Page 24

ขอเชิญทุกท่านร่วม

ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพิ่มเติม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ปจจุบัน​­งาน​­พระพุทธศาสนา​­ได​­ขยายตัว​­ไป​­อยาง​­รวดเร็ว โดยเฉพาะ​­โครงการ​­อบรม​­เพื่อ​­ฟนฟู​­ศีลธรรม​­โลก เชน โครงการ​­อุปสมบท​­หมู­แ​ สน​­รูป โครงการ​­อบรม​­อุบาสก​­อุบาสิกา​­แกว ฯลฯ ทำให​­สถานที­อ่​ บรม​­ที่​­มี​­อยู​­เดิม​­ไม​­เพียง​­พอที่จะ​ ­รองรับ­จ​ ำนวน​­ผู​­มา​­อบรม​­ที่​­เพิ่มจำนวน​­มากขึ้น­อ​ ีก​­หลาย​­เทาตัว ทางศูนย​­การ​­ศึกษา​­เขา​­แกว​­เสด็จ จึง​­จำเปน​­ตอง​­ขยาย​­พื้นที่​­เพื่อให​­เพียงพอ​­ตอ​­การ​­ใชงาน​­ได​­อยาง​­ทั่วถึง จึงขอเรีย นเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสรางศูนยฝกอบรมเพิ่มเติม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โดยสามารถ รวมบุญเป็นกองบุญไดดังนี้ ตารางวาละ ๑๒๕ บาท งานละ ๑๒,๕๐๐ บาท (๑๐๐ ตารางวา) ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๔๐๐ ตารางวา)

สอบถาม​เพิม่ เติมไ​ดที่ ๐๘-๕๑๓๑-๗๗๗๗ หรือท​ กุ ว​ นั อาทิตย ที่​เสา M๘ สภา​ธรรมกาย​สากล วัด​พระ​ธรรมกาย ทาน​ที่​สะดวก​โอน​ปจจัย​ผาน​ธนาคาร สามารถ​โอน​ไดที่​ ธนาคาร​กสิกร​ไทย ชื่อ​บัญชี พระ​มหา​มิญช พุทธิ​ธนสมบัติ เลข​ที่​ บัญชี ๔๘๔-๒-๑๒๓๗๘-๕

กำหนดการ​ทอดผาปา​ซื้อ​ที่ดิน​ฯ​ (จัด​ทอดผาปาทุกวันเสาร) ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินฯ ๑๕.๐๐ น. เสร็จพิธี

CALL CENTER : 02-831-1000, 08-5131-7777 E-mail : info@kkec.org / www.kkec.org / www.dmycenter.com

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec