Page 1

www.lucesdebohemia.cz

Luces de Bohemia Instituto Cervantes de Praga

Encuentros Literarios - Literární setkání


Literatura dramática española de los siglos XX y XXI Praga 7.04.2009

Lecturas dramatizadas en el marco del festival:

18h, Teatro Celetná Praga 1

www.transteatral.cz

Ramón Mª del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 1866 - Santiago de Compostela, 1936) Básník, dramatik a romanopisec španìlského modernismu. Tvùrce nové dramatické formy “esperpento”, která se snaží chápat a vidìt svìt prostøednictvím deformace reality. Ve svém díle Divinas Palabras/Zázraèná slova (1920), pøedcházejícím jeho vrcholné dílo Luces de Bohemia/Svìtla bohémy, pøedstavuje mytickou, nadèasovou a zkaženou spoleènost, ve které jako konstanty lidské bídy pøevládají lakota, nemravnost a smrt. Poeta, dramaturgo y novelista del Modernismo español. Creador del “Esperpento”: fórmula teatral que pretende captar y entender el mundo mediante la deformación de la Realidad. Divinas Palabras (1920), anterior a su obra cumbre Luces de Bohemia, presenta una sociedad mítica, atemporal y sucia, donde prevalece la avaricia, la lujuria y la muerte como constantes en la miseria humana. Zázraèná Slova (Dùm Gailových. V kuchyni podlaha z hlíny, pøíkrov z hlinìných tašek- doutná olejový knot lampy a slepice se popelí pod tmavým kamenem vedle krbu. Za rákosovým závìsem si Simoniña pøetahuje obleèení pøes hlavu, spouští suknici a pøipravuje se k spánku. Kostelník sestupuje z podkroví, bosý a pøikrytý starou kutnou. V jedné ruce drží èerný øeznický nùž a v druhé džbán. Sedne si na okraj kamene u krbu a mluví ke svému stínu.) PEDRO GAILO: Musím pomstít svou èest! Já mám o ni dbát! Žena je prokletím muže! Ave María; i v písmu svatém se tak praví! V ženì se svíjí had! A jak se svíjí! Had se sedmi hlavami!. SIMONIÑA: Co je to za nepoøádek, otèe! Jdìte spát!. PEDRO GAILO: Poslušnost je být zticha. SIMONIÑA: Dnes jste pøebral. Jdìte spát, opilèe!. PEDRO GAILO: Musím obtáhnout ostøí nože. SIMONIÑA: Opilèe!. PEDRO GAILO: Budu pracovat celou

noc!...Abych pomstil svoji èest! Abych se o ni postaral! Už se ostøí! Mým osudem je zatracení! Simoniño, zùstaneš bez otce a matky! Uvažuj! Podívej, jak se nùž ostøí! Záøí jako blesk! A ty jsi tak nevinná, co si poènes v tomto slzavém údolí? Ach, Simoniño, zákon cti tì zbaví otce!. SIMONIÑA: Tyhle zatracené nápady máte z koøalky!. PEDRO GAILO: Zùstaneš bez otce! Tímhle nožem musím uøíznout hlavu té strašné nièemnici, popadnu ji za copy a pùjdu s ní pøed pana nejvyššího sudího: Vaše Jasnosti, pøikažte, a mì seberou. Tohle je hlava mé zákonité manželky. Se zøetelem na svou èest, uøíznul jsem ji úplnì celou. Vaše Jasnost bude mít ve svých spisech zanesený trest, jaký si zasloužím. SIMONIÑA: Mlète, tatíèku, krev mi stydne! Popletli vám hlavu tìmi povìstmi! Ach, jsou to èerné duše!. PEDRO GAILO: Žena, která se odtrhne od manžela, co zaslouží? A špatné pøíklady, co zaslouží? Nùž! Nùž! Nùž!.


SIMONIÑA: Otèe, nerozpalujte se zlými myšlenkami!. PEDRO GAILO: Tak jest psáno! Ženo, zaplatíš své zhanobení uøíznutou hlavou!...Ty zùstaneš sirotkem, a zasloužíš si to, rebelantko. Vùbec mì tvá siroba nebolí. A do díla! Podívej, jak nùž svítí!. SIMONIÑA: Lotøe! Vy nejste mùj otec. Ve vás se zhlédnul démon. Tøikrát lotøe! Jaká je ta veliká vina mojí matky? Kde je vidìt?. PEDRO GAILO: Její vinu ty neuvidíš! Slidíš za ní, a neuvidíš! Vidíš vítr, který zvedá tašky na støeše? Tvá matka je odsouzena k smrti!. SIMONIÑA: Ach, mùj tatíèku, poèkejme, až ji bùh povolá! Nepokrývejte si ruce krví. Budete je mít pøed oèima neèisté navždy! A kdo øíká, že se matka nevrátí?. PEDRO GAILO: Ovce, která se zabìhne, volá po zaøíznutí! Neplet' se do toho, Simoniño. Odstup! Nech mì, at' tu špatnou ženskou popadnu za copy! Potáhnu ji napøíè kuchyní! Øvi, zatracená cizoložnice! Nes kámen mezi zuby jako vepøi. SIMONIÑA: Mírnìte se, tatíèku. Dejte si doušek a jdìte spát. PEDRO GAILO: Mlè, rebelantko! Proès jí otevøela dveøe, aby zmizela? Mìla být zavøená u krbu a nikdo by o ní nevìdìl… SIMONIÑA: To by musela být ještì ve vìtším brlohu. A ted' si dejte doušek, at' seberete sílu. (V košili s nahými rameny bere konvici a zvedá ji k ústùm pijáka, který zavøe oèi a udìlá odmítavé gesto) PEDRO GAILO: Pij první, Simoniño. SIMONIÑA: Je to anýzovka!. PEDRO GAILO: Pij ty a mnì nech jen kapku. Žena se odtrhla od krbu!. SIMONIÑA: Dopijte zbytek a zažeòte zlé myšlenky. PEDRO GAILO: Žena je povinována muži a muž ženì. Oba užívají svých tìl podle nejsvìtìjší svátosti. SIMONIÑA: Jestli chcete ženu, musíte ji najít, nejste ještì tak starý ani slabý. Ale stýkejte se venku mimo dùm, protože jiná paní sem nevkroèí. PEDRO GAILO: A když mì v noci pokouší nepøítel? A to je velký svùdce. Velký svùdce, Simoniño!. SIMONIÑA: Zažeòte ho po latinsku. PEDRO GAILO: A když mì nutí zhøesit s tebou?. SIMONIÑA: Pryè, démone!.

PEDRO GAILO: Zahal si ramena, nebot' høích ve mnì vzrùstá. SIMONIÑA: Pijte a jdìte spát. PEDRO GAILO: Jaké máš boubelaté nohy, Simoniño!. SIMONIÑA: Když jsem celá kulatá, tak nemùžu mít nohy hubené. PEDRO GAILO: A jsi bílá!. SIMONIÑA: Nedívejte se, kam nemusíte. PEDRO GAILO: Sundej si spodnièku a znièíme tenhle brloh. SIMONIÑA: Zase zaèínáte s tím tøeštìním?. PEDRO GAILO: Pukne mi hlava!. SIMONIÑA: Jdìte do postele. PEDRO GAILO: Do èí postele, má milá? Jestli nebudeš v posteli se mnou, nepùjdu. SIMONIÑA: Tak dejte pryè ten nùž. Vždyt' by to bylo k smíchu, uložit se spolu!. PEDRO GAILO: Zkusme si to. SIMONIÑA: Už nechcete nikomu uøíznout krk?. PEDRO GAILO: Sklapni zobák!. SIMONIÑA: Postavte se na nohy a neštípejte mì do, lýtek. PEDRO GAILO: Máš øíz!. Pøeložila / Traducción: Ivana Vadlejchová © DILIA PRAHA

Divinas Palabras ( La casa de los Gailos. En la cocina, terreña y a teja vana, ahuma el pabilo sainoso del candil, y las gallinas se acogen bajo la piedra morna de las llares. SIMONIÑA, dando cabezones tras un cañizo, soltábase los refajos para dormir, y el sacristán bajaba del sobrado, descalzo y cubierto con una sotana vieja. En una mano trae negro cuchillo carnicero, y en la otra un pichel. Hablando con su sombra se sienta a canto de la piedra larera.) PEDRO GAILO: ¡He de vengar mi honra! ¡Me cumple procurar por ella! ¡Es la mujer la perdición del hombre! ¡Ave María; si así no fuera, quedaban por cumplir las Escrituras! ¡De la mujer se revira la serpiente! ¡Vaya si se revira! ¡La serpiente de las siete cabezas! SIMONIÑA: ¿Qué barulla mi padre? ¡Ande a dormir! PEDRO GAILO: Callar la boca es obediencia. SIMONIÑA: Hoy achicó fuera de ley. ¡Ande a dormir, borrachón! PEDRO GAILO: Tengo que sacar filo al cuchillo. SIMONIÑA: ¡Borrachón! PEDRO GAILO: ¡Toda la noche a la faena!...


¡Para vengar mi honra! ¡Para procurar por ella! ¡Ya va dando los filos! ¡Es mi suerte que me pierda! ¡Sin padre y sin madre te vas a encontrar, Simoniña! ¡Considera! ¡Mira cómo el cuchillo da los filos! ¡Tiene lumbres de centellón! Y tú, tan nueva, ¿qué harás en este valle de lágrimas? ¡Ay Simoniña, el fuero de honra sin padre te deja! SIMONIÑA: ¡Condenada tema diole la aguardiente! PEDRO GAILO: ¡Sin padre te quedas! Con este cuchillo he de cortar la cabeza de la gran descastada, y con ella suspendida por los pericos iré a la presencia del Señor Alcalde Mayor: Usía ilustrísima mandará que me prendan. Esta cabeza es la de mi legítima esposa. Mirando por mi honra se la rebané toda entera. Usía ilustrísima tendrá puesto en sus textos el castigo que merezco. SIMONIÑA: ¡Calle, mi padre, que toda la sangre se me hiela! ¡Levantáronle la cabeza con cuentos! ¡Ay, qué almas tan negras! PEDRO GAILO: La mujer que se desgarra del marido, ¿qué pide? Y los malos ejemplos, ¿qué piden? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! SIMONIÑA: ¡No se encienda en malos pensamientos, mi padre! PEDRO GAILO: ¡Está escrito! ¡Mujer, pagarás tu vilipendio con la cabeza rebanada!... Te quedas huérfana, y lo mereces por rebelde. No me da ningún dolor de tu orfandad. Pues a lo mío. ¡Mira cómo el cuchillo reluce! SIMONIÑA: ¡Arrenegado! Usted no es mi padre. El Demonio revistióse en su forma. ¡Tres veces arrenegado! ¿Qué gran culpa es la de mi madre? ¿Dónde se manifiesta? PEDRO GAILO: ¡Su culpa tú no la ves! ¡Cacheas por ella, y no la ves! ¿Y ves el viento que levanta las tejas? ¡Tu madre tiene sentencia de muerte! SIMONIÑA: ¡Ay mi padrecito, esperemos que Dios se la mande! Usted no se cubra las manos de sangre. ¡Mire que habrá de verlas siempre manchadas! ¿Y quién nos dice que mi madre no volverá? PEDRO GAILO: ¡Oveja que descarría, clamará en cortaduría! No te pongas de por medio, Simoniña. ¡Desapártate! ¡Déjame que prenda de los pericos a esa mala mujer! ¡He de arrastrarla por la cocina! ¡Berrea, gran adúltera! Llevarás una piedra entre los dientes, como los puercos. SIMONIÑA: Repórtese mi padrecito. Beba

otra copa y duérmase. PEDRO GAILO: ¡Calla, rebelde! ¿Por qué abriste la puerta para que se esvaneciese? Enterrada al pie del hogar, nunca descubierta sería... SIMONIÑA: Ha de ser una cueva bien honda, y ahora le cumple tomar ánimos con un trago. (En camisa, descubiertos los hombros toma el pichel del aguardiente y lo levanta sobre la boca del borracho, que lo aparta con una mano y cierra los ojos.) PEDRO GAILO: Bebe tú primero, Simoniña. SIMONIÑA: ¡Es anisado! PEDRO GAILO: Bebe tú y déjame una gota. ¡La mujer se desgarra de su casa! SIMONIÑA: Apure lo que resta, y espante los malos pensamientos. PEDRO GAILO: La mujer se debe al marido, y el marido a la mujer. Los dos usan de sus cuerpos por el Santo Sacramento. SIMONIÑA: Si quiere mujer ha de hallarla, que no es tan viejo ni tan cativo. Usted busque el amigarse fuera de casa, que otra a gobernar, aquí no entra. PEDRO GAILO: ¿Y si de noche el enemigo me solivianta, que es muy tentador? ¡Muy tentador, Simoniña! SIMONIÑA: Con latines lo espanta. PEDRO GAILO: ¿Si me llama a pecar contigo? SIMONIÑA: ¡Demonio fuera! PEDRO GAILO: Cúbrete los hombros, que el pecado está en mí revestido. SIMONIÑA: Beba y duérmase. PEDRO GAILO: ¡Qué piernas redondas tienes, Simoniña! SIMONIÑA: Si toda yo soy repolluda, no había de tener flacas las piernas. PEDRO GAILO: ¡Y eres blanca! SIMONIÑA: No mire lo que no debe. PEDRO GAILO: Vístete un refajo, y vamos a minar la cueva. SIMONIÑA: ¿Otra vez vuelve con el mismo delirio? PEDRO GAILO: ¡Me parte la cabeza! SIMONIÑA: Ande para la cama. PEDRO GAILO: ¿Para qué cama, venturosa? Si no has de estar conmigo en la cama no voy a ella. SIMONIÑA: Pues deje el cuchillo. ¡Era buena burla acostarnos los dos! PEDRO GAILO: Vamos a jugársela. SIMONIÑA: ¿Ya no piensa en rebanar ningún pescuezo?


PEDRO GAILO: Calla la boca. SIMONIÑA: Póngase en pie, y no me pellizque las piernas.

PEDRO GAILO: ¡Eres canela!

Federico García Lorca (Granada, 1898-1936)

Básník, dramatik a prozaik, jeden z hlavních pøedstavitelù Generace 27. Zastøelen fašisty po vypuknutí španìlské obèanské války kvùli svým politickým tendencím a otevøené homosexualitì. El Público/Publikum (1929-1930), témìø surrealistické dílo, se zabývá spoleèenskou pøetváøkou a obhajuje autentiènost divadla a svobodného individua pøed jakýmkoli nátlakem. Poeta, dramaturgo y prosista español adscrito a la denominada Generación del 27. Murió ejecutado tras el estallido de la Guerra Civil española por sus tendencias políticas y su abierta homosexualidad. El Público (1929-1930), obra que roza el surrealismo, cuestiona las máscaras sociales y defiende la autenticidad del teatro y del individuo libre de toda represión. Publikum (Jedna postava, úplnì pokrytá èervenými listy vinné révy, sedí na hlavici sloupu a hraje na flétnu. Další postava, pokrytá zlatými rolnièkami, tanèí uprostøed jevištì) POSTAVA ROLNIÈKY: Kdybych se promìnil v mrak? POSTAVA VINNÉ RÉVY: Já bych se promìnil v oko POSTAVA ROLNIÈKY: Kdybych se promìnil v hovínko? POSTAVA VINNÉ RÉVY: Já bych se promìnil v mouchu POSTAVA ROLNIÈKY: Kdybych se promìnil v jablko? POSTAVA VINNÉ RÉVY: Já bych se promìnil v polibek POSTAVA ROLNIÈKY: Kdybych se promìnil v òadro? POSTAVA VINNÉ RÉVY: Já bych se promìnil v bílou pøikrývku HLAS: (sarkasticky) Bravo! POSTAVA ROLNIÈKY: A kdybych se promìnil v mìsíèní rybu? POSTAVA VINNÉ RÉVY: Já bych se promìnil v nùž POSTAVA ROLNIÈKY: (pøestane tanèit) Ale proè? Proè mì trápíš? Proè, když mì máš rád, nejdeš se mnou tam, kam tì chci vzít? Kdybych se promìnil v mìsíèní rybu, ty by ses promìnil v moøskou vlnu nebo vodní øasu a, jestli chceš nìco velmi vzdáleného, protože se zdráháš mì políbit, promìnil by ses v mìsíc v

úplòku, ale v nùž? Pùsobí ti potìšení pøerušovat mùj tanec. Ale tanec, to je jediný zpùsob, jak tì mùžu milovat. POSTAVA VINNÉ RÉVY: Když obcházíš lùžko a vìci v domì, chodím za tebou, ale nepùjdu za tebou tam, kam mì chceš pøi své prozíravosti vzít. Kdyby ses promìnil v mìsíèní rybu, rozøízl bych tì nožem, protože jsem muž, ano, protože nejsem nic víc než muž, mužnìjší než Adam, a chci, abys ty byl ještì mužnìjší než já. Takový muž, aby bylo ticho ve vìtvích, až pùjdeš kolem. Ale ty nejsi muž. Kdybych nemìl tuhle flétnu, utekl bys na mìsíc, na mìsíc pokrytý krajkovými kapesníèky a kapkami ženské krve. POSTAVA ROLNIÈKY: (bázlivì) A kdybych se promìnil v mravence? POSTAVA VINNÉ RÉVY: (energicky) Já bych se promìnil v zem POSTAVA ROLNIÈKY: (silnìji) A kdybych se promìnil v zem? POSTAVA VINNÉ RÉVY: (slabìji) Já bych se promìnil ve vodu POSTAVA ROLNIÈKY: (zvuènì) A kdybych se promìnil ve vodu? POSTAVA VINNÉ RÉVY: (ochable) Já bych se promìnil v mìsíèní rybu POSTAVA ROLNIÈKY: (rozechvìle) A kdybych se promìnil v mìsíèní rybu? POSTAVA VINNÉ RÉVY: (se zvedá) Já bych se promìnil v nùž. V nùž ostøený ètyøi dlouhá jara. Pøeložil / Traducción: Jiøí Kasl © DILIA PRAHA


El Público (Una Figura, cubierta totalmente de Pámpanos rojos, toca una flauta sentada sobre un capitel. Otra Figura, cubierta de Cascabeles dorados, danza en el centro de la escena.) FIGURA DE CASCABELES: ¿Si yo me convirtiera en nube? FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en ojo. FIGURA DE CASCABELES: ¿Si yo me convirtiera en caca? FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en mosca. FIGURA DE CASCABELES: ¿Si yo me convirtiera en manzana? FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en beso. FIGURA DE CASCABELES: ¿Si yo me convirtiera en pecho? FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en sábana blanca. VOZ: (Sarcástica.) ¡Bravo! FIGURA DE CASCABELES: ¿Y si yo me convirtiera en pez luna? FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en cuchillo. FIGURA DE CASCABELES: (Dejando de danzar.) Pero ¿por qué?, ¿por qué me atormentas? ¿Cómo no vienes conmigo, si me amas, hasta donde yo te lleve? Si yo me convirtiera en pez luna, tú te convertirías en ola de mar, o en alga, y si quieres algo muy lejano, porque no desees besarme, tú te convertirías en luna llena, ¡pero en cuchillo! Te gozas en interrumpir mi danza. Y danzando es la única manera que tengo de amarte.

FIGURA DE PÁMPANOS: Cuando rondas el lecho y los objetos de la casa te sigo, pero no te sigo a los sitios adonde tú, lleno de sagacidad, pretendes llevarme. Si tú te convirtieras en pez luna, yo te abriría con un cuchillo, porque soy un hombre, porque no soy nada más que eso, un hombre, más hombre que Adán, y quiero que tú seas aún más hombre que yo. Tan hombre que no haya ruido en las ramas cuando tú pases. Pero tú no eres un hombre. Si yo no tuviera esta flauta, te escaparías a la luna, a la luna cubierta de pañolitos de encaje y gotas de sangre de mujer. FIGURA DE CASCABELES: (Tímidamente.) ¿Y si yo me convirtiera en hormiga? FIGURA DE PÁMPANOS: (Enérgico.) Yo me convertiría en tierra. FIGURA DE CASCABELES: (Más fuerte.) ¿Y si yo me convirtiera en tierra? FIGURA DE PÁMPANOS: (Más débil.) Yo me convertiría en agua. FIGURA DE CASCABELES: (Vibrante.) ¿Y si yo me convirtiera en agua? FIGURA DE PÁMPANOS: (Desfallecido.) Yo me convertiría en pez luna. FIGURA DE CASCABELES: (Tembloroso.) ¿Y si yo me convirtiera en pez luna? FIGURA DE PÁMPANOS: (Levantándose.) Yo me convertiría en cuchillo. En un cuchillo afilado durante cuatro largas primaveras.


Miguel Mihura (Madrid 1905-1977)

Dramatik, novináø a hlavní postava souèasného španìlského humoristického divadla. Jeho díla se snaží odprostit od pøedešlého m욝áckého dramatu a prosadit dùležitost nových hodnot. Tres sombreros de copa/Tøi cylindry (1932) užívá humor pøedjímající prvky absurdního divadla a hájí pøedstavivost èlovìka i pøes nepøekonatelné spoleèenské konvence. Dramaturgo, periodista y primera figura del teatro humorístico contemporáneo español. Sus obras intentan romper con el teatro burgués anterior y divulgar la importancia de nuevos valores. Tres sombreros de copa (1932) hace uso de un humor que anticipa el teatro del Absurdo, y defiende la capacidad imaginativa del ser humano a pesar de los insalvables convencionalismos sociales. Tres sombreros de copa (…entra Paula, una maravillosa muchacha rubia, de dieciocho años que, sin reparar en Dionisio, vuelve a cerrar de un golpe [la puerta] y, de cara a la puerta cerrada, habla con quien se supone que ha quedado dentro. Dionisio, que la ve reflejada en el espejo, muy azorado, no cambia de actitud). PAULA: ¡Idiota! BUBY: (Dentro) ¡Abre! PAULA: ¡No! BUBY: ¡Abre! PAULA: ¡No! BUBY: ¡Que abras! PAULA: ¡Que no! BUBY: (Todo muy rápido) ¡Imbécil! PAULA: ¡Majadero! BUBY:¡Estúpida! PAULA: ¡Cretino! BUBY: ¡Abre! PAULA: ¡No! BUBY: ¡Que abras! PAULA: ¡Que no! BUBY: ¿No? PAULA: ¡No! BUBY: Está bien PAULA: Pues está bien. (Y se vuelve. Y al volverse, ve a Dionisio) ¡Oh, perdón! Creí que no había nadie… DIONISIO: (En su misma actitud frente al espejo) Sí… PAULA: Me apoyé en la puerta y se abrió….Debía estar sin encajar del todo….Y sin llave… DIONISIO: (Azoradísimo) Sí… PAULA: Por eso entré… DIONISIO: Sí… PAULA: Yo no sabía… DIONISIO: No…

PAULA: Estaba riñendo con mi novio. DIONISIO: Sí… PAULA: Es un idiota… DIONISIO: Sí… PAULA:¿Acaso le han molestado nuestros gritos? DIONISIO: No… PAULA: Es un grosero…. BUBY: (Dentro) ¡Abre! PAULA:¡No! (A Dionisio) Es muy feo y muy tonto…Yo no le quiero…Le estoy haciendo rabiar…Me divierte mucho hacerle rabiar…Y no le pienso abrir…Que se fastidie ahí dentro… (Para la puerta) Anda, anda, fastídiate… BUBY: (Golpeando) ¡Abre! PAULA: (El mismo juego) ¡No!...Claro que, ahora que me fijo, le he asaltado a usted la habitación. Perdóneme. Me voy. Adiós. DIONISIO: (Volviéndose y quedando ya frente a ella) Adiós, buenas noches. PAULA: (Al notar su extraña actitud con los sombreros, que le hacen parecer un malabarista) ¿Es usted también artista? DIONISIO: Mucho. PAULA: Como nosotros. Yo soy bailarina. Trabajo en el ballet de Buby Barton. Debutamos mañana en el Nuevo Music-Hall ¿Acaso usted también debuta mañana en el nuevo Music-Hall? Aún no he visto los programas ¿Cómo se llama usted? DIONISIO: Dionisio Somoza Buscarini. PAULA: No. Digo su nombre en el teatro. DIONISIO:¡Ah! ¡Mi nombre en el teatro! ¡Pues como todo el mundo!... PAULA: ¿Cómo? DIONISIO: Antonini. PAULA:¿Antonini? DIONISIO: Sí, Antonini. Es muy fácil.


Antonini. Con dos enes… PAULA: No recuerdo. ¿Hace usted malabares? BUBY: (Dentro) ¡Abre! PAULA: ¡No! (Se dirige a Dionisio) ¿Ensayaba usted? DIONISIO: Sí. Ensayaba. PAULA:¿Hace usted solo el número? DIONISIO: Sí. Claro. Yo hago solo el número. Como mis papás se murieron, pues claro… PAULA:¿Sus padres también eran artistas? DIONISIO: Sí. Claro. Mi padre era comandante de Infantería. Digo, no… PAULA: ¿Era militar? DIONISIO: Sí. Era militar. Pero muy poco. Casi nada. Cuando se aburría solamente. Lo que más hacía era tragarse el sable. Le gustaba mucho tragarse su sable. Pero claro, eso les gusta a todos… PAULA: Es verdad…Eso les gusta a todos… ¿Entonces, todos, en su familia, han sido artistas de circo? DIONISIO: Sí. Todos. Menos la abuelita. Como estaba tan vieja no servía. Se caía siempre del caballo…Y todo el día se pasaban los dos discutiendo… PAULA: ¿El caballo y la abuelita?

DIONISIO: Sí. Los dos tenían un genio terrible…pero el caballo decía muchas más picardías… PAULA: Nosotras somos cinco. Cinco girls. Vamos con Buby Barton hace ya un año. Y también con nosotros viene madame Olga, la mujer de las barbas. Su número gusta mucho. Hemos llegado esta tarde para debutar mañana. Los demás, después de cenar, se han quedado en el café que hay abajo…Esta población es tan triste…No hay adónde ir y llueve siempre…Y a mí el plan del café me aburre…Yo no soy una muchacha como las demás…Y me subí a mi cuarto para tocar un poco mi gramófono…Yo adoro la música de los gramófonos…Pero detrás subió mi novio, con una botella de licor, y me quiso hacer beber, porque él bebe siempre…Y he reñido por eso…y por otra cosa, ¿sabe? No me gusta que él beba tanto… DIONISIO: Hace mucho daño para el hígado…Un señor que yo conocía… BUBY: (Dentro) ¡Abre! PAULA:¡No! ¡Y no le abro! Ahora me voy a sentar para que se fastidie. (Se sienta en la cama) ¿No le molestaré? DIONISIO: Yo creo que no.

