Page 1

Софийска градска художествена галерия СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ

Sofia City Art Gallery CONTEMPORARY ART AND PHOTOGRAPHY

София / Sofia, 2011


Каталогът е издаден с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" на Столична община. The catalogue is published with the financial support of the Culture Programme of Sofia Municipality.


Съвременно изкуство и фотография. История и характер на колекцията Тази колекция представлява уникален шанс – не са много случаите, при които уредниците имат възможност да започнат изграждането на музеен фонд от самото начало. Разбира се, неговото възникване и развитие е резултат от цялостна музейна стратегия, която създаде условия колекцията да се случи. В известен смисъл фонд „Съвременно изкуство и фотография“ дойде като естествено продължение на усилията това изкуство да бъде интегрирано в музей, който до края на 90-те години на 20. век разчита на класическото и модерното наследство.

Само до преди десетина години най-новите течения не намират място в разбирането за музея у нас. Говоренето за музей на съвременното изкуство е приоритет на единици – индивидуалности и неправителствени институции. В контраст на това музеите демонстрират открито нежелание да поемат грижата за съвременното изкуство, което не познават и не разбират как да интегрират в своите политики. Дори в изложбените им практики то се появява случайно, като че ли насила и по стечение на обстоятелствата, и без съзнание за изграждане на стратегия в тази област.

По това време Софийска градска художествена галерия не прави изключение, независимо че понякога проявява много повече свобода. След 1994 г. постоянната експозиция се закрива и тя насочва профила си към по-активна галерийна работа. От средата на 90-те години на 20. век тук се приемат изложби, които предизвикват интерес и дискусии1. Реално осмислените промени в отношението на институцията към най-новото българско изкуство започват след 2000-та година. Първата крачка по пътя на интегриране на съвременното изкуство е създаването на Архив на съвременното българско изкуство – събиране на информация за художници, смятани за важни в развитието на изкуството в България през последните 20 години. Архивът съдържа биографии, репродукции, покани, плакати, каталози, статии, като започва с 20 имена, а днес те са над 60. Събирането му е нещо важно, но още по-важно е лансирането в обществото на идеята, че архивът е създаден, за да замести несъществуващата в българските музеи колекция от съвременно изкуство; че един ден историята на българското изкуство ще трябва да се възстановява именно по този архив. Така той изиграва двойна роля – наистина да събира важна документация, но и да послужи като предупреждение за огромния пропуск на българските музеи, който много трудно ще бъде компенсиран. Другата съществена част от работата е включването на съвременното изкуство в изложбената дейност на музея и то не като случайни прояви, а като част от един общ процес. Изложбата „Export-Import. Съвременно изкуство от


България” през 2003 година е втората своеобразна ретроспектива на най-новите течения у нас (след „N-форми? Реконструкции и интерпретации” от 1994 г.). Проведените в нейните рамки презентации на художници и на техните успешни проекти в други страни очертават много категорично една непозната територия, на която трябва да бъде обърнато внимание и да й се отдаде полагаемото й се място и у нас. Едновременно с това съвместно с Центъра за култура и дебат „Червената къща” се организира дискусия под надслов: „Води ли личният успех на българския художник в чужбина до промени в художествената среда у нас?”2. Основната тема на тази мини-конференция е именно отношението на институциите към съвременното изкуство и в частност взаимодействието между него и музеите в България. Поставянето на тези въпроси и успехът на изложбата са решаващи в определянето на следващите действия в музея. Очевидното осъзнаване на липсата на достатъчно информация за процесите в това изкуство, както и на образована публика, ни кара да се обърнем към повече гостуващи изложби от чужбина, които да покажат, че става дума за световни процеси, от които българските художници са интегрална част.

Едновременно с това се променят разбиранията ни въобще за музея като институция в съвременния свят. Налага се убеждението, че той трябва да бъде гъвкав и да участва в процесите, а не просто да ги регистрира. Осъзнавайки липсата на места, където млади художници да показват своите работи, се създаде проектът „Място за срещи” в края на 2003 година. В галерията се обособи място – галерия в галерията, в което всеки месец се представят изложби на млади автори, курирани от млади куратори. Тази програма не само показа желанието на СГХГ да бъде съвременна и с новаторски дух, но и промени публиката, отвори залите на музея към следващи поколения, които не привиждат традиционния музей като „тяхното място”. На практика първото дарение за бъдещия фонд „Съвременно изкуство” дойде именно от тази програма (Самуил Стоянов, „Нарушителите се отстраняват принудително”, 2003).

Не случайно в това пространство започна и представянето на първите по-значителни дарения за фонда, който се основа през 2004. Под надслов „Акция: Съвременно изкуство” се показват даренията на Надежда Олег Ляхова, Боряна Росса и Сашо Стоицов. Тези изложби подчертават решимостта на институцията да колекционира и подпомага това изкуство. Всъщност и работата с младите художници издава това желание – музеят не само да бъде крайна инстанция, но и да участва активно в цялостния процес; да се явява и продуцент на това, което по-късно ще попадне в колекцията. Продължение на тази активна работа с младите художници е и Наградата за съвременно изкуство БАЗА, която вече четири години подред се провежда съвместно с Института за съвременно изкуствоСофия и се превърна в поле за изява на най-доброто от младата съвременна сцена.

Друга важна част от общата стратегия е включването на съвременното изкуство в изложби, които представят и кла-


сическо, и модерно изкуство3. Този подход разкрива огромния потенциал на взаимодействието между произведения от различни периоди и безкрайните възможности за тяхното взаимно подчертаване. Той подпомага процеса на разбиране на съвременното изкуство и включването му в логиката на един класически по своя характер музей става все по-убедително. Първоначално колекцията „Съвременно изкуство и фотография” разчита изцяло на дарения от авторите. Осъзнаването на важността на този фонд, както и създадената професионална среда и отношения, помагат на много художници да вземат решение да дарят свои произведения. Продължават да го правят и до днес, за което сме им много благодарни. Когато през 2007, следствие на усилията на директора на СГХГ г-жа Аделина Филева, Столична община реши ежегодно да отпуска средства за попълване на фонда, вече можем да вземаме и по-самостоятелни решения, да очертаваме облика на колекцията. Това се прави с оглед и на другите ни фондове и логиката на тяхното обогатяване. В това отношение фонд „Съвременно изкуство и фотография” не прави изключение. Така например особен акцент поставяме върху новата визия за град София, върху това как днес художниците възприемат промените и вида му. Тази тема минава през цялата колекция на Софийска градска художествена галерия и доразвивайки я с нови творби, ние даваме възможност да се проследи визуалната дискусия за града ни през десетилетията. В тази посока са работите на Надежда Олег Ляхова „Софийски лъвове”, на Кирил Прашков „Отговорна живопис”, на Лъчезар Бояджиев „Горещ визуален град” и „Раят на билборда”, на Светозара Александрова „1999”, на Красимир Терзиев „Пост-урбанистични пейзажи”. От друга страна, се опитваме да придобием важни за развитието на съвременното ни изкуство произведения, сред които например са: „Поглед на Запад” на Недко Солаков, „Корекции” на Расим, „Музеят – причина за среща и запознанство“ на Калин Серапионов, „Alla’s Secret” на Алла Георгиева, „Време. Машина за разбиване на идоли” на Любен Костов, „Половин…” на Правдолюб Иванов и др. Всяко едно от тях има сериозно място в найблизката ни история. От значение е контекстът, затова и паралелно с работите се събира информация за повода на създаване, показване, историческите условия, реакциите на публиката и т.н.

Опитваме се да формулираме и какво за нас е „съвременна живопис” и „съвременна рисунка” чрез работите на Венцислав Занков, Михаела Власева, Коста Тонев, Самуил Стоянов, Милко Павлов. Това е сложен процес, който изисква сериозна теоретична обосновка и на този етап е отворен за дискусии. Това, което за момента ни ръководи при инвентирането на една живопис във фонд „Съвременно изкуство и фотография“, а не във фонд „Живопис“ е отново средата, в която работата е показвана, как е била възприемана от критиката и кураторите в момента на представяне пред публика, а и след това. Успоредно с желанието да притежаваме определящи изкуството ни работи от последните 20 години, изпълнени


в различни техники, следим и подпомагаме чрез покани за дарения и откупки и най-младите художници: Бора Петкова, Викенти Комитски, HR-Stamenov, Рада Букова, Стела Василева, Стефания Батоева. Работим и с един от доайените на концептуалното изкуство Васил Симитчиев. Тук е моментът да се спомене, че при много от произведенията на съвременното изкуство са възможни различни начини на показване и тяхното бъдещо представяне зависи както от желанието на автора, така и от вкусовете на кураторите. Процесът на осмисляне на вариантите и осигуряването на възможности за тях е сред творческите страни на професията на уредника. При събирането на колекцията се сблъскваме с различни предизвикателства – от вече несъществуващи, унищожени творби до творби, които не можем да си позволим. Налага се физически да възстановяваме някои от тях. На три пъти частни галерии от чужбина ни даряват важни работи, чийто тираж са изкупили – „Един час предимство” на Иван Мудов, „Рамка” на Даниела Костова, „Почти красиво” на Калин Серапионов. Едновременно с колекционирането ни занимава и въпросът за правилното съхраняване, което ни поставя пред различни проблеми, особено при медии като видео и фотография. Поддържането на фонда означава постоянна работа и грижа за трайността на материали и техники, които са познати отскоро. Част от работата ни е и редовното показване на произведенията след тяхното постъпване във фонда. Освен общите изложби в музея вече сме организирали две представителни изложби в Художествената галерия в Созопол по време на фестивала „Аполония” през 2007 и в галерия „Алма Матер” на Софийския университет през 2010 г.

Възникването, поддържането и развиването на една колекция не е изолирано явление, а част от общи мотивирани усилия. Без създадената в Софийска градска художествена галерия платформа за съвременно изкуство колекцията не би била възможна или поне не би била толкова видима. Разбира се, на фона на създаденото в тази област през последните повече от 20 години, фонд „Съвременно изкуство и фотография” не е голям. Приносът му извън съхраняването на конкретните работи обаче е съществен – една институция застава зад това изкуство като част от българската култура. Надяваме се, че през изминалите години това професионално поведение е повлияло в положителна посока самите творчески процеси и художествената сцена като цяло. Мария Василева

Сред тях са: „Свидетелства – реалната различност“, 1996; „19 позиции. художнички от германия”, 1996; „Археология на желанието”, 2001; “M.A.P: casestudy.02”, 2002. За повече информация виж: „Хронология на съвременното българско изкуство” на: http://bgartchronology.blogspot.com 2 http://issuu.com/mariaart/docs/diskysia_export_import_2003 3 „Умножаване на отраженията”, 2006; „От вчера до утре. Софийски паметници”, 2009; „Другото око”, 2010 и 2011; „Изборът”, 2011 1


Contemporary Art and Photography. History and Character of the Collection This collection offers a unique opportunity – it is not often that curators have the chance to begin building a museum collection from scratch. Of course, its beginning and development was the result of a comprehensive museum strategy that ultimately made this collection possible. In a sense, the Contemporary Art and Photography Collection came as a natural continuation of the efforts to integrate this art into a museum which until the end of the 1990s relied on the classical and modern heritage.

Until only ten years ago or so, the latest trends in art had no place in the conception of museums in Bulgaria. The idea of a museum of contemporary art was a priority for only a handful of individuals and non-governmental organizations. By contrast, Bulgarian museums demonstrated an open unwillingness to take care of contemporary art, which they neither knew nor understood how to integrate into their policies. Even in their exhibition practices, it appeared accidentally, as if against their wishes and by coincidence, without a conscious development of a strategy in this field.

At that time, the Sofia City Art Gallery was no exception, even though it occasionally demonstrated much more freedom. After 1994 its permanent exhibition was closed down, and it focused on more active gallery work. From the mid-1990s onwards, the gallery opened its doors to exhibitions that aroused interest and debates.1 The truly conscious changes in the institution’s attitude towards contemporary Bulgarian art began after the year 2000. The first step towards the integration of contemporary art was the establishment of an Archive of Contemporary Bulgarian Art, collecting information about artists who are considered to be important in the development of art in Bulgaria in the last twenty years. The archive contains biographies, reproductions, invitations, posters, catalogues, articles and other materials; starting with twenty artists, it presently covers more than sixty. Its compilation is no doubt important, but what is even more important is the promotion of the idea that the archive was established to replace the nonexistent in Bulgarian museums collection of contemporary art; that one day the history of Bulgarian art will have to be reconstructed precisely from this archive. Thus, it has a dual role: to collect important documents, but also to serve as a warning about a huge omission on the part of Bulgarian museums, an omission that will be very difficult to remedy. The other significant undertaking was the inclusion of contemporary art into the museum’s exhibition activities and, moreover, not in the form of occasional displays but as part of a comprehensive process. The 2003 exhibition Export-Import. Contemporary Art from Bulgaria was the second retrospective, so to speak, of the latest trends in Bulgaria (after N-Forms?


Reconstructions and Interpretations, 1994). The presentations, conducted within the framework of this exhibition, of Bulgarian artists and of their successful projects in other countries, outlined an unknown territory that deserves proper attention and due recognition in Bulgaria too. At the same time, a discussion was co-organized with the Sofia-based Red House – Centre for Culture and Debate under the motto, “Does the Bulgarian artist’s personal success abroad lead to changes in the artistic environment in Bulgaria?”2 The main subject of this mini-conference was precisely the attitude of institutions towards contemporary art and, more specifically, the interaction between contemporary art and museums in Bulgaria. The raising of these issues and the success of the exhibition were crucial in determining the next actions in the museum. The obvious recognition of the lack of sufficient information about the processes in contemporary Bulgarian art, as well as of an educated public, made us turn to more visiting exhibitions from abroad that will show that these are global processes of which Bulgarian artists are an integral part.

At the same time, our understandings of museums in general as an institution in the contemporary world have also changed. We now firmly believe that museums must be flexible and must participate in, not merely record, ongoing processes. Realizing that there were no places where young Bulgarian artists could show their work, we launched a programme called Meeting Point at the end of 2003. The Sofia City Art Gallery set up a space – a gallery within the gallery – where exhibitions of young artists curated by young curators are presented each month. This project did not only show the Sofia City Art Gallery’s desire to be a contemporary gallery with an innovative spirit; it changed the public, opening the museum’s doors to the next generations which do not see the traditional museum as “their place”. The first donation to the future Contemporary Art and Photography Collection came precisely from this programme (Samuil Stoyanov, Trespassers Will Be Prosecuted, 2003).

It is no coincidence that the first more significant donations to the collection, which was founded in 2004, were presented in this space. The artworks donated by Nadezhda Oleg Lyahova, Boryana Rossa, and Sasho Stoitzov were displayed under the motto Action: Contemporary Art. These exhibitions demonstrated the institution’s resolve to collect and support contemporary Bulgarian art. In fact, the gallery’s engagement with young artists also reveals this desire – to make sure that the museum is not just the final instance but that it also participates actively in the whole process; that it acts also as a producer of what will later be included in its collection. This active work with young artists continued with the establishment of the BAZA Award for Contemporary Art, which has been conducted jointly with the Institute of Contemporary Art – Sofia for four years now, turning into a showcase for the best of the young contemporary scene in Bulgaria. Another important part of the Sofia City Art Gallery’s comprehensive strategy is the inclusion of contemporary art in exhibitions presenting both classical and modern art.3 This approach has revealed the vast potential of the interaction between artworks from different periods and the infinite possibilities for


their mutual accentuation. It facilitates the process of understanding contemporary art, and it is being ever more convincingly included into the logic of an essentially classical museum.

Initially, the Contemporary Art and Photography Collection relied entirely upon donations by the authors. The recognition of the importance of this collection as well as the adequate professional environment and relations created within its framework helped many artists to decide to donate their artworks. They are continuing to do so to this very day, for which we are very grateful to them. When in 2007, as the result of the efforts of the Sofia City Art Gallery director Mrs. Adelina Fileva, Sofia Municipality decided to provide annual funding for new acquisitions, this allowed us greater freedom in decision-making, in shaping the collection. This is also done with a view to our other collections and the logic of their enrichment. The Contemporary Art and Photography Collection is no exception in this respect. Thus, for example, we give special priority to the new vision about the city of Sofia, to how artists today perceive its changes and appearance. This theme runs through the whole collection of the Sofia City Art Gallery and, by developing it further with new artworks, we give the public an opportunity to trace the visual “debate” on our city over the decades. Among the artworks that contribute to this end are Nadezhda Oleg Lyahova’s The Lions of Sofia, Kiril Prashkov’s Responsible Painting, Luchezar Boyadjiev’s Hot City Visual and Billboard Heaven, Svetozara Alexandrova’s 1999, Krassimir Terziev’s Post-Urban Landscapes. On the other hand, we are trying to acquire works that are important for the development of contemporary Bulgarian art, such as, for example, View to the West by Nedko Solakov, Corrections by Rassim, The Museum – Cause of Meeting and Acquaintance by Kalin Serapionov, Alla’s Secret by Alla Georgieva, Time. Idol-Breaking Machine by Lyuben Kostov, or Half… by Pravdoliub Ivanov. Each one of them has a serious place in recent Bulgarian art history. Considering that the context is also important, parallel with the artworks we collect information about the occasion for their creation, display, the historical conditions, the reactions of the public, and so on. We are also trying to formulate what we understand by “contemporary painting” and “contemporary drawing” through the works of Ventsislav Zankov, Mihaela Vlasseva, Kosta Tonev, Samuil Stoyanov, Milko Pavlov. This is a complicated process which requires serious theoretical grounding and, at this stage, it is open for debate. What presently guides us in including a painting in the Contemporary Art and Photography Collection, and not in the Painting Collection, is once again the context in which the painting in question was shown, how it was received by art critics and curators at the time it was presented to the public as well as after that.

Parallel with our desire to acquire works that are definitive of Bulgarian art in the last twenty years, executed in different media, we also follow and support, through invitations for donations and purchases, the youngest Bulgarian artists: Bora Petkova, Vikenti Komitski, HR-Stamenov, Rada Boukova, Stela Vassileva, Stefania Batoeva. We work with one of the doyens of conceptual art in Bulgaria, Vassil Simittchiev, as


well. It should be mentioned here that many of the works of contemporary art are ephemeral, and their collection and future presentation depends both on the author’s wishes and the curators’ tastes. The process of making sense of the different variants and ensuring possibilities for them is one of the creative aspects of the curator’s profession.

In building the collection, we face different challenges: from no longer extant, destroyed artworks to artworks that we cannot afford. At times, we have to physically reconstruct or recover some of them. On three occasions, foreign private galleries have donated to us important artworks they had bought up: One Hour Priority by Ivan Moudov, Frame by Daniela Kostova, Nearly Beautiful by Kalin Serapionov. In addition to collecting, we are also concerned with the issue of proper preservation which faces us with different problems, especially in the case of media such as video and photography. Maintaining the collection requires constant work and care to ensure the durability of media and techniques known since only recently. Constant display of artworks after their acquisition is also part of our work. In addition to the general exhibitions in the museum, we have already organized two representative exhibitions: at the Sozopol City Art Gallery during the Apollonia Festival in 2007, and at Sofia University’s Alma Mater Art Gallery in 2010. The establishment, maintenance and development of a collection is not an isolated phenomenon; it is part of collective, motivated efforts. Without the platform created at the Sofia City Art Gallery for contemporary art, this collection would not have been possible, or at least it would not have been so visible. Of course, considering all art created in Bulgaria in the last twenty-plus years, the Contemporary Art and Photography Collection is not big. But besides the preservation of the concrete artworks, its contribution is significant – an institution has stood up for contemporary art as part of Bulgarian culture. We hope that over the years this professional conduct has had a positive impact on the creative processes and overall art scene in Bulgaria. Maria Vassileva

Among them are: Evidence. The Real Diversity, 1996; 19 Positions. Women Artists from Germany, 1996; Archaeology of Desire, 2001; M.A.P: case study.02, 2002. For more information, see “Chronology of Contemporary Bulgarian Art”, at http://bgartchronology.blogspot.com 2 http://issuu.com/mariaart/docs/diskysia_export_import_2003 3 Reflections Multiplied, 2006; From Yesterday Till Tomorrow. Monuments of Sofia, 2009; The Other Eye, 2010 and 2011; The Choice, 2011. 1


Колекция / Collection


1

АЛЕКСАНДРОВА. Светозара Александрова Александрова

Родена през 1980 в Стара Загора. Живее във Виена. Завършва Живопис в НХА през 2004. Работи живопис и обекти. През 2007 печели наградата „Гауденц Б. Руф”. 1999, 1999 маслени бои върху фазер, 100х210; дигитален печат върху пенокартон, 12 броя, 19.5х29.5 всеки Откупена 2007 Инв. № 64.1; 64.2 (1-12 )

2

БАЛЕЗДРОВ. Светлин Георгиев Балездров

Роден през 1981 в Сливен. Живее в София. Завършва Плакат и визуална комуникация в НХА през 2006. Работи в областта на графичния дизайн. От 2007 преподавател в НХА. 1/7, 2005 хартия, 54х44х23 Дарение от автора 2005 Инв. № 29

3

БАРДЕН. Оливие Барден

Роден през 1969 в Сент-Етиен, Франция. Живее в Париж. Работи предимно в областта на видеото. Видеото „В очакване на нещо” е заснето през 2010 във Варна за изложбата „Голямата вълна”, част от биеналето на съвременното изкуство “Август в изкуството”. В очакване на нещо, 2010 видео, звук, 14:38 Дарение от автора 2011 Инв. № 102

4

БАТОЕВА Стефания Евгениева Батоева

Родена през 1981 в София. През 2007 завършва Архитектура в Архитектурна Асоциация, Лондон. Носител на наградата „Гауденц Б. Руф” за 2009 г. Двукратно номинирана за наградата за съвременно изкуство БАЗА. Изпий ме, 2011 неръждаема стомана, спрей, 45x35x20, тираж 1/5 Дарение от автора 2011 Инв. № 128

5

БОЯДЖИЕВ. Божидар Стоянов Бояджиев

Роден през 1956 в София. Живее в София. През 1982 завършва Живопис в НХА при проф. Найден Петков. Работи в областта на живописта, рисунката и инсталацията. Професор в НХА. Из серията "Градът", 1988 рисунка с молив върху врата от Трабант, 55х82 Дарение от Весела Христова-Радоева 2007 Инв. № 57

ALEXANDROVA. Svetozara Alexandrova Alexandrova

Born in 1980 in the city of Stara Zagora, Bulgaria. Lives in Vienna. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 2004. Works in the fields of painting and objects. Winner of the 2007 Gaudenz B. Ruf Award.

1999, 1999 oil on pressed cardboard, 100х210; digital print on foam board, 12 items, 19.5х29.5 each Purchased 2007 Inv. № 64.1; 64.2 (1-12) BALEZDROV. Svetlin Georgiev Balezdrov

Born in 1981 in the city of Sliven, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Poster and Visual Communication in 2006. Works in the field of graphic design. Has been teaching at the NAA, Sofia since 2007.

1/7, 2005 paper, 54х44х23 Donated by the artist 2005 Inv. № 29

BARDIN. Olivier Bardin

Born in 1969 in Saint-Étienne, France. Lives in Paris. Works predominantly in the field of video. “Waiting for Something” was created in 2010 in the city of Varna, Bulgaria for the “Big Wave” exhibition.

Waiting for Something, 2010 video, sound, 14:38 Donated by the artist 2011 Inv. № 102

BATOEVA. Stefania Evgenieva Batoeva

Born in 1981 in Sofia. Lives in London. Studied at Architectural Association, London, graduated in Architecture in 2007. Winner of the 2009 Gaudenz B. Ruf Award. Twice nominated for BAZA award for contemporary art.

Drink Me, 2011 stainless steel, spray paint, 45x35x20, edition 1/5 Donated by the artist 2011 Inv. № 128 BOYADZHIEV. Bozhidar Stoyanov Boyadzhiev

Born in 1956 in Sofia. Lives in Sofia. Studied in Prof. Nayden Petkov’s class at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1982. Works in the fields of painting, drawing and installation. Holds professorship at the NAA, Sofia.

From the "The City" series, 1988 pencil drawing on a Trabant car door, 55х82 Donated by Vessela ChristovaRadoeva 2007 Inv. № 57


БОЯДЖИЕВ. Лъчезар Иванов Бояджиев

Роден през 1957 в София. Живее в София. Завършва История на изкуството в НХА през 1980. Работи в областта на обекта, инсталацията, рисунката, фотографията и видеото. Изявява се като теоретик и куратор. Член-основател на ИСИ-София. Цвете-вентилатор, 2004 изкуствено цвете, USB кабел, 22х15х15, тираж 3 Дарение от автора 2004 Инв. № 14

BOYADJIEV. Luchezar Ivanov Boyadjiev

Born in 1957 in Sofia. Lives in Sofia. Graduated in Art History from the NAA, Sofia in 1980. Works in the field of objects, installation, drawing, photography and video. Also works with art theory and curating. Founding member of ICA-Sofia, 1995. Flower-fan, 2004 artificial flower, USB cable, 22х15х15, edition 3 Donated by the artist 2004 Inv. № 14

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 фотоинсталация от 19 части; дигитален отпечатък върху хартия, 60х80 всеки, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.1

7

Billboard Heaven, 2005 photoinstallation, 19 parts; digital print on paper, 60х80 each, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.1

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.2

8

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.2

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.3

9

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.3

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.4

6

10

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.4


11

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.5

12

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.5

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.6

13

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.6

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.7

14

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.7

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.8

15

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.8

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.9

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.9


БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.10

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.10

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.11

17

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.11

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.12

18

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.12

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.13

19

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.13

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.14

16

20

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.14


21

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.15

22

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.15

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.16

23

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.16

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.17

24

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.17

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.18

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.18

25

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Раят на билборда, 2005 дигитален отпечатък върху хартия, 60х80, тираж 5+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 38.19

Billboard Heaven, 2005 digital print on paper, 60х80, edition 5+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 38.19


26

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Кръст-Поглед, 1994 дърво, фенерче, фазер, фолио, 260х200х200 Дарение от автора 2010 Инв. № 87

Eye-Cross, 1994 wood, flashlight, Masonite, film, 260х200х200 Donated by the artist 2010 Inv. № 87

27

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 инсталация; снимки, хартиена лепенка, карта на града, картички, разпечатки Откупена 2009 Инв. № 89.1 (1-39)

Hot City Visual, 2003 installation; photographs, paper tape, city map, picture postcards, printouts Purchased 2009 Inv. № 89.1 (1-39)

28

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Hot City Visual, 2003 print on vinyl, 470х730, installation view: facade of the National Art Gallery, Sofia, October, 2003 Purchased 2009 Inv. № 89.2

Горещ визуален град, 2003 печат върху винил, 470х730, изглед: фасада на НХГ, София, октомври 2003 Откупена 2009 Инв. № 89.2

29

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 печат върху винил, 200х300 Откупена 2009 Инв. № 89.3

Hot City Visual, 2003 print on vinyl, 200х300 Purchased 2009 Inv. № 89.3

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 плакат; печат върху хартия и картон, 48.5х69.5, 4 броя Откупена 2009 Инв. № 89.4 (1-4)

30

Hot City Visual, 2003 poster; print on paper and cardboard, 48.5х69.5, 4 pieces Purchased 2009 Inv. № 89.4 (1-4)


31

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Визуална нередност), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 70х50 Откупена 2009 Инв. № 89.5

32

Hot City Visual (Visual Irregularity), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 70х50 Purchased 2009 Inv. № 89.5 БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Визуална нередност), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 70х50 Откупена 2009 Инв. № 89.6

33

Hot City Visual (Visual Irregularity), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 70х50 Purchased 2009 Inv. № 89.6 БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Super! Super!), 2003 видео, звук, 4:28 Откупена 2009 Инв. № 89.7

34

Hot City Visual (Super! Super!), 2003 video, sound, 4:28 Purchased 2009 Inv. № 89.7

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 молив върху хартия, 72х50.5; фотография, печат върху хартия, 21х30 Откупена 2009 Инв. № 89.8 (1-5)

35

Hot City Visual, 2003 pencil on paper, 72х50.5; photograph, print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.8 (1-5)

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 дигитален отпечатък върху хартия, 80х113 Откупена 2009 Инв. № 89.9

Hot City Visual, 2003 digital print on paper, 80х113 Purchased 2009 Inv. № 89.9


36

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Гатанка), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 21х30 Откупена 2009 Инв. № 89.10 (1)

Hot City Visual (Riddle), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.10 (1)

37

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Гатанка), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 21х30 Откупена 2009 Инв. № 89.10 (2)

Hot City Visual (Riddle), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.10 (2)

38

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Гатанка), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 21х30 Откупена 2009 Инв. № 89.10 (3)

Hot City Visual (Riddle), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.10 (3)

39

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град (Гатанка), 2003 манипулирана фотография, дигитален отпечатък върху хартия, 21х30 Откупена 2009 Инв. № 89.10 (4)

Hot City Visual (Riddle), 2003 manipulated photograph, digital print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.10 (4)

40

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Горещ визуален град, 2003 2 фотографии, печат върху хартия, 21х30 Откупени 2009 Инв. № 89.11 (1-2)

Hot City Visual, 2003 2 photographs, print on paper, 21х30 Purchased 2009 Inv. № 89.11 (1-2)


41

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Зад завесата – викат на бис…, 2010 молив върху хартия, 20х29 Дарение от автора 2010 Инв. № 90

42

Curtain Call, 2010 pencil on paper, 20х29 Donated by the artist 2010 Inv. № 90

БОЯДЖИЕВ / BOYADJIEV

Крушката не пада по-далече от дървото / Манипулирани кутийки от лекарства (комбинации за колекциониране), 20042010; картон, 4 части с различни размери, общо, 11х21х23. Дарение от Мария Василева 2011. Инв. № 101 (1-4)

43

Like Father, Like Son / Manipulated boxes from medications (collectible combinations), 2004-2010 cardboard, 4 parts, total dimensions: 11х21х23 Donated by Maria Vassileva 2011 Inv. № 101 (1-4)

БУКОВА. Рада (Радостина) Николова Букова

Родена през 1973 в София. Живее в Париж. Завършва Сценография в НХА през 1997 и Висшето училище за изящни изкуства в Париж през 2002. Работи обекти, видео, инсталации и др. Носител на Наградата за съвременно изкуство БАЗА за 2008. Ramettes (Бяла хартия), 2007 бяла хартия за принтер във формат А4, бяла ламинирана плоскост (5х29.7х21), 105х29.7х21 Дарение от авторката 2008 Инв. № 71

44

Born in 1973 in Sofia. Lives in Paris. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Scenography in 1997. Graduated from the National School of Fine Arts, Paris in 2002. Works in the fields of object, video, installation, etc. Winner of the 2008 BAZA Award for contemporary art. Ramettes (White paper), 2007 А4 white printing paper, white laminated chipboard panel (5х29.7х21), 105х29.7х21 Donated by the artist 2008. Inv. № 71

БУКОВА / BOUKOVA

Хоризонт (В страната на кубовете), 2011 колаж, найлонов плик, 42х55, тираж 2/4+1 Откупена 2011 Инв. № 115

45

BOUKOVA. Rada (Radostina) Nikolova Boukova

ВАСЕВА. Ани (Ана) Павлова Васева

Родена през 1982 в София. Живее в София. Завършва Театрознание и режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" през 2007 и 2009. Театрален и танцов практик и теоретик. Автор на текстове. Войната на малките момиченца, 2009 плат, играчка-мече, естествена коса, тиксо, найлон, 145х60х45 Дарение от авторката 2011 Инв. № 105.1

Horizon (Au pays des cubes), 2011 collage, plastic bag, 42х55, edition 2/4+1 Purchased 2011 Inv. № 115

VASEVA. Ani (Ana) Pavlova Vaseva

Born in 1982 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the “Krustyo Sarafov” National Academy for Theater and Film Arts, Sofia, graduated in Theater Studies and Directing in 2007 and 2009 respectively. Theater and dance practitioner and theoretician. Author. The Little Girls’ War, 2009 fabric, teddy bear, natural hair, adhesive tape, nylon, 145х60х45 Donated by the artist 2011 Inv. № 105.1


46

ВАСЕВА / VASEVA

Войната на малките момиченца, 2009 4 фотографии, 69х99 Фотограф Иван Дончев Дарение от авторите 2011 Инв. № 105.2

The Little Girls’ War, 2009 4 photographs, 69х99 Photographer: Ivan Donchev Donated by the artists 2011 Inv. № 105.2

47

ВАСЕВА / VASEVA

Войната на малките момиченца, 2009 4 фотографии, 69х99 Фотограф Иван Дончев Дарение от авторите 2011 Инв. № 105.3

The Little Girls’ War, 2009 4 photographs, 69х99 Photographer: Ivan Donchev Donated by the artists 2011 Inv. № 105.3

48

ВАСЕВА / VASEVA

Войната на малките момиченца, 2009 4 фотографии, 69х99 Фотограф Иван Дончев Дарение от авторите 2011 Инв. № 105.4

The Little Girls’ War, 2009 4 photographs, 69х99 Photographer: Ivan Donchev Donated by the artists 2011 Inv. № 105.4

49

ВАСЕВА / VASEVA

Войната на малките момиченца, 2009 4 фотографии, 69х99 Фотограф Иван Дончев Дарение от авторите 2011 Инв. № 105.5 ВАСИЛЕВА. Стела Христова Василева

Родена през 1983 в Ловеч. Живее в София. Завършва Стенопис през 2006 в НХА. Работи в областта на фотографията, обекта, живописта и инсталацията. През 2010 печели наградата „Гауденц Б. Руф”.

Работилница, 2007 фотография, цветен печат, 150х100, тираж 1/5+1 Дарение от авторката 2011 Инв. № 125.1

The Little Girls’ War, 2009 4 photographs, 69х99 Photographer: Ivan Donchev Donated by the artists 2011 Inv. № 105.5

VASILEVA. Stela Hristova Vasileva

50

Born in 1983 in Lovech, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Mural Painting in 2006. Works in the fields of photography, object, painting and installation. Winner of the 2010 Gaudenz B. Ruf Award.

Workshop, 2007 photograph, print, 150x100, edition 1/5+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 125.1


51

ВАСИЛЕВА / VASILEVA

Работилница, 2007 фотография, цветен печат, 150х100, тираж 1/5+1 Дарение от авторката 2011 Инв. № 125.2

52

Workshop, 2007 photograph, print, 150x100, edition 1/5+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 125.2

ВАСИЛЕВА / VASILEVA

Работилница, 2007 фотография, цветен печат, 150х100, тираж 1/5+1 Дарение от авторката 2011 Инв. № 125.3

53

Workshop, 2007 photograph, print, 150x100, edition 1/5+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 125.3

ВЛАСЕВА. Михаела Николаева Власева

Родена през 1982 в София. Живее в София. Завършва Живопис в НХА през 2008. Носител на Първа награда за живопис на Конкурса за млади художници и критици на Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий” за 2008. Това, което не виждате, 2008 триптих; маслени бои, платно, 100х140 всяка Откупена 2008 Инв. № 120.1-3

54

ВЪЛЧЕВ. Александър Вълчев Вълчев

Роден през 1973 в София. Живее в София. Завършва Скулптура в НХА през 1998. Работи в областта на скулптурата, живописта и инсталацията. Л. Г. – художник, 2005 дигитален отпечатък, каширан върху алуминиева основа, 65х52, тираж 1/7 Дарение от автора 2005 Инв. № 27

55

С. Я. – изкуствовед, 2005 дигитален отпечатък, каширан върху алуминиева основа, 65х45, тираж 1/7 Дарение от автора 2005 Инв. № 28

VLASSEVA. Mihaela Nikolaeva Vlasseva

Born in 1982 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, graduated in Painting in 2008. Winner of the First Prize for Painting at the young artists and critics’ competition of the “SS Cyril and Methodius” International Foundation, 2008. The Thing You Don’t See, 2008 triptych; oil on canvas, 100х140 each Purchased 2008 Inv. № 120.1-3

VALCHEV. Alexander Valchev Valchev

Born in 1973 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, graduated in Sculpture in 1998. Works in the fields of sculpture, painting and installation.

L. G. – artist, 2005 digital print, mounted to aluminum panel, 65х52, edition 1/7 Donated by the artist 2005 Inv. № 27

ВЪЛЧЕВ / VALCHEV

S. Y. – art critic, 2005 digital print, mounted to aluminum panel, 65х45, edition 1/7 Donated by the artist 2005 Inv. № 28


ГАНКОВСКА. Василена Енчева Ганковска

Родена през 1978 в Троян. Живее във Виена. Завършва НХА през 2001 и Академията за изящни изкуства във Виена през 2006. Работи в областта на живописта, видеото, обекта.

GANKOVSKA. Vasilena Encheva Gankovska

Born in 1978 in the city of Troyan, Bulgaria. Lives in Vienna. Graduated from the NAA, Sofia in 2001, as well as from the Academy of Fine Arts, Vienna in 2006. Works in the fields of painting, video, object.

Гранд Хотел, 2003 маслени бои, платно, 150х210 Дарение от Галерия Хохенлое, Виена 2007 Инв. № 61

Grand Hotel, 2003 oil on canvas, 150х210 Donated by the Gallery Hohenlohe, Vienna 2007 Inv. № 61

ГАТЕВ. Галентин Краев Гатев

Роден през 1960 в Тетевен. Живее в Ботевград. Завършва Медицинския университет в София през 1986. Работи в областта на инсталацията.

GATEV. Galentin Kraev Gatev

The Only Possible Way (gallery – cause, coalmine – effect), 1996 truck, tunnel, dimensions variable Purchased 2011 Inv. № 113.1-4

58

ГАТЕВ / GATEV

Единствено възможен начин (галерия – причина, рудник – следствие), 1996 схема-колаж, 50х63, видео, 1:11 Откупена 2011 Инв. №113.1-4

The Only Possible Way (gallery – cause, coalmine – effect), 1996 sketch-collage, 50х63, video, 1:11 Purchased 2011 Inv. № 113.1-4

ГЕМИШЕВА. Мариела Методиева Гемишева

GEMISHEVA. Mariela Metodieva Gemisheva

Дамски килим, 2006 дантела, воал, тюл, тафта, мъниста, пайети, конци, d 5 м. Дарение от авторката 2007 Инв. № 54

59

Born in 1965 in the city of Kazanluk, Bulgaria. Lives in Sofia. Graduated from the Prague Academy of Arts, Architecture and Design in 1992. Member of the ICASofia. Teaches at the NAA, Sofia. Holds a PhD. Works in the fields of fashion and contemporary art. Lady’s Carpet, 2006 lace, veil, tulle, taffeta, beads, sequins, thread, diameter: 5 m. Donated by the artist 2007 Inv. № 54

ГЕМИШЕВА / GEMISHEVA

Сватбените ми рокли на покрива, 1998 видеодокументация от пърформанс, звук, 18:30, тираж 1/4+1 Дарение от авторката 2007 Инв. № 55

57

Born in 1960 in the city of Teteven, Bulgaria. Lives in the city of Botevgrad, Bulgaria. Graduated from the Medical University of Sofia in 1986. Works in the field of installation.

Единствено възможен начин (галерия – причина, рудник – следствие), 1996 камион, тунел, вариращи размери Откупена 2011 Инв. №113.1-4

Родена през 1965 в Казанлък. Живее в София. Завършва Академията за архитектура, дизайн и изкуства в Прага през 1992. Член на ИСИСофия. Преподавател в НХА. Доктор на науките. Работи в областта на модата и съвременното изкуство.

56

60

My Wedding Dresses on the Roof, 1998 video documentary of a performance, sound, 18:30, edition 1/4+1 Donated by the artist 2007 Inv. № 55


61

ГЕМИШЕВА / GEMISHEVA

Out of Myself, 2002 дигитален отпечатък, 150х103, тираж 2/4+1 Откупена 2009 Инв. № 85.1

62

Out of Myself, 2002 digital print, 150х103, edition 2/4+1 Purchased 2009 Inv. № 85.1

ГЕМИШЕВА / GEMISHEVA

Out of Myself, 2002 дигитален отпечатък, 150х103, тираж 2/4+1 Откупена 2009 Инв. № 85.2

63

Out of Myself, 2002 digital print, 150х103, edition 2/4+1 Purchased 2009 Inv. № 85.2

ГЕМИШЕВА / GEMISHEVA

Out of Myself, 2002 видеодокументация, звук, 69:00, тираж 2/4+1 Дарение от авторката 2009 Инв. № 85.3

64

Out of Myself, 2002 video documentary, sound, 69:00, edition 2/4+1 Donated by the artist 2009 Inv. № 85.3

ГЕМИШЕВА / GEMISHEVA

Автопортрет, 2008 дигитален отпечатък, 122х184, тираж 1/5+1 Откупена 2009 Инв. № 86

65

ГЕОРГИЕВА. Алла Николаевна Георгиева

Родена през 1957 в Харков, Украйна. Завършва Института за изкуство и дизайн в Харков през 1981. Работи в областта на съвременното изкуство и карикатурата. Една от основателките на женската група “8-ми март”. Alla’s Secret, 2000 серия от 3; дигитален печат върху хартия, 130х100, тираж 10+1 Откупена 2007 Инв. № 65.1

Self-portrait, 2008 digital print, 122х184, edition 1/5+1 Purchased 2009 Inv. № 86

GEORGIEVA. Alla Nikolaevna Georgieva

Born in 1957 in Kharkov, the Ukraine. Graduated from the Kharkov Academy of Design and Arts in 1981. Works in the field of contemporary art and caricature. A co-founder of the “8th of March” women artists group.

Alla’s Secret, 2000 series of 3; digital print on paper, 130х100, edition 10+1 Purchased 2007 Inv. № 65.1


66

ГЕОРГИЕВА / GEORGIEVA

Alla’s Secret, 2000 серия от 3; дигитален печат върху хартия, 130х120, тираж 10+1 Откупена 2007 Инв. № 65.2

Alla’s Secret, 2000 series of 3; digital print on paper, 130х120, edition 10+1 Purchased 2007 Inv. № 65.2

67

ГЕОРГИЕВА / GEORGIEVA

Alla’s Secret, 2000 серия от 3; дигитален печат върху хартия, 130х120, тираж 10+1 Откупена 2007 Инв. № 65.3

ДАМЯНОВА Катя Стайкова Дамянова-Терзиева

Родена през 1974 в Самоков. Живее в София. Завършва Керамика в НХА през 1999. Член-основател на група Ултрафутуро. Работи фотография, бодиарт, видео, пърформанс. Европейски език, 2005 видео-документация на акция на Катя Дамянова -Терзиева и група УЛТРФУТУРО видео, 3:00, тираж 1/5+1 Откупена 2011 Инв. № 114

ДИМИТРОВ. Георги Георгиев Димитров

Роден през 1980 в Бургас. Живее в София. През 2004 завършва Политически науки и международни отношения в Университета Виктория в Уелингтън, Нова Зеландия. От 2003 работи в областта на безпредметното изкуство. Задруга / Пример за човешката природа, 2004-2008 маслени бои, платно, 90х120 Дарение от автора 2011 Инв. № 103

ЗАНКОВ. Венцислав Огнянов Занков

Роден през 1962 в София. Живее в София. Завършва Скулптура в НХА през 1988. Работи в областта на скулптурата, живописта, видеото, пърформанса, инсталацията, новите медии. Ангел, 1994 маслени бои, платно, 200х200 Откупена 2007 Инв. № 121

Alla’s Secret, 2000 series of 3; digital print on paper, 130х120, edition 10+1 Purchased 2007 Inv. № 65.3

DAMIANOVA. Katia Staikova Damianova-Terzieva

68

Born in 1974 in the city of Samokov, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Ceramics in 1999. Founding member of the Ultrafuturo Group. Works in the fields of photography, body art, video, performance. European Tongue, 2005 video documentation of an action of Katia Damianova-Terzieva and ULTRAFUTURO Group video, 3:00, edition 1/5+1 Purchased 2011 Inv. № 114

DIMITROV. Georgi Georgiev Dimitrov

69

Born in 1980 in the city of Bourgas, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the Victoria University of Wellington, New Zealand, graduated in Political Science and International relations in 2004. Has been working in the field of non-objective art since 2003.

Fellowship / An Example of What Human Nature is Like, 2004-2008 oil on canvas, 90х120 Donated by the artist 2011 Inv. № 103 ZANKOV. Ventsislav Ognianov Zankov

70

Born in 1962 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 1988. Works in the fields of sculpture, painting, video, performance, installation, new media. Angel, 1994 oil on canvas, 200х200 Purchased 2007 Inv. № 121


71

ИВАНОВ. Правдолюб Димитров Иванов

Роден през 1964 в Пловдив. Живее в София. През 1993 завършва Живопис в НХА. Работи в областта на рисунката, обекта, инсталацията, фотографията. Член на ИСИ-София. От 1996 преподавател в НХА. Половин..., 2006 огледален неръждаем метал, 27,5х500, тираж 1/2 Дарение от автора 2006 Инв. № 45

72

IVANOV. Pravdoliub Dimitrov Ivanov

Born in 1964 in the city of Plovdiv, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1993. Works in the fields of drawing, object, installation, photography. Member of the ICA-Sofia. Has been teaching at the the NAA, Sofia since 1996.

Half..., 2006 mirror-like non-rusting metal, 27,5х500, edition 1/2 Donated by the artist 2006 Inv. № 45 ИВАНОВ / IVANOV

The Kingdom of Wish and Waste, 2004 semi-transparent silicon, epoxy resin, 70х70х380 Donated by the artist 2006 Inv. № 51

Царството на желанието и прахосването, 2004 полупрозрачен силикон, епоксидна смола, 70х70х380 Дарение от автора 2006 Инв. № 51

73

ИВАНОВ / IVANOV

минус 1 кубически, плюс 1 кубически метър, 1994 темпера, туш, въглен, цветен молив, хартиена лепенка, 40х48 Дарение от автора 2007 Инв. № 59

74

minus 1cubic, plus 1 cubic meter, 1994 tempera, India ink, charcoal, color pencil, paper tape, 40х48 Donated by the artist 2007 Inv. № 59

ИВАНОВ / IVANOV

Водопадът на Рейн, 1994 акрил, туш, молив, хартиен лепенка, 32х22 Дарение от автора 2007 Инв. № 60

75

Rhine Falls, 1994 acrylic paint, India ink, pencil, paper tape, 32х22 Donated by the artist 2007 Inv. № 60

ИВАНОВ / IVANOV

Граница по памет, 2006 неон, 30х120, тираж 3/5 Откупена 2008 Инв. № 73

Border By Memory, 2006 Neon, 30х120, edition 3/5 Purchased 2008 Inv. № 73


76

ИВАНОВ / IVANOV

Осветен куб, 1994 дърво, електрически материали, 20x20x20 Дарение от автора 2011 Инв. № 104

Lighted Up Cube, 1994 wood, electric wiring, 20x20x20 Donated by the artist 2011 Inv. № 104

77

ИВАНОВ / IVANOV

Осветен куб, 1994 смесена техника, колаж, 36х48 Дарение от автора 2011 Инв. № 104 А

Lighted Up Cube, 1994 mixed technique, collage, 36х48 Donated by the artist 2011 Inv. № 104 А

КАРАДЖОВ. Светослав Филипов Караджов

Роден през 1976 в София. Живее в София. Завършва Художествена и приложна фотография в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2001. Снима модна, портретна и рекламна фотография.

KARADJOV. Svetoslav Pfilipov Karadjov

Born in 1976 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the “Krustyo Sarafov” National Academy for Theater and Film Arts, Sofia, graduated in Art and Applied Photography in 2001. Works in the fields of fashion, portrait and advertisement photography.

Фибри, 2004 фотография, 70х100 Дарение от автора и от Марио Кръстев, 2005 Инв. № 30

Fibres, 2004 photograph, 70х100 Donated by the artist и Mario Krustev, 2005 Inv. № 30

КОВАЧЕВА. Нина Маринова Ковачева

Родена през 1960 в София. Живее в Париж. Завършва Сценография в НХА през 1985. Работи в областта на графиката, рисунката, фотографията, видеото.

KOVACHEVA. Nina Marinova Kovacheva

Момичетата и морето, 2002 дигитален отпечатък върху хартия, каширана на пенокартон, 25х100 Дарение от авторката 2004 Инв. № 12

79

Born in 1960 in Sofia. Lives in Paris. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Scenography in 1985. Works in the fields of graphic arts, drawing, photography, video. The Girls and the Sea, 2002 digital print on paper, mounted on foam board, 25х100 Donated by the artist 2004 Inv. № 12

80

КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Приближаване, 2006 триптих дигитален отпечатък върху хартия, 150х100 Дарение от авторката 2005 Инв. № 37.1

78

Getting Closer, 2006 triptych digital print on paper, 150х100 Donated by the artist 2005 Inv. № 37.1


81

КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Приближаване, 2006 триптих дигитален отпечатък върху хартия, 150х106 Дарение от авторката 2005 Инв. № 37.2

82

Getting Closer, 2006 triptych digital print on paper, 150х106 Donated by the artist 2005 Inv. № 37.2

КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Приближаване, 2006 триптих дигитален отпечатък върху хартия, 150x78.5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 37.3

83

Getting Closer, 2006 triptych digital print on paper, 150x78.5 Donated by the artist 2005 Inv. № 37.3

КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Знаеш ли?, 2006 триптих дигиталнен отпечатък върху хартия, ламинат, 150х100 Дарение от авторката 2006 Инв. № 47.1

84

Do You Know?, 2006 triptych digital print on paper, laminate, 150х100 Donated by the artist 2006 Inv. № 47.1 КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Знаеш ли?, 2006 триптих дигитален отпечатък върху хартия, ламинат, 150х106 Дарение от авторката 2006 Инв. № 47.2

85

Do You Know?, 2006 triptych digital print on paper, laminate, 150х106 Donated by the artist 2006 Inv. № 47.2 КОВАЧЕВА / KOVACHEVA

Знаеш ли?, 2006 триптих дигитален отпечатък върху хартия, ламинат, 150x78.5 Дарение от авторката 2006 Инв. № 47.3

Do You Know?, 2006 triptych digital print on paper, laminate, 150x78.5 Donated by the artist 2006 Inv. № 47.3


КОВАЧЕВА. Нина и СТЕФАНОВ. Валентин

Нина Ковачева е родена през 1960 в София. Валентин Стефанов е роден през 1959 в София. Завършват Сценография в НХА през 1985. Живеят в Париж. Работят в областта на видеото и инсталацията.

KOVACHEVA. Nina and STEFANOFF. Valentin

Nina Kovacheva was born in 1960 in Sofia. Valentin Stefanoff was born in 1959 in Sofia. Both studied at the NAA, Sofia, graduated in Scenography in 1985. Currently, they live in Paris. They work in the fields of video and installation.

Мокър контакт, 2005 видео, звук, 29:41, тираж 5 Откупена 2010 Инв. № 99

Wet Contact, 2005 video, sound, 29:41, edition 5 Purchased 2010 Inv. № 99

КОМИТСКИ. Викенти Иванов Комитски

Роден през 1983 в София. Живее в София. Завършва Скулптура в НХА през 2006. Работи в областта на обекта, акцията и инсталацията. Носител на Наградата за съвременно изкуство БАЗА за 2011.

KOMITSKI. Vikenti Ivanov Komitski

Together Again, 2009 collage, paper (maps), adhesive tape, d. 153, edition 1/5 Donated by the artist 2009 Inv. № 80

88

КОМИТСКИ / KOMITSKI

Постоянно, 2011 дигитален отпечатък, вариращи размери, тираж 1/7 Дарение от автора 2011 Инв. № 127

КОСТОВ. Венцеслав Стефанов Костов

Роден през 1944 в Свищов. Почива през 2006 в София. Завършва Индустриален дизайн в НХА, София през 1968 и в ХА, Варшава през 1974. Работи в областта на графичния и промишления дизайн, и на инсталацията в градска среда. Видеостена, 1995 кутии от видеокасети, хоросан, дърво, 120х60х30 Дарение от автора 2006 Инв. № 41

КОСТОВ. Любен Маргаритов Костов

Време (Машина за разбиване на идоли), 1989 движеща се дървена машина, дърво, тухли, камък, гипс, въже, 300х200х270. Откупена 2007 Инв. № 66

87

Born in 1983 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 2006. Works in the fields of object, action and installation. Winner of the 2011 BAZA Award for contemporary art.

Отново заедно, 2009 колаж, хартия (географски карти), тиксо, d. 153, тираж 1/5 Дарение от автора 2009 Инв. № 80

Роден през 1952 в Плевен. Живее в София. Завършва Стенопис във ВТУ “Кирил и Методий” през 1989. Работи в областта на живописта, акцията, инсталацията. Създава движещи се дървени машини.

86

Permanent, 2011 digital print, dimensions variable, edition 1/7 Donated by the artist 2011 Inv. № 127

KOSTOV. Ventseslav Stefanov Kostov

89

KOSTOV. Lyuben Margaritov Kostov

90

Born in 1944 in Svistov, Bulgaria. Died in 2006 in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Industrial Design in 1968. Graduated from the Art Academy in Warsaw in 1974. Worked in the fields of graphic and industrial design, and in the site-specific installation. Video-wall, 1995 videotape boxes, plaster, wood, 120х60х30 Donated by the artist 2006 Inv. № 41

Born in 1952 in the city of Pleven, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the “SS Cyril and Methodius” University of Veliko Turnovo, graduated in Mural Painting in 1989. Works in the fields of painting, action, installation. Creates mobile wooden machines.

Time (Idol Blasting Machine), 1989 mobile wooden machine, wood, bricks, stone, plaster, rope, 300х200х270 Purchased 2007 Inv. № 66


91

КОСТОВ / KOSTOV

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х70 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.1

92

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х70 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.1 КОСТОВ / KOSTOV

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х70 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.2

93

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х70 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.2 КОСТОВ / KOSTOV

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х142 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.3

94

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х142 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.3 КОСТОВ / KOSTOV

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х142 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.4

95

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х142 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.5

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х142 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.4 КОСТОВ / KOSTOV

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х142 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.5


КОСТОВ / KOSTOV

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х142 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.6

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х142 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.6

КОСТОВ / KOSTOV

97

9 Collages on a Common Grave as a Metaphor, 1993 7 parts, mixed technique, canvas, 61х142 Donated by the artist 2009 Inv. № 79.7

9 колажа на една могила като метафора, 1993 7 части, смесена техника, платно, 61х142 Дарение от автора 2009 Инв. № 79.7 КОСТОВ / KOSTOV

Закуска на балкона, 1992 фотография, фотоплатно, пастел, 58х75 Дарение от автора 2004 Инв. № 116

98

Breakfast on the Balcony, 1992 photograph, photo canvas, crayon, 58х75 Donated by the artist 2004 Inv. № 116

КОСТОВ / KOSTOV

Машина за ръкопляскане, 1992 фотография, фотоплатно, пастел, 58х47 Дарение от автора 2004 Инв. № 117

99

Hand Clapping Machine, 1992 photograph, photo canvas, crayon, 58х47 Donated by the artist 2004 Inv. № 117

КОСТОВ / KOSTOV

Машина за рисуване, 1992 фотография, фотоплатно, пастел, 58х47 Дарение от автора 2004 Инв. № 118

96

100

Drawing Machine, 1992 photograph, photo canvas, crayon, 58х47 Donated by the artist 2004 Inv. № 118


101

КОСТОВ / KOSTOV

Машина "Бягство в Египет", 1992 фотография, фотоплатно, пастел, 58х47 Дарение от автора 2004 Инв. № 119

102

”Escape to Egypt” Machine, 1992 photograph, photo canvas, crayon, 58х47 Donated by the artist 2004 Inv. № 119

КОСТОВА. Даниела Иванова Костова

Родена през 1974 в София. От 2003 живее в Ню Йорк. Завършва Живопис в НХА през 1998 и Електронни изкуства в университета Ренселиър, Трой, Ню Йорк през 2005. Работи в областта на видеото, фотографията, пърформанса и инсталацията. Виждам, 2001 видео, звук, 18:33, тираж 3+2 Откупена 2010 Инв. № 96

103

Born in 1974 in Sofia. Has lived in New York since 2003. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1998, as well as at the Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, graduated in Electronic Arts in 2005. Works in the fields of video, photography, performance and installation. I See, 2001 video, sound, 18:33, edition 3+2 Purchased 2010 Inv. № 96

КОСТОВА / KOSTOVA

Рамка, 2000 видео, звук, 8:52, тираж 5 Дарение от Лино Балдини и галерия Плацентиа Арте, Пиаченца, Италия, 2010 Инв. № 97

104

Frame, 2000 video, sound, 8:52, edition 5 Donated by Lino Baldini and Placentia Arte Gallery, Piacenza, Italy, 2010 Inv. № 97

КОСТОВА / KOSTOVA

DANY, 2001 постер, 67х48, тираж 1/100 Дарение от авторката 2011 Инв. № 123

105

KOSTOVA. Daniela Ivanova Kostova

ЛЯХОВА. Надежда Олег Ляхова

Родена през 1960 в София. Живее в София. Завършва Сценография в НХА през 1984. От 1990 г. работи с хартия, обекти, инсталации, акции, пърформанси, видео. През 2009 печели наградата „Гауденц Б. Руф”. Дигитален натюрморт (Маргаритки), 1999 дигитален отпечатък върху платно, 135х300, тираж 4+1 Дарение от авторката 2004 Инв. № 1

DANY, 2001 poster, 67х48, edition 1/100 Donated by the artist 2011 Inv. № 123

LYAHOVA. Nadezhda Oleg Lyahova

Born in 1960 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Stage Design in 1984. Has been working with paper, objects, installations, actions, performances, video since 1990. Winner of the 2009 Gaudenz B. Ruf Award. Digital Still Life (Daisies), 1999 digital print on canvas, 135х300, edition 4+1 Donated by the artist 2004 Inv. № 1


106

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Дигитален натюрморт (Макове), 1999 дигитален отпечатък върху платно, 135х300, тираж 4+1 Дарение от авторката 2004 Инв. № 2

Digital Still Life (Poppies), 1999 digital print on canvas, 135х300, edition 4+1 Donated by the artist 2004 Inv. № 2

107

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Дигитален натюрморт (Азалии), 1999 дигитален отпечатък върху платно, 135х300, тираж 4+1 Дарение от авторката 2004 Инв. № 3

Digital Still Life (Azaleas), 1999 digital print on canvas, 135х300, edition 4+1 Donated by the artist 2004 Inv. № 3

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Дигитален натюрморт (Незабравки), 1999 дигитален отпечатък върху платно, 135х1800, тираж 4+1 Дарение от авторката 2004 Инв. № 4

Digital Still Life (Forget-me-nots), 1999 digital print on canvas, 135х1800, edition 4+1 Donated by the artist 2004 Inv. № 4

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Vanitas - пърформанс в СГХГ, 5.10.2004 видео, звук, 6:55, тираж 4+1 Дарение от авторката 2004 Инв. № 11

109

Vanitas - performance at the Sofia City Art Gallery, October 5, 2004 video, sound, 6:55, edition 4+1 Donated by the artist 2004 Inv. № 11

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.1

108

110

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.1


111

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.2

112

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.2 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.3

113

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.3 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.4

114

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.4 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.5

