Page 1

ŽELEZNIČNÁ A AUTOBUSOVÁ STANICA PRIEVIDZA stu » FA


stanica ako peší uzol

pôvodný stav bytová zástavba

zástavba rodinných domov

zástavba rodinných domov

MHD PARKOVANIE

Staré mesto

navrhovaný stav bytová zástavba

zástavba rodinných domov

zástavba rodinných domov

MHD PARKOVANIE

Staré mesto

Podchod stanice slúži nielen na jednoduchý a rýchly prístupdo stanice mesta, ale aj ako jeden z hlavných peších ťahov zo smeru zástavby rodinných a bytových domov smerom do centra mesta - Starého mesta


analýza súčasného a navrhovaného stavu

pôvodný stav

Odrazovým prvkom pri návrhu hmoty boli nie len požiadavky užívateľov, ale aj súčasný stav, v ktorom sa stanica Prievidza n a c h á d z a . V areáli stanice bolo ponechání depohistoricky chránená budova. Koľajová trať sa zredukovala na počet koľají 5. Objekt stanice poskytuje užívateľom priestory, z ktorých je výhľad na dve okolité hlavné priestory. Jednou z nich je Staré mesto zo strany JV a novovytvorený park stanice mesta Prievidza zo strany SZ , rozdelený do viacerých blokov s odstupňeným terénom smerom k podchodu stanice.ale aj nevyužtý pristor okolia stanice.

MHD PARKOVANIE

navrhovaný stav Staré mesto


verejný priestor

Jedným z hlavných problémov bola nedostatočne prístupná železničná budova pre peších obyvateľov mesta, ale aj nevyužtý pristor okolia stanice.

MHD PARKOVANIE

Priestor zo strany rodinných domov bol využitý ako park, ktorý sa skladá z jednotlivých zón. Centrálnym bodom bola plocha určená pre kultúrne podujatia, najbližšie pri podchodnom výstupe stanice. Smerom nahor stúpa terén a s ním vytvorené odstupnenie zelenej plochy, ktorá slúži ako voľné h ľ a d i s k o .

Staré mesto

verejný priestor - park hlavná stanica zóna relaxu, voľné hľadisko kultúra výstavná zóna - bývalé depo bet. zóna - skate zóna pešia zóna


1np

wc 3,5 m2

čakacia hala 95 m2

schodisko 21 m2

predaj lístkov 25 m2

vstupná hala 150 m2

A

Budova stanice je vertikálne a horizontálne členená na niekoľko zón, Hlavným orvkom stanice je jadro, ktoré rizdeľuje budovu na dve čakacie časti- hlavnú a vedľajšiu halu.


2np

kaviareň 50 m 2

schodisko 21 m 2 čakacia hala 65 m 2 A

wc sklad 4,5 m 2 6,5 m 2

3np

Jadro budovy, slúži nielen ako komunikácia, ale poskytuje užívateľom: služby predaja lístkov na prvom nadzemnom podlaží, či relaxu, ktorý zabezpečuje malá kaviareň na druhom poschodí.

0

20

15

A


4np

archív 7,8m2

wc 4,3 m2

wc 8 m2

denná miestnosť 7,2 m2

príprava 7,8 m2 sklad 14,6 m2

kaviareň 88 m2

šatňa 15 m2

náčelník 25 m2

sekretárka 14,5 m2

kancelária 90 m2

kuchynka 6,5 m2

sklad 4,5 m2

schodisko 8 m2

miestnosť vodiča 17,5 m2

A

pokladnica 14 m 2

dispečing 18 m2

šatne m šatne ž 8,5 m2 8,5 m2

kancel. vedenia 25 m2

zasadacia miestnosť 28m2

pôdorys strechy + 8,100

Tretie nadzemné podlažie je tvorené v určitej časi väčšou kaviarňou a zázemím autobusovej a železničnej stanice.

+ 9,360

+ 8,730

+ 9,500

+ 9,500

+ 9,500


koncept

1.

+

=

2.

verejná časť ver. zázemie čakacia zóna zóna služieb zóna zázemia vertikálna komunikácia

3.

návštevník ver. priestor neverejná časť návštevník

Hlavným zámerom vytvorenia hmoty autobusovej a železničnej stanice v Prievidzi bolo vytvoriť koncept, ktorý bude harmonicky zapadať do okolitého priestoru - takmer centra mesta. Koncept je tvorený rozsiahlou zelenou plochou . Jedným z troch hravných bodov bolo vytvoriť objekt ako jednu ucelenú hmotu, ktorej plášť bude v jednej ucelenej linke.

Bodom druhým bolo vytvoriť priestor, cez ktorý sa čo najjednoduchšie užívateľ dokáže premiestnť cez budovu a na jednotlivé n á s t u p o š t i a . Tretí m zámerom bolo vytvoriť priestor, v ktorom sa užívateľ mîže v plnom rozsahu pohybovaŤ, priestor nie ako jeden blok, ale viacero blokov, ktoré sú užívateľovi bezproblémov prístupné.


rez A-A´, rez B-B´, rez C-C´


JV poh直ad, SZ poh直ad

SV poh直ad, JZ poh直ad

+ 9,300

+ 5,700

+ 2,800

- 0,050

- 0,050


situácia

V okolí stanice tak vzniká jeden z ďalších nových parkov, nachádzajúci sa najbližšie k centru mesta.


koncept


vizualizรกcia


vizualizรกcia


Railway bus station, prievidza