Antonio Buero-Vallejo (Guadalajara, 1916- Madrid, 2000)

Španìlský dramatik a od roku 1971 èlen Španìlské královské akademie (R.A.E.). Úèastnil se španìlské obèanské války na stranì republikánù a v roce 1939 byl uvìznìn kvùli vstoupení do komunistické strany. Od roku 1946 (již po propuštìní z vìzení) se jeho dramatická tvorba vyznaèuje støídavì spoleèenskou kritikou a symbolismem. Historia de una escalera/Pøíbìh jednoho schodištì (1949) popisuje stav pováleèné spoleènosti, nedostatek vlastní vùle jedince a tragickou nemožnost zmìny. Dramaturgo español y miembro de la R.A.E. desde 1971. Participó en la Guerra Civil con el bando republicano y fue encarcelado en 1939 por su adhesión al Partido Comunista. A partir de 1946, ya fuera de prisión, su obra dramática cultiva la crítica social y el simbolismo alternativamente. Historia de una escalera (1949) describe la situación social de posguerra, la falta de voluntad del individuo y la trágica incapacidad de cambio. Pøíbìh jednoho schodištì

(Fernando zaèíná beze spìchu sestupovat) Nìco ti pøeletìlo pøes nos, viï? (Vytahuje

URBANO: Tìbùh! Co tady dìláš? FERNANDO: Tìbùh, Urbano. Co bych dìlal? URBANO: Jseš òákej naštvanej. FERNANDO: Nemìj péèi. URBANO: Nepudem do zapadáèku?

pouzdro na cigarety) Mùžeš mi to prozradit? FERNANDO: (k nìmu došel) Houby. Všecko

(Ukazuje za sebe k oknu) Zvu tì na cigáro. (Èeká) Tak polez!

pøi starém. ..(Opøou se o zeï "zapadáèku" a chystají se že si zapálí) Mám toho všeho plné zuby! URBANO: (se smíchem) Tohle

znám


nazpamì. Já myslel, že ti nìco nevyšlo. FERNANDO: Tobì se to smìje. Ale já ti prohlašuju, že už mi pøestává být jasné jak to dál vydržet. (Krátce se odmlèí) Ale co bych ti vykládal! A u vás ve fabrice? Nìco nového? URBANO: Plno vìcí! Od posledná stávky kovákù se lidi do odborù jen hrnou. Jsme zvìdavi, kdy si z nás vemou pøíklad páni pøíruèí. FERNANDO: Tyhle záležitosti jsou mi volný. URBANO: Protože seš trouba. Nevím, proè potom ležíš vìène v knihách, FERNANDO: A mùžeš mi laskavì øíct, co vám nakonec z tìchle voblbovaèek kyne? URBANO: Ses chudák, Fernando. A nejhorší, že o tom ani nevíš. Chudým lidem, jako jsme my, se nikdy nepodaøí zaøídit si lepší život, když si jeden druhýmu nepomùžou. A na to prave jsou odbory. Solidarita! To je nase heslo. A bylo by i tvý, kdyby sis uvìdomil, že sám nejsi nic než kulový... Jenže ty si holt o sobe myslíš, že jsi kdovíjaká šlechta!... FERNANDO: Jdi do pytle! Jediné, co mì zajímá – dostat se nahoru. Chápeš? Nahoru!! Vybøednout uz jednou z té špinavé bídy, v které se plácáme. URBANO: A ostatní a veme èert! FERNANDO: Co já mám co spoleèného s ostatníma? Žadný nehne pro druhého ani prstem. A vy se ženete do odboru, protože nemáte dost rozhodnosti, abyste prorazili každý na vlastní pìst. Jenže tohle není mùj styl. Ja vím, že se mùžu dostat nahoru a taky se dostanu. A sám! URBANO: Dovol, abych se zasmál... FERNANDO: (stejným tónem) Jen si posluž. URBANO: (se pousmìje) Koukej, ty vejtaho, abys prorazil sám, jak povídáš, to bys musel dennì makat v krámì deset hodin; a ne se ulejvat jako tøeba dneska. FERNANDO: Jak to víš? URBANO: Mì nevoblafneš, chytráku! A nech mì domluvit. To by ses nemoh takhle flákat a smolit veršíèky nebo myslet na pitominky; shánìl bys melouchy, aby sis polepšil a chodil bys chrápat ve tøi ráno celej spokojenej, žes ušetøil na spaní i na prachách, Ponìvadž šetøit bys musel, secsakramentsky šetøit; Škudlit na žrádle, na ošacení, na cigárách... A až bys to takhle táhnul hromadu let, vyzkoušel

všecky možné klièky a háèky, tak by ses nakonec pøistihl, jak škemráš o jakoukoli mizernou rachotu, jenom abys nechcíp hlady... Ty pro takovej život nejsi stavenej. FERNANDO: Však uvidíme! Hned zítra. URBANO: (mu se smíchem skoèí do øeci) Vždycky až zítra! Mañana! Mañana! Proè jsi nezaèal vèera? Proè ne pøed mìsícem? (Krátce se odmlèí) Protože nemùžeš. Protože seš fantasta. A líná kùže k tomu! (Fernando, vzteky pobledlý, upøenì na nìho hledí a snaží se ovládnout. Má se k odchodu) Pøeložili / Traducción: Jan a/y Jana Makariusovi © DILIA PRAHA

Historia de una escalera URBANO: ¡Hola! ¿Qué haces ahí? FERNANDO: Hola, Urbano. Nada. URBANO: Tienes cara de enfado. FERNANDO: No es nada. URBANO: Baja al «casinillo». (Señalando el hueco de la ventana.) Te invito a un cigarro. (Pausa.) ¡Baja, hombre! (FERNANDO empieza a bajar sin prisa.) Algo te pasa. (Sacando la petaca.) ¿No se puede saber? FERNANDO: (Que ha llegado.) Nada, lo de siempre... (Se recuestan en la pared del «casinillo». Mientras hacen los pitillos.) ¡Que estoy harto de todo esto! URBANO:(Riendo.) Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo. FERNANDO: Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa.) En fin, ¡para qué hablar! ¿Qué hay por tu fábrica? URBANO:¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los dependientes. FERNANDO: No me interesan esas cosas. URBANO: Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura. FERNANDO: ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos? URBANO: Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la


tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués! FERNANDO: No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta sordidez en que vivimos. URBANO: Y a los demás que los parta un rayo. FERNANDO: ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. URBANO: ¿Se puede uno reír? FERNANDO: Haz lo que te de la gana. URBANO: (Sonriendo.) Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días diez horas en la papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy... FERNANDO :¿Cómo lo sabes? URBANO: ¡Porque lo dice tu cara, simple! Y

déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar en las musarañas; buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana contento de ahorrar sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de la comida, del vestido, del tabaco... Y cuando llevases un montón de años haciendo eso, y ensayando negocios y buscando caminos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de hambre... No tienes tú madera para esa vida. FERNANDO: Ya lo veremos. Desde mañana misma... URBANO: (Riendo.) Siempre es desde mañana, ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o desde hace un mes? (Breve pausa.) Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un gandul! (FERNANDO le mira lívido, conteniéndose, y hace un movimiento para marcharse.)

Fernando Arrabal (Melilla, 1932)

Španìlský spisovatel, filmaø a malíø mnohostranného a nepøedvídatelného charakteru. V roce 1955 sám odchází do Francie, jeho dramatická tvorba kombinuje surrealismus, dadaismus, revoluèní socialismus, obøadní drama a náboženskou metaforu. Pic-Nic/Piknik (1952), dílo, které je plodem dramatikova kontaktu s posledními díly evropského absurdního divadla, humornì a chápavì vykresluje zbyteènost války. Escritor, cineasta y pintor español de carácter polifacético e imprevisible. Desterrado a Francia desde 1955, su obra teatral combina el surrealismo, el dadaísmo, el revolucionarismo social, el teatro ceremonial y la metáfora religiosa. Pic-Nic (1952), fruto del contacto del dramaturgo con las últimas obras del Absurdo europeo, retrata con humor e inteligencia la inutilidad de la guerra. Pic-Nic

(…Suena el timbre del teléfono de campaña que Zapo tiene a su lado) ZAPO: Diga…Diga…A sus órdenes mi capitán…En efecto, soy el centinela de la cota 47…Sin novedad, mi capitán….Perdone, mi capitán, ¿cuándo comienza otra vez la batalla?...Y las bombas ¿cuándo las tiro?... ¿Pero, por fin, hacia dónde las tiro, hacia atrás o hacia adelante?...No se ponga usted así conmigo. No lo digo para molestarle…Capitán, me encuentro muy solo.