115

Фотография от пърформанса Vanitas 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.6

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.5 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.6


ЛЯХОВА / LYAHOVA

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.7

Фотография от пърформанса Vanitas 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.7 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.8

117

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.8 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.9

118

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.9 ЛЯХОВА / LYAHOVA

119

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.10

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.10 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.11

116

120

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.11


121

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Фотография от пърформанса Vanitas, 1999 дигитален отпечатък на хартия върху пенокартон, 17х22,5 Дарение от авторката 2004 Инв. № 5.12

122

Photograph from the Vanitas performance, 1999 digital print on paper mounted on foam board, 17х22,5 Donated by the artist 2004 Inv. № 5.12 ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х120, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.1

123

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х120, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.1

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х240, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.2

124

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х240, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.2

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х230, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.3

125

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х260, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.4

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х230, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.3

ЛЯХОВА / LYAHOVA

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х260, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.4


126

ЛЯХОВА / LYAHOVA

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, two parts, 100х130 each, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.5

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, две части, 100х130 всяка, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.5

127

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х146, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.6

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х146, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.6

128

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 цикъл от 7, дигитален отпечатък върху платно, 100х260, тираж 4+1 Откупена 2007 Инв. № 69.7

The Lions of Sofia, 2004 cycle of 7, digital print on canvas, 100х260, edition 4+1 Purchased 2007 Inv. № 69.7

129

ЛЯХОВА / LYAHOVA

Софийски лъвове, 2004 видео, звук, 7:25, тираж 4+1 Дарение от авторката 2011 Инв. № 69.8

МИСИРКОВ. Борис Борисов и БОГДАНОВ. Георги Богданов Борис Мисирков е роден през 1971 в София. Георги Богданов е роден през 1971 във Варна. Живеят в София. Кинематографисти, фотографи, автори на визуални концепции, идеолози и основатели на студио АГИТПРОП. VIU Life (Китайски студенти, Специалност “Околна среда”), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.1

The Lions of Sofia, 2004 video, sound, 7:25, edition 4+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 69.8

MISSIRKOV. Boris Borisov and BOGDANOV. Georgi

130

Boris Missirkov was born in 1971 in Sofia. Georgi Bogdanov was born in 1971 in the city of Varna. Currently, they live in Sofia. Cinematographers, photographers, visual concept designers, ideologists and founders of the AGITPROP studio. VIU Life (Chinese Students, Graduated in Environmental Studies), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.1


131

VIU Life (Изследователи ІІ), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.2

132

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Researchers ІІ), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.2

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Ректорът), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.3

133

VIU Life (Стаята с компютрите), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.4

134

VIU Life (Специалност “Финанси и икономика”), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.5

135

VIU Life (Администрацията), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.6

VIU Life (The University Rector), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.3

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (The Computer Lab), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.4

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (“Finance and Economics” Major), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.5

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Administrative Department), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.6


136

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Общежитие ала Венециана), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.7

VIU Life (Dorm, Venetian Style), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.7

137

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Библиотеката), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.8

VIU Life (The Library), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.8

138

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Изследователи І), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.9

VIU Life (Researchers І), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.9

139

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Денс парти в главната аула), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.10

VIU Life (Dance party at the University’s Main Ceremonial Hall), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.10

140

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Изследователи ІІІ), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.11

VIU Life (Researchers ІІІ), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.11


141

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

VIU Life (Спагети нетуърк), 2005 дигитален отпечатък върху платно, 80х205 Дарение от авторите 2011 Инв. № 108.12

142

VIU Life (Spaghetti Network), 2005 digital print on canvas, 80х205 Donated by the artists 2011 Inv. № 108.12

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Кабинет, Софийска градска художествена галерия от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.1

143

Office, Sofia City Art Gallery from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.1

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Кабинет, Национална галерия за чуждестранно изкуство от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.2

144

Office, National Gallery for Foreign Art from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.2

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Кабинет, Съюз на българските художници от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.3

145

Кабинет, Министерство на културата от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.4

Office, Union of Bulgarian Artists from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.3

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Office, Ministry of Culture from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.4


146

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Кабинет, Българска фотографска асоциация от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.5

Office, Bulgarian Photographic Association from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.5

147

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Еxhibition room, Dauhaus Independant Art Space from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.6

Изложбена зала, Студио Даухаус – независимо пространство за изкуство; от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.6

148

МИСИРКОВ, БОГДАНОВ / MISSIRKOV, BOGDANOV

Изложбено пространство, галерия СИбанк от серията “Пасианс”, 2007 обработена фотография, 45х65 Откупена 2011 Инв. № 109.7 МИТКОВ. Бойко Иванов Митков (Бойо)

Роден през 1954 в с. Студена, Пернишко. Живее в София. Завършва Скулптура в НХА през 1982. Работи предимно скулптура.

Еxhibition space, SIbank Gallery from the “Solitaire” series, 2007 manipulated photograph, 45х65 Purchased 2011 Inv. № 109.7

MITKOV. Boyko Ivanov Mitkov (Boio)

Born in 1954 in the village of Stoudena, Pernik Region, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 1982. Works predominantly in the field of sculpture.

Из цикъла “Сребърната река", 2004 смесена техника върху хартия, 97х68 Дарение от автора 2004 Инв. № 15

From the “Silver River" cycle, 2004 mixed technique on paper, 97х68 Donated by the artist 2004 Inv. № 15

150

МИТКОВ / MITKOV

Изворът, 2004 диптих; смесена техника върху хартия, 99,5х42; 99,5х42 Дарение от автора 2004 Инв. № 16

149

The Spring, 2004 diptych; mixed technique on paper, 99,5х42; 99,5х42 Donated by the artist 2004 Inv. № 16


151

МИХОВ. Никола Антонов Михов

Роден през 1982 в София. Живее в София и Париж. 2011 завършва Фотография в НБУ. Работи в областта на фотографията, акцията и архивирането на графичния дизайн от социализма.

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 1:52, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.1

152

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 installation, 7 parts; time-lapse, 1:13, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.2 МИХОВ / MIHOV

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 1:04, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.3

154

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 1:04, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.3

МИХОВ / MIHOV

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 1:28, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.4

155

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 2:01, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.5

Born in 1982 in Sofia. Lives in Sofia and Paris. Studied at the New Bulgarian University, graduated in Photography in 2011. Works in the fields of photography, action and archiving of socialist-style graphic design. Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 1:52, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.1

МИХОВ / MIHOV

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 инсталация, 7 части; тайм-лапс, 1:13, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.2

153

MIHOV. Nikola Antonov Mihov

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 1:28, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.4

МИХОВ / MIHOV

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 2:01, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.5


МИХОВ / MIHOV

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 1:01, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.7

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 1:01, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.7

МИХОВ / MIHOV

Софийска градска художествена галерия – отвътре, 2009 тайм-лапс, 4:36, тираж 1/3 Дарение от автора 2009 Инв. № 83.6

157

Sofia City Art Gallery – An Inside Glimpse, 2009 time-lapse, 4:36, edition 1/3 Donated by the artist 2009 Inv. № 83.6

МИХОВ / MIHOV

Домът на големия художник, 2009 12 фотографии върху картон, 15х21 всяка; табела 46х32, отпечатък върху сребристо фолио, PVC плоскост; текст. Дарение от автора 2011 Инв. № 124.1-13

158

The Home of the Great Artist, 2009 12 photographs on cardboard, 15х21 each; sign 46х32, print on silver foil, PVC panel; text Donated by the artist 2011 Inv. № 124.1-13 МИХОВ / MIHOV

Домът на големия художник, 2009 12 фотографии върху картон, 15х21 всяка; табела 46х32, отпечатък върху сребристо фолио, PVC плоскост; текст Дарение от автора 2011 Инв. № 124.1-13

159

The Home of the Great Artist, 2009 12 photographs on cardboard, 15х21 each; sign 46х32, print on silver foil, PVC panel; text Donated by the artist 2011 Inv. № 124.1-13 МИХОВ / MIHOV

Домът на големия художник, 2009 12 фотографии върху картон, 15х21 всяка; табела 46х32, отпечатък върху сребристо фолио, PVC плоскост; текст. Дарение от автора 2011 Инв. № 124.1-13

156

160

The Home of the Great Artist, 2009 12 photographs on cardboard, 15х21 each; sign 46х32, print on silver foil, PVC panel; text Donated by the artist 2011 Inv. № 124.1-13


161

МУДОВ. Иван Анастасов Мудов

Роден през 1975 в София. Живее в София. Завършва Стенопис в НХА през 2002. Член на ИСИ-София. През 2010 печели наградата „Гауденц Б. Руф”. Работи в областта на обекта, инсталацията, видеото, акцията и пърформанса. Член на група 0gms. Вино за откриване, 2007 2 бутилки за 52-то Венецианско биенале, тираж 13 и 14/100; 1 бутилка за МУСИЗ, тираж 500+10 Дарение от автора 2007 Инв. № 56

162

MOUDOV. Ivan Anastasov Moudov

Born in 1975 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Mural Painting in 2002. Member of the ICA-Sofia. Winner of the 2010 Gaudenz B. Ruf Award. Works in the fields of object, installation, video, action, and performance. Member of the 0gms group. Wine for Opening, 2007 2 bottles for the 52 Venice biennial, edition 13 and 14/100; 1 bottle for MUSIZ, edition 500+10 Donated by the artist 2007. Inv. № 56

МУДОВ / MOUDOV

Wine for Opening, 2007 installation; empty wine bottles (42 items), corkscrew (1item), cork stoppers, plastic cups, dimensions variable Donated by the artist 2007 Inv. № 62

Вино за откриване, 2007 инсталация; празни бутилки от вино (42 бр.), тирбушон (1 бр.), коркови тапи, пластмасови чаши, вариращи размери Дарение от автора 2007 Инв. № 62

163

МУДОВ / MOUDOV

Чешмяна вода, 2008 печат върху хартия, 88х63 Дарение от автора 2008 Инв. № 78.1

164

Tap Water, 2008 print on paper, 88х63 Donated by the artist 2008 Inv. № 78.1

МУДОВ / MOUDOV

Чешмяна вода (Щутгарт), 2008 стъклена бутилка, пълна с вода, 21х5 Дарение от автора 2008 Инв. № 78.3

165

Чешмяна вода (Виена), 2008 стъклена бутилка, пълна с вода, 17х5 Дарение от автора 2008 Инв. № 78.2

Tap Water (Stuttgart), 2008 glass bottle full of water, 21х5 Donated by the artist 2008 Inv. № 78.3

МУДОВ / MOUDOV

Tap Water (Vienna), 2008 glass bottle full of water, 17х5 Donated by the artist 2008 Inv. № 78.2


166

МУДОВ / MOUDOV

Един час предимство, 2000 видео, звук, 60:00, тираж 1/5+2 Дарение от галерия Прометео на Ида Пизани, Милано, Италия и автора Инв. № 94

One-hour Priority, 2000 video, sound, 60:00, edition 1/5+2 Donated by Prometeo Gallery di Ida Pisani, Milan, Italy and the artist Inv. № 94

МУДОВ. Иван Анастасов и ДИМОВА. Десислава Атанасова Иван Мудов е роден през 1975. Живее в София. Десислава Димова е родена през 1974. Живее в Брюксел. Завършва Изкуствознание в НХА през 1998 и Естетика и теория на изкуството в Университета Мидълсекс, Лондон през 2009. Критик и куратор. Still life, 2000 дигитален отпечатък, 162х137, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.1

MOUDOV. Ivan and DIMOVA. Dessislava Atanasova

Ivan Moudov was born in 1975. Lives in Sofia. Dessislava Dimova was born in 1974. Lives in Brussels. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Art History in 1998, as well as at the Middlesex University, London, graduated in Aesthetics and Art Theory in 2009. Critic and curator. Still life, 2000 digital print, 162х137, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.1

168

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 дигитален отпечатък, 137х170, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.2

Still life, 2000 digital print, 137х170, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.2

169

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 дигитален отпечатък, 170х137, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.3

Still life, 2000 digital print, 170х137, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.3

170

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 дигитален отпечатък, 137х197, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.4

167

Still life, 2000 digital print, 137х197, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.4


171

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 дигитален отпечатък, 193х130, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.5

172

Still life, 2000 digital print, 193х130, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.5

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 дигитален отпечатък, 196х137, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.6

173

Still life, 2000 digital print, 196х137, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.6

МУДОВ, ДИМОВА / MOUDOV, DIMOVA

Still life, 2000 видео, звук, 1:48, тираж 1/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 52.7

174

НЕДЕЛЧЕВ. Орлин Неделчев Димитров

Роден през 1976 във Варна. Живее в София. Завършва Живопис в НХА през 2002. Работи в областта на видеото, обекта и инсталацията. Без заглавие, 2009 дървен сандък, метални решетки, флекс машина, 72х63х43, тираж 1/3+1 Откупена 2010 Инв. № 100

175

НИКОЛАЕВ. Стефан Николаев Николаев

Роден през 1970 в София. Живее в Париж. През 1994 завършва Академията за изящни изкуства в Париж. Създател на галерия Glassbox, Париж. Член на ИСИ-София. Работи в областта на обекта, видеото и инсталацията. Балкантон, 2004 неон, вариращи размери Дарение от автора 2006 Инв. № 44

Still life, 2000 video, sound, 1:48, edition 1/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 52.7

NEDELCHEV. Orlin Nedelchev Dimitrov

Born in 1976 in the city of Varna, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 2002. Works in the fields of video, object and installation.

Untitled, 2009 wooden chest, metal bars, flex machine, 72х63х43, edition 1/3+1 Purchased 2010 Inv. № 100

NIKOLAEV. Stefan Nikolaev Nikolaev

Born in 1970 in Sofia. Lives in Paris. Graduated from the Academy of Fine Arts, Paris in 1994. Founder of the Glassbox Gallery, Paris. Member of the ICA-Sofia. Works in the fields of object, video, and installation.

Balkanton, 2004 Neon, dimenisons variable Donated by the artist 2006 Inv. № 44


ПАВЛОВ. Милко Рангелов Павлов

Роден през 1956 в Айтос. Живее в Берлин. Работи в областта на фротажа, живописта, рисунката, фотографията.

PAVLOV. Milko Rangelov Pavlov

Born in 1956 in city of Aytos, Bulgaria. Lives in Berlin. Works in fields of frottage, painting, drawing, photography.

Цикли: Resentimenti, Navigare, Anamnesia, 2012-2030 12 броя, графит, хартия, различни размери. Ще бъдат показани в изложба “100 години Милко Павлов", планирана за 2056 Инв. № 34.1-12

Series Resentimenti, Navigare, Anamnesia, 2012-2030 12 works, graphite on paper, different sizes Donated by the artist to be exhibited in the exhibition “100 Years Milko Pavlov” in 2056 Inv. № 34.1-12 ПАВЛОВ / PAVLOV

Resentimenti 17, 2027 графит, хартия, 157х300 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.1

177

Resentimenti 17, 2027 graphite on paper, 157х300 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.1 ПАВЛОВ / PAVLOV

Resentimenti 14, 2018 графит, хартия, 157х300 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.4

178

Resentimenti 14, 2018 graphite on paper, 157х300 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.4 ПАВЛОВ / PAVLOV

Resentimenti 12, 2023 графит, хартия, 157х350 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.6

179

Resentimenti 12, 2023 graphite on paper, 157х350 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.6 ПАВЛОВ / PAVLOV

Navigare 6, 2021 графит, хартия, 157х395 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.7

176

180

Navigare 6, 2021 graphite on paper, 157х395 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.7


181

ПАВЛОВ / PAVLOV

Resentimenti 11, 2015 graphite on paper, 157х350 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.8

Resentimenti 11, 2015 графит, хартия, 157х350 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.8

182

ПАВЛОВ / PAVLOV

Navigare 5, 2019 графит, хартия, 157х420 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.9

183

Navigare 5, 2019 graphite on paper, 157х420 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.9 ПАВЛОВ / PAVLOV

Resentimenti 9, 2017 графит, хартия, 157х300 Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.10

184

Resentimenti 9, 2017 graphite on paper, 157х300 Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.10 ПАВЛОВ / PAVLOV

Документален филм (автор Калин Серапионов), 2005, видео Дарение от автора от изложбата милкопавловголемите рисунки 2012-2030, СГХГ, 2005 Инв. № 34.13

185

ПАВЛОВА. Надежда Василева Павлова

Родена през 1969 в Благоевград. Живее в София. Завършва Университета за национално и световно стопанство през 1998. Следва фотографско изкуство в НБУ. Забравен страх, 2004 фотография, 30х40 Дарение от авторката и от Марио Кръстев 2005 Инв. № 31

Documentary film (by Kalin Serapionov), 2005, video Donated by the artist from the milkopavlovthebigdrawings 2012-2030 exhibition, Sofia City Art Gallery, 2005 Inv. № 34.13 PAVLOVA. Nadezhda Vassileva Pavlova

Born in 1969 in the city of Blagoevgrad, Bulgaria. Lives in Sofia. Graduated from the University of National and World Economy, Sofia in 1998. Currently studies photography at the New Bulgarian University, Sofia.

Forgotten Fear, 2004 photograph, 30х40 Donated by the artist and Mario Krustev 2005 Inv. № 31


ПАМУКЧИЕВ. Станислав Минков Памукчиев

Роден през 1953 в София. Живее в София. Завършва Стенопис в НХА през 1979. Работи в областта на живописта, обекта и инсталацията. Професор в НХА.

PAMUKCHIEV. Stanislav Minkov Pamukchiev

Born in 1953 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Mural Painting in 1979. Works in the fields of painting, object and installation. Holds professorship at the NAA, Sofia.

Бяла стая, 2006 пространствена инсталация; метална конструкция, завеси, корда, плат, въглени, звук, вятър, 300x400х400. Откупена 2007 Инв. № 67 ПЕТКОВА. Бора Николаева Петкова

Родена през 1979 във Варна. Живее в Берлин. Завършва Скулптура в НХА през 2004. Работи в областта на обекта и инсталацията. Носител на наградата "Гауденц Б. Руф" за 2008.

White Room, 2006 spatial installation; metal structure, curtains, fishing line, fabric, charcoal, sound, wind, 300x400х400 Purchased 2007 Inv. № 67 PETKOVA. Bora Nikolaeva Petkova

Exhibit, 2009 signboard, felt-pen, stickers, 14.5х35х2.5; edition 1/10 Donated by the artist 2009 Inv. № 81

188

ПЕТКОВА / PETKOVA

Временно статукво, 2008 инсталация от две части, стиропор, акрилна дисперсия, пясък, 103х55х12 всяка Откупена 2008 Инв. № 72.1

Temporary Status Quo, 2008 installation consisting of two parts, polystyrene, acrylic dispersion, sand, 103х55х12 each Purchased 2008 Inv. № 72.1

189

ПЕТКОВА / PETKOVA

ПОПНЕДЕЛЕВА. Аделина Станчева Попнеделева

Родена през 1956 в София. Живее в София. През 1988 завършва Текстил в НХА. Работи в областта на пърформанса, обекта, видеото. През 2008 печели наградата „Гауденц Б. Руф”. Преподавател в НХА. Доктор на науките. Невъзможно общуване, 2000 плексиглас, печат, ръчно отлята хартия, метални детайли, 45х45х11 Дарение от авторката 2006 Инв. № 39.1

187

Born in 1979 in the city of Varna, Bulgaria. Lives in Berlin. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 2004. Works in the fields of object and installation. Winner of the 2008 Gaudenz B. Ruf Award.

Експонат, 2009 табела, маркер, стикери, 14.5х35х2.5, тираж 1/10 Дарение от авторката 2009 Инв. № 81

Временно статукво, 2008 инсталация от две части, стиропор, акрилна дисперсия, пясък, 103х55х12 всяка Откупена 2008 Инв. № 72.2

186

Temporary Status Quo, 2008 installation consisting of two parts, polystyrene, acrylic dispersion, sand, 103х55х12 each Purchased 2008 Inv. № 72.2 POPNEDELEVA. Adelina Stancheva Popnedeleva

190

Born in 1956 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Textile in 1988. Works in the fields of performance, object, video. Winner of the 2008 Gaudenz B. Ruf Award. Teaches at the NAA, Sofia. Holds a PhD. Impossible Communication, 2000 plexiglass, print, hand-cast paper, metal details, 45х45х11 Donated by the artist 2006 Inv. № 39.1


191

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

Невъзможно общуване, 2000 плексиглас, печат, ръчно отлята хартия, метални детайли, 45х45х11 Дарение от авторката 2006 Инв. № 39.2

192

Impossible Communication, 2000 plexiglass, print, hand-cast paper, metal details, 45х45х11 Donated by the artist 2006 Inv. № 39.2

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

Невъзможно общуване, 2000 плексиглас, печат, ръчно отлята хартия, метални детайли, 45х45х11 Дарение от авторката 2006 Инв. № 39.3

193

Impossible Communication, 2000 plexiglass, print, hand-cast paper, metal details, 45х45х11 Donated by the artist 2006 Inv. № 39.3

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

Fresh, 2005 видео, звук, 6:07, тираж 2/5+1 Откупена 2011 Инв. № 112.1

194

Fresh, 2005 video, sound, 6:07, edition 2/5+1 Purchased 2011 Inv. № 112.1

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

5 месеца по-късно, 2005 видео, звук, 4:15, тираж 1/5+1 Откупена 2011 Инв. № 112.2

195

5 months later, 2005 video, sound, 4:15, edition 1/5+1 Purchased 2011 Inv. № 112.2

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

3 години по-късно, 2008 видео, звук, 8:35, тираж 1/5+1 Откупена 2011 Инв. № 112.3

3 years later, 2008 video, sound, 8:35, edition 1/5+1 Purchased 2011 Inv. № 112.3


196

ПОПНЕДЕЛЕВА / POPNEDELEVA

4 години по-късно, 2009 видео, звук, 11:50, тираж 1/5+1 Откупена 2011 Инв. № 112.4

4 years later, 2009 video, sound, 11:50, edition 1/5+1 Purchased 2011 Inv. № 112.4

Born in 1956 in Sofia. Lives in Sofia.

ПРАШКОВ. Кирил Любенов Прашков

Роден през 1956 в София. Живее в София. Завършва Илюстрация и оформление на книгата в НХА през 1983. Работи в областта на графиката, рисунката, принта, обекта и инсталацията. Член-основател на ИСИ-София, 1995. Следи, 1997 сериграфия, камък, 25х15х15 Дарение от автора 2004 Инв. № 13

PRASHKOV. Kiril Lyubenov Prashkov

Studied at the NAA, Sofia, graduated in Illustration and Book design in 1983. Works in the fields of graphic arts, drawing, print, object, and installation. Founding member of the ICA-Sofia, 1995. Traces, 1997 serigraphy, stone, 25х15х15 Donated by the artist 2004 Inv. № 13

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. D I 111 S, 2005 инсталация; дигитален печат, 100х70, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.1

198

Responsible Painting. D I 111 S, 2005 installation; digital print, 100х70, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.1

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. D I 111 S, 2005 инсталация; дигитален печат, 20х15, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.2

199

Responsible Painting. D I 111 S, 2005 installation; digital print, 20х15, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.2

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. D I 45 W, 2005 инсталация; дигитален печат, 100х70, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.3

197

200

Responsible Painting. D I 45 W, 2005 installation; digital print, 100х70, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.3


201

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. D I 45 W, 2005 инсталация; дигитален печат, 20х15, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.4

202

Responsible Painting. D I 45 W, 2005 installation; digital print, 20х15, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.4

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. D I 169 W, 2005 инсталация; дигитален печат, 100х70, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.5

203

Responsible Painting. D I 169 W, 2005 installation; digital print, 100х70, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.5

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Responsible Painting. D I 169 W, 2005 installation; digital print, 20х15, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.6

Отговорна живопис. D I 169 W, 2005 инсталация; дигитален печат, 20х15, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.6

204

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Responsible Painting. D I 126 NW, 2005 installation; digital print, 70х100, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.7

Отговорна живопис. D I 126 NW, 2005 инсталация; дигитален печат, 70х100, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.7

205

Отговорна живопис. D I 126 NW, 2005 инсталация; дигитален печат, 20х15, тираж 3/10 Откупена 2007 Инв. № 63.8

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Responsible Painting. D I 126 NW, 2005 installation; digital print, 20х15, edition 3/10 Purchased 2007 Inv. № 63.8


206

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. M II 220 S, 2005 инсталация; дигитален печат, 70х90, тираж 4/10 Откупена 2007 Инв. № 63.9

Responsible Painting. M II 220 S, 2005 installation; 70х90, edition 4/10 Purchased 2007 Inv. № 63.9

207

ПРАШКОВ / PRASHKOV

Отговорна живопис. M II 220 S, 2005 инсталация; дигитален печат, 20х15, тираж 4/10 Откупена 2007 Инв. № 63.10

РАСИМ. Kрасимир Илиев Кръстев - Расим

Роден през 1972 в Ореховица. Живее в София. Завършва Живопис в НХА през 1998. Работи в областта на пърформанса, видеото, живописта.

Responsible Painting. M II 220 S, 2005 installation; digital print, 20х15, edition 4/10 Purchased 2007 Inv. № 63.10

RASSIM. Krassimir Iliev Krastev - Rassim

Born in 1972 in the village of Orehovitsa, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1998. Works in the fields of performance, video, painting.

Дрога, 1995 видеодокументация от пърформанс, звук, 90:00, тираж 1/3 Откупена 2008 Инв. № 75

Drug, 1995 video documentary of a performance, sound, 90:00, edition 1/3 Purchased 2008 Inv. № 75

209

РАСИМ / RASSIM

Корекции, 1996-1998 фотография, 210x90, тираж 1/5+2 Откупена 2008 Инв. № 76.1

Corrections, 1996-1998 photograph, 210x90, edition 1/5+2 Purchased 2008 Inv. № 76.1

210

РАСИМ / RASSIM

Корекции, 1996-1998 фотография, 210x90, тираж 1/5+2 Откупена 2008 Инв. № 76.2

208

Corrections, 1996-1998 photograph, 210x90, edition 1/5+2 Purchased 2008 Inv. № 76.2


211

РАСИМ / RASSIM

Корекции, 1996-1998 видео, звук, 6:22, тираж 1/5 Откупена 2008 Инв. № 76.3

212

Corrections, 1996-1998 video, sound, 06:22, edition 1/5 Purchased 2008 Inv. № 76.3

РОССА. Боряна Димитрова Драгоева - Росса

Родена през 1972 в София. Живее в Ню Йорк и София. Завършва Стенопис в НХА през 1997. Работи в областта на пърформанса, видеото, фотографията. Изявява се като теоретик и куратор. Създател на групата Ултрафутуро заедно с Олег Мавроматти.

Born in 1972 in Sofia. Lives in New York and Sofia. Graduated in Mural Painting from the NAA, Sofia in 1997. Works in the fields of performance, video, photography. Has also done work as an art theoretician and curator. Established the ULTRAFUTURO group together with Oleg Mavromatti.

Still Life, 1998 series of 3, photograph, 53х74 Donated by the artist 2005 Inv. № 18.1

Натюрморт, 1998 серия от 3, фотография, 53х74 Дарение от авторката 2005 Инв. № 18.1

213

ROSSA. Boryana Dimitrova Dragoeva-Rossa

РОССА / ROSSA

Натюрморт, 1998 серия от 3, фотография, 53х74 Дарение от авторката 2005 Инв. № 18.2

214

Still Life, 1998 series of 3, photograph, 53х74

Donated by the artist 2005 Inv. № 18.2

РОССА / ROSSA

Натюрморт, 1998 серия от 3, фотография, 53х74

Still Life, 1998 series of 3, photograph, 53х74 Donated by the artist 2005 Inv. № 18.3

Дарение от авторката 2005 Инв. № 18.3

215

РОССА / ROSSA

Клонинг, 1997 диптих; дигитални фотографии, 104х93 всяка, тираж 1/3 Дарение от авторката 2005 Инв. № 19.1

Clone, 1997 diptych; digital photographs, 104х93 each, edition 1/3 Donated by the artist 2005 Inv. № 19.1


216

РОССА / ROSSA

Клонинг, 1997 диптих; дигитални фотографии, 104х93 всяка, тираж 1/3 Дарение от авторката 2005 Инв. № 19.2

Clonе, 1997 diptych; digital photographs, 104х93 each, edition 1/3 Donated by the artist 2005 Inv. № 19.2

217

РОССА / ROSSA

Щастлива ли си? Щастлива съм!, 2000 диптих; фотография, 100х103 Дарение от авторката 2005 Инв. № 20.1

Are You Happy? Yes, I’m Happy!, 2000 diptych; photograph, 100х103 Donated by the artist 2005 Inv. № 20.1

218

РОССА / ROSSA

Щастлива ли си? Щастлива съм!, 2000 диптих; фотография, 100х103 Дарение от авторката 2005 Инв. № 20.2

Are You Happy? Yes, I’m Happy!, 2000 diptych; photograph, 100х103 Donated by the artist 2005 Inv. № 20.2

219

РОССА / ROSSA

Без цел, 1998 триптих; фотография, 105х66 Дарение от авторката 2005 Инв. № 21.1

Pointless, 1998 triptych; photograph, 105х66 Donated by the artist 2005 Inv. № 21.1

220

РОССА / ROSSA

Без цел, 1998 триптих; фотография, 105х66 Дарение от авторката 2005 Инв. № 21.2

Pointless, 1998 triptych; photograph, 105х66 Donated by the artist January, 2005 Inv. № 21.2


221

РОССА / ROSSA

Без цел, 1998 триптих; фотография, 105х66 Дарение от авторката 2005 Инв. № 21.3

222

Pointless, 1998 triptych; photograph, 105х66 Donated by the artist 2005 Inv. № 21.3

РОССА / ROSSA

Мускулмен, 1998 фотография, 102х69 (детайл) Дарение от авторката 2005 Инв. № 22

223

Muscleman, 1998 photograph, 102х69 (detail) Donated by the artist 2005 Inv. № 22

РОССА / ROSSA

Виброфант, 2001 дигитален отпечатък, 99х70 Дарение от авторката 2005 Инв. № 23

224

Vibrofant, 2001 digital print, 99х70 Donated by the artist 2005 Inv. № 23

РОССА / ROSSA

Загубих си ..., 2002 серия от 4; дигитален отпечатък, каширан, 100х70, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 24.1

225

I Lost My ..., 2002 series of 4; digital print, mounted, 100х70, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 24.1

РОССА / ROSSA

Загубих си ..., 2002 серия от 4; дигитален отпечатък, каширан, 100х70, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 24.2

Lost My ..., 2002 series of 4; digital print, mounted, 100х70, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 24.2


226

РОССА / ROSSA

Загубих си ..., 2002 серия от 4; дигитален отпечатък, каширан, 100х70, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 24.3

I Lost My ..., 2002 series of 4; digital print, mounted, 100х70, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 24.3

227

РОССА / ROSSA

Загубих си ..., 2002 серия от 4; дигитален отпечатък, каширан, 100х70, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 24.4

I Lost My ..., 2002 series of 4; digital print, mounted, 100х70, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 24.4

228

РОССА / ROSSA

Добрата, лошата и грозният, 2001 серия от 5; отпечатък, 90х130, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 25.1

The Good Woman, the Bad Woman and the Ugly, 2001 series of 5; print, 90х130, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 25.1

229

РОССА / ROSSA

Добрата, лошата и грозният, 2001 серия от 5; отпечатък, 90х130, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 25.2

The Good Woman, the Bad Woman and the Ugly, 2001 series of 5; print, 90х130, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 25.2

230

РОССА / ROSSA

Добрата, лошата и грозният, 2001 серия от 5; отпечатък, 90х130, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 25.3

The Good Woman, the Bad Woman and the Ugly, 2001 series of 5; print, 90х130, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 25.3


231

РОССА / ROSSA

Добрата, лошата и грозният, 2001 серия от 5; отпечатък, 90х130, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 25.4

232

The Good Woman, the Bad Woman and the Ugly, 2001 series of 5; print, 90х130, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 25.4

РОССА / ROSSA

Добрата, лошата и грозният, 2001 серия от 5; отпечатък, 130х90, тираж 1/5 Дарение от авторката 2005 Инв. № 25.5

233

The Good Woman, the Bad Woman and the Ugly, 2001 series of 5; print, 130х90, edition 1/5 Donated by the artist 2005 Inv. № 25.5

РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Раждането на Капитан Америка), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, акварел, въглен, акрил, C 200, 113х108 Дарение от авторката 2006. Инв. № 35.1

234

Life and Death of Captain America (The Birth of Captain America), 1999 brown paper, latex primer, tempera, watercolor paint, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108. Donated by the artist 2006. Inv. № 35.1 РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Капитан Америка расте), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108 Дарение от авторката 2006 Инв. № 35.2

235

Животът и смъртта на Капитан Америка (Капитан Америка се влюбва), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108 Дарение от авторката, 2006 Инв. № 35.3

Life and Death of Captain America (Captain America Is Growing Up), 1999 brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108. Donated by the artist 2006 Inv. № 35.2 РОССА / ROSSA

Life and Death of Captain America (Captain America Falls In Love), 1999 brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108. Donated by the artist 2006 Inv. № 35.3


236

РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Капитан Америка се изживява като супер герой), 1999, амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108. Дарение от авторката 2006 Инв. № 35.4

Life and Death of Captain America (Captain America Believes Himself to be a Superhero), 1999, brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108 Donated by the artist 2006 Inv. № 35.4

237

РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Капитан Америка намира реализация в професията си), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108. Дарение от авторката 2006 Инв. № 35.5

Life and Death of Captain America (Captain America Finds Professional Fulfilment), 1999, brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108 Donated by the artist 2006 Inv. № 35.5

238

РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Капитан Америка има нежна душа), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108. Дарение от авторката 2006 Инв. № 35.6

Life and Death of Captain America (Captain America Is a Delicate Soul), 1999, brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108 Donated by the artist 2006 Inv. № 35.6

239

РОССА / ROSSA

Животът и смъртта на Капитан Америка (Смъртта на Капитан Америка), 1999 амбалажна хартия, латексов грунд, темпера, въглен, акрил, С 200, 113х108. Дарение от авторката 2006. Инв. № 35.7

Life and Death of Captain America (The Death of Captain America), 1999, brown paper, latex primer, tempera, charcoal, acrylic, “C 200” glue, 113х108 Donated by the artist 2006 Inv. № 35.7

240

РОССА / ROSSA

Луната и слънчевата светлина, 2000 видео, 7:15, тираж 2/5 Откупена 2010 Инв. № 95

The Moon and the Sunshine, 2000 video, 7:15, edition 2/5 Purchased 2010 Inv. № 95


241

РУСЕВ. Иван Владимиров Русев

Роден през 1954 в София. Живее в София и Илинденци. През 1979 завършва Скулптура в НХА. Работи в областта на скулптурата в камък, пясък, пръст и др. Основател на Скулптурен парк Илинденци.

RUSEV. Ivan Vladimirov Rusev

Born in 1954 in Sofia. Lives in Sofia and the village of Ilindentsi. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 1979. Works in the field of sculpture, using materials such as stone, sand, dirt, ect. Founder of the Ilindentsi Sculpture Park. Nine Columns, 2008 cardboard, tempera, “C200” glue, dimensions variable Donated by the artist 2008 Inv. № 61А

Девет колони, 2008 картон, темпера, лепило C200, вариращи размери Дарение от автора 2008 Инв. № 61А

242

СЕРАПИОНОВ. Калин Петров Серапионов

Роден през 1967 във Враца. Живее в София. Завършва Живопис в НХА през 1995. Член на ИСИ-София. Работи предимно в областта на видеото и видеоинсталацията.

SERAPIONOV. Kalin Petrov Serapionov

Born in 1967 in the city of Vratsa, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1995. Member of the ICA-Sofia. Works predominantly in the fields of video and installation.

Чувствате ли се различен?, 2006 авторска книга, 52 стр., 28 листа, печат, 30x22,5, тираж 1/3+1 Дарение от автора 2006 Инв. № 46

243

Do You Feel You Are Different?, 2006 artist’s book, 52 pages, 28 sheets of paper, print, 30x22,5, edition 1/3+1 Donated by the artist 2006 Inv. № 46 СЕРАПИОНОВ / SERAPIONOV

The Museum – Cause of Meeting and Acquaintance, 1997 video, sound, 21:30, edition 1/3+1 Purchased 2008 Inv. № 74

Музеят – причина за среща и запознанство, 1997 видео, звук, 21:30, тираж 1/3+1 Откупена 2008 Инв. № 74

244

СЕРАПИОНОВ / SERAPIONOV

Почти красиво, 2003 видео, звук, 9:55, тираж 2/4+1 Дарение от Ернст Хилгер и галерия Ернст Хилгер, Виена Инв. № 93

245

СИМИТЧИЕВ. Васил Алексиев Симитчиев

Роден през 1938 в София. 1962 завършва Скулптура в НХА. От 1975 живее в Малмьо, Швеция. От 1985 професор по скулптура в Академията за монументални и приложни изкуства Констфак, Стокхолм. 1988 основава Свободната академия за експериментално изкуство в Стокхолм. Работи в областта на обекта, инсталацията и пърформанса Диалог, 1996 маса, столове, гипс, крушки, кабели, вариращи размери Дарение от автора 2009. Инв. № 88

Nearly Beautiful, 2003 video, sound, 9:55, edition 2/4+1 Donated by Ernst Hilger and Ernst Hilger Gallery, Vienna Inv. № 93

SIMITTCHIEV. Vassil Alexiev Simittchiev

Born in 1938 in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Sculpture in 1962. Has lived in Malmö, Sweden since 1975. Since 1985 has held a professorship at the Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design), Stockholm. Established the Free Academy of Experimental Arts, Stockholm in 1988. Works in the fields of object, installation and performance. Dialogue, 1996, table, chairs, plaster, lightbulbs, ablewire. Donated by the artsist 2009. Inv. № 88


246

СИМИТЧИЕВ / SIMITTCHIEV

Смешен плач, 2010 пърформанс; костюм, ръкавици, каска, часовник, оръжие, фенерче, кръст, очила, пръстен; CD; видеодокументация 24:26 Откупена 2011. Инв. № 111.1-2

Laughable Sobs, 2010 performance invntory: suit, gloves, helmet, watch, weapon, searchlight, cross, spectacles, ring; CD; video documentary 24:26 Purchased 2011 Inv. № 111.1-2

247

СИМИТЧИЕВ / SIMITTCHIEV

Трансплантация, 1985 документация от пърформанс; видео, 5:38 Дарение от автора 2011 Инв. № 110

Transplantation, 1985 performance documentary; video, 5:38 Donated by the artist 2011 Inv. № 110

248

СИМИТЧИЕВ / SIMITTCHIEV

Трансплантация, 1983 колаж, 30х40 Дарение от автора 2011 Инв. № 110.1

Transplantation, 1983 collage, 30х40 Donated by the artist 2011 Inv. № 110.1

249

СИМИТЧИЕВ / SIMITTCHIEV

Трансплантация, 1983 колаж, 30х40 Дарение от автора 2011 Инв. № 110.2

Transplantation, 1983 collage, 30х40 Donated by the artist 2011 Inv. № 110.2

250

СИМИТЧИЕВ / SIMITTCHIEV

Трансплантация, 1985 2 фотографии, 30х42 Дарение от автора 2011 Инв. № 110.3-4

Transplantation, 1985 2 photographs, 30х42 Donated by the artist 2011 Inv. № 110.3-4


251

СОЛАКОВ. Недко Митев Солаков

Роден през 1957 в Червен бряг. Живее в София. Завършва Стенопис в НХА през 1981. Член-основател на ИСИ-София. Работи в областта на живописта, рисунката, видеото, инсталацията. През 2007 получава награда за участието си на Венецианското биенале.

SOLAKOV. Nedko Mitev Solakov

Стеничка, 2006 (детайл) перманентен маркер, 317х254х42 Дарение от автора 2006. Инв. № 49

252

Born in 1957 in the city of Cherven Bryag, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Mural Painting in 1981. Founding member of the ICA-Sofia. Works in the fields of painting, drawing, video, installation. Received an “Honourable Mention to an artist exhibited in the central international exhibition” at the 2007 Venice Biennial. Small Wall, 2006 (detail) felt pen, 317х254х42 Donated by the artist 2006. Inv. № 49

СОЛАКОВ / SOLAKOV

Announcement, 1999 message printed on 15 000 postcards and 200 T-shirts. Official participation of Bulgaria in the 48th Biennale di Venezia, 1999, print, 1 T-shirt. Donated by the artist 2006 Inv. № 50.1

Съобщение, 1999 съобщение, отпечатано върху 15 000 пощенски картички и 200 фланелки. Национално участие на България на 48то Венецианско биенале, 1999, печат, 1 фланелка. Дарение от автора 2006 Инв. № 50.1

253

СОЛАКОВ / SOLAKOV

Съобщение,1999 съобщение, отпечатано върху 15 000 пощенски картички и 200 фланелки. Национално участие на България на 48то Венецианско биенале, 1999, печат, 11 картички. Дарение от автора 2006 Инв. № 50.2

254

Announcement, 1999 message printed on 15 000 postcards and 200 T-shirts. Official participation of Bulgaria in the 48th Biennale di Venezia, 1999 , print, 11 postcards Donated by the artist 2006 Inv. № 50.2 СОЛАКОВ / SOLAKOV

Къща-майка…, 2009 литография, 19х27.5; тираж 1/100 Дарение от автора 2009 Инв. № 82

255

Поглед на Запад, 1989 далекоглед, фотография, сертификатинструкции за възстановка; тираж 1/3+1, вариращи размери Откупена 2010 Инв. № 98

Mother House…, 2009 lithography, 19х27.5; edition 1/100 Donated by the artist 2009 Inv. № 82

СОЛАКОВ / SOLAKOV

View to the West, 1989 telescope, photograph, certificateguidelines for reconstruction; edition 1/3+1, dimensions variable Purchased 2010 Inv. № 98


256

СОЛАКОВ / SOLAKOV

Безмълвни (но толкова цветущи, колкото само българският език може да позволи) псувни, 2009 видео, звук, 2:07, тираж 1/5+1 Дарение от автора 2011 Инв. № 106

Silent (But As Rich As Only The Bulgarian Language Can Be) F Words, 2009 video, sound, 2:07, edition 1/5+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 106

257

СОЛАКОВ / SOLAKOV

Подмяна, 2010 видео, звук, 8:06, тираж 1/5+1 Дарение от автора 2011 Инв. № 107

Replacement, 2010 video, sound, 8:06, edition 1/5+1 Donated by the artist 2011 Inv. № 107

СТАЙКОВ. Юри Стайков и ВАШАРОВ. Тома Вашаров

Юри Стайков - роден 1978 в София; завършва Изкуствознание в НХА през 2004. Тома Вашаров - роден 1977 в София; завършва Филмова и телевизионна режисура в Югозападния университет в Благоевград. Revolution, 2002 видеоинсталация, 2 части от 3:00 и 6:00, тираж 3/5+1 Дарение от авторите 2006 Инв. № 43

СТОИЦОВ. Сашо Кирилов Стоицов

Роден през 1952 в Благоевград. Живее в Ню Йорк от 1998. През 1977 завършва Живопис в НХА. Работи в областта на живописта, обекта и инсталацията.

STAIKOV. Jury and VASHAROV. Toma

258

STOITZOV. Sasho Kirilov Stoitzov

259

Jury Staikov was born in 1978 in Sofia; studied at the NAA, Sofia, graduated in Art History in 2004. Toma Vasharov was born in 1977 in Sofia; studied at the Southwestern University of the City of Blagoevgrad, graduated in Film and Television Directing. Revolution, 2002 video installation, 2 parts with running time of 3:00 and 6:00 min., edition 3/5+1 Donated by the artists 2006 Inv. № 43

Проект "Водопад" – Водопад, 2005 молив, пенокартон, 9х10х1 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.1

Born in 1952 in the city of Blagoevgrad, Bulgaria. Has lived in New York since 1998. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1977. Works in the fields of painting, object and installation. "Waterfall" Project – Waterfall, 2005 pencil, foam board, 9х10х1 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.1

260

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Водопад, 2005 картон, молив, акварел, 17,5х21 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.2

”Waterfall" Project – Waterfall, 2005 cardboard, pencil, watercolor paint, 17,5х21 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.2


261

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад"–- Водопад, 2005 пенокартон, молив, 10х10х0,5 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.3

262

”Waterfall" Project – Waterfall, 2005 foam board, pancil, 10х10х0,5 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.3

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Без название, 2005 акрил, платно, 13х18 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.4

263

”Waterfall" Project – Untitled, 2005 acrylic, canvas, 13х18 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.4

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Без название, 2005 цветни моливи, принт върху хартия, 21х28 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.5

264

”Waterfall" Project – Untitled, 2005 color pencils, print on paper, 21х28 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.5

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Анче, 2005 цветни моливи, хартия, 21х28 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.6

265

Проект "Водопад" – Без название, 2005 цветни моливи, принт върху хартия, 28х39 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.7

”Waterfall" Project – Anche/Little Annie, 2005 color pencils, paper, 21х28 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.6

СТОИЦОВ / STOITZOV

”Waterfall" Project – Untitled, 2005 color pencils, print on paper, 28х39 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.7


266

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Без название, 2005 цветни моливи, принт върху хартия, 28х39 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.8

”Waterfall" Project – Untitled, 2005 color pencils, print on paper, 28х39 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.8

267

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Камък във вода, 2005 пенокартон, цветен скоч, 83х68х21 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.9

”Waterfall" Project – Stone In Water, 2005 foam board, color adhesive tape, 83х68х21 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.9

268

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Трева, 2005 картон, цветен скоч, 16х17х145 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.10

”Waterfall" Project – Grass, 2005 cardboard, color adhesive tape, 16х17х145 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.10

269

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Водопад, 2005 картон, цветни моливи, цветен скоч, 140х50х74 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.11-A

”Waterfall" Project – Waterfall, 2005 cardboard, color pencils, color adhesive tape, 140х50х74 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.11-A

270

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Водопад, 2005 картон, цветни моливи, 140х50х74 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.1-Б

”Waterfall" Project – Waterfall, 2005 cardboard, color pencils, 140х50х74 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.1-Б


271

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Водопад, 2005 маслени бои, акрил върху платно, 145х120 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.12

272

”Waterfall" Project – Waterfall, 2005 oil, acrylic on canvas, 145х120 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.12

СТОИЦОВ / STOITZOV

Проект "Водопад" – Без название, 2005 маслени бои, акрил върху платно, 120х145 Дарение от автора 2005 Инв. № 33.13

273

”Waterfall" Project – Untitled, 2005 oil, acrylic on canvas, 120х145 Donated by the artist 2005 Inv. № 33.13

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.1

274

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.1

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 (детайл) Откупена 2009 Инв. № 84.2

275

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.3

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 (detail) Purchased 2009 Inv. № 84.2

СТОИЦОВ / STOITZOV

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.3


СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.4

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.4

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.5

277

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.5

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.6

278

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.6

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.7

279

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.7

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.8

276

280

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.8


281

СТОИЦОВ / STOITZOV

Източни миниатюри (Право на труд), 1996 смесена техника, 48х37,5 Откупена 2009 Инв. № 84.9

282

Eastern Miniatures (Right to Work), 1996 mixed technique, 48х37,5 Purchased 2009 Inv. № 84.9

СТОЯНОВ. Камен Стоянов Стоянов

Роден през 1977 в Русе. Живее във Виена. Завършва Живопис в НХА през 2002 и Академията за изящни изкуства във Виена през 2005. Работи в областта на пърформанса, видеото, фотографията. Член на група 0gms.

STOYANOV. Kamen Stoyanov Stoyanov

Born in 1977 in the city of Rouse, Bulgaria. Lives in Vienna. Graduated in Painting from the NAA, Sofia in 2002, as well as from the Academy of Fine Arts, Vienna in 2005. Works in the fields of performance, video, photography. Member of the 0gms group. Reality Is Much More Beautiful Than Fiction, 2007, documentary of a performance at the Sofia City Art Gallery on October 5, 2007, 7pm; video, sound, 20:12, edition 1/5 Donated by the artist 2007. Inv. № 70

Реалността е много по красива от фикцията, 2007 документация от пърформанс в СГХГ на 05.10.2007 г., 19.00 часа видео, звук, 20:12, тираж 1/5 Дарение от автора 2007. Инв. № 70

283

СТОЯНОВ. Самуил Василев Стоянов

Роден през 1975 в Добрич. Живее в Добрич. Завършва Керамика в НХА през 2001. Работи живопис, обекти, инсталации. Носител на Наградата за съвременно изкуство БАЗА за 2009.

STOYANOV. Samuil Vassilev Stoyanov

Born in 1975 in the city of Dobrich, Bulgaria. Lives in the city of Dobrich. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Ceramics in 2001. Works in the fields of painting, objects, installation. Winner of the 2009 BAZA Award for contemporary art.

Как виждаш България?, 2007 светеща кутия, 150х106х16, тираж 3/5 Откупена 2007 Инв. № 68

284

How Do You See Bulgaria?, 2007 light box, 150х106х16, edition 3/5 Purchased 2007 Inv. № 68

СТОЯНОВ / STOYANOV

Нарушителите се отстраняват принудително, 2003 маслени бои, платно, 80х163 Дарение от автора 2004 Инв. № 122

285

ТЕРЗИЕВ. Антон Петров Терзиев

Роден през 1977 в София. Живее в София. Завършва Керамика в НХА през 2004. Работи в областта на пърформанса, обекта и инсталацията. Публикува стихове и разкази. Носител на Наградата за съвременно изкуство БАЗА за 2010. Червен кръст, 2007 видео, звук, 06:25, тираж 3/5+2 Дарение от автора 2010 Инв. № 92

Tresspassers Will Be Prosecuted, 2003 oil on canvas, 80х163 Donated by the artist 2004 Inv. № 122

TERZIEV. Anton Petrov Terziev

Born 1977 in Sofia. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Ceramics in 2004. Works in the fields of performance, object and installation. Author of poetry and short stories. Winner of the 2010 BAZA Award for contemporary art. Red Cross, 2007 video, sound, 06:25, edition 3/5+2 Donated by the artist 2010 Inv. № 92


ТЕРЗИЕВ. Красимир Георгиев Терзиев

Роден през 1969 в Добрич. Живее в София. Завършва Живопис в НХА през 1997. Работи в областта на живописта, видеото, фотографията. Член на ИСИ-София. Преподавател по дигитални изкуства в НХА.

TERZIEV. Krassimir Georgiev Terziev

Born in 1969 in the city of Dobrich, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the NAA, Sofia, graduated in Painting in 1997. Works in the fields of painting, video, photography. Member of the ICA-Sofia. Teaches digital arts at the NAA, Sofia.

Пост-урбанистични пейзажи. НДК, 2003 дигитален отпечатък върху каширан плексиглас, 39.5х170 Дарение от автора 2006 Инв. № 40.1

Post-urban Landscapes. National Palace of Culture, 2003 digital print on extruded plexiglass, 39.5х170 Donated by the artist 2006 Inv. № 40.1

287

ТЕРЗИЕВ / TERZIEV

Пост-урбанистични пейзажи. София за туристи, 2003 дигитален отпечатък върху каширан плексиглас, 39.5х170 Дарение от автора 2006 Инв. № 40.2

Post-urban Landscapes. Sofia For Tourists, 2003 digital print on extruded plexiglass, 39.5х170 Donated by the artist 2006 Inv. № 40.2

288

ТЕРЗИЕВ / TERZIEV

Пост-урбанистични пейзажи. Толстой 1, 2003 дигитален отпечатък върху каширан плексиглас, 39.5х170 Дарение от автора 2006 Инв. № 40.3

Post-urban Landscapes. “Tolstoy 1” Residential Complex, 2003 digital print on extruded plexiglass, 39.5х170 Donated by the artist 2006 Inv. № 40.3

289

ТЕРЗИЕВ / TERZIEV

Пост-урбанистични пейзажи. Толстой 2, 2003 дигитален отпечатък върху каширан плексиглас, 39.5х170 Дарение от автора 2006 Инв. № 40.4

Post-urban Landscapes. “Tolstoy 2” Residential Complex, 2003 digital print on extruded plexiglass, 39.5х170 Donated by the artist 2006 Inv. № 40.4

290

ТЕРЗИЕВ / TERZIEV

Трофеи, 2006 печат, винил, 280х360 Дарение от автора 2007 Инв. № 58

286

Trophies, 2006 print, vinyl, 280х360 Donated by the artist 2007 Inv. № 58


291

ТЕРЗИЕВ / TERZIEV

По българската следа. 03, 2002 видео, звук, 06:57, тираж 3/5+2 Откупена 2008 Инв. № 77

292

On the BG Track. 03, 2002 video, sound, 06:57, edition 3/5+2 Purchased 2008 Inv. № 77

ТОДОРОВ. Георги Атанасов Тодоров

Роден през 1956 в Бургас. Живее в София. Завършва 1983 Английска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Художник, публицист и изследовател на българската история и православието. История авангардо-болгарская, 19891990 (?) канцеларска зелена папка с един прикачен лист, 33х20 Дарение от Диана Попова 2006 Инв. № 48

293

ТОНЕВ. Коста Тончев Тонев

Роден през 1980 в Пловдив. Живее във Виена. Завършва Живопис в НХА, София през 2004 и Академията за изящни изкуства, Виена през 2007. Работи в областта на живописта, рисунката, видеото, инсталацията. Измерения на личния комфорт, 2003 инсталация, маслени бои, платно, 2 платна 120х180, 2 платна 120х150 Дарение от автора 2006 Инв. № 36.1-4

294

Измерения на личния комфорт, 2003 инсталация, маслени бои, платно, 120х150 Дарение от автора 2006 Инв. № 36.1

Born in 1956 in the city of Bourgas, Bulgaria. Lives in Sofia. Studied at the ‘St. Kliment of Ohrid’ University of Sofia, graduated in English Literature in 1983. Artist, non-fiction author and researcher into Bulgarian history and Orthodox Christianity. Avantgarde Bulgarian History, 19891990 (?) Green plastic folder with a sheet of paper attached to it, 33х20 Donated by Diana Popova 2006 Inv. № 48

TONEV. Kosta Tonchev Tonev

Born in 1980 in the city of Plovdiv, Bulgaria. Lives in Vienna. Graduated in Painting from the NAA, Sofia in 2004, as well as from the Academy of Fine Arts, Vienna in 2007. Works in the fields of painting, drawing, video, installation. Dimesions of Personal Comfort, 2003 installation, oil, canvas, 2: 120х180, 2: 120х150 Donated by the artist 2006 Inv. № 36.1-4

ТОНЕВ / TONEV

Измерения на личния комфорт, 2003 инсталация, маслени бои, платно, 120х180 Дарение от автора 2006 Инв. № 36.2

295

TODOROV. Georgi Atanasov Todorov

Dimesions of Personal Comfort, 2003 installation, oil, canvas, 120х180 Donated by the artist 2006 Inv. № 36.2

ТОНЕВ / TONEV

Dimesions of Personal Comfort, 2003 installation, oil, canvas, 120х150 Donated by the artist 2006 Inv. № 36.1


296

ТОНЕВ / TONEV

Измерения на личния комфорт, 2003 инсталация, маслени бои, платно, 120х180 Дарение от автора 2006 Инв. № 36.4

Dimesions of Personal Comfort, 2003 installation, oil, canvas, 120х180 Donated by the artist 2006 Inv. № 36.4

297

ТОНЕВ / TONEV

Измерения на личния комфорт, 2003 инсталация, маслени бои, платно, 120х150 Дарение от автора 2006 Инв. № 36.3

Dimesions of Personal Comfort, 2003 installation, oil, canvas, 120х150 Donated by the artist 2006 Inv. № 36.3

298

ТОНЕВ / TONEV

Паметник на една лоша рисунка, 2006 ситопечат, акрил, платно, две дървени парчета, 230х200 Дарение от автора 2006 Инв. № 42 ХАДЖИМИШЕВ. Иво Михайлов Хаджимишев

Роден през 1950 в София. Живее в София. През 1975 завършва колеж по изкуствата във Великобритания, специалност фотография. От 1975 пожизнен почетен член на Кралската Фотографска Асоциация, Великобритания. Портрет на големия български балетист Асен Гаврилов, 1 март 2005 фотография, негатив, отпечатан върху хартия, 133х103 Дарение от автора 2005 Инв. № 32

HR-STAMENOV (Димитър Василев Христович)

Роден през 1981 в Пловдив. Живее в Берлин. Завършва Художествената академия в Карара, Италия: История на изкуството през 2005 и Живопис през 2007. Работи в областта на видеото, акцията, звуковата и светлинната инсталация. Мистерия, 2010 HR-Stamenov ft. Алцек Мишев видео, звук, 2:15, тираж 1/3 Дарение от автора 2010 Инв. № 91

Monument to One Bad Drawing, 2006 screen printing, acrylic, canvas, two wooden pieces, 230х200 Donated by the artist 2006 Inv. № 42

HADJIMISHEV. Ivo Mihaylov Hadjimishev

299

Born in 1950 in Sofia. Lives in Sofia. Studied Photography at an art college in Great Britain, graduating in 1975. Has been a life member of the Royal Photographic Society, Great Britain, since 1975. Portrait of the Great Bulgarian Balllet Dancer Asen Gavrilov, March 1, 2005 photograph, negative printed on paper, 133х103 Donated by the artist 2005 Inv. № 32

HR-STAMENOV (Dimitar Vassilev Hristovich)

300

Born in 1981 in the city of Plovdiv, Bulgaria. Lives in Berlin. Studied at the Academy of Fine Arts, Carrara, Italy, graduated in Art History in 2005 and Painting in 2007. Works in the fields of video, action, sound and light installation. Mystery, 2010 HR-Stamenov ft. Altsek Michev video, sound, 2:15, edition 1/3 Donated by the artist 2010 Inv. № 91


Съкращения в текста: ВТУ – Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” ИСИ-София – Институт за съвременно изкуство-София НДК – Национален дворец на културата НХУ – Национална художествена академия НХГ – Национална художествена галерия СБХ – Съюз на българските художници СГХГ – Софийска градска художествена галерия СУ – Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Съставители: д-р Мария Василева, Даниела Радева

Текст: д-р Мария Василева Превод: Катерина Попова, AGILA Translations Графично оформление: Надежда Олег Ляхова Фотографии: авторите, СГХГ Печат: Illusion&neoprint София 2011 ISBN 978-954-92735-6-4

Compilers: Dr. Maria Vassileva, Daniela Radeva

Text: Dr. Maria Vassileva Translation: Katerina Popova, AGILA Translations Graphic design: Nadezhda Oleg Lyahova Photography: artists, Sofia City Art Gallery Print: Illusion&neoprint Sofia 2011 © авторите, СГХГ © the authors, Sofia City Art Gallery

СГХГ / Sofia City Art Gallery ул. Ген. Гурко 1 /1, Gen. Gurko Street София / Sofia http://www.sghg.bg

Sofia City Art Gallery. Catalogue of the Collection of Contemporary Art  

full catalogue of the collection's holdings of works by Bulgarian contemporary artists

Sofia City Art Gallery. Catalogue of the Collection of Contemporary Art  

full catalogue of the collection's holdings of works by Bulgarian contemporary artists

Advertisement