Page 1

MAANDBULLETIN LUCAS GALECOP Maart 2012 Tel.: 030 - 60 377 49 e-mail: info@lucas -galecop.nl. www.lucas-galecop.nl Ab Kools, interim directeur.

Geachte ouder(s), verzorger(s), Voor de periode tot aan de zomervakantie ben ik aangesteld als vervanger van Otto Staal (via SCOLIX). Ik zal me hier even nader voorstellen. Wij wonen met plezier in Utrecht Noordoost; wij, dat wil zeggen met mijn echtgenote Kathleen, twee kinderen (Floris van 12 en Andrea van 9) en hamster Guus. Mijn onderwijservaring beslaat bijna veertig jaar (vanaf 1973) en ik heb gewerkt in vier scholen in het primair onderwijs, en verder in het vmbo, het mbo en het volwassenenonderwijs. Al enkele jaren werk ik vanuit mijn eigen adviesbureau (Ab Kools Consult) en daarvoor was ik meer dan 15 jaar directeur van diverse scholen. Het advieswerk betreft o.a. het helpen van scholen om ouders als educatief partners te betrekken; dat doe ik voor de stichting “Actief Ouderschap”. Een andere activiteit is het trainen van onderwijsteams in het werken met leerlingvolgsystemen en het beter inrichten en benutten daarvan. Ik streef ernaar om samen met het management team en het onderwijs team van Lucas Galecop, in de komende maanden te werken aan verdere professionalisering van de school. Zodanig, dat school en team in een sterke positie verder kunnen nadat ik weer ben vertrokken. De kroon op dat werk zal zijn dat u als ouders/verzorgers onze ontwikkeling heeft opgemerkt. Met regelmaat treft u mij ’s morgens aan bij de ingang. Spreek me gerust aan als u dat wilt. Met vriendelijke groet, Ab Kools.

LANDELIJKE STAKING 6 MAART Wellicht heeft u er in de (landelijke) media al iets over gehoord of gelezen: op 6 maart a.s. vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats. Een flink aantal scholen door het hele land (naar schatting meer dan 1000) sluiten die dag geheel of gedeeltelijk hun deuren. Op deze manier willen scholen en onderwijsgevenden hun zorgen en boosheid uiten over de bezuinigingen die er op onderwijs worden doorgevoerd. Deze bezuinigingen leiden tot een aanzienlijk banenverlies in het onderwijs en de kwaliteit van onderwijs komt steeds meer onder druk te staan. Ook wij maken ons grote zorgen over de consequenties van de bezuinigingen. Wij kiezen er echter voor om op 6 maart “gewoon” te gaan werken maar willen benadrukken dat ook wij grote zorgen hebben over de toekomst van het onderwijs. PROJECTWEEK De projectweek start op maandag 5 maart. Het thema is hobby’s. De kinderen zullen verschillende workshops volgen op school. De afsluiting vindt plaats op vrijdagmiddag 16 maart. Vanaf 15.00u bent u welkom om te komen kijken naar de hobbytentoonstellingen in de verschillende klassen. Wij wensen de kinderen een fijne projectweek toe! GODSDIENSTPROJECT De aankomende periode gaan we werken met het godsdienstproject STIL. In de lessen willen we de kinderen laten ervaren wat stil kan doen. Er zijn verschillende soorten van stil zijn.

Pagina 1 van 4


Stil is niet alleen maar een commando, maar stil worden kan ook voor aandacht zorgen, voor verwondering, betrokkenheid en attentie. Kinderen mogen ontdekken dat je niet alleen met woorden of geluid de aandacht hoeft te trekken. Ook met gebaren en lichaamstaal kun je communiceren en vaak veel meer zeggen dan met woorden. Mensen zoeken ook wel stilte om belangrijke beslissingen te nemen, om even tot rust te komen en soms om God te vinden in meditatie of gebed. Zulke verhalen lezen we van de profeet Elia en van Jezus in de Bijbel. Ook de profeet Mohammed zocht de stilte en ontmoette de engel Djibriel. Over enkele weken is het Pasen. Ook van het verhaal van Jezus kun je stil worden. Traditioneel heet de zaterdag voor Pasen Stille Zaterdag. De doodse stilte die volgde op het lijden en sterven van Jezus. Op paasmorgen vindt Maria een leeg graf. Even is ze er stil van en dan is er de vreugde van Pasen. Ook dat willen we met de kinderen vieren.

OUDERAVONDEN EN LEERLINGENBESPREKINGEN Op woensdag 21 en donderdag 22 maart zijn er ouderavonden voor de groepen 1 t/m 7. Tijdens deze “10-minutengesprekken” wordt u geïnformeerd over de gedragingen en prestaties van uw zoon of dochter. Hopelijk heeft u, na publicatie in de jaarkalender, deze data al gereserveerd. Op de uitnodiging, die u binnenkort ontvangt, staat de datum en de tijd waarop u verwacht wordt. Voorafgaand aan de ouderavonden zijn er dagelijks op school vele leerlingenbesprekingen. Onder voorzitterschap van de Intern Begeleider worden vele leerlingen besproken. Dat gaat groepsgewijs, waarbij de leerkrachten van het voorgaande of komende schooljaar ook aanwezig zijn. Zo komen persoonlijke ervaringen van leerkrachten naast de schriftelijke (uitslagen van toetsen, testen, observaties e.d.) te liggen. Wilt u hierover meer lezen, dan verwijs ik u graag naar de schoolgids in hoofdstuk 4: “De zorg voor leerlingen”. EXCURSIES IN DE MAAND Groep(en) Groep 8 HN, EB en PB Groep 7 PG en LK

Data 02 maart

Groep 1-2 SP

08 maart

Groep 1-2 MO en VW Groep 6 LS Groep 6 CI Groep 1-2 BF

12 maart

Groep 5 CM Groep 5 MM Groep 5 GM Groep 5 MM, CM en GM

08 maart

12 maart 12 maart 15 maart 20 maart 21 maart 21 maart 26 maart

MAART Waar naar toe Plaza bioscoop “Het oog van de Adelaar” Plaza bioscoop “Het oog van de Adelaar” Kon. Julianaschool “Huismuis” De Evenaar “Huismuis” Bezoek bibliotheek Bezoek bibliotheek Kon. Beatrixschool “Huismuis” Bezoek De Kom Bezoek De Kom Bezoek De Kom Bezoek De Kom “De Vuurvogel concert”

Tijd 13.00 – 14.30 uur 10.00 – 11.30 uur

Vervoer / Opmerkingen Wij gaan met de tram; leerlingen blijven kosteloos over. Wij gaan met de tram; mogelijk iets na 12.00 uur terug op school

13.30 – 14.15 uur 10.45 – 11.30 uur

Wij gaan hier met de auto naartoe

08.30 uur 09.45 uur 13.30 – 14.15 uur

Wij gaan met de tram Wij gaan met de tram Wij gaan hier met de auto naartoe

09.30 – 10.50 uur 09.30 – 10.50 uur 10.40 – 12.00 uur 12.30 – 13.30 uur

Wij gaan met de tram Wij gaan met de tram Wij gaan met de tram Wij gaan met de tram; leerlingen blijven kosteloos over.

NB De school heeft voor leerlingen en begeleiders van deze excursies een verzekering afgesloten. Wij gaan met de sneltram. Denkt u aan de OV Chipkaart met voldoende saldo? VERKEERSEXAMEN Op donderdag 19 april doet groep 7 mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. Hierin worden de verkeersregels en de verkeersbordenkennis getoetst. Als het theoretisch examen behaald is, zullen de kinderen op 08 mei deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen is er eerst een fietsenkeuring op maandag 2 april. Immers, de fietsen zullen in goede staat moeten zijn alvorens de route veilig af te kunnen leggen. Hierover zijn de kinderen van de groepen 7 al nader geïnformeerd. Kinderen héél véél succes! Tip: Met behulp van bordjes is de route van het verkeersexamen aangegeven. Het is een route door de omliggende wijken. Daar waar kinderen van de groepen 7 heel nadrukkelijk oefenen met hun ouders, is dit natuurlijk ook mogelijk voor kinderen uit andere groepen. Bij school kunt u starten. De routebeschrijving staat op de website van school. OUDERBIJDRAGE 2011-2012 Zeer veel ouders/verzorgers hebben een machtiging ingeleverd op school ter betaling van hun (vrijwillige) ouderbijdrage. Dit is gemakkelijk voor u en voor ons. Hartelijk dank. In de maand maart wordt daarmee de ouderbijdrage voor het derde kind van het gezin geïncasseerd. Heeft u geen machtiging ingeleverd, dan geldt voor u onderstaande. Wij vertrouwen erop, dat u de € 50,- overmaakt op: Postbankrekening 231.50.44 t.n.v. Oudervereniging Lucas Galecop, A. de Gelderhage 1, 3437 KB Nieuwegein, o.v.v. naam kind en geboortedatum. Voor leerlingen, die vanaf januari 2011 op school komen en waarvoor geen machtiging is afgegeven, dient slechts de helft van dit bedrag (25,00 euro) overgemaakt te worden. Wilt u alstublieft zelf voor een overschrijving zorgdragen: voorzien van de naam

Pagina 2 van 4


van uw kind en de geboortedatum. Wilt u dit liever met een machtiging betalen, dan kunt u op de administratie een formulier afhalen. Ook kunt u het formulier op de website downloaden. SCREENING GGD GROEPEN 7 Op 22, 27 maart en 5 april komt de GGD de leerlingen van groep 7 op school onderzoeken. Zij gaan dit op school doen om ouders tegemoet te komen. Ouders en kinderen hoeven dan niet meer naar de GGD toe. OVERBLIJVEN Met ingang van maandag 27 februari is er, voor een proefperiode van 4 weken, een verandering met betrekking tot het eten en buiten spelen. In verband met het grote aantal kinderen dat dagelijks overblijft is er voor gekozen om de groepen 3 t/m 8 eerst buiten te laten spelen en aansluitend om 12.30 uur te lunchen. Kleuters spelen vanaf 12.30 uur buiten. WIE….WIL/KAN….HELPEN? - Heeft u nog paastakken voor ons? Gaat u binnenkort nog snoeien? Wij kunnen ze goed gebruiken om de school te versieren. Bij voorbaat dank. - Wie komt onze versierploeg versterken? Wij kunnen goed extra hulp gebruiken. Natuurlijk kunt u intekenen op de lijsten, die op de lokalen hangen, maar misschien is het handiger om u op te geven. Dan krijgt u via de mail informatie en kunt u gemakkelijker plannen, wanneer u wil en kan helpen. Aanmelden: versiergroep@live.nl of info@lucas-galecop.nl

BELANGRIJKE DATA 02 maart Groepen 8: Plaza bioscoop 05 maart Start projectweek 08 maart Groepen 7: Plaza bioscoop 08 maart Groep 1-2SP: Juliana school “De Huismuis” 09 maart Groep 1 t/m 4 vrij 12 maart Groepen 1-2 MO en VW: De Evenaar “De Huismuis” 12 maart Bezoek bibliotheek groepen 6 13 maart Vergadering Medezeggenschapsraad 14 maart Afsluiting projectweek 15 maart Groep 1-2BF: Kon. Beatrixschool “De Huismuis” 15 maart Oud papier actie 20 maart Bezoek De Kom: groep 5CM 21 maart Bezoek De Kom: groep 5MM en 5 GM 21 en 22 maart Ouderavonden 22 en 27 maart GGD groepen 7 23 maart Rapport mee 26 maart Bezoek De Kom: groepen 5 27 maart Vergadering oudervereniging 29 maart Oud papier actie 30 maart Palmpaasoptocht 02 april Fietskeuring 05 april GGD groepen 7

Pagina 3 van 4


INGEZONDEN DAMMEN Op donderdagmiddag 15 maart vanaf 15.15 tot 16.45 uur zal er een damactiviteit plaatsvinden in Galecop. Deelname 2 euro. Sjef Valk junior van Damvereniging Nieuwegein zegt dit mooie initiatief toe te juichen. De basisschool Lucas Galecop opent die middag haar deuren voor alle jeugdige damliefhebbers. Overigens zijn ook volwassen dammers welkom eens een kijkje te komen nemen. Aanmelding kan door een mailbericht te sturen aan de organisatie: despelletjes@hotmail.com Neem eens een kijkje op de website: www.despelletjesgek.nl

UITNODIGING DAG VAN TECHNIEK Beste ouders, Op zaterdag 14 april a.s. vindt de Dag van de Techniek plaats op en rond het Cals College IJsselstein. Deze dag is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 in IJsselstein en omgeving en brugklasleerlingen van het Cals College. We willen leerlingen op deze manier laten kennismaken met techniek en de mogelijkheden die het biedt. De Dag van de Techniek is vooral een doe-dag voor ouders én leerlingen. Ze kunnen deze dag op een uitdagende en aansprekende wijze in contact komen met tal van succesvolle en ‘verrassende’ technische bedrijven. Er zijn ook genoeg dingen om te doen, zodat de leerlingen echt kunnen ervaren wat werken in de techniek inhoudt. Wij willen laten zien dat een opleiding in de techniek leuk is en goede toekomstmogelijkheden biedt. Tevens denken wij dat presentaties/workshops bijdragen aan de verbetering van het imago van techniek en handarbeid. Wanneer leerlingen een supergoed technisch idee hebben en dit altijd al wilden uitvoeren, dagen we ze uit om het ‘Beste Idee’ te bedenken. Het Beste Idee presenteren ze op de Dag van de Techniek. De winnaar krijgt een iPad! We helpen de leerling graag op weg. Daarom organiseren we een middag dat ze op het Cals aan hun Idee kunnen werken. Op de website www.dagvandetechniek.nl kunt u meer informatie vinden. We hopen u op 14 april samen met uw kind(eren) te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groet, Organisatiecomité Dag van de Techniek

Pagina 4 van 4

Maandbulletin Maart 2012  
Maandbulletin Maart 2012  

Maandbulletin voor ouders en verzorgers

Advertisement