¿No podría enviarme un compañero?...Aunque sea la cabra… (El capitán le riñe) A sus órdenes…A sus órdenes, mi capitán. (Zapo cuelga el teléfono. Refunfuña). (Silencio. Entra en escena el matrimonio Tepán con cestas, como si vinieran a pasar un día en el campo. Se dirigen a su hijo, Zapo, que, de espaldas y escondido entre los sacos, no ve lo que pasa) SR. TEPÁN: (Ceremoniosamente) Hijo, levántate y besa en la frente a tu madre. (Zapo, aliviado y sorprendido, se levanta y besa en la frente a su madre con mucho respeto. Quiere


hablar. Su padre le interrumpe) Y ahora, bésame a mí. (Lo besa en la frente). ZAPO: Pero papaítos, ¿cómo os habéis atrevido a venir aquí con lo peligroso que es? Iros inmediatamente. SR. TEPÁN: ¿Acaso quieres dar a tu padre una lección de guerras y peligros? Esto para mí es un pasatiempo. Cuántas veces, sin ir más lejos, he bajado del metro en marcha. SRA. TEPÁN: Hemos pensado que te aburrirías, por eso te hemos venido a ver. Tanta guerra te tiene que aburrir. ZAPO: Eso depende. SR. TEPÁN: Muy bien sé yo lo que pasa. Al principio la cosa de la novedad gusta. Eso de matar y tirar bombas y de llevar casco, que hace tan elegante, resulta agradable, pero terminará por fastidiarte. En mi tiempo hubiera pasado otra cosa. Las guerras eran mucho más variadas, tenían color. Y, sobre todo, había caballos, muchos caballos. Daba gusto: que el capitán decía “al ataque”, ya estábamos allí todos con el caballo y el traje de color rojo. Eso era bonito. Y luego, unas galopadas con la espada en la mano y ya estábamos frente al enemigo, que también estaba a la altura de las circunstancias, con sus caballos –los caballos nunca faltaban, muchos caballos y muy gorditos- y sus botas de charol y sus trajes verdes. SRA. TEPÁN: No, no eran verdes los trajes del enemigo, eran azules. Lo recuerdo muy bien, eran azules. SR. TEPÁN: Te digo que eran verdes. SRA. TEPÁN: No, te repito que eran azules. Cuántas veces, de niñas, nos asomábamos al balcón para ver batallas y yo le decía al vecinito: “Te apuesto una chocolatina a que ganan los azules”. Y los azules eran nuestros enemigos.

SR. TEPÁN: Bueno, para ti la perra gorda. SRA. TEPÁN: Yo siempre he sido muy aficionada a las batallas. Cuando niña, siempre decía que sería, de mayor, coronel de caballería. Mi mamá se opuso, ya conoces sus ideas anticuadas. SR. TEPÁN: Tu madre siempre tan burra. ZAPO: Perdonadme. Os tenéis que marchar. Está prohibido venir a la guerra si no se es soldado. SR. TEPÁN: A mí me importa un pito. Nosotros no venimos al frente para hacer la guerra. Sólo queremos pasar un día de campo contigo, aprovechando que es domingo. SRA. TEPÁN: Precisamente he preparado una comida muy buena. He hecho una tortilla de patatas que tanto te gusta, unos bocadillos de jamón, vino tinto, ensalada y pasteles. ZAPO: Bueno, lo que queráis, pero si viene el capitán, yo diré que no sabía nada. Menudo se va a poner. Con lo que le molesta eso de que haya visitas en la guerra. Él nos repite siempre: “en la guerra, disciplina y bombas, pero nada de visitas”. SR. TEPÁN: No te preocupes, ya le diré yo un par de cosas a ese capitán. ZAPO:¿Y si comienza otra vez la batalla? SR. TEPÁN:¿Te piensas que me voy a asustar? En peores me he visto. Y si aún fuera como antes, cuando había batallas con caballos gordos. Los tiempos ha cambiado, ¿comprendes? (Pausa) Hemos venido en motocicleta. Nadie nos ha dicho nada. ZAPO: Supondrían que erais los árbitros. SR. TEPÁN: Lo malo fue que, como había tantos tanques y jeeps, resultaba muy difícil avanzar. SRA. TEPÁN: Y luego, al final, acuérdate aquel cañón que hizo un embotellaje. SR. TEPÁN: De las guerras, es bien sabido, se puede esperar todo.


José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940)

Španìlský dramatik, dramaturg a divadelní režisér. Se svojí spoleèností “Teatro Fronterizo/Hranièní divadlo” se od roku 1977 zabývá otázkami teatrality, kombinace divadla s jinými druhy umìní a propojování souèasného a klasického. ¡Ay, Carmela!/ Ay, Carmela! (1987) nahlíží na španìlskou obèanskou válku a divadelní svìt zcizenì a s odstupem. Dramaturgo, dramaturgista y director de teatro español. Desde 1977 investiga con su compañía “Teatro Fronterizo” en cuestiones como la teatralidad, la mezcla del teatro y otras artes, o la mezcla de lo contemporáneo con lo clásico. ¡Ay, Carmela! (1987) aborda la Guerra Civil y el mundo del espectáculo desde la distancia y el extrañamiento.

¡Ay, Carmela! PAULINO: ¿Quién está ahí? (Entra Carmela, vestida con un discreto traje de calle) CARMELA: Hola, Paulino. PAULINO: (Aliviado) Hola, Car… (Se sobresalta) ¡Carmela! ¿Qué haces aquí? CARMELA: Ya ves. PAULINO: No es posible…(Por la garrafa) Si no he bebido casi… CARMELA: No, no es por el vino. Soy yo, de verdad. PAULINO: Carmela… CARMELA: Sí, Carmela. PAULINO: No puede ser (Mira la garrafa). CARMELA: Sí que puede ser. Es que, de pronto, me he acordado de ti. PAULINO: ¿Y ya está? CARMELA: Ya está, sí. Me he acordado de ti, y aquí estoy. PAULINO: ¿Te han dejado venir por las buenas? CARMELA: Ya ves. PAULINO: ¿Así de fácil? CARMELA: Bueno, no ha sido tan fácil. Me ha costado bastante encontrar esto. PAULINO: Pero ¿has venido así, andando, como si tal cosa? CARMELA: Caray, chico: cuántas preguntas. Cualquiera diría que no te alegras de verme. PAULINO: ¿Qué no me alegro? Pues claro que sí; muchísimo, me alegro. Pero, compréndelo… ¿Cómo iba yo a imaginar…? CARMELA: No, si ya comprendo que te extrañe…También a mí me resulta un poco raro. PAULINO: Yo creía que… después de aquello…ya todo…

CARMELA: Se ve que todo no…, que algo queda… PAULINO: Qué curioso. CARMELA: Dímelo a mí… PAULINO: Pero, entonces, allí… ¿qué es lo que hay? CARMELA: Nada. PAULINO: ¿Nada? CARMELA: Bueno: casi nada. PAULINO: Pero, ¿qué? CARMELA: ¿Qué qué? PAULINO: ¿Qué es eso, ese “casi nada” que hay allí? CARMELA: No sé…Poca cosa. PAULINO: ¿Qué poca cosa? CARMELA: Mucho secano. PAULINO: ¿Secano? CARMELA: O algo así. PAULINO: ¿Quieres decir que es como esto? CARMELA: ¿Como qué? PAULINO: Como esto…como estas tierras… CARMELA: Algo así. PAULINO: Secano… CARMELA: Sí; mucho secano, poca cosa. PAULINO: ¿Con árboles? CARMELA: Alguno hay, sí; mustio. PAULINO: ¿Y ríos? CARMELA: Pero secos. PAULINO: ¿Y casas? ¿Pueblos? CARMELA: ¿Casas? PAULINO: Sí: casas, gente… CARMELA: No sé. PAULINO: ¿No sabes? ¿Qué quieres decir? CARMELA: Que no sé. PAULINO: Pero, ¿has visto, sí o no? CARMELA: Si he visto, ¿qué? PAULINO: Gente, personas… CARMELA: ¿Personas?


PAULINO: Sí, personas: hombres y mujeres, como yo y como tú. CARMELA: Alguno he visto, sí… PAULINO: ¿Y qué? CARMELA: ¿Qué qué? PAULINO: ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? CARMELA: Nada. PAULINO: ¿No hacen nada? CARMELA: Casi nada. PAULINO: ¿Cómo qué? CARMELA: No sé: andan, se paran…vuelven a andar… PAULINO: ¿Nada más? CARMELA: Se rascan. PAULINO: ¿Qué se rascan? CARMELA: La tiña. PAULINO: ¿La tiña? ¿Tienen tiña también? CARMELA: Eso parece. PAULINO: Pues vaya… Pocos y tiñosos… CARMELA: Ten en cuenta que aquello es muy grande. PAULINO: Ya, pero… ¿Y qué dicen? CARMELA: ¿Decir? PAULINO: Sí, decir. ¿Te dicen algo? CARMELA: ¿A mí? PAULINO: Sí, a ti. ¿Te hablan? CARMELA: Muy poco…Casi nada. PAULINO: ¿Como qué? CARMELA: No sé…Por ejemplo: “Mal año”… PAULINO: Mal año… ¿Y qué más? CARMELA: Pues… “Vaya con Dios”… PAULINO: ¿Y qué más? CARMELA: Pues… “Menudo culo”… PAULINO: ¿Cómo? CARMELA: Menudo culo. PAULINO: ¿Eso te dicen? CARMELA: Bueno, me lo ha dicho uno. PAULINO : ¿Quién? CARMELA: No sé, aún no conozco a nadie. PAULINO: “Menudo culo”… ¿Será posible? CARMELA: Era uno así, grandote,

12

moreno, socarrón, con la cabeza abierta, apoyado en un margen… PAULINO: ¡Cómo está el mundo! CARMELA: Bueno, el mundo… PAULINO: O lo que sea… ¿Y tú qué has hecho? CARMELA: ¿Yo? PAULINO: Sí, tú. Seguro que te ha hecho gracia… CARMELA: Hombre, gracia… Pero no se le notaba mala intención. PAULINO: Faltaría más: con la cabeza abierta… CARMELA: Pues no te creas, que, así y todo, resultaba buen mozo… PAULINO: Ya: buen mozo…Tú, por lo que veo, no cambiarás ni… CARMELA: Anda, tonto… ¿Qué no ves que lo digo para ponerte celoso? Ni le he mirado siquiera. Buena estoy yo para andar coqueteando. Si ni me lo siento, el cuerpo… PAULINO: ¿Te duele? CARMELA: ¿Qué? PAULINO: Eso…las…ahí donde… CARMELA: No, doler, no. No me noto casi nada. Es como si… ¿Cómo te lo diría? Por ejemplo: cuando se te duerme una pierna, ¿verdad?, sí, la notas, pero como si no fuera tuya… PAULINO: Ya, ya… Y, por ejemplo, si te toco así… ( le toca la cara), ¿qué notas? CARMELA: Pues que me tocas. PAULINO: Ah, ¿sí? CARMELA: Sí, un poco amortecido, pero lo noto. PAULINO: Qué curioso…Yo también te noto, pero…no sé cómo decirlo… CARMELA: Retraída. PAULINO: Eso es: retraída. Qué curioso…Y… ¿darte un beso, puedo? CARMELA: No: darme un beso, no. PAULINO: ¿Por qué no? CARMELA: Porque no. Porque estoy muerta, y a los muertos no se les da besos.


Francisco M. Nieva (Ciudad Real, 1924) Dramatik, scénograf, kreslíø, divadelní režisér, od roku 1990 èlen Španìlské královské akademie (R.A.E). Sám Nieva rozlišuje ve svých dílech dva smìry: “zbìsilé divadlo”, barokozující, chorální, hanebné, a “divadlo frašky a kalamity”, epické, funkèní a s romantickými koøeny. Coronada y el toro/Coronada a býk (1974) patøí do prvního výše zmínìného smìru a pøedstavuje jeden z nejvíce køiklavých obrazù jeho tvorby o èerném Španìlsku, ve kterém se mísí lidové zvyky se sarkastickou a zbìsilou kritikou diktatury. Dramaturgo, escenógrafo, dibujante, director teatral y miembro de la R.A.E. desde 1990. El propio Nieva agrupa su obra dramática en dos tendencias: el Teatro Furiosobarroquizante, coral y de raíces escatológicas-, y el Teatro de Farsa y Calamidad- narrativo, funcional y de raíces románticas-. Coronada y el toro (1974) forma parte del primer grupo y representa uno de los cuadros más llamativos de toda su producción teatral sobre la España negra, mezclando las raíces populares de las fiestas con la crítica furibunda y sarcástica contra el poder institucionalizado en España como una dictadura. Coronada a býk Pomoèené zdi u høbitova. Vystoupí Zpívající hlas s lesním rohem, na nìjž pøed obecenstvem zaduje, a takto promluví: ZPÍVAJÍCÍ HLAS: Na základì usnesení starosty Zebedea sdìluje se pøíznivým vìtrùm a jejich synùm, vzdušným vírùm, aby do ètyø svìtových stran rozvály toto! Už je to ètrnáct dní, co byl svátek svatého Blase, a stále se ani zde, ani jinde za humny nenašel ztracený býk. Litera zákona ukládá potrestat poøádným výpraskem holí toho, kdo se odváží narušit každoroèní tradièní slavnosti a veden nekalým úmyslem a temnou touhou poškodí zavedený poøádek. [...] Oznamuje se všem tìm, kteøí nás pozorují ve skrytu stínu, že sem pøijde pìt školou povinných dítek, aby u tìchto zahnojených høbitovních zdí ulevily svým bøíškùm. Kdo nechce být svìdkem takovéto sprosté podívané, nech na chvíli odejde, a bude-li mu pak libo, nech se po tomto stejnì èuòáckém jako pøirozeném úkonu vrátí… (Odejde opaènou stranou.) VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Když èlovìk vypadne ze školy a má plné zuby poèítání prstù, není lepší zábava, než šourat se domù, pod širým nebem se v klidu vykadit a pozorovat pøitom, jak fouká vítr. Takhle se hned zapomene, jak nechutnì èerná je tabule a jak skøípe køída. Kalhoty a kalhotky dolù! TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Zatímco se provádí tato blažená potøeba, mnohem lépe se taky vidí, jak se honí dvì mouchy, jak plachtí luòák a jak se do sebe zakusují mraky. BLEDÁ HOLÈIÈKA: Já bych si zatím chtìla vyšívat, jenže vždycky ztratím balanc a spadnu. A to se nesluší.

VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Mùže se ale pøitom kouøit. A já si teï vykouøím cigaretku, kterou umím náramnì dobøe ubalit ze slámy a sušené máty. To je ale dobrota! (Zapálí si a potahuje z cigarety.) TLUSTÝ CHLAPEÈEK: To je ale otrava, že my kluci nejsme hned dospìlí. HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: A my holky hned mámy. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Ajaj, teï jsem jedno mraveništì dostal do pìkné šlamastyky! I když jsem tak malièký, celý rok budou tihle nešastníci v pìkné kaši. CHROMÁ HOLÈIÈKA: Jo? A co dìlají ti mraveneèkové? Slyšíš je, že by si stìžovali? VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Nevìdí, co dìlat. Shlukují se, aby se poradili. Tak uvidíme, jestli to zvládnou. TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Spíš to nezvládnou. O tom, co na nì shùry spadlo, prohlásí, že je to prokletí, a radìji odejdou. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Jenže nejdou pryè. Všichni zùstali, aby vidìli svùj vlastní poslední soud. Zdá se, že je to dost zajímá. HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: Tøeba z toho budou mít nìjaký užitek. Ti jsou ale pilní! Už toho mají víc, než si mohli pøát. BLEDÁ HOLÈIÈKA: Možná, že už jsou tak otrávení z pobíhání poøád sem a tam a z vynášení odpadkù z domu, že se teï v tomhle zármutku radìji rozumnì rozhodnou trochu ménì pracovat. CHROMÁ HOLÈIÈKA: Stejnì jako my, kteøí, když se ztratil býk a celá vesnice zalezla, jsme mìli radost z toho strachu a z toho, že nemusíme do školy. Kde asi je to divoké hovado?

13


TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Je za obzorem. Všechno, co není vidìt, se ukrývá za obzorem. Tak vypadá zemìpis od Kolumbových dob. BLEDÁ HOLÈIÈKA: Uvidí nás býk odtamtud? Uvidí høbitovní zdi a nás, jak zabíjíme èas? Kdyby se tu teï objevil, nabral by nás tak, že bychom letìli až na onen svìt, kde v rubáši èeká smrt. HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: Nezaèínej s takovýmihle hrùzostrašnými historkami. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Já nemám strach. I když se øíká, že v tuhle hodinu, kdy zapadá slunce, vstávají nebožtíci a se zvoneèkem z kouøe a svíèkou ze žluklého loje chodí po tìchhle cestách po žebrotì. HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: Brrr, tys mì vylekal! Už mi vyschl mùj zlatý pramínek. Teï si zazpívám: P je jako hùl, / kterou dá co proto O, / O, které je kulaté, / bøichaté a macaté, / drží v rukou opratì, / když se veze v koèáøe, / ujíždí jak na drátì, / s cílem svým se nemine. / Požádáš-li o svezení, / vždycky øekne: Ne. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Jdi s tím k šípku! Takovéhle pitomosti si zpívají babky, když se sejdou k vyšívání. Chlapi, kteøí jdou ven, když se chtìjí vychcat a vykadit, si vždycky zanotují pìkné fandangíèko. TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Já umím zazpívat pìknou písnièku pro poèurané holèièky. Poslouchejte: Lolitko, èurej, / pramínky zurèej, / strašpytlové promoèení, / pøi èurání pomoèení. CHROMÁ HOLÈIÈKA: Teï mám strach. Neslyšíte? Je slyšet, jak se sem dlouhým krokem nìkdo blíží. Všichni poslouchají. Hluk krokù, které se prodírají neviditelným køovím. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Pokud nás najdou, jak tu spoleènì høešíme, dají to za vinu uèiteli. To je pøesnì to, co don Cerezo oznaèuje výrazem jít se vydovádìt. TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Tak tu budeme dovádìt a oni nám za chvíli poøádnì zatopí. VŠICHNI (vstanou a tlaèí se u zdi): Rychle se semknout, / pìknince ztichnout, / pokud tì nechytí, / nebudeš høešiti. Za zdí se teï vynoøuje s dìsivou lehkostí velké loutky soudce Zebedeo. Roztahuje svùj pl᚝ a pùsobivì zakrývá paprsky zapadajícího slunce. ZEBEDEO: Pøi všech mrtvých své rodiny a své vesnice pøísahám, že se za tuhle pohanu krutì pomstím na tom, kdo mi vyfoukl býka, za nìhož

14

jsem na døevo vysázel kulaouèký obnos ve výši jednoho tisíce. Mrtví, kteøí tu hnijete, a duše, jež prosíte o smilování, poslouchejte mì všichni, kdož jste tu pohøbení, svýma prázdnýma ušima a svým telegrafickým èichem, kterým dosáhnete až do nejistých konèin onoho svìta. Neukojím-li se na viníkovi, postarejte se o to, aby mì odnesli zdechnout do hospicu poté, co mì skrz naskrz prožerou èervíci souchotin a tetanických záchvatù. Ježto se tak smìle procházím po vašich zetlelých kostech, pøivolejte na mì strnutí, skrofulozní bolesti, anemický záškrt a spalnièky a cukrovku. A mnì stokrát udìlají klystýr lepkavým hnisem a dají mi hoøèièné, vlastnoruènì udìlané náplasti. Nech spatøím vlastníma oèima útroby svého bídného pupku a a mi vyrostou lusky na šíji, chlupy na jazyku a listové tìsto na víèkách. A umøu na nepøirozenou chorobu a a mì položivého a zoufalého zakopají. Nech nepøestane mé soužení, dokud mi nepøeètou z Bible, nezarecitují žalmy, neudìlají poslední pomazání, nepožehnají køížem, nezazpívají de profundis a kyrie eleison. Pokud se po této pøísaze neukojím na onom viníkovi, to samé s tìmi tøemi, a tak dále, pøísahám, že tuhletu noc budu rozjímat, abych se trochu uklidnil. Sbohem, mrtví, sbohem, slunce. Až do rána se budu noøit do své záštì, èekaje na vztek, který ve mnì vyvolá jitøenka, odváží-li se vstát a nezùstat si nìkde zalezlá. Obrovská loutka se znovu vrátí k mrtvým, svým svìdkùm. BLEDÁ HOLÈIÈKA: To byl starosta, který se chodí rozptýlit na høbitov, když je naštvaný. Kleje jak egyptský faraon. Pøedstavte si, co by øíkal, kdyby mohl mluvit v rádiu. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Má vztek kvùli tomu ztracenému býku a kvùli svátku, který se neoslavil. Proto nás nevidìl – je zaslepený a nejradši by rozmlátil celý svìt. TLUSTÝ CHLAPEÈEK: Takže jsme z toho bájeènì vyklouzli! Dìcka, zamést to svinstvo a padáme domù… HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: Chce se mi breèet. CHROMÁ HOLÈIÈKA: Proè? HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: Protože už mi neteèou èuránky a cítím se moc sama. BLEDÁ HOLÈIÈKA: Zaèínám mít strach. Je tak pozdì, že se mi zdá, že už nejsem stejná jako ráno. Co se asi stane, když pøijdu domù a nikdo mì nepozná?!


Náhle sem zanese vítr dlouhé agonické zabuèení. VYZÁBLÝ CHLAPEÈEK: Slyšeli jste? A mi uøíznou jednu ruku, jestli to není nebožtík, který si stýská, že by chtìl obživnout, a nemùže. Znovu se všichni k sobì pøitisknou. HOLOHLAVÁ HOLÈIÈKA: A… co když je to ten býk? Opìt se ozve zabuèení, táhleji a strašidelnìji. Pìt výrostkù se k sobì tiskne a vzájemnì se objímá. Pak se dají do zmateného úprku. VŠICHNI: Býk! Je tu býk! Pøeložil / Traducción: Stanislav Škoda

Coronada y el toro (Las tapias urinarias del cementerio. Sale la Voz CANTANTE, con un cuerno sonoro que tañe frente al público y dice así:) LA VOZ CANTANTE: ¡Bando del alcalde Zebedeo a los cuatro vientos francos y a sus hijos de los remolinos! Hace ya catorce días que pasaron las fiestas de San Blas y que no se encuentra el toro perdido ni en estos términos ni en los cardinales. El código de la ley impone un castigo de varapalo muy duro a quien se atreva a atentar contra las fiestas ceremoniosas y de costumbre con el ánimo sabotero y ganas de fastidiar la regla derecha del orden. [...] Se anuncia a quienes miran desde la sombra que por allí vienen cinco niños de la escuela, dispuestos a solazar la barriguita en las tapias estercolarias del cementerio. Quien no quiera presenciar este espectáculo ramplón que salga por un espacio y, si le apetece, vuelva después de esta operación tan natural como gorrina... (Sale por el lado opuesto.) EL NIÑO MAGRO: A la salida de la escuela y hartos de contarnos los dedos, no hay mejor entretenimiento que arrastrar la entrada en casa haciendo caca en el campo tranquilamente y viendo cómo pasa el viento. Así se olvida lo negra que es la pizarra y el mal sabor de la tiza. ¡Abajo calzones y bragas! EL NIÑO GORDO: Cuando mejor se descubren dos moscas bailando juntas y se ve volar un milano y la forma en que se comen las nubes unas a otras es mientras se está haciendo este recado tan entretenido. LA NIÑA BLANCA: Yo quisiera hacer vainica, mientras tanto, pero me quedo sin manos y me caigo. Y no es decente.

EL NIÑO MAGRO: Pero se puede fumar. Y yo me fumo un cigarrillo que me sé muy bien liar y es hecho con estropajo y poleo seco. ¡Está más bueno...! (Enciende y da chupadas al cigarrillo.) EL NIÑO GORDO: ES lástima que los chicos no comencemos por ser grandes. LA NIÑA PELONA: Y las chicas por ser madres. EL NIÑO MAGRO: ¡Uy, yo estoy haciendo muy desgraciado a un hormiguero! Con todo lo chico que soy, les he traído el mal año a estas infelices. LA NIÑA LISIADA : ¿Sí? ¿Y qué hacen las hormigas? ¿Se las oye protestar? EL NIÑO MAGRO: NO saben qué hacer. Se están reuniendo en comisión, a ver si pueden. EL NIÑO GORDO: Pero no podrán. Eso que les viene encima dirán que es la mala suerte y se irán. EL NIÑO MAGRO: Pues no se van. Todas se quedan a ver su propio juicio final. Parecen muy interesadas. LA NIÑA PELONA: A lo mejor le sacan provecho. ¡Como son tan industriosas! Ya tienen más de lo que pedían. LA NIÑA BLANCA: Estarían tan aburridas de ir y venir a su casa llevando trastos, que ahora se harán razón en el duelo de trabajar un poco menos. LA NIÑA LISIADA: Como nosotros, que cuando se perdió el toro lo pasábamos escondidos todo el pueblo contentándonos con el miedo y sin ir a la escuela. ¿Dónde estará esa bestia fiera? EL NIÑO GORDO: En el horizonte está. Todo lo que no se ve se esconde en el horizonte. Así es la geografía desde los tiempos de Colón. LA NIÑA BLANCA: ¿NOS verá desde allí el toro? ¿Verá las tapias del cementerio y a nosotros matando el tiempo? Como ahora se presentase podría darnos una cornalada seca que nos enviase a los cinco del otro lado, donde está la muerte sudaria. LA NIÑA PELONA: NO empecéis con los dichos de miedo. EL NIÑO MAGRO: YO no tengo miedo. Aunque se dice que en esta hora del acostarse del sol es cuando salen los finados con una campana de humo y un cirio de manteca rancia a mendrugar por los caminos. LA NIÑA PELONA: ¡Ay, qué susto! Ya se me

15


ha cortado la vena de orín. Yo canto: La P que es la pala le pega a la O, la O que es redonda que es panda y es monda, que come de fonda, pasea en landó, se marca la onda, juega al dominó... Si un cuarto le pides siempre dice: no. EL NIÑO MAGRO: ¡Vaya un cuento! Son tonterías de silleta y de aro de bordar. Los hombres que mean y cagan en las afueras retirados, siempre cantan un fandanguillo. EL NIÑO GORDO: YO sé un cantar picaresco para las niñas meonas, que es éste: Mea, Lolita, mea musiquita. Miedos colados son los meados... LA NIÑA LISIADA: Pues tengo miedo. ¿No oís? Se escuchan unos ruidos de llegada a pasos largos. (Todos hacen escucha. Rumor de pasos sobre una oculta maleza.) EL NIÑO MAGRO: Si nos encuentran a todos pecando en corro le darán parte al maestro. Esto es lo que don Cerezo dice que es ir al sarao. EL NIÑO GORDO: Pues estamos en el sarao y nos va a encender el pelo. TODOS: (Se levantan y apelotonan bajo la tapia.) Junto el corrito sin dar un grito, si no te pillan no habrá delito. (Tras la tapia se va levantando ahora con espantosa ligereza de gran muñeco el alcalde ZEBEDEO ensanchado por la capa y solapando con mucho efecto los rayos del crepúsculo.) ZEBEDEO: Entre los muertos y las muertas de mi familia y mi pueblo, juro vengar esta afrenta en quien recaiga la culpa de haberme birlado un toro que pagué, a duro contante, la cantidad lisa de 1.000. Muertos que pudrís y almas que pedís, escuchadme todos vosotros, aquí enterrados, con vuestros oídos desocupados y vuestro viento telegráfico que llega hasta los inciertos del otro mundo. Si no me sacio en el culpable, haced que me lleven a reventar al hospital obitorio después que me hayan pegado a manos llenas los gusanos de la tisis y del pasmo tetánico. Ya que tan valiente me paseo sobre vuestra podredumbre, echadme encima la cataplexia y el cicuto escrofuloso, el garrotillo anemial y

16

el sarampión con diabetosis. Que me pongan cien lavativas de magaña pegotosa y sinapismos de puño y letra. Que vea con mis propios ojos los entresijos de mi barriga miseraria y que me salgan judías en el cogote, pelos en la lengua y hojaldre en los párpados. Muera de moribundez antinatural y me entierren medio vivo y sin esperanza. Que no se retire el duelo hasta que no me lean la Biblia, que me salmeen, que me liturgien, que me ortodoxien, que me dé profundis y me kirieleisonen. Si después de este juramento no me sacio en el culpable, juro lo mismo con tres etcéteras más que iré pensando esta noche por tranquilizarme un poco. Adiós, muertos, adiós, sol. Ya me hundo en el rencor hasta mañana, esperando la rabieta que me va a procurar la aurora si se atreve a levantarse y no se achanta. (El muñecazo se sumerge de nuevo entre los muertos, sus testigos.) LA NIÑA BLANCA: Era el alcalde, que viene a distraerse al cementerio porque está furioso. Maldice como un rey egipcio. Figuraos lo que diría si pudiera hablar por la radio. EL NIÑO MAGRO: Tiene la rabia por el toro perdido y por la fiesta que no hubo. Por eso no nos ha visto, porque está ciego y se quiere comer el mundo. EL NIÑO GORDO: ¡Nos hemos librado de buena! Chicos, a tapar la cochambrita y a casa... LA NIÑA PELONA: Tengo ganas de llorar. LA NIÑA LISIADA: ¿Por qué? LA NIÑA PELONA: Porque he perdido mi orina y me siento muy sola. LA NIÑA BLANCA: Yo comienzo a tener miedo. Se ha hecho tan tarde que parece que ya no soy la misma de esta mañana. ¡Mirad que si llego a casa y no me conocen! (Prendido en el viento, llega de pronto un largo mugido agónico.) EL NIÑO MAGRO: ¿Habéis oído? Me dejo cortar una mano si no es un muerto que se desgañita por querer resucitar y no puede. (De nuevo se apiñonan todos.) LA NIÑA PELONA: Y... ¿si es el toro? (Le sigue otro mugido más prolongado y temeroso. Los cinco gurriatos se alocan y agarran los unos a otros, saliendo luego en desbandada.) TODOS: ¡El toro...! ¡Que viene el toro...!


Rodrigo García (Buenos Aires, 1964) Dramatik a divadelní režisér. V roce 1989 zakládá spoleènost La Carnicería Teatro/Divadlo Øeznictví, jejíž název pøipomíná dobu, kdy pracoval jako øezník v rodinném obchodì a zároveò evokuje jeho souèasný divadelní jazyk. Do svého díla zaèleòuje i tanec, video, performance a výtvarné umìní, a sžíravì a poeticky jimi útoèí na špatnosti souèasné spoleènosti. Prometeo/Prométheus (1992?) znovu zpracovává klasický mýtus a zasazuje ho do prostøedí boxového zápasu, pøi jehož sledování divák èelí otevøenému násilí a zkoumá problematiku vzpoury a obìtování se. Dramaturgo y director teatral. En 1989 crea La Carnicería Teatro, cuyo nombre evoca su antiguo trabajo como carnicero en el negocio familiar, y da cuenta de su actual lenguaje teatral. Su obra integra la danza, el vídeo, la performance y las artes plásticas para arremeter contra los males de la sociedad contemporánea de forma corrosiva y poética. Prometeo (1992?) reelabora el mito clásico a través de un espectáculo de boxeo, en el que el espectador se enfrenta a la violencia explícita para indagar en el tema del sacrificio y la rebeldía. Prométheus BOXÉR: [...] Carlos Monzón vyhodil z balkonu ženskou, když jí pøedtím uškrtil. Carlos Monzón knokautoval Nina Benvenuttiho 7. listopadu 1970 a od tý doby se stal svìtovým šampiónem ve støední váze. [...] Jak se stát básníkem, aniž by èlovìk musel bejt vrahem? A jak se mùže zloèin promìnit v nìco poetickýho a nezùstat jen šílenstvím, záchvatem, pomstou? Jak mùže tahle zkušenost, tahle poetická zkušenost ze zabíjení, bejt nìèim, co se neodbyde slovíèkem patologie? Zloèin, kterej v knihách vegetuje hned vedle jmen Celán, Rimbaud, Hölderlin... Zalez a pøemejšlej vo tom, sráèi. Zabarikáduj se doma a nalej si nìco, co máš rád. Bolest existuje. Na bolest se musí odpovídat. Bolí odpovídat na bolest bolestí, to znamená: vyvolávat bolest; to znamená: pøidávat bolest k bolesti. Pøidávat svìtu bolesti, tím nedosáhneme nièeho. Pøemejšlej vo tom, sráèi. Jenom jedna vìc mì vytáèí: tohle zasraný ticho. Tady nikdo neni se mnou, nikdo nepøišel, aby mi pomoh myslet. Pomoz mi myslet, tak dìlej, hajzle. Pomoz mi žít. Tenhle typ show, kde se dva borci øežou hlava

nehlava, kde se 22 frajerù honí za míèem, kde nìjaký zmalovaný herci nìco vykládaj, to je vrchol nekomunikace, kurva. Nikdo nikomu nepomáhá, kurva. Pøedstavení, práce, vzdìlání, to všechno je vymyšlený tak, aby to nikomu nepomáhalo, kurva. Každej si de jen po svym. Chudáci! Takhle teda ne. Takhle teda nedojdeme nikam. Pøeložila / Traducción: Martina Èerná

Prometeo (2ª versión) BOXEADOR: [...] Carlos Monzón tiro a una mujer por el balcón, luego de estrangularla. Carlos Monzón noqueó a Nino Benbenutti el 7 de noviembre de 1970 y desde ese día fue campeón del mundo del peso medio. [...] ¿Cómo se puede ser poeta sin ser un asesino? ¿Y cómo puede un crimen convertirse en un acto poético y no en un delirio, en un arrebato, en una venganza? ¿Cómo puede ser esta experiencia, la experiencia poética de matar, algo que no pueda calificarse como patología? Un crimen que figure en una antología junto a Celán, Rimbaud, Hölderlin... Vete a pensar hijo de puta. Enciérrate en casa y sírvete tu bebida

17


Ayúdame a vivir. Esta clase de shows, donde dos tipos se pegan, donde 22 tipos corren con la pelota, donde actores disfrazados declaman, son el colmo de la incomunicación, joder. Nadie se ayuda, joder. El espectáculo, el trabajo, la educación, están pensadas para no ayudar a nadie, joder. Todos van a lo suyo. Qué cabrones. Así no. Así no vamos a seguir.

Lecturas a cargo de: Petr Gojda Eva Kadleèková Denisa Kantnerová Johan Klesal Cipri López Lucia Majlatová Mónica Márquez José J. Serrano Kateøina Veselovská Traducción reseñas biográficas: Petra Vavroušová

¡Visita nuestra galería de fotos de las sesiones y nuestro blog! www.lucesdebohemia.cz

¡Búscanos en

! ¡Hazte amigo de Luces de Bohemia!

Para conocer nuestros próximos encuentros literarios visita nuestra página web. ¡Colabora enviándonos tu texto favorito! lucesdebohemia@seznam.cz

LAS OBRAS Y FRAGMENTOS LITERARIOS RECOGIDOS EN ESTOS LIBRILLOS SON PROPIEDAD INTELECTUAL EXCLUSIVA DE SUS RESPECTIVOS AUTORES O EDITORES.'LUCES DE BOHEMIA' RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER PRETENSIÓN ECONÓMICA O DE TITULARIDAD AL RESPECTO. LA EDICIÓN DE ESTOS LIBRILLOS GRATUITOS, LIMITADA A 80 EJEMPLARES Y A UN USO MERAMENTE PARTICULAR, NO BUSCA MÁS FIN QUE EL APOYO A NUESTRAS SESIONES LITERARIAS Y, CON ELLO,LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA EN LA REPÚBLICA CHECA.

preferida. Existe el dolor. Hay que responder al dolor. Duele responder al dolor con dolor, es decir: provocando dolor; es decir, sumando dolor al dolor. Sumando dolor al mundo no vamos a conseguir nada. Piensa, hijo de puta. Me pongo de los nervios por una cosa: este puto silencio ahora. Aquí nadie está conmigo, nadie ha venido para ayudarme a pensar. Ayúdame a pensar, venga, hijo de puta.


Luces de Bohemia Encuentros Literarios - Literární setkání Información y contacto:

www.lucesdebohemia.cz lucesdebohemia@seznam.cz

Luces de Bohemia 7/04/2009 - "Teatro Español del Siglo XX y XXI" - Festival Transteatral  

Luces de Bohemia Encuentros Literarios en Praga - Literární setkání v Praze - Spanish literature in Prague / Luces de Bohemia 7/04/2009 - "...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you