Page 19

Anul V

ISTORIA CULTURII

Numărul 4 (52)

Aprilie 2013

P R E F E C T U R A J U D E Ţ U L U I B OTO Ș A N I . REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I N T E R I OA R Ă A S E RV I C I U L U I B U N U R I L O R JUDEŢENE - 1944

Ionel Bejenaru la acest Regulament, el a fost citit şi P rivitor aprobat de Consiliul de Colaborare în şedinţa din

Şeful Serv.Tehnic. Ar mai fi de spus că primul Comitet Ţărănesc s-a creat în satul Măşcăteni - com. Albeşti, fiind condus de Constantin Iuşcă, ajungându-se la 101 comitete ţărăneşti, în cuprinsul celor 44 comune ale fostului judeţ Botoşani. Să menţionăm că în Comitetul de Direcţie al Serviciului Bunurilor Judeţene intrau şapte membri - Şeful Serviciului, Dumitru Fantu; Subşef, Calistru Feodorov; Şeful Serviciului Ext., Constantin Iuşcă; Inspector General, Josef Abramovici; Secretar general, Feuerstein Gh. L., Biroul Administrativ, I. Cottiugaru, Bir. Contab. şi Cassa Solomon I. Iancu; Statistic şi Invent. Marcu Idelovici; Urmărire şi Control, C. Şmilovici; Agricol, C-tin Pavel; Industrial, Iancu Abramovici; Silvic, Iancu Peisick; Contencios, Av. Leon Zecler. Aşadar, o filă din tumultuosul an 1944 la Botoşani, aceea dată de Serviciul Bunurilor Judeţene.

16 Septembrie 1944. Dintre atribuţiile Comitetului de Direcţie amintim: stabileşte norme şi directive generale pe baza cărore se îndrumă întreaga activitate a Serviciului Bunurilor Judeţene; supraveghează şi controlează mersul întregii administraţii; alcătuieşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi decide asupra cererilor de credite; stabileşte preţul de cumpărare a diferitelor unelte, obiecte, animale etc. etc. necesare Serviciului şi preţul de vânzare al produselor tuturor Bunurilor ce se găsesc sub administrarea Serviciului; decide arendarea, închirierea, lucrarea în parte sau în regie a bunurilor Serviciului; Comitetul de Direcţie se compune din: Şeful Serviciului Central, Şeful Serviciului extern, Inspectorul General, Sub şef de Serviciu, Şeful Biroului Contencios, Şeful Biroului Contabilităţii şi Casieriei, Secretarul Serviciului. Serviciul Central este compus din: Şef de Serviciu, Sub şef de Serviciu, Secretar de Serviciu, Biroul Administrativ, Biroul Contabilităţii şi Casieriei, Biroul Statistic şi Inventariere, Biroul de Urmărire şi Control, Biroul Agricol, Biroul Industrial, Biroul Silvic. Serviciul exterior este compus din: Şef al Serviciului, Inspector General, Controlori regionali şi controlori de plasă, Comitete Ţărăneşti. Comitetele Ţărăneşti vor funcţiona în fiecare comună sau unde va fi necesar şi se vor compune din 3, 5, 7 membri. În componenţa comitetelor ţărăneşti nu poate face parte niciun funcţionar al unei Instituţii publice în afară de Serviciul Bunurilor. Comitetul Ţărănesc va avea în păstrare toate bunurile mobile şi imobile părăsite din satul respectiv. Atunci când a fost citit şi aprobat acest Regulament, membrii Consliului de Colaborare erau: G. Boldescu, Prefectul Judeţului Botoşani; Th. Bâdiu, Directorul Prefecturii; D. Russu; Sf. Sa Preot Constantinescu, Protoiereul judeţului; A. Moisi, Inspector Administrativ; Siegfried Iägendorf, Primarul oraşului Botoşani; I. Cohn, Prim procuror al Instanţei Speciale de judecată; Dr. D. Saltzberg, Medic şef al judeţului; Dr. S. Lustgarten, vicepreşedinte al Camerei Agricole; Dumitru Fahlu, Şeful Serviciului Bunurilor Judeţene; C. Iuşcă, Preşedintele Comit. Ţărăneşti şi Şeful Serviciului Exterior al Serviciului Bunurilor Judeţene; I. Abramovici, Inspectorul Serv. Bunurilor; Carol Artberger, Preşedintele Camerei de Muncă; I. Cristescu, Preşedintele Camerei Agricole; I, Ştefanov, Preşedintele Camerei de Comerţ; M. Gropper, Consilier tehnic; Farmacist I. Lerner, Delegatul Cooperativei „Cetăţeneşti”; M. Rabinovici Şeful serv. Economic; Ioan Popovici, Şeful serv. Administrativ şi Financiar; A. Abramovici, Administr. financiar; R. Schwartz, Administrator financiar de încasări şi plăţi; Inginer Marcus,

Ș OA P T E

Elena Spiridon Mi-a lăstărit iubirea din trunchiul putrezit de la subsuoara pământului reavăn îmbătat de aroma verdelui mugurele devine sângeriu rupe văzduhul spre soarele-amorez ameţit de lipsa gravitaţiei nu aude glasul topit al ciocârliei aş tăia frunza şi floarea şi braţele purtate de vânt dar va curge iar seva în cascade va revărsa iar şuvoi de păcate iar tu vei pivota întregul pământ O, creşti frumos, sămânţă prea sfântă, desfrunzeşte-mi carnea în blândul azur te voi ascunde-n palme şi liberă în noapte vom duce iar izvorul cu noi în şoapte…

19

Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Advertisement