Page 1

PORT FOLIO Ing.arch. Lucie Lebedovรก email luckalebedova@seznam.cz mobil +420 777 262 360 PRAHA 2012


ŽIVOTOPIS Jméno Narozena Bydlištì Pøechodné bydlištì Telefon Email Øidièský prùkaz

Ing.arch.Lucie Lebedová 24.7.1987 Na Cukavì 1480 399 01 Milevsko Churáòovská 2693/7 150 00 Praha 5 777 262360 luckalebedova@seznam.cz skupiny A, B

VZDÌLÁNÍ 2009 - 2012 2006 - 2009 2002 - 2006

Fakulta architektury ÈVUT, obor Architektura a urbanismus - prezenèní studium Mgr.programu Fakulta architektury ÈVUT, obor Architektura a urbanismus - prezenèní studium Bc.programu Støední prùmyslová škola Volynì - obor Pozemní stavitelství -

PØEHLED PRAXE 2004 - 2011 2012

Firma PARK+ Milevsko, Ing.Petra Šmejkalová Pravidelná spolupráce s ateliérem Ing. Petry Šmejkalové, - tvorba návrhù bytových interiérù a exteriérù budov ÈVUT Praha, prodìkan pro rozvoj a výstavbu doc.Ing.Václav Jirovský,CSc. -návrh dislokace Fakulty dopravní

PRÁCE V SOFTWARU AutoCAD 3dsMax CorelDraw MS Office

JAZYKOVÉ ZNALOSTI Anglický jazyk

søednì pokroèilý

ZÁJMY Architektura, design, kultura, sport, cestování


školní práce

SPORTOVNÍ AREÁL ODOLENA VODA - návrh studie Atelier prof.Ing.arch. Arnošta Navrátila,CSc.

Cílem tohoto projektu byl návrh komplexu budov sportovního areálu v Odolené Vodì, nacházející se asi 15 km severnì od Prahy. Areál v souèasné dobì zahrnuje soubor nìkolika venkovních høiš a souèasnou nevyhovující sportovní halu. Návrh uzavírá komplex ze západní strany novou sportovní halou, navrženou na místì té stávající, a dále novou tribunu ke stávajícímu fotbalovému høišti a budovu obèerstvení a kluboven.


celkový pohled západní

Všechny tøi navržené budovy jsou propojeny zastøešenou promenádou pro snadné pøecházení mezi budovami. Nosná konstrukce sportovní haly je tvoøena ocelovými rámovými konstrukcemi, zastøešení z hliníkového støešního systému Kalzip. Východní a západní fasáda bude tvoøena jednak døevìným obložením z rùzných druhù tropických døevin a jednak z proskleného lehkého obvodového pláštì. Nosná konstrukce tribuny je navržena formou rastru nosného sloupového systému s táhly, zastøešení bude provedeno rovnìž ze støešního systému Kalzip. Budova obèerstvení a kluboven bude vystavena z nosného železobetonového sloupového systému s obvodovým pláštìm ze sklenìných panelù Copilit v kombinaci s proskleným LOP.

situace areálu


øez podélný

pohled severní

pohled východní


SPORTOVNÍ HALA

pùdorys 1.NP

pùdorys 2.NP

pùdorys 3.NP


TRIBUNA

pùdoyrs 1.NP

pùdoyrs 2.NP

pohled východní


OBÈERSTVENÍ

pohled severní

pohled západní pùdorys 1.NP

pohled jižní

pùdorys 2.NP

pohled východní


prostorovรก vizualizace


model


školní práce

SPORTOVNÍ HALA ODOLENA VODA - návrh realizace Atelier prof.Ing.arch. Arnošta Navrátila,CSc.


KONSTRUKÈNÍ A MATERIÁLOVÉ ØEŠENÍ Z hlediska polohy a typu konstrukce lze objekt rozèlenit na tøi èásti: ocelovou konstrukci zastøešení, ocelovou trubkovou konstrukci potápìèské vìže a železobetonovou vestavbu. Ocelová konstrukce zastøešení má pùdorysný rozmìr 55x18 m. Nosnou konstrukci tvoøí osm obloukových pøíhradových vazníkù v modulu 7,5 metru a rozpìtí 18 metrù s patkou propojenou táhlem. Pøíhradový vazník je trojbokého prùøezu, který se smìrem k patce zmenšuje. Dolní a horní pás vazníku i diagonály jsou trubkového prùøezu. Oblouky jsou kotveny kloubovì - patkami k pøedem zabetonovaným šroubùm. Tuhost konstrukce zajišuje ztužidlo z trubkových profilù ve støešní rovinì. Válcový tvar støechy je na obou koncích uzavøen prosklenými èelními stìnami z lehkého obvodového pláštì. Jejich nosnou èást tvoøí hranatá trubka ve vzdálenosti 900mm. Štítové stìny jsou kloubovì kotveny do základù chemickými kotvami. Na objektu je navrženo opláštìní z aluminiových kazet AVG ve formátech 1800x5000 mm. V èásti vstupní haly je pak navrženo prosklené opláštìní z lehkého obvodového pláštì z tabulí z izolaèního dvojskla. pohled východní

pohled severní

pohled západní

Nosná konstrukce vestavby je navržena jako sloupový železobetonový systém o modulu 6 metrù. Rozmìry nosných sloupù jsou 300x300 mm. Pøíèkové zdivo vymezující místnosti o tloušce 100mm. Oba osobní výtahy v dispozici budou hydraulické, výtah na potápìèskouvìž panoramatický. Základovou konstrukci tvoøí jednak patky nesoucí ocelovou pøíhradovou konstrukci, které budou spojeny ocelovým táhlem, a jednak betonové patky pod sloupovým systémem železobetonové nosné konstrukce vestavby.

pohled jižní


pùdorys 1.NP

PROVOZNÌ DISPOZIÈNÍ ØEŠENÍ Dispoziènì byl objekt navržen jako trojtakt - nejvìtší západní èást vìnovaná samotnému potápìèskému centru, prostøední prosklená èást s vstupní halou pøes dvì podlaží a poslední východní èást s doplòujíími funkcemi centra jako je obèerstvení, pordejna s potápìèskou technikou, uèebna pro zájemce o potápìní a provozní kanceláøe budovy. Západní èást budovy s potápìèským centrem zahrnuje kromì bazénu o rozmìrech 10x20 metrù a hloubky 1,5-2,5 metru, také zázemí pro návštìvníky bazénù. Najdeme zde šatny rozdìlené na muøskou a ženskou èást, v každé po 24 skøíòkách na obleèení, na které navazují sprchy a sociální zaøízení. Z této èásti je také vstup na WC pro osby se sníženou schopností pohybu a koordinace. Z prostoru bazénu je pøístup do místnosti 1.pomoci, která nepostrádá dekompresní komoru a kabinu na pøevlékání. Dále se odtud vstupuje do skladu potápìèské výstroje, napojené na prostor pro plnìní zásobníkù. Z této èásti budovy je také jak z 1.tak z 2. nadzemního podlaží pøístup na toèité schodištì a do výtahu vedoucího nahoru na potápìèskou vìž. Tato èást objektu také zahrnuje recepci budovy s potøebným zázemím. Ve stejné èásti budovy avšak v 2.NP, která je pøístupná jednak z prostoru bazénu po toèitém schodišti a jednak ze vstupního vestibulu se nachází místnosti zázemí instruktorù, vèetnì vlastních sprch a sociálního zázemí a dále místnsoti pro lékaøské prohlídky s vlastním sociálním zázemím.

