Page 1

CAW stijlhandboek onze identiteit in beeld versie: 5 december 2011


Inhoud

Kiezen voor kwaliteit

4

Typografie

40

samen een sterk merk creĂŤren

8

Drukwerk en communicatiemateriaal

40

basisprincipes van de CAW-huisstijl

10

Digitale toepassingen

43

fotografie

44

Mensen in beeld

44

stijlelementen

2

logo

16

Gebruik van het basisbeeld

45

Opbouw van het logo

16

Gebruik van verwante beelden

46

Gebruik van het logo

18

Gelaagdheid in het beeldgebruik

47

Varianten

19

Toepassingen van het fotografieconcept

48

Foutief gebruik

21

Afspraken bij gebruik van eigen fotomateriaal

49

Richtlijnen extensies

22

Gebruik van opbjecten in het fotografieconcept

50

Regiospecifieke communicatie

24

Afspraken beeldmateriaal bij communicatie naar

Gebruik logo bij communicatie naar jongeren

26

kinderen en jongeren

51

Intersectorale samenwerking

28

Afspraken beeldmateriaal bij communicatie naar jongeren

52

Combinatie met andere logo’s

29

Andere toepassingen bij communicatie naar jongeren

54

Sectorpublicaties

32

Gebruik van het logo door de CAW Federatie

34

schrijfwijzer

55

Algemene afpraken

55

kleur

36

Afspraken omtrent naamgeving

56

Primaire huisstijlkleuren

36

Afspraken m.b.t. adressen en e-mailadressen

58

Secundaire huisstijlkleuren

37

Afspraken bij schrijfwijze van veel voorkomende

Toelichting bij de kleurenwaarden

39

nummers en afkortingen

59


toepassingen Werken met huisstijldragers

62

CORRESPONDENTIE - briefpapier - blancoblad - enveloppen - CAW-kaarten - naamkaarten - afsprakenkaart - map - groetenkaart

65 66 69 76 78 79 80 82

GEDRUKTE MEDIA - rapport - rapport (minimum concept) - rapport (maximum concept) - folder drieluik en folder tweeluik (minimum concept) - folder drieluik en folder tweeluik (maximum concept) - brochure (minimum concept) - brochure (maximum concept) - voorbeeldtoepassing folder - brochure voor jongerencommunicatie

83 84 85 87 87 89 90 91 92

PROMOTIONELE COMMUNICATIE - flyer (minimum concept) - flyer (maximum concept) - affiche - affiche voor jongerencommunicatie

93 94 95 96

DIGITALE TOEPASSINGEN - briefsjabloon zonder logo (Word) - briefsjabloon met logo (Word) - digitale handtekening - verslag (Word) - tekst (Word) - CAW-mail - powerpointpresentatie

67 68 97 99 100 101 102

ANDERE TOEPASSINGEN

103

colofon

104

3


Kiezen voor kwaliteit

Het CAW-stijlhandboek ‘identiteit in beeld’ legt een aantal afspraken vast over de (nieuwe) CAW-huisstijl. Deze huisstijl zie je terug in tal van toepassingen: briefpapier, folders, advertenties, digitale berichten of nieuwsbrieven, op websites,... Iedereen die in het CAW werkt heeft er dan ook mee te maken.

Een CAW-stijlhandboek en CAW-huisstijlgids Dit CAW-stijlhandboek is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van communicatietools voor het eigen CAW: communicatieverantwoordelijken, huisstijlverantwoordelijken, layouters, beleidsmedewerkers die vanuit een inhoudelijke insteek meewerken aan nieuw materiaal, directie,... Dit CAW-stijlhandboek is dan ook omvattend en bevat zowel het geheel van de gemaakte afspraken als alle noodzakelijke technische informatie. Dit handboek is ook zinvol bij het in gesprek gaan met externe drukkers, grafisch ontwerpers,... om helder te kunnen duiden wat de CAW-afspraken zijn. De CAW-huisstijlgids is een beknopte samenvatting van deze huisstijlafspraken en communicatietoepassingen, relevant voor elke medewerker van het CAW. Want iedereen communiceert dagdagelijks via zovele kanalen en zovele media. Willen we het CAW-merk op een sterke manier uitdragen, dan kiezen we voor een gedeelde professionaliteit in deze communicatie.

Communicatietools, makkelijk in gebruik Door het aanbieden van diverse grafische en digitale toepassingen die onmiddellijk bruikbaar zijn, zowel bij het doorgeven van opdrachten aan een extern grafisch vormgever als om binnen het eigen CAW communicatiemateriaal aan te maken, willen we het gebruik van deze nieuwe huisstijl zoveel mogelijk faciliteren. Via de huisstijlverantwoordelijken kunnen ook vragen naar nieuwe communicatietoepassingen, die ook zinvol zijn voor andere centra, worden doorgegeven. Indien dit intern aangemaakt kan worden, zal het huisstijlplatform waarop alle tools zijn terug te vinden, zoveel mogelijk worden uitgebreid op vraag. Tenslotte kan dit proces nog versterkt worden doordat via dit huisstijlplatform het mogelijk is om op een snelle manier materiaal met elkaar te delen, zowel afgewerkte folders, affiches,... als foto’s die beantwoorden aan het fotografieconcept. 4


Kiezen voor kwaliteit

Een toegankelijk huisstijlplatform Op het nieuwe (interne) kennisplatform van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, is er een CAW-huisstijlplatform gelanceerd, toegankelijk voor alle medewerkers van alle CAW’s. Op dit intern huisstijlplatform wordt alle materiaal m.b.t. de vernieuwde huisstijl aangereikt: - het definitieve en goedgekeurde huisstijlhandboek en de huisstijlgids - alle afspraken per huisstijlaspect: logo, kleur, typografie, fotografie en het taalgebruik - alle ontwikkelde tools, bruikbaar voor de externe communicatie. - contactgegevens van de huisstijlverantwoordelijken en communicatieverantwoordelijken per caw - een forum waarop huisstijl- en communicatieverantwoordelijken met elkaar vragen, bedenkingen, suggesties en zelf ontwikkeld communicatiemateriaal kunnen uitwisselen - een beeldbank waarin foto’s worden gedeeld die beantwoorden aan het fotografieconcept. Ook de verdere ontwikkeling van deze CAW-huisstijl zal steeds raadpleegbaar zijn via deze website: - nieuwe communicatietools of voorbeelden van uitgewerkte folders, affiches,... - de sectorpublicaties - huisstijlfiches: aanvullingen bij het huisstijlhandboek, nieuwe afspraken, goedgekeurd door het CAW-overleg,... - de huisstijlnieuwsbrief Op deze manier zal dit huisstijlplatform de plek zijn waarop de visuele identiteit van de CAW’s steeds verder ontwikkeld, uitgebreid en op een systematische manier intern gecommuniceerd kan worden.

5


Kiezen voor kwaliteit

De huisstijlverantwoordelijke In de beginfase zullen er ongetwijfeld heel wat vragen komen over het huisstijlgebruik. Maar ook op langere termijn zal het belangrijk blijven dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor vragen over de huisstijl. Onvermijdelijk komt er ook het moment waarop creatieve collega’s iets flexibeler omspringen met het logo of met andere principes. Dit dan bespreekbaar kunnen maken, wijzen op de huidige afspraken en zinvolle nieuwe noden en ideeën meenemen naar het overleg, vraagt een centrale persoon met een eigen rol en opdracht. Binnen elk CAW heeft de huisstijlverantwoordelijke de rol om verbinding te leggen tussen het het huisstijlconcept (CAWmerk) en de toepassing ervan bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor het eigen CAW. Zijn/haar opdracht bestaat erin: - de (gefaseerde) implementatie van de vernieuwde huisstijl in het eigen CAW te coördineren - een aanspreekpunt te zijn voor vragen in het eigen CAW m.b.t. de toepassing van de huisstijl - feedback (2 richtingen) m.bt. de huisstijl te organiseren, gericht op een permanente bijsturing en verdere ontwikkeling. Het beleid omtrent de sectorcommunicatie meer algemeen, waarbij deze huisstijl één van de instrumenten is, wordt ontwikkeld door de communicatieverantwoordelijken in de CAW’s. Dit kan maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Op het CAW-huisstijlplatform vind je een lijst van alle huisstijl- en communicatieverantwoordelijken.

6


Kiezen voor kwaliteit

Kennisdeling en expertiseontwikkeling tussen huisstijl- en communicatieverantwoordelijken Het kiezen voor een vernieuwde huisstijl raakt aan heel wat verwante thema’s binnen het sectoraal communicatiebeleid. Door het verder uitbouwen van een gedeelde visuele identiteit komen nieuwe vragen aan de orde. Hoe passen we dit toe naar specifieke groepen? Hoe verhogen we de bereikbaarheid van onze gevoerde communicatie? Hoe kunnen we het gebruik van de huisstijl in de verschillende centra nog meer faciliteren door samenaankoop, door nieuwe tools,…? Hoe kunnen we onze visuele identiteit ook op het wereldwijde web verder doorvoeren? En wat betekent deze visuele identiteit voor de aankleding en infrastructuur ? En voor de mondelinge communicatie die we voeren? De keuze voor deze nieuwe huisstijl is een aanzet tot het samen denken, delen en doen: het samen verder ontwikkelen en versterken van het CAW-merk. Een permanente kennisdeling en expertiseontwikkeling, ook wat betreft communicatie-thema’s is dan ook erg belangrijk om deze verdere ontwikkeling mogelijk te maken. In het communicatieplan zal dit jaarlijks een concrete invulling krijgen.

Een sectoraal publicatiebeleid Deze visuele identiteit kan exemplarisch toegepast worden op nieuwe sectorpublicaties. Omdat we het belangrijk vinden dat de inhoud van sectorpublicatie groeit vanuit de dagdagelijkse praktijk is het van belang dat er een publicatiebeleid wordt uitgetekend. Dit kan een nieuwe dynamiek geven aan het verbinden van inhoud (boodschap) en visuele vormgeving (huisstijl) in tal van nieuwe producten die men vanuit de centra ook zinvol en nodig vindt in hun dagelijkse werking. Een dynamiek tussen het ontwikkelen van communicatie op lokaal (in de CAW’s) en bovenlokaal (sector) niveau kan hierin versterkend zijn.

7


Samen een sterk merk creëren

De vernieuwde CAW-huisstijl is een instrument in het sterker profileren van het CAW als merk Het merk CAW is een verhaal van mensen, hulpvragers en hulpverleners, een uitgebreid en divers aanbod, gedragen door een aantal waarden* die dit aanbod en onze visie op mens en samenleving kleurt. De vernieuwde huisstijl wil dan ook de uitstraling zijn van dit CAW-merk: - de kracht van mensen staat centraal: in beelden en kleuren kiezen we voor een krachtige uitstraling die mensen in beeld brengt - elke probleem, elk verhaal en elk antwoord is gelaagd: door het werken met stroken en vlakken in de algemene huisstijl en beelden maken we onze visie en aanpak zichtbaar: achter elk gezicht, elke vraag schuilt een verhaal, een leven met vele facetten. In ons antwoord als CAW, ons aanbod, gaan we hierop in door, op maat en rekening houdend met alle facetten van het verhaal, mensen te ondersteunen, weer op weg te helpen. - ‘voor iedereen, voor iedere vraag’ – diversiteit: zowel met deze woorden die steeds terugkomen in vele toepassingen als door te werken met een uitgebreid kleurenpalet en een combinatie van foto’s, plaatsen we diversiteit voorop als een gegeven in onze werking en als een waarde waarin we geloven. - vraaggestuurd en betrokken: mensen zijn de drijfveer in ons handelen, hun vraag kleurt onze betrokkenheid in deze hulpverleningsrelatie. Dit wordt zichtbaar in ons beeldgebruik.

* Uit: “Werken aan verbinding, visie op de kerntaken en de profilering van het CAW”, juni 2006.

8


Samen een sterk merk creĂŤren

Communiceren doen we naar heel diverse doelgroepen mensen met een hulpvraag, mensen in een kwetsbare situatie, jong en oud, levend in een heel specifieke context, mensen in de ruimere omgeving van een hulpvrager verwijzers, welzijnspartners, financiĂŤle stakeholders, partnerorganisaties uit andere sectoren, beleid op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau... vrijwilligers, bestuurders, studenten, kandidaat-medewerkers, medewerkers en oud-medewerkers Met onze vernieuwde huisstijl willen we ons CAW-merk communiceren naar velen. Daarom hebben we in deze visuele identiteit die centrale waarden gelegd die we naar iedereen willen uitstralen: - vraaggestuurd zijn - inzetten op diversiteit - geloven in de kracht van mensen - aandacht voor alle facetten in verhaal en antwoord - betrokken zijn Tegelijk laten we met deze huisstijl veel ruimte om de communicatie op maat te maken, vanuit het bewustzijn dat we in elke boodschap naar elke specifieke groep andere accenten zullen leggen, zowel in woord als beeld, in kleur als in stijl. Keuze voor een uitgebreid kleurenpalet, een ruime invulling van het fotografieconcept en het werken met minimum- en maximumtoepassingen maakt zichtbaar hoe we met die gedeelde visuele identiteit steeds blijven kiezen voor communicatie op maat, net zoals onze antwoorden in relatie tot mensen ook steeds aansluiten bij de specifieke context en het eigen verhaal.

9


Basisprincipes van de CAW-huisstijl

Een huisstijlstructuur die het CAW-merk versterkt De CAW-huisstijl wordt toegepast op elke vorm van externe communicatie, direct gericht naar (potentiële) cliënten, stakeholders en verwijzers en de brede samenleving, zowel in gedrukte als digitale vorm. Dit betekent concreet dat deze huisstijl moet worden toegepast op - elke vorm van correspondentie (brieven, e-mails, omslagen,...) - alle documenten die extern worden verspreid (verslagen, nota’s,... die (ook) verstuurd worden naar externe partnerorganisaties, diensten, verwijzers,...) - alle communicatie over het CAW-aanbod naar elke doelgroep (inclusief communicatie naar jongeren over het CAWaanbod) (flyers, folders, brochures, affiches,...). We spreken van ‘voordeurcommunicatie’ omdat we een onderscheid maken met documenten die na het eerste contact worden meegegeven aan hulpvragers en hun omgeving: een folder met huisregels, invulformulieren,.... - Alle digitale communicatie: website, sociale media, digitale nieuwsbrieven,... De CAW-huisstijl hoeft niet maar mag wel toegepast worden op - ‘communicatie achter de voordeur’: documenten, folders,... die worden meegegeven aan of gebruikt worden in contact met hulpvragers en hun omgeving na het eerste contact. - Alle interne communicatie in een CAW: intranet, personeelsblad, alle documenten die intern worden gebruikt, verslagen en nota’s die niet worden verspreid,... Wel wordt in elke vorm van communicatie, intern en extern, het logo steeds op de correcte manier toegepast.

10


Basisprincipes van de CAW-huisstijl

Algemene communicatie en communicatie naar jongeren De CAW-huisstijl is de huisstijl die wordt toegepast op elke vorm van voordeur-communicatie vanuit een CAW, dus ook op de communicatie naar jongeren in het algemeen, communicatie over het aanbod naar jongeren in de CAW’s en meer specifiek het aanbod van de huidige JAC’s in het CAW. Als CAW willen we op een evenwaardige manier communiceren zowel naar jongeren als naar volwassenen. Daarom... - zijn in het kleurenpalet voldoende heldere kleuren toegevoegd. - wordt bij het beeldgebruik en huisstijl richtlijnen meegegeven bij de toepassing van de huisstijl op de communicatie naar jongeren. - en zijn bij de toepassingen, waar relevant, reeds tools ontwikkeld voor die eigen jongeren-communicatielijn (die in overleg met de werkgroep communicatie van de CAW Federatie verder zal worden uitgebouwd).

Een evenwicht tussen een gedeelde en eigen identiteit In dit CAW-stijlhandboek is de rode draad het vinden van een nieuw evenwicht tussen de gedeelde identiteit (het CAWmerk) en de eigen identiteit als specifiek CAW in een eigen regio, met eigen projecten en initiatieven,... Dit vertaalt zich ondermeer in: - een onderscheid tussen afspraken (bindend) en richtlijnen (of tips): dit huisstijlhandboek, (bekrachtigd door het CAWoverleg op 21 september 2011) bevat in het eerste deel alle afspraken, waarvan we ons als sector engageren om deze op een systematische manier toe te passen. Daarnaast worden tips meegegeven in het gebruik van deze huisstijl. Dit zijn ideeën die inspirerend kunnen zijn om na te denken over de eigen huisstijl, maar niet bindend zijn. Zo kunnen er op het huisstijlplatform ook tussen CAW’s tips en goede praktijkvoorbeelden gedeeld worden om zo steeds verder te evolueren in professionele communicatie. - een onderscheid tussen afspraken en toepassingen, de 2 delen in dit huisstijlhandboek: De afspraken in het eerste deel zijn bindend, aangereikte toepassingen in het tweede deel van dit CAW-stijlhandboek en op het huisstijlplatform willen we het toepassen van deze huisstijl vergemakkelijken, willen we zowel ondersteunend als inspirerend zijn.

11


Basisprincipes van de CAW-huisstijl

- een onderscheid tussen tools gericht op minimum- en maximumtoepassingen: De minimumtoepassing sluit aan bij de afspraken met een basis’beeld’ (de huisstijlaspecten logo, kleur, typografie en principes van het fotografieconcept) waar men nog heel erg vrij zelf dit verder kan invullen. Een maximumtoepassing is een bijna-kant-en-klaar sjabloon dat als het ware enkel nog van inhoud (tekst) moet worden voorzien. - het benoemen van deze CAW-huisstijl als een instrument in ontwikkeling. Dit geheel van afspraken zal immers steeds evolueren: er kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt of bestaande kunnen worden verfijnd of bijgestuurd. Dit is wel slechts mogelijk na een beslissing op het CAW-overleg. - Elk CAW bepaalt zelf het tempo en de wijze van implementatie, binnen afgesproken grenzen, waarbij we als sector gericht zijn op een volledige implementatie eind 2013 en waarbij elke nieuwe algemene communicatie (folder, affiche, dossier,...), ontwikkeld na de bekendmaking van de nieuwe huisstijl (17 januari 2012), steeds zal gebeuren volgens deze vernieuwde huisstijl.

Wat is een sectorpublicatie? Criteria die bepalen dat een document, dossier,… een sectorpublicatie is (combinatie doelgroep en doelstelling): - Elke vorm van communicatie aan cliënten, jongeren en/of volwassenen die weergeeft (beschrijvend) waarvoor men terecht kan bij een CAW (elke vorm van communicatie waarin (een deel van) het aanbod wordt weergegeven, de wijze waarop men werkt in een CAW, ….) - Elke vorm van communicatie aan verwijzers en partners die toeleiden naar (bepaalde aspecten van) het CAW-aanbod. - Elke vorm van communicatie aan beleid, brede samenleving of cliënten en hun omgeving die weergeeft waar men als CAW voor staat (CAW-standpunten, CAW-visie, CAW-afspraken ), hoe zaken geregeld zijn in het CAW, wat men garandeert (bvb. hoe omgaan met de media, wat zijn afspraken rond beroepsgeheim,…) - Elke vorm van communicatie (dossier) aan beleid, partners en brede samenleving waarin op een objectieve en beschrijvende manier een deelaspect van de organisatie, het beleid of de inhoudelijke werking wordt weergegeven. Met deze criteria als rode draad wordt, in samenspraak met de betrokkenen bij elke publicatie, bij aanvang vastgelegd wat de doelstelling en doelgroep is van de communicatie. Op deze manier wordt reeds bij de start van een publicatie bepaald of de CAW-huisstijl van toepassing is. 12

Er wordt steeds in de publicatie weergegeven wie betrokken was bij de ontwikkeling van de publicatie.


Basisprincipes van de CAW-huisstijl

Evaluatie en vinger aan de pols Zeker in het eerste jaar na de beslissing maar ook op langere termijn is het erg belangrijk dat het gebruik van de huisstijl wordt geëvalueerd. Er kunnen immers bepaalde knelpunten zijn waarmee bij het ontwikkelen van de huisstijlwebsite, het gebruiken van tools, het toepassen van de afspraken in de praktijk problemen worden ondervonden. Jaarlijks wordt een huisstijlaudit georganiseerd waarbij binnen de CAW’s wordt geëvalueerd hoe deze huisstijl momenteel wordt toegepast, welke knelpunten men hierbij ervaart en hoe het gebruik ervan verbeterd zou kunnen worden. Via de huisstijlverantwoordelijken of via het centraal e-mailadres: huisstijl@caw.be kunnen opmerkingen en suggesties worden doorgegeven, ter verbetering van de toepassing van de huisstijl en de nood aan nieuwe tools.

Het toepassen van de huisstijl bij het ontwikkelen van communicatiemateriaal Om het gebruik van de vernieuwde CAW-stijl te faciliteren, zijn er heel wat tools aangemaakt. - De grafische tools kunnen, in samenspraak met een communicatiebureau, of wanneer men zelf het softwareprogramma Indesign gebruikt binnen het CAW, makkelijk bewerkt worden tot een eigen affiche, folder, brochure,… Alle huisstijlelementen zijn hier immers reeds op de correcte manier ingevoerd (lettertype, kleur, logo,…). - Ook de Word-sjablonen kunnen op deze manier voor de toepassingen op maat van het eigen CAW worden gebruikt. Heb je nood aan nieuwe en andere sjablonen die je momenteel niet vindt op het huisstijlplatform? Geeft dit zeker door aan de huisstijlverantwoordelijke. Zij/hij kan via het discussieforum bevragen of er andere CAW’s zijn die al een voorbeeld of toepassing hebben. Ook kan dit worden doorgegeven aan de CAW Federatie (huisstijl@caw.be), want verschillende tools kunnen ook in eigen beheer voor de gehele sector aangemaakt worden. Als het een toepassing is die best extern wordt aangemaakt maar eventueel zinvol is voor meerdere CAW’s (bvb. een bepaald gadget, een T-shirt, gevelsignalisatie, een beursstand,…), dan kunnen via je huisstijlverantwoordelijke deze ideeën afgetoetst worden bij de anderen. In overleg worden er jaarlijks een aantal toepassingen voorgesteld om samen te ontwikkelen. 13


Basisprincipes van de CAW-huisstijl

Wil je eigen communicatiemateriaal ontwikkelen, zonder gebruik te maken van deze sjablonen, dan geldt voor elke toepassing - dat de huisstijlelementen, zoals beschreven in het eerste deel van dit handboek, op een correcte manier worden toegepast. - Logo correct invoegen - Het gebruik van de tabfunctie voor regio-specifieke producten - Enkel kleuren gebruiken uit het kleurenpalet - Een lettertype gebruiken uit de correcte lettertypefamilie - Het fotografieconcept toepassen volgens de afspraken Bij elk van deze basiselementen wordt in het eerste deel van dit huisstijlhandboek expliciet verwezen naar de wijze waarop deze gebruikt moeten worden, de vrijheidsmarges die men hierin kan hanteren (variaties) en wat voorbeelden van foutief gebruik zijn (“uit het CAW-leven gegrepen”). - dat het  principe van gelaagdheid wordt weergegeven in de gehele toepassing: in de verschillende praktijkvoorbeelden kan je zien op welke manier, door het combineren van kleurvlakken, foto’s, stroken in de bladspiegel,… dat effect kan worden bereikt. Wanneer technisch en grafisch haalbaar, wordt dit principe van gelaagdheid in elk communicatiemiddel (op een evenwichtige manier) toegepast. - dat andere effecten kunnen worden toegepast die de herkenbaarheid verhogen: het werken met de paginanummers in een rechthoek, het werken met een grijze band,…

14


Stijlelementen 15


Logo Opbouw van het logo caw_logos

EXCLUSIEVE ZONE Rondom het logo is er steeds een exclusieve zone. Deze zone dient vrij te blijven van teksten, illustraties logo’s of andere elementen. De afstand rondom het logo is X = A.

LETTERTYPE CAW-LOGO X

A

Lettertype logo Gotham Medium

Lettertype logo Gotham Book

MINIMUM GROOTTE 10 mm 22 mm 16

Om de leesbaarheid van de woorden ‘versterkt welzijn’ te garanderen is er voor het hoofdlogo een minimumgrootte bepaald: een hoogte van 10 mm. Wordt het logo kleiner dan 10 mm hoog geplaatst vervalt de baseline omwille van de leesbaarheid.

het lettertype van het CAW-logo is Gotham Medium en Gotham book. Dit lettertype wordt enkel en alleen voor het CAW-logo gebruikt en kan dus nooit op een andere manier in de communicatie toegepast worden.


Logo Opbouw van het logo

kleurenpalet De 2 primaire kleuren zijn de kleuren waaruit het logo is opgebouwd. Onder de Pantone referenties staan de omzettingswaarden naar quadri (CMYK) en RGB. De kleuren van het logo mogen niet aangepast worden.

Een 3e primaire kleur wordt enkel gebruikt wanneer het logo in 1 pms kleur geplaatst wordt.

PMS 534 CMYK 91/72/27/0 RGB 60/79/128

PMS 676 CMYK 9/100/0/15 RGB 163/0/109

PMS 534 60% CMYK 54/43/16/0 RGB 135/139/174

17


Logo Gebruik van het logo

- Het logo wordt op de correcte manier gebruikt in ALLE communicatie (zie basisprincipes van de CAW-huisstijl, p.10), intern en extern (in tegenstelling tot andere huisstijlaspecten die voor interne communicatie niet verplicht zijn). - Er is niet langer een regio-aanduiding in het logo zelf. De regio-aanduiding wordt zichtbaar gemaakt door het gebruik van een tab (zie regiospecifieke communicatie, p. 24)

- Er is dus slechts één CAW-logo voor alle CAW’s dat gebruikt wordt in alle interne en externe communicatie. Wel bestaan er diverse variaties van dit logo, afhankelijk van de ondergrond waarop dit gedrukt moet worden en het al dan niet kunnen gebruiken van kleuren (zie p. 19). - Op elke vorm van communicatie van een CAW of over een deelaspect van het aanbod, een bepaald initiatief of project van een CAW wordt systematisch het vernieuwde CAW-logo gebruikt. Op deze manier maken we zichtbaar waarvoor het CAW-merk staat en hoe uitgebreid en divers ons aanbod is. Voorwaarde is wel dat dit initiatief past binnen de opdracht en het waardenkader van het CAW. Richtinggevend zijn hierbij de omschrijving van de opdracht in het decreet en de hierbij aansluitende uitvoeringsbesluiten enerzijds en de visietekst ‘werken aan verbinding’ anderzijds. - Bijzondere aandacht voor projecten waaraan je meewerkt als CAW, zonder dat je er de initiatiefnemer van bent: er wordt steeds gevraagd om op een correcte manier het CAW-logo toe te voegen op de communicatie. - Bijzondere aandacht voor opdrachten die men zou uitvoeren die in strijd zijn met het waardenkader en/of de opdracht van het CAW. Deze kunnen dan ook niet gebeuren onder de CAW-vlag. Op het huisstijlplatform vind je een fiche met alle richtlijnen omtrent het gebruik van het logo dat kan worden doorgestuurd naar partners, wanneer men dit logo op de correcte manier wil invoegen in de communicatie.

18


Logo Varianten caw_logos

Behalve het ‘positieve logo’ (in quadri of pms) is er ook een zwartwit-versie voorzien.

positief Quadri / pms

zwart-wit 100% zwart

Van elk van deze logo’s bestaat er ook een ‘negatieve’ versie voor op een donkere achtergrond.

50% zwart

negatief

zwart-wit negatief

wit 50% zwart

TIP Gebruik zoveel mogelijk het positief logo.

19


Logo Varianten caw_logos

Voor drukwerk in 1 kleur is het logo ‘1kleur_pms’ voorzien. We gebruiken hiervoor pantone 534.

pms 1 kleur 100% pms 534 50% pms 534

Voor drukwerk op ballonnen, pennen is er een flexo-logo ontwikkeld in 1 kleur. De blauwe kleur kan aangepast worden naar een andere kleur.

20

FLEXO 100% pms 534


Logo Foutief gebruik

Er zijn verschillende manieren waarop het logo NIET mag gebruikt worden: - geen kleuraanpassingen - geen tekst toevoegen/aanpassen - geen vervormingen - geen outline (lijn ipv vulling) - geen effecten (schaduw, glow,...) - niet roteren - geen omkadering - geen toevoegingen

kleuraanpassing

tekstaanpassing

vervormen

outline

effecten

roteren

10 JAAR

omkadering

toevoeging 21


Logo Richtlijnen extensies

Drukwerk

22

.ai

Illustrator CS3 bestand (vectorieel), kan gebruikt worden in alle drukwerk. Transparante achtergrond. Het logo kan vergroot worden zonder kwaliteitsverlies. Het logo is gesaved in 4 kleuren (“Q”), pantone (“PMS”) en grijswaarden (“GRAY”), 1 PMS kleur en FLEXO. Voor MAC (Apple) gebruikers (voor aanmaak brochures, folders, ...). Voorkeurextensie voor drukwerk. Gebruiker die geen Illustrator heeft kan dit logo niet bekijken.

.eps

Illustrator CS3 bestand (vectorieel), kan gebruikt worden in alle drukwerk. Transparante achtergrond. Het logo kan vergroot worden zonder kwaliteitsverlies. Het logo is gesaved in 4 kleuren (“Q”), pantone (“PMS”) en grijswaarden (“GRAY”), 1 PMS kleur en FLEXO. Voor PC en MAC gebruikers. (voor aanmaak brochures, vlaggen, stickers, ...). Gebruiker die geen Illustrator heeft kan dit logo niet bekijken.

.pdf

Illustrator CS3 bestand (vectorieel) omgezet naar pdf. Transparante achtergrond. Het logo kan vergroot worden zonder kwaliteitsverlies. Het logo is gesaved in 4 kleuren (“Q”), pantone (“PMS”) en grijswaarden (“GRAY”), 1 PMS kleur en FLEXO. Voor PC en MAC gebruikers (kan voor elke toepassing gebruikt worden). Elke gebruiker kan dit logo bekijken.

.jpg

Photoshop CS3 bestand (raster): - Q (4 kleuren) of GRAY: kan gebruikt worden in drukwerk op ware grootte.

.inx

Alle drukwerk bestanden zijn gemaakt in Indesign CS3 (.idd bestanden). Om deze files ook te kunnen openen in een oudere Indesign versie zijn ze als .inx gesaved.


Logo Richtlijnen extensies

DIGITALE / microsoft toepassingen .jpg

Photoshop CS3 bestand (raster): - rgb (3 kleuren) of GRAY_rgb: kan enkel gebruikt worden in digitaleen microsofttoepassingen (website, nieuwsbrief, Word, Excel, Powerpoint, ...). - Witte achtergrond.

.png

Photoshop CS3 bestand (raster): - rgb (3 kleuren) of GRAY_rgb: kan enkel gebruikt worden in digitale- en microsofttoepassingen (website, nieuwsbrief, Word, Excel, Powerpoint, ...). - Transparante achtergrond.

Microsoft ondersteunt enkel RGB kleuren. Het Quadri en grijswaardenlogo voor deze toepassingen is dan ook omgezet naar rgb waarden (vandaar de benaming ‘GRAY_rgb’). Het logo in Pantone kleuren is hierop de uitzondering: hiervan is geen jpg of png file gemaakt. In de praktijk wordt deze extensie voor Pantone kleuren namelijk zelden of nooit gebruikt. Ook het logo in 1 PMS kleur en FLEXO druk is gesaved in jpg en/of png. Maar deze logo’s hebben als enige doel CAW een zicht te geven op het originele logo (vectoriële bestanden kunnen namelijk enkel bekeken worden in ‘Illustrator’, jpg en png bestanden kunnen in ‘voorvertoning’ bekeken worden).

23


Logo Regiospecifieke communicatie

De CAW-naam wordt niet langer weergegeven in het logo zelf, maar wordt verwerkt in een ‘tab’ in elk huisstijldrager (zowel bij correspondentie, algemene communicatie, digitale tools,…) Momenteel komt in deze ‘tab’ de huidige CAW-naam. Wanneer het CAW in het kader van het nieuwe uitzicht van de sector zal kiezen voor een nieuwe naam, wordt hierbij het principe gehanteerd dat de naam weergeeft waarvoor het CAW staat, nl. een naam die op een kernachtige manier de regio weergeeft door, ofwel te verwijzen naar één, maximum twee, locatie(s) in deze regio (met het woord regio wijst men dan op een groot gebied hierrond) ofwel door een naam die die regio zelf weergeeft. Gebruik van deze tabfunctie: - In deze tab wordt enkel de CAW-naam gebruikt, nooit voor het aanduiden van andere aspecten bv. naam van een deelaspect van het aanbod of project,… Het werken met tabs zelf kan uiteraard in toepassingen ook om andere redenen verwerkt worden. Voor het regiospecifiek maken van deze communicatie gebeurt dit echter steeds op deze manier (vaste kleur, lettertype in tab, positie van tab). - Men kan deze tab, steeds verticaal in één van de hoeken van een publicatie invoegen. Voor sommige tools kent dit een vaste plaats (bv. de map, het briefpapier,…). - Men houdt zich steeds aan deze kleur voor een tab waarin de CAW-naam wordt vermeld.

