Page 1

Lubuskie Lubuskie warte w szerokopasmowej Woodstocku! sieci

2

6

Region Lubuskie Pismo Samorządowe

• nr 1/2011 •

Jak wpisać region w ogólnopolskie plany?

7

www.lubuskie.pl

Mamy o 200 mln zł więcej! Lubuskie otrzyma ponad 51 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. To tzw. bonus za sprawne wykorzystanie pieniędzy w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podzieliło 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania, przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Pierwsze miejsce w wyścigu po dodatkowe pieniądze zajęło województwo opolskie, do którego trafią 54 mln euro. Za zajęcie drugiego miejsca w rankingu regionów Lubuskie dostanie premię w wysokości ponad 200 mln złotych. – Niektórzy zdobywają Mount Everest, my zdobywamy górę pieniędzy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jest to wspólny sukces, zarówno pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i naszych beneficjentów – mówi marszałek Elżbieta Polak. A droga do tego sukcesu nie była łatwa, bo w sierpniu 2008 r. województwo zajmowało 16 pozycję. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynęło 1 700 projektów, z których do dofinansowania wybrano ponad 730. – Dzięki usunięciu barier biurokratycznych w procedurach, szybkiej ocenie wniosków, która w Lubuskiem wynosi 76 dni, a w niektórych województwach w numerze

– To wspólny sukces zarówno pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i naszych beneficjentów – mówi marszałek Elżbieta Polak.

ponad 250 oraz dobremu przygotowaniu naszych beneficjentów udało się w grudniu 2009 r. osiągnąć pozycję lidera. Był to rok morderczej pracy pracowników Departamentu LRPO. W tym czasie udało nam się nadrobić zaległości i uplasować się na pierwszej pozycji – stwierdza marszałek Elżbieta Polak. – Utrzymanie się na pozycji lidera przy takiej determinacji pozostałych regionów było niezwykle trudne. Plan zrealizowaliśmy w 156%, przez

co znacznie przekroczyliśmy wstępne założenia. Prace w departamencie na pewno nie zwolnią, dalej będziemy chcieli sprawnie realizować program. Niewątpliwie kwota ta wzmocni nasz region. Jest to około 12% początkowej alokacji – dodaje Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na co pójdą dodatkowe pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania? Rozwój infrastruktury transportowej, promocja gospodarcza regionu, wsparcie mikro-

Elżbieta Polak: Kierunek – gospodarka

Narządy nie rosną na drzewach

Lubuscy doktoranci otrzymają wsparcie

Zarząd województwa zaczął już na dobre przygotowania do polepszenia warunków do inwestowania – mówi marszałek. str. 4

Pod takim hasłem promowano wśród młodych ideę dawstwa narządów na konferencji edukacyjnej dla młodzieży. str. 11

Doktoranci kształcący się na kierunkach ważnych dla rozwoju regionu mają szansę na stypendia. Wkrótce nabór wniosków. str. 12

przedsiębiorstw oraz poprawa infrastruktury w ochronie zdrowia i edukacji – to wstępny plan podziału środków. – Wstępny podział, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego, odzwierciedla nasze priorytety. Stawiamy na rozwój gospodarczy. Stąd propozycje wsparcia dróg o znaczeniu regionalnym, obszarów aktywności gospodarczej i promocji gospodarczej, społeczeństwa informacyjnego i przedsiębiorczości – nowoczesnych technologii i projektów

innowacyjnych. Rozwój gospodarczy musi być oparty na wiedzy. Dlatego zdecydowaliśmy o dofinansowaniu działań edukacyjnych – podkreśla Elżbieta Polak. – Jesteśmy przygotowani do rozdysponowania tych pieniędzy. W pierwszej połowie roku będą trwały negocjacje, natomiast w drugiej zostaną ogłoszone konkursy – dodaje marszałek. Samorząd województwa przekazując swoją propozycję liczy się jednak z głosem wszystkich Lubuszan – stąd do marca trwały konsultacje społeczne. Propozycje wykorzystania przez Zarząd Województwa Lubuskiego środków z KRW trafią do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Następnie będą one czekać na opinię Komisji Europejskiej. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac nad przyjęciem zmian w programach operacyjnych możliwość uruchomienia dodatkowych środków powinna nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2011 – mówi dyrektor Departamentu LRPO Paweł Sługocki. Dodaje, że środki zostaną rozdysponowane wyłącznie w formie konkursów. Mirosława Dulat

Oddolne inicjatywy w PO KL

Rodzina wymaga wsparcia

Niebawem ruszą konkursy dla projektów poświęconych inicjatywom oddolnym. Jak wykorzystać ten potencjał? str. 13

– Podstawowym środowiskiem profilaktyki społecznej pozostaje rodzina – mówi Zenona Krawczyk. str. 14


2

Region

Całe Lubuskie w sieci Żadne województwo nie zaszło tak daleko jak Lubuskie. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który z powodzeniem rozpocznie realizację projektu likwidacji białych plam w sieci dostępu do szerokopasmowego internetu. Po uruchomieniu projektu wszystkie samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz ich jednostki podległe otrzymają jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Korzystać z nich będą mogły także inne jednostki publiczne, jak administracja rządowa i agendy terenowe urzędów centralnych zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego.

tem bezpiecznej transmisji pomiędzy jednostkami samorządu a poziomem regionalnym. Z poziomu regionalnego zarządzana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, będący jednocześnie liderem projektu. Docelowa lokalizacja infrastruktury technicznej warstwy regionalnej to także urząd marszałkowski. Zostanie ona również wykorzystana w ramach rozbudowy systemów informatycznych urzędu i będzie z nimi zintegrowana.

Projekt składać się będzie z dwóch warstw. Pierwsza z nich to warstwa regionalna, czyli wspólny dla wszystkich jednostek regionalny portal Wrota Lubuskie, obejmujący różne aplikacje służące do komunikacji elektronicznej (portal, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza) pomiędzy interesantem a administracją, zgodnej ze znowelizowaną ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz nową Instrukcją Kancelaryjną. Druga warstwa – lokalna – u każdego z partnerów projektu (gminy, powiaty) oraz urzędu marszałkowskiego obej-

Szacowany koszt całkowity projektu to 25 mln zł, z czego 21,25 mln zł to środki UE. Obejmie on swoim zasięgiem wszystkie urzędy gmin i powiatów z terenu województwa lubuskiego. Jest to, warto podkreślić, pierwszy w kraju projekt na taką skalę. Jesteśmy jedynym województwem, w którym wszystkie jednostki samorządu, a jest ich 95, deklarują chęć wzięcia udziału we wspólnym przedsięwzięciu i oświadczyły, że zarezerwują w budżecie na lata 2011 i 2012 środki na jego realizację. Dzięki projektowi każdy urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie. Planowane wyniki realizacji projektu to: zredukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tego typu kontaktów do internetu, prosty dostęp do informacji publicznych, osiągalność on-line usług elektronicznych 24h na dobę, możliwość składania wniosku o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na świecie. Urząd marszałkowski, jako lider projektu, jest bezpośrednim jego realizatorem, począwszy od podpisania umowy o dofinansowanie, realizację obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, zlecenie i odbiór prac do rozliczenia i zamknięcia projektu. Katarzyna Fedro

Wrota Lubuskie

Projekt „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim” zaprezentował Tomasz Białobłocki - dyrektor Regionu Grupy Telekomunikacji Polskiej Zachód.

– Szerokopasmowy internet jest jednym z największych projektów realizowanych w ramach LRPO. Projekt ten pomoże niewątpliwie w walce z wykluczeniem społecznym. A trzeba przypomnieć, że według sondażu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, aż 84% Polaków marzy o dostępie do internetu. W Lubuskiem to marzenie właśnie jest realizowane – stwierdziła marszałek Elżbieta Polak otwierając 22 lutego w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze konferencję o Lubuskiem w sieci. Koniec z białymi plamami

Podczas spotkania omówione zostały projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowane w ramach LRPO na lata 2007-2013. Projekt „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim” zaprezentował Tomasz Białobłocki – dyrektor Regionu Grupy Telekomunikacji Polskiej Zachód.

– Jesteście Państwo wyjątkowym województwem, bo żadne inne nie przeszło tylu etapów. Tym bardziej cieszę się, że będę zarządzał tym projektem – powiedział Tomasz Białobłocki. Celem projektu jest wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego w regionie oraz dotarcie z siecią światłowodową do blisko 300 miejscowości zakwalifikowanych jako białe plamy. Liczba osób, które uzyskają dzięki temu dostęp do internetu to blisko 50 tysięcy. Projekt został wybrany w ramach otwartego konkursu z Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe). Jego wartość opiewa na 152 mln zł. Dofinansowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 52 mln zł. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2013 roku.

Dokumenty w sieci

Grzegorz Grzywacz – p.o. dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprezentował projekt pt. „Lubuski e-Urząd”, który jest również realizowany w ramach Lubuskiego Regio-

Harmonogram realizacji projektu: rozpoczęcie wdrożenia – pierwsza połowa 2011 r. • pierwszy etap wdrożeniowy – druga połowa 2011 r. • drugi etap wdrożeniowy – I kw. 2012 r. • testowanie systemów w JST – połowa 2012 r. • zakończenie i rozliczenie – połowa 2012 r. nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu jest redukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, migracja tego typu kontaktów do internetu i prosty dostęp do informacji publicznej. Efektem natomiast będą niższe koszty administracji publicznej oraz prosty dostęp do danych będących w jej dyspozycji.

mować będzie dostawę lub modyfikację elektronicznego obiegu dokumentów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (serwery, komputery osobiste i laptopy, urządzenia sieciowe i inne). Element wspólny stanowią procedury elektroniczne oraz treści cyfrowe. Komunikacja odbywać się będzie przez sys-

Krok do e-administracji


Region

O zdrowiu i kopalni V Konwent Marszałków RP został zdominowany przez cztery strategiczne dla rozwoju wszystkich regionów zagadnienia: ochronę zdrowia, politykę spójności, politykę regionalną oraz przewozy regionalne.

Elżbieta Polak na Konwencie Marszałków mówiła o przekształceniach lubuskich szpitali oraz o projekcie budowy kopalni węgla brunatnego Guben–Gubin–Brody.

Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na konwencie marszałków zaprezentował projektowane nowe regulacje dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Mówił o projekcie ustawy o działalności leczniczej i zasadach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2011 roku. Przekonywał on marszałków, że przekształcanie szpitali nie będzie skutkowało koniecznością przejęcia przez samorządy zobowiązań SP ZOZ. Dodał, że taka sytuacja może wystąpić tylko wówczas, gdy wartość długu placówki służby zdrowia będzie wyższa

niż 50% rocznego kontraktu z NFZ, co szacunkowo dotyczy około 10% przypadków. W odpowiedzi dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM Monika Sokulska zreferowała stanowisko Konwentu Marszałków. Okazuje się, że w perspektywie długookresowej, zobowiązania nowo powstałych spółek i tak pozostałyby w gestii samorządów. Kwota dofinansowania przeznaczonego na przekształcenie szpitali jest niewystarczająca, a to, wraz z ograniczonym czasowo mechanizmem wsparcia, stanowi zagrożenie dla bieżących finansów samorządów, jak również

długotrwałych procesów inwestycyjnych. Marszałkowie powołali zespół ekspercki ds. ochrony zdrowia przy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw. Jego zadaniem będzie współpraca z podkomisją sejmową nad pakietem ustaw z naciskiem na projekt ustawy o działalności leczniczej. Marszałek Elżbieta Polak zabrała głos w dyskusji i stwierdziła, że kierunek przygotowywanych reform jest słuszny. Samorząd Województwa Lubuskiego przystąpił w ubiegłym roku do rządowego programu B. Przygotowywane jest przekształcenie pięciu lubuskich szpitali w spółki prawa handlowego. Od 1 stycznia 2011 r. działa pierwsza spółka – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ. Trwa już przygotowywanie procedur do przekształcenia SPZOZ w Międzyrzeczu w spółkę prawa handlowego. Jednak przekształcenie wszystkich lubuskich szpitali w spółki według rygoru projektowanej ustawy o działalności leczniczej jest niemożliwe z uwagi na wysokie zobowiązania tych jednostek z lat poprzednich. Samorząd województwa nie będzie

mógł ich przejąć z powodu prognozowanego zadłużenia budżetu samorządu. Kluczowe znaczenie efektywności energetycznej podkreślił Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który rozpoczął dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego regionów. Stanowisko Konwentu Marszałków w tej sprawie zaprezentował prof. Zbigniew Strzelecki. Zwrócił uwagę m.in. na niejednorodny dostęp regionów do źródeł energii. Marszałek Elżbieta Polak wskazała na konieczność umieszczenia wdokumentachstrategicznych i planistycznych szczebla krajowego oraz programach zadań rządowych ponadlokalnych inwestycji w zakresie energetyki. W naszym regionie planowane jest utworzenie kopalni węgla brunatnego Guben–Gubin–Brody. Kopalnia ma powstać również po niemieckiej stronie. Dlatego tworzy się zespół konsultacyjny w tej sprawie. Marszałek Elżbieta Polak jest przekonana, że ta ponadregionalna inwestycja powinna się znaleźć w strategicznych dokumentach rządu. Mirosława Dulat

Będą kolejne orliki O polityce spójności

Czternaście kolejnych orlików powstanie w województwie lubuskim. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. – Ideą programu jest tworzenie boiska w każdej gminie. Samorządy, które w tym roku wybudują u siebie orlika, wyraziły zgodę na dofinansowanie, jakie zaproponował im zarząd województwa – mówiła marszałek Elżbieta Polak. Gminy, na terenie których nie ma boisk typu orlik, zostaną dofinansowane kwotą 300 tys. zł, natomiast te, które mają już orlika otrzymają dotację w wysokości 150 tys. zł. Od 2008 r. w województwie lubuskim dofinansowanych zostało 66 orlików, w tym 9 zostanie oddanych do użytku do końca II kwartału 2011 roku. Dotacja w wysokości 300 tys. zł na dofinansowanie inwestycji otrzymają gminy: Łagów, Otyń, Czerwieńsk, Gozdnica, Żary oraz Gubin o statusie wiejskim., a 150 tys. zł dofinansowania na orliki otrzymają gminy: Zbąszynek, Świebodzin, Kargowa, Kożuchów, Nowa Sól o statusie miejskim, Nowa Sól o statusie wiejskim, Żary o statusie miejskim oraz powiat gorzowski. Małgorzata Tramś-Zielińska

w Brukseli

Premierzy Polski, Węgier i Litwy zaprezentowali w Brukseli wspólne stanowisko dotyczące przyszłości polityki spójności. W stolicy Belgii odbyło się V Forum Kohezyjne służące podsumowaniu dotychczasowych efektów tej polityki w krajach Unii Europejskiej, jak i jej przyszłości. Forum zgromadziło około 800 osób, w tym wysokich rangą przedstawicieli instytucji europejskich, szefów rządów i ministrów, reprezentantów władz regionalnych i lokalnych. Dyskutowano o dokonaniach polityki spójności oraz jej przyszłym kształcie. Przeanalizowano wnioski z dotychczasowej realizacji działań, które stały się podstawą do wyznaczenia nowej perspektywy. Debatowano o tym, co zmienić w polityce spójności i jak ją zreformować, aby pieniądze

były wydawane bardziej efektywnie, a działania przynosiły coraz więcej rezultatów. – Unia Europejska ma się kojarzyć z efektami, a nie z procedurami i biurokracją – mówiła Elżbieta Polak. Marszałek Polak brała udział w seminarium „Jak uzgodnić Politykę Spójności Unii Europejskiej ze strategią Europa 2020?” oraz w sesji plenarnej „Jak sprawić, by polityka spójności była bardziej efektywna?”. Po powrocie z Forum Kohezyjnego przedstawiła przyjęty pakiet zmian, które mają usprawnić wdrażanie polityki spójności oraz plany dotyczące działalności Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Małgorzata Tramś-Zielińska

3

Są pieniądze

na S-3

25 stycznia premier Donald Tusk potwierdził, że w rządowej puli znalazły się pieniądze na budowę drogi S-3. Oprócz „trójki” budowana będzie też w najbliższym czasie droga ekspresowa S-17. Na te inwestycje w rządowym Programie Budowy Dróg krajowych na lata 2011-2015 znalazło się prawie 5 mld zł. Środki pochodzą z przesunięć pomiędzy projektami kolejowymi na zadania drogowe. Lubuskim dziennikarzom na briefingu tę wiadomość przekazała poseł Bożenna Bukiewicz.

Poseł Bożenna Bukiewicz

– Premier Donald Tusk zdecydował, że w pierwszej kolejności będą budowane te drogi, które mają przygotowaną pełną dokumentację, otwartą procedurę przetargową i dają możliwość szybkiej refundacji środków z Komisji Europejskiej. Pieniądze na ten cel pochodzą z przesunięć środków kolejowych na drogowe. Nie oznacza to jednak, że rząd rezygnuje z jakichkolwiek inwestycji – mówiła poseł B. Bukiewicz. – Warto dodać, że rząd Donalda Tuska pokazał, iż nasz region nie jest wcale traktowany po macoszemu. Premier wykazał zainteresowanie realizacją tak ważnej inwestycji, jaką jest droga S-3 – dodała poseł Bożenna Bukiewicz, która – jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury – monitorowała postępy w rozmowach o S-3. – Gratuluję pani poseł skuParlamentarzyści teczności. mocno lobbowali w tej sprawie i udało się. Cieszę się, że S-3 jest uratowana – skomentowała marszałek Elżbieta Polak. O znaczeniu inwestycji dla Gorzowa mówiła Krystyna Sibińska, przewodnicząca gorzowskiej rady miasta: – Z niecierpliwością czekałam na decyzję rządu. Jest to doskonały przykład wspólnych działań nie tylko parlamentarzystów, ale także samorządowców. Mirosława Dulat


4

Region

Kierunek: gospodarka – Zarząd województwa na dobre zaczął już przygotowania do polepszenia warunków do inwestowania. Konieczne jest skierowanie środków, którymi dysponuje samorząd województwa na działania związane z nowoczesnymi technologiami, innowacyjnością, przedsiębiorczością – mówi Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. ki zatrudnienia. Roczny plan działania, przygotowany przez zespół ekspertów, będzie konsultowany z partnerami społeczno-gospodarczymi, a następnie zatwierdzany przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przedstawiany Sejmikowi Województwa Lubuskiego. Kto był zaangażowany w prace nad strategią?

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020. Jaki jest jej cel? Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego: Aby skutecznie działać, musieliśmy precyzyjnie określić nasze najistotniejsze cele. Opracowanie Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2010-2020 wynikało z kilku przesłanek. Dwie najważniejsze to analiza sytuacji na rynku pracy i prognozowane kierunki jego rozwoju. Chodzi nam o to, żeby systematycznie zwiększać aktywność zawodową Lubuszan. Chcemy ułatwić bezrobotnym powrót na rynek pracy, a zarazem zwiększać atrakcyjność zawodową tych, którzy pracę już mają.

Jakie kierunki działań określa strategia? Strategia pomoże m.in. wskazać kierunki wykorzystania środków unijnych w kolejnym okresie programowania,

w latach 2014-2020. Wzięliśmy pod uwagę zmiany, jakie nastąpią w Lubuskiem po otwarciu niemieckiego rynku pracy. Istotne są również rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego. Musimy kontynuować dostosowywanie kierunków i jakości kształcenia do wymagań zmieniającego się rynku. Miejsca pracy tworzą pracodawcy, a rolą samorządów jest wspieranie tego procesu. Nasza strategia zakłada też podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw – począwszy od rozwoju usług doradczych, poprzez refundację części kosztów zatrudnienia pracowników, po udostępnianie środków na inwestycje.

W jaki sposób dokument będzie wdrażany?

Strategia wyznacza kierunki polityki zatrudnienia do 2020 r., które wdrażane będą w kolejnych rocznych planach działań. Te z kolei są ściśle dostosowywane do bieżącej europejskiej i krajowej polity-

Wstępny projekt przygotował zespół powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego, który tworzyli przedstawiciele jednostek zaangażowanych w proces poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy. W sumie w tworzeniu dokumentu wzięło udział kilkadziesiąt instytucji bezpośrednio lub pośrednio mających wpływ na sprawy związane z zatrudnieniem. Projekt przekazano do konsultacji społecznych, a następnie strategię pozytywnie zaopiniowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia, w której skład wchodzą reprezentanci organizacji pracodawców, związków zawodowych, izb rzemieślniczych, kółek rolniczych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki i wojewody.

Celem kadencji obecnego Zarządu Województwa Lubuskiego jest tworzenie w naszym regionie najlepszych w Polsce warunków do rozwoju gospodarczego. Jak zamierza Pani osiągnąć ten cel?

Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że tak ambitnego celu nie uda nam się na pewno osiągnąć w ciągu kilku miesięcy. Ale zarząd województwa na dobre zaczął już przygotowania do polepszenia warunków do inwestowania. Zadaniem numer jeden jest na pewno aktualizacja wszystkich strategicznych dokumentów, m.in. zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest też skierowanie środków, którymi dysponuje samorząd województwa, na działania związane z nowoczesnymi technologiami, innowacyjno-

ścią, przedsiębiorczością. Konsekwentnie realizowana jest idea utworzenia Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie oraz wszystkich parków i stref aktywności gospodarczej na terenie regionu. Województwo nie tylko współfinansuje projekty związane z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego, ale też ma rzeczywisty wpływ na to, jak będzie działał park. Samorząd ma przecież w spółce parku 30% udziałów. Rozwój gospodarczy powinien opierać się na wiedzy, tzn. że edukacja ma odpowiadać zapotrzebowaniu przedsiębiorców. A transfer wiedzy do gospodarki nastąpi właśnie w parkach naukowo-technologicznych. Pamiętać należy również o promocji gospodarczej. Te zadania realizuje Centrum Obsługi Inwestora oraz

Rozwój gospodarczy ma być oparty na wiedzy, tzn. że edukacja ma odpowiadać zapotrzebowaniu przedsiębiorców. A transfer wiedzy do gospodarki nastąpi właśnie w parkach naukowo-technologicznych. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Promocja gospodarcza musi być prowadzona w sposób przemyślany i nowoczesny. Do zadań tych instytucji należy m.in. dostarczanie potencjalnym inwestorom informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o inwestowaniu. Ważne są tu wskaźniki województwa: np. ceny, ilość absolwentów po kierunkach specjalistycznych, informacje o uwarunkowaniach. Te dane mają pozwolić inwestorowi zadecydować tu i teraz.

Województwo lubuskie zajęło drugie miejsce w kraju pod względem wykorzystania funduszy w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego. Czy dodatkowe 52 mln euro również przyczynią się do rozwoju gospodarczego? Cieszę się, że to pytanie padło. Zanim jednak na nie odpowiem, może wspomnę jeszcze o inwestycjach, które już do tej pory zrealizowaliśmy, a jest ich ponad 700. Natomiast na etapie ubiegania się o fundusze z LRPO wpłynęło do nas 1 700 wniosków! Oznacza to, że około tysiąca inwestycji czeka jeszcze na realizację. Zatem nadal mamy co robić w ramach programu. Zarząd województwa przyjął już wstępny podział dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazało wcześniej rekomendowane kierunki wsparcia. Dodatkowe pieniądze powinny być przeznaczone na te obszary, których wsparcie będzie się wiązało z tzw. wartością dodaną. Chcemy natomiast postawić na działania związane z dostępem do internetu, przedsiębiorczością, ochroną środowiska, infrastrukturą ochrony zdrowia, czy infrastrukturą oświatową. Szansę na dotacje będą miały również inwestycje transportowe – ale jedynie rozwiązania o znaczeniu regionalnym, np. trasy prowadzące do autostrad czy dróg ekspresowych. Ale infrastruktura transportowa to nie tylko drogi. Co z inwestycjami kolejowymi?

Tworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej to przede wszystkim infrastruktura drogowa – i tutaj w ramach planów na najbliższą kadencję będziemy realizować kolejne obwodnice, współpracować przy budowie drogi ekspresowej S-3 oraz korytarza środkowoeuropejskiego. Oczywiście ważna jest również regionalna infrastruktura kolejowa. W tym zakresie będą realizowane projekty w ramach LRPO, modernizowane będą


Region istotne i strategiczne dla regionalnej komunikacji kolejowej trasy: Gorzów–Kostrzyn, Zbąszynek–Gorzów, Zbąszynek–Czerwieńsk. W ramach wieloletniego planu dofinansowujemy przewozy kolejowe rocznie w wysokości 30 mln zł. Musimy również wiedzieć do czego dopłacamy i dlaczego aż tyle, dlatego wykonamy kontrole realizacji tych usług w latach 2008-2010. Przywołam tu fakt, że wciąż sporo uwagi wymaga też Port Lotniczy w Babimoście. Spółka, która powstała w ubiegłym roku, nadal prak-

Dodatkowe pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania powinny być przeznaczone na te obszary, których wsparcie będzie wiązało się z tzw. wartością dodaną. Chcemy postawić na działania związane z dostępem do internetu, przedsiębiorczością, ochroną środowiska, infrastrukturą ochrony zdrowia, czy infrastrukturą oświatową. tycznie nie działa i jest to wciąż problem tylko samorządu województwa; pozostali partnerzy przedsięwzięcia jedynie się przyglądają. Konieczne i pilne jest wykonanie strategii rozwoju portu, biznesplanu i uporządkowanie spółki. Następnie należy przystąpić do realizacji projektu inwestycyjnego zaplanowanego na IPI LRPO.

Łatwo zauważyć, że sporo ostatnio się dzieje w zakresie projektów dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego, m.in. „E-urząd”, „Internet szerokopasmowy”. Dlaczego są one tak ważne?

To są długo oczekiwane w regionie projekty, których realizacja jest konieczna, by wyeliminować zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego. Warto tu podkreślić, że jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który z powodzeniem rozpocznie budowę sieci szkieletowo-dystrybucyjnej szerokopasmowe-

go internetu. Ten projekt pozwoli na zlikwidowanie tzw. białych plam w naszym województwie. Celem jest dotarcie z siecią światłowodową do blisko 300 miejscowości, dzięki temu dostęp do internetu zyska blisko 50 tysięcy osób. Z kolei „Lubuski e-Urząd” to projekt, który ma umożliwić używanie technologii informacyjnych przez obywateli i przedstawicieli biznesu. Założeniem projektu jest również przeniesienie kontaktów z urzędami do internetu oraz stworzenie prostego mechanizmu dostępu do informacji publicznej. Zyskamy jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zmniejszymy, mam nadzieję, technologiczne i mentalne bariery wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. Dodatkowym efektem będą też niższe koszty administracji publicznej. A jakie ma Pani plany działań na najbliższy czas?

Determinują je ważne daty. Na przykład 1 lipca 2011 r. to czas prezydencji Polski w UE, rok 2012 to piłkarskie Mistrzostwa Europy. Dla nas oznacza to szukanie okazji do szerszego pokazania osiągnięć i możliwości Lubuskiego. Dlatego konieczna jest konsekwentna realizacja założeń strategii marki, opracowanej jeszcze w 2010 r. Z kolei w zakresie polityki społecznej ważną datą będzie 1 maja 2011 r., czyli dzień otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy. Realizując strategię polityki społecznej musimy jednocześnie zapewnić mieszkańcom naszego regionu rzetelną informację i perspektywy związane z otwarciem nowych rynków pracy. Do tego potrzebne są nowe punkty konsultacyjne i sprawnie działająca administracja. Poza tym wprowadzimy w urzędzie marszałkowskim elektroniczny obieg dokumentów, będziemy prowadzić dalszą modernizację budynku urzędu oraz racjonalizację zatrudnienia. Reasumując, po prostu zrobimy to wszystko, bo zależy nam na tym, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu gdy mówi: „Jestem z Lubuskiego” był pewny, że „Lubuskie jest warte zachodu”. Mirosława Dulat

5

Polska Zachodnia wzmacnia pozycję negocjacyjną kraju

W listopadzie przedstawimy ministrom rozwoju regionalnego krajów Unii Europejskiej założenia strategii Polski Zachodniej – zapowiadają marszałkowie 5 województw (na zdjęciu od lewej: marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, lubuski Elżbieta Polak oraz wielkopolski Marek Woźniak).

– Wszyscy marszałkowie potwierdzili, że będziemy nadal pracować nad tą strategią dla Polski Zachodniej – mówi marszałek Elżbieta Polak po spotkaniu w Opolu. – Jesteśmy zintegrowani i zdeterminowani na osiągnięcie sukcesu. Zleciliśmy ekspertyzy, ponieważ chcemy określić nasz potencjał. Będzie to podstawa do stworzenia programu operacyjnego dla Polski Zachodniej – mówi marszałek Elżbieta Polak. 20 stycznia 2011 r. marszałkowie pięciu województw Polski Zachodniej, którzy współpracują nad wspólnymi założeniami strategii rozwoju tego makroregionu dyskutowali w Opolu m.in. nad raportem metodycznym dotyczącym identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej. – Jesteśmy już na etapie dopracowywania szczegółów raportu metodycznego dla strategii rozwoju naszego makroregionu. Natomiast w listopadzie przedstawimy ministrom rozwoju regionalnego krajów Unii Europejskiej założenia strategii Polski Zachodniej – dodaje E. Polak. Marszałek Józef Sebesta, gospodarz spotkania w Opolu, podkreślił, że to duża sprawa, iż pięć województw znalazło wspólną formułę w celu wypracowania koncepcji rozwoju tego obszaru. – Od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to podpisaliśmy porozumienie, dopracowaliśmy formułę opracowania diagnozy. Zaprosiliśmy do współpracy prof. Jacka Szlachtę i ekspertów regionalnych, zainteresowaliśmy tą inicjatywą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które-

go przedstawiciele uczestniczą w naszych spotkaniach – stwierdził. Porozumienie międzyregionalne wszyscy marszałkowie określają mianem fenomenu – bo to działanie pionierskie, pierwsza inicjatywa oddolna, która może przełożyć się na konkretny program operacyjny w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Prace rozpoczęto w ubiegłym roku, w momencie, gdy będzie decydowała się kwestia kolejnych programów operacyjnych, materiał będzie już gotowy i może uda się przekonać rząd do akceptacji tego programu. Prof. Jacek Szlachta mówił, że trwa właśnie praca nad pierwszym wspólnym „produktem”, jakim będzie raport metodyczny. Na koniec czerwca powstanie raport diagnostyczny, którego głównym autorem ma być dr Wojciech Dziemianowicz. Raport ma określać zagrożenia i potencjały makroregionu Polska Zachodnia. Założenia strategii Polski Zachodniej zostaną przedstawione ministrom rozwoju regionalnego krajów Unii Europejskiej podczas listopadowej konferencji w Poznaniu. – Jeśli mamy wzmocnić pozycję negocjacyjną Polski w Unii Europejskiej, to ta ponadregionalna inicjatywa może się zdecydowanie przyczynić do osiągnięcia tego celu – przekonywał prof. Szlachta. Marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec mówił, że już rozpoczyna się wielka wojna o wielkie pieniądze na lata 2014-2020. – W tej rywalizacji weźmie udział 16 regionów. My wprowadzamy nową jakość; pokazujemy, że jako 5 wo-

jewództw generujemy nowe pomysły i możemy wziąć z tej puli dodatkowe środki, po które nie sięgną ci, którzy grają pojedynczo. W piątkę mamy szansę na inne – szersze, ponadwojewódzkie programy – ocenił. Wielką wiarę w powodzenie tej inicjatywy ma również Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak: – Żeby zwyciężać, trzeba wierzyć, że można. A my wierzymy, że nam się uda, bo jesteśmy zintegrowani i zdeterminowani na osiągnięcie sukcesu – mówiła po spotkaniu w Opolu. Marszałek Polak podkreślała, że zarówno Lubuskie, jak i Opolskie to liderzy w korzystaniu z funduszy europejskich. Jej zdaniem pokazuje to potencjał, który można wykorzystywać. Marszałkowie Polski Zachodniej mają nadzieję, że efektem ich działań nie będzie tylko program operacyjny, ale także działania w ramach programów rządowych – m.in. przeciwpowodziowych czy infrastrukturalnych. – Wbrew temu, co się nam zarzuca, wcale nie chcemy tworzyć programu Polski Wschodniej bis, bo nie diagnozujemy obszarów biedy, ale wskazujemy na potencjały naszego makroregionu – wymienia Elżbieta Polak. – Należy trochę odczarować mit bogatej Polski Zachodniej, która nie ma żadnych problemów, bo ma trochę wyższy dochód na mieszkańca. Potrafimy podać całą listę problemów, które mamy i chcemy, by były dostrzeżone w kraju – podkreśla marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Mirosława Dulat


6

Region

„Słynne Lubuskie” na Grüne Woche Wina, miody, piwo, dziczyznę, kapustę i ogórki kwaszone oraz wyroby wędliniarskie na lubuskim stoisku podczas Targów Rolno-Spożywczych „Grüne Woche Berlin 2011” prezentowało 15 regionalnych firm. W Berlinie odbyły się 76. Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Grüne Woche Berlin 2011”. Polska w tym roku przyjęła tytuł kraju partnerskiego i została zaproszona do wszystkich ważniejszych wydarzeń. Była m.in. gospodarzem ceremonii oficjalnego otwarcia, które odbyło się 20 stycznia w centrum konferencyjnym ICC Messe Berlin. W uroczystości uczestniczyło około 5 tys. gości z całego świata, zaproszonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Minister Rolnictwa Niemiec IIse Aigner oraz burmistrza Berlina Klausa Wowereita. Ceremonię poprowadził znany i lubiany w Polsce niemiecki kabareciarz Steffen Möller. Polska przygotowała spektakl muzyczny nawiązujący do muzyki Chopina, w którym połączono elementy klasyki i nowoczesności. Przedstawienie zostało przyjęte przez gości z dużym uznaniem. Po oficjalnej części odbył się bankiet i kolacja ministrów, podczas której serwowano polskie potrawy. W oficjalnym otwarciu targów wziął udział Członek

Wicemarszałek Jarosław Sokołowski z lubuskimi wystawcami na targach w Berlinie

Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn i pracownicy urzędu marszałkowskiego. Uroczystość uświetnił też występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa. Na lubuskim stoisku, zorganizowanym przez urząd marszałkowski, wino, miody, piwo, dziczyznę, kapustę i ogórki kwaszone oraz szynkę prezentowało wymiennie 15 lubuskich firm. Stoisko nasze-

go regionu odwiedził minister Marek Sawicki. Powitał przedstawicieli naszego województwa słowami: „Słynne Lubuskie”. W tym roku nasz region reprezentowały produkty browarów regionalnych Boss Witnica i Edi, Winnicy Krojcig, wędliny Klaudiusza Balcerzaka oraz Ośrodek Agroturystyczny Kormoran. Targi były okazją do wielu spotkań i międzynarodowych rozmów. Członek zarzą-

du województwa Stanisław Tomczyszyn wraz z posłem Klaudiuszem Balcerzakiem na zaproszenie Wicegubernatora Obwodu Wołogodzkiego Tamary Brytwiny, odwiedzili stoisko Federacji Rosyjskiej. Rozmawiano na temat współpracy między regionami. Stanisław Tomczyszyn wręczył pani gubernator regionalne smakołyki i zaprosił do odwiedzenia stoiska województwa lubuskiego. Z kolei wicemarszałek Ja-

Lubuskie warte Woodstocku – Woodstock to nasza marka, dlatego na targach turystycznych w Cottbus jesteśmy razem – zapewnia marszałek Elżbieta Polak. – To dla mojej córki – cieszy się mieszkanka Cottbus, biorąc z lady koszulkę „Pol’and’Rock”. – A mogę też dla siebie? – upewnia się kobieta. Przy naszym stoisku na targach turystycznych „Reisen Freizeit Caravan Boot” ruch zaczął się zanim się rozstawiliśmy. Do oficjalnego otwarcia imprezy jeszcze godzina, a przy wyświetlanych na monitorze filmach z koncertów Woodstockowych zatrzymują się nie tylko młodzi Niemcy. „Przystanek Woodstock” to nasza oferta na pierwszy dzień targów. W sobotę „Afrodyta SPA”, a w niedzielę „Winnica Senator”.

ka, szefa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W południe odwiedza targi marszałek Elżbieta Polak. – Województwo Lubuskie jest

Jurek Owsiak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak z Frankiem Szymanskim – Nadburmistrzem Cottbus omawiali i promowali Przystanek Woodstock 2011.

– Pięknie, pięknie… – podziwia stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Viola Beyer-Hoppe – szefowa targów turystycznych „Reisen Freizeit Caravan

Boot” w Cottbus. Odwiedzający stoisko Niemcy mogą przyjrzeć się największemu wydarzeniu w Lubuskiem. Niektórzy, co może zaskakiwać, bez wahania proszą o autograf Jurka Owsia-

i nadal będzie oficjalnym partnerem Woodstocku. To wyjątkowy festiwal, który przyciąga nie tylko setki tysięcy młodych ludzi z Polski, ale również gości z zagranicy i gwiazdy muzyczne światowego formatu – mówi po spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem. Szykuje się jeszcze jedno ważne spotkanie. Na stoisku pojawia się delegacja niemiecka z Frankiem Szymanskim, Nadburmistrzem Cottbus. Owocnie jak na jeden dzień targów. W sobotę od rana dziewczyny ze SPA „Afrodyta” z Ośna Lubuskiego ustawiają swoje kosmetyczne propozycje.

rosław Sokołowski, na zaproszenie ministra rolnictwa Marka Sawickiego zwiedził również stoisko Ministerstwa Rolnictwa. Spotkanie z ministrem Sawickim było też okazją do rozmowy o rozwoju województwa lubuskiego. Wicemarszałek Sokołowski podczas targów „Grüne Woche” spotkał się z niemieckim Ministrem Infrastruktury i Rolnictwa landu Brandenburgia Jörgiem Vogelsängerem. Omówili aktualne tematy gospodarcze: sprawę transgranicznych połączeń kolejowych między regionami, szczególnie linii Berlin–Krzyż oraz możliwości współpracy lotniska Zielona Góra–Babimost z nowo powstającym berlińskim portem lotniczym BBI – Berlin Brandenburg International. Jednym z istotnych zagadnień tego spotkania było również zawarcie porozumienia Województwa Lubuskiego z Brandenburgią w sprawie konieczności budowy mostu granicznego w Kostrzynie oraz obwodnicy północnej Kostrzyna i omówienie dostosowania do tych zamierzeń niemieckich planów. Małgorzata Tramś-Zielińska

Duży fotel ze specjalistycznym oświetleniem dzień później zastępują z kolei wina i miody z Winnicy Senator. Obie propozycje również przyciągały uwagę wielu odwiedzających. Ekspozycja targową w nowej formule: „Jeden dzień – jeden produkt” przygotowana została we współpracy z Departamentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Wydział Turystyki Regionalnej. Udział w targach finansowany był z projektu LRPO „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego 2010-2011” oraz środków Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Planu Działania na lata 2010-2011. Tomasz Biel


Region

7

Jak wpisać region w ogólnopolskie plany? 21 lutego w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się regionalne spotkanie problemowe organizowane w ramach konsultacji Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Było to jedno z trzech spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu KPZK 2030. Tematem zielonogórskiej konferencji była współpraca transgraniczna, a w szczególości czynniki rozwoju sprzyjające przezwyciężaniu peryferyjności obszarów przygranicznych. W konferencji udział wzięli, m.in. marszałek Elżbieta Polak oraz Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Kolejne konsultacje odbyły się w Lublinie i w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła: lubuskich samorządowców, polityków, przedstawicieli oświaty, organizacji i instytucji. Witając uczestników, marszałek Elżbieta Polak podkreśliła, że ten rok jest bardzo ważny jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. – To nie tylko koncepcja krajowa, ale także strategia tworzona na poziomie regionalnym. Bardzo nam zależy, żeby wpisać się w plany ogólnopolskie. Krótko mówiąc, w 2011 roku powstaną bardzo ważne strategiczne dokumenty – mówiła marszałek. W pierwszej części konferencji minister Waldemar Sługocki przedstawił ogólne założenia strategii. – Koncepcja zakłada pewną wizję rozwoju Polski. Doskonale wpisuje się w założenia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Jest to pierwszy dokument uwzględniający wstąpienie Polski do UE oraz reformę administracyjną z 1999 r. Uwzględnia on pełen zasięg polskiej przestrzeni, w tym strefę Morza Bałtyckiego, czego poprzednie koncepcje nie brały pod uwagę – mówił minister Sługocki. – KPZK prezentuje nowatorskie podejście do obszarów problemowych. Jest to pierwszy kompleksowy rządowy dokument dotyczący roku 2030. Koncepcja ta zrywa z podejściem dychotomicznym. Łączy dwa elementy, buduje swoistego rodzaju komplementarność. Chcemy wykorzystywać wartości przestrzenne do planowania społeczno-gospodarczego. Chcemy, aby uwarunkowania przestrzenne determinowały cele rozwojowe – dodał minister. Waldemar Sługocki przesta-

Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 omawiali: Waldemar Sługocki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, dr Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Piotr Żuber – dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Koncepcja wzbudzała ogromne zainteresowanie, w debacie padło wiele pytań o szczegóły tego strategicznego dla kraju dokumentu.

wił także cele polityki zagospodarowania przestrzennego kraju. Określono je w kilku zakresach: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności; poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach prze-

strzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych Polski; zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego przez kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa oraz przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. W kolejnej części spotkania Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Mini-

sterstwie Rozwoju Regionalnego przedstawił zależność między problemami obszarów przygranicznych a współpracą transgraniczną w projekcie KPZK. – Widzimy zarówno problem Polski Wschodniej, który jest znany, jak i problem Polski Zachodniej, który ma inną naturę i inne przyczyny. Głównymi problemami obszarów przygranicznych są m.in.: niskie wykorzystanie potencjału funkcji transgranicznych, brak dużych ośrodków miejskich i niska gęstość zaludnienia. Strategia wyznacza kierunki, które pokazują, co należy zrobić na rzecz Polski Zachodniej oraz Środkowego Pomorza, aby te problemy rozwiązać – mówił.

Najważniejsze z nich to: utworzenie powiązań transportowych dośrodkowych, wspieranie procesów koncentracji urbanizacji małych i średnich miast, wspieranie rozwoju słabszych ośrodków miejskich, wspieranie restrukturyzacji obszarów wiejskich oraz działania na obszarach problemowych. O specyfice oraz ogromnym znaczeniu obszarów przygranicznych mówił dr Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego. Przekonywał, jak istotne są dla rozwoju Polski właśnie te obszary. Ostatnią i najważniejszą częścią spotkania była debata, która miała na celu wyłonienie aspektów, nieuwzględnionych w tym dokumencie, a istotnych z punktu widzenia regionu lubuskiego i regionów transgranicznych. Jak podkreśliła marszałek Elżbieta Polak, ważne że ministerstwo dostrzega problem Polski Zachodniej. – Wcześniejsze uwagi, które wypracowano w ramach debaty na szczeblu regionalnym zostały już uwzględnione w projekcie KP ZK, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – mówiła marszałek. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 będzie najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. W projekcie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju oraz sformułowano następujący cel strategiczny: „efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym”. Projekt KPZK 2030 podkreśla, iż obszary przygraniczne w Polsce wymagają wzmocnienia planowania przestrzennego, aby zapewnić m.in. możliwość realizacji inwestycji transportowych telekomunikacyjnych ochrony przeciwpowodziowej. Marzena Toczek


8

Region

Przegląd inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Szpitale dzięki LRPO oszczędzają energię

Pięknie odrestaurowana szkoła w Drezdenku

Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w międzyrzeckim szpitalu. Roboty budowlane prowadzone były przez 12 miesięcy i objęły 23 budynki szpitalne. Kwota otrzymanego dofinansowania z LRPO wyniosła 7 881 288,05 zł. Termomodernizacja to nie tylko sposób na zminimalizowanie zanieczyszczenia środowiska, ale również najlepsza metoda na ich oszczędną eksploatację, przede wszystkim poprzez zmniejszenie rachunków za energię. W czasach, w których budowane były obiekty szpitala, nie zwracano uwagi na ilość energii, jaka będzie potrzebna do ich ogrzania, ponieważ była ona tania. Teraz jest znacznie droższa, a podmioty publiczne, które finansowane są z podatków, powinny dbać o minimalizowanie kosztów swojej działalności. Wykonana termomodernizacja obiektów pozwoli znacznie ograniczyć zużycie energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, da również wymierne korzyści ekonomiczne jednostce. Niezwykle istotnym aspektem jest przede wszystkim uzyskana poprawa komfortu pobytu pacjentów w szpitalu. Wojciech Lubiński

Zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku nie spełniał podstawowych norm bezpieczeństwa, sanitarnych (toalety znajdowały się na zewnątrz budynku szkoły) oraz związanych z zapewnieniem równego dostępu do kształcenia osobom niepełnosprawnym. Nie było biblioteki, sali audiowizualnej czy pracowni artystycznej. Swoich pomieszczeń nie mieli pedagog i pielęgniarka. Teren wokół szkoły również wymagał pilnej rewitalizacji. Dzięki wsparciu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odnowiono klasy, wyremontowano biura, a poddasze przystosowano do zajęć naukowo-hobbystycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Szkoła cieszy się z zakupionego wyposażenia, nowej biblioteki i pracowni artystycznej, placu apelowego i estetycznego ogrodzenia. Wartość dofinansowania tego projektu z LRPO to 2 252 076,15 zł. Dominika Iwan

Termomodernizacja Gimnazjum w Dąbiu

Kto, zwłaszcza zimą, chciałby uczyć się w salach, w których okna i ściany przepuszczają ciepło, a regulatory grzejników pamiętają lata 70.? Na szczęście dzięki LRPO młodzież z Dąbia nie musi zastanawiać się jak zimno będzie dziś w gimnazjum. Największa placówka edukacyjna w gminie Dąbie z powodzeniem zakończyła realizację inwestycji termomodernizacyjnej. Gimnazjum Publiczne w Dąbiu zostało wyposażone w nowoczesną, ekologiczną i energooszczędną instalację gazową. Wymieniono okna i drzwi w budynku, przebudowano kotłownię. Poprawiły się warunki kształcenia, komfort i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Inwestycja została wsparta pieniędzmi unijnymi w ramach LRPO, kwota dofinansowania inwestycji to ponad 431 tys. zł. Dominika Iwan

Pomoc dla strażaków ochotników

Dzięki wsparciu z LRPO przeprowadzono kompleksową przebudowę remiz OSP w miejscowościach Stary Kisielin, Przylep i Zawada. Pojazdy straży mają teraz odpowiednie garaże, prawidłowo przechowywany jest sprzęt pożarniczy i specjalistyczny. Po modernizacji poprawił się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków. Projekt przyczynia się do zwiększenia mobilności oraz zdolności bojowych jednostek OSP, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz współuczestniczą w zarządzaniu kryzysowym na poziomie województwa. Dzięki temu skrócił się czas reakcji jednostek pożarniczych na zagrożenia ekologiczne, w tym związane z wypadkami drogowymi z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. Wartość dofinansowania z LRPO tego projektu to ponad milion złotych. Wojciech Lubiński


Region

9

Uczniowie z Nowej Soli uczą Wodne atrakcje w Żaganiu się w lepszych warunkach

Nieszczelne okna i stolarka drzwiowa powodujące straty ciepła, nieestetyczny wygląd szkoły – to już w nowosolskim Gimnazjum Nr 2 tylko złe wspomnienie. Dzięki wsparciu z LRPO przeprowadzono kompleksową modernizację budynku dydaktycznego i hali sportowej z basenem. Zamontowano tzw. platformę schodową, potrzebną do sprawnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Zainstalowano też system oddymiania klatek schodowych. Wyposażono pracownie językowe i doposażono pracownię informatyczną w dodatkowe zestawy komputerowe. Wcześniejszy zły stan techniczny budynków szkoły wpływał niekorzystnie na komfort i bezpieczeństwo prowadzonych w nich zajęć dydaktycznych. Teraz obiekt spełnia normy bezpieczeństwa i jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania tego projektu to 1 697 614,91 zł. Dominika Iwan

Mieszkańcy Żagania mogą się już kąpać w nowym basenie. Projekt jest częścią powstającego centrum rekreacyjno-turystycznego, na który składają się jeszcze hostel, stadion sportowy i korty tenisowe. Z wodnych atrakcji cieszą się najmłodsi mieszkańcy Żagania, jedni z pierwszych, którzy pływali w nowym basenie. Poza funkcją rekreacyjną w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w obiekcie odbywać się będą także lekcje wychowania fizycznego. Przy basenie wybudowano już korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obok powstanie także hala, w której zmieszczą się dwa boiska dla miłośników squasha. Hala będzie gotowa jeszcze latem tego roku. Beneficjentem jest spółka Pałac Książęcy, której projekt został dofinansowany w ramach listy indykatywnej LRPO, Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 19,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 9,7 mln zł. Grzegorz Rozmarynowski

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze ma nowe oblicze

Zakończono już rozbudowę i modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Pierwszych pacjentów w nowych wnętrzach WOMP przyjmuje od 31 stycznia 2011 r. Głównym celem projektu było dostosowanie obiektu do wymagań prawnych, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki modernizacji budynek stał się dostępny dla osób niepełnosprawnych, bardziej bezpieczny i funkcjonal-

Nowa sala gimnastyczna w Deszcznie

Uczniowie z nowej sali przy Zespole Szkół w Deszcznie mogą korzystać od nowego roku. To pierwsza pełnowymiarowa sala gimnastyczna w gminie. Inwestycja dofinansowana z LRPO objęła budowę sali sportowej z trybunami na 260 miejsc siedzących, dwiema salami do ćwiczeń, magazynem sprzętu sportowego, pomieszczeniem instruktorów, szatniami i umywalniami dla chłopców i dziewcząt oraz sanitariatami. Nowa sala powiązana jest łącznikiem z istniejącym wcześniej budynkiem szkoły. Długo oczekiwany obiekt sportowy służy nie tylko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w największej placówce oświatowej gminy, ale także do organizacji innych imprez sportowych, zawodów i konkurencji o charakterze powiatowym i regionalnym. Inwestycja została dofinansowana z LRPO kwotą 1 730 643,94 zł. Całkowita wartość projektu: 3 526 398,13 zł. Dominika Iwan

ny. Pacjenci są sprawniej obsługiwani w skomputeryzowanej rejestracji na parterze, mogą korzystać z nowej szatni i sanitariatów. Windę przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wszystkich piętrach są poczekalnie. Klatka schodowa spełnia normy budowlane i wymagania bezpiecznej ewakuacji. Cały projekt kosztował niemal 1 mln zł. Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 730 tys. zł. Wojciech Lubiński

Biblioteka marzeń

Biblioteka marzeń powstała w Nowej Soli! Pomogły w tym blisko 4 miliony złotych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stara biblioteka nie zachęcała czytelników do częstych odwiedzin. Same woluminy nie były również przechowywane w odpowiednich warunkach. Nie pozwalała na to siedziba książnicy. W nowej bibliotece, poza miejscami udostępniania książek, znajdzie się przytulny kącik na organizację wystaw i spotkań autorskich. Nie zabraknie przestrzeni dla księgozbiorów, kartotek, zbiorów regionalnych, magazynów i archiwum. Nowe oblicze zyska również rozbudowany oddział dziecięcy. Mali czytelnicy będą mogli na miejscu korzystać nawet z kawiarenki internetowej z salą zabaw. Dla spragnionych chwili relaksu na świeżym powietrzu stworzono wewnętrzny park miejski z siecią chodników. Zmotoryzowani nie będą już tracić czasu na poszukiwanie miejsc postojowych. Dominika Iwan


10

Region

Uśmiech małego człowieka Z okazji Światowego Dnia Chorego marszałek Elżbieta Polak spotkała się z małymi pacjentami szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze. Dzieci – wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia – dostały pluszowe misie.

Wspólne czytanie bajek z panią marszałek było dla maluchów miłym wydarzeniem, bardzo ucieszyły je też prezenty wręczane przez Bohatera LRPO.

11 lutego obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z małymi pacjentami Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematoonkologii i Nefrologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Podczas wizyty dzieci miały okazję

posłuchać bajki o przygodach Pawła i Gawła przeczytanej, a właściwie wyrecytowanej z pamięci, przez panią marszałek. Spotkanie z małymi pacjentami odbyło się w świetlicy, ale marszałek Elżbieta Polak odwiedziła także tych, którym stan zdrowia nie pozwalał na to, aby tam przyjść. Wszystkim dzieciom, z życzeniami powrotu do zdrowia, wręczyła plu-

szowego misia przytulankę. Koordynatorem obchodów był Departament Ochrony Zdrowia, który przygotował kilka niespodzianek dla małych pacjentów. Aby umilić im pobyt w szpitalu, doposażono bibliotekę. Zakupiono m.in. kilkadziesiąt książeczek, malowanki oraz wiele innych materiałów edukacyjnych. Wydział Promocji Zdrowia z zaanga-

żowaniem rysował, wycinał i bawił się z najmłodszymi. Zorganizowano nawet mini salon fryzjerski dla dziewczynek, z którego małe damy wychodziły z najwymyślniejszymi warkoczami, pełnymi kolorowych spinek i gumek. W organizację obchodów włączył się również Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego

Pamiętajmy o profilaktyce! O niebagatelnym znaczeniu wczesnej diagnostyki i badań w wykrywaniu raka można było dowiedzieć się wprost od specjalistów. Setka osób skorzystała z tego podczas naszej profilaktycznej akcji promocyjnej. Celem ubiegłorocznej akcji profilaktycznej, jaką było badanie ankietowe przeprowadzone przez Departament Ochrony Zdrowia wśród pracowników urzędu, była promocja zdrowia i wczesnej diagnostyki oraz zachęcenie naszych koleżanek i kolegów do większej dbałości o zdrowie własne i najbliższych. Wyniki badań wykazały duże zainteresowanie urzędników tą problematyką oraz chęć udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej. W ślad za tym zainteresowaniem, specjalnie dla pracowników urzędu, 21 stycznia w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia zorganizowali konferencję

na temat profilaktyki chorób nowotworowych, zdrowotnych programów profilaktycznych oraz znaczenia wczesnej diagnostyki. Do udziału w konferencji udało się zaprosić doskonałych lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii – Iwonę Sytar, onkologii i patomorfologii – Romana Monczaka. Informacji o tym, jakie badania można wykonać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (cytologiczne – rak szyjki macicy, mammograficzne, USG – rak piersi oraz PSA – rak prostaty) udzieliła Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak wynika z Lubuskiej Stra-

tegii Ochrony Zdrowia 2010-2013 jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych Lubuszan ostatnich lat stają się nowotwory. Zapobiec zachorowaniu na raka można m.in. poprzez odpowiednie zachowania prozdrowotne: zdrowy styl życia, ruch i rekreację, ale także regularne wykonywanie badań diagnostycznych. Dlatego tak ważne są populacyjne badania przesiewowe, mające na celu wykrycie choroby we wczesnej, zwykle bezobjawowej fazie rozwoju. Interesującym elementem zorganizowanej akcji była możliwość – bezpośrednio przed, jak i po konferencji – skorzystania z bezpłatnych badań, m.in.: pomiaru ciśnienia, po-

Czyżby zaskoczyły panie wyniki badania?

ziomu cukru we krwi, badania wydolności oddechowej oraz pomiaru tkanki tłuszczowej. W holu przed wejściem do Sali Kolumnowej swoje usługi medyczne zaprezentowali: Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą w Zielonej Górze, uczniowie zielonogórskiego Studium Medycznego, przychodnia NZOZ „Zawada”. Na zdję-

pracownicy malowali (specjalnymi farbami) kolorowe obrazki na twarzach dzieci. Młodym pacjentom mnóstwo radości sprawiła także wielka, pluszowa maskotka – Bohater LRPO, która obdarowywała dzieci balonami i słodkościami. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Celem tej inicjatywy jest uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność pomagania chorym, zapewnienia im jak najlepszej opieki oraz wsparcie wszelkich form wolontariatu. W sytuacji cierpienia nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia medyczna, ale potrzebne jest także zwyczajne ludzkie ciepło. Dlatego marszałek Elżbieta Polak na stałe chce wpisać to święto w kalendarz ważnych uroczystości, by wpływać na poprawę zdrowia Lubuszan nie tylko poprzez polepszanie dostępności do usług i świadczeń zdrowotnych, ale także życzliwym uśmiechem i obecnością wśród chorych. Agnieszka Sawicka

ciach widać, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem, zwłaszcza urzędniczek. Wśród uczestników rozlosowane zostały bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn, kupony rabatowe oraz glukometry. Fundatorem pakietów badań jest firma Medica – laboratoria medyczne w Zielonej Górze, a sponsorem glukometrów firma Abbott. Jeżeli chodzi o frekwencję – mogło być trochę lepiej. Ostatecznie na listę obecności wpisało się niewiele ponad 100 osób, choć zgłoszeń do udziału w spotkaniu było znacznie więcej. Być może obowiązki zawodowe nie pozwoliły niektórym oderwać się od biurek i komputerów. Mamy jednak nadzieję, że osoby, które uczestniczyły w konferencji przekazały najważniejsze zagadnienia swoim koleżankom i kolegom, i tym samym zachęciły ich do udziału w kolejnych akcjach, które planujemy zorganizować. Ewa Jaske


Region

11

Narządy nie rosną na drzewach Pod takim hasłem odbyła się konferencja edukacyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ten sposób promowano wśród młodych ideę dawstwa narządów.

Konferencja transplantologiczna cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość oddania krwi w nowym lubuskim krwiobusie.

Konferencja zorganizowana została 28 stycznia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w ramach lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. W kraju Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony był po raz dziewiąty – w Lubuskiem po raz trzeci. Konferencję dla młodzieży uroczyście otworzył Tomasz Gierczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia. „Transplantacja to duży krok naprzód w służbie nauki dla człowieka i obecnie wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi. Co więcej, technika transplantacji udowodniła, że jest znaczącym

sposobem osiągnięcia głównego celu całej medycyny – służenia ludzkiemu życiu” – w ten sposób Jan Paweł II wyraźnie wskazał, jakie powinno być podejście każdego człowieka do idei transplantacji. Pierwsza w Polsce udana transplantacja organu została przeprowadzona 26 stycznia 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Chirurdzy pobrali narząd od kobiety po urazie mózgu, która po zatrzymaniu akcji serca i nieudanych próbach reanimacji zmarła. Był to 621 taki zabieg na świecie. Pierwszy został wykonany w roku 1954 w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z danymi statystycznymi, będącymi w zasobach Centrum Organizacyjno-Koor-

Od lewej: prof. Bogumiła Burda – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Gierczak, Adriana Szklarz – Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” podczas konferencji

dynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant, w 2010 roku w naszym kraju przeprowadzono łącznie 1 277 transplantacji narządów, w tym:

niż dawców. Według badań przeprowadzonych przez Unię Europejską, w naszym kraju na milion osób przypada 13 dawców, natomiast średnia euro-

„Największym grzechem jest nie uratować ginącego życia” Aforyzm chiński 949 przeszczepów nerki, 20 przeszczepów nerki i trzustki (podczas jednego zabiegu), 217 przeszczepów wątroby, 79 przeszczepów serca i 12 przeszczepów płuca. Transplantologia boryka się z ogromnymi problemami, nadal jest dużo więcej potencjalnych biorców

pejska wynosi 16 dawców. Konferencję zorganizowano w celu stworzenia przyjaznej atmosfery wokół transplantologii poprzez promocję idei dawstwa narządów, podkreślenie potrzeby i znaczenia posiadania podpisanego tzw. „oświadczenia woli” (zgody na

przeszczep narządów po śmierci), a także poszerzenie wiedzy uczniów na temat pobierania i przeszczepiania narządów, często jedynej skutecznej metody leczenia ratującej ludzkie życie. Spotkanie z młodzieżą miało charakter luźnej, aczkolwiek merytorycznej dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in.: dr Maciej Głyda – wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii, Adriana Szklarz – Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, ksiądz Grzegorz Kniaź oraz profesor Bogumiła Burda – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” w Zielonej Górze. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego „Brat dla brata”, który pokazuje korzyści i ryzyko przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Podczas konferencji osoby pełnoletnie oraz pracownicy urzędu mieli możliwość oddania krwi w nowym lubuskim krwiobusie. Mobilny punkt poboru krwi został podstawiony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W 2010 r. z inicjatywy Elżbiety Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego podpisany został List intencyjny „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim”, którego sygnatariuszem jest m.in. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Włączając się w propagowanie idei transplantologii, biskup Stefan Regmunt z okazji lubuskich obchodów Dnia Transplantacji wydał specjalny komunikat, który został odczytany we wszystkich parafiach w województwie lubuskim podczas niedzielnych mszy 23 stycznia 2011 roku. Realizacja powyższych przedsięwzięć, także dystrybucja ulotek informacyjnych „Transplantacja wybierz życie”, silikonowych opasek na rękę z nadrukiem „Transplantacja jestem na TAK”, kart oświadczenia woli, ogłoszenie konkursu plastycznego dotyczącego przeszczepów to tylko niektóre działania , jakie zostały podjęte w celu propagowania transplantacji narządów w naszym województwie. Katarzyna Przytuła


12

Region

Lubuscy doktoranci znowu otrzymają wsparcie

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku rozpocznie się drugi nabór wniosków do projektu stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach szczególnie istotnych dla rozwoju województwa lubuskiego.

Uroczyste wręczenie umów lubuskim doktorantom

Na przełomie maja i czerwca tego roku rozpocznie się drugi nabór wniosków do projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas ubiegłorocznej edycji o stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego ubiegało się 54 lubuskich doktorantów, z czego 30 uzyskało dofinansowanie

w wysokości do 60 tys. zł na rok. Warunkami, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o wsparcie jest zameldowanie na terenie województwa lubuskiego oraz otwarty przewód doktorski w jednej z dziedzin wskazanych w „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”. Są to w szczególności kierunki związane z rozwojem gospodarczym naszego regionu, specjalności inżynieryjno-techniczne, budownictwo, informatyka oraz innowacje. Ponadto każdy doktorant musi zaprezentować

swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe, a także przedłożyć opinię opiekuna naukowego lub promotora i dziekana. Wnioski, które wpłyną do urzędu marszałkowskiego oceniane będą pod względem formalnym, co oznacza sprawdzenie, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone w określonym terminie. Następnie dokonywana jest ich ocena merytoryczna przez komisję stypendialną, składającą się z dyrektorów departamentów i pracowników urzędu.

Są one również weryfikowane przez ekspertów w dziedzinie, której dotyczy doktorat. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem prac komisji sprawuje jej przewodniczący – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, a realizację przedsięwzięcia powierzono Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania Zarządu Województwa Lubuskiego mają wspomóc zdolnych Lubuszan w rozwoju ich specjalności, przysłużyć się nawiązywaniu współpracy po-

między światem nauki i przemysłu oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu, co w rezultacie uczyni z niego jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji. Więcej informacji na temat wsparcia dla lubuskich doktorantów można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 45 65 347 oraz na stronie www.efs.lubuskie.pl w zakładce „Stypendia doktoranckie – projekt systemowy”. Departament EFS

Lubuski Laur Oświaty – czekamy na wnioski Sejmik Województwa Lubuskiego już po raz dziewiąty organizuje konkurs „Lubuski Laur Oświaty”. Wyróżnienia w czterech kategoriach: samorządy i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pedagodzy i nauczyciele, przyzna kapituła powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasza Możejkę, który objął konkurs swoim honorowym patronatem.

Pierwsze posiedzenie kapituły dziewiątej edycji 28 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły tegorocznej edycji konkur-

su, w skład której weszli, zgodnie z tradycją, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubuskiego, Komisji Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej Sejmiku, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego, Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne oraz regionalnych mediów. Kto może zostać laureatem konkursu? Wyróżnionymi w konkursie mogą zostać zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i stowarzy-

szenia oraz jednostki samorządu terytorialnego, które swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju oświaty w naszym województwie. Za jakie działania przyznawane jest wyróżnienie w konkursie? Honorowe wyróżnienia w ramach „Lubuskiego Lauru Oświaty” przyznawane są m. in. za wkład w tworzenie warunków materialnych służących rozwojowi szkół i placówek oświatowych, działania na rzecz tworzenia specjalnych warunków

kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym czy podejmowanie inicjatyw, których rezultatem jest poszerzenie wiedzy również osób dorosłych, realizowanych poza jednostkami oświatowymi. Wśród laureatów mogą się również znaleźć osoby lub podmioty mające duży dorobek w pracy wychowawczej, pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, wspierające rozwój ich zainteresowań, uzdolnień. Na uznanie kapituły mogą liczyć również działania wspierające organizację wszelkich działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk

patologicznych, będących w trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętych zdarzeniami losowymi.

Gdzie czekamy na wnioski? Kandydatów do wyróżnienia w konkursie „Lubuski Laur Oświaty” można zgłaszać do Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. Termin zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2011 r. Wnioski oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.lubuskie.pl.

Biuro Sejmiku


Region

13

Oddolne inicjatywy w PO KL Niebawem ruszą konkursy dla projektów poświęconych inicjatywom oddolnym. Warto zastanowić się, jak przy rozwiązaniu lokalnych problemów wykorzystać potencjał tkwiący w najbliższym środowisku. Na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za oddolne inicjatywy lokalne należy uznać projekty o zasięgu lokalnym, skierowane do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców), zakładające udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na tego typu projektach to, że udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej, np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez społeczność lub pobudzać aktywność oraz własne zdolności do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy wpisują się w realizację zasady empowerment, czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania oraz realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów. W celu zaplanowania działań adekwatnych do oczekiwań

Projekt pt. „Babska Akademia, czyli gotowanie i dekorowanie”

i potrzeb danej społeczności lokalnej zmierzających do likwidacji problemów i barier, należy zapytać mieszkańców o lokalne problemy. Dopiero kiedy mieszkańcy danego środowiska wypowiedzą się wskazując, „co ich boli”, będzie można rzetelnie przygotować analizę potrzeb. Następnie należy zaangażować mieszkańców do pracy nad projektowaniem założeń przedsięwzięcia. Warto ponadto zadbać, aby wspólnie zastanowić się nad potencjałem tkwiącym w środowisku, czyli zasobami ludzkimi, infrastrukturalnymi, instytucyjnymi, przyrodniczymi gminy, które można wykorzystać przy realizacji inicjatywy oddolnej.

W PO KL inicjatywom oddolnym poświecone są Działania: 6.3, 7.3 oraz 9.5, w ramach których mogą być realizowane projekty o górnym pułapie dofinansowania do 50 tys. zł. Nie jest to duża kwota, co sprawia, że beneficjentami mogą być również podmioty o mniejszym potencjale organizacyjnym oraz z małym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z EFS. Tego typu projekty są także prostsze w rozliczaniu – włącznie z możliwością rozliczania wydatków za pomocą ryczałtu. W województwie lubuskim najpopularniejsze są projekty w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne

Siedziba Departamentu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

na obszarach wiejskich”, skierowane na pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do tworzenia lokalnych inicjatyw edukacyjnych oraz podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Od początku obecnego okresu programowania (2007-2013) podpisano już na tego typu przedsięwzięcia 110 umów na kwotę blisko 5,5 mln zł. W ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, które ma na celu wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się do realizacji stra-

tegii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, lubuscy beneficjenci otrzymali ponad 3,5 mln zł na 73 projekty. Natomiast Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, poświęcone jest inicjatywom o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym, przyczyniającym się do poprawy zdolności do zatrudnienia i rozwoju usług aktywizacyjnych oraz rozwojowi dialogu, partnerstwa, a także współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. Do tej pory w województwie lubuskim w ramach Działania 6.3 dofinansowano 41 projektów kwotą blisko 2 mln zł. Najbliższe konkursy w ramach Działań 6.3 oraz 9.5 planuje się ogłosić w I kwartale, natomiast z Działania 7.3 w II kwartale 2011 roku. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że beneficjenci będą mogli uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej, za projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, osoby 50+ oraz osoby poniżej 25 roku życia, a także za posiadanie doświadczenia we współpracy w ramach Lokalnych Grup Działania oraz partnerstw na rzecz rozwoju. Departament EFS

Tutaj uzyskasz informacje o Programie Operacyjnym Kapita³ Ludzki 2007-2013 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Spo³ecznego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra I piêtro tel. 068 45 65 521 k.szczygiel@efs.lubuskie.pl Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Spo³ecznego ul. Przemys³owa 14-15 66-400 Gorzów Wlkp. pok. 108, I piêtro tel. 095 73 90 374 k.szczepaniak@efs.lubuskie.pl

adres :

ul. Braci Gierymskich 99a, 65-140 Zielona Góra Serdecznie zapraszamy!

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy ul. Wyspiañskiego 15 65-036 Zielona Góra tel. 068 45 65 604 wup@wup.zgora.pl

Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego


14

Region

Rodzina wymaga wsparcia – Podstawowym środowiskiem profilaktyki społecznej pozostaje rodzina – mówi Zenona Krawczyk, dyrektor byłego Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w rozmowie z Beatą Kiecaną, zastępcą dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej. niowych (2001 r.), o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2003 r.), o świadczeniach rodzinnych (2003 r.), o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (2005 r.), zastąpionej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (2007 r.) oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2005 r.) .

W czym w szczególności uwidaczniają się te zmiany?

Zenona Krawczyk 24 listopada ub. r. została odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Minęło 20 lat od uchwalenia ustawy o pomocy społecznej, od rozpoczęcia procesu tworzenia nowego systemu wsparcia osób wymagających pomocy, systemu ściśle powiązanego z samorządem lokalnym i terytorialnym. Była Pani organizatorem i Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, jednostki która wdrażała wówczas ten nowy system w całym województwie. Jak Pani wspomina ten okres? Okres ten wspominam jako czas niezwykle intensywnej pracy, dającej satysfakcję z tworzenia nowego systemu pomocy społecznej, opartego o prawa obywateli do wsparcia w zakresie przewidzianym w ustawie, do pomocy udzielanej przez zawodową służbę socjalną. Pamiętam ogromne zaangażowanie dyrektorów, kierowników tworzonych wówczas ośrodków pomocy społecznej oraz wszystkich pracowników tych jedno-

stek, twórczą atmosferę spotkań roboczych, poczucie jedności celów i dążeń oraz wiarę w sens zmian. Dla mnie osobiście okres ten był czasem satysfakcjonującej pracy zawodowej.

A jak, z perspektywy 20 lat, ocenia Pani dokonania reformatorskie?

Najogólniej można powiedzieć, że stworzony został nowoczesny system pomocy społecznej oraz innych współdziałających z pomocą społeczną systemów w ramach zabezpieczenia społecznego. Kiedy przyjrzymy się poszczególnym obszarom polityki społecznej, to z łatwością zauważymy, że we wszystkich sferach zadania realizowane są na podstawie ustaw uchwalonych po 1990 r. Wspomnę tylko o kilku ustawach, takich jak: o pomocy społecznej (1990 r.), o rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1991 r.), o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (1994 r.), o dodatkach mieszka-

Po pierwsze, stworzony został system organizacyjny pomocy społecznej z wyraźnym podziałem zadań na poszczególne jednostki administracji samorządowej: gminy, powiaty i województwa. W ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej (w naszym województwie Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego) oraz innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Sadzę, że wyższych niż w wielu krajach zachodnioeuropejskich. Po drugie, nastąpił dynamiczny rozwój organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej, realizujących zadania na zlecenie administracji samorządowej i z własnych środków. Po trzecie i najważniejsze, nastąpił rozwój form pomocy dostosowujący cały system do potrzeb mieszkańców.

Wspomniała Pani o państwach zachodnich. Jaki Pani zdaniem wpływ na rozwój pomocy społecznej miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jak i wcześniejszy okres przedakcesyjny przyniosły wymierne korzyści dla systemu zabezpieczenia społecznego. Polska dostosowała swoje ustawodawstwo społeczne do prawa unijnego. Na przykład 1 maja 2004 r., w dniu przystąpienia do Unii, weszła w życie ustawa

o świadczeniach rodzinnych. Obywatele polscy przemieszczający się w celach zarobkowych w krajach Unii Europejskiej korzystają ze świadczeń rodzinnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z kolei osoby zamieszkujące na terenie kraju mogą korzystać z programów społecznych finansowanych ze środków unijnych.

Nie dostrzegam poważnych niedostatków systemowych, co najwyżej niewykorzystanie już istniejących możliwości czy też zastój w ich rozwoju. Co ma Pani na myśli?

wiązków. Zobowiązywanie organów rozpatrujących wnioski o udzielenie pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych do sprawdzania tych oświadczeń nie wydaje mi się stosowne. Uważam, że wnioskodawca, jako strona postępowania administracyjnego, powinien pozostać zobowiązanym do dostarczenia określonych dokumentów, zwłaszcza dotyczących jego sytuacji dochodowej, okoliczności powodujących niemożność wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci, czy obowiązku opieki nad starszymi rodzicami. Niestety w wielu rodzinach ukształtowały się postawy oczekiwania na świadczenia socjalne, niechęć do pracy, o zjawiskach patologicznych nie wspominając.

Na przykład rodzinne domy pomocy społecznej. Taka wspaniała idea i nie znajduje zainteresowania. Społeczeństwo starzeje się, a oferta usług dla osób starszych nie nadąża za potrzebami. Jestem przekonana, że współczesna rodzina wymaga wsparcia w organizacji opieki nad osobami starszymi. Zastanawiam się więc nad potrzebą zmian w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, nad kategoryzacją tych usług, a nawet nad możliwością tworzenia niepublicznych placówek tego typu. Myślę też o potrzebie doskonalenia instrumentów pracy socjalnej z klientami pomocy społecznej. Wydaje się, że klienci o wiele szybciej dostosowują się do oferty rynku usług społecznych niż organizatorzy tych usług do pomysłowości klientów. Niepokoi mnie więc dyskusja o możliwości zastępowania zaświadczeń oświadczeniami wnioskodawców. Moim zdaniem system pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych należy uszczelniać, a nie otwierać zbytnimi udogodnieniami. Wiemy, że wielu naszych klientów nie kontroluje własnych dochodów, nie rozumie treści przepisów prawa i wynikających z tych przepisów obo-

Mamy dość dobrze zorganizowany system reagowania na skutki niekorzystnych zjawisk społecznych. Poważnym zadaniem współczesnej pomocy społecznej jest więc rozwój profilaktyki społecznej. Profilaktyki, która powinna zapobiegać tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejenia czy patologii. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego, zdrowotnego i społecznego. Programy profilaktyki społecznej powinny odwoływać się do zasad, norm współżycia społecznego, w tym norm prawnych i etycznych. Zawsze jednak podstawowym środowiskiem profilaktyki społecznej pozostanie rodzina. Rodzina wymaga jednak wsparcia w zapewnianiu opieki i pomocy dzieciom w czasie pracy rodziców. Ważne jest, aby w całym procesie profilaktyki już na etapie wychowania dziecka pamiętać o podstawowych wartościach etycznych. Myślę, że w czasach kiedy wiele rodzin zmaga się z problemami codziennego bytu, problemy wychowawcze mogą schodzić z pola widzenia rodzi-

Wracając do poprzedniego wątku, czy Pani zdaniem jakieś zamierzenia nie zostały zrealizowane?

Jak zapobiegać tym niepożądanym zjawiskom?


Region ców, wychowawców i środowiska społecznego. Na jakiej podstawie tak Pani sądzi?

Ja nie sądzę, ja tylko tak sobie próbuję tłumaczyć przyczyny wielu zjawisk, które obserwuję w życiu codziennym. Na przykład: młodzież nie przypominająca z wyglądu i z zachowania uczniów; idąca stadnie do szkoły, porozumiewa się wulgarnym językiem; młode matki na ulicy i w centrach handlowych stosują przemoc wobec dzieci; osoby pracujące w sferze szeroko rozumianych usług zachowują się niegrzecznie wobec osób starszych z trudem odnajdujących się we współczesności, a otoczenie nie reaguje na nieprawidłowe zachowania innych osób. Przykładów jest wiele. Jedno jest pewne, nie są one przejawem rozwoju cywilizacyjnego. W innych państwach europejskich ludzie są sobie życzliwi i reagują na niewłaściwe zachowania innych osób.

To prawda, ale to w Polsce co roku gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, fenomen na skalę światową, w której w tym roku uczestniczyło 120 tys. wolontariuszy.

Istotnie. Nie podejmę nawet próby udzielenia odpowiedzi na pytanie dlaczego? Zastanawiają się nad tym naukowcy i praktycy, specjaliści różnych dziedzin polityki społecznej. Akcji czy kampanii społecznej w stylu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubuskiem nie powtórzymy. Możemy jednak zastanowić się nad tym, jaka idea, w jakich formach realizowana, do jakich grup społecznych kierowana, przy pomocy jakich środków i w jakim celu znalazłaby zrozumienie i zaangażowanie na terenie naszego województwa?

Czy ma Pani jakieś przemyślenia na ten temat?

Rok 2011 ogłoszony został Europejskim Rokiem Wolontariatu. W naszym województwie mamy już doświadczenia w organizowaniu takich obchodów. W roku 2001, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Rokiem Wolontariatu, promowaliśmy tę ideę w trakcie obchodów III Lubuskiego Tygodnia Seniora. Od czasu uczestnictwa w konferencji podsumowującej Europejski Rok Walki z U-

bóstwem i Wykluczeniem Społecznym zorganizowanej w Warszawie 23 listopada 2010 r. rozważam, czy istnieje potrzeba i możliwość poszerzenia formuły tego Tygodnia. Myślę, że tak. Osoby starsze same dla siebie mogą podejmować takie działania, które wpływać będą na poprawę jakości ich życia. W czasach, gdy panuje kult młodości, ta grupa społeczna jest coraz bardziej zagrożona marginalizacją nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim społeczną. Myślę także, że warto prowadzić kampanie społeczne o godne traktowanie osób starszych, o to, by starość nie kojarzyła się z opieką społeczną, a także nie była przedmiotem kpin i dowcipów. Aby osoby młodsze nie zwracały się do obcych osób starszych per babciu, dziadku. Aby programy społeczne gmin uwzględniały potrzeby osób starszych nie tylko w zakresie pomocy społecznej, ale również w zakresie kultury, wypoczynku, edukacji i w innych obszarach życia społecznego. Wreszcie, aby zakłady pracy nie ograniczały swojego zainteresowania byłymi pracownikami-emerytami do przyznawania bonu towarowego z okazji świąt. Przykłady oczywiście można mnożyć.

Jak planować i prowadzić takie kampanie?

Przede wszystkim skupić zainteresowane osoby. Z pewnością najważniejszą rolę w kampaniach społecznych odgrywają media, które nie tylko są czwartą władzą, ale też spełniają ogromną rolę wychowawczą i edukacyjną. Upowszechnianie dobrych praktyk czy promocja działań nie są możliwe bez udziału mediów. Myślę, że w naszym województwie można liczyć na współpracę z prasą, radiem, telewizją oraz korzystać z coraz popularniejszego środka komunikacji społecznej jakim jest internet.

Dziękując za rozmowę chciałabym pogratulować Pani odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

Ja też dziękuję i przy okazji pozdrawiam wszystkich pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej. Beata Kiecana

15

Fundusze unijne dla seniorów Prawie 90 osób przybyło na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla seniorów”, zorganizowane 24 stycznia przez Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp.

Tomasz Gierczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego informował o inicjatywach UMWL w zakresie aktywizacji osób starszych.

Spotkanie otworzyła Katarzyna Chmiel, była dyrektor Biura UMWL w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp.; głos zabrał też Tomasz Gierczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Zachęcał gości do dzielenia się swoją wiedzą. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się również o inicjatywach UMWL w zakresie aktywizacji osób starszych, realizowanych przez Departament Polityki Społecznej, reprezentowany przez wicedyrektor Beatę Kiecanę, w tym o Lubuskim Tygodniu Seniora, który obchodzony jest już od roku 1999. Spotkanie miało na celu przedstawienie seniorom mo-

żliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na różne cele. Uczestnicy mogli więc dowiedzieć się o wszystkich programach, m.in. Kapitale Ludzkim, Europejskiej Współpracy Transgranicznej czy Grundtvigu. Omawiający powyższe programy pracownicy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym Głównego Punktu Informacyjnego Fnduszy Europejskich MRR, zaoferowali seniorom pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowano dwa projekty zrealizowane w 2010 roku przez Gorzowskie Centrum

Pomocy Rodzinie i Opieki Społecznej. Jednym z projektów był Klub Seniora na Zawarciu, który należy do najaktywniejszych tego typu ośrodków w regionie. Omówiono także działalność Uniwersytetu III Wieku, który zrzesza aż 600 członków i działa od lat na terenie Gorzowa i północnej części województwa poprzez filie w Strzelcach Krajeńskich, Skwierzynie, Sulęcinie oraz Kostrzynie. Z racji ogłoszenia przez Komisję Europejską roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, istotną część spotkania poświęcono na zachęcanie seniorów do tej formy aktywności. Zgromadzony kapitał wiedzy i doświadczenia czyni z osób starszych niezastąpionych pomocników, którzy mogą skutecznie pomagać młodemu pokoleniu w codziennych zmaganiach. O tym przekonywał zebranych Wiesław Antosz ze Stowarzyszenia Wolontariat Gorzowski. Liczba przybyłych na spotkanie osób świadczy, iż fundusze europejskie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród lubuskich seniorów, dlatego Punkt EUROPE DIRECT zapowiedział organizację kolejnych konferencji skierowanych do tej grupy społecznej. Katarzyna Chmiel

Lekcja europejska w bibliotece 11 lutego 2011 r. ponad 30 uczestników ferii zimowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich wzięło udział w specjalnej lekcji europejskiej przygotowanej przez Lubuski Punktu Informacyjny EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp. oraz pracownika Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Po obejrzeniu prezentacji w formie bajki dotyczącej Unii Europejskiej, pracownica Lubuskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp. zachęciła dzieci do uczestnictwa w konkursie plastycznym

pt. „Mały Wolontariusz”, organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu. Za aktywny udział w lekcji wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki takie jak m.in. smycz z logo, maskotkę – misia, odblaski oraz słodycze, a także książeczki informujące o Unii

Europejskiej. Lekcja europejska przeprowadzona w Bibliotece w Strzelcach Krajeńskich była kolejną zorganizowaną w tym roku przez Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp. Katarzyna Chmiel


16

Region

Uwolnijmy lokalną inicjatywę Czym jest inicjatywa Leader? Do instrumentów PROW 2007-2013, które wspierają rozwój lubuskiej wsi należy inicjatywa Leader. Na obszarze naszego regionu istnieje 10 Lokalnych Grup Działania, wybranych przez samorząd województwa, które wdrażają inicjatywę LEADER. Są to: • Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka, • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, • Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, • Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, • Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami, • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, • Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania. Leader to podejście przekrojowe, skupiające przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Jego celem jest aktywizacja wszystkich podmiotów, którym bliski jest rozwój wsi. Służy także pobudzeniu oddolnej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Partnerzy skupieni w ramach Leadera zawiązują w formie stowarzyszeń lub fundacji tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD). Razem ze społecznością wsi opracowują one i realizują lokalne strategie rozwoju (LSR), które określają główne kierunki ewaluacji danego obszaru. LGD wybierają do realizacji projekty, które muszą być zgodne z LSR. Środki na realizację działań Osi Leader, pochodzące Z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, wynoszą dla wspomnianych LGD około 100 mln zł. Projekty realizowane poprzez Leadera W ramach Leadera realizowane są następujące działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD wybierają do realizacji projekty z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małych projektów. Do dofinansowania mogą być wybrane tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR. Są one następnie przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w celu oceny formalnej i merytorycznej. Pomoc wypłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji po weryfikacji przez urząd marszałkowski wniosków o płatność.

Ogólne zasady wsparcia przedsięwzięć z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W przypadku operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” beneficjentem może być osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli projekt realizowany jest w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców). Projekt nie może mieć charakteru komercyjnego.

Lubuska wieś ulega ciągłym przemianom. Zmienia się zarówno pod względem atrakcyjności turystycznej, jak i inwestycyjnej. W dużym stopniu przyczynia się do tego realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna wysokość pomocy w okresie wdrażania programu na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. Nie może być niższa dla jednego projektu niż 25 tys. zł. Wsparcie z Unii Europejskiej może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany jest więc wkład własny beneficjenta w wysokości min. 20% kosztów kwalifikowalnych. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” można ubiegać się o pieniądze m.in. na: remonty dachów i elewacji kościołów, remonty i budowę świetlic wiejskich, centrów kultury, placów zabaw, zagospodarowanie centrów wsi, budowę bibliotek. Możliwe jest także współfinansowanie budowy ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych z wyjątkiem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli, urządzanie i porządkowanie terenów zielonych oraz parków lub innych miejsc wypoczynku.

Małe projekty – duże pieniądze Tak zwane małe projekty to operacje, które również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej. Beneficjentami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, osoby prawne lub jednostki

nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Mogą być to zatem jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły. Warunkiem koniecznym jest posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR. Poziom dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. W całym okresie wdrażania PROW 2007-2013 poziom wsparcia nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Maksymalna wartość jednego małego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pieniądze w ramach realizacji małych projektów mogą być przeznaczone na organizację szkoleń o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej – np. punkt widokowy. Mogą służyć także wsparciu promocji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia. Możliwy jest również remont, połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu. Można tworzyć punkty informacji turystycznej, przygotowywać i wydawać foldery reklamowe promujące obszar objęty lokalną strategią rozwoju. W ramach zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego możliwa jest odbudowa i renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków; remont lub wyposażenie istniejących muzeów. Małe projekty to także pieniądze na wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

Aktualnie Lokalne Grupy Działania składają wnioski o zamieszczenie informacji o naborach w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Do 31 stycznia 2011 roku w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wpłynęło do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 340 wniosków o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów. Zawarto 98 umów z beneficjentami, dla których dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 800 tys. zł. Z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 101 wniosków. Zawarto 31 umów z beneficjentami na PROW kwotę z UE 6,6 mln zł.


Region

E K O L O G I A

17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Paradyż – ekologia w służbie ochrony zabytków Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu to kolejne zrealizowane zadanie w ramach LRPO na lata 2007-2013.

W sierpniu 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na hybrydowy skojarzony układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii.” Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego projekt Seminarium Duchownego otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w wysokości prawie 5 mln zł. Zakres prac objął termomodernizację czterech budynków Seminarium: budynku głównego wraz z wymianą źródła ciepła, Sali widowiskowo-sportowej, Domu Rekolekcyjnego oraz Domu Sióstr. Zaprojektowany układ grzewczy działa w systemie automatycznym w układzie skojarzonym. Pierwszeństwo w przekazywaniu energii cieplnej ma zawsze źródło o najniższej cenie GJ energii.

Nowy system grzewczy, na który składają się m. in.: kolektory słoneczne, pompy ciepła typu powietrze – woda zdecydowanie obniża zapotrzebowanie na energię i koszty jej wytwarzania, ogranicza emisję zanieczyszczeń, przez co przy-

a także zagrożeniem niszczenia struktury budynków na skutek niekorzystnych procesów fizyko-chemicznych, władze Seminarium podjęły decyzję o termomodernizacji kompleksu obiektów przy zastosowaniu ekologicznych roz-

kolekcyjny, Dom Sióstr oraz Sala widowiskowo-sportowa połączone były wspólnym systemem zasilania. W budynkach tych funkcjonowała instalacja wysokotemperaturowa składająca się z żeliwnych grzejników żeberkowych oraz grzejników

Co zostało zrobione: - wymiana źródła ciepła na hybrydowy skojarzony układ grzewczy oparty o pompę ciepła; - instalacja pomp ciepła w czterech obiektach Seminarium Duchownego; - montaż kolektorów słonecznych z wdudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi; - montaż automatyki sterującej, głównie pogodowej, czasowej i czujników temperatury; - ocieplenie ścian (ze względu na zabytkowy charakter obiektów niemożliwe jest położenie izolacji zewnętrznej); - ogrzewanie podłogowe Sali widowiskowo-sportowej; - wymiana części stolarki zewnętrznej, przede wszystkim okien i drzwi; - wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej. czynia się do ochrony zabytkowego kompleksu. Klasztor paradyski to jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Ziemi Lubuskiej. Od połowy XIII wieku stanowił centrum życia religijnego i intelektualnego zachodniej Europy. Struktura i wartość obiektów kształtowały się przez wiele wieków, tworząc bezcenne dziedzictwo kulturowe przyszłych pokoleń. Gospodarowanie kompleksem zabytkowych obiektów wiąże się z koniecznością utrzymania i zachowania ich historycznej substancji. W związku z rosnącymi kosztami eksploatacji,

wiązań, przyjaznych zarówno środowisku jak i zabytkom. Wszelkie rozwiązania technologiczne konsultowane były z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Budynek główny klasztoru, wzniesiony w okresie pomiędzy XIII a XVIII wiekiem, jest wykonany w technologii murowanej, bez docieplenia, o przeszkleniu charakterystycznym dla obiektów zabytkowych. Dotychczasowa kotłownia była przewymiarowana, a system grzewczy charakteryzował się niską sprawnością. Pozostałe obiekty – Dom Re-

rurowych. Sala gimnastyczna połączona była z systemem grzewczym budynku głównego (bez odrębnej kotłowni), co generowało znaczne straty na przesyle ciepła. Ponadto system grzewczy funkcjonujący przed procesem termomodernizacji był zdecydowanie niesprzyjający obiektom zabytkowym. Mimo, iż gaz ziemny jest stosunkowo „czystym” paliwem, to zawarte w nim ilości pary wodnej i tlenków azotu, wydzielane w znacznym stopniu, powodowały gwałtowną korozję dachu nad zabytkowym pomieszczeniem

kaplicy oraz nad archiwum druków starych. Pomimo zastosowania wkładów kominowych ze stali nierdzewnej, znaczne ilości pary wodnej zawartej w spalinach gazowych przedostawały się miejscowo do murów budynku, wywołując tym samym zawilgocenie oraz zagrzybienie murów w obrębie zabytkowych pomieszczeń. Na koniec należy podkreślić, iż cały projekt wpisuje się do znacznie bardziej dalekosiężnej strategii Seminarium, które na ziemiach zachodnich pełni szczególną rolę edukacyjno-kulturalną. Zrealizowany projekt, jak i dalsze działania mają przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionu pod względem środowiskowym i poprawy jakości powietrza – oba te cele zmierzają ku nadaniu Ziemi Lubuskiej atrybutu „zielonych płuc kraju”, wzmacniając znaczenie województwa na arenie ogólnopolskiej, ale także – z racji bliskiego sąsiedztwa Niemiec – zagranicznej.Seminariumdbatakże o wzrost prośrodowiskowej świadomości społeczeństwa – zmodernizowana infrastruktura jest świadectwem i przykładem możliwości oraz korzyści odnawialnych źródeł energii. Na terenie Seminarium w Paradyżu organizowane będą też konferencje dotyczące ekologicznych rozwiązań w dziedzinie pozyskiwania energii cieplnej. Dominika Dziubińska


18

Region


Region

R

E

K

L

A

M

A

19


20

KULTURA

Region

Najpiękniejsze dźwięki życia rozmowa z Marią Błaszczak Od lat obserwuje Pani muzyczne sceny świata. Proszę opowiedzieć jak wygląda polska scena i polscy wykonawcy. Prowadzę impresariat artystyczny od dwudziestu lat. Wcześniej byłam szefem działu artystycznego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Obserwuję rozwój polskiej muzyki i polskich wykonawców. Zaistnienie w tej chwili na rynku muzycznym jest bardzo trudne, znacznie trudniejsze niż kilka lat temu. Możliwości są coraz większe, młodzi ludzie mają właściwie nieograniczony dostęp zarówno do edukacji jak i do uczestnictwa w konkursach muzycznych na całym świecie. Internet otworzył ogromny dostęp do informacji. Możemy śledzić najlepsze wykonania, możemy się na nich wzorować. To całkowicie zmieniło obraz życia muzycznego w Polsce. Polacy zawsze byli bardzo utalentowani artystycznie, zarówno w dziedzinie plastyki jak i muzyki, tylko że wiele lat temu te możliwości były ograniczone, ponieważ nie można było wyjeżdżać ani kształcić się na zagranicznych uczelniach. W tej

chwili to wszystko się otworzyło i właściwie zaczęliśmy pokazywać światu swoje możliwości i ten rynek bardzo się rozwinął. W każdym miejscu na świecie są Polacy, którzy znajdują się w czołówce światowej w każdej dziedzinie. Są to dyrygenci, instrumentaliści i śpiewacy. Rynek muzyczny w Polsce zmienia się od wielu lat. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że są to zmiany na lepsze lub na gorsze. Dzisiaj mamy nieprawdopodobną konkurencję, kiedyś wystarczyło zwycięstwo w jednym konkursie i już artysta mógł funkcjonować w obiegu międzynarodowym, w tej chwili widzę, że młodzi artyści startują w pięciu, w dziesięciu konkursach i w ten sposób próbują zaistnieć. Jest to dużo trudniejsze niż kiedyś. Również rynek reklamy jest dzisiaj ogromny i trzeba potrafić się na nim odnaleźć. Myślę, że jeszcze ciągle łatwiej jest młodym artystom za granicą. Tam są wypracowane pewne mechanizmy, które funkcjonują od lat. W Polsce ten rynek jest stosunkowo młody i nie ma wypracowanych odpowiednich mechanizmów dotyczących

promocji młodych ludzi, poza tym nie są jeszcze wypracowane odpowiednie struktury państwowe, które by lansowały i wspomagały finansowo młodych wykonawców. Oczywiście wygrać to jedno, a zaistnieć to drugie. Do tego niezbędny jest jakiś wkład finansowy. Oczywiście zaczynają już funkcjonować projekty europejskie, w których można uczestniczyć, ale to jeszcze za mało. Na świecie te mechanizmy funkcjonują znacznie lepiej.

Gdzie na mapie Polski możemy odnaleźć dzisiaj stolicę muzyki klasycznej? W minionych latach prym w tej dziedzinie wiodły takie miasta jak Warszawa, Kraków, Łódź. W tej chwili środek ciężkości przenosi się w różne miejsca dlatego, że to wszystko przestało opierać się na dużych ośrodkach. Obserwuję małe ojczyzny, które mają wspaniałe plany i realizują niezwykle ambitne przedsięwzięcia. Festiwale są organizowane w małych miejscowościach, w pięknych zabytkowych wnętrzach, w malowniczych regionach Polski. Muszę powiedzieć, że nie można na dzień dzisiej-

Finał Dni muzyki nad Odrą 2011 Podczas tegorocznej edycji polsko-niemieckiego festiwalu Dni muzyki nad Odrą 2011, którego współorganizatorem jest Filharmonia Zielonogórska, w marcu odbyło się ponad 20 wydarzeń muzycznych po obu stronach Odry. Patronem tegorocznego festiwalu był Heinrich von Kleist, dramatopisarz, publicysta urodzony we Frankfurcie nad Odrą, którego 200. rocznica śmierci jest uroczyście obchodzona w Niemczech – rok Kleista 2011. Po polskiej stronie w koncertach symfonicznych, kameralnych i recitalu wystąpili artyści z Francji, Niemiec, Czech, Węgier, Białorusi, Ukrainy i Polski. Koncerty odbyły się w Zielonej Górze, Żarach i Sulechowie. Festiwal rozpoczął 5 mar-

ca koncert „Francuskie noce”. Wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej wystąpili artyści z Niemiec: Elke Kottmair – sopran, Peter Diebschlag – tenor i Wolfgang Rogner – dyrygent. Usłyszeliśmy przeboje muzyki operowej i operetkowej, słynne arie i duety kompozytorów francuskich, włoskich i austriackich. 8 marca młodzież wysłuchała koncertów symfonicznych „Młode talenty”, w których zaprezentowali się młodzi soliści z Ukrainy, Węgier i Polski. 10 marca odbyły się 3 koncerty kameralne – w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Żarach wystąpił Kwintet dęty z Berlina, w Sulechowskim Domu Kultury wysłuchano brzmienia instrumentów dętych blaszanych Prague Brass

Collegium, a w Zielonej Górze w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbył się koncert organowy z udziałem najwybitniejszego organisty polskiego Juliana Gembalskiego oraz Orkiestry Radia i Telewizji Republiki Białoruś. Wystąpił również młody białoruski skrzypek Paweł Batian, a dyrygował Czesław Grabowski. W ramach festiwalu odbył się także wyjątkowy koncert, podczas którego po raz pierwszy w Zielonej Górze usłyszeliśmy dzieło Richarda Straussa „Symfonia alpejska” Na zakończenie festiwalu 18 marca filharmonicy zielonogórscy pod dyrekcją Czesława Grabowskiego wraz z niemieckim zespołem rockowym SIX zagrali w Cottbus koncert „Spotkanie klasyki i rocka”.

szy powiedzieć jednoznacznie, że gdzieś znajduje się muzyczna stolica Polski. Oczywiście są wielkie festiwale, które odbywają się już od wielu lat, takie jak np. Warszawska Jesień czy Konkurs Chopinowski – to wydarzenia, które są już tradycją. W okresie ich trwania bezspornie Warszawa staje się stolicą muzyki w Polsce. Obserwuję wiele wydarzeń muzycznych i niezwykle mnie to cieszy, bo widzę jak bardzo ambitnie działają różni ludzie.

Najpiękniejszy festiwal... Biorę udział w wielu festiwalach, ale moim ulubionym, bardzo specyficznym i uroczym jest „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie. Festiwal ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. Odbywa się w pałacyku myśliwskim Księcia Antoniego Radziwiłła. Jest to przepiękne miejsce, w którym przebywał również Chopin. Tam każdego roku we wrześniu odbywa się festiwal Chopinowski. Jest to miejsce zaczarowane, oddalone od wielkich centrów położone w lesie. Na koncerty do Antonina zjeżdżają się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ten festiwal ma nieprawdopodob-

ny klimat, osobiście jestem nim oczarowana.

Fancois Dumont w Pani odczuciu... Uważam, że jest to szczególny wykonawca z wielu względów. Jest nieprawdopodobnie utalentowany, a jednocześnie skromny i nieśmiały. Jego Chopin jest bardzo pastelowy, wyciszony i osobisty. On śpiewa Chopina, on opowiada. Patrzy na Chopina jak Francuz, to jest inne spojrzenie niż nasze polskie, zupełnie inne niż rosyjskie. Jest to spojrzenie poprzez kolory, poprzez muzykę francuską Debussego czy Ravela. Prywatnie jest uroczym, miłym i skromnym człowiekiem. Obraca się w wielokulturowym kręgu, jest mężem irlandzkiej śpiewaczki. Przebywając z nim można wyczuć przenikanie się kultur, niesamowitą otwartość na innych i na świat. Kiedy siada do fortepianu, oczarowuje publiczność od pierwszego dźwięku. Rozmwiała Marta Kiciak Filharmonia Zielonogórska

W kwietniu w Filharmonii: 1 kwietnia – koncert wiosenny w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Czesława Grabowskiego i skrzypka Edwarda Zienkowskiego, który zagra Koncert skrzypcowy D-dur P. Czajkowskiego;

8 kwietnia – koncert symfoniczny „Mistrz i uczeń” poprowadzą od pulpitu Mirosław J. Błaszczyk i Bogusław Bemben. Solistką będzie harfistka Małgorzata Zalewska; 15 kwietnia – koncert III Symfonia „Eroica” Ludwika van Beethovena oraz III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” H.

M. Góreckiego, sopran – Bożena Harasimowicz;

19 kwietnia – koncert kameralny z udziałem Christiana Hommela (obój), Hyesooka Kima (fortepian) i Trio Reed Connection; 29 kwietnia – koncert muzyki polskiej. Utwory S. Moniuszki, I. J. Paderewskiego, R. Twardowskiego i Z. Noskowskiego wykona Orkiestra Symfoniczna FZ pod batutą Czesława Grabowskiego. Solistą koncertu będzie pianista Paweł Kowalski. FZ


www.rcak.pl

Region

3

100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość artystów Okręgu Zielonogórskiego. Wystawa wpisuje się w odbywający się w całym kraju cykl prezentacji poszczególnych okręgów i oddziałów tego najstarszego działającego stowarzyszenia zrzeszającego polskich artystów plastyków. Jest szeroką prezentacją prac twórców aktywnie działających w Okręgu Zielonogórskim ZPAP, a także okazją do przypomnienia twórczości artystów już nieżyjących, którzy swoje życie i pasje związali z naszym miastem i regionem. Powojenna historia zielonogórskiego środowiska plastycznego sięga roku 1945, kiedy to w mieście pojawili się pierwsi polscy artyści plastycy. Warto tu wymienić m.in.: Jana Korcza, Stefana Słockiego, Wiesława Muldnera-Nieckowskiego, Wacława Krajewskiego, Juliusza Majerskiego, Wandę Sokołowską czy Jana Nowackiego. Wraz z przybyciem w latach 1953-55 do Zielonej Góry kolejnej fali artystów (m.in. Klema Felchnerowskiego, Mariana Szpakowskiego, Ignacego Bieńka, Kazimierza Rojowskiego, Witolda Nowickiego, Adama Falkiewicza) środowisko wkroczyło w następny etap działalności. 28 maja 1954 roku powołano w Zielonej Górze Delegaturę ZPAP Okręgu Poznańskiego. Jej pierwszym prezesem został wybrany Klem Felchnerowski. W roku 1959 Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w roku 1960 prawa okręgu. Istotnym elementem pracy członków związku była organizacja imprez, wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz ogólnopolskich

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do zwiedzania wystaw czasowych i stałych: Grzegorz Rutkowski – Po drugiej stronie wyobraźni – malarstwo cyfrowe 2 II – 10 IV 100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość artystów Okręgu Zielonogórskiego 18 III – 12 V Magdalena Moskwa – Nomana XI 25 III – 8 V Robert Tomak, Szymon Teluk – Zwyczajne szaleństwo – rzeźba i rysunek 13 IV – 22 V

plenerów twórczych. Do historii sztuki polskiej wpisały się takie imprezy jak Złote Grono – ogólnopolski przegląd sztuki nowoczesnej (głównym inicjatorem wydarzenia był Marian Szpakowski). Organizowane w latach 1963-1981/83 sympozja i wystawy sztuki współczesnej gromadziły czołówkę polskich artystów, teoretyków i krytyków sztuki, stając się miejscem wymiany myśli, prezentacji najnowszych prac, szeroko pojętej dyskusji. Na wyróżnienie zasługują Plenery Łagowskie, które miały charakter warsztatów i spotkań międzynarodowych i odbywały się w systemie cyklicznym (główną organizatorką plenerów była Jolanta Zdrzalik). Obecnie Okręg Zielonogórski ZPAP prowadzi Galerię Pro Arte, mieszczącą się przy Starym Rynku w Zielonej Górze, której celem jest szeroka prezentacja dorobku środowiska zielonogórskiego w konfrontacji z dokonaniami artystycznymi z całej Polski. Okręg współpracuje z szeregiem instytucji i stowarzyszeń angażując się w liczne przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie sztuki współczesnej. Działalność artystów zielonogórskiego ZPAP na trwałe zmieniła życie i obraz Zielonej Góry. Dzieła i projekty miejscowych twórców funkcjonowały i funkcjonują w przestrzeni miejskiej do dziś. Warto wymienić choćby rzeźby Tadeusza Dobosza, Marka Przecławskiego, Roberta Tomaka, murale Ryszarda Kiełba, realizacje Witolda Cichacza, Henryka Krakowiaka, plakaty Witolda Michorzewskiego, Przemysława Gapińskiego. Wielu artystów (m.in. Irena Bierwiaczonek, Agata Buchalik-Drzyzga, Krystyna Maj-Mazur, Dorota Komar-Zmyślony, Anna Nabel-Myszkiewicz), oprócz twórczości poświęciło się edukacji kształcąc adeptów sztuki w zielonogórskim Zespole Szkół Plastycznych i na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspozycje stałe:

Muzeum Wina, Muzeum Dawnych Tortur, Muzeum Zielonej Góry, Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej, Galeria Tadeusza Kuntze, Galeria Mariana Kruczka, Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego, Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej, Sala Zegarowa, Galeria Złotego Grona.

Jarosław Dzięcielewski – Konsekracja XIV Galeria Nowy Wiek inauguruje drugą dekadę swojej działalności wystawą Jarosława Dzięcielewskiego – twórcy związanego z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Artysta od czternastu lat realizuje cykl pokazów zatytułowanych „Konsekracja”. Wspólną cechą prezentowanych prac jest prostota kompozycji i swoista ascetyczność, oparta na porządku geometrycznym. Dzięcielewski świadomie rezygnuje z rozbudowanej narracji, pragnąc w sposób syntetyczny i oszczędny wyrazić to, co niewypowiadalne i niematerialne. Obiekty rzeźbiarskie zielonogórskiego twórcy budowane są z drewna i sklejki pomalowanej szarą farbą akrylową z użyciem filcu

i parafiny. Mają charakter kontemplacyjny. Kojarzą się z tajemniczym przejściem, otworem, szczeliną. Odwołują się do metafory związanej z przeistoczeniem, z procesem konsekracji i jej symboliką. Stąd tytuł wystawy – Konsekracja – rozumiana jako przemiana, przeobrażenie, uświęcenie. Autor koncentruje uwagę na zjawisku równoległości (lub jej zachwiania) przenikania się wielu stanów i bytów, ujawniających się na styku zjawisk i rzeczy. Więcej na stronie: www.mzl.zgora.pl

Anitta Maksymowicz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze


20

KULTURA

Region

Weź udział w lekcjach muzealnych W dniach od 18 marca do 20 kwietnia br. Muzeum Etnograficzne w Ochli zaprasza do udziału w odpłatnych lekcjach muzealnych „Wokół pianki i palmy wielkanocnej” Lekcje te łączą przekaz wiedzy o polskich tradycjach wielkanocnych z praktycznym zgłębianiem tajników zdobienia wielkanocnej pisanki (techniką batikową) oraz uplatania palm na Niedzielę Palmową. W zależności od wyboru zgłoszonego wcześniej tematu lekcji, każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania dwóch własnych pisanek lub jednej palmy układanej wg tradycji wileńskiej. Można również na przemian skorzystać z obu ww. propozycji tematycznych. Szczegółowych informacji udzielamy w Dziale Oświatowym pod nr tel. 68 321 11 93.

Jarmark Kaziukowy w Ochli! Już po raz siódmy na terenie skansenu w Ochli 3 kwietnia 2011 roku, w godz. 11.00–17.00 odbędzie się tradycyjny jarmark Kaziukowy. Jak za dawnych czasów na jarmarku będzie można znaleźć różne cudeńka, m.in. serca kaziukowe, obwarzanki, palmy wileńskie, pisanki, obrusy ręcznie haftowane, rzeźby, ceramikę użytkową i ozdobną, wyroby bednarskie z wosku, z siana i drewna. Nie zabraknie również tradycyjnych, wileńskich potraw, słodyczy i konkursów dla dzieci oraz ciemnego chleba. Dorocznemu jarmarkowi rzemieślników, kupców i twórców ludowych towarzyszyć będą kapele i zespoły ludowe. Natomiast pracownicy skansenu oprowadzą zainteresowanych po stałych ekspozycjach muzealnych. Wstęp na imprezę płatny: 5 zł/os.

Wokół Pisanki Wielkanocnej W dzisiejszych czasach sztuka pisankarska przedstawia wartość ponadregionalną. W okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy obserwujemy wzmożone zainteresowanie pisanką, jednakże dzięki stale powiększającemu się kręgowi kolekcjonerów, zainteresowanie nią widoczne jest w ciągu całego roku. W sercu każdego człowieka ukryte jest pragnienie doświadczenia pełni szczęścia. Wiąże się to ze znalezieniem odpowiedzi na najbardziej nurtujące go pytanie egzystencjalne: czy życie ludzkie kończy się wraz ze śmiercią cielesną? Nasi praprzodkowie, w obserwowanej przyrodzie, budzącej się rokrocznie do życia z zimowej martwoty, widzieli tajemniczą, życiodajną moc. Doszukiwali się tej mocy w każdym zjawisku przyrody, a także w miejscach, w których pojawiało się nowe życie. Jednym z takich miejsc ukrytego życia było dla nich również wnętrze jaja. Z pragnienia przypodobania się tej nadprzyrodzonej sile zrodził się zwyczaj barwienia jego skorupy. Tę wersję potwierdzają archeologiczne znaleziska z X w. na Opolskim Ostrówku, które wskazują, że wielowiekowa tradycja zdobienia wielkanocnej pisanki na ziemiach polskich ma swoje początki w czasach przedchrześcijańskich. Tradycja chrześcijańska związana ze zdobieniem skorupy jajka ma również swój udokumentowany rodowód, który sięga czasów Wincentego Kadłubka – biskupa krakowskiego (XIII w). Radosne przesłanie Chrystusowego Orędzia Zbawienia dało człowiekowi odpowiedź na nurtujące go pytanie dotyczące życia i śmierci. Czasy chrześcijańskie nadały zdobionemu przed Świętami Wielkanocnymi jajku symboliczną wymowę, nawiązującą do wiary w zmartwychwstanie do życia wiecznego. Z tej racji, że większość wzorów na skorupę jajka nanoszono prostymi narzędziami – nazywanymi pisakami, a czynność zdobienia określano pisaniem – ozdobione jajko nazwano pisanką wielkanocną. Pisankarstwo

Tradycja pisankarska pielęgnowana przez pokolenia, jest dla nas cennym reliktem minionych epok oraz nośnikiem informacji o mentalności naszych przodków. Na terenie Polski tradycja ta wpleciona została w bogatą obrzędowość religijno-ludową. Polski lud nadał pisankarstwu swoisty język, wyrażający się symboliką kolorów, linii i wzorów. Badacze kultury ludowej opisując tę wielowiekową tradycję, uznali ją za wartość kulturową, którą należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Tak zrodziła się nowa dziedzina sztuki ludowej, nazwana przez jej znawców pisankarstwem.

Pisankarze

Twórcami misternych wzorów nanoszonych na wielkanocne pisanki były z reguły wiejskie gospodynie, które w ich wykonanie wkładały cały swój wysiłek twórczy. W rodzinnych tradycjach sztukę tę przekazywano z pokolenia na pokolenie, a w swoim zasięgu oddziaływania nabierała ona charakteru regionalnego. Jej wyróżnikami były umowne zestawienia kolorystyczne, układy linii i motywów zdobniczych. Przez znawców sztuki ludowej artyści tworzący pisanki zostali nazwani pisankarzami.

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji nawiązujących do tradycyjnego stołu wielkanocnego: – prywatna kolekcja pisankarki Marii Monczak Kieleczawy z Wrocławia; – muzealne kolekcje prezentujące dorobek twórczy Zofii Monczak z Zielonej Góry (w dziedzinie pisanki wielkanocnej) oraz Władysława Tomczaka ze Zbąszynia (w dziedzinie pisanki wielkanocnej i wycinanki); – kolekcje pisanek Ireny Monczak Maksymczak z Przemkowa i Ireny Dobuckiej z Żagania oraz palm wielkanocnych – ze zbiorów Działu Sztuki ME w Ochli.

Z biegiem lat, w miarę rozwoju środków komunikacji, pisanka zaczęła przekraczać granice swojego rodzimego regionu. Proces ten w szczególny sposób przyspieszyła powojenna migracja ludności. Ona to w naszym województwie dała początek nowej regionalnej kulturze, tworzonej w wyniku integrowania się zróżnicowanej etnicznie ludności, przybyłej głównie z polskich kresów wschodnich na odzyskane tereny polskich ziem zachodnich. Z biegiem czasu różnice regionalne wyrażające się w symbolice stosowanych wzorów zaczęły stopniowo zanikać. W dzisiejszych czasach sztuka pisankarska przedstawia wartość ponadregionalną. Ze zrozumiałych względów w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy obserwujemy wzmożone zainteresowanie pisanką, jednakże dzięki stale powiększającemu się kręgowi kolekcjonerów, zainteresowanie nią widoczne jest w ciągu całego roku. W trosce o ratowanie regionalnego i polskiego autentyzmu w twórczości pisankarskiej zaczęto z większą intensywnością gromadzić pisanki w zbiorach muzealnych, organizować różnego rodzaju działania o charakterze upowszechnieniowym i edukacyjnym (konkursy, wystawy i kiermasze sztuki ludowej, lekcje muzealne, warsztaty artystyczne). Skutkiem tych różnorakich działań ożywiło się zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na tę sztukę w środowiskach miejskich. Obecnie pisanka jest poszukiwanym towarem na przedświątecznych jarmarkach środowiskowych, a także na ogólnopolskich i międzynarodowych targach i wystawach. Dziś o zwiększonym zainteresowaniu tym swoistym dziełem sztuki decyduje strona artystyczna: estetyka, precyzja wykonania wzoru, oryginalność i pomysłowość stosowanych układów kompozycyjnych, technik, narzędzi oraz materiałów używanych do jej zdobienia. Pracowników Muzeum Etnograficznego w Ochli cieszy wzrastające z roku na rok zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną ujętą w autorskim programie „Szkoły pod strzechą”. Lekcje muzealne „Wokół pisanki wielkanocnej” są jedną z atrakcyjniejszych form naszego przekazu wiedzy o tradycjach wielkanocnych. Łączymy je z praktycznym wykonaniem pisanki techniką batikową. W bieżącym roku zakres wiedzy o regionalnych tradycjach i zwyczajach wielkanocnych rozszerzyliśmy o temat „Wokół palmy wielkanocnej”. Uczestnicy tych lekcji w sposób praktyczny będą zgłębiać sztukę układania palm na Niedzielę Palmową. Barbara Łakoma Muzeum Etnograficzne w Ochli


www.rcak.pl

Region

PREMIERA! „Krzyk”

26 marca 2011 r. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Autor: Anna Burzyńska Reżyseria i scenografia Andrzej Pieczyński Muzyka: Robert Kanaan Wyk. Marzena Wieczorek Bohaterem poruszającego monodramu Anny Burzyńskiej jest dorosły mężczyzna, który naśladuje różne dźwięki. Najważniejszy jest jednak drzemiący w nim KRZYK – opowieść małego chłopca, z którym Tatuś bawił się w Czarodzieja... Mamusia kazała chłopczykowi być grzecznym, bo inaczej Tatuś odejdzie, a Siostra cieszyła się, że to nie z nią Tatuś bawi się w czary... Bohater mówi głosem całej rodziny, ale jest również głosem wszystkich tych, którzy nie potrafią wydobyć z siebie KRZYKU krzywdy, KRZYKU prawdy. W tym spektaklu symbolem tego KRZYKU jest lalka, za pomocą której Marzena Wieczorek przedstawia dramat dorosłego - dziecka – ofiary.

PREMIERA!

„Po prostu Leon po prostu” 3 kwietnia 2011 r. Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Reżyseria: Robert Czechowski Scenografia: Jan Polivka Kostiumy: Lalka Terlikowska Zwariowana super komedia z udziałem szalonego Leona Kłopotka – daltonisty, czyli prowincjonalnego sprzedawcy kolorowych odkurzaczy. Absolutnie odjechany świat Leona, w którym żona, matka, teściowa i klientki są prawdziwą bombą atomową, a pani psycholog napalmem. Spektakl przeznaczony przede wszystkim dla sfrustrowanych i bezbronnych facetów, w szponach okrutnych i bezlitosnych kobiet. Chłopaki, trzymajmy się! I ty możesz zostać Leonem.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Alliance Francaise zaprasza na DNI FRANKOFONII MARZEC –KWIECIEŃ 2011 24 marca, godz. 18.00 – wykład „Polska i region Anjou połączone przez historię” (Robert Barthe, Francja)*

9 kwietnia, godz. 16.30 – film francuski Claude’a Pinoteau z roku 1997 „Les Palmes de monsieur Schulz” (historię inspirowaną życiem Piotra Curie i Marii Skłodowskiej-Curie z polskimi napisami pokaże Kino 60 Krzeseł, ul. Pomorska 73) 27 kwietnia, godz. 18.00 – tradycyjna zabawa językowa „Dis-moi dix mots” czyli „Powiedz mi dziesięć słów” (kreatywne działania wokół 10 słów zaproponowanych przez państwa frankofońskie) 28 kwietnia, godz. 18.00 – wykład „Tunezja wczoraj i dziś” (Mohamed Techaicha, Tunezja)* 29 kwietnia, godz. 18.00 – koncert duetu bluesowego z Francji (Sławek Wojnarowski oraz Gilles Riaux)

*WSZYSTKIE WYKŁADY W GMACHU WIMBP TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI

Koncert Przemysława Raminiaka i Adama Bałdycha 20.01.2011 r. w sali audytoryjnej Biblioteki im. Z. Herberta w Gorzowie odbył się koncert dwóch utalentowanych gorzowskich muzyków: Przemysława Raminiaka – fortepian i Adama Bałdycha – skrzypce. Duet Raminiak – Bałdach tworzy różnego rodzaju produkcje muzyczne. Ci znani i cenieni w świecie muzycznym artyści, wielokrotnie nagradzani na konkursach jazzowych w Polsce i za granicą, wystąpili w gorzowskiej Książnicy w programie zatytułowanym „Slovian Project”. We wspólnym projekcie artyści wypracowali swoiste brzmienie, i jak sam Adam Bałdych mówi, jest ono rozpoznawalne w świecie jako brzmienie słowiańskiego jazzu – stanowi odzwierciedlenie słowiańskiej duszy. W programie koncertu znalazły się autorskie kompozycje muzyków, aranżacje utworów klasycznych – Fryderyka Chopina Preludium c-moll, utwór „Legenda o Gorzowie” napisana z okazji 750-lecia miasta, utwory „The

Moment of Silence”, „Fiords” i inne, jeszcze bez tytułów. Prośba artystów do publiczności o propozycje tytułów jest nadal otwarta. I stało się. Melomani gorzowscy wyszli z koncertu zachwyceni. Koncert stał się wielkim wydarzeniem muzycznym. Było akustycznie i jazzowo. Artyści dostarczyli nam, publiczności wielkich wzruszeń i możliwości obcowania z Wielką Muzyką. Za co im serdecznie dziękujemy. A na potwierdzenie powyższych słów przytoczę opinię pana Z. Marka Piechockiego, melomana i muzyka, zamieszczoną po koncercie na portalu „eGorzowska. pl”, z którą utożsamiają się Ci, którzy obecni byli na koncercie: Tak, Adam to klasa sama w sobie! Wczoraj słuchałem Jego i Przemka Ra-

miniaka w WiMBP – „rzecz” niezwykła! Najwyższa półka! A jak zagrali, przetworzyli muzykę Fryderyka Chopina! To jak najwyższej klasy porcelana – cacuszko! Więc był Chopin/Raminiak/Bałdych – po równo! Wielkie gratulacje i ukłony! Z. Marek Piechocki Biblioteka im. Herberta w Gorzowie Wlkp. Adam Bałdych doceniany jest nie tylko przez melomanów, ale i krytyków. Został nominowany do nagrody Ale Sztuka! za rok 2010. Znalazł się w 10-ce wyróżnionych przez lubuskie media: Gazetę Wyborczą, TVP Gorzów i Radio Zachód. Gratulujemy!

5

WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie zaprasza do obejrzenia wystaw czasowych: 3 marca, godz. 17.00 „Galeria pod Kopułą” Wystawa Tkaniny Unikatowej ze zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Wystawa potrwa do końca kwietnia. 7 kwietnia, godz. 17.00 „Galeria pod Kopułą” Andrzej Maciejewski – grafika.

11 kwietnia, godz. 17.00 „Galeria pod Kopułą” Bolesław Kowalski – wystawa prac w 10 rocznicę śmierci artysty.

18 kwietnia, godz. 17:00 „Galeria na Piaskach” Fauna i flora regionu – wystawa batików. Autorki prac: Zofia Chojka, Grażyna Forjasz, Anna Gajewska, Marta Gajewska, Alina Karaś, Kalina Moskaluk, Marzena Pluta, Renata Ostrzeniewska, Małgorzata Całus-Jarno. Gość specjalny – Stanisława Plewińska 21 kwietnia „Galeria pod Kopułą” Wystawa jubileuszowa z okazji 100-lecia ZHR; kurator Jacek Kowalski.

28 kwietnia, godz. 13:00 „Galeria Krąg” „Miejskie impresje” – wystawa prac uczniów ZSO nr 16 w ramach realizacji projektu e-Twinning.

wykłady z cyklu:

„Nowa Marchia prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”

29 marca, godz. 17.00, (sala 102, gmach główny) Wykład pt. „Średniowieczni lubuscy litterati. O notariuszach i kanclerzach biskupów lubuskich (XIII-XVI wiek)” wygłosi dr Marek Golemski

kwiecień – wykład „Muzea w Nadodrzu” wygłosi dr Suzanne Köstering ze Stowarzyszenie Muzeów Brandenburskich/ Museumsverband des Landes Brandenburg e. V.)

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.wimbp.gorzow.pl


20

KULTURA

Region

Polecamy!

PRO ARTE – pierwsze finały

Kolejny po wydanym w 2008 roku tomiku „Wyka Pana” najnowszy zbiór utworów poetyckich plastyka-poety Władysława Klępki, nawiązujący do bliskiego autorowi świata przyrody. Zawiera różnorodne w formie (od tzw. supełków – utrzymanych w reżimie 11 sylab po sestyny, najdłuższe wiersze autora, a także sonety i akrostychy – wiersze szyfry) wiersze wybrane sprzed 2008 roku do chwili obecnej.

W marcu i kwietniu we wszystkich powiatach województwa lubuskiego realizowane są prezentacje Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE. W każdym z 14 przeglądów rady artystyczne typują najlepszych wykonawców w czterech grupach wiekowych. Finały wojewódzkie w Sulechowskim Domu Kultury – 29 kwietnia i Międzyrzeckim Ośrodku Kultury – 7 maja, wyłonią laureatów spośród ponad 500 uczestników w wieku od 6 do 25 lat. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przy współudziale samorządowych instytucji kultury, szkół i innych placówek opiekujących się amatorskim ruchem artystycznym. Cieszy się wielkim zainteresowaniem i prestiżem. Jest ono w naszym regionie najpoważniejszym sprawdzianem dla młodych, utalentowanych wokalistów, chcących zweryfikować własne umiejętności i poszukujących drogi do realizacji swoich ambicji artystycznych na szerszej arenie.

WARSZTATY TECHNIK AKTORSKICH 15-17 kwietnia 2011 r. Dla kogo: młodzież, nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie grup teatralnych. Za ile: 100 zł (bez noclegu) / 200 zł ( w tym koszt noclegu i wyżywienia) Kto prowadzi: Maciej Adamczyk oraz Katarzyna Pawłowska, aktorzy teatru „Porywacze Ciał” z Poznania Gdzie: Zielona Góra – Regionalne Centrum Animacji Kultury

Teatr Porywacze Ciał Jedna z najważniejszych niezależnych grup teatralnych w Polsce – powstał w 1992 roku we Wrocławiu. W swoich autorskich spektaklach twórcy mierzą się z mitami popkultury, kpią z nich, przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są przez nie ukształtowani. Z dużą swobodą poruszają się we współczesnej przestrzeni kulturowej, cytują, komentują, przetwarzają obrazy i wątki zaczerpnięte

z innych dziedzin sztuki. Teatr wykorzystuje możliwości poetyki teatru alternatywnego. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów, ekscentryków. Twórcy testują różne formy i konwencje teatralne, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu, happeningu i sztuki performance, balansują między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory.

WARSZTAT WYOBRAŹNI ARTYSTYCZNEJ „SZTUKA MOIM ŚWIATEM” 1-2 kwietnia 2011 r. Dla kogo: młodzież, nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie grup teatralnych. Za ile: 100 zł od osoby + koszt noclegu i wyżywienia (60zł) Kto prowadzi: Anna Krotoska aktorka „TeKozła” atru Pieśni z Wrocławia. Gdzie: Zielona Góra (Regionalne Centrum Animacji Kultury)

Materiał warsztatowy dostosowany jest do możliwości i potrzeb każdej grupy. Uczestnicy będą mogli nauczyć się przez doświadczenie następujących zagadnień: koordynacja, polifonia, dramaturgia, świadomość, harmonia, rytm, akrobacje, otwartość. RCAK

Wydawca: Regionalne Centrum Animacji Kultury, 65-431 Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza 11, tel. 68 452 93 01, faks 68 320 88 34, www.rcak.pl, e-mail: office@rcak.net. Współwydawcy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Zarząd Województwa Lubuskiego. Redaktor naczelny: Agnieszka Baszczak. Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Olszewski. Sekretarz redakcji i redaktor techniczny: Teresa Grzesiak. Redaktor techniczny działu „Kultura”: Piotr Frąckowiak. Korekta: Tomasz Buczacki. Redaguje kolegium: Mirosława Dulat, Maja Giżycka-Różalska, Hanna Nowicka, Teresa Sekuła, Krzysztof Świtalski, Małgorzata Tramś-Zielińska. Skład i druk: ART-DRUK przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Adres redakcji: 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 1, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. tel. 68 327 05 04, faks 068 325 38 88, e-mail: agencja@region.zgora.pl. Dział pn. „Ekologia” wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nakład: 6 000 egz. Zdjęcia: archiwum UMWL, RCAK i samorządowych instytucji kultury.

Region - lubuskie pismo samorzadowe  

Pismo samorzadu wojewodztwa lubuskiego