pùdorys 2.NP

Vstupní hala rozdìlující vnitøní prostor budovy se rozprostírá též pøes dvì podlaží a obsahuje hlavní vertikální komunikace budovy ve formì schodištì a osobního výtahu. Do prostoru haly je orientována recepce. Z 1.NP je zde pøístup do prodejny potápìèské techniky a do provozovny obèerstvení. Na druhé stranì je zde pøístup do šaten pro návštìvníky bazénu. Druhé nadzemní podlaží nabízí možnost trávení volného èasu napø. pøi èekání na lékaøské prohlídky. Je zde pøístup do místnosti lékaøských prohlídek, k instruktorùm, na toalety a dále nepøímo do uèebny èi kanceláøí zamìstnancù potápìèského centra. Ve východní èásti objektu se nachází v pøízemí prodejna potápìèské techniky se zázemím pro zamìstnance a potøebnými sklady a obèerstvení pro návštìvníky též se zázemím a sklady. Oba provozy mají prostor pro zásobování z východní èásti budovy. Ve 2.NP se nachází uèebna pro 12 frekventantù s pøíruèním skladem, 3 kanceláøe pro zamìstnance objektu a sociální zázemí jak pro návštìvníky pak pro zamìstnance.

pùdorys potápìèské veže


školní práce

URBANISMUS PLZEÒ Atelier Ing.arch.Michala Bartoška

Cílem mé práce bylo navrhnout strukturu zástavby území, která by volnì navazovala na blokovou zástavbu historického centra Plznì, nacházejícího se na druhém bøehu øeky Radbúzy oproti øešenému území. V øešeném území se nachází rušná komunikace Americké tøídy, spojující vlakové nádraží s historickým centrem. Je zde tedy pøedpoklad zvýšené frekvence pohybu pìších lidí. V blízkosti této tøídy je navržen nový kulturní dùm s knihovnou. Hlavní vchod KD je orientován èelem ke stívající dominantì Muzea na protìjším bøehu øeky. Podél øeky Radbúzy je z území zcela vylouèena automobilová doprava a je nahrazena navrženou pìší trasou, procházející parkem v pøedprostoru Kulturního domu, pozvolna se pøemìòující v park soukromìjšího charakteru s dìtským høištìm. V jihovýchodní èásti území, v blízkosti vlakového nádraží je navržena nová autobusová pøímìstská stanice. Pøedprostor autobusového a vlakového nádraží je pojat jako námìstí, které rozdìluje tramvajová zastávka.


NÁVRH ØEŠENÍ 1:2000


schwarzplan


FUNKÈNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY OBYTNÉ DOMY ADMINISTRATIVA OBCHODY V PARTERU KULTURNÍ ZAØÍZENÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

VÝKRES DOMINANT V ÚZEMÍ ARCHITEKTONICKÉ DOMINANTY MÌSTSKÉHO CHARAKTERU ARCHITEKTONICKÉ DOMINANTY LOKÁLNÍHO CHARAKTERU VÝŠKOVÉ DOMINANTY MÌSTSKÉHO CHARAKTERU VÝŠKOVÉ DOMINANTY LOKÁLNÍHO CHARAKTERU


Vlakové a autobusové nádraží spolu s tramvajovou zastávkou a dále s pøiléhající trolejbusovou zastávkou v Americké ulici tvoøí v tomto území jakýsi dorvaní uzel hromadné dopravy. Automobilová doprava je v Americké i Sirkové ulici ponechána obousmìrná, v ulici Sirkové jsou navrženy prvky zklidnìní. Uvnitø navrhovaného území je doprava eliminována formou úrovòové komunikace a dále vyboèovacími retardéry tak, aby tyto komunikace sloužily pouze pro rezidenty a byl ztížen pouhý prùjezd územím.


AMERICKÁ TØÍDA

SIRKOVÁ ULICE - HORNÍ ÈÁST

ULICE MEZI BLOKY

SIRKOVÁ ULICE - DOLNÍ ÈÁST


FUNKÈNÍ VÝZNAMY VE MÌSTÌ

HLAVNÍ PROSTOROVÉ VZTAHY

VEØEJNÉ PROSTORY

PARKY A PØÍRODNÍ PRVKY

STRUKTURA ZÁSTAVBY

VÝŠKOVÉ ÚROVNÌ ZÁSTAVBY


školní práce

RODINNÝ DÙM PETROV U PRAHY Atelier prof.Ing.arch. Arnošta Navrátila,CSc.

Pøedmìtem zadání tohoto projektu byl návrh novostavby rodinného domu v Petrovì u Prahy v novì zastavìné èásti nazvané V Nových chodech. Stavební parcela se nachází na svažitém terénu orientovaném na jih s krásným výhledem do údolí na øeku Sázavu. V severovýchodním rohu parcely se nachází trafostanice a podél severní hranice pozemku vede sedmi metrové ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napìtí, které bylo nutné dodržet. Do tohoto pásma jsem tedy umístila venkovní zpevnìnou plochu na stání pro dvì auta. Samotná budova kopíruje tuto hranici a oddìluje tak vedení napìtí a vstupní prostory od obytné zahrady, která je tak ideálnì orientovaná na jižní výhledy.


vizualizace exteriĂŠru


pùdorys 1.NP

pùdorys 2.NP

podélný øez


vizualizace exteriĂŠru


pohled jižní

pohled východní

pohled severní

pohled západní


model


školní práce ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PRO ZAÈÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Z ØAD STUDENTÙ

KOMUNITNÍ CENTRUM

STUDENTSKÉ KOLEJE SPORTOVIŠTÌ S BAZÉNEM

KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA-STRAHOV - návrh studie Bakaláøská práce Ateliér doc.Ing.arch. Eduarda Schlegera Návrh komunitního centra je situován do budoucího školního kampusu Fakulty architektury ÈVUT pro rok 2059, který by se mìl nacházet v Praze na Strahovì, mezi ulicemi Bìžecká, Skokanská a Atletická. Školní kampus bude, mimo již zmínìného komunitního centra, obsahovat studentské koleje, sportovištì, bazén èi administrativní budovu pro zaèínající studenty podnikatele. Budova komunitního centra uzavírá pozemek kampusu ze severní strany, odkud se naskýtá výhled na Prahu, jež jsem z horního podlaží budovy zachovala. Komunitní centrum by mìlo sloužit studentùm jako centrum volného èasu, místo setkávání èi spoleèenské srdce kampusu. Budova využívá aspektù ekologického stavìní v podobì uplatnìní zelenì na objektu (zelená fasáda, zelená pochozí støecha) a využívá energie ze solárních panelù umístìných na východní èásti støechy budovy.


pùdorys 1.NP

Komunitní centrum má dva hlavní vchody. První umožòuje vstup z ulice Maratónské (smìr od Malovanky) a druhý vede pøímo z centra kampusu. Objekt je navržen ze 3 vzájemnì pøilehlých blokù, z nichž má každý svou specifickou funkci. Zatímco prostøední èást budovy slouží pøedevším jako prùchozí zóna spojující oba hlavní vchody, západní èást budovy slouží jako stravovací a setkávací zóna. Je zde v 1.NP umístìna menza a v 2.NP kavárna s velkou zelenou pochozí støechou, kde mohou studenti relaxovat èi nabírat síly ke zkouškám. Ve tøetí èásti budovy, umístìné na východní stranu, je mediatéka a velký polyfunkèní sál, který mùže dle potøeby posloužit napø. k výukovým pøednáškám, spoleèenským akcím èi studentským výstavám. Tyto tøi objemy budovy se odrážejí také v použitých materiálech fasády-na èásti objektu se zelenou støechou je navržena omítka krémové barvy, na prùchozí prostøední èásti bude obklad v kombinaci z reflexních a èirých sklenìných tabulí a na èásti objektu s polyfunkèím sálem je navržena zelená fasáda. Prosklené otvory v menze a v kavárnì jsou chránìné proti slunci horizontálními venkovními žaluziemi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

hala obchod - potraviny obchod - menza menza - jídelna zázemí kuchaøù sklad kavárna kuchynì WC kanceláø mediatéka kanceláø okládací místnost polyfunkèní sál šatna

pùdorys 2.NP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

podélný øez

galerie zelená zahrada zázemí obsluhy kuchynì kavárna WC mediatéka místnost pro skupinovou práci místnost pro skupinovou práci poslechová místnost sklad


pohled jižní

pohled východní

pohled severní

pohled západní


školní práce

KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA-STRAHOV - návrh realizace Bakaláøská práce Ateliér doc.Ing.arch. Eduarda Schlegera


školní práce

KREMATORIUM PRAHA 8 - ÏÁBLICE Atelier Ing.arch. Aleše Langa

Objekt krematoria byl navržen jako bezbarierový. Skládá se z jedné velké obøadní sínì a z jedné menší kaple pro malé rodinné pohøby. Souèástí krematoria bude také prostor pro domlouvání pohøbù, prodej kvìtin a pøedávání uren. Tyto prostory budou pøístupné z venku samostatným vstupem. Ze smuteèních síní bude zemøelý do suterénu vždy dopraven výtahem umístìným v obou smuteèních sálech. Kremaèní pece, chladící zaøízení a ostatní zaøízení pro kremaci je umístìno v suterénu. Pøed hlavním vchodem do objektu je navržen prostor pro shromažïování pozùstalých. Bude vybaven lavièkami a osázen zelení. Jako hlavní materiál je zde použito døevo svìtlého odstínu - kostru budovy tvoøí døevìné lepené vazníky. Výplòové zdivo mezi vazníky bude z režného zdiva pøírodní pískové barvy. Doplòkovým materiálem je zvoleno sklo - celoprosklené vchodové dveøe, pojízdné panely ve smuteèních sálech.


vizualizace exteriér

vizualizace interiér obøadní sínì


pohled jižní

pohled východní

øez pøíèný

pohled na støechu

øez podélný

pùdorys 1.NP

pùdorys 2.NP


školní práce

RODINNÝ DÙM S ATELIÉREM Atelier prof.Ing.arch. Bohumila Fanty,CSc.

Cílem tohoto ateliéru bylo navrhnout rodinný dùm se zahradou a ateliérem na svažitém terénu v Praze na Babì, Neherovská ulice. Rodinný dùm je ètyøpodlažní, v 1.PP se nachází vstup do budovy, ateliér, garហa jiné užitné prostory. 1.NP je pojednáno jako denní spoleèné patro, nachází se zde kuchynì, obývací pokoj, jídelna a pracovna. V 2.NP se nachází ložnice èlenù rodiny vèetnì pokoje pro hosty. Z ložnice rodièù a jednoho z dìtských pokojù je vstup na balkon, který probíhá pøes celou šíøku budovy. Ve 3.NP se nachází ustupující patro, tvoøící jednumístnost herny èi spoleèenského pokoje. Tato místnost je otevøená na pochozí plochou støechu, ze které je krásný výhled na Prahu. Budova je navržena pevnými ostrými liniemi s hladkou bílou venkovní omítkou korespondující okolní architektonické zástavby.


øez pøíèný

øez podélný


p첫dorys 1.PP

p첫dorys 1.NP

p첫dorys 2.NP

p첫dorys 3.NP


školní práce

ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍCH MODELÙ


zpracování modelu stávající vlastní vily Evžena Linharta Na Vinièních horách 46 Praha 6 - Dejvice architekt: Evžen Linhart realizace: 1927-1929


návrh vstupu do lázeòského domu


návrh minirestaurace Trojský ostrov, Praha


pøehled praxe

NÁVRH KANCELÁØSKÝCH PROSTOR Kanceláøské prostory navazují na prodejnu elektrického ruèního náøadí, spojovacího materiálu a kotevní techniky se sídlem v Milevsku. Zaøizovaná budova je novostavbou a byla slavnostnì otevøena 6.listopadu 2009. Úkolem bylo navrhnout interiér místnosti vedení firmy, zasedací místnosti, kanceláøe pro zamìstnance, sociální zázemí zamìstnancù a dále navrhnout prodejní pult a barový kout do zimní zahrady firmy. Všechny tyto místnosti mìly svým zaøízením korespondovat s firemními barvami spoleènosti (èervená, modrá šedá), které se objevují i v exteriéru na fasádách budovy. Do místností byl navržen nábytek zpracovaný truhláøskou firmou namíru.


kanceláø vedení firmy

Kanceláø o rozmìrech 8 x 5 metrù zahrnuje dvì pracovní místa vedení firmy a moderní sedací soupravu urèenou k pracovním jednáním. Místnost je zaøízena v odstínech bílé a šedé barvy s akcentem èervené, to vše je doplnìno nábytkem v døevodekoru Oøech evropský a bílého lamina. Kanceláø je oddìlena od zasedací místnosti celoprosklenými dvoudílnými posuvnými dveømi, za šedými dveømi s èásteènou sklenìnou výplní se nachází prostor prodejny. Nábytek byl vyroben truhláøskou firmou namíru.


zasedací místnost

Zasedací místnost je umístìná mezi kanceláøí vedení firmy a kanceláøí zamìstnancù a je øešena ve stejném duchu jako obì kanceláøe. Nabízí 6 míst k sezení u jednacího stolu a dále jedno pracovní místo s poèítaèem pro úèetní docházející do podniku pouze jednou týdnì. Toto místo jsem øešila rozšíženým parapetem podél celé šíøe stìny. Díky tomu toto místo nenarušuje èistou linii zasedací místnosti a zároveò poskytne plnohodnotné pracovní místo s úložným prostorem. Na druhé stranì místnosti je navržen zavìšený nábytek se zabudovanou minilednicí a úložným prostorem.


kanceláø pro zamìstnance firmy

Kanceláø pro zamìstnance navazuje prosklenými posuvnými dveømi na zasedací místnost a je zároveò pro neustálý kontakt zamìstnancù se zákazníky jednou stranou místnosti otevøená do prostoru prodejny. Prodejnu od této kanceláøe oddìluje pouze pøedsazený sádrokartonový pilíø o délce 1,6 m a tloušce 30 cm, který je opatøený nátìrem èervené barvy. Nábytek kanceláøe je zhotoven namíru z døevo laminátových desek s dekorem kovového grafitu a èisté bílé.


prodejní pult

Prodejní pult ve tvaru písmene C je navržen z døevolaminátových desek Egger dekoru Èínská èerveò a Grafit kovový, a dbá tak základních firemních barev. S døevodekorem Èínská èerveò koresponduje sádrokarotonový pilíø oddìlující prodejnuod kanceláøe zamìstnancù. Pilíø je natøen èerveným nátìrem a je na nìm umístìna velkoplošná televize propagující reklamní spoty. Pult zahrnuje dvì prodejní místa, z obou stran je pult opatøen zvýšenými rohovými èástmi. Na jedné stranì pultu se nachází snížená manipulaèní èást urèená k pøedávání objemného zboží. Z obslužné strany je pult vybaven množstvím zásuvek s plnovýsuvy pro ukládání pultového zboží.


sociální zázemí zamìstnancù

Sociální zázemí je navrženo v kombinaci bílo èerné barvy s èervenými doplòky. Na podlaze je použita èerná dlažba o rozmìrech 600x600mm, obložení ze snìhovì bílého lesklého obkladu má rozmìry 300x600mm. Svislé pásy mozaiky jsou ze stejného odstínu dlaždice jako je podlaha. Umyvadlové skøíòky byly vybrány v dekoru bílé s vysokým leskem. Vodovodní baterie, skøíòkové úchytky, svítidla a ostatní kovové doplòky byly ladìny do stejného lesklého povrchu.


barový kout

V zimní zahradì firmy bylo potøeba navrhnout jednoduchý barový kout, který bude obsahovat všechny potøebné komponenty vèetnì kuchyòského døezu, kávovaru, pípy vèetnì možnosti uskladnìní sudu s pivem, rychlovarnou konvici a úložné prostory na nádobí. Zároveò si majitel pøál ponechat možnost úplnìho otevøení dveøního køídla z prostoru prodejny. Tyto dva požadavky vytváøely úkol navrhnout barový kout s relativnì velkými prostorovými požadavky na co nejmenší ploše a zároveò jím nezahltit celý kout vzdušné místnosti. Z tohoto dùvodu jsem kout pojala jako dva kvádrové objekty o rùzných rozmìrech a barevných odstínem šedé, z nichž jeden kvádr (kvùli možnosti úplného otevøení dveøního køídla) ustupuje do pozadí. Barový kout je vyroben namíru z desek Egger s dekorem Hliník a Grafit kovový. Pro umocnìní obejmù šedých kvádrù je zadní stìna vymalována firemní èervenou barvou a doplnìna sklenìnými policemi.


pøehled praxe

NÁVRH KANCELÁØSKÝCH PROSTOR

Navrhovaná školící místnost a kanceláø firmy se nachází v novì pøistavìné èásti budovy firmy. V pøízemí pøístavby se nachází kanceláø, která navazuje na stávající kanceláøské prostory, které již svou pùdorysnou plochou nevyhovovaly a bylo místnost nutno rozšíøit. Nad touto pøístavbou pak vznikla školící místnost se 34 místy k sezení. Firma se zabýví výrobou klimatizaèních jednotek, proto bylo požadováno využití v interiéru hlavní firemní barvy - modré.


zasedací místnost

kanceláø firmy


pøehled praxe

NÁVRH SPOLEÈENSKÉ MÍSTNOSTI Spoleèenská místnost vznikla v suterénu stávajícího rodinného domu na místì bývalé veterinární ordinace. Manželé si pøáli v této místnosti vybudovat spoleèenskou místnost, kde by mohli trávit svùj volný èas s pøáteli. Pùvodní ordinace, sestávající ze dvou místností byla probourána v jednu velkou podélnou místnost, kam by se, dle požadavkù investorù, vešlo cca 14 míst k sezení. Na jedné stranì místnosti je umístìn byrový pult, obsahující nezbytné spotøebièe, kuchyòský døez a pípu na pivo. Na stranì druhé jy vystavìn krb, sloužící k dovytápìní místnosti. Na krb navazuje jakýsi koutek k sezení se zabudovaným elektrickým topným kabelem. V této èásti místnosti se dále nachází zavìšená televize, umožòující napøíklad skupinové sledování sportovních pøenosù. Exteriérová zeï je obložena obkladem imitující pøírodní kámen a dotváøí tak spolu s nástìnnými svítidly a bodovým osvìtlením niky atmosféru spoleèenské místnosti.


pøehled praxe

NÁVRH STUDENTSKÉHO POKOJE Studentský pokoj o pùdorysné ploše 32 metrù ètvereèních vznikl v podkroví novostavby rodinného domu. Zajímavý pùdorysný tvar místnosti a nízké podezdívky zkosených sádrokartonù vybízely k umístìní hlavních pracovních ploch do støedu místnosti. Místnost ladìna do jarní zelené barvy pøecházející do odstínu žluté, s nábytkem z oøechu a bílého lamina. Pracovní stùl je umístìn v prostoru, èímž ideálnì otevírá pohled pracujícího do místnosti. Prostorové umístìní vybízelo k navržení originálního tvaru stolu bez rohù, které by pøi pohybu kolem pracovního místa mohly být na obtíž. Hlavní èást stolu je tak vytvoøena deskou ve tvaru osmièky a doplnìna pøídavným odkládacím stolkem kruhového tvaru. Tato pøídavná èást je pøemístitelná,lze s ní pohybovat podél stolu i ji pøemístit na druhou strany této osmièky. Pracovní deska stolu je vyrobena z MDF desky, nastøíkána bílou barvou a doplnìna kovonými matnými nohami. Pracovní prostor je vybaven úložným prostorem ve formì zavìšené skøíòky stejného provedení jako stùl. Na studentský pokoj navazuje soukromá šatna pro ukládání obleèení. Šatna navazuje na døevodekor Oøech dijon uplatòující se v pokoji, nábytek byl zhotoven namíru.


pøehled praxe

NÁVRH STUDENTSKÉHO POKOJE II Studentský pokoj v podkroví novostavby rodinného domu vznikl pro sedmnáctiletou studentu propagaèní grafiky a prùmyslového designu. Pokoj disponuje zajímavým pùdorysným tvarem, do prostoru vstupuje èást zaoblené stìny nesoucí z druhé strany toèité schodištì. Na tento fakt reaguje dominující kulatá postel, lustry a køesílko se zaoblenými tvary. Interiér je vybaven dostateènì prostorným psacím a poèítaèovým stolem, doplnìným o prosklený prosvìtlovák o rozmìrech A3 a dále televizní skøíòkou s úložnými prostory, která je zavìšená pøes roh stìny pod zkosením. Místnost pokoje je doplnìna soukromou šatnou pro ukládání obleèení a ostatních vìcí. Nábytek je zhotoven na míru z laminátových døevotøískových desek dekoru Cocobolo.


pøehled praxe

NÁVRH KOVOVÉHO PLOTU Plot rodinného domu je navržen ze svažovaných železných jeklù o profilech 40x40 mm a vodorovných a svislých dìlících prvcích o prùøezu 10x40 mm. Celá železná konstrukce je pozinkovaná a nastøíkaná práškovou barvou v odstínu kováøské èernì. Dvoukøídlá otoèná vrata jsou pohánìná elektrickým dálkovým otvíráním. Železná plot ová výplò je pøipevnìna na podezdívce z plotových tvárnic s povrchem štípaného betonu.


pohled A

pohled B

pohled C

pohled D


p첫dorys

realizace


pøehled praxe

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MODERNIZACE INTERIÉRU VESTIBULU A PØEDSÁLÍ KINA BIOS eM, MILEVSKO Zpracování vizualizací a CAD výkresù Návrh modernizace: Ing. Petra Šmejkalová, PARK+ Milevsko Návrh øeší úpravy interiéru vestibulu a pøedsálí kina v Milevsku, vychází z požadavku zadavatele a øeší povrchové úpravy, vybavení a osvìtlení tohoto prostoru.


vstupní vestibul kina - návrh interiéru

vstupní vestibul kina - stavební úpravy

vestibul kina - vizualizace


pøedsálí kina - návrh interiéru

pøedsálí kina - pohled B


pøedsálí kina - vizualizace


pøehled praxe

NÁVRH KUCHYNÌ Kuchynì se nachází v novostavbì rodinného domu v Praze-Slivenci a mìla by sloužit mladé rodinì se dvìmi dìtmi. Kuchynì je souèástí volné dispozice ve tvaru písmene L, kde se nachází také prostor jídelny a obývacího pokoje. Celá místnost je otevøená proskleným vnitøním rohem na terasu do zahrady. Kuchyòská linka nabízí dostateènou pracovní plochu a je doplnìna lednicí vestavìnou do niky ve zdi. Horní police byly navrženy prosklené s diodovými pásky pro vytvoøení nepøímého osvìtlení prostoru. Stìnu s digestoøí jsem navrhla bez horních skøínìk a tak vznikl prostor vhodný pro digestoø se šikmou odsávací plochou. Kuchynì byla vyrobena truhláøskou firmou namíru z døevolaminátových desek Egger s dekorem Oøech dijon a doplnìná nerezovými doplòky vèetnì okopového soklu a spotøebièi.


vizualizace celĂŠho prostoru


luckalebedova@seznam.cz

Portfolio  

Portfolio školních prací na FA ČVUT a přehled mé dosavadní praxe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you