Page 1

5. apríl 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 13

Ľubovnianske noviny V škôlke na Tatranskej ul. sa radujú z novej kuchyne

Byť učiteľom nie je o povolaní, skôr o poslaní

Štedrí zástupcovia taiwanskej vlády

2.

1.

3.

Obavy rodičov sa nenaplnili pre škôlku sa našli priestory

Zasadnutie mestských poslancov v uplynulý štvrtok dalo bodku za niekoľkotýždňovými obavami učiteliek i rodičov detí v Materskej škôlke na Štúrovej ulici, ktorá organizačne patrí pod MŠ na Vsetínskej ulici. Tie sa totiž vystupňovali po tom, ako sa začalo na februárovom zasadnutí MsZ hovoriť, že so škôlkou treba niečo robiť. Regionálny úrad verejného zdravotníctva totiž už niekoľkokrát varovne zdvihol prst nad nedostatkami v zariadení na Štúrovej ulici.

Radnica tak ostala pred dilemou – buď vymení nevyhovujúce hygienické zariadenie a urobí stavebné úpravy v budove, ktorá už patrí Biskupskému úradu za približne 15 tisíc eur, alebo takmer 50-tku detí so štyrmi učiteľkami „rozhodí“ do iných materských škôl vo svojej pôsobnosti. Navyše cirkevná škola, ktorá má v budove aj svoju škôlku so 40-tkou detí, ide celý objekt rekonštruovať a požaduje spoluúčasť Mesta. „Podľa vlastníka budovy, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, je nutné do časti objektu, kde je umiestne-

MŠ na Štúrovej ulici sa presťahuje do priestorov budovy ZŠ na Komenského ulici, kde kedysi sídlila cirkevná škola. Momentálne ich škola nevyužíva a vzhľadom na neustály pokles detí základnej školy nie je ani predpoklad, že ich bude potrebovať. ná materská škola, investovať asi 60 tisíc eur na opravu fasády, výmenu okien a zateplenia budovy,“ uvádzalo sa v dôvodovej správe, ktorú predložila radnica poslancom spolu s návrhom, aby sa radšej „mestské“ deti presťahovali do pa-

vilónu patriacemu ZŠ na Komenského ulici. Napokon poslanci tento návrh prednesený prednostom MsÚ Antonom Karnišom bez výhrad podporili aj napriek tomu, že do objektu na Komenského ulici, ktorý je zvon-

ku zateplený, treba vložiť do interiéru rovnako okolo 15 tisíc eur. „Budeme ale investovať do svojej budovy,“ podotkol prednosta. Spokojnosť panovala aj medzi učiteľkami, ktoré si prišli na zasadnutie MsZ vypočuť

verdikt poslancov. Ich obavy, že sa budú musieť zo Štúrovej ulice presunúť do priestorov na Vsetínskej ulici, kde sú voľné kapacity, sa nenaplnili. Od prvého septembra tak už budú vítať svoje deti v nových priestoroch na Komen-

Mesto investovalo do novej kuchyne okolo 70 tisíc eur

Na šúľance, pirohy, dolky, buchty na pare či palacinky sa od MŠ Ľubuša Michalová. 1. apríla môžu tešiť deti v MŠ na Tatranskej ulici v Starej ĽubovKuchyňa, ktorej rekonštrukni. Doteraz im v tom bránila vývarovňa, pretože takéto jedlá sa cia i vybavenie zhltlo približne im kvôli prevozu zo Vsetínskej nemohli podávať. 67 tis. €., sa nesie v elegantnom nerezovom štýle. Štyrom  kuchárkam spolu Od minulého piatku je však že radosť je s  vedúcou v  nej všetko históriou. Práve v ten- obrovská,“ MŠ na Tatranskej ul. na prípravu jedál to deň totiž po prvýkrát vyšli prezradila kľúčové dátumy slúži najmä konz modernej, európske štandar- nám bez- Zrušenie kuchyne: 31. augusta 2005 vektomat. Je tu dy spĺňajúcej školskej kuchy- prostredné Začiatok dovozu stravy zo spoločnej tiež univerzálne ne prvé porcie. „Veľmi sme na pocity po- vývarovne: 1. septembra 2005 miešacie zariato čakali a teší nás, že tie jedlá čas jej sláv- Strata právnej subjektivity: 31. augusta 2006 denie, dva kotly budú odteraz kvalitnejšie. A aj n o s t n é h o Návrat právnej subjektivity: 1. sep– jeden na plyn, tá vôňa pripomínajúca domov otvorenia tembra 2009 druhý na elekznamená pre deti veľa. Tak- riaditeľka Začiatok rekonštrukcie exteriérov

trinu, plynová panva a pec. „Momentálne tu pripravujeme do 150 obedov, maximálna kapacita je však až 300 porcií,“ uviedla k  číslam vedúca školskej jedálne Tatiana Šipošová, ktorú mimochodom, „návrat“ kuchyne na Tatranskú osobne potešil. Myšlienka vývarovne sa totiž v praxi podľa jej slov veľmi neosvedčila. „Trpela tým pestrosť podávaných jedál a hlavne teplota. A vždy tu, kvôli prevozu, existovalo aj riziko kontaminácie.“

z prostriedkov EÚ: október 2010 Začiatok / ukončenie rekonštrukcie kuchyne z rozpočtových prostriedkov mesta: október 2010 / marec 2011 Spustenie kuchyne: 1. apríla 2011

n NA RADE LEVOČSKÁ Hoci práce na kuchyni začali až v októbri m.r., korene myšlienky siahajú podstatne hlbšie. Ešte v  2003 si totiž Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni prešiel všetky školské kuchyne a  na základe toho stanovil Mestu požiadavky na ich obnovu i splnenie základných hygienických kritérií. „V prvej etape sa zrekonštruovala MŠ na Vsetínskej ulici,“ vrátil sa do minulosti Anton Karniš. Ako dodal, v  minulom volebnom období potom poslanci schválili rozpočtové peniaze aj pre túto škôlku. „Ďalšou na rade je tak jedáleň ZŠ na Levočskej ulici, čím by sa mal celý proces uzavrieť,“ dodal ešte prednosta MsÚ.

9 771 338 03 400 5

14

m m m

To, že deťom z Tatranskej budú pripravovať kvalitnú stravu v školskej kuchyni, ktorá spĺňa všetky hygienické požiadavky, potvrdila 30. marca aj regionálna hygienička - zastupujúca RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Mária Salamonová. Ako totiž uviedla, pri vybavení kuchyne boli splnené všetky požiadavky na zariadenia spoločného stravovania v súlade so súčasne platnou legislatívou. „Sú tu upravené všetky pracovné úseky s požadovaným členením, či už stavebne alebo prevádzkovo oddelenými priestormi a tiež vybavené technologickým zariadením, ktoré je, dá sa povedať, až na nadštandardnej úrovni.“

Vynovením kuchyne by ale na Tatranskej skončiť nechceli. Ako totiž na záver prezradila jej riaditeľka, radi by tu, pokiaľ to bude možné, zriadili i jedáleň. Dôvod? „Aby deti už od útleho veku mali možnosť pestovať kultúrne, spoločenské a hygienické návyky pri stolovaní.“ Text a foto (mv)

ského ulici, v blízkosti ktorých je škôlka na Tatranskej ulici s novou kuchyňou. „Toto riešenie je veľmi dobré a, dá sa povedať, kompromisné pre všetky strany. Hlavne sa vyhovelo rodičom, ktorí chceli zachovať lokalitu, nechceli, aby sa trhali kolektívy a rovnako, aby sa vymenili učiteľky, na ktoré sú deti zvyknuté,“ spokojná je po mesačnom vyjednávaní s rodičmi i samosprávou riaditeľka MŠ na Vsetínskej ulici Ivana Kirkov. Jedinou zmenou bude stravovanie, deťom sa od septembra bude nosiť jedlo vo varniciach. V súčasnosti sa stravujú v jedálni cirkevnej školy. Ani toto ale vraj nepokladajú rodičia za veľký problém. „Je len malá zmena. Myslím, že pre necelú päťdesiatku stravníkov sa to dá zvládnuť bez ujmy na strave,“ dodala riaditeľka. Jediným problémom môže byť iba (pre ženy) nosenie ťažkých varníc po schodoch, na čo upozornila aj poslankyňa Klaudia Satkeová. Ako podotkol prednosta MsÚ, postupne sa „vychytajú muchy novej“ škôlky na Komenského ulici. Text (hm), foto (MM)