24

PMS 718 CMYK 0/50/100/0 RGB 220/143/21


Logo

De Kempen

Regiospecifieke communicatie

CAW De Kempen Administratieve zetel | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be | ondernemingsnummer 479.358.558

25


Logo Gebruik logo bij communicatie naar jongeren jac_beeldmerk

Elke communicatie naar jongeren toe en/of over het aanbod van de JAC’s meer specifiek gebeurt onder de vlag (en dus onder het logo) van het CAW. Er wordt dus geen afzonderlijk JAC-logo meer gebruikt. Wel wordt ‘JAC’ erkend als een soort roepnaam voor “een aanbod naar jongeren toe, gekleurd door een aantal centrale waarden die de relatie tot de jongeren kenmerken”. Daarom is het letterwoord ‘JAC’ omgevormd tot een soort ‘beeld’, dat ingevoegd kan worden in de content van vele vormen van communicatie, zonder dat het een eigen logo of sublogo is. Zo kan het JAC blijven ‘triggeren’ naar jongeren toe, kan het de boodschap geven ‘dit is iets voor jongeren’, met de volledige integratie van het aanbod naar jongeren binnen de CAW’s. In concrete toepassingen kan het letterwoord JAC dus terugkomen als beeld, onder het logo van het CAW. In deel 2 van dit huisstijlhandboek en op de website zijn eigen communicatietools waar dit reeds op de correcte manier is geïntegreerd. Dit betekent ook dat, wanneer men als CAW wil communiceren naar jongeren of over het aanbod voor jongeren, men dit JAC-beeld niet moet gebruiken. Men kan er ook voor kiezen om communicatiemiddelen aan te maken zonder dit JAC-beeld, onder het CAW-logo. De afspraak is dus, indien men het JAC-beeld wil gebruiken in de tekst, dit steeds op deze eenvormige manier gebeurt. JAC kan ook op langere termijn behouden worden als trigger naar jongeren. Dit kan dan staan voor ‘het geheel aanbod van het CAW naar jongeren’ toe het globale CAW-aanbod, gekleurd door specifieke waarden die centraal staan in de relatie naar jongeren toe. 26

10°

PMS 718 CMYK 0/50/100/0 RGB 220/143/21


Logo Gebruik logo bij communicatie naar jongeren

27


Logo Intersectorale samenwerking

Intersectorale samenwerking is voor de CAW’s een belangrijk aspect van hun identiteit. Dit laat zich ondermeer zien in de vele initiatieven die de CAW’s, ondermeer door hun sterke lokale verankering, kunnen uitbouwen samen met tal van andere partners. Deze eigenheid van de CAW’s stelt ook vragen over de toepassing van de huisstijl op de communicatie rond projecten en initiatieven die het CAW mee uitbouwt in zo’n partnerschap. Voor wat het gebruik van het logo betreft maken we een onderscheid tussen - een structurele samenwerking tussen het CAW en een andere stakeholder die samen één entiteit vormen (breder dus dan een specifiek project, zo’n uitgebreide samenwerking dat het gaat om een volledig partnerschap op organisatieniveau (niveau 1) ( zie p. 29) - een initiatief uitgebouwd door het CAW en ingebed in het CAW, mee mogelijk gemaakt door de samenwerking met andere partners (niveau 2) (zie p. 30) - een initiatief of project waar sprake is van een evenwaardige samenwerking met een of meerdere partners, waarbij men samen kiest voor een nieuwe en eigen huisstijl (niveau 3 = grijze zone) (zie p. 31) - een initiatief, door een andere partner ontwikkeld en uitgebouwd, waaraan het CAW heeft meegewerkt of dat dat een CAW mee mogelijk heeft gemaakt door andere vormen van ondersteuning (niveau 4) (zie p. 31) Afhankelijk van het niveau van samenwerking wordt de CAW-huisstijl op een andere, meer – of – minder verregaande manier toegepast. Dit zijn globale richtlijnen die bij concrete projecten verder doorgesproken zullen moeten worden. Het kunnen toepassen van de CAW-huisstijl op de communicatie over zo’n initiatieven, is in zekere mate ook afhankelijk van de opdrachtgever, de wensen en verwachtingen van de andere partner, de lange termijndoelstelling, de voorziene budgetten. Belangrijk is dat men uitgaat van de visie dat het CAW-merk juist sterker wordt door dit visueel zichtbaar te maken in de communicatie en er dus gestreefd moet worden om dat sociaal ondernemerschap via het gebruik van ons logo of breder de gehele huisstijl ook bekend te maken. 28


Logo Combinatie met andere logo’s

CAW Middenkust | Sint-Sebastiaanstraat 18 | 8400 Oostende | tel. 059 70 37 42 | fax 059 70 37 42 onthaal@cawmiddenkust.be | www.cawmiddenkust.be

CAW Middenkust | Sint-Sebastiaanstraat 18 | 8400 Oostende | tel. 059 70 37 42 | fax 059 70 37 42 onthaal@cawmiddenkust.be | www.cawmiddenkust.be

jeUgDZoRg

CMYK 30/0/100/0 RGB 201/210/39

miDDenKUst

Wanneer je als CAW vanuit je globale werking structureel samenwerkt met een andere partner waarmee je samen één entiteit vormt, dan kan in de communicatie dit als volgt worden toegepast: - De CAW-huisstijl wordt integraal toegepast zoals beschreven in dit huisstijlhandboek - De structurele samenwerking met de andere partner, waarmee men één entiteit vormt, wordt zichtbaar gemaakt in alle communicatie (zowel correspondentie als publicaties) op eenzelfde manier, meer bepaald door het plaatsen van de naam van de partner in een extra tab in een andere kleur (groen) - Wat betreft adresgegevens en naamgeving wordt dan steeds gesproken over CAW regionaam (en dus niet verlengd met andere namen van partners)

jeUgDZoRg

miDDenKUst

Niveau 1: Structureel samenwerkingsverband Als CAW met andere partner

Hoogte van de tab is verschillend, naargelang de benaming die er in moet.

De toepassing wordt hier weergegeven op het briefpapier als tool. Op het huisstijlplatform zullen alle andere tools (zie deel 2 van het huisstijlhandboek) aangeboden worden met de toepassing van het gebruik van deze extra tab bij een samenwerking op niveau 1.

29


Logo Combinatie met andere logo’s

Niveau 2: initiatief volledig ingebed in een CAW, in samenwerking met andere partners

30

Wanneer een deelaspect van het aanbod, een bepaald initiatief of project van een CAW gebeurt in samenwerking met een partner, maar volledig is ingebed in het CAW (en het CAW de regie heeft) wordt de CAW-huisstijl als volgt toegepast: - De CAW-huisstijl wordt integraal toegepast zoals beschreven in dit huisstijlhandboek - Het logo van de partner(s) wordt ingevoegd zoals wordt voorgeschreven door de desbetreffende organisatie(s), met respect voor de afspraken m.b.t. ons eigen logo (cfr. exclusieve zone) - De logo’s van partners of opdrachtgevers worden: - ofwel op dezelfde zijde van een publicatie naast het CAW-logo geplaatst (om het partnerschap zichtbaar te maken) (maar dan steeds onderaan de publicatie) - ofwel op de achterzijde van de publicatie (en CAWlogo op voorzijde) (vooral bij het vermelden van opdrachtgevers) - Het plaatsen van logo’s van opdrachtgevers of partners wordt bij voorkeur steeds voorafgegaan door de zin: - in opdracht van - in samenwerking met - Op de voorzijde mogen maximum 3 logo’s staan. Indien er meer opdrachtgevers of partners zijn, moeten deze logo’s op de achterzijde worden geplaatst (in een grijze of gekleurde band). - De logo’s van partners mogen nooit groter zijn dan het eigen logo.

SLACHTOFFERHULP IN HET CAW Wil je meer informatie over het aanbod rond slachtofferhulp bij het CAW in je buurt? Dan kan je terecht op volgende adressen. antwerpen Antwerpen (2020) Herentals (2200) Willebroek (2830)

Lodewijk de Raetstraat 13 Hofkwartier 23 G. Gezellestraat 54

03 247 88 30 014 21 08 08 03 860 90 19

slachtofferhulp@cawdemare.be onthaal@cawdekempen.be slachtofferhulp@hetwelzijnshuis.be

Brussel Brussel (1000)

Groot Eiland 84

02 514 40 25

slachtofferhulp@archipel.be

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) staat open voor iedereen, jong en oud, met elk probleem. Je kan terecht op het algemeen onthaal van één van de CAW’s verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Vlaams-Brabant Leuven (3000)

Redingenstraat 6

016 21 01 01

slachtofferhulp@cawleuven.be

limburg Hasselt (3500)

Rozenstraat 28

011 23 23 40

slachtofferhulp.limburg@cawsonar.be

oost-Vlaanderen Dendermonde (9200) O.L.V.-Kerkplein 30 Gent (9000) Visserij 153 Ronse (9600) O. Ponettestraat 87

Meer info vind je op www.caw.be.

052 25 99 55 09 225 42 29 055 20 83 32

slachtofferhulp@cawregiodendermonde.be slachtofferhulp@cawvisserij.be onthaal@cawzuidoostvlaanderen.be

West-Vlaanderen Brugge (8000) Ieper (8900) Kortrijk (8500) Veurne (8630)

050 44 57 00 057 22 09 20 056 53 21 51 057 22 09 20

slachtofferhulp@cawregiobrugge.be slachtofferhulp@cawdepapaver.be onthaalkortrijk@cawstimulans.be slachtofferhulp@cawdepapaver.be

Mensen met vragen kunnen ook terecht op het centraal nummer 078 15 03 00 of via e-mail: onthaal@caw.be

Vlamingdam 36 Maloulaan 43 Voorstraat 53 P. Benoitlaan 58

Verantwoordelijke uitgever: Anita Cautaers, CAW Federatie, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem

Minimum ruimte tussen de logo’s: zie ‘Opbouw van het logo: Exclusieve zone’ (p. 16)

TIP Deze richtlijn is niet altijd vanzelfsprekend om toe te passen en hangt af van de verwachtingen van opdrachtgevers. Vraag indien nodig advies bij je huisstijlverantwoordelijke. Ook kan de praktijk in andere CAW’s (op het huisstijlplatform) inspirerend werden.


Logo Combinatie met andere logo’s

Niveau 3: een evenwaardige samenwerking met ĂŠĂŠn of meerdere partners Wanneer een project of initiatief een resultaat is van een evenwaardig partnerschap tussen een CAW en een andere organisatie of stakeholder en er dus geen sprake is van totale inbedding, wordt de huisstijl in samenspraak bepaald en wordt minimaal in elke communicatie het CAW-logo op de correcte manier gebruikt.

Niveau 4: als CAW neem je deel aan initiatieven van anderen of ondersteun je initiatieven van anderen Denk er steeds aan om je logo door te sturen met bijhorende richtlijnen. De meeste partners zullen dit ook graag doen om te laten zien op welke manier men samenwerkt met verschillende partners. Het is ook steeds goed, zeker wanneer het niet mogelijk is om op deze manier de rol van het CAW zichtbaar te maken, om dergelijke initiatieven te vermelden in de eigen communicatie (op de CAW-website, op de eigen website, op de CAW-facebookpagina, op eigen publicaties,...) met een verwijzing naar de partners waarmee werd samengewerkt..

31


Logo Sectorpublicaties

Bij de basisprincipes van de huisstijl (p. 10) werd omschreven wat we begrijpen als een sectorpublicatie. Vele sectorpublicaties zijn het resultaat van een boeiende samenwerking tussen het Steunpunt en medewerkers uit de CAW’s. De inhoud van deze publicaties zijn dan vaak ook gegroeid uit dergelijk overleg en zijn geregeld voorafgegaan door andere werk- en visieteksten in bepaalde stadia. Voor wat betreft de toepassing van de huisstijl geldt het volgende: - Er wordt voorafgaand bepaald, door omschrijving van doelgroep en boodschap, of iets uiteindelijk resulteert in een sectorpublicatie. - Er kunnen, voorafgaand hieraan en in het proces om te komen tot een gedragen tekst, andere teksten worden aangemaakt door de verschillende partners. Deze teksten van partners (bijvoorbeeld het Steunpunt) hebben een eigen finaliteit en lezerspubliek en kunnen dan ook parallel met deze sectorpublicatie bestaan. - De sectorpublicatie zelf wordt volledig vormgegeven volgens de CAW-huisstijl - In de publicatie wordt op een beknopte en toegankelijke manier beschreven wat het proces was voorafgaand aan deze publicatie, wie hieraan heeft meegewerkt (in colofon, op achterzijde, in inleiding,‌). - Het logo van het Steunpunt wordt vermeld naast het logo van het CAW. - Op elke sectorpublicatie wordt het centraal telefoonnummer (078 15 03 00), het centraal e-mailadres (onthaal@caw.be), de caw-website (www.caw.be) en de korte omschrijving van wat een CAW is, ingevoegd.

TIP Ben je op zoek naar een standaardomschrijving van het aanbod van een CAW of een andere verkorte (algemene) tekst? Op het huisstijlplatform vind je een huisstijlfiche met een aantal algemene korte teksten die je kan gebruiken op publicaties. 32


Logo

V.u.: Willy Vleugels, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem

Sectorpublicaties

geweld in huis raakt kinderen INFORMATIE EN ADVIES VOOR OUDERS

078-150 300 onthaal@caw.be Als u het moeilijk vindt om de hele folder mee te nemen scheur onderstaande strook af en bewaar het telefoonnummer voor als u het nodig hebt.

www.caw.be/geweldinhetgezin

Minimum ruimte tussen de logo’s: zie ‘Opbouw van het logo: Exclusieve zone’ (p. 16)

33


Logo Gebruik van het logo door de CAW Federatie

De CAW Federatie groepeert alle 25 decretaal erkende Centra Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen en Brussel. Met deze omschrijving voor ogen, kan de CAW Federatie dus beschouwd worden als het vehicel dat dient om te spreken ‘namens deze groep van 25 CAW’s’. Wanneer er dus intern en extern wordt gecommuniceerd vanuit de CAW Federatie wordt hiermee dan ook expliciet benoemd dat het standpunten, visies of afspraken betreft die gedragen zijn door de sector, meer concreet door de groep van 25 CAW’s.

Toepassing op interne en externe communicatie We maken, namens de CAW Federatie, een onderscheid tussen 2 vormen van (sector)communicatie: 1. Externe communicatie m.b.t. het aanbod in de CAW’s (vanuit de insteek van thema’s, voor jongeren of volwassenen,…;) 2. Externe communicatie m.b.t. visies, afspraken, standpunten van de sector Rekening houdend met dit onderscheid zullen we bij de toepassing van deze CAW-huisstijl kiezen voor 2 soorten huisstijldragers: 1. Alle sectorpublicaties m.b.t. het aanbod of de wijze waarop de CAW’s werken gebeurt onder het algemene CAWlogo. Systematisch wordt hierbij de (publieks)website, het 078-nummer en het centraal e-mailadres vermeld. Bij de ‘verantwoordelijke uitgever wordt dan verwezen naar de CAW Federatie (voorbeeld nu: folder kinderen, slachtoffer van een schokkende ervaring) 2. Alle teksten die worden geschreven waarin de visie van de CAW’s omtrent bepaalde thema’s, sectorstandpunten en/ of sectorafspraken worden vertolkt, gebeurt door de CAW Federatie, die op deze manier de stem van de 25 CAW’s uitdraagt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van communicatietools waarbij het CAW-logo staat (algemeen) en waarbij de tabfunctie wordt gebruikt voor het aangeven van de ‘CAW Federatie’ als verbijzondering (net zoals men anders spreekt uit naam van één CAW, spreekt men dan uit naam van ‘alle CAW’s’). Op deze communicatiedragers staat dan ook het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de CAW Federatie.

34


Logo Gebruik van het logo door de CAW Federatie

Vanuit diezelfde benadering zal ook alle interne communicatie die een weergave is van een sectorale beslissing (cfr. bijvoorbeeld de CAW-mail) gebeuren met de CAW-huisstijl op maat van de CAW’s. Op deze manier geven we weer: dit is een boodschap van de sector aan de sector.

Tenslotte kan de CAW Federatie (als woordvoerder van de 25 CAW’s) teksten steunen, petities onderschrijven, … wat soms enkel zichtbaar kan gemaakt worden door het plaatsen van een CAW Federatie-logo. Dit gaat om sectorale beslissingen, besproken op CAW-overleg of Dagelijks Bestuur. Enkel in deze situatie wordt gebruik gemaakt van een CAW Federatie-logo.

35


Kleur Primaire huisstijlkleuren

Kleur heeft een belangrijke impact op de uitstraling van de communicatie en versterkt ook de herkenbaarheid van de communicatie. Er is gekozen voor een uitgebreid palet zodat men zelf creatief deze kan toepassen op de eigen communicatie, rekening houdend met doelgroep en boodschap. We maken een onderscheid tussen primaire en secundaire kleuren.

PMS 534 CMYK 91/72/27/0 RGB 60/79/128

Primaire huisstijlkleuren

De 2 primaire kleuren zijn de kleuren waaruit het logo is opgebouwd. Onder de Pantone referenties staan de omzettingswaarden naar quadri (CMYK) en RGB. De kleuren van het logo mogen niet aangepast worden.

PMS 534 60% CMYK 54/43/16/0 RGB 135/139/174 Een 3e primaire kleur wordt enkel gebruikt wanneer het logo in 1 pms kleur geplaatst wordt.

36

PMS 676 CMYK 9/100/0/15 RGB 163/0/109


Kleur Secundaire huisstijlkleuren

De primaire kleuren zijn aangevuld met een palet van QUADRI-kleurenpalet. Deze secundaire kleuren kunnen vrij in elke vorm van communicatie en correspondentie gebruikt worden, al dan niet in combinatie met elkaar.

