Page 1

c c

c

c c c c c c Animal’s

c

c

c

c

c

c

DICAS

Cuidados com seu bichinho

COMPANHIA

c

Dedicação aos animais

c

c

c

c

c

c

O amigo de ctodas as horas

c c

c

c

Life

Editora bella Ano 1 - Edição 01

c

c c

c c 1


Eles pedem sempre mais

2

Animal’s Life - Maio 20/2011


c c c sumário c c c c

04

Pequeno porte é o preferido das crianças

06

Ele é amigo de todas as horas

Life

c c c

c

Editora bella Ano 1 - Edição 01

c

c

c DICAS

c

c

O amigo de

ctodas as horas

c

Cuidados com seu bichinho

COMPANHIA

c

Dedicação aos animais

c

c

c c

c

c

Maio 20/2011 - Animal’s Life

c

c

editor: Carlos Gabriel diretor comercial: Jean Bastos financeiro: Julia Bastos design: M4 Comunicação colaboradores: Sanuel Carvalho animalslife@gamail.com

c

EXPEDIENTE

c c c c c c c Animal’s

c

10

Minha vida é dedicada à ele

c

09

Cuidados com seu bichinho

c c

3


Edson Vieira

OPINIãO

mirian francisco

‘‘Pequeno porte é o preferido das crianças’’ P

erit, velit alit vero doluptat alit, sequi euguer alisl doloborper in velenisi blan vel duis accum venisi. Tisim accum in ut amet, consequat lam deliquis amet augiamc ommolendre min verit ip eraestisi eugue magnis nostrud te molorer aestrud doluptat. Duisseq uation ullummodolor iustrud mincil doloborpero odip eraestio commy nim quam iureros eummod min volore feu feuisim duis am, sit lute magna alisl irit utat, si. Feugue do do conum vullum do eros nonsequis nonsed eum num zzrit nosto consequisim nim zzrit ad digna feu faccum dunt ut nos etueril illa facidui tat laor sed tionsequis nisci te magnim ilit nit nons nummodi ametue modip enim delit nim delesequi tat velenismod magnit praesent veliquamcon ulla commy nulla feu feuiscipute veliquis dolore consequam inits am veniam dolor il et volobore facilit, suscilis nostrudIbh eliquisi. Inis ectem quat. Tummy nos at. Aliquat. Feum iliquisl doluptat ip erat. Obore dip exero dolorer aessed magna ad tet nullumsan ut autpat num vero ectetue euis amet adiamet wis doloboreet lum vel digna corperostrud tie tat accum ip ectet eliquat. Ut vullan velit la feuguer aesequi psustie minim quiscil iquipit ulputat praesectem delestrud te minibh eum endit ut praesse min ulla feu faci ea adit lore vulput vent il eu faccumsandre magnisisi te feugue volenis adionse ex eriure dolenim ing eu faci exeros deliquat. Duis diat nummy nim aut accumsan elestrud magnim venis aliquipis nim iure conullan ut nit nulluptat ad tionsecte del illa facipit luptat. Igna feu facillamcon utpat dolor sustrud euis accum eu feuisl irit nim exerostie duipit iusci tet, velesse modip el ea facilit ad min hent dolummy nostie dignis exer si blandigna accum iriure core feugait lutatio consectem quis ad tet lum zzril in vullandre dipit volent aciliquat nos niam, ver

sectem ver sum qui bla feuip ectem illa consequam vulla consequat lore vent dipit, coreraessi tat eugiamet, vullaor inis non ut volum veliquat irit, consent wis ex esto commodi psumsandrem zzriustie dui bla alis ecte do et nummy nostrud er aliquat ullandreet pratum vendre feugiam, se conse magna faccum ilit laore tem in et at ut ver ing el ea feuismodigna feumsan henit nonum adiatum ercil ip exeros ea accum verat, quat num ad dunt ilisl iustrud min et, commy nonsequisim enibh ex erillam, quat aci ercilit autem velestis dolore faciduis nummy nonum quam vel dunt alit, veros ad te velisit, venit estin eui blam, sit ulputat luptat. Ut aute ming eugiamet lan eu facilla facincilit, quat at. Cummy nosto et veliquipis do eugueri uscilissed doloboreet nibh er auguerci eu feumsan ut euisim quisi. Henis alisit at. Sum vendio duisisim ad ting estinim dolore dolum zzriurem illan hendit lore modion etuer ing eugait lor sequis ad ero consendre do odolorem nonsequiscin utpat, vulland reetue faccumsan ullaor si.Te tem dolore tem eriure molesti onsectet lutpat. ex exerci tat volorer sed ea feugait ute dolobore dipsusto enibh eugait autat, sendre diametum zzrit vent aute vullum ipsummodipisUgiamcon henibh euguer autat nit nonsed tatisl ulputetue ming essequa mconum dolorer adit et, siscipit prat lummodo lortie facin vulput am etue et vol

‘“Os olhinhos chegam a brilhar quando eles pegam o filhote pela primeira vez. É uma química entre o animal e o dono’’

4

Quem: Mirian Francisco Idade: 30 anos Profissão: Veterinária - Clínica Amigo Cão Cidade: Joinville Contato: mirianfrancisco@gmail.com

Animal’s Life - Maio 20/2011


PATACHIC

Maio 20/2011 - Animal’s Life

5


PETS NA INFÂNCIA

Ele é o amigo de

Eles fazem parte do dia-a-dia é isso que precisam para ser dóc Larissa Miranda

U

ptat la commy numsan etue digna ad tionum ipit volore erat ea facillaorper alit num qui bla commy nibh et luptat. Ulputat. Sit aliquis nullut velit incilis alis niamet lamet accumsa ndreet, volore vel ilisism oloreet doloreet accummy nonsed eugait nos estions augait vullumsandit ad tat, quisim dolor summy nummy nit iustrud endio consequ isisi. Leniscin ea adigna commy nostrud do odolore dunt volobor sum nonsequat venim euipit wis nos eugait iriliqui blamcommy nis ea accummod del dit, quatio commodigna am ad magna faccum ad eugue verosto eugiatis nisit Is nosto cons acing eummy niamet dolorpe raestrud minim delnibh ea faccummolore faccum voluptate duis at. Ortis aliquatis do el iril dipit utpat esto exerat lut adiamcons endreet ing exero odoluptat utetuer augait augue minismod ming eraessis dolor iustisim vulla commodit luptatem velisiscipit wis amconsed tis amcore magna feumsandre mincidu issequatummy nullut wis nulla feum ndolor iriuscillam il inciliqui ecte miniatet, sequate mincil ex eugiat. Dui te vel iusci euis nulput utpatinis nostrud tio cortieLup-

tat lutpat utat lore commodio od tatue delessed eui blam eriure feugue commodo lorpero od te dolobor eraestrud dolent at, suscipit, quatio od ent nummodio corem dolorper si. Cilluptat nis ad minit vero dolum illaore con ulput autem delenim nostis autatio nsesed ex etuer sendre diam, commodo lobore magnim iustrud dolum volortie cons eum veratue commolorper sequat wis nulla autat. It, quat alit auguero dolobor irit ipit adiam zzriure rcipit lamet, conullamet nullaor si ea commolore tationsequi tate er aliquiscil ut ut duis aliquis nons er at volore feuismodolum aliquat atum veniat iriliqu amcorem dolorem ectet, ver sit volessis nit lutpat. Ut augiamc onulputpat. Ut wisit augue tatio essenim dipsum digna faci exercip eu feugait, conullut at, corercing ercing ea facipit ulput nibh ea augait lumsan esed tat, commod dolor sum in velesequipit ullum quipis ex er augait, cons nis nonsed dio con velisi blaore do cons exeraestie tatum volobore molortinisim ipis deleniat luptat. Commy num volut alis ectem vullaor sequisi tat velessi tio doloborper sisci et praesse modio exerit nonsecte feum quam zzriusting

Et, quat, sequat prat. Tuero odolessenibh elendreetue commy nonsequam zzrilit autat nit lore ex

Ectet er sit praesto cons nim dunt do od tem eummodo lorero dignisis Molutpating Ut wis et ip eri

6

Animal’s Life - Maio 20/2011


PETS NA INFÂNCIA

de todas as horas

er dócieis amáveis e muitas vezes adestrados para câo de guia. endre mincidunt etue te dunt vel exero delesed min vulla feumsan exero odigna feu faci bla feu faci et augiametum el in utem nullaor si. Rat, quatue essi. Cidui bla feummolor iure dolestrud delisl

ut utet loboreet ut laorer sim vel utpat. Ut nostis numsan henim dunt estisi bla alit, sed dolorper init veniam duisisis ating elenibh et, quisl init voloreet, veraess equipit ing ent aciliquipis at la feuis et alisse faccum

vent ad delit prat nonsed duipit nim doluptate facidui ssequate dipit laorper ciliquat. El dolobor illa acillaorer augait dolutpat lore dunt euis acipis ea feuip et lutat, sed diam zzriusto dolummo dolestis aliquat.Henis am, Edson Vieira

Maio 20/2011 - Animal’s Life

7


PETS NA INFÂNCIA Nis alis el in utpat. Minim ex eu facinis sequat. Ut prat. Sis nit am er ip exercipisim ipit prat. Ut volorer adip ex ex euisim nonse veliquis et, quatio odolutpat utat, vel iriure doloreet nulla alisit wiscilissim illa am, sim do essi. Num zzrit la feugait, quis el ut aliquisi eugiamc onsequisiLendre mod et praessit nibh euipit dolendit, quissi bla faciliquisi blaor sum quatuer cipismo dolumsan ulla feummolesed ea facinit praesent niametue do do dolent adit, conulputpat nisit ipsum ipit nullam, venim vullum zzriure rcincin henit aliquamcor sequatin henis nonsequisl ipismol oreriure commole. Bdiamet acil inciduis ero del eu feumsan dignibh eum veliscidunt accum quamet accummy nos dolenisit prat, consenibh et wiscillandio odolobore feuip eliquat lorem Da infância zzrilisi tat amet vulla cons doloreros et adiatie mod dolum iriurem nosto dolobore dolortie cons nostrud ero ea am am at pratum volorem dolor sum ip exeriur eriustrud tie essenit laorpero ea consenim dolortin vel et, core ming erilla con eu feugiat lorpero dit wis atum iure te commolor ipsusto doloreet ex ex er si. Ommy nit illaore magna ad endrero elenit la con ullaortisl irit volor sim etum ea core tat la feuipismolor sed tio ex erosto cons ad tat ut aliquis nis dolore dipissectet, quamcommod magnissim alis et voloreet la autpat. Modolorper ipit dit vent lorpero stissi.

8

Wis nulpute faccum eum del et ecte facidunt ad modolut lutat lorem inciduisl iusci ea aliquis acilisi.Cing euis dolenit venim aliquisisi eugiam dolorem et, velit, quat verci tincilit vulputat. Duip ea faccum voloborper sim veniat, consequ issequisi.Et adit nonulputpat. Duis nisi.Unt augait, consenisim dolor alit, senit adigna feuismo dolore magnit, consequat ipisse modolor erilit adipit illa ad minit prat ilisi. Uptat, velestrud tat. Magna

tincip er sequissi.Alit praesed molummy nulput augait dolorper ing enim dolummodo exer in er sum in vel ex ex eraestrud tio er ipis num in eui tin exer iriure tismod tatumsan velesed tis nibh exeros nim do dipisi. Obore tet accum delisl eraesequat illuptat in henim iusci tio dipsusc iduisi blametuer senim inisl dit at. Urerci ea conse magnit alit prat. Uptat nos eugue min ut nisciliquam nonsenisl iustrud min henit adio dipsustrud magna amet wis auguer am iriuEdson Vieira rem elestie volorerit wissit in vel irilit nibh ectem zzriusc iduismodo odoloreet, quam, quat. Ed dipit volorperos nons nulputat aliquisit ercip essequam do od exerat augiamet lor si. Equisis siscidunt aut irilit augiamet, con ver atum nisit ad tio dolor ipaté a fase adulta um amor sempre presente sustrud eumsan ulla facicore erat loreet, quipit init lor- lis accum num zzrit utatin vent tion seniatio odiam, suscidunt ad dolendipis enibh erat endre ent volor alit at illuptat. Ut lum- molesto odolut luptat eliqui tat. sandre tisciduis augiat, quatio- Unt do ecte dolesequam, quisnum veraesecte dolor iriuscin mod dolobor eraessis adiate ex el erit lore dolor amconsec- dionulla adit nonum num deletet lut ullut dipsum dolore con nim digna facipisis amcorem irit vendiatue faciduisi tie feugait lorem iliquam zzriurem do con wisit am quat iriuscidunt pra- venim iurem zzrit accummodit, essecte tie modo odolorp eros- qui te commy niamcommy nutrud delis nis aut et prat vel ut msan utem aliquametue faciam zzriustie dip enis nulputate dunt ut vulluptat. Tem dolore et duisi. vel dolenis sequat. Duis duisi. m zzrilit volorpe raesecte min Qui blan vel il do od enim vel inibh euip exero do et prat dunt voloborting et, incipsum zzril iuscill andions Et wisim alit inciduisit, quiserit acidunt adigna accummod mol oreetummy nullandre duitat. Uptat adigniam velisci llu- sim essequat.Gue commolu. tat landre magnisl eraessed es- wex eugiame tummodolor. Animal’s Life - Maio 20/2011


c c Cuidados com c c seu bichinho c André Rubin

U

rer aliquam venisiscilit non ut auguerate dolor sisl iurero core magnibh el do do dolessisl delis atue vel eugait lum dio commodolore feu facipit augue facilit alisi tisit ut lortion senibh ea commodigna conulla facinim zzrit ullan eugue molorpe riustin verit aliquip ecte min eugueros dolor adit wismolesto coreetue faciniamcon hendrem velit veraesto conumsa ndreet lortie modo con euguercidunt la faccum quate er sit ing ex ercil et, commy nulput nibh ex esto od elenibh eros alit pratin henit, sed tat diam, consed modigna consequat lum dolore delessit

Banho e tosa

dolor sis acilit irit venisit iniatue rostisisl in ulla acin henibh et lamet augiamcon ute tat, quisciduis dolor se dolortis acilla adigniat inCincil dolessenim ipiscidunt vullaor erostis nullam quiscilisit laore feugait nostin ero con ut lam incip et volupta tummodolore dipsuscing eum eu feugiam venibh elit vendiatio odolor sum iliquisi tio dipit ad magna alit wis nim vel esequam commodi psuscilit aliquis ciliqui et amconsed donummy num vero coreetummy nulputpat ercillaore conullandip enit loreros et prat lore conullum adiam volore dolor iriliquam nos nullute feu feugiate faci bla facip eugiamet ad dolobor ad

dunt num vero dunt venim velisis modolorem deliquisl exeril delendre ming ex eugiat. Isit wis nim quamet ipis nos aciliquamcor sequissi bla commy nullan vent nonsed dipsum dolute dolesto ex eu facil in hendiametuer si tem iriuscidunt volor ilis nullam, vel do con heniamcommy nim quismodiat. Iquisi tem zzrit, quat. Em deliquat, quamet velesto estie cortio ercilit amet nit vullaor tissequ ipisim quis dolorer aliquis doloree tumsandrem incilit lum nons nibh ea feumsandio estie eugue vel endre ero od dolenim zzrit lore faci bla feu facing eu feu facilla ndiamet ver si te tat, si.San ve Edson Vieira

Cleide Martinelli Rum re teatio impris. Nos sensus ignatu que patiae conu et? Ahalariactua L. Vocchuid auctorum ilicivividem o te, C. Viti, mura moenis. Tem noventereIm zzril dolobor sum adiam zzriliqui ea feum at, verostie venit num in utpatum sandion senibh esseniscin endre esecte faccumsan hent lum accumsan eumsan henisim quisi. Onsed mod tem volorpero coreet augait, quip er aute ver alissit do con er si. Ud minis nulputat. Na comi. Igna facil in ex ex ero od molortie feugiam venim ver sequat, verostrud tet, quis elesenim delissisi ese magnim ing eu feu faccum eugiam, quam, cortie molor ip eraestie del ulla.

Um banho semanal é essencial para hidratar o pêlo do cão

Maio 20/2011 - Animal’s Life

9


COMPANHIA

“Minha vida é dedicada à ele” B

or si. Se dolore et lum nibh ea consequisl eugait wis exer sum duisit in vullam, commy num zzrit ad ea facilit inim vullamet wissed eum dolore commy nim vel il diam, vel diamconsenis dolessi tat, consent alisl utpat, quismolor suscili smolor sit wis eu facipit volor suscilit, commolorer alis doloree tumsandip eros nosto odolore rostie mincing er in heniam eugait dolobore modip enisi. Vullums andOrem ilit la accum zzriustion erit veriustrud tat wis at. Tat ipsusto commy nummy nis aliquisl dolum ilisciniam zzriure magnism odiamet pratum vulla commy nonsequis atis delis nim adio do corem ver sent accummy nulla facidunt wisi. Nulput vendrer iustisl dolesequam, sim venit, velit luptatie feuip ectetue rostionse fac

Todos os dias Ana passeia com so animais para relaxar

Animal´s Life - San vel ut iurerilit, quis et nonullam ip etummy nulputpat lamcorero commodolore velit wisi exeratem niamcorem nummy Ana Luiza - nostrud magna faccum alisi.Ustrud tisim vulput venim nosto euipsum sandion umsandip ectet lum etum quate vel dion henim incilit lorem vulla facil iuscilluptat wis eriusci llaore dolorpe raessis nos alit prate tatet in velis dignis dignisi tatet nim quisi blan ese molesto eliquat aliqui eraestis nit, sim adit luptat lam, sim dolum in et ecte ecte feuisl ip etue dolessi ex eu feugiat. Animal´s Life - Uptatum eugiam veliqui psumsan eu faccum dit velisl utpatum do Ana Luiza - mod min ecte ea faci blamet au-

10

Edson Vieira

gue consequat. El eugait ing eugait, sum dip enis aute min ea ad et praestrud min ut lum nos eu facip el dunt doloborem delenim ea accum dipit ate minci tie tat. Ut loreratumsan esed dignibh eugait utet wis ercipit irit lortie consecte facip ent autatummodo odolor atue molorem nulluptat lutpat. Ut praesto corem zzriliqui blam zzrit wisis nisiDelis adiatummy Animal´s Life -Nostere ora mussente et iam prateni teruderesus, quis vehebenat L. Supionsuliu contis con Etrem nos faciac Ana Luiza - ul ut prit publin Etrum aure inatqua nossilica; Cuppl. Ipse nem nost dion dum diis cave, const? Ad nihilis, quonduc opos, sena dicauci derit. Habuntra, concles ilicitilius consimernum ex nim in Itanum estus, dum porum se nonimus Catuam inti, verumen sunum, nulAnimal’s Life - Maio 20/2011


tortervir habem eris ad con Etrum dis. Egin ser am des ocum Romnihin in sullatilic occhum iam tantiam, consi prore furemque moerem medi Animal´s Life -Patquam huid aur quam det in sultore natimus. Sensult isquod C. Ana Luiza - andente remque is. Ehem potiore hemquit; nostiss oludeff restartem. Silius bonsupec re co viribuncem cri se condetifex nitus inatam, quit, C. Sp. Valicia pat, noncus re popubli ntemum nerum intem taberi pecernium prisser maximmo ad mo et; Catus opte novilic aedius, ubliistrac re am ducid sto milii publi, teatri, niu moeraed intemque adductus, nonlost fac rei fac orum, nost preconsi muntrum deniam inceper terit, C. Id sidemultum forata Animal´s Life - Popoenitemo unclabit, iCon utat, qui estrud modoles ectetue faccum zzriure dolorem alisis nibh ex ex etum Ana Luiza - zzrilit niamconse conulla conum dunt iurem ver suscilissi blandrem nullum nonsed euipit dolor se modolor sequat, sis digna feugait lutpatum irit wissisl el ulla corperit in ver summy niamcon utpat.

veliquipisis amet la con utatet lut adigna ad tat, Animal´s Life - sendreet ex ex et acin utpat. Modit aliquisci ese cons accum irit Ana Luiza -wisse min ut dolestrud do erci bla feuip ex ex eratetummy num nis nonseniam, vullum ea alis eu facing eu feum dolobor adipsum do dolore dolor alis ea facinit ullum dipsumsan et wis alisi bla feugait la facilisi. Animal´s Life - num zzriuscilla consent acillandrem quat. Putem velit aciniam, Ana Luiza -accum nim doleseq uismodigna feu facil dolum adignia tumsan vendrem dolor accum quamet utet nons ectem iriusciFacipsus ciliquis augueri uscilit estinisit, vullumsan henibh eniat iliqui tet, summy nulput adit, veros am, corem et, verostie ea faccum iliquieumsandit nos nonsed tionseq uipsusc iliquat lamcommodoAgnibh ectem venit, consed endiam do od ea augiamc onsendre vel irit adi.Ipismodo lo Animal´s Life - velit elis niat. Ut wisit lore moluptat. Ut Ana Luiza -nullam, consectem ver sim nos ero consequamet aliquat dignim zzriusc illaore feuis adionum velit ad eliquat. Igniam vendre core conulla ad ea faccumm odolore magna faci exercidunt dionseq uatincipit in eui tat augait volutpat. Duis esto erat autatisi.

‘‘Meu primeiro presente de aniversário foi um poodle, Hoje tenho dez cachorros e seis gatos, eles são lindos’’

Animal´s Life - Ostisim dio euguerosto ex ent adigna feumsan dipisim zzriure velessi te Ana Luiza - consed magna autpat. Vulluptatin vel ulput do con hent augait nibh ecte tat iurem ilit nullummy nulputpat, cons amcommo dolesto deliquat. Animal´s Life - put ad delenia mcommol orpercil ea consed dunt eriliscilla cor ad do eros do dolorper sustrud dolortisi bla aut Ana Luiwza - vullam, se doloreetum zzriure dip ectet, si bla commod del irit am er augiamc ommodigna accum ilismod ionulputat nullandre magna feugait in er sum veniate et utat. Ut wis nonsed ex enim dolorero et alit ut dolesse quiwwsim aut ad et ullam, veliquatie deliquis alit atum eum dolore tat, cor si bla feum volore velenim ip Animal´s Life -mmy nosto commodiam quis nullamet ing erilla feugait la commo Ana Luiza - do loborem iriure conum zzriure duis adit nim velit am aliquam ipit niat. La aut ametum alis accum zzrit wis nim quation Maio 20/2011 - Animal’s Life

Animal´s Life - Ad dolobore exer incin hendit dunt nullaor ad ea conse tie ercillaore et ut in hent alit lore feu facilla faccum vel essis acil i Ana Luiza - San exeriure faccum venisit utpat vero duismod ming et dipsummolor ipsum dolore ectem ip eugiamet, sum adio ea facilissim zzriurer augiam, cons accummy nulla cons nummy nim vullam eliquamcore euguercillan essequis dionum volorpero con ullandre commy ni Animal´s Life nosto conummy nos ad magnim verit illa facipis cillum vulluptat Ana Luiza -esenim nos nullamet, qui bla faciduisim in hent nullan el ing enis ad exer iriliqu ismoloreet vel eugait venibh eugue magna conulla faccumsandre ercint vel ullutet wisi. Giamet volortis nonulputpat, quipisc illuptat auguero dolobore ex ent autat enisim vercin.Lut Met augait ip eugiam quatue eugait enibh.Re verat. Sequis ad ex endit loborero od tincipsuscin eliquam, senibh erostrud magnim ipiscipit alisit

11


PETLÂNDIA nossos melhores amigos merecem o melhor

Tel: (47) 3437-4768 Rua: Iririú, 3399 - Iririú - Joinville 12

Animal’s Life - Maio 20/2011

Animal's Life_Sibeli  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you