Page 1

LUDIA PRE MALACKY Distribuované bezplatne do každej domácnosti v Malackách | marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

1

MESTO PRE ĽUDÍ

Máte tip na reportáž, námet na článok alebo fotopostreh? Kontaktujte našu redakciu na info@lpm.sk

Mesto pre ľudí

Spájať aspolupracovať, hľadať prieniky a sieťovať ...

Ľudia pre Malacky. V roku 2010 sme vznikli ako občianska iniciatíva s cieľom spojiť ľudí, ktorým nie je ľahostajné dianie vo svojom okolí. O dva roky neskôr sme založili občianske združenie a začali organizovať prvé podujatia. Obidvom medzníkom však predchádza­ lo rozbehnutie internetového portálu LPM.sk, na ktorom sme otvárali mnohé vážne témy. Alternatívny mediálny priestor kontrujúci oficiálnym informáciám z mestských mé­ dií. Kým iní písali o tom, čo sa urobilo, u nás sa čitatelia mohli dočítať o tom, čo sa len chys­ tá. Diskutovať a komunikovať s našimi poslancami o návrhoch. Dnes držíte v rukách prvé číslo novín, ktoré majú v budúc­ nosti ambíciu ponúkať priestor občianskemu sektoru, šikovným ľuďom z občianskych združení, neziskových organizácií, akti­ vis­tom z Malaciek, ktorí chcú a venujú svoj čas mestu. Spájať a spolupracovať, hľadať prieniky a sieťovať – len tak sa dá plniť sen o meste so spokojnými ľuďmi, o meste pre ľudí. Významným dôkazom zdravej spolupráce, z ktorej sa dúfam stane tradícia, je Malacká šošovica. Šošovica ako zázračný zdroj energie a hojnosti. Varíme ju pre vás spoločne a hľadáme tie najlepšie domáce ingrediencie, aby vám skutočne chutila. Tak príďte počas Prvomájových Malaciek do Zámockého parku.

Lucia Vidanová

podpredsedníčka OZ LPM

Krajšie Domky V realizačnej fáze

> str. 5

Zmeny pri prijímaní do materskej škôlky

Najskôr rozšírenie kapacity a potom kvalita

Jeden, dva... Prednosť pri prijímaní do škôlky dostanú deti staršie ako tri roky. Na rokovaní mestského zastu­ pi­teľstva sme presadili nové kri­ tériá pre prijímanie detí do ma­ terskej školy. Novými kritériami potvrdzujeme prednosť uspoko­ jenia požiadaviek rodičov malac­ kých detí a znižujeme priestor pre možnú korupciu. Najskôr rozšírenie kapacity a potom kvalita škôlky Témou skvalitnenia činnosti ma­ terskej školy sa zaoberáme od počiatku volebného obdobia. Hneď po voľ bách sme reagovali na pretrvávajúci problém s ka­ pacitou materskej školy a odmietli projekt viacpodlažnej škôlky pri diaľničnom privádzači a naopak zvolili cestu nízkopodlažnej škôlky v prostredí prírody. Najracionálnejším riešením sa ukázala zámena objektu vo vlast­ níctve mesta (rodinný dom) za ob­

Fitness prvky v parku A iné plány v roku 2014

> str. 12

jekt, v ktorom sídlil Detský domov Macejko. Je v peknom, tichom pros­ tredí, s pomerne dobrou dopravnou dostupnosťou, v lokalite mesta, kde škôlka doteraz nebola. Rozhodnutie bolo v tom čase jednomyseľné aj preto, že via­ cerí poslanci sa s problematikou dôsledne zoznámili, navštívili ob­ jekt a s plnou vážnosťou a uvedo­ mením si vzniknutej situácie aj rozhodli. Je pritom zarážajúce, že prob­ lém s nedostatočnou kapacitou v Materskej škole nebol vtedy nový, existoval už od roku 2008 a mesto prišlo s plnohodnotným riešením na mestské zastupiteľstvo až v júni 2010. Preferovanie jednej možnosti (nadstavby budovy na Kollárovej ulici) so všetkými nedostatkami a nevýhodami, ktoré sa viackrát prezentovali, bolo len stratou času a bohužiaľ aj financií.

> str. 2

Odpočet 2010-2013 Čo sa podarilo zrealizovať.

> str. 8-9

Noc s Andersenom 4. apríla čaká malých knihomoľov opäť dobrodružná noc plná rozprávok v knižnici MCK.

Malacká šošovica

domáce výrobky - workshopy - koncerty - remeslá > str. 7


2

LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Zmeny pri prijímaní do materskej škôlky > POKRAČOVANIE ZO STR. 1 Škôlka na Rádku je jedna z naj­ žiadanejších a je dobre situovaná, keďže z dvoch tretín kapacity je ob­ sadená deťmi zo samotného Rádku a Padzelku. Ak by sme mali týmto uzavrieť pálčivú tému kapaci­ty, toto mestské zastupiteľstvo roz­ lúsklo problém, ktorý mu nechalo to predošlé, a vytvorilo 120 nových miest pre deti. V našom úsilí sme nepoľavili a prostredníctvom poslanca Mariá­ na Andila sa snažíme reagovať na podnety rodičov vo veci skvalit­ nenia činnosti škôlky. Na základe jeho iniciatívy bol zrealizovaný s týmto cieľom aj prieskum spokoj­ nosti medzi rodičmi. Prijímanie detí pod drobnohľadom Úsilie venované skvalitneniu čin­nosti materskej školy sme v poslednom čase venovali aj samotnému procesu prijímania detí. Tak ako sme dostávali podnety k činnosti stavebného úradu, dostávali sme konkrétne podnety aj k prijímaniu detí do materskej školy. Na základe podnetov bola vykonaná kontrola v materskej škole.

Na základe zistení sa nám po­ darilo zastaviť prijímanie detí len riaditeľ kou (v minulom roku vy­ berala deti už komisia). Riaditeľka bola povinná predložiť aj nové doplnené podmienky k prijíma­ niu detí. Medzi nimi však boli aj také, ktoré umožňovali prijať deti, „ktorých prijatie bude v záuj­me mesta Malacky“, či deti „z i­ných obcí, zo závažných rodinných dôvodov“ alebo deti rodičov, „ktorí významne brigádne a materiálne pomohli materskej škole“. Keďže dávali priestor prinaj­ menšom na nekontrolovateľnosť procesu, odmietli sme ich a pred­ ložili alternatívu. Materská škola by mala podľa nášho názoru prijímať deti podľa dátumu narode­ nia a urobiť poradie od najstaršieho po najmladšie. Aj zákon vytvára pri prijímaní detí určitú vekovú postupnosť a preferenciu starších ročníkov. Toto kritérium je kontrolovateľné, jasne preukázateľné a zužujúce priestor na dohady. Na ďalšiu dis­ kusiu ponúkame aj kritérium, ktoré by uprednostnilo deti rodičov s trvalým pobytom v meste Malacky. Až po zvýšení ďalšej voľnej kapac­

ity by mohla organizácia prijať deti z okolitých obcí a miest. Považujeme za nonsens, aby bolo v predminulom roku 21 detí a predtým 20 prijatých z okolitých obcí a malacké deti prijaté neboli (až 15 detí). Každá samospráva je podľa nás povinná zabezpečiť služby poskytované svojim oby­vateľom zo svojich podielových daní. Pokiaľ teda bude v tomto štáte nastavené financovanie materskej školy cez podielové dane a Malačania ju budú dotovať zo svojich miestnych a podielových daní, musia mať právo umiestniť dieťa prednostne. Zvláštne bolo aj prijímanie detí mladších ako 3 roky (v predminu­ lom roku až 41 detí), pritom ne­ bolo vyhovené iným rodičom, ktorí potrebovali umiestniť staršie dieťa. Podľa zákona deti do dvoch rokov možno prijať len výnimočne. Záverom by sme chceli požiadať všetkých rodičov, aby sa nebáli sťažovať, ak sa cítia diskrimino­ vaní, a tiež, aby dali len a len na svoj úsudok a nenechali si na stret­ nutiach rodičov podsúvať nepravdy a často klamlivé narážky na „zlých“ poslancov.

Nová škôlka na Rakárenskej ulici. Ako sme povedali riaditeľke ma­ terskej školy na minuloročnom ro­ ko­vaní zastupiteľstva, zastupuje­me obyvateľov Malaciek, preto sú nám prvoradé ich záujmy a nie záuj­my obcí nášho okolia. Ak však budeme mať aj v budúcom období dôveru od obyvateľov presadzovať a zas­tu­ povať ich záujmy, bude na­ším jas­ ným záväzkom nájsť riešenie pre vytvorenie aj ďalších kapacít pre prijatie detí mladších ako 3 roky. Už raz sme riešenie k roz­šíreniu kapacity škôl­ky dokázali nájsť. Ale potrebujeme si urobiť poriadok v terajšom systé­me.

PAVOL TEDLA, JURAJ ŘÍHA

Kanalizácia úspešne dobudovaná, ľudia sa pripájajú Jedným z najväčších cieľov minu­ lého a terajšieho volebného ob­ do­­bia bolo zrealizovať projekt odkanalizovania, ktorým sa dobu­ dovali nové vetvy a prípoj­ky v do­t­e­ raz neodkanalizovaných čas­tiach. Dnes je kanalizácia položená, skolau­ dovaná a ľudia sa postupne napá­ jajú svojimi domovými prípojkami. Napriek drobným problém v úvode projektu a verejnému obstarávaniu

Výstavba kanalizácie.

na stavebnú firmu treba na tomto mieste oceniť a poďakovať za zod­ povedný prístup k tomuto projektu primátorovi mesta a tímu pracov­ níkov mestského úradu, ktorí na realizáciu projektu dohliadali. Hoci oprávnenia poslancov sú obmedzené, podporili sme všetky návrhy, ktoré boli potrebné k hlad­ kému začatiu a realizácii projektu odkanalizovania. Zaoberali sme sa financovaním projektu, výme­ nami pozemkov a vecnými breme­

nami potrebnými pre vybudovanie kanalizačnej siete a boli sme pri vzniku osobitnej komisie riešiacej priebeh odkanalizovania. Zároveň sme iniciatívne otvorili problém prípojok, ktoré neboli zahrnuté v projekte. Na základe toho bolo dobudovaných ďalších 230 prípo­ jok. Osobitne sme ako poslanci otvo­rili problém rozšírenie trás kanalizácie v ďalších predtým ne­projektovaných uliciach ako Záhradná zadná časť, Pri Maline, Duklianskych hrdinov, Raká­ renská k škôlke a Stupavská. Na všetky trasy muselo byť zahájené samostat­ né stavebné konanie a ich investo­ rom bude Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vieme aj o požiadavkách obyvateľov na rozšírenie siete na uliciach B. Němcovej, Partizánskej a Olšovského. Podľa písomného vyjadrenia vodární však tieto ulice v súčasnosti nie je možné zahrnúť do predĺženia trás vzhľadom na ich technickú a finančnú náročnosť. V neposlednom rade sme otvo­rili diskusiu k obnove ciest a chod­níkov v uliciach, ktoré boli dotknuté výstav­ bou kanalizácie. Pred­ložili sme návrh na šetrenie peňazí v roz­počte, ktorý si

osvojil aj primátor mesta. Podarilo sa nám takto udržať v rezervnom fonde mesta sumu, za ktorú v tomto roku zrekonštruujeme cesty v su­me viac ako 400 tisíc eur pravdepodobne na Záhradnej, Továrenskej a Lesnej. Nesmierne náročný projekt od­ kanalizovania, ktorým sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo počas dvoch volebných období, je teda vo finále. Mesto vytvorilo pre o­byvateľov podmienky k napojeniu sa a dotiahlo odbočky kanalizácie až po hranicu pozemkov a dvorov. Preto sa začali obyvatelia pomerne hladko odo dňa kolaudácie ka­ na­lizácie v januári už aj napájať svojimi domovými prípojkami. Je potrebné, aby na mestskom úrade najskôr odovzdali žiadosť o pri­ pojenie, na základe ktorej si na vlastné náklady vybudujú domovú prípojku, ktorá im zostane aj vo vlastníctve. Povinnosť napojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu majú vlastníci nehnuteľností do jedného roka od kolaudácie kanalizácie, čiže do 2. januára 2015.

JURAJ ŘÍHA, GABRIELA JANÍKOVÁ, MARIÁN ANDIL


LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Vnútrobloky

3

Finančne najnáročnejšie sú rekonštrukcie verejných priestranstiev. Napriek tomu sme v uplynulých troch rokoch presadili dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku na Partizán­ skej ulici a iniciovali spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútrobloku Domky, v rámci ktorej sa plánuje etapovito vybudovať nové otvorené ihriská pre deti a mládež, tiež zre­kon­ štruovať betónové plochy na multifunkčné ihriská a parčík pre venčenie psov.

pomaly ožívajú

Nová tvár Partizánskej ulice. Partizánska bola dokončená na etapy. Na jeseň minulého roka sa dokončila úprava vnútrobloku na Partizánskej ulici. Nielenže tu boli rozmanité problémy, ale aj ich riešenie bolo spojené s veľkými finančnými nárokmi. Napriek tomu sme sľub splnili.

Zrekonštruovaná ulička za poštou.

Nová tvár Partizánskej ulice.

Ešte v apríli 2008 sa konalo verejné stretnutie s obyvateľmi tohto vnútrobloku s  cieľom pripomienkovať pripravený návrh projektovej dokumentácie. Ľudia v tom čase hlasovali o jednotlivých možnostiach úpravy a rozhodli, že chcú z pôvodného návrhu vypustiť plánovanú jednosmernú uličku z parkoviska vnútrobloku na Par­ tizánsku ulicu, nechcú stavať nové detské ihriská ale obnoviť tie pôvodné a novo navrhovaný chod­ ník vo vnútrobloku trasovať v línii vyšliapanej cestičky v tráve. Do projektovej dokumentácie sa podarilo zahrnúť aj úplnú

rekonštrukciu spojnej uličky za poštou ako záver zo zasadnutia spoločenstva vlastníkov bytov, ktorého som sa zúčastnil a možný rozsah rekonštrukcie prediskutoval s priamo dotknutými obyvateľmi. Tí opakovane niekoľko rokov predtým žiadali mesto o pomoc s riešením prepadávajúcej sa cesty a chodníka, dovtedy bez úspechu. Výraznou zmenou bolo posunutie chodníka bližšie k bytovému domu, aby prechádzajúce vozidlá ďalej nepoškodzovali chodník. Keďže išlo o väčší objem peňazí na rekonštrukciu tohto vnútrobloku, realizáciu sme rozde­

lili na viacero etáp. V prvej etape sa úplne zrekonštruoval podklad a osadil nový povrch zo zámkovej dlažby v uličke za poštou, tiež novo postavil chodník s vyznačením parkovacích miest. Zelenú dostali aj úplne nové parkovacie plochy na Partizánskej ulici oproti Te­ kosu, kde prišlo súbežne k úplnej rekonštrukcii a posunu chodníka. Vo volebnom období 2006 až 2010 sa stihlo postaviť ešte nové detské ihrisko a preliezky, tiež vybudovať nové uzavreté stojisko na konta­ jnery. Do tohto volebného obdobia 2010 — 2014 sme vstupovali sp­ olu s poslancami M. Andilom a G. Janíkovou so záväzkom dokončiť rekonštrukciu vnútrobloku. Ako prvé sa zrekonštruovali parkovacie miesta pri trafostanici v samotnom vnútrobloku a vystavali nové par­ kovacie miesta pozdĺž bytovky od Radlinského ulice. K rekonštrukcii týchto miest sa obyvatelia by­ tovky prihovárali aj na poslednom výročnom stretnutí obyvateľov v roku 2010. Po rokoch sa obnovilo aj multifunkčné ihrisko pre viace­ ro športov, ktoré sme na podnet obyvateľov dali oplotiť z každej str­ any. Medzi poslednými aktivitami bol spojný chodník, ktorý vedie cez

Nové ihrisko na Partizánskej ulici.

vnútroblok v súlade so zmenami odhlasovanými obyvateľmi v ap­ ríli 2008. Oproti iným chodníkom v meste dostal tento chodník fareb­ né prevedenie, čo pozitívne prijali ľudia na našej facebook stránke. Osadený bol aj nový drevený altá­ nok a tiež položený nový asfaltový povrch prístupovej cesty od Rad­ linského ulice s parkovacími mies­ tami. Poslednou etapou je vysadenie novej zelene. Mestský úrad za týmto účelom podal projekt Brati­ slavskému samosprávnemu kraju na sadovnícke úpravy. V prípade jeho neúspechu sme pripravení realizovať výsadbu z mestských zdrojov. Na mnohých miestach totiž zostali stopy po činnosti stavebných strojov. Slovo, ktoré som dal obyvateľom Partizánskej ulice v roku 2006, som v uplynulom roku do bodky splnil. Preto by som chcel týmto spôsobom zároveň poďakovať pracovníkom mestského úradu zodpovedným za realizáciu a aj obyvateľom Par­ tizánskej ulice za ich pochopenie a trpezlivosť.

JURAJ ŘÍHA

Vnútroblok na Ulici 1. mája Vnútroblok na Ulici 1. mája sa dostal do realizáčnej fázy schvá­ lením projektu z fondov EÚ. Vo fi­nále bude zrekonštruovaná vnútorná plocha detských ihrísk s o­sa­dením športových prvkov pre dospelých a tiež priľahlý parčík s komunikáciou a chod­ níkmi pri Brnenskej ulici.


4

LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Ľudia pre Malacky ako občianske združenie Spočiatku dva roky neformálna občianska iniciatíva Ľudia pre Malacky sa v marci 2012 regis­ trovala ako občianske združenie. Jeho štatutárnou zástupkyňou je Ing. Mgr. Zuzana Baligová.

Vo svojich stanovách, ktoré sú dos­ tupné na www.lpm.sk si zdru­ženie stanovilo tieto základné ciele: • napomáhať pri budovaní a rozví­ janí občianskej spoločnosti a záu­ jmu o veci verejné, • združovať ľudí, ktorých spájajú

myšlienky rovnosti, solidarity, slo­ body, ekológie, trvalo udržateľného rozvoja, a ktorí chcú aktívne pomôcť svojmu okoliu, • zapájať ľudí do rozhodovania v spoločnosti a do ovplyvňovania veci verejných, • pomáhať rozvíjať prosperitu svo­ jho mesta alebo obce, • organizovať spoločenské, vzde­ lávacie, športové, odborné i voľnočasové aktivity, • napomáhať intelektuálnemu a od­ bornému rozvoju ľudí,

• pomáhať rozvíjať cezhraničnú po­ moc a spoluprácu ľudí, • zvyšovať informovanosť verejnos­ ti o spoločenskom dianí. „Sme skupina Malačanov, ktorým nie je ľahostajné dianie v našom mes­te. Ponúkame angažovanosť a pro­­­fesionalitu. Základným ka­me­ ňom nášho združenia sú nezávislí ľudia, ktorí sa chcú podieľať na roz­voji Malaciek, podporovať lo­ ­kál­­patriotizmus a zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít dokazo­vať,

že každý môže ovplyvniť kvali­tu vzťahov a života v meste,“ tvrdí podpredsedníčka združenia Lucia Vidanová. Občianske združenie LPM je otvo­ rené novým členom. Môže ním byť fyzická osoba, staršia ako 15 ro­ kov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, a nebola odsúdená za ú­myselný trestný čin, a súhlasí so stanovami združenia, ale aj právnická osoba zastúpená štatutárom alebo ním poverenou osobou.

Projekt mestského arboréta

V minulom roku zrealizovalo občianske združenie Ľudia pre Malacky úspešne projekt Mestské arborétum. K  vzácnym drevinám v  meste osadili niekoľko desiatok popisných tabúľ a  súbežne vy­ tvorili na portáli LPM.sk aj online verziu arboréta. Nápisy v sloven­ skej, latin­skej, anglickej a nemeckej verzii návštevníkov upozorňujú na vzácnu flóru s nielen environ­ mentálnou, ale aj kultúrnou hod­ notou. Encyklopedické informácie o rastline je možné si doplniť cez

smartfón po načítaní QR kódu. S myšlienkou vytvoriť mest­ ské arborétum pri­ šiel Milan Ondrovič. Projekt podporilo aj mesto. Do realizácie sa zapojili aj deti z Prírodovedného krúžku ZŠ Dr. J. Dérera pod vedením Andrei Cvečkovej a  M. Mráza. Finančné prostriedky na realizáciu pro­ jektu v  sume 849,12 € občianske združenie získalo z  Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pon­ tis. Slávnostné otvorenie arboré­ ta sa uskutočnilo 15. júna 2013.

Prírodu si treba vážiť Deň Zeme (22. 4.) ekologicky mo­ tivovaný sviatok upozorňuje na dopady znečistenia životného prostredia. Pri tej príležitosti usporiadali 20. apríla 2013 ak­ tivisti z OZ Ľudia pre Malacky brigádu v prímestskej lokalite Tri duby. Vďaka výdatnej pomoci sa podarilo vyčistiť prírodu od desiatok vriec odpadu. Do akcie sa okrem individuálnych rodín, ktoré reagovali na výzvu v mé­ diách, organizovane zapojili aj žiaci z prírodovedného krúžku ZŠ Dr. J. Dérera spolu s Mgr. Andreou

Cvečkovou a zamestnanci Ikea Components, s. r. o. s rodinami. Deti tvorili mandalu pod vedením Libušky Čtverákovej, ml. Farby na výrobu mandaly združeniu sponzorsky poskytlo Záhradné centrum Slnečnica. Vďaka patrí aj samotnej Libuške za nápad a jeho realizáciu. Mandala zdobí priestory ZŠ Dr. J. Dérera. Podobnú akciu plánuje OZ Ľudia pre Malacky zorganizovať v spolupráci s UV_zbermi aj v tomto roku. Pre aktuálne infor­ mácie sledujte www.lpm.sk

Výlet na Jakubovské rybníky

Akcia ku Dňu Zeme sa chystá na Troch duboch aj v tomto roku.

V sobotu 8. marca sa uskutočnila prvá tohtoročná vychádzka Príro­ dovedného krúžku ZŠ J. Dérera. Cieľom sa stali Jakubovské rybníky, na prvý pohľad možno nezaujíma­ vá, ale pre ornitológov veľmi známa lokalita. Deti z krúžku sa na výlete venovali spoznávaniu vodného vtáctva, ktoré u nás zimuje. Zároveň sa pomocou určovacích kľúčov, zistili jednotlivé druhy vod­ ného vtáctva. Žiakom z krúžku sa pomocou určovacích kľúčov podari­ lo vo veľkom kŕdli vtákov potvrdiť výskyt husi divej, husi siatinnej,

husi bieločelej, lysky čiernej, ale i chochlačky vrkočatej, volavku, bie­ lu, čajku smejivú a sivú a tak ďalej. Celkovo zaznamenali 15 druhov nielen vodných vtákov, ale i drav­ cov, zaznamenali i druhé pozoro­ vanie bociana bieleho na Záhorí tento rok. Žiaci sa dozvedeli zopár zaujímavosti o vodných vtákoch aj od ornitológov Jana Svetlíka a Soni Nuhlíčkovej, ktorých sme na Jakubovských rybníkoch stretli.

MARTIN MRÁZ, foto: LUCIA TRNKOVÁ


LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Telekom opäť podporuje malacké projekty

5

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporil ďalšie tri projekty z Malaciek Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporí ďalšie tri projekty z Mala­ ciek — projekt Krajšie Domky prihlásilo do gran­ tového kola občianske združenie Ľudia pre Malacky, Malacky bez bariér 2014 zase nezis­ková orga­ nizácia Vstúpte a Túžime sa spolu hrať Spojená škola sv. F. Assiského. V konkurencii 106 žiadostí uspeli.

Malacky bez bariér 2014 Rovnou tisíckou podporí Nadač­ ný fond Telekom aj organizáciu veľkého happeningového podu­ jatia Vstúpte, n. o. — Malacky bez bariér 2014 — Cesta okolo sveta. Naposledy sa v Malackách konal jeho 5. ročník v roku 2011. V tom­ to roku sa pre nepriazeň počasia koncom školského roka 2011/2012 podujatie neuskutočnilo. Malacky bez bariér podporujú odbúravanie sociálnych bariér me­ dzi ľuďmi s mentálnym postihnu­ tím a zdravými. Jeho cieľom je uká­zať širšej verejnosti, že aj ľudia s hendikepom sú talentova­ ní, komu­nikatívni, spoločenskí a do­kážu sa podieľať pod vede­ ním asistentov a do­brovoľníkov na organizácii po­du­jatia, ktoré zážitkovou formou prezentuje ich zručnosti. Spolu s ná­vštevníkmi sa zabavia pri prechádzkach zastaveniami v rámci Cesty okolo sveta (tvorivé dielne, hry, aktiv­ ity a pod.). Dôležitou súčasťou je podpora myšlienky dobrovoľníctva a priateľstva. Projekt Malacky bez bariér 2014 hod­notiaca komisia vyzdvihla a za­ radila medzi top z vyše stovky pos­ laných. Krajšie Domky Projekt OZ Ľudia pre Malacky Krajšie Domky rieši obnovu múri­ ka okolo detského ihriska na Veľkomoravskej ulici a úpravu jeho okolia. V 2012—2013 začalo mesto s ob­novou zdevastovaného dets­ kého ihriska. Osadili tu hrací domček, prevažovačku, čiastočne zabezpečili dopadové plochy, obložili pieskovisko gumovou dlažbou, vysadili kríky, ktoré by mali časom vytvoriť prírodné op­

Ihrisko na Veľkomoravskej ulici čaká ďalšie skrášľovanie.

lotenie. V tomto roku je pláno­ vané doplniť prvky na zostávajúci priestor. Je však potrebné opraviť múrik a mesto pri vstupe plánuje aj bránku, aby sa tak zabránilo vnik­ nutiu napríklad psov do priestoru ihriska. Cieľom projektu OZ Ľudia pre Malacky je spojiť myšlienku vzá­ jomnej pomoci, participácie na ob­ nove ihriska zo strany obyvateľov sídliska, ale aj skupín, ktoré môžu ihrisko inak využívať (deti z blízkej ZŠ, žiaci ZUŠ). Deti z prírodoved­ ného krúžku ZŠ budú zapojené do starostlivosti a dosádzania novej zelene. Žiaci ZUŠ po natretí múrika základnou farbou budú tvoriť kve­ tinové a zvieracie motívy z vnú­ tornej strany ihriska a tým sa vyt­ vorí vizuálne príjemnejší priestor. „Do brigády plánujeme zapojiť aj samotných obyvateľov. Tým, že na obnovený múrik osadíme drevené časti určené na sedenie, zväčší sa tak možnosť pre vzájomné stretá­ vanie sa pri organizovaní malých sídliskových podujatí. Plánujeme tu aj pilotne osadiť osadiť malú komu­ nitnú knižničku. Aktivity obnovy by sa mali uskutočniť okolo osláv Dňa Zeme (22. 4.), čím sa zdôrazní myšlienka pomoci zelenému oko­ liu,“ ozrejmuje koordinátorka pro­ jektu Lucia Vidanová z OZ Ľudia pre Malacky. „Potešilo nás, že sme získali plnú sumu, o ktorú sme žiadali a to 996 €.

Verím, že sa to priaznivo premietne a verejný priestor sa skutočne skultúrni. Dôležitá bude aj vzájom­ ná spolupráca zapojených skupín. Stále zastávam názor, že veľa sa dá urobiť aj svojpomocne, sponzorsky získať vstupný materiál a výsle­ dok môže byť ešte krajší. Krajšie Domky budú vďaka každému, kto sa rozhodne nejakým spôsobom prispieť. Pomoc pri reali­zácii pro­ jektu prisľúbila aj samospráva,“ dodáva Vidanová. Túžime sa spolu hrať Projekt podal Školský klub Spo­ jenej školy sv. Františka a Telekom ho podporí plnou sumou 1000 €. „Počítačová éra prináša riziko, že deti sa prestávajú spolu hrať. Týmto projektom chceme v našom školskom klube podporiť spoločnú hru detí. Chceme pre ne vytvoriť podnetné prostredie, aby si hravou formou mohli upevniť nadobud­ nuté poznatky z vyučovacieho pro­ cesu, trávili zmysluplne čas, naučili sa pravidlám spoločnej hry,“ píše sa v projekte. Počas trvania projektu sa do oddelenia školského klubu zakúpia nové didaktické pomôcky, hry a športové potreby. Telekom podporil v Malac­kách už množstvo projektov V roku 2013 získalo OZ Ľudia pre Malacky finančnú dotáciu na rea­ lizáciu projektu Mestského arbo­

Do Malaciek prišlo takmer 3000 € Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v programe Pomáhame komunite 2014 prerozdelilo finančné prostriedky vo výške 50 000 €. Do programu prišlo spolu 106 žiadostí, hodnotiaca komisia

rozhodla o podpore 53 projektov, z toho tri z Malaciek. Jednotlivé projekty mohli byť podporené su­ mou maximálne 1000 €, o to viac nás teší, že do Malaciek prišlo 2996 €.

réta. Občianske združenie MLOK zase na rekonštrukciu entnerov­ ského náhrobku, najstaršieho za­ chovaného na starom cintoríne. V minulosti ešte z grantového programu T-Mobile pomáha komu­ nite (predchodca súčasného gran­ tového programu ST) sa financovali napríklad informačné tabule pri pamätihodnostiach (2006, Miesta mesta — popularizácia historick­ ých pamiatok v meste Malacky) či obnova kvadrumu v areáli Čierneho kláštora. V roku 2007 po­ mohli ma­terskému centru Fifidlo. V roku 2010 získalo viac ako tisíc eur z Telekomu aj Gymnázium sv. F. Assiského na projekt Františkáni v Malackách. -lpm-

Najstarší náhrobok zrekonštruovaný

Reštaurovanie náhrobku rodiny Entnerovcov na Starom cinto­ ríne prebiehalo od leta 2013. Vy­ konával ho reštaurátor Mgr. art. Peter Šimon zo Senice. Projekt rekonštrukcie entnerovského ná­hrobku, ktorý zrealizovalo občianske združenie MLOK, bol financovaný prostredníctvom Na­dačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, spoločnosťou Holcim Slovensko, a.s. prostred­ níctvom Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie, z 2% z vašich daní venovaných občianskemu združeniu MLOK a z prostried­ kov súkromných darcov ur­če­ ných na tento projekt. -mm-


6

LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

chránené proti odletu­ Lezecká stena pod nadjazdom? územie júcim kameňom, pretože už v sú­ Správca diaľničného privádzača na ceste II/503 sa v súčasnosti pripravuje projektovú dokumen­ táciu rekonštrukcie nadjazdu diaľ­ ničného privádzača na ceste II/503. Cieľom by malo byť zrekonštruovať druhú polovicu mostného objektu a celý spodok mostného telesa okrem úsek nad železnicou. „Myslím si, že keď už musíme strpieť diaľničný privádzač v centre mesta, mali by sme sa snažiť tento priestor využiť a oživiť. Počítali sme s tým už pri schvaľovaní loka­

lity pre umiestnenia skateparku,“ povedal poslanec MsZ v Malackách Milan Ondrovič. Na ostatnom za­ sadnutí mestského zastupiteľstva podal teda podnet, aby sa zriadila lezecká stena na pilieri mostného objektu na ceste II/503 (diaľničný privádzač) na pozemku mesta pri navrhovanom skateparku. „Mesto by malo ako účastník konania trvať na zapracovaní lezeckej steny do projektovej do­ kumentácie a žiadať, aby si most zabezpečili tak, aby bolo okolité

časnosti to ohrozuje chodcov a pri plánovaných rozvojových aktivi­ tách mesta v dotknutej lokalite si musí takéto opatrenia na žiadosť správcu mostného telesa realizovať mesto na vlastné náklady,“ myslí si Ondrovič. Podľa neho by stálo za zváženie aj vybudovanie lanovej dráhy, basketbalového ihriska na jeden kôš a detského ihriska tak, ako to je navrhované v ideovom zámere revitalizácie mestského priestoru pod nadjazdom.

LUCIA VIDANOVÁ

Začíname s rekonštrukciou Domkov

Projektová dokumentácia bola vyhotovená a verejne prerokovaná s obyvateľmi v apríli 2013. Na prvú etapu rekonštrukcie schválili poslanci pre rok 2014 sumu 50 tis. €.

TEDx Trnava 2013 TEDx vyznáva hodnotu „myš­ lienok hodných šírenia“. Kon­ ferencie TEDx umožňujú ľuďom stretnúť sa a v rámci programu zdieľať bohat­stvo jedinečných myšlienok a nápadov. Do Trnavy v minulom roku organi­ zátori pozvali Juraja Říhu, ktorý rozprával o prepojení ob­čianskeho a politického sektora. Do Trnavy vycestovali aj ďalší členovia OZ LPM Milan Ondrovič a Lucia Vida­ nová. Konferencia sa uskutočnila

v za­ujímavých zrekonštruovaných pries­­toroch miestnej synagógy, ktorá je multifunkčným kul­túr­­no­ spoločenským centrom. Inšpi­ru­ júce aj pre Malacky. Koncom marca sa “ozetko” chys­ tá na konferenciu Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorú organizuje Inštitút SGI. Cieľom hľadať fun­ gujúci model ako prepojiť skupiny architektov, zástupcov z oblasti verej­nej politiky, sociológov, akti­ vistov a zástupcov samospráv, aby mohli zmysluplne spolupracovať .

Vo vnútroblokoch sa snažíme aj o postupnú obnovu pôvodných det­ ských ihrísk, rovnako tak výstavbu nových hracích plôch. Na Parti­ zánskej ulici sa zrekonštruovali detské ihriská a obnovilo zanik­ nuté multifunkčné ihrisko, ktoré dnes deti hojne používajú na bas­ ketbal a hokej. Pri prebiehajúcej rekonštrukcii vnútrobloku na 1. má­ja budú doplnené nielen nové detské zostavy, ale aj vonkajšie fitness prvky pre dospelých. V Domkoch sme ako prvé riešili rekonštrukciu detského ihriska na Veľkomoravskej ulici a osadenie basketbalových košov. K celkovej rekonštrukcii sme potrebovali nechať vypracovať pro­ jektovú dokumentáciu. Tú sme ve­rejnosti predstavili 23. aprí­la minulého roka na stretnutí s oby­ vateľmi Domkov, ktorí dokumen­ táciu pripomienkovali a tiež si odhlasovali výber prvých hracích prvkov. Na základe tohto stretnu­ tia sa minulý rok zakúpil a osadil prvý z veľkých hracích prvkov pre najmenšie deti, tzv. Noemova ar­ cha. Projekt rekonštrukcie je pris­ pôsobený danej lokalite, vyho­

vuje prostrediu, v ktorom bude umiestnený. Vzhľadom k tomu, že centrálne ihrisko bude umiest­ nené v pešej dostupnosti z centra mesta, bude pre všetkých ľahko prístupné. Využíva prírodné prv­ ky, okolité rastliny, ale aj exis­ tujúce zapustenie športoviska pod úroveň okolitého terénu. Ihrisko bude poskytovať širokú škálu zážitkov, vrátane výberu rôznych povrchov, textúr, rastlín a kombináciu voľných i organizo­ vaných oblastí. Je navrhnuté tak, že ponúka rôzne možnosti na hru a umožňuje tak deťom rôzneho veku hrať sa spolu, pričom sa nez­ abúda ani na dospelých, seniorov, či majiteľov psíkov. Takže umožní vyskúšať svoje schopnosti rôznym vekovým kategóriám. Úprava vnútrobloku sa bude musieť rovnako ako pri Partizán­ skej ulici rozdeliť na viacero etáp. V tomto roku však očakávame už prvú etapu rekonštrukcie špor­ tových ihrísk. Na tento účel sme presadili v rozpočte mesta sumu 50 tisíc eur.

MILAN ONDROVIČ, ZUZANA BALIGOVÁ


LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Malacká šošovica Malacké občianske združenia (OZ LPM, OZ UV. OZ MLOK, OZ Trvalka), nezisková organizácia Vstúpte a mnohí iní priaznivci zdravej výživy, milovníci a pod­ porovatelia šikovných miestnych umelcov, remeselníkov, produ­ centov domácich dobrôt spájajú svoje sily, aby založili tradíciu podujatí Malackej šošovice. Vyrobené v Malackách Vďaka podpore MCK prvýkrát vere­ jnosti predstavia myšlienku zdravej alternatívy, ručne robených výrob­ kov a nekomerčnej zábavy na jed­ nom mieste v areáli Zámockého parku počas Prvomájových Mala­ ciek. Výrobky Malackej šošovice budú označené pečiatkou vyrobené v Malackách. Naším zámerom je podporiť najmä domácich produ­ centov. V tomto období sme začali oslovovať šikovných ľudí z Mala­ ciek, ktorí by sa chceli prezentovať. Zdravé jedlo Ochutnávka zdravých jedál, ktoré pripravia v Klube zdravej výživy OZ Trvalka či priaznivci Malackej potravinky, domáce koláčiky zo

Vstúpte, vegetariánske špeciality, zdravé šejky, ale aj šošovicové špeciality – to všetko vás čaká počas Prvomájových Malaciek v na­šom areáli. Pozvanie dostanú aj miestny pivár, vinár, medár, výrobcovia syrov a iní. Posedieť si budete môcť v prírode a originálne na balíkoch slamy. Spájame šikovných Malačanov Aj vy už máte dosť sériovej vý­ ro­ by a radi sa prezentujete nie­ čím originálnym? V Malackej šošovici dostanú šancu ukázať malackej verejnosti svoju hand­ made produkciu mnohí šikovní Malačania, o ktorých zručnosti vie len blízke okolie. Organizátori oslo­ via domácich remeselníkov, umel­ cov, aby prišli do stánkov predávať svoje výrobky. Nebudú chýbať ani Vecičky s Dušou z chránenej dielne Vstúpte, n. o. Sprievodné podujatia Počas Prvomájových Malaciek pripravujeme aj prezentáciu klu­ bov, ktoré pôsobia pri OZ Trvalka. Súčasťou sprievodných podujatí má byť aj mobilný antikvariát, stánok venovaný histórii mesta

Vyrástla nám Trvalka V auguste 2013 vzniklo v Malackách nové občianske združenie TRVALKA o.z. s poslaním podporovať trvalo udržateľný spôsob života, ochranu životného prostre­ dia, rozvoj alternatívneho vzdelávania v Malackách a okolí. Zhovárame sa so štatutárkou združenia Ing. Katarínou Jankovou. Čo Vás (členov) viedlo k za­lo­že­ niu TRVALKA o.z.?

7

V našej klubovni v budove firmy Fytopharma a.s. na Ul. Duklian­ Asi ako vo väčšine prípadov, i v tom s­kych hrdinov sme začali po­ma­ našom boli hlavným dôvodom ličky napĺňať naše ciele. Pre deti chýbajúce možnosti aktivít v oblas­ máme pripravené montessori, hu­ tiach, ktorým sa chceme venovať, dobné a tvo­­rivé dielničky, v piatko­ a ktoré by sme radi približovali vom outdoorovom klube budeme spoločne s deťmi vyrážať na te­ i verejnosti. matické výlety do lesa. Dospelí Zriadili ste klubovňu, v kto­rej­ sa môžu dozvedieť zaujímavé in­ ponúkate zaujímavé voľnočaso­ formácie v našich kluboch Zdravej vé aktivity pre deti i dospelých. výživy, Vedomého rodičovstva ale­ bo sa môžu realizovať v RecyKlube. Prezradíte nám o tom viac? Okrem toho ponúkame zaujímavé

Potenciál priestoru na organizovanie trhov je na Kláštornom námestí. Foto: lpm

s predajom kníh, ktoré o nej vyšli. Tím Malackej šošovice plánuje zorganizovať aj výmenu záhrad­ kárskych priesad. V areáli vystúpia aj nekomerční umelci, pripravené budú tvorivé dielničky pre deti.

trhov pre sezónnych potravi­ nových producentov, záhradkárov, remeselní­kov. “Šošovica” pripravuje veľké stret­ nutie generácií počas Letného slnovratu (21. 6.).

Prečo šošovica? „Išeu Macek do Mauacek...“ Ľudovú pieseň o Mackovi, ktorý k nám prišiel mlátiť šošovicu, nič v zná­ mosti Malaciek u Nemalačanov neprekoná. Šošovica ako zázračný zdroj energie aj hojnosti je tým správnym symbolom na spájanie aktivít do pravidelných podujatí, ktoré prispejú k obnove lokálnych

Ak sa chcete aj vy podieľať na príprave tohto podujatia alebo chcete predávať svoje hand made výrobky či domáce špeciality či sa predstaviť so zaujímavou domácou ponukou, píšte na malackasosovica@gmail.com.

kreatívne kurzy. V Trvalke sme organizovali výrobu náušníc z fi­ mo­hmoty, háčkovanie, maľovanie na hodváb, papierové pletenie, aran­žovanie adventného venca a ro­­dinnú bubnovačku. O našich aktivitách sa môžete dozvedieť na stránkach FB: www.facebook.com/ trvalkamalacky a čoskoro i na www. trvalkamalacky.sk .

Iniciovali a podporili ste vznik neformálneho zoskupenia Po­ tra­vinová banka. Čo je jej cieľom? Ide o spoločné nakupovanie po­ travín členmi Potravinovej banky vo veľkobaleniach z lokálnych, často bio, zdrojov. To má nielen ekonomický (podpora lokálnej ekonomiky, nižšie ceny), ale i eko­ logický (zníženie obalových ma­ teriálov, prepravných nákladov...) a sociálny rozmer (vzájomná dô­ vera medzi členmi).

Plánujete aj otvorenie pred­ školského zariadenie s alterna­ tívnom výučbou. Čo by malo byť prioritou takéhoto vzdelávania? Od septembra 2014 otvárame Lesnú škôlku TRVALKÁCI, inšpirovanú lesnými materskými škôlkami a Montessori pedagogikou. Pos­ la­ním lesných materských škôlok je pobyt detí v prírode za každého počasia, podpora ich vzťahu k prí­­ rode, chápania prírodnýc­h a spo­ ločenských hodnôt a celostný (ho­ listický) rozvoj osobnosti detí. Celostný rozvoj podporia i prvky Montessori pedagogiky — praktické aktivity z každodenného života, ktoré deti inštinktívne priťahujú a cvičenia so špeciálnym didak­ tickým materiálom za účelom sys­ tematickej výchovy jednotlivých zmyslov.

LUCIA VIDANOVÁ

Určite ste mnohých zaujali Va­ šimi slovami. Aké kritériá musí splniť každý, kto by sa chcel stať členom TRVALKA o.z.? Privítame každého, koho naše témy oslovili — či už ako člena, účastníka kurzov a dielničiek alebo podporovateľa. Ďakujem za rozhovor. A úprim­ne sa teším, že ste spojili sily zachovať tradičné hodnoty a pod­porovať zdravý životný štýl, ktorý má blíz­ ko k prírode. Želám Vám veľa spl­ nených cieľov, mnoho aktívnych členov a spokojných fanúšikov.

ZUZANA BALIGOVÁ


8

LUDIA PRE MALACKY

LUDIA PRE marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

MESTO P

ODPOČET PRÁC Deti z Prírodovedného krúžku ZŠ Dr. J. Dérera kŕmia počas zimy operencov.

Lurdskú jaskyňu v Zámockom parku z roku 1934 v apríli mesto obnoví. Zatiaľ ju provizórne zdobia klienti zo Vstúpte, n. o. a iní nadšenci.

OZ LPM sa aktivizovalo a konkrétnymi krokmi pris­ pelo k zastaveniu utajenej výstavby pandemického pavilónu, v ktorej štátne orgány a stavebný úrad mesta porušili zákon.

Presadili sme mesto, ktoré je otvorené k svojim občanom, za čo sme získali ocenenie. Iniciovali sme živé vysielania zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na webovom portáli LPM.sk v predstihu informujeme verejnosť o dôležitých témach a posilnili sme vplyv občanov na naše rozhodnutia. S občanmi sa stretávame na tematických stretnutiach k rôznym problémom a otvorene sme reagovali na rôzne kauzy stavebného úradu. Snažili sme sa postaviť za zdravotné sestry pri prob­ léme v nemocnici a trvali na zrušení poplatkov. Organizujeme výročné stretnutie občanov s poslancami s cieľom prerokovať zásadné otázky rozvoja mesta. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami v meste a pripravujeme vznik Rady seniorov. Zrušili sme politické nominácie a sprístupnili členstvo v komisiách obyvateľom. Presadili sme etický kódex verejných funkcionárov. Zlepšili sme správu mestského majetku a zabezpečili sme jeho ochranu. Sprísnili sme pravidlá predaja majetku a umožnili sme jeho verejnú kontrolu. Uskutočnili sa zmeny vo verejnom obstarávaní. Zásadne sme trvali na vyvodení zodpovednosti za spreneveru v mestskej organizácii. Zverejňujú sa prijaté faktúry a uzatvorené zmluvy na webovej stránke mesta. Pomohli sme zlepšiť hodnotenie Malaciek v celoslovenskom porovnaní Transparency International Slovensko v prijímaní protikorupčných pravidiel.

Venujeme sa príprave novej stratégie rozvoja školstva a záujmovej činnosti detí. Obhájili sme zvýšenie kapacity materskej školy novou škôlkou na Rakárenskej ulici a stransparentnili kritériá prijímania detí do škôlok. Riešili sme čas prevádzky škôlky prispôsobený potrebám rodín a zaoberali sa skvalitnením činnosti materskej školy. Opakovane podporujeme dotácie všetkým základným školám s centrom voľného času a pod­porujeme spoluprácu mesta s vysokými školami. Zaoberáme sa digitali­záciou kroniky mesta a archívu mestského múzea a ich sprís­tupneniu občanom. Organizujeme každoročnú výtvarnú súťaž pre deti Keď čaruje pani Zima. Vraciame život do centra mes­ta a pre­sadzujeme kultúr­nospoločenské akcie v kaštieli. Zorganizovali sme workshop, kto­rý načrtol vznik pešej zóny a iniciovali obstaranie územného plánu zóny centrálnej mestskej oblasti, ktorý stanoví záväzné pravidlá výstavby v centre mesta. Zastavili sme podvrh zmien a doplnkov územného plánu a schválili ich v pôvodnom znení. Vytvorili sme dokumentáciu pre dočasnú uzávierku ulíc v centre mesta, aby sa v nich mohli organizovať väčšie kultúrno-spoločenské akcie. Podnie­ tili sme postupnú obnovu kaštieľa z mestského rozpočtu.

Búranie čiernej stavby na Družstevnej ulici. 28. marca 2012.

Juraj

ŘÍHA

MES PR ĽU

Katarína

TRENČANSKÁ

Milan

ONDROVIČ

Zuzana

BALIGOVÁ

NAŠI PO


LUDIA PRE MALACKY

E MALACKY marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

9

RE ĽUDÍ

CE 2011 — 2013 Zintenzívnili sme boj proti výtržníctvu a tyranizovaniu slušných ob­č­a­nov mesta. Zabezpečili sme občianskoprávne odstránenie čiernej stavby, vydanie súdneho rozhodnutia proti rušiteľom poriadku na Družstevnej ulici a predložili aj návrh riešenia problému, pričom sme rešpektovali názor obyvateľov. Reagovali sme na problém poškodzovania bytového domu na Juhu a presadili prísne riešenie neplatičov v meste. Za­ vádzaním kamerového systému a priamou podporou obnovy vozového parku mestskej polície sa zvýšila jej akcieschopnosť. Spolupracovali sme pri zavedení mnohých opatrení v ob­lasti bezpečnosti dopravy zamerané na chodcov a cyklistov. Zabezpečili sme dokončenie chodníkov a osadenie retardérov pre autá na Padzelku. Začali sme riešiť upokojenie dopravy na Veľ komoravskej ulici a prepojenie dôležitej dopravnej spojnice medzi Patrizánskou a Kollárovou ulicou.

STO RE UDÍ

Presadili sme vytvorenie odbornej rozpočtovej komisie a držíme zodpovedné hospodárenie, efektívne využívanie finančných prostriedkov mesta. Pripravili sme pravidelné hodnotenie výberu daní a nájom­ ného. Dôkladne vyhodnocujeme činnosť našich ob­ chodných spoločností a mestských organizácií. Výrazne sme upravili a zdokonalili systém dotácií športovým klubom a neziskovému sektoru s transparentnými a kontrolovateľnými kritériami.

Tím LPM súťažil v prvých gulášových majstrovst­ vách 29. augusta, ktoré na uzatvorenej Sasinkovej ulici zorganizovala Dvadsaťtrojka.

Rozpracovali sme parkovaciu politiku a riešime fi­ nancie na vypracovanie dopravného generelu, ktorý nastaví lepšie podmienky cyklistickej a hromadnej do­ pravy. Podporujeme rozvoj aj pešej dopravy a roz­ miestňujeme lavičky pozdĺž hlavných peších ťahov. Podali sme projekt na rozmiestnenie stojanov na bicykle a dosiahli sme rozšírenie jazdných pruhov pre cyklistov na Veľ ké Leváre. V prípade oživenia projek­ tu Transkontinentálneho tranzitného terminálu presadíme občanom mesta možnosť slobodne sa rozhodnúť v miestnom referende.

Poslanci dali súhlas k výkonom sobášov v kaštieli.

Zasadili sme sa za zvýšenú kontrolu dopadu priemyslu na životné prostredie a informovanie verejnosti o prekročených limitoch znečistenia. Zastavili sme nezákonnú výstavbu virologického pa­ vilónu s podmienkou, aby bola verejne prerokovaná s občanmi. Zabezpečili sme obstaranie projektovej dokumentácie k vzniku verejne prístupného športového areálu v Domkoch. V spolupráci s mladými ľuďmi sme podporili vznik skate a inline parku. Revitali­ zujeme lokalitu Tri duby a zrealizovali sme projekt Mestského arboréta.

Marián

ANDIL

OSLANCI

Gabriela

JANÍKOVÁ

Stretnutie s občanmi. Odpočet poslaneckej práce 2011 – 2013. 28. 10. 2013.

Od 27. 9. 2012 môžeme sledovať rokovanie mestského zastupiteľstva naživo. Archív záznamov nájdete na webovej stránke mesta.

Pavol

TEDLA

Katarína

BERKEŠOVÁ


10 LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Hľadajú sa farmári na Záhorí Nedávno začal portál Záhorí.sk s iniciatívou zostaviť mapu farmá­ rov (chovateľov a pes­tovateľov) na Záhorí. Podporovať producentov kvalit­ ných domácich potravín je výborná myšlienka, a preto sa k mediálnym partnerom pridal popri týždenníku Záhoráka a  Záhoráckom rádiu aj portál LPM.sk Zahorí.sk zverejnilo už začiat­ kom februára prvý zoznam, ktorý

obsahuje kontakty na farmárov, u ktorých je možné získať kval­ itné mäso, ovocie, zeleninu, víno, bylinky a iné. „Veríme, že do polroka sa nám podarí vybudovať farmár­ sky trh na internete, a tým nielenže podporíme domácich farmárov, ale zároveň si budú môcť obyvatelia Záhoria kupovať kvalitné čerstvé potraviny,“ takú má ambíciu autor myšlienky Matej Hajdin. V mnohých mestách na Sloven­ sku, na Záhorí napríklad v Senici fungujú aj takzvaní debničkári.

„Konzumný systém nákupu potra­ vín pochybných kvalít nám pr­ estal vyhovovať, pretože sú v ňom zničené všetky princípy ekolog­ ického a šetrného správania sa

človeka k Zemi ako takej. Chceme sa stravovať v závislosti na tom čo nám naša krajina a ročné ob­ dobie práve ponúka,“ píšu Lasičky

na svojom webe. A tak rozbie­ hajú v regióne debničkový systém fungujúci aj podľa tohto vzoru založený na princípoch predaja nechemicky dopestovanej zeleniny a ovocia - sezónnosti, čerstvosti, adresnosti, lokálnosti, a ak príroda dožičí aj pravidelnosti. Inšpirujúce aj pre Malacky. V Malackách sa formuje silná skupina ľudí, ktorí chcú tieto myšlienky podporovať. Určite vy­ cestujú aj na prvé farmárske trhy, ktoré budú 3. – 4. mája organizovať v Skalici.

LUCIA VIDANOVÁ

Postaviť sa za učiteľov bolo našou povinnosťou Koncom minulého roka sa riešil dote­raz nemedializovaný problém doplnenia kvalifikácie učiteľov, ktorý sa žiaľ dotkol aj našich malac­kých základných škôl. Na učiteľov sa začal od roka 2009 vzťahovať nový zákon o pedago­ gických zamestnancoch. Ten uložil učiteľom povinnosť doplniť si vzde­ lanie, aby spĺňali tzv. kvalifikačné predpoklady podľa nového zákona. Pochopil by som, že tieto nové pod­ mienky by sa vzťahovali na novo nastupujúcich učiteľov. Nebolo to tak. Zákonodarca totiž vtiahol do nových podmienok aj učiteľov, ktorí mali pekných pár rokov už odučené. Úplná absurdnosť podľa mňa nastala v prípade, keď núti­ me učiteľa odborných predme­ tov s 30 ročnou odbornou praxou, aby si doplnil pedagogické vzde­ lanie. A na­opak. Štát sa dokonca tváril vskut­ku veľ koryso, keď dal učiteľom 4 roky na doplnenie ďal­ šieho vzdelania. Ale ten istý štát, ktorý deklaroval zabezpečenie akre­ditovaného štúdia, si svoju povinnosť sám nesplnil. Mnohé školy a odbory akreditované po pri­ jatí zákona totiž vôbec neboli. Napriek tejto absurdite mnohí učitelia napokon po dlhoročnej praxi v našich školách predsa len nastúpili do školských lavíc. Za vlastné peniaze, často cez víkendy, za čo im prejavujem obdiv. Podľa predstavy zákonodarcu mal do školy nastúpiť aj učiteľ, ktorý bol pred dôchodkovým vekom. Aj títo skúsení učitelia dostali jednodu­ cho na výber, nenastúpiš do školy, stane sa z teba po 40 rokoch praxe

nekvalifikovaný učiteľ a trebárs rok pred dôchodkom si hľadaj novú prácu. Aj vy krútite hlavou? Aj ja som. A rovnako krútili hlavou snáď všetci, ktorých sa nový zákon dotkol. Skutočná kovbojka však nastala ku koncu minulého roka. Niekto­ rí učitelia sa obrátili na primátora mesta s prosbou o pomoc. Boli to­ tiž rovnako ako ich kolegovia na školách iných miest zaskočení nepripravenosťou štátu na vytvo­ renie podmienok k doplneniu si ich štúdia. Žiadali od vedenia mesta jediné, pomoc od tých, ktorí sú zod­ povední za naše malacké školstvo. Učitelia potrebovali čas k pokoj­ nému dokončeniu svojho začatého štúdia. Hoci najskôr čakali na akreditáciu svojich odborov, aby mohli začať vôbec študovať, a keď sa mnohí dostali do posledného štátnicového ročníka, padol zo stra­ny mestského úradu neúprosný ortieľ. Iné riešenie ako ukončenie pracovných pomerov ku koncu roka neprichádza do úvahy. Učiteľom nepomohla ani opakovaná žiadosť na adresu primátora mesta o po­ moc a apel na udržanie nenarušenej výučby na školách. Celkovo sa problém podľa mo­ jich informácií týkal asi 15 učiteľov malackých škôl. Som členom Rady školy pri ZS Dr. J. Dérera a pri Zá­ kladnej umeleckej škole, čiže som bol v závere roka detailne obozná­ mený len s tamojšou situáciou. S poslankyňou Katkou Berkešovou sme požiadali o urýchlené zvola­ nie Rady školy pri ZUŠ, kam sme pozva­li aj primátora mesta. Nepodceňovali sme ohrozenie výučby. Uvedené sa totiž dotýka­ lo vyše 400 študujúcich detí len v umeleckej škole. Zákonodarca

Som však rád, že sa nám podarilo učiteľom pomôcť a vrátili sme im pokoj k riadne­ mu dokončeniu štúdia. A nestali sa „obeťami sys­ tému“ ako boli mestom označené.

schválil úplne nelogicky termín na splnenie podmienok v polovici prebiehajúceho školského roka. Pritom učitelia sami riadne končia svoje štúdiá až v júni. Ako prvé sme preto zhodili zo stola výzvy, ktoré boli posielané učiteľom, aby predložili doklady o ukončení štúdia. Povedané čisto právne, nebolo možné žiadať od učiteľov predložiť doklady predtým, než im uplynie termín na splnenie samotnej povinnosti dokončiť si štúdium. Ako druhé sme sa vyspo­ riadali s nedokonalosťou zákona o pedagogických zamestnancoch a využili legislatívne medzery v ňom. Ako posledné sme predložili riaditeľke školy návrh riešenia,

ktoré umožnilo pokračovať v pra­ covnom pomere učiteľa tak, aby riaditeľ školy mohol rozhodnúť v súlade so Zákonníkom práce. Učiteľom boli napokon doručené listy k predloženiu dokladov o u­kon­ čení štúdia k 30. júnu 2014, na čom nám veľmi záležalo. Učitelia v Základnej umeleckej škole tak dostali čas, o ktorý predtým žiadali vedenie mesta. Verím, že obdobne sa môže postupovať na všetkých školách v meste. Na celej veci ma najviac mrzí, že učitelia boli vystavení hrozbám a demotivácii v už aj tak ťažko skúšanom pracovnom prostredí. Pritom možno aj predčasne. Nap­ ríklad mnoho z nás pozná výsled­ ky práce a obetavosť výtvarníčok v umeleckej škole s dlhoročnou praxou. Áno, aj tých sa nová právna úprava bytostne dotýkala. A nikto aj tak nepochybuje o ich plnej kom­ petentnosti pripraviť deti nielen do vyšších odborných škôl. Preto sa mi postoj vedenia mesta nielen v tomto, ale aj všetkých ostatných prípadoch zdal neprimeraný. Som však rád, že sa nám podari­ lo učiteľom pomôcť a vrátili sme im pokoj k riadnemu dokončeniu štúdia. A nestali sa „obeťami sys­ tému“ ako boli mestom označené.

JURAJ ŘÍHA


LUDIA PRE MALACKY 11

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Počet zapísaných detí na Záhoráckej klesá, na Olšovského stúpa V Malackách pôsobia 3 základ­ né školy Dr. J. Dérera, Štúrova a Záhorácka, ktoré sú v zria­ ďovateľskej pôsobnosti mesta. Okrem nich pôsobí v našom mes­ te aj základná škola — Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky, ktorej zriaďovateľom je Bratislavská arcidiecéza. Tá sa k 1. januáru 2012 spojila s gym­ náziom. Všetky štyri malacké základné školy považujem za rovnocenné a rovnako dobré. Medzi základnými školami je však cítiť aj konkuren­ ciu. Školy sú nútené dnes bojovať o každého žiaka, ktorý sa príde zapísať, pretože financovanie v zá­ kladnom školstve je nastavené na počty. Aj preto sa základné školy začínajú úspešne profilovať a vzá­ jomne odlišovať. Posilňuje sa zodpovednosť ria­diteľov za to, aby si ich škola udržiavala vysoký kredit. Preto chápem žiadosti riaditeľov, aby mesto pomáhalo v rekonštrukcii budov. Podporoval som, aby mesto podalo pomocnú ruku aj cirkevnej škole, hoci nešlo o majetok mesta. Len za minulé volebné obdobie sme podporili investície do mod­ ernizácie za vyše milión eur. Jedna stránka veci je materiálny stav bu­ dov, na rekonštrukcii ktorých má záležať aj mestu, druhou stránk­ ou veci osobne ponímam kvalitu pedagogického zboru, vnútornú atmosféru školy a podmienky

výučby. Za túto stránku veci ne­ sie podľa môjho názoru priamu zodpovednosť riaditeľ školy, peda­ gogická rada a aj Rada školy, ktorá je volená mimo iných aj rodičmi. Samotné vybavenie školy bez pokojnej a priateľskej (kolegiálnej) atmosféry nepomôže škole v zvý­ šení jej prestíže a zlepšení mena. Ak si učitelia sami medzi sebou vzájomne nepomôžu, stratí na tom ich domovská škola, ktorá je ich zároveň zamestnávateľom. A hneď prvým testom sú zápisy detí do prvých ročníkov. Z posledných zverejnených poč­ tov zapísaných detí na jednotli­vé základné školy vyplýva, že v roku 2014 došlo k poklesu záujmu ro­ dičov o ZŠ na Záhoráckej ulici, ZŠ na Štúrovej ulici si udržiava konštatnú úroveň a ZŠ Dr. J. Dérera sa dlhodo­ bo pohybuje na maximálnom počte možných zapísaných miest. Vidieť aj opakovaný zvyšujúci sa záujem zapísať deti na Spojenú školu sv. Františka Assiského Malacky. Na rokovaní MsZ som odporučil riaditeľ ke ZŠ na Záhoráckej ulici zaoberať sa s pedagogickou radou týmito výsledkami zápisov detí, pretože mi je ľúto, aby škola s tak dobrou športovou tradíciou strácala podporu v očiach verejnosti. Netre­ ba samozrejme robiť paniku, keďže mohlo dojsť len k medziročnému poklesu predchádzajúcich silných populačných ročníkov (napriek tomu, že do školského obvodu tej­ to školy patria aj obce Suchohrad a Kostolište).

Základná škola

Zápis 2011

Zápis 2012

Zápis 2013

Zápis 2014

ZŠ Dr. J. Dérera

89 53 37

90 49 52

108 53 52

91 38 49

43

63

67

83

ZŠ Záhorácka ZŠ Štúrova Spojená škola sv. Františka Assiského

Teší ma aj rozvoj cirkevnej školy. Napriek tomu, že nie je v zria­ďo­ vateľskej pôsobnosti mesta, svoji­ mi výsledkami dokazuje, že jej ide o do­brý rozvoj vzdelanosti a výcho­ vy detí v Malackách. Vážim si aj ponuku pomoci vedenia tejto školy v riešení situácie nedostatočnej ka­ pacity v materskej škole v rokoch 2010 až 2011. A keď vidím pevné vedenie riaditeľom tejto školy a sil­ ný a odhodlaný pedagogický kolek­ tív, o to viac som hrdý, že sme sa

s poslancom Jozefom Bullom ot­ vorene postavili v zložitom čase predošlého volebného obdobia proti dotačnému návrhu mestského úradu a pustili za boj o rovnakú nediskriminačnú výšku dotácie v prospech tejto školy. Zrovno­ právnili sme tým napriek nedoko­ nalosti zákona, ktorý umožňoval diskriminovať cirkevné školy oproti štátnym, všetky školské zariadenia na území mesta.

JURAJ ŘÍHA

Malacky pripravujú Koncepciu rozvoja školstva do roku 2020 V súčasnom svete ustupuje do pozadia význam poznatkovej bázy vzdelávania a dôraz sa kladie viac na kompetencie, t.j. praktickú zručnosť a schopnosť poznatky využívať v reálnom živote. Kľúčovým cieľom v procese vzde­ lávania je aj získavanie vzťahu k o­kolitému svetu. Na tieto zme­ ny sa musí školstvo adekvátne pripraviť, čo nie je možné bez uce­ lenej koncepcie. Zmeny v školskom systéme v posledným rokoch preniesli pôsobnosť a kompeten­ cie zriaďovateľov škôl na obce, či už v rámci prenesených (základné školy) alebo originálnych kompe­ tencií (materské školy, školské klu­ by, centrá voľného času, základné umelecké školy) a s tým spojené aj

zmeny vo financovaní škôl. Obec ako zriaďovateľ cez svoje rozšírené kompetencie priamo riadi školy  a ich ďalšie smerovanie v oblasti finančného, priestorového, mate­ riálno-technického a personálneho zabezpečenia. Prostredníctvom mestských škol­s­­ kých úradov obec ovplyvňuje kva­litu vzdelávacieho a výchov­né­ho pro­ cesu. To prináša potrebu vypracovať obsahovo kom­plexnejšie strate­ gické materiály, akým je aj kon­ cepcia rozvoja škol­stva na území obce. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ v Malackách si ako jednu zo svojich priorít určila prípravu novej koncepcie. Mala vychádzať z do­kumentu Priority mesta, tento ma­teriál sa ale doter­ az nepodarilo prijať. Komisia teda iniciovala vypracovanie koncep­ cie ako samostatného dokumentu.

Primátor mesta začiatkom januára 2013 vymenoval pracovnú skupinu, ktorej členmi sme aj my. Navrhovaná koncepcia nadvä­ zuje na predchádzajúcu platnú do roku 2010. Východiskom pre stanovenie koncepčných zámerov a strategických cieľov je analýza súčasného stavu. Mapuje oblasti zabezpečenia výchovno-vzdelá­ vacieho procesu, materiálno tech­ nické zabezpečenie a technický stav budov. Okrem správ riaditeľov škôl a školských zariadení bude východiskovým materiálom k spra­ covaniu niektorých častí aj anketa pre malackú verejnosť. Súčasný spôsob financovania núti školy medzi sebou bojovať o každého žiaka. Naším zámerom je ale dosiahnuť opak — zlepšiť prepojenie vedenia samosprávy so školami, koordinovať ich činnosť,

stabilizovať ich profiláciu a dosia­ hnuť tak väčšiu mieru spolupráce škôl v rámci mesta. Môžeme tak dosiahnuť nielen lepšie využitie fi­ nancií, ale aj koordinovať projekty celomestského charakteru, akými sú riešenie šikany, projekt alternatívnej starostlivosti o mimoriadne nad­ ané deti, podporné aktivity v práci s deťmi minoritných skupín, vzdelá­ vanie vedenia škôl, podporu kvality výučby cudzích jazykov či realizá­ cia opatrení na ochranu a podporu bezpečnosti a zdravia detí. Chceme takto dosiahnuť rovnakú kvalitu vzdelávania a výchovného procesu na všetkých školách a školských zariadeniach v Malack­ ách, dodržujúc samozrejme jest­ vujúcu nezávislosť rozhodovania vedení jednotlivých škôl. PAVOL TEDLA, NATAŠA ŠPELICOVÁ


12 LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

V roku 2014 s fitness prvkami, kaštieľom aj iným

Priority na rok 2014 V gescii mestského úradu je roz­ počtovaná realizácia rekonštrukcie priestranstva Břeclavská-1. mája v su­me zhruba 460 tis. €, projek­tu elektronizácie samospráv Ma­ lac­ky-Stupava za vyše 900 tis. €, ďalej časti rekonštrukcie verej­ né­ho osvetlenia za vyše 50 tis. € a re­­konštrukcie denného stacionára pre seniorov v Mest­ skom centre sociálnych služieb za zhruba 76 tis. €. Podporili sme aj návrh primátora mesta vybudovať na Kláštornom námesti fontánu v sume 80 tis. €. Očakávame posu­ dzovanie projek­tov rekonštrukcie autobusovej sta­nice a častí sídliska Juh. V tomto roku by sme radi odov­­­z­ d­a­li budúcemu vedeniu mes­ta pri­ pra­­vené stavebné povolenia na dva

rozpracované dopravné pro­jekty, a to dopravné prepojenie ulíc Par­ ti­zánska-Kukučínova a rekon­ štruk­ciu križovatky Pezin­ská – cesta II/503 (pri čerpacej stanici). Rozpočet mesta obsahuje tiež investície, ktoré súvisia s naším volebným programom. V roku 2014 by sme radi dokončili pro­ jekty, ktoré sme už v minulom ob­ dobí začali, preto sme aj hlasovali za ich ponechanie v rozpočte mesta. Medzi také patrí napríklad kaštieľ či skatepark. A úspešne presadili schválenie nových, ktoré sme mali v minulom roku rozpra­ cované dokumentačne a v tomto roku ich radi posunuli do reali­ zácie. V minulom roku prezentovali po­ slanci za 4. obvod Milan Ondrovič a Zuzka Baligová cieľ upokojiť dopravu na Veľ komoravskej ulici, o čo žiadajú samotní obyvatelia. Vizuali­zácia opatrení na zníženie rýchlosti vznikla z podkladu pre študentov v medzinárodnom wor­ kshope City and Traffic, ktorý sa uskutočnil v Malackách. Na tento účel bude v roku 2014 použitých 30 tis. €.

Vonkajšie fitness prvky pre cvičiacich Do tohto roku vstupujeme so zá­ väzkom aj inštalovať zariadenia pre tzv. outdoor športové aktivity. Spoločne s poslancami Mariánom Andilom, Gabikou Janíkovou a Pav­lom Tedlom, ktorí sa prob­ lematike športu v ĽPM venujú, sme iniciovali 15 tis. € na osad­ enie takýchto zaria­dení. Podobné zariadenia bu­dú inštalované aj vo vnútrobloku na 1. mája v rámci práve prebieha­júceho projektu úpravy verejného priestranstva. Keďže si všímame, že Zámocký park sa stáva miestom mimo iné­

ho pre rekreačné cvičenie a be­ hanie, navrhli sme realizovať túto aktivitu práve tu, najskôr pri há­ dzanárskom ihrisku. Podľa na­­šich informácií dal už pamiatkový úrad predbežný súhlas. Rovnako ako v predošlom prípade u psíčkarov, pokiaľ sa tiež táto aktivita osvedčí, budeme podporovať budovanie ta­kýchto miest aj v iných čatiach mesta. Prvotná reakcia pri prezen­ tovaní tohto zámeru na našej fa­ cebook stránke bola vysoko pozi­ tívna, pričom prišli už aj prvé návrhy vizuálizacie od samotných obyvateľov, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Výstavba skateparku Náš záväzok vystavať po rokoch prvú časť skateparku pre mladých ľudí naďalej trvá. Osobne som skla­ maný z toho, že mesto nedokáže na vlastnom pozemku a z vlastných zdrojov realizovať takúto investíciu do roka. Napriek počiatočným problé­ mom bol však proces realizácie ku koncu roku v takom stave, že je vydané už územné rozhodnu­ tie a prebieha sta­vebné konanie. Časovo naj­viac trvalo územné konanie, keď­že rozhodnutie stavebného úra­du preskúmaval na

ná­­mietky účast­níkov konania Ob­ vodný úrad v Bra­tislave, ktorý však v druhej polovici minulého roka potvrdil naše rozhodnutie. Cieľ je jasný, po právoplatnosti staveb­ ného povolenia zrelizovať výstav­ bu ešte v tomto roku. Na tento účel sme ponechali v rozpočte mesta 65 tis. €. Aktuálne dianie môžete sledovať na Facebooku v skupine „Skatepark Malacky“. Skatepark vytvorí základ pre revitalizáciu celej zóny, pretože je možné doplniť ho v ďalšej fáze o detské ihriská a park. JURAJ ŘÍHA

Rekonštrukcia strechy a komínov v kaštieli V apríli 2013 som prezento­val na našej webstránke niekoľko poz­ námok týkajúcich sa rekonštrukcie kaštieľa. Mestský úrad nedokázal v u­plynulom roku vyčerpať ani pe­ niaze, ktoré sme mu ako po­ mocnú ruku iniciatívne ponúkli v decembri 2012. Na technic­ ký stav strechy a komínov upo­ zorňujeme s členmi komisií od prvej prehliadky kaštieľa a snažíme sa o jeho prioritné riešenie. Udržali sme preto v roz­ počte mesta model financova­

nia strechy a komínov z roz­počtu mesta (150 tis. € trikrát po sebe). Samotnú sumu sme na rok 2014 navyše schválili v plnej výške, takže mestský úrad bude mať na tento účel vyčlenených v tomto roku vyše 300 tisíc €. Pevne dúfam, že primátor mesta a pra­covníci mest­ ského úradu túto opakovanú šancu tentokrát vezmú v pl­nej zodpoved­ nosti a Malačanom v tomto roku už predstavia zre­konštruovanú časť strechy s ko­mín­mi. Ak ste na Facebooku, ku kaštieľu môžete diskutovať v skupine „kaštieľ_MA“.

Ešte pred Vianocami sa zišlo mestské zastupiteľstvo na svo­ jom poslednom zasadnutí v roku 2013, na ktorom mimo iného schválilo rozpočet mesta na rok 2014.


LUDIA PRE MALACKY 13

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Odvodnenie ulíc otestujú jarné dažde

Problémy so zaplavovaním dvorov sa vyskytujú na via­ cerých miestach mesta. Možností na ich riešenie je vždy niekoľko, každá si, žiaľ, vyžaduje peniaze. Sme však radi, že sme pomohli ďalším rodinám, ktoré si bez pomoci mesta nevedeli rady. Vraví sa totiž, že pred vodou sa nedá utiecť. O tom, ako ťažko bojovať s vodou, dobre vedia aj obyvatelia Písnikov na Rádku a Ulice Oslobodenia smerom na Studienku. Jedna časť rodín mala každoročne zaplavované vjazdy do dvorov z dô­vodu prudkého spádu sklonu vozovky, tá druhá zaplavované až samotné dvory a svoje rodinné domy. O probléme s vodou na Oslo­ bodenia sme informovali na našej webstránke už v decembri 2011 v sú­vislosti s rekonštrukciou chod­ níka za Okresným úradom na Zá­ horáckej ulici. Obdobný problém so zaplavovaním vchodov do bytového domu bol totiž v tejto lokalite neriešený snáď 8 rokov. Obyvatelia tohto bytového domu nás upozor­ nili aj na stav chodníka, ktorý bol

počas daždivých dní nevyužiteľný, dokonca mamičky s kočíkmi museli obchádzať vodu pomedzi kríky pod balkónmi. Situáciu sme začali riešiť ako kritickú hneď po voľbách a pod dohľadom našej poslankyne Kataríny Berkešovej sa dlhoročný problém vyriešil až úplnou rekon­ štrukciou chodníka. Problém na Oslobodenia bol technicky náročnejší, keďže muselo nutne dôjsť na celej ulici aj k roz­ búraniu existujúcich mostíkov do dvorov a ich následnému post­ aveniu. Museli sa vkladať aj nové odvodňovacie rúry. Do najnižšieho bodu tejto ulice sa totiž zlievala

Zrekonštruovaný odtokový žľab na Oslobodenia

Zóna pre psíčkarov na Záhoráckej ulici Podľa informácií poslankyne za 3. obvod Katky Berkešovej je v tejto lokalite veľa psíčkarov. Keďže centrum mesta je chara­ kteristické najmä bytovými doma­mi, iniciovali sme vybu­ dovanie zó­ny pre voľný výbeh psov s ade­kvátnym mobili­árom, zeleňou a o­plotením, na čo sme schválili 10 tis. €. Išlo by zatiaľ skúšobne o prvú takúto zónu v meste, pokiaľ by sa osvedčila, budeme podporovať výstavbu ďalších v iných častiach mesta.

Chodník na Záhoráckej ulici

voda z vyššie položenej Legi­ onárskej ulice. Na realizáciu riešenia dohliadala poslankyňa za tento volebný obvod Katarína Trenčanská. Keďže bolo potrebné novo zre­kon­štru­ovať aj dažďové odkvapy a priekopy pri vozovke, mesto spojilo ich re­konštrukciu s výstavou kanalizácie. V tomto roku sa počíta v rozpočte mesta aj s rekonštrukciou a zospá­ dovaním chodníka, čím by podľa nášho názoru mali byť opatrenia dostačujúce. Na problém s vodou na Písnikoch sa reagovalo vybudovaním nového odtokového žľabu pri krajnici

Nový odtokový žľab na Písnikoch

Obyvatelia nás upozornili aj na stav chodníka, ktorý bol počas daždivých dní nevyužiteľný.

vozov­ky. Ten ústi do dažďového zberača v stredovej križovatke. Na priebeh prác v tomto prípade dohliadal Juraj Říha ako poslanec zvolený za tento volebný obvod.

KATARÍNA TRENČANSKÁ, JURAJ ŘÍHA


14 LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Chcete námestie —nech sa páči Jednou z mnohých vecí, ktoré sme prisľúbili obyvateľom, bolo prijatie zámeru využitia centra mesta a jeho sprístup­ nenie pre kultúrno-spoločenské aktivity. Pristúpili sme k obstaraniu územného plánu zóny centra mesta, ktorý verím už čoskoro bude regulovať jeho využitie. Ale aby bolo možné už dnes v centre mesta organizovať väčšie kultúrnospoločenské aktivity, bolo podľa môjho názoru potrebné vytvoriť adekvátne priestory. Preto ak potrebujete námestie - urobte si ho, cestu máte otvorenú, resp. uzavretú.

Na základe môjho podnetu pre­ ro­kovaného s primátorom mes­ ta v súvislosti možnosťou prí­ pra­v y mestského festivalu urba­nET alebo iných kultúrnospoločenských po­du­jatí a následne po prerokovaní s KR PZ, boli refe­ rátom dopravy mesta Malacky pripravené tri projekty dočasných uzávierok ulíc. Uzavretím týchto ulíc môžu dočasne,  ako švihom čarovného prútika, vzniknúť v cen­ tre mesta námestia či veľmi atrak­ tívne lokality pre organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít. Najatraktívnejšou lokalitou asi bude lokalita okolo Mierového ná­

mestia „dnes parkovisko“, ktoré sa čas od času využíva — naposledy napríklad v súvislosti s kampaňou na primátora, či voľbami do parla­ mentu. Čiastočná uzávierka Hviezdo­ slavovej ulice prepojí parkovis­ko s parkom pri inkubátore a spo­ ločenskom dome. Vzhľadom k cen­ trálnej polohe a faktu, že plocha je obklopená objektmi v správe mesta, ktoré vytvárajú vynikajúce zázemie a blízkosti Kláštorného námestia je táto plocha ideálna pre organ­ izovanie kultúrno-spoločenských aktivít celomestského, či nad­ miestneho významu.

Čiastočná uzávierka Radlinského ulice

V prípade záujmu a po dohode s ve­ dením mesta je teda relatívne jednoduché vybaviť uzávierky týchto ulíc a vytvoriť si námestie, ktoré i keď len na krátky, napríklad počas víkendu, môže hostiť kultúrnospoločenské akcie.

Uzávierka Hviezdoslavovej ulice

Druhá lokalita, kde sa už v sú­ čas­nosti organizujú kultúrno-spo­ ločenské akcie je okolie ka­viar­ne café 23 a parkoviska pred drogériou „Spuchlák“. Pravidelne môžete v tejto loka­ lite navštíviť majstrovstvá vo va­ re­ní gulášu, mohli ste vidieť rez­ bárske dni a medzi spoločensky aktívne objekty sa čoskoro zapojí aj Sokolovňa, kde budete môcť vidieť koncert pri príležitosti 17. Novembra. Čiastočnou uzávier­ kou Sasinkovej ulice sa prepojí ten­ to kapacitne nevyhovujúci priestor s parkom pred Malinou, detským ihriskom a samotnou športovou

halou. Uzavretú komunikáciu bude možné využiť na rozšírenie poby­ tovej kapacity daného priestoru, alebo aj na menšie športové aktiv­ ity, ako napríklad ozajstný street­ ball. Posledná pripravená uzávierka je čiastočná uzávierka Radlin­ ského ulice. Táto uzavierka je pri­ pravená v minimálnom rozsahu — neobmedzujúcom obyvateľov tejto lokality. Priestor ideálny pre lokálnych, ale i cezpoľných podnikateľov, ktorí by chceli svoj tovar ukázať aj na ulici, či pozvať návštevníkov do svojich dvorov, ktoré mnohí ani nepoznáme. Záka­ zníci sú zaručený, pretože po tejto ulici denne prejdú pešo mnohí Malačania. V prípade záujmu a po dohode s vedením mesta je teda relatívne jednoduché vybaviť uzávierky tých­ to ulíc a vytvoriť si námestie, ktoré i keď len na krátky, napríklad počas víkendu, môže hostiť kultúrnospoločenské akcie. Pýtate sa aké, tak to už nechávam na vás. Ponúkam na ďalšiu diskusiu o centra mesta, či z niektorého dočasného „námestia“ nespraviť v budúcnosti trvalé.

Možnosť trvalého usporiadania centra mesta

Uzávierka Sasinkovej ulice

MILAN ONDROVIČ


marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Doprava na Veľkomoravskej sa upokojí podľa návrhu z workshopu V tohtoročnom rozpočte mesta sme schválili penia­ze na realizáciu opatrení, ktoré majú za cieľ upokojiť dopravu na Veľkomoravskej ulici. Počíta sa mimo iného s vybudovaním ostrovčekov a priechodov pre peších. Podkladový výkres pre realizáciu získalo pritom mesto zadarmo z medzinárod­ ného workshopu City and Traffic. Ten sa konal v júli minulého roka práve v Malackách. Malacky tak hostili asi 40 študen­ tov a pedagógov technických univerzít. Slávnostné vyhodno­ tenie podujatia sa uskutočnilo v  Inkubátore, kedy študenti Česka, Poľska, Maďarska, Rakús­

ka, Nemecka, Slovinska, Srbska a Slovenska prezentovali svoje návrhy na riešenie niektorých do­ pravných problémov nášho mesta. Ide o medzinárodný workshop, ktorého cieľom je priniesť návrhy atraktívnejších a bezpečnejších ciest a verejných priestorov. Každoročne sa uskutočňuje v inom partnerskom štáte. V minulom roku dostala príležitosť zorganizovať toto podujatie Slovenská re­ publika, ktorú reprezentovala Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ako hlavný technický a or­ganizačný supervízor tohto podujatia som pripravoval pre študentov praktické zadania, ktoré boli úzko spojené s  dopravnými problémami Malaciek. Jeden z  prítomných vysoko­ školských pedagógov Václav No­ votný z Fakulty dopravní ČVVT bol na workshope City and Traffic už piatykrát. K  téme dopravných riešení sa vyjadril aj slovami: „Na Slovensku prevláda v riešení do­ pravných problémov ešte staromód­ ny trend a té­my udržateľnej do­

Tímy odprezentovali svoje plagáty s riešeniami na slávnostnom vyhodnotení

Na Slovensku prevláda v riešení do­ pravných problémov ešte staromódny trend a témy udržateľnej dopravy mestá väčšinou odkladajú. A pri tom je na čom pracovať. Aj v Malackách je vidieť, že je mnohé v tejto oblasti dlhodobo zanedbané.

Študenti pracovali na riešení zadaní v tímoch

pravy mestá väčšinou odkladajú. A pri tom je na čom pracovať. Aj v Malackách je vidieť, že je mnohé v tejto oblasti dlhodobo zaned­ bané.“ Študenti tak dostali v rámci zadaní navrhnúť úpravy v  doprave centrálnej križovatky, Záhoráckej či Štefánikovej ulici, tiež riešiť upoko­ jenie okrem Radlinskej a Zámockej ulice aj spomínanú Veľkomoravskú ulicu, ktorá pôjde ako prvá aj do rea­lizácie. Výkresy s na LPM.sk. Nielen mesto môže získať, ale spolupráca študenta s mestom má pridanú hodnotu pre oboch, sám som to zažil. Výstupy študentov sú niekedy iba vízie, ktoré sa nikdy

Rekonštrukcia mestských ciest

Keďže mesto dokončilo výstavbu kanalizácie, je časovo možné pustiť sa do riešenia povrchov niektorých ciest. Pred časom sme na webstránke prezentovali problém stavu ciest po ich rozsiahlych rozkopávkach. Už v tom čase sme sa jasne a zod­ povedne postavili k šetreniu peňazí na tento účel. Zachovali sme preby­ tok hospodárenia a ponechali ho na tento účel v rezervnom fonde. Ten v tomto roku rozpúšťame a obyvate­ lia niektorých ulíc tak môžu dostať nové povrchy ciest. Predbežne som za­chytil, že podľa posúdenia ich sta­

LUDIA PRE MALACKY 15

vu sa uvažuje o pokládke nového asfaltu na Továrenskej, Záhrad­ nej, Lesnej a niektorej ďalšej ulici z Rádku, keďže rozpočet počíta so sumou zhruba 415 tis. €. Z tejto položky by sa mal zre­ konštruovať aj kritický stav chodníka na ulici Oslobodenia ako pos­ledná časť riešenia problému so zaplavo­ vaním dvorov rodinných domov, na čo opakovane upozorňuje a rieši poslankyňa za tento 5. mestský ob­ vod Katka Trenčanská.

JURAJ ŘÍHA

nezrealizujú, ale niekedy môžu byť inšpiráciou a užitočným podkla­ dom pre spracovanie ďalšej pro­ jektovej dokumentácie. Riešiť veci po starom, prehliadať niektoré problémy a ísť v starých koľajach. Do toho mesto skĺzne veľmi ľahko. Nie každý človek zžitý s mestom má potrebu ho zlepšovať. Ľudia si málokedy sťažujú, pretože majú pocit, že všetko funguje v rám­ ci možností. Mojou ambíciou bolo podporiť spoluprácu mesta s vysokými školami a študentmi, ktorí častokrát môžu poskytnúť nezaťažený pohľad na riešenie niektorých problémov, ponúknuť dobré vízie a nápady. Snažím sa o to, aby mesto spolupracovalo nielen so Stavebnou fakultou STU. Určite aj iné univerzity by mali záujem o užšiu spoluprácu so sa­ mosprávou, či už na poli realizácie záverečných prác alebo projektov. Pod mojím školiteľským vedením viacero zaujímavých diplomových prác, ktoré môže mesto ešte dobre využiť, napr. na tému rekonštrukcie križovatky Brnianska – Záhorácka, upokojenia a rekonštrukcie križo­ vatky Záhoráckej a Pribinovej ulice či aktuálne riešenej cyklokoncepcie mesta.

MILAN ONDROVIČ Fotky - workshop


16 LUDIA PRE MALACKY

marec/apríl 2014 | www.ludiapremalacky.sk

Vaše 2% zostanú v Malackách Občianske združenie Ľudia pre Malacky patrí medzi jedno z najmladších v Malackách. Vzniklo pred dvomi rokmi s cie­ ľom inštitucionalizovať aktiv­ ity občianskej iniciatívy LPM. Aj počas krátkej existencie sa podarilo zorganizovať niekoľko úspešných podujatí. Už tretí rok sme odovzdávali ocenenia najlepším malým výtvar­ níkom (3–10 rokov) v súťaži Keď čaruje pani Zima, v poslednom roč­níku porota hodnotila až 131 autors­kých prác nielen z Malaciek. Po dva roky sa zúčastnili rodiny nie­ len z Malaciek výletu do rakúskeho Family parku. V minulom roku sme pri príležitosti Dňa Zeme organi­ zovali čistenie Troch dubov a pod­ porujeme aj aktivity Prírodoved­ ného krúžku ZŠ Dr. J. Dérera. V lete sme zase ocenili starších študentov v súťaži Malacky 2050. Dennodenne sa venujeme infor­ movaniu o dôležitých aktivitách v mes­ te, poskytujeme mediálny

priestor na zverejňovanie názorov a občiansku diskusiu na portáli LPM. sk V neposlednom rade sme za­čali vydávať noviny a nedávno sme ini­ ciovali vznik Malackej šošo­vice. Máme ešte mnoho plánov. Ak sa teda rozhodnete podporiť naše občianske združenie Vašimi dvomi percentami, vedzte, že budú využité v prospech rozvoja a podpory občianskej spoločnosti v Malackách. Za podporu a priazeň ďakujeme.

Na našej webstránke nájdete...

Vydáva OZ Ľudia pre Malacky — Redakčná rada: Mgr. Ing. Zuzana Baligová, PhDr. Ing. Lucia Vidanová, JUDr. Ing. Juraj Říha, Ing. Milan Ondrovič, PhD. — Grafika: Mária Mareková — Tlač: Versus, a. s. — Texty neprešli jazykovou korektúrou — Adresa redakcie: Družstevná 34, 901 01 Malacky — info@lpm.sk — www.lpm.sk

Noviny Ľudia pre Malacky 03-04/2014  

Noviny vydáva a distribuuje zadarmo do malackých schránok občianske združenie Ľudia pre Malacky.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you