝƺMDXQLHãLOƯG]JDGXYHFXPDPNƺnjVWSDULQYDOƯGLHP YLVELHåƗNLUQHYLVQHJDGƯMXPLEHWLHG]LPWDVVOLPƯEDV
DWWƝOV,QYDOLGLWƗWHVFƝORƼLGDåƗGƗVYHFXPDJUXSƗV

/njJWLQRVDXNWYLHQXJDOYHQRLQYDOLGLWƗWHVFƝORQLMDXQLHãXPLQLHG]LPWDVVOLPƯEDV-DXQƗNLHP LQYDOƯGLHPELHåƗNUDNVWXUƯJLPDƼXWUDXFƝMXPLYDLJDUƯJDVVDVOLPãDQDVEHWYHFƗNLHP±NXVWƯEXWUDXFƝMXPL XQQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH 9LVELHåƗN LHG]LPWƗV VOLPƯEDV LU JDUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL  7DþX SƝWƯMXPV QHDSVWLSULQD ND LHG]LPWƗV VOLPƯEDV YDL LQYDOLGLWƗWH NDV VNƗUXVL MDXQLHãXV EnjWX SURJUHVƝMRãƗND QHNƗ FLWDV VOLPƯEDV 7ƗGƝMƗGLWDVNDLHG]LPWƗVLQYDOLGLWƗWHVãDMƗYHFXPDJUXSƗLUWLNVSƝFƯJLL]WHLNWDVOLHFLQDSDULHG]LPWƯEDV SUREOƝPXDNWXDOL]ƝãDQRVQRWHLNWƗODLNDSRVPƗ .ƗNRQVWDWƝMLV$12%ƝUQXIRQGV 81,&() 1SƝF3DGRPMX6DYLHQƯEDVVDEUXNXPDEƝUQXDULQYDOLGLWƗWL VNDLWV&HQWUƗODMƗXQ$XVWUXPHLURSƗGUDPDWLVNLSDOLHOLQƗMƗV5HƧLRQƗHVRãDMƗVYDOVWƯVODLNƗQR JDGDOƯG]JDGDPUHƧLVWUƝWDLVEƝUQXDULQYDOLGLWƗWLNRSƯJDLVVNDLWV&HQWUƗODMƗXQ$XVWUXPHLURSƗ 196XQ%DOWLMDVYDOVWƯVWUƯVNƗUãRMƗVQRJDGƗOƯG]PLOMRQLHPJDGƗ7LHNOƝVWV NDYƝOPLOMRQVEƝUQXQDYUHƧLVWUƝWLDULQYDOLGLWƗWHVVWDWXVX9DLUXPVãREƝUQXWXUSLQDG]ƯYRWQRãƷLUWƗV LQVWLWnjFLMƗVFLHãRWQRGLVNULPLQƗFLMDVXQDWVWXPWƯEDV /DL QƗNRWQƝ QHYDLURWRV LQYDOƯGX VNDLWV /DWYLMDV VDELHGUƯEƗ LHWHLFDPV YHLNW LQIRUPDWƯYX GDUEX DU MDXQDMƗPPƗPLƼƗPYHLFLQRWYHVHOƯJXG]ƯYHVYHLGXXQDWELOGƯEXSUHWVDYXEƝUQX ,QYDOLGLWƗWHV YHLGRãDQRV OLHOƗ PƝUƗ YDU LHWHNPƝW YLGH NƗGƗ FLOYƝNV G]ƯYR XQ DSVWƗNƺL DU NƗGLHP G]ƯYHVODLNƗVDVNDUDV7ƗGƝƺYHVHOƯEDVWUDXFƝMXPL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVLUDWãƷLUƯJLQRFLWƗV SLOVƝWƗVXQSDJDVWRVQRYƝURWDMLHP

1

ZZZXQLFHIOY
DWWƝOV,QYDOLGLWƗWHVYHLGVSƝFUHVSRQGHQWXG]ƯYHVYLHWDV

5ƯJƗ XQ YDOVWV QR]ƯPHV SLOVƝWƗV YDLUƗN FLOYƝNX FLHã QR UHG]HV YDL G]LUGHV WUDXFƝMXPLHP %LHåƗN QHNƗFLWƗVSLOVƝWƗVSUREOƝPDVVDJƗGƗJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLXQELHåƗNQHNƗODXNRV±FLWDYHLGD LQYDOLGLWƗWH6DYXNƗUWNXVWƯEXWUDXFƝMXPLXQQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWHELHåƗNLUUDNVWXUƯJLLQYDOƯGLHPFLWƗV SLOVƝWƗVXQODXNRV /DLJDQDSWDXMƗWLHLQYDOƯGLSDPDWƗFLHãQRNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPãƗGLVLPSWRPLYDUDUƯQHEnjWYLHQƯJDLV LQYDOLGLWƗWHV LHPHVOV EHW SDUƗGƯWLHV NƗ EODNXVHIHNWV FLWDL VDVOLPãDQDL .XVWƯEX WUDXFƝMXPL YLVELHåƗN SDYDGDJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPXV XQQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWL±LHNãƝMDVVDVOLPãDQDV  WDEXOD,QYDOLGLWƗWHVLHPHVOVVDLVWƯEƗDUFLWLHPWUDXFƝMXPXYHLGLHP 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL21,UDUƯPDƼXWUDXFƝMXPL,UDUƯJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPL

21

,UDUƯQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH

11

,UDUƯFLWVLQYDOLGLWƗWHVYHLGV

2

,UDUƯNXVWƯEXWUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

QRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH .RSXPƗDSWDXMƗWRDW]ƯVWNDYLƼLHPLUYDLUƗNDVVDVOLPãDQDVWUDXPDV DWWƝOV,QYDOLGLWƗWHVLHPHVOL
9LVPD]GLYDVVDVOLPãDQDVLUOLHOƗNDMDLGDƺDLQRWLHPNXUXLQYDOLGLWƗWHVDLVWƯWDDUPDƼX UHG]HVYDL G]LUGHV WUDXFƝMXPLHPYDLNXULHPLUFLWVLQYDOLGLWƗWHVYHLGV &LOYƝNL DU YDLUƗNƗP VDVOLPãDQƗP MHE PXOWLLQYDOLGLWƗWL X]VNDWƗPL SDU SDDXJVWLQƗWX ULVND JUXSX 1HUDXJRWLHV X] QHSLHFLHãDPƯEX SƗUYDUƝW YDLUƗNDV JUnjWƯEDV YLƼL QHVDƼHP QHNƗGXV FLWXV SDSLOGX DWYLHJORMXPXVQHYDOVWVQH¿QDQVLƗOLQHPHGLFƯQLVNƗDSUnjSƝYDL]ƗƺXLHJƗGƝ /LHOƗNƗGDƺD QRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗSLUPVWDPVWUƗGƗMXãLX]SLOQXVORG]L NƗGƗ X]ƼƝPXPƗ YDL LHVWƗGƝ âLH FLOYƝNL G]ƯYRMXãL SLOQYƝUWƯJX GDUED G]ƯYL WƗSDW NƗ FLWL VDELHGUƯEDV ORFHNƺL DWWƝOV1RGDUELQƗWƯEDVVWDWXVVSLUPVVOLPƯEDVVDYDLQRMXPD QRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãL G]ƯYHVODLNƗ

,QYDOLGLWƗWHQRVWƗGDYLƼXVVLWXƗFLMƗNDGQRMDXQDMƗL]YƝUWƝVDYDVVSƝMDVXQLHVSƝMDVXQMƗPDLQƗVDUƯ SDãDPPHNOƝMRWFHƺXVNƗLHNƗUWRWVDYXG]ƯYLQƗNRWQƝ .ƗMDXPLQƝWVYLVELHåƗNNƗJDOYHQDLVLQYDOLGLWƗWHVLHPHVOVPLQƝWLNXVWƯEXWUDXFƝMXPLDSWDXMƗWR SƗUYLHWRMDVUDWLƼNUƝVOƗ±DUSDOƯJOƯG]HNOLXQSƗUYLHWRMDVWDþXLUJDLWDVWUDXFƝMXPL/DLLQYDOƯGV UDWLƼNUƝVOƗVSƝWXMXVWLHVSLOQYƝUWƯJLXQL]PDQWRWLHVSƝMDVNDVSLHHMDPDVFLWLHPVDELHGUƯEDVORFHNƺLHP QHSLHFLHãDPVYHLNWDWELOVWRãXVYLGHVSLHOƗJRMXPXV±SLUPNƗUWMDXSDãDLQYDOƯGDG]ƯYHVYLHWƗ1HSLHPƝURWD YLGH QH WLNDL PD]LQD LQYDOƯGD SDãYƝUWƯEDV VDMnjWX EHW YDU NƺnjW SDU QHSƗUYDUDPX ãƷƝUVOL WXUSPƗNDV DSPƗFƯEDVYDLQRGDUELQƗWƯEDVX]VƗNãDQƗ 'LHPåƝO VLWXƗFLMDV NDG G]ƯYHVYLHWD LU SLOQƯEƗ SLHPƝURWD LQYDOƯGD UDWLƼNUƝVOD OLHWRWƗMD YDMDG]ƯEƗP ãREUƯGLUUHWXPV DWWƝOV']ƯYHVYLHWDVSLHOƗJRWƯEDUDWLƼQLHNDYDMDG]ƯEƗP QRWLHPNXULSƗUYLHWRMDVUDWLƼNUƝVOƗ 
UDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGXX]VNDWDNDYLƼXG]ƯYHVYLHWDLUGDƺƝMLSLHOƗJRWDVDYXNƗUWQRUƗGDND WƗ QDY SLHOƗJRWD -ƗDW]ƯPƝ ND QR WLHP NXUX G]ƯYHVYLHWD QDY SLHOƗJRWD UDWLƼQLHND YDMDG]ƯEƗP LQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLMDXSLUPVYDLUƗNQHNƗJDGLHP7ƗGƝMƗGLQDYSDPDWDX]VNDWƯWNDãLHSLHOƗJRMXPL QHVDƼHPRWƗUƝMXDWEDOVWXQƗNRWQƝWLNVYHLNWL,]YHLGRMXVLHVLQYDOƯGXUDWLƼNUƝVOƗJUXSDNDVLOJVWRãLG]ƯYR DSVWƗNƺRVNDVSDWVDYƗVPƗMƗVQHƺDXMMXVWLHVSLOQYƝUWƯJL ,HPHVOV ãƗGDL VLWXƗFLMDL LU QH WLNDL OƯG]HNƺX WUnjNXPV ODL YHLNWX QHSLHFLHãDPRV SLHOƗJRMXPXV 9LGL LHNƗUWRWYDUWUDXFƝWDUƯWDVMDG]ƯYHVYLHWDNXUƗUDWLƼNUƝVODLQYDOƯGVG]ƯYRQDYSHUVRQLVNDMƗƯSDãXPƗ 3DãODLNYLVODEƗNSLHOƗJRWƗYLGHLULQYDOƯGLHPNXULG]ƯYRSHUVRQLVNDMƗG]ƯYRNOƯ ƮSDãLVDWUDXFRãDLUVLWXƗFLMDPD]ƗNDMƗVSLOVƝWƗVXQFLHPDWRV DWWƝOV']ƯYHVYLHWDVSLHOƗJRWƯEDUDWLƼQLHNDYDMDG]ƯEƗPDWNDUƯEƗQRDSG]ƯYRWƗVYLHWDVWLSD QR WLHPUHVSRQGHQWLHPNXULSƗUYLHWRMDVUDWLƼNUƝVOƗ 

5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVUDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGXG]ƯYHVYLHWDLUSLHOƗJRWDYLƼXYDMDG]ƯEƗPXQ WLNDLWƗQDYSLHOƗJRWD7XUSUHWƯFLWƗVSLOVƝWƗVXQSDJDVWRVG]ƯYHVYLHWDLUSLHOƗJRWDWLNDLUDWLƼQLHNX EHWG]ƯYRYLGƝNDVLQYDOƯGDPQDYSLHOƗJRWD /DL LHJnjWX L]SUDWQL SDU LQYDOLGLWƗWHV LHWHNPL X] FLOYƝND VSƝMX SLOQYƝUWƯJL YHLNW GDUED SLHQƗNXPXV SƝWƯMXPƗ QRVNDLGURWV NƗ SDãL LQYDOƯGL YƝUWƝ VDYX YHVHOƯEDV XQ GDUEDVSƝMX ]XGXPX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV /LHOƗNƗGDƺDQRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗX]VNDWDNDQDY]DXGƝMXãLYDLUƗNNƗSXVL VDYXGDUEDVSƝMXDW]ƯVWNDYLƼXGDUEDVSƝMDVLUWLNSDWNƗ]XGXãDV
DWWƝOV'DUEDVSƝMX]DXGƝMXPDUDNVWXURMXPVGDåƗGƗVYHFXPDJUXSƗV QRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWL LHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ

7DþX MƗƼHP YƝUƗ ND LHPHVOL ]HPDP SDãYƝUWƝMXPDP YDU EnjW QH WLNDL REMHNWƯYL EHW DUƯ VXEMHNWƯYL ±EDOVWƯWLFLOYƝNXYƝUWƯERULHQWƗFLMƗVXQDL]VSULHGXPRV7RLOXVWUƝIDNWVNDJDQGUƯ]JUXSDVLQYDOƯGX X]VNDWDNDQDY]DXGƝMXãLYDLUƗNNƗSXVLVDYXGDUEDVSƝMX.ƗGLLHPHVOLJDQYDUOLNWFLOYƝNDPQRYƝUWƝW VDYXYHVHOƯEDVVWƗYRNOLXQVSƝMDVNƗ]HPDV"3ƝWƯMXPVOLHFLQDNDGDXG]ELHåƗNVDYDVGDUEDVSƝMDVNƗ OLHOƗNRWLHVYDLJDQGUƯ]SLOQƯEƗ]XGXãDVYƝUWƝLQYDOƯGLNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLMDXVHQ±SLUPVYDLYDLUƗN JDGLHP DWWƝOV'DUEDVSƝMXYƝUWƝMXPVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVLOJXPD
3R]LWƯYƗNVSDãYƝUWƝMXPVLUUDNVWXUƯJVWDGMDLQYDOLGLWƗWHLHJnjWDQHVHQ±SƝGƝMR±JDGXODLNƗ9DU VHFLQƗWNDODLNDPHMRWXQLOJƗNXODLNXHVRWEH]GDUEDNUƯWDVDUƯLQYDOƯGDSƗUOLHFƯEDSDUVDYLHPVSƝNLHP YLƼã VƗN DS]LQƗWLHV ND GDUEDVSƝMDV LU ]XGXãDV âLV SURFHVV YDU EnjW VDLVWƯWV JDQ DU QHVSƝMX LOJVWRãX ODLNXDWUDVWGDUEXJDQVDELHGUƯEDVDWWLHNVPLSUHWLQYDOƯGXNƗVOLPXFLOYƝNXNDVUH]XOWƗWƗOLHNDUƯSDãDP LQYDOƯGDPVDMXVWLHVQHSLOQYƝUWƯJL 'DXG]SR]LWƯYƗNLDWWLHFƯEƗX]VDYƗPYHVHOƯEDVL]PDLƼƗPXQWRNƗWƗVLHWHNPƝGDUEVSƝMDVLUFLOYƝNL OƯG]JDGXYHFXPDP9LV]HPƗNDLVSDãYƝUWƝMXPVYƝURMDPVYHFXPDJUXSƗYLUVJDGLHP7DVQR]ƯPƝ NDƯSDãDQR]ƯPHMƗSLHYƝUãYHFƗNXLQYDOƯGXSDãYƝUWƯEDVXQPRWLYƗFLMDVLHVDLVWƯWLHVGDUEDWLUJnjFHOãDQDL ,QGLYƯGD SDãYƝUWƝMXPV LU ƗUNƗUWƯJL QR]ƯPƯJV WƗGƝƺ ND MD LQYDOƯGV SDU VDYƗP GDUEDVSƝMƗP QDY SƗUOLHFLQƗWVYLƼãSDWVQHWLHNVLHVDNWƯYLLHNƺDXWLHVGDUEDWLUJnj.ƗOLHFLQDSƝWƯMXPVLQYDOƯGLNXULSƝGƝMƗ JDGDODLNƗLUPHNOƝMXãLGDUEXSDUVDYƗPGDUEDVSƝMƗPLUNULHWQLYDLUƗNSƗUOLHFLQƗWLQHNƗWLHNXULGDUEX QDYPHNOƝMXãL DWWƝOV,HVDLVWHGDUEDPHNOƝMXPRVDWNDUƯEƗQRGDUEDVSƝMXYƝUWƝMXPD QRWLHPUHVSRQGHQWLHP NXULSDãODLNQHVWUƗGƗ

1R]ƯPƯJL DWãƷLUDV GDåƗGX LQYDOLGLWƗWHV JUXSX SƗUVWƗYMX SDãYƝUWƝMXPV 9LVDVƗN VDYDV YHVHOƯEDV L]PDLƼDV X]WYHU FLOYƝNL NXUX LQYDOLGLWƗWHV SDPDWƗ LU NXVWƯEX WUDXFƝMXPL 6DYXNƗUW VDYX GDUEDVSƝMX ]XGXPXOƯG]ƯJLQHJDWƯYLYƝUWƝWLHNXULHPLUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLPDƼXWUDXFƝMXPLYDLJDUƯJƗVVOLPƯEDV 7DVQRUƗGDNDODLJDQSDãLFLOYƝNLXQVDELHGUƯEDPƝG]VDDVLQƗWLX]WYHUWWLHãL¿]LVNXLQYDOLGLWƗWLWRPƝU SƝFSDãXLQYDOƯGXGRPƗPGDUEDVSƝMDVWƗVLHJnjãDQDQHLHWHNPƝYDLUƗNNƗPDƼXWUDXFƝMXPLYDLJDUƯJƗV VOLPƯEDV 1R]ƯPƯJD ORPD WDMƗ NƗ YHLGRVLHV FLOYƝND DU LQYDOLGLWƗWL DWWLHNVPHV FLN YHLNVPƯJL YLƼã VSƝV DWUDVW VHYYLHWXVDELHGUƯEƗXQGDUEDWLUJnjLULNGLHQDVNRQWDNWLHPXQVRFLƗOƗDWEDOVWDWƯNODP,QGLYƯGDSULPƗUƗ JUXSD NDV VQLHG] DWEDOVWX XQ SDOƯG]ƯEX LU ƧLPHQH 7RPƝU SƝWƯMXPV SDUƗGD ND LQYDOƯGL VDOƯG]LQRW DU FLWLHP/DWYLMDVLHG]ƯYRWƗMLHPUHWƗNVSƝMDWUDVWSDUWQHULODLYHLGRWXNRSG]ƯYL
DWWƝOV5HVSRQGHQWXƧLPHQHVVWƗYRNƺDUDNVWXURMXPV

DSWDXMƗWRQHNDGQDYELMXãLSUHFƝMXãLHVWXUSUHWƯQRVDYDG]ƯYHVELHGUDLUãƷƯUXãLHV0D]ƗN QHNƗSXVHLQYDOƯGXG]ƯYRNRSƗDUSDUWQHULEHWLQYDOƯGX WRVNDLWƗQRUDWLƼQLHNLHP G]ƯYRYLHQL 9LVELHåƗNYLHQLSDãLG]ƯYRYHFƗNLLQYDOƯGLâƗGDVLWXƗFLMDYDUSDVWLSULQƗWVRFLƗORDWVWXPWƯEXXQL]ROƝWƯEDV QRVDELHGUƯEDVL]MnjWX-ƗDW]ƯPƝDUƯNDƯSDãLYƗMDVL]UHG]HVDWUDVWSDUWQHULLUX]VƗNRWG]ƯYLNƗLQYDOƯGDP LQYDOƯGXQRG]LPãDQDVQHNDGQDYSUHFƝMXãLHVâRSUREOƝPXLHVSƝMDPVPD]LQƗWVQLHG]RWLQYDOƯGLHP LHVSƝMDVDNWƯYƗNLHVDLVWƯWLHVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝMDXQREƝUQƯEDVWƗGƝMƗGLYHLFLQRWSODãƗNDNRQWDNWXWƯNOD YHLGRãDQRVXQVDVNDUVPHVSUDVPMXDWWƯVWƯEX

,=*/Ʈ7Ʈ%$817Ɩ63,((-$0Ʈ%$,19$/Ʈ',(0 1R]ƯPƯJVDVSHNWVLQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVGDUEDWLUJnjYHLFLQƗãDQƗXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVPD]LQƗãDQƗ LUDWELOVWRãDL]JOƯWƯEDVOƯPHƼDQRGURãLQƗãDQDFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL 3ƝWƯMXPVƺDXMVHFLQƗWNDSDãODLNLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVLU]HPƗNVQHNƗFLWX/DWYLMDVLHG]ƯYRWƗMX L]JOƯWƯEDVOƯPHQLVQDYLHJXYXãLYDLUƗNNƗSDPDWL]JOƯWƯEX$URGL]JOƯWƯEX YLGƝMRVSHFLƗORYDLWHKQLVNR SURIHVLRQƗORL]JOƯWƯEX LHJXYXãLLQYDOƯGXEHWDXJVWƗNRL]JOƯWƯEX±LQYDOƯGX DWWƝOV5HVSRQGHQWXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV
,]JOƯWƯEDV WUnjNXPD FƝORQLV OLHOƗ PƝUƗ LU WLHãL LQYDOLGLWƗWH .Ɨ OLHFLQD SƝWƯMXPV VLWXƗFLMD NDG FLOYƝNV SƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVWXUSLQDPƗFƯWLHVNƗGƗL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝQDYELHåLVDVWRSDPDâƗGXLHVSƝMX L]PDQWRMXãLLQYDOƯGXNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ9DUVHFLQƗWNDLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV YLVELHåƗNVDVQLHJWVSLUPVVOLPƯEDVYDLWUDXPDV DWWƝOV0ƗFƯEXX]VƗNãDQDWXUSLQƗãDQDSƝFLHJnjWƗVVOLPƯEDVWUDXPDV QRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWL LHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ

7RPƝU MD DSOnjNRMDP VLWXƗFLMX GDåƗGƗV YHFXPD JUXSƗV MƗVHFLQD L]JOƯWƯEDV QHWXUSLQƗãDQD OLHOƗ PƝUƗ VDLVWƯWD DU FLOYƝND YHFXPX XQ WƗV YHFXPD UREHåDV SƗUNƗSãDQX NDG SDUDVWL EHLG]DV PƗFƯEX ODLNVL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝV,QYDOLGLWƗWHQDYDWWXUƝMXVLQRWXUSPƗNDVL]JOƯWƯEDVDSWDXMƗWROƯG]JDGX YHFXPƗ DWWƝOV 0ƗFƯEX X]VƗNãDQDWXUSLQƗãDQD SƝF LHJnjWƗV VOLPƯEDVWUDXPDV DWNDUƯEƗ QR YHFXPD JUXSDV QRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ
7DV OLHFLQD ND YDLUXPV LQYDOƯGX MD YLHQ YƝODV YDU DWUDVW LHVSƝMDV WXUSLQƗW L]JOƯWƯEX XQ PƗFƯWLHV NƗGƗ PƗFƯEX LHVWƗGƝ âREUƯG QR]ƯPƯJL DNWƯYƗN WXUSPƗNƗ L]JOƯWƯEƗ LHVDLVWƯMXãLHV 5ƯJDV XQ FLWX YDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWXLQYDOƯGL &LWƗVSLOVƝWƗVXQSDJDVWRVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVL]JOƯWƯEDVLHVWƗGL DSPHNOƝMXãLWLNDL 7Ɨ NƗ HVRãDLV L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV WRPƝU SDUDVWL LHJnjWV SLUPV VDVOLPãDQDV WUDXPDV YLHQQR]ƯPƯJL YLV]HPƗNDLVL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVLULQYDOƯGLHPNXULHPLUELMXVLLHG]LPWDVOLPƯEDQRYLƼLHPQDYEHLJXãL SDWSDPDWVNROXEHWDXJVWƗNƗYDLDURGL]JOƯWƯEDLUWLNDL DWWƝOV,]JOƯWƯEDVOƯPHQLVXQLQYDOLGLWƗWHVYHLGV

7Ɨ NƗ LHG]LPWƗV VOLPƯEDV LU L]SODWƯWƗNDV WLHãL MDXQLHãLHP OƯG] JDGX YHFXPDP ãDMƗ JUXSƗ DUƯ YƝURMDPVVDOƯG]LQRãL]HPƗNVL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV$XJVWƗNRL]JOƯWƯEXLHJXYXãLLQYDOƯGXYHFXPƗOƯG] JDGLHPDURGL]JOƯWƯEX±EHWQDYLHJXYXãLSDWSDPDWL]JOƯWƯEX $QDOL]ƝMRWVLWXƗFLMXGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSƗVYDUVHFLQƗWNDDXJVWƗNRL]JOƯWƯEXYDLDURGL]JOƯWƯEX YLVELHåƗNLHJXYXãLFLOYƝNLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPYDLQHUHG]DPXLQYDOLGLWƗWL
DWWƝOV,]JOƯWƯEDVOƯPHQLVDWNDUƯEƗQRYHFXPD

WDEXOD&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV GDOƯMXPVSƝFLQYDOLGLWƗWHVYHLGD

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

1DYPƗFƯMLHVVNROƗ116ƗNXPVNRODVYDLQHSDEHLJWD SDPDWL]JOƯWƯED

12

3DPDWL]JOƯWƯEDYDLQHSDEHLJWD YLGƝMƗL]JOƯWƯED9LGƝMƗL]JOƯWƯED

21

3URIHVLRQƗOƗSDPDWL]JOƯWƯED

11

12$URGL]JOƯWƯED

21

$XJVWƗNƗL]JOƯEDQRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

3DPDWL]JOƯWƯEDV WUnjNXPV YLVELHåƗN YƝURMDPV VWDUS LQYDOƯGLHP DU JDUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP  /DLL]SUDVWXLHVSƝMDVLHVDLVWƯWLQYDOƯGXVDSPƗFƯEƗVYDUƯJLX]]LQƗWNƗSDãLLQYDOƯGLYƝUWƝVDYDVLHVSƝMDV LHJnjW OƯG]YƝUWƯJX L]JOƯWƯEX NƗGL LHPHVOL ãREUƯG YDU NDYƝW LQYDOƯGXV WXUSLQƗW L]JOƯWRãDQRV XQ DU NƗGƗP JUnjWƯEƗP YLƼLHP MƗVDVNDUDV PƗFƯEX SURFHVƗ 8] MDXWƗMXPX SDU FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL LHVSƝMƗP LHJnjW L]JOƯWƯEX DWELOG ND LQYDOƯGX LHVSƝMDV LU GDXG] PD]ƗNDV QHNƗ FLWLHP VDELHGUƯEDV ORFHNƺLHP X]VNDWDNDãƯVLHVSƝMDVLUQHGDXG]PD]ƗNDV7DVQRUƗGDNDYDLUXPVLQYDOƯGXDWWLHFƯEƗX]L]JOƯWƯEDV LHJXYHV LHVSƝMƗP MnjWDV VOLNWƗNƗV SR]ƯFLMƗV QHNƗ SƗUƝMLH XQ L]MnjW YLƼX LQYDOLGLWƗWHV QRWHLNWRV L]JOƯWƯEDV LHVSƝMXLHUREHåRMXPXV
DWWƝOV,HVSƝMDVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLLHJnjWL]JOƯWƯEXUHVSRQGHQWXYƝUWƝMXPV

9LVVNHSWLVNƗNLQYDOƯGXLHVSƝMDVLHJnjWL]JOƯWƯEXYƝUWƝFLOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP± LU SƗUOLHFLQƗWL ND ãƯV LHVSƝMDV LU GDXG] PD]ƗNDV QHNƗ FLWLHP VDELHGUƯEDV ORFHNƺLHP 7DþX NƗ OLHFLQD SƝWƯMXPV SUREOƝPDV DU NXUƗP YLƼL VDVNDUDV L]JOƯWRãDQƗV SURFHVƗ YLVELHåƗN VDLVWƯWDV DU YLƼX SDãX YHVHOƯEDVVWƗYRNOL DWWƝOV,]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMXYƝUWƝMXPVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD

$SWDXMƗWLHNXULFLHãQRNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPYDLQHUHG]DPƗVLQYDOLGLWƗWHVELHåƗNSDXGXãLYLHGRNOL NDLHVSƝMDVLQYDOƯGDPLHJnjWL]JOƯWƯEXDWNDUƯJDVQRSDãDFLOYƝND7XUSUHWƯWLHNXULHPLUUHG]HVYDLG]LUGHV WUDXFƝMXPLELHåƗNX]VNDWDNDLQYDOLGLWƗWHLHVSƝMDVLHJnjWL]JOƯWƯEXLHWHNPƝQHGDXG] ,U YƝURMDPDV DWãƷLUƯEDV LQYDOƯGX L]JOƯWƯEDV LHVSƝMX YƝUWƝMXPƗ 5ƯJƗ XQ YDOVWV QR]ƯPHV SLOVƝWƗV XQ FLWXU
DWWƝOV,]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMXYƝUWƝMXPVDWNDUƯEƗQRG]ƯYHVYLHWDV

1HUDXJRWLHVX]DXJVWƗNXG]ƯYHVOƯPHQLLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVELHåƗNQHNƗFLWƗV SLOVƝWƗVYDLSDJDVWRVSDXGXãLYLHGRNOLNDLQYDOƯGLHPLUPD]ƗNDVLHVSƝMDVLHJnjWOƯG]YƝUWƯJXL]JOƯWƯEXQHNƗ SƗUƝMLHPVDELHGUƯEDVORFHNƺLHP&LWƗVSLOVƝWƗVGRPLQƝYLHGRNOLVNDWDVDWNDUƯJVQRSDãDFLOYƝND .RSXPƗãLVYƝUWƝMXPVQRUƗGDNDLHPHVOVWDPNƗGƝƺSDJDVWRVXQFLWƗVSLOVƝWƗVSƝFLQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDVPƗFƯEDVWXUSLQDUHWƗNQDYWLNDLVSHFLDOL]ƝWRVNROXLQYDOƯGLHPSLHHMDPƯED6YDUƯJLURVLQƗWXQ LHGURãLQƗWãRDSG]ƯYRWRYLHWXLQYDOƯGXVWXUSLQƗWPƗFƯEDVXQFHOWVDYXL]JOƯWƯEDVOƯPHQL ,QYDOƯGXLHVDLVWƯãDQRVL]JOƯWƯEƗYDUPD]LQƗWQHWLNDLSULHNãVWDWLSDUWRNDLQYDOƯGDPLHJnjWL]JOƯWƯEXLU JUnjWL3DVWƗYDUƯREMHNWƯYLLHUREHåRMXPLYDLJUnjWƯEDVDUNXUƗPMƗVDVNDUDVPƗFƯEXSURFHVƗ /LHOƗNƗ GDƺD DSWDXMƗWR X] MDXWƗMXPX DU NƗGƗP JUnjWƯEƗP YLƼL VDVNƗUƗV LHJnjVWRW L]JOƯWƯEX QDY DWELOGƝMXãL'DXG]LHPIRUPƗOƗVL]JOƯWƯEDVODLNVMDXLUWƗOƗSDJƗWQƝXQLHVSƝMDPVWRJUnjWLDWVDXNWDWPLƼƗ 7RPƝUYLVYDLUƗN±DSWDXMƗWRPƗFƯEDVDSJUnjWLQDYLƼXSDãXYHVHOƯEDVSUREOƝPDV7LHãLYHVHOƯEDV SUREOƝPDVLUJDOYHQDLVLHPHVOVNƗGƝƺLQYDOƯGLX]VNDWDNDYLƼLHPLUJUnjWLLHJnjWOƯG]YƝUWƯJXL]JOƯWƯEXNƗ SƗUƝMLHPVDELHGUƯEDVORFHNƺLHP
DWWƝOV*UnjWƯEDVDUNXUƗPQƗFƗVVDVNDUWLHVL]JOƯWƯEDVLHJXYHVSURFHVƗ QRWLHPNXULHPLU LQYDOLGLWƗWHQRG]LPãDQDVYDLNXULPƗFƯMXãLHVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV

L]MXWXãLQHJDWƯYXDWWLHNVPLQRNODVHVELHGUXXQNXUVDELHGUXSXVHV9LVELHåƗNDUWRVDVNƗUXãLHV LQYDOƯGL DU PDƼX UHG]HV YDL G]LUGHV WUDXFƝMXPLHP ± 7RPƝU JDOYHQƗ ãƯV LQYDOLGLWƗWHV JUXSDV SUREOƝPDNXUXPLQƝMXãLLUQHSLHOƗJRWDYLGHL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝ7DVQRUƗGDNDQƗNRWQƝLHWHLFDPV SLHYƝUVWX]PDQƯEXQHWLNDLYLGHVSLHOƗJRãDQDLLQYDOƯGXDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPYDMDG]ƯEƗPEHWYDLUƗN DSGRPƗWDUƯLHVSƝMDVSDGDUƯWVNROXYLGLSLHPƝURWƗNXFLOYƝNLHPDUUHG]HVYDLG]LUGHVWUDXFƝMXPLHP 3ƝWƯMXPV OLHFLQD ND DU OLHOƗNDMƗP JUnjWƯEƗP LHJnjVWRW L]JOƯWƯEX VDVNDUDV LQYDOƯGL DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP9LƼLSDWELHåƗNQHNƗYLGHVQHSLHPƝURWƯEDVSUREOƝPDV PLQƝMXãLJUnjWƯEDVQRNƺnjVWOƯG] L]JOƯWƯEDVLHVWƗGHL 9DUVHFLQƗWNDãƯVLQYDOƯGXJUXSDVLHVDLVWƯãDQRVL]JOƯWƯEƗYHLFLQƗWXWUDQVSRUWD QRGURãLQƗMXPVOƯG]L]JOƯWƯEDVLHVWƗGHL ƻHPRWYƝUƗNDLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVSDUDVWLQDYDXJVWVXQGDƺDLQYDOƯGXL]JOƯWRWLSURIHVLMƗVNXUƗV SƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVYDLUVQHVSƝMVWUƗGƗWDNWXƗOVLUJDQ]LQƗãDQXLHJXYHVXQSDSLOGLQƗãDQDVJDQ SURIHVLRQƗOƗVSƗURULHQWƗFLMDVMDXWƗMXPV±QHSLHFLHãDPƯEDDSJnjWMDXQDVSUDVPHVLHPDƼDVXQ]LQƗãDQDV ,QYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVGDUEDWLUJnjYHLFLQƗãDQƗƯVODLFƯJƗVDSPƗFƯEDVNXUVXYDLVHPLQƗUXDSPHNOƝMXPDPLU EnjWLVNDQR]ƯPH3ƝWƯMXPDGDWLOLHFLQDNDLQYDOƯGXSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVLUDSPHNOƝMXãLNƗGDV DSPƗFƯEDV YDL NXUVXV 0njVX PƝUƷLV QDY GRW YƝUWƝMXPX YDL WDV LU GDXG] YDL PD] EHW JDQ UDNVWXURW DWãƷLUƯEDVGDåƗGƗVJUXSƗVVDLVWƯEXVWDUSSLHSUDVƯMXPXXQLHVSƝMƗPL]JOƯWƯEDVSDSLOGLQƗãDQƗ
DWWƝOV.XUVXVHPLQƗUXDSPHNOƝMXPVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV

9LVVOLNWƗNƗVLWXƗFLMDLUYƝURMDPDSDJDVWRV±WXUNXUVXVDSPHNOƝMXãLWLNDLLQYDOƯGX,HPHVOVWDP YDUEnjWPHNOƝMDPVJDQPD]ƗNSODãƗNXUVXSLHGƗYƗMXPƗJDQODXNXUDMRQLHPUDNVWXUƯJƗNDMƗVWUDQVSRUWD SUREOƝPƗV %LHåƗNNXUVXVDSPHNOƝMXãLWLHLQYDOƯGLNXUXVOLPƯEDYDLWUDXPDLHJnjWDG]ƯYHVODLNƗWDþXWLHNXULHP LQYDOLGLWƗWHLUMDXQRG]LPãDQDVXQNXUXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVLUYLV]HPƗNDLVJDGƯMXPXQHNƗGXVNXUVXV QDYDSPHNOƝMXãL7DVOLHFLQDNDLQYDOƯGLNXULHPLULHG]LPWDVOLPƯEDX]VNDWƗPLSDUYLHQXQRJDOYHQDMƗP ULVNDJUXSƗP 1HUDXJRWLHV X] SƗUYLHWRãDQƗV JUnjWƯEƗP FLOYƝNL NXUX LQYDOLGLWƗWHV JDOYHQDLV LHPHVOV LU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLNXUVXVLUDSPHNOƝMXãLSDWELHåƗNQHNƗFLOYƝNLDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWLYDLJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP DWWƝOV.XUVXDSPHNOƝMXPVGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSƗV
7DV QRUƗGD ND QH YLHQPƝU LHPHVOV NXUVX QHDSPHNOƝãDQDL LU NXUVX SLHGƗYƗMXPV L]PDNVDV YDL SLHHMDPƯED /LHOD QR]ƯPH DUƯ SDãD LQYDOƯGD PRWLYƗFLMDL XQ YƝOPHL DWWƯVWƯW VDYDV SUDVPHV XQ FHOW VDYX L]JOƯWƯEDV OƯPHQL -D LQYDOƯGV QDY JDWDYV DNWƯYL LHVDLVWƯWLHV NDUMHUDV YHLGRãDQƗ MD YLƼã QHWLHFDV SƗURULHQWƝWLHVDSJnjWMDXQDV]LQƗãDQDVXQSUDVPHVLUVYDUƯJLVDSUDVWJUnjWƯEDVXQLHPHVOXVNƗSƝFWDV WƗLUXQYDLWREnjWXLHVSƝMDPVPDLQƯW 9LVELHåƗN LQYDOƯGL DSPHNOƝMXãL GDWRUNXUVXV  YDL SURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDV NXUVXV 9DORGX DSPƗFƯEXL]PDQWRMXãL DWWƝOV$SPHNOƝWRNXUVXUDNVWXURMXPV QRWLHPNXULDSPHNOƝMXãLNXUVXVVHPLQƗUXVXWPO 

%LHåƗNPLQƝWƗVNYDOL¿NƗFLMDVSURJUDPPDVNXUDVDSPHNOƝMXãLDSWDXMƗWLHLU Ź NDEHƺXVDOLNãDQD Ź ãXYƝMXSLHJULH]ƝMXNXUVL Ź ÀRULVWLND Ź NXOLQƗULMDSDYƗUV Ź NXULQƗWƗMV 3URIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDVNXUVLYLVSRSXOƗUƗNLHLUSDJDVWRV7XUSUHWƯSLOVƝWƗVLQYDOƯGLELHåƗNDSJnjVW YDORGDVXQGDWRUSUDVPHV WDEXOD.XUVXL]YƝOHGDOƯMXPVSƝFUHVSRQGHQWXG]ƯYHVYLHWDV QRWLHPNXULDSPHNOƝMXãLNXUVXV VHPLQƗUXVXWPO 5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

'DWRUNXUVL*UƗPDWYHGƯEDVNXUVL9DORGXDSPƗFƯEDVNXUVL

22

21(NRQRPLNDVPƗUNHWLQJDNXUVL&LWLNXUVL3URIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDVNXUVL3VLKRORƧLMD

1

QRJUXSDV %Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUDSPHNOƝMXãLNXUVXV QRYLVLHP 
-D DSOnjNRMDP NXUVX L]YƝOL VWDUS FLOYƝNLHP DU GDåƗGX LQYDOLGLWƗWHV LHPHVOX UHG]DP ND LQYDOƯGL DU NXVWƯEXPDƼX UHG]HVG]LUGHV YDLJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHPQR]ƯPƯJLUHWƗNDSPHNOƝMXãLSURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDVYDLSƗUNYDOL¿NƗFLMDVNXUVXV7DVQRUƗGDNDYLƼLHPWUnjNVWLQIRUPƗFLMDVNƗGXSURIHVLMXODEƗN L]YƝOƝWLHV±NXUDSURIHVLMDEnjWXSLHSUDVƯWDXQYLƼXYHVHOƯEDVVWƗYRNOLPDWELOVWRãD7ƗGƝƺLHWHLFDPV19$ YDL SURIHVLRQƗOƗV RULHQWƗFLMDV RUJDQL]ƗFLMƗP WXUSPƗN DNWƯYƗN NRQVXOWƝW LQYDOƯGXV QƗNDPƗV SURIHVLMDV L]YƝOƝ WDEXOD .XUVX L]YƝOH GDOƯMXPV SƝF LQYDOLGLWƗWHV JUXSDV QR WLHP NXUL DSPHNOƝMXãL NXUVXV VHPLQƗUXVXWPO .XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWV LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV YHLGV

'DWRUNXUVL*UƗPDWYHGƯEDVNXUVL9DORGXDSPƗFƯEDVNXUVL

22

(NRQRPLNDVPƗUNHWLQJDNXUVL

11

&LWLNXUVL

11

3URIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDV NXUVL3VLKRORƧLMDQRJUXSDV %Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUDSPHNOƝMXãLNXUVXV QRYLVLHP .XUVX L]YƝOL OLHOƗ PƝUƗ LHWHNPƝ XQ LHUREHåR HVRãDLV SLHGƗYƗMXPV XQ VSƝMD WR DWƺDXWLHV âREUƯG YLVYDLUƗN±LQYDOƯGXDSPHNOƝMXãL19$RUJDQL]ƝWRVNXUVXV7ƗGƝMƗGLWLHãL19$SLHGƗYƗMXPDPLUƺRWL OLHODLHWHNPHX]WRNƗGXSDSLOGXL]JOƯWƯEXLHJnjVLQYDOƯGL6YDUƯJLSLHYƝUVWX]PDQƯEXWDPNƗGLNXUVLWLHN SLHGƗYƗWLFLNDWELOVWRãLWLHLUGDUEDWLUJXVSUDVƯEƗPNƗDUƯUnjSƝWLHVSDUYLGHVSLHPƝURWƯEXLQYDOƯGLHP -ƗDW]ƯPƝDUƯNDGDXG]LDSWDXMƗWLHDSPHNOƝMXãLNXUVXVNXUXVSLHGƗYƗMDGDUEDGHYƝMV7ƗGƝMƗGLDUƯ GDUEDGHYƝMLVQLHG]EnjWLVNXLHJXOGƯMXPXLQYDOƯGXDSPƗFƯEƗâƯDSPƗFƯEDSDUDVWLLUVSHFL¿VNLSLHPƝURWD NRQNUƝWƗDPDWDSUDVƯEƗP DWWƝOV .XUVX RUJDQL]DWRUX UDNVWXURMXPV QR WLHP NXUL DSPHNOƝMXãL NXUVXV VHPLQƗUXV XWPO 
,QYDOƯGL LU YLHQD QR PD]WXUƯJƗNDMƗP VDELHGUƯEDV JUXSƗP 7ƗGƝƺ VYDUƯJL ODL SDU ãƷƝUVOL NXUVX DSPHNOƝMXPƗQHNƺnjWX¿QDQVLƗOLLHUREHåRMXPL 3DãODLNWLNDLLQYDOƯGXSDUPƗFƯEƗPPDNVƗMXãLSDãL2UJDQL]ƗFLMDNDVYLVYDLUƗNDWEDOVWDLQYDOƯGX DSPƗFƯEXLU1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUD±WƗDSPDNVƗMXVLLQYDOƯGXDSPƗFƯEX'DUEDGHYƝML DSPDNVƗMXãLLQYDOƯGXDSPƗFƯEX DWWƝOV 3HUVRQDV LQVWLWnjFLMDV NDV DSPDNVƗMD NXUVXV QR WLHP NXUL DSPHNOƝMXãL NXUVXV VHPLQƗUXVXWPO 

3DUGDåƗGXSURMHNWXQRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQDLQR]ƯPLOLHFLQDWDVNDLQYDOƯGXDSPHNOƝMXãL PƗFƯEDVWLHãLãƗGXSURMHNWXLHWYDURVL]PDQWRMXãLEH]PDNVDVDSPƗFƯEX 7RPƝU MƗDW]ƯVW ND YDLUXPV LQYDOƯGX LU VDPƝUƗ NnjWUL XQ QHLHLQWHUHVƝWL DWWLHFƯEƗ X] L]JOƯWƯEDV LHJXYL YDLNYDOL¿NƗFLMDVSDDXJVWLQƗãDQXQƗNRWQƝDSWDXMƗWRWXYƗNRJDGXODLNƗQHSOƗQRQHL]JOƯWRWLHVQH SDDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMXYDLSƗUNYDOL¿FƝWLHV DWWƝOV5HVSRQGHQWXSOƗQLX]VƗNWWXSLQƗWL]JOƯWƯEXSƗUNYDOL¿FƝWLHV
9LVUHWƗNDSJnjWYDLSLOQYHLGRWVDYDVSUDVPHVSOƗQRWLHNXULX]VNDWDNDYLƼXGDUEDVSƝMDVLUWLNSDWNƗ ]XGXãDVYDLLQYDOƯGLYLUVJDGXYHFXPD-DFLOYƝNVX]VNDWDVDYXGDUEDG]ƯYLSDUWLNSDWNƗEHLJXãRV WDGVDSURWDPVNDPRWLYƗFLMDDSJnjWMDXQDVSUDVPHVXQ]LQƗãDQDVQDYDXJVWD DWWƝOV3OƗQLPƗFƯWLHVSƗUNYDOL¿FƝWLHVDWNDUƯEƗQRYHFXPD

7XUSUHWƯMDXQLHãXLUPRWLYƝWLX]VƗNWYDLWXUSLQƗWL]JOƯWRãDQRVXQSOƗQRSƗUNYDOL¿FƝWLHVYDL SDDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMX 6WDUS LQYDOLGLWƗWHV JUXSƗP YLVPRWLYƝWƗNLH LU FLOYƝNL DU PDƼX WUDXFƝMXPLHP ± YLƼL YƝODV WXUSLQƗW L]JOƯWRãDQRV YDLSDDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMX  WDEXOD1ƗNRWQHVSOƗQLDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVJUXSDV

0DLQƯWSURIHVLMXSƗUNYDOL¿FƝWLHV

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD 3DDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMX8]VƗNWYDLWXUSLQƗWL]JOƯWRãDQRV1HNRQRLHSULHNãPLQƝWƗQRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

.ƗSR]LWƯYVDVSHNWVMƗDW]ƯPƝWDVNDVDOƯG]LQRãLELHåL YƝOƝãDQRVX]VƗNWNDXWNRVDYXSUDVPMX FHOãDQDL L]WHLNXãL WLHãL FLOYƝNL NXULHP LQYDOLGLWƗWH LU QR G]LPãDQDV 3DãODLN YLƼLHP LU VDOƯG]LQRãL ]HPV L]JOƯWƯEDVOƯPHQLVXQDUƯNXUVLDSPHNOƝWLUHWLWRPƝUYƝODVQƗNRWQƝX]VƗNWYDLWXUSLQƗWL]JOƯWRãDQRV XQ±SDDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMX0D]ƗNPRWLYƝWLLUFLOYƝNLSDJDVWRVXQODXNRV±QHSOƗQRQHNR GDUƯW VDYDV L]JOƯWƯEDV YDL SUDVPMX FHOãDQDL 7DV DSOLHFLQD ND JDOYHQDLV LHPHVOV PD]ƗNDL ãR FLOYƝNX LHVDLVWHL L]JOƯWƯEƗ LU PRWLYƗFLMDV WUnjNXPV &LWD JUXSD NXUD JDQ UHWƗN LU DSPHNOƝMXãL NXUVXV JDQ UHWƗN YƝODVSLOQYHLGRWVDYDVSUDVPHVQƗNRWQƝLUYƯULHãL
.XUVX DSPHNOƝMXPX XQ L]JOƯWƯEDV LHJXYL EnjWLVNL YDU NDYƝW LQIRUPƗFLMDV WUnjNXPV SDU SLHGƗYƗWDMƗP LHVSƝMƗP5XQƗMRWSDUVDYXLQIRUPƝWƯEXSDUL]JOƯWƯEDVLHJXYHVXQSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMƗPDSWDXMƗWR DW]ƯVWNDLQIRUPƗFLMDVLUSLHWLHNRãLLUƺRWLYƗMLLQIRUPƝWLEHWQDYQHNƗGDVLQIRUPƗFLMDV DWWƝOV,QIRUPƝWƯEDSDUL]JOƯWƯEDVLHJXYHVXQSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMƗP

7RPƝUSLOQƯEƗQHLQIRUPƝWLSDUL]JOƯWƯEDVLHVSƝMƗPYLVELHåƗNLUWLHNXULDUƯQHYƝODVQHL]JOƯWRWLHVQHFHOW NYDOL¿NƗFLMX±YLƼXVãƗGDLQIRUPƗFLMDQHLQWHUHVƝ7LHPNXULYƝODVL]JOƯWRWLHVYDLFHOWPDLQƯWNYDOL¿NƗFLMX LQIRUPƗFLMDVWUnjNVWGDXG]UHWƗN DWWƝOV,QIRUPƝWƯEDDWNDUƯEƗQRQƗNRWQHVSOƗQLHPL]JOƯWƯEDVLHJXYƝSƗUNYDOL¿NƗFLMƗ

7DVQR]ƯPƝNDLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPVãREUƯGQDYX]VNDWƗPVSDUEnjWLVNXSUREOƝPXNDVPD]LQDLQYDOƯGX LHVDLVWLL]JOƯWƯEƗWDLSDãƗODLNƗLQYDOƯGLODESUƗWSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPYƝOƝWRVEnjWODEƗNLQIRUPƝWL ,QIRUPƝWƯED SDU L]JOƯWRãDQƗV LHVSƝMƗP LU PD]ƗND WXU NXU SDU WƗP LU DUƯ PD]ƗND LQWHUHVH /DWYLMDV SDJDVWRVDSWDXMƗWRSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPQDYQHNƗGDVLQIRUPƗFLMDV
WDEXOD,QIRUPƝWƯEDVYƝUWƝMXPV 5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

,QIRUPƗFLMDVLUSLHWLHNRãL,UGDƺƝMLLQIRUPƝWVEHWYƝOƝWRV]LQƗWYDLUƗN,UƺRWLYƗMLLQIRUPƝWV1DYQHNƗGDVLQIRUPƗFLMDVQRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

7ƗSDWPD]ƗNLQIRUPƗFLMDVLUDUƯFLOYƝNLHPYHFXPƗYLUVJDGLHPYƯULHãLHPXQFLWWDXWLHãLHP ,QIRUPƗFLMDVSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPWUnjNVWDUƯFLOYƝNLHPDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP$UƯWDV YDUEnjWYLHQVQRDSVWƗNƺLHPNƗGƝƺãDLJUXSDLYƝURMDPVYLVOLHOƗNDLVSDPDWL]JOƯWƯEXQHLHJXYXãRVNDLWVXQ YLVPD]ƗNDLVNXUVXDSPHNOƝWƗMXVNDLWV WDEXOD,QIRUPƝWƯEDVYƝUWƝMXPVGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSƗV .XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

,QIRUPƗFLMDVLUSLHWLHNRãL

21

,UGDƺƝMLLQIRUPƝWVEHWYƝOƝWRV ]LQƗWYDLUƗN,UƺRWLYƗMLLQIRUPƝWV1DYQHNƗGDVLQIRUPƗFLMDV12QRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

/ƯG]ãLPLQIRUPƗFLMDSDUL]JOƯWƯEDVLHJXYHVYDLSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMƗPGDåƗGRVNXUVRVYLVELHåƗN LHJnjWD SUHVƝ YDL WHOHYƯ]LMƗ âLH LQIRUPƗFLMDV NDQƗOL LQYDOƯGLHP LU ƝUWL XQ SLHƼHPDPL ± WLHãL WDMRV YLƼL YLVELHåƗNYƝOƝWRVVDƼHPWLQIRUPƗFLMXDUƯWXUSPƗN7XUNOƗWMƗDW]ƯPƝNDãLHLQIRUPƗFLMDVNDQƗOLLUSRSXOƗUL YLVƗVVRFLƗOLGHPRJUƗ¿VNDMƗVJUXSƗV
DWWƝOV,QIRUPƗFLMDVSDUL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝPXQPƗFƯãDQƗVLHVSƝMƗPDYRWL

,]SODWƯWV LQIRUPƗFLMDV LHJnjãDQDV YHLGV LU DUƯ QHIRUPƗOLH NRQWDNWL ± LQIRUPƗFLMX LHJXYXãL QR GUDXJLHPXQSD]LƼƗPãƗGXLQIRUPƗFLMXLHJXYXãLQRUDGLRSƗUUDLGƝPXQ±QRVDELHGULVNDMƗP RUJDQL]ƗFLMƗP 7RPƝU ãLH LQIRUPƗFLMDV NDQƗOL QDY SRSXOƗUL ± QƗNRWQƝ LQYDOƯGL ODESUƗWƗN YƝOƝWRV LHJnjW LQIRUPƗFLMXFLWXU9DLQXãLHLQIRUPƗFLMDVNDQƗOLQDYWLNƝUWLXQSLHHMDPLYDLDUƯQHDSPLHULQDSDWLVQLHJWƗ LQIRUPƗFLMDWƗVSUHFL]LWƗWHXQOLHWGHUƯJXPV $UƯ LQWHUQHWV LU GDXG]LHP LQYDOƯGLHP SLHHMDPV LQIRUPƗFLMDV NDQƗOV ± ãREUƯG WDMƗ LQIRUPƗFLMX SDU L]JOƯWƯEDVLHJXYHVYDLSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMƗPLHJXYXãLDSWDXMƗWREHWYƝOƝWRVLHJnjW'DXG] ELHåƗN QHNƗ WDV LHVSƝMDPV SDãODLN LQYDOƯGL YƝOƝWRV LHJnjW LQIRUPƗFLMX VSHFLƗORV SUHVHV L]GHYXPRV FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLâƗGVLQIRUPƗFLMDVNDQƗOVOLNWRVVDLVWRãVDSWDXMƗWR7DVQR]ƯPƝNDQƗNRWQƝ LHVSƝMDPVDWWƯVWƯWƯSDãXVL]GHYXPXVLQYDOƯGLHPNƗYLHWXNXULQYDOƯGVYDULHSD]ƯWLHVDUVHYQHSLHFLHãDPR LQIRUPƗFLMXSDUL]JOƯWƯEDVXQQRGDUELQƗWƯEDVLHVSƝMƗPDSWDXMƗWR YLVELHåƗNWLHLUFLOYƝNLYHFXPƗYLUV JDGLHP QRUƗGDNDYLƼLHPãƗGDLQIRUPƗFLMDQDYQHSLHFLHãDPDQHLQWHUHVƝ .ƗMDXPLQƝWVYLVPD]ƗNLQIRUPƝWLHSDUL]JOƯWƯEDVLHVSƝMƗPXQDUƯYLVPD]ƗNãƗGXLHVSƝMXL]PDQWRMXãLH LULQYDOƯGLSDJDVWRVODXNRV7DþXDWELOGRWSDULQIRUPƗFLMDVNDQƗOLHPNXUYƝOƝWRVVDƼHPWLQIRUPƗFLMX QRUƗGDNDYLƼXVWDVQHPD]QHLQWHUHVƝ
WDEXOD,QIRUPƗFLMDVDYRWXUDNVWXURMXPVSƝFUHVSRQGHQWXG]ƯYHVYLHWDV 

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

79UDLGƯMXPL5DGLRSƗUUDLGHV3UHVH,QWHUQHWVHSDVWV

2112

6DELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDV

12

11'UDXJLSD]LƼDV,QIRUPƗFLMDEXNOHWL19$¿OLƗOƝV6SHFLƗOLSUHVHVL]GHYXPLFLOYƝNLHPDU LQYDOLGLWƗWL21&LWLLQIRUPƗFLMDVDYRWL2

1

0DQãƗGDLQIRUPƗFLMDQDYQHSLHFLHãDPD PDQLWDVQHLQWHUHVƝQRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH 9LVLHLQWHUHVƝWƗNLH LQIRUPƗFLMƗ SDU L]JOƯWRãDQƗV LHVSƝMƗP LU LQYDOƯGL DU PDƼX WUDXFƝMXPLHP YDL FLWX LQYDOLGLWƗWHV IRUPX 9LƼL DUƯ ELHåL YLHQ SOƗQR SLOQYHLGRW VDYDV SUDVPHV YDL ]LQƗãDQDV 7RPƝU FLWƗGL LQIRUPƗFLMDVNDQƗOLNXURVYƝODVLHJnjW]LƼDVSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPFLOYƝNLNXULFLHãQRGDåƗGDYHLGD LQYDOLGLWƗWHVEnjWLVNLQHDWãƷLUDV7DVQR]ƯPƝNDWRVQDYQHSLHFLHãDPVƯSDãLGLIHUHQFƝW -ƗDW]ƯPƝ WLNDL ND FLOYƝNLHP DU JDUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP SLHƼHPDPL OLHNDV GDXG]L XQ GDåƗGL LQIRUPƗFLMDV NDQƗOL WXUSUHWƯ FLOYƝNL DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP PLQƝMXãL PD]ƗN DWELOVWRãX NDQƗOX 3LHƼHPDPƗNLHWLHPOLHNDV79UDLGƯMXPLLQWHUQHWVSUHVHXQVSHFLƗOLL]GHYXPLFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL WDEXOD,QIRUPƗFLMDVDYRWLVDGDOƯMXPVSƝFLQYDOLGLWƗWHVJUXSDV 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

79UDLGƯMXPL

21

5DGLRSƗUUDLGHV

12

3UHVH,QWHUQHWVHSDVWV12

21

6DELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDV

12

'UDXJLSD]LƼDV,QIRUPƗFLMDEXNOHWL19$¿OLƗOƝV126SHFLƗOLSUHVHVL]GHYXPL FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL&LWLLQIRUPƗFLMDVDYRWL

22

2

2

0DQãƗGDLQIRUPƗFLMDQDY QHSLHFLHãDPDPDQLWDV QHLQWHUHVƝQRJUXSDV%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH -DXSLHPLQƝMƗPNDFLOYƝNLDULHG]LPWXLQYDOLGLWƗWLX]VNDWƗPLSDUYLHQXQRJDOYHQDMƗPULVNDJUXSƗP 9LƼLHPDUƯELHåLYLHQWUnjNVWLQIRUPƗFLMDVSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPXQYLƼLãƗGXLQIRUPƗFLMXYƝODVLHJnjW WLNDL QRUƗGD ND ãƗGD LQIRUPƗFLMD QHLQWHUHVƝ 3DãODLN YLƼL LQIRUPƗFLMX SDU L]JOƯWƯEDV LHVSƝMƗP YLVELHåƗNLHJnjVWQRSD]LƼƗPXQGUDXJLHP NXULYDUQHEnjWSLHWLHNDPLLQIRUPƝWLSDUãƗGƗPLHVSƝMƗP XQ WR SLHPƝURWƯEX LQYDOƯGDP 6DOƯG]LQRãL ELHåL YLƼL LQIRUPƗFLMX LHJnjVW DUƯ VDELHGULVNƗV RUJDQL]ƗFLMƗV 
3ƝWƯMXPVOLHFLQDNDYLVYDLUƗNãƗGLFLOYƝNLVDJDLGDLQIRUPƗFLMXSDUL]JOƯWƯEDVYDLDSPƗFƯEXLHVSƝMƗP SUHVƝ YDL79 3DãODLNYLƼLãDMRVNDQƗORVLQIRUPƗFLMXSDUL]JOƯWƯEDVLHVSƝMƗPLHJXYXãLUHWƗN QHNƗFLWL9LƼXVLWXƗFLMDLUƯSDãD±GDXG]LQRYLƼLHPQHNDGQDYPƗFƯMXãLHVYDLVWUƗGƗMXãLXQLHJnjWDLV L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV PƝG] EnjW ƺRWL ]HPV 7ƗGƝƺ QƗNRWQƝ LHWHLFDPV SRSXOƗUDMRV LQIRUPƗFLMDV DYRWRV SLHPƝUDPUHƧLRQƗODMƗSUHVƝ YDLUƗNL]YLHWRWDUƯLQIRUPƗFLMXNDVEnjWXODEƗNSLHPƝURWDXQVDSURWDPD ãDLLQYDOƯGXJUXSDL
'$5%$3,(5('=(8112'$5%,1Ɩ7Ʈ%$667$7866 &LOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQRãR XQ NDYƝMRãR IDNWRUX QRVNDLGURãDQD LU YLHQV QR JDOYHQDMLHPãƯSƝWƯMXPDPƝUƷLHPâRMDXWƗMXPXL]]LƼDLDSWDXMDVDQNHWƗYHOWƯWLYDLUƗNLMDXWƗMXPXEORNL 3URIHVLMDV L]YƝOL LHVSƝMDV DWUDVW GDUEX XQ GDUED JDLWDV LHWHNPƝ ƺRWL GDXG]L GDåƗGL IDNWRUL XQ WLH LU OƯG]ƯJLYLVƗVVDELHGUƯEDVJUXSƗV,]JOƯWƯEDXQWƗVSLHHMDPƯEDNƗYLHQVQRQRWHLFRãDMLHPIDNWRULHPWLND DQDOL]ƝWDLHSULHNãâDMƗQRGDƺƗWLNVDSOnjNRWVFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVVVWUƗGƗMRãR XQQHVWUƗGƗMRãRDWWLHNVPHSUHWGDUEXYƝOPHYDLQHSLHFLHãDPƯEDVWUƗGƗWXFDUQRGDUELQƗWƯEXVDLVWƯWL MDXWƗMXPL 'DUEVLUQHWLNDLLHQƗNXPXDYRWVNDVQRGURãLQDDXJVWƗNXYDL]HPƗNXG]ƯYHVOƯPHQL'DUEVQRGURãLQD FLOYƝNDP LHVSƝMX DWWƯVWƯWLHV EnjW QRGHUƯJDP VDELHGUƯEDL NRSXPƗ FHOW SDãDS]LƼX YLHQNƗUãL EnjW VWDUS FLOYƝNLHP,HVSƝMDPVWLHãLSƝGƝMLHIDNWRULFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLLUƯSDãLQR]ƯPƯJL7RDSOLHFLQDDSWDXMƗWR DWELOGHVX]MDXWƗMXPXNƗSƝFYLƼLYƝODVVWUƗGƗW-DXWƗMXPVWLNDX]GRWVWLHPUHVSRQGHQWLHPNXULSƝGƝMƗ JDGDODLNƗPHNOƝMXãLGDUEX/DLDUƯYDLUXPV DSWDXMƗWRQRUƗGDNDGDUEVQHSLHFLHãDPVODLQRGURãLQƗWX L]WLNDV OƯG]HNƺXV WRPƝU OLHOD GDƺD UHVSRQGHQWX  DW]ƯPƝ ND YƝODV DWUDVWLHV VWDUS FLOYƝNLHP EnjW VDELHGUƯEƗâLHDUJXPHQWLYLVODEƗNUDNVWXURFLOYƝNDPRWLYƗFLMXVWUƗGƗW3ƗUƝMLHPLQƝWLLHYƝURMDPLUHWƗN 0RWLYƗFLMƗ VWUƗGƗW SDVWƗY QR]ƯPƯJDV DWãƷLUƯEDV VWDUS GDåƗGƗP YHFXPD JUXSƗP -DXQLHãL ELHåƗN NƗ DUJXPHQWX PLQ YƝOPL EnjW VDELHGUƯEƗ EnjW VWDUS FLOYƝNLHP NDPƝU YHFƗNLHP UHVSRQGHQWLHP MR ƯSDãL SLUPVSHQVLMDVYHFXPD JDOYHQDLVLHPHVOVYLHQQR]ƯPƯJLLUL]WLNDVOƯG]HNƺXQRGURãLQƗãDQD WDEXOD,HPHVOLNƗSƝFPHNOƝGDUEX QRWLHPNDVPHNOƝGDUEX .RSƗ

± ±JY ±JY JYXQ JY YHFƗNL

9DMDG]ƯJLL]WLNDVOƯG]HNƺL9ƝODVVWUƗGƗWLQWHUHVƝMRãƗSURIHVLMƗ

1212

9ƝODVVWUƗGƗWPƗFƯEXLHVWƗGƝDSJnjWDMƗSURIHVLMƗ

2

9ƝODVEnjWVWDUSFLOYƝNLHPVDELHGUƯEƗ&LWVLHPHVOV1RGDUELQƗWƯEDVVWDWXVV $SPDNVƗWƗGDUEƗQRGDUELQƗWRGDƺDUHVSRQGHQWXNRSƗLUGLH]JDQDXJVWDODLDUƯ]HPƗNDQHNƗYLGƝML LHG]ƯYRWƗMXYLGnj*DQGUƯ]SXVH DSWDXMƗWRVWUƗGƗDSPDNVƗWXGDUEX QRWLHPLUX]ƼƝPƝML SDãQRGDUELQƗWLH $SWXYHQLWUHãƗGDƺDUHVSRQGHQWX QHVWUƗGƗYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ9DLUXPVãR FLOYƝNXDUƯQHYƝODVXQQHYDUVWUƗGƗW3ƗUƝMLHQHVWUƗGƗMRãLH VNROƝQLVWXGHQWLPƗMVDLPQLHFHVUHƧLVWUƝWL EH]GDUEQLHNLXF YHLGRVDOƯG]LQRãLQHOLHODVJUXSDVUHVSRQGHQWXNRSVNDLWƗ WDEXOD3DãUHL]ƝMDLVQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVV 

8]ƼƝPƝMVGDUEDGHYƝMV

1

$OJRWVGDUELQLHNV3DãQRGDUELQƗWDLV LQGLYLGXƗODLVGDUEV]HPQLHNV6WXGHQWVVNROƝQV$WURGDVEƝUQDNRSãDQDVDWYDƺLQƗMXPƗ

1RGDUERMDVDUPƗMVDLPQLHFƯEXDXG]LQDEƝUQXV PƗMVDLPQLHFH1HVWUƗGƗYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ1HVWUƗGƗMRQHYDUDWUDVWSLHPƝURWXGDUEX5HƧLVWUƝWVEH]GDUEQLHNV&LWV

1


1RGDUELQƗWƯEDV VWDWXVV ƺRWL OLHOƗ PƝUƗ LU DWNDUƯJV QR LQYDOLGLWƗWHV JUXSDV XQ LQYDOLGLWƗWHV UDNVWXUD 9LVDXJVWƗNDLVQRGDUELQƗWRVNDLWVLUWRUHVSRQGHQWXYLGnjNXULHPLULQYDOLGLWƗWHVJUXSDYLV]HPƗNDLV ±JUXSƗ8QWLHãLSUHWƝMDSURSRUFLMDYƝURMDPDMDDSOnjNRMDPQHVWUƗGƗMRãRGDƺXGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHV JUXSƗV/LHOƗNƗGDƺD JUXSDVLQYDOƯGXQHVWUƗGƗWLHãLYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ WDEXOD1RGDUELQƗWƯEDVVWDWXVVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVJUXSDV 

9LVLUHVSRQGHQWL

JUXSD

JUXSD

JUXSD

,UQRGDUELQƗWLDSPDNVƗWƗGDUEƗ DOJRWVGDUEV GDUEDGHYƝMLSDãQRGDUELQƗWLH 

1HVWUƗGƗYHVHOƯEDVGƝƺ

1HVWUƗGƗFLWXLHPHVOXGƝƺ

210D]ƗNƗ VWUƗGƗMRãR GDƺD LU LQYDOƯGX JUXSƗ DU JDUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP $UƯ ãDMƗ JDGƯMXPƗ NƗ QHVWUƗGƗãDQDV LHPHVOV YLVELHåƗN PLQƝWV YHVHOƯEDV VWƗYRNOLV 6DYXNƗUW YLVDXJVWƗNDLV QRGDUELQƗWƯEDV UƗGƯWƗMV LU LQYDOƯGX JUXSƗ NR QRVDFƯWL GƝYƝMDP SDU FLWX LQYDOLGLWƗWHV YHLGX WL WUDXFƝMXPL YDLUXPƗ JDGƯMXPXLUQHUHG]DPLXQWRVL]UDLVƯMXãLERMƗMXPLƗGDVPXVNXƺXORFƯWDYXVLVWƝPƗXWW WDEXOD1RGDUELQƗWƯEDVVWDWXVVGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSƗVSƝFWUDXFƝMXPXYHLGD 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWL LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV YHLGL

,UQRGDUELQƗWLDSPDNVƗWƗGDUEƗ DOJRWVGDUEVGDUEDGHYƝML SDãQRGDUELQƗWLH 1HVWUƗGƗYHVHOƯEDVGƝƺ1HVWUƗGƗFLWXLHPHVOXGƝƺ$XJVWƗNLH QRGDUELQƗWƯEDV UƗGƯWƗML LU YHFXPD JUXSƗ QR OƯG] JDGLHP ,HYƝURMDPL PD]ƗN QRGDUELQƗWRLUMDXQLHãXXQSLUPVSHQVLMDVYHFXPDUHVSRQGHQWXJUXSƗ7DVL]VNDLGURMDPVDUWRNDGDƺD MDXQLHãXYƝOPƗFƗVYDLG]ƯYRYHFƗNXDSJƗGƯEƗ6DWUDXFWDVNDƯSDãLVWUDXMãQRGDUELQƗWƯEDVUƗGƯWƗMX VDPD]LQƗMXPVYƝURMDPVSLHDXJRWYHFXPDP3ƝFJDGXYHFXPDDOJRWƗGDUEƗQRGDUELQƗWLYDLUVWLNDL FLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWL7DPLUYDLUƗNLLHPHVOL±SLUPNƗUWSLHDXJRWYHFXPDPSDOLHOLQƗVWRFLOYƝNX VNDLWVNXULQHYDUVWUƗGƗWVDYDYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ ãƯLHPHVODGƝƺQHVWUƗGƗSXVH DWELOVWƯJƗV YHFXPDJUXSDVSƗUVWƗYMX 2WUNƗUWãLHPFLOYƝNLHPLUGDXG]JUnjWƗNSLHPƝURWLHVMDXQDMƗPGDUEDWLUJXV SUDVƯEƗPSƗUNYDOL¿FƝWLHVMDWDVQHLHFLHãDPVYDLDWUDVWGDUEXMDWDV]DXGƝWV WDEXOD1RGDUELQƗWƯEDVVWDWXVVSƝFYHFXPDJUXSDV 

±JY

±JY

±JY

JYXQ YHFƗNL

,UQRGDUELQƗWLDSPDNVƗWƗGDUEƗ DOJRWV GDUEVGDUEDGHYƝMLSDãQRGDUELQƗWLH 

1HVWUƗGƗYHVHOƯEDVGƝƺ

1HVWUƗGƗFLWXLHPHVOXGƝƺ

9ƝOƝãDQƗVVWUƗGƗW /DLL]YƝUWƝWXIDNWRUXVNDVYHLFLQDYDLNDYƝFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjYLVSLUPV EnjWX MƗQRVNDLGUR ãƯV PƝUƷD JUXSDV SƗUVWƗYMX YƝOƝãDQƗV WR GDUƯW ± YƝOƝãDQƗV VWUƗGƗW 1HDWNDUƯJL QR SDãUHL]ƝMƗVQRGDUERãDQƗVDOJRWXGDUEXYƝOƝWRVVWUƗGƗWDSWDXMƗWR5H]XOWƗWLOLHFLQDNDUHVSRQGHQWX
YLHGRNƺL QR]ƯPƯJL DWãƷLUDV DWNDUƯEƗ QR WR SDãUHL]ƝMƗ QRGDUELQƗWƯEDV VWDWXVD *DQGUƯ] YLVL VWUƗGƗMRãLH YƝODVWXUSLQƗWGDUEXWXUNOƗWQRWLHPJULEƝWXNƺnjWSDUX]ƼƝPƝMLHP'DXG]SLHWLFƯJƗNDVLUWR FLOYƝNX YƝOPHV NXUL SDWODEDQ QHVWUƗGƗ VDYD YHVHOƯEDV VWƗYRNƺD GƝƺ 7RPƝU DUƯ ãR UHVSRQGHQWX YLGnj DSWXYHQLWUHãƗGDƺD YƝOƝWRVVWUƗGƗW'RPƗMRWSDUGDUEDWLUJXVSROLWLNXXQDNWLYLWƗWƝPNDVYƝUVWDV X]FLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnjãƯJUXSDãƷLHWLUVYDUƯJƗNƗ7LHLUFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL NXUL YƝODV VWUƗGƗW XQ LU JDWDYL WR GDUƯW EHW GDåƗGX LHPHVOX GƝƺ QHVSƝM DWUDVW GDUEX YDL GDUED YLHWƗ QHSLHFLHãDPLƯSDãLGDUEDDSVWƗNƺLXQSLHOƗJRMXPL 5XQƗMRWSDUGDUEDWLUJXFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLQHYDUDSOnjNRWNƗKRPRJƝQXVDELHGUƯEDVJUXSXX]NXUX EnjWXDWWLHFLQƗPLYLHQLXQWLHSDãLOLNXPLXQNXUDLEnjWXSLHPƝURMDPLYLHQƗGLDWYLHJORMXPLâDMƗMRPƗƯSDãL VYDUƯJLQRGURãLQƗWGDåƗGDVGDUEDXQQRGDUELQƗWƯEDVIRUPDV3DUWROLHFLQDDUƯUHVSRQGHQWXDWELOGHV 7ƗSLHPƝUDPQHVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGXYƝOƝWRVVWUƗGƗWNƗSDãQRGDUELQƗWLH,HVSƝMDPVNDFLOYƝNLHP DULQYDOLGLWƗWLWƗLUYLHQDQRSLHHMDPƗNƗPXQSLHPƝURWƗNƗPQRGDUELQƗWƯEDVIRUPƗPMRSDUHG]LHVSƝMX VWUƗGƗWPƗMƗVHODVWƯJXGDUEDODLNXDWSnjWDVVWXQGXXQEUƯYGLHQXL]YƝOHVÀHNVLELOLWƗWL WDEXOD9ƝODPƗQRGDUERãDQƗV 

1HDWNDUƯJLQRSDãUHL]ƝMƗVQRGDUERãDQƗV 9ƝODVVWUƗGƗWDOJRWXGDUEX

.RSƗ

1RWLHPNXUL 1HVWUƗGƗ 1HVWUƗGƗFLWX VWUƗGƗ YHVHOƯEDVGƝƺ LHPHVOXGƝƺ

9ƝODVNƺnjWSDUX]ƼƝPƝMX

29ƝODVNƺnjWSDUSDãQRGDUELQƗWR

1HYƝODVVWUƗGƗWMRQHDWƺDXMYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV

1HYƝODVVWUƗGƗWMRWDVQDYQHSLHFLHãDPV<1

/LHOƗNƗGDƺDDSWDXMƗWRYƝODVVWUƗGƗWSDUDVWƗX]ƼƝPXPƗLHVWƗGƝEHWDWELOVWRãLLQYDOLGLWƗWHVJUXSDL XQLQYDOLGLWƗWHVFƝORƼDUDNVWXUDPYDULƝUHVSRQGHQWXYƝOPHVWUƗGƗWLQGLYLGXƗOLPƗMƗV YDLVSHFLƗOL LQYDOƯGLHPSLHOƗJRWRVX]ƼƝPXPRV 3ƝGƝMRVELHåƗNYƝODVVWUƗGƗWFLOYƝNLDUPDƼXWUDXFƝMXPLHP WLUHG]HVXQG]LUGHVLQYDOƯGL6XEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVYDLUƗNDWEDOVWDFLOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHPXQPDƼXWUDXFƝMXPLHP3DUDVWRVX]ƼƝPXPRVYLVELHåƗNYƝODVVWUƗGƗWFLOYƝNLDUQHUHG]DPR LQYDOLGLWƗWL 9ƝOPLVWUƗGƗWPƗMƗVYLHQOƯG]ELHåLL]WHLNXãLYLVXJUXSXSƗUVWƗYMLODLJDQQHGDXG] OLHOƗNDãƯQHSLHFLHãDPƯEDLUFLOYƝNLHPDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP WDEXOD9ƝODPƗGDUEDYLHWD 

*ULEƝWXVWUƗGƗW 6SHFLƗOLFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLYHLGRWƗSLHOƗJRWƗX]ƼƝPXPƗ

11

6XEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗ3DUDVWƗX]ƼƝPXPƗLHVWƗGƝ,QGLYLGXƗOLPƗMƗV&LWƗYHLGƗ

2

1HYƝODVQHYDUVWUƗGƗWDOJRWƗGDUEƗ

22

3URIHVLRQƗODLVVWDWXVV 7DVFLNYHLNVPƯJLFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLVSƝMLHNƺDXWLHVGDUEDWLUJnjOLHOƗPƝUƗDWNDUƯJVQRSURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDVNXUDLHJnjVWDPDL]JOƯWRãDQƗVSURFHVƗXQSURIHVLRQƗODMƗPSUDVPƝPLHPDƼƗPNXUDVWLHN JnjWDVGDUEDSURFHVƗ.RSXPƗSƝWƯMXPDGDWLOLHFLQDNDFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEDLU VDOƯG]LQRãLLHUREHåRWƗNDXQOƯG]DUWRUDNVWXUƯJV]HPƗNVL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV7RPƝUQHVNDWRWLHVX]WROLHODL GDƺDLDSWDXMƗWR LUSURIHVLMDNDVLHJnjWDL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝYDLNXUVRV3ƝFQRWHLFRãƗLQYDOLGLWƗWHV YHLGDUHWƗNSURIHVLRQƗORNYDOL¿NƗFLMXLHJXYXãLFLOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP
WDEXOD,USURIHVLMDNDVLHJnjWDL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝYDLNXUVRVXQNDVLUDSVWLSULQƗWDDUGLSORPXYDL VHUWL¿NƗWX 

,ULHJnjWDSURIHVLMD

1DYSURIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDV

.XVWƯEXWUDXFƝMXPL

0DƼXWUDXFƝMXPL

*DUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH

&LWLLQYDOLGLWƗWHVYHLGL

6YDUƯJLLUQRVNDLGURWYDLSURIHVLRQƗOƗNYDOL¿NƗFLMDLHJnjWDSLUPVLQYDOLGLWƗWHVYDLSƝFWDPMRGRPƗMRW SDU L]JOƯWƯEDV XQ SURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDV SLHHMDPƯEX MƗƼHP YƝUƗ IDNWV ND OLHOD GDƺD DSWDXMƗWR ELMXãL VSLHVWL SƗUWUDXNW GDUEX VDYƗ SURIHVLMƗ WLHãL SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV ± DSWDXMƗWR YDLUV QHVWUƗGƗSURIHVLMƗNXUXDSJXYXãLVNROƗYDLPƗFƯEXLHVWƗGƝ3URIHVLRQƗOƗVNYDOL¿NƗFLMDVLHJnjãDQDYDL SƗUNYDOL¿FƝãDQƗVQHSLHFLHãDPƯEDSƝFVOLPƯEDVYDLWUDXPDVL]UDLVƯWƗVLQYDOLGLWƗWHVLUYLHQVQRIDNWRULHP NDVQHDSãDXEƗPLNDYƝVHNPƯJXLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnj 3URIHVLRQƗOƗV GDUEƯEDV VDOƯG]LQƗMXPV SLUPV XQ SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV DSOnjNRWV QƗNDPDMƗ VDGDƺƗ WDEXOD 'DUED SLHUHG]H SURIHVLMƗ NXUD DSJnjWD PƗFƯEX LHVWƗGƝ YDL NXUVRV QR WLHP NXUL LHJXYXãLSURIHVLRQƗORNYDOL¿NƗFLMX

3DãODLNVWUƗGƗ,UVWUƗGƗMLVãDMƗSURIHVLMƗEHWSDãUHL]YDLUVQHVWUƗGƗ1HNDGQDYVWUƗGƗMLVãDMƗSURIHVLMƗ6DOƯG]LQRãL YLVYDLUƗN LQYDOƯGX QRGDUELQƗWL YLHQNƗUãDMƗV SURIHVLMƗV .DWUV SLHNWDLV VWUƗGƗMRãDLV LU NYDOL¿FƝWVVWUƗGQLHNVYDLDPDWQLHNV'LH]JDQOLHOVLUWRUHVSRQGHQWXƯSDWVYDUVNDVVWUƗGƗNƗVSHFLƗOLVWL 9LVELHåƗNQRVDXNWƗVSURIHVLMDVNXUƗVSDãODLNVWUƗGƗFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUãƗGDVSƗUGHYƝMLVHNUHWƗUL DXWRYDGƯWƗML PHKƗQLƷL DWVOƝG]QLHNL LHNƗUWX PRQWLHUL DSNRSƝML SDOƯJVWUƗGQLHNL ODXNVDLPQLHFƯEDV VWUƗGQLHNL$WELOVWRãLLQYDOƯGXJUXSƗDUDXJVWƗNRL]JOƯWƯEXELHåƗNPLQƝWƗVSURIHVLMDVLUVNRORWƗMLPƗFƯEX LHVWƗåXVSHFLƗOLVWLX]VNDLWHVVSHFLƗOLVWLSDPDWGDUEƯEDVVWUXNWnjUYLHQƯEXYDGƯWƗML WDEXOD3URIHVLRQƗODLVVWDWXVV 3URIHVLMXJUXSDSƝF ,6&2NODVL¿NDWRUD

9LHQNƗUãƗVSURIHVLMDV

.YDOL¿FƝWLVWUƗGQLHNLXQDPDWQLHNL

6SHFLƗOLVWL

3DNDOSRMXPXXQWLUG]QLHFƯEDVGDUELQLHNL

12,HNƗUWXXQPDãƯQXRSHUDWRULL]VWUƗGƗMXPXPRQWLHUL2

9HFƗNLHVSHFLƗOLVWL WVNVNRORWƗMLƗUVWL 

.DOSRWƗMLNOLHQWXDSNDOSRWƗML1

/LNXPGHYƝMLYDOVWVDPDWSHUVRQDVYDGƯWƗML

.YDOL¿FƝWLODXNVDLPQLHFƯEDVGDUELQLHNL

2

/LHOƗNƗGDƺDQRGDUELQƗWR VWUƗGƗƗUSXVPƗMDVQRWHLNWƗGDUEDYLHWƗ
DWWƝOV3DPDWGDUEDYLHWDVUDNVWXURMXPV

'$5%63Ɯ&,19$/,',7Ɩ7(6,(*Njâ$1$6 '$5%$$367Ɩ.ƹ,81'$5%$9,'(63,((-$0Ʈ%$ ,QYDOLGLWƗWHYDUDWƼHPWFLOYƝNDPQRWHLNWDVVSƝMDVYDLDSJUnjWLQƗWNƗGXLHQƗNXPXYHLNãDQX7ƗGƝƺMD LQYDOLGLWƗWHLHJnjWDG]ƯYHVODLNƗELHåLYLHQQƗNDVSƗUNYDOL¿FƝWLHVDSJnjWMDXQDVSUDVPHVXQ]LQƗãDQDV ODLYHLNWXNƗGXFLWXGDUEX$SWDXMDOLHFLQDNDOLHOƗNƗGDƺDQRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ SƝFWƗVVWUƗGƗFLWƗSURIHVLMƗWXUNOƗWELHåLYLHQWƗVYHLNãDQDLDSJnjWDMDXQDNYDOL¿NƗFLMD MHEQR WLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLG]ƯYHVODLNƗ VWUƗGƗWDMƗSDãƗSURIHVLMƗNXUSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV DWWƝOV'DUEVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV

3ƝWƯMXPVDWNOƗMNDQRWLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJnjVWG]ƯYHVODLNƗSƝFWƗVPDLQDSURIHVLMX7ƗGƝMƗGL LQYDOƯGXSƗUNYDOL¿NƗFLMDVMDXWƗMXPVLUƗUNƗUWƯJLDNWXƗOV
,]PDLƼDVQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVƗXQSƗUNYDOL¿NƗFLMDVQHSLHFLHãDPƯED /DLL]YƝUWƝWXNƗGDLUSƗUNYDOL¿NƗFLMDVORPDNDUMHUDVYHLFLQƗãDQƗDSOnjNRVLPSƗUNYDOL¿NƗFLMDVVDLVWƯEX DULHƼHPWRDPDWX$SOnjNRMRWDWãƷLUƯEDVVWDUSWLHPLQYDOƯGLHPNXULLUSƗUNYDOL¿FƝMXãLHVXQWLHPNXULQDY SƗUNYDOL¿FƝMXãLHVYDUVHFLQƗWNDSƗUNYDOL¿FƝMXãLHVLQYDOƯGLELHåƗNVWUƗGƗNƗDXJVWƗNƗOƯPHƼDYDGƯWƗML YLGƝMƗ OƯPHƼD VSHFLƗOLVWL YDL DUƯ LHƼHP NƗGX DPDWX DSNDOSRMRãƗ VIƝUƗ 7XUSUHWƯ WLH NXUL L]YƝOƝMXãLHV QHSƗUNYDOL¿FƝWLHV VWUƗGƗ ]HPƗND OƯPHƼD DPDWRV ± NƗ DVLVWHQWL WHKQLVNLH GDUELQLHNL YDL QHNYDOL¿FƝWL VWUƗGQLHNL âƗGV UH]XOWƗWV QRUƗGD X] SƗUNYDOL¿FƝãDQƗV QR]ƯPL LQYDOƯGD NDUMHUDV DWWƯVWƯEƗ 6LWXƗFLMƗ NDGVDJODEƗWOƯG]ãLQƝMRQRGDUERãDQRVYDLUVQDYLHVSƝMDPVSƗUNYDOL¿FƝãDQƗVYDUSDOƯG]ƝWDSJnjWMDXQX SURIHVLMX XQ LHƼHPW OƯG]YƝUWƯJX DPDWX NƗ SLUPV LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV YDL SDW DWWƯVWƯW VDYX NDUMHUX DXJVWƗNƗOƯPHQƯ7XUSUHWƯWLHPNXULHPQDYELMXVLLHVSƝMDVDJODEƗWHVRãRQRGDUERãDQRVXQNXULWRPƝU QHSƗUNYDOL¿FƝMDVQƗNDVVDPLHULQƗWLHVDU]HPƗNDVNYDOL¿NƗFLMDVWHKQLVNLHPGDUELHP WDEXOD,HƼHPDPDLVDPDWVVDLVWƯEƗDULQYDOLGLWƗWHVUDNVWXUXXQSƗUNYDOL¿NƗFLMX 

,QYDOLGLWƗWH -ƗWDMƗSDãƗ LULHG]LPWD LQYDOLGLWƗWH WLNDLHJnjWD SURIHVLMX EƝUQƯEƗ SLUPV QRGDUERãDQRV GDUEDJDLWX QDY X]VƗNãDQDV

LHWHNPƝMXVL

1ƝFLWX NYDOL¿NƗFLMX QHHVPX LHJXYLVEHW VWUƗGƗMXFLWƗ SURIHVLMƗ DPDWƗ

1ƝHVPX LHJXYLVFLWX NYDOL¿NƗFLMXXQ VWUƗGƗMXFLWƗ SURIHVLMƗ

8]ƼƝPXPDDXJVWƗNƗOƯPHƼD YDGƯWƗMVGLUHNWRUV¿QDQãX GLUHNWRUVL]SLOGGLUHNWRUV

2

1

18]ƼƝPXPDYLGƝMƗOƯPHƼD YDGƯWƗMVPHQHGåHULV1

*DOYHQDLVVSHFLƗOLVWV DU DXJVWƗNRL]JOƯWƯEXVSHFLDOLWƗWƝ1

9LGƝMƗOƯPHƼDVSHFLƗOLVWV

$VLVWHQWVWHKQLVNDLVGDUELQLHNV

,HUƝGQLV

2

2

6WUƗGƗDSNDOSRMRãƗVIƝUƗ

.YDOL¿FƝWVVWUƗGQLHNV

1HNYDOL¿FƝWVVWUƗGQLHNV11

&LWVDPDWV

2

1

1%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãL ,QYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQD YLVELHåƗN QDY LHWHNPƝMXVL JDOYHQR VSHFLƗOLVWX YDL NYDOL¿FƝWX VWUƗGQLHNX QRGDUERãDQRV9LGƝMLQRLQYDOƯGLHPNXULVWUƗGƗãƗGƗVSURIHVLMƗVYDLDPDWRVLUVWUƗGƗMXãLWDMRVDUƯ SLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV7XUSUHWƯWLHNXULVWUƗGƗNƗQHNYDOL¿FƝWLGDUELQLHNLELHåƗNMDXSLHG]LPXãL DULQYDOLGLWƗWLYDLQRQƗNXãLãDMƗDPDWƗSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV$UƯDVLVWHQWDWHKQLVNƗGDUELQLHND DPDWƗLQYDOƯGLYLVELHåƗNQRQƗNXãLSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV1RYLHQDVSXVHVãLVUH]XOWƗWVDSOLHFLQD ND ELHåL YLHQ LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDL VHNR NDUMHUDV NULWXPV 7DL SDãƗ ODLNƗ WDV QRUƗGD ND MD FLOYƝNV SLUPV WDP LU ELMLV ODEV NRQNUƝWƗV MRPDV VSHFLƗOLVWV WDG SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV YLƼDP LU ODEƗNDV L]UHG]HV VDJODEƗW LHƼHPWR DPDWX XQ QHPDLQƯW QRGDUERãDQRV ± GDUED GHYƝMV ãƗGƗ VLWXƗFLMƗ YDU QƗNW SUHWƯSLHGƗYƗMRWHODVWƯJƗNXGDUEDODLNXSLHOƗJRMRWDSUƯNRMXPXXWPO 7DVNƗLQYDOLGLWƗWHLHWHNPƝGDUEDVSƝMDVXQYDLQHSLHFLHãDPVPDLQƯWSURIHVLMXOLHOƗPƝUƗDWNDUƯJVQR LHJnjWƗLQYDOLGLWƗWHVYHLGD
DWWƝOV,]PDLƼDVQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVƗDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD

9LVELHåƗNVDYXQRGDUERãDQRVSURIHVLMXVDJODEƗMXãLFLOYƝNLDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWLQRWLHP NXUXVãƯVOLPƯEDVNƗUXVLG]ƯYHVODLNƗVDYXSURIHVLMXDPDWXQDYPDLQƯMXãL7XUSUHWƯYLVUHWƗNVDYXSURIHVLMX DPDWX L]GHYLHV VDJODEƗW FLOYƝNLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP 7LNDL QR YLƼLHP SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDVLUVDJODEƗMXãLVDYXQRGDUERãDQRV *DUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLWƗSDWNƗPDƼXWUDXFƝMXPLELHåLYLHQLHJnjWLMDXQRG]LPãDQDV&LOYƝNL NXUXVãƯVOLPƯEDVNDUG]ƯYHVODLNƗDUƯSDUDVWL JDGƯMXPX PDLQDSURIHVLMXDPDWX .RSXPƗSƝWƯMXPVƺDXMVHFLQƗWNDVDOƯG]LQRãLELHåLQRGDUELQƗWƯEDVPDLƼXL]UDLVDJDUƯJƗVVDVOLPãDQDV YDL NXVWƯEX WUDXFƝMXPL 7DþX NƗ PLQƝWV LHSULHNã VDYX GDUEDVSƝMX ]XGXPX OƯG]ƯJL QRYƝUWƝ DUƯ FLOYƝNL DUPDƼXWUDXFƝMXPLHP9DUVHFLQƗWNDUHG]HVYDLG]LUGHVWUDXFƝMXPXLHJnjãDQDODLJDQDUƯQR]ƯPƯJL PD]LQDGDUEDVSƝMDVWRPƝUUHWƗNQRYHGSLHSURIHVLMDVYDLQRGDUERãDQƗVPDLƼDV .RSXPƗ LQYDOƯGX MHE QR WLHP NXUL LQYDOLGLWƗWL LHJXYXãL G]ƯYHV ODLNƗ VWUƗGƗ WDMƗ SDãƗ X]ƼƝPXPƗNXUSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV DWWƝOV'DUEDWXUSLQƗãDQDSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV

3ƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVQRGDUELQƗWƯEDYLVSƗUQDYPDLQƯMXVLHVDSWDXMƗWR±YLƼLSDOLNXãLWDMƗ SDãƗ DPDWƗ WDMƗ SDãƗ X]ƼƝPXPƗ 7XUSUHWƯ LQYDOƯGX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV QRGDUERãDQƗV PDLQƯMXVLHVSLOQƯEƗ±YLƼLVWUƗGƗJDQFLWƗSURIHVLMƗDPDWƗJDQDUƯFLWƗX]ƼƝPXPƗQHNƗOƯG]LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDL
DWWƝOV3URIHVLMDVDPDWDPDLƼDSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV

5HWL JDGƯMXPX VDVWRSDPDVVLWXƗFLMDVNDGLQYDOƯGVPDLQƯMLVGDUEDYLHWXEHWVDJODEƗMLVWRSDãX DPDWXSURIHVLMX5DNVWXUƯJƗNWDVLULQYDOƯGLHPDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP 7ƗNƗYLƼXLQYDOLGLWƗWH ELHåLYLHQQDYƗUƝMLUHG]DPDDWUDVWOƯG]YƝUWƯJXGDUEXFLWƗX]ƼƝPXPƗLUYLHJOƗN $UƯQRGDUERãDQƗVPDLƼDWƗSDãDX]ƼƝPXPDLHWYDURVQDYƯSDãLL]SODWƯWD-DLQYDOƯGVL]YƝOƝMLHVFLWX QRGDUERãDQRVWDGSDUDVWLWRYHLFNƗGƗFLWƗX]ƼƝPXPƗ 9LVELHåƗNWDMƗSDãƗGDUEDYLHWƗXQDPDWƗSDOLNXãLJDOYHQLHVSHFLƗOLVWL &LWƗDPDWƗWDMƗSDãƗ X]ƼƝPXPƗ YLVELHåƗN SDOLNXãL WLH NXUL VWUƗGƗ SDU NYDOL¿FƝWLHP YDL QHNYDOL¿FƝWLHP VWUƗGQLHNLHP 7DV QRUƗGDNDOƯG]DULQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQXQHOLHOXGDƺXLQYDOƯGXX]ƼƝPXPƗSƗUYLU]DFLWƗDPDWƗSLHVDLVWRW YLHQNƗUãX¿]LVNXYDLWHKQLVNXGDUEXYHLNãDQDL WDEXOD,HƼHPDPDLVDPDWVSLUPVXQSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV 

7DMƗSDãƗ SURIHVLMƗ DPDWƗ WDMƗSDãƗ X]ƼƝPXPƗ

7DMƗSDãƗ SURIHVLMƗ DPDWƗFLWƗ X]ƼƝPXPƗ

&LWƗSURIHVLMƗ &LWƗSURIHVLMƗ DPDWƗ DPDWƗFLWƗ WDMƗSDãƗ X]ƼƝPXPƗ X]ƼƝPXPƗ

8]ƼƝPXPDDXJVWƗNƗOƯPHƼD YDGƯWƗMVGLUHNWRUV¿QDQãXGLUHNWRUV L]SLOGGLUHNWRUV

8]ƼƝPXPDYLGƝMƗOƯPHƼDYDGƯWƗMV PHQHGåHULV

*DOYHQDLVVSHFLƗOLVWV DUDXJVWƗNR L]JOƯWƯEXVSHFLDOLWƗWƝ

9LGƝMƗOƯPHƼDVSHFLƗOLVWV

$VLVWHQWVWHKQLVNDLVGDUELQLHNV

,HUƝGQLV

6WUƗGƗDSNDOSRMRãƗVIƝUƗ

2.YDOL¿FƝWVVWUƗGQLHNV11

1HNYDOL¿FƝWVVWUƗGQLHNV

22&LWVDPDWV

%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãL 7RPƝUSƗUVYDUƗJDGƯMXPXX]ƼƝPXPVWLHNPDLQƯWV'DƺDLQYDOƯGXSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVDNWƯYL LHVDLVWƗV RUJDQL]ƗFLMƗV NXUDV QRGDUERMDV DU LQYDOƯGX SUREOƝPƗP YDL DUƯ X]VƗN VDYX LQGLYLGXƗOR
NRPHUFGDUEƯEX7LHãLWLHLQYDOƯGLNXULNƺXYXãLSDUDXJVWƗNƗYDLYLGƝMƗOƯPHƼDYDGƯWƗMLHPSDUDVWLãRGDUEX DWUDGXãLFLWƗX]ƼƝPXPƗYDLLHVWƗGƝ 6DOƯG]LQRW NƗGRV DPDWRV VWUƗGƗ LQYDOƯGL NXUL LU YDL QDY PDLQƯMXãL GDUED YLHWX UHG]DPV ND VDYƗ X]ƼƝPXPƗ LQYDOƯGV ELHåƗN WXUSLQD VWUƗGƗW NƗ NYDOL¿FƝWV VSHFLƗOLVWV  EHW FLWRV ± NƗ DVLVWHQWV WHKQLVNDLVGDUELQLHNV 6DYƗX]ƼƝPXPƗELHåƗNVWUƗGƗNƗNYDOL¿FƝWVVSHFLƗOLVWV EHWFLWƗ±NƗ QHNYDOL¿FƝWVVSHFLƗOLVWV 7DVQR]ƯPƝNDPDLQRWX]ƼƝPXPXLQYDOƯGVWLHNÄDWVYLHVWV´VROLDWSDNDƺ VDYƗNDUMHUƗ1RYLHQDVSXVHVWRYDULHWHNPƝWGDUEDVSƝMX]XGXPVNDVQRYHGSLHDL]LHãDQDVQRGDUED XQQHVSƝMDVYHLNWOƯG]ãLQƝMRVDPDWDSLHQƗNXPXV7RPƝUMƗUƝƷLQƗVDUWRNDVDYƗX]ƼƝPXPƗLQYDOƯGD SUDVPHVXQLHPDƼDV]LQDEHWFLWƗSDUWƗPMƗSƗUOLHFLQDQRMDXQD6YDUƯJLVHNRWOƯG]LODLSDULHPHVOX NƗGƝƺGDUEDGHYƝMLOLHG]LQYDOƯGLHPLHƼHPWDXJVWƗNXNYDOL¿NƗFLMDLDWELOVWRãXDPDWXQHNƺnjWXDULQYDOLGLWƗWL VDLVWƯWLHDL]VSULHGXPL .ƗGƝƺJDQWLNOLHODGDƺDLQYDOƯGXSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVPDLQDGDUEX" DWWƝOV'DUEDYLHWDVPDLƼDVLHPHVOL

 DSWDXMƗWR DW]ƯVW ND QR GDUED DL]JƗMD SDãL VDYXNƗUW QRUƗGD ND LHPHVOV ELMD GDUED GHYƝMV9LVELHåƗN JDGƯMXPX GDUEDGHYƝMDGƝƺQRGDUEDDL]JƗMXãLLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHV SLOVƝWƗV PDLQƯMDGDUEXNROƝƧXGƝƺ9LVELHåƗNãƗGVLHPHVOVUDNVWXUƯJVLQYDOƯGLHPDUPDƼXWUDXFƝMXPLHP -D DWFHUDPLHV WLHãL LQYDOƯGL DU PDƼX WUDXFƝMXPLHP YLVELHåƗN DUƯ PƝG] VDMXVW QHJDWƯYX DWWLHNVPL QR NODVHVELHGULHPPƗFƯEXODLNƗ9DUVHFLQƗWNDYDLQXãƯVLQYDOƯGXJUXSDVYDMDG]ƯEDVNDXWNƗGƗPƝUƗ WUDXFƝYDLDSJUnjWLQDDSNƗUWƝMRVL]UDLVRWQHJDWƯYXDWWLHNVPLYDLDUƯNROƝƧLQHSURWDGHNYƗWLL]WXUƝWLHVXQ NRPXQLFƝWDUãƗGLHPFLOYƝNLHP 7LH NXUXV VNƗUD JDUƯJL YDL NXVWƯEX WUDXFƝMXPL YLVELHåƗN QR GDUED L]OƝPD DL]LHW SDãL 3ƗUVYDUƗ QHVSƝMRW YDLUV SLOQYƝUWƯJL YHLNW OƯG]ãLQƝMRV GDUED SLHQƗNXPXV YLƼL L]YƝOƝMƗV FLWX QRGDUERãDQRV FLWƗ X]ƼƝPXPƗ

.ROƝƧXXQGDUEDGHYƝMXDWWLHNVPHVUDNVWXURMXPV 9LVELHåƗN  DSWDXMƗWLH NƗ LHPHVOX DL]LHãDQDL QR GDUED PLQ YHVHOƯEDV VWƗYRNOL NDV QHƺƗYD WXUSLQƗW YHLNW OƯG]ãLQƝMRV SLHQƗNXPXV 'DƺX YLVELHåƗN MDXQLHãXV QHDSPLHULQƗMD GDUED VDPDNVD FLWL DWUDGDODEƗNXGDUEX
DWWƝOV'DUEDSƗUWUDXNãDQDVLHPHVOL

'DUEDGHYƝMVSDULHPHVOXLQYDOƯGDDL]LHãDQDLYLVELHåƗNNƺXYDQHYƝORWLHVQRGDUELQƗWLQYDOƯGX%LHåƗN ãƗGXLHPHVOXPLQDSWDXMƗWLH5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV±WXUGDUEDGHYƝMVYLVELHåƗNELMLVDL]LHãDQDV LHPHVOV DSWDXMƗWRDW]ƯPƝNDLUL]MXWXãLMHENƗGDYHLGDQHJDWƯYXQHLHFLHWƯJXDWWLHNVPLGDUEDYLHWƗVDNDUƗ DUVDYXLQYDOLGLWƗWL DWWƝOV1HJDWƯYDVDWWLHNVPHL]SDXVPHVGDUEDYLHWƗ

9LVELHåƗNQHJDWƯYXDWWLHNVPLL]MXWXãLFLOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP 
DWWƝOV1HJDWƯYDDWWLHNVPHDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD

7DVDSOLHFLQDNDVDELHGUƯEƗYDOGDQRWHLNWLVWHUHRWLSLSDUFLOYƝNLHPDUJDUƯJƗPVDVOLPãDQƗPNDVYDU SDVOLNWLQƗWDWWLHNVPLSUHWãLHPFLOYƝNLHPXQNDYƝWYLƼXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj 1HJDWƯYDDWWLHNVPHYLVELHåƗNL]MXVWDQRNROƝƧLHP  DWWƝOV3HUVRQDVQRNXUƗPL]MXVWDQHJDWƯYDDWWLHNVPH

,QWHUHVDQWL ND ELHåƗN QHJDWƯYX DWWLHNVPL L]MnjW WLH LQYDOƯGL NXUL VWUƗGƗ WDMƗ SDãƗ X]ƼƝPXPƗ NXU SLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVL]MXWXãLQHJDWƯYXDWWLHNVPLWXUNOƗWƺRWLELHåL QRGDUEDGHYƝMD 7DV QRUƗGD ND SDOLHNRW WDMƗ SDãƗ X]ƼƝPXPƗ QH YLHQPƝU LU YLHJOL DESXVƝML SLHƼHPW MDXQR VLWXƗFLMX UƝƷLQƗWLHVDUWRXQDGHNYƗWLUƯNRWLHV,WƯSDãLMDVNDLGUƗDWPLƼƗYƝOLUDJUƗNDLVDWWLHFƯEXPRGHOLV 1RNOLHQWLHPQHJDWƯYDDWWLHNVPHYLVELHåƗNL]MXVWD5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV±WRPLQƝMXãL QRWLHPNXULL]MXWXãLQHJDWƯYXDWWLHNVPL1RGDUEDGHYƝMDQHJDWƯYXDWWLHNVPLSDWELHåƗNL]MXWXãLFLWƗV SLOVƝWƗV 7DV QRUƗGD ND OLHODMƗV SLOVƝWƗV ]LQƗPX VSLHGLHQX DWWLHFƯEƗ X] LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQX UDGD NOLHQWXXQYLVDVVDELHGUƯEDVDWWLHNVPHXQX]WYHUH0DLQRWLHVVDELHGUƯEDVDWWLHNVPHLDUƯGDUEDGHYƝML ODESUƗWƗNQRGDUELQƗVLQYDOƯGXV 8]MDXWƗMXPXNƗL]SDXåDVL]MXVWƗQHJDWƯYƗDWWLHNVPHYLVELHåƗNDSWDXMƗWLHDWELOGƝMXãLNDWLHNX]WLFƝWL PD]ƗNVYDUƯJLGDUEL PLQƝMXãL QHLHVDLVWDX]ƼƝPXPDVRFLƗODMƗG]ƯYƝ YDLPDNVƗPD]ƗNQHNƗ FLWLHP 
DWWƝOV$WWLHNVPHVUDNVWXURMXPV

7RNDWLHNX]WLFƝWLPD]ƗNVYDUƯJLGDUELYLVELHåƗNNƗQHJDWƯYDVDWWLHNVPHVL]SDXVPLPLQLQYDOƯGLDU PDƼX YDLJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP$UƯQHLHVDLVWƯãDQXVRFLƗODMƗG]ƯYƝNƗSUREOƝPX YLVELHåƗNDW]ƯPƝWLHNXULHPLUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPL YDLPDƼXWUDXFƝMXPL  ,QYDOƯGLDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHPDUƯQR]ƯPƯJLELHåƗNL]MnjWNDYLƼLHPWLHNX]WLFƝWLJUnjWƗNLGDUEL  EHWPDNVƗVOLNWƗNQHNƗFLWLHP 9LƼLMnjWNDQHWLHNDWELOVWRãLQRYƝUWƝWL 7RNDQHLHVDLVWDVRFLƗODMƗG]ƯYƝPD]ƗNX]WLFDVNOLHQWLXQPDNVƗPD]ƗNQHNƗFLWLHPQR]ƯPƯJLELHåƗN L]MnjWLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV6DLVWRWWRDULHSULHNãƝMƗPDW]LƼƗPYDUVHFLQƗWNDWLHãL 5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVSDVWƗYOLHOƗNLHDL]VSULHGXPLSUHWLQYDOƯGLHP9LƼLNƗJUXSDWLHNDWVWXPWL XQL]ROƝWL WDEXOD1HJDWƯYƗVDWWLHNVPHVUDNVWXURMXPVDWELOåXGDOƯMXPVSƝFG]ƯYHVYLHWDV 

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

7LHNX]WLFƝWLPD]ƗNVYDUƯJLGDUEL

21

7LHNX]WLFƝWLJUnjWƗNLXQVDUHåƧƯWƗNLGDUEL0D]ƗNX]WLFDVNOLHQWL0DNVƗPD]ƗNNƗFLWLHP1HSDDXJVWLQDDPDWƗ1HLHVDLVWDX]ƼƝPXPDVRFLƗODMƗG]ƯYƝ&LWDVL]SDXVPHV$WWLHNVPH1DYDWELOGHV%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãLXQLUL]MXWXãLQHJDWƯYXDWWLHNVPL &LWƗVSLOVƝWƗVXQODXNRVELHåƗNQHJDWƯYDDWWLHNVPHL]SDXåDVNƗPD]ƗNVYDUƯJXGDUEXX]WLFƝãDQD XQQHSDDXJVWLQƗãDQDDPDWƗ SLOVƝWƗV 7DþXãHLWLQYDOƯGXVUHWƗNL]ROƝQRNROHNWƯYDVRFLƗOƗVG]ƯYHVXQ NOLHQWLHP
,QYDOƯGXGDUEDDSVWƗNƺLXQGDUEDVSƝMXUDNVWXURMXPV 7XUSPƗNDMƗ VDGDƺƗ SLHYƝUVƯVLPLHV LQYDOƯGX GDUED DSVWƗNƺLHP MR WLH YDU YDL QX PRWLYƝW YDL NDYƝW LQYDOƯGXLHVDLVWLGDUEDWLUJnjXQLHWHNPƝWYLVSƗUƝMƗVYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDL]PDLƼDV 5DNVWXURMRW VDYXV GDUED DSVWƗNƺXV DSWDXMƗWR DW]ƯVW ND ELHåL YDL YLHQPƝU PƗMƗV QR GDUED DWJULHåDVSƗUJXUXãLGDUEVELHåLYDLYLHQPƝUUDGDVWUHVX WDEXOD'DUEDL]UDLVƯWRVDMnjWXUDNVWXURMXPV 

9LHQPƝU

%LHåL

'DåUHL]

ƹRWLUHWL

1HNDG

*UnjWL SDWHLNW

0ƗMƗVQRGDUEDDWJULHåRVSƗUJXULV

'DUEVLU¿]LVNLVPDJV

'DUEVUDGDVWUHVX21

1ƗNDVVWUƗGƗWEƯVWDPRVDSVWƗNƺRV

,UJDUƯJLƺRWLGDXG]MƗVWUƗGƗ22

21%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãL âLVYƝUWƝMXPVQRUƗGDNDLQYDOƯGLPƝG]LHVDLVWƯWLHV¿]LVNLYDLJDUƯJLVPDJƗGDUEƗNDVSDãLHPOLHN MXVWLHV SƗUJXUXãLHP XQ G]ƯYRW UHJXOƗUƗ VWUHVƗ 6YDUƯJL ODL EDLGRWLHV QH]DXGƝW GDUEX YDL NƗGX FLWX LHPHVOXGƝƺLQYDOƯGVQHVOƝSWXVDYDVVDMnjWDVXQJUnjWƯEDVQRGDUEDGHYƝMDƻHPRWYƝUƗNDGDXG]LHP LQYDOƯGLHPVOLPƯEDLUSURJUHVƝMRãDUDNVWXUDSDVWƗYƯJVGDUEVSƗUVORG]HVDSVWƗNƺRVYDUYƝOYDLUƗN SDVOLNWLQƗWYHVHOƯEDVVWƗYRNOL 9LVYDLUƗNJUnjWƯEXDW]ƯPƝLQYDOƯGLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP9LƼLHPGDUEVYLVELHåƗNUDGDVWUHVX YLHQPƝUYDLELHåL 3ƗUJXUXãLYLVELHåƗNMnjWDVLQYDOƯGLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPXQQHUHG]DPX LQYDOLGLWƗWL YLHQPƝUYDLELHåL $SWXYHQLSXVHLLQYDOƯGXDUJDUƯJLHPYDLPDƼXWUDXFƝMXPLHPGDUEV ELHåLLU¿]LVNLVPDJV 3ƝWƯMXPV OLHFLQD ND LQYDOLGLWƗWH YLVELHåƗN PD]LQD FLOYƝND ¿]LVNƗV LHVSƝMDV 5DNVWXURMRW VDYDV GDUEDVSƝMDVDSWDXMƗWRQRUƗGDNDƗWUL¿]LVNLSLHNnjVWEHWSƝFQHOLHODVDWSnjWDVVSƝMWXUSLQƗWGDUEX LQYDOƯGXYDUYHLNWWLNDLQHOLHOXƯVODLFƯJX¿]LVNDGDUEDDSMRPX DWWƝOV'DUEDVSƝMXSDãYƝUWƝMXPV
5HWƗNLQYDOƯGLHPLUPD]LQƗMXãƗVJDUƯJƗVGDUEDVSƝMDV 9ƝURMDPDV DWãƷLUƯEDV GDåƗGƗV LQYDOLGLWƗWHV JUXSƗV ,QYDOƯGL DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP ELHåƗN VSƝM YHLNWWLNDLƯVODLFƯJX¿]LVNXGDUEX EHWLQYDOƯGLDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHPƗWUL¿]LVNLSLHNnjVWEHWSƝF QHOLHODVDWSnjWDVWRPƝUYDUWXUSLQƗWGDUEX 1RRWUDVSXVHV±LQYDOƯGLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPELHåƗNVSƝML]WXUƝWWLNDLƯVODLFƯJXJDUƯJX VORG]LWDLSDãƗODLNƗLQYDOƯGLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPDUƯƗWULJDUƯJLSLHNnjVWWRPƝUVSƝMWXUSLQƗWGDUEX SƝFDWSnjWDV WDEXOD'DUEDVSƝMXUDNVWXURMXPVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ LQYDOLGLWƗWH

&LWD LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

ƖWUL¿]LVNLSLHNnjVWDWEHW SƝFQHOLHODVDWSnjWDVYDUDW WXUSLQƗWGDUEXƖWUL¿]LVNLSLHNnjVWDWVSƝMDW YHLNWWLNDLƯVODLFƯJXQHOLHOX GDUEDDSMRPX

12

ƖWULJDUƯJLSLHNnjVWDWEHW SƝFQHOLHODVDWSnjWDVYDUDW WXUSLQƗWGDUEX

11

ƖWULJDUƯJLSLHNnjVWDWVSƝMDW L]WXUƝWWLNDLƯVODLFƯJXJDUƯJX VORG]L1

2

'DUEDVSƝMDVLQYDOLGLWƗWH QDYLHWHNPƝMXVL&LWV21DYDWELOGHV

12

%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãL

.ƗOLHFLQDSƝWƯMXPVOLHOƗNƗGDƺDDSWDXMƗWRSDãLYDUQR]ƯPƯJLLHWHNPƝWVDYXVGDUEDSLHQƗNXPXVXQ GDUEDWHPSX DWWƝOV,HVSƝMDLHWHNPƝWYHLFDPRVSLHQƗNXPXVXQGDUEDWHPSX
'DUEDYLGHVSLHHMDPƯED ,QWHUHVDQWL ND QHGDXG] VPDJƗN VWUƗGƗ XQ SƗUJXUVW WLHãL WLH NXUL SDãL YDU LHWHNPƝW VDYXV GDUED SLHQƗNXPXV XQ WHPSX QHYLV WLH NXUL WR QHYDU LHWHNPƝW 7DV QRUƗGD ND LHPHVOV WDP NƗGƝƺ LQYDOƯGV VPDJLVWUƗGƗXQQRGDUEDDWJULHåDVSƗUJXULVELHåLYLHQLUQHYLVWDVNDYLƼXGDUEƗSƗUVORJRWXEHWJDQ WDVNDãƗGLVWUƗGƗWL]YƝODVYLƼãSDWV±FHQãRWLHVODEƗNSDUƗGƯWVHYLYDLODEƗNL]GDUƯWXX]WLFƝWRGDUEX %njWLVNV DVSHNWV NDV YDU LHWHNPƝW LQYDOƯGX DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP QRGDUELQƗWƯEDV LHVSƝMDV LU YLGHVSLHHMDPƯED9ƝUWƝMRWYLGHVSLHHMDPƯEXX]ƼƝPXPƗNRSXPƗDSWDXMƗWRQRUƗGDNDYLƼLHPQDY QHNƗGX NXVWƯEX WUDXFƝMXPX XQ YLGHV SLHOƗJRMXPL QDY QHSLHFLHãDPL DSWDXMƗWR QRUƗGD ND YLGH LU DSPLHULQRãDEHWWƗQHDSPLHULQD DWWƝOV9LGHVSLHHMDPƯEDVUDNVWXURMXPVGDUEDYLHWƗ

-DDSVNDWƗPWLNDLWRVNXULHPYLGHVSLHHMDPƯEDLUDNWXƗODYDUVHFLQƗWNDLQYDOƯGXDUNXVWƯEX WUDXFƝMXPLHPYLGHVSLHHMDPƯEDX]ƼƝPXPƗQHDSPLHULQD 6DYDVGDUEDYLHWDVSLHHMDPƯEXQR]ƯPƯJLDXJVWƗNQRYƝUWƝLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV 6WDUSWLHPNXULHPLUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLOLHODMƗVSLOVƝWƗVYLGLSDUSLHPƝURWXDW]ƯVWFLWƗVSLOVƝWƗV ±EHWODXNRV±9DUVHFLQƗWNDYLGHVSLHOƗJRãDQDVSURFHVVGDXG]VWUDXMƗNLUDWWƯVWƯMLHVOLHODMƗV SLOVƝWƗVEHWFLWXUYLGHVSLHOƗJRãDQƗYHLFDPVYƝOGDXG]GDUED %LHåƗNDLV SLHHMDPƯEDV DVSHNWV NDV QHDSPLHULQD LQYDOƯGXV DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP LU WDV ND QDY LHNƗUWRWDV X]EUDXNWXYHV WXU NXU WƗV EnjWX QHSLHFLHãDPDV 7ƗGƝMƗGL LQYDOƯGDP UDWLƼNUƝVOƗ LU ¿]LVNL QHLHVSƝMDPLLHUDVWLHVGDUEDYLHWƗ
DWWƝOV9LGHVSLHHMDPƯEDFLOYƝNLHPDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP

&LWLELHåƗNLHQHDSPLHULQƗWƯEDVLHPHVOLLUWDVNDMƗSƗUYLHWRMDVOLHORVDWWƗOXPRVKLJLƝQDVWHOSDVQDY SLHOƗJRWDV VOLHNãƼLãDXUDVGXUYLVQDYSLHWXUƝãDQƗVVWLHƼXXWPO XQQDYDWSnjWDVYLHWX 1R]ƯPƯJV DVSHNWV LU QH WLNDL YLGHV SLHHMDPƯED EHW DUƯ DWELOVWRãV GDUED WHOSDV XQ GDUED YLHWDV LHNƗUWRMXPVâREUƯGVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGX MHEQRWLHPNXULHPLUQHSLHFLHãDPLãƗGLSLHOƗJRMXPL DW]ƯVWNDGDUEDYLHWƗQHSLHFLHãDPLHSLHOƗJRMXPLQDYYHLNWLDSWDXMƗWRQRUƗGƯMXãLNDYLƼLHPãƗGL SLHOƗJRMXPLQDYQHSLHFLHãDPL DWWƝOV3LHOƗJRMXPLGDUEDYLHWƗ
9LVELHåƗN SLHOƗJRMXPL LU QHSLHFLHãDPL FLOYƝNLHP NXUX LQYDOLGLWƗWHV LHPHVOV LU NXVWƯEX WUDXFƝMXPL LQYDOƯGXDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPGDUEDYLHWDQDYQHPD]SLHOƗJRWDLUGDƺƝMLSLHOƗJRWD XQLUSLOQƯEƗSLHOƗJRWD WDEXOD3LHOƗJRMXPXQHSLHFLHãDPƯEDGDUEDYLHWƗ 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ LQYDOLGLWƗWH

&LWD LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

1HNƗGLSLHOƗJRMXPLQDY QHSLHFLHãDPL,USLOQƯEƗ,UGDƺƝML1DYQHPD]

2

*UnjWLSDWHLNW%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãL 7DV ND LQYDOƯGX DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP YDMDG]ƯEƗP GDUED YLHWDV SLOQƯEƗ LU SLHOƗJRWDV UHWL ƺDXM VHFLQƗW ND LQYDOƯGX DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP ƯSDãL UDWLƼNUƝVOX LQYDOƯGX GDUED YLHWDV QRGURãLQƗãDQD ãƷLHWVDOƯG]LQRãLJUnjWƗNDYDLGƗUJƗNDâRSLHOƗJRMXPXYHLNãDQDLEnjWXLHWHLFDPVVQLHJW]LQƗPXDWEDOVWX X]ƼƝPXPLHPDUƯQRSDãYDOGƯEƗP 3LHOƗJRMXPLNXULYLVELHåƗNLUQHSLHFLHãDPLWDþXQDYSLOQƯEƗYHLNWLLUDWELOVWRãDGDUEDJDOGDXQNUƝVOD QRGURãLQƗãDQDX]VNDWDNDWLHLUGDƺƝMLSLHPƝURWLXQ±NDWLHLUQHDWELOVWRãL6DOƯG]LQRãLELHåL X]ƼƝPXPVQHQRGURãLQDGDUELQLHNXVDUƯDUVSHFLƗOLHPSDOLNWƼLHPDWEDOVWLHPDSWDXMƗWRX]VNDWDND WLHLUGDƺƝMLDWELOVWRãLEHWQRUƗGDNDWRYLVSƗUWUnjNVW WDEXOD1RGURãLQƗWRSLHOƗJRMXPXUDNVWXURMXPV 

3LOQƯEƗ

'DƺƝML

1HPD]

1DYQHSLHFLHãDPV

'DUEDJDOGVXQNUƝVOLLUPDQSLHPƝURWL

2

21

,UVSHFLƗOLSDOLNWƼLDWEDOVWL PXJXUDLNƗMƗPXF

11,UGDåƗGDVRUWR]HV SODXNVWƗPSƝGƗPXF

12,UVSHFLƗOLDSUƯNRWLGDUEDUƯNL2

,UVSHFLƗOLSLHPƝURWDYLHWDSLHGDWRUD211

,UFLWLVSHFLƗOLSLHPƝURWLSULHNãPHWL

%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULVWUƗGƗYDLLUVWUƗGƗMXãLLUQHSLHFLHãDPL GDUEDWHOSDVYLHWDVSLHOƗJRMXPLXQLUVSƝMXãLQRYƝUWƝWDWELOVWƯEX 2UWR]HVQHSLHFLHãDPDVVDOƯG]LQRãLPD]DLGDƺDLLQYDOƯGX EHWWLHPNXULHPWƗVQHSLHFLHãDPDV WƗVYLVELHåƗNQDYQRGURãLQƗWDV /DL GDUED GHYƝMV VSƝWX QRGURãLQƗW LQYDOƯGDP QHSLHFLHãDPR DSUƯNRMXPX YLƼDP SDU WR MƗEnjW LQIRUPƝWDP 1H YLHQPƝU GDUED GHYƝMLHP LU L]SUDWQH SDU WR NDV WLHãL QHSLHFLHãDPV FLOYƝNLHP NXULHP YDMDG]ƯJVVSHFLƗOVDSUƯNRMXPVYDLYLGHVSLHOƗJRMXPL .RSXPƗJDGƯMXPXX]VƗNRWGDUEXGDUEDGHYƝMVLQWHUHVƝMƗVSDUƯSDãDMƗPLQYDOƯGDYDMDG]ƯEƗP YLGHV SLHOƗJRãDQDV MRPƗ DSWDXMƗWR QHDWFHUDV YDL YLƼã LQWHUHVƝMƗV EHW JDGƯMXPX GDUED GHYƝMVSDUWRQHLQWHUHVƝMƗV
DWWƝOV'DUEDGHYƝMDLHLQWHUHVƝWƯEDSDULQYDOƯGDPQHSLHFLHãDPRSDOƯG]ƯEX

9LVELHåƗNGDUEDGHYƝMVLQWHUHVƝMƗVSDUWRLQYDOƯGXƯSDãDMƗPYDMDG]ƯEƗPNXULHPLUUHG]DPDLQYDOLGLWƗWH ±YDLQXNXVWƯEXWUDXFƝMXPLYDLPDƼXWUDXFƝMXPL7XUSUHWƯSLHPƝUDPSDULQYDOƯGXDUJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP YDMDG]ƯEƗP JDGƯMXPX GDUED GHYƝMV QHLQWHUHVƝMƗV -DX LHSULHNã PLQƝWV ND SDãL JDUƯJDUDNVWXUDLQYDOƯGLJDGƯMXPXVWƗMRWLHVGDUEƗGDUEDGHYƝMXSDUVDYXVOLPƯEXYLVSƗUQHLQIRUPƝ âƯLQYDOLGLWƗWHELHåLYLHQQDYƗUƝMLUHG]DPDWƗGƝƺGDUEDGHYƝMVSDUWRYDUDUƯQHX]]LQƗW DWWƝOV'DUEDGHYƝMDLHLQWHUHVƝWƯEDDWNDUƯEƗQRGDUEDƼƝPƝMDLQYDOLGLWƗWHVYHLGD

*DUƯJƗVVOLPƯEDVPƝG]QRSLHWQLLHWHNPƝWGDUEDVSƝMDVXQVSƝMDVYHLNWNRQNUƝWRSLHQƗNXPXãƯV JUXSDVLQYDOƯGXDW]ƯVWNDYLƼLHPSLHOƗJRMXPLNDXWYDLDWSnjWDVWHOSXIRUPƗLUQHSLHFLHãDPL7ƗGƝƺVYDUƯJL VDSUDVWNDMDSDWVLQYDOƯGVQHLQIRUPƝVGDUEDGHYƝMXSDUVDYXVOLPƯEXGDUEDGHYƝMVãRVSLHOƗJRMXPXV DUƯQHSLHGƗYƗVXQLHVSƝMDVWRVVDƼHPWEnjVPD]DV 6YDUƯJLPD]LQƗWDL]VSULHGXPXVVDELHGUƯEƗNDVVDLVWƯWLDUJDUƯJDMƗPVOLPƯEƗP7DVURVLQƗWXLQYDOƯGXV DWNOƗWƗN UXQƗW SDU VDYƗP SUREOƝPƗP QHEDLGRWLHV VDƼHPW QHJDWƯYX DWWLHNVPL QR NROƝƧX SXVHV YDL ]DXGƝWGDUEX /LHOƗNƗ GDƺD DSWDXMƗWR NXULHP LU QHSLHFLHãDPƯED SƝF NƗGD YHLGD SLHOƗJRMXPLHP YDL SDSLOGX DSUƯNRMXPDDW]ƯVWNDGDUEDGHYƝMVDWWLHFƯEƗX]YLƼDGDUEDYLHWDVSLHOƗJRãDQXLUSUHWLPQƗNRãV
DWWƝOV'DUEDGHYƝMDDWWLHNVPHSUHWYHLFDPDMLHPYLGHVSLHOƗJRMXPLHP

 QRUƗGD ND YLƼLHP GDUED GHYƝMV ELMD MƗSƗUOLHFLQD EHW QRUƗGD ND GDUED GHYƝMV YLVSƗU QHYƝOƝMƗV QHNR GDUƯW .RSXPƗ YDU VHFLQƗW ND QR]ƯPƯJL OLHOƗNƗ GDƺD GDUED GHYƝMX L]UƗGD VDSUDWQL XQ SUHWLPQƗNãDQXFHQãRWLHVVDYXLHVSƝMXUREHåƗVSDOƯG]ƝW 9LVSUHWLPQƗNRãƗNƗDWWLHNVPHYƝURMDPD5ƯJƗXQFLWƗVYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV7LNDLQHYƝOƝMƗV QHNRGDUƯWEHWYƝOELMDMƗSƗUOLHFLQD DWWƝOV'DUEDGHYƝMXDWWLHNVPHDWNDUƯEƗQRDSG]ƯYRWƗVYLHWDVWLSD

7XUSUHWƯDUQHJDWƯYƗNRDWWLHNVPLQRGDUEDGHYƝMXSXVHVVDVNƗUƗVLQYDOƯGLSDJDVWRVGDUEDGHYƝMX SDJDVWRVQHYƝOƝMƗVGDUƯWQHNRYLGHVSLHOƗJRãDQDLLQYDOƯGDYDMDG]ƯEƗP9DUVHFLQƗWNDODLJDQNRSXPƗ GDUEDGHYƝML5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVELHåƗNQHNƗODXNRVNƺnjVWSDULHPHVOXLQYDOƯGXDL]LHãDQDL QRGDUEDXQDWVWXPMYLƼXVVRFLƗOLWRPƝUUHL]QROƝPXãLQRGDUELQƗWLQYDOƯGXYLƼLLUDUƯJDWDYLDWELOVWRãL SLHOƗJRWGDUEDYLGL,HVSƝMDPVWDVVDLVWƯWVDUOLHOƗNƗP¿QDQVLƗODMƗPLHVSƝMƗP9LVUHWƗNGDUEDGHYƝML
ELMXãLJDWDYLQƗNWSUHWƯFLOYƝNLHPDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWL±GDUEDGHYƝMXQHNRQDYYƝOƝMXãLHVGDUƯW XQWLNDLELMXãLƺRWLSUHWLPQƗNRãL7DVQRUƗGDNDFLOYƝNLHPDUQHUHG]DPXLQYDOLGLWƗWLLUJUnjWƗNSDPDWRW VDYX YDMDG]ƯEX ,HVSƝMDPV GDUED GHYƝMV QHUHG] NƗGƝƺ ãƗGL SLHOƗJRMXPL QHSLHFLHãDPL MR QHL]SURW SUREOƝPDVEnjWƯEXXQQHYDUSDWVSDUWRSƗUOLHFLQƗWLHV,HWHLFDPVYDLUƗNLQIRUPƝWGDUEDGHYƝMXVSDUWR NƗGDVVHNDVYDUL]UDLVƯWQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWHNƗGLSLHOƗJRMXPLXQNƗSƝFEnjWXQHSLHFLHãDPL 5XQƗMRW SDU LQYDOƯGX GDUED DSVWƗNƺLHP MƗDW]ƯPƝ DUƯ ND LQYDOƯGL QDY ƯSDãL ODEL LQIRUPƝWL SDU GDUED GURãƯEDVMDXWƗMXPLHP/DLJDQSƝGƝMƗJDGDODLNƗLULHSD]LQXãLHVDUGDUEDGURãƯEDVLQVWUXNFLMƗP WRPƝU NRQNUƝWƗN SDU GDåƗGLHP MDXWƗMXPLHP NƗ SLHPƝUDP GDUED YLGHV ULVND IDNWRUL UƯFƯED ƗUNƗUWDV VLWXƗFLMƗV NDG QHGUƯNVW X]VƗNW GDUEX OLHWRMDPLH LQGLYLGXƗOƗV DL]VDUG]ƯEDV OƯG]HNƺL XQ GURãDV GDUED PHWRGHVSƝGƝMƗJDGDODLNƗLQYDOƯGLLULQIRUPƝWLUHWL DWWƝOV,QYDOƯGXLQIRUPƝWƯEDSDUGDUEDGURãƯEXXQGDUEDDSVWƗNƺLHP

%njWX LHWHLFDPV YDLUƗN LQIRUPƝW LQYDOƯGXV SDU GDUED YLGHV ULVND IDNWRULHP ƷƯPLVNLHP ¿]LNƗOLHP HUJRQRPLVNLHP SVLKRVRFLƗOLHP WUDXPDWLVNLHP XF MR ãREUƯG SDU WR YLƼL LQIRUPƗFLMX VDƼƝPXãL YLVPD]ƗN DSWDXMƗWR DW]ƯVW ND YLƼLHP GDUEƗ LU QHSLHFLHãDPV OLHWRW LQGLYLGXƗORV DL]VDUG]ƯEDV OƯG]HNƺXV SLHPƝUDPDXVWLƼDVFLPGXVDL]VDUJƷLYHULUHVSLUDWRUX DWWƝOV1HSLHFLHãDPƯEDOLHWRWLQGLYLGXƗORVDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXV
QRWLHPNXULHPGDUEƗLUQHSLHFLHãDPLLQGLYLGXƗOƗVDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺLWRVYLHQPƝUOLHWR WRVOLHWRELHåLEHWWRVQHOLHWRWƗGƝMƗGLSDNƺDXMRWVHYLULVNDP DWWƝOV,QGLYLGXƗORDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXOLHWRãDQD

,QGLYLGXƗORDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXL]PDQWRãDQXNDYƝWRQHƝUWXPV DWWƝOV,QGLYLGXƗORDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXOLHWRãDQDVƝUWXPV

7LH NXUL WRV OLHWR QH NDWUX UHL]L NDXW JDQ EnjWX QHSLHFLHãDPV ELHåƗN X]VNDWD ND LQGLYLGXƗOLH DL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺLQDYƝUWL  DSWDXMƗWR DW]ƯPƝ ND GDUED GHYƝMV YLƼLHP LU QRGURãLQƗMLV VSHFLƗOR DSPƗFƯEX SLHPƝUDP XJXQVGURãƯEDV MDXWƗMXPRV  ]LQD ND GDUED GHYƝMV LHJƗGƗMLHV XJXQVG]ƝãDPRV DSDUƗWXV ± SLUPƗVSDOƯG]ƯEDVDSWLHFLƼDV±X]ODERMXãLDUGDUEXVDLVWƯWXVLNGLHQDVDSVWƗNƺXV LHUƯNRMXãLGXãX DWSnjWDVWHOSXXF XQL]VQLHJXãLGDUEDDSƧƝUEXYDLLQGLYLGXƗOƗVDL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXV
DWWƝOV,QIRUPƝWƯEDSDUGDUEDGURãƯEDVQRWHLNXPLHP

'DUELQLHNXREOLJƗWƗVYHVHOƯEDVSƗUEDXGHVQRGURãLQDGDUEDGHYƝMXYHVHOƯEDVDSGURãLQƗãDQDV SROLVL±EHWGDUELQLHNXYDNFLQƗFLMX±GDUEDGHYƝMX 7RPƝUMƗDW]ƯPƝNDãLVYƝUWƝMXPVDWVSRJXƺRWLNDLDSWDXMƗWRSULHNãVWDWXV,HVSƝMDPVUHƗOLSLHHMDPDLV QRGURãLQƗMXPVLUGDXG]SODãƗNVWLNDLLQYDOƯGLSDUWRQDYLQIRUPƝWL 3ƝGƝMR JDGX ODLNƗ GDUEDYLHWD X] REOLJƗWR YHVHOƯEDV SƗUEDXGL QRVnjWƯMXVL XQ WR L]JƗMLV DSWDXMƗWR
DWWƝOV2EOLJƗWƗVYHVHOƯEDVSƗUEDXGHV

.ƗLHPHVOXWDPNƗGƝƺQDYL]LHWDãƗGDSƗUEDXGHDSWDXMƗWLHYLVELHåƗNPLQQRUƯNRMXPDWUnjNXPXEHW SDUãƗGXSƗUEDXGLQHPD]QDYLQIRUPƝWL DWWƝOV,HPHVOLNƗGƝƺQDYL]LHWDREOLJƗWƗYHVHOƯEDVSƗUEDXGH
$SPLHULQƗWƯEDDUGDUEX 9LVL LHSULHNã DSOnjNRWLH GDUED UDNVWXURMXPL NRSXPƗ QRVDND FLOYƝND DWWLHNVPL XQ DSPLHULQƗWƯEX DU GDUED G]ƯYL 1HVNDWRWLHV X] SUREOƝPƗP JDQGUƯ] YLVL VWUƗGƗMRãLH UHVSRQGHQWL DU VDYX SDPDWGDUEX LU DSPLHULQƗWL DWWƝOV$SPLHULQƗWƯEDDUSDãUHL]ƝMRGDUEX 

-DXWƗWLSDUSUREOƝPƗPDUNƗGƗPMƗVDVWRSDVGDUEDYLHWƗDSWXYHQLSXVHDSWDXMƗWRX]VYHUNDQHNƗGX ƯSDãXSUREOƝPXQDY7UHãƗGDƺDQRVDXF]HPXDWDOJRMXPX±SUREOƝPXNDVYLHQOƯG]OLHOƗPƝUƗVNDUOLHOX VDELHGUƯEDVGDƺXXQQDYVDLVWƯWDDULQYDOLGLWƗWHVVWDWXVX9ƝOVDOƯG]LQRãLELHåLWLHNQRVDXNWDSUREOƝPD NDVVDLVWƯWDDUQRNƺnjãDQXOƯG]GDUEDYLHWDL DWWƝOV*DOYHQƗVSUREOƝPDVSDãUHL]ƝMƗGDUEƗ 

6DVWRSRWLHVDUNƗGXSUREOƝPXNDVVDLVWƯWDDUGDUEDDSVWƗNƺLHPXQGDUEDYLGLDSWDXMƗWLHYLVELHåƗN YƝUVWRVSLHVDYDGDUEDGHYƝMD
DWWƝOV3LHNƗYƝUVWRVSUREOƝPVLWXƗFLMƗVNDVVDLVWƯWDVDUGDUEX

1(675Ɩ'Ɩ-2â2,(.ƹ$8â$1Ɩ6'$5%$7,5*Nj 352%/Ɯ0$681âƶƜ5âƹ, $WELOVWƯJLSURMHNWDPƝUƷLPOƯG]ãLPWLNDDQDOL]ƝWDVDUGDUEXVDLVWƯWƗVSUREOƝPDVQRGDUELQƗWRJUXSƗ %HW WLNSDW OLHOX GDƺX DSWDXMƗWR NRSƗ YHLGR QHVWUƗGƗMRãLH LQYDOƯGL 'DXG]L QR ãLHP FLOYƝNLHP QHVWUƗGƗ XQ DUƯ QHYDUƝV VWUƗGƗW YHVHOƯEDV VWƗYRNƺD GƝƺ -ƗGRPƗ SDU ãR FLOYƝNX G]ƯYHV NYDOLWƗWHV X]ODERãDQX LQWHJUƗFLMXVDELHGUƯEDVG]ƯYƝEHWãRMDXWƗMXPXDS]LQƗãDQDXQDQDOƯ]HQDYVDLVWƯWDDUNRQNUƝWƗSURMHNWD PƝUƷLHPXQX]GHYXPLHP $SOnjNRMRWQHVWUƗGƗMRãRJUXSXVYDUƯJLDW]ƯPƝWNDOLHOƗNƗGDƺD±UHVSRQGHQWXDJUƗNLUVWUƗGƗMXãL DOJRWXGDUEXXQWLNDLYLVSƗUQHNDGQDYVWUƗGƗMXãL1HPD]ƗNVYDUƯJVLUYƝOFLWVãƯMDXWƗMXPDDVSHNWV ± OLHOƗNƗ GDƺD  QHVWUƗGƗMRãR LU EH] GDUED MDX YDLUƗN QHNƗ JDGXV 8Q QDY QRVOƝSXPV ND MR LOJƗN FLOYƝNV QHVWUƗGƗ MR JUnjWƗN LU VDPHNOƝW GDUEX XQ DWJULH]WLHV GDUED G]ƯYƝ 7R DSOLHFLQD GDXG]X SƝWƯMXPXUH]XOWƗWLGDåƗGƗVPƝUƷDJUXSƗV'RPƗMRWSDUGDUEDWLUJXVSROLWLNDVYHLGRãDQXEnjWXMƗSDUHG] NRQNUƝWDSDOƯG]ƯEDXQDWEDOVWVWLHPFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLNXULYƝODVDWJULH]WLHVGDUEDWLUJnjSƝFLOJƗND SƗUWUDXNXPD 7XUNOƗW MƗƼHP YƝUƗ ND OLHOƗNƗ GDƺD QR LOJVWRãL QHVWUƗGƗMRãDMLHP GDUEX SƗUWUDXNXãL SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV XQ LHVSƝMDPV GDUED WLUJnj YDU DWJULH]WLHV SDYLVDP FLWƗ VWDWXVƗ /LHOD GDƺD QR YLƼLHP LHVSƝMDPV YDLUV QHVSƝM YHLNW LHSULHNãƝMRV SLHQƗNXPXV VWUƗGƗW LHSULHNãƝMRV DSVWƗNƺRV XQ DU LHSULHNãƝMRVORG]L.RQNUƝWLHSDVƗNXPLãDMƗJDGƯMXPƗYDUƝWXEnjWVDLVWƯWLDUSURIHVLRQƗOƗVRULHQWƗFLMDVXQ SURIHVLRQƗOƗVSƗUNYDOL¿NƗFLMDVLHVSƝMXQRGURãLQƗãDQX
WDEXOD%H]GDUEDLOJXPV 

.RSƗ

3LUPVLQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV

,QYDOLGLWƗWHV ODLNƗ

3ƝFLQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV

±PƝQHãXV

±PƝQHãXV

±JDGXV2

±JDGXV<1

±JDGXV

6±JDGXV12

XQYDLUƗNJDGXV

66/LHOƗNƗGDƺD LQYDOƯGXSƗUWUDXNXãLVWUƗGƗWX]UHL]SƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV-ƗVHFLQDNDWLHãL VDVOLPãDQDVYDLWUDXPDVGƝƺFLOYƝNVELMLVVSLHVWVSƗUWUDXNWGDUEDJDLWDV1RDSWDXMƗWDMLHPNXULMHENDG LUVWUƗGƗMXãLDOJRWXGDUEXYLVLOJƗNDLVEH]GDUEDSHULRGVUDNVWXUƯJVSHUVRQƗPNXUDVGDUEX]DXGƝMXãDV MDXSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV1DYãDXEXNDLQYDOLGLWƗWHYDLUXPƗJDGƯMXPXYDUWLNDLNDYƝWãRFLOYƝNX DWJULHãDQRVGDUEDWLUJnj DWWƝOV3ƗUWUDXFDVWUƗGƗW

.ƗMDXPLQƝWVGDUEDSƗUWUDXNãDQDVLHPHVOVYDLUXPƗJDGƯMXPLELMLVYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV 7RPƝU GDWL OLHFLQD ND WDV QDY YLHQƯJDLV EnjWLVNDLV LHPHVOV .DWUV SLHNWDLV UHVSRQGHQWV ELMLV VSLHVWV SƗUWUDXNW GDUEXX]ƼƝPXPDOLNYLGƗFLMDVGƝƺ±WƗWDGWLFLVDWODLVWV%njWƯEƗX]ãLHPFLOYƝNLHPEnjWXDWWLHFLQƗPLWLHSDãL SDVƗNXPLNDVX]MHENXUXFLWXVDELHGUƯEDVORFHNOLNXUãSDOLFLVEH]GDUED-DXWƗMXPVWLNDLYDLYHVHOƯEDV VWƗYRNOLVXQGDUEDVSƝMDVƺDXMãLHPFLOYƝNLHPNRQNXUƝWGDUEDWLUJnjX]YLHQOƯG]ƯJLHPQRVDFƯMXPLHPDU FLWLHPFLOYƝNLHP WDEXOD$OJRWDGDUEDX]ƼƝPƝMGDUEƯEDVSƗUWUDXNãDQDVLHPHVOL 

9HVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ6OLNWLGDUEDDSVWƗNƺL7LNDOLNYLGƝWDGDUEDYLHWDX]ƼƝPXPV7LNDDWODLVWVQRGDUED,]EHLG]ƗVGDUEDOƯJXPV

2

1HDSPLHULQƗMDGDUEDVDPDNVD.RQÀLNWVDUNROƝƧLHPYDGƯEX

2

ƦLPHQHVDSVWƗNƺXGƝƺ&LWVLHPHVOV

 %Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULSƗUWUDXNXãLVWUƗGƗW
'DWLOLHFLQDNDWRQHVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGXGDƺDNXULPHNOƝGDUEXVDOƯG]LQRãLQDYƺRWLOLHOD1RWLHPNDV QHVWUƗGƗGDUEXSƝGƝMƗJDGDODLNƗPHNOƝMXVLSLHNWƗGDƺDDSWDXMƗWR  -RLOJƗNXODLNXFLOYƝNVLUEH]GDUEDMROLHOƗNƗPƝUƗVDPD]LQƗVJDQLHVSƝMDDWJULH]WLHVGDUEDWLUJnj JDQDUƯSDãDFLOYƝNDPRWLYƗFLMDPHNOƝWGDUEXXQVWUƗGƗW7RDSOLHFLQDDUƯãƯSƝWƯMXPDGDWL1RWLHPNXUL EH]GDUEDLUDSWXYHQLJDGXGDUEXPHNOƝOLHOƗNƗGDƺDLQYDOƯGX'DUEDPHNOƝWXGDƺDDSWDXMƗWRNRSXPƗ VWUDXMLVDPD]LQƗVSLHDXJRWEH]GDUEDLOJXPDP WDEXOD'DUEDPHNOƝãDQDVDLVWƯEƗDUEH]GDUEDLOJXPX QRWLHPNDVQHVWUƗGƗ 0HNOƝ GDEX

± PƝQHãL

± PƝQHãL

± JDGL

± JDGL

± JDGL

± JDGL

XQYDLUƗN JDGL

-Ɨ

221Ɲ

/ƯG]ƯJLNƗLHSULHNãƝMRVMDXWƗMXPRVVOLNWDLVYHVHOƯEDVVWƗYRNOLVLUJDOYHQDLVLHPHVOVSDVLYLWƗWHLGDUED PHNOƝMXPRV$UYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDUDNVWXURMXPXFLHãLVDLVWƯWVDUƯQƗNDPDLVLHPHVOV±QHVSƝMDDWUDVW ¿]LVNDMƗPVSƝMƗPDWELOVWRãXGDUEX 5XQƗMRW SDU QRGDUELQƗWƯEDV SUREOƝPƗP XQ LQYDOƯGX LQWHJUƗFLMX GDUED WLUJnj ƯSDãL MƗƼHP YƝUƗ WR UHVSRQGHQWX LQWHUHVHV NXUL PHNOƝMXãL EHW GDåƗGX LHPHVOX GƝƺ QDY DWUDGXãL GDUEX XQ WR FLOYƝNX YDMDG]ƯEDVNXULYDLUVQHPHNOƝGDUEXMR]DXGƝMXãLFHUƯEDVWRDWUDVW,HNƺDXMRãDVGDUEDWLUJXVSROLWLNDV PƝUƷLVLUSDOƯG]ƝWXQDWEDOVWƯWãRVFLOYƝNXV WDEXOD ,HPHVOLNƗSƝFQHWLHNPHNOƝWVGDUEV QRWLHPNDVQHPHNOƝGDUEX

9HVHOƯEDVVWƗYRNOLVQHƺDXMVWUƗGƗW1HYDUDWUDVW¿]LVNDMƗPVSƝMƗPYHVHOƯEDVVWƗYRNOLPDWELOVWRãXGDUEX9LHWƗNXUG]ƯYRQDYGDUEDSLHGƗYƗMXPX&LWVLHPHVOV1DYSƗUOLHFLQƗWVNDVSƝVSLOGƯWGDUEDSLHQƗNXPXV1HƺDXMFLWLƧLPHQHVORFHNƺLUDGLQLHNL1HYDUDWUDVWLQWHUHVƝPDWELOVWRãXGDUEX1HYDUQRNƺnjWOƯG]GDUEDYLHWDL1HYDUDWUDVWL]JOƯWƯEDLSURIHVLMDLDWELOVWRãXGDUEX

2

1DYNDVSLHVNDWDEƝUQXVPD]EƝUQXV

2

1HYƝODVVWUƗGƗWMRLUSLHWLHNDPLQRGURãLQƗWV

1 %Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULQDYPHNOƝMXãLGDUEX

WDEXOD,HPHVOLNƗSƝFOƯG]ãLPQDYL]GHYLHVDWUDVWGDUEX QRWLHPNDVPHNOƝGDUEX

'DUEDGHYƝMLQHYƝODVSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXVDULHUREHåRWƗPGDUEDVSƝMƗP1DYQHSLHFLHãDPƗVL]JOƯWƯEDV

21

1DYSLHWLHNDPLGDXG]YDNDQWXGDUEDYLHWX1HPHNOƝSLHWLHNDPLLQWHQVƯYL7UnjNVWLQIRUPƗFLMDV1HDSPLHULQDSLHGƗYƗWDLVDWDOJRMXPV

11

1DYSURIHVLMDV

11

'DUEDYLGHQDYSLHPƝURWDFLOYƝNLHPDUƯSDãƗPYDMDG]ƯEƗP1DYSLHWLHNDPDGDUEDSLHUHG]H&LWVLHPHVOV3ƝFSURIHVLMDVQDYSLHSUDVƯMXPD

 %Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUPHNOƝMXãLGDUEX
5H]XOWƗWLOLHFLQDNDWLHNDVGDUEXPHNOƝMXãLEHWQDYVSƝMXãLDWUDVWYLVELHåƗNNƗLHPHVOXQHYHLNVPHL PLQX]ƼƝPƝMDYDGƯWƗMDQHYƝOƝãDQRVSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXDULHUREHåRWƗPGDUEDVSƝMƗP2WUVELHåƗN PLQƝWDLVLHPHVOVLUQHSLHFLHãDPƗVL]JOƯWƯEDVWUnjNXPV5HWƗNPLQƝWLWƗGLIDNWRULNƗLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPV YLGHVQHSLHPƝURWƯEDFLOYƝNLHPDUƯSDãDPYDMDG]ƯEƗPSLHGƗYƗWƗDWDOJRMXPDDSMRPVXWW 5DNVWXURMRW GDUED DWUDãDQDL QHSLHFLHãDPR SDOƯG]ƯEX UHVSRQGHQWL YLVELHåƗN QRVDXF LQIRUPƗFLMDV QRGURãLQƗãDQXXQSLHHMDPƯEX7ƗLULQIRUPƗFLMDSDUSLHHMDPƗPGDUEDYDNDQFƝPNRYDUƝWXQRGURãLQƗW NƗ19$WƗDUƯLQYDOƯGXELHGUƯEDVVDGDUERMRWLHVDU19$$SNRSRMRWLHSULHNãƝMƗQRGDƺƗVDFƯWRXQDWELOGHV X]DSOnjNRMDPRMDXWƗMXPXYDUVHFLQƗWNDFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUƺRWLLHLQWHUHVƝWLWƗOƗNL]JOƯWƯEDVDSPƗFƯEDV NXUVRVNDVƺDXWXSDSLOGLQƗWYDLLHJnjWL]JOƯWƯEXSƗUNYDOL¿FƝWLHVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV 1HSLHFLHãDPƗVSDOƯG]ƯEDVDSMRPVXQIRUPDOLHOƗPƝUƗDWNDUƯJDQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD -HENXUDSDOƯG]ƯEDVIRUPDVDOƯG]LQRãLPD]ƗNQHSLHFLHãDPDSHUVRQƗPDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWL1R ãƯVJUXSDVWLNDLUHVSRQGHQWXX]VNDWDNDQHSLHFLHãDPDVSHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGHDSWDXMƗWR LQWHUHVƝMDVSDUDSPƗFƯEDVNXUVLHPWƗOƗNL]JOƯWƯEX 6DYXNƗUWVSHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGHXQMRƯSDãLVSHFLƗODWUDQVSRUWDQRGURãLQƗãDQDX]GDUED YLHWX YDL LHVSƝMD VWUƗGƗW PƗMƗV YLVYDLUƗN QHSLHFLHãDPD LQYDOƯGLHP DU NXVWƯEX XQ PDƼX WUDXFƝMXPLHP 0LQƝWRJUXSXUHVSRQGHQWLLUOLHOƗNƗPƝUƗQHNƗFLWLLQWHUHVƝMDVSDUNXUVLHPDSPƗFƯEX6SHFLDOL]ƝWXGDUED YLHWXL]YHLGƝYDLLHVSƝMƗVWUƗGƗWPƗMƗVMRƯSDãLLHLQWHUHVƝWLFLOYƝNLDUFLWXGRPLQƝMRãRLQYDOLGLWƗWHVYHLGX $WELOGHVX]ãRMDXWƗMXPXYƝOUHL]DSOLHFLQDNDULVLQRWLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVSUREOƝPDVãRVDELHGUƯEDV JUXSXQHYDUDSOnjNRWNƗYLHQRWXYHVHOXPX&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYDMDG]ƯEDVXQLHVSƝMDVQRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ LU ƗUNƗUWƯJL DWãƷLUƯJDV XQ OLHOƗ PƝUƗ WƗV DWNDUƯJDV QR LQYDOLGLWƗWHV YHLGD JUXSDV âƯ YDMDG]ƯEX XQ VSƝMXGDXG]YHLGƯEDEnjWXMƗƼHPYƝUƗJDQGDUEDWLUJXVSROLWLNDVYHLGRWƗMLHPXQUHDOL]ƝWƗMLHPJDQGDUED GHYƝMLHPODLWXUSPƗNULVLQƗWXXQVHNPƝWXLQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj WDEXOD'DUEDDWUDãDQDLQHSLHFLHãDPƗSDOƯG]ƯEDDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD QRWLHPNDVPHNOƝGDUEX

9LVL GDUED PHNOƝWƗML

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJƗ UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWH

5HJXOƗUDLQIRUPƗFLMD SDUSLHHMDPDMƗP YDNDQFƝP

7ƗOƗNL]JOƯWƯED DSPƗFƯEDVNXUVL2212

,HVSƝMDVWUƗGƗW PƗMƗV

22

21

6SHFLDOL]ƝWXGDUED YLHWXL]YHLGH

21

12

1111RGURãLQƗWV VSHFLƗODLVWUDQVSRUWV X]GDUEDYLHWX

$NWXƗOƗVSUREOƝPDVXQLHURVLQƗMXPLFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYLHGRNOLV 1REHLJXPƗYLVLHPUHVSRQGHQWLHPWLNDOnjJWVQRVDXNWYLƼXSUƗWYDOVWƯDNWXƗOƗNƗVSUREOƝPDVLQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ XQ L]WHLNW LHURVLQƗMXPXV NDV EnjWX YHLFDPV ODL VLWXƗFLMX X]ODERWX $WELOGHV X] DWNOƗWRMDXWƗMXPXVNDUƺRWLSODãXSUREOƝPXORNXWRPƝUWRDSNRSRMXPVVQLHG]GLH]JDQNRQNUƝWXLHVNDWX MDXWƗMXPRVNDVVDWUDXFFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWL7DEXOƗDSNRSRWDVELHåƗNPLQƝWƗVDWELOGHVNƗDUƯDWVHYLãƷL FLWƗWLQRUHVSRQGHQWXVDFƯWƗ9LVELHåƗNPLQƝWƗVSUREOƝPDVLUãƗGDV Ź GDUEDYLHWXWUnjNXPVWDMƗVNDLWƗƯSDãLFLOYƝNLHPEH]SURIHVLRQƗOƗPSUDVPƝP Ź GDUEDGHYƝMXDWWLHNVPH QHYƝOƝãDQƗVULVNƝWXQSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWL
6DOƯG]LQRãLUHWƗNL]VNDQYDOVWVDSUnjSHVNULWLNDXQVDELHGUƯEDVDWWLHNVPHVQHJDWƯYVYƝUWƝMXPVƹRWL UHWLWLHNSDXVWVSDãNULWLVNVYLHGRNOLVWDVNDSDãLLQYDOƯGLLUSƗUƗNQHX]ƼƝPƯJLEDLGƗVLHVDLVWƯWLHVQDY SƗUOLHFLQƗWLSDUVDYƗPVSƝMƗP WDEXOD*DOYHQƗVSUREOƝPDVQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗUHVSRQGHQWXYƝUWƝMXPV 

7UnjNVWGDUEDYLHWXQDYWƗGXGDUEXNRYDUGDUƯWLQYDOƯGVEH]SURIHVLMDVJUnjWLDWUDVWGDUEX,QYDOƯGLHPQDYGDUEDYLHWXEHWEH]GDUEDYLƼLQRG]HUDVXQGHJUDGƝMDV 9HQWVSLOƯLUWLNOLHOVEH]GDUEVNDLQYDOƯGLHPEH]SD]ƯãDQƗVSDUGDUEXQDYNRGRPƗW 1DYMRPXNXULQYDOƯGVYDUƝWXWƗƯVWLL]SDXVWLHV 'DUEDGHYƝMLQHƼHPLQYDOƯGXV

22

1HYLVLGDUEDGHYƝMLGRGLQYDOƯGLHPLHVSƝMXSLHUƗGƯWNDSURWVWUƗGƗW 'DUEDGHYƝMXDL]VSULHGXPLNDXWJDQLQYDOƯGLLUYDLUƗNPRWLYƝWLQHNƗWLHNDVQDYLQYDOƯGL /ƯG]X]]LQDNDLULQYDOƯGVFHQãDVDWEUƯYRWLHVQRGDUELQLHND ƹRWLJUnjWLDWUDVWGDUEXODLJDQYDUWRL]SLOGƯWEHWYDGƯWƗMVQHX]WLFDV 1DYFLHƼDVSUHWFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLGDXG]LYƝODVDWEUƯYRWLHVQRWƗGDGDUELQLHND 'DXG]LGDUEDGHYƝMLQRUDNVWDLQYDOƯGXVNƗQHGHUƯJXVGDUEDPL]YDLUƗVQRVDYXSLHQƗNXPXSLOGƯãDQDV /DEƗNMDGDUEDGHYƝMVQH]LQDSDUYHVHOƯEDVSUREOƝPƗP 'DUEDGHYƝMLDWEUƯYRMDVQRLQYDOƯGLHP 9DOVWVQHUnjSƝMDVSDULQYDOƯGLHPWUnjNVWVRFLƗORGDUELQLHNXDVLVWHQWX9DOVWVWLNDLL]OLHNDVNDUnjSƝMDVSDULQYDOƯGLHP 9DOVWVQHGRPƗYLVSƗUQHSDUYLHQXNXUQXYƝOSDULQYDOƯGLHP 3DULQYDOƯGLHPMDXNXQJLQHGRPƗ 9DOVWVQDYLHLQWHUHVƝWDJDLGDQR(6SDãLQHL]UƗGDLQLFLDWƯYX 1HJDWƯYDDWWLHNVPHDL]VSULHGXPLLQYDOƯGLWLHNDWVWXPWLGLVNULPLQƝWL

11

6WHUHRWLSLVDELHGUƯEƗSUHWFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL 6DELHGUƯEDX]VNDWDNDLQYDOƯGVLUFLOYƝNVNDVQHVSƝMVWUƗGƗW &LOYƝNLQDYL]JOƯWRWLDWWLHFƯEƗX]LQYDOƯGLHPXQWRYDMDG]ƯEƗP 9LVLHPLQYDOƯGLHPMƗQRGURãLQDGDUEVODLLHNƺDXWRVVDELHGUƯEƗQHEnjWXDWVWXPWL ,QYDOƯGXYƝUWƝãDQD]HPƗNSDUYHVHOXFLOYƝNXQHYƝOƝãDQƗVVDSUDVWDWEDOVWƯWQRYDOVWVLHVWƗGƝP ,QYDOƯGLWLHNQRVWƗGƯWL]HPƗNSDUSƗUƝMLHP 3ƗUƗNDWãƷLUƯJDVSDVDXOHVVWDUSLQYDOƯGLHPXQSDUDVWRVDELHGUƯEXQDYVDLNQHV %LHåLYHVHOLHFLOYƝNLQHL]SURWLQYDOƯGXSUREOƝPDV 3DUPD]LQYDOƯGXVLHYƝURYLƼLDWVWƗWLQRYƗUWƗ &LOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLWLHNSLOQƯEƗGLVNULPLQƝWLJDQQRGDUELQƗWƯEDVJDQPƗFƯEXMRPƗ 1DEDG]ƯEDLQYDOƯGLHPPD]ƗNPDNVƗYDMDJDWODLGHVSLHPDNVDVPLO]ƯJLQRGRNƺL=HPVDWDOJRMXPVQDYLHVSƝMDPVDUWƗGXSLOQYƝUWƯJLG]ƯYRW 'DUEDGHYƝMLLJQRUƝXQQHGRGGDUEXLQYDOƯGLHPMDLHGRGGDUEDVDPDNVDLU]HPƗND 'DUEDYLHWDVQDYSLHOƗJRWDV7UnjNVWLQIRUPƗFLMDV3DãLLQYDOƯGLQHX]ƼƝPƯJLEDLOƯJL&LOYƝNDPSDãDPLUƺRWLMƗYƝODVYHLGRWSLOQYƝUWƯJXG]ƯYL -DFLOYƝNDPLUYLVLORFHNƺLGDUEXYLHQPƝUYDUDWUDVWMDWLNDLJULE ,QYDOƯGLEDLGƗVLHWVWUƗGƗWMRLUSLHUDGXãLYLHQL 7UnjNVWUHKDELOLWƗFLMDVLHVSƝMXGƗUJDPHGLFƯQDPD]NRPSHQVƝMDPR]ƗƺX

2

0HGLFƯQDVGƗUJƗVL]PDNVDVNXUDVL]PDQWRãDQDSDOƯG]ƝWXƗWUƗNL]YHVHƺRWLHVXQLHNƺDXWLHVGDUEDYLGƝ7UnjNVWLHVSƝMXSƗUNYDOL¿FƝWLHVPƗFƯWLHV

2

1HVDNƗUWRWDOLNXPGRãDQDSLHƼHPRWGDUEƗLQYDOƯGXOLHODELURNUƗWLMD

1

1DYLHVSƝMXVWUƗGƗWPƗMƗVQHWLHNSLHOƗJRWVGDUEDODLNV

1

9LGHQDYSLHOƗJRWDLQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗP

1

,QYDOƯGXELHGUƯEƗPQDYOƯG]HNƺXODXNRVQDYLQYDOƯGXELHGUƯEXLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMDVLUQHDNWƯYDV

1

&LWV SƝFVOLPQƯFDVQHWLHNVDJODEƗWDGDUEDYLHWDQHGURãƯEDSDUQƗNRWQLWUnjNVWSVLKRORƧLVNƗ DWEDOVWDSUREOƝPDVLUWLNDLUDWLƼQLHNLHPLQYDOƯGLHPYLVSƗUQHYDMDG]ƝWXVWUƗGƗW

1


=HPVNXOWnjUDVOƯPHQLVYDOVWƯNDWHJRULMXNRRUGLQƗFLMDXQVXERUGLQƗFLMD 3VLKRORƧLVNƗSDOƯG]ƯEDODLYDUƝWXLHLHWGDUEDWLUJnj 3UREOƝPXQDY

2

ƮSDãLQDYSUREOƝPXMDYLHQSDãDPLUYƝOƝãDQƗV 1HHVPXGRPƗMLVMRSDãDPSDJDLGƗPSUREOƝPXQDY 6DJUXSƝMRWL]WHLNWRVLHURVLQƗMXPXVMƗVHFLQDNDGRPLQƝYLHQV±YLVELHåƗNPLQƝWDLVPƝUƷLV±GDUED YLHWXUDGƯãDQDPnjVXYDOVWƯ WHSDWX]YLHWDV MRNƗX]VYHUSDãLLQYDOƯGL±ÄYLƼLQHYDUWLNYLHJOLNƗFLWLDL]EUDXNW SHƺƼƗ X] ƗU]HPƝP´ /DL VHNPƝWX QRWHLNWDV JUXSDV LQYDOƯGX LHNƺDXãDQRV GDUED WLUJnj QHSLHFLHãDPV SDOLHOLQƗWSLHOƗJRWXGDUEDYLHWXVNDLWXYHLGRWX]ƼƝPXPXVNXURVQRGDUELQƗWLWLNDLLQYDOƯGL&LWDVDWELOGHV PLQƝWDVGDXG]UHWƗN%H]DOJXXQSHQVLMXSDOLHOLQƗãDQDVX]GDUEDWLUJXVSROLWLNDVMDXWƗMXPLHPDWWLHFDV LHWHLNXPV GDUED GHYƝMLHP REOLJƗWƗ YHLGƗ SLHƼHPW GDUEƗ QRWHLNWX VNDLWX LQYDOƯGX QRGURãLQƗW QRGRNƺX DWYLHJORMXPXVJDGƯMXPRVNDGWLHNQRGDUELQƗWLFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL%njWLVNVLULHURVLQƗMXPVVDPD]LQƗW ELURNUƗWLMX LQYDOƯGDP VWƗMRWLHV GDUED DWWLHFƯEƗV âR LHURVLQƗMXPX QR VDYDV SXVHV L]WHLNXãL DUƯ GDUED GHYƝML8QYLVEHLG]RWMƗSLHPLQQHYLHQUHL]YLHQMDXL]VNDQƝMXãDLVDLFLQƗMXPVVDELHGUƯEDLPDLQƯWDWWLHNVPL SUHWLQYDOƯGLHPEHWQRRWUDVSXVHVLQIRUPƝWVDELHGUƯEXSDUãRFLOYƝNXVSƝMƗPSDQƗNXPLHPVQLHJW DWEDOVWXQHSLHFLHãDPƯEDVJDGƯMXPƗ WDEXOD,HURVLQƗMXPLVLWXƗFLMDVX]ODERMXPLHPQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ 

9DLUƗNLQYDOƯGLHPSLHOƗJRWXGDUEDYLHWXGLELQƗWX]ƼƝPXPXVNXUVWUƗGƗWLNDLLQYDOƯGL3DWVJDOYHQDLV±GDUEDYLHWDVSDOLHOLQƗWODLNDWUVNDVYƝODVVWUƗGƗ $UƯJDUƯJLVOLPLHPLQYDOƯGLHPYDUƝWXQHGƝƺƗX]SƗULVVWXQGƗPGRWLHVSƝMXSDVWUƗGƗWUDGLQLHNX X]UDXG]ƯEƗ 5DGƯWGDUEDYLHWDVMRPƝVMDXX]ƗU]HPƝPDL]EUDXNWQHYDUDP -ƗYHLGRYDLUƗNGDUEDYLHWXGDåƗGRWQHWLNDLWRNRYHVHOLHQHJULEGDUƯW ,HVSƝMDPVL]YHLGRWGDUEDYLHWDVNXUVWUƗGƗWLNDLLQYDOƯGLNXUYLVLLUYLHQƗGL /LHOƗNLSDEDOVWLSHQVLMDVDOJDVMƗEnjWDWODLGƝP$WYLHJORMXPLWLHPLQYDOƯGLHPNDVWRPƝUFHQãDVXQVWUƗGƗ /LNWX]ƼƝPƝMLHPQRGDUELQƗWLQYDOƯGXVGRWDWODLGHVDWYLHJORMXPXVVDPD]LQƗWELURNUƗWLMX SLHƼHPRWGDUEƗLQYDOƯGXV

12

-ƗPDLQDOLNXPLMƗQRVDNDNDX]ƼƝPXPƗMƗGRGVWUƗGƗWYLVPD]YLHQDPLQYDOƯGDPODLSDOLHOLQƗWRV LQYDOƯGXLHVSƝMDVDWUDVWGDUEX 3LHãƷLUWGDUEDGHYƝMLHPDWODLGHVYDLUƗNODLEnjWXOLHOƗNDLQWHUHVHSLHƼHPWGDUEƗLQYDOƯGXV ,HLQWHUHVƝWGDUEDGHYƝMXVFDXUQRGRNƺXSROLWLNXƼHPWLQYDOƯGXVGDUEƗ 3LHVSLHVWGDUEDGHYƝMXVƼHPWGDUEƗDUƯLQYDOƯGXVMDYLƼLYDUGDUEXL]GDUƯW -ƗPDLQDGDUEDGHYƝMXDWWLHNVPHSUHWLQYDOƯGLHPMRDUƯLQYDOƯGVVSƝMVWUƗGƗWWDVQHPDLQDUH]XOWƗWX 9DOVWLMYDLUƗNMƗUnjSƝMDVSDULQYDOƯGLHPPDLQƯWOLNXPGRãDQXYHLFLQƗWVDGDUEƯEXVWDUSYDOVWLXQ GDUEDGHYƝMLHP

11

9DOVWLMLUMƗVDSURWVOLPLHFLOYƝNLQHYLHQVVOLPƯEXQHL]YƝODV /LNXPGRãDQDVOƯPHQƯSLHVSLHVWGDUEDGHYƝMXVƼHPWGDUEƗLQYDOƯGXV 9DOVWLMMƗVƗNQRSLHWQƗNGRPƗWSDULQYDOƯGXSUREOƝPƗP 9DMDG]ƝWXGDXG]YDLUƗNGRPƗWSDUOLNXPGRãDQXODLLQYDOƯGLHPEnjWXWƗGDVSDãDVWLHVƯEDV 1HWLNDLGDUEDGHYƝMLHPEHWDUƯYDOVWLMSDãDLMƗQRGURãLQDGDUEDYLHWDVLQYDOƯGLHP 9DLUƗNLQIRUPƝWVDELHGUƯEXLQWHJUƝWLQYDOƯGXVVDELHGUƯEƗ,QIRUPƝWGDUEDGHYƝMXVSDULQYDOLGLWƗWHVYHLGLHPXQLQYDOƯGXLHVSƝMƗP -ƗUHNODPƝWRNRVSƝMLQYDOƯGLYLƼXSDQƗNXPL -ƗL]JOƯWRVDELHGUƯEDSDULQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗP -ƗUDGDVDYVWDUSƝMƗVDSUDWQHXQL]SUDWQH 9HLNWWHVWXNƗGDVLULHVSƝMDVYDUƝãDQDYHLNWNƗGXGDUEX 8]ODERWL]JOƯWƯEDVVLVWƝPXYDLUƗNDSPƗFƯWLQYDOƯGXVYDMDJDSPƗFƯWNƗGƗSURIHVLMƗ-ƗDSPƗFDMDXQDMLHPYDLUƗNDPDWXNRYLƼLYDUƝWXGDUƯW 3LHPƝURWGDUEDODLNXGDUEDYLHWDVPƗMƗV


'DXG]LHPYDMDG]ƝWXLHVSƝMXVWUƗGƗWPƗMƗV 9DLUƗNSLHOƗJRMXPXGDUEDYLHWƗV,QIRUPƝWLQYDOƯGXVSDUYLƼXWLHVƯEƗPLHVSƝMƗPUHKDELOLWƗFLMX9DLUƗNL]JOƯWRWVWƗVWƯWSDUYLƼXWLHVƯEƗPL]JOƯWƯEX 7UDQVSRUWDSLHHMDPƯED-ƗSDGDUDYLHJOƗNDQRNƺnjãDQDOƯG]LHVSƝMDPDMDLGDUEDYLHWDL 6SHFLƗODVLQYDOƯGXPDãƯQDVNXUDVDL]YHGOƯG]GDUEDP ,QYDOƯGLLUWƗGLSDãLFLOYƝNLPDNVƗWWƗGDVSDãDVDOJDVWƗGDVSDãDVWLHVƯEDVƺDXWVWUƗGƗMRãDMLHP VDƼHPWSHQVLMDV9DMDG]ƝWXLQYDOƯGXX]VNDWƯWSDUWƗGXSDãXFLOYƝNXMDYLƼãX]VNDWDNDYLƼãYDUWRGDUEXSDGDUƯW ,]PDLƼDVQRGRNƺXSROLWLNƗ9DLUƗNVDQDWRULMXXQLHVSƝMDVWƗVDSPHNOƝW

2

5HJXOƗUDUHKDELOLWƗFLMDNDVSDOƯG]ƝWXODEƗNDPGDUEDP 9DLUƗNVRFLƗORGDUELQLHNXDVLVWHQWXNDVQƗNX]PƗMƗPLQGLYLGXƗOXSLHHMX

2

2EMHNWƯYDNDWUDVVLWXƗFLMDVL]YƝUWƝãDQD 3LHOƗJRWYLGL

2

-ƗSLHYƝUãX]PDQƯEDWDPODLLQYDOƯGLDUGDåƗGLHPNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPYDUƝWXLHNƺnjWGDåƗGƗV LHVWƗGƝV /DLUDWLƼQLHNLWLHNYLVPD]ƗUƗQRPƗMDVNDV9HQWVSLOƯQDYLHVSƝMDPV 0RWLYƝWLQYDOƯGXVGDUEDP

1

,QYDOƯGLMƗLHGURãLQDVWUƗGƗW ,QYDOƯGLHPSDãLHPMƗEnjWDNWƯYƗNLHP

1

/ƝWƗNXODEƗNXPHGLFƯQDVDSUnjSL

1

&LWV

1

9DMDG]ƝWXVSHFLƗOXSDSLOGXOLWHUDWnjUXGRPƗWXLQYDOƯGLHPMRYLVLHPQDYSLHHMDV79SUHVHLLQWHUQHWDP 9DLUƗNLQYDOƯGXV6DHLPƗWDGYDUEnjWNDXWNDVPDLQƯVLHV 6DPD]LQƗWSHQVLMDVODLEnjWXOLHOƗNDPRWLYƗFLMDVWUƗGƗW ,QYDOƯGLHPYLVSƗUQHYDMDG]ƝWXVWUƗGƗW 7ƗSDWQHNDVQHPDLQƯVLHV 3DUWRHVQHPD]QHJULEXGRPƗWWƗSDWQHNDVQHPDLQƯVLHV 3DWQHJULEXSDUWRUXQƗWQDYMƝJDV1


&,/9Ř.,$5,19$/,',7Œ7,Œ5386'$5%$ $367Œ.ŵ,$.7,9,7Œ7(681/Ū'='$/Ū%$

,(6$,67Ʈâ$1Ɩ66$%,('5,6.$-Ɩ'=Ʈ9Ɯ81%5Ʈ9Ɩ/$,.$ $.7,9,7Ɩ7(6 $WVWXPWƯEDQRGDUEDWLUJXVLUWLNDLYLHQVQRVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVDVSHNWLHP&LWVXQQHPD]ƗNEnjWLVNV DVSHNWVLUDWVWXPWƯEDQRVRFLƗODMƗPDWWLHFƯEƗPSLHPƝUDPWDVNDFLOYƝNVQHYDUDWƺDXWLHVVDELHGULVNƗV DNWLYLWƗWHV NXUDV X]VNDWD SDU NDWUDP FLOYƝNDP QHSLHFLHãDPƗP QHYDU VDWLNW GUDXJXV XQ ƧLPHQL QDY QR NƗ LHJnjW DWEDOVWX XQ SDOƯG]ƯEX QHLHVDLVWƗV NRSLHQDV G]ƯYƝ SROLWLVNDMƗ G]ƯYƝ XQ VDELHGULVNDMƗV DNWLYLWƗWƝV âDMƗQRGDƺƗDSOnjNRVLPLQYDOƯGXVDELHGULVNƗVDNWLYLWƗWHVXQWRNƗGDVLHVSƝMDVYLƼLDWURGEUƯYƗODLND SDYDGƯãDQDL $NWƯYƗN LHVDLVWRWLHV VDELHGUƯEDV G]ƯYƝ LQYDOƯGV QH WLNDL YHLGR VRFLƗOR NDSLWƗOX ± JnjVW MDXQXVNRQWDNWXVDWEDOVWXXQSLHHMXLQIRUPƗFLMDLâƯVDNWLYLWƗWHVƺDXMG]ƯYRWNƗSLOQYƝUWƯJDPVDELHGUƯEDV ORFHNOLP 3RSXOƗUƗNƗVLQYDOƯGXEUƯYƗODLNDQRGDUEHVLU79VNDWƯãDQƗV XQDYƯåXODVƯãDQD 7RPƝU LQYDOƯGXG]ƯYƝVYDUƯJXYLHWXLHƼHPDUƯNRQWDNWƝãDQƗVDUFLWLHPFLOYƝNLHP±EUƯYDMƗODLNƗFLHPRMDV SLHUDGLHPXQGUDXJLHPXQSLHGDOƗVVDYLHVƯJƗVWLNãDQƗVDUGUDXJLHP 'DXG]LLQYDOƯGLL]PDQWRLHVSƝMXJDUƯJLSLOQYHLGRWLHV±DSPHNOƝNRQFHUWXVXQL]UƗGHVEHW ±ED]QƯFXYDLUHOLƧLVNXVSDVƗNXPXV DWWƝOV%UƯYƗODLNDQRGDUEHV
79VNDWƯãDQƗVLUQHWLNDLYLVELHåƗNƗEHWDUƯYLVUHJXOƗUƗNƗLQYDOƯGXEUƯYƗODLNDQRGDUEHQRWLHP NXULVNDWƗV79GDUDWRNDWUXGLHQX WDEXOD%UƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHVLHVDLVWHXQELHåXPV 

.DWUXYDL JDQGUƯ] NDWUX GLHQX

'DåDV UHL]HV QHGƝƺƗ

'DåDV UHL]HV PƝQHVƯ

'DåDV UHL]HV JDGƗ

5HWƗN

1DY DWELOGHV

79VNDWƯãDQƗV1

$YƯåXåXUQƗOXODVƯãDQD

1

1

'ƗU]DGDUEL

&LWDEUƯYƗODLNDQRGDUEH11

/DLNDSDYDGƯãDQD LQWHUQHWƗ1

*UƗPDWXODVƯãDQD

9LQJURãDQDVSRUWRãDQD YLHQDWQƝYDLDUGUDXJLHP

21

1

1RGDUERãDQƗVDU URNGDUELHP11

21

1

=ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDV VWXGLMDV122

0HGƯEDVYDL PDNãƷHUƝãDQD

3LHGDOƯãDQƗVGHMX NROHNWƯYƗNRUƯDQVDPEOƯ

12

1

6DYLHVƯJDWLNãDQƗVDU GUDXJLHP

2

1

9LQJURãDQDVSRUWRãDQD NƗGƗVSRUWDVHNFLMƗ1

&LHPRãDQƗVSLHUDGLHP XQGUDXJLHP

21.LQRXQFLWXL]NODLGHV SDVƗNXPXDSPHNOƝãDQD

1%D]QƯFDVDSPHNOƝãDQD

122.RQFHUWXXQWHƗWUDL]UƗåX DSPHNOƝãDQD

1

1

%Ɨ]HWLHNXULYHLFDUãƯVDNWLYLWƗWHV 7XUSUHWƯSLHGUDXJLHPFLHPRVLHWYDLVDYLHVƯJƗVWLNãDQƗVSDUDVWLSLHGDOƗVGDåDVUHL]HVPƝQHVƯ9DU VHFLQƗWNDOLHOƗNƗGDƺDLQYDOƯGXX]WXUVDLWHVDUGUDXJLHPWRPƝUNRQWDNWƝãDQƗVSDPDWƗQHQRWLHNELHåL 6DOƯG]LQRãL UHWL SLH UDGLHP XQ GUDXJLHP FLHPRMDV LQYDOƯGL DU NXVWƯEX YDL JDUƯJLHP WUDXFƝMXPLHP âLHP FLOYƝNLHP VOLPƯEDV L]UDLVƯWR LHUREHåRMXPX GƝƺ LU PD]ƗN NRQWDNWX DU DSNƗUWƝMLHP WƗWDG ± OLHOƗNV VRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNV
WDEXOD%UƯYƗODLNDDNWLYLWƗãXUDNVWXURMXPVGDåƗGƗVLQYDOLGLWƗWHVJUXSƗV 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

79VNDWƯãDQƗV$YƯåXåXUQƗOXODVƯãDQD&LHPRãDQƗVSLHUDGLHPXQ GUDXJLHP*UƗPDWXODVƯãDQD6DYLHVƯJDWLNãDQƗVDU GUDXJLHP.RQFHUWXXQWHƗWUDL]UƗåX DSPHNOƝãDQD%D]QƯFDVUHOLƧLVNX SDVƗNXPXDSPHNOƝãDQD.LQRXQFLWXL]NODLGHV SDVƗNXPXDSPHNOƝãDQD

22

1RGDUERãDQƗVDU URNGDUELHP

22

/DLNDSDYDGƯãDQDLQWHUQHWƗ9LQJURãDQDVSRUWRãDQD YLHQDWQƝYDLDUGUDXJLHP3LHGDOƯãDQƗVGHMXNROHNWƯYƗ NRUƯDQVDPEOƯ

12

119LQJURãDQDVSRUWRãDQD NƗGƗVSRUWDVHNFLMƗ&LWDEUƯYƗODLNDQRGDUEH11=ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDV VWXGLMDV*UnjWLSDWHLNW0HGƯEDVPDNãƷHUƝãDQD

2

'ƗU]DGDUEL

2

1

12 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

9ƝURMDPDVDUƯFLWDVDWãƷLUƯEDV&LOYƝNLDUPDƼXWUDXFƝMXPLHPUHWƗNVNDWƗV79DSPHNOƝNRQFHUWXV ODVD JUƗPDWDV YDL åXUQƗOXV QRGDUERMDV DU URNGDUELHP WDþX YLƼL WR NRPSHQVƝ VDOƯG]LQRãL DNWƯYL QRGDUERMRWLHVDUVSRUWX ,QYDOƯGLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPUHWƗNODVDEHWELHåƗNQHNƗFLWLFHQãDVVHYLL]SDXVW DSPHNOƝED]QƯFXDSPHNOƝ]ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDVVWXGLMDVXQSLHGDOƗVGHMXNROHNWƯYƗNRUƯ YDLDQVDPEOƯ 9LVELHåƗN DYƯ]HV åXUQƗOXV XQ JUƗPDWDV ODVD FLOYƝNL DU QHUHG]DPR LQYDOLGLWƗWL 9LƼL DUƯ ELHåƗN DSPHNOƝNRQFHUWXVXQWHƗWUL7ƗNƗQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWHSDUDVWLLUYHFƗNLHPFLOYƝNLHPYLƼLODESUƗWƗN GRGSULHNãURNXSDVƯYDLEUƯYƗODLNDSDYDGƯãDQDLQHNƗDNWƯYƗPQRGDUEƝP %UƯYƗ ODLND QRGDUEHV DWNDUƯJDV DUƯ QR SLHHMDPƗ DNWLYLWƗãX NOƗVWD 7ƗGƝƺ VDSURWDPV ND GDåƗGƗV DSG]ƯYRWDMƗVYLHWƗVDNWLYLWƗWHVQR]ƯPƯJLDWãƷLUDV
WDEXOD%UƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHVSƝFUHVSRQGHQWDG]ƯYHVYLHWDV 

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

79VNDWƯãDQƗV$YƯåXåXUQƗOXODVƯãDQD&LHPRãDQƗVSLHUDGLHPXQ GUDXJLHP*UƗPDWXODVƯãDQD6DYLHVƯJDWLNãDQƗVDUGUDXJLHP.LQRXQFLWXL]NODLGHVSDVƗNXPX DSPHNOƝãDQD

21

%D]QƯFDVUHOLƧLVNXSDVƗNXPX DSPHNOƝãDQD.RQFHUWXXQWHƗWUDL]UƗåX DSPHNOƝãDQD/DLNDSDYDGƯãDQDLQWHUQHWƗ

22

1RGDUERãDQƗVDUURNGDUELHP21

22

9LQJURãDQDVSRUWRãDQDYLHQDWQƝ YDLDUGUDXJLHP129LQJURãDQDVSRUWRãDQDNƗGƗ VSRUWDVHNFLMƗ3LHGDOƯãDQƗVGHMXNROHNWƯYƗNRUƯ DQVDPEOƯ

1212

=ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDVVWXGLMDV

12

&LWDEUƯYƗODLNDQRGDUEH*UnjWLSDWHLNW0HGƯEDVPDNãƷHUƝãDQD

22

'ƗU]DGDUEL

12 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVLQYDOƯGLPLQƝMXãLGDXG]YDLUƗNEUƯYƗODLNDDNWLYLWƗãX9LƼLELHåƗNQHNƗ LQYDOƯGLFLWƗVSLOVƝWƗVYDLODXNRVSDYDGDODLNXƗUSXVPƗMDV±FLHPRMDVSLHGUDXJLHPDSPHNOƝED]QƯFX NLQR YDL NƗGXV FLWXV L]NODLGHV SDVƗNXPXV 9LHQV QR DVSHNWLHP NDV QRVDND ãƗGX VLWXƗFLMX LU ODEƗND LQIUDVWUXNWnjUDVDWWƯVWƯEDXQL]NODLGHVDWSnjWDVLHVSƝMXSLHGƗYƗMXPV/LHORSLOVƝWXLHG]ƯYRWƗMLDUƯELHåƗN SDYDGDODLNXLQWHUQHWƗ &LWƗVSLOVƝWƗVLQYDOƯGLELHåƗNODLNXSDYDGDYLHQL±ODVRWDYƯ]HVåXUQƗOXVYDLJUƗPDWDVPHGƯMRWYDL PDNãƷHUƝMRW9LƼLUHWLLHVDLVWƗVNƗGƗVNROHNWƯYƗVDNWLYLWƗWƝV±YLQJURYDLVSRUWRSLHGDOƗVGHMXNROHNWƯYRV NRURVDSPHNOƝ]ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDVVWXGLMDV7DVQRUƗGDNDFLWƗVSLOVƝWƗVEnjWXYDLUƗNX]PDQƯEDV MƗSLHYƝUãNOXEXYDLVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXL]YHLGHLNDVLQYDOƯGLHPVQLHJWXLHVSƝMDVNRSƗQRGDUERWLHV DUYLƼXVLQWHUHVƝMRãƗPDNWLYLWƗWƝP $WãƷLUƯEƗ QR FLWX SLOVƝWX LQYDOƯGLHP SDJDVWX LHG]ƯYRWƗML LU DNWƯYƗNL ± ELHåƗN SLHGDOƗV ]ƯPƝãDQDV JOH]QRãDQDVVWXGLMƗVVSRUWRYDLYLQJURWDþXUHWƗNODVD=ƯPƯJLNDWLHãLLQYDOƯGLODXNRVYLVUHWƗNFLHPRMDV SLHUDGLHPYDLGUDXJLHPSLHGDOƗVVDYLHVƯJƗVWLNãDQƗV7DVYDUEnjWVNDLGURMDPVDUOLHOƗNXDWWƗOXPXXQ WUDQVSRUWDQRGURãLQƗMXPDJUnjWƯEƗPODXNXUDMRQRV1HVSƝMRWDSPHNOƝWWXYLQLHNXVXQGUDXJXVVDPD]LQƗV VRFLƗORVDLãXFLHãXPVXQLQYDOƯGDPLUOLHOƗNVULVNVQRQƗNWL]ROƗFLMƗ $WãƷLUƯEDVGDåƗGXYHFXPDJUXSXLQYDOƯGXEUƯYƗODLNDQRGDUEƝVLUPD]ƗNL]WHLNWDVXQYDLUƗNVDLVWƯWDV DUSDãXLQYDOƯGXLQWHUHVƝPXQVSƝMƗP
WDEXOD%UƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHVGDåƗGƗVYHFXPDJUXSƗV 

/ƯG]JDGLHP

JDGL

JDGL

YDLYDLUƗN JDGX

79VNDWƯãDQƗV

&LHPRãDQƗVSLHUDGLHPXQ GUDXJLHP

$YƯåXåXUQƗOXODVƯãDQD

6DYLHVƯJDWLNãDQƗVDUGUDXJLHP

*UƗPDWXODVƯãDQD

/DLNDSDYDGƯãDQDLQWHUQHWƗ

.LQRXQFLWXL]NODLGHV SDVƗNXPXDSPHNOƝãDQD

.RQFHUWXXQWHƗWUDL]UƗåX DSPHNOƝãDQD

%D]QƯFDVUHOLƧLVNXSDVƗNXPX DSPHNOƝãDQD

9LQJURãDQDVSRUWRãDQD YLHQDWQƝYDLDUGUDXJLHP

1RGDUERãDQƗVDUURNGDUELHP

9LQJURãDQDVSRUWRãDQDNƗGƗ VSRUWDVHNFLMƗ

3LHGDOƯãDQƗVGHMXNROHNWƯYƗ NRUƯDQVDPEOƯ

11=ƯPƝãDQDVJOH]QRãDQDV VWXGLMDV

12

11

&LWDEUƯYƗODLNDQRGDUEH12

*UnjWLSDWHLNW

0HGƯEDVPDNãƷHUƝãDQD

2'ƗU]DGDUEL2

2

 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

-DXQLHãLYHFXPƗOƯG]JDGLHPUHWƗNODVDDYƯ]HVYDLåXUQƗOXVEHWELHåƗNL]PDQWRLQWHUQHWX,QYDOƯGL YHFXPƗOƯG]JDGLHPNRSXPƗLUDNWƯYƗNLQHNƗJDGRVYHFƗNLLQYDOƯGL±ELHåƗNFLHPRMDVSLHUDGLHP XQGUDXJLHPSLHGDOƗVVDYLHVƯJRVSDVƗNXPRVYLQJURYDLVSRUWRDSPHNOƝ]ƯPƝãDQDVYDLJOH]QRãDQDV VWXGLMDV9DUVHFLQƗWNDVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDPYDLUƗNSDNƺDXWLLQYDOƯGLYLUVJDGXYHFXPD 7LHPLQYDOƯGLHPNXULQHLHVDLVWƗVQHNƗGƗVVDELHGULVNƗVDNWLYLWƗWƝVWLNDX]GRWVMDXWƗMXPVSDUãƗGDV L]YƝOHVLHPHVOLHP.ƗLHPHVOXWDPNƗGƝƺYLƼLQHSLHGDOƗVQHNƗGƗVDNWLYLWƗWƝVLQYDOƯGLYLVELHåƗN JDGƯMXPX PLQYHVHOƯEDVSUREOƝPDV
DWWƝOV1HDNWLYLWƗWHVLHPHVOXUDNVWXURMXPV

7LH DSWDXMƗWR NXUL WRPƝU JULEƝWX X]VƗNW GDUERWLHV NƗGƗ RUJDQL]ƗFLMƗ YDL NROHNWƯYƗ YLVELHåƗN QHYDUSDWHLNWNƗGƗWLHãL

/Ʈ'='$/Ʈ%$6$%,('5,6.$-Ɩ625*$1,=Ɩ&,-Ɩ6 ,QYDOƯGXVLHVDLVWƯWLHVXQEnjWVDELHGULVNLDNWƯYLHPDLFLQDDUƯGDåƗGDVLQYDOƯGXELHGUƯEDVXQRUJDQL]ƗFLMDV .ƗGDVLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMDVELHGULLUDSWDXMƗWR3XVHQRYLƼLHPQRUƗGDNDLU/DWYLMDV,QYDOƯGX ELHGUƯEDV ELHGUL PLQ ND LU NƗGDV LQYDOƯGX ELHGUƯEDV ELHGUL WDþX QHSUHFL]Ɲ WƗV QRVDXNXPX 9ƝO ELHåƗNQRVDXNWƗVELHGUƯEDVLU$SHLURQV $VSD]LMD 6XVWHQWR /DWYLMDVQHUHG]ƯJRELHGUƯED /DWYLMDVLQYDOƯGXNOXEV XF DWWƝOV/ƯG]GDOƯEDLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVELHGUƯEƗV

1R]ƯPƯJLELHåƗNRUJDQL]ƗFLMƗVLHVDLVWƯMXãLHVFLOYƝNLDUNXVWƯEXYDLPDƼXWUDXFƝMXPLHP ƯSDãL OƯG]JDGXYHFXPƗ  ƮSDãL L]SODWƯWD GDOƯED RUJDQL]ƗFLMƗV LU PD]ƗNƗV QH YDOVWV QR]ƯPHV SLOVƝWƗV WXUSUHWƯ ODXNRV NƗGƗ LQYDOƯGXELHGUƯEƗLHVDLVWƯMXãLHVWLNDLLQYDOƯGX
DWWƝOV/ƯG]GDOƯEDLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVDWNDUƯEƗQRG]ƯYHVYLHWDV

6DWUDXFRãL ãƷLHW WDV ND LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗV PD] LHVDLVWƗV FLOYƝNL NXUL NƺXYXãL SDU LQYDOƯGLHP QHVHQ DWWƝOV/ƯG]GDOƯEDLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVLOJXPD

9LƼLLUWLHNXULHPDWEDOVWVYDLSDOƯG]ƯEDYDUƝWXEnjWQHSLHFLHãDPDYLVYDLUƗN3ƝWƯMXPVQHDSVWLSULQD NDYLƼLEnjWXPD]ƗNDSPLHULQƗWLDUGDOƯEXãDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV,HVSƝMDPVãƗGDVLWXƗFLMDL]YHLGRMXVLHV LQIRUPƗFLMDVSDUãƯPRUJDQL]ƗFLMƗPWUnjNXPDGƝƺ-DWƗQHSLHFLHãDPVL]YLHWRWYDLUƗNLQIRUPƗFLMDVSDUWR NƗGLLURUJDQL]ƗFLMXPƝUƷLXQNRLQYDOƯGVWDMƗVYDULHJnjW ,HPHVOVGDOƯEDLLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVYLVELHåƗNLULHVSƝMDVDVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗP 
DWWƝOV,HPHVOLGDOƯEDLLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗ

âƗGƗP YDMDG]ƯEƗP ãREUƯG ELHåƗN L]YƝODV GDOƯEX PD]ƗNDMƗV RUJDQL]ƗFLMƗV SLHPƝUDP 6XVWHQWR /DWYLMDV QHUHG]ƯJR ELHGUƯED $LFLQƗMXPV 7HY ,HVSƝMDPV ãƯV RUJDQL]ƗFLMDV LU ODEƗN GH¿QƝMXãDV VDYX VDLVWƯEX WLHãL DU NRQNUƝWƗP LQYDOLGLWƗWHV JUXSƗP WƗGƝƺ L]YHLGRMLHV SULHNãVWDWV ND WDMƗV EnjV OLHOƗNDV LHVSƝMDVVDVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗP /DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯEƗELHåƗNQHNƗFLWƗVLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVVWƗMDVDUPƝUƷLLHJnjW¿QDQVLƗOXXQ VRFLƗOXSDOƯG]ƯEXâƗGDPRWLYƗFLMDELMXVLELHGUXâDMƗRUJDQL]ƗFLMƗWLNDLLHVWƗMXãLHVDUPƝUƷL SDXVW VDYX YLHGRNOL 6DYXNƗUW /DWYLMDV LQYDOƯGX NOXEƗ ELHåƗN LQYDOƯGL LHVWƗMDV DU PƝUƷL LHJnjW MXULGLVNX SDOƯG]ƯEXX]]LQƗWSDUVDYƗPWLHVƯEƗP  ƮSDãLVYDUƯJLVDVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗPLULQYDOƯGLHPOƯG]JDGXYHFXPƗ  WDEXOD,HPHVOVGDOƯEDLLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVDWNDUƯEƗQRYHFXPDJUXSDV 

/ƯG] JDGLHP

±JDGL

±JDGL

YDLYDLUƗN JDGX

,HVSƝMDVDVWDSWFLOYƝNXVDU OƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗP

,HVSƝMDSDXVWDL]VWƗYƝWVDYX YLHGRNOL

,HVSƝMDLHJnjW¿QDQVLƗOXXQ VRFLƗOXSDOƯG]ƯEX

,HVSƝMDLHJnjWMXULGLVNXSDOƯG]ƯEX X]]LQƗWSDUVDYƗPWLHVƯEƗP

&LWLLHPHVOL

12%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUNƗGDVRUJDQL]ƗFLMDVELHGUL QRYLVLHP

7XUSUHWƯLQYDOƯGXV±JDGXYHFXPƗRUJDQL]ƗFLMƗPELHåƗNSLHVDLVWDLHVSƝMDSDXVWXQDL]VWƗYƝW VDYXYLHGRNOL 6DVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗPLUVYDUƯJLYLVLHPNXULLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLPD]ƗNQHNƗSLUPV JDGDâƗGƗYHLGƗYLƼLUHG]NDQDYVDYƗVJUnjWƯEƗVYLHQLXQYDUVPHOWLHVSDGRPXXQDWEDOVWXQRFLWLHP OƯG]ƯJƗVLWXƗFLMƗQRQƗNXãLHVFLOYƝNLHP $WãƷLUDVDUƯGDåƗGXLQYDOLGLWƗWHVJUXSXPRWLYƗFLMDLHVDLVWƯWLHVRUJDQL]ƗFLMƗV
WDEXOD,HPHVOLOƯG]GDOƯEDLLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗDWNDUƯEƗQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD 

.XVWƯEX WUDXFƝMXPL

0DƼX WUDXFƝMXPL

*DUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPL

1HUHG]DPƗ &LWD LQYDOLGLWƗWH LQYDOLGLWƗWHV IRUPD

,HVSƝMDVDVWDSWFLOYƝNXVDU OƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗP,HVSƝMDSDXVWDL]VWƗYƝW VDYXYLHGRNOL,HVSƝMDLHJnjW¿QDQVLƗOXXQ VRFLƗOXSDOƯG]ƯEX,HVSƝMDLHJnjWMXULGLVNX SDOƯG]ƯEXX]]LQƗWSDU VDYƗPWLHVƯEƗP&LWLLHPHVOL%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUNƗGDVRUJDQL]ƗFLMDVELHGUL QRYLVLHP

,HVSƝMD VDVWDSW FLOYƝNXV DU OƯG]ƯJƗP SUREOƝPƗP QR]ƯPƯJL ELHåƗN  GDOƯEDL RUJDQL]ƗFLMƗV LU PRWLYƝMXVLFLOYƝNXVDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP,HVSƝMDSDXVWVDYXYLHGRNOLELHåƗNRUJDQL]ƗFLMƗPSLHVDLVWD FLOYƝNXV DU PDƼX WUDXFƝMXPLHP  7XUSUHWƯ ¿QDQVLƗODV XQ VRFLƗODV SDOƯG]ƯEDV GƝƺ RUJDQL]ƗFLMƗV ELHåƗNVWƗMDVFLOYƝNLDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWL  8] MDXWƗMXPX SDU VDYX DSPLHULQƗWƯEX DU GDOƯEX L]YƝOƝWDMƗ RUJDQL]ƗFLMƗ DSWDXMƗWR DWELOG ND LU ]LQƗPƗPƝUƗDSPLHULQƗWL DWWƝOV$SPLHULQƗWƯEDDUGDOƯEXL]YƝOƝWDMƗRUJDQL]ƗFLMƗ

âLV UH]XOWƗWV ƺDXM VHFLQƗW ND ODL JDQ YDLUXPV LQYDOƯGX DU RUJDQL]ƗFLMX GDUEX LU DSPLHULQƗWL WRPƝU X]VNDWD ND WDV YDUƝWX EnjW ODEƗNV ƹRWL DSPLHULQƗWL LU VDYXNƗUW LU QHDSPLHULQƗWL YDL QH ƯSDãL DSPLHULQƗWL 9LHQƯJƗLQYDOƯGXJUXSDNDVLUL]WHLNWLQHDSPLHULQƗWƗNDQHNƗFLWDVLUWLHNXULRUJDQL]ƗFLMƗLHVWƗMƗV FHURWXQ¿QDQVLƗOXYDLVRFLƗOXDWEDOVWXQRYLƼLHPDUGDOƯEXRUJDQL]ƗFLMƗLUQHYLVDLDSPLHULQƗWLXQ WLNDL LU ƺRWL DSPLHULQƗWL 7LH LQYDOƯGL NXUL RUJDQL]ƗFLMƗ LHVWƗMƗV DU MHENƗGX FLWX PƝUƷL ƺRWL UHWL QDY DSPLHULQƗWL 7ƗNƗWLHãLPƝUƷLVLHJnjW¿QDQVLƗOXYDLVRFLƗOXDWEDOVWXƯSDãLELHåLUDNVWXUƯJVWLHPNXULVWƗMDV/DWYLMDV ,QYDOƯGX ELHGUƯEƗ WDG WLHãL ãƯV RUJDQL]ƗFLMDV ELHGUL LU DUƯ YLVPD]ƗN DSPLHULQƗWLH DU GDOƯEX ãDMƗ
RUJDQL]ƗFLMƗ LU SLOQƯEƗ DSPLHULQƗWL ]LQƗPƗ PƝUƗ DSPLHULQƗWL QH ƯSDãL DSPLHULQƗWL XQ QHDSPLHULQƗWL/,%ELHGUXVDYXDWWLHNVPLQDYSDXGXãL 1HGDXG]DWãƷLUƯJDLUGDåƗGXDSG]ƯYRWRYLHWXRUJDQL]ƗFLMXELHGUXDSPLHULQƗWƯED DWWƝOV$SPLHULQƗWƯEDDUGDOƯEXRUJDQL]ƗFLMƗDWNDUƯEƗQRG]ƯYHVYLHWDV

5ƯJƗ XQ OLHODMƗV SLOVƝWƗV LQYDOƯGL DU GDOƯEX RUJDQL]ƗFLMƗ UHWƗN LU ƺRWL DSPLHULQƗWL WDþX QDY DUƯ QHDSPLHULQƗWL/LHOƗNDLVQHDSPLHULQƗWRVNDLWVYƝURMDPVSDJDVWRV±NRSXPƗ ,QYDOƯGLHP LU LHVSƝMDV L]YƝOƝWLHV QH WLNDL GDOƯEX LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗV EHW DUƯ GDåƗGƗV FLWƗV VDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV .RSXPƗDSWDXMƗWRãREUƯGLUNƗGDVVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVELHGULWXUSUHWƯQHLHVDLVWƗV QHNXU
DWWƝOV/ƯG]GDOƯEDVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV

-ƗDW]ƯPƝJDQNDQDYQHYLHQDVRUJDQL]ƗFLMDVELHGULWRPƝUNƗGƗVVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV GDUERMDV9LVELHåƗNLQYDOƯGLLULHVDLVWƯMXãLHVUHOLƧLVNƗVYDLED]QƯFDVRUJDQL]ƗFLMƗV VSRUWDYDLDWSnjWDV RUJDQL]ƗFLMƗV NƗDUƯL]JOƯWƯEDVPƗNVODVPnj]LNDVYDLNXOWnjUDVRUJDQL]ƗFLMƗVXQDURGELHGUƯEƗV 'DOƯEDDURGELHGUƯEƗVELHåLYLHQLUSDVƯYD±WLNDLELHGUXUHJXOƗULLHVDLVWƗVãRRUJDQL]ƗFLMXDNWLYLWƗWƝV $UƯ UHOLƧLVNDMƗV RUJDQL]ƗFLMƗV DNWƯYL GDUERMDV WLNDL ELHGUX 7XUSUHWƯ L]JOƯWƯEDV PƗNVODV Pnj]LNDV NXOWnjUDV VSRUWD YDL DWSnjWDV XQ PƗNVOLQLHFLVNR SDãGDUEƯEX NROHNWƯYX GDOƯEQLHNL ãDMƗV RUJDQL]ƗFLMƗV LHVDLVWƗV UHJXOƗUL XQ GDUERMDV DNWƯYL 7ƗGƝMƗGL WLHãL ãƯV RUJDQL]ƗFLMDV ãREUƯG YLVYDLUƗN PD]LQD VRFLƗOR DWVWXPWƯEXVQLHG]LHVSƝMXLQYDOƯGLHPSLOQYHLGRWLHVXQDWUDVWLHVVDELHGUƯEƗ $QDOL]ƝMRWVLWXƗFLMXGDåƗGƗVDSG]ƯYRWƗVYLHWƗVYDUVHFLQƗWNDSDJDVWRVXQODXNRVLQYDOƯGLQHWLNDL YLVUHWƗNLHVDLVWƗVLQYDOƯGXELHGUƯEƗVEHWDUƯYLVUHWƗNLUNƗGXFLWXVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXELHGUL LQYDOƯGXODXNRVQHLHVDLVWƗVQHYLHQƗVDELHGULVNDMƗRUJDQL]ƗFLMƗ

111


WDEXOD/ƯG]GDOƯEDVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXGDUEƗDWNDUƯEƗQRG]ƯYHVYLHWDV 

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

5HOLƧLVNƗVYDLED]QƯFDV RUJDQL]ƗFLMDV,]JOƯWƯEDVPƗNVODVPnj]LNDVYDL NXOWnjUDVDNWLYLWƗWHV0ƗNVOLQLHFLVNƗVSDãGDUEƯEDV NROHNWƯYL±NRULVGHMXNRSDWHƗWUD VWXGLMD29L]XƗOƗVPƗNVODVWƝOQLHFƯEDVXQ IRWRVWXGLMD

2

$URGELHGUƯEDV2

2

3ROLWLVNƗVSDUWLMDVYDLJUXSDV

1

11RGDUERMDWLHVDUQDEDG]ƯEDV QRGDUELQƗWƯEDVG]ƯYHVDSVWƗNƺX MDXWƗMXPLHPG]ƯYHVYLHWƗ

2

2

2

&LOYƝNWLHVƯEXDL]VDUG]ƯED

1

.XOWnjUDVSLHPLQHNƺXDL]VDUG]ƯED YLGHHNRORƧLMDG]ƯYQLHNXWLHVƯEDV

1

3URIHVLRQƗOƗVDVRFLƗFLMDV1-DXQLHãXRUJDQL]ƗFLMDV VNDXWL JDLGDVMDXQLHãXNOXELXF

2

1

1

6SRUWVYDLDWSnjWD6LHYLHãXDSYLHQƯEDV

2

0LHUDNXVWƯED%UƯYSUƗWƯJRRUJDQL]ƗFLMDVVDLVWƯEƗ DUYHVHOƯEX

22

&LWDVRUJDQL]ƗFLMDVDNWLYLWƗWHV

2

1HLHVDLVWRVQHNXU

 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

6WDUSGDåƗGƗPYHFXPDJUXSƗPYLVQHDNWƯYƗNLHLUFLOYƝNLYLUVJDGXYHFXPƗ±QDYLHVDLVWƯMXãLHV QHYLHQƗ VDELHGULVNDMƗ RUJDQL]ƗFLMƗ -ƗDW]ƯPƝ ND QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ QHGDUERMDV DUƯ LQYDOƯGX NXUL LQYDOLGLWƗWL LHJXYXãL SLUPV PD]ƗN QHNƗ JDGD 7DV QR]ƯPƝ ND YLƼL QH WLNDL QHVDƼHP WR DWEDOVWX NRYDUƝWXVQLHJWLQYDOƯGXELHGUƯEDVEHWQDYDUƯLHVDLVWƯWLNƗGƗVFLWƗVRUJDQL]ƗFLMƗV,HWHLFDPVQƗNRWQƝ SLHYƝUVWYDLUƗNX]PDQƯEDVãƯVLQYDOƯGXJUXSDVLHVDLVWƯãDQDLMRSDãODLNL]YHLGRMXVLHVVLWXƗFLMDNDGSDãƗ LQYDOLGLWƗWHVVƗNXPƗLQYDOƯGVLUPD]LHVDLVWƯWVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝXQYDUDVLL]MXVWL]ROƝWƯEDVVDMnjWX .RSXPƗ SƝWƯMXPV ƺDXM VHFLQƗW ND WLHãL WƗV LQYDOƯGX JUXSDV NXUDV DNWƯYL LHVDLVWƗV GDåƗGƗV VDELHGULVNDMƗV RUJDQL]ƗFLMƗV DUƯ YLVELHåƗN LHVDLVWƗV LQYDOƯGX ELHGUƯEƗV QR WLHP NXUL LU LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMXELHGULLHVDLVWƗVYƝONƗGƗVVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMƗV7XUSUHWƯQRWLHPNXULQDYLQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMXELHGULQHLHVDLVWƗVDUƯQHYLHQƗFLWƗRUJDQL]ƗFLMƗ

112


DWWƝOV/ƯG]GDOƯEDLQYDOƯGXXQFLWƗVVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMƗV

7ƗGƝMƗGL QHYDU DSJDOYRW ND LQYDOƯGX ELHGUƯEDV DL]VWƗWX YDL NRPSHQVƝWX GDOƯEX VDELHGULVNƗV RUJDQL]ƗFLMƗV7ƗVWRSDSLOGLQD&LOYƝNLNXULLUDNWƯYLLHVDLVWƗVGDXG]ƗVDNWLYLWƗWƝVGDåƗGƗVRUJDQL]ƗFLMƗV VDYXNƗUWWLHNXULQDYDNWƯYLDUYLHQYDLUƗNDWWƗOLQƗVQRVDELHGUƯEDVXQLUSDNƺDXWLVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDV ULVNDP3ƝWƯMXPVƺDXMVHFLQƗWNDYLVYDLUƗNVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDPSDNƺDXWL Ź FLOYƝNLNXULLHJXYXãLLQYDOLGLWƗWLQHVHQ Ź YHFƗNLFLOYƝNL Ź ODXNXLHG]ƯYRWƗML Ź YƯULHãL .Ɨ LHPHVOX NƗGƝƺ QHLHVDLVWƗV QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ DSWDXMƗWLH YLVELHåƗN  PLQ YHVHOƯEDV SUREOƝPDV7ƗWDGYLƼLX]VNDWDNDYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺEnjWXJUnjWLYDLQHLHVSƝMDPLOƯG]GDUERWLHVãƗGƗV RUJDQL]ƗFLMƗVâRLHPHVOXYLVELHåƗNPLQFLOYƝNLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP YDLJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP QRWLHPNXULQHLHVDLVWƗVYHVHOƯEDVGƝƺLUJUXSDVLQYDOƯGL±JUXSDVXQ± JUXSDVLQYDOƯGL
DWWƝOV,HPHVOLNƗGƝƺQHLHVDLVWƗVVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗV

7DV QR]ƯPƝ ND JDOYHQLH LHPHVOL WDP NƗGƝƺ YDLUXPV LQYDOƯGX QHLHVDLVWƗV QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ LU SDãDLQYDOƯGDREMHNWƯYLYDLVXEMHNWƯYLSULHNãVWDWLSDULHUREHåRMXPLHPNRQRVDNDYLƼDVOLPƯEDWUDXPD %DåDV SDU YHVHOƯEX XQ SƗUOLHFƯEDV WUnjNXPV SDU VDYƗP VSƝMƗP YDU EnjW EnjWLVNV SDPDWRMXPV L]YƝOHL ODEƗNSDOLNWPƗMƗV/DLYHLFLQƗWXSODãƗNXLQYDOƯGXLHVDLVWLLHWHLFDPVLQIRUPƝWSDUWRNƗGDVLULQYDOƯGX LHVSƝMDVSLHGDOƯWLHVGDåƗGƗVDNWLYLWƗWƝVXQLHVSƝMDPVRUJDQL]ƝWYDLUƗNDNWLYLWƗãXNDVRULHQWƝWDVWLHãL X]LQYDOƯGLHPXQNXUYLƼLYDUƝWXMXVWLHVNƗVWDUSVHYOƯG]ƯJLHP *DOYHQDLV QHLHVDLVWƯãDQƗV LHPHVOV NR PLQ LQYDOƯGL NXUL LQYDOLGLWƗWL LHJXYXãL QHVHQ ± SƝGƝMƗ JDGD ODLNƗ LU ODLND WUnjNXPV  $FƯPUHG]RW YLƼL GDOƯEX GDåƗGƗV RUJDQL]ƗFLMƗV QHX]VNDWD SDU WƗ YƝUWX ODL DWƼHPWX ODLNX FLWƗP QRGDUEƝP NDV YDU EnjW DNWXƗODV GRWDMƗ G]ƯYHV SHULRGƗ 7XUSUHWƯ YƯULHãXV QR OƯG]GDOƯEDVYLVYDLUƗNDWWXUWDVNDQDYLQWHUHVHV 7DVQRUƗGDNDHVRãDLVSLHGƗYƗMXPVQR]ƯPƯJX GDƺXLQYDOƯGXQHVDLVWD±YLƼLQHYƝODVWRL]PDQWRW -DDSOnjNRMDPVLWXƗFLMXGDåƗGƗVDSG]ƯYRWƗVYLHWƗVMƗVHFLQDNDODXNRVNXUDNWLYLWƗWHLUYLV]HPƗNƗ YLVYDLUƗN OƯG]GDOƯEX NDYƝ SULHNãVWDWL SDU QHDWELOVWRãX YHVHOƯEDV VWƗYRNOL SDJDVWX LHG]ƯYRWƗMX PLQƝMXãLNDQHLHVDLVWƗVQHYLHQƗRUJDQL]ƗFLMƗMRQHYDUWRL]GDUƯWYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ7DVDSOLHFLQD NDYHVHOƯEDVVWƗYRNOLVLUJDOYHQDLVNDVQHƺDXMLQYDOƯGLHPDNWƯYƗNLHVDLVWƯWLHVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝ$UWR MƗUƝƷLQƗVSOƗQRMRWSDVƗNXPXVLQYDOƯGLHPQƗNRWQƝ 7DV ND SDJDVWX LHG]ƯYRWƗMX LHVDLVWƯãDQRV NDYƝ JUnjWƯEDV DL]NƺnjW OƯG] RUJDQL]ƗFLMDV YLHWDL DSOLHFLQDNDODXNRVDNWXƗODVLUDUƯWUDQVSRUWDSUREOƝPDV WDEXOD1HLHVDLVWƯãDQƗVLHPHVOLGDOƯMXPVSƝFUHVSRQGHQWDG]ƯYHVYLHWDV 

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

1HYDUWRL]GDUƯWYHVHOƯEDVVWƗYRNƺD GƝƺ1DYODLND21

12

7UnjNVWOƯG]HNƺX111HLQWHUHVƝ1HVDVNDWDWDPMƝJXƦLPHQHQHDWEDOVWD

22

1HYDUDL]NƺnjWOƯG]RUJDQL]ƗFLMDVYLHWDL

2

&LWVLHPHVOV

22

%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUQDYQHYLHQDVRUJDQL]ƗFLMDVELHGUL QRYLVLHP
/ƯG]ƯJDVSUREOƝPDVLUUDNVWXUƯJDVDUƯYHFƗNLHPFLOYƝNLHPDSWDXMƗWRYDLYDLUƗNJDGXYHFXPƗ NƗ LHPHVOX WDP NƗGƝƺ QHLHVDLVWƗV QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ PLQƝMXãL YHVHOƯEDV VWƗYRNOL VDYXNƗUW ± JUnjWƯEDVDL]NƺnjWOƯG]RUJDQL]ƗFLMDVYLHWDL WDEXOD1HLHVDLVWƯãDQƗVLHPHVOLGDOƯMXPVSƝFYHFXPDJUXSDV 

/ƯG] JDGLHP

± JDGL

± JDGL

YDLYDLUƗN JDGX

1HYDUWRL]GDUƯWYHVHOƯEDVVWƗYRNƺDGƝƺ

1DYODLND11

7UnjNVWOƯG]HNƺX

111HLQWHUHVƝ

1HVDVNDWDWDPMƝJX

11ƦLPHQHQHDWEDOVWD

2

2

1

1

1HYDUDL]NƺnjWOƯG]RUJDQL]ƗFLMDVYLHWDL

&LWVLHPHVOV2

1%Ɨ]HDSWDXMƗWLHNXULLUQDYQHYLHQDVRUJDQL]ƗFLMDVELHGUL QRYLVLHP

ƜUWƗNDVSLHNƺXYHVQRGURãLQƗãDQD WXYƗNPƗMƗPEH]PDNVDVWUDQVSRUWVXWPO XQYLGHVSLHOƗJRãDQD LQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗPYHLFLQƗWXYLƼXLHVDLVWƯãDQRVXQPD]LQƗWXVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNX
6$%,('5Ʈ%$6$77,(.60(6810$7(5,Ɩ/Ɩ6 /$%./Ɩ-Ʈ%$69Ɯ57Ɯ-806 6DELHGUƯEDVDWWLHNVPHVYƝUWƝMXPV &LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQƗVVDELHGUƯEDVG]ƯYƝQDYXQQHGUƯNVWEnjWWLNDLSDãXLQYDOƯGXSUREOƝPD .DWUDLLQYDOƯGXJUXSDLQHSLHFLHãDPVFLWDYHLGDDWEDOVWV±GDƺDLWLNDLYLHQOƯG]ƯJDVLHVSƝMDVDUFLWLHPXQ SVLKRORƧLVND SDOƯG]ƯED GDƺDL ± DWYLHJORMXPL GDUEƗ YLGHV SLHHMDPƯEDV X]ODERMXPL GDƺDL VRFLƗOV XQ PDWHULƗOVDWEDOVWVYDLNRSãDQD%HWYLVLHPFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLQHDWNDUƯJLQRVOLPƯEDVWUDXPDVUDNVWXUD LUQHSLHFLHãDPDDWEDOVWRãDXQVDSURWRãDDWWLHNVPHQRVDELHGUƯEDVSXVHV-DEƝUQDPDULQYDOLGLWƗWLWLNV QRGURãLQƗWDLHVSƝMDQRNƺnjWOƯG]VNRODLXQPƗFƯWLHVNRSƗDUFLWLHPEƝUQLHPEHWVNRODVELHGUXDWWLHNVPH EnjVQHJDWƯYDELHåLYLHQDL]YDLQRMRãDYDLSDWQHåƝOƯJDãLVEƝUQVQHYDUƝVWXUSLQƗWL]JOƯWƯEDVLHJXYLWƗGƗ VNROƗXQNODVƝ-DGDUEDGHYƝMVVXEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗQRGDUELQƗVLQYDOƯGXEHWWDMƗSDãƗODLNƗGRPƗV YDLVDFƯV±HVWHYVDPDNVƗãXSLHQƗNRãRVDOJXEHWOnjG]XSDOLHFPƗMƗVQHQƗFX]GDUEXMRFLWVFLOYƝNV WDYXGDUEXYDUSDYHLNWODEƗNYDLWDYDVOLPƯEDPXOVLQDSƗUƝMRVGDUELQLHNXVWDGLHVSƝMDPVãLPFLOYƝNDP WLNV QRGDUƯWV OLHOƗNV NDLWƝMXPV QHNƗ YLVSƗU QHLHVDLVWRW WR GDUEƗ âƗGL YDL OƯG]ƯJL SLHPƝUL NDV ELHåL G]LUGƝWLLNGLHQDVVDUXQƗVWLNDSDXVWLDULIRNXVJUXSXGLVNXVLMƗVâƗGDVDWWLHNVPHVSDPDWƗYLVGUƯ]ƗNLU JDQPnjVXVDELHGUƯEƗNRSXPƗSDVWƗYRãƗVFLOYƝFLVNƗVDWWLHFƯEDVJDQLOJƗODLNƗYHLGRMXãLHVDL]VSULHGXPL ±UDXG]ƯWLHVX]LQYDOƯGLHPNƗPD]ƗNVSƝMƯJLHPQHX]VNDWƯWWRVSDUOƯG]YƝUWƯJLHPFLOYƝNLHP 3DãXUHVSRQGHQWXVNDWƯMXPƗVDELHGUƯEDVDWWLHNVPHSUHWLQYDOƯGLHPELHåƗNWLHNYƝUWƝWƗNƗQHLWUƗOD ± WƗ X]VNDWD SXVH  DSWDXMƗWR 7RPƝU YDLUƗN QHNƗ FHWXUWƗ GDƺD  UHVSRQGHQWX UDNVWXUR WR NƗ QHJDWƯYX ,QWHUHVDQWL ND QDY VWDWLVWLVNL QR]ƯPƯJDV DWãƷLUƯEDV DSOnjNRMRW ãRV YƝUWƝMXPXV GDåƗGƗV YHFXPDJUXSƗVODLJDQMDXQLFLOYƝNLYHFXPƗOƯG]JDGLHPVDYXVX]VNDWXVSDXåNUDVƗN±OLHOƗNDGDƺD VDELHGUƯEDVDWWLHNVPLYƝUWƝNƗQHJDWƯYX SUHWYLGƝMRUƗGƯWƗMX 9DUVDVNDWƯWDWãƷLUƯEXWHQGHQFL VDOƯG]LQRWDWWLHNVPHVYƝUWƝMXPXSLOVƝWƗXQODXNRV.ƗQHJDWƯYXVDELHGUƯEDVDWWLHNVPLELHåƗNYƝUWƝMXãL OLHOƗNDMƗVSLOVƝWƗVLWƯSDãL5ƯJƗG]ƯYRMRãLHFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL WDEXOD6DELHGUƯEDVDWWLHNVPHVSUHWLQYDOƯGLHPYƝUWƝMXPV 

9LGƝML

5ƯJDXQYDOVWV QR]ƯPHVSLOVƝWDV

&LWDVSLOVƝWDV

3DJDVWL

3UHWLPQƗNRãD

11

12

1HLWUƗOD

1HJDWƯYD

21*UnjWLSDWHLNW11 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

$WELOGHVX]MDXWƗMXPXYDLNXUXQFLNELHåLSDãLUHVSRQGHQWLL]MXWXãLQHLHFLHWƯJXDWWLHNVPLSUHWVHYL OLHFLQDNDYLHQOƯG]OLHODLHVSƝMDãƗGXDWWLHNVPLL]MXVWLUJDQX]LHODV JDQYHLNDOƗ JDQGLHPåƝO DUƯYDOVWVLHVWƗGƝV 1HGDXG]PD]ƗNƗPƝUƗãƗGDDWWLHNVPHL]SDXåDVGDUEDYLHWƗV YƝOPD]ƗN ƧLPHQƝ 9LVELHåƗNQHJDWƯYLVPVQHLHFLHWƯEDL]MnjWDPDLNGLHQƗ±X]LHODVƧLPHQƝYHLNDOƗ$WELOGHV EnjWLVNL DWãƷLUDV DWNDUƯEƗ QR LQYDOLGLWƗWHV YHLGD 'LHPåƝO QDY SƗUVWHLG]RãL ND YLVELHåƗN QHLHFLHWƯJX DWWLHNVPLL]MnjWFLOYƝNLDUUHG]DPXLQYDOLGLWƗWL±DUNXVWƯEXPDƼXYDLJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP
WDEXOD1HLHFLHWƯJDVDWWLHNVPHVL]SDXVPHVYƝUWƝMXPV 

,UL]MXWXãLQHLHFLHWƯJX DWWLHNVPLSUHWVHYL

%LHåL

'DåUHL]

$WVHYLãƷRV JDGƯMXPRV

*UnjWLSDWHLNW QHDWWLHFDV

X]LHODV2

YHLNDOƗ

11GDUEƗ

ƧLPHQƝ

YDOVWVLHVWƗGƝV11 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

0DWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVQRYƝUWƝMXPV 5DNVWXURMRWUHVSRQGHQWXNRSXMDXLHSULHNãPLQƝWVNDFLOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVVDELHGUƯEƗ YDL±JOXåLSUHWƝML±DWVWXPWƯEXƺRWLOLHOƗPƝUƗQRVDNDLNGLHQDVNRQWDNWLXQVRFLƗODLVDWEDOVWVNRYLVSLUPƗP NƗUWƗPQRGURãLQDƧLPHQH7DVLHWHNPƝQHWLNDLDWVWXPWƯEDVXQL]ROƝWƯEDVQRVDELHGUƯEDVVDMnjWXEHWDUƯ GDåƗGXUHVXUVXSLHHMDPƯEXXQG]ƯYHVNYDOLWƗWLNRSXPƗ 1RYLHQDVSXVHVƧLPHQHQRGURãLQDPRUƗOXXQ¿]LVNXDWEDOVWXEHWWDMƗSDãƗODLNƗFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL LUOƯG]WLHVƯJVVDYDVƧLPHQHVORFHNOLVOƯG]DWELOGƯJVSDUƧLPHQHVPDWHULƗORXQJDUƯJRODENOƗMƯEX9DLUƗN QHNƗ SXVHL  LQYDOƯGX JDOYHQDLV L]WLNDV DYRWV LU LQYDOLGLWƗWHV SHQVLMD DSWXYHQL WUHãGDƺDL  WƗ LU GDUED DSPDNVD 6DYXNƗUW QRVDXFRW SƗUƝMRV LHQƗNXPX DYRWXV YLVELHåƗN WLHN PLQƝWL FLWX ƧLPHQHV ORFHNƺX NƗDUƯG]ƯYHVELHGUDSDUWQHUDLHQƗNXPL  WDEXOD,]WLNDVDYRWXUDNVWXURMXPV 

*DOYHQDLV

&LWLDYRWL

'DUEDVDPDNVDSDPDWGDUEDYLHWƗ

,HQƗNXPLQRSULYƗWSUDNVHVX]ƼƝPƝMGDUEƯEDV

1

1

,QYDOLGLWƗWHVSHQVLMD

,HQƗNXPLQRPƗMƗVUDåRWLHPXQSƗUGRWLHPPƗNVODVDPDWQLHFƯEDVGDUELHP

<1

2

1<1

2

,HQƗNXPLQR]HPQLHNXVDLPQLHFƯEƗUDåRWLHPSURGXNWLHP ,HQƗNXPLQRQHNXVWDPDMLHPƯSDãXPLHPGLYLGHQGHVQRDNFLMƗPEDQNX SURFHQWL 3DEDOVWL

1']ƯYHVELHGUDSDUWQHUDLHQƗNXPL

2&LWXƧLPHQHVORFHNƺXLHQƗNXPL

6RFLƗOƗSDOƯG]ƯED

1

11

3DSLOGGDUEV

1<1

2

1

2

6WLSHQGLMD &LWV

3HUVRQƯJR LHQƗNXPX DSMRPV VYƗUVWƗV QR OƯG] /V YLGƝML /V PƝQHVƯ MDXWƗMXPV WLND QRVNDLGURWVSDULHQƗNXPXDSMRPXSƝGƝMƗPƝQHãDODLNƗ 7RPƝUODLVDOƯG]LQƗWXPDWHULƗOƗVG]ƯYHVOƯPHQL DU VDELHGUƯEƗ SDVWƗYRãDMLHP YLGƝMLHP UƗGƯWƗMLHP NƗ DUƯ QRYƝUWƝWX DWãƷLUƯEDV VWDUS GDåƗGƗP LQYDOƯGX JUXSƗPVYDUƯJƗNVUƗGƯWƗMVLULHQƗNXPLX]YLHQXƧLPHQHVORFHNOL JDGDMnjOLMƗ/DWYLMƗQRWHLNWƗL]WLNDVPLQLPXPDSDWƝULƼDJUR]DYƝUWƯEDELMD/V,HJnjWLH DSUƝƷLQLOLHFLQDNDƧLPHQƝVNXUƗVG]ƯYRLQYDOƯGLYLGƝMLHLHQƗNXPLX]FLOYƝNXLU/V YLVELHåƗN /V XQ NRSXPƗ ãƗGX ƧLPHƼX G]ƯYR ]HP QRWHLNWƗ L]WLNDV PLQLPXPD $UƯ DSOnjNRMRW UHVSRQGHQWX NRSDVVDGDOƯMXPXSƝFLHQƗNXPLHPNYLQWLOƝVUHG]DPVNDPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVOƯPHQLVƧLPHQƝVNXUƗV G]ƯYRFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUVDOƯG]LQRãL]HPV&HWXUWƗVNYLQWLOHVDXJãƝMƗUREHåDVDVQLHG]/VXQLU WLNDLQHGDXG]DXJVWƗNDSDUQRWHLNWRL]WLNDVPLQLPXPX6DOƯG]LQRWLHQƗNXPXDSMRPXL]ODVHVDSDNãNRSƗV MƗVHFLQDNDSUHWƝMLSURJQR]ƝPLQYDOƯGLHPNXULG]ƯYRYLHQLSDãLQHEnjWQDYVOLNWƗNLHPDWHULƗOLHDSVWƗNƺL /ƯG]ƯJVYLGƝMDLVLHQƗNXPXDSMRPVX]FLOYƝNXLUJDQƧLPHQƝVDUGLYLHPFLOYƝNLHPJDQLQYDOƯGLHPNXUL
G]ƯYRYLHQLSDãL DWELOVWRãLXQ/V 7XUSUHWƯWDVVWUDXMLVDPD]LQƗVƧLPHQƝVNXUƗVG]ƯYRXQ YDLUƗNFLOYƝNX DWELOVWRãL/V 7DVSDWVVHFLQƗPVDSOnjNRMRWVDGDOƯMXPXSƝFNYLQWLOƝP±]HPƗNDMƗV LHQƗNXPXJUXSƗVNRQFHQWUƝMDVOLHOƗNDGDƺDƧLPHƼXNXUƗVLUWUƯVXQYDLUƗNFLOYƝNX ƻHPRWYƝUƗWRNDYDLUXPVƧLPHƼXG]ƯYR]HPL]WLNDVPLQLPXPDFLOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHJXOGƯMXPV ƧLPHQHVEXGåHWƗLUƺRWLVYDUƯJVPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVUHVXUVV%njWLVNLDWãƷLUDVLHQƗNXPXOƯPHQLVƧLPHQƝV NXUƗV LQYDOƯGV LU QRGDUELQƗWV VWUƗGƗ DSPDNVƗWX GDUEX XQ ƧLPHQƝV NXUƗV QHVWUƗGƗ 6DGDOƯMXPV SD NYLQWLOƝPPDLQƗVWLHãLSURSRUFLRQƗOLQRGDUELQƗWƯEDVUƗGƯWƗMLHP=HPƗNDMƗVWUƯVNYLQWLOƝVNRQFHQWUƝWL ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRQHVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGVXQRWUƗGL±ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGV SLHGHUSLHWULPDXJVWƗNDMƗPLHQƗNXPXJUXSƗP WDEXOD,HQƗNXPXX]YLHQXFLOYƝNXƧLPHQƝVDGDOƯMXPVSDNYLQWLOƝP 

3LUPƗNYLQWLOH ± /V

2WUƗNYLQWLOH ± /V 

7UHãƗNYLQWLOH /V

&HWXUWƗNYLQWLOH /V 

3LHNWƗNYLQWLOH /V 

ƦLPHQHV NXUƗVFLOYƝNV DULQYDOLGLWƗWL VWUƗGƗ

11

ƦLPHQHV NXUƗVFLOYƝNV DULQYDOLGLWƗWL QHVWUƗGƗ

 %Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH

9LVSƗUƝMV ƧLPHQHV LHQƗNXPX QRYƝUWƝMXPV DWELOVW LHQƗNXPX DSMRPD UƗGƯWƗMLHP DSWDXMƗWR X]VNDWDNDLHQƗNXPXDSMRPVLUQHSLHWLHNDPVODLQRGURãLQƗWXG]ƯYHLQHSLHFLHãDPR DWWƝOVƦLPHQHVLHQƗNXPXSLHWLHNDPƯEDODLQRGURãLQƗWXYLVXQHSLHFLHãDPR 

3UHFƯ]ƗNƧLPHQHVPDWHULƗORODENOƗMƯEDVOƯPHQLDWVSRJXƺRWDVFLNOLHOƗPƝUƗLHQƗNXPLƺDXMDSPLHULQƗW LNGLHQDV HNVLVWHQFLƗOƗV YDMDG]ƯEDV NƗ DUƯ DWYƝOƝW QDXGX JDUƯJR XQ NXOWnjUDV YƝUWƯEX DSJXYHL LOJOLHWRMDPƯEDVSUHþXLHJƗGHL.DXWDUƯVXEMHNWƯYVWRPƝUãLVYƝUWƝMXPXVSDUƗGDNDSDWHOHPHQWƗUƗNR LNGLHQDVYDMDG]ƯEXDSPLHULQƗãDQDWLSƗUWLNDVXQDSƧƝUEDDSDYXQRGURãLQƗãDQDOLHODLGDƺDLƧLPHƼX YDU EnjW SUREOHPƗWLVND 7Ɨ NDWUD SLHNWƗ ƧLPHQH SƗUWLNDV ]LƼƗ YDU DWƺDXWLHV LHJƗGƗWLHV WLNDL SDãX QHSLHFLHãDPƗNR EHW DSƧƝUED DSDYX QRGURãLQƗMXPƗ WƗGD VLWXƗFLMD LU JDQGUƯ] SXVHL  DSWDXMƗWR ƧLPHƼX 9ƝO SHVLPLVWLVNƗND DLQD LU MD DSOnjNRMDP VHNXQGƗUR YDMDG]ƯEX DSPLHULQƗãDQDV LHVSƝMDV $SPHNOƝW NXOWnjUDV SDVƗNXPXV QRGDUERWLHV DU YDƺDVSULHNX YDLUƗN YDL PD]ƗN XQ SLOQƯEƗ YDU DWƺDXWLHV QHSLOQDWUHãƗGDƺDDSWDXMƗWRXQWLNDLQHSLOQDSLHNWƗGDƺDDSWDXMƗWRYDULHJƗGƗWLHVYƝODPƗVJUƗPDWDV VSRUWDLQYHQWƗUXNƗDUƯLOJOLHWRMDPƯEDVSUHFHV
WDEXODƦLPHQHVLHQƗNXPXOƯPHƼDYƝUWƝMXPV 

1HƺDXM

$WƺDXMWLNDLSDãX QHSLHFLHãDPƗNR

9DLUƗNYDL PD]ƗNDWƺDXM

$WƺDXMSLOQƯEƗ

1RUPƗOLSDƝVWLHJƗGƗWLHVSƗUWLNX

1,HJƗGƗWLHVDSƧƝUEXDSDYXV

$SPHNOƝWNXOWnjUDVSDVƗNXPXV NXUXVYƝODWLHV NLQRNRQFHUWXVXWW 

1RGDUERWLHVDUYDƺDVSULHNX

,HJƗGƗWLHVJUƗPDWDVNXUDVYƝODWLHV

,HJƗGƗWLHVVSRUWDL]NODLGHV LQYHQWƗUX22

12

2

,HJƗGƗWLHVLOJOLHWRMDPƯEDVSUHFHV PƝEHOHVVDG]ƯYHVWHKQLNX PDãƯQX2

%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH 7ƗNƗLHQƗNXPXOƯPHƼDVXEMHNWƯYDLVQRYƝUWƝMXPVYLVOLHOƗNDMƗPƝUƗVDLVWƯWVDULHQƗNXPXDSMRPX WDG OƯG]ƯJL NƗ LHSULHNãƝMƗ JDGƯMXPƗ SDVWƗY EnjWLVNDV DWãƷLUƯEDV VWDUS LHQƗNXPX OƯPHƼD QRYƝUWƝMXPX ƧLPHQƝV NXUƗV G]ƯYR VWUƗGƗMRãV LQYDOƯGV XQ ƧLPHQƝV NXUƗV FLOYƝNV DU LQYDOLGLWƗWL QDY QRGDUELQƗWV &LOYƝNLNXULVDƼHPLHQƗNXPXVSDUGDUEXVDYDVƧLPHQHVLHVSƝMDVJDQDSPLHULQƗWSDPDWYDMDG]ƯEDV JDQDSJnjWJDUƯJƗVXQNXOWnjUDVYƝUWƯEDVYƝUWƝLHYƝURMDPLDXJVWƗNQHNƗFLOYƝNLNXULQHVWUƗGƗ WDEXODƦLPHQHVLHQƗNXPXOƯPHƼDYƝUWƝMXPVSƝFQRGDUELQƗWƯEDVVWDWXVD 

1HƺDXMYDLDWƺDXMWLNDLSDãX QHSLHFLHãDPƗNR

9DLUƗNYDLPD]ƗNDWƺDXMYDL DWƺDXMSLOQƯEƗ

6WUƗGƗMRãLH

1HVWUƗGƗMRãLH

6WUƗGƗMRãLH

1HVWUƗGƗMRãLH

1RUPƗOLSDƝVWLHJƗGƗWLHVSƗUWLNX

,HJƗGƗWLHVDSƧƝUEXDSDYXV

$SPHNOƝWNXOWnjUDVSDVƗNXPXV NXUXVYƝODWLHV NLQRNRQFHUWXVXWW 21

1RGDUERWLHVDUYDƺDVSULHNX

,HJƗGƗWLHVJUƗPDWDVNXUDVYƝODWLHV12

,HJƗGƗWLHVVSRUWDL]NODLGHV LQYHQWƗUX

,HJƗGƗWLHVLOJOLHWRMDPƯEDVSUHFHV PƝEHOHVVDG]ƯYHVWHKQLNXPDãƯQX11

%Ɨ]HYLVLDSWDXMƗWLH &LOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL DSWDXMDV UH]XOWƗWL OLHFLQD ND SDVWƗY EnjWLVND VDLVWƯED VWDUS QRGDUELQƗWƯEDV VWDWXVXLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjXQVRFLƗORDWVWXPWƯEXNRUDNVWXURUHVXUVXSLHHMDPƯEDXQWRDSJnjãDQDV LHVSƝMDV %njWLVNL DWãƷLUDV NƗ G]ƯYHV NYDOLWƗWHV VXEMHNWƯYDLV QRYƝUWƝMXPV WƗ DUƯ REMHNWƯYLH LQGLNDWRUL WR UHVSRQGHQWXNRSƗNXULVWUƗGƗDOJRWXGDUEXLUX]ƼƝPƝMLXQWRYLGnjNXULQDYQRGDUELQƗWL7DVYƝOUHL] DSOLHFLQDNDQRGDUELQƗWƯEDVXQL]JOƯWƯEDVSROLWLNDVYHLGRWƗMLHPEnjWXMƗVHNPƝGDåƗGXQRGDUELQƗWƯEDV IRUPXXQYHLGXDWWƯVWƯEDNDVEnjWXYƝUVWDVX]DWãƷLUƯJXLQYDOLGLWƗWHVJUXSXSƗUVWƗYMXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj
.236$9,/.806 6RFLƗOƗ DWVWXPWƯED LU GDXG]GLPHQVLMX SURFHVV NDV LHWYHU JDQ HNRQRPLVNRV JDQ VRFLƗORV JDQ SVLKRORƧLVNRVDVSHNWXV%DOVWRWLHVX]VRPXVRFLRORJD($OODUWDWHRULMXSDUODENOƗMƯEDVUHVXUVLHPVRFLƗOR DWVWXPWƯEXYDUDQDOL]ƝWNƗODENOƗMƯEDVUHVXUVXWUnjNXPX7RYDUUDNVWXURWYHLGRMRWNXPXOƝMRãXLQGLNDWRUX YDL LQGLNDWRUX JUXSDV 7Ɨ NƗ QRGDUELQƗWƯED LU WLNDL YLHQV QR LQGLNDWRULHP XQ NRPSRQHQWLHP VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDVUDNVWXURãDQDLWDGSDUDOƝOLQRGDUELQƗWƯEDVXQDUWRVDLVWƯWRSUREOƝPXL]SƝWHLSURMHNWDLHWYDURV WLNDSƝWƯWVGDXG]SODãƗNVLQGLNDWRUXORNV±L]JOƯWƯEDVUHVXUVLXQWRSLHHMDPƯEDOƯG]GDOƯEDVDELHGULVNDMƗ G]ƯYƝG]ƯYHVDSVWƗNƺLGDåƗGLSDãYƝUWƝMXPDDVSHNWLXF *DOYHQƗV FLOYƝNDP QHSLHFLHãDPƗV ODENOƗMƯEDV UHVXUVX GLPHQVLMDV LU ÄSLHGHUƝW´ KDYLQJ ÄPƯOƝW´ ORYLQJ XQÄEnjW´ EHORQJLQJ $WELOVWRãLãƯPGLPHQVLMƗPJDOYHQLHVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVDVSHNWLLU Ź PDWHULƗOƗGHSULYƗFLMDNDVLHWYHUPDWHULƗORXQ¿QDQVLƗOROƯG]HNƺXWUnjNXPX/ƯG]HNƺXWUnjNXPV VDLVWƯWVDUEH]GDUEX]HPXDWDOJRMXPX Ź VRFLƗOƗDWVYHãLQƗWƯEDNDVLHWYHUUHWXVNRQWDNWXVDUFLWLHPFLOYƝNLHPQHGURãƯEDVVDMnjWXEDLOHV WLNWL]VPLHWDPGUDXJXWUnjNXPXQRPƗNWƯEDVVDMnjWXXQFLWXVDVSHNWXV Ź VRFLƗOƗL]ROƝWƯEDNDVVDLVWƯWDDUFLOYƝNDQHVSƝMXXQYDLQHYƝOƝãDQRVSLHGDOƯWLHVVDELHGUƯEDV G]ƯYƝ /DWYLMDV ,QYDOƯGX ELHGUƯEDV LHURVLQƗWDLV SƝWƯMXPV YƝUVWV JDQ X] UHƗOƗV VLWXƗFLMDV QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗJDQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVGDåƗGXDVSHNWXDS]LQƗãDQXXQL]YƝUWƝãDQXDSWYHURWGDåƗGDVPƝUƷD JUXSDV

3ƝWƯMXPDPƝUƷL 3ƝWƯMXPD YLVSƗUƯJLH PƝUƷL YƝUVWL X] VHNPƯJX XQ FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL YDMDG]ƯEƗP XQ LQWHUHVƝP DWELOVWRãXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj$WELOVWƯJLWLNDQRWHLNWLSƝWƯMXPDNRQNUƝWLHPƝUƷL Ź 1RYƝUWƝW FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL VLWXƗFLMX L]JOƯWƯEDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ QRVNDLGURW YLƼX LHVSƝMDVXQYDMDG]ƯEDVL]JOƯWƯEDVXQGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURWFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYLHGRNOLSDUQRVDFƯMXPLHPXQDSVWƗNƺLHPNDVYHLFLQDYDLNDYƝ YLƼXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURWãƷƝUãƺXVNXULWUDXFƝFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLLQWHJUƝWLHVGDUEDWLUJnj Ź 1RVNDLGURWYDOVWVLQVWLWnjFLMXVSHFLƗOLVWXXQVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYMXNXULQHSDVWDUSLQƗWL DWELOGƯJL YDL LHLQWHUHVƝWL LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQƗ YLHGRNOL XQ LHURVLQƗMXPXV VDELHGUƯEDVLQWHJUƗFLMDVVRFLƗORPHKƗQLVPXGDUEƯEDVX]ODERãDQDL 3ƝWƯMXPDLHWYDURVWLNDDS]LQƗWDVYDLUƗNDVPƝUƷDJUXSDVXQL]PDQWRWDVGDåƗGDVSƝWƯMXPXPHWRGHV 3ƝWƯMXPDPƝUƷDJUXSDV Ź FLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗ ±JY Ź LQYDOƯGXLQWHJUƗFLMƗLHVDLVWƯWRYDOVWVLQVWLWnjFLMXVSHFLƗOLVWLXQVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYML Ź X]ƼƝPƝMLGDUEDGHYƝMLNXULVDYƗX]ƼƝPXPƗQRGDUELQDFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWL /DL VDVQLHJWX SƝWƯMXPƗ SDUHG]ƝWRV PƝUƷXV WLND L]PDQWRWDV YDLUƗNDV VDYVWDUSƝML SDSLOGLQRãDV VRFLRORƧLVNRSƝWƯMXPXPHWRGHV Ź /LNXPGRãDQDVGRNXPHQWXXQãDMƗQR]DUƝYHLNWRSƝWƯMXPXXQSURMHNWXDQDOƯ]H Ź (NVSHUWXLQWHUYLMDV Ź .YDQWLWDWƯYDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLDSWDXMD Ź )RNXVJUXSXGLVNXVLMDV

3ƝWƯMXPƗL]PDQWRWRPHWRåXUDNVWXURMXPV Ź 3DG]LƺLQƗWDV LQWHUYLMDV DU 19$ VSHFLƗOLVWLHP SDãYDOGƯEX XQ VRFLƗOR GLHQHVWX VSHFLƗOLVWLHP 192SƗUVWƗYMLHP Q  (NVSHUWXLQWHUYLMDVSƝWƯMXPƗL]PDQWRWDVJDQNƗSDPDWPHWRGHJDQSDSLOGXPHWRGHODLQRVNDLGURWX LQIRUPƗFLMX SDU VDELHGUƯEDV LQWHJUƗFLMDV VRFLƗOR PHKƗQLVPX GDUEƯEX LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV XQ SURIHVLRQƗOƗVL]JOƯWƯEDVMRPƗUHDOL]ƝWƗVSROLWLNDVLHWHNPLX]EH]GDUEDXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVVLWXƗFLMX YHLNWDMLHP XQ SOƗQRWDMLHP SDVƗNXPLHP FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV PD]LQƗãDQƗ XQ QRGDUELQƗWƯEDV YHLFLQƗãDQƗ NƗ LQIRUPƗFLMDV UHVXUVV LQVWUXPHQWƗULMD L]VWUƗGHL FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL NYDQWLWDWƯYDLDSWDXMDL
Ź )RNXVJUXSXGLVNXVLMDVFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗPƝUƷDJUXSƗ IRNXVJUXSX GLVNXVLMDV

)RNXVJUXSDVWLNDRUJDQL]ƝWDVSƝWƯMXPDVƗNXPDSRVPƗ±SLUPVNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDVVDJDWDYRãDQDV XQWƗVƺƗYD¿NVƝWXQVDOƯG]LQƗWGDåƗGXFLOYƝNX JDQWƗGXNXULYHLNVPƯJLLHNƺƗYXãLHVGDUEDWLUJnjJDQ WƗGXNXULQDYQRGDUELQƗWL YLHGRNƺXVSDULHVDLVWLGDUEDWLUJnjGDUEDPHNOƝãDQDVSLHUHG]LYDMDG]ƯEDV LQWHUHVHVDUJXPHQWƗFLMXXQSUHWDUJXPHQWƗFLMXYƝOPHLXQQHSLHFLHãDPƯEDLVWUƗGƗW Ź 5HSUH]HQWDWƯYDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLGDUEVSƝMDVYHFXPƗ ±JY DSWDXMD PƝUƷDL]ODVHV DSMRPVQ  *DOYHQƗNYDQWLWDWƯYƗVLQIRUPƗFLMDVLHJXYHVPHWRGHELMDUHSUH]HQWDWƯYDL]ODVHVYHLGDDSWDXMDFLOYƝNX DULQYDOLGLWƗWLPƝUƷDJUXSƗ$WELOVWRãLSƝWƯMXPDPHWRGRORƧLMDLNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDVƧHQHUƗORNRSXPX YHLGR FLOYƝNL DU LQYDOLGLWƗWL GDUEVSƝMDV YHFXPƗ ± QR OƯG] JDGLHP 3ƝWƯMXPD NYDQWLWDWƯYƗV GDƺDV SDPDWKLSRWƝ]HIDNWRULNDVQRVDNDFLOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVYDLQHLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjLU LQYDOLGLWƗWHVJUXSDLQYDOLGLWƗWHVYHLGVXQFLOYƝNDG]ƯYHVYLHWDVXUEDQL]ƗFLMDVOƯPHQLV $SWDXMDVPHWRGHELMDWLHãD IDFHWRIDFH LQWHUYLMDUHVSRQGHQWDG]ƯYHVYLHWƗ$WVHYLãƷRVJDGƯMXPRV SƝFVDYVWDUSƝMDVYLHQRãDQƗVDUUHVSRQGHQWXLQWHUYLMDVWLNDYHLNWDVGDUEDYLHWƗYDLNƗGƗFLWƗVDELHGULVNƗ YLHWƗ $SWDXMDV YHLNãDQDL WLND L]VWUƗGƗWD RULƧLQƗOD GDƺƝML VWDQGDUWL]ƝWDV DQNHWD NXUƗ LHNƺDXWL ãƗGL LQGLNDWRUX PƝUƯMXPL XQ WLHP DWELOVWRãL MDXWƗMXPX EORNL  LQYDOLGLWƗWHV JUXSD LQYDOLGLWƗWHV UDNVWXUV XQ DWELOVWƯJLH GDUEDVSƝMX LHUREHåRMXPL  L]JOƯWƯEDV VWDWXVV SOƗQL DWWLHFƯEƗ X] L]JOƯWƯEDV WXUSLQƗãDQX XQ L]JOƯWƯEDV SLHHMDPƯEDV YƝUWƝMXPV  GDUED SLHUHG]HV XQ SURIHVLRQƗOƗV NYDOL¿NƗFLMDV UDNVWXURMXPV GDUEDYLHWDVSLHHMDPƯEDXQGDUEDDSVWƗNƺL SUDVPMXXQVRFLƗORLHPDƼXUDNVWXURMXPV DWWLHNVPH SUHWGDUEXXQPRWLYƗFLMDLHVDLVWƯWLHVGDUEDWLUJnj LHNƺDXãDQƗVVDELHGUƯEDVG]ƯYƝVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDV LHPHVOLEUƯYƗODLNDDNWLYLWƗWHV VDELHGUƯEDVDWWLHNVPHVYƝUWƝMXPV Ź 3DG]LƺLQƗWDVLQWHUYLMDVDUX]ƼƝPƝMLHPNXULQRGDUELQDLQYDOƯGXV Q  /DWYLMDVX]ƼƝPƝMXDSWDXMDVWLHãLHPƝUƷLELMDQRVNDLGURWX]ƼƝPƝMX SLHUHG]LLQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQƗ  YLHGRNOL SDU LQYDOƯGX LQWHJUƗFLMX GDUED WLUJnj  YLHGRNOL SDU YDOVWV SLHGƗYƗWDMƗP LHVSƝMƗP LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDVYHLFLQƗãDQƗ UHNRPHQGƗFLMDVVLWXƗFLMDVX]ODERãDQDLLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗ $SWDXMDVPƝUƷDJUXSD±/DWYLMƗUHƧLVWUƝWRX]ƼƝPXPXXQRUJDQL]ƗFLMXSƗUVWƗYML±OƝPXPXSLHƼƝPƝML YDGƯWƗML SHUVRQƗOGDƺX YDGƯWƗML NXULHP LU SLHUHG]H LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ $SWDXMDV PHWRGH ± VWUXNWXUƝWDLQWHUYLMDSDWHOHIRQX

(NVSHUWXLQWHUYLMXUH]XOWƗWL 1RGDUELQƗWƯEDVYDOVWVDƧHQWnjUDSLHGƗYƗVDYXVSDVƗNXPXVGDUEDPHNOƝWƗMLHPXQEH]GDUEQLHNLHP ƯSDãLQHDWãƷLURWDWVHYLãƷXVSDNDOSRMXPXVWLNDLFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL7LHNQRGDOƯWLDWVHYLãƷLSDNDOSRMXPL ULVNDJUXSƗPNXUƗVWLHNLHNƺDXWLDUƯFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL&LOYƝNVDULQYDOLGLWƗWLYDU19$L]PDQWRW Ź PRGXOƗUR DSPƗFƯEX QR ± VWXQGƗP PRGXƺL SDSLOGXV QR JDGD PRGXƺL SLUPVSHQVLMDV YHFXPD GDUED PHNOƝWƗMLHP YDL SHQVLMƗ HVRãDMLHP GDUED PHNOƝWƗMLHP WVN FLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL Ź DOJRWRVSDJDLGXVDELHGULVNRVGDUEXVNDVLUGDåƗGLVDNRSãDQDVGDUELX]ODLNDSHULRGXQR OƯG]PƝQHãLHP Ź (6) SURJUDPPD ULVND JUXSƗP WVN LQYDOƯGLHP $SPƗFƯEX NYDOL¿NƗFLMDV FHOãDQDV SƗUNYDOL¿NƗFLMDVSURJUDPPDVVWXQGXVNDLWVQROƯG]VWXQGƗP Ź DSPƗFƯEDV NYDOL¿NƗFLMDV FHOãDQD SƗUNYDOL¿NƗFLMD EH]GDUEQLHNLHP LHNƺDXMRWLHV NRSƝMƗV EH]GDUEQLHNXJUXSƗV Ź VXEVLGƝWƗVGDUEDYLHWDVSLHGDUEDGHYƝMD Ź SVLKRORJDHUJRWHUDSHLWDMXULVWD&9VDVWƗGƯãDQDVNRQVXOWƗFLMDV 1HVNDWRWLHV X] WR ND 19$ LU SLHWLHNDPL GDXG] SLHGƗYƗWLH SDVƗNXPL FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL WLNDL QHOLHOVVNDLWVFLOYƝNXSƝFSDVƗNXPXL]PDQWRãDQDVDWURGGDUEX'DUEDGHYƝMLLUQHDNWƯYLVXEVLGƝWRGDUED YLHWXL]YHLGƝFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWL,HPHVOL Ź 19$VWLQJULHQRWHLNXPLãƯSDVƗNXPDL]PDQWRãDQƗ Ź LNPƝQHãDGRNXPHQWƗFLMDVNƗUWRãDQDXQDWVNDLãXVDJDWDYRãDQD19$ Ź LQYDOƯGXPDLQƯJDLVYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV Ź QHYƝOƝãDQƗVYHLNWSLHPDNVDVSLHPLQLPƗOƗVGDUEDDOJDV Ź DWVHYLãƷDGDUELQLHNDGHOHƧƝãDQDLQYDOƯGDDSPƗFƯãDQDLLHYDGƯãDQDLGDUEƗ Ź SDSLOGXDWELOGƯEDQRGDUELQRWLQYDOƯGX Ź QDYYDOVWVDWEDOVWDGDUEDGHYƝMLHPNXULQRGDUELQƗWXLQYDOƯGXV QRGRNƺXDWODLGHVXWW 

121


3DãYDOGƯEDVLUYLHQVQRGDUEDGHYƝMLHPNDVLHVDLVWƯMXãLHVVXEVLGƝWRGDUEDYLHWXL]YHLGƝ3ƝFLHJnjWƗV LQIRUPƗFLMDVUHƧLRQRVODESUƗWƗNWRL]PDQWRSDJDVWXSDãYDOGƯEDVMRNDXWDUƯQHOLHODVVXEVƯGLMDVGDUED YLHWDVSLHOƗJRãDQDLXQLHNƗUWRãDQDLPD]ƗPSDãYDOGƯEƗPLUQR]ƯPƯJDV/LHOƗVSDãYDOGƯEDVXQSLOVƝWX GRPHV YƝO QDY JDWDYDV VDYƗV LHVWƗGƝV QRGDUELQƗW FLOYƝNXV DU LQYDOLGLWƗWL GXEXOWD DWELOGƯED MƗGHOHƧƝ FLOYƝNVQRLHVWƗGHVNƗGDUEDYDGƯWƗMVLQYDOƯGDPNDVOLHOƗPƝUƗNDYƝGRPHVLNGLHQDVGDUEX 3DVWƗY DWãƷLUƯEDV UHƧLRQƗOƗ VNDWƯMXPƗ SLHPƝUDP /DWJDOHV UHƧLRQƗ NXU EH] GDUED LU OLHOD GDƺD ÄYHVHOR´FLOYƝNXGDUEDGHYƝMLHPQDYPRWLYƗFLMDVSLHƼHPWGDUEƗLQYDOƯGX 1R]ƯPƯJV QRGDUELQƗWƯEDV IDNWRUV LU FLOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV 19$ GDWL DSOLHFLQD ND OLHOƗNƗ GDƺD ãR FLOYƝNX LU DU YLGƝMR YDL SURIHVLRQƗOR L]JOƯWƯEX WLNDL QHOLHODL GDƺDL LU DXJVWƗNƗ L]JOƯWƯED NDV OLHOƗ PƝUƗ LU LHPHVOV ]HPDL NRQNXUƝWVSƝMDL GDUED WLUJnj ,QYDOƯGX L]JOƯWƯEDV NYDOLWƗWH XQ L]JOƯWƯEDV SLHHMDPƯEDLQYDOƯGLHPLUVYDUƯJVYLƼXQRGDUELQƗWƯEDVSULHNãQRWHLNXPV,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVMDXWƗMXPL MƗULVLQDVDLVWƯEƗDUL]JOƯWƯEDVSLHHMDPƯEXXQNYDOLWƗWL 7LHPFLOYƝNLHPNXULHPLQYDOLGLWƗWHLUQRG]LPãDQDVWUnjNVWGDUEDLHPDƼXYDLWƗGXYLVSƗUQDY7DVãDL JUXSDLDSJUnjWLQDDWUDVWGDUEX 6ƗNRW VWUƗGƗW LQYDOƯGL ULVNƝ ]DXGƝW GDƺX QR OƯG] WDP VDƼHPWDMLHP DWYLHJORMXPLHP 3LHGƗYƗWDLV DWDOJRMXPVQRGDUEDGHYƝMXSXVHVLUSƗUƗN]HPVNDVOLHNLQYDOƯGDPL]YƝOƝWLHVYDLL]G]ƯYRWQRSHQVLMDV YDLVPDJLVWUƗGƗMRWSLHSHOQƯWLHVVDƼHPRW]HPXDWDOJRMXPX%LHåLYLHQFLOYƝNLL]YƝODVQHVWUƗGƗW 1HSLHOƗJRWD YLGH FLOYƝNLHP DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP SƗUVYDUƗ SDãYDOGƯEƗV XQ SDJDVWRV LU WƗGD VLWXƗFLMD ND FLOYƝNV NXUã DWURGDV UDWLƼNUƝVORV QHWLHN ODXNƗ QR VDYƗP PƗMƗP QHPD] QHUXQƗMRW SDU DSPƗFƯEƗPYDLLHVDLVWƯãDQRVVXEVLGƝWDMƗGDUEDYLHWƗ

8]ƼƝPƝMXDSWDXMDVUH]XOWƗWL 9DUL]ãƷLUWGLYXYHLGXDWWLHNVPLSUHWLQYDOƯGLHP Ź NƗSUHWQHYDUƯJƗNLHPNXULHPLUƯSDãDVYDMDG]ƯEDVXQQHSLHFLHãDPDX]PDQƯED Ź NƗSUHWMHENXUXFLOYƝNX 8]ƼƝPƝMLHP LU L]GHYƯJL ND GDUELQLHNV DU LQYDOLGLWƗWL SƝF LHVSƝMDV PD]ƗN DWãƷLUDV QR SƗUƝMLHP GDUELQLHNLHPVSƝMWLNWJDOƗDUX]WLFƝWDMLHPGDUEDSLHQƗNXPLHPYLƼDYDMDG]ƯEƗPSƝFLHVSƝMDVPD]ƗN MƗSLHOƗJRGDUEDYLHWDQDYMƗYHOWDSDVWLSULQƗWDX]PDQƯED 8]ƼƝPXPXSƗUVWƗYMLX]VYƝUDNDYDOVWVLQVWLWnjFLMƗPLUMƗX]ƼHPDVJDOYHQƗORPDLQYDOƯGXVDJDWDYRãDQDL GDUED WLUJXP XQ MƗVQLHG] X]ƼƝPƝMLHP DWEDOVWV ODL LQYDOƯGL NƗ SLOQYƝUWƯJL GDUELQLHNL YDUƝWX LHNƺDXWLHV GDUEDWLUJnj $W]LQƯJL WLND QRYƝUWƝWDV YDOVWV GRWƗFLMDV LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQƗ ± GRWƗFLMDV NRPSHQVƝ WRV SDSLOGX UHVXUVX LHJXOGƯMXPXV NXUL QHEnjWX QHSLHFLHãDPL MD YDNDQFL LHƼHPWX GDUELQLHNV EH] LQYDOLGLWƗWHV -D GRWƗFLMDVNRQNUƝWƗJDGƯMXPƗQDYSLHWLHNDPDVXQGDUELQLHNVDULQYDOLGLWƗWLQHDSPLHULQDGDUEDGHYƝMXWDG X]ƼƝPƝMDPWUnjNVWDUJXPHQWXODLWXUSLQƗWXQRGDUELQƗWLQYDOƯGX

&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLNYDQWLWDWƯYƗVDSWDXMDVUH]XOWƗWL ,]JOƯWƯEDXQWƗVSLHHMDPƯEDLQYDOƯGLHP ,QYDOƯGX L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV LU ]HPƗNV QHNƗ FLWX /DWYLMDV LHG]ƯYRWƗMX L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV QDY LHJXYXãLYDLUƗNNƗSDPDWL]JOƯWƯEXXQWLNDLLUDXJVWƗNƗL]JOƯWƯED7ƗGƝMƗGLL]JOƯWƯEDNƺnjVWSDUSDSLOGX IDNWRUXNDVPD]LQDLQYDOƯGXNRQNXUƝWVSƝMXGDUEDWLUJnj7DþXL]JOƯWƯEDVWUnjNXPDFƝORQLVOLHOƗPƝUƗLUWLHãL LQYDOLGLWƗWHNXUDVGƝƺPƗFƯEDVL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝELHåLYLHQQHWLHNWXUSLQƗWDV(VRãDLVLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDV OƯPHQLVSDUDVWLVDVQLHJWVSLUPVVDVOLPãDQDVWUDXPDV7LHPNXULHPLQYDOLGLWƗWHLUYLVXPnjåXL]JOƯWƯEDV OƯPHQLVLUYLV]HPƗNDLV±QRYLƼLHPQDYEHLJXãLSDWSDPDWVNROXJDGƯMXPXYLƼLQDYDSPHNOƝMXãL DUƯQHNƗGXVNXUVXV7ƗGƝMƗGLLQYDOƯGLNXULHPLULHG]LPWDVOLPƯEDX]VNDWƗPLSDUYLHQXQRJDOYHQDMƗP ULVNDJUXSƗP.ƗSR]LWƯYVDVSHNWVMƗDW]ƯPƝWDVNDWLHãLFLOYƝNLNXULHPLQYDOLGLWƗWHLUQRG]LPãDQDV VDOƯG]LQRãLELHåL L]WHLNXãLYƝOƝãDQRVNDXWNRX]VƗNWVDYXSUDVPMXFHOãDQDL9LƼXVLWXƗFLMDLUƯSDãD ± GDXG]L QR YLƼLHP QHNDG QDY PƗFƯMXãLHV YDL VWUƗGƗMXãL XQ LHJnjWDLV L]JOƯWƯEDV OƯPHQLV PƝG] EnjW ƺRWL ]HPV7ƗGƝƺQƗNRWQƝLHWHLFDPVSRSXOƗUDMRVLQIRUPƗFLMDVDYRWRV±79XQSUHVƝ ƯSDãLUHƧLRQƗODMƗSUHVƝ YDLUƗNL]YLHWRWDUƯLQIRUPƗFLMXNDVEnjWXODEƗNSLHPƝURWDXQVDSURWDPDãDLLQYDOƯGXJUXSDL ,]JOƯWƯEDVQHWXUSLQƗãDQDOLHOƗPƝUƗVDLVWƯWDDUƯDUFLOYƝNDYHFXPXXQWƗVYHFXPDUREHåDVSƗUNƗSãDQX NDGSDUDVWLEHLG]DVPƗFƯEXODLNVL]JOƯWƯEDVLHVWƗGƝV,QYDOLGLWƗWHQDYDWWXUƝMXVLQRWXUSPƗNDVL]JOƯWƯEDV DSWDXMƗWROƯG]JDGXYHFXPƗ7DVOLHFLQDNDX]ODERMRWLHVYLGHVSLHHMDPƯEDLLQYDOƯGLHPDUYLHQ

122


YDLUƗNLQYDOƯGXMDYLHQYƝODVDWURGLHVSƝMDVWXUSLQƗWL]JOƯWƯEXXQPƗFƯWLHVNƗGƗPƗFƯEXLHVWƗGƝ 9LVELHåƗN PƗFƯEX WXUSLQƗãDQX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV DSJUnjWLQD SDãX LQYDOƯGX YHVHOƯEDV SUREOƝPDV 9DLUXPV LQYDOƯGX  X]VNDWD ND YLƼLHP LU JUnjWL LHJnjW OƯG]YƝUWƯJX L]JOƯWƯEX DU SƗUƝMLHP VDELHGUƯEDVORFHNƺLHP1R]ƯPƯJL]HPƗNLQYDOƯGXLHVSƝMDVLHJnjWOƯG]YƝUWƯJXL]JOƯWƯEXYƝUWƝWLHNXULUHƗOL LUFHQWXãLHVWRGDUƯW±WXUSLQƗMXãLPƗFƯWLHVSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV±QRYLƼLHPX]VNDWDNDãƯV LHVSƝMDVLUGDXG]PD]ƗNDVQHNƗYHVHOLHPFLOYƝNLHP7DVQRUƗGDNDYƝUWƝMXPDSDPDWƗLUQHWLNGDXG] VXEMHNWƯYLSULHNãVWDWLNƗREMHNWƯYLLHUREHåRMXPLDUNXULHPLQYDOƯGLVDVNƗUXãLHV ƻHPRWYƝUƗNDLQYDOƯGXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVSDUDVWLQDYDXJVWVXQGDƺDLQYDOƯGXL]JOƯWRWDSURIHVLMƗVNXUƗV SƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVYDLUVVWUƗGƗWQHVSƝMDNWXƗODLUDUƯQHSLHFLHãDPƯEDDSJnjWMDXQDVSUDVPHV LHPDƼDV XQ ]LQƗãDQDV 7RPƝU SDãODLN WLNDL LQYDOƯGX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV LU DSPHNOƝMXãL NƗGDVDSPƗFƯEDVYDLNXUVXV .XUVXL]YƝOLOLHOƗPƝUƗLHWHNPƝXQLHUREHåRHVRãDLVSLHGƗYƗMXPVXQVSƝMDWRDWƺDXWLHV7ƗNƗLQYDOƯGL LU YLHQD QR PD]WXUƯJƗNDMƗP VDELHGUƯEDV JUXSƗP SDU ãƷƝUVOL NXUVX DSPHNOƝMXPƗ YDU NƺnjW ¿QDQVLƗOL LHUREHåRMXPL7LNDLLQYDOƯGXDSPHNOƝMXãLNXUVXVSDUNXULHPMƗPDNVƗSDãDPâREUƯGRUJDQL]ƗFLMD NDV YLVYDLUƗN DWEDOVWD XQ YHLF LQYDOƯGX DSPƗFƯEX LU 1RGDUELQƗWƯEDV YDOVWV DƧHQWnjUD 7ƗGƝMƗGL 19$ SLHGƗYƗMXPDPXQWƗSRSXODUL]ƝãDQDLLUƺRWLOLHODLHWHNPHX]WRYDLXQNƗGXSDSLOGXL]JOƯWƯEXLHJnjVLQYDOƯGL 6YDUƯJLSLHYƝUVWX]PDQƯEXWDPNƗGLNXUVLWLHNSLHGƗYƗWLFLNDWELOVWRãLWLHLUGDUEDWLUJXVSUDVƯEƗPNƗDUƯ UnjSƝWLHVSDUYLGHVSLHPƝURWƯEXLQYDOƯGLHP 7RPƝU MƗDW]ƯVW ND YDLUXPV LQYDOƯGX LU VDPƝUƗ NnjWUL DWWLHFƯEƗ X] L]JOƯWƯEDV LHJXYL YDL NYDOL¿NƗFLMDV SDDXJVWLQƗãDQX QƗNRWQƝ DSWDXMƗWR WXYƗNR JDGX ODLNƗ QHSOƗQR QH L]JOƯWRWLHV QH SDDXJVWLQƗW NYDOL¿NƗFLMX YDL SƗUNYDOL¿FƝWLHV QRUƗGD ND YLƼLHP LQIRUPƗFLMD SDU L]JOƯWRãDQƗV LHVSƝMƗP QDY QHSLHFLHãDPDQHLQWHUHVƝ9ƝOPLSLOQYHLGRWVDYDVSUDVPHVPD]LQDYHFXPVXQ]HPVVDYXGDUEDVSƝMX SDãYƝUWƝMXPV-DFLOYƝNVX]VNDWDVDYXGDUEDG]ƯYLSDUWLNSDWNƗEHLJXãRVWDGVDSURWDPVNDPRWLYƗFLMD DSJnjWMDXQDVSUDVPHVXQ]LQƗãDQDVQDYDXJVWDXQLQIRUPƗFLMDSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPQHLQWHUHVƝ 7XUSUHWƯL]JOƯWRãDQRVWXUSLQƗWYDLX]VƗNWLUPRWLYƝWLMDXQLHãXXQQRYLƼLHPSOƗQRSƗUNYDOL¿FƝWLHV YDLSDDXJVWLQƗWNYDOL¿NƗFLMX .RSXPƗLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPVSDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPãREUƯGQDYX]VNDWƗPVSDUEnjWLVNXSUREOƝPX NDVPD]LQƗWXLQYDOƯGXLHVDLVWLL]JOƯWƯEƗWRPƝULQYDOƯGLSDUãƯPLHVSƝMƗPODESUƗWX]]LQƗWXNRYDLUƗN7LH NXULLUSLOQƯEƗQHLQIRUPƝWLSDUL]JOƯWƯEDVLHVSƝMƗPYLVELHåƗNDUƯQHYƝODVQHL]JOƯWRWLHVQHFHOWNYDOL¿NƗFLMX ±YLƼXVãƗGDLQIRUPƗFLMDQHLQWHUHVƝ 3DPDWL]JOƯWƯEDVWUnjNXPVYLVELHåƗNYƝURMDPVVWDUSLQYDOƯGLHPDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP  $UƯNXUVXVYLƼLDSPHNOƝMXãLUHWLXQVNHSWLVNƗNQHNƗFLWLYƝUWƝLQYDOƯGXLHVSƝMDVLHJnjWL]JOƯWƯEX*DOYHQƗ SUREOƝPDDUNXUXYLƼLVDVNDUDVL]JOƯWRãDQƗVSURFHVƗYLVELHåƗNLUYLƼXSDãXYHVHOƯEDVVWƗYRNOLVXQYLƼL LUƺRWLPD]LQIRUPƝWLSDUL]JOƯWƯEDVLHJXYHVXQSDSLOGLQƗãDQDVLHVSƝMƗP±SXVHQRYLƼLHPSDUWƗPLUƺRWL YƗMLLQIRUPƝWLYDLYLVSƗUQDYLQIRUPƝWL6QLHG]RWSODãƗNXLQIRUPƗFLMXSDUFLOYƝNXDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP LHVSƝMƗPEnjWXLHVSƝMDPVSDOLHOLQƗWYLƼXLHVDLVWLL]JOƯWƯEƗXQYHLFLQƗWNRQNXUƝWVSƝMDVFHOãDQRV 7ƗSDWLHWHLFDPV19$YDLSURIHVLRQƗOƗVRULHQWƗFLMDVRUJDQL]ƗFLMƗPWXUSPƗNDNWƯYƗNNRQVXOWƝWLQYDOƯGXV QƗNDPƗV SURIHVLMDV L]YƝOƝ &LOYƝNLHP DU JDUƯJLHP NXVWƯEX YDL PDƼX UHG]HV G]LUGHV WUDXFƝMXPLHP PƝG] SLHWUnjNW LQIRUPƗFLMDV NƗGX SURIHVLMX ODEƗN L]YƝOƝWLHV ± NXUD SURIHVLMD EnjWX SLHSUDVƯWD XQ YLƼX YHVHOƯEDVVWƗYRNOLPDWELOVWRãD 3ƝWƯMXPVOLHFLQDNDDUOLHOƗNDMƗPJUnjWƯEƗPL]JOƯWƯEDVLHJXYƝVDVNDUDVLQYDOƯGLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHP /LHOƗNƗSUREOƝPDDUNXUXYLƼLHPMƗVDVNDUDVLHJnjVWRWL]JOƯWƯEXLUJUnjWƯEDVQRNƺnjVWOƯG]L]JOƯWƯEDVLHVWƗGHL 7RPƝUGDXG]LQRYLƼLHPSDXåYLHGRNOLNDLHVSƝMDVLQYDOƯGDPLHJnjWL]JOƯWƯEXDWNDUƯJDVQRSDãDFLOYƝND 1HUDXJRWLHVX]SƗUYLHWRãDQƗVJUnjWƯEƗPYLƼLNXUVXVLUDSPHNOƝMXãLSDWELHåƗNQHNƗFLOYƝNLDUQHUHG]DPR LQYDOLGLWƗWLYDLJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPâDMƗJUXSƗNRSXPƗL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVLUVDOƯG]LQRãLDXJVWV 7DV YƝOUHL] DSOLHFLQD FLN OLHOD QR]ƯPH L]JOƯWƯEDV LHJXYƝ LU SDãD LQYDOƯGD PRWLYƗFLMDL XQ YƝOPHL DWWƯVWƯW VDYDVSUDVPHVXQFHOWVDYXL]JOƯWƯEDVOƯPHQL9ƝOSODãƗNXLQYDOƯGXDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPLHVDLVWƯãDQRV L]JOƯWƯEƗYHLFLQƗWXWUDQVSRUWDQRGURãLQƗMXPVOƯG]L]JOƯWƯEDVLHVWƗGHL ƹRWLELHåLVDYDVSUDVPHVSLOQYHLGRWYƝODVLQYDOƯGLDUPDƼXWUDXFƝMXPLHP9LƼLDUƯLUYLVYDLUƗNLHLQWHUHVƝWL LQIRUPƗFLMƗ SDU L]JOƯWƯEDV LHJXYHV XQ SDSLOGLQƗãDQDV LHVSƝMƗP /ƯG] ãLP YLƼLHP PƗFƯEDV YLVYDLUƗN DSJUnjWLQƗMXVL NODVHV YDL NXUVD ELHGUX DWWLHNVPH XQ YLGHV SLHHMDPƯED L]JOƯWƯEDV LHVWƗGƝ 7DV QRUƗGD NDQƗNRWQƝLHWHLFDPVDSGRPƗWLHVSƝMDVSDGDUƯWVNROXXQDXJVWVNROXYLGLSLHPƝURWƗNXDUƯFLOYƝNLHPDU UHG]HVYDLG]LUGHVWUDXFƝMXPLHPYDLSLHJƗGƗWƯSDãDVDSPƗFƯEXSURJUDPPDVQHNOƗWLHQƝ1HYLVLHPXQ QHYLHQPƝULULHVSƝMDVXQYƝOƝãDQƗVPƗFƯEDVDSPHNOƝWVSHFLDOL]ƝWDMƗVVNROƗV 9LV]HPƗNƗLHVDLVWHL]JOƯWƯEƗLUYƝURMDPDSDJDVWRV7DMRVWLNDLLQYDOƯGXWXUSLQƗMXãLPƗFƯEDVSƝF LQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVXQDSPHNOƝMXãLNXUVXV/DLJDQLHVSƝMDVLHJnjWOƯG]YƝUWƯJXL]JOƯWƯEXSDJDVWRV QHYƝUWƝ ]HPƗN NƗ OLHODMƗV SLOVƝWƗV WRPƝU LQYDOƯGL LU PD]ƗN PRWLYƝWL NDXW NR GDUƯW VDYDV L]JOƯWƯEDV YDL SUDVPMXFHOãDQDL±QHYƝODVGDUƯWQHNR'DXG]LHP SDUL]JOƯWRãDQƗVLHVSƝMƗPQDYQHNƗGDV LQIRUPƗFLMDVEHWãƗGDLQIRUPƗFLMDQHPD]QHLQWHUHVƝ1HUDXJRWLHVX]WRNDODXNRVL]JOƯWƯEXLHJnjW ELHåƗNQHNƗFLWYLHWNDYƝJUnjWƯEDVQRNƺnjWOƯG]L]JOƯWƯEDVLHVWƗGHLXQSLOGƯWDSPHNOƝMXPDSUDVƯEDVWRPƝU
MƗVHFLQD ND JDOYHQDLV LHPHVOV PD]ƗNDL ãR FLOYƝNX LHVDLVWHL L]JOƯWƯEƗ LU PRWLYƗFLMDV WUnjNXPV 6YDUƯJL URVLQƗW XQ LHGURãLQƗW ãR DSG]ƯYRWR YLHWX LQYDOƯGXV WXUSLQƗW PƗFƯEDV XQ FHOW VDYX L]JOƯWƯEDV OƯPHQL SDSODãLQRWNXUVXSLHGƗYƗMXPXYDLSDGDURWHODVWƯJƗNXDSPHNOƝMXPDJUD¿NX

,QYDOƯGXGDUEDVSƝMDVXQGDUEDDSVWƗNƺL ,QYDOLGLWƗWHYLVELHåƗNPD]LQDFLOYƝND¿]LVNƗVLHVSƝMDVLQYDOƯGXNXULNƗGUHL]LUVWUƗGƗMXãLDW]ƯVW NDƗWUL¿]LVNLSLHNnjVWEHWSƝFQHOLHODVDWSnjWDVVSƝMWXUSLQƗWGDUEXLQYDOƯGXYDUYHLNWWLNDLQHOLHOX ƯVODLFƯJX¿]LVNDGDUEDDSMRPX5HWƗNLQYDOƯGLHPLUPD]LQƗMXãƗVJDUƯJƗVGDUEDVSƝMDV7DVQR]ƯPƝND OLHOƗNDMDLGDƺDLLQYDOƯGX L]ƼHPRWGDƺXLQYDOƯGXDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP EnjWXYLHJOƗNYHLNWGDUEXNDV SUDVDJDUƯJXQHYLV¿]LVNXSLHSnjOL /DL JDQ OLHOƗNƗ GDƺD VWUƗGƗMRãR LQYDOƯGX SDãL YDU QR]ƯPƯJL LHWHNPƝW VDYXV GDUED SLHQƗNXPXV XQ GDUEDWHPSXGDUEVYLƼLHPQHSDGRGDVYLHJOLDSWDXMƗWRDW]ƯVWNDELHåLYDLYLHQPƝUPƗMƗVQRGDUED DWJULHåDVSƗUJXUXãLGDUEVELHåLYDLYLHQPƝUUDGDVWUHVXƮSDãLJUnjWLLULQYDOƯGLHPDUJDUƯJDUDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP ,HPHVOV WDP NƗGƝƺ LQYDOƯGV VPDJL VWUƗGƗ XQ QR GDUED DWJULHåDV SƗUJXULV ELHåL YLHQ LU QHYLV WDV ND LQYDOƯGX GDUEƗ SƗUVORJRWX EHW JDQ WDV ND ãƗGL VWUƗGƗW L]YƝODV YLƼã SDWV ± FHQãRWLHV ODEƗNSDUƗGƯWVHYLYDLODEƗNL]GDUƯWXX]WLFƝWRGDUEX6YDUƯJLODLEDLGRWLHVQH]DXGƝWGDUEXYDLNƗGXFLWX LHPHVOXGƝƺLQYDOƯGVQHVOƝSWXVDYDVVDMnjWDVXQJUnjWƯEDVQRGDUEDGHYƝMDƻHPRWYƝUƗNDGDXG]LHP LQYDOƯGLHPVOLPƯEDLUSURJUHVƝMRãDUDNVWXUDSDVWƗYƯJVGDUEVSƗUVORG]HVDSVWƗNƺRVYDUYƝOYDLUƗN SDVOLNWLQƗWYHVHOƯEDVVWƗYRNOL /LHOƗNƗV GDƺDV LQYDOƯGX YHVHOƯED LU SLOQƯEƗ YLƼX SDãX URNƗV GDUEDYLHWD SDU WR ƯSDãL QHUnjSƝMDV 'DUELQLHNX REOLJƗWƗV YHVHOƯEDV SƗUEDXGHV QRGURãLQD GDUED GHYƝMX YHVHOƯEDV DSGURãLQƗãDQDV SROLVL±EHWGDUELQLHNXYDNFLQƗFLMX±GDUEDGHYƝMX3ƝGƝMRJDGXODLNƗGDUEDYLHWDX]REOLJƗWR YHVHOƯEDVSƗUEDXGLQRVnjWƯMXVLXQWRL]JƗMLVVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGXVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGXSDUãƗGX SƗUEDXGLQHPD]QH]LQD 6WUƗGƗMRãLHLQYDOƯGLQDYƯSDãLODELLQIRUPƝWLDUƯSDUGDUEDGURãƯEDVMDXWƗMXPLHP%njWXLHWHLFDPVYDLUƗN LQIRUPƝWLQYDOƯGXVSDUGDUEDYLGHVULVNDIDNWRULHP ƷƯPLVNLHP¿]LNƗOLHPHUJRQRPLVNLHPSVLKRVRFLƗOLHP WUDXPDWLVNLHPXF MRãREUƯGSDUWRYLƼLLQIRUPƗFLMXVDƼƝPXãLUHWL7DVPD]LQƗWXWXUSPƗNXYHVHOƯEDV SDVOLNWLQƗãDQƗVULVNX LQYDOƯGXX]VNDWDNDVOLPƯEDVWUDXPDVUH]XOWƗWƗ]DXGƝMXãLYDLUƗNQHNƗSXVLVDYXGDUEDVSƝMX âLV]HPDLVYHVHOƯEDVXQGDUEDVSƝMXSDãYƝUWƝMXPVNDYƝYLƼXVPHNOƝWLHVSƝMDVLHNƺDXWLHVGDUEDWLUJnj 7DþX MƗƼHP YƝUƗ ND LHPHVOL ]HPDP SDãYƝUWƝMXPDP LU QH WLNDL REMHNWƯYL EHW PƝG] DUƯ EDOVWƯWLHV FLOYƝND VXEMHNWƯYƗ L]MnjWƗ 3ƝWƯMXPV OLHFLQD ND ODLNDP HMRW XQ LOJƗNX ODLNX HVRW EH] GDUED NUƯWDV DUƯ LQYDOƯGDSƗUOLHFƯEDSDUVDYLHPVSƝNLHPYLƼãVƗNDS]LQƗWLHVNDGDUEDVSƝMDVLU]XGXãDVâLVSURFHVVYDU EnjWVDLVWƯWVJDQDUQHVSƝMXLOJVWRãXODLNXDWUDVWGDUEXJDQVDELHGUƯEDVDWWLHNVPLSUHWLQYDOƯGXNƗVOLPX FLOYƝNXNDVUH]XOWƗWƗOLHNDUƯSDãDPLQYDOƯGDPVDMXVWLHVQHSLOQYƝUWƯJL/DLJDQVDELHGUƯEDPƝG]VDDVLQƗWL X]WYHUWWLHãL¿]LVNXLQYDOLGLWƗWLSƝFSDãXLQYDOƯGXGRPƗPGDUEDVSƝMDVWƗVLHJnjãDQDQHLHWHNPƝYDLUƗNNƗ PDƼXWUDXFƝMXPLYDLJDUƯJƗVVOLPƯEDV

1RGDUELQƗWƯEDSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV ,QYDOLGLWƗWH YDU DWƼHPW FLOYƝNDP QRWHLNWDV VSƝMDV YDL DSJUnjWLQƗW NƗGX SLHQƗNXPX YHLNãDQX 3ƝF LQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVQRGDUELQƗWƯEDYLVSƗUQDYPDLQƯMXVLHVWLNDLLQYDOƯGX±YLƼLSDOLNXãLWDMƗSDãƗ DPDWƗWDMƗSDãƗX]ƼƝPXPƗSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVVWUƗGƗFLWƗSURIHVLMƗ3DUDVWLWLHNPDLQƯWD QHWLNDLQRGDUERãDQƗVEHWDUƯX]ƼƝPXPVNXUƗLQYDOƯGVVWUƗGƗ9LVELHåƗNQRGDUELQƗWƯEDVPDLƼXL]UDLVD JDUƯJƗVVDVOLPãDQDVYDLNXVWƯEXWUDXFƝMXPL1HVSƝMRWYDLUVSLOQYƝUWƯJLYHLNWOƯG]ãLQƝMRVGDUEDSLHQƗNXPXV FLOYƝNLNXUXVVNƗUXãDVãƯVVOLPƯEDVWUDXPDVL]YƝODVFLWXQRGDUERãDQRVFLWƗX]ƼƝPXPƗ'DUEDPMDXQƗ SURIHVLMƗELHåLYLHQMƗDSJnjVWMDXQDNYDOL¿NƗFLMDWƗGƝMƗGLLQYDOƯGXSƗUNYDOL¿NƗFLMDVMDXWƗMXPVLUƗUNƗUWƯJL DNWXƗOV 6LWXƗFLMƗNDGVDJODEƗWOƯG]ãLQƝMRQRGDUERãDQRVYDLUVQDYLHVSƝMDPVSƗUNYDOL¿FƝãDQƗVSDOƯG]DSJnjW MDXQXSURIHVLMXXQLHƼHPWOƯG]YƝUWƯJXDPDWXNƗSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVYDLSDWDWWƯVWƯWVDYXNDUMHUX DXJVWƗNƗOƯPHQƯ7XUSUHWƯWLHPNXULHPQDYELMXVLLHVSƝMDVDJODEƗWHVRãRQRGDUERãDQRVXQNXULWRPƝU QHSƗUNYDOL¿FƝMDVQƗNDVVDPLHULQƗWLHVDU]HPƗNDVNYDOL¿NƗFLMDVWHKQLVNLHPGDUELHP %LHåL YLHQ LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDL VHNR NDUMHUDV NULWXPV ± LQYDOƯGL QRQƗN QHNYDOL¿FƝWX VWUƗGQLHNX DVLVWHQWXYDLWHKQLVNRGDUELQLHNXDPDWƗâLVNDUMHUDVNULWXPVSDUDVWLQHQRWLHNYLHQDX]ƼƝPXPDLHWYDURV ± WLNDL QHOLHOX GDƺX LQYDOƯGX SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV X]ƼƝPXPƗ SƗUYLU]D ]HPƗNƗ DPDWƗ 3DUDVWL LQYDOƯGVQRGDUEDDL]LHWXQSƝFWDPX]VƗNFLWXQRGDUERãDQRVFLWƗX]ƼƝPXPƗ/DEƗNDVL]UHG]HVVDJODEƗW LHƼHPWRDPDWXVDYƗX]ƼƝPXPƗXQQHPDLQƯWQRGDUERãDQRVLUWLHPLQYDOƯGLHPNXULSLUPVLQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDVLUELMXãLODELNRQNUƝWƗVMRPDVVSHFLƗOLVWL'DUEDGHYƝMVãƗGƗVLWXƗFLMƗYDUQƗNWSUHWƯSLHGƗYƗMRW HODVWƯJƗNXGDUEDODLNXXQSLHOƗJRMRWYLGL
1RLHSULHNãƝMƗVGDUEDYLHWDVLQYDOƯGLSDUDVWLDL]LHWSDãL.ƗDL]LHãDQDVLHPHVOXYLVELHåƗN PLQ YHVHOƯEDVVWƗYRNOLNDVQHƺƗYDWXUSLQƗWYHLNWOƯG]ãLQƝMRVSLHQƗNXPXV5HWLVDVWRSDPDVVLWXƗFLMDVNDG LQYDOƯGVPDLQƯMLVGDUEDYLHWXEHWVDJODEƗMLVWRSDãXDPDWXSURIHVLMX&LWRVX]ƼƝPXPRVSDUDVWLLQYDOƯGV VWUƗGƗ]HPƗNƗDPDWƗYLƼãWLHNÄDWVYLHVWV´VROLDWSDNDƺVDYƗNDUMHUƗ6YDUƯJLVHNRWOƯG]LODLSDULHPHVOX NƗGƝƺGDUEDGHYƝMLOLHG]LQYDOƯGLHPLHƼHPWDXJVWƗNXNYDOL¿NƗFLMDLDWELOVWRãXDPDWXQHNƺnjWXDULQYDOLGLWƗWL VDLVWƯWLHDL]VSULHGXPL-DVDYƗX]ƼƝPXPƗLQYDOƯGDSUDVPHVXQLHPDƼDV]LQDWDGFLWƗSDUWƗPMƗSƗUOLHFLQD QRMDXQDXQDL]VSULHGXPLHPYDUEnjWEnjWLVNDORPD .RSXPƗVWUƗGƗMRãRLQYDOƯGXLUL]MXWXãLMHENƗGDYHLGDQHJDWƯYXQHLHFLHWƯJXDWWLHNVPLGDUEDYLHWƗ VDNDUƗDUVDYXLQYDOLGLWƗWL3ƗUVYDUƗãƗGDDWWLHNVPHL]MXVWDQRNROƝƧLHP1HJDWƯYƗDWWLHNVPHYLVELHåƗN L]SDXåDV WƗ ND LQYDOƯGX QHLHVDLVWD X]ƼƝPXPD VRFLƗODMƗ G]ƯYƝ WLHN X]WLFƝWL PD]ƗN VYDUƯJL GDUEL YDL PDNVƗPD]ƗNQHNƗFLWLHP,QWHUHVDQWLNDELHåƗNQHJDWƯYXDWWLHNVPLƯSDãLQRGDUEDGHYƝMDSXVHVL]MnjW WLHLQYDOƯGLNXULVWUƗGƗWDMƗSDãƗX]ƼƝPXPƗNXUSLUPVLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDV7DVQRUƗGDNDSDOLHNRW WDMƗSDãƗX]ƼƝPXPƗQHYLHQPƝULUYLHJOLDESXVƝMLSLHƼHPWMDXQRVLWXƗFLMXUƝƷLQƗWLHVDUWRXQDGHNYƗWL UƯNRWLHV,WƯSDãLWƗGƝƺNDVNDLGUƗDWPLƼƗYƝOLUDJUƗNDLVDWWLHFƯEXPRGHOLV JDGƯMXPXLHPHVOVDL]LHãDQDLQRGDUEDLUGDUEDGHYƝMV9LVELHåƗNGDUEDGHYƝMDGƝƺQRGDUED DL]JƗMXãLLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV7LHãL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVYLVELHåƗNLQYDOƯGL L]MnjWQHJDWƯYXDWWLHNVPLQRNOLHQWXSXVHVXQWRNDNOLHQWLPD]ƗNX]WLFDV/ƯG]DUWRLQYDOƯGLHPQHODESUƗW X]WLFGDUEXDUNOLHQWLHPXQDUƯPDNVƗPD]ƗN7ƗSDWWLHãLOLHODMƗVSLOVƝWƗVLQYDOƯGLELHåƗNWLHNDWVWXPWLQR X]ƼƝPXPDVDELHGULVNƗVG]ƯYHV7DVQRUƗGDNDWLHãL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVSDVWƗYOLHOƗNLH DL]VSULHGXPLSUHWLQYDOƯGLHPYLƼLNƗJUXSDWLHNDWVWXPWLXQL]ROƝWL.OLHQWXXQYLVDVVDELHGUƯEDVX]WYHUH UDGDDUƯGDUEDGHYƝMLHP]LQƗPXVSLHGLHQXDWWLHFƯEƗX]LQYDOƯGXQRGDUELQƗãDQX0DLQRWLHVVDELHGUƯEDV DWWLHNVPHLDUƯGDUEDGHYƝMLODESUƗWƗNQRGDUELQƗVLQYDOƯGXV 6DYVWDUSƝMRDWWLHFƯEXSUREOƝPDVYLVELHåƗNOLHNDL]LHWQRGDUEDFLOYƝNLHPDUPDƼXWUDXFƝMXPLHP PDLQƯMXãLGDUEXNROƝƧXGƝƺ.ƗQHJDWƯYDVDWWLHNVPHVL]SDXVPLNROHNWƯYƗYLƼLELHåLPLQQHLHVDLVWƯãDQX X]ƼƝPXPD VRFLƗODMƗ G]ƯYƝ ,QYDOƯGL DU PDƼX WUDXFƝMXPLHP QHJDWƯYX DWWLHNVPL VDMnjW QH WLNDL QR GDUEDELHGULHPEHWELHåLYLHQDUƯQRNODVHVELHGULHPPƗFƯEXODLNƗ9DUVHFLQƗWNDYDLQXãƯVLQYDOƯGX JUXSDVYDMDG]ƯEDVNDXWNƗGƗPƝUƗWUDXFƝYDLDSJUnjWLQDDSNƗUWƝMRVL]UDLVRWQHJDWƯYXDWWLHNVPLYDLDUƯ NROƝƧLQHSURWDGHNYƗWLL]WXUƝWLHVXQNRPXQLFƝWDUãƗGLHPFLOYƝNLHPDL]VNDURWLQYDOƯGXMnjWDV 7RPƝUYLVELHåƗNQHJDWƯYXDWWLHNVPLGDUEDYLHWƗL]MnjWFLOYƝNLDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHP  9LƼLMnjWNDELHåLYLHQWLHNX]WLFƝWLJUnjWƗNLGDUELEHWPDNVƗVOLNWƗNQHNƗFLWLHP6DOƯG]LQƗMXPƗDUSƗUƝMLHP YLƼLMnjWDVGLVNULPLQƝWLXQQHDWELOVWRãLQRYƝUWƝWL7ƗSDWYLƼLELHåLMnjWDVL]ROƝWLQRX]ƼƝPXPDVDELHGULVNƗV G]ƯYHV7DVDSOLHFLQDNDVDELHGUƯEƗYDOGDQRWHLNWLVWHUHRWLSLSDUFLOYƝNLHPDUJDUƯJƗPVDVOLPãDQƗPNDV YDUSDVOLNWLQƗWDWWLHNVPLSUHWãLHPFLOYƝNLHPXQNDYƝWYLƼXLHNƺDXãDQRVGDUEDNROHNWƯYƗ

1HVWUƗGƗMRãRLHNƺDXãDQƗVGDUEDWLUJnjSUREOƝPDVXQãƷƝUãƺL $SOnjNRMRWQHVWUƗGƗMRãRJUXSXVYDUƯJLDW]ƯPƝWNDOLHOƗNƗGDƺD±UHVSRQGHQWXDJUƗNLUVWUƗGƗMXãL DOJRWXGDUEXXQWLNDLYLVSƗUQHNDGQDYVWUƗGƗMXãL1HPD]ƗNVYDUƯJVLUYƝOFLWVãƯMDXWƗMXPDDVSHNWV ± OLHOƗNƗ GDƺD  QHVWUƗGƗMRãR LU EH] GDUED MDX YDLUƗN QHNƗ JDGXV 8Q QDY QRVOƝSXPV ND MR LOJƗN FLOYƝNV QHVWUƗGƗ MR JUnjWƗN LU VDPHNOƝW GDUEX XQ DWJULH]WLHV GDUED G]ƯYƝ 7R DSOLHFLQD GDXG]X SƝWƯMXPXUH]XOWƗWLGDåƗGƗVPƝUƷDJUXSƗV'RPƗMRWSDUGDUEDWLUJXVSROLWLNDVYHLGRãDQXEnjWXMƗSDUHG] NRQNUƝWDSDOƯG]ƯEDXQDWEDOVWVWLHPFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLNXULYƝODVDWJULH]WLHVGDUEDWLUJnjSƝFLOJƗND SƗUWUDXNXPD 7XUNOƗW MƗƼHP YƝUƗ ND OLHOƗNƗ GDƺD QR LOJVWRãL QHVWUƗGƗMRãDMLHP GDUEX SƗUWUDXNXãL SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV XQ LHVSƝMDPV GDUED WLUJnj YDU DWJULH]WLHV SDYLVDP FLWƗ VWDWXVƗ /LHOD GDƺD QR YLƼLHP LHVSƝMDPV YDLUV QHVSƝM YHLNW LHSULHNãƝMRV SLHQƗNXPXV VWUƗGƗW LHSULHNãƝMRV DSVWƗNƺRV XQ DU LHSULHNãƝMRVORG]L.RQNUƝWLHSDVƗNXPLãDMƗJDGƯMXPƗYDUƝWXEnjWVDLVWƯWLDUSURIHVLRQƗOƗVRULHQWƗFLMDVXQ SURIHVLRQƗOƗVSƗUNYDOL¿NƗFLMDVLHVSƝMXQRGURãLQƗãDQX 'DUEDSƗUWUDXNãDQDVLHPHVOVYDLUXPƗJDGƯMXPLELMLVYHVHOƯEDVVWƗYRNOLV 7RPƝUGDWLOLHFLQDND WDVQDYYLHQƯJDLVEnjWLVNDLVLHPHVOV.DWUVSLHNWDLVUHVSRQGHQWVELMLVVSLHVWVSƗUWUDXNWGDUEXX]ƼƝPXPD OLNYLGƗFLMDVGƝƺ±WƗWDGWLFLVDWODLVWV%njWƯEƗX]ãLHPFLOYƝNLHPEnjWXDWWLHFLQƗPLWLHSDãLSDVƗNXPLNDVX] MHENXUXFLWXVDELHGUƯEDVORFHNOLNXUãSDOLFLVEH]GDUED-DXWƗMXPVWLNDLYDLYHVHOƯEDVVWƗYRNOLVXQGDUED VSƝMDVƺDXMãLHPFLOYƝNLHPNRQNXUƝWGDUEDWLUJnjX]YLHQOƯG]ƯJLHPQRVDFƯMXPLHPDUFLWLHPFLOYƝNLHP 7LH NDV GDUEX PHNOƝMXãL EHW QDY VSƝMXãL DWUDVW YLVELHåƗN NƗ LHPHVOX QHYHLNVPHL PLQ X]ƼƝPƝMD YDGƯWƗMDQHYƝOƝãDQRVSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXDULHUREHåRWƗPGDUEDVSƝMƗP2WUVELHåƗNPLQƝWDLVLHPHVOVLU QHSLHFLHãDPƗVL]JOƯWƯEDVWUnjNXPV5HWƗNPLQƝWLWƗGLIDNWRULNƗLQIRUPƗFLMDVWUnjNXPVYLGHVQHSLHPƝURWƯED FLOYƝNLHPDUƯSDãDPYDMDG]ƯEƗPSLHGƗYƗWƗDWDOJRMXPDDSMRPVXWW 1HSLHFLHãDPƗVSDOƯG]ƯEDVDSMRPVXQIRUPDOLHOƗPƝUƗDWNDUƯJDQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD -HENXUDSDOƯG]ƯEDVIRUPDVDOƯG]LQRãLPD]ƗNQHSLHFLHãDPDSHUVRQƗPDUQHUHG]DPRLQYDOLGLWƗWL1R ãƯVJUXSDVWLNDLUHVSRQGHQWXX]VNDWDNDQHSLHFLHãDPDVSHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGHDSWDXMƗWR LQWHUHVƝMDVSDUDSPƗFƯEDVNXUVLHPWƗOƗNL]JOƯWƯEX
6DYXNƗUWVSHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGHXQMRƯSDãLVSHFLƗODWUDQVSRUWDQRGURãLQƗãDQDX]GDUED YLHWX YDL LHVSƝMD VWUƗGƗW PƗMƗV YLVYDLUƗN QHSLHFLHãDPD LQYDOƯGLHP DU NXVWƯEX XQ PDƼX WUDXFƝMXPLHP 0LQƝWRJUXSXUHVSRQGHQWLLUOLHOƗNƗPƝUƗQHNƗFLWLLQWHUHVƝMDVSDUNXUVLHPDSPƗFƯEX6SHFLDOL]ƝWXGDUED YLHWXL]YHLGƝYDLLHVSƝMƗVWUƗGƗWPƗMƗVMRƯSDãLLHLQWHUHVƝWLFLOYƝNLDUFLWXGRPLQƝMRãRLQYDOLGLWƗWHVYHLGX $WELOGHVX]ãRMDXWƗMXPXYƝOUHL]DSOLHFLQDNDULVLQRWLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVSUREOƝPDVãRVDELHGUƯEDV JUXSXQHYDUDSOnjNRWNƗYLHQRWXYHVHOXPX&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYDMDG]ƯEDVXQLHVSƝMDVQRGDUELQƗWƯEDV MRPƗ LU ƗUNƗUWƯJL DWãƷLUƯJDV XQ OLHOƗ PƝUƗ WƗV DWNDUƯJDV QR LQYDOLGLWƗWHV YHLGD JUXSDV âƯ YDMDG]ƯEX XQ VSƝMXGDXG]YHLGƯEDEnjWXMƗƼHPYƝUƗJDQGDUEDWLUJXVSROLWLNDVYHLGRWƗMLHPXQUHDOL]ƝWƗMLHPJDQGDUED GHYƝMLHPODLWXUSPƗNULVLQƗWXXQVHNPƝWXLQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj

']ƯYHVYLHWDVXQGDUEDYLHWDVYLGHVDWELOVWƯED /DLLQYDOƯGVUDWLƼNUƝVOƗVSƝWXMXVWLHVSLOQYƝUWƯJLXQL]PDQWRWLHVSƝMDVNDVSLHHMDPDVFLWLHPVDELHGUƯEDV ORFHNƺLHPQHSLHFLHãDPVYHLNWDWELOVWRãXVYLGHVSLHOƗJRMXPXV±SLUPNƗUWMDXSDãDLQYDOƯGDG]ƯYHVYLHWƗ 1HSLHPƝURWD YLGH QH WLNDL PD]LQD LQYDOƯGD SDãYƝUWƯEDV VDMnjWX EHW YDU NƺnjW SDU QHSƗUYDUDPX ãƷƝUVOL WXUSPƗNDV DSPƗFƯEDV YDL QRGDUELQƗWƯEDV X]VƗNãDQƗ 'LHPåƝO VLWXƗFLMDV NDG G]ƯYHVYLHWD LU SLOQƯEƗ SLHPƝURWDLQYDOƯGD±UDWLƼNUƝVODOLHWRWƗMDYDMDG]ƯEƗPãREUƯGLUUHWXPV3LOQƯEƗSLHOƗJRWDG]ƯYHVYLHWDLU UDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGXUDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGXX]VNDWDNDYLƼXG]ƯYHVYLHWDLUGDƺƝMLSLHOƗJRWDVDYXNƗUW QRUƗGDNDWƗQDYSLHOƗJRWD-ƗDW]ƯPƝNDQRWLHPNXUXG]ƯYHVYLHWDQDYSLHOƗJRWDUDWLƼQLHND YDMDG]ƯEƗPLQYDOLGLWƗWLLHJXYXãLMDXSLUPVYDLUƗNQHNƗJDGLHP7ƗGƝMƗGLQDYSDPDWDX]VNDWƯWNDãLH SLHOƗJRMXPLQHVDƼHPRWƗUƝMXDWEDOVWXQƗNRWQƝWLNVYHLNWL,]YHLGRMXVLHVUDWLƼNUƝVOXLQYDOƯGXJUXSDNDV LOJVWRãLG]ƯYRDSVWƗNƺRVNDVSDWVDYƗVPƗMƗVQHƺDXMMXVWLHVSLOQYƝUWƯJL 1HSLHƼHPDPD LU DUƯ VLWXƗFLMD LQYDOƯGX GDUEDYLHWƗV LQYDOƯGX DU NXVWƯEX WUDXFƝMXPLHP YLGHV SLHHMDPƯED X]ƼƝPXPƗ QHDSPLHULQD %LHåƗNDLV SLHHMDPƯEDV DVSHNWV NDV QHDSPLHULQD LQYDOƯGXV DU NXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPLUWDVNDQDYLHNƗUWRWDVX]EUDXNWXYHVWXUNXUWƗVEnjWXQHSLHFLHãDPDV7ƗGƝMƗGL LQYDOƯGDPUDWLƼNUƝVOƗLU¿]LVNLQHLHVSƝMDPLLHUDVWLHVGDUEDYLHWƗ7ƗNƗãLHSLHOƗJRMXPLPƝG]EnjWGƗUJL WRQRGURãLQƗãDQDLEnjWXLHWHLFDPVVQLHJW]LQƗPXDWEDOVWXX]ƼƝPXPLHPDUƯQRSDãYDOGƯEƗP'DXG]XV NXVWƯEXLQYDOƯGXVQHDSPLHULQDDUƯWDVNDMƗSƗUYLHWRMDVOLHORVDWWƗOXPRVKLJLƝQDVWHOSDVQDYSLHOƗJRWDV VOLHNãƼL ãDXUDV GXUYLV QDY SLHWXUƝãDQƗV VWLHƼX XWPO XQ QDY DWSnjWDV YLHWX 'DUED WHOSDV XQ GDUED YLHWDV LHNƗUWRMXPV LQYDOƯGLHP JUnjWƯEDV UDGD UHWƗN ± WLNDL LQYDOƯGX GDUED YLHWƗ QHSLHFLHãDPLH SLHOƗJRMXPLQDYYHLNWL /LHOƗNƗGDƺDGDUEDGHYƝMXSƝFLQYDOƯGXGRPƗPL]UƗGDVDSUDWQLXQSUHWLPQƗNãDQXFHQãRWLHVVDYX LHVSƝMXUREHåƗVSDOƯG]ƝWSLHOƗJRWGDUEDYLHWXDWELOVWRãLLQYDOƯGDYDMDG]ƯEƗP7LNDLDSWDXMƗWRQRUƗGD NDYLƼLHPGDUEDGHYƝMVELMDMƗSƗUOLHFLQDEHWJDGƯMXPXGDUEDGHYƝMVYLVSƗUQHYƝOƝMƗVQHNRGDUƯW /LHOƗNƗVSUREOƝPDVUDGDWDVNDQHYLHQPƝUGDUEDGHYƝMLHPLUL]SUDWQHSDUWRNDVWLHãLQHSLHFLHãDPV LQYDOƯGLHP NXULHP YDMDG]ƯJV VSHFLƗOV DSUƯNRMXPV YDL YLGHV SLHOƗJRMXPL -D SDWV LQYDOƯGV YDL ƗUVWV QHLQIRUPƝVGDUEDGHYƝMXSDULQYDOƯGDYDMDG]ƯEƗPGDUEDGHYƝMVãRVSLHOƗJRMXPXVDUƯQHSLHGƗYƗVXQ LHVSƝMDVWRVVDƼHPWEnjVPD]DV 7LNDL DSWXYHQL SXVƝ JDGƯMXPX LQYDOƯGL YDU SDWHLNW ND X]VƗNRW GDUEX GDUED GHYƝMV LQWHUHVƝMƗV SDU ƯSDãDMƗP LQYDOƯGD YDMDG]ƯEƗP YLGHV SLHOƗJRãDQDV MRPƗ âƗGD LQWHUHVƝãDQƗV UDNVWXUƯJD WDG NDG FLOYƝNDPLUUHG]DPDLQYDOLGLWƗWH±YDLQXNXVWƯEXWUDXFƝMXPLYDLPDƼXWUDXFƝMXPL7XUSUHWƯSLHPƝUDP SDULQYDOƯGXDUJDUƯJDUDNVWXUDWUDXFƝMXPLHPYDMDG]ƯEƗPJDGƯMXPXGDUEDGHYƝMVQHLQWHUHVƝMƗV 6YDUƯJLPD]LQƗWDL]VSULHGXPXVVDELHGUƯEƗNDVVDLVWƯWLDUJDUƯJDMƗPVOLPƯEƗP7DVURVLQƗWXLQYDOƯGXV DWNOƗWƗN UXQƗW SDU VDYƗP SUREOƝPƗP QHEDLGRWLHV VDƼHPW QHJDWƯYX DWWLHNVPL QR NROƝƧX SXVHV YDL ]DXGƝWGDUEX /LHOƗNDV JUnjWƯEDV SƗUOLHFLQƗW GDUED GHYƝMX SDU QHSLHFLHãDPDMLHP SLHOƗJRMXPLHP LU FLOYƝNLHP DU QHUHG]DPR LQYDOLGLWƗWL ,HVSƝMDPV GDUED GHYƝMV QHUHG] NƗGƝƺ ãƗGL SLHOƗJRMXPL QHSLHFLHãDPL MR QHL]SURWSUREOƝPDVEnjWƯEXXQQHYDUSDWVSDUWRSƗUOLHFLQƗWLHV,HWHLFDPVYDLUƗNLQIRUPƝWGDUEDGHYƝMXV SDU WR NƗGDV VHNDV YDU L]UDLVƯW QHUHG]DPƗ LQYDOLGLWƗWH NƗGL SLHOƗJRMXPL GDUED YLHWƗ XQ NƗSƝF EnjWX QHSLHFLHãDPL 9LGHVSLHHMDPƯEDVMRPƗƯSDãLVDWUDXFRãDLUVLWXƗFLMDPD]ƗNDMƗVSLOVƝWƗVXQFLHPDWRV7LNDLUDWLƼNUƝVOX LQYDOƯGXG]ƯYHVYLHWDLUSLHOƗJRWDLQYDOƯGDYDMDG]ƯEƗPEHWG]ƯYRYLGƝNDVYLƼLHPQDYSLHOƗJRWD $UƯGDUEDYLHWDVODXNRVLQYDOƯGLHPLUSLHOƗJRWDVUHWL6WDUSWLHPNXULHPLUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLOLHODMƗV SLOVƝWƗVYLGLSDUSLHPƝURWXDW]ƯVWFLWƗVSLOVƝWƗV±EHWODXNRV±WLNDL9DUVHFLQƗWNDYLGHV SLHOƗJRãDQDVSURFHVVGDXG]VWUDXMƗNLUDWWƯVWƯMLHVOLHODMƗVSLOVƝWƗVEHWFLWXUYLGHVSLHOƗJRãDQƗYHLFDPV YƝOGDXG]GDUED 7DþX VLWXƗFLMDV X]ODERãDQRV YDU NDYƝW GDUED GHYƝMX SDJDVWRV QHLHLQWHUHVƝWƗ DWWLHNVPH 5ƯJƗ XQ YDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVGDUEDGHYƝMLUHL]QROƝPXãLQRGDUELQƗWLQYDOƯGXLUDUƯJDWDYLDWELOVWRãLSLHOƗJRW GDUED YLGL 7XUSUHWƯ SDJDVWRV GDUED GHYƝMX QHYƝOƝMDV GDUƯW QHNR YLGHV SLHOƗJRãDQDL LQYDOƯGD YDMDG]ƯEƗP,HVSƝMDPVWDVVDLVWƯWVDUPD]ƗNƗP¿QDQVLƗODMƗPLHVSƝMƗP
6DELHGUƯEDVDWWLHNVPHVXQPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVYƝUWƝMXPV &LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQƗVVDELHGUƯEDVG]ƯYƝQDYXQQHGUƯNVWEnjWWLNDLSDãXLQYDOƯGXSUREOƝPD .DWUDLLQYDOƯGXJUXSDLQHSLHFLHãDPVFLWDYHLGDDWEDOVWV±GDƺDLWLNDLYLHQOƯG]ƯJDVLHVSƝMDVDUFLWLHPXQ SVLKRORƧLVND SDOƯG]ƯED GDƺDL ± DWYLHJORMXPL GDUEƗ YLGHV SLHHMDPƯEDV X]ODERMXPL GDƺDL VRFLƗOV XQ PDWHULƗOV DWEDOVWV YDL NRSãDQD %HW YLVLHP FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWL QHDWNDUƯJL QR VOLPƯEDVWUDXPDV UDNVWXUDLUQHSLHFLHãDPDDWEDOVWRãDXQVDSURWRãDDWWLHNVPHQRVDELHGUƯEDVSXVHV 3DãXUHVSRQGHQWXVNDWƯMXPƗVDELHGUƯEDVDWWLHNVPHSUHWLQYDOƯGLHPELHåƗNWLHNYƝUWƝWƗNƗQHLWUƗOD ±WƗX]VNDWDSXVH DSWDXMƗWR7RPƝUYDLUƗNQHNƗFHWXUWƗGDƺD UHVSRQGHQWXUDNVWXURWRNƗ QHJDWƯYX 9DU VDVNDWƯW DWãƷLUƯEX WHQGHQFL VDOƯG]LQRW DWWLHNVPHV YƝUWƝMXPX SLOVƝWƗ XQ ODXNRV .Ɨ QHJDWƯYX VDELHGUƯEDVDWWLHNVPLELHåƗNYƝUWƝMXãLOLHOƗNDMƗVSLOVƝWƗVLWƯSDãL5ƯJƗG]ƯYRMRãLHFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWL &LOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVVDELHGUƯEƗYDL±JOXåLSUHWƝML±DWVWXPWƯEXƺRWLOLHOƗPƝUƗQRVDNDLNGLHQDV NRQWDNWLXQVRFLƗODLVDWEDOVWVNRYLVSLUPƗPNƗUWƗPQRGURãLQDƧLPHQH7DVLHWHNPƝQHWLNDLDWVWXPWƯEDVXQ L]ROƝWƯEDVQRVDELHGUƯEDVVDMnjWXEHWDUƯGDåƗGXUHVXUVXSLHHMDPƯEXXQG]ƯYHVNYDOLWƗWLNRSXPƗ 1RYLHQDVSXVHVƧLPHQHQRGURãLQDPRUƗOXXQ¿]LVNXDWEDOVWXEHWWDMƗSDãƗODLNƗFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL LUOƯG]WLHVƯJVVDYDVƧLPHQHVORFHNOLVOƯG]DWELOGƯJVSDUƧLPHQHVPDWHULƗORXQJDUƯJRODENOƗMƯEX9DLUƗN QHNƗSXVHL LQYDOƯGXJDOYHQDLVL]WLNDVDYRWVLULQYDOLGLWƗWHVSHQVLMDDSWXYHQLWUHãGDƺDL WƗLU GDUEDDSPDNVD JDGDMnjOLMƗ/DWYLMƗQRWHLNWƗL]WLNDVPLQLPXPDSDWƝULƼDJUR]DYƝUWƯEDELMD/V,HJnjWLH DSUƝƷLQLOLHFLQDNDƧLPHQƝVNXUƗVG]ƯYRLQYDOƯGLYLGƝMLHLHQƗNXPLX]FLOYƝNXLU/V YLVELHåƗN /V XQ NRSXPƗ ãƗGX ƧLPHƼX G]ƯYR ]HP QRWHLNWƗ L]WLNDV PLQLPXPD $UƯ DSOnjNRMRW UHVSRQGHQWX NRSDVVDGDOƯMXPXSƝFLHQƗNXPLHPNYLQWLOƝVUHG]DPVNDPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVOƯPHQLVƧLPHQƝVNXUƗV G]ƯYRFLOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUVDOƯG]LQRãL]HPV&HWXUWƗVNYLQWLOHVDXJãƝMƗUREHåDVDVQLHG]/VXQLU WLNDLQHGDXG]DXJVWƗNDSDUQRWHLNWRL]WLNDVPLQLPXPX6DOƯG]LQRWLHQƗNXPXDSMRPXL]ODVHVDSDNãNRSƗV MƗVHFLQDNDSUHWƝMLSURJQR]ƝPLQYDOƯGLHPNXULG]ƯYRYLHQLSDãLQHEnjWQDYVOLNWƗNLHPDWHULƗOLHDSVWƗNƺL ƻHPRWYƝUƗWRNDYDLUXPVƧLPHƼXG]ƯYR]HPL]WLNDVPLQLPXPDFLOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHJXOGƯMXPV ƧLPHQHVEXGåHWƗLUƺRWLVYDUƯJVPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVUHVXUVV%njWLVNLDWãƷLUDVLHQƗNXPXOƯPHQLVƧLPHQƝV NXUƗV LQYDOƯGV LU QRGDUELQƗWV VWUƗGƗ DSPDNVƗWX GDUEX XQ ƧLPHQƝV NXUƗV QHVWUƗGƗ 6DGDOƯMXPV SD NYLQWLOƝPPDLQƗVWLHãLSURSRUFLRQƗOLQRGDUELQƗWƯEDVUƗGƯWƗMLHP=HPƗNDMƗVWUƯVNYLQWLOƝVNRQFHQWUƝWL ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRQHVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGVXQRWUƗGL±ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGV SLHGHUSLHWULPDXJVWƗNDMƗPLHQƗNXPXJUXSƗP &LOYƝNX DU LQYDOLGLWƗWL DSWDXMDV UH]XOWƗWL OLHFLQD ND SDVWƗY EnjWLVND VDLVWƯED VWDUS QRGDUELQƗWƯEDV VWDWXVXLHNƺDXãDQRVGDUEDWLUJnjXQVRFLƗORDWVWXPWƯEXNRUDNVWXURUHVXUVXSLHHMDPƯEDXQWRDSJnjãDQDV LHVSƝMDV %njWLVNL DWãƷLUDV NƗ G]ƯYHV NYDOLWƗWHV VXEMHNWƯYDLV QRYƝUWƝMXPV WƗ DUƯ REMHNWƯYLH LQGLNDWRUL WR UHVSRQGHQWXNRSƗNXULVWUƗGƗDOJRWXGDUEXLUX]ƼƝPƝMLXQWRYLGnjNXULQDYQRGDUELQƗWL7DVYƝOUHL] DSOLHFLQDNDQRGDUELQƗWƯEDVXQL]JOƯWƯEDVSROLWLNDVYHLGRWƗMLHPEnjWXMƗVHNPƝGDåƗGXQRGDUELQƗWƯEDV IRUPXXQYHLGXDWWƯVWƯEDNDVEnjWXYƝUVWDVX]DWãƷLUƯJXLQYDOLGLWƗWHVJUXSXSƗUVWƗYMXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj

6RFLƗOƗDWEDOVWDWƯNOLXQLHVDLVWƯãDQƗVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝ 1R]ƯPƯJD ORPD WDMƗ NƗ YHLGRVLHV LQYDOƯGD DWWLHNVPHV FLN YHLNVPƯJL YLƼã VSƝV DWUDVW VHY YLHWX VDELHGUƯEƗ XQ GDUED WLUJnj LU LNGLHQDV NRQWDNWLHP XQ VRFLƗOƗ DWEDOVWD WƯNODP ,QGLYƯGD SULPƗUƗ JUXSD NDVVQLHG]DWEDOVWXXQSDOƯG]ƯEXLUƧLPHQH7RPƝUSƝWƯMXPVSDUƗGDNDLQYDOƯGLVDOƯG]LQƗMXPƗDUFLWLHP /DWYLMDV LHG]ƯYRWƗMLHP UHWƗN VSƝM DWUDVW SDUWQHUL ODL YHLGRWX NRSG]ƯYL DSWDXMƗWR QHNDG QDY ELMXãL SUHFƝMXãLHVƮSDãLYƗMDVL]UHG]HVDWUDVWSDUWQHULLUWLHPNXULMDXSLHG]LPXãLDULQYDOLGLWƗWL±QHNDG QDYSUHFƝMXãLHVLQYDOƯGX WDLVNDLWƗQRLQYDOƯGLHPUDWLƼNUƝVOƗ G]ƯYRYLHQL /LHOƗNƗ GDƺD LQYDOƯGX  VDWLHNDV DU GUDXJLHP WRPƝU NRQWDNWƝãDQƗV SDPDWƗ QHQRWLHN ELHåL 'DXG]ELHåƗNLQYDOƯGLSDYDGDODLNXPƗMƗV±VNDWRWLHV79YDLODVRWDYƯ]HV 6DWLNWLHV DU FLOYƝNLHP SDXVW VDYXV X]VNDWXV LHJnjW MXULGLVNX LQIRUPDWƯYX XQ SVLKRORƧLVNX DWEDOVWX LQYDOƯGLYDUDUƯGDåƗGƗVLQYDOƯGXELHGUƯEƗVXQRUJDQL]ƗFLMƗVDSWDXMƗWRLUNƗGDVLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMDV ELHGUL*DOYHQDLVLHPHVOVGDOƯEDLãDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVLULHVSƝMDVDVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗP 7LHãLãƯLHPHVODGƝƺLQYDOƯGLODESUƗWL]YƝODVGDOƯEXPD]ƗNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVSLHPƝUDP6XVWHQWR/DWYLMDV 1HUHG]ƯJRELHGUƯED$LFLQƗMXPV7HYƮSDãLVYDUƯJLVDVWDSWFLOYƝNXVDUOƯG]ƯJƗPSUREOƝPƗPLULQYDOƯGLHP OƯG]JDGXYHFXPƗXQFLOYƝNLHPDUJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP /DWYLMDV,QYDOƯGXELHGUƯEƗNDVãREUƯGLUSRSXOƗUƗNƗLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMDELHåƗNQHNƗFLWƗVLQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗVLHVDLVWƗVDUPƝUƷLLHJnjW¿QDQVLƗOXXQVRFLƗOXSDOƯG]ƯEXâƗGDPRWLYƗFLMDELMXVLELHGUX ƯSDãLWLHPNXULHPLUQHUHG]DPƗLQYDOLGLWƗWH7LHNXULLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVLHVWƗMƗVFHURWXQ¿QDQVLƗOX YDLVRFLƗOXDWEDOVWXLUYLHQƯJƗLQYDOƯGXJUXSDNDVLUL]WHLNWLQHDSPLHULQƗWƗNDQHNƗFLWDV.RSXPƗYDLUXPV LQYDOƯGXDUGDOƯEXLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVLUDSPLHULQƗWLWRPƝUX]VNDWDNDWƗVYDUƝWXEnjWYƝOODEƗNDV
,QYDOƯGLHP LU LHVSƝMDV L]YƝOƝWLHV QH WLNDL GDOƯEX LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗV EHW DUƯ GDåƗGƗV FLWƗV VDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVDSWDXMƗWRãREUƯGLUNƗGDVVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVELHGUL9LVELHåƗN LQYDOƯGLLULHVDLVWƯMXãLHVUHOLƧLVNƗVYDLED]QƯFDVRUJDQL]ƗFLMƗV7RPƝUYLVDNWƯYƗNLQYDOƯGLGDUERMDVL]JOƯWƯEDV PƗNVODV Pnj]LNDV NXOWnjUDV VSRUWD YDL DWSnjWDV XQ PƗNVOLQLHFLVNR SDãGDUEƯEX NROHNWƯYRV NDV VQLHG] LHVSƝMXLQYDOƯGLHPSLOQYHLGRWLHVXQDWUDVWLHVVDELHGUƯEƗ *DOYHQDLV LHPHVOV NƗGƝƺ GDƺD LQYDOƯGX EUƯYDMƗ ODLNƗ QHGDUD QHNR QHSLHGDOƗV QHNƗGƗV DNWLYLWƗWƝV XQ QHLHVDLVWƗV QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ LU SDãX LQYDOƯGX YHVHOƯEDV VWƗYRNOLV $U WR MƗUƝƷLQƗV SOƗQRMRW SDVƗNXPXVLQYDOƯGLHPQƗNRWQƝ &LOYƝNLNXULLUDNWƯYLLHVDLVWƗVGDXG]ƗVDNWLYLWƗWƝVGDåƗGƗVRUJDQL]ƗFLMƗV7LHãLWƗVLQYDOƯGXJUXSDV NXUDVDNWƯYLLHVDLVWƗVGDåƗGƗVVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVDUƯYLVELHåƗNLHVDLVWƗVLQYDOƯGXELHGUƯEƗV 6DYXNƗUWWLHNXULQDYDNWƯYLDUYLHQYDLUƗNDWWƗOLQƗVQRVDELHGUƯEDVXQLUSDNƺDXWLVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDV ULVNDP3ƝWƯMXPVƺDXMVHFLQƗWNDYLVYDLUƗNVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDPSDNƺDXWL Ź FLOYƝNLNXULLHJXYXãLLQYDOLGLWƗWLQHVHQ Ź YHFƗNLFLOYƝNL Ź ODXNXLHG]ƯYRWƗML 6DWUDXFRãL ãƷLHW WDV ND LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗV PD] LHVDLVWƗV FLOYƝNL NXUL NƺXYXãL SDU LQYDOƯGLHP QHVHQ9LƼLQHWLNDLQHVDƼHPWRDWEDOVWXNRYDUƝWXVQLHJWLQYDOƯGXELHGUƯEDVEHWSDUDVWLQDYLHVDLVWƯWL DUƯQHYLHQƗFLWƗVDELHGULVNDMƗRUJDQL]ƗFLMƗ,HWHLFDPVQƗNRWQƝSLHYƝUVWYDLUƗNX]PDQƯEDVãƯVLQYDOƯGX JUXSDVLHVDLVWƯãDQDLXQLQIRUPƝãDQDLSDUOƯG]GDOƯEDVSULHNãURFƯEƗP3DãODLNL]YHLGRMXVLHVVLWXƗFLMDNDG SDãƗLQYDOLGLWƗWHVVƗNXPƗLQYDOƯGVLUPD]LHVDLVWƯWVVDELHGULVNDMƗG]ƯYƝXQYDUDVLL]MXVWVDYXL]ROƝWƯEX ,QYDOƯGL ODXNRV YLVUHWƗN FLHPRMDV SLH UDGLHP YDL GUDXJLHP XQ SLHGDOƗV VDYLHVƯJƗV WLNãDQƗV 9LƼL YLVUHWƗNDUƯLHVDLVWƯMXãLHVLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVWXUNOƗWWLHNXULãDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVLULHVDLVWƯMXãLHVDU GDOƯEXWDMƗVPƝG]EnjWQHDSPLHULQƗWL$UƯFLWƗVVDELHGULVNDMƗVRUJDQL]ƗFLMƗVLQYDOƯGLODXNRVLHVDLVWƯMXãLHV ƺRWLUHWL.ƗQHLHVDLVWƯãDQƗVLHPHVOXLQYDOƯGLODXNRVYLVELHåƗNPLQYHVHOƯEDVVWƗYRNOLWDþXLHVDLVWƯãDQRV NDYƝDUƯJUnjWƯEDVDL]NƺnjWOƯG]RUJDQL]ƗFLMDVYLHWDL±OLHOƗNVDWWƗOXPVXQWUDQVSRUWDQRGURãLQƗMXPDJUnjWƯEDV 7UnjNVWRW DWELOVWRãƗP LQYDOƯGX RUJDQL]ƗFLMƗP XQ QHVSƝMRW DSPHNOƝW WXYLQLHNXV XQ GUDXJXV VDPD]LQƗV VRFLƗORVDLãXFLHãXPVXQLQYDOƯGDPLUOLHOƗNVULVNVQRQƗNWL]ROƗFLMƗ 5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVLQYDOƯGLPLQƝMXãLGDXG]YDLUƗNEUƯYƗODLNDDNWLYLWƗãX9LƼLELHåƗNQHNƗ LQYDOƯGLFLWƗVSLOVƝWƗVYDLODXNRVSDYDGDODLNXƗUSXVPƗMDV±FLHPRMDVSLHGUDXJLHPDSPHNOƝED]QƯFX NLQR YDL NƗGXV FLWXV L]NODLGHV SDVƗNXPXV 9LHQV QR DVSHNWLHP NDV QRVDND ãƗGX VLWXƗFLMX LU ODEƗND LQIUDVWUXNWnjUDV DWWƯVWƯED XQ L]NODLGHV DWSnjWDV LHVSƝMX SLHGƗYƗMXPV &LWƗV SLOVƝWƗV EnjWLVNX DWEDOVWX XQ LHVDLVWƯãDQƗVLHVSƝMDVLQYDOƯGLHPVQLHG]LQYDOƯGXELHGUƯEDVWDþXEnjWXYDLUƗNX]PDQƯEDVMƗSLHYƝUãNOXEX YDLVDELHGULVNRRUJDQL]ƗFLMXL]YHLGHLNDVLQYDOƯGLHPVQLHJWXLHVSƝMDVYDLUƗNNRSƗQRGDUERWLHVDUYLƼXV LQWHUHVƝMRãƗPDNWLYLWƗWƝP 6WDUSGDåƗGƗPYHFXPDJUXSƗPYLVQHDNWƯYƗNLHLUFLOYƝNLYLUVJDGXYHFXPƗ±QDYLHVDLVWƯMXãLHV QHYLHQƗVDELHGULVNDMƗRUJDQL]ƗFLMƗ9LVYDLUƗNOƯG]GDOƯEXLHUREHåRYHVHOƯEDVSUREOƝPDVWDþXUDNVWXUƯJDV DUƯJUnjWƯEDVDL]NƺnjWOƯG]RUJDQL]ƗFLMDVYLHWDL 5HWLSLHUDGLHPYDLGUDXJLHPFLHPRMDVLQYDOƯGLDUNXVWƯEXYDLJDUƯJLHPWUDXFƝMXPLHP6OLPƯEDVYDL WUDXPDV NƗ DUƯ YLGHV SLHHMDPƯEDV LHUREHåRMXPX GƝƺ YLƼLHP LU PD]ƗN NRQWDNWX DU DSNƗUWƝMLHP WƗWDG ±OLHOƗNVVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNV7RPƝUMƗDW]ƯVWNDFLOYƝNLDUNXVWƯEXWUDXFƝMXPLHPãREUƯGVDOƯG]LQRãL ELHåL LHVDLVWƯMXãLHVNƗGƗVLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVNDVYLƼLHPSDOƯG]DWUDVWLHVVDELHGUƯEƗXQVDJODEƗW VRFLƗORVNRQWDNWXV .RSXPƗ YDU VHFLQƗW ND VYDUƯJL VQLHJW LQYDOƯGLHP LHVSƝMDV MDX QR EƝUQƯEDV SDVWƗYƯJL DWUDVWLHV VDELHGUƯEƗSDWMDQDYLHVSƝMDVDSPHNOƝWVNROX7ƗGƝMƗGLWLHNYHLFLQƗWDSODãƗNDNRQWDNWXWƯNODYHLGRãDQƗV XQVDVNDUVPHVSUDVPMXDWWƯVWƯED,QYDOƯGXLHVDLVWƯãDQRVYHLFLQƗWXXQVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNXPD]LQƗWX ƝUWƗNDV SLHNƺXYHV QRGURãLQƗãDQD WXYƗN PƗMƗP EH]PDNVDV WUDQVSRUWV XWPO XQ YLGHV SLHOƗJRãDQD LQYDOƯGX YDMDG]ƯEƗP 7ƗSDW LHWHLFDPV YDLUƗN LQIRUPƝW SDU WR NƗGDV LU LQYDOƯGX LHVSƝMDV SLHGDOƯWLHV GDåƗGƗVDNWLYLWƗWƝVXQLHVSƝMDPVRUJDQL]ƝWYDLUƗNDNWLYLWƗãXNDVRULHQWƝWDVWLHãLX]LQYDOƯGLHPXQNXU YLƼLYDUƝWXMXVWLHVNƗVWDUSVHYOƯG]ƯJLHP
6(&,1Ɩ-80,81,(7(,.80,

&LOYƝNLDULQYDOLGLWƗWLLUƺRWLGDåƗGL±WLNSDWGDåƗGLNƗYLVLVDELHGUƯEDVORFHNƺL9LHQLYDLUVQDYVSƝMƯJL VWUƗGƗWFLWLHPLQYDOLGLWƗWHDWƼƝPXVLWLNDLQRWHLNWDVVSƝMDV9LHQƗJDGƯMXPƗVYDUƯJLODLVDELHGUƯEDUƝƷLQƗV DU LQYDOƯGX VOLPƯEX YDL WUDXPX FLWƗ SULHNãVWDWV SDU ÄVOLPƯEX´ YDU L]UDLVƯW QHYDMDG]ƯJXV DL]VSULHGXPXV XQ QHDGHNYƗWX DWWLHNVPL ,QYDOƯGL LU SLHWLHNDPL GDåƗGL ODL EnjWX JUnjWL DWWLHFLQƗW YLHQX L]JOƯWƯEDV XQ QRGDUELQƗWƯEDV SROLWLNX X] YLVLHP 9LHQRWD MDXWƗMXPD QRVWƗGQH SUHW YLVLHP LQYDOƯGLHP YDU QH YLHQ QHSDOƯG]ƝWEHWSDWNDLWƝW7ƗGƝƺSƝWƯMXPƗDSOnjNRWDVQHWLNDLNRSƝMƗVWHQGHQFHVEHWDUƯDWVHYLãƷXLQYDOƯGX JUXSXVLWXƗFLMDXQYLHGRNOLV

(NVSHUWXLHWHLNXPL Ź 1RWHLNWQRGRNƺXDWODLGHVGDUEDGHYƝMLHPNXULQRGDUELQDLQYDOƯGXV Ź 9HLGRW DNWƯYX GLDORJX DU GDUED GHYƝMLHP LQIRUPƝW YLƼXV SDU LQYDOƯGX YDMDG]ƯEƗP LHVDLVWƯW LQYDOƯGXVDELHGULVNƗVRUJDQL]ƗFLMDVNƗVWDUSQLHNXVVWDUS19$XQGDUEDGHYƝMLHP Ź 1RWHLNW DU OLNXPX LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV NYRWX X] X]ƼƝPXPƗ VWUƗGƗMRãDMLHP MƗEnjW QRGDUELQƗWDPYLHQDPFLOYƝNDPDULQYDOLGLWƗWL Ź 19$ SURIHVLRQƗODMƗV SURJUDPPƗV LHWYHUW SDG]LƺLQƗWX SURIHVLMDV DSPƗFƯEX FLOYƝNLHP DU LQYDOLGLWƗWLNDVQRGURãLQƗWXSUDNWLVNXLHPDƼXDSJXYLL]YƝOƝWDMƗVSHFLDOLWƗWƝ Ź 3DãYDOGƯEƗVSLHOƗJRWYLGLODLQRGURãLQƗWXEUƯYXSƗUYLHWRãDQRVFLOYƝNLHPDULQYDOLGLWƗWLULVLQƗW MDXWƗMXPXV SDU G]ƯYRNƺX SLHãƷLUãDQX VWƗYƗ X]EUDXNWXYMX LHUƯNRãDQX DSPƗFƯEX LHVWƗGƝV GRPƝVXQSDãYDOGƯEƗV Ź 3DãYDOGƯEƗPVQLHJWDWEDOVWXVRFLƗORQRGRNƺXQRPDNVƗVDELHGULVNDMƗPRUJDQL]ƗFLMƗPNXUDV QRGDUELQDLQYDOƯGXV Ź $WEDOVWƯWX]ƼƝPXPXVNXURVQRGDUELQƗWLWLNDLLQYDOƯGL1HX]VNDWƯWWRSDUSDGRPMXODLNDÄSDOLHNX´ EHWSLHƼHPWNƗYLHQXQRULVLQƗMXPLHPLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDL9HLGRWLQYDOƯGXPƗMUDåRãDQDV X]ƼƝPXPXV Ź 9HLGRW GDåƗGXV LQYDOƯGX QRGDUELQƗWƯEDV PRGHƺXV ODL GDåƗGR LQYDOLGLWƗWHV YHLGX XQ JUXSX SƗUVWƗYMLYDUƝWXDWUDVWVHYSLHƼHPDPƗNRV

8]ƼƝPƝMXLHWHLNXPL Ź 'DUEDGHYƝMLHPSLHƼHPRWGDUEƗFLOYƝNXVDULQYDOLGLWƗWLQHSLHFLHãDPDX]WLFDPDLQIRUPƗFLMD SDUGDUELQLHNDVSƝMƗPXQVSHFL¿VNDMƗPYDMDG]ƯEƗPNƗDUƯSLHWLHNDPLLOJVSƗUEDXGHVODLNVODL GDUEDGHYƝMVVSƝWXUHƗOLL]YƝUWƝWVLWXƗFLMXƮSDãLVYDUƯJLWDVEnjWXWLHPGDUEDGHYƝMLHPNXULOƯG] ãLPQDYQRGDUELQƗMXãLLQYDOƯGXV Ź 'DUED GHYƝMDP LU QHSLHFLHãDPD SƝF LHVSƝMDV SLOQƯJƗND LQIRUPƗFLMD JDQ SDU LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQXNRSXPƗ SULHNãURFƯEDVWUnjNXPL JDQSDUNRQNUƝWRSRWHQFLƗORGDUELQLHNXãƗGX LQIRUPƗFLMXYDMDG]ƝWXVQLHJW19$XQQHYDOVWLVNRRUJDQL]ƗFLMXGDUELQLHNLHPNXULQRGDUERMDVDU LQYDOƯGXLHNƗUWRãDQXGDUEƗ Ź 2SWLPL]ƝWQHSLHFLHãDPRGRNXPHQWXNƗUWRãDQX±VYDUƯJLODLWƗQHEnjWXODLNLHWLOSƯJDXQVDUHåƧƯWD ODLDWYLHJORMXPDLHJnjãDQDL YDOVWVGRWƗFLMDVSDULQYDOƯGDQRGDUELQƗãDQXNƗUWRãDQD QHYDMDG]ƝWX SDWƝUƝWGDXG]GDUEDODLND Ź 8]ƼƝPƝMXV PRWLYƝ LHJXYXPL XQ L]GHYƯJXPV ± SLHPƝUDP GDXG]LHP ãƷLHW YLOLQRãL QRGRNƺX DWYLHJORMXPLNDVEnjWXVWDELOƗNVLHJXYXPVQHNƗOƯG]ãLPSLHGƗYƗWƗVGRWƗFLMDV Ź $WEDOVWƯW VSHFLƗOX UDåRWƼX L]YHLGL WR LQYDOƯGX QRGDUELQƗãDQDL NXULHP QHSLHFLHãDPL ƯSDãL DSVWƗNƺL

&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLDSWDXMDVJDOYHQLHVHFLQƗMXPLXQLHWHLNXPL ,]JOƯWƯEDXQDSPƗFƯED ,QYDOƯGXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLVLU]HPƗNVQHNƗFLWX/DWYLMDVLHG]ƯYRWƗMXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLV7XUNOƗWƼHPRW YƝUƗ ND GDƺD LQYDOƯGX L]JOƯWRWD SURIHVLMƗV NXUƗV SƝF LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDV YDLUV VWUƗGƗW QHVSƝM DNWXƗOD LU QHSLHFLHãDPƯED DSJnjW MDXQDV SUDVPHV LHPDƼDV XQ ]LQƗãDQDV 3DPDWL]JOƯWƯEDV WUnjNXPV YLVELHåƗN YƝURMDPV VWDUS LQYDOƯGLHP DU JDUƯJD UDNVWXUD WUDXFƝMXPLHP 6QLHG]RW SODãƗNX LQIRUPƗFLMX SDU FLOYƝNX DU JDUƯJLHP WUDXFƝMXPLHP LHVSƝMƗP EnjWX LHVSƝMDPV SDOLHOLQƗW YLƼX LHVDLVWL L]JOƯWƯEƗ XQ
YHLFLQƗWNRQNXUƝWVSƝMDVFHOãDQRV1HUDXJRWLHVX]WRNDODXNRVLHJnjWL]JOƯWƯEXELHåƗNQHNƗFLWYLHWNDYƝ JUnjWƯEDV QRNƺnjW OƯG] L]JOƯWƯEDV LHVWƗGHL XQ SLOGƯW DSPHNOƝMXPD SUDVƯEDV WRPƝU MƗVHFLQD ND JDOYHQDLV LHPHVOVPD]ƗNDLãRFLOYƝNXLHVDLVWHLL]JOƯWƯEƗLUPRWLYƗFLMDVWUnjNXPV6YDUƯJLURVLQƗWXQLHGURãLQƗWODXNRV G]ƯYRMRãRVLQYDOƯGXVWXUSLQƗWPƗFƯEDVXQFHOWVDYXL]JOƯWƯEDVOƯPHQLSDSODãLQRWNXUVXSLHGƗYƗMXPXYDL SDGDURWHODVWƯJƗNXDSPHNOƝMXPDJUD¿NX âREUƯG RUJDQL]ƗFLMD NDV YLVYDLUƗN DWEDOVWD XQ YHLF LQYDOƯGX DSPƗFƯEX LU 1RGDUELQƗWƯEDV YDOVWV DƧHQWnjUD 7ƗGƝMƗGL 19$ SLHGƗYƗMXPDP XQ WƗ SRSXODUL]ƝãDQDL LU ƺRWL OLHOD LHWHNPH X] WR YDL XQ NƗGX SDSLOGXL]JOƯWƯEXLHJnjVLQYDOƯGL,HWHLNXPLDSPƗFƯEDVRUJDQL]ƝãDQDL Ź ,]YƝUWƝWNƗGLNXUVLWLHNSLHGƗYƗWLFLNDWELOVWRãLWLHLUGDUEDWLUJXVSUDVƯEƗPNƗDUƯUnjSƝWLHVSDU YLGHVSLHPƝURWƯEXLQYDOƯGLHP Ź 19$YDLSURIHVLRQƗOƗVRULHQWƗFLMDVRUJDQL]ƗFLMƗPWXUSPƗNDNWƯYƗNNRQVXOWƝWLQYDOƯGXVQƗNDPƗV SURIHVLMDVL]YƝOƝ ,QYDOƯGXQRGDUELQƗWƯED 3ƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVQRGDUELQƗWƯEDYLVSƗUQDYPDLQƯMXVLHVWLNDLLQYDOƯGX±YLƼLSDOLNXãL WDMƗSDãƗDPDWƗWDMƗSDãƗX]ƼƝPXPƗSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVVWUƗGƗFLWƗSURIHVLMƗ3DUDVWL WLHN PDLQƯWD QH WLNDL QRGDUERãDQƗV EHW DUƯ X]ƼƝPXPV NXUƗ LQYDOƯGV VWUƗGƗ %LHåL YLHQ LQYDOLGLWƗWHV LHJnjãDQDL VHNR NDUMHUDV NULWXPV ± LQYDOƯGL QRQƗN QHNYDOL¿FƝWX VWUƗGQLHNX DVLVWHQWX YDL WHKQLVNR GDUELQLHNXDPDWƗâLVNDUMHUDVNULWXPVSDUDVWLQHQRWLHNYLHQDX]ƼƝPXPDLHWYDURV±WLNDLQHOLHOXGDƺX LQYDOƯGXSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVX]ƼƝPXPƗSƗUYLU]D]HPƗNƗDPDWƗ Ź 'DUED GHYƝMV ãƗGƗ VLWXƗFLMƗ YDU QƗNW SUHWƯ SLHGƗYƗMRW HODVWƯJƗNX GDUEDODLNX XQ SLHOƗJRMRWYLGL 9LVELHåƗNGDUEDGHYƝMDGƝƺQRGDUEDDL]JƗMXãLLQYDOƯGL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗV7LHãL5ƯJƗ XQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVYLVELHåƗNLQYDOƯGLL]MnjWQHJDWƯYXDWWLHNVPLQRNOLHQWXSXVHVXQWRNDNOLHQWL PD]ƗNX]WLFDV7DVQRUƗGDNDWLHãL5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVSDVWƗYOLHOƗNLHDL]VSULHGXPLSUHW LQYDOƯGLHPYLƼLNƗJUXSDWLHNDWVWXPWLXQL]ROƝWL6YDUƯJLPD]LQƗWDL]VSULHGXPXVVDELHGUƯEƗNDVVDLVWƯWL DUJDUƯJDMƗPVOLPƯEƗP7DVURVLQƗWXLQYDOƯGXVDWNOƗWƗNUXQƗWSDUVDYƗPSUREOƝPƗPQHEDLGRWLHVVDƼHPW QHJDWƯYXDWWLHNVPLQRNROƝƧXSXVHVYDL]DXGƝWGDUEX Ź ,QIRUPƝWL]JOƯWRWVDELHGUƯEXLHWHNPƝMRWWƗVDWWLHNVPL$WWLHNVPHVPDLƼDYHLFLQƗWXDUƯWRND GDUEDGHYƝMLODESUƗWƗNQRGDUELQƗWXLQYDOƯGXV -D SDWV LQYDOƯGV YDL ƗUVWV QHLQIRUPƝV GDUED GHYƝMX SDU LQYDOƯGD YDMDG]ƯEƗP GDUED GHYƝMV ãRV SLHOƗJRMXPXVDUƯQHSLHGƗYƗVXQLHVSƝMDVWRVVDƼHPWEnjVPD]DV 5ƯJƗXQYDOVWVQR]ƯPHVSLOVƝWƗVGDUEDGHYƝMLNDVQRGDUELQDLQYDOƯGXVLUDUƯJDWDYLDWELOVWRãLSLHOƗJRW GDUED YLGL 7XUSUHWƯ SDJDVWRV GDUED GHYƝMX QHYƝOƝMDV GDUƯW QHNR YLGHV SLHOƗJRãDQDL LQYDOƯGD YDMDG]ƯEƗP,HVSƝMDPVWDVVDLVWƯWVDUPD]ƗNƗP¿QDQVLƗODMƗPLHVSƝMƗP ƮSDãDSUREOƝPDLUWƗNDOLHOƗNƗGDƺD QHVWUƗGƗMRãRLUEH]GDUEDMDXYDLUƗNQHNƗJDGXVXQ MRLOJƗNFLOYƝNVQHVWUƗGƗMRJUnjWƗNLUVDPHNOƝWGDUEXXQDWJULH]WLHVGDUEDG]ƯYƝ7XUNOƗWMƗƼHPYƝUƗND OLHOƗNƗGDƺDQRLOJVWRãLQHVWUƗGƗMRãDMLHPGDUEXSƗUWUDXNXãLSƝFLQYDOLGLWƗWHVLHJnjãDQDVXQLHVSƝMDPV GDUEDWLUJnjYDUDWJULH]WLHVSDYLVDPFLWƗVWDWXVƗ Ź .RQNUƝWLH SDVƗNXPL ãDMƗ JDGƯMXPƗ YDUƝWX EnjW VDLVWƯWL DU SURIHVLRQƗOƗV RULHQWƗFLMDV XQ SURIHVLRQƗOƗVSƗUNYDOL¿NƗFLMDVLHVSƝMXQRGURãLQƗãDQX 7LHNDVGDUEXPHNOƝMXãLEHWQDYVSƝMXãLDWUDVWYLVELHåƗNNƗLHPHVOXQHYHLNVPHLPLQX]ƼƝPƝMD YDGƯWƗMDQHYƝOƝãDQRVSLHƼHPWGDUEƗFLOYƝNXDULHUREHåRWƗPGDUEDVSƝMƗP1HSLHFLHãDPƗVSDOƯG]ƯEDV DSMRPVXQIRUPDOLHOƗPƝUƗDWNDUƯJDQRLQYDOLGLWƗWHVYHLGD 6SHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGHXQMRƯSDãLVSHFLƗODWUDQVSRUWDQRGURãLQƗãDQDX]GDUEDYLHWXYDL LHVSƝMDVWUƗGƗWPƗMƗVYLVYDLUƗNQHSLHFLHãDPDLQYDOƯGLHPDUNXVWƯEXXQPDƼXWUDXFƝMXPLHP0LQƝWRJUXSX UHVSRQGHQWLLUOLHOƗNƗPƝUƗQHNƗFLWLLQWHUHVƝMDVSDUNXUVLHPDSPƗFƯEX6SHFLDOL]ƝWXGDUEDYLHWXL]YHLGƝ YDLLHVSƝMƗVWUƗGƗWPƗMƗVMRƯSDãLLHLQWHUHVƝWLFLOYƝNLDUFLWXGRPLQƝMRãRLQYDOLGLWƗWHVYHLGX Ź -ƗVHFLQDNDULVLQRWLQYDOƯGXQRGDUELQƗWƯEDVSUREOƝPDVãRVDELHGUƯEDVJUXSXQHYDUDSOnjNRWNƗ YLHQRWXYHVHOXPX&LOYƝNXDULQYDOLGLWƗWLYDMDG]ƯEDVXQLHVSƝMDVQRGDUELQƗWƯEDVMRPƗLUƗUNƗUWƯJL DWãƷLUƯJDV XQ OLHOƗ PƝUƗ WƗV DWNDUƯJDV QR LQYDOLGLWƗWHV YHLGD JUXSDV âƯ YDMDG]ƯEX XQ VSƝMX GDXG]YHLGƯED EnjWX MƗƼHP YƝUƗ JDQ GDUED WLUJXV SROLWLNDV YHLGRWƗMLHP XQ UHDOL]ƝWƗMLHP JDQ GDUEDGHYƝMLHPODLWXUSPƗNULVLQƗWXXQVHNPƝWXLQYDOƯGXLQWHJUƗFLMDVLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj 0DWHULƗOƗODENOƗMƯED &LOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHNƺDXãDQRVVDELHGUƯEƗYDL±JOXåLSUHWƝML±DWVWXPWƯEXƺRWLOLHOƗPƝUƗQRVDNDLNGLHQDV NRQWDNWLXQVRFLƗODLVDWEDOVWVNRYLVSLUPƗPNƗUWƗPQRGURãLQDƧLPHQH7DVLHWHNPƝQHWLNDLDWVWXPWƯEDVXQ L]ROƝWƯEDVQRVDELHGUƯEDVVDMnjWXEHWDUƯGDåƗGXUHVXUVXSLHHMDPƯEXXQG]ƯYHVNYDOLWƗWLNRSXPƗ 1RYLHQDVSXVHVƧLPHQHQRGURãLQDPRUƗOXXQ¿]LVNXDWEDOVWXEHWWDMƗSDãƗODLNƗFLOYƝNVDULQYDOLGLWƗWL LUOƯG]WLHVƯJVVDYDVƧLPHQHVORFHNOLVOƯG]DWELOGƯJVSDUƧLPHQHVPDWHULƗORXQJDUƯJRODENOƗMƯEX
ƻHPRWYƝUƗWRNDYDLUXPVƧLPHƼXG]ƯYR]HPL]WLNDVPLQLPXPDFLOYƝNDDULQYDOLGLWƗWLLHJXOGƯMXPV ƧLPHQHVEXGåHWƗLUƺRWLVYDUƯJVPDWHULƗOƗVODENOƗMƯEDVUHVXUVV%njWLVNLDWãƷLUDVLHQƗNXPXOƯPHQLVƧLPHQƝV NXUƗV LQYDOƯGV LU QRGDUELQƗWV VWUƗGƗ DSPDNVƗWX GDUEX XQ ƧLPHQƝV NXUƗV QHVWUƗGƗ 6DGDOƯMXPV SD NYLQWLOƝPPDLQƗVWLHãLSURSRUFLRQƗOLQRGDUELQƗWƯEDVUƗGƯWƗMLHP=HPƗNDMƗVWUƯVNYLQWLOƝVNRQFHQWUƝWL ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRQHVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGVXQRWUƗGL±ƧLPHƼXNXUƗVG]ƯYRVWUƗGƗMRãVLQYDOƯGV SLHGHUSLHWULPDXJVWƗNDMƗPLHQƗNXPXJUXSƗP Ź 3DVWƗY EnjWLVND VDLVWƯED VWDUS QRGDUELQƗWƯEDV VWDWXVX LHNƺDXãDQRV GDUED WLUJnj XQ VRFLƗOR DWVWXPWƯEX NR UDNVWXUR UHVXUVX SLHHMDPƯED XQ WR DSJnjãDQDV LHVSƝMDV %njWLVNL DWãƷLUDV NƗ G]ƯYHV NYDOLWƗWHV VXEMHNWƯYDLV QRYƝUWƝMXPV WƗ DUƯ REMHNWƯYLH LQGLNDWRUL WR LQYDOƯGX NRSƗ NXUL VWUƗGƗDOJRWXGDUEXLUX]ƼƝPƝMLXQWRYLGnjNXULQDYQRGDUELQƗWL Ź 1RGDUELQƗWƯEDVXQL]JOƯWƯEDVSROLWLNDVYHLGRWƗMLHPMƗVHNPƝGDåƗGXQRGDUELQƗWƯEDVIRUPXXQ YHLGXDWWƯVWƯEDNDVEnjWXYƝUVWDVX]DWãƷLUƯJXLQYDOLGLWƗWHVJUXSXSƗUVWƗYMXLQWHJUƗFLMXGDUEDWLUJnj 6RFLƗOƗDNWLYLWƗWHEUƯYDLVODLNV 6DWLNWLHV DU FLOYƝNLHP SDXVW VDYXV X]VNDWXV LHJnjW MXULGLVNX LQIRUPDWƯYX XQ SVLKRORƧLVNX DWEDOVWX LQYDOƯGLYDUDUƯGDåƗGƗVLQYDOƯGXELHGUƯEƗVXQRUJDQL]ƗFLMƗV7LHNXULLQYDOƯGXRUJDQL]ƗFLMƗVLHVWƗMƗVFHURW XQ¿QDQVLƗOXYDLVRFLƗOXDWEDOVWXLUYLHQƯJƗLQYDOƯGXJUXSDNDVLUL]WHLNWLQHDSPLHULQƗWƗNDQHNƗFLWDV Ź *DOYHQDLV LHPHVOV NƗGƝƺ GDƺD LQYDOƯGX EUƯYDMƗ ODLNƗ QHGDUD QHNR QHSLHGDOƗV QHNƗGƗV DNWLYLWƗWƝV XQ QHLHVDLVWƗV QHYLHQƗ RUJDQL]ƗFLMƗ LU SDãX LQYDOƯGX YHVHOƯEDV VWƗYRNOLV $U WR MƗUƝƷLQƗVSOƗQRMRWSDVƗNXPXVLQYDOƯGLHPQƗNRWQƝ 6RFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNV 1HDNWƯYLHLQYDOƯGLDUYLHQYDLUƗNDWWƗOLQƗVQRVDELHGUƯEDVXQLUSDNƺDXWLVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDP 3ƝWƯMXPVƺDXMVHFLQƗWNDYLVYDLUƗNVRFLƗOƗVDWVWXPWƯEDVULVNDPSDNƺDXWL Ź FLOYƝNLNXULLHJXYXãLLQYDOLGLWƗWLQHVHQ Ź YHFƗNLFLOYƝNL Ź ODXNXLHG]ƯYRWƗML ,QYDOƯGX LHVDLVWƯãDQRV YHLFLQƗWX XQ VRFLƗOƗV DWVWXPWƯEDV ULVNX PD]LQƗWX ƝUWƗNDV SLHNƺXYHV QRGURãLQƗãDQD WXYƗNPƗMƗPEH]PDNVDVWUDQVSRUWVXWPO XQYLGHVSLHOƗJRãDQDLQYDOƯGXYDMDG]ƯEƗP .RSXPƗYDUVHFLQƗWNDVYDUƯJL Ź VQLHJWLQYDOƯGLHPLHVSƝMDVMDXQREƝUQƯEDVSDVWƗYƯJLDWUDVWLHVVDELHGUƯEƗSDWMDQDYLHVSƝMDV DSPHNOƝW VNROX 7ƗGƝMƗGL WLHN YHLFLQƗWD SODãƗND NRQWDNWX WƯNOD YHLGRãDQƗV XQ VDVNDUVPHV SUDVPMXDWWƯVWƯED Ź LQIRUPƝW SDU WR NƗGDV LU LQYDOƯGX LHVSƝMDV SLHGDOƯWLHV GDåƗGƗV DNWLYLWƗWƝV XQ LHVSƝMDPV RUJDQL]ƝWYDLUƗNDNWLYLWƗãXNDVRULHQWƝWDVWLHãLX]LQYDOƯGLHPXQNXUYLƼLYDUƝWXMXVWLHVNƗVWDUS VHYOƯG]ƯJLHPProfile for LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Invalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu izvērtējums  

Latvijas invalīdu biedrības ierosinātais pētījums vērsts gan uz reālās situācijas nodarbinātības jomā, gan sociālās atstumtības dažādu aspek...

Invalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu izvērtējums  

Latvijas invalīdu biedrības ierosinātais pētījums vērsts gan uz reālās situācijas nodarbinātības jomā, gan sociālās atstumtības dažādu aspek...

Profile for lufsi
Advertisement