Page 1

14


G O U D W A A R D

6


Bezielster en hoofdredactrice

Gina De Groote blikt terug op

vijf jaar CHANGE en kijkt vooruit.

VIJF JAAR CHANGE. MET PLEZIER EN MET DANKBAARHEID KIJKT BEZIELSTER EN HOOFDREDACTRICE GINA DE GROOTE TERUG OP DE AFGELOPEN PERIODE, WAARIN ZE VANUIT HET NIKS EEN BLAD IN DE MARKT ZETTE. “HET WAS EIGENLIJK NIET ONMENSELIJK, HET WAS AF EN TOE BOVENMENSELIJK DAT IK AL DIE TIJD DOOR BEN GEGAAN. Wat heb ik me er een boel mee op de hals gehaald.” Toch antwoordt ze: “vervulling”, wanneer haar gevraagd wordt wat het haar gebracht heeft. Zelf heeft ze de nodige ‘changes’ ondergaan in die afgelopen periode. Met het verlies een aantal maanden geleden van haar grote liefde Wim als onmetelijk groot markeringspunt in haar leven. Dat noodlot had ze nooit verwacht, toen ze vijf jaar geleden begon.

7


“Ik ben CHANGE opgestart omdat ik geen aansluiting vond. Ik had

uit wilde en ik heb steeds kunnen vertrouwen op een enorme

alles. Werkelijk alles. Ik leefde het leven alsof ik de hoofdrol had in een

groep van sympathisanten en medewerkers, en niet te vergeten

perfecte reclamespot. Ik had twee toffe kinderen, een lieve man, een

onze abonnees en CO-CHANGERS. Al de rest was een proces van

fantastisch huis en ik was financieel onafhankelijk. Maar steeds

trial and error en vooral véél passie (lacht).

opnieuw was er dat knagende gevoel. Een stemmetje in mijn achterhoofd dat zei: ‘Is dit alles? Er moet toch meer zijn dan dit?’ Ik ben

Maar financieel was het die eerste jaren een behoorlijk fiasco.

toen begonnen met cursussen in zelfontplooiing. Ik las over god,

Adverteerders, die in doelgroepen denken, zagen weinig heil in

karma, de ziel, zielsafspraken en ik werd diep geraakt. Ik ontdekte een

investeringen. Marketingprincipes ... Dit blad wordt vanuit het

heel nieuwe wereld, maar vervolgens kon ik dat met niemand delen,

hart gemaakt. Daar past dat niet bij.” Iedereen bij wie ze aanklopte

omdat er om mij heen maar weinig mensen openstonden voor die

was enthousiast over haar project. Maar als de portemonnee

gesprekken over waar het nou werkelijk om gaat.”

getrokken moest worden ter ondersteuning, haakten ze af. En de mensen die toen wel bleven, maar er nu niet meer bij zijn, noemt

Daarop richtte Gina haar blad op. Omdat ze zeker wist dat er meer

ze nu het liefst ‘leermeesters’. “Maar god, wat ben ik kwaad op ze

mensen waren die geen vervulling vonden in het leven dat ze

geweest.” Velen hielden hun beloftes niet of bleken er verborgen

leidden, en die intuïtief wel wisten dat er meer moest zijn. Met hen

agenda’s op na te houden. Toch wil ze niet omzien in wrok, omdat

wilde ze de vragen en gevoelens die ze had delen. Of zoals ze het

ze zich realiseert dat zij degene is geweest die hen aantrok. In de

zelf zegt: “Ik wilde woorden brengen aan de zoekers, die er net als

gesprekken met Baptist de Pape en Janosh, elders in dit nummer,

ik de woorden nog niet voor hadden.” Haar bedrijf heet niet voor

kwam er een omslag.

niets CHANGE The Word.

8

Hoewel ze het haar zielsproject noemt, was het niet alleen maar

“Maar dankzij de steun van velen kon CHANGE blijven groeien. Zo

rozengeur en maneschijn, die eerste jaren. Daarvoor had ze een

zijn er de CO-CHANGERS. Dit zijn mensen die CHANGE een warm

eigen mediabureau, en dat is toch nog iets heel anders dan zelf

hart toedragen en onze visie en missie delen. Zij betalen een

een magazine opstarten. “Dat klopt en het was ook niet altijd

lidmaatschapsbijdrage om lid te worden van de CHANGE

gemakkelijk, maar ik heb altijd duidelijk gezien welke richting ik

Community en van daaruit gaan we samen met hen projecten


GOUD WAARD

CH

NGE A

TIP

“Ik wens dat je in jezelf zal zoeken en je de vraag stelt:

ben ik vervuld? Als dat niet zo is, hoop ik dat je daarmee aan de slag gaat.

Het is de weg naar je geluk.” 9


CHANGE is inderdaad

‘meer dan een blad’. realiseren. Er zijn veel CO-CHANGERS die workshops of lezingen

meer discussiëren, hij kon niet meer nadenken. Het enige wat we

komen geven bij ons of die komen spreken op een van onze

nog konden, was ‘zijn’. Ik heb zo vaak gehoord over leven vanuit de

CHANGE Days.”

zielsfrequentie. Daar, in het ziekenhuis, leerde ik wat dat is, zielscontact. We waren zo nauw verbonden. Er waren geen ego’s

“Veel mensen die zich bezighouden met spiritualiteit, ontdekken

meer. Zodra hij in de vroege ochtend van de tweede november,

dat ze een ego hebben dat hen in de weg staat. Ik heb ontdekt dat

met Allerzielen, zijn laatste adem uitblies, bleef dat gevoel me bij.

ik eigenlijk een bijna te klein ego heb voor wat ik doe. Ik ben liever

Er was geen verschil met toen hij nog leefde en nadat hij er niet

op de achter- dan op de voorgrond. Ik spreek niet graag in het

meer was. Ik ga vanaf nu altijd leven vanuit dat bijzondere en

openbaar en heb makkelijk het gevoel dat anderen meer weten of

sterke gevoel van verbondenheid met alles.”

het beter weten dan ik.” Hoewel Gina en Wim hun eigen levens leidden en hij zich niet Lachend vertelt ze dat ze het eigenlijk een ‘verschrikkelijk’

bemoeide met haar werkzaamheden, realiseert ze zich nu dat hij

leerproces vond om dit om te buigen. “Ik ben gegroeid. Doordat

in die vijf jaar toch een grote bijdrage heeft geleverd. “Elk nummer

ik nu zoveel meer mijn kracht ervaar, merk ik dat CHANGE ook

dat verscheen, bekeek hij en met zijn rationele hoofd zag hij dat ik

krachtiger wordt.” Maar haar grootste leerproces van de

een gat in de markt had gevonden.” Hij las alle kranten, zag in Le

afgelopen periode voltrok zich tijdens de ziekte en het sterven

Monde dat de wereld aan het veranderen was en zag hoe Gina

van Wim in 2014.

insprong in de leegte die daarop ontstond, door het te vullen met informatie vanuit het hart. “Wat heb jij iets goeds neergezet,

“Wim was trots op wat ik deed met CHANGE, maar wilde er

Gina”, zei hij met regelmaat. Tijdens zijn ziekte was hij

inhoudelijk nooit veel van weten. Hij beheerste de fysieke wereld,

noodgedwongen thuis en zag vanaf de bank hoe Gina bezig was

hij hield ongelofelijk veel van het leven. Maar spiritualiteit was

met skypen en vergaderen voor de komende nummers. “Heb jij

niet zijn ‘cup of tea’, zoals de Engelsen het zeggen. Toen we wisten

wel door dat CHANGE meer dan een blad is?”, vroeg hij. “En ineens

dat hij dood zou gaan, heb ik hem boeken aangeraden die daarover

zag ik het zelf. Dank je, Wim. CHANGE is inderdaad meer dan een

gingen. Ik heb er werkelijk kasten vol van. Maar dat wilde hij niet.

blad.” Het werd de nieuwe ondertitel van het magazine.

‘Ik wil dat jij het mij vertelt’, zei hij. Dus dat deed ik. Het was een enorme uitdaging. Ik legde hem uit dat de dood bij het leven hoort,

“Ik realiseer me dat dat de sleutel van CHANGE is. CHANGE is

dat het wellicht een keuze was van de ziel. ‘Ja, jij hebt makkelijk

inderdaad meer dan een blad. We zijn als magazine begonnen,

praten’, zei hij dan. ‘Ik ben degene die ziek is.’ Ik moest leren zonder

maar mijn droom is altijd groter geweest dan dat. Ik zie CHANGE

schuldgevoelens en in heldere, duidelijke taal de volledige basis

think positive meer als een platform van verbinding tussen

uit te leggen. Daar stond hij voor open en ik merkte dat ik dat kon.

gelijkgestemde ‘veranderaars’ waarvan meerdere takken al in

Ik heb door onze intense gesprekken de angst voor de dood bij

volle bloei staan en er in 2015 nog nieuwe gaan ontspruiten. Het is

hem weg kunnen nemen.”

een community. Onze lezers gaan niet voor kortingsacties of cadeaus. We willen ontmoeten, inspireren en informatie vanuit

10

Het was een les waar ze veel lering uit trok. Niet alleen inspireerde

het hart delen. Ik leef nu volledig vanuit de kracht van mijn ziel,

het haar tot een nieuw thema in CHANGE en een speciale CHANGE

die ik zo sterk heb ervaren en nog steeds onverminderd voel. Dat

Day in het najaar met als thema ‘Een andere kijk op de dood’. Los

is een grote verandering. Vanuit die energie wil ik mensen aan

van alles wat het leven haar afnam met het heengaan van Wim,

gaan trekken voor het blad en er alles wat we daarnaast doen op

ziet ze ook heel helder hoeveel het haar heeft teruggegeven. Dan

afstemmen. We hebben hier in België de CHANGE Day ‘Een andere

heeft ze het met name over die laatste negen dagen van het

kijk op onderwijs’ georganiseerd, waar een zeer grote behoefte

wachten op de dood. Hij nam afscheid. Ze luisterden muziek van

aan bleek. Daar komt een vervolg op. In de toekomst willen we

The Beatles. Daarna was het dagen- en nachtenlang zweven

naar bedrijven toe. ‘U wilt veranderen? Wij gaan helpen!’ 2015

tussen waken en slapen. “Daarin viel alles weg. We konden niet

wordt een speciaal jaar. In Nederland en in België komt de CHANGE


GOUD WAARD

We zijn als magazine begonnen, maar mijn droom is altijd groter geweest dan dat. Ik zie CHANGE think positive meer als een platform van verbinding tussen gelijkgestemde ‘veranderaars’

11


“If you can dream it,

you can do it”

Day ‘Een andere kijk op geld’, in samenwerking met onder andere kunstenaar Janosh en Baptist de Pape. Waarin ligt de kracht van de crisis en hoe kunnen we er anders mee omgaan? Daarnaast zijn we ook bezig met het opzetten van een evenement rond de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Er staat

“Ik wil vanaf 2015 nog meer de kaart van verbinding trekking. Ik heb vijf jaar lang de aandacht van de mensen proberen te trekken voor het product, nu wil ik een omgekeerde beweging maken. Ik wil CHANGE naar de mensen toe brengen op de plaatsen waar nood is aan verandering. En dat ga ik doen door gepersonaliseerde CHANGE Events aan te bieden. Dit zijn programma’s voor bedrijven die eens iets anders willen aanbieden dan de klassieke incentives. Sterker nog, ik wil de CHANGE Days niet alleen aan bedrijven aanbieden maar ook aan scholen, organisaties en waarom niet, families of vriendengroepen? De rode draad van deze CHANGE Events is steeds ‘een andere kijk’ op een thema te brengen. Zou het niet zoveel boeiender zijn om een dag samen te ‘groeien’ als persoon in plaats van het zoveelste partijtje te bowlen of een hindernissenparcours af te leggen?” De grote uitdaging is om persoonlijke veranderingen te integreren in het leven en dus ook in de manier van zakendoen. En daar slaagt ze als geen ander in. “Ik weet niet of ik ‘anders’ ben, ik weet alleen dat ik altijd vanuit mijn hart heb geleefd en dat ik dat ook in mijn zaken doe. Als ik iemand ontmoet en het ‘voelt’ niet goed, dan stopt het daar voor mij. Ook empathie vind ik heel belangrijk en dat is sinds het overlijden van mijn man alleen maar sterker geworden. Als iets dergelijks gebeurt, ga je alles herleiden tot de essentie. Ik heb in het afgelopen jaar werkelijk alles tot een minimum gereduceerd om zoveel mogelijk bij Wim te kunnen zijn en toch nog mijn magazine te kunnen leiden. En weet je wat? Ik heb zelfs nog mooiere magazines gemaakt dan ervoor. Het is ongelooflijk waartoe een mens in staat is in momenten van nood. Hoewel ik het nooit had gekund zonder een fantastisch team achter mij van mensen die met een gelijkgestemde visie en missie in het leven staan.” De grootste verandering voor Gina zelf zal zijn, dat ze het een paar maanden iets rustiger aan gaat doen. Ze moet bijkomen. Daarnaast wil ze tijd vrijmaken om een boek te schrijven over vijf jaar CHANGE waarin het sterven van Wim en de lessen die ze daaruit leerde zeker een belangrijke plaats zal innemen. “CHANGE is mijn zielsproject. Ik heb er altijd energie van gekregen, ook als het leven moeilijk was. Ik blijf aan het roer staan van ons blad en wil bij alles betrokken blijven en alle evenementen blijven bezielen en erbij aanwezig zijn. Maar ik ga niet meer de hele kar trekken.” Na al die jaren van publiceren over het hart en de unieke missie van de menselijke ziel, kan ze zelf niet meer achterwege blijven. Waar ze tot voor kort het zwijgen toe deed, durft ze het nu hardop te zeggen. “Ik wil werken als inspirator. Naar mijn team, naar de lezers en naar mezelf. Inspireren en verbinden, dat is mijn levenstaak.”

12

TEKST: ROEL VAN BEKKUM - FOTO’S: REBEKKA VANDERHAEGEN – SELINA DE MAYER – SISKA GREMMELPREZ – HANS SNIJKERS

veel op stapel.”


GOUD WAARD

aha In de laatste dagen met mijn man Wim, voor hij overleed, viel alles weg. We konden niet meer discussiëren, hij kon niet meer nadenken. Het enige wat we nog konden, was ‘zijn’. Daardoor leerde ik wat dat is, zielscontact. Ik ben vast van plan voor altijd te leven vanuit dat gevoel van verbondenheid met alles.

CH

NGE A

TIP

Elk idee dat bij je binnenkomt en dat je blij maakt, dat is een mogelijkheid. Al is het nog zo groot of lijkt het nog zo onmogelijk ... If you can dream it, you can do it

13


GOUD WAARD

Gina’s 10 tips aan lezers die ook hun droom willen verwezenlijken ① IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT. Als je het kan bedenken, kun je het ook doen. Als iets niet lukt, stuur dan bij en begin opnieuw. Maar hou wel rekening met je eigen grenzen. Stress is bijvoorbeeld een negatief signaal dat wil zeggen dat je over je grenzen gaat

② We gebruiken meestal slechts tien procent van ons potentieel. Doch je kunt je onderbewuste (daar waar de blokkades zitten) herprogrammeren door je te focussen op de doelstellingen die je wil bereiken. GELOOF EN BLIJF GELOVEN DAT HET JE LUKT.

③ DENK POSITIEVE GEDACHTEN, dan krijg je positieve gevoelens die leiden tot krachtdadige actie.

④ GENIET VAN ALLE GROEIFASES en wees je daar dagelijks van bewust. Hoe meer je persoonlijk groeit, hoe beter je zaak groeit.

⑤ Probeer steeds te zien wat je wél al hebt bereikt, ook tijdens moeilijke periodes : hou je FOCUS OP WAT JE WÉL AL HEBT BEREIKT.

⑥ INTUÏTIE IS BELANGRIJKER DAN RATIO. Als iets aantrekkelijk lijkt vanuit je logisch denken maar niet goed voelt, doe het dan NIET. Luister naar je buikgevoel!

⑦ DURF UIT JE COMFORTZONE TE STAPPEN. Dagelijks ontdek ik nog steeds een Gina waarvan ik niet wist dat ze dit allemaal durfde. Meer en meer laat ik beperkende gedachten zoals ik kan dit niet, ik durf dit niet…los. Angst is de slechtste raadgever.

⑧ HOU VAN MENSEN, en “gebruik” geld en nooit andersom. ⑨ Wees DANKBAAR voor alles wat op je pad wordt gezet, ook voor de moeilijke dingen. Enkel daarvan leer je het meest.

⑩ Probeer krachten te bundelen en SAMEN TE WERKEN.

15

Profile for CHANGE Think positive

CHANGE interview GINA - terugblik 5 jaar CHANGE  

CHANGE interview GINA - terugblik 5 jaar CHANGE  

Profile for lucdevos0
Advertisement