Page 20

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญ ​สรา ง​ศูนย​ฝกอบรม​ธรรม​ทายาท ​พระราชา​ภาวนา​ว ิสุทธิ์ ​ พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง พระธรรมทายาทรุ่นแสนรูป ​ คุณแม่เล็ก คำพา xxคุณเฉลิมพร-ประทิน อาชะนะชัย xxคุณคำนา เจรจา xxคุณยาใจ อือ้ สัมพันธกิจ xxคุณสุจนิ ดา ชัยพานิช xxคุณธนกฤต พานิชวิทย์ พระ​ดำเกิง สุทธิ​วงั โส พระ​ธรรมรัตน ​ธมมฺรตโน พระ​ธเนศ​พล ​นนั ทสาโร พระ​ธนัญ​ชยั ญาณ​วปิ โุ ล พระ​พเิ ชษฐ เมธาวโร

xxคุณบุญเลีย้ ง - จันทร์ถนอม พงษ์ปรีชา xxคุณเรียม-ธนัท สมเสร็จ และครอบครัว xxคุณฮงสัก - เอีย่ งตี่ - สมชาย - สมบัติ แซ่อยุ่ xxคุณรัชฎา สุวรรณปัทม xxคุณอภิญญา ละลีและครอบครัว พระ​คม​ศกั ดิ์ สุรยิ าวร​กลุ ครอบครัว​กิตติ​ภูมิ​วงศ+ครอบครัว​ ยนต​สวุ รรณ คุณ​ณฏั ฐพงษ ศรีวร​เวียง คุณป​ภสั สร สิน​ชยั ​สขุ

xxคุณทองจันทร์ - ธงชัย ติระพรชัยและครอบครัว xxคุณประสงค์-วัฒนา-ประพันธ์-นฤพนธ์วรพรรณ จันทรากุลศิริ xxพระมหาสมคิด ฉนฺทสิ สฺ โร

คุณ​ทศพล-เลขา-ธัญ​พร-ภูษิต-ภูษ​ณ เฟอ ง​วฒ ั น​สนิ ​ชยั คุณ​สาย​สณ ุ ี ศักดิ​ร์ ตั นะ คุณ​อญ ั ชลี พินทุ​โยธิน คุณ​ไคฟก ​แฃฃอ้ื

คุณอร​วรรณ สิน​ชยั ​สขุ คุณ​โสภณ ฉัตรนุ​เคราะห คุณ​สอน​ศรี สิง​ห​พงษ คุณพอ​คลาย เปราะ​สะเกษ,แม​คำ​มี เกษ​ส​มิ า คุณ​ไพศาล พร​อนันตตระ​กลุ , พิมพ​ลภัส

xxพระสุวชิ ยั อธิชโยและคณะญาติมติ ร xxคุณนิตยา ตรีรตั น์ดลิ กกุล xxคุณศักดา - กันยา - เกตุญาดา ศิรวิ งษ์ xxคุณโชติวรรณ แดงกองโค xxคุณพ่อโบ ศิรวิ งษ์ และบุตรธิดา คำ​แสน คุณ​พรี ​พร มณีธรี ​กลุ ​และ​ครอบครัว คุณ​เพชร​นอ ย ขาว​ขำ คุณ​กมล​วรรณ คง​บรรทัด คุณ​มาลี ยง​ทศั นีย คุณวิ​สทิ ธิ์ - ​ศริ ​พิ ร ​เบญจนิยะ​พร

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญก​ องบุญ​สรา ง​กุฏิ​หนอ​เนื้อ​พระ​ชิน​สีห  (กุฏ ิ​สามเณร) ​ ครอบครัวกิตติชัยธนะกุล xxกลุม่ สามเณรพีก่ งุ้ คุณแม่นอ้ งเบส/ชานน เชาว์สนั ทัดกุล xxสามเณรจิรพัฒน์ เอกชูเกียรติ xxสามเณรวงศกานต์ - สามเณรวีรกร อินทพิบลู ย์ xxสามเณรวงศพัทธ์ ภูพ่ งษ์ และครอบครัว xxสามเณรศุภากร-ปริญญา-ปัสญา-ด.ญ.ปุณยาพร หิรญ ั ญรี xxคุณณภัทร์ กิง่ ก้าน xxพ.ต.ท.อภิชวน แก้วรอด xxด.ต.ทวิช - กนิษฐา สาระสิทธิแ์ ละครอบครัว xxน.ต.หญิงบุญเยีย่ ม สณ.คุณานนต์ สืบจากโกสีย์ คุณบังอร แสงเพ็ชร xxดร.สุพตั รา สินชัยสุข และญาติมติ ร xxคุณเล็ก คำพา xxคุณอนงค์-ธีรพล วราพิศษิ ฐ์ xxคุณกิมไซ-ธีรพล วราพิศษิ ฐ์ xxคุณณัชชารีย์ ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxคุณสุธรี ตั น์ ดำรงรัตน์ พระ​วนั ​ชยั พล​คโุ ณ พระ​วชั ​รวีร ​อธิญาโณ (​โยกา) สามเณร​จกั ร​ชลัส งาม​คณะ สามเณรแตม-คุณพอ​อภิ​ชพี -คุณแมณฐั ​กมล ภูติ สามเณร​วงศ​พทั ธ ภู​พ งษ,ร​ณ​กร สุจ​จติ รจูล,​ ตรองก​อบ​พร ฟก​ชา ง สามเณรกฤ​ตนิ -คุณ​ศราพก-คุณ​จริ า​วรรณคุณ​วพิ ธุ ​พร บวร​พบิ ลู ย สามเณร​วชิ เญศ,กฤ​ต​ภิ มู ,ิ ​ธชั วิชญ สุท​รมณี สามเณร​สทุ ศั น จง​จติ ร สามเณร​พชิ ยั ​พล ตัง้ ​ทวีกลู ​และ​ครอบครัว สามเณร​จริ พัฒน เอก​ช​เู กียรติ สามเณร​จกั กฤษณ รุ​ณ​เกตุ วาที่ ร.ต.​เรวัฒน รัช​ตกิ าญ ทองใบ ​จนิ ต​ณ​ าภรณ ​ธนัญญา เกตุ​มณี​และ​กลั ยาณมิตร น.ต.ปรีชา ทอง​อำภา น.สพ.สัญ​ชยั - มาลี​วรรณ ลีโท​ชวลิต คุณ​อารี​วนั สุภา​พรรณ​วดี คุณ​วโิ รจน-วรางคณา-วิศรุต-วริ​ศรา วิรยิ ะ​โชติ คุณ​ภคั ณัฐ จันทร​สมบูรณ คุณนุจ​รยี - กร​วภิ า วิกยั ​นภา​กลุ คุณ​พร​พมิ ล พันธ​กทั ลี คุณ​สมหมาย รัตน​วงศ​เวช คุณ​เกียรติศกั ดิ ์ เพียง​ฤทัย แกว​หลา คุณ​โสภณ ณรงค​ชยั ​อดุ ม, ธน​พร เอก​ช​เู กียรติ คุณ​อนงค-กินไซ-ธีร​พล-สิทธิ​พงค-ดรุณี ​ วราพิศษิ ฐ คุณ​สริ ​มิ า สิงห​สวุ รรณ คุณ​พันธ​นิภา กลอม​กำเนิด และ​ครอบครัว​ ส​ณ.ศรา​วฒ ุ ิ

xxคุณสืบ โฉมทอง และครอบครัว xxคุณสุกญ ั ญา ยุซิ xxคุณกนกรักษ์ แจ่มเนียม xxคุณพรหมธร ศิรวิ รรณางกูลและครอบครัว xxคุณบักเตีย้ ว แซ่ล่ี xxคุณปลูก -ม่วย - สมพร พิรยิ ะภาพสกุล,อรรถพรธมลวรรณ-ศุภรักษ์ ประเสริฐวงษ์ xxคุณสำราย - สมเกียรติ เจาตระกูล xxคุณชาย - นัยน์ปพร ปริสญ ั ญุตานนท์ xxคุณALAN-KANJANA-ALISHA LEE xxคุณธีรพงษ์ สุภาพรรณวดี xxคุณอำนวยศรี พงษ์สวัสดิ์ xxคุณบุญยัง - ลี ดวงกมล xxคุณอรนุช สุภาพรรณวดี xxคุณคุณญ ั ภา - ธรรมนูญรัฐ ทวีกลุ xxคุณเพทาย - ภารณี - ธนภูมิ - ณัชพล สุขสวา่ ง xxคุณสมบัต ิ ลิม่ สุวฒ ั นาพงษ์

คุณ​สม​พร ไกร​ทอง​และ​ครอบครัว คุณช​นานาถ ทรงสุร​เวทย คุณ​นฤชิต ทรงสุร​เวทย คุณ​นนั ท​พร ประเสริฐ​บดินทร คุณสุ​กานดา ภาระ​เวช คุณ​พล​วฒ ั น สดา​กร และ​ญาติมติ ร คุณส​ มบูรณ-วร​เท​รส-สมทบ-วทัช​ รา-​ภทั รา​พร อมร​ชยั ​วฒ ุ ​กิ ลุ คุณ​สนุ ทร ปรียา ส​ณ.มี​วฒ ุ ิ ริว้ ​สขุ สันต และ​ ครอบครัว คุณ​ประคอง - วัน​ชยั - วิชชุดา กลิน่ ​บานชืน่ ​ และ​ครอบครัว คุณ​บญ ุ ​เชิด - ​ภสั รา -เข​มกิ า - อริ​ยา ลิม้ กัง​ วาฬ​มงคล คุณ​เริง​ฤดี สุนทร​มณี และ​นสิ ติ ​ป.เอก​จฬุ า​ฯ คุณ​มะลิ​วลั ย ตริตรอง คุณดล​ฤดี พร​นภา​ภกั ดี คุณ​อารี​วนั สุภา​พรรณ​วดี คุณ​วรรณ​พร นาม​วจิ ติ ร , โก​ศลิ ป ฤา​ชา คุณ​พร​สวาท - ​เปล และ​ครอบครัว คุณ​หนิง - ปอม - หญิง - ​ตกุ คุณ​มะเฟอง สกุล​ไทย คุณ​สมใจ ไทยเจริญ​พรอมญาติ คุณณิ​ชา​นนั ทน จารุ​สงิ ห คุณ​นริ ตุ ต - สุภา​พร - พ​รมิ ศรี​จนั ทรดร คุณ​สากล ศรี​เดช​สขุ ​แสง คุณ​กรุณ​รตั น โพธิ​ป์ น คุณ​สม​ชาย - เข​มจิรา ตันติ​พงศา คุณ​ศราพก-​จริ า​วรรณ-วิพธุ ​พร บวร​พบิ ลู ย คุณ​จ​รี นันท มณี​พานิช

​ กลุ่มใจแก้ว xxคุณวาทิต - สมใจ - ด.ช.สิทธิพล ไทยเจริญ (ส.ณ.เอ กุฏิ ๕) xxคุณรัตนา-ไพโรจน์-ณิชารีย์ ปรางรัตน์,ประนอมจเรชูเวช รักทิคโรซาน xxคุณเตือนใจ ซึง่ โชติกลุ xxคุณสุวรรณี เจริญทวีโชค xxคุณวริศ เจริญกัลป์ xxคุณวริศ เจริญกัลป์ xxคุณอมร-คุณนุชจรี-คุณบุตร อมรรัตน์ธำรงค์ xxคุณอรวรรณ ไมส้ นธ์ xxคุณพิน เพชรพิชยั xxคุณประกอบ-ศรีจนั ทรา-กัญญา ใตธ้ งชัย , ธนศักดิ-์ ปารุส-กิตธิ ชั สุระประเสริฐ xxคุณชุลวี รรณ หาญชัยวัฒน์ xxคุณพลวัฒน์ จินตนา สดากร xxคุณปริญญา-ปัสญา-ด.ญ.ปุณยาพรสามเณรศุภากร หิรญ ั ศรี

คุณ​ธรี ะ​พงศ มณี​พานิช คุณ​ชาติ-คุณ​เสาว​รยี  จันทร​ลอย คุณรชฏ ​จริ วัฒน​ชยั คุณ​ชลุ ​กี ร ศรี​ภกั ดี และ​หมูค ณะ คุณ​กญ ั ญา-คุณ​กมล​รตั น ใต​ธงชัย คุณ​ญาณิสา ทอง​ระสา คุณ​จอน พูน​ศรี รุ​ง กรุด​และ​ครอบครัว คุณ​สม​ชาติ อภิญณี สง​ทอง คุณ​ดาว​เดือน ทอง​อำดา คุณ​วไิ ล สมบุญ​กจิ , คุณ​ชลนาถ รำไพ​ภกั ตร คุณ​ศริ นิ นั ท - อุดม​พร กาญจนา​คม คุณ​คณ ุ ญ ั ภา ทวี​กลุ อุทศิ ​สว นกุศล​ให​คณ ุ แม​ อำนวย​ศรี ​พงษ​สวัสดิ์ คุณ​ขาไน แซ​ตง้ั ​และ​ครอบครัว คุณ​ชอ ง​ล ้ี แซจวิ คุณศัย​หงษ ​สุนีย คง​ศักดิ์ พร​เชษฐ ผกาย​ ทอง​สกุ คุณ​วริ ะ​ยทุ ธ - เพ็ญแข - ​ยทุ ธ​พชิ ยั จันทร​คง คุณ​ประคอง กลิน่ ​บานชืน่ ​และ​ครอบครัวLee คุณจ​เด็จ - ชล​ภทั ริ นพ​เกตุ คุณช​นานาท ทรงสุร​เวทย คุ ณ ​อุทัย -คุ ณ ​อ านนท - คุ ณ ​อ นุ ​รุท ธ-คุ ณ​ อัญญา-คุณ​เท​วกิ า ทวี​โชติ คุณ​กลา​ตะวัน เขียม​ศริ ,ิ แชม พุม ​ตน ​วงศ คุณสุร​รตั น เลือ่ น​อาราม คุณ​กงั วาน คุณ​ทอง​สกุ มุง​ทอง คุณ​จรรยา ยรรยง​สวัสดิ์ คุณ​พนั ธ​นภิ า กลอม​กำเนิด คุณ​รงั ษ พิ​บรู ณ คุณ​บญ ุ ​เยีย่ ม ประนอม แยม​เมือง และ​ครอบครัว

คุณ​พร​ชยั ​ปภสร ผกาย​สกุ คุณอธิ​จติ จง​วไิ ล​เกษม คุณ​วนิ ยั จง​วไิ ล​เกษม คุณพอ​แหวน - แม​กลึง ​หงั สา​จะระ คุณ​สมบุญ แสง​สรุ ยี ​ว ชั ​ชรา​และ​ครอบครัว คุณ​วนั ทนา ภิรมย​เพรียว​และ​ครอบครัว คุณพอ​ต ๋ี แซ​เฮง -คุณแม​ตงั บวย แซ​ตง้ั คุณป​ ลูก -​มว ย - สม​พร พิรยิ ะ​ภาพ​สกุล,อรรถ​ พร-ธมล​วรรณ-ศุภ​รกั ษ ประเสริฐ​วงษ ครอบครัว​ปริสญ ั ุ​ตา​นนท คุณ​ชยั แฟง​มาก​และ​ครอบครัว คุณ​ทวี กา​รนิ ทร คุ ณ ​ศ ศิ วิม ล EDMUND LOUDON และ​ ครอบครัว​ประคอง​สขุ คุณธ​นา​สิทธิ์-ขวัญ​นันท-สามเณร นิธิ​นันทด.ช.จิต​พศิ ทุ ธิ์ สุธา​ศลิ ป​เรนเเพร คุณ​วรรณภา ฤทัย​สวัสดิ์ คุณ​บษุ ราภรณ - ภิญโญ สุทธิ​พทิ ย​ศกั ดิ​แ์ ละ​ ครอบครัว คุณ​มนัส​นนั ท พลายชุม คุณ​สมบุญ-คุณ​ปาง​ทอง กิง่ ​กา น คุณณ ​ ฏั ฐพ​ ร​นนท แจงป​ ระจักษ , คุณมน​ชนกช บัว​เพ็ญ , คุณ​อชั ฌา ​จนั ท​รตั น คุณ​ไพจิตร สุทธิธ​นกุล คุณ​ตรองก​อบ​พร ฟก​ชา ง คุณ​พร​ชยั ผกาย​ทอง​สกุ และ​ครอบครัว คุณ​รตั นา​ภรณ-คุณ​สมร-คุณส​ห​รดั แสง​สาร คุณ​ประเสริฐ ลาภ​ทพิ ย​สนุ ทร และ​ครอบครัว คุณ​ทวี​ศกั ดิ์ ตัง้ ​ทวีกลู คุณ​สกล​ชยั นิดา อดุล​ยา​นนท

xxคุณมัจฉารัตน์ พรหมมมา xxคุณนิรตุ ติ ผาสุข xxคุณธิตวิ ฒ ั น์-วรรณภา ฤทัยสวัสดิ์ xxคุณวิสทิ ธิ-์ ปาจรีย์ คุณนิรนั ดร xxคุณโชสิตา-บุญดอง-เป๋งเคีย้ ง ยาสุดะ และครอบครัว xxคุณโชสิตา ยาสุดะ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณสาโรจน์ สิทธิเวช xxคุณกอบเกียติ - กนกภรรณ์ ภัคคพงศ์ คุย่ สมใจ xxคุณกาญจนา - จิรศักดิ์ -คณิต - คณา - สุขมุ มุทติ านนท์ xxคุณกรณ์ธนัตถ์ กิตติชยั ธนะกุล xxด.ช.ชานน เชาว์สนั ทัดกุล xxด.ช.ภัคณัฐ จันทรสมบูรณ์ คุณ​ประมูล หิน​เกิด คุณ​นาง​วราภรณ สุข​สงวน คุณ​อารีย แซ​เบ คุณว​รนิ ทร ส​ณ.วิชยั หวัง​ฤทธิ​ไกร​กลุ คุณก.สลาง บวร​พบิ ลู ย คุณ​ภาณี บวร​พบิ ลู ย คุณ​สกล​ชัย-นิดา-ณ​กมล อดุล​ยา​นนท,​ สามเณร​นนิ าท อดุล​ยา​นนท คุณ​กมล​รตั น ใต​ธงชัย คุณ​สม​รตั น ​กาญตระศิริ คุณ​กาญจนา ชน​สยอง คุณจิร​พรรณ นพ​วงศ ณ อยุธยา คุณ​กลั ย​กร หวัง​ใจ​สขุ คุณ​โงวเง็ก​เอ็ง​และ​ครอบครัว ,ชล​สทิ ธิ ์ วิบลู ย​ ศิร​กิ ลุ (ส.ณ.ชิน​จงั ) คุณ​ประกาย​วรรณ กิตติ​สจั จานันท คุณสุ​พร ​มหัทธน​โกวิท คุณ​ปรีดา​รตั น ​มหัทธน​โกวิท คุณ​องั คณา เทพษร คุณส​ชน ประเสริฐ​ยง่ิ ​และ​ครอบครัว คุณ​ดนัย ​จริ ะภา​พนั ธ​และ​ครอบครัว คุณ​โสภณ ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​จง​รกั ษ ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​ภกั ดี ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​กษมา ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​สม​ศรี ​จริ ะภา​พนั ธ ครอบครัว​ภาณุ​นงลักษณ ด.ช.อานน ตรีเนตร ด.ช.กาย​ธรรม แซจู คุณ​สำรวย แซจู คุณ​ สมเกียรติ เขา​ตระกูล ด.ช.ปฐม​มรรค แซจู และ​ครอบครัว ด.ญ.​เบญญ​ทพิ ย ดำ​รงค​ไทย

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec