Page 21

๑๖

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บุญกองบุญ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ​ คุณพ่อเซียะกิ้ม - คุณแม่เชียง แซ่ตั้งและครอบครัวธนะสมานโชค ​ พิศมัย เรืองรักษ์ลิขิต, กัลฯสมิธ ชัยรุ่งเรือง ครอบครัวพันธ์กัทลี ​ คุณประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์ ​ คุณประกอบ-ศรีจันทรา-กัญญา ใต้ธงชัย, คุณธนศักดิ์-ปารุส-กิติชัย สุระประเสริฐ xxโครงการสามเณรภาคฤดูรอ้ นรุน่ 10 พัสสารกิจ , Alan - Alisha lee xxสามเณรกฤษณ-คุณกาญจนา xxคุณสอง วัชรศรีโรจน์ xxพระเรืองศักดิ์ เตชวโร และกลุม่ แกว้ พุทธจักร xxพระอานุภาพ เขมสิทโฺ ธ xxสามเณรฐากรชูพงศ์ กลุ วัฒนช์ กู จิ , สามเณรเอกดนัย สงา่ ศรี, คุณกรัณย-์ สุภาพรรณ สงา่ ศรี xxพ.ท.หญิงจันทิมา อินทรทัตและบุตร-ธิดา xxคุณกิง่ แกว้ โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณจิตรา-ไกรสร อินทรพิบลู ย์ บริษทั เกรซ แกรนต์ โฮม จำกัด xxคุณณราวุฒิ ฑีฆาวัฒน์ และครอบครัว xxคุณณัฐสรวง วงศว์ ทัญญู xxอุบาสิกาถวิล วัตริ างกูล และกลุม่ บุญสหวาระ xxพ.ต.อ.หญิงสุนยี ์ หาญชัยวัฒน์ xxนาวาอากาศเอกพิเศษบุญมาก ทิมเกิด xxพ.ญ.กาญจนา ชัยกิตติศลิ ป์ xxคุณกนกรักษ์ แจม่ เนียม xxคุณกมลรัตน์ ใตธ้ งชัย xxคุณกรณธ์ นัตถ์ กิตติชยั ธนะกุล xxคุณกรุณา ลำดับวงศ์ xxคุณกฤษดา วาณิชชัชวาลย์ xxคุณกัญญา ใตธ้ งชัย xxคุณกาบแกว้ พงษอ์ ดุ ม xxคุณกุลนิดา กาญจนวรกิจ-สมพงษ์ อัจฉริยะอนุชน xxคุณกุลยิต จันทรศ์ รีชวาลา xxคุณเกา้ เพ็ง ศรีโลฟุง้ xxคุณเกียรติศกั ดิ-์ เพียงฤทัยนาคธรรมทายาทจิรพัฒน์-กิตติพฒ ั น์ แกว้ หลา้ xxคุณงามตา พจนกรโกศล xxคุณเงิน ดวงพร แชม่ สวัสดิ ์ นายมิตร นางคำ พงษส์ วัสดิ์ xxคุณจงกล-วีระ-ปยิ วรรณ นิยมวัน xxคุณจำเริญรัตน์ ผลบุญ xxคุณจิรการ ชาตะรูปะ xxคุณจิรวัฒน์ จำเริญวิทยากุล xxคุณจุฑารัตน์ ภวู เศรษฐ xxคุณจุฑารัตน์ รณ ุ เกตุ และครอบครัว xxคุณฉวีวรรณ มว้ น โฉม เฉลิมชัย หมัน่ ชัย ลมัยชิตร์ ฉลอมศรี xxคุณฉวีวรรณ วงศส์ วัสดิส์ รุ ยิ ะ

xxคุณเยาวมาลย์ แกว้ กุลปริญญา xxคุณฉัตร์สดุ า เบ็ญจนิรตั น์

xxคุณชนัญญา พันธก์ ทั ลี xxคุณชนานาถ ทรงสุรเวทย์ xxคุณชัยสิทธิ-์ สมคิด-ไพลิน ภักดีไทย xxคุณชาย-นัยนป์ พร ปริสญ ั ญุตานนท์ xxคุณชิมสิว่ ตัง้ - เอ็งยิว้ เลา้ และครอบครัวดำรงสินศักดิ์ xxคุณเชิดชัย ประทุม xxคุณณธีพฒ ั น์ โรจน์ธรรมวุฒิ xxคุณณรงคศ์ กั ดิ-์ ชาศริตฐ์ อมรรัตนธ์ ำรงค์ xxคุณดรุณ ี สุวศิ ษิ ฐพ์ งศ์ xxคุณดรุณี สุวศิ ษิ ฐพ์ งศ์ xxคุณดาวรุง่ ทองอรา่ ม xxคุณตุ๊ ปนิ่ ทอง xxคุณเตียเลีย้ ง แซเ่ ตียว xxคุณเตีย่ สิงหโ์ ต-แมน่ อ้ ย โอสถประสิทธิ์ xxคุณทองกร บรรจงปรุ xxคุณทา เปรมประสิทธิช์ ยั xxคุณทิพย์ ญาณโสตถี xxคุณธนวัน ถวิลวิสาร xxคุณธนศักดิ ์ สุระประเสริฐ xxคุณธนัญญา งามพจนวงศ์ xxคุณธนารัตน์ คงวัฒนานนท,์ ฤทธิรณ ศิรสิ ทิ ธิพ์ ทิ กั ษ์ xxคุณธนาวีร-์ เฉลิมชัย-ทิพสินี วัฒนบูรณช์ ยั , คุณทิพยร์ ดา พงษธ์ นรักษ์ xxคุณธีรพงษ์ สภุ าพรรณวดี xxคุณนธันตว์ ชิ ญ์ สขุ สำอางค์ วชั รี โสธรชัย xxคุณนัยนา คำนึง xxคุณนานา ลิว่ และครอบครัว xxคุณน้ำทิพย์ นาคแสนนันท์ xxคุณบุญภาวรรณ - ชลดา ออ่ งสุวรรณ (มี.ค. - เม.ย. 2553) xxคุณบุญมี หลอ่ แหลม xxคุณบุญสม คุณอำไพ เขียนเสมอ xxคุณบุณยวีร์ เอือ้ ศิรวิ รรณ, คุณสนธยา ชัยศิร,ิ คุณกมลวรรณ บุญยืน xxคุณบุตรี เกตุจรูญ xxคุณประกอบ-ศรีจนั ทรา ใตธ้ งชัย xxคุณประชุม ปราณี ภาคอรรถ xxคุณประดิษฐ์ อนันตศ์ ริ ปิ ระภา xxคุณประยุทธ-์ อารีย-์ กนกวรรณ หลายอำนวย

xxคุณประหยัด วงษพ์ ริ า xxคุณปลูก-มว่ ย-สมพร พิรยิ ะภาพสกุล, อรรถพร-ชมลวรรณ-ศุภรักษ์ ประเสริฐวงษ์ xxคุณปวรดา จิรานุภาพ xxคุณปนั นิภสั ร์ ใตธ้ งชัย xxคุณปึงหยุย และคุณเองไฉ่ อทุ ศิ บุญโดย คุณสายัณต์ เปรมชัยพร xxคุณพนมกร กุมมาลือ xxคุณพนัส จันทรังษ์ และครอบครัว xxคุณพรทิพย์ เกือ้ ทิพย์ และครอบครัว xxคุณพรรณี มัง่ คัง่ xxคุณพันธน์ ภิ า กลอ่ มกำเนิด xxคุณพิชยั มณีโชติ, คุณเสาวลักษณ-์ สามเณรภัคณัฐ-ด.ช.สิรภพ ทองอำภา xxคุณพินชัย วิบลู ยศ์ ริ กิ ลุ และครอบครัว (ส.ณ.ชินจัง) xxคุณพินจิ อังสุนทรสฤษดิ์ xxคุณพีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ และหมูค่ ณะ xxคุณภุชงค์ เหล่าปราณ - อรอนงค์ เอกชูเกียรติ xxคุณมนชนกช-วารีรตั น-์ นอ้ งชนวีร์ xxคุณมะลิวรรณ์ ยงกระสันและครอบครัว xxคุณมาลี ประภาวัตและครอบครัว xxคุณแมส่ ริ ิ ศรีบญ ุ ญารักษ์ xxคุณรัชพล-ธนัตถ-์ณชั ชา จงเจริญศิริ xxคุณรัตนาภรณ-์ สมร-ทรงพล-สหวัต แสงสาร xxคุณละออ ทองเพชร xxคุณลัคนา-ธนิตา-นันทวัฒน์ ธนพัฒนเ์ จริญ, คุณกรณพ์ พิ ล ธนพัฒนเ์ จริญ xxคุณวรรณภา สุธาธารตระกูล, คุณภูรสิ ร์ ขำพลับ xxคุณวันเพ็ญ โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณวาสนา - ไกรยง ธนยงพิบลู xxคุณวิภา ปลัง่ วุฒกิ ลุ xxคุณศรีจนั ทรา ใตธ้ งชัย xxคุณศศิธร สุรชัย ธีรมิตร สมเกียรติ ศุภเชษฐ์ เดชาไกล และครอบครัว xxคุณศุภานัน อนันตม์ าวีนสุ รณ์ xxคุณสมชาย-โกสุม ชุมศรีและครอบครัว xxคุณสมชาย-เขมจิรา-ด.ช.รชต (นอ้ งสตางค)์

xxครอบครัวเตชะทวีวฒ ั น์ xxมูลนิธสิ งา่ มิลนิ ทสูต xxคุณพิมพ์ใจ ทิสยากร

xxคุณประภาว์ศรี ใตธ้ งชัยไกรวุฒิ xxคุณปริญญา ใตธ้ งชัย xxคุณพรเพ็ญ-นิตยา โตศิรพิ ฒ ั นา

ตันติพงศา xxคุณสมนึก คุณสมพงษ์ สมบูรณว์ รรณะ xxคุณสมบัต ิ โอว่ เจริญ , อมราวดี ศรีเชียงสา xxคุณสมรัตน์ กาญตระศิริ xxคุณสมรัตน์ กาญตระศิริ xxคุณสมศรี วังสรานุวตั ถ์ xxคุณสมศุข เทียมปฐม xxคุณสรวิศ มนัสวานิช xxคุณสาธิต-โชติกา บ่ ญ ุ รัตนบัณฑิต และครอบครัว xxคุณสำราญ พรธิสาร xxคุณสิรมิ า สิงหส์ วุ รรณ xxคุณสุจนิ ต์ จา่ ภา, นาคธรรมทายาท โสภณัฐ-ภควัต จา่ ภา xxคุณสุชาติ พูลทาจักร์ xxคุณสุธาสินี สุวชิ าดา สุจติ ตา เดน่ ดวง ธรรมรักขกุล xxคุณสุภาภรณ์ ชยั สภาวรวงศ์ xxคุณสุรพงษ์ ชกู จิ กุล xxคุณสุรยี ์ คลา้ ยแผน และบุตรหลาน xxคุณสุรรี ตั น์ สขุ วัฒน์, ด.ช.ณัฐวัฒน์ อภิชติ ปติ พิ งศ์ xxคุณอนุกลู โลว้ ชิ ากรติกลุ , คุณสุรยี ์ สกุ ใส xxคุณอภิญญา พันธุเบญผล และครอบครัว x xคุณอมิตา-ธัญญน์ ธิ -ิ ภัทรกร ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxคุณอินทิรา บุนนาคและครอบครัว xxคุณอุดมชัย-ปราณี จารุวฒ ั นาการ และลูกหลาน xxคุณอุทยั ชูชนิ ปราการ xxกลุม่ ทุง่ ครุรวมใจ xxกลุม่ มัชฌิมาและคณะญาติมติ ร ภาคนครหลวง 4 xxยุวธรรมทายาทเอกสุวชั ร์ (บอมบี)้ , คุณภัสศรณ์-ธนะสิทธิ์ ประเสริฐลักษรี และครอบครัว xxยุวธรรมทายาทเอกสุวชั ร์ ประเสริฐลักษมี xxยุวธรรมทายาทกฤติน บวรพิบลู ย์ พรอ้ มครอบครัวและญาติมติ ร xxยุวธรรมทายาทคุณชั ญ-์ วีรภัทร นามสวน พรอ้ มทัง้ คุณพอ่ -คุณแม่ และคุณยาย

xxยุวธรรมทายาทภาธร สดากร กุฏิ 4 และครอบครัว xxยุวธรรมทายาทรัฐกร อาจงานหลวง xxยุวธรรมทายาทศุภากร หิรญ ั ศรี และครอบครัว บา้ นก๋งชัย จ.ระยอง xxยุวธรรมทายาทสิทธิพล ไทยเจริญ xxด.ช.กฤษฎี-กฤษมงคล ศิรโิ วหาร xxด.ช.คุณานนต์ สบื จากโกสีย์ xxด.ช.จารุกร สุขจิตต์ xxด.ช.จิรพัฒน์ เอกชูเกียรติ xxด.ช.เจนธรรม เตชะอุบล และครอบครัว xxด.ช.ทักษิณ ทิพยเ์ พชร และครอบครัว xxด.ช.ธนพล-วัชรพงษ-์ ศุภวิช สงทอง xxด.ช.ธนภูม-ิ ณัชพล สุขสวา่ ง xxด.ช.ธนวัฒน์-คุณนพพันธุ-์ ชุตกิ าญจน์ ชะเอมเทศ, วรัช เข็มเพชร xxด.ช.ธาตรี ไกรทอง และครอบครัว xxด.ช.ธีรภัทร บุราสิทธิ์ และครอบครัว xxด.ช.นที อนันตส์ กุลชัย และครอบครัว xxด.ช.นภัส ศรีจนั ทรด์ ร xxด.ช.บันวีร์ แพงมาก xxด.ช.ผกาย ทองสุก และครอบครัว xxด.ช.พิทวัค คุณยศยิง่ xxด.ช.พิทวัส, คุณพอ่ เจริญ, คุณแมพ่ รรณี คุณยศยิง่ xxด.ช.พีระพจน์ สนั หาธรรม xxด.ช.ศุภกร จารุวฒ ั นาการ , ด.ช.วรินทร หวังฤทธิไกรกุล xxด.ช.ศุภวิชญ์ สขุ สงวน กุฏิ 3, คุณแมว่ ราภรณ-์ คุณยายแดงตอ้ ยคุณนา้ รัชฎา xxด.ช.สิปปภาส การินทร์ xxด.ช.สิรศิ กั ดิ์ แกว้ วรรณ พรอ้ มญาติมติ ร xxด.ช.สุเมธ ตาแกว้ (กอ้ ง) และครอบครัว xxด.ช.สุวพิชญ-์ กิตติภณ นอ้ ยสุวรรณ และครอบครัว xxด.ช.อภิชา ศิรวิ รรณางกูล (นอ้ งเพิรท์ ) กลุม่ 4 xxด.ช.อัคคณัฐ-ธัญรัศมี-สมหมาย รัตนว์ งศเ์ วช xxด.ญ.สิคริน อินทจาร และครอบครัวศรีสงคราม

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บ ุ ญ สรา ง​กุฏิ​บูชา​คุณ พระ​ภาวนา​ว ิริยคุณ xxคุณณัฐพงศ์,นวลพรรณ นุชรักษา

xxคุณสมพจน์ จันทร์เดช

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บ ุ ญ กองบุญ ​อ ุปกรณ​ครัว xxคุณมนู-วรรณพร-วรรณนรี-พิมพวรรณ ไตรเนตร xxกลุม่ ใจแกว้ นครปฐม xx คุณแม่เล็ก คำพา และหมูค่ ณะ xxคุณORRAYA PERSSON

xxคุณยาใจ อือ้ สัมพันธกิจ xxบริษทั เซาท์เทิรน์ โปรคอนสตรัคชัน่ จำกัด

xxคุณCHUTAWAN PERSSON xxคุณปรีชา - ศศิวฒ ั นา - ปิยะดา อุกะโชค

xxคุณอรุณ จันทร์เดช xxคุณเมษา จันทร์เดช

xxครอบครัวเตชะทวีวฒ ั น์ xxคุณยุพารัตน์ จันทร์เดช xxคุณธวัชชัย จันทร์เดช

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec