Page 3

บทบรรณาธิการ

One Stop Service – Non Stop Merit

เดือน​เมษายน​ผาน​ไป​แลว ภาพรวม​ของ​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ก็​มี​ โครงการ​อบรม​หลาย​โครงการ ไดแก ๑ โครงการ​บัณฑิต​อาสา​ฟนฟู​ศีลธรรม​โลก จำนวน​ทั้งหมด ๔๗ คน คือ​ชาย​ ที่​จบ​การ​ศึกษา​ตั้งแต​ระดับ​ปริญญาตรี​ขึ้น​ไป มา​บวช​อบรม​เพื่อที่จะ​เปน​พระ​พี่เลี้ยง​ โครงการ​ธรรม​ทายาท​รุน​พรรษา ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต​วันที่ ๒๕ มีนาคม และ​จะ​ สิ้นสุด​ใน​วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๒ โครงการ​อบรม​สามเณร​ภาคฤดูรอ น จำนวน​ทงั้ หมด ๓๘๔ รูป ใน​จำนวน​นี้ มีท​ งั้ โ​ครงการ​สามเณร​บวชเรียน สามเณรยุวธ​ รรม​ทายาท และ​สามเณร​มชั ฌิมธ​ รรม​ ทายาท ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต วันที่ ๒๖ มีนาคม ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ๓ โครงการ​บวช​อุบาสิกา​แกว​หนอ​ออน จำนวน​ทั้งหมด ประมาณ ๑,๑๐๐ คน ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต​วันที่ ๑๖ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ นอกจากนี้​ยังมี​กิจกรรม​งานบุญ​วันเสาร​อีก ตั้งแต เสาร​ที่ ๓ เมษายน พิธี​ตัด​ปอยผม และ​ปลงผม ยุว-มัชฌิม​ธรรม​ทายาท จำนวน​ทั้งหมด ๓๘๔ คน เสาร​ที่ ๑๐ เมษายน พิธี​บรรพชา ธรรม​ทายาท​รุน​บัณฑิต​อาสาฯ และ ยุวมัชฌิม​ธรรม​ทายาท จำนวน​ทั้งหมด ๔๓๑ รูป เสาร​ที่ ๑๗ เมษายน พิธี​ฉลอง​สามเณร​ใหม และ​ทอดผาปา​สราง​กุฏิ​หนอ​ เนื้อ​พระ​ชิน​สีห เสาร​ที่ ๒๔ เมษายน สัมมนา​อุบาสิกา​แกว ทั้ง​จังหวัด​ปราจีนบุรี จำนวน​ ทั้งหมด กวา ๒,๐๐๐ คน กิจกรรม​ทงั้ หมด​นี้ บอกเลาม​ า​กเ​็ พือ่ ใหท​ า น​ผมู สี ว น​รว ม​ใน​การ​สราง​ศนู ยก​ าร​ ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ได​ปลื้มปติ​วา ผล​งาน​ทุกอยาง ลวน​แลวแต​กลาย​เปนผล​บุญ ของ​ทุกทาน และ​ทุกทาน​ก็​ยังคง​ไดรับ​ผล​บุญ​ใหญ​นี้​อยู​ตอไป เพราะ​ศูนย​การ​ศึกษา​ เขา​แกว​เสด็จ ก็​ยังคง​ทำหนาที่ ขยาย​งาน สืบทอด​อายุ​พระพุทธศาสนา​และ​วิชชา​ ธรรมกาย อยู​ตอไป​อยาง​ไมมี​วันที่​สิ้นสุด เชน​เดียวกัน

สารบัญ

แง่คิดมุมมองจากผู้บริหาร ๔ “โดย สิรภู” เรื่องจากปก ๖ “​ความเป็นมาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ” สัมภาษณ์พิเศษ Special Talk ๘ “กัลฯเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย” อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐ “โดย สิรภู” เหล่ากอของสมณะ ๑๒ ​“โครงการ​บรรพชา​สามเณร ภาคฤดูรอน” สันติสุขภายใน ๑๔ “ใจเราเหมือนเก้าอี้ดนตรี” โดย ส. ธัมมาวุธ​ รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ ๑๗ อานิสงค์การซื้อที่ดิน ๒๐ “ประหนึ่งเด็กจัณฑาลหมดหวังในราชสมบัติ”

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตู้ ปณ.๕๓ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๐๐ Call center (๐๘-๕๑๓๑-๗๗๗๗) e-mail : info@kkec.org / www.kkec.org , www.dmycenter.com, www.innerpeace.tv

สมัครสมาชิกจดหมาย​ขาว ศูนย์การศึกษา​เขาแกว​เสด็จ (พร้อมส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน) สมัครสมาชิกจดหมาย​ขาว​เขาแกว​เสด็จ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................... ที่อยู.............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... เ​บอร​โทร...................................................................e-mail..................................................................................... (สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดไท ชื่อ พระมหามิญช์ พุทธิธนสมบัติ เลขที่ ๔๘๔-๒-๑๒๓๗๘-๕)

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec