Page 13

13

แง่คิดมุมมองจากผู้บริหาร | | จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกวเ​สด็จ

ก็ค​ ง​ใหม​ เ​ี พียง​พธิ เ​ี วียน​ประทักษิณ และ​วนั ทา​พระประธาน เทานัน้ สวน​พธิ ข​ี อขมา​รบั ผ​ า ไตร บรรพชา ขอไต​รสร​ณา​คมณ ขอศีล และ​ รับบาตร คง​ไป​ทำ​กนั ภ​ าค​บา ย​เลย เพือ่ เ​ปดโอกาส​ใหท​ งั้ ผ​ ปู กครอง และ​นาค ได​ปฏิบัติ​ธรรม​ภาค​สาย เอา​บุญ​ละเอียด​กัน​ให​เต็มที่ สวน​กิจกรรม​ฉลอง​สามเณร​ใหม​นั้น คง​ตอง​จัด​สัดสวน​ พื้น​ที่นั่ง​ของ​สามเณร​ตัวเล็กๆ ให​เหมาะสม เพื่อที่จะ​ไม​เกิด​เสียง​ ดัง​รบกวน​ผูใหญ ที่​เขา​กำลัง​นั่ง​สมาธิ​กัน และ​คง​ตอง​เตรียม​ เครื่องปน​ไฟฟา ให​พรอมดวย จะ​เห็น​ได​วา กวา​จะ​ให​ผู​มี​บุญ​ได​ปฏิบัติ​ธรรม​กัน​ได​นั้น เลน​เอา​คณะทำงาน​เหนื่อย​กัน​ทีเดียว วางแผน ปรับปรุง แกไข พัฒนา​กัน​ไป​เรื่อยๆ อยาง​ไมมี​ที่​สิ้นสุด แตวา..ถึงแม​จะ​เหนื่อย​ กัน​อยางไร ก็​ตอง​ทำ เพราะ​ใน​มุมมอง​ของ​ผูบริหาร​นั้น สราง​วัด​ ขึ้น​มา​เพื่อ​เปาหมาย​และ​วัตถุ​ประสงค​ใด ก็​ตอง​ทำให​บรรลุ​ตาม​ เปาหมาย​และ​วัตถุ​ประสงค​นั้น เมื่อ​จะ​สราง​คน​ให​เปน​คนดี​ที่รัก​ การ​ปฏิบัติ​ธรรม เรา​ก็​ตอง​สราง​สภาพแวดลอม​ให​เหมาะสมกับ​ การ​ปฏิบัติ​ธรรม และ​ก็​ตอง​ทำให​ผู​มี​บุญ​ที่​มาถึง​เรา ได​มี​โอกาส​ ปฏิบัติ​ธรรม จริงๆ

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec