Page 1

‹πŸ™§ ‹Ë«U

Lucknow, February 26, 2011

«UÊß¡S≈U

www.lucknowlead.com

•◊ËŸÊ’ÊŒ— ‚ÈãŒ⁄UÃÊ ∑§Ë øÊ„UÃ

Ã⁄UÊ߸ ∑§Ê ‚ÊÒãŒÿ¸ - ¬¡ }

»Ò§‡ÊŸ ≈UÄŸÊ‹ÊÚ¡Ë- ¬¡ vv

¬Ê©ø ◊¥ ªÈ≈UπÊ Ÿ„UË -¬¡ vw

‹πŸ™§ ‡Ê„U⁄U ∑§Ë ¬˝◊Èπ ’Ê¡Ê⁄U •◊ËŸÊ’ÊŒ ∑§Ê ÷Ë •¬Ÿ ‚ÊÒãŒÿ˸∑§⁄UáÊ ∑§Ê ߢáÊ⁄U „ÒU– ÿ„UÊ° ∑§ √ÿʬÊ⁄UË •ÊÒ⁄U ÁŸflÊ‚Ë ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¬˝ÿÊ‚Ê¥ ∑§Ë ◊Ê¢ª ∑§⁄U ⁄U„U „ÒU–

¬¡ - | ‚ÊÁ»§ÿÊ ∑§Ê ◊∑§•¬ - ¬¡ v{


2

Á‹ÁS≈¢ U ª

Lucknow, February 26, 2011

Hospitals

Railways

Balrampur -0522-224040 KGMC -0522-265224, 268756 Vivekananda-0522-321277 Queens Mary-0522- 266007, 2258564 Gandhi Memorial and Associated Hospitals (Medical College)-Vice Chancellor-PBX-05222257450, 2257451 Noor Manzil Psychiatric Clinic-0522-2623967, 2282491 Trauma Center-0522-2258426 Ram Manohar Lohia Hospital-0522-2720399, 2720369, 2720456 Duffrin Hospital-0522-220051 Civil Hospital-0522-2239007

Enquiry-135, 0522-635481 Northern Railways Charbagh-0522-2385182 Computerized Reservation-13351330 Public Complaint-0522-22177911 Station Master (NR)-0522-2456380 Station Master (NER)-0522-2456303 Fare Enquiry-0551-155210

Airlines State Airline Sevices-0522-436504, 222911,437565,435780 Air India City Office-0522-2624618 Toll Free No.-1800-180-1407, 1800-227-722 Indian Airlines Airport-0522-436327, 436132 Chaudhay Charan Singh Amausi Airport0522-436793 JetLite Airport-0522-437771, 436188 Indigo Airlines-0522-2209643, 22049644

Roadways Charbagh Bus Stand-0522-434009, 450988 Kaiserbagh Bus Stand-0522-2622503 Alambagh Bus Stand (A.C)-9415049750 Alambagh Bus Stand (Ordinary)-05222458096 Awadh Bus Stand (Gomti Nagar)05222622427

Fire Station Alambagh- 0522-455555 Indira Nagar-0522-3488100 Bakshi Ka Talab-0522-312222 P.G.I-0522-440000 Chowk-0522-253100 Hazaratganj-0522-21444444, 222222 Electric Helpline Emergencies-1800-180-8752

Police Help -

∑§Ê ÁŒπÊÃÊ „ÒU, ¡Ê ’„ÈUà ‚ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •Ê¡ Ã∑§ ¬ÃÊ Ÿ„UË „ÒU– ß‚ œÊ⁄UÊflÊÁ„U∑§ ◊¥ ¤ÊÊ¢‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ∑§Ê ∞∑§ ◊Ê¢, ∞∑§ ¬àŸË, ∞∑§ ¬ÈòÊË •ÊÒ⁄U ∞∑§ ‚»§‹ ÿÊfÊ ∑§ L§¬ ◊¥ Œ‡ÊʸÿÊ ªÿÊ „ÒU– ß‚ ∑§„UÊŸË ◊¥ ◊ÈÅÿ ¬ÊòÊ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ •À∑§Ê ªÈ#Ê ∑§⁄U ⁄U„UË „Ò¥U ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄà ∑˝§ÁÃ∑§Ê ‚ãª⁄U ÃÕÊ ‚Á◊⁄U œ◊ʸÁœ∑§Ê⁄UË ÷Ë •Á÷Ÿÿ ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U– ß‚∑§ ÁŸŒ¸‡Ê∑§ π¡ÊŸ ¬Ÿ‡Ê⁄U ÃÕÊ ß‚∑§ ¬˝Ê«KÍ‚⁄U •Á÷◊ãÿÈ Á‚¢„U „Ò¥U– ÿ„U œÊ⁄UÊflÊÁ„U∑§ ◊¢ª‹flÊ⁄UU ‚ ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U Ã∑§ ¡Ë ≈UËflË ¬⁄U ⁄UÊà }—ÆÆ ’¡ ¬˝‚ÊÁ⁄Uà „UÊÃÊ „ÒU– ÿ„U œÊ⁄UÊflÊÁ„U∑§ xzÆ ∑§Á«∏UÿÊ¥ ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ Œ‡Ê¸∑§Ê¥ ∑§ ’Ëø ‹Ê∑§ Á¬˝ÿ „ÒU–

Substations Gomtinagar-0522-2393433 Indira Nagar (sec-21)-0522-2716450 Indira Nagar-0522-2712743 Ashiyana-0522-2423756 Alambagh-0522-2471202 Kapoorthala-0522-2326898 Jankipuram-0522-2361246 Aliganj-0522-2321934 Lalbagh-0522-2200622

Jal Sansthan Main Control Room-9838202526 Lalbagh Nagar Nigam Office-0522-2620196 Aishbagh Compound Jal Sansthan Office0522-2268917 Sector b-Aliganj-0522-2322424 Alambagh Chandernagar-0522-2726265 Indira Nagar (A block behind Convention Center)-0522-2346858 Rajajipuram (C block Pani ki Tanki) 05222418350

Police- 100

MOVIES ON TELEVISION

flË⁄UÃÊ ∑§Ë ‹Ê∑§Á¬˝ÿÃÊ ¤ÊÊ¢‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ∞∑§ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ‹«∏U∑§Ë ∑§Ë ∑§„UÊŸË „ÒU, ¤ÊÊ¢‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ∑§Ê ’ëÊU¬Ÿ ∑§Ê ŸÊ◊ ◊ŸÈ ÷Ë „ÒU– ‹ˇ◊Ë’Ê߸ ◊⁄UÊΔUË ’˝Ê„U◊áÊ ∑§Ë ’≈UË ÕË, ¡Ê ’ÊŒ ◊¥ •Êª ø‹ ∑§⁄U •‚ÊœÊ⁄UáÊ ‡ÊÊ‚∑§ ’ŸË– ©U‚∑§Ê •¢ª˝¡Ê ∑§ ‚ÊÕ ÿÈf •‚ÊœÊ⁄UáÊ ÕÊ ¡Ê •Ê¡ ÷Ë S◊⁄UáÊËÿ „ÒU– ©U‚∑§Ë flË⁄UÃÊ ∑§Ë •Ê¡ ÷Ë øøʸ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU ÃÕÊ ‹Êª •Ÿ∑§Ê¥ ¡ª„U ©U‚∑§ ©UŒÊ„U⁄UáÊ ŒÃ „Ò¥U– ¤ÊÊ¢‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ∑§Ë flË⁄UÃÊ •ÊÒ⁄U ‚Ê„U‚ ‚ ¬˝Á⁄Uà „UÊ∑§⁄U •Ÿ∑§Ê¥ flË⁄U ∑˝§Ê¢ÁÃ∑§Ê⁄UËÿÊ¥ ∑§Ê ¡ã◊ ÁŒÿÊ Á¡ã„UÊ¢Ÿ •Êª ø‹ ∑§⁄U ÷Ê⁄Uà ∑§Ê •¢ª˝¡Ê ‚ ◊ÈÄà ∑§⁄UÊÿÊ– ÿ„U œÊ⁄UÊflÊÁ„U∑§ ¤ÊÊ¢‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ∑§Ë flË⁄UÃÊ ‚Ê„U‚ •ÊÒ⁄U ’Á‹ŒÊŸ ∑§Ë ∑§„UÊŸË

Control Room-0522-229347 LESA No.-0522-220934

12:05AM 2:00AM 4:30AM 5:00AM 8:30AM 12:30PM 4:00PM 8:00PM 11:10PM

Kalyug Andar Baahar Super Gaane Souten Krodhi Golmaal: Fun Unlimited Dushmani: The Target 3 Idiots Terminator 3: Rise of the Machines

12:30AM 3:00AM 5:00AM 7:00AM 9:10AM 1:15PM 5:30PM 8:45PM 9:00PM

Paheli Chanchal Telemall Alibaba Police Officer Chalte Chalte Vaah! Life Ho Toh Aisi! Haste Raho Club Do Dooni Chaar

1:00AM Teleshopping 4:00AM Pravachan 5:30AM Teleshopping 8:30AM Kasoor 12:00PMEk Se Badhkar Ek

4:00PM 8:00PM

Chance Pe Dance Kabzaa - The Mafia Raaj

1:45AM 3:45AM 5:15AM 7:15AM 7:30AM 8:00AM 10:30AM 12:30PM 1:00PM 3:30PM 4:00PM 6:15PM 9:00PM 11:10PM

Mission to Mars Scary Movie 4 Hollywoodland In Studio Progressive Vision Mr. 3000 Snow Dogs Guthy Renker Roommates Hollywood Dailies Love Story King Arthur Just Like Heaven War of the Worlds

1:50AM 3:25AM 5:00AM 6:30AM 8:50AM 11:10AM 1:55PM 4:25PM 6:45PM 9:00PM 11:05PM

Bruce Almighty Danny the Dog Ruslan Marley & Me City Slickers Rain Man Platoon Alice In Wonderland Fame Hancock The Day the Earth Stood Still


Á‚≈UË

Lucknow, February 26, 2011

3

¡ÒÁfl∑§ πÃË - SÕÊÿË ©UãŸÁà ∑§Ê ∞∑§ ◊ÊòÊ ©U¬Êÿ ‹πŸ™§– ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ πÊŒ •ÊÒ⁄U „UÊÁŸ∑§Ê⁄U∑§ •ÊÚ»§ ßã≈U⁄UÁ¬˝ÁŸÿÊ⁄UÁ‡Ê¬ ≈˛UÁŸ¢ª ∞á«U «Ufl‹¬◊¥≈U ∑§Ë ÁflÁ÷㟠¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ∑§ê¬ÊŸ¥≈U ∑§Ê Áfl∑§Á‚à ∑§⁄UŸÊ ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§ ∑§ ÖÿÊŒÊ ¬˝ÿÊª ∑§ ø‹Ã ÷ÍÁ◊ ∑§Ë ÉÊ≈UÃË •äÿˇÊÊ „Ò¥U, ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ©UŸ∑§Ë ‚¢SÕÊ Á¬¿U‹ øÊ⁄U ∑§Ë ¬˝◊Èπ ªÁÃÁflÁœÿÊ¥ ◊¥ ∞∑§ „ÒU– ŸË◊ ∑§Ê flÎˇÊ „U⁄U ©Ufl¸⁄UÊ ‡ÊÁÄà ¬⁄U „UÊ‹ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ flÒôÊÊÁŸ∑§Ê¥ ∑§ ‚ê◊‹Ÿ ‚Ê‹Ê¥ ‚ ‹πŸ™§ ∑§ ŒÍ⁄U- ’ŇÊË ∑§Ê ÃÊ‹Ê’ ˇÊòÊ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ ÁflÁœ mÊ⁄UÊ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë Á◊≈˜UÔ≈UË ◊¥ ‹ª ¡ÊÃÊ „ÒU– ŸË◊ ∑§Ê ¬«∏U ◊¥ Áø¢ÃÊ ¬˝∑§≈U ∑§Ë ªß¸– ©UŸ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ Œ⁄UÊ¡ ∑§ ªÊ¢flÊ¥ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§⁄UŸ flÊ‹ Á∑§‚ÊŸ Á‡Êfl ¬˝Ãʬ ∑§„UÃ „Ò¥U Á◊≈˜UÔ≈UË ∑§Ë ©Ufl¸⁄UÊ ‡ÊÁÄà ∑§Ê πÃË ‚ Ÿ Á‚»¸§ πÃË, ¬ÿʸfl⁄UáÊ •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§ ‚¢‚ÊœŸÊ¥ πÃË ∑§Ê ¬˝◊Ê≈U ∑§⁄UŸ ∑§Ê Á∑§ ÿÁŒ Á’ŸÊ •Áœ∑§ •ÊÒ ⁄ U •ÁÃÁ⁄U Ä Ã ‹ÊªÃ ∑ § ’…∏UÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ¡‹ ‚¢øÿŸ ¬⁄U ¬˝ÁÃ∑ͧ‹ ¬˝÷Êfl ¬«∏UÃÊ „ÒU ’ÁÀ∑§ ߢ‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ÷Ë ß‚‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU– ©UŸ∑§ ∑§Ê»§Ë ŸÈ∑§‚ÊŸ ¬„È¢UøÃÊ „ÒU– ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ πÊŒÊ¥ fl •ŸÈ‚Ê⁄U ∑ȧ¿U ªÊ¢flÊ¥ ◊¥ „UË ©Uà¬ÊŒŸ ’…∏UÃÊ „ÒU ÃÊ ¬È⁄UÊŸ Ã⁄UË∑§Ê¥ ∑§Ê ’Œ‹Ÿ ∑§Ê ÷Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÿ„U ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ê ŒÈc¬Á⁄UáÊÊ◊ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ∑Ò¥§‚⁄U, ÁŒ‹ ∑§Ê Á∑§‚ÊŸ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ πÊŒ ∑§Ë ◊¥ ∑§Ê߸ •Ê¬ÁûÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚ ˇÊòÊ •ÊÒ⁄U ß‚∑§ ◊ÎŒÊ ∑§Ê •ê‹Ëÿ ’ŸÊÿ ŒÊÒ⁄UÊ fl ÁŒ◊ʪ ‚ê’ãœË ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ M§¬ ◊¥ ‚Ê◊Ÿ •Ê ¡ª„U ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§ ’Ê⁄U •Ê‚-¬Ê‚ÿ ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¥ Ÿ ß‚ ÁflÁœ ∑§Ê •¬ŸÊ ⁄UπŸ ◊¥ ÷Ë ‚„UÊÿ∑§ „UÊÃÊ ◊¥ ¬„U‹ ‚ „UË ¡ÊªM§∑§ Õ ∑§⁄U ©UãŸÁà ∑§Ë πÃË ∑§Ë ⁄UÊ„U ¬⁄U ¬„U‹ „UË •Êª „ÒU– ŸË◊ ∑§Ê ¬«∏U ⁄U„UÊ „ÒU– ¬˝∑§Ê‡Ê ‚¢‡‹·áÊ ∑§Ë ∞∑§ Ã⁄U»§ ¡„UÊ¢ „UÁ⁄Uà ∑˝§Ê¢Áà ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÷Ê⁄Uà •ÊÒ⁄U ©Uã„UÊ¥Ÿ ¡ÒÁfl∑§ πÊŒ ‚ ’…∏U øÈ∑§ „Ò¥U– fl„UË¥ ÷flʟˬÈ⁄U ◊Á„U‹Ê ‚◊Í„U ∑§Ë πÊlÊ㟠∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Êà◊ÁŸ÷¸⁄U „ÈU•Ê •ÊÒ⁄U ’…∏UÃË „UÊŸ flÊ‹ ‹Ê÷ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ‹ˇ◊ËŒflË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ Ÿ∞ Ã⁄UË∑§ ‚ πÃË Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê ’…∏UÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ¡Ÿ‚¢ÅÿÊ ∑§Ê πÊlÊ㟠©U¬‹éœ ∑§⁄UÊŸ ◊¥ ‚◊Õ¸ „ÈU•Ê ÷Ë ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¡ÒÁfl∑§ πÊŒ ∑§⁄UŸ ◊¥ ÖÿÊŒÊ ©Uà¬ÊŒŸ „UÊªÊ Á¡‚‚ ‚÷Ë ∑§Ê •ãÿ ¬«∏UÊ¥ ∑§Ë •¬ˇÊÊ ÖÿÊŒÊ •ÊÚÄ‚Ë¡Ÿ Á⁄U‹Ë¡ ∑§⁄UÃÊ „ÒU fl„UË¥ ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ ÖÿÊŒÊ ‚ ÖÿÊŒÊ •ŸÊ¡ ¬ÒŒÊ ∑§⁄UŸ ∑§ ‚ ÷ÍÁ◊ ∑§Ë ªÈáÊflûÊÊ ’ŸË »§ÊÿŒÊ „UÊªÊ– •ÊÒ⁄U flÊÃÊfl⁄UáÊ ∑§Ê ‡ÊÈf Á‹∞ Á‚¢øÊ߸, ©Ufl¸⁄U∑§, ⁄U‚ÊÿŸ, ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§ ∑§Ë ◊Ê¢ª ⁄U„UÃË „ÒU •ÊÒ⁄U ÷ÍÁ◊ ©Ufl¸⁄UÃÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÁŒŸÊ¥-ÁŒŸ ’…∏UÃË ªß¸– ŸÃˡß ÷ÍÁ◊ ∑§Ë ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ÷Ë ’…∏UÃË „ÒU– ˇÊòÊ ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¥ fl ª˝Ê◊ ¬¢øÊÿà ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ ◊¥ •’ ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¡ÒÁfl∑§Ë πÃË ∑§Ê ¿UÊ≈U Á∑§‚ÊŸÊ¥ Ã∑§ ‡ÊÁÄÃÿÊ¥ (©Ufl¸⁄UÊ ‡ÊÁÄÃ, ÷ÍÁ◊ªÃ ¡‹, »§‚‹Ê¥ ∑§Ë ß‚ Ã∑§ŸË∑§ ∑§Ê ©U¬¡) ◊¥ Ã¡Ë ‚ ∑§◊Ë •Ê߸– ‹∑§⁄U ©Uà‚Ê„U „ÒU– ⁄U‚ÊÿŸ,U ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑ •ÊÒ⁄U ©Ufl¸⁄U∑§Ê¥ ∑§ Á‡Êfl ¬˝Ãʬ •‚¢ÃÈÁ‹Ã •ÊÒ⁄U •¢œÊœÈ¢œ ¬˝ÿÊª ‚ ∑§„UÃ „Ò¥U Á∑§ ÿÁŒ Á∑§‚ÊŸ ∑§ ¬ÊÁ⁄UÁSÕÁÃ∑§ Á◊òÊ ¡Ò‚ Á’ŸÊ •Áœ∑§ •ÊÒ⁄U ∑¥§øÈ•Ê, ∑§Ë≈U, ÁÃËË, ◊…∏U∑§ •ÊÁŒ •ÁÃÁ⁄UÄà ‹ÊªÃ ∑§ ¬⁄U ¬˝ÁÃ∑ͧ‹ ¬˝÷Êfl ¬«∏UÊ •ÊÒ⁄U ÷Í¡‹ „UË ©Uà¬ÊŒŸ ’…∏UÃÊ ¬˝ŒÍ·áÊ ∑§Ë ªê÷Ë⁄U ‚◊SÿÊ ©Uà¬ãŸ „UÊ „ÒU ÃÊ ¬È⁄UÊŸ Ã⁄UË∑§Ê¥ ªß¸– „UÁ⁄Uà ∑˝§Ê¢Áà ◊¥ ‚¢∑§Ëáʸ ∑§Ê ’Œ‹Ÿ ◊¥ ∑§Ê߸ •ŸÈflÊ¢Á‡Ê∑§ •ÊœÊ⁄U flÊ‹Ë »§‚‹Ê¥ ∑§Ë •Ê¬ÁûÊ Ÿ„UË¥ „UÊªË– ¬˝œÊŸÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ SÕÊŸËÿ Á∑§S◊Ê¥ fl„UË¥ ÷flʟˬÈ⁄U ∑§Ë ÁflÁflœÃÊ ÉÊ≈UÃË ªß¸– ß‚‚ ◊Á„U‹Ê ‚◊Í„U ∑§Ë ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ¬˝∑§Ê¬Ê¥ ◊¥ ÃÊ flÎÁf „ÈU߸ „UË ‹ˇ◊ËŒflË ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¥ •ÊÒ⁄U ©U¬÷ÊÄÃÊ•Ê¥ ŒÊŸÊ¥ ∑§Ê •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ Ÿ∞ ß‚‚ ©Uà¬ãŸ „UÊŸ flÊ‹Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥ Ã⁄UË∑§ ‚ πÃË ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÷ÈªÃŸÊ ¬«∏U ⁄U„UÊ „ÒU– ◊¥ ÖÿÊŒÊ ©Uà¬ÊŒŸ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ πÊŒÊ¥ •ÊÒ⁄U „UÊªÊ Á¡‚‚ ‚÷Ë ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ‚ „UÊŸ flÊ‹ ŸÈ∑§‚ÊŸ ‚ ∑§Ê »§ÊÿŒÊ „UÊªÊ– ’øÊŸ ∑§ Á‹∞ ∑ΧÁ· Áfl‡Ê·ôÊ ÷Ë ¡ÒÁfl∑§ πÃË ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ê ¬˝Ê◊Ê≈U ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U– ∑§Ë ‡ÊÈL§flÊáÒÁfl∑§ πÃË Á¡‚◊¥ ¬˝∑ΧÁà ‚ ¡È«∏U •Áœ∑§Ê¢‡Ê ÿÍ⁄UÊ¬Ëÿ ∑§ê¬ÊŸ≈U ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Œ‡ÊÊ¥ ◊¥ v~}Æ ∑§ •ÊÒ⁄U ãÿÍŸÃ◊ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ⁄U‚ÊÿÁŸ∑§ Œ‡Ê∑§ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ øË¡Ê¥ ∑§Ê ¬˝ÿÊª „UÊÃÊ „ÒU– Áfl‡Ê·ôÊÊ¥ ∑§ πÃË ∑§Ë ‡ÊÈL§flÊà •ŸÈ‚Ê⁄U „UÊßÁ’˝«U •ÊÒ⁄U ¡ŸÁ≈U∑§‹Ë „ÈU߸– «UŸ◊Ê∑¸§ ◊¥ ◊Ê«UË»§Êß«U ’Ë¡ ÷Ë ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§ ¡ÒÁfl∑§Ë ÁflÁœ mÊ⁄UÊ ’ŇÊË ∑§Ê ÃÊÊ‹Ê’ ˇÊòÊ ◊¥ ©UªÊ߸ ªß¸ πÃË ∑§ËU Œπ÷Ê‹ ∑§⁄UÃÊ ∞∑§ Á∑§‚ÊŸ ¡ÒÁfl∑§ πÃË ¬⁄U Á‹∞ ŸÈ∑§‚ÊŸŒÊÿ∑§ „ÒU– Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê •ÊœÊÁ⁄Uà ∑§ÊÿÊZ ∑§Ë Ÿ Á‚»¸§ πÃË ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ‚◊¤ÊŸÊ „UÊªÊ ’ÁÀ∑§ ©Uã„¥U ∑ΧÁ· ∑§ Á‹∞ ©U¬ÿÈÄà ÷ÍÁ◊, ÷ÍÁ◊ªÃ ¡‹ ¬„È¢UøÊŸ •ÊÒ⁄U ©Uã„¥U ¡ÊªM§∑§ ∑§⁄UŸ ∑§ SòÊÊà ∑§Ê»§Ë ∑§◊ ‚¢ÅÿÊ fl·¸ v~}z ◊¥ ◊ÊòÊ yÆv ÕË ¡Ê flcʸ wÆÆz ◊¥ ¡Ê Á∑§ ⁄U‚ÊÿŸ ‚ ◊ÈÄà „UÊ¥, ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë ‚ÊøŸÊ „UÊªÊ– „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ •Êª ’ÃÊÿÊ Á∑§ Sflÿ¢ ‚„UÊÿÃÊ ‚◊Í„U ∑§ mÊ⁄UÊ ’…∏∑§⁄U ~∏xÆÆ „UÊ ªß¸– ß‚ ‚¢ÅÿÊ ◊¥ Ã¡Ë ‚ flÎÁf ¡Ê⁄UË ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ê ©UŒ˜ÔŒ‡ÿ ⁄U‚ÊÿŸ ◊ÈÄà ¡ÒÁfl∑§ πÊl ‹πŸ™§ ∑§ ’ŇÊË ÃÊ‹Ê’ ∑§ ∑§ß¸ ªÊ¢fl ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¥ Ÿ „ÒU– •Ê¡ fl„UÊ¢ ¬⁄U ∑ȧ‹ ∑ΧÁ· ÷ÍÁ◊ ∑§ wz ¬˝ÁÇÊà ÷ʪ ¬ŒÊÕ¸ ∑§Ê ’…∏UÊflÊ ŒŸÊ „ÒU ¡Ê Á∑§ SflÊSâÿ ∑§Ë ŒÎÁCÔU ‚ ¡ÒÁfl∑§ πÊŒ ∑§Ê ©U¬ÿÊª fl ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ê ÷Ë ¬⁄U ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¡◊¸ŸË ◊¥ fl·¸ ßSÃ◊Ê‹ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ Á¡‚‚ ©Uã„¥U ’„ÈUà ‹Ê÷ „ÈU•Ê– ߟ wÆÆv ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ »È§≈U∑§⁄U πÊl Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ ∑§ ∑ȧ‹ ‚È⁄UÁˇÊà „Ê¥– «UÊÄ≈U⁄U ⁄UÁ‡◊ ⁄UÊÿ øÊÒœ⁄UË ¡Ê Á∑§ ¡ÒÁfl∑§Ë ߢS≈UË≈˜UÔÿÍ≈U ªÊ¢flÊ¥ ◊¥ ¬˝◊Èπ „Ò¥U- Á«¢UªÈ⁄U¬È⁄U, ◊Á„U¬Ã¬È⁄U, Á«UªÊ߸, Áfl¬áÊŸ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ πÊl ¬ŒÊÕÊZ ∑§Ê Á„US‚Ê w ¬˝ÁÇÊà ÷Ëπ◊¬È⁄U, Á‡Êflπá«U, ∑È¢§«UʬÈ⁄U •ÊÁŒ– ÕÊ ¡Ê •’ ’…∏∑§⁄U } ¬˝ÁÇÊà „UÊ ªÿÊ „ÒU– Á’˝≈UŸ ◊¥ ÷Ë ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄà ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§ •¬Ÿ Á¬¿U‹ fl·Ê¸ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ë •Ê⁄U M§¤ÊÊŸ ’…∏UÊ „ÒU– ¡ÒÁfl∑§ πÊŒ- flŸS¬ÁÃÿÊ¥ ∑§ •flÁ‡ÊCÔU ¬ŒÊÕÊZ ∑§Ê Sflÿ¢ ‚„UÊÿÃÊ ‚◊Í„U „Ò¥U Á¡‚◊¥ ÷flʟˬÈ⁄U ªÊ¢fl ∑§Ê ‚◊Í„U ¬˝◊Èπ „ÒU– πÊ‚ ’Êà ÿ„U ‚«∏UÊ∑§⁄U ÃÒÿÊ⁄U ∑§Ë ªß¸ πÊŒ ∑§Ê „U⁄UË πÊŒ ∑§„UÃ „Ò¥U– „ÒU Á∑§ ◊Á„U‹Ê∞¢ •¬Ÿ ‚◊Í„U ◊¥ ∑§„UË¥ ß‚∑§ Á‹∞ Á∑§‚ÊŸÊ¥ mÊ⁄UÊ πÃÊ¥ ◊¥ ‚Ÿß¸, …Ò¢UøÊU, ©U«∏UŒ, ÖÿÊŒÊ ª¢÷Ë⁄UÃÊ ‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄UÃË „Ò¥U Á¡‚∑ ◊Í¢ª, ‹ÊÁ’ÿÊ ¡Ò‚Ë »§‚‹Ê¥ ∑§Ê ’ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •Ò⁄U ©Uã„¥U πà „UË ¡ÈÃÊ߸ ∑§⁄U ‚«∏UÊ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚‚ Á◊^ÔUË ∑§Ë ŸÃË¡ ÷Ë ’„UÃ⁄U •Ê ⁄U„U „Ò¥U– «UÊÄ≈U⁄U ⁄UÁ‡◊ øÊÒœ⁄UË •Êª ’ÃÊÃË „Ò¥U ŸÊß≈˛UÊ¡Ÿ ∑§Ê’¸ÁŸ∑§ ¬ŒÊÕÊ¢¸ ∑§ ‚ÊÕ ÁflÁflœ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ Á∑§ ©UŸ∑§Ë ‚¢SÕÊ Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê πÊ‚ÃÊÒ⁄U ¬Ê·∑§ Ãàfl ¬˝Ê# „UÊÃ „Ò¥U ÃÕÊ π⁄U¬ÃflÊ⁄U ‚ ◊ÈÁÄà ¬⁄U ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§Ê ¡ÒÁfl∑§ πÃË •ÊÒ⁄U ŸË◊ Á◊‹ÃË „ÒU– „U⁄UË πÊŒ ŒŸ ‚ ⁄UÊª ¡Ÿ∑§ »§»Í§ŒÊ¥ ∑§Ë ∑§ ∑§ê¬ÊŸ¥≈U ⁄¥U¡ ¡Ò‚ ŸË◊ ∑§Ë ¬ÁûÊÿÊ¥ ‚ Áfl⁄UÊœË »§»¢ÍŒ ÃÕÊ ‡ÊÈ∑˝§ÊáÊÈ ¬ÒŒÊ „UÊÃ „Ò¥U Á¡‚‚ ◊ÎŒÊ πÊŒ, ŸË◊ ∑§Ë π‹Ë, ŸË◊ ∑§ ’Ë¡Ê¥ ∑§Ê ¡ÁŸÃ ⁄UÊª πà◊ „UÊÃ „Ò¥U– ‚«∏UÊ∑§⁄U ¬˝Ê# Á∑§ÿ ªÿ ¬ŒÊÕ¸ •ÊÁŒ ∑§ ¡ÒÁfl∑§ πÃË ‚ ‹Ê÷ ’ŇÊË ∑§ ÃÊ‹Ê’ ˇÊòÊ (‹πŸ™§) ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ ÁflÁœ mÊ⁄UÊ ¬„U‹Ë ’ÊŒ ’Ê⁄U ◊¥ ’ÃÊÃ „Ò¥U– ŸË◊ ∑§ ¬ÊÒœ ‹ªÊŸ •ÊÒ⁄U ß‚∑§ z ¡ÒÁfl∑§ πÃË ‚ ◊ÎŒÊ ∑§Ë ©Ufl¸⁄UÊ ‡ÊÁÄà ’ŸË ⁄U„UÃË „ÒU ©UªÊÿÊ ªÿÊ ’˝Ê∑§Ê‹Ë–

¡ÒÁfl∑§Ë ‚¢SÕÊŸ ∑§Ë •äÿˇÊÊ «UÊ$ ⁄UÁ‡◊ ⁄UÊÿ øÊÒœ⁄UË •ÊÒ⁄U ©U‚◊¥ flÎÁf ÷Ë „UÊÃË „ÒU– z ¡ÒÁfl∑§ πÃË ◊¥ ¬Ê·∑§ Ãàfl ‚¢ÃÈÁ‹Ã ∞fl¢ ŒËÉʸ∑§Ê‹Ë∑§ M§¬ ‚ ©U¬ÿÊª ’ŸÃ „Ò¥U– z ß‚◊¥ ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ‚¢‚ÊœŸÊ ∑§Ê ‚¢ÃÈ‹Ÿ ŒÊ„UŸ „UÊÃÊ „ÒU– z ¬‡ÊÈœŸ ◊¥ flÎÁf „UÊÃË „ÒU ÃÕÊ ∑ȧ¬Ê·áÊ ◊¥ ∑§◊Ë •ÊÃË „ÒU– z ¡ÒÁfl∑§ πÃË ◊ÎŒÊ ◊¥ ‹Ê÷∑§Ê⁄UË ‚͡◊ ¡ËflÊ¥ ∑§Ë ¬ÿʸ# ¡Ÿ‚¢ÅÿÊ ∑§Ê ’ŸÊ∞ ⁄UπÃË „ÒU– z ¡Òfl πÊl ∑§ ÁŸÿʸà mÊ⁄UÊ ÁflŒ‡ÊË ◊Ⱥ˝Ê •Á¡¸Ã „UÊÃË „ÒU– z ¡ÒÁfl∑§ πÃË ‚ ÷ÍÁ◊ªÃ ¡‹ ∞fl¢ Á◊≈U˜Ô≈UË ∑§Ë ¡‹œÊ⁄UáÊ ˇÊ◊ÃÊ ◊¥ flÎÁf „UÊÃË „ÒU– z ß‚ πÃË ◊¥ ©Uà¬ÊŒŸ ‹ÊªÃ ∑§◊ •ÊÃË „ÒU ÄÿÊ¥Á∑§ ¡ÒÁfl∑§ ©Ufl¸⁄U∑§ ∞fl¢ ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ê ©Uà¬ÊŒŸ Á∑§‚ÊŸ ÁŸÁ¡ SÃ⁄U ¬⁄U ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∞∑§ ‚◊Á∑§Ã ∑ΧÁ· Ã∑§ŸË∑§ „ÒU Á¡‚∑§ ◊ÈÅÿ •flÿfl ÁŸêŸÁ‹Áπà „ÒU ¡ÒÁfl∑§ πÊŒ, ¡Òfl ©Ufl¸⁄U∑§, ⁄UÊß¡ÊÁ¡ÿ◊, ◊Ê⁄U∑§Ê⁄UÊß¡Ê, »§Ê‚∑§Ê ’ÒÄ≈UÊߟ, »¥§Á∑§ÿÊ, fl◊˸ ∑§ê¬ÊS≈U ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§ ’Ë≈UË ¡ËŸ, ∞Ÿ¡ËflË, ≈˛UÊß∑§Êª˝Ê◊Ê, ≈˛UÊß∑§Ê≈U◊Ë, ŸË◊ ∑§ ÁflÁ÷㟠©Uà¬ÊŒ– ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§- »§‚‹Ê¥ ¬⁄U ‹ªŸ flÊ‹ ⁄UÊªÊ¢ ∑§Ë ⁄UÊ∑§ÕÊ◊ ∑§Ê ⁄UÊ∑§Ÿ ∑§ Á‹∞ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‹Á∑§Ÿ œË⁄U-œË⁄U ⁄Êª¡Ÿ∑§ Áfl·ÊáÊÈ•Ê¥ ◊¥ ߟ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§ ¬˝Áà ¬˝ÁÃ⁄UÊœ ©Uà¬ãŸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á¡‚‚ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§ ¬˝Áà ¬˝ÁÃ⁄UÊœ ©Uà¬ãŸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ë ◊ÊòÊÊ ’…∏UÃË ¡ÊÃË „ÒU– ’…∏Ã ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ê ŒÈc¬˝÷Êfl »§‚‹Ë ∑§Ë«∏UÊ¥ ‚ •Êª ’…∏U∑§⁄U πÊlÊãŸÊ¥ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ◊ŸÈcÿ ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄U ¡ÊÃÊ „ÒU ß‚Ë ∑§Ê⁄UáÊ ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡Ê∑§Ê¥ ∑§Ë πÊ¡’ËŸ ¬˝Ê⁄Uê÷ „ÈU߸– ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ∑§Ê ¬˝÷Êfl •ÁäÊ∑§ SÕÊÿË „UÊÃÊ „ÒU– ß‚Á‹∞ πÃÊ¥ ◊¥ flŸS¬Áà •ÊœÊÁ⁄Uà ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬ÊÒœÊ¥ ‚ ¬˝Ê# ¡ÒÁfl∑§ ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ∞∑§ ‚ •ÁäÊ∑§ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ ¬ŒÊÕÊZ ∑§ ‚◊Í„U „UÊÃ „Ò¢ Á¡Ÿ∑§ mÊ⁄UÊ ¬ÊÒœÊ¥ ◊¥ ¬˝ÁÃ⁄UÊœ∑§ ˇÊ◊ÃÊ ©Uà¬ãŸ „UÊÃË „ÒU– ¬ÊÒœÊ¥ ÃÕÊ flŸS¬ÁÃÿÊ¥ ‚ ¬˝Ê# „UÊŸ flÊ‹ ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ◊¥ ŸË◊ ‚’‚ ÖÿÊŒÊ ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU– ŸË◊ ∑§ ¬«∏U ∑§ ‚÷Ë ÷ʪ ◊¥ ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ªÈáÊ „UÊÃ „Ò¥U– ŸË◊ ∑§Ë ¬ÁûÊÿÊ¥ ‚ ŸË◊ πÊŒ, ŸË◊ ∑§Ë π‹Ë, ŸË◊ ∑§ ’Ë¡Ê¥ ∑§Ê ‚«∏UÊ∑§⁄U ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ ¬ŒÊÕ¸ •ÊÁŒ ‚÷Ë ¬ÊÒœÊ¥ ∑§Ê ÁŸ⁄UÊª ⁄UπŸ ◊¥ ◊ŒŒ ∑§⁄UÃ „¢ÒU– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄà ªÈ‹ŒÊL§ŒË, ◊„ÈU•Ê, ∑§⁄¢U¡, ‡Ê⁄UË»§Ê ∑§Ÿ⁄U, ¡Ê⁄UËÁ‹ÿÊ •ÊÁŒ ∑§ ¬«∏UÊ¥ ‚ ÷Ë ∑§Ë≈UŸÊ‡ÊË ¬˝Ê# Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥U »§Ê◊¸ »§ÊÚ⁄US≈˛UË ß‚◊¥ ’«∏U ¬Ò◊ÊŸ ¬⁄U ∑ΧÁ· flηÊ¥ ∑§Ê ‹ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚Ê÷Ê⁄U ∞◊$ ‚Ë$ •Ê⁄U$ ∞»§$


4

Lucknow, February 26, 2011

Cit y Special

Hot wheels keep their date Yogesh Khairajani Lucknow: Just two months into the New Year, and the promises made by the auto giants are ready to vroom out of showrooms. As had been forecast in these columns in early January, the automobile scenario has already started to get hectic with the launch of many new models. No wonder, most of the new wheels belong to the D segment with more style. Money can buy luxury but not comfort; and a willingness to spend can buy you comfort too. Auto makers are leaving nothing to chance to construct a style machine with cost effective elements. The magnificent launch of Audi 8 L a few days ago gladdened the hearts of style crazy auto lovers. Giving a stiff competition to Mercedes Benz S class and BMW 7 series, Audi plans to launch its A7 luxury in response to BMW Gran Turismo, BMW 5 Series, Mercedes-Benz CLS and Mercedes-Benz E-Class Cabriolet. Now more people can join Bollywood stars like Katrina Kaif and Ranbir Kapoor to become Audi owners. Ferrari is also expected to unveil a range of sports cars with Shreyansh Group. The luxury Sedan segment is surprisingly becoming a centre of attraction for the middle class with the popular launch of Maruti Suzuki Kizashi earlier this month. Priced at Rs 16-18 lakh, Kizashi is expected to drive smooth amidst its biggest competitors that include Volkswagen Jetta, expected by April, and the existing ones Chevrolet Cruze, Honda Civic, Skoda Laura and Toyota Corolla Altis. June may also mark the launch of Fiat 500 which is believed to bring Twin Air Engine to its India based model so as to minimize the fuel consumption making it a city driving car. Fiat 500 is believed to be priced between 15- 17 lakh. So, it is believed that choice of car is going to be a more complex issue this year. Honda refreshes its Accord with a sleek design and wooden interior panel giving it a more improved look than earlier. It possess Vehicle Stability Assist (VSA) to assist the driver in maintaining control during cornering, acceleration and sudden

manoeuvres by applying braking to the right or hit the roads by mid 2011. Maruti Suzuki will be left hand wheels as necessary and modulating the launching its all new Swift by this May, 2011. engine torque output as required. Honda Accord is Well, the initial clicks do not seem to be new priced between Rs 19.6 lakh and Rs 25 lakh and enough. Honda Brio is all set to compensate the stands up against Skoda Superb, Volkswagen loss on the part of Honda Jazz and is expected to Passat (to be launched in April) and Hyundai do well. At least this time they have been pretty Sonata which is expected to wheel up in Indian reasonable with the Pricing policies unlike in Jazz. While Honda Brio is good enough with the Markets by August. p r i c e , The SUV (sports utility vehicles) HARLEY DAVIDSON Chevrolet segment is also getting flooded this Horsepower :883cc (IRON 883) Spark was year with Mahindra continues its Engine:Air Cooled, g o o d zeal for Xylo and Scorpio Torque: 75 Nm enough to by launching their new Cooling Type: Air Cooling b e versions. Honda will be Wheels: Alloy wheel distributed looking forward to boost up Price: Rs. 7.36 Lakh Approx. in a prize as their sales with its first diesel it wasn't engine in all new Honda CRV in MARUTI SUZUKI KIZASHI seen much the upcoming November. Horsepower: 2393cc. on the Renault, which is now Engine: 4 Cylinder, DOHC, VVT roads. So, separated from Mahindra Fuel Consumption: 13.00 kmpl. this time will soon speed up with Fuel Tank: 63.00. Chevrolet Renault Duster and Renault Koleos. While Max Torque: 230 Nm @ 4000 rpm is on with Price: Rs.18 Lakh approx an electric Koleos may cost you version of between Rs. 17- 20 Lakh, Duster is believed to be one of Spark and a diesel variant of Chevrolet Beat the cheapest and funky looking which is expected to hit the markets next month. Hyundai Elantra Avantae, Renault Fluence and SUV running in the Indian Markets Fiat Linea Multijet are also on the list and price costing around Rs. 8 lakh. One of the biggest competitions is prevailing between Rs. 11 Lakh- 14 Lakh. Bike enthusiasts can cheer up as Bajaj is going in the "A" segment market where big auto techs are adding values to the vehicles so that buying to open a new chapter on Street Bikes. Bajaj KTM car may not be costly affair. The style creators is expected to launch a street bike on the Indian like Toyota, Honda, Mahindra, Chevrolet, Roads this year. The collaborative product can be Nissan etc who have always been emphasizing over Rs.1 lakh, however the engine displacement on heavy duty vehicles is still a suspense. "I am eagerly waiting for a a r e street bike, it is sure to rock the Indian roads." says Rahul Sharma, a b-tech student. Om Shukla, who is an Interior designer says, "I hope that the engine displacement will be over 200 cc, only then it may justify its price and style." Bajaj also plans to bring Pulsar 250 by the end of this year in the Indian Markets. How can we forget the t r a d e m a r k "potatopotatopotato" sound? Yes, Harley Davidson has picked up its Iron 883 for the Indian Markets and lined up a series of exclusive monsters to speed up on Indian Roads. Sportster, Dyna, V- Rod, Touring and CVO are the upcoming Harley models this year. The excitement continues throughout the year as now trying their hand in the smaller segment. Toyota which already launched drivers and riders will be entertained with new Etios last year will soon be launching its diesel techniques, sleek models in auto and muscular variant. Mahindra's mini Xylo is also expected to ones in bikes. Let's hope the passion continues‌


Á‚≈UË

Lucknow, February 26, 2011

5

∑§‹Ê ‚ËπŸÊ „UË ©UŒ˜ÔŒ‡ÿ „UÊ ‹πŸ™§– ‹Êª •’ •Ê≈¸U ∑§Ê •Ê≈¸U ∑§ M§¬ ◊¥ Ÿ„UË¥ ’ÁÀ∑§ ◊„U¡ ¬Ò‚Ê ∑§◊ÊŸ ∑§Ê ∞∑§ ¡Á⁄UÿÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ŒπŸ ‹ª „Ò¥U– ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ∑§‹Ê ‚ËπŸ ‚ ÖÿÊŒÊ ¬Ò‚Ê ∑§◊ÊŸ ∑§Ë øÊ„Uà ’…∏U ªß¸ „ÒU ¡Ê Á∑§ ∑§‹Ê ∑§ Á‹∞ •ë¿UË ’Êà Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„U ∑§„UŸÊ „ÒU ÿÈflÊ ¬¥Á≈¢Uª ∑§‹Ê∑§Ê⁄U Á‡ÊπÊ •Ê¤ÊÊ ∑§Ê– •Ê≈¸U˜‚ Ô ∑§ÊÚ‹¡ ‚ ◊ÊS≈U⁄U ߟ »§Êߟ

•Ê≈˜U¸Ô‚ ∑§⁄U øÈ∑§Ë¥ Á‡ÊπÊ ⁄UÊÖÿ ‹Á‹Ã ∑§‹Ê •∑§ÊŒ◊Ë ◊¥ ’ÃÊÒ⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ ∑§Ê ∑§Ê◊ ⁄U„UË „Ò¥U– •Ê≈¸U ∑ ˇÊòÊ ◊¥ ∑Ò§‚ •ÊŸÊ „ÈU•Ê? ß‚ ¬⁄U Á‡ÊπÊ ∑§„UÃË „Ò¥U ◊ȤÊ ‡ÊÈM§ ‚ „UË •Ê≈¸U ∑§ ¬˝Áà M§¤ÊÊŸ ÕÊ– •Ê≈¸U ◊¥ ∑ȧ¿U ŸÿÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë

◊ÈÁ‡∑§‹ „UÊÃÊ „ÒU– ∞∑§ ’Ê⁄U ’‚ ◊¡’Íà øÊ„Uà „UË ◊ȤÊ ß‚ „UÊ ¡Ê∞ ÃÊ ©U‚◊¥ Á∑˝§∞Á≈UÁfl≈UË ∑§Ê Á»§≈U ˇÊòÊ ◊¥ ‹Ã •Ê߸– ∑§⁄UŸÊ •Ê‚ÊŸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– flÊß‚ ≈˛UÊß’‹ „UË ¬¥Á≈¢Uª Á‡ÊπÊ •Ê¤ÊÊ øÊ¢‚‹⁄U ∑§Ê Á‚Àfl⁄U fl ’˝Ê¥¡ ◊«U‹ ¡Ëà ∑§ ◊ÈÅÿ Á∑§⁄UŒÊ⁄U øÈ∑§Ë Á‡ÊπÊ ∑§„UÃË „Ò¥U •Ä‚⁄U ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÄÿÊ¥ „Ò¥U? ß‚ ¬⁄U Ô ∑§Ê‹¡ ‚ ‚Ëπ ‹Êª „UË ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ◊Ò¥ ÷Ë ªÊ¢fl ‚ ¡È«∏UË „Í¢U– ’ø¬Ÿ ‚ „UË ◊Ò¥ „ÒU Á∑§ •Ê≈¸˜U‚ •ÊÁŒflÊ‚Ë ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ¡ËflŸ ‡ÊÒ‹Ë ‚ ∑§Ê»§Ë •ÊÁ≈¸US≈U ∑§„U‹ÊŸ ∑§ „U∑§ŒÊ⁄U „UÊÃ „Ò¥U, ◊Ò¥ ß‚ ¬˝÷ÊÁflà ⁄U„UË „Í¢U– flÊ ‹Êª ⁄UÊ¡ ◊„UŸÃ ª‹Ã»§„U◊Ë ∑§Ê ÃÊ«∏UŸÊ øÊ„UÃË „Í¢U– ◊⁄UË Ÿ¡⁄U ∑§⁄U∑§ ∑§◊ÊÃ, πÊÃ „Ò¥U– ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ∑§ Á‹∞ ◊¥ „U⁄U flÊ √ÿÁÄà •ÊÁ≈¸US≈U „ÒU ¡Ê •Ê≈¸U ∑§Ë ©Uã„¢ Á»§⁄U ‚ Ÿß¸ ‡ÊÈL§flÊà ∑§⁄UŸË „UÊÃË „ÒU– ‚◊¤Ê ⁄UπÃÊ „ÒU ¬¥Á≈¢Uª ’ŸÊÃÊ „Ò– øÊ„U ©U‚Ÿ ©UŸ∑§ ¡ËflŸ ◊¥ Ÿ ∑§Ê߸ πÊ‚ πȇÊË •ÊÒ⁄U Ÿ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§„UË¥ ‚ ÷Ë Á‹ÿÊ „UÊ– ◊Ò¥ „UË ª◊– „UÊ¢ ‹πŸ™§ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ ∑§ flÊß‚ ÷Áflcÿ ◊¥ ÖÿÊŒÊ πÈ‡Ê Ã÷Ë „UÊÃ „Ò¥U øÊ¢‚‹⁄U ∑§Ê Á‚Àfl⁄U fl ’˝Ê¥¡ ◊«U‹ ¡Ëà fl Î f Ê ¡’ ∑§Ê߸ ‡Ê„U⁄U øÈ∑§Ë Á‡ÊπÊ •Ê¤ÊÊ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „Ò Á∑§ ∑§‹Ê S ≈ Í U Á « U ÿ Ê  πÊ‹ŸÊ ∑§Ê •ÊŒ◊Ë ©UŸ‚ Á◊‹Ÿ ∑§Ê ‚ËπŸÊ „UË ©Ug‡ÿ „UÊŸÊ øÊÁ„U∞ Ÿ Á∑§ øÊ„UÃË „Í¢U œŸ ∑§◊ÊŸÊ– Á¡‚◊¥ ©UŸ •ÊÃÊ „ÒU– ◊Ò¥ ÷Áflcÿ ◊¥ flÎfÊ S≈ÍUÁ«UÿÊ πÊ‹ŸÊ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •Ê≈¸U ∑§Ê •÷Ë Ã∑§ fl Ê ≈ U ⁄ U , øÊ„UÃË „Í¢U Á¡‚◊¥ ©UŸ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •Ê≈¸U ∑§Ê ¬ ˝ Á ‡ Ê ˇ Ê á Ê ∞ ∑  ˝ § Á ‹ ∑ § , ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ŒŸÊ øÊ„UÃË „Í¢U ¡Ê •Ê≈¸U ‚ËπŸÊ ŒŸÊ øÊ„UÃË S∑§Áø¢ª •ÊÒ⁄U øÊ„UÃ „Ò¥U ß‚◊¥ ∑ȧ¿U ∑§⁄UŸÊ øÊ„UÃ „UÒ¥– ©U◊˝ „Í¢U ¡Ê •Ê≈¸U ‚ËπŸÊ øÊ„UÃ „Ò¥U ß‚◊¥ •ÊÚÿ‹ ◊¥ ‹ª÷ª ‚Ê…∏U ∑§Ë ∑§Ê߸ ‚Ë◊Ê Ÿ„UË¥ „UÊªË ÄÿÊ¥Á∑§ ∑§‹Ê ∑ȧ¿U ∑§⁄UŸÊ øÊ„UÃ „UÒ¥– ‚ËπŸ ∑§Ë ∑§Ê߸ ©U◊˝ Ÿ„UË¥ „UÊÃË– ©U◊˝ ∑§Ë ∑§Ê߸ ‚Ë◊Ê Ÿ„UË¥ øÊ⁄U ‚ÊÒ ¬¥Á≈¢Uª „UÊªË ÄÿÊ¥Á∑§ ∑§‹Ê ’ŸÊ øÈ∑§Ë¢ Á‡ÊπÊ ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ß‚ ∑§‹Ê ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ‚ËπŸ ∑§Ë ∑§Ê߸ ©U◊˝ Ÿ„UË¥ „UÊÃË– ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ •Ê ⁄U„U ÿÈflÊ ¡ÀŒ ‚ ¡ÀŒ Ÿ◊, »§◊ •Ê ⁄U„U ÿÈflÊ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§Ê ¬„U‹ •Ê≈¸U ∑§ ’‚ ‚ËπŸ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸÊ øÊÁ„U∞ Ÿ Á∑§ •ÊÃ „UË •¬ŸË Á∑˝§∞Á≈UÁfl≈UË „UÊÁ‚‹ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊ„UÃ „¢Ò, ß‚ ¬⁄U Á‡ÊπÊ ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ÁŒπÊŸË øÊÁ„U∞– ¡’ Ã∑§ ’‚ „UË Ÿ„UË¥ ◊¡’Íà „UÊªÊ Ã’ ÃÈ⁄Uãà ‚’ ∑ȧ¿U Á◊‹ ¡Ê∞ ÿ„U ‚ê÷fl Ÿ„UË¥– „U◊ Á¡ÃŸÊ Ã∑§ •Ê≈¸U ∑§Ê •ë¿UË Ã⁄U„U ‚ ∑Ò§ŸflÊ‚ ¬⁄U ©UÃÊ⁄UŸÊ ÁÉÊ‚¥ª ©UÃŸÊ „UË ÁŸπ⁄¥Uª •ÊÒ⁄U „U◊Ê⁄UË ∑§‹Ê ÁŸπ⁄UªË– ¬Ò‚Ê

∞∑§ ◊È‹Ê∑§ÊÃ

∑§◊ÊŸÊ ÷Ë ¡M§⁄UË „ÒU ‹Á∑§Ÿ ∑§fl‹ ¬Ò‚Ê ∑§◊ÊŸÊ „UË ‹ˇÿ Ÿ„UË¥ „UÊŸÊ øÊÁ„U∞– ∑Ò§‚Ê ‹ªÃÊ „ÒU ’ÃÊÒ⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸÊ ß‚ ¬⁄U „¢U‚Ã „ÈU∞ ∑§„UÃË „Ò¢ Á∑§ ◊Ò¥Ÿ ‚ÊøÊ Ÿ„UË¥ ÕÊ Á∑§ ∑§÷Ë ∑§‹Ê ∑§Ë ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ ÷Ë ’ŸÍ¢ªË– ‹Á∑§Ÿ ÿ„U ∑§Ê»§Ë •ë¿UÊ •ŸÈ÷fl „ÒU– ‚ËπŸ flÊ‹ ÷‹ „UË ‡ÊÊÒÁ∑§ÿÊ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ∑§‹Ê ‚Ëπ ⁄U„U „UÊ¥ ‹Á∑§Ÿ ©UŸ∑§Ê ¡Ê‡Ê •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§Ë ¬¥Á≈¢Uª ŒπŸ ‚ ∑§‹Ê ∑§ ¬˝Áà ©UŸ∑§ L§¤ÊÊŸ ∑§Ê ÷Ë ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU– ‡ÊÊÁ‹ŸË ¬Êá«Uÿ

ŒÊ„U⁄UË Á¡ê◊ŒÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ’Ê¤Ê ©UΔUÊÃË •ÊœË •Ê’ÊŒË ‹πŸ™§– ‚fl⁄U-‚fl⁄U ©UΔUŸÊ, ¡ÀŒË-¡ÀŒË ŸÊ‡ÃÊ ’ŸÊŸÊ, ’ìÊÊ¥ •ÊÒ⁄U ¬Áà ∑§ ∑§¬«∏U •ÊÒ⁄U Á≈UÁ»§Ÿ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ, „U⁄U ∑§Ê◊ ∑§ ‚ÊÕ ÉÊ«∏UË ∑§Ë ‚ÈßÿÊ¥ ¬⁄U ≈U∑§≈U∑§Ë ‹ªÊÿ ⁄UπŸÊ Á∑§ ∑§„UË¥ Œ⁄U Ÿ „UÊ ¡Êÿ– ΔUË∑§ ¿U— ’¡U ÉÊ⁄U ‚ ÁŸ∑§‹ ¡ÊŸÊ ŸÊÒ∑§⁄UË ∑§Ë ⁄UÊ„U ¬⁄U– ∑ȧ¿U ∞‚Ë Á¡ãŒªË ¡Ë ⁄U„UË „Ò¢U ‡Ê„U⁄U ∑§Ë •ÊœË •Ê’ÊŒË ÿÊÁŸ ŸÊÒ∑§⁄UË ¬‡ÊÊ ◊Á„U‹Ê∞¢– ‚Ê◊flÊ⁄U ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Ã∑§ ‹πŸ™§ ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ ◊¥ ◊ÊÒ¡ÍŒ „U¡Ê⁄UÊ¥ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§Ë ÷Ë«∏ ∑§Ê Œπ∑§⁄U U‚„U¡ „UË •¢ŒÊ¡Ê ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑ ◊Á„U‹Ê∞¢ ¬ÈL§·Ê¥ ∑§ ‚ÊÕ ∑¢§œ ‚ ∑¢§œÊ Á◊‹Ê∑§⁄U ø‹Ÿ ∑§Ê ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ÃÒÿÊ⁄U „Ò¥U– Á∑§Ÿ-Á∑§Ÿ ÁŒÄ∑§ÃÊ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ©Uã„¥U „U⁄U ⁄UÊ¡ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU? L§-’-L§ „ÈU∞ ©UŸ‚ •ÊÒ⁄U ¡ÊŸÊ ©UŸ∑§ π≈˜UÔ≈U-◊ËΔU ‚»§⁄U ∑§ ’Ê⁄U ◊¥– ŒÊÒ«∏UÃË ÷ʪÃË

⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ ∑§Ë Ã⁄U»§ •ÊÃË „ÈU߸ ◊Á„U‹Ê ‚ ¡’ ©UŸ∑§Ê ŸÊ◊ ¬Í¿UÊ ÃÊ „UÊ»§ÃË¥ „ÈU߸ ’Ê‹Ë¥ ∑§◊‹Ê– S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ¡Ò‚ „UË ¬„È¢UøË ≈˛UŸ ¿ÍU≈U ªß¸– •»§‚Ê‚ ¡ÃÊÃË ∑§„UŸ ‹ªË¥ Á∑§ •ª⁄U ÕÊ«∏UË Œ⁄U ¬„U‹ ÁŸ∑§‹Ë „UÊÃË ÃÊ ≈˛UŸ Ÿ ¿ÍU≈UÃË– •Ê¡ Œ⁄U „UÊ ªß¸ „Ò,U ’ÊÚ‚ ∑§Ë «UÊ¢≈U ¬«∏UŸË Ãÿ „Ò– ¬Ê‚ ◊¥ ¬«∏UË ’¥ø ¬⁄U ’ÒΔU∑§⁄U ߢáÊ⁄U ∑§⁄UŸ ‹ªË¥ ŒÍ‚⁄UË ≈˛UŸ ∑§Ê– ¬Í¿UŸ ¬⁄U ¬ÃÊ ø‹Ê Á∑§ ∑§◊‹Ê ∑§ÊŸ¬È⁄U ◊¥ SflÊSâÿ Áfl÷ʪ ◊¥ ∑§ê¬Ê©U«U⁄U ∑§ ¬Œ ¬⁄U ∑§Êÿ¸⁄Uà „Ò¥U– ∑Ò§‚ ◊ÒŸ¡ ∑§⁄UÃË „Ò¥U ÉÊ⁄U •ÊÒ⁄U ’Ê„U⁄U? •’ ÃÊ •ÊŒÃ ‚Ë „UÊ ªß¸ „ÒU– ⁄UÊ¡ •¬ «UÊ©UŸ ∑§⁄UÃË „Í¢U– ÉÊ⁄U ∑§ ¬Í⁄U ∑§Ê◊ ÁŸ’≈UÊ∑§⁄U •ÊÃË „Í¢U– ’ìÊ ¿UÊ≈U „Ò¥U ß‚Á‹∞ ©UŸ∑§Ë «˛U‚ •ÊÒ⁄U Á≈UÁ»§Ÿ ŒÊŸÊ¥ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U∑§ ⁄Uπ ŒÃË „Í¢U •ÊÒ⁄U „U‚’Ò¥«U ∑§ Á‹∞ ÷Ë ‹¢ø ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ŒÃË „Í¢U– Á»§⁄U ◊Ò¥ ÃÒÿÊ⁄U „UÊ∑§⁄U •ÊÚÁ»§‚ ø‹Ë ¡ÊÃË „Í¢U– ⁄UÊà ‚ÊÃ

ŒÊ •ÊŒ◊Ë ‚flÊ⁄U Õ– •ÊÚ≈UÊ flÊ‹ Ÿ ’¡Êÿ ‚Ëœ ¡ÊŸ ∑§ •ÊÚ≈UÊ ‚Œ⁄U ∑§Ë Ã⁄U»§ ÉÊÈ◊Ê ÁŒÿÊ– «˛UÊßfl⁄U Ã¡Ë ‚ ø‹Êÿ ‹ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ •ÊÒ⁄U ◊Ò¥ ©U‚ L§∑§Ÿ ∑§ Á‹∞ ∑§„U ⁄U„UË ÕË– •Ê≈UÊ ◊¥ ÃËŸÊ¥ •ÊŒ◊Ë ◊È¤Ê ¬⁄U ¤Ê¬≈U ¬«∏U– Á∑§‚Ë Ã⁄U„U ‚ ◊Ò¥ ŒÊ¢Ã ∑§Ê≈U∑§⁄U ÷ʪ˖ •¢œ⁄UÊ „U⁄U ¡ª„U ÕÊ ‚◊¤Ê Ÿ„UË¥ •Ê ⁄U„UÊ ÕÊ Á∑§ Á∑§œ⁄U ¡Ê™¢§– Á∑§‚Ë Ã⁄U„U ◊Ò¥ ∞∑§ ¡ª„U ¿ÈU¬Ë •ÊÒ⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ‚fl⁄UÊ „UÊŸ ¬⁄U ÉÊ⁄U ªß¸– ß‚ ÉÊ≈UŸÊ ‚ ◊Ò¥ ßÃŸË ÖÿÊŒÊ ‚„U◊ ªß¸ ÕË Á∑§ ∞∑§ ◊„UËŸ ¬…∏UÊŸ „UË Ÿ„UË¥ ªß¸– ‚È⁄UˇÊÊ √ÿflSÕÊ Á∑§ÃŸË ŒÈL§Sà „Ò? ÄÿÊ ‚ãÃÈCÔU „Ò¥U •Ê¬ ‹Êª ß‚‚? ß‚ ‚flÊ‹ ¬⁄U ‚’∑§Ê ∞∑§ „UË ¡flÊ’ ∞∑§ ÷ʪÃË „ÈU߸ Á¡¢ŒªË •¬Ÿ Á‹∞ flÄà ÁŸ∑§Ê‹ ¬ÊŸÊ ‚ê÷fl „UË Ÿ„UË¥ „UÊ ¬ÊÃÊ „ÒU– „U◊Ê⁄UË ŒÈÁŸÿÊ •ÊÿÊ Á∑§ ◊Á„U‹Ê∞¢ ∑§„UË¥ ÷Ë ÉÊ⁄U, ŸÊÒ∑§⁄UË •ÊÒ⁄U ’ªÊÊ¥ Ã∑§ Á‚◊≈U ∑§⁄U ⁄U„U ªß¸ „Ò– ŸÊÒ∑§⁄UË ◊¥ •ÊŸ ∑§ ’ÊŒ Á¡ãŒªË ◊„U»Í§¡ Ÿ„UË¥ „ÒU øÊ„U „UÊ ‹πŸ™§ „UÊ, ∑§ÊŸ¬È⁄U „UÊ ÿÊ Á∑§SÃÊ¥ ◊¥ ¡ËŸË ¬«∏UÃË „ÒU– ÖÿÊŒÊÃ⁄U ◊Á„U‹Ê∞¢ ∞‚Ë „ÒU¢ Á¡Ÿ ¬⁄U ÉÊ⁄U ø‹ÊŸ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ∑§Ê߸ •ÊÒ⁄U ¡ª„U– ÿ„UË fl¡„U „ÒU ©UŸ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§Ë Ãʌʌ ÷Ë ∑§◊ Ÿ„UË¥ „ÒU ¡Ê ∑§fl‹ •¬ŸË •ÊÁÕ¸∑§ SflÃãòÊÃÊ Á∑§ ‡ÊÊ◊ ∑§Ê ’‚ ¡ÀŒË ÁŸ∑§‹Ÿ ∑§Ë Áø¢ÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU– ∑§ Á‹∞ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„UË „Ò¥U– ¿ÈU≈˜UÔ≈UË ∑§ ÁŒŸ ¬Áà ’ìÊÊ¥ •ÊÒ⁄U ‚Ê‚ ‚‚È⁄U ∑§Ë »§⁄U◊Ê߇Ê¥ ßÃŸË „UÊÃË „Ò¥U Á∑§ ß‚Ë ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ’ÊÚ‚ ∑§ ªÈS‚ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ÷Ë „UÊŸÊ ’‚ ©Uã„¥U ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UÃ „UË ÁŒŸ ’Ëà ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬«∏UÃÊ „ÒU, ÃÊ ∑§ß¸ ’Ê⁄U Œ⁄U „UÊ ÉÊ⁄U •ÊŸ ◊¥ ⁄UÊà „UÊ ¡ÊÃË „ÒU ÃÊ «U⁄U Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ– ß‚ ¡ÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÉÊ⁄UflÊ‹Ê¥ ∑§Ê– ÿ„U ¬Í¿UŸ ¬⁄U Á∑§ ≈˛UŸ ◊¥ ‚◊ÿ ∑Ò§‚ ∑§≈UÃÊ „ÒU ¬⁄U ‡ÊÊ„U¡„UÊ¢¬È⁄ ∑§ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ ÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ≈UËø⁄U ‚⁄UÊ¡ ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ «U⁄U ÃÊ ’„ÈUà ‹ªÃÊ „ÒU– ∞∑§ •Ÿ„UÊŸË ÉÊ≈U ’ÊÁ⁄Uÿà Ÿ„UË¥ „UÊÃË? ß‚ ¬⁄U ∑§ß¸ •ÊÒ⁄UÃ¥ ∞∑§ ‚ÊÕ ’Ê‹Ë¥ ÷Ë øÈ∑§Ë „ÒU– ∞∑§ ’Ê⁄U ≈˛UŸ ‹≈U ÕË ‚Ê ‹πŸ™§ •ÊŸ ◊¥ ∑Ò§‚Ë ’ÊÁ⁄UÿÃ? •’ ÃÊ ≈˛UŸ ÷Ë ÉÊ⁄U ¡Ò‚Ë „UË ‹ªÃÊ „ÒU ∑§⁄UË’ ’Ê⁄U„U ’¡ ªÿ– ‚ÊÕ flÊ‹Ë ‚’ ◊Á„U‹Ê∞¢ •ÊÚ≈UÊ •ÊÒ⁄U ‚ÊÕ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ‚ ßÃŸË ÉÊÁŸDÔUÃÊ „UÊ ‚ ÁŸ∑§‹ ⁄U„UË ÕË ◊Ò¥ ÷Ë •ÊÚ≈UÊ ‚ ÁŸ∑§‹ ªß¸– •ÊÚ≈UÊ ◊¥ ¡ÊÃË „ÒU Á∑§ ’ÊÁ⁄Uÿà ∑§Ê ‚flÊ‹ „UË Ÿ„UË¥ ©UΔUÃÊ– ‚ •ÊΔU ∑§ ’Ëø ◊¥ ÉÊ⁄U ‹ÊÒ≈UŸÊ „UÊÃÊ „Ò– fl„UË¥ ⁄UÊ¡ ‹πŸ™§ ‚ „U⁄UŒÊ߸ •¬-«UÊ©UŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ◊Ë⁄UÊ ◊ÒŸ¡ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ’Ê’Ã ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ◊ÒŸ¡ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ◊Ë⁄UÊ ∑§ „U‚’Ò¥«U ∑§Ë «UÕ „UÊ øÈ∑§Ë „ÒU– „U⁄UŒÊ߸ ∑§ ÿÍÁŸÿŸ ’Ò¥∑§ ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ◊Ë⁄UÊ •∑§‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ‚ê„UÊ‹ÃË „ÒU¢– ∑§„UÃË „Ò¥U Á∑§ ∑§÷Ë-∑§÷Ë ◊Ÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU Á∑§ ‚’ ¿UÊ«∏U ŒÍ¢– ÉÊ⁄U •ÊÒ⁄U •ÊÚÁ»§‚ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊÁ⁄UÿÊ¢ ßÃŸË „¢ÒU Á∑§ •¬Ÿ •Ê¬ ∑§ Á‹∞ ‚◊ÿ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÃÊ „ÒU– ⁄UÊ¡ ∑§Ê ÿ„U L§≈UËŸ ◊Ÿ ©U’ÊŸ flÊ‹Ê „UÊÃÊ „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ∑§⁄U ÷Ë ÄÿÊ ‚∑§Ã „Ò¥U ÉÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊ¡Ë-⁄UÊ≈UË ŸÊÒ∑§⁄UË ‚ „UË „ÒU–


6

Lucknow, February 26, 2011

‹Ê∑§Ã¢òÊ ∑§Ë ¡M§⁄Uà ÄÿÊ¥? ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ‹Ê∑§Ã¢ÊÁòÊ∑§ Ã⁄UË∑§ ‚ øÈŸË ªß¸ ‚⁄U∑§Ê⁄U •¬ŸË ©U¬‹ÁéœÿÊ¥ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ‹Ê∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ „Ò¥U– „U⁄U ‡Ê„U⁄U ∑§Ë ‹ª÷ª ‚÷Ë ◊„Uàfl¬Íáʸ ¡ª„UÊ¥ ¬⁄U ߟ ©U¬‹ÁéœÿÊ¥ ∑§Ê ‹πÊ-¡ÊπÊ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU Á¡‚ ∑§Ê߸ ÷Ë, ∑§◊Ë ÷Ë ‚«∏∑§Ê¥ ∑§ Á∑§ŸÊ⁄U L§∑§ ∑§⁄U π«∏U „UÊ ∑§⁄U ¬…∏U ‚∑§ÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ßÃŸÊ ◊„UÊŸ „UÊŸ ¬⁄U ’œÊ߸ Œ ‚∑§ÃÊ „ÒU– øÍ¢Á∑§ •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ◊ÈÁπÿÊ ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ •Ê‚ÊŸË ‚ Ÿ„UË¥ „UÊ ‚∑§Ã ß‚ËÁ‹∞ ‚«∏U∑§Ê¥ ¬⁄U, ¬È‹Ê¥ ¬⁄U fl •ãÿ ¡ª„U πê÷Ê¥ fl ŒËflÊ⁄UÊ¥ ¬⁄U ©UŸ∑§Ê ◊ÈS∑ȧ⁄UÊÃÊ ø„U⁄UÊ •Ê¬ ∑§Ë •Ê⁄U ◊ÈπÊÁÃ’ „ÒU- ‡ÊÊÿŒ ÿ„U Áfl‡flÊ‚ ÁŒ‹ÊŸ ∑§Ê •ÊÒ⁄U ∑§Ê߸ „UÊ Ÿ „UÊ, fl ‚fl¸¡Ÿ ∑§ Á‹∞ ‚fl¸òÊ ©U¬Àéœ „Ò¥U, ’‚ Ÿ¡⁄U ©UΔUÊ ∑§⁄U ŒπŸ ∑§Ë ¡L§⁄Uà „ÒU– •¬ŸË •ÊÒ⁄U •¬ŸË ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ‚Ê⁄UË ¡ŸÃÊ, øÊ„U fl„U ª˝Ê◊ ‚÷Ê ◊¥ „UÊ ÿÊ ÁflœÊŸ ‚÷Ê ◊¥, ∑§ ’Ëø ‹ ¡ÊŸ ∑§Ë ¡L§⁄Uà ‚◊¤ÊË ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ߟ ∑§ ’Ëø ‡Ê„U⁄U ∑§„UË¥ ÉÊÍ≈ ª∞, ß‚Á‹∞ fl„UÊ¢ ÷Ë ¬„È¢UøŸÊ ¡L§⁄UË „ÒU– ‡Ê„U⁄UË ÁŸ∑§ÊÿÊ¥ ◊¥ øÈŸÊfl ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‡ÊÈL§ „UÊŸ ‚ ¬„U‹ „UË ¬Í⁄UË √ÿflSÕÊ ∑§Ê ’Œ‹Ÿ ∑§Ë ‡ÊÈL§UflÊà ∑§Ë ¡Ê øÈ∑§Ë „ÒU– •÷Ë Ã∑§ ‡Ê„U⁄UË ÁŸ∑§ÊÿÊ¥ ◊¥ ‚÷Ê‚ŒÊ¥ ∑§Ê fl ◊ÿ⁄U (Ÿª⁄U ¬˝◊Èπ) ∑§Ê øÈŸÊfl ‚Ëœ Ã⁄UË∑§ ‚ „UÊÃÊ ÕÊ •ÊÒ⁄U ‚÷Ê flÊ≈U⁄U ߟ øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ ŒÊ ’Ê⁄U flÊ≈U «UÊ‹Ã Õ– ∞∑§ ˇÊòÊ ∑§ ‚÷Ê‚Œ ∑§Ë •ÊÒ⁄U ŒÍ‚⁄UÊ ◊ÿ⁄U ∑§Ê øÈŸŸ ∑§ Á‹∞ ∑§ß¸ ¡ª„U •‹ª •‹ª ¬Ê≈U˸ ∑§ ‹Êª ‚Ê◊Êãÿ ‚÷Ê ◊¥ ’„ÈU◊à ¬ÊÃ •ÊÒ⁄U ◊ÿ⁄U øÈŸ ¡ÊÃ Õ– ¬⁄U Ÿß¸ √ÿflSÕÊ ∑§ •¢Ãª¸Ã •’ ∑§fl‹ ‚÷Ê‚Œ ∑§Ê øÈŸÊfl „UÊªÊ •ÊÒ⁄U ‚÷Ê‚Œ •¬Ÿ SÃ⁄U ¬⁄U ◊ÿ⁄U ∑§Ê øÈŸ¥ª– ÿÊŸË •Ê◊ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •’ •¬ŸË ¬‚¢Œ ∑§Ê ◊ÿ⁄U øÈŸŸ ∑§Ë ß¡Ê¡Ã Ÿ„UË „UÊªË– ∞∑§ •Ê⁄U ÃÊ Œ‡Ê-ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ‹Ê∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ fl ¬ÊŒŒ‡Ê˸ √ÿflSÕÊ ∑§Ê •¬ŸÊŸ ¬⁄U ¡Ê⁄U ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ŒÍ‚⁄UË •Ê⁄U ∞∑§ ‹Ê∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ √ÿflSÕÊ ∑§Ê ’¢Œ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË „ÒU– ©U‚Ë ‹Ê∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ √ÿflSÕÊ Á¡‚∑§ ’‹ ¬⁄U ¬Ê≈U˸ ‚ûÊÊ ◊¥ •ÊÃË „ÒU ©U‚ „UË ∑§◊¡Ê⁄U ÿÊ ŸCÔU ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝flÎÁûÊ ª‹Ã „UÒ– ⁄UÊÖÿ ∑§Ë ‚÷Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ß‚ ∑§Œ◊ ∑§ Áπ‹Ê»§ ‹Ê÷’¢Œ „UÊ ⁄U„UË „ÒU ÃÕÊ •ÊŸ flÊ‹ ÁŒŸÊ¥ ◊¥ ◊Ê„UÊÒ‹ •ÊÒ⁄U ª◊¸ „UÊŸ ∑§Ë •Ê‡Ê¢∑§Ê ‚ ßã∑§Ê⁄U Ÿ„UË Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– e-mail : info@mcrfindia.org

∞Á«U≈UÊ Á ⁄Uÿ‹

•¬ŸÙ¥ ‚ „Ë ¡Í¤ÊÃ ◊„Ê’‹Ë ◊È‹Êÿ◊ ⁄U¡ŸË∑§Ê¥Ã flÁ‡ÊcΔ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ wÆvw ∑‘§ øÈŸÊflË ◊„Ê‚◊⁄U ∑§Ë ¡◊ËŸ ÃÒÿÊ⁄U „ÙŸ ‹ªË „Ò– ◊ÊÿÊflÃË ∑§Ë ‚ûÊÊ ∑§Ù øÈŸıÃË ŒŸ ∑‘§ Á‹ÿ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹Ù¥ ∑‘§ π◊Ù¥ ◊¥ •SòÊÙ¥ ∑§Ë ≈U¥∑§Ê⁄U ‚Ê» ‚ÈŸÊÿË ¬«∏Ÿ ‹ªË „Ò– ß‚ ‚◊⁄U ◊¥ Á»§‹„Ê‹ ‚’‚ •Êª ÁŒπÊÿË ¬«∏Ÿ flÊ‹Ë ‚◊Ê¡flÊŒË ¬Ê≈U˸ ‚Í’ ∑‘§ ‚ÈŒÍ⁄U ¬Í⁄U’ ß‹Ê∑‘§ ªÙ⁄Uπ¬È⁄U ◊¥ •¬Ÿ Áø¥ÃŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ◊¥ÕŸ ◊¥ √ÿSà ⁄U„Ë– Á¬¿‹ øÈŸÊfl ◊¥ ¬⁄UÊ¡ÿ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊÙ¥ •ı⁄U •ª‹ øÈŸÊfl ◊¥ Áfl¡ÿ ∑‘§ ŸÈSπÙ¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∞∑§ ¬˝◊Èπ ’Êà ¡Ù ‚Ê◊Ÿ •ÊÿË flÙ ÿ„Ë ÕË Á∑§ ¬Ê≈U˸ ∑‘§ ¡È¤ÊÊM§ Ãfl⁄U flÊ‹ ◊ÈÁπÿÊ ◊È‹Êÿ◊ Á‚¥„ ÿÊŒfl ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ◊‚‹ ÃÙ •ı⁄U ÷Ë „Ò¥ ¬⁄U ‚’‚ ’«∏Ë ‚◊SÿÊ •¬ŸË „Ë ’‹ªÊ◊ »§ı¡ „Ò– •Ê◊⁄UÊÿ „Ò Á∑§ ◊È‹Êÿ◊ Á‚¥„ ÿÊŒfl ∑§Ë ¡◊ËŸ ’Ê∑§ÊÿŒÊ ∑§Êÿ◊ „Ò ¬⁄U Áfl«ê’ŸÊ ÿ „Ò Á∑§ ‚ûÊÊ ⁄U„Ÿ ¬⁄U ¡„Ê¥ ‚¬Ê ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ •Ê◊¡Ÿ ∑§Ù «⁄UÊÃÊ „È•Ê ¬˝ÃËà „ÙÃÊ Õ flÙ Áfl¬ˇÊ ◊¥ ‚ÈÛÊ ‚Ê ÁŒπÊÿË ¬«∏ ⁄U„Ê „Ò– ’ȡȪ¸ „Ù ø‹ ‚◊Ê¡flÊŒË ¬Ê≈U˸ ‚Ȭ˝Ë◊Ù Ÿ ‚¬Ê ∑‘§ ‚ÊÃfl¥ ⁄UÊÖÿ ‚ê◊‹Ÿ ‚ ¬„‹ •¬Ÿ ÿÈflÊ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¥ ∑§Ù ßÁÄʂ ∑§Ê „flÊ‹Ê Œ∑§⁄U ß‚Ë πÊ◊Ë ∑§Ù ‚◊¤ÊÊŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÷Ë Á∑§ÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ’Ê’⁄U Ÿ vw „¡Ê⁄U ∑§Ë »§ı¡ ‹∑§⁄U ß’˝Ê„Ë◊ ‹ÙŒË ∑§Ë ∞∑§ ‹Êπ ∑§Ë ‚ŸÊ ∑§Ù ÄUÿÙ¥ Á·∑§Sà Œ ŒË ÕË– ß‚Á‹ÿ ‹ÙŒË ∑§Ë »ı¡ ◊¥ •ŸÈ·Ê‚Ÿ„ËŸÃÊ ÕË– ‚ûÊÊ ÕË ÃÙ ’‹ªÊ◊ „Ù ªÿ •ı⁄U ’ŒŸÊ◊Ë ∑§⁄UÊ ŒË •ı⁄U •’ ¡’ ‚¬ÊßÿÙ¥ ∑§Ù ¡‹Ù¥ ◊¥ ÷⁄UÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÃÙ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UÃ– ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ù ß‚ ’Êà ∑§Ê ∞„‚Ê‚ „Ò Á∑§ ◊ÊÿÊflÃË ∑§Ë øÈŸıÃË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ Õ∑‘§ „Ê⁄U ¬È⁄UÊŸ ◊„Ê⁄UÁÕÿÙ¥ ∑‘§ ’ÍÃ ¬⁄U „Ë Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ß‚Á‹ÿ ©ã„Ù¥Ÿ ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ∑§◊ÊŸ •¬Ÿ ¬ÈòÊ •Áπ‹· ÿÊŒfl ∑§Ù „Ë ‚ı¥¬Ÿ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê Á∑§ÿÊ „Ò– •’ ŒπŸÊ ÿ „Ò Á∑§ ‚¬Ê ∑§Ë ¬˝Œ‡Ê ß∑§Ê߸ ∑§Ê ÿ„ ŸÿÊ ◊ÈÁπÿÊ •¬Ÿ Á¬ÃÊ ∑§Ë ßë¿Ê ∑§Ù ∑§„Ê¥ Ã∑§ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄U ¬ÊÃÊ „Ò– ‚¬Ê ∑§Ë ⁄UÊ„ ◊¥ ◊ÈÁc∑§‹¥ •ı⁄U ÷Ë „Ò¥– ÃËŸ

¬⁄UÊ¡ÿ ∑§Ê ◊Èπ ŒπŸÊ ¬«∏Ê ÕÊ– flÙ ÷Ë ∞∑§ ∞‚ •Á÷ŸÃÊ ‚ ŸÃÊ ’Ÿ ‚◊Ê¡flÊŒË ø‹ ⁄UÊ¡ ’é’⁄U ∑‘§ „ÊÕÙ¥ ¡Ù ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ù •¬ŸÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ªÈM§ ◊ÊŸÃÊ •ÊÿÊ ÕÊ– ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ Á≈U∑§≈U ¬⁄U ⁄UÊ¡ ’é’⁄U ∑§Ë ¡Ëà ‚¬Ê ∑‘§ Á‹ÿ ∞∑§ ’«∏Ê •ÊÉÊÊà ◊ÊŸË ªÿË– ‚flÊ‹ ©ΔÊ ÕÊ Á∑§ ◊È‹Êÿ◊ ∑‘§ „Ë ‚Ê⁄U ÷Ê߸, ÷ÃË¡, ’≈U, ’„Í „Ë ‚ûÊÊ ∑§Ë ◊‹Ê߸ øπ ‹¥ª ÄUÿÊ– ŒÍ‚⁄U ÿ„ ‚¬Ê ∑‘§ Ÿÿ ¬˝Œ· •äÿˇÊ •Áπ‹‡Ê ÿÊŒfl ∑§Ë ¬˝ÁÃcΔÊ ¬⁄U ÿ„ ŒÊª ‹ªÊ ªÿÊ Á∑§ ¡’ flÙ •¬ŸË ¬%Ë ∑§Ù „Ë øÈŸÊfl Ÿ„Ë¥ Á¡ÃÊ ‚∑§Ã ÃÙ ‚¬Ê ∑‘§ ¤Ê¥« ∑§Ë ⁄UˇÊÊ ∑Ò§‚ ∑§⁄U ¬Êÿ¥ª– ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ù •ÊªÊ◊Ë øÈŸÊfl ◊¥ •¬Ÿ ∞∑§ •ı⁄U ‚ÊÕË ⁄U„ •◊⁄U Á‚¥„ ∑§Ë øÈŸıÃË ‚ ÷Ë ◊È∑§Ê’‹Ê ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ ßã„Ë¥ •◊⁄U Á‚¥„ ∑§Ù Á‚⁄U ¬⁄U Á’ΔÊŸ ∑§Ê πÁ◊ÿÊ¡Ê ¬Ê≈U˸ ∑§Ù ∑§È¿ ß‚ Ã⁄U„ ÷ÙªŸÊ ¬«∏Ê ÕÊ Á∑§ ⁄UÊ¡ ’é’⁄U, ’ŸË¬˝‚ÊŒ fl◊ʸ, ŒÙ Œ‡Ê∑§Ù¥ ‚ ‚Í’ ∑§Ë Á‚ÿÊ‚Ã ◊ ¡◊Ë ‚◊Ê¡flÊŒË ¬Ê≈U˸ •Ê¡ ∞∑§ ∞‚ ◊Ù«∏ ¬⁄U •Ê •Ê¡◊ πÊ¥ ¡Ò‚ πÊ¥≈UË ‚◊Ê¡flÊÁŒÿÙ¥ Ÿ ¬Ê≈U˸ ‚ Á∑§ŸÊ⁄UÊ ∑§⁄U Á‹ÿÊ ÕÊ– fl„Ë •◊⁄U Á‚¥„ •Ê¡ π«∏Ë „È߸ „Ò ¡„Ê¥ Á’„Ê⁄U ∑‘§ •ÁÃ’‹Ë ÿÊŒfl •‹ª ¬ÍflÊ¥¸ø‹ ⁄UÊÖÿ ∑§Ê ¬⁄Uø◊ ‹∑§⁄U ¬Ífl˸ ©ûÊ⁄U Á‡Ê⁄UÙ◊ÁáÊ ‹Ê‹Í¬˝‚ÊŒ ÿÊŒfl ∑‘§ •øÊŸ∑§ ‚ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ •‹π ¡ªÊÃ ÉÊÍ◊ ⁄U„ „Ò¥– ·ÊÿŒ •◊⁄U Á‚¥„ ∑§Ë øÈŸıÃË ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U „Ë ◊È‹Êÿ◊ •¬˝Ê‚¥Áª∑§ „Ù ¡ÊŸ ∑§Ë Á◊‚Ê‹ ©‚∑‘§ Ÿ •¬Ÿ ⁄UÊÖÿSÃ⁄UËÿ ‚ê◊‹Ÿ ∑‘§ Á‹ÿ ªÙ⁄Uπ¬È⁄U ∑§Ù øÈŸÊ– ∞∑§ ’Ê⁄U ⁄UÊ¡ ’é’⁄U ¬Ífl¸ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ‚Ê◊Ÿ „Ò– flË¬Ë Á‚¥„ ∑‘§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ◊È‹Êÿ◊ ∑‘§ ‚¬Ÿ ∑§Ù flÊ⁄UÊáÊ‚Ë, ¡ıŸ¬È⁄U, •Ê¡◊ª…∏ •ı⁄U ªÙ⁄Uπ¬È⁄U ◊¥ ÃÊ⁄U ÃÊ⁄U ∑§⁄U øÈ∑‘§ „Ò¥– •’ •◊⁄U Á‚¥„ ©‚Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ¬˝Œ· ∑§Ë ‚ı ‚ ©¬⁄U ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ∑Ò§‚Ë ◊¥ ‚Ê◊Ÿ „Ò¥– •◊⁄U Á‚¥„ ÷‹ „Ë πÈŒ ∑§Ê◊ÿÊ’Ë ∑§Ê SflÊŒ Ÿ øπ ¬Êÿ¥ ¬⁄U ◊È‹Êÿ◊ ∑‘§ ⁄UÊSÃ ◊¥ Á‚ÿÊ‚Ë ÃÊ∑§Ã „Ò– •’ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§Ê ∞∑§ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ∑§Ê¥≈U ÃÙ Á’π⁄U „Ë ‚∑§Ã „Ò¥– ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U øÈŸıÃË ÿÊŒflÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ŸÃÊ •Ê¡◊ πÊ¥ ÉÊ⁄U flʬ‚ ‹ÊÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– flÙ ’Ë‚ ‚Ê‹Ù¥ ‚ ‚¬Ê ∑§Ê ◊¡’Íà ◊ÈÁS‹◊ ø„⁄UÊ ⁄U„ „Ë •ãÿ Á¬¿«∏ flªÙ¥¸ ∑§Ù ‹Ê◊’¥Œ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÷Ë „Ò– „Ò¥– •Ê¡◊ πÊ¥ ∑§Ë ÉÊ⁄Uflʬ‚Ë ‚ ◊È‹Êÿ◊ •ı⁄U ß‚ ∑§Ê◊ ◊¥ ’Ê⁄UÊ’¥∑§Ë ∑‘§ ’ŸË¬˝‚ÊŒ fl◊ʸ ◊È‹Êÿ◊ ©Ÿ∑§Ë ‚◊Ê¡flÊŒË ¬Ê≈U˸ ∑§Ù ’„Èà ©ê◊ËŒ¥ „Ò¥– ¬⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§¥œ ‚ ∑§¥œÊ Á◊‹Ê∑§⁄U ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ÕÊ– ‚flÊ‹ ÿ„Ë „Ò Á∑§ ÄUÿÊ •Ê¡◊ πÊ¥ ∑§Ë flʬ‚Ë ‚ fl„Ë ’ŸË ‚¬Ê ∑§Ù •Ê¡ ª¢ŒË ËÒÿÊ ∑§„ ⁄U„ „Ò¥ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ ∑‘§ ÁŒ‹Ù¥ ◊¥ ¬ÒŒÊ „È߸ πÁ‹· ŒÍ⁄U „Ù •ı⁄U ∑‘§ãŒ˝ ◊¥ ‹Ù„Ê ◊¥òÊË ’Ÿ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ ‚Ê» ¬ÊÿªË ¡Ù ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ë Á‚ÿÊ‚Ë øÍ∑§ ‚ ¬ÒŒÊ „È߸ ◊„ʂʪ⁄U ◊¥ •ÊŸ¥Œ ∑‘§ „UÙÃ ‹ªÊ ⁄U„ „Ò¥– •ª‹ ÕË– ŒÙ Œ‡Ê∑§Ù¥ ◊¥ Ã◊Ê◊ ¤Ê≈U∑§Ù¥ ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë øÈŸÊfl ◊¥ ¬⁄UˡÊÊ ß‚ ’Êà ∑§Ë ÷Ë „ÙŸË „Ò Á∑§ ’ŸË ‚◊Ê¡flÊŒË ¬Ê≈U˸ ∑§÷Ë ÷Ë Á’π⁄UË Ÿ„Ë¥ ‹Á∑§Ÿ ’Ê’Í ¬Í⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ∑§È◊˸ Á’⁄UÊŒ⁄UË ∑‘§ flÙ≈U ∑§Ê¥ª˝‚ ß‚∑‘§ Á‚ÿÊ‚Ë ‚»⁄U ◊¥ Á»§⁄UÙ¡Ê’ÊŒ ∑§Ê flÙ ∑§Ë ¤ÊÙ‹Ë ◊¥ «‹flÊ ¬ÊÃ „Ò¥ ÿÊ Á»§⁄U ◊È‹Êÿ◊ ©Ÿ∑‘§ ‹Ù∑§‚÷Ê ©¬øÈŸÊfl ÷Ë ∞∑§ ≈UÁŸ¥¸ª ¬Êߥ≈U ‚ÊÁ’à ‚Ê◊Ÿ ∑§ÈÁ◊¸ÿÙ¥ ∑§Ê ŸÿÊ ŸÃÎàfl π«∏Ê ∑§⁄U ¬ÊÃ „Ò¥– „È•Ê Á¡‚◊¥ ◊È‹Êÿ◊ ∑§Ë ¬ÈòÊflœÍ Á«¥¬‹ ÿÊŒfl ∑§Ù ‚Ê‹ ¬„‹ •Êª⁄UÊ ∑‘§ ⁄UÊÖÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ◊È‹Êÿ◊ Ÿ ∞∑§ øÍ∑§ ÷ªflÊ ¬⁄Uø◊ ‹„⁄UÊŸ flÊ‹ ∑§ÀÿÊáÊ ∑§Ù ‹Ê‹ ≈UÙ¬Ë ¬„ŸÊ∑§⁄U ∑§Ë ÕË– ß‚∑§Ê πÁ◊ÿÊ¡Ê ©ã„Ù¥Ÿ ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ ∞‚ ÷ȪÃÊ Á∑§ ‚Ë≈U¥ •ı⁄U L§Ã’Ê ÃÙ ª¥flÊÿÊ „Ë ÃÊ∑§Ãfl⁄U ÿÊŒfl-◊ÈÁS‹◊ ªΔ¡Ù«∏ ∑§Ë ŸË¥fl Ã∑§ Á„‹ ªÿË– •Ê¡◊ πÊ¥, ‡Ê»§Ë∑§È⁄U¸„◊ÊŸ ’∑§¸, ‚‹Ë◊ ‡Ê⁄UflÊŸË ¡Ò‚ ◊È‹Êÿ◊ ∑‘§ •¡Ë¡ ŒÙSà ∞∑§ ∞∑§ ∑§⁄U ‚ÊÕ ¿Ù«∏ ªÿ– ©ûÊ⁄ U¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ∑§È‹ ◊ÃŒÊÃÊ•Ù¥ ◊¥ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ ∑§Ë Ãʌʌ ww ¬˝ÁÇÊà „Ò– ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ ∑§Ù ÿ •ë¿Ë Ã⁄U„ ¬ÃÊ „Ò Á∑§ •‹Ëª…∏, Á»§⁄UÙ¡Ê’ÊŒ, ◊È⁄Uʌʒʌ, ¬Ë‹Ë÷ËÃ, ß≈UÊflÊ, •Êª⁄UÊ, ªÊÁ¡ÿÊ’ÊŒ, ’⁄U‹Ë, ’È‹¥Œ‡Ê„⁄U, ’ŒÊÿÍ¥, ◊⁄UΔ, ∑§ÊŸ¬È⁄U, ‹πŸ™§, ß‹Ê„Ê’ÊŒ, ÷ŒÙ„Ë,

•¬Ÿ ©Ug‡ÿÊ¥ ∑§ ¬˝Áà •ÊSÕÊ ’ŸÊÿ ⁄Uπ¢ Áfl¡ÿ •ª˝flÊ‹ „◊ ‚÷Ë ∑§Ë Á¡ãŒÁªÿÙ¥ ◊¥ ß‚ ’Êà ‚ ’„Èà »§∑§¸ ¬«∏ ¡ÊÃÊ „Ò Á∑§ „◊ •ÊSÕÊ ∑§Ê ¡ËflŸ ¡Ë ⁄U„ „Ò, ÿÊ •Ê‡Ê¥∑§Ê•Ù¥ ∑§Ê ¡ËflŸ ¡Ë ⁄U„ „Ò– •Ê‡Ê¥∑§Êÿ¥ •ŸÁªŸÃ „ÙÃË „Ò¥– ∞∑§ ‚ ¿È≈U∑§Ê⁄UÊ Á◊‹ÃÊ „Ò, ÃÙ ŒÍ‚⁄UË •Ê Œ’ÙøÃË „Ò– ‹Á∑§Ÿ ÿÁŒ „◊Ÿ ∞∑§ ÷Ë •ÊSÕÊ ∑§Ù ¬∑§«∏ Á‹ÿÊ, •ı⁄U ©‚ ¬∑§«∏ ⁄U„, ÃÙ ’¡Êÿ ß‚∑‘§ Á∑§ „◊ Á¡ãŒªË ∑‘§ ∑§é¡ ◊¥ ⁄U„¥, Á¡ãŒªË „◊Ê⁄U ∑§é¡ ◊¥ •Ê ¡ÊÃË „Ò– •ı⁄U Á◊òÊÙ¥, ‚Ê⁄UÊ »§∑§¸ ¬«∏ÃÊ „Ë ß‚ ’Êà ‚ „Ò Á∑§ ∑§ıŸ Á∑§‚∑‘§ ∑§é¡ ◊¥ „Ò– ∞∑§ •¬⁄UÊœË „Ò, ÉÊÙ⁄U •¬⁄Uʜ˖ fl„ ¬ÈÁ‹‚ flÊ‹Ù¥ ‚ ÁÉÊ⁄UÊ „È•Ê „Ò– ∞∑§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË „Ò– ©‚ ÷Ë ¬ÈÁ‹‚ flÊ‹ ÉÊ⁄U „È∞ „Ò¥– •¬⁄UÊœË •ı⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË, ÿ ŒÙŸÙ¥ ¬ÈÁ‹‚ flÊ‹Ù¥ ‚ ÁÉÊ⁄U „È∞ „Ò¥– ß‚∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ŒÙŸÙ¥ ∞∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ŒÙŸÙ¥ ∑§Ë Á¡ãŒÁªÿÙ¥ ◊¥ Sflª¸ •ı⁄U Ÿ∑§¸ ∑§Ê »§∑§¸ „Ò– •ı⁄U ÿ„

»§∑§¸ ∑‘§fl‹ ß‚Á‹ÿ „Ò Á∑§ ∑§ıŸ ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò, •ı⁄U ∑§ıŸ ÁŸÿ¥ÁòÊà „Ù ⁄U„Ê „Ò– •¬⁄UÊœË ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ mÊ⁄UÊ ÁŸÿ¥ÁòÊà „Ù ⁄U„Ê „Ò– ¡’Á∑§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ù ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– Á¡ãŒªË ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ π‹ ß‚Ë ∑§Ê ÃÙ „Ò Á∑§ •Ê¬ ©‚‚ ÁŸÿ¥ÁòÊà „Ù ⁄U„ „Ò¥, ÿÊ ©‚ ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– •ÊSÕÊ ∞∑§ ◊Ù≈U πê÷ ∑§Ë Ã⁄U„ „ÙÃË „Ò– ÿÁŒ ∞∑§ ’Ê⁄U ÿ„ •¬ŸË ¬∑§«∏ ◊¥ •Ê ¡ÊÃÊ „Ò, ÃÙ Á»§⁄U Á∑§ÃŸ

¡ËflŸ ¬˝’¢œ ÷Ë ’Ê…∏ •ı⁄U ÃÍ»§ÊŸ ÄUÿÙ¥ Ÿ •Êÿ, •Ê¬∑§Ù ∑§Ù߸ »§∑§¸ Ÿ„Ë¥ ¬«∏ÃÊ– •Ê¬ ¬„‹ ∑§Ë „Ë Ã⁄U„ •¬ŸË ¡ª„ ¬⁄U «≈U ⁄U„Ã „Ò– ÿ„Ê° Á¡‚ •ÊSÕÊ ∑§Ë ’Êà ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò, ©‚ •Ê¬ ÿÁŒ ∑‘§fl‹ ߸‡fl⁄U ÿÊ œ◊¸ ∑‘§ ¬˝Áà •ÊSÕÊ ‚ ¡Ù«∏∑§⁄U Œπ¥ª, ÃÙ ß‚∑§Ê ŒÊÿ⁄UÊ ∑§◊ „Ù ¡ÊÿªÊ, flSÃÈà ÿ„ fl„ •ÊSÕÊ „Ò, Á∑§‚Ë flSÃÈ ∑‘§ ¬˝Áà „◊Ê⁄UË

÷ÊflŸÊ ∑§Ë fl„ •ÊSÕÊ „Ò, ¡’ fl„ flSÃÈ „◊Ê⁄U Á‹ÿ „◊Ê⁄UË øÃŸÊ •ı⁄U „◊Ê⁄U ∑§◊¸ ∑§Ê ∑‘§ãŒ˝ ’Ÿ ¡ÊÃË „Ò– ÿ„ „◊Ê⁄UË fl„ ‚Ùø „Ò, ¡Ù ‚«∏∑§ ¬⁄U ¬«∏ „È∞ ¬àÕ⁄U ◊¥ •¬ŸË ÷ÊflŸÊ ∑§Ê ‚¥øÊ⁄U ∑§⁄U∑‘§ ©‚ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ¬„È°øÊ ŒÃË „Ò– ÃÙ ÿ„Ê° ◊Í‹ ’Êà „È߸ „◊Ê⁄UË ÷ÊflŸÊ, Ÿ Á∑§ ∑§Ù߸ flSÃÈ ÿÊ SÕÊŸ Áfl‡Ê·– ◊ȤÊ •¬Ÿ ¡ËflŸ ◊¥ •’ Ã∑§ ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ •Ÿ∑§ ◊„ÊŸ •ı⁄U ‚»§‹ ‹ÙªÙ¥ ‚ Á◊‹Ÿ ∑§Ê ‚ı÷ÊÇÿ Á◊‹Ê „Ò, •ı⁄U fl„ ÷Ë ¡ËflŸ ∑‘§ Á÷ÛÊ-Á÷ÛÊ ˇÊòÊ ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ‚– ߟ ‚÷Ë ‹ÙªÙ¥ ◊¥ ◊ȤÊ ∞∑§ ¡Ù ’Êà ‚’‚ ∑§ÊÚ◊Ÿ ‹ªË fl„ ÿ„ ÕË, ÿ ‚÷Ë ‹Ùª •ÊSÕÊflÊŸ ‹Ùª Õ– ߟ ‚÷Ë ◊¥ •¬Ÿ ©g‡ÿÙ¥ ∑‘§ ¬˝Áà ª¡’ ∑§Ë •ÊSÕÊ ÕË, •ı⁄U ÿ ‚’∑‘§ ‚’ ‹Ùª Á‡Ê∑§ÊÿÃÙ¥ ‚ ∑§Ù‚Ù ŒÍ⁄U Õ– •¬Ÿ ¡ËflŸ •ÊÒ⁄U ∑§Ã¸√ÿÊ¥ ∑§Ê ÁŸ÷ÊÃ „ÈUÿ ߟ ‹ÊªÊ¥ Ÿ •¬Ÿ ©Ug‡ÿÊ¥ ◊¥ •¬ŸË •ÊSÕÊ ∑§÷Ë ∑§◊ Ÿ„UË¥ „UÊŸ ŒË– ŒÙSÃÙ¥, ∑§◊ ‚ ∑§◊ ÿ„ ÃÙ „◊Ê⁄U ™§¬⁄U „Ò ∑§Ë „◊ •¬ŸË Á¡ãŒªË ∑§Ù ¡ËŸ ∑‘§ Á‹ÿ Á‡Ê∑§ÊÿÃÙ¥ ∑§Ù •¬ŸÊ „◊⁄UÊ„Ë ’ŸÊÃ „Ò¥, ÿÊ •ÊSÕÊ ∑§Ù– agrawalvijay@hotmail.com

•Ê ¬ ∑§Ê »§Ë «U ’Ò ∑§

߸ ãÿÍ¡ ¬¬⁄U ◊¥ Ÿß¸-Ÿß¸ ¡ÊŸ∑§ÊÁ⁄UÿÊ° ŒŸ ∑§ Á‹ÿ •Ê¬∑§Ê¥ ’œÊ߸U, ‹Á∑§Ÿ •Ê¬∑§ ¬¬⁄U ◊¥ ß‚ ’Ê⁄U ∑ȧ¿U »§Ê≈UÊ ÕÊ«∏U «U‹ Õ– ∑Χ¬ÿÊ ß‚∑§Ê ‚ÈœÊ⁄UŸ ∑§Ë ∑Χ¬Ê ∑§⁄¥U– ◊„U‡ÊU ¬Ê‹ ¡ÊŸ∑§Ë¬È⁄U◊, ‹πŸ™§ ‹πŸ™§ ‹Ë«U ߸-¬¬⁄U ∑§ •’Ã∑§ ∑§Ë ‚÷Ë ¬˝ÁÃÿÊ ¬…∏UË, ß‚◊¥ ÁøÁ∑§à‚Ê ‚¢’¢œË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Œ∑§⁄U ∑§Ê ∑§CÔU ∑§⁄¥U– ⁄UflË¥º˝ ÿÊŒfl ‹πË◊¬È⁄U •Ê¬∑§Ê ߸-¬¬⁄U ◊¥ ¬¡ ’…∏UŸ •ÊÒ⁄U Ÿß¸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§ Á‹ÿ œãÿflÊŒ, ¬⁄UãÃÈ •Ê¬∑§ ¬¬⁄ ∑§ »§Ê≈UÊ ∑§Ë ÄflÊÚÁ‹≈UË ΔUË∑§ ∑§⁄¥U– ‚¬ŸÊ Á‚¢„U flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ‹πŸ™§ ‹Ë«U ߸-¬¬⁄U ∑§Ê ‹È∑§ •ë¿UÊ „ÒU ¬⁄UãÃÈ »§Ê≈UÊ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „ÒU– •ÃÈ‹ flË⁄U Á‚¢„U ’„U⁄UÊßø


Cit y Panor ama

Lucknow, February 26, 2011

7

‚ÊÒãŒÿ˸∑§⁄UáÊ ∑§Ë øÊ„U ◊¥ •◊ËŸÊ’ÊŒ •◊ËŸÊ’ÊŒ ∑§ ŒÈ∑§ÊŸŒÊ⁄U, ÁŸflÊ‚Ë ÃÕÊ π⁄UËŒÊ⁄U •’ ÿ„UÊ¢ ∑§Ë ÷Ë«∏U-÷Ê«∏U •ÊÒ⁄U œÄ∑§Ê ◊ÈÄ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‡ÊÊ⁄U-ªÈ‹ flÊ‹ ◊Ê„UÊÒ‹ ‚ ™§’ øÈ∑§ „Ò¥U– •’ ÿ„UÊ° ∑§ ‹Êª ÷Ë ÿ øÊ„UÃ „ÒU Á∑§ •◊ËŸÊ’ÊŒ ÷Ë „U¡⁄Uꢡ ∑§Ë Ḡ¬⁄U ‚ÈãŒ⁄U •ÊÒ⁄U Sflë¿U ÁŒπ– ߟ ‹ÊªÊ¥ ∑§ •Ÿ∑§Ê¥ ¬˝ÿÊ‚Ê¥ ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ߟ∑§Ë ◊Ê°ªÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U ∑§Ê߸ äÿÊŸ ÁŒÿÊ– ŒÈ∑§ÊŸŒÊ⁄UÊ¥ •ÊÒ⁄U ÁŸflÊÁ‚ÿÊ¥ Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ‚◊ÊŸ ÿ ÷Ë ¬˝SÃÊfl ⁄UπÊ Á∑§ fl ß‚ ‚ÊÒãŒÿ˸ ∑§Ë ¡Ê ‹ÊªÃ •ÊÿªË ©U‚ fl fl„UŸ ∑§⁄¥Uª, ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãà ÷Ë ¬˝Œ‡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ß‚ •Ê⁄U ‚ ©UŒÊ‚ËŸ „ÒU– Á∑§ãÃÈ ÿ„UÊ° ∑§ ‹ÊªÊ¥ Ÿ •÷Ë Ã∑§ „UÊ⁄U Ÿ„UË¥ ◊ÊŸË „ÒU •ÊÒ⁄U fl ß‚ ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ¬˝ÿÊ‚ ⁄Uà „ÒU, •ÊÒ⁄U •Ê‡ÊÊ ∑§⁄UÃ „ÒU Á∑§ ∞∑§ ÁŒŸ flÊ ÿ„UÊ¢ ∑§Ê ‚ÊÒãŒÿ˸∑§⁄UáÊ ∑§⁄UflÊ ∑§ ◊ÊŸª– »§Ê≈UÊ - ‚¢ŒË¬ ¬Ê‹


8

Lucknow, February 26, 2011

«UÊß¡S≈U ∑§ÊŸ¬È⁄U ∑§Ê ª◊˸ ◊¥ ÷⁄U¬Í⁄U Á’¡‹Ë ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ª◊˸ ∑‘§ ¬„‹ „Ë Á’¡‹Ë •Ê¬ÍÁø ∑§Ù ‹∑§⁄U •¬ŸË ÃÒÿÊ⁄UË ∑§⁄U øÈ∑§Ë „Ò– ß‚ ’Ê⁄U ª◊˸ ◊¥ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù Á’¡‹Ë ∑§Ë ÷⁄U¬Í⁄U •Ê¬ÍÁø ŒË ¡ÊÿªË– ‚¥≈˛‹ S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ™§¡Ê¸ ◊¥òÊË ⁄UÊ◊flË⁄U ©¬ÊäÿÊÿ Ÿ ∑§ÊŸ¬È⁄U ∞∑§ flÊÃʸ ◊¥ ÿ ŒÊflÊ Á∑§ÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ª◊˸ ◊¥ z „¡Ê⁄U ◊ªÊflÊ≈U Á’¡‹Ë ∑§Ë •ÁÃÁ⁄UQ§ ¡M§⁄Uà ¬«∏ÃË „Ò– •Ÿ¬⁄UÊ ÁfllÈà ©à¬ÊŒŸ ªÎ„ ◊¥ ◊Êø¸ ◊¥ {ÆÆ •ı⁄U ¡È‹Ê߸ ◊¥ ÷Ë {ÆÆ ◊ªÊflÊ≈U Á’¡‹Ë ∑§Ê •ÁÃÁ⁄UQ§ ©à¬ÊŒŸ „ÙŸ ‹ªªÊ Á¡‚‚ Á’¡‹Ë ∑§Ë Á∑§À‹Ã ∑§Ê»§Ë „Œ Ã∑§ ŒÍ⁄U „Ù ¡ÊÿªË– fl·¸ wÆv| Ã∑§ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê Á’¡‹Ë ’øŸ ∑§Ë ÁSÕÁà ◊¥ •Ê ¡ÊÿªÊ– ™§¡Ê¸ ◊¥òÊË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¡ÀŒ „Ë π⁄UÊ’ ◊Ë≈U⁄U ’Œ‹ ¡Êÿ¥ª– ©ã„Ù¥Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ Á∑§ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ÷Ê¡¬Ê, ∑§Ê¥ª˝‚ •ı⁄U ‚¬Ê Ÿ ‡ÊÊ‚Ÿ Á∑§ÿÊ ‹Á∑§Ÿ ¡ŸÃÊ ∑§Ë ÷‹Ê߸ ∑§Ê ∑§Ù߸ ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ– S≈U‡ÊŸ ¬⁄U „Ë ™§¡Ê¸ ◊¥òÊË Ÿ ∑‘§S∑§Ù •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ÁŸŒ¸Á‡Êà Á∑§ÿÊ Á∑§ ¡ŸÃÊ ∑§Ù߸ Á‡Ê∑§Êÿà ‹∑§⁄U •Êÿ ÃÙ ©‚∑§Ê ÁŸ⁄UÊ∑§⁄UáÊ ∑§⁄U¥–

¿ÊòÊÙ¥ Ÿ »§Í¥∑§Ê ¬ÈÃ‹Ê «ÊÚ.⁄UÊ◊ ◊ŸÙ„⁄U ‹ÙÁ„ÿÊ •flœ ÁflEÁfllÊ‹ÿ »Ò§¡Ê’ÊŒ ◊¥ ÃËŸ ◊Êø¸ ‚ ¬˝SÃÊÁflà ◊ÈÅÿ ¬⁄UˡÊÊ∞¥ SÕÁªÃ Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ù ‹∑§⁄U ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ê •Ê¥ŒÙ‹Ÿ Õ◊ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê „Ò– ß‚Ë ∑˝§◊ ◊¥ „UÊ‹ „UË ◊¥ •Ê¥ŒÙÁ‹Ã ¿ÊòÊ ‚¥ÉÊ·¸ ◊Ùøʸ ∑‘§ ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ‚Ê∑‘§Ã ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ∑§È‹¬Áà ¬˝Ù.∞∑‘§ Á◊ûÊ‹ ∑§Ê ¬ÈÃ‹Ê »§Í¥∑§Ê– ÷«∏∑‘§ ¿ÊòÊ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ‚Ò∑§«∏Ù¥ ∑§Ë Ãʌʌ ◊¥ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ê ¬˝fl‡Ê Ÿ „Ù ¬ÊŸ ¬⁄U •Ê∑˝§Ê‡Ê ¡ÃÊÿÊ–

¬˝ Œ  ‡ Ê

¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ‚ÊÒŒ¢¥ ÿ¸ ∑§Ê π¡ÊŸÊ ∑§ÃÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈ ß‚∑§ ’Êfl¡ÍŒ ÿ„UÊ¢ ∑§ß¸ ŒÈ‹¸÷ ¬˝ÊáÊË ¬Ê∞ ¡ÊÃ „Ò¥U Á¡Ÿ◊¥ ÉÊÁ«∏UÿÊ‹, ≈UÊ߸ª⁄U, ªÒ¥á«UÊ, SflÊê¬ Á«Uÿ⁄U, ÷Ê‹Í, øËË, ¡¢ª‹Ë π⁄UªÊ‡Ê, Áªf •ÊÒ⁄U «UÊ‹Á»§‹ ¬˝◊Èπ „Ò¥U– ß‚ ‚ÒÒ¥UÄÿÍ•⁄UË ∑§ ¬Ífl¸ ‚ ¬Á‡ø◊ Ã∑§ ∞∑§ yÆ Á∑§◊Ë ‹¢’Ë ‚«∏U∑§ „ÒU Á¡‚ ¬⁄U flÊ„UŸ ø‹ ‚∑§Ã „Ò¥U– ß‚ ⁄UÊSÃ ¬⁄U ◊ÊÃˬÈ⁄U, ∑§∑§⁄UÊ„UÊ, ◊ÈÁøÿÊ fl ÁŸ‡ÊÊŸªÊˇÊ ¬Ÿ ⁄¥U¡ ÁSÕà „Ò¥U •ÊÒ⁄U ÿ„U ∑§ÃÁŸ¸ ÿ ÊÉÊÊ≈U ⁄¢  U ¡ ¬⁄U ‚◊Ê# „U Ê  Ã Ê „Ò U ¡„U Ê ¢ Áª⁄UflÊ ŸŒË Ÿ¬Ê‹ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ •ÊÃË „Ò– ß‚ ŸŒË ∑§ Á∑§ŸÊ⁄U ‚ ©U‚ flãÿ ˇÊòÊ ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ „UÊÃ „Ò¥U ¡Ò‚Ê ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄Uà ◊¥ ∑§„UË¥ ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ∑§ÃÁŸ¸ ÿ Ê ÉÊÊ≈U ◊ ¥ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§ ◊„UËŸÊ¥ ◊¥ Ÿ„UË¥ ¬„È¢UøÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU ÄÿÊ¥Á∑§ •Áœ∑§Ã⁄U ¡¢ª‹ ◊¥ ’Ê…∏ ∑§Ê ¬ÊŸË ÷⁄UÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– fl„UÊ¢ ∑§Ë ∑§ÃÁŸ¸ÿÊÉÊÊ≈U ◊¥ ÁŒπË «UÊÚ‹Á»§Ÿ ÿÊòÊÊ ’„U ⁄ U Ê ßø fl Ÿ¬Ê‹ ‚Ë◊Ê ‚ ‹ªÊ ÿ„U flãÿ ˇÊòÊ ÉÊŸ Á◊Á„UŸ¬È⁄UflÊ „UÊ ∑§⁄U •àÿãà ⁄UÊø∑§ ¡¢ª‹Ê¥ ∑§Ê fl„U ß‹Ê∑§Ê „ÒU Á¡‚ v~|z ◊¥ fl ⁄UÊ◊Ê¢ø∑§ „ÒU– ‚«∏U∑§ ∑§ ŒÊŸÊ •èÿÊ⁄UáÊ ÉÊÊÁ·Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚∑§Ê •Ê⁄U ŒÍ⁄U Ã∑§ „U⁄U fl ÉÊŸ ¡¢ª‹ „Ò¥U ˇÊòÊ»§‹ yyÆ flª¸ Á∑ .◊Ë. „ÒU •ÊÒ⁄U ß‚ •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§ ’Ëø ∑§ ªÊ¢flÊ¥ ◊¥ ¬˝Ê¡Ä≈U ≈UÊ߸ª⁄U ∑§ •ãê¸Ã ÷Ë ‚¢⁄UÁˇÊà SÕÊŸËÿ ÁŸflÊ‚Ë ¡¢ª‹ ∑ ©Uà¬ÊŒÊ¥ ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄U „Ò¥U– Ÿ¬Ê‹ ∑§Ë ‚Ë◊Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ∑§Ã⁄UÁŸÿÊ ÉÊÊ≈U ∑§ ¡¢ª‹ ÷Ê⁄Uà ∑§ ÁŸ∑§≈U „UÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚Ë◊Ê ¬ÈÁ‹‚ ŒÈœflÊ fl Á∑§‡ÊŸ¬È⁄U ≈UÊߪ⁄U ˇÊòÊ ∑§ •¢Ãª¸Ã ∑§Ë øÊÒÁ∑§ÿÊ¢ ∑ȧ¿U ¬Í⁄UË ¬⁄U SÕÊÁ¬Ã ÷Ë ‚¢⁄UÁˇÊà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ∑§ÃUÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈U „Ò¥U–ß‚ ˇÊòÊ ∑§ flÊÃÊfl⁄UáÊ ∑§Ê ’øÊÿ ∑§ ¡¢ª‹ ÷Ê⁄Uà ∑§ ŒÈœflÊ fl Á∑§‡ÊŸ¬È⁄U ⁄U π Ÿ ∑ § Á‹∞ ∑§ÃÁŸ¸ ÿ Ê ÉÊÊ≈U ≈UÊߪ⁄U ˇÊòÊ ∑§Ê Ÿ¬Ê‹ ∑§ ’ÊÁŒ¸ÿÊ Ÿ‡ÊŸ‹ »§Ê¢©U«U‡ÊŸ ŸÊ◊ ∑§Ë ‚¢SÕÊ ÷Ë ¬Ê∑¸§ ‚ ¡Ê«∏ÃÊ „ÒU– ß‚∑§ ¡¢ª‹ ◊¥ ‚Ê‹ ∑§Êÿ¸⁄Uà „ÒU •ÊÒ⁄U ÿ„UÊ¢ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§ flΡÊÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ ∑§ß¸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ÉÊÊ‚, ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË fl ¡ÊªM§∑§ÃÊ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄UÃË „ÒU– ⁄U„UŸ ∑§ SÕÊŸÊ¥ ◊¥ flŸ Áfl÷ʪ Œ‹Œ‹ fl ÃÊ‹Ê’ „Ò¥U– ∑§ß¸ ¡ª„U ß‚ ‚ÒÄÿÈ•⁄UË ∑§Ë øÊÒ«∏UÊ߸ ∑§ ∑ȧ¿U ⁄US≈U „UÊ©U‚ „Ò¥ Á¡ã„U ‹πŸ™§ ÿÊ vÆ Á∑§.◊Ë. ‚ ÷Ë ∑§◊ „ÒU Á¡‚∑§Ë fl¡„U ’„U⁄UÊ߸ø ‚ ∑ȧ¿U ‚◊ÿ ¬„U‹ •Ê⁄UÁˇÊà ‚ ÿ„U ◊ÊŸfl •ÊflÊ‚ ∑§ Œ’Êfl ◊¥ „ÒU– ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ‚¢äÿÊ •ª˝flÊ‹ ∑§ÃÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈U– ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ÁSÕà ∑§ÃÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈U flãÿ ¡ËflŸ •èÿÊ⁄UáÊ (‚Ò¥ÄÿÈ•⁄UË) ©UŸ ∑ȧ¿U SÕ‹Ê¥ ◊¥ ∞∑§ „Ò¥U ¡„UÊ¢ ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ‚ÊÒ¥Œÿ¸ ∑§ ’Ëø flãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥ ∑§Ë ∞∑§ πÍ‚Í⁄Uà ©U¬ÁSÕÁà ŒπŸ flÊ‹Ê¥ ∑§ Á‹∞ ÿÊŒªÊ⁄U ÿÊòÊÊ ’Ÿ ¡ÊÃË „ÒU– ¬˝Œ‡Ê ∑§ ’„U⁄UÊ߸ø Á¡‹ ◊¥ ÷Ê⁄UÃ-

ÿ„UÊ¢ ∑§ Ã◊Ê◊ •Ê∑§·¸áÊÊ¥ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ •÷Ë ÿ„U ˇÊòÊ •Ê◊ ¬ÿ¸≈U∑§Ê¥ ∑§ ’Ëø ‹Ê∑§Á¬˝ÿ Ÿ„UË¥ „ÒU, •ÊÒ⁄U ‡ÊÊÿŒ ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ ÿ„UÊ¢ •÷Ë ÷Ë ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ ‚Ê¢ÒŒÿ¸ •÷Ë ÷Ë •¬Ÿ flÊSÃÁfl∑§ M§¬ ◊¥ ÁŒπÃÊ „ÒU ŒÍ⁄U Ã∑§ ÉÊŸÊ ¡¢ª‹, flãÿ ¬˝ÊáÊË •ÊÒ⁄U SÕÊŸËÿ ‹Ê ª – ß‚ËÁ‹∞ ÿ„U Ê ¢ flãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ Ÿ ∑§fl‹ ’ŸË „ÈU߸ „ÒU ’ÁÀ∑§ ∑ȧ¿U ◊Ê◊‹Ê¥ ◊¥ ’…∏U ÷Ë ⁄U„UË „ÒU– ¡¢ª‹ ◊¥ ‚Ê‹ ∑§ •‹ÊflÊ ¬Ë¬‹, ‚ʪÊÒ ¥ Ÿ , ¡Ê◊È Ÿ , πÒ ⁄ U , ‚ ◊ ‹, •Ê◊, ‡ÊˇÊ◊, ’⁄UªŒ fl „U⁄UË ÉÊÊ‚ ∑§Ë Ã◊Ê◊ ¬˝¡ÊÁÃÿÊ¢ ¬Ê߸ ¡ÊÃË „Ò¥U– Áª⁄UflÊ ŸŒË ◊¥ ÉÊÁ«∏UÿÊ‹ ŒπŸ ∑§Ë ‡ÊÊÿŒ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë ‚’‚ •ë¿UË ¡ª„U „ÒU– ÉÊ«∏UÿÊ‹ ∑§ ‚ÊÕ „UË ÿ„UÊ¢ ◊ª⁄U ÷Ë ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝¡ÊÁà ∑§Ë ‚¢¬Íáʸ ÁflŸÊ‡Ê ‚ ’øÊŸ ∑§ Á‹∞ v~|z ◊¥ ¡Ê ÿÊ¡ŸÊ ‡ÊÈL§

Á¡‚ ¬ÊŸË ◊¥ ©U¿U‹ ∑ÍŒ ∑§⁄UÃ ŒπŸÊ •¬Ÿ •Ê¬ ◊¥ ∞∑§ ⁄UÊ◊Ê¢ø∑§ •ŸÈ÷fl „ÒU– Áª⁄UflÊ ŸŒË ◊¥ ‚¢÷fl× ß‚ «UÊÀÊÁ»§Ÿ ∑§Ë

∑§Ë ªß¸ ÕË •Ê¡ ©U‚∑§ »§‹ SflM§¬ ÿ„UÊ¢ ©UŸ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ∑§Ê»§Ë „UÊ ªß¸ „ÒU– ÉÊÁ«∏UÿÊ‹ ∑ § •‹ÊflÊ ß‚ ŸŒË ◊ ¥ ªÒ ¥ ¡  Á ≈U ∑ § «UÊÀÊÁ»§Ÿ ∑§Ë ŒÈ‹¸÷ ¬˝¡ÊÁà ¬Ê߸ ¡ÊÃË „ÒU

¡È«∏U ∑§⁄U ÉÊÊÉÊ⁄UÊ ŸŒË ’ŸÃË „ÒU– ¬Ê‚ „UË ◊¥ Á‚¢øÊ߸ Áfl÷ʪ ∑§Ê ’Ê¢œ „ÒU Á¡‚ ¬⁄U ¡Ê∑§⁄U øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ∑§Ê Ÿ¡Ê⁄UÊ ÿÊŒªÊ⁄U fl ŒπŸ flÊ‹Ê „ÒU–

∑Ò§‚ ¬„È¢Uø— ∑§ÃÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈U ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§ ‚÷Ë ‡Ê„U⁄UÊ¥ ‚ ‚«∏U∑§ ⁄UÊSÃ ‚ ¡È«∏UÊ „ÒU– ‹πŸ™§ ‚ ‚«∏U∑§ ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ‚÷Ë flÊ„UŸÊ¥ ∑§ Á‹∞ ©U¬ÿÈÄà „ÒU– ŒÍ⁄UË- ‹πŸ™§ - wzÆ Á∑§.◊Ë. ªÊ¥«UÊ- vyz Á∑§.◊Ë. ◊ÊÒ‚◊ - ‚Ê‹ ÷⁄U ª◊¸, fl·¸ ¡ÍŸ ‚ Á‚â’⁄U Ã∑§ •Áœ∑§Ã◊ ‚’‚ •ë¿UÊ ‚◊ÿ Ÿflê’⁄U ‚ •¬˝Ò‹ Ã∑§– ‚’‚ •ë¿UË ‚¢ÅÿÊ ¬Ê߸ ¡ÊÃË „ÒU– ÿ„U ŸŒË Ÿ¬Ê‹ ∑§ ∑§≈UŸÊ‹Ë ◊¥ Á„U◊Ê‹ÿ ‚ ÁŸ∑§‹ÃË „ÒU •ÊÒ⁄U ∑§ÃÁŸ¸ÿÊ ÉÊÊ≈U ‚ ∑ȧ¿U •Êª ¡Ê ∑§⁄U ŒÈœflÊ ‚ ÁŸ∑§‹Ë ◊Ê„UŸÊ ‚

’È‹ÊÿÊ ªÿÊ ÃÊ ÷Ê⁄Uà •Ê™¢§ªÊ ÁŒÀ‹Ë– ⁄UÊ„Uà »§Ã„U •‹Ë πÊŸ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ∑‘§ ≈Uʋ˪¥¡ ÄU‹’ ◊¥ ∞∑§ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ Á‚‹Á‚‹ ◊¥ ‹ª÷ª ∞∑§ „UçÃ ¬„U‹ ÷Ê⁄Uà •Ê∞ Õ– ⁄UÊ„Ã »§Ã„ •‹Ë πÊŸ •ı⁄U ©Ÿ∑‘§ ª˝È¬ ∑§Ù ÁŒÀ‹Ë ∑‘§ ߥÁŒ⁄UÊ ªÊ¥œË „flÊ߸ •a ¬⁄U ©‚ ‚◊ÿ ⁄UÙ∑§ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÕÊ ¡’ ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ‚ ∑ ⁄UË’ ‚flÊ ‹Êπ «ÊÚ‹⁄U Ÿ∑ Œ Á◊‹ Õ– ÿ L§¬ÿ ßã„UÊŸ •ÕflÊ ßŸ∑§ ª˝È¬ Ÿ ∑§S≈U◊ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ÉÊÊÁ·Ã Ÿ„UË Á∑§ÿ Õ– ÷Ê⁄UÃËÿ ∑ ÊŸÍŸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ∑§Ù߸ ÷Ë ÿÊòÊË vÆ „¡Ê⁄U «ÊÚ‹⁄U ‚ •Áœ∑§ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê Ÿ„Ë¥ ‹ ¡Ê ‚∑§ÃÊ Á¡‚◊¥ ‚ ¬Ê°ø „¡Ê⁄U ∑Ò§‡Ê „Ù ‚∑§Ã „Ò¥ •ı⁄U ’Ê∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê Á∑§‚Ë •ı⁄U ‡ÊÄU‹ ◊¥ „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÕÊ Á∑§

‚flÊ ‹Êπ «ÊÚ‹⁄U ∑§Ë ß‚ ⁄U∑ ◊ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ª˝È¬ Ÿ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„Ë¥ ŒË ÕË •ı⁄U ßÃŸË ’«∏Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ ÁflŒ‡ÊË ¬Ò‚Ê Á’ŸÊ ÉÊÙ·áÊÊ ∑‘§ ‹∑§⁄U ø‹ŸÊ ‚¥Œ„ ¬ÒŒÊ ∑§⁄UÃÊ „Ò– ⁄UÊ„Ã » Ã„ •‹Ë πÊŸ •ı⁄U ©Ÿ∑‘§ ◊ÒŸ¡⁄U ◊ÊL§»∏§ ¬⁄U ÁflŒ‡ÊË ◊ÈŒ˝Ê ÁflÁŸ◊ÿ •ÁœÁŸÿ◊ (»§◊Ê) •ı⁄U ∑§S≈U◊ ∑§ÊŸÍŸ ∑‘§ Äà ◊Ê◊‹Ê ø‹ÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ¡Ê°ø ∑‘§ ’ÊŒ ⁄UÊ„Ã » Ã„ •‹Ë πÊŸ •ı⁄U ©Ÿ∑‘§ ◊ÒŸ¡⁄U ◊ÊL§» ¬⁄U vz-vz ‹Êπ L§¬∞ ∑§Ê ¡È◊ʸŸÊ ÷Ë ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– ¡Ò‚Ê ∑§Ë ôÊÊà „ÒU Á∑§ ⁄UÊ„Uà »§Ã„U •‹Ë πÊŸ ÷Ê⁄Uà ∑§ Á»§À◊ ¡ªÃ ◊¥ ∞∑§ ◊‡Ê„ÍU⁄U •ÊÒ⁄U ¡ÊŸË ◊ÊŸË „USÃË „Ò¥U– ÿ„U ¬Í¿U ¡ÊŸ ¬⁄U Á∑§ ÄÿÊ •Ê¬ ŒÊ’Ê⁄UÊ ÷Ê⁄Uà •ÊŸÊ ¬‚㌠∑§⁄Uª¥– ß‚ ¬⁄U ⁄UÊ„Uà Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÿÁŒ ßîÊà •ÊÒ⁄U åÿÊ⁄U ‚ ’È‹ÊÿÊ ªÿÊ ÃÊ •fl‡ÿ •Êÿ¥ª–

Ph-0522-2759333, 07376901826 www.jaiviki.com


¬˝ Œ  ‡ Ê «UÊß¡S≈U

Lucknow, February 26, 2011

9

⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U „ÙªÊ Sfláʸ ¡Á«∏Ã

ÁS∑§‹ «fl‹¬◊¥≈U ∑§Ê‡ÊË •ÊŸ flÊ‹ ÃËÕ¸ ÿÊÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ „ÊªÊ Œ‡Ê¸ŸËÿ ‚¥Ã ⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ë ‚Ùø ÕË ◊Ÿ ø¥ªÊ ÃÙ ∑§ΔıÃË ◊¥ ⁄UÁflŒÊ‚ ÷flŸ ∞fl¥ ⁄UÁflŒÊ‚ ‚Ù‚Êß≈UË ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ v •¬˝‹ Ò ‚ ª¥ªÊ....‹ Á∑§Ÿ ©Ÿ∑‘§ üÊhÊ‹Í ÷Q§Ù¥ Ÿ ©Ÿ∑‘§ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù S¬Ÿ, ªÈM§ ⁄UÁflŒÊ‚ ‚Ù‚Êß≈UË S¬Ÿ, ªÈM§ ∞.∞◊.ÿÍ. ∑‘§ flË◊¥‚ ¬ÊÚ‹Ë≈UÁÄUŸ∑§ •‹Ëª…∏ ◊¥ ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊœŸ Áfl∑§Ê‚ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ ∑§êÿÈÁŸ≈UË «fl‹¬◊¥≈U âÊ˝È ¬ÊÚ‹Ë≈UÁÄUŸÄU‚ mÊ⁄UÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ¿„ ◊Ê„ ∑‘§ ÁS∑§‹ «fl‹¬◊¥≈U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ∞∑§ •¬˝Ò‹ ‚ „٪ʖ Á¬˝¥Á‚¬‹ «Ê. ßçU»§Ã •Ê⁄UÊ ’ÊŸÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª, éÿÍ≈UËÁ‡ÊÿŸ •ı⁄U „ÿ⁄U «˛Á‚¥ª, ∞◊∞‚ •ÊÚÁ»§‚, ߥ≈U⁄UŸ≈U ’Á‚ÄU‚, ∞ê’Êß«⁄UË •ı⁄U ÁŸÁ«‹ fl∑§¸, ≈UÄU‚≈UÊß‹ Á«¡ÊßÁŸ¥ª ∞¥« Á¬˝¥Á≈U¥ª, ‚ÊÚçU≈U ≈UÊÚÿ¡ ∞¥« «ÊÚ‹ ◊Á∑§¥ª ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ flË◊¥‚ ¬ÊÚ‹Ë≈UÁÄUŸ∑§ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

‚¥Ã ªÊ«ª ∑§Ù Ÿ◊Ÿ ‚¥Ã ªÊ«ª ‚◊Ê¡ ∑§ÀÿÊáÊ ‚Á◊ÁÃ, ⁄UÊÿ’⁄U‹Ë ∑‘§ ‚¥ÿÙ¡Ÿ ◊¥ ‚¥Ã ªÊ«ª ∑§Ë ¡ÿ¥ÃË „ÊÕË ¬Ê∑§¸ ∑‘§ ÁŸ∑§≈U ’Ê’Ê ‚Ê„’ ÷Ë◊⁄UÊfl •¥’«∑§⁄U ¬˝ÁÃ◊Ê ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ◊ŸÊÿË ªÿË– •ŸÈÿÊÁÿÿÙ¥ Ÿ ©Ÿ∑‘§ ÁøòÊ ¬⁄U ◊ÊÀÿʬ¸áÊ ∑§⁄U ©Ÿ∑‘§ ⁄UÊSÃ ¬⁄U ø‹Ÿ ∑§Ê ‚¥∑§À¬ Á‹ÿÊ– ‚Á◊Áà ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê •äÿˇÊ ∑§◊‹‡Ê øıœ⁄UË, ÃÊ⁄UÊ ŒflË, ‚ÊÁflòÊË ÁŒflÊŸ, ⁄UÊ◊‹πŸ ‚ʪ⁄U ©U¬ÁSÕà Õ–

Sfláʸ¡Á«Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ê‡ÊË ◊¥ ÷Ë ∞∑§ Sfláʸ ¡Á«∏à ◊¥ÁŒ⁄U ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ªÊ– ß‚ ∑§Êÿ¸ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ∑§Ù ©ΔÊÿÊ „Ò ¬¥¡Ê’ •ı⁄U •ãÿ ÷ʪ٥ ∑‘§ ÁflŒ‡Ê ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ⁄UÒÿŒÊÁ‚ÿÙ¥ Ÿ ¡Ù ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù wÆwÆ Ã∑§ Sfláʸ¡Á«∏à ∑§⁄U Œ¥ª– ⁄UÁflŒÊ‚ ¡¥ÿÁà ¬⁄U ‚Ë⁄U ªÙflœ¸Ÿ ÁSÕà ⁄UÁflŒÊ‚ ◊¥ÁŒ⁄U ¬Á⁄UˇÊòÊ ¬¥¡Ê’ •ı⁄U ©‚∑‘§ •Ê‚ ¬Ê‚ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê •ı⁄U Œ‡ÊÁflŒ‡Ê ‚ •Ê∞ „È∞ ‹ÊπÙ¥ ⁄UÒŒÊÁ‚ÿÙ¥ ‚ ªÈ‹¡Ê⁄U „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– ∑§Ê‡ÊË ◊¥ ∞∑§ ¬πflÊ⁄U Ã∑§ ¬¥¡Ê’ ∑§Ê ‚Ê Ÿ¡Ê⁄UÊ ⁄U„ÃÊ „Ò– „⁄U Ã⁄U» ⁄U¥ª-Á’⁄U¥ªË ¬ª«∏Ë, ‡Ê’Œ Á∑§Ã¸Ÿ •ı⁄U ‹¥ª⁄U ∑§Ê‡ÊËflÊÁ‚ÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ∞∑§ •‹ª ∞„‚Ê‚ ∑§⁄UÊÃË „Ò– Á¬¿‹ ∑§È¿ fl·Ù¥¸ ‚ ⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ë ¡ÿ¥ÃË ¬⁄U ¡„Ê¥ ⁄UÒŒÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ∑§Ê»Ë ’…ÙûÊ⁄UË „È߸ „Ò– fl„Ë¥ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù ÷Ë ÷√ÿ M§¬ ÁŒÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ∑§È¿ fl·¸ ¬Ífl¸ ‚¥Ã ⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ë Sfláʸ ¬Ê‹∑§Ë ÁflŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ ⁄U„ ⁄U„ ⁄UÒŒÊÁ‚ÿÙ¥ Ÿ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù ‚ı¥¬Ë ÕË– ¡Ù ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù øÊ⁄U øÊ¥Œ ‹ªÊ ⁄U„Ë „Ò– •’ ÷Q§Ù¥ Ÿ •¬ŸË •ÊSÕÊ ∑§Ù ÷√ÿ M§¬ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù wÆwÆ Ã∑§ Sfláʸ ¡Á«∏à ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ „Ò– ß‚◊¥ ÁflŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ ’‚ ÷Q§ ‚„ÿÙª ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U¥ª– ¬„‹ ø⁄UáÊ ◊¥ wÆvx Ã∑§ Á‡Êπ⁄U ∑‘§ ∑§È¿ ÷ʪ ∑§Ù Sfláʸ¡Á«∏à Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ wÆvz Ã∑§ •ãÿ Á‡Êπ⁄UÙ¥ ∑§Ù Sfláʸ ◊¥Á«Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U wÆwÆ Ã∑§ ¬Í⁄U ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù Sfláʸ ◊¥Á«Ã ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚ ∑§Êÿ¸ ∑§Ù •◊‹Ë ¡Ê◊Ê ¬„ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ‚¥Ã üÊfláʌʂ øÒÁ⁄U≈U’‹ ‚Ù‚Êß≈UË ∑§Ë ߥNjÒá« •ı⁄U •◊Á⁄U∑§Ë ‡ÊÊπÊ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ªÈM§ ⁄UÁflŒÊ‚ ≈UÒ¥¬‹ √ÿÊŸÊ, ¡◊¸ŸË,

⁄UÁflŒÊ‚ ‚÷Ê ¬ÍøªÊ‹, „Ê‹Ò¥«, ≈UÙ⁄U¥≈UÙ, ß≈U‹Ë ∑‘§ flËø¥‚Ê, ◊Ê¥≈UÙflÊfl •ÊÁŒ ‡Ê„⁄UÙ¥ ∑‘§ ⁄UÁflŒÊ‚ ◊¥ÁŒ⁄U ‚„ÿÙª ∑§⁄U¥ª– ⁄UÁflŒÊ‚ ∑‘§ ÷Q§ ÃÙ „⁄U fl·¸ ÿ„Ê¥ ‹ÊπÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¡ÿ¥ÃË ∑‘§ •fl‚⁄U ¬⁄U •ÊÃ „Ò¥– ‹Á∑§Ÿ ◊¥ÁŒ⁄U ∑‘§ Sfláʸ ¡Á«∏à „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ê‡ÊË •ÊŸ flÊ‹ ÃËÕ¸ ÿÊÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UÁflŒÊ‚ ◊¥ÁŒ⁄U ∞∑§ Ÿß¸ ∑§«∏Ë ∑‘§ M§¬ ◊¥ ¡È«∏ ¡Ê∞ªÊ– ß‚‚ ÁŸÁpà M§¬ ‚ ∑§Ê‡ÊË ∑§Ë ¬„øÊŸ ◊¥ ∞∑§ •ı⁄U ŸªËŸÊ ¡È«∏ ¡Ê∞ªÊ– ß‚◊¥ ‚„ÿÙª ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UªÊ ⁄UÁflŒÊ‚ ¬Ê∑§¸ •ı⁄U ÉÊÊ≈U– ÿ„ ‚÷Ë Á◊‹∑§⁄U ’Ê’Ê Áfl‡flŸÊÕ •ı⁄U ◊Ê¥ª¥ªÊ ∑§Ë Ÿª⁄UË ∑§Ê ‚¥Ã ⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ù ‚ëøË üÊhÊ „٪˖ ‹Á∑§Ÿ ß‚ ˇÊòÊ ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ∑‘§ Á‹∞ ∑§È¿ •ı⁄U ÷Ë ∑§⁄UŸ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „٪˖ ÄUÿÙ¥Á∑§ ⁄UÁflŒÊ‚ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù ¡ÊŸ flÊ‹ ◊ʪ¸ •÷Ë ÷Ë •ÁÃ∑˝§◊áÊ ∑§Ë ¡Œ ◊¥ „Ò¥– ß‚ ∑§Ê⁄UáÊ ‚„Ë ‚Ùø ∑‘§ ‚ÊÕ ‚Ë⁄U ªÙflœ¸Ÿ ˇÊòÊ ∑§Ù Áfl∑§Á‚à ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „Ò– ÃÊÁ∑§ Œ‡Ê-ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ⁄UÁflŒÊ‚ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ù ¬„øÊŸ Á◊‹ ‚∑‘§– ◊Ÿ ø¥ªÊ ⁄UπŸ flÊ‹ ⁄UÁflŒÊ‚ ∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U „ÙªÊ Sfláʸ ¡Á«∏à ¬¡- vÆ ÷Ë Œπ¥

Á’ΔÍU⁄U ∞∑§ •äÿÊÁà◊∑§ ∞fl¢ Œ‡Ê¸ŸËÿ SÕ‹ Á’ΔÍ⁄U (∑§ÊŸ¬È⁄U), ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑§ÊŸ¬È⁄U ∑‘§ ¬Áp◊ÙûÊ⁄U ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ w| Á∑§◊Ë ŒÍ⁄U ÁSÕà ∞∑§ ¿Ù≈UÊ ‚Ê

⁄UÙ«∏ ¬⁄U ÁSÕà „Ò– Á’ΔÍ⁄U ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ª¥ªÊ Á∑§ŸÊ⁄U ∞∑§ ∞‚Ê ‚ÙÿÊ

SÕÊŸ „Ò– Á’ΔÈ⁄U ◊¥ ‚Ÿ v}z| ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ SflÃ¥òÊÃÊ ∑§Ê ¬˝Õ◊ ‚¥ª˝Ê◊ ∑§Ê üÊ˪áÊ‡Ê „È•Ê ÕÊ– ÿ„ ‡Ê„⁄U ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ •ılÙÁª∑§ ‡Ê„⁄U ∑§ÊŸ¬È⁄U ‚ ww Á∑§◊Ë. ŒÍ⁄U ∑§ÛÊı¡

„È•Ê ‚Ê, ¿Ù≈UÊ ‚Ê ∑∏§S’Ê „Ò ¡Ù Á∑§‚Ë ¡∏◊ÊŸ ◊¥ ‚ûÊÊ ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝ „È•Ê ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– ∑§ÊŸ¬È⁄U ∑‘§ ¬Ê‚ •Ê¡ ÿ„Ê° ∑§Ë ¬È⁄UÊŸË ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ß◊Ê⁄UÃ¥, ’Ê⁄UÊŒÁ⁄UÿÊ° •ı⁄U ◊¥ÁŒ⁄U ¡Ëáʸ-

‡ÊËáʸ „Ê‹Ã ◊¥ ¬«∏Ë „Ò¥; ‹Á∑§Ÿ SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ßÁÄʂ ∑§Ë flÙ ÿÊŒ¥ „Ò¥ Á¡Ÿ∑§Ê ¬ÊΔ „⁄U ’ëø ∑§Ù S∑§Í‹ ◊¥ Á‚πÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÿ ŸÊŸÊ⁄UÊfl •ı⁄U ÃÊàÿÊ ≈UÙ¬ ¡Ò‚ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë œ⁄UÃË ⁄U„Ë „Ò– ≈UÙ¬ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ∞∑§ ‡ÊÊπÊ •Ê¡ ÷Ë ’Ò⁄U∑§¬È⁄U ◊¥ „Ò •ı⁄U ÿ„Ë¥ ¤ÊÊ°‚Ë ∑§Ë ⁄UÊŸË ‹ˇ◊Ë ’Ê߸ ∑§Ê ’ø¬Ÿ ’ËÃÊ– ©‚Ë Œı⁄U ◊¥ ∑§ÊŸ¬È⁄U ‚ •¬ŸË ¡ÊŸ ’øÊ∑§⁄U ÷ʪ ⁄U„ •¥ª˝¡∏Ù¥ ∑§Ù ‚ÃËøı⁄UÊ ÉÊÊ≈U ¬⁄U ◊ıà ∑‘§ ÉÊÊ≈U ©ÃÊ⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ’ÊŒ ◊¥ ©‚∑‘§ ’Œ‹ ◊¥ •¥ª˝¡∏Ù¥ Ÿ ªÊ°fl ∑‘§ ªÊ°fl Ã’Ê„ ∑§⁄U ÁŒ∞ •ı⁄∏ ∞∑§ ∞∑§ ¬«∏ ‚ ‹≈U∑§Ê ∑§⁄U ’Ë‚-’Ë‚ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù »§Ê°‚Ë Œ ŒË ªß¸– ¡Ëà ∑‘§ ’ÊŒ •°ª˝¡∏Ù¥ Ÿ Á’ΔÍ⁄U ◊¥ ŸÊŸÊ⁄UÊfl ¬‡ÊflÊ ∑‘§ ◊„‹ ∑§Ù ÃÙ ◊Á≈UÿÊ◊≈U ∑§⁄U „Ë

ÁŒÿÊ ÕÊ, ¡’ ÃÊ°àÿÊ ≈UÙ¬ ∑‘§ Á⁄U‡ÃŒÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù v}{Æ ◊¥ ÇflÊÁ‹ÿ⁄U ¡‹ ‚ Á⁄U„Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ Á’ΔÍ⁄U ‹ı≈U∑§⁄U ¬ÊÿÊ Á∑§ ©Ÿ∑§Ê ÉÊ⁄U ÷Ë ¡‹Ê ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– Á„ãŒÍ ‡ÊÊSòÊÙ¥ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’˝rÊÊ Ÿ ‚ÎÁC ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑‘§ ¬Ífl¸ ÿ„¥ ìSÿÊ ∑§Ë ÕË– ©‚Ë ∑§Ù S◊⁄UáÊ ÁŒ‹ÊÃÊ ÿ„Ê° ∑§Ê ’˝rÊÊflø ÉÊÊ≈U „Ò– ÿ ÷Ë fláʸŸ Á◊‹ÃÊ „Ò Á∑§ ÿ„Ë¥ ¬⁄U œ˝Èfl Ÿ ÷ªflÊŸ ÁflcáÊÈ ∑§Ë ìSÿÊ ∑§Ë ÕË– ◊„Á·¸ flÊÀ◊ËÁ∑§ ∑§Ë ìÙ÷ÍÁ◊ Á’ΔÍ⁄U ∑§Ù ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ’˝rÊÊflø ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ‡Ê„⁄UË ‡ÊÙ⁄U ‡Ê⁄UÊ’ ‚ ©∑§ÃÊ øÈ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∑§È¿ ‚◊ÿ Á’ΔÍ⁄U ◊¥ ªÈ¡Ê⁄UŸÊ ∑§Ê»§Ë ⁄UÊ‚ •ÊÃÊ „Ò– Á’ΔÍ⁄U ◊¥ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ •ı⁄U œÊÁ◊¸∑§ ◊„àfl ∑‘§ •Ÿ∑§ ¬ÿ¸≈UŸ SÕ‹ Œπ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥– ª¥ªÊ Á∑§ŸÊ⁄U ’‚ ß‚ Ÿª⁄U ∑§Ê ©Ñπ ¬˝ÊøËŸ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ßÁÄʂ ◊¥ Á◊‹ÃÊ „Ò– •Ÿ∑§ ∑§ÕÊ∞¥ •ı⁄U Á∑§flŒ¥ÁÃÿÊ¥ ÿ„Ê¥ ‚ ¡È«∏Ë „ÈßZ „Ò¥– ß‚Ë SÕÊŸ ¬⁄U ÷ªflÊŸ ⁄UÊ◊ Ÿ ‚ËÃÊ ∑§Ê àÿʪ Á∑§ÿÊ ÕÊ •ı⁄U ÿ„Ë¥ ‚¥Ã flÊÀ◊ËÁ∑§ Ÿ ìSÿÊ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ª˝¥Õ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ÕË– ∑§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò Á∑§ Á’ΔÍ⁄U ◊¥ „Ë ’Ê‹∑§ œ˝Èfl Ÿ ‚’‚ ¬„‹ äÿÊŸ ‹ªÊÿÊ ÕÊ– v}z| ∑‘§ ‚¥ª˝Ê◊ ∑‘§ ∑‘§ãŒ˝ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ÷Ë Á’ΔÍ⁄U ∑§Ù ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ∑§ÊÁø∑§ ¬ÍÁáʸ◊Ê ∑‘§ ÁŒŸ ª¥ªÊ ŸŒË ∑‘§ Á∑§ŸÊ⁄U ‹ªŸ flÊ‹Ê ∑§ÊÁø∑§ •ÕflÊ ∑§Ã∑§Ë ◊‹Ê ¬Í⁄U ÷Ê⁄UÃfl·¸ ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê äÿÊŸ πË¥øÃÊ „Ò– ÿ„UÊÚ ∑§ ◊ÈÅÿ ŒÊ‡Ê¸ŸËÿ SÕ‹Ê¥ ◊¥ ’ÊÀ◊ËÁ∑§ •ÊüÊ◊, ’˝OÔUÊflø ÉÊ≈U, ¬ÊÕ⁄U ÉÊÊ≈U, äÈÊ˝fl ≈UË‹Ê •ÊÁŒ ÿ„UÊ¢ ∑§ ŒÊ‡Ê¸ÁŸÿ SÕ‹ „Ò¥U– •Ê¬ ÿ„UÊ¢ ¬⁄U flÊÿÈÿÊŸ mÊ⁄UÊ ‹πŸ™§ ∑§ •◊Ê‚Ë ∞ÿ⁄U¬Ê≈¸U ‚ ⁄U‹ ÿÊ ‚«∏U∑§ mÊ⁄UÊ ÿ„UÊ¢ •Ê ‚∑§Ã „Ò¥U– ÿ„UÊ¢ ∑§Ê ◊ÈÅÿ ⁄U‹fl ¡¢Ä ‡ÊŸ ∑§ÊŸ¬È⁄U „Ò– ⁄UÊ«U mÊ⁄UÊ ⁄UÊ«Ufl¡ ’‚Ê¥ mÊ⁄UÊ ÿ„UÊ¢ ¬„ÈUøÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–


10

Lucknow, February 26, 2011

ÿÊòÊÊ

Á‡Êfl ∑§Ë Ÿª⁄UË flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§ ¬ÊflŸ Ã≈UÊ¥ ∑§Ê ÷˝◊áÊ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë– •Ê¡ ∑§ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§Ê ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ŸÊ◊ ’ŸÊ⁄U‚ ÿÊ ∑§Ê‡ÊË ÷Ë „Ò– ¬˝ÊøËŸ ª˝¥Õ ´§ÇflŒ ◊¥ ∑§Ê‡ÊË ∑§Ê ©À‹π Á◊‹ÃÊ „Ò ß‚ flŒ ◊¢ ß‚∑§Ê fláʸŸ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU- “∑§ÊÁ‡ÊÁ⁄UûÊ.. •Ê¬ ßfl∑§ÊÁ‡ÊŸÊ‚¥ªÎ÷ËÃÊ” ÃÕÊ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§ÕÊ•Ù¥ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ∑§Ê‡ÊË Ÿª⁄U ∑§Ë SÕʬŸÊ ÷ªflÊŸ Á‡Êfl Ÿ ‹ª÷ª zÆÆÆ fl·¸ ¬Ífl¸ ∑§Ë ÕË, Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ ∞∑§ ◊„ûʘfl¬Íáʸ ÃËÕ¸ SÕ‹ „Ò– ÿ Á„ãŒÈ•Ù¥ ∑§Ë ¬ÁflòÊ ‚#¬ÈÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „Ò– ÿ„ ‡Ê„⁄U ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ª¥ªÊ ŸŒË ∑‘§ Ã≈U ¬⁄U ÁSÕà „Ò– ÿ„ ‡Ê„U⁄U ŒÙ ŸÁŒÿÙ¥ flL§áÊÊ •ı⁄U •Á‚ ∑‘§ ◊äÿ ’‚Ê „ÙŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ß‚∑§Ê ŸÊ◊ flL§áÊÊ+•Á‚=flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ¬«∏Ê– ß‚∑§Ë ¬˝ÊøËŸÃÊ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ÁflE ∑‘§ •ãÿ ¬˝ÊøËŸÃ◊ Ÿª⁄UÙ¥ ¡L§‚‹◊, ∞Õ¥‚ ÃÕÊ ¬ËÁ∑§¥ª ‚ ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò–

ÿ„Ê° •Ÿ∑§ œÊÁ◊¸∑§, ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ∞fl¥ ‚È¥Œ⁄U Œ‡Ê¸ŸËÿ SÕ‹ „Ò, •ÊÒ⁄U ÿ„UÊ¢ ¬⁄U •Ÿ∑§Ê¢ ◊¥ÁŒ⁄UU „Ò¢– ‹ª÷ª „⁄U ∞∑§ øı⁄UÊ„ ¬⁄U ∞∑§ ◊¥ÁŒ⁄U ÁSÕà „Ò– ŒÒÁŸ∑§ SÕÊŸËÿ •ø¸ŸÊ ∑‘§ Á‹ÿ ∞‚ ¿Ù≈U ◊¥ÁŒ⁄U ‚„Êÿ∑§ „ÙÃ „Ò¥– ߟ ¿Ù≈U ◊¥ÁŒ⁄UÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥ …⁄UÙ¥ ’«∏-’«∏ ◊¥ÁŒ⁄U ÷Ë „Ò¥, ¡Ù ‚◊ÿ-‚◊ÿ ¬⁄U flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑‘§ ßÁÄʂ ◊¥ ’ŸflÊÿ ªÿ Õ– ÿ„Ê¥ ¬˝ÁÃfl·¸ vÆ ‹Êπ ‚ •Áœ∑§ ÃËÕ¸ ÿÊòÊË •ÊÃ „Ò¥– ÿ„Ê¥ ∑§Ê ¬˝◊Èπ •Ê∑§·¸áÊ „Ò ∑§Ê‡ÊË Áfl‡flŸÊÕ ◊¥ÁŒ⁄U, Á¡‚◊¥ ÷ªflÊŸ Á‡Êfl ∑‘§ ’Ê⁄U„ íÿÙÁÃÁ‹Zª ◊¥ ‚ ¬˝◊Èπ Á‡ÊflÁ‹¥ª ÿ„Ê¥ SÕÊÁ¬Ã „Ò– ÿ„UÊ¥ ÁSÕà ߟ ◊¥ÁŒ⁄UÙ¥ •ãŸ¬ÍáÊʸ ◊¥ÁŒ⁄U, …È¥Á…⁄UÊ¡ ªáÊ‡Ê, ∑§Ê‹ ÷Ò⁄Ufl, ŒÈªÊ¸ ¡Ë ∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U, ‚¥∑§≈U◊ÙøŸ, ÃÈ‹‚Ë ◊ÊŸ‚ ◊¥ÁŒ⁄U, ŸÿÊ Áfl‡flŸÊÕ ◊¥ÁŒ⁄U, ÷Ê⁄UÃ◊ÊÃÊ ◊¥ÁŒ⁄U, ‚¥∑§ΔÊ ŒflË ◊¥ÁŒ⁄U fl Áfl‡ÊÊ‹ÊˇÊË ◊¥ÁŒ⁄U ¬˝◊Èπ „Ò¥– flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥ øÊ⁄U ’«∏ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ÁSÕà „Ò¥-’ŸÊ⁄U‚ Á„ãŒÍ ÁflEÁfllÊ‹ÿ, ◊„Êà◊Ê ªÊ¥œË ∑§Ê‡ÊË ÁfllʬËΔ, ‚¥≈˛‹ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ „Êßÿ⁄U Á≈U’Á≈UÿŸ S≈U«Ë¡∏ •ı⁄U ‚¥¬ÍáÊʸŸãŒ ‚¥S∑§Îà ÁflEÁfllÊ‹ÿ– flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§Ù ¬˝Êÿ— ◊¥ÁŒ⁄UÙ¥ ∑§Ê ‡Ê„⁄U, ÷Ê⁄Uà ∑§Ë œÊÁ◊¸∑§ ⁄UÊ¡œÊŸË, ÷ªflÊŸ Á‡Êfl ∑§Ë Ÿª⁄UË, ŒË¬Ù¥ ∑§Ê ‡Ê„⁄U, ôÊÊŸ Ÿª⁄UË •ÊÁŒ Áfl‡Ê·áÊÙ¥ ‚ ‚¥’ÙÁœÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ∑§‹Ê, ‚¥S∑§ÎÁÃ, ‚ÊÁ„àÿ •ı⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑‘§ ÁflÁflœ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ •¬ŸË •‹ª ¬„øÊŸ ’ŸÊÿ ⁄UπŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ê‡ÊË •ãÿ ‡Ê„⁄UÙ¥ ∑§Ë •¬ˇÊÊ •¬ŸÊ ÁflÁ‡ÊC SÕÊŸ ⁄UπÃË „Ò – Œ‡Ê ∑§Ë ⁄UÊc≈˛÷Ê·Ê Á„ãŒË ∑§Ë ¡ŸŸË ‚¥S∑§Îà ∑§Ë ©Ujfl SÕ‹Ë ∑§Ê‡ÊË ‚Ê¥S∑§ÎÁÃ∑§ ∞∑§ÃÊ ∑§Ê ¬˝ÃË∑§ „Ò– ÿ„Ê¥ ∑‘§ ÁŸflÊ‚Ë ◊ÈÅÿ× ∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê ÷Ù¡¬È⁄UË ’Ù‹Ã „Ò¥, ¡Ù Á„ãŒË ∑§Ë „Ë ∞∑§ ’Ù‹Ë „Ò– ∑§Ê‡ÊË Ÿª⁄UË ‚¥S∑§Îà ‚ÊÁ„àÿ ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝ ÃÙ ⁄U„Ë „Ë „Ò, ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ß‚ Ÿª⁄U Ÿ Á„ãŒË ÃÕÊ ©Œ¸Í ◊¥ •Ÿ∑§ ‚ÊÁ„àÿ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ÷Ë

flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§ ¬ÁflòÊ ÉÊÊ≈Ê¥ ∑§Ê •Ê㟌 ‹Ã „ÈU∞ ¬ÿ¸≈U∑§ ’ŸÊ⁄U‚ ÿÊ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§Ê ŸÊ◊ ¬È⁄UÊáÊÙ¥, ⁄UÊ◊ÊÿáÊ, ◊„Ê÷Ê⁄Uà ¡Ò‚ •Ÿ∑§Ê¥ ª˝ãÕÙ¥ ◊¥ Á◊‹ÃÊ „Ò–§ „¡Ê⁄UÙ¥ ‚Ê‹Ù¥ ‚ ©ûÊ⁄UË ÷Ê⁄Uà ∑§Ê œ◊¸ •ı⁄U ‚¥S∑§ÎÁà ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝ ⁄U„Ê „Ò– ∑§Ê‡ÊË Ÿ⁄U‡Ê (∑§Ê‡ÊË ∑‘§ ◊„Ê⁄UÊ¡Ê) flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ‡Ê„⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ ‚Ê¥S∑§ÎÁÃ∑§ ‚¥⁄UˇÊ∑§ ∞fl¥ ‚÷Ë œÊÁ◊¸∑§ Á∑˝§ÿÊ-∑§‹Ê¬Ù¥ ∑‘§ •Á÷ÛÊ •¥ª „Ò¥– flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§Ë ‚¥S∑§ÎÁà ◊¥ ª¥ªÊ ŸŒË ∞fl¥ ß‚∑‘§ œÊÁ◊¸∑§ ◊„àfl ‚ •≈UÍ≈U Á⁄U‡ÃÊ „Ò– ÿ„UÊ¢ ¬⁄U ‹ª÷ª }y ÉÊÊ≈U „Ò¥– ÿ ÉÊÊ≈U ‹ª÷ª y ◊Ë‹ ‹ê’ Ã≈U ¬⁄U ’Ÿ „È∞ „Ò¥– ߟ }y ÉÊÊ≈UÙ¥ ◊¥ ¬Ê°ø ÉÊÊ≈U ’„Èà „Ë ¬ÁflòÊ ◊ÊŸ ¡ÊÃ „Ò¥– ßã„¥ ‚Ê◊ÍÁ„∑§ M§¬ ‚ ¬¥øÃËÕ˸ ∑§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò ÿ „Ò¥ •S‚ËÉÊÊ≈U, Œ‡fl◊lÉÊÊ≈U, •ÊÁŒ∑‘§‡ÊflÉÊÊ≈U, ¬¥øª¥ªÊÉÊÊ≈U ÃÕÊ ◊ÁáÊ∑§Ááʸ∑§ÉÊÊ≈U– •S‚ËÉÊÊ≈U ‚’‚ ŒÁˇÊáÊ ◊¥ ÁSÕà „Ò ¡’Á∑§ •ÊÁŒ∑‘§‡ÊflÉÊÊ≈U ‚’‚ ©ûÊ⁄U ◊¥ ÁSÕà „Ò¥– ◊ÁáÊ∑§Ááʸ∑§Ê ÉÊÊ≈U ¬⁄U ÁøÃÊ ∑§Ë •ÁÇŸ ∑§÷Ë ‡Êʥà Ÿ„Ë¥ „ÙÃË, ÄUÿÙ¥Á∑§ ’ŸÊ⁄U‚ ∑‘§ ’Ê„⁄U ◊⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ë •ãàÿCË ¬Èáÿ ¬˝ÊÁ# ∑‘§ Á‹ÿ ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò– ∑§ß¸ Á„ãŒÍ ◊ÊŸÃ „Ò¥ Á∑§ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥ ◊⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ù ◊ÙˇÊ ¬˝Ê# „ÙÃÊ „Ò – ÿ ‚÷Ë ÉÊÊ≈U Á∑§‚Ë-Ÿ-Á∑§‚Ë ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ÿÊ œÊÁ◊¸∑§ ∑§ÕÊ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ „Ò¥– ∑§Ê‡ÊË, ¬ÿ¸≈U∑§Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ •Ê∑§·¸áÊ ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝ „Ò– ÉÊÊ≈U ª¥ªÊ ŸŒË ∑‘§ œŸÈ· ∑§Ë •Ê∑§ÎÁà „ÙŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊ŸÙ„Ê⁄UË ‹ªÃ „Ò¥– ‚÷Ë ÉÊÊ≈UÙ¥ ∑‘§ ¬ÍflʸÁ÷¸◊Èπ „ÙŸ ‚ ‚ÍÿÙ¸Œÿ ∑‘§ ‚◊ÿ ÉÊÊ≈UÙ¥ ¬⁄U ¬„‹Ë Á∑§⁄UáÊ ŒSÃ∑§ ŒÃË „Ò –

¡ã◊ ÁŒÿÊ „Ò, Á¡ã„Ù¥Ÿ ‚ÊÁ„àÿ ‚flÊ ∑§Ë ÃÕÊ Œ‡Ê ◊¥ ªı⁄Ufl ¬Íáʸ SÕÊŸ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ – ߟ◊¥ ÷Ê⁄UÃ¥ŒÈ „Á⁄Up¥Œ˝, •ÿÙäÿÊÁ‚¥„ ©¬ÊäÿÊÿ „Á⁄U•ıœ,¡ÿ‡Ê¥∑§⁄U ¬˝‚ÊŒ, ¬˝◊ø¥Œ, ‡ÿÊ◊ ‚È¥Œ⁄U ŒÊ‚, ⁄UÊÿ ∑§ÎcáÊ ŒÊ‚, •ÊøÊÿ¸ ⁄UÊ◊ø¥Œ˝ ‡ÊÈÄU‹, ⁄UÊ◊ø¥Œ˝ fl◊ʸ, ’øŸ ‡Ê◊ʸ ©ª˝ÁflŸÙŒ‡Ê¥∑§⁄U √ÿÊ‚, ∑§ÎcáÊŒfl ¬˝‚ÊŒ ªı«∏ ÃÕÊ «ÊÚ. ‚¥¬ÍáÊʸŸ¥Œ ©ÑπŸËÿ „Ò¥– ߟ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ©Œ¸Í ‚ÊÁ„àÿ ◊¥ ÷Ë ÿ„Ê° •Ÿ∑§ ¡ÊŸ- ◊ÊŸ ‹π∑§ ∞fl¥ ‡ÊÊÿ⁄U „È∞ „Ò¥ – Á¡Ÿ◊¥ ◊ÈÅÿ× üÊË ÁflEŸÊÕ ¬˝‚ÊŒ ‡ÊÊŒ, ◊ı‹flË ◊„‡Ê ¬˝‚ÊŒ, ◊„Ê⁄UÊ¡ øÃÁ‚¥„, ‡Êπ•‹Ë „Ê¡Ë, •ÊªÊ „üÊ ∑§‡◊Ë⁄UË, „È∑§È◊ ø¥Œ˝ ŸÒÿ⁄U, ¬˝Ù. „»§Ë¡ ’ŸÊ⁄U‚Ë, üÊË „∑∏§ ’ŸÊ⁄U‚Ë ÃÕÊ Ÿ¡Ë⁄U ’ŸÊ⁄U‚Ë ∑§Ê ŸÊ◊ •ÊÃÊ „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ’ŸÊ⁄U‚ Á„¥ŒÍ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ ÷Ë ÿ„Ë¥ „Ò– ÃÈ‹‚ˌʂ Ÿ •¬ŸË ¬˝Á‚h ¬ÈSÃ∑§ ⁄UÊ◊øÁ⁄UÃ◊ÊŸ‚ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ÿ„Ë¥ ∑§Ë ÕË– ªÙSflÊ◊Ë ÃÈ‹‚ˌʂ Ÿ Á„ãŒÍ œ◊¸ ∑§Ê ¬⁄U◊-¬Ííÿ ª˝¥Õ ⁄UÊ◊øÁ⁄UÃ◊ÊŸ‚ ÿ„Ë¥ Á‹πÊ ÕÊ •ı⁄U ªıÃ◊ ’Èh Ÿ •¬ŸÊ ¬˝Õ◊ ¬˝fløŸ ÿ„Ë¥ ÁŸ∑§≈U „Ë ‚Ê⁄UŸÊÕ ◊¥ ÁŒÿÊ ÕÊ– Á„ãŒÈSÃÊŸË ‡ÊÊSòÊËÿ ‚¥ªËà ∑§Ê ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸÊ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥ „Ë ¡ã◊Ê ∞fl¥ Áfl∑§Á‚à „È•Ê „Ò– ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸÊ ÷Ê⁄UÃËÿ Ã’‹Ê flÊŒŸ ∑‘§ ¿— ¬˝Á‚h ÉÊ⁄UÊŸÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „Ò– ÿ ÉÊ⁄UÊŸÊ wÆÆ fl·ÙZ ‚ ∑§È¿ ¬„‹ ÅÿÊÁà ¬˝Ê# ¬¥Á«Ã ⁄UÊ◊ ‚„Êÿ (v|}Æ-v}w{) ∑‘§ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ‚ Áfl∑§Á‚à „È•Ê ÕÊ– ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑‘§ flÊŒ∑§ „À∑‘§ •ı⁄U ∑§Ù◊‹ Sfl⁄UÙ¥ ∑‘§ flÊŒŸ ◊¥ ÷Ë ‚ˇÊ◊ „Ò¥– ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ù ¬Ífl˸ ’Ê¡ ◊ flªË¸∑§Îà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò, Á¡‚◊¥ ‹πŸ™§,

»§M¸§πÊ’ÊŒ •ı⁄U ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ •ÊÃ „Ò¥– ’ŸÊ⁄U‚ ‡ÊÒ‹Ë Ã’‹ ∑‘§ •Áœ∑§ •ŸÈŸÊÁŒ∑§ Õʬ٥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃË „Ò, ¡Ò‚ Á∑§ ŸÊ •ı⁄U ÁœŸ– ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ∞∑§‹ flÊŒŸ ’„Èà Áfl∑§Á‚à „È•Ê „Ò, •ı⁄U ∑§ß¸ flÊŒ∑§ ¡Ò‚ ¬¥Á«Ã ‡ÊÊ⁄UŒÊ ‚„Êÿ, ¬¥Á«Ã Á∑§‡ÊŸ ◊„Ê⁄UÊ¡, •ı⁄U ¬¥Á«Ã ‚◊ÃÊ ™§U¢øÊ߸ ‚◊Ⱥ˝ Ë ‚ - }Æ.|v ◊Ë≈U⁄U ¬˝‚ÊŒ , ∞∑§‹ flÊÿÈ◊ʪ¸- ’ʒìÈ⁄U– Ã’‹Ê flÊŒŸ ◊¥ ⁄U‹fl - flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ¡¢Ä‡ÊŸ– ◊„Ê⁄Uà •ı⁄U ⁄UÊ«∏Ufl¡ - ‡Ê⁄U‡ÊÊ„U ‚Í⁄UË ◊ʪ¸– ¬˝Á‚Áh ¬˝Ê# „Ò¥– ’Ê‹øÊ‹ ∑§Ë ÷Ê·Ê- ÷Ê¡¬È⁄UË, Á„UãŒË– ÉÊ⁄UÊŸ ∑‘§ Ÿÿ ÿȪ ◊ÊÒ‚◊- ¡Ê«∏UÊ, ª◊˸, ’⁄U‚ÊÖ ∑‘§ Ã’‹Ê flÊŒ∑§Ù¥ Ãʬ◊ÊŸ- •Áœ∑§Ã◊ y| Á«Uª˝Ë., ãÿŸÃ◊ y.zÁ«Uª˝Ë. ◊¥ ¬¥. ∑§È◊Ê⁄U ’Ù‚, ÁŸ∑§≈UflÃ˸ ‡Ê„U⁄U- ¡ÊÒŸ¬È⁄U, ◊Ȫ‹‚⁄UÊÿ– ¬¥.‚◊⁄U ‚Ê„Ê, πÊŸ¬ÊŸ- ’Ê≈UË øÊÒπÊ, Áøfl«∏Ê ◊≈U⁄U, ∑ȧÀ»§Ë ¬ ¥ . ’ Ê ‹ ∑ § Î c á Ê »§Ê‹ÍŒÊ, ∑§‹Ê∑§ãŒ •ÊÁŒ–U •ß¸ÿ⁄U, ¬¥.‡Ê‡ÊÊ¥∑§ ¬˝Á‚h- ’ŸÊ⁄U‚Ë ⁄U‡Ê◊Ë ‚ÊÁ«∏UÿÊ¢, ¬ÊŸ– ’ŇÊË, ‚¥ŒË¬ ŒÊ‚, ¬ÊÕ¸‚Ê⁄UÕË ◊Èπ¡Ë¸, ‚ÈπÁfl¥Œ⁄U Á‚¥„ ŸÊ◊œÊ⁄UË, ÁflŸËà √ÿÊ‚ •ı⁄U ∑§ß¸ •ãÿ „Ò¥– ߟ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ’«∏ ⁄UÊ◊ŒÊ‚ ÃÕÊ üÊËø¥Œ˝ Á◊üÊ, ªÊÿŸ ∑§‹Ê ◊¥ •¬ŸË ‚ÊŸË Ÿ„Ë¥ ⁄UπÃ – ¬˝Á‚m Á‚ÃÊ⁄U flÊŒ∑§ ©SÃÊŒ Á’ÁS◊À‹Ê„ πÊŸ ÃÕÊ ’Ê¥‚È⁄UË flÊŒ∑§ ¬¥Á«Ã ⁄UÁfl‡Ê¥∑§⁄U •ı⁄U „Á⁄U¬˝‚ÊŒ øı⁄UÁ‚ÿÊ ÷Ë ’ŸÊ⁄U‚ ∑‘§ „Ë ⁄U„Ÿ flÊ‹ „Ò– flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ªÊÿŸ ∞fl¥ flÊl ŒÙŸÙ¥ „Ë ÁfllÊ•Ù¥ ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝ ⁄U„Ê „Ò– ‚È◊œÈ⁄U ΔÈ◊⁄UË ÷Ê⁄UÃËÿ ∑§¥Δ ‚¥ªËà ∑§Ù flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ∑§Ë Áfl‡Ê· ŒŸ „Ò – ß‚◊¥ œË⁄U¥Œ˝ ’Ê’Í, ’«∏Ë ◊ÙÃË, ¿ÙÃË ◊ÙÃË, Á‚äŒE⁄U ŒflË, ⁄U‚Í‹Ÿ ’Ê߸, ∑§Ê‡ÊË ’Ê߸, •Ÿfl⁄UË ’ª◊, ‡ÊÊ¥ÃÊ ŒflË ÃÕÊ ß‚ ‚◊ÿ ÁªÁ⁄U¡Ê ŒflË •ÊÁŒ ∑§Ê ŸÊ◊ ‚◊Sà ÷Ê⁄Uà ◊¥ ’«∏ ªı⁄Ufl ∞fl¥ ‚ê◊ÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò – ÿ„UÊ¢ ∑§ ∑§Ê⁄U˪⁄UÙ¥ ∑ Ë ∑§‹Ê- ∑§ı‡Ê‹ ∑§Ë ÅÿÊÁà ‚ÈŒÍ⁄U ¬˝Œ‡ÊÙ¥ Ã∑§ ◊¥ ⁄U„Ë „Ò– ∑§Ê‡ÊË •ÊŸ flÊ‹Ê ∑§Ù߸ ÷Ë ÿÊòÊË ÿ„Ê° ∑‘§ ⁄U‡Ê◊Ë ’Ê⁄UË∑§ Á«U¡Êߟ ÃÕÊ ¡⁄UË ∑‘§ fldÙ¥ ‚ ¬˝÷ÊÁflà „È∞ Á’ŸÊ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ ‚∑§ÃÊ– ÿ„Ê° ∑‘§ ’ÈŸ∑§⁄UÙ¥ ∑§Ë ¬⁄U¥¬⁄Uʪà ∑§È‡Ê‹ÃÊ •ı⁄U ∑§‹Êà◊∑§ÃÊ Ÿ ߟ flSÃÈ•Ù¥ ∑§Ù ‚¥‚Ê⁄U ÷⁄U ◊¥ ¬˝Á‚Áh •ı⁄U ◊ÊãÿÃÊ ÁŒ‹ÊÿË „Ò – ÁflŒ‡Ê √ÿʬÊ⁄U ◊¥ ß‚∑§Ë ÁflÁ‡ÊC ÷ÍÁ◊∑§Ê „Ò – ß‚∑‘§ ©à¬ÊŒŸ ◊¥ ’…∏ÙûÊ⁄UË •ı⁄U ÁflÁ‡ÊCÃÊ ‚ ÁflŒ‡ÊË ◊ÈŒ˝Ê •Á¡¸Ã ∑§⁄UŸ ◊¥ ’«∏Ë ‚»§‹ÃÊ Á◊‹Ë „Ò – ⁄U‡Ê◊ ÃÕÊ ¡⁄UË ∑‘§ ©lÙª ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§, ÿ„Ê° ¬ËË ∑‘§ ’øŸ ÃÕÊ ©Ÿ ¬⁄U ◊ŸÙ„Ê⁄UË ∑§Ê◊ •ı⁄U ‚¥¡⁄UÊà ©lÙª ÷Ë •¬ŸË ∑§‹Ê •ı⁄U ‚ı¥Œÿ¸ ∑‘§ Á‹∞ ÁflÅÿÊà „Ò¥ – ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ÿ„Ê° ∑‘§ ‹∑§«∏Ë ∑‘§ Áπ‹ıŸ ÷Ë ŒÍ⁄U- ŒÍ⁄U Ã∑§ ¬˝Á‚h „Ò¥, Á¡ã„¥ ∑§È≈UË⁄U ©l٪٥ ◊¥ ◊„àfl¬Íáʸ SÕÊŸ ¬˝Ê# „Ò¥ – ÷Ê⁄UÃËÿ ⁄U‹ ∑§Ê «Ë¡‹ ߥ¡Ÿ ÁŸ◊ʸáÊ „ÃÈ «Ë¡‹ ⁄U‹ ߥ¡Ÿ ∑§Ê⁄UπÊŸÊ ÷Ë flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥ ÁSÕà „Ò– flÊ⁄UÊáÊ‚Ë •ı⁄U ∑§ÊŸ¬È⁄U ∑§Ê ¬˝Õ◊ ÷Ê⁄UÃËÿ √ÿʬÊ⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ ÁŸ„Ê‹ø¥Œ Á∑§‡ÊÙ⁄UË‹Ê‹ v}z| ◊¥ Œ‡Ê ∑‘§ øıÕ •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ ‚¥ÿ¥òÊ ∑§Ë SÕʬŸÊ ‚ •Ê⁄U¥÷ „È•Ê ÕÊ– ß‚∑§Ê ŸÊ◊ ßÁá«ÿŸ ∞ÿ⁄U ªÒ‚¡∏ Á‹. ÕÊ– ‹ÊÚ«¸ ◊∑§ÊÚ‹ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, flÊ⁄UÊáÊ‚Ë fl„ Ÿª⁄U ÕÊ, Á ¡ ‚ ◊  ¥ ‚◊ÎÁh, œŸ‚ ¥ ¬ Œ Ê , ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ, ªÁ⁄U◊Ê ∞fl¥ ¬ÁflòÊÃÊ ∞Á‡ÊÿÊ ◊¥ ‚flÊ¸ìÊ Á‡Êπ⁄U ¬⁄U ÕË– ÿ„Ê¥ ∑‘§ √ÿʬÊÁ⁄U∑§ ◊„àfl ∑§Ë Áfl‡fl ¬˝ Á ‚f ∑§Ê‡ÊË Áfl‡flŸÊÕ ◊ÁãŒ⁄U ©¬◊Ê ◊¥ ©‚Ÿ ∑§„Ê ÕÊ- ’ŸÊ⁄U‚ ∑§Ë ∑§⁄UÉÊÊ ‚ ◊„ËŸÃ◊ ⁄U‡Ê◊ ÁŸ∑§‹ÃÊ „Ò, ¡Ù ‚¥≈U ¡ê‚ •ı⁄U fl‚¸À‚ ∑‘§ ◊¥«¬Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÙ÷Ê ’…∏ÊÃÊ „Ò– ‚Ê÷Ê⁄—U ∞◊$ ‚Ë$ •Ê⁄$U ∞»§$


Á‡ÊˇÊÊ

Lucknow, February 26, 2011

11

»Ò§‡ÊŸ ≈UÄŸÊ‹Êڡ˧‚ ‚¢flÊ⁄ ∑§ÚÁ⁄U•⁄U •Ê¡ »Ò§‡ÊŸ ∑‘§ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ •¬Ê⁄U ¬Ò‚ •ı⁄U ª‹Ò◊⁄U ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ Ÿ ∑‘§fl‹ ÿÈflÁÃÿÊ¥ ’ÁÀ∑§ ÿÈfl∑§Ù¥ ∑§Ê ÷Ë M§¤ÊÊŸ »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª ∑§Ë Ã⁄U»§ ’…∏ ⁄U„Ê „Ò– •ª⁄U ŒπÊ ¡Ê∞ ÃÙ »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª •Ê¡ ∑‘§ ÿÈflÊflª¸ ∑§Ë ◊Ê¥ª „Ò •Ê¡ „◊Ê⁄U Œ‡Ê ÷Ê⁄Uà ◊¥ ∞∑§ ‚ ’…∏∑§⁄U ∞∑§ Á«¡Êߟ ∑‘§ flSòÊ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥ Á¡Ÿ∑§Ë ÁflŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ ’„Èà íÿÊŒÊ ◊Ê¥ª „Ò¥ „◊Ê⁄U Œ‡Ê ÷Ê⁄Uà ‚ ¬Ê⁄U¥¬Á⁄U∑§ flSòÊÙ¥ ∑§Ê ÁŸÿʸà ‚’‚ íÿÊŒÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ‹πŸ™§– »Ò§‡ÊŸ •ı⁄U Ç‹Ò◊⁄U ∑§Ë ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë ø◊∑§-Œ◊∑§ Œπ∑§⁄U ∑§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò Á∑§ ÿ„Ê¥ ∑§÷Ë ‡ÊÊ◊ Ÿ„Ë¥ …‹ÃË– ÿ„ ∞∑§ ∞‚Ê ˇÊòÊ „Ò ¡„Ê¥ SÕÊŸËÿ ÁSÕÁÃÿÙ¥, M§¤ÊÊŸ •ı⁄U π⁄UËŒÊ⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹„Ê¡ ‚ Ÿ∞ ©à¬ÊŒ ª…∏ ¡ÊÃ „Ò¥– •ª⁄U •Ê¬◊¥ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‚È¥Œ⁄U ’ŸÊŸ •ı⁄U ŸÿÊ Á‹’Ê‚ ¬„ŸÊŸ ∑§Ê ¡ÈŸÍŸ „Ò, ÃÙ »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª ∑§Ê ’„È•ÊÿÊ◊Ë ‚ÄU≈U⁄U •Ê¬∑§Ë ⁄UÊ„ Ã∑§ ⁄U„Ê „Ò–

÷Ê⁄Uà ∑§Ë »Ò§‡ÊŸ ߥ«S≈˛Ë ß‚ ‚◊ÿ wÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê ¿Í ⁄U„Ë „Ò– ÿ„ ߥ«S≈˛Ë •ÊŸ flÊ‹ ‚Êà fl·ÙZ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ …Ê߸ „¡Ê⁄U ∑§⁄UÙ«∏ Ã∑§ ¬„È¥øŸ ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ’ŸÊ ‚∑§ÃË „Ò– ‚¥÷ÊflŸÊ•Ù¥ ‚ ÷⁄U¬Í⁄U •ı⁄U ‹ªÊÃÊ⁄U Áfl∑§Ê‚ ∑§⁄U ⁄U„ ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ’ŸÊŸ ∑§Ê •fl‚⁄U •Ê¬ Ÿ‡ÊŸ‹ ߥS≈UË≈Uÿ∏Í≈U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ ≈UÄUŸÙ‹ÊÚ¡Ë (ÁŸçU≈U) ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ¬˝Ê# ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ∑§ß¸ •ı⁄U ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U˜‚ ÷Ë „Ò¥ ¡„Ê¥ ‚ »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª ∑§Ê ∑§Ù‚¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– •¥«⁄Uª˝¡È∞≈U ∑§Ù‚¸ ∑‘§ Á‹∞ ’Ê⁄U„flË¥ ¬Ê‚ „ÙŸÊ ¡M§⁄UË „Ò– ∞«Á◊‡ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ Á⁄U≈UŸ ∞Ç¡Ê◊, ª˝È¬ Á«S∑§‡ÊŸ •ı⁄U ߥ≈U⁄U√ÿÍ ◊¥ ‚»§‹ „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ Á‚‹ÄU‡ÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– Á∑˝§∞Á≈Ufl ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ß‚ ‚ÄU≈U⁄U ∑‘§ Œ⁄UflÊ¡ „◊‡ÊÊ πÈ‹ ⁄U„Ã „Ò¥– ß‚ ’Ê⁄U ÷Ë ÁŸçU≈U Ÿ •¬Ÿ ÁflÁ÷ÛÊ ∑§Ù‚Ù¸ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝fl‡Ê ¬⁄UˡÊÊ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë „Ò– Á¡‚◊¥ ‚»§‹ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù ’Òø‹⁄U •ÕflÊ ◊ÊS≈U⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊ ◊¥ ŒÊÁπ‹Ê Á◊‹ÃÊ „Ò– ÁŸç≈U ∑§ ∑ҧꬂ ÁŒÀ‹Ë ◊¥ „UË Ÿ„UË¥ ÷Ê⁄Uà ∑§ ‹ª÷ª „U⁄U ’«∏U ⁄UÊÖÿÊ¥ ◊¥ ß‚∑§ ∑§ãº˝ πÈ‹ „ÈU∞ „ÒU ¡Ò‚ ◊Èê’߸, ’Ò¥ª‹ÈM§, ÷Ê¬Ê‹, ªÊ¢œËŸª⁄U, ÷ÈflŸ‡fl⁄U, øãŸß¸, „ÒUŒ⁄UÊ’ÊŒ, ¡Êœ¬È⁄U, ∑§‹∑§ûÊÊ, ⁄UÊÿ’⁄U‹Ë, ¬≈UŸÊ, Á‡Ê‹ÊÒ¥ª,•ÊÁŒ– ÁŸç≈U ∑§ ∑§Ù‚¸ ÁŸçU≈U ∑‘§ •¥Ãª¸Ã ŒÙ Ã⁄U„ ∑‘§ ¬ÊΔÿ∏R§◊ ‚¥øÊÁ‹Ã Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥- ’Òø‹⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊ (øÊ⁄U fl·Ë¸ÿ) fl ◊ÊS≈U⁄U

¬˝Ùª˝Ê◊ (ŒÙ fl·Ë¸ÿ)– ’Òø‹⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊- ∞ÄU‚‚⁄UË¡ Á«¡Êߟ, •¬⁄U‹ ¬˝Ù«ÄU‡ÊŸ, »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ, ∑§êÿÈÁŸ∑‘§‡ÊŸ Á«¡Êߟ, ≈UÄU‚≈UÊß‹ Á«¡Êߟ, ‹Œ⁄U Á«¡Êߟ •ÊÁŒ– ◊ÊS≈U⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊- ◊ÊS≈U⁄U •ÊÚ»§ Á«¡Êߟ, ◊ÊS≈U⁄U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ ◊ÒŸ¡◊¥≈U, ◊ÊS≈U⁄U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ ≈UÄUŸÙ‹ÊÚ¡Ë •ÊÁŒ–

∑Ò§‚ Á◊‹ ‚∑§ÃÊ „Ò ¬˝fl‡Ê ߟ ¬ÊΔÿR§◊Ù¥ ∑§Ë πÊÁ‚ÿà ÿ„ „Ò Á∑§ ßã„¥ •Ê≈U¸, ∑§ÊÚ◊‚¸ fl •ãÿ S≈˛Ë◊ ∑‘§ ¿ÊòÊ ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ∑§È‹ xxÆ ‚Ë≈U¥ „Ò¥, ¡Ù ÁflÁ÷ÛÊ »§ËÀ« ◊¥ ’¥≈UË „Ò¥– ∞¥≈˛¥‚ ∞Ç¡Ê◊ ’Òø‹⁄U ‹fl‹ ∑‘§ ¬ÊΔÿ∑˝§◊Ù¥ ◊¥ Á«¡Êߟ ∑‘§ Á‹∞ ª≈U (¡Ÿ⁄U‹ ∞Á’Á‹≈UË ≈UÒS≈U), ∑Ò§≈U (Á∑˝§∞Á≈Ufl ∞Á’Á‹≈UË ≈UÒS≈U) ÃÕÊ Á‚øÈ∞‡ÊŸ ≈UÒS≈U „ÙÃ „Ò¥– ÿ vÆ+w ‹fl‹ ∑‘§ „ÙÃ „Ò¥– ◊ÊS≈U‚¸ ∞fl¥ ¬Ë¡Ë ∑§Ë ¬˝fl‡Ê ¬⁄UˡÊÊ ª≈U, ∑Ò§≈U, ◊Ò≈U, ¡Ë«Ë fl ߥ≈U⁄U√ÿÍ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà „ÙÃË „Ò– ’Òø‹⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊ ∑‘§ Á‹∞ ª≈U, ◊Ò≈U ∑‘§ Á‹∞ ŒÙ ÉÊ¥≈U ÃÕÊ ∑Ò§≈U ∑‘§ Á‹∞ ÃËŸ ÉÊ¥≈U ∑§Ê ‚◊ÿ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà „ÙÃÊ „Ò, ¡’Á∑§ ◊ÊS≈U⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊ ◊¥ ‚÷Ë ¬⁄UˡÊÊ∞¥ ŒÙ ÉÊ¥≈U ∑§Ë „ÙÃË „Ò¥– ß‚∑‘§ •¥Ãª¸Ã ¬Í¿ ¡ÊŸ flÊ‹ ¬˝‡ŸÙ¥ ◊¥ `§Ê¥Á≈U≈UÁ≈Ufl ∞Á’Á‹≈UË, ∑§êÿÈÁŸ∑‘§‡ÊŸ ∞Á’Á‹≈UË, ߥÁÇ‹‡Ê ∑§ÊÚÁê¬˝„¥‡ÊŸ, ∞ŸÊÁ‹Á≈U∑§‹ ∞Á’Á‹≈UË, ¡Ÿ⁄U‹ ŸÊÚ‹¡, ∑§⁄U¥≈U •»‘§ÿ‚¸ ÃÕÊ ◊Ò≈U ◊¥ ∑‘§‚ S≈U«Ë fl ‹ÊÚÁ¡∑§‹ ∞Á’Á‹≈UË •ÊÁŒ „ÙÃ „Ò¥– ∑§÷Ë-∑§÷Ê⁄U ß‚◊¥ ‚Ê◊Êãÿ •äÿÿŸ ∑‘§ ‚ÊÕ »Ò§‡ÊŸ ¡ªÃ ‚ ¡È«∏Ë „‹ø‹Ù¥ ∞fl¥ ∞å≈UË≈˜U ÿÍ« ¬⁄U •Áœ∑§ »§Ù∑§‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ª˝È¬ Á«S∑§‡ÊŸ ∞fl¥ ߥ≈U⁄U√ÿÍ ‚»§‹ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù ª˝È¬ Á«S∑§‡ÊŸ ∞fl¥ ߥ≈U⁄U√ÿÍ ∑‘§ Á‹∞ ’È‹ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ©‚∑‘§ ¬‡øÊà ◊Á⁄U≈U ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚ ¬˝fl‡Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ∞‚ ◊¥ Á‹Áπà ¬⁄UˡÊÊ ¬Ê‚ ∑§⁄UŸ

∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë ◊„ŸÃ ∑§Ë Œ⁄U∑§Ê⁄U „ÙÃË „Ò– ÃÒÿÊ⁄UË ∑‘§ •Êfl‡ÿ∑§ ªÈ⁄U Ÿ∞ •ÊŸ flÊ‹ ≈˛¥«˜‚ ∑Ò§‚ „Ù ‚∑§Ã „Ò¥, ß‚ ¬⁄U ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ ‚Ùø¥– Á∑˝§∞Á≈UÁfl≈UË ∑§Ù •¬ŸÊ „ÁÕÿÊ⁄U ’ŸÊ∞¥– »Ò§‡ÊŸ ¡ªÃ ‚ ¡È«∏Ë „‹ø‹Ù¥ ‚ πÈŒ ∑§Ù •¬«≈U ⁄Uπ¥– ¬˝◊Èπ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄UÙ¥ ∞fl¥ ©Ÿ∑‘§ ∑§‹ÄU‡ÊŸ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ¬˝Ê# ∑§⁄U¥– „⁄U flª¸ ∑‘§ »Ò§‡ÊŸ ¬⁄U πÊ‚ äÿÊŸ Œ¥– •Áœ∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ Á‹∞ ‚¥SÕÊŸ ∑§Ë fl’‚Êß≈U ¬⁄U ¬˝fl‡Ê ¬⁄UˡÊÊ ∑§Ë ÁÃÁÕ wÆ »§⁄Ufl⁄UË, wÆvv ¬Á⁄UáÊÊ◊ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ◊Êø¸ ∑‘§ •¥Ã ◊¥ ¡Ë«Ë ∞fl¥ ߥ≈U⁄U√ÿÍ ∑§Ë ÁÃÁÕ •¬˝Ò‹-◊߸ wÆvv ∑§Êÿ¸ ¬˝∑§ÎÁà ∞∑§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U ∑§¬«∏ ∑‘§ »Ò§Á’˝∑§, ≈UÄU‚ø⁄U, ∑§‹⁄U ∑§Ù«, ∞ÄU‚‚⁄UË¡ ‚Á„à ¬Á⁄UœÊŸ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ‚ÙøÃÊ „Ò, ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊÃÊ „Ò •ı⁄U ß‚ •Ê∑§Ê⁄U ŒÃÊ „Ò– »Ò§‡ÊŸ ©lÙª ÃËŸ SÃ¥÷Ù¥ ¬⁄U Á≈U∑§Ê „È•Ê „Ò¬˝Ù«ÁÄU≈UÁfl≈UË, ‚À‚ •ı⁄U Á‹Á`§Á«≈UË– ¬˝Ù«ÁÄU≈UÁfl≈UË ◊¥ ¬Á⁄UœÊŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§¬«∏Ê π⁄UËŒŸ ‚ ‹∑§⁄U Á»§ÁŸÁ‡Ê¥ª Ã∑§ ∑‘§ „⁄U ¬„‹Í ∑§Ù ‚◊¤ÊŸÊ „ÙÃÊ „Ò, ÃÊÁ∑§ ¡’ «˛‚ ’Ÿ ∑§⁄U ÃÒÿÊ⁄U „Ù ÃÙ ∑§È¿ πÊ‚ „Ù, ‹ÊªÃ ÃÊÁ∑§¸∑§ „Ù, ’Ê¡Ê⁄U •ı⁄U ø‹Ÿ ∑‘§ •ŸÈM§¬ „Ù– ÿ„ Ã÷Ë ‚¥÷fl „Ò ¡’ ∑§¬«∏ ∑§Ë ’ŸÊfl≈U, ⁄U¥ª, ø‹Ÿ ßàÿÊÁŒ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „Ù– ∞∑§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U ߟ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ù ¡ÊŸ ∑§⁄U „Ë πÈŒ ∑§Ù •‹ª ÁŒπÊ ‚∑§ÃÊ „Ò– øÒ‹¥¡ •ı⁄U Á∑˝§∞Á≈UÁfl≈UË ⁄UÒê¬ ¬⁄U Ÿ∞ ∑§¬«∏Ù¥ ∑§Ë ⁄U¥ª-Á’⁄U¥ªË ¿≈UÊ Á’π⁄UÃ ◊ÊÚ«À‚ ∑§Ù ŒπŸ ∑‘§ ’ÊŒ ‹Ùª ÿ„ ‚ÙøŸ ¬⁄U ◊¡’Í⁄U „Ù ¡ÊÃ „Ò¥ Á∑§ ‡ÊÊÿŒ Á«¡Êߟ⁄U ‚¬ŸÙ¥ ∑§Ë ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ÉÊÍ◊Ã ⁄U„Ã „Ò¥– ¡’Á∑§ flÊSÃfl ◊¥ Á«¡Êߟ‚¸ ∑§Ë ŒÈÁŸÿÊ ∑§È¿ •‹ª Ã⁄U„ ∑§Ë „ÙÃË „Ò– ™§¬⁄UË ø◊∑§-Œ◊∑§ ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ fl „◊¥‡ÊÊ øÈŸıÃˬÍáʸ Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄UÃ ⁄U„Ã „Ò¥– øÁø¸Ã „ÁSÃÿÊ¥ ∑§È¿ ‚◊ÿ ¬„‹ ¡„Ê¥ ß‚ ◊ Ç‹Ù’‹ ÿÊ

Ÿ‡ÊŸ‹ Ÿ≈Ufl∑§¸ ¬⁄U ¬„øÊŸ flÊ‹Ê ∞∑§ ÷Ë »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U Ÿ„Ë¥ ÕÊ, fl„Ë¥ •Ê¡ ß‚ ‚ÄU≈U⁄U ◊¥ ∑§ÚÁ⁄Uÿ⁄U ’ŸÊ∑§⁄U ∑§ß¸ ŸÊ◊Ë-Áª⁄UÊ◊Ë ø„⁄U •¬Ÿ „ÈŸ⁄U ∑§Ê «¥∑§Ê ’¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ߟ◊¥ ¬˝◊Èπ M§¬ ‚ Á⁄UÃÈ ’⁄UË, ◊ŸË· ◊À„ÙòÊÊ, ⁄UÙÁ„à ’‹, ⁄UËŸÊ …Ê∑§Ê, ‚ÈŸËà fl◊ʸ, ¡¡ fl‹ÊÿÊ •ı⁄U ÃM§áÊ Ã„Á‹ÿÊáÊË ¡Ò‚ ¬˝◊Èπ ŸÊ◊ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ŸÊ◊ •ı⁄U ‡ÊÙ„⁄Uà ÿ„ ‚ÄU≈U⁄U ∑§◊Ê߸ ∑§Ê ∞∑§ •ë¿Ê ¡Á⁄UÿÊ „Ò– x-y ‚Ê‹ ∑‘§ •ŸÈ÷fl ∑‘§ ’ÊŒ ∑§◊Ê߸ ‹ÊπÙ¥ Ã∑§ ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò •ı⁄U •Ê¬∑§Ë ¬„øÊŸ Œ‡ÊÁflŒ‡Ê ◊¥ ÷Ë „Ù ‚∑§ÃË „Ò– •Ê◊ŒŸË »Ò§‡ÊŸ Á«¡ÊßÁŸ¥ª ∑§Ê ∑§Ù‚¸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ »˝‡Ê‚¸ ∑§Ù øÊÁ„∞ Á∑§ fl Á∑§‚Ë S Õ Ê Á ¬ à Á«¡Êߟ⁄U ÿÊ Á«¡Êߟ „Ê©‚ ◊¥ „Ë ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U¥– ∞∑§ ≈˛ŸË Á«¡Êߟ⁄U ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ vÆ,ÆÆÆ ‚ vw,ÆÆÆ L§¬ÿ ◊ÊÁ‚∑§ ∑§◊Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§, ∞∑§ ∞ÄU‚¬≈U¸ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U ∑§Ë ◊ÊÁ‚∑§ ‚Ò‹Ú⁄UË ¬øÊ‚ „¡Ê⁄U ‚ ∞∑§ ‹Êπ L§¬ÿ Ã∑§ „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ∞∑§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U πÈŒ ∑§Ê Á’¡Ÿ‚ ÷Ë ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ Á‹∞ •ŸÈ÷fl „ÙŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „Ò– •ª⁄U •Ê¬ »§˝‡Ê⁄U „Ò¥, ÃÙ ∑§◊ ‚ ∑§◊ ∞∑§ ‚Ê‹ Ã∑§ Á∑§‚Ë »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „Ò– •ãÿ ¬˝◊Èπ ‚¥SÕÊŸ Ÿ‡ÊŸ‹ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ Á«¡Êߟ, •„◊ŒÊ’ÊŒ – Ÿ‡ÊŸ‹ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ, ø¥«Ëª…∏ – Ÿ‡ÊŸ‹ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ – ≈UÄUŸÙ‹ÊÚ¡Ë, Ÿß¸ ÁŒÑË, ◊È¥’߸, ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ, „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ, øÛÊ߸, ªÊ¥œËŸª⁄U, ’¥ª‹ÈM§ – ŸÊÚÕ¸ ߥÁ«ÿÊ ß¥S≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ ≈UÄUŸÙ‹ÊÚ¡Ë, ◊Ù„Ê‹Ë – ¬‹¸ •∑§ÊŒ◊Ë •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ, Ÿß¸ ÁŒÑË – ªflŸ¸◊¥≈U ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ ªÊ⁄U◊¥≈U ≈UÄUŸÙ‹ÊÚ¡Ë – ∞»§«Ë«Ë•Ê߸, ŸÙ∞«Ê – Á‚Áê’ÿÊÚÁ‚‚ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ Á«¡Êߟ, ¬ÈáÊ – ߥ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ»§ »Ò§‡ÊŸ Á«¡Êߟ, Ÿß¸ ÁŒÑË – ‚¢∑§‹Ÿ — ¬ÍŸ◊ øÊÒ⁄UÁ‚ÿÊ


12

Lucknow, February 26, 2011

«UÊß¡S≈U ◊„¢UªÊ߸ ∑§ Áπ‹Ê»§ ◊¡ŒÍ⁄UÊ¥ ∑§Ë ⁄ÒU‹Ë ‹ª÷ª wÆ ⁄UÊÖÿÊ¥ ∑§ ◊¡ŒÍ⁄UÊ¥ Ÿ „UÊ‹ „UË ◊¥ πÊl ¬ŒÊÕÊZ ∑§Ë ∑§Ë◊ÃÊ¥ ◊¥ ’…∏UÊûÊ⁄UË, ’…∏ÃË ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UË •ÊÒ⁄U üÊ◊ ∑§ÊŸÍŸÊ¥ ∑§ ©UÀ‹ÉÊ¢Ÿ ∑§Ê ‹∑§⁄U ÁŒÀ‹Ë ◊¥ ∞∑§ ⁄ÒU‹Ë ÁŸ∑§Ê‹Ë– ß‚ ⁄ÒU‹Ë ◊¥ ◊¡ŒÍ⁄UÊ¥ ∑§Ë ◊Ê¢ª ÕË Á∑§ ª⁄UË’Ë ⁄UπÊ ∑‘§ ŸËø ⁄U„Ÿ flÊ‹Ù ∑‘§ Á‹∞ ‡ÊÈL§ Á∑§∞ ª∞ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ◊¡ŒÍ⁄UÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– ß‚ ◊Ê¥ª ∑‘§ ‚◊Õ¸Ÿ ∑§ ¬˝Ê#∑§ûÊʸ •Ê‹ ߥÁ«ÿÊ ≈˛« ÿÍÁŸÿŸ ∑§Ê¥ª˝‚ (∞≈U∑§), ‚¥≈U⁄U »§ÊÚ⁄U ߥÁ«ÿŸ ≈˛« ÿÍÁŸÿŸ (‚Ë≈UÍ) ‚◊à Œ‡Ê ∑‘§ ∑§ß¸ SflÃ¥òÊ ◊¡ŒÍ⁄U •ı⁄U ∑§◊¸øÊ⁄UË Ÿ Ã∑¸§ ÁŒÿÊ Á∑§ ª⁄UË’Ë ⁄UπÊ ∑‘§ ◊ÊŸ∑§ ∑§Ù ∑§Ê»§Ë ŸËø ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò •ı⁄U ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË ¬ÊŸ flÊ‹ ◊¡ŒÍ⁄U ÷Ë ©‚ ◊ÊŸ∑§ ∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄U ¡ÊÃ „Ò– ‚Ë≈UÍ ŸÃÊ ◊Ù„ê◊Œ ÿÍ‚È»§ ÃÊ⁄U˪Ê◊Ë Ÿ ⁄UÒ‹Ë ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U πÊŸ-¬ËŸ ∑§Ë ¡M§⁄UË øË¡Ù¥ ∑§Ë ’…∏ÃË ∑§Ë◊ÃÙ¥ ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ◊¥ ŸÊ∑§Ê◊ ⁄U„Ë „Ò– ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ‚ ⁄UÒ‹Ë ◊¥ Á„S‚Ê ‹Ÿ ¬„°ø ∞∑§ ◊¡ŒÍ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ, ⁄UÙ≈UË ◊Ê¥ªŸ •Ê∞ „Ò¥, ªÊ¥fl ◊¥ ∑§Ù߸ ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ „Ò, πÊŸ ∑‘§ Á‹∞ πÊŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ◊Ÿ⁄UªÊ ∑‘§ Äà ÷Ë ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ÃÊ– ß‚ ⁄UÒ‹Ë ◊¥ ◊Ê¥ª ÿ ÷Ë ©ΔË Á∑§ ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ˇÊòÊ ∑§Ê ÁflÁŸfl‡Ê ŸÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞–

Œ ‡ Ê

•¥Ã¸⁄UÊC˛Ëÿ ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ÁŒfl‚— wv »§⁄Ufl⁄UË » ⁄Ufl⁄UË ◊Ê„ ◊¥ ’‚¥ÃÙà‚fl ÿÊŸË ’‚¥Ã ¬¥ø◊Ë •ı⁄U flÒ‹¥≈UÊߟ « ∑‘§ •ÁÃÁ⁄Uà •¥Ã¸⁄UÊC˛Ëÿ ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ÁŒfl‚ ÷Ë •ÊÃÊ „Ò Á¡‚ ¬˝Áà fl·¸ wv » ⁄Ufl⁄UË ∑§Ù ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò Á¡‚∑§Ê üÊÿ ÿÍÈŸS∑§Ù ∑§Ù ¡ÊÃÊ „Ò Á¡‚Ÿ fl·¸ v~~~ ∑‘§ ÃË‚fl¥ •Áœfl‡ÊŸ ◊¥ ß‚ ÁflESÃ⁄U ¬⁄U ◊ŸÊŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ– ÁŸáʸÿ flø◊ÊŸ ¬Á⁄UŒÎ‡ÿ ◊¥ ’„Œ ¬˝Ê‚Ê¥Áª∑§ ¡ÊŸ ¬«∏ÃÊ „Ò ¬⁄UãÃÈ „◊ ÷Ê⁄UÃËÿÙ¥ ◊¥ •÷Ë ÿ„ ©ÃŸÊ ¬˝øÁ‹Ã Ÿ„Ë¥ „Ò– ¬Á⁄UáÊÊ◊× ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê, ⁄UÊ¡÷Ê·Ê ∑‘§ ¬˝Áà ªfl¸ ∑§⁄UŸ ¡Ò‚Ê ‚٬ʟ •÷Ë ¬˝Ê# ∑§⁄UŸÊ ‡Ê· „Ò fl⁄UŸ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê M§¤ÊÊŸ Á„ãŒË-‚¥S∑§Îà ∑‘§ •‹ÊflÊ ŒÍ‚⁄UË ÷Ê·Ê•Ù¥ ¬⁄U ÷Ë •Áœ∑§ „Ò Á¡‚∑§Ê πÊÁ◊ÿÊ¡Ê •Ê◊¡Ÿ ∑§Ù •¬ŸË ‚¥S∑§ÎÁà ∑§Ù πÙ∑§⁄U ÷ÙªŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ „Ò •ı⁄U ÿ„ ÷ÿ ‹ªÊÃÊ⁄U ’…∏ ⁄U„Ê „Ò– ‚◊Íø Áfl‡fl ◊¥ {,|ÆÆ ÷Ê·Ê∞¥ Áfl‹È# „ÙŸ ∑‘§ ∑§ªÊ⁄U ¬⁄U π«∏Ë „Ò¥– Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ ∑§Ë ⁄UÊÿ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§È‹ ~{ ¬˝ÁÇÊà ÷Ê·Ê∞¥ fl ’ÙÁ‹ÿÊ¥ ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ y ¬˝ÁÇÊà ¡Ÿ‚◊Í„ ∑‘§ mÊ⁄UÊ ’Ù‹Ë ¡ÊÃË „Ò¥– ß‚ fl·¸ ÷Ê·Ê ‚¥’¥œË ©¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§Ë ©¬‹éœÃÊ ¬⁄U Áfl‡Ê· ¬˝ÿÊ‚ „٪ʖ flSÃÈ× ÷Ê·Ê Ÿ ∑‘§fl‹ ‚¥S∑§ÎÁà fl⁄UŸ SÕÊŸ Áfl‡Ê· ÿÊ ¬˝Œ‡Ê/ˇÊòÊ ∑‘§ ÁŸflÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§Ë ◊ÊŸÁ‚∑§ÃÊ fl ◊ŸÙÁflôÊÊŸ ∑§Ù ∑§⁄UË’ ‚ ¡ÊŸŸ-¬…∏Ÿ ∑§Ê ŸÊÿÊ’ Ã⁄UË∑§Ê „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ÷Ê⁄UÃfl·¸ ◊¥ ¡„Ê¥ ÁflÁ÷ÛÊÃÊ ¬˝∑§ÎÁà ‚ „Ù«∏ ‹ÃË „Ò, ÷Ê·Ê߸ ‚Ò¥‚‚ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬Ê¥ø ‚ı ÷Ê·Ê•Ù¥ •ı⁄U ’ÙÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ v} ‡ÊÒ«ÿÈÀ« fl v{ ŸÊŸ‡ÊÒ«ÿÈÀ« ÷Ê·Ê∞¥ „Ò¥– ÿ ‚’ ∞∑§ •⁄U’ ‚ ÖÿÊŒÊ ∑§Ë •Ê’ÊŒË ∑§Ë •Á÷√ÿÁQ§ ∑§Ù ◊ÈπÁ⁄Uà ∑§⁄UÃË „Ò¥– flSÃÈ× ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ÁŒfl‚ ◊ÊŸfl ∑§Ù

‚¥‚Ê⁄U ‚ ¡Ù«∏Ÿ ∑§Ë ¬˝Õ◊ ∑§«∏Ë „Ò •ı⁄U ‹ªÊÃÊ⁄U ∑§êåÿÍ≈U⁄U, ‚¥øÊ⁄U-R§Ê¥Áà ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ Á‚∑§È«∏Ã Áfl‡fl ◊¥ ß‚∑§Ë ©¬ÿÙÁªÃÊ •ı⁄U ÷Ë •Áœ∑§ „Ù ¡ÊÃË „Ò– Á∑§‚Ë Œ‡Ê ◊¥ ’Ù‹Ÿ flÊ‹Ë ÷Ê·Ê ÿÊŸË ©‚∑§Ë ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ∑‘§ ¬„‹ ‚¥∑‘§ÃÙ¥, Áπ‹Áπ‹Ê„≈UÙ¥ ‚ ªÈ¡⁄UÃË, ¿Ù≈U-¿Ù≈U ÃÙË ‡ÊéŒÙ¥ ◊¥ ‚¥ÃÊŸ-◊ÊÃÊ ∑‘§ ∑§È¥¡ ‚ ÁŸ∑§‹∑§⁄U ¬Á⁄UflÊ⁄U, ◊È„ª ‚ ∑§S’ʇʄ⁄U, ¬˝Œ‡ÊÙ¥-Œ‡ÊÙ¥, ÷Í-÷ʪ٥ ‚ Áfl‡fl »§‹∑§ ¬⁄U •Ê‚ËŸ „ÙÃË „Ò– ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê „Ë ¬˝Áà ¬‹ ’Œ‹Ã Áfl‡fl ∑§Ù ªÁÇÊË‹ ’ŸÊÃË fl Áfl∑§Á‚à ∑§⁄UÃË „Ò– ÿ ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê „Ë ÃÙ „Ò ¡Ù ◊ŸÈcÿ ∑§Ù ¡ªÃ ∑‘§ •ãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÙ¥,

‚◊ª˝ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ê ◊ʪ¸ ¡Ëfl-¡¥ÃÈ•Ù¥ ‚ ¬ÎÕ∑§ fl •ÁmÃËÿ M§¬ ◊¥ ◊Á„◊Ê◊Á«¥Ã ∑§⁄UÃÊ „Ò– ÿÍŸS∑§Ù Ÿ ß‚ ÁŒfl‚ ∑§Ù ◊ŸÊŸ ∑§Ê ©ŒŒ‡ÿ ÷Ë ◊ÊŸfl fl ©‚∑‘§ ◊ŸÙÁflôÊÊŸ ∑‘§ ߌ¸-ÁªŒ¸ „Ë ⁄UπÊ „Ò– flÊSÃfl ◊¥ ÁflÁ÷ÛÊ ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê•Ù¥, ’ÙÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ ÷Ê·Ê ∑§Ë flÒÁ÷ÛÿÃÊ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ◊¥ ¬˝Ê⁄UÁê÷∑§ fl ◊ÊäÿÁ◊∑§ SÃ⁄U ¬⁄U Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ ¡Ò‚ ¬ÈŸËà ¬⁄U¥ÃÈ •ÊœÊ⁄U÷Íà ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‚„ÿÙªË ’ŸÃÊ „Ò– ÁflÁ÷ÛÊ ◊ÊÃÎ ÷Ê·Ê•Ù¥ ∑‘§ ¬˝Áà √ÿÁQ§ÿÙ¥ ◊¥, ¡ŸÃÊ ¡ŸÊ¸ŒŸ ∑‘§ M§¤ÊÊŸ, ôÊÊŸ, Á¡ôÊÊ‚Ê fl ÁflÁ÷ÛÊ ‚¥S∑§ÎÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝‚Ê⁄U „Ë ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ÁŒfl‚ ∑‘§ ©ŒŒ‡ÿÙ¥ ‚ ÁŸÁ„à „Ò– ‹Á∑§Ÿ •Ê¡ ÷Ë Áfl‡fl Áfl∑§Ê‚ ¡Ÿ-¡Ÿ ∑§Ë ÷Ê·Ê ‚ ‚¥flÊŒ, ‹Ù∑§ÃÊ¥ÁòÊ∑§ ‚Ùø ∑§Ë •Ù⁄U ‚∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ¬„‹ ∑§Ê ◊È¥„ ¡Ù„ÃÊ „Ò–

ÿ„Ë ∑§Ê⁄UáÊ „Ò Á∑§ •«◊ÊŸ ÁŸ∑§Ù’Ê⁄U ‚◊Í„ ◊¥ ◊È≈UΔË ÷⁄U ‹Ùª ‡ÊÙêÿÊŸ •Ê¥ªŸÊ«Í ¡Ò‚Ë ’ÙÁ‹ÿÊ¥ •Ê¡ ÷Ë œ«∏ª ‚ ’Ù‹Ã „Ò ¬⁄U¥ÃÈ •÷Ë „◊Ê⁄U Œ‡Ê ∑§Ù ß‚ ÷Ê·Ê߸ œ⁄UÙ„⁄U ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸŸÊ ‡Ê· „Ò– ⁄UÊC˛Ëÿ ôÊÊŸ •ÊÿÙª ÷Ë Á‡ÊˇÊÊ ∑‘§ ¬˝øÊ⁄U-¬˝‚Ê⁄U ÃÕÊ ¡Ÿ-¡Ÿ Ã∑§ ¬„È¥øÊŸ ◊¥ ◊„àfl¬Íáʸ ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷Ê ⁄U„Ê „Ò ¬⁄UãÃÈ •ÊÿÙª ß‚ •Ù⁄U ÷Ë Œπ∑§⁄U Á‡ÊˇÊÊ fl ◊ÊŸfl ∑§ÀÿÊáÊ ∑§Ù ∞∑§ Ÿß¸ ÁŒ‡ÊÊ Œ ‚∑§ÃÊ „Ò– ÷Ê·Ê „Ë ‚¥S∑§ÎÁà Áfl‡Ê· ∑§Ù ¬ªÁflÃ-¬ÈÁc¬Ã ∑§⁄UÃË „Ò ÃÕÊ ‚◊ª˝ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ê ◊ʪ¸ ÷Ë ¬˝‡ÊSà ∑§⁄UÃË „Ò– ¬˝àÿ∑§ ⁄UÊC˛ •¬ŸË ÷Ê·Ê•Ù¥, ’ÙÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ù ¬˝üÊòÊ ÁŒ∞ Á’ŸÊ Áfl∑§Ê‚ ∑‘§ ŒÈª¸◊ ¬Õ ¬⁄U ‚Ãà fl ‚¥ÃÈÁ‹Ã M§¬ ‚ •ª˝‚⁄U Ÿ„Ë¥ „Ù ‚∑§ÃÊ– •’ •» ˝Ë∑§Ë ◊„Êmˬ ∑§Ù „Ë ‹¥, ÿ„Ê¥ ¬⁄U ‹ª÷ʪ vyÆÆ ÷Ê·Ê∞¥ ’Ù‹Ë ¡ÊÃË „Ò¥ ¬⁄UãÃÈ Á»§⁄U ÷Ë ÿ„ Áfl‡fl ◊ÊŸÁøòÊ ¬⁄U ©ÃŸÊ Áfl∑§Á‚Ã, ‡ÊÁQ§‡ÊÊ‹Ë ∑§◊ ‚ ∑§◊ ÷Ê·Ê߸ SÃ⁄U ¬⁄U ÃÙ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÄUÿÙ¥Á∑§ ∑§È¿∑§ ÷Ê·Ê•Ù¥

∑§Ù ¿Ù«∏∑§⁄U •ãÿ ‚÷Ë ÷Ê·Ê∞¥ ÿÊ ÃÙ ‚◊ÈÁøà M§¬ ‚ Áfl∑§Á‚à Ÿ„Ë¥ „Ò¥ ÿÊ Á»§⁄U ’Ù‹Ë „Ë Ÿ„Ë¥ ¡ÊÃË „Ò– wzÆ ’ÙÁ‹ÿÊ¥ •’ Ã∑§ ‹È#¬˝Êÿ— „Ò¥– ‚ê÷fl× ÿ„Ë ∑§Ê⁄UáÊ „Ò Á∑§ •’ •Ÿ∑§Ù¥ •»˝§Ë∑§Ë Œ‡Ê ¡Ò‚ ßÕÙÁ¬ÿÊ, ∑‘§ãÿÊ, ÿȪÊá«Ê, Ã¥¡ÊÁŸÿÊ •¬ŸË ÷Ê·Ê•Ù¥ fl ’ÙÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ù ‚„¡Ÿ¥ fl Áfl∑§Á‚à ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬˝ÿÊ‚⁄Uà „Ò– „◊Ê⁄U Œ‡Ê ◊¥ ß‚ •Ù⁄U ÕÙ«∏ ‚ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ‚ ‚»‹ÃÊ ∑§Ê ‚„⁄UÊ ’Ê¥œÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò – ¬˝SÃÈÁà ‚Íÿ¸∑ ʥà ‡Ê◊ʸ

¬Ê©Uø ’¢Œ, ªÈ≈Uπ ∑§Ë Á’R§Ë ¬⁄U ÷Ë ‹ª ‚∑§ÃË „Ò ⁄UÙ∑§ Ÿß¸ ÁŒÑË– ªÈ≈UπÊ πÊŸ •ı⁄U ’øŸ flÊ‹ ŒÙŸÙ¥ „Ë ‚ÊflœÊŸ „Ù ¡Ê∞¥– ß‚∑§Ë å‹ÊÁS≈U∑§ ¬ÒÁ∑§¥ª ¬⁄U ÃÙ ∞∑§ ◊Êø¸ ‚ ¬˝ÁÃ’¥œ ‹ª „Ë ⁄U„Ê „Ò, ß‚∑§Ë Á’R§Ë ¬⁄U ÷Ë ⁄UÙ∑§ ‹ª ‚∑§ÃË „Ò– ÿÊ Á»§⁄U ß‚ ßÃŸÊ ◊„¥ªÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò Á∑§ ‹Ùª πÈŒ „Ë ß‚‚ Ãı’Ê ∑§⁄UŸ ‹ª¥– ªÈ≈Uπ ∑‘§ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ¬„‹Í ¬⁄U »Ò§‚‹Ê ∑§⁄U ‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ •’ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ß‚∑‘§ SflÊSâÿ ¬„‹Í ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ∑§⁄UŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ vx •¬˝Ò‹ ∑§Ù „ÙŸ flÊ‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ ‚ ¬„‹ „Ë ªÈ≈UπÊ ©lÙª ∞‚ Á∑§‚Ë ∑§ΔÙ⁄U ∑§Œ◊ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ‚ ÁÉÊ⁄U ªÿÊ „Ò– SflÊSâÿ ◊¥òÊÊ‹ÿ •ı⁄U ◊Ê◊‹ ‚ ¡È«∏ ŒÍ‚⁄U ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê ÷Ë ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ ãÿÊÿÊœË‡Ê ¡Ë. ∞‚. Á‚¥ÉÊflË •ı⁄U ∞. ∑‘§. ªÊ¥ªÈ‹Ë ∑§Ë ¬ËΔ •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∞‚Ê L§π •ÁÅÃÿÊ⁄U ∑§⁄U ‚∑§ÃË „Ò– ß‚ Œı⁄UÊŸ ÿ„ ¬ËΔ ªÈ≈UπÊ, ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê •ı⁄U Ã¥’Ê∑§Í ∑‘§ SflÊSâÿ ¬⁄U ¬«∏Ÿ flÊ‹ •‚⁄U ¬⁄U ÁfløÊ⁄U ∑§⁄UªË– ¡’Á∑§ ◊Í‹ M§¬ ‚ ÿ„ ◊Ê◊‹Ê ߟ∑§Ë å‹ÊÁS≈U∑§ ¬ÒÁ∑§¥ª ∑‘§ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ¬⁄U „ÙŸ flÊ‹ •‚⁄U ∑§Ù ‹ ∑§⁄U ÕÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ¬„‹ „Ë ß‚∑§Ë ¬ÒÁ∑§¥ª ◊¥ å‹ÊÁS≈U∑§ ∑‘§ ©¬ÿÙª ¬⁄U ∞∑§ ◊Êø¸ ‚ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ¬˝ÁÃ’¥œ ‹ªÊŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊ ÁŒÿÊ „Ò– SflÊSâÿ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ flÁ⁄UD •Áœ∑§Ê⁄UË ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ Á¬¿‹ „çUÃ ⁄UÊc≈˛Ëÿ SflÊSâÿ •ı⁄U ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ÀÿÊáÊ ‚¥SÕÊŸ [∞Ÿ•Êß∞ø∞»§«é‹Í] ∑§Ë •Ù⁄U ‚ Á⁄U¬Ù≈U¸ ŒË ¡Ê øÈ∑§Ë „Ò– ß‚◊¥ ªÈ≈UπÊ, ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê •ı⁄U Ã¥’Ê∑§Í ∑‘§ ‚„à ¬⁄U πÃ⁄UŸÊ∑§ •‚⁄U ∑§Ù ÁflSÃÊ⁄U ‚ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò– •’ •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ ß‚Ë ¬⁄U „٪˖ ß‚∑§Ê ◊Ë’ ‚Ê»§ „Ò Á∑§ ∑§Ù≈U¸ ß‚∑§Ë Á’R§Ë ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ÿÊ „ÃÙà‚ÊÁ„à ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ‚Ùø ⁄U„Ê „Ò– ∞∑§ ’«∏Ë ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê ∑§¥¬ŸË ∑‘§ flÁ⁄UD •Áœ∑§Ê⁄UË ŸÊ◊ Ÿ ’ÃÊŸ ∑§Ë ‡Êø ¬⁄U ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§ ∞‚Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ∑§Ë fl¡„ ‚ „Ë ∑§¥¬ŸË ¬ÒÁ∑§¥ª ◊¥ å‹ÊÁS≈U∑§ ∑‘§ Áfl∑§À¬ ∑§Ù ‹ ∑§⁄U íÿÊŒÊ ÁŸfl‡Ê ∑§⁄UŸ ‚ ’øŸÊ øÊ„ÃË „Ò– ߟ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê ©lÙª ∑‘§ ÷Áflcÿ ∑‘§ Á‹„Ê¡ ‚ ’„Œ •„◊ „٪˖ ߟ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê „Ù ⁄U„Ë „Ò Á∑§ ∞∑§ ◊Êø¸ ‚ ¬„‹ ‚Ȭ˝Ë◊

∑§Ù≈U¸ ¬ÒÁ∑§¥ª ∑‘§ ◊Ê◊‹ ¬⁄U Á»§⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ∑§⁄U– ߟ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ê ¬ˇÊ ⁄Uπ ⁄U„ flÁ⁄UD fl∑§Ë‹ •Á÷·∑§ ◊ŸÈ Á‚¥ÉÊflË ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ÿ„ ªÈ≈UπÊ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ÷Œ÷Êfl ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê »Ò§‚‹Ê „Ò •ı⁄U ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ∑§⁄UŸ ∑‘§ ©Ÿ∑‘§ •Áœ∑§Ê⁄U ∑§Ù ◊Ê⁄UÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– å‹ÊÁS≈U∑§ ‚Ò‡Ê ◊¥ Á’∑§Ÿ flÊ‹ ªÈ≈UπÙ¥ ¬⁄U ‹ª ’ÒŸ ‚ ’øŸ ∑‘§ Ÿ∞ ⁄UÊSÃ ÁŸ∑§Ê‹ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê ∑‘§ ’ÊŒ v ◊Êø¸ ‚ å‹ÊÁS≈U∑§ ¬Ê©ø ◊¥ ªÈ≈UπÊ ’øŸ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ‹ªÊ ŒË ªß¸ „Ò– ß‚Ë ∑§Ê⁄UáÊ •’ ß‚ ߥ«S≈˛Ë ‚ ¡È«∏ ‹Ùª Á≈UŸ ∑‘§ Á«é’Ù¥ ◊¥ •ÊŸ flÊ‹ ¬Ê◊ ◊‚Ê‹Ù¥ •ı⁄U ªÈ≈Uπ ∑§Ë ∑§Ë◊à ∑§◊ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥, Á¡‚‚ ߥ«S≈˛Ë ∑§Ù Ÿß¸ ‹Êß»§ Á◊‹ ‚∑‘§– ªÈ≈Uπ ∑§Ù „Ò¥«◊« ∑§Êª¡ ∑‘§ ¬Ê©ø ◊¥ ÷Ë ’øŸ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl „Ò– ∞Ÿ‚Ë•Ê⁄U ‚Á„à ÿÍ¬Ë ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ∑§Ê ÿÁŒ ‚ÅÃË ‚ ¬Ê‹Ÿ „ÙÃÊ „Ò ÃÙ ÿ„ Á’¡Ÿ‚ Œ◊ ÃÙ«∏ ŒªÊ •ı⁄U „¡Ê⁄UÙ¥ ’⁄UÙ¡ªÊ⁄U „Ù¥ª– ß‚ ÁŸáʸÿ ∑§Ë ∑§Ê≈U ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ∑‘§¥Œ˝ ∑‘§ ∞ÄU‚Êß¡ •ı⁄U ߟflÊÚÿ⁄U◊¥≈U Á«¬Ê≈U¸◊¥≈U ∑§Ù „Ë ÁŸ∑§Ê‹ŸÊ ¬«∏ªÊ– ∞‚Ê ß‚ ߥ«S≈˛Ë ‚ ¡È«∏ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò– ß‚ ÁŸáʸÿ ‚ ∑§ß¸ ‹Êπ ‹Ùª ¬˝÷ÊÁflà „Ù¥ª •ı⁄U ∑§ß¸ ∑§⁄UÙ«∏ ‹Ùª å‹ÊÁS≈U∑§ ∑‘§ ‚Ò‡Ê Ÿ Á◊‹Ÿ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ SflÊŒ ‚ fl¥Áøà ⁄U„¥ª– ß‚ flQ§ ‚Ò‡Ê ¬ÒÁ∑§¥ª ◊¥ Á’S∑§È≈U, øÊÿ, ∑§Ê»§Ë, ◊‚Ê‹Ê, ‡ÊÒ¥¬Í •ı⁄U Ã‹ ◊Ê∑§¸≈U ◊¥ ¿Ê∞ „È∞ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ‚’‚ íÿÊŒÊ •‚⁄U ߟ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê ß¥«S≈˛Ë ¬⁄U ÷Ë ¬«∏ªÊ– ÿ„ ÷Ë ’Êà ‚„Ë „Ò Á∑§ ß‚ ’ÒŸ ‚ flÀ«¸ ◊¥ Ã¥’Ê∑§Í-¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê ‚flŸ ‚ ◊⁄UŸ flÊ‹ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑§Ë ‚¥ ÿÊ ◊¥ ∑§Ê»§Ë Áª⁄UÊfl≈U •Ê ‚∑§ÃË „Ò– ŒÊŒ⁄UË ‚ ‹∑§⁄U ’È‹¥Œ‡Ê„⁄U •ı⁄U ŸÙ∞«Ê-ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê ‚ ‹∑§⁄U ◊ÕÈ⁄UÊ-•Êª⁄UÊ ◊¥ ¬ÊŸ ◊‚Ê‹Ê ‚flŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ •ãÿ ⁄UÊíÿÙ¥ ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ ∑§Ê»§Ë •Áœ∑§ „Ò– ªÊÁ¡ÿÊ’ÊŒ-•Êª⁄UÊ •ı⁄U ◊⁄UΔ ◊¥ ¬ÊŸ ◊‚Ê‹ ∑§Ê ‚flŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ’…∏ÃË ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– flS≈UŸ¸ ÿÍ¬Ë ∑‘§ ’ÊŒ ‚’‚ íÿÊŒÊ ¬ÊŸ ◊‚Ê‹ ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§ÊŸ¬È⁄U-‹πŸ™§ ‚Á„à ∑§ß¸ ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ „ÙÃÊ „Ò– ßã„Ë¥ ‡Ê„⁄UÙ¥ ‚ ¬ÈÁ‹‚-∞ÄU‚Êß¡ •ı⁄U ∑§S≈U◊ Á«¬Ê≈U¸◊¥≈UÙ¥ ∑§Ù é‹Ò∑§ ◊ŸË ÷Ë Á◊‹Ë

„Ò– „⁄U Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑‘§ øË»§ „ÀÕ •»§‚⁄U ‚ ‹∑§⁄U ‚Ë∞◊•Ù •ı⁄U ⁄U¥ªŒÊ⁄UË ‚ ¡È«∏ ªÈ¥«Ù¥ ∑§Ë ÷Ë πÊ‚Ë ∑§◊Ê߸ ß‚Ë ß¥«S≈˛Ë ‚ „ÙÃË „Ò–


World

Lucknow, February 26, 2011

13

Gaddafi unmoved as Libya burns Tripoli: Libyans have reacted with anger and derision to Colonel Muammar Gaddafi's defiant speech on state television. People said Gaddai was out to destroy the country before he's finally deposed. There were reports that some forces loyal to the Libyan leader, possibly foreign mercenaries, had attacked an airbase in the east of the country.

It was apparent that Gaddafi and forces loyal to him had lost complete control of this area, which is now patrolled by local militias. It was generally believed that government control was now down to a few pockets, including parts of the capital Tripoli and other strongholds including the southern town of Sabha. The man considered the colonel's number two, Interior Minister Abdel Fattah Younes al-Abidi, is among senior figures who have joined the opposition. Many senior generals have also defected, including General Mahmud, the commander in the east and a veteran of the 1969 revolution. Col Gaddafi's support is down to an inner core, but he's clearly not going to give up the fight.

After a week of upheaval, protesters backed by defecting army units are thought to have almost the entire eastern half of Libya under their control. At least 300 people have died in the uprising, although Italian Foreign Minister Franco Frattini told reporters in Rome a death toll of 1,000 was

more "credible". Mr Frattini said he feared an immigrant exodus on a "biblical scale" if Col Gaddafi was toppled, predicting up to 300,000 Libyans could flee.

Gunfire in Tripoli As blood spills through the fractured country, pressure mounted on the international community to do more than codemn from the sidelines, and help seek a solution. In his angry speech, Colonel Gaddafi blamed the uprising against his rule on foreign influence

A UK warship, HMS Cumberland, has been sent to the Libyan coast ahead of a possible evacuation. US and China are also making arrangements to rescue their citizens. Indian warships are bing sent to rescue indians there. It is estimated that about 18,000 Indians are there. and in particular on al-Qaeda. He blamed the unrest on a "bunch of youths" fuelled by drugs in their coffee. In his TV address, his third statement since the rebellion began, Gaddafi said the protesters were teenagers who were being given drugs in their coffee. He also blamed the uprising on al Qaeda leader Osama bin Laden. " ( T h e protesters') ages are 17," he said. " T h e y give them pills at night, they put hallucinatory pills in their drinks, their milk, their coffee, their Nescafe. "They are criminals... is it logical that you let this phenomenon continue in any city?" Gaddafi also offered his condolences to those who had died in the unrest, calling them "Libya's children." He added: "Whoever is pulling the strings has to

b e apprehended and detained. "People who have taken to the streets are just a bunch of youths that have been misled and lied to. I call on the people of Libya to get out of their houses and confront and face this bunch of people." He said if the "men are not brave enough to go out and face the enemy on the street, then maybe they should let their women and daughters go out instead." Elsewhere across the country rebels celebrated seizing power by showing off the tanks, armoured vehicles and weapons they had taken from Gaddafi's security forces. Rebels to the east of Tripoli are now said to be in control of key Libyan oil and product terminals. Benghazi residents said the terminals at Ras Lanuf and Marsa El Brega were being protected. A further blow to Gaddafi came as his cousin and one of his closest aides, Ahmed Gadhaf al Dam, defected to Egypt in protest against the regime's bloody crackdown on protesters. Pressure has mounted on Gaddafi after a chorus of international condemnation and resignations by top officials. The UN Security Council demanded an end to the violence, while the Arab League suspended Libya.

Mass evacuation French President Nicolas Sarkozy meanwhile called for the European Union to adopt "swift and concrete sanctions" and to suspend ties with Libya. France's Total became the latest oil company to announce that it was suspending its operations in the North African nation. European countries have been evacuating their citizens from Libya. France, Turkey and Russia are among the nations that have sent planes and frigates to pick up thousands of their stranded nationals. A UK warship, HMS Cumberland, has been sent to the Libyan coast ahead of a possible evacuation. The US, China and India are also making arrangements to rescue their citizens.


14

Lucknow, February 26, 2011

«UÊß¡S≈U ŸÊÚŸ ∞‹∞‚¡∞ ≈UË◊ ‚„UÊ⁄UÊ ∑§¬ Áfl¡ÃÊ ŸÊÚŸ ∞‹∞‚¡∞ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§ Œ◊ ¬⁄U ‹πŸ™§ S¬Ê≈˜‚¸ ¡ŸÊ¸Á‹S≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ‚„UÊ⁄UÊ∑§¬ •¢Ã⁄U ◊ËÁ«UÿÊ Á∑˝§∑§≈U ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ÁπÃÊ’Ë ŒÍ‚⁄UË ’Ê⁄U ¡ËÃÊ– ŸÊÚŸ ∞‹∞‚¡∞ Ÿ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ªÃ ©U¬Áfl¡ÃÊ ŒÒÁŸ∑§ ¡Êª⁄UáÊ ∑§Ê w Áfl∑§≈U ‚ „U⁄UÊÿÊ– ŒÒÁŸ∑§ Ÿ ¬„U‹ π‹Ã „ÈUÿ v~.z •Êfl⁄U ◊¥ vÆÆ ⁄UŸ ’ŸÊÿ– ¡flÊ’ ◊¥ ∞‹∞‚¡∞ Ÿ wy •Êfl⁄U ◊¥ } Áfl∑§≈U πÊ∑§⁄U vÆv ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ◊Òø ¡ËÃÊ– π‹Ê¥ ∑§Ê ’…∏UÊflÊ ŒŸ flÊ‹Ë ∑§ê¬ŸË ‚„UÊ⁄UÊ ß¢Á«UÿÊ ∑§ ‚„UÿÊª ‚ ‹πŸ™§ ◊¥ ÃËŸ fl·ÊZ ‚ ‹ªÊÃÊ⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã „UÊŸ flÊ‹Ë ‚„UÊ⁄UÊ ∑§¬ •¢Ã⁄U ◊ËÁ«UÿÊ Á∑˝§∑§≈U ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ◊¥ ‹πŸ™§ S¬Ê≈˜U‚¸ ¡ŸÊ¸ÁÀÊS≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë ≈UË◊ ‚ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ’Ê„U⁄U ∑§ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÊ¥ ∑§ π‹Ÿ ‚ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ◊¥ ÷ʪ ‹ŸË flÊ‹Ë •ãÿ ≈UË◊¥ ¬⁄U‡ÊÊŸ „ÒU¢– ≈UË◊Ê¥ ∑§ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ •ÊÒ⁄U ∑§#ÊŸÊ¥ ∑§Ë ◊ÊŸ ÃÊ ‹πŸ™§ S¬Ê≈˜U‚¸ ¡ŸÊ¸ÁÀÊS≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë ≈UË◊ ◊¥ „U⁄U ’Ê⁄U ß‚ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ◊¥ ‹πŸ™§ S¬Ê≈˜U‚¸ ¡ŸÊ¸ÁÀÊS≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ (∞‹∞‚¡∞) ∑§ flÊ≈U⁄U ⁄UÊß≈˜‚ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ fl„U Áπ‹Ê«∏UË ÷Ë ≈UË◊ ◊¥ π‹Ã „ÒU Á¡Ÿ∑§Ê ∞‹∞‚¡∞ ‚ ∑§Ê߸ ‹ŸÊ ŒŸÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– •ÊÒ⁄U ÿ„U ‚’ ∞‹∞‚¡∞ ∞∑§ ≈UË◊ ∑§ ∑ȧ¿U ‚ËÁŸÿ⁄U Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ mÊ⁄UÊ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ¡Ëß ∑§ ÄUà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ß‚∑§Ê »§ÊÿŒÊ ÿ„U „UÊÃÊ „ÒU Á∑§ ≈UË◊ ŒÍ‚⁄UË ’Ê⁄U ÷Ë ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ Áfl¡ÃÊ ∑§Ë ŒÊÒ«∏U ◊¥ ‚’ ≈UË◊Ê¥ ¬⁄U ÷Ê⁄UË ÕË– fl„UË¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „UÊŸ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ ∞‹∞‚¡∞ ∑§ øÿ⁄U◊ÒŸ •ÊÒ⁄U •äÿˇÊ Á¬¿U‹ ÃËŸ ‚Ê‹Ê¥ •¬ŸË •Ê°π ’¢Œ Á∑§ÿ „ÈUÿ „Ò¥U, •ÊÒ⁄U ‚„UÊ⁄UÊ ∑§¬ •ãÃ⁄U ◊ËÁ«UÿÊ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ∑§Ë »§¡Ë„Uà „UÊŸ Œ ⁄U„U „Ò¥U–

Áπ‹Ê«∏UË •ÊÒ⁄U ◊¡Ê∑§ •Ê¬∑§Ê ÿ„U ¡ÊŸ∑§⁄U •Ê‡øÿ¸ „UÊªÊ ∑§Ë ‡Ê„U⁄U ∑§ Á∑˝§∑§≈U Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ∑ȧ¿U Ä‹’Ê¥ mÊ⁄UÊ Ÿ ∑§fl‹ ©UŸ∑§ ÷ÊÁflcÿ ∑§ ‚ÊÕ Áπ‹flÊ«∏U Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU ’ÁÀ∑§ Ä‹’Ê¥ ∑§ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ÷˝◊∑§ ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄U ÿÈflÊ Á∑˝§∑§≈U⁄UÊ¥ ∑§ •¬ŸË Ã⁄U»§ •Ê∑§Á·¸∑§ ∑§⁄UŸ ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Á∑˝§∑§≈U ∞‚ÊÁ‡Ê∞‡ÊŸ ‹πŸ™§ ‚ ¡È«∏U ‚ŒSÿÊ¥ •ÊÒ⁄U ‚ÍòÊÊ¥ ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ⁄UÊ¡œÊŸË ◊¥¢ Á∑˝§∑§≈U ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U ÿÈflÊ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ’„UŒ ÷gÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ∑ȧ¿U Ä‹’Ê¥ mÊ⁄UÊ √ÿÁÄêà »§ÊÿŒ ∑§ Á‹ÿ– Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ fl ◊Òø ∑§ S∑§Ê⁄U ‚Ë≈U ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U, ãÿÍ¡ ¬¬⁄U ∑§Ê œÊπÊ ŒŸ ∑§Ê ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ß‚◊¥ Ä‹’Ê¥¢ ∑§ ‚ÊÕ ŒŸ ◊¥ ‡Ê„U⁄U ∑§ ∑ȧ¿U Á∑˝§∑§≈U •ê¬Êÿ‚¸ ∑§Ë •„U◊ ÷ÍÁ◊∑§Ê •ŒÊ ∑§⁄U ⁄U„U „ÒU– S∑§Ê⁄U ‚Ë≈U ◊¥ Á’ŸÊ ◊Òø „ÈUÿ Ä‹’ ∑§ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§Ê ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ Œ‡ÊʸÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

Sports

•πÊ«∏U ªÈ◊, ¬„U‹flÊŸ ∑Ò§‚ ø≈UÊÿ œÍ‹ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ, ◊„UÊ÷Ê⁄Uà ∑§Ê‹ ‚ Á◊^ÔUË ∑§ •πÊ«∏UÊ¥ ∞fl¢ ◊ҌʟÊ¥ ◊¥ ‹«∏UË ¡ÊŸ flÊ‹Ë ∑ȧ‡ÃË ‚◊ÿ ∑§ ‚ÊÕ Á◊^ÔUË ‚ ŒÍ⁄U „UÊ ø‹Ë „Ò¥U– ◊„UÊ÷Ê⁄Uà ∑§Ë •¬Ÿ ∑§Ê‹ ◊¥ øÁø¸Ã ’‹⁄UÊ◊, ÷Ë◊, ŒÈÿÊ¸œŸ ∑§Ë •¬ŸË ∑ȧÁ‡ÃÿÊ¢ •ÊÒ⁄U ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊„UÊ÷Ê⁄Uà ÿȪ ∑§ ©U¬⁄Uʢà ÷Ê⁄Uà ◊¥ ‹«∏UË ¡ÊŸ flÊ‹Ë ∑§ÈÁ‡ÃÿÊ¥ ◊¥ ªÊ◊Ê ¬„U‹flÊŸ, πÊ‚flÊ ŒÊŒÊ‚Ê„U’ ¡ÊŒfl, ◊Ê„Uê◊Œ ’‡ÊË⁄U, ÷Ë◊ Á‚¢„U ÷Ê≈UË •ÊÒ⁄U ŒÊ⁄UÊ Á‚¢„U •ÊÁŒ ∑§ ŸÊ◊ •Ê¡Ã∑§ Á‹ÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– •’ ∑ȧ‡ÃË ¡ÍÃ ◊Ê¡ ¬„UŸ∑§⁄U ªgÊ¥ ¬⁄U ‹«∏UË ¡ÊŸ ‹ªË „ÒU– ¬˝Œ‡Ê ∑§ π‹ ‚¢ÉÊÊ¥ ∑§Ë „UÊ‹Ã ÿ„U •πÊ«∏U ‚ ÁŸ∑§‹ ∑§⁄U ªg ∑§ Á⁄¢Uª ‹ÊªÊ¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§ ’¡Êÿ •ãÿ π‹Ê¥ ◊¥ ÖÿÊŒÊ Ÿ ∑ § fl‹ ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê ¬˝÷ÊÁflà Á∑§ÿÊ „ÒU ¬⁄U üÊ΢π‹Ê ◊¥ ß‚ ’Ê⁄U ∑ȧ‡ÃË

‚¢ŒË¬ ¬Ê‹ ‹πŸ™§– Áfl‡fl ∑ȧ‡ÃË øÒÁê¬ÿŸÁ‡Ê¬, •Ê‹Áê¬∑§, ∑§ÊÚ◊ŸflÀÕ, ∞Á‡ÊÿŸ ªê‚ ◊¥

÷‹ „UË ÷Ê⁄Uà ¬„U‹flÊŸÊ¥ Ÿ ¤Êá«U ªÊ«∏UÃ „ÈUÿ Œ‡Ê ∑§ Á‹ÿ Ÿ ∑§fl‹ ¬Œ∑§ ¡Ëà ’ÁÀ∑§ ¬Í⁄U Áfl‡fl ◊¥ πÍ’ fl„UflÊ„UË ÷Ë ‹Í≈UË– ¬⁄UãÃÈ flø◊ÊŸ ◊¥ ªg ¬⁄U ’…∏UÃ ∑ȧ‡ÃË ∑§ ø‹Ÿ Ÿ ߟ ¬„U‹flÊŸÊ¥ ∑§Ê ¬⁄Uê¬⁄Uʪà Á◊^ÔUË ∑§U •πÊ«∏UÊ¥ ◊¥ ‹«∏UË ¡ÊŸ flÊ‹Ë ∑ȧ‡ÃË ‚ ŒÍ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ, ‚ÊÕ „UË •πÊ«∏UÊ¥ ∑§ •ÁSÃfl ∑§Ê ÷Ë πÃ⁄U ◊¥ «UÊ‹Ÿ ∑§Ê ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ, •’ •Ê‹◊ ÿ „ÒU Á∑§ ©UÄà π‹Ê¥ ◊¥ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ ∑ȧ‡ÃË ∑§

∑ȧ‡ÃË „UÊS≈U‹Ê¥ ∑§Ë ∑§◊Ë ŒÍ‚⁄U π‹Ê¥ ∑§Ê Ç‹Ò◊⁄U L§¬∞-¬Ò‚ ∑§Ë ø∑§Ê-øÊÒ¥œ Á¡◊ ∑§Ê ’…∏UÃÊ ø‹Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ©UŒÊ‚ËŸÃÊ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ◊¥ ∑ȧ¿U πÊ‚ flÎÁf Ÿ„UË¥ „UÊ ⁄U„UË „ÒU– ‹πŸ™§ ∑§ „UŸÈ◊ÊŸ •πÊ«∏UÊ Ÿ⁄U„UË, •◊ËŸÊ’ÊŒ •πÊ«∏UÊ, ‚Œ⁄U •πÊ«∏UÊ, ªáÊ‡Êª¢¡ •πÊ«UÊ∏ ¡„UÊ¢ ¬„U‹Ê ¬„U‹flÊŸÊ¥ ∑§Ê ¡◊Êfl«∏UÊ ‹ªÊ ⁄U„UÃÊ ÕÊ fl„UÊ¢ •’ ∑ȧ¿U ÁªŸ øÈŸ ‹ÊªÊ¥ •¬ŸÊ ‡ÊÊÒ∑§ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ¬„U‹flÊŸË ∑§⁄UÃ Œπ ¡Ê ‚∑§Ã „ÒU¢– ∑ȧ‡ÃË ¬„U‹flÊŸ ∞fl¢ ∑§Êø ⁄UÊ¡‡Ê Á‚¢„U ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ π‹Ê¥ ◊¥ ¬Á‡ø◊Ë ‡ÊÒ‹Ë Ÿ

„UÊÚ∑§Ë, »È§≈U’ÊÚ‹, Á∑˝§∑§≈U, ¡Ò‚ π‹Ê¥ ◊¥ ÷Ë ∑ȧ¿U Ÿ ∑ȧ¿U ’Œ‹ÊÚfl „ÈU•Ê „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ‚’‚ ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê π‹ ¬˝÷ÊÁflà „ÈU•Ê „ÒU– »§Ê◊ flÊ‹ ªg ¬⁄U ∑ȧ‡ÃË ‹«∏UŸ ∑§Ê ø‹Ÿ ß‚ ∑§Œ⁄U ’…∏ øÈ∑§Ê „ÒU Á∑§ •’ ∑ȧ‡ÃË ‚ ¡È«∏UË ¿UÊ≈UË-’«∏UË ⁄UÊCÔ˛UËÿ-•¢Ã⁄U⁄UÊCÔ˛Ëÿ

◊¢ ¬„È¢Uø ªß¸ „ÒU– „U◊Ê⁄U Œ‡Ê ◊¥ ∑ȧ‡ÃË ¬„U‹ ⁄UÊ¡Ê•Ê¥ ◊„UÊ⁄UÊ¡Ê•Ê¥ ∑§Ê ¬‚¢ŒËŒÊ π‹Ê ÕÊ, ’ÊŒ ◊¥ „U◊Ê⁄U •Ê¡ „UÊ‹Êà ÿ„U „ÒU Á∑§ v~x.~||.ÆÆ ∑§⁄UÊ«∏U flÊ‹ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§ ¬„U‹flÊŸÊ¥ ∑§ Á‹ÿ ŒÊ „UË „UÊS≈U‹ „ÒU– ¡Ê ◊⁄UΔU •Ê⁄U

¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊÿ¥ •πÊ«∏U ◊ Ÿ „UÊ∑§⁄U ªg ¬⁄U ‹«∏UË ¡ÊÃË „ÒU– ⁄UÊ¡‡Ê Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ¬Á⁄UfløŸ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ „U◊Ê⁄U Œ‡Ê ∑§ ¬„U‹flÊŸ ‚ȇÊË‹ ∑ȧ◊Ê⁄U, ⁄UÊ¡Ëfl ÃÊ◊⁄U, •ŸÈ¡ øÊÒœ⁄UË, ÷⁄Uà ∑§‚⁄UË, •À∑§Ê ÃÊ◊⁄U, •M§áÊÊ wÆÆx-vÆ Ã∑§ π‹Ë ªß¸ ⁄UÊc≈˛UËÿ •ãÃ⁄U ∑ȧ‡ÃË ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ•Ê¥ ◊¥ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U Áfl‡fl ∑§Ê •¬ŸÊ Œ◊ ÁŒπÊÿÊ– ∑§ß¸ fl·ÊZ ¬Ífl¸ ªÊ◊Ê ¬„U‹flÊŸ (v~x{), πÊ‚flÊ ŒÊŒÊ‚Ê„U’ ¡ÊŒfl (v~y},v~zw •Ê‹Áê¬∑§), ◊Ê„Uê◊Œ ’‡ÊË⁄U v~{Æ •Ê‹Áê¬∑§, ∑§ÊÚ◊ŸflÀÕ Õ˝Ë ≈UÊß◊ øÒÁê¬ÿŸ, ∞Á‡ÊÿŸ ªê‚ »§Ê⁄U ≈UÊß◊ ◊«UÁ‹S≈˛, ÷Ë◊ Á‚¢„U ÷Ê≈UË (v~{{), Áfl‡Êê÷⁄U Á‚¢„U(v~{|), ŒÊ⁄UÊ Á‚¢„U, ø¢ŒË, ¤ÊÊ⁄Uπá«U, ◊¢ª‹Ê ⁄UÊÿ Ÿ •¬ŸË ‡ÊÁÄà ∑§Ê ¬Á⁄Uøÿ Áfl‡fl ∑§Ê ÁŒÿÊ ÕÊ– ⁄UÊ∑§‡Ê Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ∑ȧ‡ÃË „U◊Ê⁄U Œ‡Ê ‚ÃÿȪ ‚ ‹∑§⁄U •’ Ã∑§ π‹Ê ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Á‚»¸§ ß‚∑§ SflM§¬ ◊¥ ¬Á⁄UfløŸ •ÊÿÊ „ÒU–

ªÊ⁄Uπ¬È⁄U ◊¥ „Ò¥U, •ÊÒ⁄U ÿ„UË¥ ‚ ‚’‚ ÖÿÊŒÊ ¬„U‹flÊŸ ÷Ë ÁŸ∑§‹Ã „ÒU– ∑§÷Ë „UŸÈ◊ÊŸ •πÊ«∏U •¬ŸÊ Œ◊ ÁŒπÊ øÈ∑§ ¬„U‹flÊŸ ÁŒŸ‡Ê ø¢º ∑§Ê ∑§„UŸÊ „Ò Á∑§

ÁŒøS¬Ë ‹ ⁄U„U „ÒU •ÊÒ⁄U ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê ÷È‹Ã ¡Ê ⁄U„U „ÒU– ¬„‹ ∑ȧ‡ÃË ‡Ê„U⁄UÊ¥ ∑§ ◊È∑§Ê’‹ ªÊ°flÊ¥ ◊¥ ÖÿÊŒÊ π‹Ë ¡ÊÃË „ÒU ¬⁄UãÃÈ •’ Á∑˝§∑§≈U ∑§Ê ’Ê‹Ê’Ê‹Ê „ÒU– ÁŒŸ‡Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ‚È«UÊÒ‹ ’ŸÊŸ ∑§Ë øÊ„U ⁄πŸ flÊ‹ ‹ÊªÊ¥ •’ Œ‡ÊË ∑§‚⁄Uà ‚ ÖÿÊŒÊ Á¡◊ ◊¥ ¡Ê∑§⁄U ◊‡ÊËŸË ∑§‚⁄Uà ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÖÿÊŒÊ ÷⁄UÊ‚Ê ∑§⁄UÃ „ÒU– ß‚∑§ ø‹Ã ÷Ë ‹ÊªÊ¥ •πÊ«∏UÊ¥ ‚ ªÊÿ’ „UÊŸ ‹ª– ∑ȧ¿U ¬„U‹flÊŸ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ •Ê¡ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¡Ê ÷Ë ∑ȧ‡ÃË ’øË „ÒU fl„U ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË flË⁄U ’„UÊŒÈ⁄U Á‚¢„U fl¡„U ‚ „ÒU Á¡ã„UÊ¥Ÿ ªÊ⁄Uπ¬È⁄U ◊¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê „UÊS≈U‹ πÈ‹flÊÿÊ– ŒÍ‚⁄UÊ ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË ◊È‹Êÿ◊ Á‚¢„U ÿÊŒfl Á¡ã„UÊ¥Ÿ ‹πŸ™§ ∑§ ∑§«UË Á‚¢„U ’Ê’Í S≈UÁ«Uÿ◊ ◊¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê ∑Ò§ê¬ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UflÊÿÊ ‹Á∑§Ÿ •’ ∑§«UË Á‚¢„U S≈UÁ«Uÿ◊ ◊¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U ∑ȧ¿U Ÿ„UË¥ „ÒU– ∑ȧ‡ÃË ∑§ øÊ„UŸ flÊ‹ Áπ‹Ê«∏UË ‡Ê„U⁄U ∑§ •πÊ«∏UÊ¥ ¬⁄U „UË ÁŸ÷¸⁄U „ÒU– ÿ„UË¥ Ÿ„UË¥ ∑ȧ‡ÃË ∑§ Á‹ÿ ßSÃ◊Ê‹ „UÊŸ flÊ‹ ªg ∑§Ë ÷Ë ÷Ê⁄UË ∑§◊Ë „ÒU Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ ¬„U‹flÊŸ •èÿÊ‚ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê ⁄U„U „Ò¥U– fl„UË¥ ∑ȧ¿U ¬„U‹flÊŸ Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „ÒU Á∑§ ‚⁄∑§Ê⁄U Ÿ ÷Ë •πÊ«∏UÊ¥ ∑§Ê ’øÊŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ– fl⁄UŸÊ •Ê¡ ÃSflË⁄U ∑ȧ¿U •ÊÒ⁄U „UÊÃË– Ã÷Ë ∞∑§ ’Êà ∑§Ë πȇÊË „Ò Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ∑ȧ¿U

•Ê¡ Á∑˝§∑§≈U „UÊÚ∑§Ë, ≈UÁŸ‚ ∑§ •‹ÊflÊ •ãÿ π‹Ê¥ ∑§ Ç‹Ò◊⁄U fl L§¬ÿ ∑§Ë ø∑§Ê øÊÒ¥œ Ÿ ∑ȧ‡ÃË ∑§Ê ¬Ë¿U œ∑§‹Ÿ ∑§Ê ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ „ÒU–

Áπ‹ÊÁ«∏UÿÊ¥ Ÿ •¢Ã⁄U⁄UʸCÔ˛UËÿ SÃ⁄U ¬⁄U ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê äÿÊŸ •¬ŸË Ã⁄U»§ πË¥øÊ–


Sports «UÊß¡S≈U „Ê⁄U∑§⁄U ∑‘§ãÿÊ Ÿ ’ŸÊÿÊ Á⁄U∑§Ê«¸ Á¬¿‹ ◊Òø ◊¥ ãÿÍ¡Ë‹Ò¥« ‚ „Ê⁄U øÈ∑§Ë ∑‘§ãÿÊ߸ ≈UË◊ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ÁŒ‡ÊÊ„ËŸ ª¥Œ’Ê¡Ë ∑§Ë •ı⁄U y{ •ÁÃÁ⁄UQ§ ⁄UŸ Œ «Ê‹– ߟ◊¥ x| flÊß« ª¥Œ¥ ÕË¥, ¡Ù flÀ«¸∑§¬ ∑§Ê ŸÿÊ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ „Ò– ∑‘§ãÿÊ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ÃËŸ ‹ª ’Ê߸ •ı⁄U { ŸÙ ’ÊÚ‹ ÷Ë „ÈßZ– ß‚‚ ¬„‹ flÀ«¸∑§¬ ∑‘§ Á∑§‚Ë ◊Òø ∑§Ë ∞∑§ ¬Ê⁄UË ◊¥ ‚flʸÁœ∑§ xx flÊß« ª¥Œ¥ »‘§¥∑§Ÿ ∑§Ê •ŸøÊ„Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ S∑§ÊÚ≈U‹Ò¥« ∑‘§ ŸÊ◊ ÕÊ– ©‚Ÿ v~~~ ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ∑§È‹ z~ •ÁÃÁ⁄UQ§ ⁄UŸ ‹È≈UÊ∞ Õ, Á¡Ÿ◊¥ xx flÊß« ª¥Œ¥ ÕË¥–

Áfl⁄UÊ≈U ÿÊŸË ‚ÄU‚ Á‚¥’‹ Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ©÷⁄UÃ Á‚ÃÊ⁄U Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë ∑§Ê ¡ÊŒÍ Á∑˝§∑‘§≈U ∑‘§ ◊Ҍʟ ∑‘§ ‚ÊÕ ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑§Ë „‚ËŸÊ•Ù¥ ¬⁄U ÷Ë ø‹ ªÿÊ „Ò– ÁŒÀ‹Ë ∑‘§ ww ‚Ê‹ ∑‘§ ß‚ Áπ‹Ê«∏Ë ∑§Ë ¬‚¥Œ ∞S≈UÊÚŸ ◊ÊÁ≈U¸Ÿ •ı⁄U ∞« „ʫ˸ ’˝Ê¥« ∑‘§ ‡Ê≈U¸ „Ò¥ ÃÙ ÿ„ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑§Ê •∑‘§‹Ê ∞‚Ê Á∑˝§∑‘§≈U⁄U „Ò Á¡‚Ÿ •¬Ÿ ’Ê¥„ ¬⁄U «˛ÒªŸ ∑§Ê ∞∑§ ’«∏Ê ≈UÒ≈UÍ ‹ªÊ ⁄UπÊ „Ò– •¬ŸË ©◊˝ ∑‘§ •ãÿ ‹«∏∑§Ù¥ ∑§Ë Ã⁄U„ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ë ÷Ë ÁŒ‹øS¬Ë ‹«∏Á∑§ÿÙ¥ ◊¥ „Ò „Ê‹Ê¥Á∑§ ©‚ ’ÊÚ‹ËflÈ« •ŒÊ∑§Ê⁄UÊ Á¡ŸÁ‹ÿÊ Á«‚Í¡Ê ∑‘§ ‚ÊÕ ≈UËflË ¬⁄U »§À≈¸U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ◊ı∑§Ê Á◊‹ ‚∑§Ê „Ò– ∑§È‹ Á◊‹Ê∑§⁄U ÿ„ ∑§„Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò Á∑§ Áfl⁄UÊ≈U ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑§Ê ŸÿÊ ‚ÄU‚ Á‚¥’‹¡ „Ò– v} flŸ« ◊Òø π‹ ∑§⁄U Áfl⁄UÊ≈U Ÿ ≈UË◊ ¬˝’¥œŸ ∑§Ê ÷⁄UÙ‚Ê ¡Ëà Á‹ÿÊ „Ò, ∑§Ù„‹Ë Ÿ ÁŒ‚¥’⁄U wÆÆ~ ◊¥ üÊË‹¥∑§Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ vÆ| •ı⁄ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ~v ⁄UŸ •ı⁄U |v π‹Ë ÕË–

Lucknow, February 26, 2011

15

≈UË◊ ߢÁ«UÿÊ ∑§ Áπ‹Ê»§ ߥNjҥ« ◊¢òÊ ’¥ª‹ÈL§– ߥÁÇ‹‡Ê ≈UË◊ Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ¬⁄U ¡Ëà Œ¡¸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹Ë „Ò– ≈UË◊ ¬˝’¥œŸ Ÿ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ’ʥNjʌ‡Ê ¬⁄U ¡Ëà ∑§Ë Á⁄U∑§ÊÚÁ«¸ª Œπ∑§⁄U ⁄UáÊŸËÁà ’ŸÊ߸ „Ò •ı⁄U Áπ‹Ê«∏Ë ß‚ ‚»§‹ÃÊ ∑§Ê ◊¥òÊ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥– ß‚◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ◊¡’Íà ’Ñ’Ê¡Ë ∑˝§◊ ∑§Ù äflSà ∑§⁄UŸ ¬⁄U Áfl‡Ê· äÿÊŸ ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ŸËŒ⁄U‹Ò¥« ¬⁄U ߥNjҥ« ∑§Ë ¡Ëà ◊¥ •„◊ ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷ÊŸ flÊ‹ ⁄UÁfl ’Ù¬Ê⁄UÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ flË⁄U¥Œ˝ ‚„flʪ ‹ÿ ◊¥ „ÙŸ ¬⁄U Á∑§‚Ë ÷Ë ≈UË◊ ∑§Ù œÙ ‚∑§Ã „Ò¥– ©fÊ≈UŸ ◊Òø ◊¥ ©Ÿ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ ª¥Œ’Ê¡ ’’‚ Õ– „◊Ÿ fl„ ◊Òø ŒπÊ ÕÊ •ı⁄U flËM§ ‚Á„à •ãÿ ‚÷Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ’Ñ’Ê¡Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ ‹Ë „Ò– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê πÈ‹Ê‚Ê ∑§⁄UÃ „È∞ ’Ù¬Ê⁄UÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ „◊ ‡ÊÊÚ≈U¸ Á¬ø ª¥ŒÙ¥ ∑§Ù ◊ÈÅÿ „ÁÕÿÊ⁄U ’ŸÊ∞¥ª– œË◊ Á¬øÙ¥ ¬⁄U ÷Ë ‹¥’ ∑§Œ ∑‘§ ª¥Œ’Ê¡ ’Ê©¥‚⁄U «Ê‹Ã „È∞ ‚Ê◊Ÿ π«∏ ’Ñ’Ê¡ ∑§Ù ª‹ÃË ∑‘§ Á‹∞ ◊¡’Í⁄U ∑§⁄U ŒÃ „Ò¥– ‚÷Ë ∑§Ù ◊Ê‹Í◊ „Ò Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊÚ≈U¸ Á¬ø ª¥ŒÙ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬‚¥Œ Ÿ„Ë¥ „Ò •ı⁄U „◊ ÷Ë ÿ„Ë ∑§⁄U¥ª– ÿÁŒ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ‡ÊÈL§•ÊÃË ∑§È¿ Áfl∑‘§≈U ¡ÀŒË Áª⁄U ª∞, ÃÙ ’¥ª‹ÈL§ ◊¥ ’«∏Ê œ◊Ê∑§Ê ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ ‚∑§ÃÊ „Ò– ’Ù¬Ê⁄UÊ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U „◊Ê⁄UË ≈UË◊ ∑§Ë ’Ñ’Ê¡Ë ÷Ë ∑§◊¡Ù⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄Uà ¬„‹ π‹Ã „È∞ ’«∏Ê S∑§Ù⁄U ’ŸÊÃÊ „Ò, ÃÙ ÷Ë „◊ Œ’Êfl ◊¥ Ÿ„Ë¥ •Ê∞¥ª– „◊Ê⁄U ¬Ê‚ ’«∏Ê ‹ˇÿ „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ’Ñ’Ê¡ „Ò¥– flÒ‚ ÷Ë ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ª¥Œ’Ê¡Ë ∑§Ê»§Ë ∑§◊¡Ù⁄U „Ò– ß‚∑§Ê ©ŒÊ„⁄UáÊ •Ê¬Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ◊Òø ◊¥ Œπ Á‹ÿÊ „٪ʖ ’Ù¬Ê⁄UÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬Ë≈U⁄U‚Ÿ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑§Ë Áø¥ÃÊ ∑§Ê ‚’‚ ’«∏Ê ∑§Ê⁄UáÊ „Ò¥– ∑‘§¬Ë ∑§Ù ’¥ª‹ÈL§ Á¬ø ∑§Ê Á◊¡Ê¡ ¡ÊŸÃ „Ò¥U,fl •Ê߸¬Ë∞‹ ◊¥ ÿ„Ê¥ π‹ Õ–

flÄà „U◊Ê⁄UÊ „ÒU

flÀ«¸U∑§¬ Á∑˝§∑§≈U ∑§Êÿ¸∑˝§◊ w| ‚ z ◊Êø¸ Ã∑§

⁄UÊCÔ˛UËÿ π‹ ◊¥ ÿÍ¬Ë ∑§Ê ◊ÊòÊ |Æ ¬Œ∑§

w|. »§⁄Ufl⁄UË ÷Ê⁄Uà ’ŸÊ◊ ߢNjÒáU«U, ’ª‹ÈM§ w}. »§⁄Ufl⁄UË flS≈Uߢ«UË¡ ’ŸÊ◊ ŸËŒ⁄U‹Òá«,U ÁŒÀ‹Ë Á¡◊’Êéfl ’ŸÊ◊ ∑§ŸÊ«UÊ, ŸÊª¬È⁄U v. ◊Êø¸ üÊË‹¢∑§Ê ’ŸÊ◊ ∑§ËÁŸÿÊ, ∑§Ê‹ê’Ê w. ◊Êø¸ ߢNjÒá«U ’ŸÊ◊ •Êÿ⁄U‹Òá«,U ’ª‹ÈM§ x. ◊Êø¸ ŒÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê ’ŸÊ◊ ŸËŒ⁄U‹Òá«U, ◊Ê„ÊU‹Ë ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ’ŸÊ◊ ∑§ŸÊ«UÊ, ∑§Ê‹ê’Ê¥ y. ◊Êø¸ ãÿÍ¡Ë‹Òá«U ’ŸÊ◊ Á¡◊’Êéfl, •„U◊ŒÊ’ÊŒ z. •ÊÚS≈˛UÁ‹ÿÊ ’ŸÊ◊ üÊË‹¢∑§Ê, ∑§Ê‹ê’Ê

‹πŸ™§– ¤ÊÊ⁄Uπá«U ◊¥ ø‹ ⁄„U ⁄UÊCÔ˛UËÿ π‹Ê¥ ◊¥ ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U∑§Ê •ÊÁπ⁄UË ÁŒŸ ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ◊Á„U‹Ê Ÿ≈U’Ê‹ ≈UË◊ Ÿ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Sfláʸ ¬Œ∑§ ¡ËÃÊ– ¬ÈL§·Ê¥ ∑§Ë Ÿ≈U’Ê‹ ≈UË◊ ∑≥ÊÊ ⁄U¡Ã ¬Œ∑§ ‚ ‚¢ÃÊ· ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ– ÃË⁄¢UŒÊ¡Ë ∑§Ë ≈UË◊ Ÿ Á∑§fl¸ ßfl¥≈U ◊¥ •ÊÒ‚⁄U ∑ȧ‡ÃË ∑§ {{ Á∑§‹Êª˝◊ ÷Ê⁄U flª¸ ◊¥ ⁄¥Uº˝ Ÿ ©UÃÃ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§ Á‹∞ ⁄U¡Ã ¬Œ∑§ ¡ËÃ– ¡Í«UÊ¥ ◊¥ flË⁄U ’„UÊŒÈ⁄U ÕʬÊ, ∑ȧ‡ÃË ◊¥ ‚È÷Ê· ø¢º˝ fl ◊ŸÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§Ê°Sÿ ¬Œ∑§ „UÊÁ‚‹ Á∑§∞– ߟ ¬Œ∑§Ê¥ ∑§ ‚ÊÕ

ÿÍ¬Ë Ÿ ∑ȧ‹ |Æ ¬Œ∑§ ¡ËÃ– ߟ◊¥ wÆ Sfláʸ, ww ⁄U¡Ã fl w} ∑§Ê°Sÿ ¬Œ∑§ „UÒ¥U– ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ê ⁄UÊCÔ˛UËÿ π‹ ∑§Ê ‚◊ʬŸ „ÈU•Ê– ß‚ fl·¸ ¤ÊÊ⁄Uπá«U ◊¥ „ÈUÿ ⁄UÊCÔ˛UËÿ π‹ ◊¥ ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê Ÿ |Æ ◊«U‹ ¡ËÃ– ¡’Á∑§ Á¬¿U‹ ⁄UÊCÔ˛UËÿ π‹ ªÈflÊ„U≈U ◊¢ ∑ȧ‹ || ¬Œ∑§ ¡ËÃ Õ, ¡Ê Á¬¿U‹ π‹ ∑§ ◊È∑§Ê’‹ | ¬Œ∑§ ∑§◊ ¡ËÃ– Á∑§ãÃÈ ¡Í«UÊ S¬œÊ¸ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ⁄UÊ◊ •Ê‚⁄U, ªÁ⁄U◊Ê øÊÒœ⁄UË fl ⁄UÊ¡ ’„UÊŒÈ⁄U ÕÊ¬Ê Ÿ •¬ŸË ¿Uʬ ¿UÊ«∏UËU–

‚ÁøŸ ∑§Ê ¡‹flÊ, ¬À≈UË Á„≈U ‚ ¡«∏ ¿„ ¿Ä∑§ ’¥ª‹ÈM§– ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ‚ËÁŸÿ⁄U ’Ñ’Ê¡ ‚ÁøŸ Ã¥«È‹∑§⁄U ∑§÷Ë L§∑§Ÿ flÊ‹Ù¥ ◊¥ ‚ Ÿ„Ë¥ „Ò¥– flÙ „◊‡ÊÊ ∑§È¿ ŸÊ ∑§È¿ ŸÿÊ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃ ⁄U„Ã „Ò¥– •èÿÊ‚ ‚òÊ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ‚ÁøŸ ŒÊ∞¥ ∑‘§ SÕÊŸ ¬⁄U ’Ê∞¥ „ÊÕ ‚ ’À‹’Ê¡Ë ∑§Ê •èÿÊ‚ ∑§⁄UÃ Ÿ¡⁄U •Ê∞– ‚ÁøŸ Ÿ ◊¥¤Ê „È∞ πé’Í ’À‹’Ê¡ ∑§Ë Ã⁄U„ øı∑‘§ ¿Ä∑§ ÷Ë ¡«∏U– ÁøÛÊÊSflÊ◊Ë S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ •èÿÊ‚ ‚òÊ ◊¥ ◊ÊS≈U⁄U é‹ÊS≈U⁄U ∞∑§ Ÿ∞ M§¬ ◊¥ Ÿ¡⁄U ÁŒπ– ߥNjҥ« ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ◊È∑§Ê’‹ ‚ ¬„‹ ‚ÁøŸ Ÿ Ÿ‡ÊŸ‹ Á∑˝§∑‘§≈U ∞∑‘§«◊Ë ◊¥ ߥÁÇ‹‡Ê ’À‹’Ê¡ ∑‘§ÁflŸ ¬Ë≈U⁄U‚Ÿ ∑§Ë Ã⁄U„ ¬À≈UË Á„≈U (ÁSflø Á„≈U) ¡Ò‚Ê •èÿÊ‚ Á∑§ÿÊ– ‚ÁøŸ Ÿ ©À≈U „ÊÕ ‚ π‹Ã „È∞ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ‡ÊÊÚ≈U ‹ªÊ∞– ‚ÁøŸ Ÿ ß‚ •èÿÊ‚ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê Á∑˝§∑‘§≈U ªÿ⁄U Ÿ„Ë¥ ¬„ŸÊ ÕÊ– ¡’Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ‚ÊÕË Áπ‹Ê«∏Ë Ç‹é‚, ¬Ò« ¡Ò‚Ë øË¡Ù¥ ‚ ‹Ò‚ Õ– ’Ê∞¥ „ÊÕ ‚ π‹Ã „È∞ ¬„‹Ë „Ë ª¥Œ ¬⁄U ¡Ù⁄UŒÊ⁄U øı∑§Ê ‹ªÊÿÊ– •ª‹Ë •ÊΔ ª¥ŒÙ¥ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ¿„ ¿Ä∑§ ¡◊Ê∞– •ÊΔ ◊¥ ‚ Á‚»§¸ ∞∑§ „Ë ª¥Œ ¬⁄U øÍ∑‘§– ‚ÁøŸ ∑‘§ Œπ∑§⁄U ‹ª ⁄U„Ê ÕÊ Á∑§ flÙ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù „ÙŸ flÊ‹ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥ ߥNjҥ« ∑§Ê ’Ò¥« ’¡ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ πÈŒ ∑§Ù ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥ ‚ÁøŸ w} ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ⁄UŸ•Ê©≈U „Ù ª∞ Õ– ’À‹’Ê¡Ë •èÿÊ‚ ∑‘§ ’ÊŒ ¬Í⁄UË ≈UË◊ Ÿ vÆ Á◊Ÿ≈U ∑§Ë ∑Ò§Áø¥ª ¬˝ÒÁÄU≈U‚ ÷Ë ∑§Ë– ‹ªÊÃÊ⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ‚„flʪ Ÿ •èÿÊ‚ ‚òÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Ÿ„UË¥ „ÈUÿ– ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ œÊ∑§«∏ ’À‹’Ê¡ flË⁄U¥Œ˝ ‚„flʪ Ÿ ‹ªÊÃÊ⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ •èÿÊ‚ ◊¥ Á„S‚Ê Ÿ„Ë¥ Á‹ÿÊ– „⁄U÷¡Ÿ Á‚¥„ ÷Ë ß‚ ‚òÊ ‚ ŒÍ⁄U „Ë ⁄U„– Ã¡ ª¥Œ’Ê¡ ¡„Ë⁄U πÊŸ •ı⁄U •Ê‡ÊË· Ÿ„⁄UÊ Ÿ Á¡◊ ◊¥ „À∑§Ë ∑§‚⁄Uà ∑‘§ ’ÊŒ ˇÊòÊ⁄UˇÊáÊ ∑§Ê •èÿÊ‚ Á∑§ÿÊ–


16

Lucknow, February 26, 2011

Ç‹Ò ◊ ⁄U

◊ ∑ §•¬ Ÿ„UË¥ ÃÊ ∑È § ¿U Ÿ„UË¥¥ „ÊÚ‹ËflÈ« ∑§Ë ÁŒ‹∑§‡Ê •ŒÊ∑§Ê⁄UÊ ‚ÙÁ»§ÿÊ fl⁄UªÊ⁄UÊ ∑§Ê ¡flÊ’ Ÿ„Ë¥– ◊Ò«U◊ ∑§„ÃË „Ò¥ Á∑§ fl Á’ŸÊ ◊∑§•¬ ∑‘§ ÉÊ⁄U ‚ ’Ê„⁄U Ÿ„Ë¥ ÁŸ∑§‹ÃË ÄUÿÙ¥Á∑§ •ª⁄U ◊∑§•¬ Ÿ Á∑§ÿÊ „Ù ÃÙ ©ã„¥ ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ fl Á’ŸÊ ∑§¬«∏Ù¥ ∑‘§ ’Ê„⁄U ø‹Ë •Ê߸ „Ò¥– ◊ÊÚ«Ÿ¸ »Ò§Á◊‹Ë¡˜ S≈UÊ⁄U •¬ŸË ∑§◊ŸËÿ ∑§ÊÿÊ ∑§Ë πÍ’‚Í⁄UÃË ‚ ÃÙ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ flÊÁ∑§»§ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ •¬ŸË ø„⁄U ∑§Ë πÍ’‚Í⁄UÃË ∑§Ù ‹∑§⁄U fl íÿÊŒÊ Áø¥ÁÃà ⁄U„ÃË „Ò¥– •Á÷ŸòÊË Ÿ ∑§„ŸÊ „ÒU Á∑§ •ª⁄U ◊Ò¥ ÉÊ⁄U ‚ Á’ŸÊ Á‹¬ÁS≈U∑§ ‹ªÊ∞ „È∞ ’Ê„⁄U ÁŸ∑§‹ÃË „Í° ÃÙ ◊ȤÊ ‹ªÃÊ „Ò ¡Ò‚ ◊Ò¥Ÿ ∑§È¿ Ÿ„Ë¥ ¬„ŸÊ „Ò– •’ Ã∑§ •¬Ÿ ¡ËflŸ ∑‘§ x} fl‚¥Ã Œπ øÈ∑§Ë, ß‚ ÁŒ‹∑§‡Ê •Á÷ŸòÊË ‚ ¡’ ÿ„ ¬Í¿Ê ªÿÊ Á∑§ fl„ •¬Ÿ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ ∑§ıŸ ‚ Á„S‚ ∑§Ê ‚’‚ πÍ’‚Í⁄Uà ◊ÊŸÃË „Ò¥, ß‚ ¬⁄U ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ȤÊ •¬ŸË •Ê°π ’„Èà ¬‚¥Œ „Ò¥–

Lucknow Lead Feb 26, 2011 Issue  
Lucknow Lead Feb 26, 2011 Issue  

Lucknow's First Weekly E-newspaper

Advertisement