Page 1

​เขาแก ว ​เสด็จ

KhaoKaewsadet E d u c at i o n C e n t e r ’ S M agazine

จดหมาย​ขาว​ศูนยการศึกษา​เขาแกว​เสด็จ ฉบับ​ประจำเดือน​พฤษภาคม​๒๕๕๓

www.kkec.org M AY 2 0 1 0

​ซื้อ​ที่ดิน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

​รอง​รับโ​ครงการ​สราง​คนให​เปนคนดีอีก​นับ​ลาน​ใน​อนาคต

ภาพถาย​ทางอากาศ ศูนยการศึกษา​เขาแกว​เสด็จ จ.ปรา​จีน​บุรี​

Inside

FREPEY CO

*SPECIAL INTERVIEW​: ธุรกิจดีขึ้นเพราะ​บุญ​ที่ดิน *​ชม​ประมวล​ภาพ : ยอดหญิงผู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ ศูนย​อบรม​ศูนยการศึกษา​เขาแกว​เสด็จ​ *​เหลา​กอ​สมณะ : โครงการ​อบรม​ยุวธรรม​ทายาท​ภาคฤดูร้อน

๑๐ ๑๒ ๑๔ *สันติสุขภายใน : ใจเราเหมือนเก้าอี้ดนตรี

อนุโมทนาบุญ : เจ้าภาพผู้ร่วมบุญต่างๆ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตู้ปณ.๕๓ บ้านบุเสี้ยว ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ website : www.kkec.org / e-mail : info@kkec.org


บทบรรณาธิการ

One Stop Service – Non Stop Merit

เดือน​เมษายน​ผาน​ไป​แลว ภาพรวม​ของ​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ก็​มี​ โครงการ​อบรม​หลาย​โครงการ ไดแก ๑ โครงการ​บัณฑิต​อาสา​ฟนฟู​ศีลธรรม​โลก จำนวน​ทั้งหมด ๔๗ คน คือ​ชาย​ ที่​จบ​การ​ศึกษา​ตั้งแต​ระดับ​ปริญญาตรี​ขึ้น​ไป มา​บวช​อบรม​เพื่อที่จะ​เปน​พระ​พี่เลี้ยง​ โครงการ​ธรรม​ทายาท​รุน​พรรษา ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต​วันที่ ๒๕ มีนาคม และ​จะ​ สิ้นสุด​ใน​วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๒ โครงการ​อบรม​สามเณร​ภาคฤดูรอ น จำนวน​ทงั้ หมด ๓๘๔ รูป ใน​จำนวน​นี้ มีท​ งั้ โ​ครงการ​สามเณร​บวชเรียน สามเณรยุวธ​ รรม​ทายาท และ​สามเณร​มชั ฌิมธ​ รรม​ ทายาท ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต วันที่ ๒๖ มีนาคม ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ๓ โครงการ​บวช​อุบาสิกา​แกว​หนอ​ออน จำนวน​ทั้งหมด ประมาณ ๑,๑๐๐ คน ซึ่ง​เริ่ม​เขา​อบรม​ตั้งแต​วันที่ ๑๖ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ นอกจากนี้​ยังมี​กิจกรรม​งานบุญ​วันเสาร​อีก ตั้งแต เสาร​ที่ ๓ เมษายน พิธี​ตัด​ปอยผม และ​ปลงผม ยุว-มัชฌิม​ธรรม​ทายาท จำนวน​ทั้งหมด ๓๘๔ คน เสาร​ที่ ๑๐ เมษายน พิธี​บรรพชา ธรรม​ทายาท​รุน​บัณฑิต​อาสาฯ และ ยุวมัชฌิม​ธรรม​ทายาท จำนวน​ทั้งหมด ๔๓๑ รูป เสาร​ที่ ๑๗ เมษายน พิธี​ฉลอง​สามเณร​ใหม และ​ทอดผาปา​สราง​กุฏิ​หนอ​ เนื้อ​พระ​ชิน​สีห เสาร​ที่ ๒๔ เมษายน สัมมนา​อุบาสิกา​แกว ทั้ง​จังหวัด​ปราจีนบุรี จำนวน​ ทั้งหมด กวา ๒,๐๐๐ คน กิจกรรม​ทงั้ หมด​นี้ บอกเลาม​ า​กเ​็ พือ่ ใหท​ า น​ผมู สี ว น​รว ม​ใน​การ​สราง​ศนู ยก​ าร​ ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ได​ปลื้มปติ​วา ผล​งาน​ทุกอยาง ลวน​แลวแต​กลาย​เปนผล​บุญ ของ​ทุกทาน และ​ทุกทาน​ก็​ยังคง​ไดรับ​ผล​บุญ​ใหญ​นี้​อยู​ตอไป เพราะ​ศูนย​การ​ศึกษา​ เขา​แกว​เสด็จ ก็​ยังคง​ทำหนาที่ ขยาย​งาน สืบทอด​อายุ​พระพุทธศาสนา​และ​วิชชา​ ธรรมกาย อยู​ตอไป​อยาง​ไมมี​วันที่​สิ้นสุด เชน​เดียวกัน

สารบัญ

แง่คิดมุมมองจากผู้บริหาร ๔ “โดย สิรภู” เรื่องจากปก ๖ “​ความเป็นมาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ” สัมภาษณ์พิเศษ Special Talk ๘ “กัลฯเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย” อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐ “โดย สิรภู” เหล่ากอของสมณะ ๑๒ ​“โครงการ​บรรพชา​สามเณร ภาคฤดูรอน” สันติสุขภายใน ๑๔ “ใจเราเหมือนเก้าอี้ดนตรี” โดย ส. ธัมมาวุธ​ รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ ๑๗ อานิสงค์การซื้อที่ดิน ๒๐ “ประหนึ่งเด็กจัณฑาลหมดหวังในราชสมบัติ”

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตู้ ปณ.๕๓ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๐๐ Call center (๐๘-๕๑๓๑-๗๗๗๗) e-mail : info@kkec.org / www.kkec.org , www.dmycenter.com, www.innerpeace.tv

สมัครสมาชิกจดหมาย​ขาว ศูนย์การศึกษา​เขาแกว​เสด็จ (พร้อมส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน) สมัครสมาชิกจดหมาย​ขาว​เขาแกว​เสด็จ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................... ที่อยู.............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... เ​บอร​โทร...................................................................e-mail..................................................................................... (สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดไท ชื่อ พระมหามิญช์ พุทธิธนสมบัติ เลขที่ ๔๘๔-๒-๑๒๓๗๘-๕)


. . . ร่วมอนุโมทนาโดย . . .


5

| | จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกวเ​สด็จ สันติสุขภายใน

ใจเราเหมือนเก้าอี้ดนตรี

ส. ธัมมาวุธ

การ​ทำสมาธิ​เปนการ​คืน​ธรรมชาติ​สู​ใจ​ของ​เรา คือ​ความ​ สงบ ความ​ผองใส โดย​ปกติ​ใจ​เรา​จะ​มี​สาม​สิ่ง​ที่วนๆ​เวียนๆ​รอบ​ใจ​ ของ​เรา​และ​จะ​ผลัดเ​ปลีย่ นกันเ​ขามา​ครอง​ใจ​ของ​เรา​เหมือนกับเ​กาอี​้ ดนตรี สาม​สิ่ง​ที่วา​นี้​คือ ๑.กุศล​ธรรม​หรือ ความคิด​เชิงบวก(Positive thinking)

เรา​จะ​เลือก​สิ่ง​ไหน เขามา​อยู​ในใจ​เรา​เพราะ​ เมื่อ​สิ่ง​นั้น​เขามา​ใน​จิต​เรา​แลว​เรา​จะ​ตก​เปน​ ทาส​และ​ก็​จะ​บังคับ​บัญชา​ให​เรา​ทำกรรม ทั้ง​ ดี​และ​ไมดี​และ​ทิ้ง​ผล​เกิด​เปน​วิบากกรรม​ให​ ติดอยู​กับ​ตัว​ของ​เรา​กับ​ใจ​ของ​เรา​และ​เรา​ก็​ ตอง​ไป​เสวย​วิบากกรรม​ตอไป การ​นึกถึง​บุญกุศล นำ​ใจมา​ไว​ที่​ ศูนยกลาง​กาย​ตัว​อยู​ที่ ไหน ใจ​อยูที่​นั้น จะ​ เปนการ​คืน​ธรรมชาติ​ให​กับ​ใจ​ของ​เรา​เมื่อ​ใจ​ ของ​เรา​กลับ​มา​อยู​ที่ตั้ง​ของ​ใจ​เรา​แลว ใจ​เรา​ จะ​คอยๆ​ละเอียดออน สงบ ผองใส อยาง​ เปน​ธรรมชาติ และ”รวม​หยุด​เปน​จุด​เดียว พอ​หยุดแ​ ลวก็จ​ ะ​ดบั พอ​ดบั แ​ ลวก็จ​ ะ​เกิด”เปน​ ดวง​ธรรม​อยาง​ที่​พระ​เดช​พระคุณ​หลวง​ปู​ได​ บอก​เอา​ไว ที่​สำคัญ​เรา​ตอง​พยายาม​ฝก​ใจ​ของ​ เรา​ใหม​ ก​ี ศุ ล​ธรรม​อยูใ​นใจ​ตลอด​เวลา เพราะ​ ถา​สิ่ง​นี้​เขามา​ครอง​ใจ​ของ​เรา​แลวจะ​ทำให​เรา คิด​ดี พูดดี​และ​ทำดี ถา​เรา​เผลอใจ สอง​สิ่ง​ที่เหลือ​ก็​จะ​เขาแทรก ผล​ที่​เกิดขึ้น​จาก​การ​กระทำ​นี้​คือ พลังงาน​อัน​บริสุทธิ์​ที่อยู​เบื้องหลัง​ มา​บังคับ​ตัว​ของ​เรา ใจ​ของ​เรา​ได​ทันที ปกติ​ ความ​สุข​และ​ความ​สำเร็จ​ของ​ทุกๆ​ชีวิต​คือ​บุญ เรา​ทำ​อะไร​ตามใจ​ตน​เอง​แลวก็​จะ​บอกวา​ใจ​ ๒.อกุศล​ธรรม​หรือ​ความคิด​เชิงลบ(Negative thinking) สัง่ ม​ า คราวนีเ​้ รา​ไดร​ แ​ู ลวว​ า ก​ อ น​ที่ใ​จ​จะ​สงั่ ม​ า พอ​เรา​มค​ี วามคิดช​ นิดน​ แ​ี้ ลวจะ​บงั คับ ใหค​ ดิ ไ​มดี พูดไ​มดแ​ี ละ​ทำ​ไมดี ยังมี กุศล อกุศล และ​ธรรม​ที่​เปนกลางๆ​สั่ง​ และ​ทิ้ง​ผล​ของ​การ​กระทำ​ชนิด​นี้ คือ ความ​ทุกข ความ​เศราหมอง ใจ​เรา​อกี ค​ รัง้ หนึง่ การ​ยดึ ศ​ นู ยกลาง​กาย​ใหม​ ​ี หรือ​บาป​ให​เกิดขึ้น​ในใจ​เรา กุศล​อยูใ​นใจ​ตลอด​เวลา​จงึ เ​ปนบ​ ท​ฝก เ​บือ้ งตน​ ๓.ธรรม​ที่​เปนกลางๆ คือ จะ​คอย​คลอยตาม​ฝง​ที่​มี​อิทธิพล​ ของ​นัก​ปฏิบัติ​ธรรม​ทุกคน ที่​ตองการ​เขาถึง​ มากกวา ไมคดิ ท​ ำความดีแ​ ตก​ ็ไ​มคดิ ท​ ำความ​ชวั่ เชน ชวน​ไป​วดั ไ​หม? สันติสุข​ภายใน​อยาง​แทจริง ตอบ...ไม​ไป ชวน​ไป​กิน​เหลา​ไหม? ตอบ...ไม​ไป เปน​ประเภท​วัด​ไม​ เขา​เหลา​ไม​กิน บุญก​ ็​ไม​ทำกรรม​ก็​ไม​สราง เมือ่ เ​รา​รแ​ู ลวว​า เ​รา​มี ๓ สิง่ น​ วี้ นๆ เวียนๆ อยูร​ อบๆ​ใจ​ของ​เรา


โดย...ธรรมสาขะ

ประหนึ่งเด็ก จั ณฑาล หมด​หวัง​ใน​ราชสมบัติ นี้คือ​โอกาส​เดียว​ใน​พุทธันดร​หนึ่ง​ สำหรับ​มหาเศรษฐี​เทานั้น !

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ผู้ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” หมายถึง เมื่ออานิสงส์แหง​ บุญเกิดขึ้น ก็ชื่อว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ไม ใช​งาย...ที่​เรา​จะ​ได​มี​โอกาส​ทำบุญ​ให​ที่​อยูอาศัย ไม ใช​งาย...บุญ​ให​ที่​อยูอาศัย จะ​ได​ทำ​กับ​เนื้อนาบุญ และ​ก็​ไม ใช​งาย...สำหรับ​การ​สราง​ที่​ อยูอาศัย​นั้น...ตั้งอยู​บน​พื้น​แผนดิน​ที่​เรา​เปน​เจาของ​ดวย...

ปกติ​ใน​การ​สราง​วัดวาอาราม...หรือ​สราง​ศาสนสถาน​ตางๆ...นักบุญ ๙๐-๙๕​ เปอร​เซนต​จะ​ได​สรางฉ​พาะ​อาคาร​สถานที่ อาทิ ทำบุญ​เสา​ศาลา ทำบุญ​หนาตาง​ ศาลา ทำบุญ​ชอฟา​ใบระกา​พระอุโบสถ ซึ่ง​มี​นอย​คน​จะ​ได​เริ่ม​งบ​บุญ​ตั้งแต​ซื้อ​ที่ดิน จำนวน​ผู​ได​ทำบุญ​ที่ดิน​มี​เพียง​นอยนิด เปนหนึ่ง​ใน​พัน​ใน​หมื่น​เทานั้น การ​สราง​วัด​หนึ่งๆ ในอดีต​ก็​เชนกัน ใน​พระ​ไตร​ปฏก​ปรากฏ​วา การ​สราง​วัด​ นับตั้งแต​ซื้อ​ที่ดิน​เสมือน​ถูก​จำกัด​ไว​เฉพาะ​มหาเศรษฐี​ผู​เปน​อุปฏฐาก​พระ​สัมมาสัม​ พุทธเจา​แตละ​พระองค​เทานั้น...เชน ปรากฏ​วา​ทาน​อนาถป​ณฑิ​กะ​เศรษฐี​ถึงกับ​ตอง​ เอา​เงิน​มา​ปู​เรียง​เคียง​กัน​เต็ม​พื้น​แผนดิน​เพื่อ​ซื้อ​ที่ดิน​สราง​วัดเชต​วัน​โอกาส​สำหรับ​ นักบุญ​ทุน​นอย จึง​ประดุจ​ลูก​จัณฑาล​ที่​หมดหวัง​ในรัช​สมบัติ...การ​ซื้อ​ที่ดิน​สราง​วัด​ จึง​เปน​โอกาส​พิเศษ​เฉพาะ​มหาเศรษฐี​ใน​พุทธันดร​หนึ่ง ใน​การ​ทำ​ธุรกิจ​ใดๆ ยอม​หวัง​กำไร...ยิ่ง​กำไร​มาก...ยิ่ง​ดี...แต​การ​ทำ​ธุรกิจ​ให​ ไดกำไร...ธุรกิจ​อะไร​ที่​เรา​ตอง​ลงทุน เวลา​ไหน​ที่​ควร​ทำ ใคร​คือ​เพื่อน​คา จะ​ลงทุน​ ที่ไหน และ​ที่​สำคัญ​สุด ประสบการณ​ใน​การ​ทำ​ธุรกิจ ที่​ตาง​ถือวา​คือ​หัวใจ​แหง​ ความ​สำเร็จ หาได​เปน​หลักประกัน​วา​จะ​ไม​ขาดทุน ไดกำไร​มาก​หรือ​นอย...ความ​


เสี่ยง​จึง​เปน​สิ่ง​ที่​หลีกเลี่ยง​ไมได ใน​การ​สั่ง​สมบุญ...ก็​เชนกัน...ทำ​ที่ไหน...ทำเวลา​ ไหน...ทำ​กับ​ใคร...ทำ​นอย​แต​ได​มาก...ยิ่ง​ทำ​มากยิ่ง​ได​ มากๆ...เชื่อ​วา...นักบุญ​ทั้งหลาย​ตอง​คิด​อยาง​นี้...อยาง​ แนนอน โอกาส...หนึ่งครั้ง​ใน​พุทธันดร...หา​ถูก​จำกัด​ เฉพาะ​มหาเศรษฐีเ​ทานัน้ ...หาก​คณ ุ แ​ สวงหา...ใน​การ​สงั่ ​ สมบุญ...เรา​ตอ งการ​อานิสงสบ​ ญ ุ ม​ ากๆ...และ​โดยเฉพาะ​ อยางยิง่ ...ไดอ​ านิสงสต​ อ เนือ่ ง...บุญซ​ อื้ ท​ ดี่ นิ ส​ ราง​วดั ซึง่ ​ เปนที่​ฝกฝน​อบรม​ตน​ดวย​ศีล สมาธิ และ​ปญญา​ของ​ พระภิกษุ​สามเณร ตลอดจน​สาธุชน โอกาส​อัน​ได​โดย​ ยาก​น...ี้ เกิดขึน้ แ​ ลว...อานิสงสบ​ ญ ุ ม​ ากๆ เกิดขึน้ ต​ อ เนือ่ ง​ นานๆ...เกิดขึ้น​แลว ณ ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ​ สถานทีป​่ ระหนึง่ ม​ หาลัยอ​ นั ดับหนึง่ ข​ องโลก​อกี ท​ หี่ นึง่ ที​่ สอน​สุดยอด​วิชชา​ตาม​หลักสูตร​พระ​บรมครู เพื่อ​สราง​ สันติภาพ​แก​โลก...เริ่ม​บุญ​ตั้งแต​ซื้อ​ที่ดิน เพื่อ​รองรับ​ที่​ อยูอาศัย เริ่ม​บุญ​ตั้งแต​ซื้อ​ที่ดิน​เพื่อ​รองรับ​ชีวิต​สมณะ​

เปน​พัน​เปน​หมื่น​และ​เปน​แสนๆ​รูป​ใน​อนาคต

ผื น แผ น ดิ น ​ทั้ ง โลก​มี ​ม ากมาย...แต ​ผื น แผ น ดิ น ​ที่ ​ สวางไสว​ดวย​การ​ฝกฝน​อบรม​ตน​เอง​ตาม​พระอริยะ​เจา ให​ มนุษย​รูวา​เกิด​มา​ทำไม...ตาย​แลวไป​ไหน...จะ​มี​สัก​กี่​ที่ ​ใน​โลก...

โลก​กำลัง​ตองการ​ศีลธรรม...แผนดิน...ผืน​นี้ ​ให​ ศีลธรรม โลก​ตองการ​สันติภาพ แผนดิน​ผืน​นี้ ให​ สันติภาพ​แก​โลก​ได ผืนแผนดิน ณ เขา​แกว​เสด็จ ปางกอน...บุญ​นี้...เฉพาะ​มหาเศรษฐี​เทานั้น...และ​ทำได​ ยากมาก...แต​วันนี้...บุญ​นี้...ทำได​งาย...เฉพาะ​ผู​ที่​ฉลาด​ ใน​การ​สั่ง​สมบุญ​ที่​คิด​และ​ตัดสินใจ​อยาง​ดีแลว..ลงมือ​ สราง​บุญ​ซื้อ​ที่ดิน​เพื่อ​สราง​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​ เสด็จ...ดวย​ปจ จัยท​ ห​ี่ า​มา​ดว ย​ความ​ยากลำบาก...คือก​ าร​ ฝากธนาคาร​บญ ุ ท​ ี่ไ​ดกำไร​มากมาย​มหาศาล...อาจ​กลาว​ ไดว​ า บ​ ญ ุ ต​ อ บ​ ญ ุ ...จน​เปนบ​ ารมี...คือก​ าร​ทำบุญด​ ว ย​การ​ ซื้อ​ที่ดิน​สราง​วัด​สราง​ศาสนสถาน​นี้​เอง...ขอ​อนุโมทนา​ กับ​ความ​ฉลาด​ใน​การ​ตักตวง​บุญ​ของ​ทุกทาน​มา ณ โอกาสนี้...​สาธุ


เรื่องจาก ปก

[

เขาแก้วเสด็จ

จดหมาย​ขาว เขาแกว​เสด็จ หนา ๖

]

ขุนเขาที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอบล้อมเนื้อที่หลายพันไร่ เกิดเป็นพื้นที่ในหุบเขาเบื้องล่าง ดั่งชลอเมืองสวรรค์มาไว้ในหุบเขาก็ไม่ปาน แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่าเบื้ องหลังความเป็นมาของพื้นที่หลายพันไร่นั้น เกิดจากความฝันที่สร้างแรงบันดาลใจมาสู่ความเป็นจริง

คุณมาโนช ชัยสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิ นกว่าหลายร้อยไร่ในเขตเขาแก้วเสด็จ ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจที่ ทำให้มีจิตกุศลศรัทธาและถวายที่ดินผืนแรกของเขาแก้วเสด็จให้ กลายเป็นธรณีสงฆ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากความฝันที่แจ่มชัดเมื่อ หลายสิบปีก่อน ซึ่งฝันนั้นก็ยังไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจ ำเลยแม้สักครั้งเดียว ในความฝันดังกล่าว คุณมาโนชจำได้วา่ ยืนอยูบ่ ริเวณด้าน หน้าเขาแก้วเสด็จ แต่ในความรูส้ กึ เสมือนเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จ ริง และพลันขุนเขาตระหง่านเบือ้ งหน้าได้เปลีย่ นมาเป็นพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ที่มีชีวิต มีรัศมีสว่างไสว และที่น่าอัศจร รย์ใจยิง่ ไปกว่านัน้ คือท่านเป็นพระพูดได้ ทา่ นได้พดู กับคุณมาโนช ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ก้องกังวาน เปี่ยมด้วยพลานุภาพว่า “ให้เก็บผืนดินแห่งนี้ไว้ให้ดี ต่อไปในภายภาคหน้าจะมีผมู้ ี บุญนำไปสร้างเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์”

เมื่ อ ​ตื่ น ขึ้ น ​จ าก​ค วาม​ฝ  น คุ ณ ​ม าโนช​ก็ ​ ไมละทิ้ง​ความ​ตั้งใจ ได​รักษา​ผืนดิน​แหงนี้​ไว​อยาง​ ดีที่สุด เพราะ​เชื่อมั่น​วา​จะ​ตอง​ผู​มี​บุญ​นำ​ที่ดิน​ผืน​นี้​ ไป​ใช​เปนบุญ​สถาน จาก​ความ​ฝน​ที่​เสมือน​จริง​ใน​ ครั้งนั้น​จึง​ได​กลาย​มา​เปนความ​จริง​ใน​วันนี้

ตอมา​คุณ​มาโนช​ได​พบ​กับ​หมูคณะ​นัก​สราง​บารมี ได​เห็น​พระภิกษุสงฆ​ผูทรงศีล​เปยม​ดวยศี​ลาจาร​วัดร และ​ยิ่ง​ได​ฟง​ ธรรมะ​จาก​พระม​หาดร.สม​ชาย ฐาน​วุฑฺโฒ จึง​มี​จิต​เลื่อมใส​ศรัทธา ตั้งใจ​ถวาย​ที่ดิน​ผืน​นี้​ให​เปน​ธรณีสงฆ ใน​ระยะ​เริ่มแรก​นั้น​ ได​มี​พระภิกษุ​มา​จำพรรษา​ประมาณ ๗ รูป โดย พระครู​สมุห​กมล กมล​สุโภ เจาอาวาส​วัด​หนองไผ​ลอม​ใน​ปจจุบัน ได​มา​เปน​ ผูบุกเบิกธุ​ดงค​สถาน​แหงนี้​ใน​ครั้งแรก และ​ตั้งชื่อ​สถานที่​แหงนี้​วา “ธุ​ดงค​สถาน​เขา​แกว​เสด็จ” ตาม​ตำนาน​ของ​สถานที่ ที่​มี​ แกว​กายสิทธิ์ เสด็จ​ผาน​ภูเขา​แหงนี้​ให​เปน​สิริมงคล


หลังจาก คุณม​ าโนช ชัยส​ ทิ ธิ์ ไดถ​ วาย​ทดี่ นิ ผ​ นื แ​ รก ณ ต.บานนา อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี ทีมงาน​ไดทมุ เ​ท​ทงั้ แ​ รงกาย​และ​แรงใจ​พลิกฟน ผ​ นื แผนดินน​ ี้ พืน้ ทีแ​่ หงนี​้ จึงไ​ดรบั ก​ าร​พฒ ั นา​อยาง​ตอ เนือ่ ง​ตงั้ แตป​  2542 และ​ขยาย​พนื้ ทีเ​่ พิม่ ม​ ากขึน้ จ​ าก​เดิม​ จน​มพ​ี นื้ ทีก​่ วา 2,000 ไร ใน​เริม่ แรก​ไดเ​ปนท​ ตี่ งั้ ข​ อง​โรงเรียน​พระ​ปริยตั ธิ รรม​แผนก​ สามัญ​ศึกษา​ซึ่ง​รองรับ​สามเณร​ได 200 กวา​รูป​และ​ตอมา​ได​เปน​ที่ตั้ง​ศูนย​ฝกอบรม​ พระธรรม​ทายาท พระ​ราช​ภาวนา​วสิ ทุ ธิ ์ ใน​ปจ จุบนั ส​ ถานทีแ​่ หงนีจ​้ งึ ก​ ลาย​มา​เปนศ​ นู ย​ การ​ศึกษา​และ​แหลงผลิตศา​สน​ทายาท ศูนยก​ าร​ศกึ ษา​เขา​แลวเ​สด็จไ​ดส​ ราง​คนดีใ​หเ​กิดขึน้ แ​ กส​ งั คม​อยาง​มากมาย เปน​ ดั่ง​เทียน​เลม​นอย​ที่จะ​คอย​ให​ความ​สวางไสว​สู​สังคม​โลก​ใน​อนาคต แต​สันติ​ธรรม​อัน​ อำไพ​จะ​เกิดขึ้น​ได​หรือไม ตอง​อาศัย​ความ​รวมแรง​รวมใจ​ของ​เหลา​พุทธบริษัท ๔ ที่​ ชวยกันส​ ง เสริมพ​ ระพุทธศาสนา​อยาง​เต็มกำลังค​ วาม​สามารถ​ดว ย​การ​ไมท​ อดธุระ​หรือ​ นิ่งดูดาย ทาน​ใด​ที่​เคย​มสี​ วนรวม​สราง​ศาสนสถาน​แหงนี้ ก็​ขอให​ทาน​ภาคภูมิใจ​ไว​วา ทาน คือ ผูสถาปนา​แหลง​แหง​การ​สราง​พระ​แท​และ​คนดี​ให​บัง​เกิดขึ้น​ใน​โลก บุญกุศล​ ทีเ่ กิดจ​ าก​การ​สราง​วดั สราง​ศนู ยก​ าร​ศกึ ษา ซึง่ เ​ปรียบ​เสมือน​มหาวิทยาลัยส​ อน​ศลี ธรรม​ ให​กับ​ประชาชน​ทั้งหลาย​นั้น ยอม​มี​อานิสงส​มากเกิน​กวา​จะ​นับ​จะ​ประมาณ​ได

ตลอด ๑ ทศวรรษ​ที่ผานมา ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ได​ผลิตศา​สน​ ทายาท​รุน​แลว​รุน​เลา เปน​สถานที่​สำหรับ​สราง​พระ​และ​คนดี​ที่​โลก​ตองการ​อยาง​ แทจริง ใน​ปจจุบัน​งาน​พระพุทธศาสนา​ได​ขยายตัว​ไป​อยาง​รวดเร็ว โดยเฉพาะ​ โครงการ​อบรม​เพือ่ ฟ​ น ฟูศล​ ธ​ี รรม​โลก เชน โครงการ​อปุ สมบท​หมูแ​ สน​รปู โครงการ​ อบรม​อุบาสิกา​แกว หนอ​ออน ฯลฯ ทำให​สถานที่​อบรม​ที่​มี​อยู​เดิม​ไม​เพียง​พอที่จะ​ รองรับ​จำนวน​ผู​มา​อบรม​ที่​เพิ่มจำนวน​มากขึ้น​อีก​หลาย​เทาตัว ทาง​ศนู ยก​ าร​ศกึ ษา​เขา​แกวเ​สด็จ จึงจ​ ำเปนต​ อ ง​ขยาย​พนื้ ที่ใ​หเ​พียงพอ​ตอ ก​ าร​ ใชงาน​ได​อยาง​ทั่วถึง จึง​เปดโอกาส​ให​สาธุชน​ผู​ใจบุญ​ทุกทาน​ได​เปน​เจาของ​บุญ​ใน​ การ​ซื้อ​ที่ดิน​สราง​ศูนย​ฝกอบรม​เพิ่มเติม เพื่อ​รองรับ​ผู​มา​อบรม​จาก​โครงการ​ตางๆ​ ใน​อนาคต ขอ​เรียนเชิญท​ กุ ทาน​รว ม​เปนเ​จาภาพ​ซอื้ ท​ ดี่ นิ ส​ ราง​ศนู ยฝ​ ก อบรม​เพิม่ เติม ณ ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ โดย​สามารถ​รวม​บุญ​ได​ดังนี้

ตารางวา​ละ ๑๒๕ บาท งาน​ละ ๑๒,๕๐๐ บาท ไร​ละ ๕๐,๐๐๐ บาท สอบถาม​เพิม่ เติมไ​ดที่ ๐๘-๕๑๓๑๗๗๗๗ หรือ​ทุก​วันอาทิตย ที่​เสา M๘ สภา​ ธรรมกาย​สากล วัด​พระ​ธรรมกาย ทาน​ ที่​สะดวก​โอน​ปจจัย​ผาน​ธนาคาร สามารถ​ โอน​ไดที่​ธนาคาร​กสิกร​ไทย ชื่อ​บัญชี พระ​ มหา​มิญช พุทธิ​ธนสมบัติ เลข​ที่​บัญชี ๔๘๔-๒-๑๒๓๗๘-๕


จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกว​เสด็จ || Special Talk

สัมภาษณ์ พิเศษ

10

กัลฯเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือเค.ยู.เอ็น.กรุ๊ป เจ้าของโครงการหมู่บ้านอู่ทองเพลส กรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี


ใคร​เปน​ผูชักชวน​มา​สราง​บารมี​ที่​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​ เสด็จ​คะ?​ ​พระ​มหา​มิญช ​พุทธิ​ธนสมบัติ ​ทาน​ได​ชักชวน​มา​ สราง​บารมี​ที่​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ​เมื่อ ​1​0​ ​ป​ ที่​แลว ​เปน​ใน​ยุค​แรกๆ​ของ​การ​บุกเบิก​สรางศู ​นย​การ​ ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ​ ​ครั้ง​แรก​ที่มา​ได​มี​โอกาส​ทำบุญ​ ซื้อ​ที่ดิน​โดย​มี​คุณ​แม​เนาวรัตน ​ฤดี​พิพัฒนธ​นพงษ ​เปน​ ประธาน​ใน​ครั้ง​นั้น ​ตอมา​ทอดกฐิน​ซื้อ​ที่ดิน​เขา​เขา​แกว​ เสด็จ ​ส​ ราง​โรงเรียน​พระ​ปริยตั ิ เ​ปนก​ ลั ยาณมิตร​ตน บ​ ญ ุ ​ ชักชวน​ผู​มี​บุญ​ได​มา​สราง​บุญ​ที่​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​ เสด็จ ​สราง​อาคาร​กุฎิ​สามเณร ​ ​หมู​กุฎิ​สามเณร ​ ​กุฎิ​ ธรรม​ทายาท ก​ ฎุ ห​ิ ลวงพอท​ ตั ตะ​ชโ​ี ว แ​ ละ​อกี ห​ ลายๆ​บญ ุ ​ พอไดข​ า ว​กจ​็ ะ​ทำบุญท​ กุ บ​ ญ ุ เ​พราะ​แตละ​บญ ุ ม​ อ​ี านิส​ งคท​ ​ี่ แตกตาง​กนั ไ​ป เ​มือ่ ม​ า​ทศ​ี่ นู ยก​ าร​ศกึ ษา​เขา​แกวเ​สด็จค​ รัง้ ​ ใด​ก็​รูสึกป​ติ​ใจ​ที่​เห็น​ทุกๆ​สิ่ง​ที่​ได​สราง​ไว​ได​ใช​ประโยชน​ อยาง​เต็ม​ที่ ​ปลื้ม​ใน​บุญ​ทุกครั้ง​เมื่อ​ระลึก​ถึง​ที่ ​ได​เปน​ ผูบุกเบิก​สราง​มา​ตั้ง​แตตน ​บุญ​อะไร​ที่​ปลื้ม​ที่สุด​ตั้ง​แต​รวม​บุญ​กับ​ศูนย​การ​ศึกษา​ เขา​แกว​เสด็จ​มา​คะ?​ ​ป  ​ติ ​ใจ​ที่ ​ไ ด ​ส ร า ง​กุ ฎิ ​ส ามเณร​เป น ​อ าคาร​ที่ พั ก​

สามเณร​ใช​ชื่อวา ​อาคาร​จักร​ชัย ​ ​ได​มา​สราง​ เอง ​จาง​ผูรับเหมา​มา​ทำ​เอง ​ตั้ง​ใจ​สราง​ให​ใหญ​ และ​แข็ง​แรง ​​ ต​ อนนีศ​้ นู ยก​ าร​ศกึ ษา​เขา​แกวเ​สด็จไ​ดเ​ปดโอกาส​ ให​ผู​มี​บุญ​มา​รวม​ซื้อ​ที่ดิน​เพิ่มเติม ​มี​ความ​คิดเห็น​ อยางไร​กับ​บุญ​ใหญ​ใน​ครั้งนี้​คะ?​ ย​ อ นไป​เมือ่ พ​ ี่ไ​ดร​ ว ม​บญ ุ ซ​ อื้ ท​ ดี่ นิ ก​ บั ศ​ นู ยก​ าร​ ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ​เมื่อ​ประมาณ ​1​0​ ​ป​ที่​แลว​ และ​ไดร​ ว ม​ซอื้ ท​ ดี่ นิ ใ​น​การ​สรางถนน​ทาง​เขา​ศนู ย​ การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ​​หลังจาก​ทำบุญ​ที่ดิน​ไป​ แลวธ​ รุ กิจด​ ขี นึ้ ต​ วั พ​ เ​ี่ อง​ทำ​ธรุ กิจอ​ สังหาริมทรัพย​ ได​ที่ดิน​ดีๆ​ ​ทำเลดี ​ทำ​โครงการ​ขาย​บาน​ก็​ขาย​ ไดดี ​ได​ที่ ​ใน​ยาน​ชุมชน ​มี​รถไฟฟา​มา​ลง​ใกลๆ​​ ความ​เจริญ​ก็​วิ่ง​เขา​มาหา​เรา ​ ​บาน​ที่​อยู​ก็​มี​วง​ แหวน​มา​ตัดผาน​ทำ​ให​เดิน ทาง​สะดวกสบาย​ เพราะ​อานิ​สงค​จาก​ทำบุญ​ที่ดิน ​ครั้งนี้​ถือเปน​โอกาส​อัน​ดี​ที่ ​ใคร​ยัง​ไ มเคย​ รวม​บุญ​ซื้อ​ที่ดิน​จะ​ได​มี​โอกาส​ได​รวม​บุญ​ซื้อ​ ที่ดิน​เพราะ​สถาน​ที่​แหงนี้​เปน​สถาน​ที่​สรางศา​สน​ ทายาท​และ​โครงการ​ฟนฟู​ศีลธรรม​พัฒนา​คน​ให​ กับส​ งั คม​หลายๆ​โครงการ เ​ปนส​ ถาน​ทส​ี่ ราง​คนดี​ ที่​ใหญ​ที่สุด​ที่หนึ่ง​ก็​วา​ได ​​ ​


จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกว​เสด็จ || แง่คิดมุมมองจากผู้บริหาร

แง่คิด

12

มุมมองจากผู้บริหาร โดย สิรภู

นโยบาย​สราง​วดั ใ​หเ​ปนว​ ดั เ​พือ่ ก​ าร​ปฏิบตั ธ​ิ รรม สราง​คน​ให​เปน​คนดี​ที่รัก​การ​ปฏิบัติ​ธรรม สราง​พระ​ ให​เปน​พระ​ที่รัก​การ​ปฏิบัติ​ธรรม เปน​เปาหมาย​และ​ วัตถุ​ประสงค​ของ​การ​สราง​วัด​พระ​ธรรมกาย​มา​ตั้งแต​ แรกเริ่ม ศูนยก​ าร​ศกึ ษา​เขา​แกวเ​สด็จ ก็ด​ ำเนินน​ โยบาย​ อยาง​นี้​มาตลอด ฟง​ดูเหมือน​งาย แต​การ​ทำ​จริงๆ นั้น ตอง​อาศัย​องคประกอบ​มากมาย​หลายอยาง​ทีเดียว ยกตัวอยาง เมื่อ​วันเสาร​ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผานมา​ มี​พิธี​บรรพชา​สามเณร จำนวน​ทั้งหมด ๔๓๑ รูป ทาง​ คณะทำงาน​มค​ี วาม​ตงั้ ใจ​อยาง​มาก ทีจ่ ะ​ใหม​ ก​ี าร​ปฏิบตั ​ิ ธรรม ทำใจ​ใสๆ กอน​ที่จะ​มี​พิธี​บรรพชา แต​เนื่องจาก พิธเ​ี วียน​ประทักษิณ ลาชาไ​ป​มาก ทำใหก​ จิ กรรม​ตอ ไป คือ การ​วนั ทา​พระประธาน พิธข​ี อขมา​รบั ผ​ า ไตร ก็ล​ า ชา​ ตาม​ไป​ดวย กวา​จะ​เสร็จ​พิธี​ดังกลาว พระอุปชฌาย ก็​

เดินทาง​มาถึงแ​ ลว สุดทาย​ตอ ง​ตดั สินใจ​ตดั ก​ จิ ก​ รรมการ​ ปฏิบัติ​ธรรม​ออกไป เพื่อให​พิธีกรรม​บรรพชา​ตรง​ ตามเวลา​ที่​กำหนด​ไว มาถึง​วันเสาร ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ มี​ พิธี​ฉลอง​สามเณร​ใหม ทาง​คณะทำงาน​มี​ความ​ตั้งใจ​ แนวแน วา​จะ​ตอง​ให​ผูปกครอง และ​ผู​มา​รวมงาน ได​ มี​โอกาส​ปฏิบัติ​ธรรม​ให​ได โดย​จัด​กิจกรรม​นี้ ​ให​อยู​ ใน​ภาค​สาย และ​เพื่อให​ผูปกครอง​ไม​ตอง​กังวล​กับ​ สามเณร​บตุ รหลาน​ของ​ตวั เอง จึงใ​หส​ ามเณรยุวธ​ รรม​ ทายาท นั่ง​ใน​บริเวณ​อาคาร​เดียว​กับ​ผูปกครอง​ไป​เลย บรรยากาศ​ดมี าก แตส​ ามเณร​ตวั เล็กๆ กลับม​ ส​ี มาธิส​ นั้ ไม​สามารถ​นั่ง​เปน​ระยะเวลา​ยาวนาน​ได เดิน​ไป​เดิน​มา พูดคุยกัน​บาง ทำใหเกิด​เสียง​ดัง รบกวน​การ​ทำสมาธิ เปนชวง ๆ นอกจากนี้ ยัง​เกิด​ฝน​ตกหนัก ฟา​ลง ไฟฟา​ ดับ​อีก เลน​เอา​ขลุกขลัก​พอสมควร ครั้ง​ตอไป​หาก​มี​กิจกรรม​บรรพชา​อีก ภาค​เชา​


13

แง่คิดมุมมองจากผู้บริหาร | | จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกวเ​สด็จ

ก็ค​ ง​ใหม​ เ​ี พียง​พธิ เ​ี วียน​ประทักษิณ และ​วนั ทา​พระประธาน เทานัน้ สวน​พธิ ข​ี อขมา​รบั ผ​ า ไตร บรรพชา ขอไต​รสร​ณา​คมณ ขอศีล และ​ รับบาตร คง​ไป​ทำ​กนั ภ​ าค​บา ย​เลย เพือ่ เ​ปดโอกาส​ใหท​ งั้ ผ​ ปู กครอง และ​นาค ได​ปฏิบัติ​ธรรม​ภาค​สาย เอา​บุญ​ละเอียด​กัน​ให​เต็มที่ สวน​กิจกรรม​ฉลอง​สามเณร​ใหม​นั้น คง​ตอง​จัด​สัดสวน​ พื้น​ที่นั่ง​ของ​สามเณร​ตัวเล็กๆ ให​เหมาะสม เพื่อที่จะ​ไม​เกิด​เสียง​ ดัง​รบกวน​ผูใหญ ที่​เขา​กำลัง​นั่ง​สมาธิ​กัน และ​คง​ตอง​เตรียม​ เครื่องปน​ไฟฟา ให​พรอมดวย จะ​เห็น​ได​วา กวา​จะ​ให​ผู​มี​บุญ​ได​ปฏิบัติ​ธรรม​กัน​ได​นั้น เลน​เอา​คณะทำงาน​เหนื่อย​กัน​ทีเดียว วางแผน ปรับปรุง แกไข พัฒนา​กัน​ไป​เรื่อยๆ อยาง​ไมมี​ที่​สิ้นสุด แตวา..ถึงแม​จะ​เหนื่อย​ กัน​อยางไร ก็​ตอง​ทำ เพราะ​ใน​มุมมอง​ของ​ผูบริหาร​นั้น สราง​วัด​ ขึ้น​มา​เพื่อ​เปาหมาย​และ​วัตถุ​ประสงค​ใด ก็​ตอง​ทำให​บรรลุ​ตาม​ เปาหมาย​และ​วัตถุ​ประสงค​นั้น เมื่อ​จะ​สราง​คน​ให​เปน​คนดี​ที่รัก​ การ​ปฏิบัติ​ธรรม เรา​ก็​ตอง​สราง​สภาพแวดลอม​ให​เหมาะสมกับ​ การ​ปฏิบัติ​ธรรม และ​ก็​ตอง​ทำให​ผู​มี​บุญ​ที่​มาถึง​เรา ได​มี​โอกาส​ ปฏิบัติ​ธรรม จริงๆ


จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกว​เสด็จ || เหล่ากอของสมณะ

เหล่ากอของ

14

สมณะ

ซัมเมอร​ใน​ปนี้​พระ​อาจารย​และ​คณะ​พระ​พี่เลี้ยง​ตอง​เตรียม​รับมือ​กับ​เหลา​ธรรม​ทายาท​ตัว​นอย ที่​ตอง​ ออกจาก​ออ มอก​บพุ การี เพือ่ ม​ า​ฝก ฝน​ขดั เกลา​ตน​เอง​ใหเ​ปนเ​ด็กท​ เ​ี่ กงแ​ ละ​ดท​ี โ​ี่ ลก​ตอ งการ ซึง่ ไ​มเ​กินค​ วาม​สามารถ​ ทีจ่ ะ​ทำใหเ​ขา​เหลานัน้ จ​ ะ​เปนกำลังส​ ำคัญท​ จี่ ะ​สบื ทอด​ฟน ฟูพ​ ระพุทธศาสนา​ตอ ไป​ใน​อนาคต ใน​การ​อบรม​ครัง้ นี้ไ​ด​ แบง​เปน​โครงการ​ออก​เปน​โครงการ​บรรพชา​สามเณร ภาคฤดูรอน มี​ผู​เขา​อบรม​จำนวน ๓๐๑ คน และ​โครงการ​ สามเณร​บวชเรียน มีผ​ เ​ู ขาอ​ บรม​จำนวน ๘๖ คน ตาง​คน​ตา ง​ทมี่ า​แตม​ ห​ี วั ใจ​ดวง​เดียวกันท​ ตี่ งั้ ใ​จมา​ศกึ ษา​เลาเรียน​ ธรรม​ของ​พระ​สมั มาสัมพ​ ทุ ธเจาเ​พือ่ ย​ งั ป​ ระโยชนใ​หก​ บั ต​ น​เอง​และ​ชาวโลก หลาย​คน​ตอบ​เปนเ​สียง​เดียวกันว​ า ม​ า​ บวช​เอา​บุญ​ให​คุณพอแ​ ละ​คุณแม นอกจาก​โครงการ​บรรพชา​สามเณร​ภาคฤดูรอน​และ​สามเณร​บวชเรียน​แลว ใน​ซัมเมอร​ปนี้ ณ ศูนย​การ​ ศึกษา​เขา​แกวเ​สด็จ มีโ​ครงการ​อบรม​บณ ั ฑิตอ​ าสา ซึง่ เ​ปนโ​ครงการ​รบั สมัคร​ผท​ู ส​ี่ ำเร็จก​ าร​ศกึ ษา​ระดับป​ ริญญาตรี​ ขึ้น​ไป บัณฑิต​เหลานี้​จะ​ไดรับ​การ​อบรม​เพื่อ​เปนตน​บุญ​ตนแบบ​ที่​ดี​และ​เขา​รับ​การ​บรรพชา​และ​อุปสมบท​เพื่อ​ไป​ ทำหนาที่​เปน​พระ​พี่เลี้ยง​ใน​โครงการ​อุปสมบท​หมู​ธรรม​ทายาท ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุน​เขาพรรษา มี​ผู​เขา​อบรม​ใน​ โครงการ​ทั้งหมด​จำนวน ๕๑ คน ทุกคน​ตาง​ตั้งใจ​ศึกษา​ธรรมะ​ที่​พระ​อาจารย​ทาน​ได​ถายทอด​ความรู​ให​เพื่อ​เปน​ พระ​แท​เปน​พระ​พี่เลี้ยง​ที่​สมบ​รูณ​แบบ


15

เหล่ากอของสมณะ | | จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกวเ​สด็จ

วัน​แหง​ความ​ภาคภูมิใจ​ของ​พระ​อาจารย​และ​วัน​แหง​ความ​ปลื้มใจ​ของ​ผูปกครอง​ก็​มาถึง คือ​วันที่​ธรรม​ ทายาท​เหลานี้​ได​เปลี่ยน​จาก​ผู​นั่ง​ใกล​พระรัตนตรัย​มา​เปน​สวนหนึ่ง​ของ​พระรัตนตรัย วันเสาร​ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ พิธบ​ี รรพชา​โครงการ​สามเณร ภาคฤดูรอ น โครงการ​สามเณร​บวชเรียน และ​โครงการ​บณ ั ฑิตอ​ าสา ซึ่ง​มี​ผู​เขารวม​บรรพชา​ทั้งหมด​จำนวน ๔๓๘ คน วันที่​หลายๆ​คน​เฝา​รอคอย เริ่ม​ดวย​พิธี​เวียน​ประทักษิณ รอบ​ สภา​ธรรม​ทายาท เมื่อ​พิธี​ขอขมา​เริ่มขึ้น น้ำตา​แหง​ความ​ปลื้มป​ติ​ของ​ทั้ง​ผูปกครอง​และ​นาค​ธรรม​ทายาท ​เอื่อ​ ลนออกมา จากนั้น​เปน​พิธี​บรรพชา ใน​ภาค​บาย​เปน​พิธี​ขอศีล​และ​พิธี​ถวาย​ผาไตร ภาพ​พิธี​ใน​วัน​นั้น​สราง​ความ​ ประทับใจ​แก​ผูรวมงาน​อยาง​ไมรู​ลืม หลังจาก​วัน​บรรพชา ๑ อาทิตย​ได​จัด​พิธี​ตักบาตร​และ​ทอดผาปา​ฉลอง​สามเณร​ใหม​ขึ้น ใน​วันเสาร​ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน​วันนี​เ้ ทวดา​รว ม​อนุโมทนา​กบั ง​ านบุญ​ใน​ครั้งนี​ด้ วย โดย​ไดพ​ ัดพา​ฝน​ท​นี่ ำพา​ความ​ชมุ ชืน้ ​ มา​ใหต​ งั้ แ​ ตเชาท​ ำใหค​ วาม​รอ นระอุย​ าม​เดือน​เมษายน ไดจ​ าง​หายไป​ในพริบตา ราวกับวาเ​ปนบ​ รรยากาศ​ใน​เหมัต​ ฤดู หมอก​บางๆ​ได​ลง​ปกคลุม​โดย​รอบ​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ภาค​เชา​เปน​พิธี​ตักบาตร​สามเณร​ใหม พิธี​ ภาค​บาย​เปน​พิธี​ทอดผาปา ปดทาย​ดวย​การ​แสดงธรรม​จาก​สามเณร​ใหม​ที่​สราง​ความ​เบิกบาน​ให​กับ​ทุกคน​ที่มา​ รวมงาน


จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกว​เสด็จ || อุบาสิกา​แกวหนอ​ออน

16

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

ยอดหญิ ง ผู  ฟ   น ฟู ศ ี ล ธรรมโลก

พลังสตรี...พลังสร้างสรรค์ความดี รวมพลังกันอีกครั้ง ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ใ​น​ฤดูรอ น​ของ​เดือน​เมษายน โ​ครงการ​ดๆี ไ​ดเ​กิดขึน้ อ​ กี ครัง้ แ​ ละ​ครัง้ นีย​้ งิ่ ใ​หญก​ วาค​ รัง้ ท​ แ​ี่ ลว ค​ อื โ​ครงการ​ บวช​อุบาสิกา​แกว ​หนอ​ออน ​๕๐,​๐๐๐ ​คน ​โดย​อบรมระ​หวา​วัน​ที่ ​๑๖-​๒๙ ​เมษายน ​พ.​ศ.​๒๕๕๓ ​ที่ผานมา ​มี​ผู​เขา​ สมัคร​รวม​ทั้งสิ้น ​๑,​๑๒๕ ​คน ​การ​อบรม​ใน​ครั้งนี้ ​แตกตางจาก​การ​อบรม​ใน​ครั้ง​ที่​แลว​นอกจาก​ใน​เรื่อง​ระยะเวลา​ ของ​การ​อบรม​ที่​เพิ่มขึ้น​เพื่อ​ผู​เขา​รับ​การ​อบรม​ทุกทาน​ไดรับ​ธรรมะ​จาก​พระ​อาจารย​และ​พระ​พี่เลี้ยง​อยาง​เต็มอิ่ม​ แลว ส​ ถาน​ทก​ี่ าร​อบรม​ไดเ​ปลีย่ น​สถาน​ทจ​ี่ าก​เดิมไ​ดจ​ ดั การ​อบรม​ที่ไ​ซดแ​ กวก​ าย​ธรรม​และ​ที่ไ​ซดอ​ บรม​ศนู ยฝ​ ก อบรม​ ธรรม​ทายาท ​พระ​ราช​ภาวนา​วิสุทธิ์ ​​ใน​ครั้งนี้​ได​จัด​อบรม​ที่​ไซด​อบรม​ศูนย​ฝกอบรม​ธรรม​ทายาท ​พระ​ราช​ภาวนา​ วิสุทธิ์​ทั้งหมด ​โดย​ใช​อาคาร​สภา​ธรรม​ทายาท​และ​อาคาร​หอ​ฉัน​เปน​ที่​ฝกอบรม ​​ ส​ ำหรับไ​ซดก​ าร​อบรม​อาคาร​สภา​ธรรม​ทายาท ผ​ เ​ู ขาร​ บั ก​ าร​อบรม​สว น​ใหญม​ าจาก​คน​ใน​จงั หวัดป​ ราจีนบุร​ี ได​แก ​ต.​เขา​ไม​แกว ​ต.​แกง​ดินสอ ​ต.​บานนา ​ต.​เมือง​เกา ​ต.​วัง​ตะเคียน ​ต.​วังดาล ​ต.​หาด​นาง​แกว ​ต.​หนองกี​่ และต.​วัง​ทาชาง ​ใน​อำเภอ​กบินทรบุรี ​มี​ผูสมัคร​อบรม​ทั้งสิ้น ​๔๗๐ ​คน ​ไซด​อบรม​อาคาร​หอ​ฉัน​เปน​นักเรียน​จาก​


17

อุบาสิกา​แกวหนอ​ออน | | จดหมาย​ขาว ศ​ูนยการศึกษาเขาแกวเ​สด็จ

โรงเรียน​สวุ รรณภูมว​ิ ทิ ยาลัย โ​รงเรียน​สวุ รรณภูมพ​ิ ทิ ย​ไพศาล​ และ​โรงเรียน​พนมไพร​วิทยาคาร ​ ​อ.​สุวรรณภูมิ ​จ.​รอยเอ็ด​ จำนวน​ผู​เขา​อบรม ​๖๕๕ ​คน ​โดย​การ​สนับสนุน​ของ​กัลฯดร.​ ศุภ​ชัย ​ศรี​ศุภอักษร ​และ​คณะครู​อาจารย​ที่​เห็น​ความ​สำคัญ​ ของ​การ​ปลูกฝง​ศีลธรรม​ให​กับ​เยาวชน อ​ บุ าสิกา​แกวห​ ลายๆ​ทา น​ชอบ​สถาน​ทบ​ี่ รรยากาศ​การ​ อบรมภาย​ใน​ศูนย​การ​ศึกษา​เขา​แกว​เสด็จ ​ที่​สงบ ​รมรื่น ​ทั้ง​ อาหาร ​ที่​พักอาศัย ​สถาน​ที่​ปฎิบั​ติ​ธรรม​เอื้ออำนวย​ตอ​การ​ ศึกษา​ธรรมะ​อัน​ประเสริฐ​ของ​พระ​สัมมาสัม​พุทธเจา​ทำ​ให​ หลาย​ทาน​เขา​ถึง​ความ​สุข​สันติสุขภาย​ใน​และ​มี​ผล​การ​ปฎิบั​ติ​ ธรรม​ทด​ี่ ี ก​ าร​ดแ​ู ล​เอา​ใจ​ใสจ​ าก​พระ​อาจารยแ​ ละ​คณะะ​พเี่ ลีย้ ง​ ที่ตั้ง​จะ​ถายทอด​สิ่ง​ดีๆ​ให​กับ​อุบาสิกา​แกว​ทำ​ให​ผู​เขา​อบรม​ รูสึก​อบอุน​ประทับ​ใจ ​นอกจาก​จะ​ได​เรียนรู​ศึกษา​ธรรมะ​และ​ การ​ปฎิบั​ติ​ธรรม​แลว ​ยัง​ได​เทคนิค​วิธีการ​ใน​การ​ดู​แล​รักษา​ ขาวของ​เครือ่ ง​ใช เ​รียนรูว​ ฒ ั นธรรม​ชาวพุทธ เ​พือ่ น​ ำไป​ใชใ​น​ ชีวิต​ประจำวัน​ตอไป ​บางทาน​ได​เลา​วาการ​มา​อบรม​ใน​ครั้งนี้​ ทำ​ให​รูคุณคา​ของ​การ​เปน​อุบาสิกา​วา​สูงสง​และ​มีเก​รียจ​ติ ​รู​ หนาท​ ข​ี่ อง​การ​เปนอ​ บุ าสิกา เ​ปาหมาย​ภาพ​ใน​ใจ​ชดั เจน​ขนึ้ ใ​น​ การ​จะ​ชวย​ทะนุบำรุง​พระพุทธศาสนา ​หลังจาก​จบ​โครงการ​ จะ​กลับ​ไป​ทำ​หนา​ที่​ชาวพุทธ​ให​เต็ม​ความ​สามารถ


. . . ร่วมอนุโมทนาบุญโดย . . .


19

| | จดหมาย​ขาว. ศ​ูน. ยก. ารศึกษาเขาแกวเ​สด็จ . . . ร่วมอนุโมทนาโดย

บริษัท ลัคกี้สไมล์ ดอท คอม * Internet/Network Solution การออกแบบ * วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ * ติดตั้งระบบ Internet Hot spot * ออกแบบ website * Web Application ให้บริการพื้นที่ Hosting * ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP CAM ระบบ radio online * บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (PC To Phone) TEL : 0-3638-0677 , 08-1620-9287 FAX : 0-3638-0678 E-mail/GTalk : info@luckysmile.com


รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญ ​สรา ง​ศูนย​ฝกอบรม​ธรรม​ทายาท ​พระราชา​ภาวนา​ว ิสุทธิ์ ​ พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง พระธรรมทายาทรุ่นแสนรูป ​ คุณแม่เล็ก คำพา xxคุณเฉลิมพร-ประทิน อาชะนะชัย xxคุณคำนา เจรจา xxคุณยาใจ อือ้ สัมพันธกิจ xxคุณสุจนิ ดา ชัยพานิช xxคุณธนกฤต พานิชวิทย์ พระ​ดำเกิง สุทธิ​วงั โส พระ​ธรรมรัตน ​ธมมฺรตโน พระ​ธเนศ​พล ​นนั ทสาโร พระ​ธนัญ​ชยั ญาณ​วปิ โุ ล พระ​พเิ ชษฐ เมธาวโร

xxคุณบุญเลีย้ ง - จันทร์ถนอม พงษ์ปรีชา xxคุณเรียม-ธนัท สมเสร็จ และครอบครัว xxคุณฮงสัก - เอีย่ งตี่ - สมชาย - สมบัติ แซ่อยุ่ xxคุณรัชฎา สุวรรณปัทม xxคุณอภิญญา ละลีและครอบครัว พระ​คม​ศกั ดิ์ สุรยิ าวร​กลุ ครอบครัว​กิตติ​ภูมิ​วงศ+ครอบครัว​ ยนต​สวุ รรณ คุณ​ณฏั ฐพงษ ศรีวร​เวียง คุณป​ภสั สร สิน​ชยั ​สขุ

xxคุณทองจันทร์ - ธงชัย ติระพรชัยและครอบครัว xxคุณประสงค์-วัฒนา-ประพันธ์-นฤพนธ์วรพรรณ จันทรากุลศิริ xxพระมหาสมคิด ฉนฺทสิ สฺ โร

คุณ​ทศพล-เลขา-ธัญ​พร-ภูษิต-ภูษ​ณ เฟอ ง​วฒ ั น​สนิ ​ชยั คุณ​สาย​สณ ุ ี ศักดิ​ร์ ตั นะ คุณ​อญ ั ชลี พินทุ​โยธิน คุณ​ไคฟก ​แฃฃอ้ื

คุณอร​วรรณ สิน​ชยั ​สขุ คุณ​โสภณ ฉัตรนุ​เคราะห คุณ​สอน​ศรี สิง​ห​พงษ คุณพอ​คลาย เปราะ​สะเกษ,แม​คำ​มี เกษ​ส​มิ า คุณ​ไพศาล พร​อนันตตระ​กลุ , พิมพ​ลภัส

xxพระสุวชิ ยั อธิชโยและคณะญาติมติ ร xxคุณนิตยา ตรีรตั น์ดลิ กกุล xxคุณศักดา - กันยา - เกตุญาดา ศิรวิ งษ์ xxคุณโชติวรรณ แดงกองโค xxคุณพ่อโบ ศิรวิ งษ์ และบุตรธิดา คำ​แสน คุณ​พรี ​พร มณีธรี ​กลุ ​และ​ครอบครัว คุณ​เพชร​นอ ย ขาว​ขำ คุณ​กมล​วรรณ คง​บรรทัด คุณ​มาลี ยง​ทศั นีย คุณวิ​สทิ ธิ์ - ​ศริ ​พิ ร ​เบญจนิยะ​พร

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญก​ องบุญ​สรา ง​กุฏิ​หนอ​เนื้อ​พระ​ชิน​สีห  (กุฏ ิ​สามเณร) ​ ครอบครัวกิตติชัยธนะกุล xxกลุม่ สามเณรพีก่ งุ้ คุณแม่นอ้ งเบส/ชานน เชาว์สนั ทัดกุล xxสามเณรจิรพัฒน์ เอกชูเกียรติ xxสามเณรวงศกานต์ - สามเณรวีรกร อินทพิบลู ย์ xxสามเณรวงศพัทธ์ ภูพ่ งษ์ และครอบครัว xxสามเณรศุภากร-ปริญญา-ปัสญา-ด.ญ.ปุณยาพร หิรญ ั ญรี xxคุณณภัทร์ กิง่ ก้าน xxพ.ต.ท.อภิชวน แก้วรอด xxด.ต.ทวิช - กนิษฐา สาระสิทธิแ์ ละครอบครัว xxน.ต.หญิงบุญเยีย่ ม สณ.คุณานนต์ สืบจากโกสีย์ คุณบังอร แสงเพ็ชร xxดร.สุพตั รา สินชัยสุข และญาติมติ ร xxคุณเล็ก คำพา xxคุณอนงค์-ธีรพล วราพิศษิ ฐ์ xxคุณกิมไซ-ธีรพล วราพิศษิ ฐ์ xxคุณณัชชารีย์ ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxคุณสุธรี ตั น์ ดำรงรัตน์ พระ​วนั ​ชยั พล​คโุ ณ พระ​วชั ​รวีร ​อธิญาโณ (​โยกา) สามเณร​จกั ร​ชลัส งาม​คณะ สามเณรแตม-คุณพอ​อภิ​ชพี -คุณแมณฐั ​กมล ภูติ สามเณร​วงศ​พทั ธ ภู​พ งษ,ร​ณ​กร สุจ​จติ รจูล,​ ตรองก​อบ​พร ฟก​ชา ง สามเณรกฤ​ตนิ -คุณ​ศราพก-คุณ​จริ า​วรรณคุณ​วพิ ธุ ​พร บวร​พบิ ลู ย สามเณร​วชิ เญศ,กฤ​ต​ภิ มู ,ิ ​ธชั วิชญ สุท​รมณี สามเณร​สทุ ศั น จง​จติ ร สามเณร​พชิ ยั ​พล ตัง้ ​ทวีกลู ​และ​ครอบครัว สามเณร​จริ พัฒน เอก​ช​เู กียรติ สามเณร​จกั กฤษณ รุ​ณ​เกตุ วาที่ ร.ต.​เรวัฒน รัช​ตกิ าญ ทองใบ ​จนิ ต​ณ​ าภรณ ​ธนัญญา เกตุ​มณี​และ​กลั ยาณมิตร น.ต.ปรีชา ทอง​อำภา น.สพ.สัญ​ชยั - มาลี​วรรณ ลีโท​ชวลิต คุณ​อารี​วนั สุภา​พรรณ​วดี คุณ​วโิ รจน-วรางคณา-วิศรุต-วริ​ศรา วิรยิ ะ​โชติ คุณ​ภคั ณัฐ จันทร​สมบูรณ คุณนุจ​รยี - กร​วภิ า วิกยั ​นภา​กลุ คุณ​พร​พมิ ล พันธ​กทั ลี คุณ​สมหมาย รัตน​วงศ​เวช คุณ​เกียรติศกั ดิ ์ เพียง​ฤทัย แกว​หลา คุณ​โสภณ ณรงค​ชยั ​อดุ ม, ธน​พร เอก​ช​เู กียรติ คุณ​อนงค-กินไซ-ธีร​พล-สิทธิ​พงค-ดรุณี ​ วราพิศษิ ฐ คุณ​สริ ​มิ า สิงห​สวุ รรณ คุณ​พันธ​นิภา กลอม​กำเนิด และ​ครอบครัว​ ส​ณ.ศรา​วฒ ุ ิ

xxคุณสืบ โฉมทอง และครอบครัว xxคุณสุกญ ั ญา ยุซิ xxคุณกนกรักษ์ แจ่มเนียม xxคุณพรหมธร ศิรวิ รรณางกูลและครอบครัว xxคุณบักเตีย้ ว แซ่ล่ี xxคุณปลูก -ม่วย - สมพร พิรยิ ะภาพสกุล,อรรถพรธมลวรรณ-ศุภรักษ์ ประเสริฐวงษ์ xxคุณสำราย - สมเกียรติ เจาตระกูล xxคุณชาย - นัยน์ปพร ปริสญ ั ญุตานนท์ xxคุณALAN-KANJANA-ALISHA LEE xxคุณธีรพงษ์ สุภาพรรณวดี xxคุณอำนวยศรี พงษ์สวัสดิ์ xxคุณบุญยัง - ลี ดวงกมล xxคุณอรนุช สุภาพรรณวดี xxคุณคุณญ ั ภา - ธรรมนูญรัฐ ทวีกลุ xxคุณเพทาย - ภารณี - ธนภูมิ - ณัชพล สุขสวา่ ง xxคุณสมบัต ิ ลิม่ สุวฒ ั นาพงษ์

คุณ​สม​พร ไกร​ทอง​และ​ครอบครัว คุณช​นานาถ ทรงสุร​เวทย คุณ​นฤชิต ทรงสุร​เวทย คุณ​นนั ท​พร ประเสริฐ​บดินทร คุณสุ​กานดา ภาระ​เวช คุณ​พล​วฒ ั น สดา​กร และ​ญาติมติ ร คุณส​ มบูรณ-วร​เท​รส-สมทบ-วทัช​ รา-​ภทั รา​พร อมร​ชยั ​วฒ ุ ​กิ ลุ คุณ​สนุ ทร ปรียา ส​ณ.มี​วฒ ุ ิ ริว้ ​สขุ สันต และ​ ครอบครัว คุณ​ประคอง - วัน​ชยั - วิชชุดา กลิน่ ​บานชืน่ ​ และ​ครอบครัว คุณ​บญ ุ ​เชิด - ​ภสั รา -เข​มกิ า - อริ​ยา ลิม้ กัง​ วาฬ​มงคล คุณ​เริง​ฤดี สุนทร​มณี และ​นสิ ติ ​ป.เอก​จฬุ า​ฯ คุณ​มะลิ​วลั ย ตริตรอง คุณดล​ฤดี พร​นภา​ภกั ดี คุณ​อารี​วนั สุภา​พรรณ​วดี คุณ​วรรณ​พร นาม​วจิ ติ ร , โก​ศลิ ป ฤา​ชา คุณ​พร​สวาท - ​เปล และ​ครอบครัว คุณ​หนิง - ปอม - หญิง - ​ตกุ คุณ​มะเฟอง สกุล​ไทย คุณ​สมใจ ไทยเจริญ​พรอมญาติ คุณณิ​ชา​นนั ทน จารุ​สงิ ห คุณ​นริ ตุ ต - สุภา​พร - พ​รมิ ศรี​จนั ทรดร คุณ​สากล ศรี​เดช​สขุ ​แสง คุณ​กรุณ​รตั น โพธิ​ป์ น คุณ​สม​ชาย - เข​มจิรา ตันติ​พงศา คุณ​ศราพก-​จริ า​วรรณ-วิพธุ ​พร บวร​พบิ ลู ย คุณ​จ​รี นันท มณี​พานิช

​ กลุ่มใจแก้ว xxคุณวาทิต - สมใจ - ด.ช.สิทธิพล ไทยเจริญ (ส.ณ.เอ กุฏิ ๕) xxคุณรัตนา-ไพโรจน์-ณิชารีย์ ปรางรัตน์,ประนอมจเรชูเวช รักทิคโรซาน xxคุณเตือนใจ ซึง่ โชติกลุ xxคุณสุวรรณี เจริญทวีโชค xxคุณวริศ เจริญกัลป์ xxคุณวริศ เจริญกัลป์ xxคุณอมร-คุณนุชจรี-คุณบุตร อมรรัตน์ธำรงค์ xxคุณอรวรรณ ไมส้ นธ์ xxคุณพิน เพชรพิชยั xxคุณประกอบ-ศรีจนั ทรา-กัญญา ใตธ้ งชัย , ธนศักดิ-์ ปารุส-กิตธิ ชั สุระประเสริฐ xxคุณชุลวี รรณ หาญชัยวัฒน์ xxคุณพลวัฒน์ จินตนา สดากร xxคุณปริญญา-ปัสญา-ด.ญ.ปุณยาพรสามเณรศุภากร หิรญ ั ศรี

คุณ​ธรี ะ​พงศ มณี​พานิช คุณ​ชาติ-คุณ​เสาว​รยี  จันทร​ลอย คุณรชฏ ​จริ วัฒน​ชยั คุณ​ชลุ ​กี ร ศรี​ภกั ดี และ​หมูค ณะ คุณ​กญ ั ญา-คุณ​กมล​รตั น ใต​ธงชัย คุณ​ญาณิสา ทอง​ระสา คุณ​จอน พูน​ศรี รุ​ง กรุด​และ​ครอบครัว คุณ​สม​ชาติ อภิญณี สง​ทอง คุณ​ดาว​เดือน ทอง​อำดา คุณ​วไิ ล สมบุญ​กจิ , คุณ​ชลนาถ รำไพ​ภกั ตร คุณ​ศริ นิ นั ท - อุดม​พร กาญจนา​คม คุณ​คณ ุ ญ ั ภา ทวี​กลุ อุทศิ ​สว นกุศล​ให​คณ ุ แม​ อำนวย​ศรี ​พงษ​สวัสดิ์ คุณ​ขาไน แซ​ตง้ั ​และ​ครอบครัว คุณ​ชอ ง​ล ้ี แซจวิ คุณศัย​หงษ ​สุนีย คง​ศักดิ์ พร​เชษฐ ผกาย​ ทอง​สกุ คุณ​วริ ะ​ยทุ ธ - เพ็ญแข - ​ยทุ ธ​พชิ ยั จันทร​คง คุณ​ประคอง กลิน่ ​บานชืน่ ​และ​ครอบครัวLee คุณจ​เด็จ - ชล​ภทั ริ นพ​เกตุ คุณช​นานาท ทรงสุร​เวทย คุ ณ ​อุทัย -คุ ณ ​อ านนท - คุ ณ ​อ นุ ​รุท ธ-คุ ณ​ อัญญา-คุณ​เท​วกิ า ทวี​โชติ คุณ​กลา​ตะวัน เขียม​ศริ ,ิ แชม พุม ​ตน ​วงศ คุณสุร​รตั น เลือ่ น​อาราม คุณ​กงั วาน คุณ​ทอง​สกุ มุง​ทอง คุณ​จรรยา ยรรยง​สวัสดิ์ คุณ​พนั ธ​นภิ า กลอม​กำเนิด คุณ​รงั ษ พิ​บรู ณ คุณ​บญ ุ ​เยีย่ ม ประนอม แยม​เมือง และ​ครอบครัว

คุณ​พร​ชยั ​ปภสร ผกาย​สกุ คุณอธิ​จติ จง​วไิ ล​เกษม คุณ​วนิ ยั จง​วไิ ล​เกษม คุณพอ​แหวน - แม​กลึง ​หงั สา​จะระ คุณ​สมบุญ แสง​สรุ ยี ​ว ชั ​ชรา​และ​ครอบครัว คุณ​วนั ทนา ภิรมย​เพรียว​และ​ครอบครัว คุณพอ​ต ๋ี แซ​เฮง -คุณแม​ตงั บวย แซ​ตง้ั คุณป​ ลูก -​มว ย - สม​พร พิรยิ ะ​ภาพ​สกุล,อรรถ​ พร-ธมล​วรรณ-ศุภ​รกั ษ ประเสริฐ​วงษ ครอบครัว​ปริสญ ั ุ​ตา​นนท คุณ​ชยั แฟง​มาก​และ​ครอบครัว คุณ​ทวี กา​รนิ ทร คุ ณ ​ศ ศิ วิม ล EDMUND LOUDON และ​ ครอบครัว​ประคอง​สขุ คุณธ​นา​สิทธิ์-ขวัญ​นันท-สามเณร นิธิ​นันทด.ช.จิต​พศิ ทุ ธิ์ สุธา​ศลิ ป​เรนเเพร คุณ​วรรณภา ฤทัย​สวัสดิ์ คุณ​บษุ ราภรณ - ภิญโญ สุทธิ​พทิ ย​ศกั ดิ​แ์ ละ​ ครอบครัว คุณ​มนัส​นนั ท พลายชุม คุณ​สมบุญ-คุณ​ปาง​ทอง กิง่ ​กา น คุณณ ​ ฏั ฐพ​ ร​นนท แจงป​ ระจักษ , คุณมน​ชนกช บัว​เพ็ญ , คุณ​อชั ฌา ​จนั ท​รตั น คุณ​ไพจิตร สุทธิธ​นกุล คุณ​ตรองก​อบ​พร ฟก​ชา ง คุณ​พร​ชยั ผกาย​ทอง​สกุ และ​ครอบครัว คุณ​รตั นา​ภรณ-คุณ​สมร-คุณส​ห​รดั แสง​สาร คุณ​ประเสริฐ ลาภ​ทพิ ย​สนุ ทร และ​ครอบครัว คุณ​ทวี​ศกั ดิ์ ตัง้ ​ทวีกลู คุณ​สกล​ชยั นิดา อดุล​ยา​นนท

xxคุณมัจฉารัตน์ พรหมมมา xxคุณนิรตุ ติ ผาสุข xxคุณธิตวิ ฒ ั น์-วรรณภา ฤทัยสวัสดิ์ xxคุณวิสทิ ธิ-์ ปาจรีย์ คุณนิรนั ดร xxคุณโชสิตา-บุญดอง-เป๋งเคีย้ ง ยาสุดะ และครอบครัว xxคุณโชสิตา ยาสุดะ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณวิชยั สุวรรณสินพันธุ์ xxคุณสาโรจน์ สิทธิเวช xxคุณกอบเกียติ - กนกภรรณ์ ภัคคพงศ์ คุย่ สมใจ xxคุณกาญจนา - จิรศักดิ์ -คณิต - คณา - สุขมุ มุทติ านนท์ xxคุณกรณ์ธนัตถ์ กิตติชยั ธนะกุล xxด.ช.ชานน เชาว์สนั ทัดกุล xxด.ช.ภัคณัฐ จันทรสมบูรณ์ คุณ​ประมูล หิน​เกิด คุณ​นาง​วราภรณ สุข​สงวน คุณ​อารีย แซ​เบ คุณว​รนิ ทร ส​ณ.วิชยั หวัง​ฤทธิ​ไกร​กลุ คุณก.สลาง บวร​พบิ ลู ย คุณ​ภาณี บวร​พบิ ลู ย คุณ​สกล​ชัย-นิดา-ณ​กมล อดุล​ยา​นนท,​ สามเณร​นนิ าท อดุล​ยา​นนท คุณ​กมล​รตั น ใต​ธงชัย คุณ​สม​รตั น ​กาญตระศิริ คุณ​กาญจนา ชน​สยอง คุณจิร​พรรณ นพ​วงศ ณ อยุธยา คุณ​กลั ย​กร หวัง​ใจ​สขุ คุณ​โงวเง็ก​เอ็ง​และ​ครอบครัว ,ชล​สทิ ธิ ์ วิบลู ย​ ศิร​กิ ลุ (ส.ณ.ชิน​จงั ) คุณ​ประกาย​วรรณ กิตติ​สจั จานันท คุณสุ​พร ​มหัทธน​โกวิท คุณ​ปรีดา​รตั น ​มหัทธน​โกวิท คุณ​องั คณา เทพษร คุณส​ชน ประเสริฐ​ยง่ิ ​และ​ครอบครัว คุณ​ดนัย ​จริ ะภา​พนั ธ​และ​ครอบครัว คุณ​โสภณ ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​จง​รกั ษ ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​ภกั ดี ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​กษมา ​จริ ะภา​พนั ธ คุณ​สม​ศรี ​จริ ะภา​พนั ธ ครอบครัว​ภาณุ​นงลักษณ ด.ช.อานน ตรีเนตร ด.ช.กาย​ธรรม แซจู คุณ​สำรวย แซจู คุณ​ สมเกียรติ เขา​ตระกูล ด.ช.ปฐม​มรรค แซจู และ​ครอบครัว ด.ญ.​เบญญ​ทพิ ย ดำ​รงค​ไทย


๑๖

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บุญกองบุญ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ​ คุณพ่อเซียะกิ้ม - คุณแม่เชียง แซ่ตั้งและครอบครัวธนะสมานโชค ​ พิศมัย เรืองรักษ์ลิขิต, กัลฯสมิธ ชัยรุ่งเรือง ครอบครัวพันธ์กัทลี ​ คุณประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์ ​ คุณประกอบ-ศรีจันทรา-กัญญา ใต้ธงชัย, คุณธนศักดิ์-ปารุส-กิติชัย สุระประเสริฐ xxโครงการสามเณรภาคฤดูรอ้ นรุน่ 10 พัสสารกิจ , Alan - Alisha lee xxสามเณรกฤษณ-คุณกาญจนา xxคุณสอง วัชรศรีโรจน์ xxพระเรืองศักดิ์ เตชวโร และกลุม่ แกว้ พุทธจักร xxพระอานุภาพ เขมสิทโฺ ธ xxสามเณรฐากรชูพงศ์ กลุ วัฒนช์ กู จิ , สามเณรเอกดนัย สงา่ ศรี, คุณกรัณย-์ สุภาพรรณ สงา่ ศรี xxพ.ท.หญิงจันทิมา อินทรทัตและบุตร-ธิดา xxคุณกิง่ แกว้ โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณจิตรา-ไกรสร อินทรพิบลู ย์ บริษทั เกรซ แกรนต์ โฮม จำกัด xxคุณณราวุฒิ ฑีฆาวัฒน์ และครอบครัว xxคุณณัฐสรวง วงศว์ ทัญญู xxอุบาสิกาถวิล วัตริ างกูล และกลุม่ บุญสหวาระ xxพ.ต.อ.หญิงสุนยี ์ หาญชัยวัฒน์ xxนาวาอากาศเอกพิเศษบุญมาก ทิมเกิด xxพ.ญ.กาญจนา ชัยกิตติศลิ ป์ xxคุณกนกรักษ์ แจม่ เนียม xxคุณกมลรัตน์ ใตธ้ งชัย xxคุณกรณธ์ นัตถ์ กิตติชยั ธนะกุล xxคุณกรุณา ลำดับวงศ์ xxคุณกฤษดา วาณิชชัชวาลย์ xxคุณกัญญา ใตธ้ งชัย xxคุณกาบแกว้ พงษอ์ ดุ ม xxคุณกุลนิดา กาญจนวรกิจ-สมพงษ์ อัจฉริยะอนุชน xxคุณกุลยิต จันทรศ์ รีชวาลา xxคุณเกา้ เพ็ง ศรีโลฟุง้ xxคุณเกียรติศกั ดิ-์ เพียงฤทัยนาคธรรมทายาทจิรพัฒน์-กิตติพฒ ั น์ แกว้ หลา้ xxคุณงามตา พจนกรโกศล xxคุณเงิน ดวงพร แชม่ สวัสดิ ์ นายมิตร นางคำ พงษส์ วัสดิ์ xxคุณจงกล-วีระ-ปยิ วรรณ นิยมวัน xxคุณจำเริญรัตน์ ผลบุญ xxคุณจิรการ ชาตะรูปะ xxคุณจิรวัฒน์ จำเริญวิทยากุล xxคุณจุฑารัตน์ ภวู เศรษฐ xxคุณจุฑารัตน์ รณ ุ เกตุ และครอบครัว xxคุณฉวีวรรณ มว้ น โฉม เฉลิมชัย หมัน่ ชัย ลมัยชิตร์ ฉลอมศรี xxคุณฉวีวรรณ วงศส์ วัสดิส์ รุ ยิ ะ

xxคุณเยาวมาลย์ แกว้ กุลปริญญา xxคุณฉัตร์สดุ า เบ็ญจนิรตั น์

xxคุณชนัญญา พันธก์ ทั ลี xxคุณชนานาถ ทรงสุรเวทย์ xxคุณชัยสิทธิ-์ สมคิด-ไพลิน ภักดีไทย xxคุณชาย-นัยนป์ พร ปริสญ ั ญุตานนท์ xxคุณชิมสิว่ ตัง้ - เอ็งยิว้ เลา้ และครอบครัวดำรงสินศักดิ์ xxคุณเชิดชัย ประทุม xxคุณณธีพฒ ั น์ โรจน์ธรรมวุฒิ xxคุณณรงคศ์ กั ดิ-์ ชาศริตฐ์ อมรรัตนธ์ ำรงค์ xxคุณดรุณ ี สุวศิ ษิ ฐพ์ งศ์ xxคุณดรุณี สุวศิ ษิ ฐพ์ งศ์ xxคุณดาวรุง่ ทองอรา่ ม xxคุณตุ๊ ปนิ่ ทอง xxคุณเตียเลีย้ ง แซเ่ ตียว xxคุณเตีย่ สิงหโ์ ต-แมน่ อ้ ย โอสถประสิทธิ์ xxคุณทองกร บรรจงปรุ xxคุณทา เปรมประสิทธิช์ ยั xxคุณทิพย์ ญาณโสตถี xxคุณธนวัน ถวิลวิสาร xxคุณธนศักดิ ์ สุระประเสริฐ xxคุณธนัญญา งามพจนวงศ์ xxคุณธนารัตน์ คงวัฒนานนท,์ ฤทธิรณ ศิรสิ ทิ ธิพ์ ทิ กั ษ์ xxคุณธนาวีร-์ เฉลิมชัย-ทิพสินี วัฒนบูรณช์ ยั , คุณทิพยร์ ดา พงษธ์ นรักษ์ xxคุณธีรพงษ์ สภุ าพรรณวดี xxคุณนธันตว์ ชิ ญ์ สขุ สำอางค์ วชั รี โสธรชัย xxคุณนัยนา คำนึง xxคุณนานา ลิว่ และครอบครัว xxคุณน้ำทิพย์ นาคแสนนันท์ xxคุณบุญภาวรรณ - ชลดา ออ่ งสุวรรณ (มี.ค. - เม.ย. 2553) xxคุณบุญมี หลอ่ แหลม xxคุณบุญสม คุณอำไพ เขียนเสมอ xxคุณบุณยวีร์ เอือ้ ศิรวิ รรณ, คุณสนธยา ชัยศิร,ิ คุณกมลวรรณ บุญยืน xxคุณบุตรี เกตุจรูญ xxคุณประกอบ-ศรีจนั ทรา ใตธ้ งชัย xxคุณประชุม ปราณี ภาคอรรถ xxคุณประดิษฐ์ อนันตศ์ ริ ปิ ระภา xxคุณประยุทธ-์ อารีย-์ กนกวรรณ หลายอำนวย

xxคุณประหยัด วงษพ์ ริ า xxคุณปลูก-มว่ ย-สมพร พิรยิ ะภาพสกุล, อรรถพร-ชมลวรรณ-ศุภรักษ์ ประเสริฐวงษ์ xxคุณปวรดา จิรานุภาพ xxคุณปนั นิภสั ร์ ใตธ้ งชัย xxคุณปึงหยุย และคุณเองไฉ่ อทุ ศิ บุญโดย คุณสายัณต์ เปรมชัยพร xxคุณพนมกร กุมมาลือ xxคุณพนัส จันทรังษ์ และครอบครัว xxคุณพรทิพย์ เกือ้ ทิพย์ และครอบครัว xxคุณพรรณี มัง่ คัง่ xxคุณพันธน์ ภิ า กลอ่ มกำเนิด xxคุณพิชยั มณีโชติ, คุณเสาวลักษณ-์ สามเณรภัคณัฐ-ด.ช.สิรภพ ทองอำภา xxคุณพินชัย วิบลู ยศ์ ริ กิ ลุ และครอบครัว (ส.ณ.ชินจัง) xxคุณพินจิ อังสุนทรสฤษดิ์ xxคุณพีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ และหมูค่ ณะ xxคุณภุชงค์ เหล่าปราณ - อรอนงค์ เอกชูเกียรติ xxคุณมนชนกช-วารีรตั น-์ นอ้ งชนวีร์ xxคุณมะลิวรรณ์ ยงกระสันและครอบครัว xxคุณมาลี ประภาวัตและครอบครัว xxคุณแมส่ ริ ิ ศรีบญ ุ ญารักษ์ xxคุณรัชพล-ธนัตถ-์ณชั ชา จงเจริญศิริ xxคุณรัตนาภรณ-์ สมร-ทรงพล-สหวัต แสงสาร xxคุณละออ ทองเพชร xxคุณลัคนา-ธนิตา-นันทวัฒน์ ธนพัฒนเ์ จริญ, คุณกรณพ์ พิ ล ธนพัฒนเ์ จริญ xxคุณวรรณภา สุธาธารตระกูล, คุณภูรสิ ร์ ขำพลับ xxคุณวันเพ็ญ โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณวาสนา - ไกรยง ธนยงพิบลู xxคุณวิภา ปลัง่ วุฒกิ ลุ xxคุณศรีจนั ทรา ใตธ้ งชัย xxคุณศศิธร สุรชัย ธีรมิตร สมเกียรติ ศุภเชษฐ์ เดชาไกล และครอบครัว xxคุณศุภานัน อนันตม์ าวีนสุ รณ์ xxคุณสมชาย-โกสุม ชุมศรีและครอบครัว xxคุณสมชาย-เขมจิรา-ด.ช.รชต (นอ้ งสตางค)์

xxครอบครัวเตชะทวีวฒ ั น์ xxมูลนิธสิ งา่ มิลนิ ทสูต xxคุณพิมพ์ใจ ทิสยากร

xxคุณประภาว์ศรี ใตธ้ งชัยไกรวุฒิ xxคุณปริญญา ใตธ้ งชัย xxคุณพรเพ็ญ-นิตยา โตศิรพิ ฒ ั นา

ตันติพงศา xxคุณสมนึก คุณสมพงษ์ สมบูรณว์ รรณะ xxคุณสมบัต ิ โอว่ เจริญ , อมราวดี ศรีเชียงสา xxคุณสมรัตน์ กาญตระศิริ xxคุณสมรัตน์ กาญตระศิริ xxคุณสมศรี วังสรานุวตั ถ์ xxคุณสมศุข เทียมปฐม xxคุณสรวิศ มนัสวานิช xxคุณสาธิต-โชติกา บ่ ญ ุ รัตนบัณฑิต และครอบครัว xxคุณสำราญ พรธิสาร xxคุณสิรมิ า สิงหส์ วุ รรณ xxคุณสุจนิ ต์ จา่ ภา, นาคธรรมทายาท โสภณัฐ-ภควัต จา่ ภา xxคุณสุชาติ พูลทาจักร์ xxคุณสุธาสินี สุวชิ าดา สุจติ ตา เดน่ ดวง ธรรมรักขกุล xxคุณสุภาภรณ์ ชยั สภาวรวงศ์ xxคุณสุรพงษ์ ชกู จิ กุล xxคุณสุรยี ์ คลา้ ยแผน และบุตรหลาน xxคุณสุรรี ตั น์ สขุ วัฒน์, ด.ช.ณัฐวัฒน์ อภิชติ ปติ พิ งศ์ xxคุณอนุกลู โลว้ ชิ ากรติกลุ , คุณสุรยี ์ สกุ ใส xxคุณอภิญญา พันธุเบญผล และครอบครัว x xคุณอมิตา-ธัญญน์ ธิ -ิ ภัทรกร ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxคุณอินทิรา บุนนาคและครอบครัว xxคุณอุดมชัย-ปราณี จารุวฒ ั นาการ และลูกหลาน xxคุณอุทยั ชูชนิ ปราการ xxกลุม่ ทุง่ ครุรวมใจ xxกลุม่ มัชฌิมาและคณะญาติมติ ร ภาคนครหลวง 4 xxยุวธรรมทายาทเอกสุวชั ร์ (บอมบี)้ , คุณภัสศรณ์-ธนะสิทธิ์ ประเสริฐลักษรี และครอบครัว xxยุวธรรมทายาทเอกสุวชั ร์ ประเสริฐลักษมี xxยุวธรรมทายาทกฤติน บวรพิบลู ย์ พรอ้ มครอบครัวและญาติมติ ร xxยุวธรรมทายาทคุณชั ญ-์ วีรภัทร นามสวน พรอ้ มทัง้ คุณพอ่ -คุณแม่ และคุณยาย

xxยุวธรรมทายาทภาธร สดากร กุฏิ 4 และครอบครัว xxยุวธรรมทายาทรัฐกร อาจงานหลวง xxยุวธรรมทายาทศุภากร หิรญ ั ศรี และครอบครัว บา้ นก๋งชัย จ.ระยอง xxยุวธรรมทายาทสิทธิพล ไทยเจริญ xxด.ช.กฤษฎี-กฤษมงคล ศิรโิ วหาร xxด.ช.คุณานนต์ สบื จากโกสีย์ xxด.ช.จารุกร สุขจิตต์ xxด.ช.จิรพัฒน์ เอกชูเกียรติ xxด.ช.เจนธรรม เตชะอุบล และครอบครัว xxด.ช.ทักษิณ ทิพยเ์ พชร และครอบครัว xxด.ช.ธนพล-วัชรพงษ-์ ศุภวิช สงทอง xxด.ช.ธนภูม-ิ ณัชพล สุขสวา่ ง xxด.ช.ธนวัฒน์-คุณนพพันธุ-์ ชุตกิ าญจน์ ชะเอมเทศ, วรัช เข็มเพชร xxด.ช.ธาตรี ไกรทอง และครอบครัว xxด.ช.ธีรภัทร บุราสิทธิ์ และครอบครัว xxด.ช.นที อนันตส์ กุลชัย และครอบครัว xxด.ช.นภัส ศรีจนั ทรด์ ร xxด.ช.บันวีร์ แพงมาก xxด.ช.ผกาย ทองสุก และครอบครัว xxด.ช.พิทวัค คุณยศยิง่ xxด.ช.พิทวัส, คุณพอ่ เจริญ, คุณแมพ่ รรณี คุณยศยิง่ xxด.ช.พีระพจน์ สนั หาธรรม xxด.ช.ศุภกร จารุวฒ ั นาการ , ด.ช.วรินทร หวังฤทธิไกรกุล xxด.ช.ศุภวิชญ์ สขุ สงวน กุฏิ 3, คุณแมว่ ราภรณ-์ คุณยายแดงตอ้ ยคุณนา้ รัชฎา xxด.ช.สิปปภาส การินทร์ xxด.ช.สิรศิ กั ดิ์ แกว้ วรรณ พรอ้ มญาติมติ ร xxด.ช.สุเมธ ตาแกว้ (กอ้ ง) และครอบครัว xxด.ช.สุวพิชญ-์ กิตติภณ นอ้ ยสุวรรณ และครอบครัว xxด.ช.อภิชา ศิรวิ รรณางกูล (นอ้ งเพิรท์ ) กลุม่ 4 xxด.ช.อัคคณัฐ-ธัญรัศมี-สมหมาย รัตนว์ งศเ์ วช xxด.ญ.สิคริน อินทจาร และครอบครัวศรีสงคราม

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บ ุ ญ สรา ง​กุฏิ​บูชา​คุณ พระ​ภาวนา​ว ิริยคุณ xxคุณณัฐพงศ์,นวลพรรณ นุชรักษา

xxคุณสมพจน์ จันทร์เดช

รายนาม​ผ ู ​ร วม​บ ุ ญ กองบุญ ​อ ุปกรณ​ครัว xxคุณมนู-วรรณพร-วรรณนรี-พิมพวรรณ ไตรเนตร xxกลุม่ ใจแกว้ นครปฐม xx คุณแม่เล็ก คำพา และหมูค่ ณะ xxคุณORRAYA PERSSON

xxคุณยาใจ อือ้ สัมพันธกิจ xxบริษทั เซาท์เทิรน์ โปรคอนสตรัคชัน่ จำกัด

xxคุณCHUTAWAN PERSSON xxคุณปรีชา - ศศิวฒ ั นา - ปิยะดา อุกะโชค

xxคุณอรุณ จันทร์เดช xxคุณเมษา จันทร์เดช

xxครอบครัวเตชะทวีวฒ ั น์ xxคุณยุพารัตน์ จันทร์เดช xxคุณธวัชชัย จันทร์เดช


๑๗ xxพระณฐกร โชติชโย และญาติมติ ร xxพระวิชยั จิตตฺ ทนฺโต และญาติมติ ร xxคุณกัณฐาภรณ์ ตนั ติพบิ ลู ทรัพย์ xxคุณจินตนา นาคะพันธุ์ xxคุณธัชชัย - ราวรรณ แกน่ มณี xxคุณนิรตุ ติ-ศุภางค-์ อุดม ผาสุข xxคุณบัณฑิต - พุฒซอ้ น - กุลนาถ ธีรเมธ มีสมเพิม่ xxคุณชากร สมบูรณส์ ขุ xxคุณจิตรา แซจ่ ง xxคุณไพรัตน์ บรู ณะชาติ xxคุณกฤษฎา เอีย่ มตะโก xxคุณระเบียบ - ทวีศกั ดิ์ ทิพโกมล

xxคุณสาโรจน์ - พจนา เลิศภัทรสิริ และ ครอบครัว xxคุณศุภาพร จันทรศ์ รี - ไพรัช - ภาณุพงศ ์ โรจนวัชร xxคุณสุพร เหรียญนุกลู xxคุณเสริมสุข ไวยวงษ์ xxคุณจันทิรา โกมาสถิตย์ xxคุณสุนนั ท์ ศริ ริ ตั น์ xxคุณเพ็ญศรี ไชยยันบูรณ์ xxคุณทองกร บรรจงตรุ xxคุณกัลยกร หวังใจสุข xxศูนยอ์ ำเภอบา้ นสรา้ ง xxอุบาสิกาเเกว้ วัดพันธศ์ รี

xxคุณพิมลพรรณ ฉันทาดิศร xxคุณวงศกฤติ กระจา่ งสนธิ์ xxคุณโสภณ ฉัตรนุเคราะห์ xxคุณนิธศิ ฏิ ฏ์ มนิ ตาไพสิฐ xxคุณธนพร เอกชูเกียรติ xxคุณศิรนิ นั ท์ กาญจนาคม xxคุณนิธชิ ม กัญจนานนท์ xxคุณจงภิญโญ-วชิรา-จิรภัทร-กรวิชญ์ วัฒนรังสรรค์ xxคุณสมบัต ิ ลิม่ สุวฒ ั นาพงษ์ xxคุณณรงคฤ์ ทธิ์ ไกรเพ็ชร xxคุณกมลวัน บุญโต xxคุณกาญจนา ชนสยอง xxคุณธวัช

xxพ.ต.หาญ-ลำใย-พันธิภา-ศิรขิ วัญ ขุมเพ็ชร์ xxคุณปฐมาภรณ์ - ภรภัค - เจนณัฐฐา พรอ้ มคณะ รัตนสูรย์ xxน.ต.ปรีชา-คุณดวงเดือน-สิรภพ-ปุญญิศา xxคุณมณีรตั น์ คงคาล้ำเลิศ และครอบครัวทองอำภา xxคุณพรหมธร-อภิชา ศิรวิ รรณางกูล , xxคุณกนกชลธร เกตุเสก โชติกา รสชืน่ xxคุณสุภคั ณิช ไวศยารัทธ์ xxครอบครัวสุนทรารชุน xxคุณวิไลวรรณ ไชยฤทธิ์ xxคุณอารีย์ สทุ ธิธนภิญโญ-กัลยาณมิตร xxคุณสุวรรณี - ชลทิชา มูลนางเดียว xxคุณสุวรรณี พิรวัฒนกุล xxคุณวาสนา สะมะเขือ พรอ้ มหมูค่ ณะอ. xxคุณมาลิน ี ชว่ ยปลอดและครอบครัว xxคุณจำเริญ+ศิรพิ รรณ สัจจามรรค ศรีมโหสถ xxคุณจินตนา แซห่ ลี-เลีย่ งกี ่ แซเ่ ลีย่ ง xxคุณงาม ดาวเรืองและครอบครัว และครือญาติ xxคุณทองเต็ม สมัครการ และ ครอบครัว xxคุณวันทนีย์ หาญวิญญู และครอบครัว xxคุณชนาภัณฑ์ เอกชูเกียรติ xxคุณเสริมสุข ศุภชีวะ

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญ ​กองบุญ​สรา ง​ธรรม​วิถี ​ นายแพทย์ฉตั รชัย ศรีบณ ั ฑิต xxคุณจวน-พิน-จอห์น-ไมค์ ทะรารัมย์ xxคุณวิโรจน์ อรอุมา

​ คุณนิตยา จรุงจิตต์ คุณวิภาส รักสกุลไทย, อนงนุช ช่วงรังษี

คุณพรภินนั ท์ - พัณณช์ ติ า แสนทวีสขุ

คุณมลิวลั ย์ วชิระ - ชุลพี ร ช่วงรังษี

คุณพิศวง-ทองอินทร-์ สุทนิ -สุฑาทิพย์ จันทรเ์ พ็ญ และครอบครัว

คุณสุกญ ั ญา ยุซิ

คุณเกรียงไกร ฐิตา เจียรไพโรจนแ์ ละบุตรธิดา

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญ ​กองบุญ​ที่ด ิน xxพระวัชรินทร์ ปญฺญนิ โฺ ท , คุณณัชชารีย-์ คุณธัญญน์ ธิ ิ ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxนาวาตรีหญิงบุญเยีย่ ม , คุณพอ่ ขาบ, คุณแมท่ องอยู่ สบื จากโกสีย์

xxร.อ.หญิงพัทนรินทร์ เสกกล้า,พ.อ.อ.กฤษณ์ จันทราช xxน.อ.มนตรี จีระปญ ั ญา xxน.ต.ปรีชา ทองอำภา

xxคุณสิงหโ์ ต เตชะอังกูรและครอบครัว xxคุณณิชานันทร์ จารุสงิ ห์ xxคุณธนวรรณ เตชะอังกูรและครอบครัว xxคุณฉวีวรรณ-คุณสุพจน์

แกว้ วิมลและครอบครัว xxคุณจินตนา พระทรงยศ ,สุธดิ า ,สุนสิ า ,สุพชิ า โชติโท xxคุณจีระดา โคตรอาสา

xxคุณประกายวรรณ กิตติสจั จานันท์ xxคุณขาไน้ แซต่ ง้ั และครอบครัว xxคุณสมศรี จิระภาพันธ์

รายนาม​ผู ​ร วม​บ ุ ญ ​กองบุญ​บวช​สามเณร​ภาคฤดูรอน xxคุณชัชวาล-ปิน่ มณี พันธ์กทั ลี xxกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฮ่องกง xxคุณพรเพ็ญ-นิตยา โตศิรพิ ฒ ั นา xxพระมหาประสาร วชิรชโย , คุณแมจ่ นั ทรจรัส ธรรมวัฒนะวะสุ xxสามเณรสุวพิชญ-์ กิตติภณ นอ้ ยสุวรรณและญาติมติ ร xxสามเณรพงศกร พิมพภ์ กั ดิ์ xxสามเณรจักรชลัฐ งามคณะ xxสามเณรกฤตนัย เอกรักษาศิลปช์ ยั และครอบครัวสามเณรสุวรรณ พีระชัย xxพล.อ.หวัฒนา-อนิญญา คลา้ ยจำนง xxพ.อ.บารมี-ดวงใจ แหวนเพ็ชรและครอบครัว xxร.ต.เวทยส์ กล ไชยยศ พรอ้ มครอบครัว xxคุณวีระ - สนม - กรัณย์ - สุภาพรรณ สงา่ ศรี xxคุณพลวัฒน์ - จินตนา สดากร และครอบครัว xxคุณสมหมาย รัตนว์ งศเ์ วช xxคุณชาย - นัยนป์ พร ปริสญ ั ญุตานนท์ xxคุณอำพรรณ ถิรโสภี (รว่ มบุญภัตตาหาร) xxคุณศิรวิ รรณ วังประเสริฐกุล และครอบครัว xxคุณสากล ศรีเดชสุขแสงและครอบครัว xxคุณจรรยา ยรรยงสวัสดิ์ xxคุณนางสุภรี ์ มโนวรกุล xxคุณเกียรติศกั ดิ ์ - เพียงฤทัย แกว้ หลา้ xxคุณอมร - นุชจรี -ด.ช.ณรงค์ศกั ดิ์ - ชาคริตฐ์ - ด.ญ.กัญญารัตน์ อมรรัตนธ์ ำรงค์ xxคุณสงา่ หาญศิรสิ วัสดิ์ xxคุณสุภาวดี อัศวศิรวิ ลิ าศ xxคุณนิพาพร - ด.ญ.พรนิภา เจริญวิเศษศิลป์

คุณอรุพงษ์ - ภัทธิรา วิมลสุขนพรัตน์ พ.ต.ท.อภิชวน แก้วรอด คุณอรุณ จันทร์เดช คุณประดิษฐ์ อนันต์ศริ ปิ ระภา xxคุณสงา่ หาญศิรสิ วัสดิ์ xxคุณสมศักดิ ์ - มุกดา ศรีจนั ทรด์ ร, อานนท์ - พนิชา ศิรสิ วุ ฒ ั น์ xxคุณบุณยวีร์ เอือ้ ศิรวิ รรณ และคณะญาติมติ ร xxคุณสมยงตค์ จนั ทรเ์ ต็มดวง ขวัญชนก คุม้ ดี xxคุณมนัสนันท-์ ไกรพิชญ์ สชุ าติกลุ วิทย์ (รว่ มบุญพัดลม) xxคุณอำนวย - บุญลือ อินทพิฆย์ และครอบครัว xxคุณวิมลนันท์ ชา้ งภูวนิชย์,มยุรี เหลืองออ่ น xxครอบครัวกิง่ กา้ น-สาเจริญและญาติๆ xxคุณนุชนาฏ แกน่ เรืองและครอบครัว xxคุณสงัด-สุจติ รา-สุกญ ั ญา-จันทรง์ าม จีนเกิด xxคุณสิรมิ า สิงหส์ วุ รรณ xxคุณสุนนั ท์ ศิรริ ตั น์ xxคุณภัคณัฐ จันทรส์ มบูรณ์ xxคุณสุรพล อุน่ จิตต,์ เชิดชัย-เทิดชาย ประทุมและครอบครัว xxคุณเหียบ - ปวีณา มนัสวานิช,กิตติภพ เกิดแยม้ และครอบครัว xxคุณนอ้ มจา่ กิตติโชติพาณิชย์ xxคุณวรรณา เทียนทองดี xxคุณสมใจ เบา้ จังหาร xxคุณปญ ั ญา ชนัดดา ชุมสาย ณ อยุธยา และครอบครัว xxคุณมานิตย์ ปญ ั หา และคณะกลุม่ บา้ นเขาขาด xxคุณเพ็ญศรี วัฒนจึงโรจน์ xxคุณลมอ่ ม และคณะกัลยาณมิตร xxคุณชัยรัตน์ - สมหมาย วัฒนเชาวนพ์ สิ ทุ ธิ์

คุณวันเพ็ญ โตศิรพิ ฒ ั นา คุณกิง่ แก้ว โตศิรพิ ฒ ั นา คุณศราพก-จิราวรรณ-วิพธุ พร-กฤติน บวรพิบลู ย์

xxคุณนิสา แกน่ เรือง xxคุณกนิษฐา สาระสิทธิ์ xxคุณธนวัฒน์ จทุ องและครอบครัว xxคุณภาษิต - ภานุ ทรัพย์ประดิษฐ์,มาลี กังสรานุวตั ถ์ xxคุณมนตรี - เบญจมาศ กังสรานุวตั รแ์ ละครอบครัว xxคุณสมชาย - สุวมิ ล - มาลินี กังสรานุวตั ถ์ xxคุณบุญยัง - ดวงกมล,วันชัย ชุชยั คุปต์ สวนทองและครอบครัว xxคุณวัชรินทร์ สหพัฒนประเสริฐ xxคุณอำนวย พงษ์สวัสดิ์ (คุนยายสามเณรชินจัง/ชลสิทธิ์ วิบลู ยศ์ ริ กิ ลุ xxคุณกัลยกร หวังใจสุข xxคุณเฉลิมชัย-ทิพยสิน-ี ธนาวีร์ วัฒนบูรณช์ ยั xxคุณภุชงค์ เหลา่ ปราณ,อนงค-์ สุคณา เอกชูเกียรติ,สุนสี า สกุลลีลากร xxคุณจำลอง สุขพืชกิจ xxคุณสิน ซีบรุคส์ xxคุณพิชยั มณีโชติ xxคุณยายเหรียญ สีเทา-พอ่ นุน่ แมเ่ กน้ และครอบครัวสุขสวัสดิ์ xxคุณกฤศ - ศจีพมิ พ์ รตั นสูรย์ xxคุณพันธน์ ภิ า กลอ่ มกำเนิด xxคุณพิศษิ ฏ์ - นิธนิ นั ท์ - ภูมวิ รินทร์ ณัฏฐช์ ดุ า สิทธิภาณุพงศ์ xxคุณใบ-้ เฮียง-เลขา กนิษฐกุล xxคุณสุนภี รณ์ บบุ ผัน xxคุณประชุม แสงผล xxคุณพรชัย บุญทำนุก xxคุณณัชชารีย์ - ธัญญน์ ธิ ิ ทรงพลนิธวิ ชั ร์ xxคุณศิรภิ าวรรณ ศิรอิ าภาวงศ์

xxคุณธีระชัย-อรินา-ชเทียนเทพ-เทียนทิพย-์ เทียนศิริ บุญโชควิทรู xxคุณวนิดา ศิรสิ วัสดิ์ และบุตร xxคุณอุไร สิทธิเขตร xxคุณจิรวัฒน์ จำเริญวิทยากูล xxคุณธัญรัศม์ รตั นว์ งคเ์ วช xxคุณเพชรมินิ เอีย่ มสะอาด เชษฐา โสดามรรค xxคุณมะเฟอื ง สกุลไทย xxคุณปภสร ผกายทองสุก นงลักษณ์ เดชาสิทธิรกั ษ์ xxคุณกิตติ - อังคณา - ชวันรัตน์ จารุสริ วิ ฒ ั น์ xxคุณสอน - จันทร์ พลู โอษฐ์ xxคุณสมหมาย - สุวรรณ สุวรรณสิงห์ xxคุณธงชัย - อำนวย ดวงดอกไม้ xxคุณพลวัฒน์ สาดกร และครอบครัว xxคุณพสก - ญาณิศา - ฉัตรทวา ทองระวา xxคุณประเสริฐ ปัทมา กฤตพงศ์ ธีรพันธ์ พีระ ภัทรชัย มารวย เพ็งทวี xxคุณมันสนันท์ พลายชุม xxคุณคุณประเสริฐ-ปทั มา-กฤตพงศ-์ ธรีพนั ธ-์ พีระ-ภัทรชัย-มารวย เพ็งเเกว้ xxคุณพัชรี ฑีฆคีรกี ลุ และครอบครัว xxคุณศิรพิ ร เรืองหิรญ ั หมูค่ ณะ xxคุณเอกสิทธิ์ ฉวานนท์ xxคุณสุรนิ นั ท์ กมั พูศริ ิ และครอบครัว/ สุกญ ั ญา ปลัง่ วุฒิ และครอบครัว xxคุณรวิ สรรคศ์ ริ กิ ลุ xxคุณสัญชัย-มาลีวรรณ ลีโทชวลิต xxคุณกฤษฎา เนือ่ งมัจฉา และครอบครัว xxคุณอักษัก ลักษณลมา้ ย,จุฑามาศ วีระวงษ์ xxคุณจุฑาพร โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณมานิตย-ชูจติ ร ปํญญาและครอบครัว xxคุณนิภา ชีพฒ ั น์

xxคุณสายทอง สีขนทอง xxคุณนิทรา มณีกรธรัช xxคุณสุเกีย้ ว - อุทยั แซโ่ คว้ xxคุณศิษฏิ ตริตรอง xxคุณนลพรรณ ไกรทองและครอบครัว xxคุณอิว่ เฮง-วิภา-ลลิมา-ภคพล แซป่ งึ xxคุณระเบียบ - ทวีศกั ดิ์ ทิพโกมล xxคุณอาทิตย์ - พุดตาล หักทะเลและครอบครัว xxคุณมาลี วังสรานุวตั ถ์ xxคุณชัย แฟงมากและครอบครัว xxคุณพิน เพชรพิชยั xxคุณสุภกิณห์ - สุวรรณกร ศรดอก xxคุณรัชนี พิบรู ณ์ และครอบครัว xxคุณวิสทิ ธิ-์ ปาจรีย์ คณ ุ นิรนั ดร (รว่ มบุญภัตตาหาร) xxคุณอัศวิน โตศิรพิ ฒ ั นา xxคุณพันอนันต์ เหมือนจิต xxคุณฐิตวิ ฒ ั น-์ วรรณภา ฤทัยสวัสดิแ์ ละครอบครัว xxคุณสกลชัย - นิดา - ณกมล อดุลยานนท์ xxคุณนิตพิ งศ-์ สุมณีย์ สรุ ยิ ะไชยากร xxคุณสมรัตน์ กาญตระศิริ xxคุณดวงเดือน ทองอำภา xxคุณสมพงษ-์ จริยา-ศภกิตติ-์ วรเกียรติ จำปาโพธิ์ xxคุณจิรฎั ฐ์ - สุประวีน์ - พลอยนารี หมืน่ ชาญทิพย์ xxคุณพิมลพรรณ ฉันทาดิศร xxคุณอนุสาร-ชดชอ้ ย พาทีทนิ xxคุณธัชชัย - ราวรรณ แกน่ มณี xxคุณวรรณี พลเยีย่ ม xxครอบครัวกาญจนพันธ์ xxครอบครัวฮะฮัว่ เฮง xxศูนยค์ มุ อง ฉะเชิงเทรา (ขา้ งสถานีรถไฟ) xxด.ช.อัครวิช ญ-์ นายปณ ั ณธร และครอบครัว คำแกว้ xxด.ช.ธนพล เฉิน


รวมอนุโมทนา โดย

08-6387-3185

าของที่ดิน บริษัท เค.ยู. เอ็น กรุป จำกัด สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท คุณเกียรติชัย ลอจักรชัย www.kungroup.co.th เจ(กรรมการผู จัดการ) 36/14-15 ม.2 แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. โฉนด 134018 เนื้อที่ 25 ไร 80 ตร.ว. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 44/2551 เริ่มสราง ธ.ค. 2550 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ธ.ค. 2553


ขอเชิญทุกท่านร่วม

ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพิ่มเติม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ปจจุบัน​­งาน​­พระพุทธศาสนา​­ได​­ขยายตัว​­ไป​­อยาง​­รวดเร็ว โดยเฉพาะ​­โครงการ​­อบรม​­เพื่อ​­ฟนฟู​­ศีลธรรม​­โลก เชน โครงการ​­อุปสมบท​­หมู­แ​ สน​­รูป โครงการ​­อบรม​­อุบาสก​­อุบาสิกา​­แกว ฯลฯ ทำให​­สถานที­อ่​ บรม​­ที่​­มี​­อยู​­เดิม​­ไม​­เพียง​­พอที่จะ​ ­รองรับ­จ​ ำนวน​­ผู​­มา​­อบรม​­ที่​­เพิ่มจำนวน​­มากขึ้น­อ​ ีก​­หลาย​­เทาตัว ทางศูนย​­การ​­ศึกษา​­เขา​­แกว​­เสด็จ จึง​­จำเปน​­ตอง​­ขยาย​­พื้นที่​­เพื่อให​­เพียงพอ​­ตอ​­การ​­ใชงาน​­ได​­อยาง​­ทั่วถึง จึงขอเรีย นเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสรางศูนยฝกอบรมเพิ่มเติม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โดยสามารถ รวมบุญเป็นกองบุญไดดังนี้ ตารางวาละ ๑๒๕ บาท งานละ ๑๒,๕๐๐ บาท (๑๐๐ ตารางวา) ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๔๐๐ ตารางวา)

สอบถาม​เพิม่ เติมไ​ดที่ ๐๘-๕๑๓๑-๗๗๗๗ หรือท​ กุ ว​ นั อาทิตย ที่​เสา M๘ สภา​ธรรมกาย​สากล วัด​พระ​ธรรมกาย ทาน​ที่​สะดวก​โอน​ปจจัย​ผาน​ธนาคาร สามารถ​โอน​ไดที่​ ธนาคาร​กสิกร​ไทย ชื่อ​บัญชี พระ​มหา​มิญช พุทธิ​ธนสมบัติ เลข​ที่​ บัญชี ๔๘๔-๒-๑๒๓๗๘-๕

กำหนดการ​ทอดผาปา​ซื้อ​ที่ดิน​ฯ​ (จัด​ทอดผาปาทุกวันเสาร) ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินฯ ๑๕.๐๐ น. เสร็จพิธี

CALL CENTER : 02-831-1000, 08-5131-7777 E-mail : info@kkec.org / www.kkec.org / www.dmycenter.com

kkec news  

everything about kkec

kkec news  

everything about kkec