a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Hier in Lille

Wij vieren onze vier dorpen! Extra inzet op sociale thema's Wat kost een sterk beleid?

‘In het eerste jaar hebben we al meteen een verschil kunnen maken’ Onze twee schepenen Chiel Danckers en Luc De Backer. Het meerjarenplan is gekoppeld aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

STERKE START & NOG GROTERE AMBITIE We zijn vorig jaar een stevig engagement aangegaan om Lille mee te besturen. In het eerste jaar hebben we veel tijd gespendeerd aan het inwerken in dossiers, het leren kennen van de vele organisaties en het opstellen van het meerjarenplan, waar we volop mee aan de slag gaan. Gedreven en enthousiast wilden we meteen onze stempel op bepaalde

zaken drukken, maar al snel bleek dat alles veel trager gaat dan gehoopt en dat de middelen beperkt zijn. Toch konden we in 2019 al enkele mooie zaken verwezenlijken: fietsstraten in elke schoolomgeving, een uitbreiding van de speelpleinwerking, vijf klassen voor de kunstacademie, een verbeterde communicatie, een uitgebreid meldpunt ....

bleek dat er nog heel wat inhaalwerk te doen was. Voor een doordacht beleid moeten we bv. weten hoe onze wegen eraan toe zijn, wat de staat van de gebouwen is en of ze voldoen aan de energie- en brandnormen. Hoe gaan we de perken, bermen en pleinen beheren? Wat zijn de uitdagingen op sociaal vlak?

Toen we de laden opentrokken,

Met het meerjarenplan hebben we de

WERK VOOR DE BOEG

ambitie voor de volgende 6 tot 12 jaar uitgeschreven. Het is duidelijk: we hebben nog een pak werk voor de boeg. 'Wij vieren' was de start van het nieuwe pad dat we insloegen om de inwoners van onze vier dorpen trotser te maken en beter te betrekken. We hebben nu een kader en gaan dagelijks het engagement aan om onze gemeente voor jullie groener, eerlijker en bruisender te maken.


HIER

Speelweefsel en buurtbabbels SAMEN BUURT MAKEN! SAMEN BUURTEN!

We brengen onze buurten samen. Samen maken we de buurt!

Buurtbabbels Nu Groen in het gemeentebestuur zit, vinden we het belangrijk om samen met onze inwoners over zaken te beslissen. We hebben al een heleboel initiatieven om inspraak te organiseren. Daarbuiten willen we nog iets totaal nieuws proberen, namelijk samen buurt maken aan de hand van buurtbudgetten. Het is de bedoeling dat de buurtbewoners telkens zelf beslissen wat er met hun buurtbudget gebeurt. Dat kan gaan van het plaatsen van extra buurtbanken of groen tot het aankopen van zaken die ze kunnen delen of het organiseren van een buurtfestival. Belangrijk is dat de keuze gedragen wordt door de buurt, dat het buren samenbrengt en zo de buurt warmer maakt. Samen creĂŤren we onze ideale buurten! De buurt rondom het Molenpad in Gierle zal de spits afbijten.

Speelweefsel In 2018 kaartten we het gebrek aan visie t.o.v. de gemeentelijke speelterreinen aan. Ondertussen zaten we niet stil en brachten we hier en daar al (kleine) veranderingen aan. Onze ideale visie gieten we in een speelweefselplan. Dat wordt opgemaakt in 2020, zodat we vanaf 2021 gericht werken kunnen uitvoeren. We zullen het plan samen met onze kinderen uitwerken. Dat zal gebeuren via participatie in scholen, buurten, enz. We vinden het belangrijk dat kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Zo maken ze vriendjes en komen ze buiten. Uiteindelijk komt het dus zowel hun motorische als sociale ontwikkeling ten goede. Hiermee werken we aan DOD 3, 9, 11 en 17 (meer hierover op p. 8).


HIER

MOBILITEITSPLAN WAT KAN JE VERWACHTEN?

Deze foto werd genomen in het Kerkepad, in de schoolomgeving van 't Klavernest te Wechelderzande.

Het besef dat er nog veel werk op de plank ligt, is groot. Er zijn nog te veel wijken, straten en fietspaden waar er belangrijke ingrepen nodig zijn om onze vier dorpen verkeersveiliger te maken. We kozen ervoor om het gedateerde mobiliteitsplan up-to-date te maken. Daarom hielden we in september 2019 een grote bevraging via infoavonden en via digitale weg. Met heel dit pakket aan informatie is het bedrijf Mint, dat voor ons het mobiliteitsplan mee vormgeeft, aan de slag gegaan om alles duidelijk in kaart te brengen. Er moeten nog heel wat principes en ideeën onderzocht worden, maar tegen het najaar hopen we dit huzarenstukje klaar te hebben: een beleidsdocument waarin de krijtlijnen en visie staan om de mobiliteit in Lille deftig aan te pakken, zowel op korte

als op lange termijn. We gaan de wegen in categorieën indelen, met aangepaste maatregelen om sluipverkeer te weren. Ook moeten we kijken welke snelheidsremmende maatregelen het meest geschikt zijn op een bepaalde weg. Wist je dat het gedrag van een kleine 5% van de automobilisten maakt dat we ook maatregelen moeten treffen voor de overige 95%? Daarom hebben we sinds 2019 extra flitscontroles laten uitvoeren. De pakkans is dus scherper gesteld. Ondertussen staan we niet stil. We weten dat het voor heel wat inwoners al veel te lang duurt, maar we vragen nog even geduld om kwaliteitsvolle ingrepen uit te tekenen. Zo kwamen er al nieuwe proefopstellingen in het Middelveld in Gierle en de Broekzijstraat in Lille. We verdelen in het mobiliteitsplan

© Quinten Quartier

‘De gemeente wordt in zones opgedeeld: zone per zone pakken we de mobiliteit aan !’ heel onze gemeente in zones. Eind april gaan we de plannen voorleggen aan de buurtbewoners van Valveken, Groeneweg, De Dijken, Rolleken, Houtzijde enz. We rollen de maatregelen uit per zone, eerst als proefopstelling. Na evaluatie en bijsturing kunnen we ze een permanent karakter geven.

LUC DE BACKER Schepen Mobiliteit

We hebben nog een hele inhaalbeweging te maken, maar we gaan stap voor stap de goede richting uit. Met dit beleid werken we aan DOD 9 (infrastructuur) en DOD 11 (duurzame gemeenten).


HIER

Een zorgzame gemeente

Op naar een betere zorg voor iedereen!

Sinds de start van de legislatuur bouwden we een ‘team sociale zaken’ uit. We namen een deskundige vrijwilligerswerk, een deskundige kinderopvang, onderwijs en mondiaal beleid, en twee deskundigen welzijn en senioren aan. Als gemeente staan we voor heel wat uitdagingen. De vergrijzing neemt toe en de maatschappij wordt almaar drukker. Daarop willen we ons als gemeente voorbereiden zodat we er gepast mee kunnen omgaan. WE INVESTEREN IN MENSEN, WANT ONZE INWONERS KOMEN OP DE EERSTE PLAATS. Daarom vinden we het belangrijk dat onze deskundigen niet enkel bereikbaar zijn via het gemeentehuis, maar even goed de boer op gaan. Ondertussen zorgden we bv. al voor meer continuïteit in de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking, en startten we een werkgroep gezondheid op. We maken werk van buurtgerichte zorg via onder andere een proefproject begeleid door Thomas More Kempen. Buurtgerichte zorg maakt dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen in een aangename sfeer. Mogelijke problemen die gepaard gaan met eenzaamheid kunnen we zo sneller detecteren en oplossen. We maken ook werk van een gelijkekansenbeleid.

Bio

Chiel, An & Quinten Onze schepen Chiel koos bewust voor sociale bevoegdheden. Hij is steeds aanspreekbaar, twijfel dus niet om hem te contacteren. An en Quinten zijn lid van het BCSD (vroeger OCMW) en focussen op sociale, gelijke kansen voor iedereen. Onze fiere senioren trotseren weer en wind nabij Hof d'Intere. We investeren extra in onze senioren.

ONZE INWONERS STUITEN NOG AL TE VAAK OP DREMPELS. DIE PAKKEN WE STAP VOOR STAP AAN. We trachten alles zo toegankelijk mogelijk te maken op fysiek, communicatief, sociaal en financieel vlak. In de komende jaren gaan we bv. de UiTPAS in onze gemeente invoeren. Zo kunnen mensen die het financieel moeilijker hebben toch genieten van het bruisende vrijetijdsleven in onze gemeente. We proberen altijd zo structureel mogelijk te werken, zonder iemand

© Quinten Quartier

uit het oog te verliezen. Hierover waken An Janssens en Quinten Quartier mee via het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. We vragen respect voor iedereen in de warme gemeente waarin we wonen en leven. WE MAKEN ONZE VOORZIENINGEN KLAAR VOOR DE UITDAGINGEN VAN DE TOEKOMST. Zo krijgt de Pastorij in Wechel een grondige opknapbeurt. Het wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen en

in het bijzonder onze senioren, net zoals het Trefpunt in Gierle. Verder zijn de gesprekken met Lindelo lopende om tegen 2024 samen een lokaal dienstencentrum op te richten. JE MERKT HET: WIJ INVESTEREN IN MENSGERICHTE OPLOSSINGEN, NU ÉN IN DE TOEKOMST. Hiermee werken we aan DOD 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 en 17. Meer info over de 17 DOD (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) op p. 8.


HIER

EEN STERK FINANCIEEL BELEID: WAT KOST DAT? RAF VAN ROOY

Gemeenteraadslid

Een ambitieus beleid heeft natuurlijk een kostenplaatje. In het meerjarenplan hebben we hiervoor een duidelijk en haalbaar kader uitgebouwd. Laten we eerlijk zijn: we hebben nog een inhaalbeweging te maken in grote dossiers als patrimonium en wegeninfrastructuur, om maar enkele voorbeelden te geven. Zo is 25% van onze 202 km gemeentewegen aan herstel of vernieuwing toe. Hiervoor hebben we het budget verdubbeld tot 500.000 euro per jaar. Op die manier hebben we nog 12 jaar nodig om de juiste norm te halen. Ook voor heel wat gemeentelijke gebouwen zullen we nog een inhaalbeweging moeten doen. Nu geen lening aangaan wanneer de rente zo laag staat, zou onverantwoord en dom zijn. We willen niet voortdurend terugkeren naar het verleden, maar voor alle duidelijkheid: in2018, vlak NA de verkiezingen, is er vervroegd twee miljoen terugbetaald om de leenlast per inwoner te doen dalen tot 58 euro in plaats van te investeren in broodnodige zaken.

Als we onze gemeente klaar willen maken voor de toekomst, moet er op heel wat vlakken geïnvesteerd worden. We kiezen om daar een lening voor aan te gaan van 5 miljoen euro. Hierdoor zal de leenlast per inwoner stijgen tot 250 à 300 euro. We blijven hiermee flink onder het Vlaamse gemiddelde van 900 euro. We zullen zowel de personenbelasting als de opcentiemen niet verhogen. En ja, het zwembad bouwen en uitbaten zal heel wat kosten, maar we zullen er over waken dat ook dat haalbaar blijft, zodat we ook in andere broodnodige zaken kunnen investeren. Wil je het meerjarenplan erop nalezen? Surf naar: www.lille.be/meerjarenplan

VRAAG JE SPEELSTRAAT AAN! De kindergemeenteraad ijvert ieder jaar voor veiligere straten. Ze willen bv. graag op straat kunnen spelen, zoals hun ouders vroeger vaak wél nog konden. Onze schepenen namen deze vraag ter harte. Samen werkten we een reglement 'Speelstraten' uit dat op de gemeenteraad van februari 2020 unaniem werd goedgekeurd. Vanaf nu kan jij het initiatief nemen om van jouw straat een speelstraat te maken. Volg goed de stappen in het reglement. Het vraagt in het begin wel wat werk. Je moet er in jouw straat namelijk een draagvlak voor vinden. Zo willen we onze inwoners dichter bij elkaar brengen. Je kinderen

De kindergemeenteraad vroeg veilige straten om te kunnen spelen: tijd voor actie ! (en wij) zullen je enorm dankbaar zijn voor je engagement! Let wel: jammer genoeg kan niet iedere straat een speelstraat worden. Dit staat duidelijk vermeld in het reglement. Start je aanvraag tijdig, want zowel de politie als de diensten mobiliteit en vrije tijd moeten die beoordelen vooraleer het college een goedkeuring kan verlenen. Hiermee werken we aan DOD 3, 11 en 17. Surf naar www.lille.be/speelstraten

ANN KERSEMANS

GEMEENTERAADSLID

IN ’T KORT

HANDIG OM WETEN! Volgende subsidies of reglementen zijn vernieuwd: Vlaanderen verplicht het gebruik van HERBRUIKBARE BEKERS. Wij zijn een van de eerste gemeenten die verenigingen financieel ondersteunen om hun kosten te drukken. Meer info op www.lille.be, zoek op: 'herbruikbare beker'. Vier je met je vereniging een JUBILEUM VAN 25, 50, 75 OF 100 JAAR? Dan kan je nu terecht voor een mooie subsidie van €400. Wij vieren onze verenigingen! Surf naar www.lille.be en zoek op: 'jubileum'. Ook voor de verplichte GELUIDSMETER keren we voortaan een subsidie uit aan onze verenigingen. Surf naar www.lille.be en zoek op: 'geluidsmeter'. We denken dus wel degelijk aan onze verenigingen! GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT Niet enkel de jongeren laten van zich horen in Brussel of op andere plaatsen: ook de grootouders zijn de strijd aangegaan om meer aandacht te vragen voor het klimaat. Binnen Groen Lille hebben we enkele actieve grootouders die af en toe samenkomen en de handen uit de mouwen steken. Zin om mee de strijd aan te gaan? Laat het ons weten via lille@groen.be.


HIER

1

2

3

4

1 In 2019 installeerden we verschillende watertappunten voor het gemeentepersoneel. Samen met een (h)eerlijke tas fairtrade koffie of thee dragen we ons steentje bij en geven we het goede voorbeeld. We kiezen waar mogelijk voor eerlijke producten en minder afval en transport. Ook thuis kan je heel wat waterbesparende maatregelen nemen. Neem een kijkje op www.hidrodoe.be/over-water © Luc De Backer

2 Ken jij al onze mandatarissen al? Onze raadsleden Raf Van Rooy, Ann Kersemans en Tinne Peeters zetelen samen met onze schepenen Chiel Danckers en Luc De Backer in de gemeenteraad. Niet op de foto: An Janssens en Quinten Quartier vertegenwoordigen Groen in het "Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst" (voorheen OCMW). Al hun contacgegevens kan je vinden op www.groenlille.be. © Paul Kerckhofs

3 Ook dit jaar hebben we goed ingestapt met een fijne winterwandeling in Wechelderzande. Aansluitend volgde onze nieuwjaarsreceptie waar de lokale biertjes schuimden. Afgelopen zomer ontdekten we de bossen in Heerle. Ook zin om je aan te sluiten bij onze activiteiten of om op de hoogte te blijven door middel van onze digitale nieuwsbrief? Geef gerust een seintje via lille@groen.be © Willy Willems

4 Een bijvriendelijke gemeente is meer dan woorden alleen! Daarom plaatsten we samen met Natuurpunt vijf grote bijenhotels in onze dorpen. De 11.500 bloembollen heb je ongetwijfeld al zien schitteren als narcis, krokus, enz. Zij bevatten overheerlijk stuifmeel voor de bijen. Met de uitbreiding van het reglement over houtkanten kunnen landbouwers en natuurverenigingen extra bloemzaad zaaien en zo de biodiversiteit ook een handje helpen. © Chiel Danckers


HIER

WIJ VIEREN, VIER DORPEN!

Vier prachtige dorpen, één sterke gemeente! Het nieuwe logo met een versterkte visie.

‘Wij vieren, wij zijn Lille’. Die boodschap staat centraal in ons meerjarenplan. De nieuwe huisstijl onderstreept het belang dat we hechten aan onze vier dorpen: Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande. Duurzaam, bruisend, veilig, verbonden en sterk bestuurd. We zetten sterk in op communicatie: onze digitale nieuwsbrief heeft al meer dan 1000 abonnees. Ontvang je die ook graag? Surf naar www.lille.be/nieuwsbrief Na de fusie bleef er een gezonde rivaliteit bestaan, omdat we allen trots zijn op ons eigen dorp, en daar is niets mis mee. Als bestuur willen we een gezond evenwicht tussen alle dorpen. Dat wil niet zeggen dat we in elk dorp hetzelfde gaan organiseren, wel dat we ervoor zorgen dat niet

alles op één plaats komt. We zullen de troeven van elk dorp uitspelen. Je merkt het: we spreken over dorpen en niet over deelgemeenten, we gaan tenslotte toch nog altijd naar "'t dorp". Groot-Lille klinkt ons ook wat grotesk. We spreken liever over één sterke gemeente en vier prachtige dorpen. De update van de huisstijl en het logo zet het verhaal kracht bij. De vier stippen in het logo staan symbool voor onze vier dorpen. De kleuren ertussen, dat is alles wat ons verbindt: alles wat het leven in onze gemeente aangenaam maakt. Ruimte en natuur, gemoedelijk samenleven, feesten, verenigingen, sport en recreatie. Al die dingen samen vormen één sterk symbool, één sterke gemeente.

"Duurzaam, bruisend, veilig, verbonden en sterk bestuurd: wij vieren, wij zijn Lille !" Ondertussen kent wensbeeld Wechelderzande zijn uitrol: de pastorij zal dit jaar verbouwd worden. Aan het wensbeeld Lille-Poederlee wordt de laatste hand gelegd. We zetten er in op fietsveilige verbindingen. De kerktuin in Poederlee maken we aangenamer en de site van het OCMW en het oude zwembad zullen we ontwikkelen met ruimte voor groen, wonen en ondernemen. In Gierle hebben we ondanks het beschermd dorpszicht heel wat plannen samen met onze inwoners. Deze trajecten zullen tijd en moeite vergen, maar uiteindelijk ook meer dan de moeite waard worden!

TINNE PEETERS

Fractieleidster gemeenteraad


HIER

DUURZAAMHEID VOOROP! Ons meerjarenplan werd geënt op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (= DOD of SDG's) van de Verenigde Naties. Dit benadrukt onze langetermijnvisie. Het neemt niet weg dat we ondertussen ook op korte termijn actie ondernemen. Werken volgens de principes van de duurzame ontwikkeling brengt ons lokaal dichter bij het bereiken van die doelstellingen. Voor ons springt er geen enkel doel op zich uit. We streven ze allemaal na. Je kan ook moeilijk tegen deze ontwikkelingsdoelen zijn.

SAMEN MAKEN WE ONZE GEMEENTE DOD 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken dragen we hoog in het vaandel. Getuige daarvan is onze participatieve aanpak die staat voor een nieuwe politiek. We proberen iedereen mee te krijgen en bieden tal van kansen voor inspraak. Zo creëren we tegelijk ook het nodige draagvlak. Of het nu gaat om het project 'Veerkrachtige dorpen' in Wechelderzande, een nieuwe invulling voor de kerk in Poederlee, de opstart van een wensbeeld voor Gierle of het bevragen van ons inwonerspanel: wij willen jouw mening horen! Hou de gemeentelijke communicatie in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief. Zo ben je van meet af aan op de hoogte van inspraakmomenten of andere manieren om inspraak in het beleid te krijgen. We rekenen op jou: samen maken we onze gemeente klaar voor elke uitdaging! De 17 DOD of SDG's van de Verenigde Naties. Ook wij werken er grondig aan!

© VVSG

AANPAK WEEKENDZONES Vele inwoners ergeren zich aan de talrijke weekendzones, vooral omdat er zo een enorme verrommeling ontstaat, bos verdwijnt en er te veel illegale bouwwerken en zelfs kleine villa’s worden opgericht. Zoals elke eigenaar van een officiële bouwgrond een huis mag bouwen, mag je als eigenaar van een stuk grond in een weekendzone een weekendhuisje zetten. Dat is nu eenmaal de wet en daar kunnen we niet omheen, hoewel we het soms anders zouden willen. Wat kunnen we wel doen? - Het leegstandsregister gaan we

actief gebruiken. We voeren een getrapte leegstands- en verloederingsheffing uit in heel onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat er een minimum aan leegstand is en inbreiding aangemoedigd wordt. - De belasting op tweede verblijven is van €400 op €600 gebracht. - We hebben het budget voor subsidies aan natuurverenigingen met 25% verhoogd zodat er extra geld vrijkomt om gronden in de weekendzones te verwerven. - We maken een “Ruimtelijk Uitvoeringsplan Weekendzones” op om nieuwe zones te vrijwaren.

"Stappen voor zowel korte als lange termijn zijn even nodig als bovenlokale wetgeving" Natuurlijk hebben we ook oog voor het sociale aspect. We zullen dit samen met het OCMW monitoren. We zullen er trouwens alles aan doen om het Vlaams Bindend Sociaal Objectief te halen, d.w.z. dat we in onze gemeente het nodige aantal sociale woningen voorzien. VOORZITTER GROEN LILLE Hiermee werken we aan DOD 1, 6, 10, 13 en 15.

Gie Knockaert


VOLLEMAANWANDELING VRIJDAG 5 JUNI 2020 20U IN GIERLE EXACT OM 21U21 SCHIJNT DE VOLLE MAAN OVER GIERLE WE ONTDEKKEN DE BOSSEN EN WEIDEN RONDOM GIERLE EN SLUITEN AF MET EEN WELVERDIENDE DORSTLESSER. KOM MEE WANDELEN! AFSPRAAK OP DE PARKING ROND DE SINGEL!

Groen Lille Gie Knockaert Beukenlaan 26 2275 Lille 014/71 03 15 lille@groen.be www.groenlille.be www.facebook.com/groenlille Verantwoordelijke uitgever: Gie Knockaert, Beukenlaan 26, 2275 Lille Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Lille lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Profile for Luc De Backer

Huis aan huis blad Groen Lille voorjaar 2020  

Huis aan huis blad Groen Lille voorjaar 2020  

Advertisement