CMYK 30/0/100/0 RGB 201/210/39

CMYK 70/5/100/0 RGB 116/167/61

CMYK 100/5/80/20 RGB 24/125/83

CMYK 85/37/0/0 RGB 64/129/195

Afspraken bij het gebruik van kleuren • Dit kleurenpalet is bindend. Bij het uitwerken van dit kleurenpalet is rekening gehouden met de eigen look voor jongerencommunicatie. Op deze manier is het kleurenpalet bruikbaar voor alle CAW-communicatie. • Er worden geen vaste kleuren per thema of per doelgroep vastgelegd. Bij elke communicatie-tool kan bekeken worden op welke manier dit kleurenpalet kan worden toegepast, rekening houdend met doelgroep, doelstelling en creativiteit. • Deze kleuren kunnen gebruikt worden als grondkleur (pagina, voor vlakken, lijnen). Uiteraard geldt deze beperking van kleuren niet voor het invoegen van bestaande beelden, tekeningen, foto’s,… die ingevoegd worden in hun ware kleuren. • Dit kleurenpalet is ook bepalend voor de kleurkeuze van letters in titels of tekst. • Tenslotte kunnen de kleuren in dit palet gebruikt worden als kleurfilter op foto’s en/of beelden. Dit is een toepassing die in onze huisstijl frequent wordt gebruikt en dus ook zorgt voor een versterkte herkenbaarheid. TIP Drukwerk in zwart/wit is niet aan te raden bij een kleurrijke huisstijl als deze, maar documenten worden wel vaak vermenigvuldigd op een zwart-wit kopieermachine. In dat geval (bv. Word-toepassingen) is het beter om de zwart/wit versie van het sjabloon te gebruiken. De kwaliteit is dan beter dan een gekopieerde versie van een 4-kleuren-afbeelding. Wanneer een document enkel digitaal wordt verzonden (bv. een verslag), dan kiezen we altijd voor de 4-kleurenversie. Er was bij de aanmaak van de toepassingen aandacht voor de lees- en zichtbaarheid bij het afprinten van een QUADRI-kleurendruk op een zwart-wit-printer. 37


Kleur Secundaire huisstijlkleuren

38

CMYK 85/0/20/0 RGB 61/168/199

CMYK 100/0/0/0 RGB 0/157/224

CMYK 100/70/30/0 RGB 40/80/126

CMYK 100/92/0/0 RGB 45/50/133

CMYK 76/100/0/0 RGB 87/37/127

CMYK 0/50/100/0 RGB 127/28/125

CMYK 15/81/0/0 RGB 183/76/146

CMYK 0/50/100/0 RGB 220/143/21

CMYK 5/12/94/0 RGB 238/213/44

CMYK 0/100/0/0 RGB 196/0/121

CMYK 50/50/50/50 RGB 88/80/76

CMYK 35/35/35/35 RGB 129/122/118

CMYK 10/10/10/10 RGB 213/210/209


Kleur Toelichting bij de kleurenwaarden

PMS

Pantone kleuren (PMS – Pantone Matching System) worden gebruikt om de hoogste garantie te kunnen geven dat de kleur van het logo ook de kleur is die gedrukt gaat worden. Wordt onder andere in volgende huisstijltoepassingen gebruikt: briefhoofd, vervolgblad, naamkaart, omslagen en groetenkaart. Geef altijd de PMS-waarden door aan drukkerijen zodat er geen fouten kunnen gebeuren.

Quadri

Vierkleurendrukwerk (Offsetdruk) wordt over het algemeen in Quadri/CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart)). De opbouw van de kleuren wordt weergegeven in percentages inkt die over elkaar heen gedrukt worden. Gebruikt men voor papierdrukwerk zoals bv. flyers, affiches, uitnodigingen, ed. In principe kun je er van uitgaan dat de kleuren er bij de meeste (goed gecalibreerde) drukpersen er hetzelfde uit zullen zien.

RGB

Rood - Groen - Blauw (niet te verwarren met de primaire kleuren Rood, GEEL en Blauw) is de kleurindeling die over het algemeen voor monitoren, televisies, camera’s en andere weergave-apparaten gebruikt wordt. Afhankelijk van de verschillen in kalibratie van monitoren en (kleuren)printers (welke vaak ‘om kunnen gaan’ met RGB bestanden) komt je bestand er op andere machines anders uit te zien.

OPGELET

Quadri en RGB kleuren zijn kleuren die afgeleid zijn van Pantone kleuren. Elk van deze drie kleurensystemen hebben hun specifieke doeleinden, elk een eigen (druk)procede en kunnen onmogelijk gematched worden. Er zal met andere woorden altijd kleurverschil zijn in het Quadri en PMS drukwerk en het RGB logo dat is geprint.

GRAY

Het logo omgezet in grijswaarden (p. 19).

PMS 1 kleur

Het logo in 1 Pantone kleur (p. 20) geplaatst, gebruikt voor drukwerk in 1 kleur. De kleurenwaarden zijn dezelfde als bij het GRAYSCALE logo (p. 19).

FLEXO

Flexografie is een hoogdruktechniek die wordt gebruikt bij bijvoorbeeld het bedrukken van folies, (golf)kartonnage, etiketten, ballonnen,... Belangrijk om weten is dat er enkel ‘volle kleuren’ en geen percentage van kleuren kan gebruikt worden. Het logo moet op 100% van een bepaalde kleur staan. In deze huisstijlhandleiding is het logo bijvoorbeeld op 100 % blauw gezet (p. 20). De witte kleur is uitgespaard. Enkel het blauw zal met andere woorden gedrukt worden. De kleur kan desgewenst omgezet worden naar andere kleuren, bij voorkeur één van de PMS kleuren van het logo of wit.

39


Typografie Drukwerk en communicatiemateriaal caw_fonts

Samen met het logo en het kleurenpalet is het lettertype een herkenbaar visueel element dat bijdraagt aan een consistente huisstijl.

Gill Sans MT Pro Light The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Book

Voor al onze gedrukte en ruimtelijke uitingen maken we gebruik van het lettertype Gill Sans MT Pro, het is de identiteitsbepalende letter en wordt dus zo breed mogelijk ingezet. Gill Sans MT Pro is een Open Type lettertype en kan zowel op MAC als op PC gebruikt worden.

Gill SANS MT PRO Hiernaast staan 7 gewichten van het lettertype Gill Sans MT Pro afgebeeld: Light, Book, Medium, Bold, Extra Bold, Heavy en Ultra Bold.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Medium The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Extra Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Heavy The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Ultra Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum 40


Typografie Drukwerk en communicatiemateriaal caw_fonts

Gill SANS MT PRO

Gill Sans MT Pro Light Italic

Hiernaast staan de 5 gewichten afgebeeld van het lettertype Gill Sans MT Pro die ook Italic gebruikt kunnen worden: Light Italic, Book Italic, Medium Italic, Bold Italic en Heavy Italic.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Book Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Medium Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Bold Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Heavy Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum

Het huisstijl-lettertype Gill Sans MT Pro werd geselecteerd op haar uitstraling. Het oogt stabiel en verfijnd. Bovendien bevat deze lettertypefamilie veel opties om toe te passen op titels, ondertitels, onderschriften, affiche en zelfs webtoepassingen, waardoor er veel creatieve ruimte is bij het gebruik ervan. Daarnaast is het ook perfect bruikbaar voor broodtekst, evenzeer voor brede gevelborden (en signalisatie in het algemeen). Het heeft ook een uitstekende leesbaarheid (rekening houdend met de diverse doelgroepen). Ook heeft het een goede omzetting naar een pdf-formaat. Tenslotte is dit lettertype breed beschikbaar (en wordt ook gratis aangeleverd via het huisstijlplatform). 41


Typografie Drukwerk en communicatiemateriaal caw_fonts

Gill SANS MT PRO

Gill Sans MT Pro Condensed

Hiernaast staan de 4 gewichten afgebeeld van het lettertype Gill Sans MT Pro die ook Condensed gebruikt kunnen worden: Condensed, Bold Condensed, Bold Extra Condensed en Ultra Bold Condensed.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Bold Condensed The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Bold Extra Condensed The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Gill Sans MT Pro Ultra Bold Condensed The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum

TIP Indien je de lettertypefamilie Gill Sans MT Pro niet op je computer hebt, kan je dit (gratis) downloaden van het huisstijlplatform. 42


Typografie Digitale toepassingen

Arial

Arial Regular

Het huisstijllettertype Gill Sans MT Pro moet altijd gebruikt worden in gedrukte publicaties. In officeprogramma’s (en alle communicatie die via deze weg wordt aangemaakt) en voor de veranderlijke gegevens op de website gebruiken we steeds het lettertype ARIAL.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum Arial Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog

Luptat, vel ing euguer iustrud dolorper iusto esequipsum

43


Fotografie Mensen in beeld caw_beelden

Als basis kiezen we bij de selectie van foto’s voor beelden van onze primaire doelgroep.

Deze selectie van beelden heeft volgende kenmerken: • Ze beelden mensen uit in een geheel natuurlijke uitstraling. Mensen van vlees en bloed. Van alle origines, leeftijden, … • We richten ons op de mens van heel dichtbij in een close-up opname. • Mensen kijken recht in de camera. De ogen zijn sprekend, kijken ons recht aan. De huidsplooien, de uitdrukking, mondhoeken,… vertellen reeds het levensverhaal van de persoon.

Opmaak van deze foto’s als basisbeeld:

• Deze beelden worden omgezet in een monochrome weergave rekening houdend met het vastgelegde kleurenpalet. (zie kleurenpalet p. 37-38) • Deze basisbeelden worden vervolgens in een ‘gelaagdheid’ geplaatst, ofwel door deze beelden in combinatie met elkaar te gebruiken (naast-, boven elkaar of in een dambord), ofwel door het toepassen van een horizontale gelaagdheid. In deze laatste toepassing worden gezichten opgebouwd uit 3 horizontale banden waarin telkens ogen, neus en mond uit 3 verschillende basisbeelden worden geplaatst.

44

Het totaal beeld geeft op een sterk grafische en kleurrijke wijze de diversiteit van CAW weer, een organisatie die betrokken is op en bekommerd is met het welzijn van iedereen. Het CAW staat open voor iedereen.

Toepassingsgebied fotografieconcept

De afspraken die hier worden omschreven zijn geldend voor alle foto’s die worden ingevoegd in externe communicatie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de beelden in de beeldbank of kunnen de afspraken toegepast worden op het eigen fotomateriaal dat men selecteert. Deze afspraken hebben dus NIET betrekking op ‘objecten’ die worden ingevoegd, zoals illustraties, tekeningen, een kunstwerk,... deze objecten worden ingevoegd in hun werkelijke weergave. Stel dat je bv. een tekening wil invoegen van een kindje, of een kunstwerk dat je als CAW hebt gekregen en je als illustratie wil gebruiken in je CAWmagazine, op een affiche van een evenement,... dan zijn uiteraard deze ‘kenmerken van beelden’ hierop niet van toepassing. TIP Gaat een fotograaf voor jou op stap om foto’s te maken voor een bepaald artikel of een specifieke brochure? Geef dan zeker toelichting bij dit fotografieconcept dat gehanteerd wordt in onze huisstijl. Op het huisstijlplatform vind je een huisstijlfiche met een beknopte samenvatting van het fotografieconcept.


Fotografie Gebruik van het basisbeeld caw_beelden

Het basisbeeld, dat ook verwerkt is in alle toepassingen voor correspondentie (briefpapier, CAW-kaartjes, naamkaartjes, ...) wordt steeds onveranderd gebruikt.

CMYK 0/50/100/0 RGB 220/143/21

CMYK 0/50/100/0 RGB 127/28/125

CMYK 30/0/100/0 RGB 201/210/39

45


Fotografie Gebruik van verwante beelden caw_beelden

Dit is het op een gelijkaardige manier opbouwen van een beelden, net zoals het basisbeeld, maar bijvoorbeeld aangepast aan een thema. Of Het werken met beelden van het gelaat van mensen, al dan niet met kleurfilter en/of het combineren van dergelijke beelden. Het is zeker zinvol om in communicatiemiddelen dergelijke verwante beelden te gebruiken (dus: close-up, met kleurenfilter en vorm van gelaagdheid). Je kan dit immers makkelijk toepassen op een specifiek thema of doelgroep terwijl je tegelijk op een sterke manier de herkenbaarheid van het CAW-merk verhoogt. 46


Fotografie Gelaagdheid in het beeldgebruik

De gelaagdheid kan op verschillende manieren bekomen worden. De ontwerpen hiernaast geven hiervan een voorbeeld. Telkens geven ze een totaalbeeld van diversiteit weer, als een van de belangrijke waarden die het CAW-merk wil uitstralen.

Voorbeeld van een boekje dat in verschillende lagen uitklapt.

47


Fotografie Toepassingen van het fotografieconcept

Basisconcept doorgetrokken bij gebruik in redactionele uitgaven. (bv. vriendenbrief)

TIP Eenvoud siert. Hoewel de gelaagdheid deel uitmaakt van het fotografieconcept, is het belangrijk om hierin ook niet te overdrijven. In een publicatie is het goed om voldoende evenwicht te vinden in beelden waarin deze gelaagdheid wordt toegepast en foto’s die worden ingevoegd zonder deze toepassing ervan (maar wel met respect voor alle andere kenmerken).

48


Fotografie Afspraken bij gebruik van eigen fotomateriaal

De toepassing van het fotografieconcept bij de eigen selectie van foto’s Vaak zal men zelf reeds foto’s hebben, of nieuwe foto’s verzamelen of aankopen. Binnen deze huisstijl, moet dit fotomateriaal beantwoorden aan de vastgelegde criteria: - Krachtige beelden, natuurlijke weergave - Beelden van mensen in close-up, voorkeur voor het gelaat, zeker aandacht richten op mens zelf en niet omgeving / of aandacht richten op interactie tussen mensen, blik in camera waar mogelijk - Vermijden van het gebruik van beelden van objecten, omgeving, foto’s die een ‘metafoor’ zijn (symboliek wordt vaak enkel begrepen door ontwerper) in voordeurcommunicatie - Diversiteit laten zien in gebruik van (combinatie van) foto’s. - Werken met combinatie van foto’s in werkelijke (realistische) kleuren en foto’s met kleurfilter maakt het CAW-beeld sterker (niet verplicht maar wel aanbevolen) - De gelaagdheid kan weergegeven worden door het zelf ook creatief verwerken van ‘stroken’ in het beeldmateriaal (door combinatie van kleurfilters, kleurvlakken,...)

TIP Op het huisstijlplatform zijn in een beeldbank alle beelden ingevoegd die reeds in publicaties gebruikt worden. Deze kunnen dan rechtenvrij gedownload worden via dit huisstijlplatform en gebruikt worden in eigen CAW-communicatie. Deze beelden kunnen wel niet doorgegeven worden aan anderen of gebruikt worden in niet-CAW-publicaties. Daarnaast kunnen alle CAW’s, die hiertoe bereid zijn, ook eigen beeldmateriaal dat ze willen delen en dat beantwoordt aan het fotografieconcept via deze beeldbank met andere CAW’s uitwisselen. Concrete afspraken zullen hierover gemaakt worden met de communicatieverantwoordelijken en bekendgemaakt worden via een huisstijlfiche (bijlage bij huistijlhandboek).

49


Fotografie Gebruik van objecten in het fotografieconcept

Gebruik van objecten in beelden - Binnen dit fotografieconcept wordt dit zoveel mogelijk vermeden, dus zeker op affiches, voorkant van brochures,... - Indien men het toch gebruikt is het van belang om volgende principes te hanteren: • het beeld is relevant, want het zegt waarvoor we staan of het zegt wat we doen • de huisstijl komt toch voldoende sterk naar voor door de toepassing van alle andere huisstijlaspecten • het beeld krijgt geen centrale plaats in de communicatie.

Werken met concepten In bepaalde (uitzonderlijke) gevallen kan het nodig zijn om de probleemstelling in een bijkomend concept te verwerken. Hier kan je dan een combinatie maken van objecten of tekeningen enerzijds met een realistische weergave van mensen (voorbeeld: foto meisje met tekening als masker) anderzijds.. ‘Metaforen’ die op deze manier worden weergegeven, worden nooit als cover gebruikt en worden enkel gebruikt in communicatie wanneer dit de enige manier is om een specifieke boodschap te brengen.

Dit is een voorbeeld van een beeld, niet op de voorpagina, toch geen ‘beeld van een persoon’, wel nog met een bepaalde bedoeling (weergave van regio). Door de toepassing van de gelaagdheid op dit beeld is dit te integreren in de huisstijl.

TIP Wil je gebruik maken van ‘objecten of metaforen’ op een bepaalde plaats in je publicatie? Stel jezelf dan eerst de vraag: wat is de meerwaarde om af te wijken van dit fotografieconcept? Vaak kan je eenzelfde boodschap geven zonder objecten of metaforen te gebruiken. Bovendien zijn metaforen vooral begrijpelijk voor de ‘maker’ en minder voor het doelpubliek van een publicatie... 50

Deze foto wordt gebruikt in de sectorpublicatie ‘kinderen, slachtoffer van een schokkende ervaring’.


Fotografie Afspraken beeldmateriaal bij communicatie naar kinderen en jongeren

Kenmerken van basisbeelden

Ook bij de basisbeelden van kinderen en jongeren vertrekken we van beelden van onze primaire doelgroep. De kenmerken, zoals eerder opgesomd, zijn hier dus ook bepalend (zie p. 44). Naast deze kenmerken zijn er aanvullend bij beeldmateriaal voor jongerencommunicatie volgende kenmerken: - als basis kiezen we voor beelden van kinderen en jongeren in hun omgeving, jongeren van alle origines, leeftijd en geaardheid. - beelden moeten een zekere dynamiek uitstralen. - invalshoek van de camera dient op een verrassende wijze aangewend te worden.

51


Fotografie Afspraken beeldmateriaal bij communicatie naar jongeren

Afspraken bij de toepassing van fotografieconcept

Het fotografieconcept voor communicatie naar jongeren is een toepassing van het algemene fotografieconcept, rekening houdend met deze doelgroep. Dat betekent dat alle afspraken (p. 42-47) ook gelden bij het selecteren en opmaken van beeldmateriaal van kinderen en jongeren. De kenmerken van foto’s van kinderen en jongeren beantwoorden ook aan de algemene kenmerken (zie p. 47). Daarnaast zijn er nog een aantal extra kenmerken, specifiek voor jongerencommunicatie (zie verder). Vervolgens maken we ook hier we een onderscheid tussen basisbeelden, verwante beelden, het toepassen van de gelaagdheid en het oplijsten van afspraken bij selectie van eigen foto’s.

52


Fotografie Afspraken beeldmateriaal bij communicatie naar jongeren jac_beelden

Afspraken bij de compositie

Deze basisbeelden worden omgezet in een monochrome weergave, rekening houdend met het opgegeven kleurenpalet. (zie p. 37-39).

Basisbeelden worden monochroom en binnen het kleurenpallet omgezet. Een witte rand zorgt voor een extra dynamisch karakter en brengt het beeld los van de achtergrond.

De monochrome beelden, bewerkt met een witte outline en eventueel een duplicatie “gelaagdheid”, worden gemixd tot een dynamisch beeld. De personen komen los van de achtergrond door hun fellere kleuren en een extra schaduw.

Bewerkte beelden zijn enkele malen gedupliceerd en transparant geplaatst. Achtergrond is bewerkt met een “motion”-filter. Het totale beeld krijgt een eigen dynamisch en jong karakter.

Bewerkte beelden kunnen ook enkele malen gedupliceerd en transparant geplaatst worden. De achtergrond kan dan bewerkt worden met een ‘motion’-filter. Het totaalbeeld krijgt zo een eigen dynamisch en jong karakter.

53


Fotografie Andere toepassingen beeldmateriaal bij communicatie naar jongeren jac_beelden

Ook grafische vormen kunnen in jongerencommunicatie worden omgezet naar deze CAW-huisstijl door toepassing van het fotografieconcept. Hierbij enkele voorbeelden van tekeningen die een toepassing zijn van deze afspraken en die ook beschikbaar zijn op het huisstijlplatform.

In de verdere uitwerking van de sectorcommunicatie zal, in samenspraak met coördinatoren, met zicht op het globale jongerenaanbod in de CAW’s, gewerkt worden aan het verder uittekenen van een ‘jongerencommunicatielijn’, binnen de werkgroep sectorcommunicatie. Er zullen zowel nieuwe huisstijltools worden ontwikkeld als een aantal sectorpublicaties naar jongeren. 54


Schrijfwijzer Algemene afspraken

Afspraken m.b.t. het gebruik van de naam CAW - Schrijfwijze van de naam • CAW zoveel mogelijk als letterwoord gebruiken, steeds in hoofdletters • Meervoud: steeds CAW’s • Indien men voluit de naam gebruikt, spreekt men steeds van ‘Centrum (voor) Algemeen Welzijnswerk’ • Meervoud: Centra (voor) Algemeen Welzijnswerk • Gebruik van het letterwoord CAW in samenstellingen: CAW steeds in hoofdletters schrijven, gevolgd door een koppelteken bvb. CAW-overleg, CAW-visie,... - Wat betreft het gebruik van ‘CAW Federatie’: dit is een uitzondering op de regel inzake samenstellingen met het letterwoord CAW. Omdat ‘CAW Federatie’ als eigennaam wordt gebruikt wordt dit steeds zonder koppelteken geschreven. Dit geldt ook voor de namen van CAW’s bv. CAW Antwerpen (zonder koppelteken). - Wat betreft het gebruik van ‘JAC’ (productlijn) • Zoveel mogelijk als letterwoord te gebruiken. • Steeds in de content verbinden met het CAW bv. het JAC van het CAW Hageland • Meervoud: JAC’s

Afspraken m.b.t. de schrijfstijl - In algemene communicatie schrijven we zoveel mogelijk in de je-vorm - In verslagen, nota’s, dossiers,... gebruiken we zoveel mogelijk de actieve vorm. Er zullen afspraken gemaakt worden m.b.t. veel voorkomende vormen van organisatiespecifiek taalgebruik. In dit huisstijl-handboek beperken we ons tot het vastleggen van de principes ervan. Op het huisstijlplatform zullen nieuwe afspraken bekend gemaakt worden in een afzonderlijke huisstijlfiche.

Principes die we hanteren bij organisatiespecifiek taalgebruik - Volgende criteria vormen de rode draad bij het bewust omgaan met organisatiespcifieke taal. • Meer eenvormig taalgebruik zodat voor de potentiële hulpvrager (én verwijzer!), waar hij/zij ook hulp zoekt, een ‘naam’ staat voor een bepaald aanbod, een bepaalde aanpak. • Zeggen waarvoor we staan: we kiezen namen (zowel voor websites, termen van aanpak, e-mailadressen, functienamen,….) die weergeven wat we aanbieden of zijn. • Meer toegankelijk taalgebruik. In alle (externe) communicatie (dus ook visieteksten, websites, afspraken) geven we zo toegankelijk mogelijk weer wat we willen zeggen.

55


Schrijfwijzer Afspraken omtrent naamgeving

Naamgeving van een specifiek CAW

Wanneer een CAW in het kader van het nieuw uitzicht zal kiezen voor een nieuwe naam, zal het nieuwe CAW kiezen voor een naam die op een kernachtige manier de regio weergeeft, ofwel door te verwijzen naar één (maximum twee) locaties in die regio (bvb. regio Gent-Eeklo) ofwel door de naam van een gebied (zie ook p. 24-25) ‘regio’ wordt steeds met kleine letters geschreven.

Betekenis en gebruik van de naam CAW Federatie

De CAW Federatie groepeert alle decretaal erkende CAW’s in Vlaanderen en Brussel en kan dus beschouwd worden als de ‘vertegenwoordiger’ die kan spreken namens ‘de groep van alle CAW’s’. Wanneer er dus intern en extern wordt gecommuniceerd vanuit de CAW Federatie wordt hiermee expliciet aangegeven dat het standpunten, visies en afspraken betreffen, die gedragen zijn door de sector, dus door alle erkende CAW’s. In een huisstijlfiche op het huisstijlplatform (zie ook op p. 34) wordt gedetailleerder toegelicht hoe dit wordt toegepast op de communicatie vanuit de CAW Federatie.

Gebruik van namen voor deelaspecten van het aanbod van het CAW

Er zal in samenspraak met de communicatieverantwoordelijken en na input van beleidsverantwoordelijken uit de sector aanbevelingen worden geformuleerd voor een meer uniforme naamgeving. Uitgangspunten zijn: - Meer zeggen waarvoor we staan - Meer eenvormige communicatie - Aandacht voor toegankelijkheid van ons taalgebruik in allerhande publicaties.

56


Schrijfwijzer Afspraken omtrent naamgeving

Een aantal principes die reeds werden meegegeven als aanzet tot dit specifiek taalgebruik

- Aandacht voor de volgorde bij het benoemen van een deelaanbod: eerst CAW – regio XXX, pas dan de soortnaam van het deelaanbod en tenlotte, indien nodig, de eigennaam van dit deelaanbod bvb CAW regio Gent, vluchthuis Wielewaal. - De eenvormige naamgeving wordt zoveel mogelijk bepaald door decretaal bepaalde modules, werkvormen,… De huidige specifieke namen worden enkel gebruikt na de afgesproken gedeelde soortnaam. - Indien er meerdere locaties zijn van een bepaald deelaspect van het aanbod (bv. de onthaalpunten), wordt dit gespecifieerd door (te vergelijken met naamgeving van de CAW’s) het benoemen van de regio of gemeente (of de straat) waar het gelokaliseerd is. - Dit geldt zowel voor mondelinge (wijze van telefoon opnemen, voorstellen aan anderen, antwoordapparaat, presentaties bij externen) als schriftelijke communicatie (naamkaartjes, folders, brieven,…) - Ook wordt aanbevolen ‘zuinig’ om te springen met het te gebruik van ‘te lange naamgeving’ (zie ook hoger). Als het voldoende is om enkel het CAW te vermelden hoeven niet de onderliggende niveaus benoemd te worden.

57


Schrijfwijzer Afspraken m.b.t. adressen en e-mailadressen

Afspraken m.b.t. e-mailadressen We gebruiken in de communicatie verschillende soorten e-mailadressen in elk CAW en op sectoraal niveau: - onthaal@cawXXX.be : voor alle hulpverlenings-vragen één centraal e-mailadres dat publiek toegankelijk is - jongerenonthaal@cawXXX.be of jac@cawXXX.be: voor alle hulpverleningsvragen van jongeren tot 25 jaar één centraal e-mailadres - deelaanbod@cawXXX.be : wordt gebruikt voor die deelaspecten van het aanbod waarvoor het belangrijk is om een gemeenschappelijk e-mailadres te hebben : een welbepaald team, een welbepaalde locatie,…. - voornaam.naam@cawXXX.be : alle individuele e-mailadressen van CAW-medewerkers op eenzelfde manier. Daarnaast bestaan centrale e-mailadressen op sectorniveau, gericht naar het brede publiek: onthaal@caw.be jac@caw.be info@cawfederatie.be

Afspraken m.b.t. adressen

In de voordeurcommunicatie gebruiken we 2 adressen (in voetteksten op briefpapier, op enveloppen, op de website, op folders ed): - Alle communicatie naar niet-doelgroep (leveranciers, beleid, partners,…): adres administratieve zetel - Alle communicatie naar cliënten zelf en/of naar verwijzers m.b.t. cliënten: adres algemeen onthaal Indien men een specifiek adres, telefoonnummer, e-mailadres wil meegeven in brieven, e-mails,… gebeurt dit in de handtekening zelf.

58


Schrijfwijzer Afspraken bij schrijfwijze van veel voorkomende nummers en afkortingen

Schrijfwijze van telefoonnummers en faxnummers Binnenland tel. fax Buitenland tel. fax

016 21 17 57 016 21 39 45 +32 (0)16 21 11 88 +32 (0)16 32 45 87

telkens een spatie tussen de delen, geen gebruik van punten tussen de cijfers, en de cijfers achteraan steeds groeperen per 2 tel. steeds met punt na de afkorting, in begin van lijn mag dit met een hoofdletter, in een oplijsting van contactgegevens (bv. in een e-mailhandtekening) steeds met kleine letters

Uur - In een tekst schrijf je uren in verkorte vorm met een punt tussen uur en minuten. vb. De vorming duurt van 8.30 u. tot 16.30 u.. De middagpauze is voorzien van 12 u. tot 13 u.. - In een opsomming ga je als volgt te werk: 8.30 - 12.30 u. theoretische inleiding 13.30 - 17 u. praktijkgedeelte - 50 min. 15 sec.

- in het algemeen gebruik heeft de voluit geschreven vorm ‘uur’ de voorkeur. Wanneer men in een zin dit toch wil afkorten gebruikt men de notatie u. - uur en u. staat steeds na de cijfers, nooit ertussen. Tussen de cijfers die uren en minuten weergeven staat steeds een punt - tussen uur of u. en het cijfer plaats je steeds een spatie - in gewone teksten zijn ook de afkortingen min. en sec. mogelijk (allebei met een puntje, aangezien het afkortingen zijn) - bij een opsomming ga je als volgt te werk: 8.30 - 9 u. of 10 - 11.30 u.

Rekeningnummer BE68 5390 0754 7034

spaties tussen de delen.

BTW -nummer BE 513 879 321

begin met de landcode, telkens een spatie tussen de delen.

TIP Heb je een concrete taalvraag over spelling, grammatica of woordgebruik, maak dan gebruik van de website www.taaladvies.net. Bij de opmaak van dit huisstijlhandboek spraken we af om dit als gemeenschappelijke bron te gebruiken voor taalvragen. Op deze site kan je heel veel gekende problemen terugvinden met een helder antwoord. Vind je geen antwoord op je taalvraag, dan kan je dit ook via een bericht voorleggen aan taaladviseurs en krijg je via een digitaal bericht een antwoord op je vraag.

59


60


Toepassingen 61


Toepassingen Werken met huisstijldragers

Brieven, enveloppen, visitekaartjes, personeelsadvertenties, folders, leaflets, brochures, ... Kortom, dagelijks produceert het CAW allerhande informatiedragers. Uiteraard moet de inhoud duidelijk zijn, maar ook de vorm draagt daar in hoge mate toe bij. Wat hierna volgt zijn concrete technische richtlijnen voor een overzichtelijke en logische lay-out en opmaak, conform de huisstijl. Al deze documenten zijn elektronisch beschikbaar op het huisstijlplatform en zijn opgemaakt in het programma Adobe Indesign. Ze worden ook beschikbaar gesteld op cd, Indesign-files en hoge-resolutie-pdf’s. Verschillende documenten (briefpapier, volgblad, fax) zijn ook beschikbaar als Word-sjabloon. De huisstijldragers, die werden ontwikkeld bij de start van deze vernieuwde CAW-stijl, werden geselecteerd op basis van een aantal criteria, goedgekeurd door het CAW-overleg en rekening houdend met het communicatiebudget: - het prioriair kiezen voor ‘voordeurcommunicatie’ (zie p. 10) - de frequentie van gebruik van bepaalde middelen (bv. een verslagsjabloon) - de contactfrequentie met de doelgroep (van belang voor de profilering) (bv. CAW-kaartje) - alles wat imago-ondersteunend is (bv. imago-affiche) - evenwicht tussen tools voor algemene communicatie en communicatie naar jongeren - voldoende basis-middelen (bvb. een correspondentieset) Met deze criteria voor ogen werd geopteerd voor de huistijldragers die in dit huisstijlhandboek (deel 2) voorgesteld worden. Op het huisstijlplatform zullen deze al, op maat van het eigen CAW, aangeboden worden. Dit pakket aan huisstijldragers is een start. Jaarlijks zal er, in samenspraak met de huisstijl- en communicatieverantwoordelijken bevraagd worden welke noden zijn aan nieuwe huisstijldragers (bv. voor gevelsignalisatie, gadgets,...) die in de dagelijkse werking zinvol zijn en voor de sector merk-versterkend. Daarnaast kunnen steeds doorheen het jaar vragen worden doorgegeven via de huisstijlverantwoordelijke en is het via deze weg mogelijk om met andere CAW’s nieuwe communicatiemiddelen of ervaringen uit te wisselen.

62


Toepassingen Werken met huisstijldragers

En tenslotte: minimum- en maximumtoepassingen

Bij de gedrukte en promotionele media zijn er tools aangemaakt, gericht op minimum- en maximumtoepassingen. Wil je zelf veel creatieve ruimte om je folder, flyer, brochure helemaal op maat te maken? Door gebruik te maken van de mininumtoepassingen heb je een tool waarin alle basisafspraken (deel 1 van dit stijlhandboek) zijn opgenomen en waar je toch maximaal kunt experimenteren met kleur, beeld, tekstvlakken,.... Op deze manier versterk je mee het CAW-merk en kan je toch voluit creatief deze communicatie invullen. Heb je weinig tijd om veel energie te investeren in het aanmaken van een folder? Moet je nog snel iets aanmaken om mee te nemen naar een evenement? Dan kan je gebruik maken van deze maximumtoepassingen: het zijn templates waar je a.h.w. alleen nog de tekst moet invullen, een foto moet toevoegen,... en je hebt een folder, flyer, ... klaar. Ook zal je op het huisstijlplatform voorbeeldtoepassingen vinden die je ook vrij kan gebruiken bij het ontwikkelen van eigen materiaal. CORRESPONDENTIE - briefpapier - blancoblad - enveloppen - CAW-kaarten - naamkaarten - afsprakenkaart - map - groetenkaart

65 66 69 76 78 79 80 82

GEDRUKTE MEDIA - rapport 83 - rapport (minimum concept) 84 - rapport (maximum concept) 85 - folder drieluik en folder tweeluik (minimum concept) 87 - folder drieluik en folder tweeluik (maximum concept) 87 - brochure (minimum concept) 89 - brochure (maximum concept) 90

- voorbeeldtoepassing folder - brochure voor jongerencommunicatie

91 92

PROMOTIONELE COMMUNICATIE - flyer (minimum concept) - flyer (maximum concept) - affiche - affiche voor jongerencommunicatie

93 94 95 96

DIGITALE TOEPASSINGEN - briefsjabloon zonder logo (Word) - briefsjabloon met logo (Word) - digitale handtekening - verslag (Word) - tekst (Word) - CAW-mail - powerpointpresentatie

67 68 97 99 100 101 102

ANDERE TOEPASSINGEN

103

63


Toepassingen Correspondentie: briefpapier

Beschrijving en gebruik

Er bestaat één format voor het briefpapier. Dit briefpapier wordt wel aangeboden in een aantal versies, wat samengaat met de afspraken omtrent het gebruik van adressen (zie p. 58). - briefpapier administratieve zetel - briefpapier algemeen onthaal (of onthaalpunten) - briefpapier jongerenonthaal (indien men dit afzonderlijk wil gebruiken, al dan niet met beeldmerk JAC)

Dit briefpapier wordt aangeboden in 2 formaten

- Indesignformaat. Bij dit gedrukt briefpapier hoort vervolgens een WORD-briefsjabloon - WORD-formaat: dit is een digitaal formaat dat volledig gelijk is met de gedrukte versie, maar op deze manier ook digitaal als brief verstuurd kan worden.

Aandachtspunten en afspraken

- in de voettekst wordt één van deze standaardadressen genoteerd met een vastgelegde opmaak - de afspraken m.b.t. de schrijfwijze wordt ook hier steeds toegepast. - indien men meer gegevens wil opnemen met een eigen telefoonnummer, team-naam, functie,... gebeurt dit steeds in de handtekening of in de koptekst van het briefsjabloon.

TIP Er wordt binnen deze huisstijl bewust gekozen voor het beperken van het gebruik van 2 (of 3) adressen: het adres van de administratieve zetel (voor nietdoelgroep of verwijzers) en het adres van het algemeen onthaal (voor cliënten en verwijzers) (en indien afzonderlijk het jongerenonthaal / JAC). Op deze manier kan men binnen de organisatie feitelijk over alle locaties en deelwerkingen heen een samenaankoop realiseren voor het briefpapier, wat erg kostenbesparend kan zijn. Specifieke gegevens (eigen adresgegevens, telefoonnummer,...) worden dan in de handtekening geplaatst. Indien er locaties, namen werkingen,... wisselen blijft het briefpapier dan ook bruikbaar, ondanks deze wijzigingen. 64


Toepassingen Correspondentie: briefpapier caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_briefpapier_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_briefpapier_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_briefpapier_regio

33 mm

CAW De Kempen Administratieve zetel | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be | ondernemingsnummer 479.358.558

De Kempen

CAW De Kempen Algemeen onthaal | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 21 08 08 | fax 014 23 55 39 onthaal@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

De Kempen

De Kempen

Formaat: A4 (B 210 x H 297 mm) Bedrukking: Quadri

33 mm

CAW De Kempen | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 23 34 01 | fax 014 23 55 39 jac@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

37%

65


Toepassingen Correspondentie: blancoblad caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_blancoblad

Formaat: A4 (B 210 x H 297 mm) Bedrukking: Quadri Dit blancoblad kan voor veel diverse doeleinden worden gebruikt: als vervolgblad bij een brief, voor allerlei korte nota’s, teksten,... Je ziet dat hier ook geen regiospecificatie is gedrukt, waardoor dit zelfs een huisstijldrager is die zou kunnen worden aangekocht voor alle CAW’s samen, wat een veel grotere oplage zou betekenen en dus een reële kostenbesparing.

33 mm

66

37%


Toepassingen Digitale toepassingen: briefsjabloon zonder logo (Word) caw_digitaal > caw_MS_office > caw_template_briefhoofd_alg

rgb 227/232/239

Arial, 10pt zwart

Arial, 14pt rgb 60/79/128 Arial, 12pt rgb 60/79/128 Arial, 11pt rgb 60/79/128

33 mm

67


Digitale toepassingen: briefsjabloon met logo (Word) caw_digitaal > caw_MS_office > caw_template_briefhoofd_alg

rgb 227/232/239

Arial, 10pt zwart

Arial, 14pt rgb 60/79/128 Arial, 12pt rgb 60/79/128 Arial, 11pt rgb 60/79/128

33 mm

68

33 mm

37%


Correspondentie: enveloppen

Beschrijving en gebruik

- Er zijn verschillende formaten enveloppen, met en zonder venster. - Deze enveloppen worden aangeboden in 3 versies, conform de afspraken m.b.t. het gebruik van adressen: op de achterzijde wordt als afzender ofwel de administratieve zetel, ofwel het algemeen onthaal vermeld. Indien het jongerenonthaal een eigen locatie heeft, kan men er ook voor kiezen om voor een eigen versie van enveloppen te kiezen. - Er wordt dus niet gekozen voor afzonderlijke enveloppen per deelwerking of per locatie, vooral omwille van de helderheid: één adres voor alle niet-cliënten-of-verwijzers en één adres voor cliënten of verwijzers. Uiteraard is dit ook vanuit het oogpunt van kostenbesparing erg relevant. Specifieke adresgegevens zijn dan terug te vinden op het document, de brief, de folder in de enveloppe. - Dit sjabloon wordt zowel aangeboden in een Indesign-formaat (om enveloppen te laten drukken) als in een WORDsjabloon (wanneer men enveloppen met een eigen kleurenprinter wil drukken).

Aandachtspunten en afspraken

- De opmaak van deze enveloppes is vast. - Op de voorzijde wordt standaard enkel het logo geplaatst. Dit werkt merk-versterkend. De regiospecificatie is te vinden in de adresregel op de achterzijde. - Er bestaat een variant met een regiospecificatie op de voorzijde in een oranje balk (aangeboden op het huisstijlplatform). Dit wordt niet aangeraden, aangezien dit niet echt een meerwaarde heeft voor standaardverzendingen (regiospecificatie is opgenomen op achterzijde en het beeldmerk is sterker wanneer enkel het logo wordt getoond op voorzijde).

69


Toepassingen Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe Amerikaans formaat Formaat: B 229 x H 114 mm recto/verso Bedrukking: 2 PMS kleuren (534 en 676)

CAW De Kempen | Administratieve zetel Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

CAW De Kempen | Algemeen onthaal Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

60 %

70


Toepassingen Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe Amerikaans formaat Formaat: B 229 x H 114 mm recto/verso Bedrukking: 3 PMS kleuren (534, 676 en 718)

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

60 %

71


Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe C4 Formaat: B 229 x H 324 mm recto/verso Bedrukking: 2 PMS kleuren (534 en 676)

CAW De Kempen | Administratieve zetel Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

CAW De Kempen | Algemeen onthaal Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

35 %

72


Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe C4 Formaat: B 229 x H 324 mm recto/verso Bedrukking: 3 PMS kleuren (534, 676 en 718)

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

35 %

73


Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe C5 Formaat: B 229 x H 162 mm recto/verso Bedrukking: 2 PMS kleuren (534 en 676)

CAW De Kempen | Administratieve zetel Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

CAW De Kempen | Algemeen onthaal Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

74

45 %


Correspondentie: enveloppen caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_enveloppen_alg-onthaal caw_drukwerk > jac_correspondentie > jac_enveloppen_regio

Enveloppe C5 Formaat: B 229 x H 162 mm recto/verso Bedrukking: Bedrukking: 3 PMS kleuren (534, 676 en 718)

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals

45 %

75


Toepassingen Correspondentie: CAW-kaarten

Beschrijving en gebruik

- De CAW-kaartjes kunnen op diverse manieren gebruikt worden om het (eigen) CAW bekend te maken. - Er worden 2 formaten voorzien: > een CAW-kaartje in zakformaat met de meest essentiĂŤle contactgegevens. Dit is een kaartje dat in allerlei mogelijke contexten kan uitgedeeld worden, toegevoegd worden in een map op een studiedag, meegegeven worden aan het onthaal,... Belangrijk hierbij is dat de informatie te minimaal is om zomaar ergens neer te leggen. > een CAW-kaartje in briefkaartformaat: omdat dit een kaartje is waar op een beknopte manier ook wordt weergegeven wat een CAW is (standaardtekst) kan dit kaartje gebruikt worden om ergens te leggen om mee te laten nemen: in dokterspraktijken, in bibliotheken, in een stadskantoor, in het CLB,...

Aandachtspunten en afspraken

- Deze CAW-kaartjes hebben een standaardopmaak. - Men kan kiezen voor de variant zonder tekst (enkel het beeld op de voorzijde) voor de variant met tekst. Deze woorden kunnen niet gewijzigd worden (bij het gebruik van dit kaartje). Het is immers het steeds laten terugkeren van beeld en woord dat imagoversterkend werkt. - Men kiest ook niet voor een ander beeld, aangezien dit het imagobeeld is dat momenteel werd gekozen om overal uit te dragen. - Op termijn kunnen eventueel wel thematische andere gelijkaardige kaarten gemaakt worden, met dezelfde stijl maar met ander beeldgebruik in functie van een bepaalde doelgroep.

76


Toepassingen Correspondentie: CAW-kaarten caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_kaarten_algemeen_r-v caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_kaarten_regio_r-v

Formaat: B 60 x H 100 mm recto/verso Bedrukking: Quadri

voor elke vraag

voor iedereen

vandaag en morgen

tel. 078 15 03 00 onthaal@caw.be meer info: www.caw.be

ALternatief

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 info@cawdekempen.be

www.cawdekempen.be

65 %

77


Toepassingen Correspondentie: naamkaarten caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_naamkaartje_medewerker_hor caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_naamkaartje_medewerker_vert jac_drukwerk > jac_correspondentie > jac_naamkaartje_medewerker_hor jac_drukwerk > jac_correspondentie > jac_naamkaartje_medewerker_vert

Formaat: verticaal: B 53 x H 85 mm horizontaal: B 85 x H 35 mm recto Bedrukking: Quadri

- Er wordt ĂŠĂŠn formaat als naamkaartje aangeboden, in een horizontale en een verticale versie. - Deze naamkaartjes worden aangeboden in Indesign-formaat en als WORD-sjabloon. De Kempen

Voornaam Naam Functie CAW De Kempen Naam deelaanbod Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 voornaam.naam@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

De Kempen

Voornaam Naam Functie

78

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 34 01 | fax 014 23 55 39 voornaam.naam@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

CAW De Kempen Naam deelaanbod Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 voornaam.naam@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

Voornaam Naam Functie De Kempen

Beschrijving en gebruik

De Kempen

Voornaam Naam Functie

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 34 01 | fax 014 23 55 39 voornaam.naam@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

100 %


Toepassingen Correspondentie: afsprakenkaart caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_afsprakenkaart jac_drukwerk > jac_correspondentie > jac_afsprakenkaart

Formaat: B 53 x H 85 mm recto/verso Bedrukking: Quadri

Beschrijving en gebruik

CONTACTPERSOON: ..........................................................................

RECHTSTREEKS TELEFOONNUMMER: ..........................................................................

RECHTSTREEKS TELEFOONNUMMER: ..........................................................................

datum

uur

RECHTSTREEKS E-MAILADRES: ..........................................................................

De Kempen

datum

uur

CAW De Kempen Algemeen onthaal Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 21 08 08 | fax 014 23 55 39 onthaal@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

100 % De Kempen

- Deze afsprakenkaartjes kunnen gebruikt worden door alle hulpverleners in hun contacten met cliĂŤnten. - Er wordt, conform de afspraken m.b.t. de gebruikte adressen, standaard het adres weergegeven van het algemeen onthaal (of de onthaalpunten). - De hulpverlener kan zelf naam en telefoonnummer invullen. Op deze manier zijn deze afsprakenkaartjes bruikbaar voor alle hulpverleners in een CAW en kunnen deze dus in voldoende grote oplage worden gedrukt. Ook personeelwissels worden hiermee opgevangen. - Deze afsprakenkaartjes worden aangeboden in Indesign-formaat en als Word-sjabloon.

CONTACTPERSOON: ..........................................................................

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 onthaal@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

79


Toepassingen Correspondentie: map caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_map_regio

Formaat gesloten: B 220 x H 305 mm Formaat open: B 510 x H 363 mm recto Bedrukking: Quadri

voor elke vraag

Beschrijving en gebruik

- Een map heeft als functie het samenhouden van documenten. Daarom wordt de informatie op de map beperkt en laten we enkel woord en beeld spreken. - Deze tool wordt enkel in indesign-formaat aangeboden Centrum algemeen Welzijnswerk Het CAW staat open voor iedereen met om het even welke vraag of probleem. Contact opnemen is zeer eenvoudig want het CAW heeft brede openingsuren, is vlot bereikbaar, werkt zonder wachtlijsten en biedt gratis hulp- en dienstverlening.

Aandachtspunten en afspraken

80

Uiteraard kan men ervoor kiezen om in functie van bepaalde evenementen een eigen map aan te maken dat specifiek wordt gemaakt voor zo’n activiteit. In dat geval volg je de algemene richtlijnen van de CAW-huisstijl (zie p. 14 en deel 1) en kan je je laten inspireren door deze basismap.

voor iedereen

DE KEMPEN

De hulpverlening is vertrouwelijk vrijwillig. die We luisteren naar jouw verhaal, zoeken samen - Dit is een A4-formaat van een enmap regiospecifiek wordt met jou naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. We kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die je gemaakt met de tab en de contactgegevens op de achterzijde. sociale rechten kunnen verzekeren. zo komt het caw op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere - Men kan er ook voor samenleving.kiezen om deze map met meerdere (of alle) CAW’s samen te laten drukken, zonder regiospecifieke notatie (dus enkel verwijzing naar de CAW-website, het centraal 078-nummer en het centraal e-mailadres). Door het toevoegen van een CAW-kaartje kan je het dan regiospecifiek maken. Dit geeft de kans om nog op een veel grotere oplage dit middel te kunnen drukken. CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23imagobeeld 55 39 - De opmaak is vast: het gebruik van het en het info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be beperkten van tekst is imagoversterkend.

35 %


Toepassingen Correspondentie: map caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_map_regio

voor elke vraag

Centrum algemeen Welzijnswerk Het CAW staat open voor iedereen met om het even welke vraag of probleem. Contact opnemen is zeer eenvoudig want het CAW heeft brede openingsuren, is vlot bereikbaar, werkt zonder wachtlijsten en biedt gratis hulp- en dienstverlening. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. We luisteren naar jouw verhaal, zoeken samen met jou naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. We kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die je sociale rechten kunnen verzekeren.

voor iedereen

zo komt het caw op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving.

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be DE KEMPEN

81


Toepassingen Correspondentie: groetenkaart caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_groetenkaart_administratief caw_drukwerk > caw_correspondentie > caw_groetenkaart_alg-onthaal jac_drukwerk > jac_correspondentie > jac_groetenkaart_regio

Formaat: B 210 x H 100 mm Bedrukking: Quadri

Aandachtspunten en afspraken

Ook bij deze huisstijldrager wordt gekozen voor een beperkt aantal varianten, rekening houdend met de afspraken rond het gebruik van adressen.(zie ook: afspraken bij briefpapier en enveloppen).

82

CAW De Kempen Administratieve zetel | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

CAW De Kempen | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 34 01 | fax 014 23 55 39 | jac@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

33 mm

De Kempen

De Kempen

- Er is een standaardkaart waarmee men een korte schriftelijke boodschap kan meegeven aan iemand. - Er wordt bewust gekozen om deze kaart leeg te laten, zodat je zelf iets persoonlijk kan neerschrijven.

De Kempen

Beschrijving en gebruik

40%

CAW De Kempen Algemeen onthaal | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 23 08 08 | fax 014 23 55 39 onthaal@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be


Toepassingen Gedrukte media: rapport

Beschrijving en gebruik

- Met een ‘rapport’ bedoelen we een template op A4-formaat als grootte (A3, dubbelgeplooid), steeds bestaande uit meerdere pagina’s (met een paginanummering en inhoudstafel) en waarvan de cover meestal uit een zwaarder papiersoort bestaat dan de binnenbladzijden. - Deze communicatietool kan gebruikt worden voor grotere documenten waarin je veel informatie wil doorgeven: een beleidsplan, een jaarverslag, een dossier rond een thema, een evaluatierapport, een handleiding,....

Aandachtspunten en afspraken

Bij deze huisstijldrager (net zoals alle andere templates bij gedrukte en promotionele media), maken we een onderscheid tussen tools gericht op minimum-toepassingen en maximumtoepassingen. - In deze minimumtoepassingen liggen die stijlaspecten vast die de herkenbaarheid bepalen van zo’n rapport. Het geeft je maximale vrijheid bij het verder inkleuren en op maat maken van je rapport: keuze van beelden, vormgeving,... is nog heel ruim in te vullen. Deze minimumtoepassingen zijn a.h.w. een vertaling van de afspraken uit deel 1 naar deze toepassing. - De maximumtoepassingen zijn tools die eigenlijk al volledig bruikbaar zijn, waar je a.h.w. enkel nog je eigen tekst moet in schrijven en hier en daar een foto in kunt voegen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld bruikbaar als je erg snel iets mooi wil aanmaken, dat past binnen de huisstijl. Of wanneer je niet zo veel energie wil geven aan de lay-out van een dossier. - Naarmate meer CAW’s bepaalde tools gebruiken zal je ook meer kant-en-klaar-concepten krijgen die via het huisstijlplatform met elkaar kan gedeeld worden, zodat je inspirerend kan zijn voor elkaar in het ontwikkelen van nieuwe communicatie. - Deze tool is een A4-formaat, waarbij er een vaste opmaak is voor de cover en de achterzijde van het rapport. Ook de globale compositie van de binnenzijde is meegegeven.

83


Toepassingen Gedrukte media: rapport (minimum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_rapport_minimum

Formaat: A4 (B 210 x H 297 mm) recto/verso Bedrukking: Quadri

30 %

84


Toepassingen Gedrukte media: rapport (maximum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_rapport_maximum

Formaat: A4 (B 210 x H 297 mm) recto/verso Bedrukking: Quadri

Cover

Backcover

37%

85


Toepassingen Gedrukte media: rapport (maximum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_rapport_maximum

Binnenpagina’s

86


Toepassingen Gedrukte media: folder drieluik en folder tweeluik (minimum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_folder_algemeen_minimum

Formaat: open: A4 (B 297 x H 210 mm) tweeluik gesloten: B 148 x 210 drieluik gesloten: B 99 x 210 recto/verso Bedrukking: Quadri

slachtofferhulp van een vertrouwelijk gesprek tot administratieve begeleiding

slachtoffer van een misdrijf ?

slachtofferhulp is de hulp is gratis Slachtofferhulp werkt zowel met beroepskrachten als met vrijwillige medewerkers een gesprek kan bij u thuis of op de dienst Slachtofferhulp werkt onafhankelijk wat u vertelt, is vertrouwelijk Slachtofferhulp werkt zowel individueel als in groep Slachtofferhulp werkt zowel met kinderen als met volwassenen

van een vertrouwelijk gesprek tot administratieve begeleiding

slachtofferhulp is

Numsandre dolestin vel ercip exeraestisit nit nos nos ero ea feuguer ciduisi. Giamconulput autpat. Estrud magnissi bla facilis ex erci tiscillandre faccum quisi te dunt nonse do dolestie duisim vulputetue velit venim velit loreriure dipis acincilit ullamet, vel ea cor si.

• de hulp is gratis • Slachtofferhulp werkt zowel met beroepskrachten als met vrijwillige medewerkers • een gesprek kan bij u thuis of op de dienst • Slachtofferhulp werkt onafhankelijk • wat u vertelt, is vertrouwelijk • Slachtofferhulp werkt zowel individueel als in groep • Slachtofferhulp werkt zowel met kinderen als met volwassenen

Et iureet, qui ting er si bla consequis niam dolobore dunt luptatum veniam, sum zzrit nulputpatue er sequisl iriustin essi tate tet lore faccummy non exer iriusto odolesto digna conulput wiscipsum nos at adiat niam, quat. Ut dio essi. Ut nonsequ atummy nosto odio eugait ad essim doloreet lut ex eriurem non hent num dolor iustrud tatummy nim essequam euip eu feum vendignibh ex eros.

• • • •

“slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. U blijft met heel wat vragen en gevoelens zitten.”

Gait lore duiscilit lumsand Ionulla orerci et prat autpat wis alit Luptat alit adipis et, qui tat adigna Consequissed min eu

“gait lore duiscilit lum sand ionulla orerci et prat autpat wis alit luptat.”

Wanneer u of iemand uit uw familie of kennissenkring hiermee geconfronteerd wordt , dan kan u terecht bij Slachtofferhulp. CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 e-mail: info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

“slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. U blijft met heel wat vragen en gevoelens zitten.”

Per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor Slachtofferhulp. Deze centra zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

• wat zijn uw rechten • wat gebeurt er met uw klacht • hoe verkrijgt u schadevergoeding

erkende diensten voor slachtofferhulp provincie antwerpen

provincie oost-Vlaanderen

maar ook:

caw de mare | Antwerpen (2020) Lodewijk de Raetstraat | 3 tel. 03 247 88 30

caw ’t dak - teledienst Dendermonde (9200) Kerkplein 31 | tel. 052 25 99 55

• welke zijn mogelijke reacties • hoe krijgt u alles verwerkt • wie of wat kan u daarbij helpen

Wat doet slachtofferhulp: • • • • •

praten over wat u overkomen is informatie en advies geven meegaan naar de politie, naar een arts, naar de rechtbank bemiddelen met uw advocaat, uw verzekering of het parket u de weg wijzen naar andere mensen of diensten

aarzel niet om ons te contacteren!

caw de Kempen | Herentals (2200) Sint Jansstraat 17 | tel. 14 23 02 42 caw het welzijnshuis | Willebroek (2830) G. Gezellestraat 54 | tel. 03 886 28 10

van een misdrijf?

de Kempen

Wanneer u of iemand uit uw familie of kennissenkring hiermee geconfronteerd wordt , dan kan u terecht bij Slachtofferhulp.

de Kempen

CAW De Kempen | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 e-mail: info@cawdekempen.be | www.cawdekempen.be

slachtoffer inbraak | aanranding | diefstal | verkrachting | bedreiging | slagen en verwondingen | hold-up | car/ home-jacking | stalking | moord... en ook verkeersongeval | zelfdoding

lorem ipsum

odio nosto adiat

Beschrijving en gebruik

- Met een folder bedoelen we een communicatiemiddel van A4-grootte (één pagina), dat in twee of drie wordt geplooid. - De folder drieluik en tweeluik is een template die voor het communiceren van een heel beperkte hoeveelheid informatie kan worden gebruikt: het aankondigen van een activiteit, het kort beschrijven van een deelaanbod, het kort benoemen van een thema waarvoor men bij een CAW terecht kan, het bekendmaken van een dossier of publicatie dat nieuw kan besteld worden, het aankondigen van de verhuis van een werking,... - Ook hier wordt een tool gericht op een minimum- en maximumtoepassing aangeleverd.

slachtofferhulp

Tetum irilit aut vercili quisism odipism ea faci bla facip er sent nullutat luptat

Et prat. Tum aliquis sisseniamet, consed dolore dolor iustie dolortie erillutem quisciduipit wisisl inis accum zzriure tie volor.

inbraak | aanranding | diefstal | verkrachting | bedreiging | slagen en verwondingen | hold-up | car/home-jacking | stalking | moord... en ook verkeersongeval | zelfdoding

• • • • • • •

lorem ipsum

caw visserij | Gent (9000) Visserij 153 | tel. 09 225 42 29

provincie Brabant

caw zuid oost-vlaanderen Ronse (9600) Ponettestraat 87 | tel. 055 20 83 32

caw archipel | Brussel (1000) Groot Eiland 84 | tel. 02 514 40 25

provincie West-Vlaanderen

caw leuven | Leuven (3000) Lepelstraat 9 | tel. 016 27 04 00

caw de viersprong | Brugge (8000) Garenmarkt 3 | tel. 050 47 10 47

provincie limburg

caw de papaver | Ieper (8900) H. Cartonstraat 10 | tel. 057 20 51 86

caw sonar | Hasselt (3500) St. Hubertusplein 2 | tel. 011 28 46 49

caw de papaver | Veurne (8630) Peter Benoitlaan 58 | tel. 058 28 00 28

caw sonar | Tongeren (3700) Maastrichter Steenweg 47 | tel. 012 23 07 82

caw stimulans | Kortrijk (8500) Groeningestraat 28 | tel. 056 21 06 10

www.caw.be

Per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor Slachtofferhulp. Deze centra zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

• wat zijn uw rechten • wat gebeurt er met uw klacht • hoe verkrijgt u schadevergoeding

erkende diensten voor slachtofferhulp provincie antwerpen

provincie oost-Vlaanderen

maar ook:

caw de mare | Antwerpen (2020) Lodewijk de Raetstraat | 3 tel. 03 247 88 30

caw ’t dak - teledienst Dendermonde (9200) Kerkplein 31 | tel. 052 25 99 55

• welke zijn mogelijke reacties • hoe krijgt u alles verwerkt • wie of wat kan u daarbij helpen

Wat doet slachtofferhulp: • praten over wat u overkomen is • informatie en advies geven • meegaan naar de politie, naar een arts, naar de rechtbank • bemiddelen met uw advocaat, uw verzekering of het parket • u de weg wijzen naar andere mensen of diensten

aarzel niet om ons te contacteren!

caw de Kempen | Herentals (2200) Sint Jansstraat 17 | tel. 14 23 02 42 caw het welzijnshuis | Willebroek (2830) G. Gezellestraat 54 | tel. 03 886 28 10

caw visserij | Gent (9000) Visserij 153 | tel. 09 225 42 29

provincie Brabant

caw zuid oost-vlaanderen Ronse (9600) Ponettestraat 87 | tel. 055 20 83 32

caw archipel | Brussel (1000) Groot Eiland 84 | tel. 02 514 40 25

provincie West-Vlaanderen

caw leuven | Leuven (3000) Lepelstraat 9 | tel. 016 27 04 00

caw de viersprong | Brugge (8000) Garenmarkt 3 | tel. 050 47 10 47

provincie limburg

caw de papaver | Ieper (8900) H. Cartonstraat 10 | tel. 057 20 51 86

caw sonar | Hasselt (3500) St. Hubertusplein 2 | tel. 011 28 46 49

caw de papaver | Veurne (8630) Peter Benoitlaan 58 | tel. 058 28 00 28

caw sonar | Tongeren (3700) Maastrichter Steenweg 47 | tel. 012 23 07 82

caw stimulans | Kortrijk (8500) Groeningestraat 28 | tel. 056 21 06 10

www.caw.be

25 %

87


Toepassingen Gedrukte media: folder drieluik en folder tweeluik (maximum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_folders_vrouwenopvang_algemeen_maximum

Formaat: open: A4 (B 297 x H 210 mm) tweeluik gesloten: B 148 x 210 drieluik gesloten: B 99 x 210 recto/verso Bedrukking: Quadri

nood

CAW FEDERATIE Diksmuidelaan 36a | 2600 Berchem tel. 03 340 49 24 | fax 03 385 57 05 e-mail: info@cawfederatie.be www.steunpunt.be | www.caw.be | www.vso.be

nood

opvang

CAW FEDERATIE Diksmuidelaan 36a | 2600 Berchem tel. 03 340 49 24 | fax 03 385 57 05 e-mail: info@cawfederatie.be www.steunpunt.be | www.caw.be | www.vso.be

opvangtehuis voor vrouwen

opvang

mensen

opvangtehuis voor vrouwen

sterker maken

Het opvanghuis is bestemd voor vrouwen die de dupe zijn van relationeel geweld met of zonder kind(eren)

De vrouwen kunnen steeds terugvallen op een begeleider

Xero dolenim ipsusto con sent vendre do

Iduipismodit praeseq uiscips ustrud magna facin hendipsum zzrit ad dipsust ionulput auguerostrud minim nibh ex ex ea consequat, sit wisl in veraese quamet, quismodolum iliquat nit adiat, quis erilit eros nulpute dolobore mincidunt eugiat nulputpat, quamet, veros ad magnim dolesse quipsusto elenis nulpute feugait, conse ero odio commod min hent vel ing ex erat ad modit la facilit wis nonsequatem amcommy nosto.

odolent voloborper se vel utem et wisisis el

Het residentiële aanbod in vluchthuizen en vrouwenopvangcentra Del iriusci duisis nonsequatum augue elis nisl delit nonum nis dolorper iliquate facillum adio odit incil iril iuscipis ad et, se tet del dolore commy num vulputa tismolu mmodolessit nonulputpat. Sumsan ero consend rerciduisi.

CaW bundelt alle interne en externe krachten om: • feugait nonse quip • velendigna agnit iuscilit nul • nonsed te venim quis sum venibh er sent • endignat quis sent

88

eui eugue dolendre consectet endre mod dolo borem quisse magnissisis adiat eriusto odolendipit. Wis num dolobortio erci blao reet at utpatio nsequam, commodo consect em venit, quat, quat laorpero del dunt. Het leven in een leefgroep Iduipismodit praeseq uiscips ustrud magna facin hendipsum zzrit ad dipsust ionulput auguerostrud minim nibh ex ex ea consequat, sit wisl in veraese quamet, quismodolum iliquat nit adiat, quis erilit eros nulpute dolobore mincidunt eugiat nulputpat, quamet, veros ad magnim dolesse quipsusto elenis nulpute feugait, conse ero odio commod min hent vel ing ex erat ad modit la facilit wis nonsequatem amcommy nosto delismod minibh erciliquam veliquip eu faccummod digna faci et pratetum zzril et, veros atet, sectetum adiam, quam verosto esed magna facilit, commodi amconulla faccum zzriuscilit nit el utat, quisi. Del deliquis nis adiam dolore conullutem nullum at. Ed magna feu feugue doleniam nonsed dip er sed magna feum nim vendip eum alisim. Isiscipisi. Del deliquis nis adiam dolore conullutem nullum at. Ed magna feu feugue doleniam nonsed dip er sed.

Het opvanghuis is bestemd voor vrouwen die de dupe zijn van relationeel geweld met of zonder kind(eren)

De vrouwen kunnen steeds terugvallen op een begeleider Iduipismodit praeseq uiscips ustrud magna facin hendipsum zzrit ad dipsust ionulput auguerostrud minim nibh ex ex ea consequat, sit wisl in veraese quamet, quismodolum iliquat nit adiat, quis erilit eros nulpute dolobore mincidunt eugiat nulputpat, quamet, veros ad magnim dolesse quipsusto elenis nulpute feugait, conse ero odio commod min hent vel ing ex erat ad modit la facilit wis nonsequatem amcommy nosto delismod minibh erciliquam veliquip eu faccummod digna faci et pratetum zzril et, veros atet, sectetum adiam, quam verosto esed magna facilit, commodi amconulla faccum zzriuscilit nit el utat, quisi. Del iriusci duisis nonsequatum augue elis nisl delit nonum.

Het residentiële aanbod in vluchthuizen en vrouwenopvangcentra Del iriusci duisis nonsequatum augue elis nisl delit nonum nis dolorper iliquate facillum adio odit incil iril iuscipis ad et, se tet del dolore commy num vulputa tismolu mmodolessit nonulputpat. Sumsan ero consend rerciduisi. Isiscipisi. Del deliquis nis adiam dolore conullutem nullum at. Ed magna feu feugue doleniam nonsed dip er sed magna feum nim vendip eum alisim. Isiscipisi. Del deliquis nis adiam dolore conullutem nullum at. Ed magna feu feugue doleniam nonsed dip er sed.

CaW bundelt alle interne en externe krachten om: • feugait nonse quip • velendigna agnit • nonsed te venim quis sum venibh er sent iuscilit nul • endignat quis sent Het leven in een leefgroep Iduipismodit praeseq uiscips ustrud magna facin hendipsum zzrit ad dipsust ionulput auguerostrud minim nibh ex ex ea consequat, sit wisl in veraese quamet, quismodolum iliquat nit adiat, quis erilit eros nulpute dolobore mincidunt eugiat nulputpat, quamet, veros ad magnim dolesse quipsusto elenis nulpute feugait, conse ero odio commod min hent vel ing ex erat ad modit la facilit wis nonsequatem amcommy nosto delismod minibh erciliquam veliquip eu faccummod digna faci et pratetum zzril et, veros atet, sectetum adiam, quam verosto esed magna facilit, commodi amconulla faccum zzriuscilit nit el utat, quisi.

Het leven in een leefgroep Iduipismodit praeseq uiscips ustrud magna facin hendipsum zzrit ad dipsust ionulput auguerostrud minim nibh ex ex ea consequat, sit wisl in veraese quamet, quismodolum iliquat nit adiat, quis erilit eros nulpute dolobore mincidunt eugiat nulputpat, quamet, veros ad magnim dolesse quipsusto elenis nulpute feugait, conse ero odio commod min hent vel ing ex erat ad modit la facilit wis nonsequatem amcommy nosto delismod minibh erciliquam veliquip eu faccummod digna faci et pratetum zzril et, veros atet, sectetum adiam, quam verosto esed magna facilit, commodi amconulla faccum zzriuscilit nit el utat, quisi.

Xero dolenim ipsusto con sent vendre do odolent voloborper se vel utem et wisisis el eui eugue dolendre consectet endre mod dolo borem quisse magnissisis adiat eriusto odolendipit.


Toepassingen Gedrukte media: brochure (minimum concept) caw_drukwerk > caw_gedrukte_media > caw_brochure_minimum

Formaat: open: A4 (B 297 x H 210 mm) gesloten: A5 Bedrukking: Quadri

30 %

89


Toepassingen Gedrukte media: brochure (maximum concept)

Formaat: open: A4 (B 297 x H 210 mm) gesloten: A5 Bedrukking: Quadri

Beschrijving en gebruik

- Met een brochure bedoelen we een communicatiemiddel van A4-grootte (meerdere pagina’s), dat dubbelgevouwen wordt en gehecht wordt met 1 of 2 nietjes. - De brochure is een template die gebruikt kan worden voor het communiceren van een grotere hoeveelheid informatie, dat toch nog ‘goed in de hand moet liggen’: een beknopte versie van een handleiding, een dossier,... , een magazine, een klein ‘boekje’ over een bepaald thema. Je kan relatief veel informatie geven, zonder dat het te zwaar beladen lijkt, vooral door het formaat. - Dit kan zowel in een A5-formaat als grootte, liggend of rechtopstaand. - Ook hier worden tools aangeleverd, gericht op een minimum- of maximumtoepassing.

90

30%


Toepassingen

voorbeeldtoepassing: Folder ‘Kinderen, slachtoffer van een schokkende gebeurtenis Formaat: open: B 420 x H 148 mm) gesloten: A5 (B 210 x H 148) Bedrukking: Quadri

91


Toepassingen Gedrukte media: brochure voor jongerencommunicatie caw_drukwerk > jac_gedrukte_media > jac_brochure_jongeren

Formaat: open: B 297 x H 210 mm) gesloten: A5 (B 148 x H 210) Bedrukking: Quadri

Zoek het niet te ver!

gratis en anoniem

''

voor jou geWij proberen het om bij het makkelijk te maken . Daarom is JAC binnen te lopen al gelegen en het JAC vaak centra nten dat jij vrij is open op mome

bent. met wachtHet JAC werkt niet garandeert lijsten, is gratis en Dat betekent jouw anonimiteit. atie over jou dat wij geen inform even als je dat aan anderen doorg zelf niet wil. edewerkers Soms vind je JAC-m op andere of in het jeugdhuis jongeren plaatsen waar veel je ze altijd kan dan , samenkomen dat je dwars aanspreken over iets zit. JAC terecht, Je kan gratis bij het produkten maar voor sommige prijs gevraagd. wordt een kleine

EEN BROCHURE VAN

t Zoek he formatie, advies en hulp

Je kan bij ons terecht met de meest uiteenlopende vragen. Je kan zelf in informatiemappen kijken of folders mee naar huis nemen. Je kan bij het zoeken van informatie ook gebruik maken van de computer in het JAC. Meestal helpt een JAC-medewerker je bij het zoeken en verklaren van de informatie.

Advies De JAC’s zijn meer dan ‘jongereninformatiepunten’ alleen, je kan er ook terecht voor advies. Een vraag om advies is meestal wat persoonlijker dan een vraag om informatie. Voordat wij advies geven, proberen we eerst een beter beeld te krijgen van jou en je vraag om te achterhalen welk antwoord het beste bij je past.

We nemen je steeds serieus Je komt uit eigen beweging naar ons toe en je legt ons een vraag of een probleem voor. Wij nemen jou en je vraag steeds serieus. Wij respecteren je gevoelens en ideeën. Daarbij houden we rekening met je leeftijd, ontwikkeling, positie, afkomst en cultuur. Op die manier proberen wij je hulp aan te bieden, die zo goed mogelijk aansluit bij je mogelijkheden en je situatie.

Welkom op de chat! Op www.jac.be kan je van maandag tot vrijdag chatten met een JAC-medewerker. Je kan er je verhaal vertelllen. De JAC-hulpverleners chatten steeds maar met één jongere tegelijk om op deze manier alle aandacht te geven aan dit gesprek.. Je hoeft geen identiteitsgegevens in te geven om te kunnen chatten. Zo kan je, als je dit wil volledig anoniem je verhaal kwijt.

Wij geloven in...

JAC, een aanbod voor jongeren van het CAW. Het JAC maakt deel uit van een CAW. De CAW’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel, hebben elk een divers hulpverleningsaanbod voor jongeren, met een eigen jongerenonthaal.

Maar wat is een CAW? CAW staat voor ‘centrum algemeen welzijnswerk’. In het CAW kan iedereen terecht, jong en oud, met elke vraag over zijn of haar welzijn: relaties, persoonlijke, financiële of materiële vragen, wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf, wanneer je in een situatie verkeert van of betrokken bent bij geweld in het gezin, misbruik of kindermishandeling , wanneer je worstelt met zingevingsvragen. Iedereen, ook jij, kan terecht in het algemeen onthaal van een CAW in je buurt, telefonisch, per mail of in een persoonlijk contact. Voor meer info kan je terecht op www.caw.be Mensen met vragen kunnen terecht op het centraal nummer: 078 150 300 op het centraal e-mailadres onthaal@caw.be

jouw kracht!

Het JAC stimuleert je greep te krijgen op je eigen leven. In de toekomst zal je immers je eigen problemen moeten leren oplossen. Wij helpen je je eigen keuzes te maken in het leven en daarnaar te handelen. Als je een beslissing neemt ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Wij helpen je op zo een manier, dat je leert zien wat de voor- en de nadelen zijn van je beslissing.

Hulp Soms wil je verandering aanbrengen in iets dat erg belangrijk voor je is, maar kan je dat niet op eigen houtje. Is je situatie wat moeilijker, dan zoeken we samen met jou naar een gepaste oplossing.

’’jij beslist!’’

HET JONGERENAANBOD VAN HET CAW

30%

geeft in 2 tot 25 jaar het an 1 geren v aan jon

50%

92

Info

''

er! niet te v

Ben jij jonger dan 25, dan is het JAC de plek in jouw buurt waar jij terecht kan met jouw vraag. Zoek het niet te ver! Je bent op zoek naar een vrijetijdsbesteding, je wil alleen gaan wonen, je ouders zijn aan het scheiden, je denkt dat je homo/lesbisch/bi bent, je moet een schoolwerkje maken over tienermoeders,... Zoek het niet te ver! Samen zoeken we met jou naar het antwoord op je vraag. Soms kan dit eenvoudig zijn en vind je het antwoord in de infotheek. Ligt je vraag wat moeilijker, dan kun je rekenen op een JACmedewerker die met jou alles op een rijtje zet, verschillende mogelijkheden met jou verkent, en je ondersteunt in je beslissing. Zoek het niet te ver! Niet alleen door langs te gaan, via telefoon of e-mail kan je bij het JAC terecht. Ook online kan je via de chat bij ons je verhaal kwijt.


Toepassingen Promotionele communicatie: flyer (minimum concept)

Formaat: A5 (B 148 x H 210 mm) recto/verso Bedrukking: Quadri

Bezoekruimte

Bezoekruimte

Voor wie?

onze pricipes

Kinderen en hun ouders, grootouders, broers, zussen of derden met recht op persoonlijk contact of omgangsrecht.

• •

Wat doen we?

• •

De bezoekruimte biedt begeleiding in situaties waarbij er, na een scheiding, moeilijkheden zijn bij de uitoefening van de omgangsregeling met de kinderen. De begeleiding kan vrijwillig zijn, maar kan ook opgelegd zijn door de rechtbank. Er vinden gesprekken met de cliënten plaats, om zo opnieuw ruimte te maken voor het kind in de confl ictueuze relatie en te helpen zoeken naar een passend contact. Dit kan onder meer door het organiseren van contacten tussen ouder en kind in een bezoekruimte. De tussenkomst van de bezoekruimte heeft een tijdelijk en uitzonderlijk karakter.

De ouders behouden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid naar het kind en ten aanzien van de verwijzende instantie De medewerkers van de bezoekruimte benaderen alle partijen gelijkwaardig via een meerzijdige partijdigheid De bezoekruimte stelt zich neutraal en onafhankelijk op De bezoekruimte houdt steeds rekening met het welzijn en de belangen van het kind. wanneer er een tegenstelling ontstaat tussen het belang van de ouder(s) en dat van het kind, zal de bezoekruimte dit duiden en hanteren in de begeleidingen en evaluatie van de situatie

VU: Pascal Heytens, Voorstraat 53, 8500 Kortrijk

caw_drukwerk > caw_promotioneel > caw_flyer_A5_minimum

praktisch? Bezoekruimte groeningestraat 28 - 8500 Kortrijk tel: 056 21 06 10 | fax: 056 21 06 40 bezoekruimte@cawstimulans.be telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren openingsuren: op afspraak

Hoe? Een begeleiding wordt gewoonlijk voorafgegaan door een instapgesprek in de bezoekruimte.

prijs?

Bezoekmomenten

De begeleiding in de bezoekruimte is gratis.

woensdag van 15.45 u. tot 18.30 u. zaterdag (tweewekelijks) van 9.30 u. tot 17.30 u. de Kempen

de Kempen

www.caw.be

50 %

93


Toepassingen Promotionele communicatie: flyer (maximum concept) caw_drukwerk > caw_promotioneel > caw_flyer_A5_maximum

Formaat: A5 (B 148 x H 210 mm) recto/verso Bedrukking: Quadri

voor elke vraag

Centrum algemeen Welzijnswerk De Kempen Het CAW staat open voor iedereen met om het even welke vraag of probleem. Contact opnemen is zeer eenvoudig want het CAW heeft brede openingsuren, is vlot bereikbaar, werkt zonder wachtlijsten en biedt gratis hulp- en dienstverlening.

voor iedereen

De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. We luisteren naar jouw verhaal, zoeken samen met jou naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. We kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die je sociale rechten kunnen verzekeren. zo komt het caw op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving.

DE KEMPEN

CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | fax 014 23 55 39 e-mail: onthaal@caw.be | www.cawdekempen.be

50 %

94


Toepassingen Promotionele communicatie: affiche caw_drukwerk > caw_promotioneel > caw_affiches_90x120 en caw_affiches_A3

Formaat: A3 (B 297 x H 420 mm) recto Bedrukking: Quadri en Formaat: B 900 x H 1200 mm recto Bedrukking: Quadri

95


Toepassingen Promotionele communicatie: affiche voor jongerencommunicatie caw_drukwerk > jac_promotioneel > jac_affiches_A3

Formaat: A3 (B 297 x H 420 mm) recto Bedrukking: Quadri

96


Toepassingen Digitale toepassingen: digitale handtekening caw_digitaal > caw_digitale_handtekening

De digitale handtekening is het visitekaartje dat je dagdagelijks tientallen keren meestuurt. Het aanpassen van de digitale handtekening aan de nieuwe CAW-stijl is dan ook een manier om op een snelle en frequente manier je CAW-merk uit te dragen. Ook het eenvormig maken over de hele sector van de digitale handtekening geeft een meer professionele look. Tenslotte maakt het gebruik van een gelijkvormige e-mailhandtekening het voor elke vorm van externe communicatie vanuit de sector makkelijker en helderder om naar een reeks contactadressen te verwijzen.

Beste, Uptat. Andreet ad tetuero exercil in elit ilismod tatio doluptat. Uptationulla faccum il dolore dit dolore duisi. Sed modo duissenit praessit euipit nis euis dipsuscillum ipsustrud dolore consequisit diam delis. Uguer sustrud eugait at augait, si bla cortion henis dolor ipis nostrud et alit atet am, conullam quate tate commodo con vulla feui euguercin eliquamet nim zzrilla feum zzril ut dolortinis alis el utat, quat am quis auguero odolobortio conulput aut nullam dit wis adipit dionsed delit lamcommodit dolor autpatinci blamcon sequat.

Ann Melis | Stafmedewerker CAW Federatie Diksmuidelaan 36a | 2600 Berchem | tel. 03 340 49 18 | gsm 0491 37 04 22 fax 03 385 57 05 | ann.melis@cawfederatie.be www.caw.be

CAW Federatie is lid van het Verbond Sociale Ondernemingen. Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden zijn, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Als dit bericht per vergissing bij u terechtkomt, verwittig dan de afzender en verwijder de bestanden van uw computer. Volledige veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. Het CAW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen.

97


Toepassingen Digitale toepassingen: digitale handtekening Beste,

caw_digitaal > caw_digitale_handtekening

Uptat. Andreet ad tetuero exercil in elit ilismod tatio doluptat. Uptationulla faccum il dolore dit dolore duisi. Sed modo duissenit praessit euipit nis euis dipsuscillum ipsustrud dolore consequisit diam delis. Uguer sustrud eugait at augait, si bla cortion henis dolor ipis nostrud et alit atet am, conullam quate tate commodo con vulla feui euguercin eliquamet nim zzrilla feum zzril ut dolortinis alis el utat, quat am quis auguero odolobortio conulput aut nullam dit wis adipit dionsed delit lamcommodit dolor autpatinci blamcon sequat.

Disclaimer in de e-mailhandtekening:

Elke CAW-medewerker voegt een disclaimer in zijn/haar digitale handtekening. Ofwel maakt men gebruik van volgende standaardtekst die alle noodzakelijke aspecten bevat, ofwel maakt men afspraken binnen het CAW voor een vaste toe te voegen tekst. Voorbeeld tekst: Dit e-mailbericht, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, zijn afkomstig van CAW [regionaam]. Deze e-mail is enkel aan u als geadresseerde gericht en bevat mogelijk vertrouwelijke of gepriviligieerde gegevens. Het is het niet toegestaan, behalve door de bedoelde geadresseerde, deze informatie openbaar te maken, te kopiĂŤren, te verspreiden of een andere actie te ondernemen op basis van deze informatie. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder dan de informatie uit alle computers en neem contact op met de afzender om hem te verwittigen van deze vergissing. Dit e-mail-bericht en/of de bijlagen verbinden het CAW op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij later wordt bevestigd bij een ondertekende brief. Evenmin staat het CAW in voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan. Het CAW tracht uw e-mail zo goed mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie. Als u niet wenst dat wij uw e-mail bewaren, laat het ons dan weten. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy is te vinden op [website CAW regionaam]. 98

Jan Janssens | Stafmedewerker CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 21 23 55 38 | gsm 0491 37 04 22 fax 014 21 23 55 39 | jan.janssens@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden zijn, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Als dit bericht per vergissing bij u terechtkomt, verwittig dan de afzender en verwijder de bestanden van uw computer. Volledige veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. Het CAW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen.

Beste, Uptat. Andreet ad tetuero exercil in elit ilismod tatio doluptat. Uptationulla faccum il dolore dit dolore duisi. Sed modo duissenit praessit euipit nis euis dipsuscillum ipsustrud dolore consequisit diam delis. Uguer sustrud eugait at augait, si bla cortion henis dolor ipis nostrud et alit atet am, conullam quate tate commodo con vulla feui euguercin eliquamet nim zzrilla feum zzril ut dolortinis alis el utat, quat am quis auguero odolobortio conulput aut nullam dit wis adipit dionsed delit lamcommodit dolor autpatinci blamcon sequat.

Jan Janssens | Stafmedewerker CAW De Kempen Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | tel. 014 21 23 55 38 | gsm 0491 37 04 22 fax 014 21 23 55 39 | jan.janssens@cawdekempen.be www.cawdekempen.be

Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden zijn, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Als dit bericht per vergissing bij u terechtkomt, verwittig dan de afzender en verwijder de bestanden van uw computer. Volledige veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. Het CAW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen.


Toepassingen Digitale toepassingen: verslag (Word) caw_digitaal > caw_MS_office > caw_template_verslag_alg

rgb 227/232/239

Arial, 18pt rgb 227/232/239

Arial, 14pt rgb 227/232/239

Arial, 12pt rgb 227/232/239

33 mm

33 mm

99


Toepassingen Digitale toepassingen: tekst (Word) caw_digitaal > caw_MS_office > caw_template_tekst

Arial, 10pt zwart

rgb 227/232/239

Arial, 18pt rgb 227/232/239

Arial, 14pt rgb 227/232/239

Arial, 12pt rgb 227/232/239

33 mm

100

33 mm

37%


Toepassingen Digitale toepassingen: CAW-mail caw_digitaal > caw_mail

De CAW-mail is een nieuwsbrief van de CAW Federatie aan de directie van de CAW’s. Via dit informatiekanaal wordt beleidsinformatie, sectorbeslissingen of werkgeversinformatie verspreid. Ook informatie of op te volgen vragen van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk kan via deze weg worden bekendgemaakt aan de CAW-directies. Deze format kan ook voor andere ‘nieuwsbrieven’ worden gebruikt als basishuisstijl. Arial Bold, 11pt zwart

Arial, 11pt zwart

33 mm

33 mm

37% Arial Bold, 12pt rgb 60/79/128

101


Toepassingen Digitale toepassingen: Powerpoint caw_digitaal > caw_MS_office > caw_powerpoint_alg

Arial, 28pt

Arial, 24pt Arial, 20pt Arial, 18pt

Arial, 30pt

Arial, 18pt

Arial, 30pt Arial, 16pt tussenblad

102


Toepassingen Andere toepassingen

Dit pakket aan huisstijldragers is een start. Jaarlijks zal er, in samenspraak met de huisstijl- en communicatieverantwoordelijken bevraagd worden welke noden er zijn aan de ontwikkeling van nieuwe huisstijldragers die in de dagelijkse werking zinvol zijn en voor de sector merk-versterkend. Zo zouden er tools kunnen ontwikkeld worden voor signalisatie binnen en buiten, gadgets, vlaggen, T-shirts,... Via het huisstijlplatform zullen nieuwe tools verspreid worden.

103


Colofon

Het huisstijlconcept is ontworpen door Nelson, www.nelsoninspires.be. Dit huisstijlhandboek werd ontwikkeld, samen met de werkgroep huisstijl, waaraan communicatieverantwoordelijken van verschillende CAW’s deelnamen. Dank aan Davy Paulus (CAW ’t Verschil), Greet Monstrey (CAW regio Leuven), Kurt Dejonckheere (CAW&JZ Middenkust), Marianne Du Pre (CAW Artevelde en CAW Visserij), Wim Decoodt (CAW Delta), Ann Melis (CAW Federatie) voor de boeiende en intense besprekingen en het binnenbrengen van hun expertise uit de communicatie-praktijk in de CAW’s. Eerste ontwerp en toepassing: maart 2011 Verdere ontwikkeling: mei – oktober 2011 Vastleggen in eerste versie huisstijlhandboek: 25 oktober 2011 Definitieve ingebruikname: 9 januari 2012 Het huisstijlhandboek en alle communicatietoepassingen zijn vanaf 9 januari 2012 te downloaden op het kennisplatform van het Steunpunt.

104

CAW huisstijlhandboek  

huisstijl CAW

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you