Tiene týždňa Zastrelil jelenicu

V prvý aprílový deň dostala polícia oznámenie, že v katastri obce Kyjov v časti zvanej „Kravcová skalka“ bola nájdená zastrelená jednoročná jelenica, a to v čase ochrany. Pytliak tak spôsobil poľovníkom z Kyjova škodu vo výške najmenej 170 eur. Páchateľovi za uvedený skutok hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Stratil sa chovanec

Rovnako v prvý aprílový deň oznámila gazdiná Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, že chovanec Dávid O. odišiel 31. marca o 6.00 h do školy v Starej Ľubovni odkiaľ sa nevrátil. Ešte v ten istý deň policajti zistili, že nezvestný sa nachádza v obci Kolačkov, kde bol pri svojej sestre. Následne ho doviezli ho späť do Detského domova v Podolínci.

Zomrel po páde

21-ročný Belánčan, ktorý 26. marca spadol zo 4. poschodia v bytovke v Starej Ľubovni, svojim zraneniam podľahol.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Zo zasadnutia MsZ

n Mesto skončilo v pluse Mesto Stará Ľubovňa skončilo uplynulý rok v pluse. Dosiahlo kladný výsledok hospodárenia vo výške 60 551 eur. Príjmy mesta dosiahli k 31. decembru uplynulého roka 13,754 mil. eur a výdavky 12,398 mil. eur. Prebytok hospodárenia bol vo výške 1,356 mil. €. V roku 2010 sa preinvestovalo 4,349 mil. eur. Naďalej však chýbajú financie na dokončenie projektových akcií, a preto je nevyhnutný predaj prebytočného majetku. Mesto bolo uplynulý rok opatrné aj v úveroch. Výška dlhu Mesta predstavuje 10,62 % (bez Štátneho fondu rozvoja bývania) zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mesto pritom môže prijať úver do výšky 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. (Zostatok istiny úveru je 793 228 €). Výšky splateného úverového dlhu Mesta Stará Ľubovňa (bez ŠFRB) bola v roku 2010 v prepočte na jedného obyvateľa mesta Stará Ľubovňa vo výške 9,49 eura na rok. Úverové zaťaženie Mesta tak vytvára podľa finančno-ekonomickej komisie pri MsZ priestor pre zobratie úveru na investičné aktivity.

Učiteľ padol z piedestálu ločnosti pozícia pedagógov nedôstojná,“ poznamenal muž, ktorý si státie za katedrou tiež kedysi vyskúšal. Jeho slová o úpadku spoločenského postavenia pedagó„Byť učiteľom je doslo- tosti tohto povolania len veľa gov potvrdila aj Eva Lazorova poslanie. Bohužiaľ, za po- rozpráva, ale v skutočnosti je vá zo ZŠ na Komenského ulisledných 20 rokov sa o dôleži- v dnešnej materialistickej spo- ci. Ako totiž uviedla, niekedy bol učiteľ rovnocenný s richtárom a  farárom. „Teraz však tento post padol z  piedestálu. Podľa mňa je to i mienkou verejnosti, bolo by preto dobré, keby si ľudia uvedomili, že učiteľ výchovou detí a mládeže tvorí budúcnosť.“ Časy, keď všetci žiaci húfne chodili do školy s kvetmi a 28. marca na tabule maľovali gratulácie, sú síce pomaly preč, napriek tomu sa stále nájdu mnohí, ktorí si na učiteľov spomenú. Tak, ako na to nezabudlo ani Mesto. Takmer štyridsať z nich totiž v obradnej sieni prijal primátor Starej Ľubovne Michal Biganič.

n O dom č. 6 zatiaľ nie je záujem Vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj domu číslo 6 na Námestí sv. Mikuláša, kde kedysi sídlila Obchodná akadémia, sa zatiaľ nestretlo so záujmom kupujúcich. Poslanci na- Ďakovný list, kvet i malú pozornosť si na Deň učiteľov prevzalo 25 vrhli naďalej dom ponúkať vo verejnej súťaži za sumu 398 z tých, ktorí sa výraznou mierou podieľajú na formovaní mladých ľudí tisíc eur a rozšíriť informácie o jeho predaji v tlači so širšou v Starej Ľubovni. územnou pôsobnosťou. (hm)

Nástup nezamestnaných na aktivačné práce

Mesto Stará Ľubovňa siahlo do štatistík dlhodobo nezamestnaných a vybralo si až 70 obyvateľov mesta bez práce, ktorí by v najbližších šiestich mesiacoch prispeli v rámci aktivačných prác k čistote a údržbe mesta.

Sitom úradu práce na aktivačné práce napokon prešlo 45 z nich. Počnúc prvým aprílom tak bude možné registrovať viaceré pracovné čaty nielen v centre mesta a jeho priľahlých lokalitách, ale aj v blízkosti tokov, kde by sa mali podieľať na protipovodňových opatreniach, ale aj na odstraňovaní minuloročných povodňových následkov. „Tento týždeň ich určite všetkých zapojíme do jarného upratovania, a  to nielen v  mestských lokalitách, ale budú sa podieľať na upratovaní pozemkov patriacim iným vlastníkom, ktoré ale z hľadiska estetiky špatia mesto. Napríklad v  blízkosti tokov či hypermarketov a  podobne,“ vyjadril sa k  ich najbližšej pracovnej náplni Matej Zamkovský, vedúci organizačného, správneho a právneho oddelenia MsÚ. Ako dodal, jednu skupinu bude riadiť a organizovať im pracovnú náplň spoločnosť Ekos a druhú Verejno-prospešné služby mesta. Aj keď je všeobecne známe, že pracovná aktivita poberateľov dávok v hmotnej núdzi na tomto druhu pracovnej činnosti, kedysi známom ako VPP-čky, nie je najlepšia a  vyžaduje si sústavný dozor, rad-

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

5. apríl 2011 ĽN č. 13

nica očakáva, že dlhodobo nezamestnaní v rámci malých obecných služieb urobia kus užitočnej práce. „Určite je tu potrebný sústavný dozor, a preto sme vybrali štyroch z nich na koordinovanie a riadenie týchto malých skupín. Sú to takí, ktorí sa osvedčili už v minulosti a ktorí budú rešpektovaní. Ostatní budú pracovať pod dohľadom pracovníkov mestských firiem,“ dodal k dozoru M. Zamkovský. Príspevok pracovníkom aktivačných prác vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na základe uzavretej zmluvy. Dlhodobo nezamestnaní si tak k  dávkam v  hmotnej núdzu môžu na aktivačných prácach v rozsahu 20 hodín týždenne zarobiť okolo 65 eur mesačne. „S 25-timi vybranými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí spĺňali podmienky ÚPSVaR, uzavrelo Mesto pracovný pomer na dobu určitú - do 30. septembra t.r. v súlade s ustanovením § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Títo pracovníci budú pracovať v 8- hodinových pracovných zmenách na odstraňovaní následkov povodní,“ vysvetlil M. Zamkovský. Príspevok úradu práce na každého pracovníka predstavuje čiastku 501,28 € mesačne. Dokopy so spoluúčasťou Mesta (5 %) tvorí tak sumu 528 €, čo je hrubá mzda pracovníka zaradeného na tieto práce. „Mesto si mesačne zučtováva vo vzťahu k  úradu práce dohodnutý príspevok,“ dodal M. Zamkovský. Text (hm), foto (mv)

Učitelia a pedagogický pracovníci, ktorým sa na základe návrhov vedení jednotlivých škôl rozhodol primátor Mesta udeliť ďakovné listy: Žaneta Becherová, Eva Lazorová, Magdaléna Smreková (ZŠ na Komenského ul.), Ľudmila Jánošková, Stanislava Ištóková (ZŠ na Levočskej ul.), Eva Balboneová, Irena Mikušová (ZŠ Za vodou), Jarmila Lešková, Marta Vislocká (ZŠ Podsadek), Jana Mézešová, Eva Hriňová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda), Jaroslav Šalapa, Ján Compeľ (Spojená škola internátna), Ľudmila Zimová, Oľga Špesová, Dana Kaletová, Ingrid Rusiňáková (MŠ Vsetínska), Anna Borélyová, Anna Habiňáková, Helena Hudáková, Zdenka Pavlovská (MŠ Tatranská), Alexandra Hriňová, Peter Jendrichovský (ZUŠ J. Melkoviča), Terézia Bujňáková, Monika Dušeková (Centrum voľného času).

Z rúk ministra školstva

V deň, ktorý patrí učiteľom, sa teľ ZŠ s MŠ v Jakubanoch (na fokaždoročne dostáva pocty peda- tografii vpravo). gógom a ďalším osobnostiam aj „Určite si toto ocenenie nesod samotného ministra školstva. mierne vážim. Nie je to ale iba Tento rok bolo na ministerské ocenenie navrhnutých celkom 99 laureátov, 58 z nich si z rúk ministra prevzalo jedno z troch ocenení nesúce meno sv. Gorazda. Medzi nimi aj zástupca staroľubovnianskeho regiónu.

ocenenie mojej práce, ale aj kolektívu, ktorý na škole mám a toto ocenenie považujem aj za ich ocenenie. Akokoľvek dobrá myš-

Za dlhoročnú riadiacu prácu v základnej škole a za prácu so žiakmi z rómskej komunity si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu prevzal Veľkú medailu sv. Gorazda Ladislav Žilecký, riadi-

70 tisíc sadeníc pôjde na predaj Aj stromy majú svoju škôlku. Tá staroľubovnianska sa nachádza v areáli firmy Ekos a po krátkej prestávke sa zdá, že svojmu prevádzkovateľovi opäť začína prinášať úsmev na tvári.

„Minulý a predminulý rok bol slabý, sadenice nikto nechcel. Tohto roku sme ale z recesie von,“ cítiť úľavu v hlase Milana Sivuľku. Ten si pochvaľoval najmä záujem o smrek, ktorého sa im podarilo predať približne 60 000 kusov. Čo znamená viac než polovicu celkovej ročnej produkcie. „Tento rok vyzdvihujeme zhruba 100 tisíc sadeníc smreku, jedle, buka, javora i jaseňa. Sedemdesiat percent z toho ide na predaj, zbytok použijeme pre vlastnú potrebu – na výsad-

bu do mestských lesov,“ dodal k ich využitiu vedúci strediska lesného hospodárstva. n STROMY AKO DETI Hoci čísla sú to solídne a navodzujú vidinu obrovskej kopy eur, byť v zisku pri lesnej škôlke nie je až také jednoduché. Legislatíva je totiž prísna. Napríklad semená lesných drevín musí mať Ekos vyzbierané len zo známych porastov, kvôli udržaniu kvality. „V podstate už od ich nazbierania musíme pre každý druh dreviny viesť papiere. A  to až dovtedy, pokiaľ ich nevysadíme do lesa,“ dodáva ešte M. Sivuľka. Kedy sa tak stane, závisí podľa neho od druhu dreviny. U smreka je to štvrtý rok, „taký buk môže ísť už v druhom, jed-

ľa zas až v piatom.“

m m m

Včerajší deň (4. apríl) bol pre lesnú škôlku zlomový - práve vtedy totiž mestská „eseročka“ ukončila vyzdvihovanie sade-

„Spoločenská objednávka, istý tlak verejnosti tu je už dlho, ale nikdy nebola vôľa alebo odvaha niečo meniť,“ načrtol primátor mesta Michal Biganič. Ako ďalej poznamenal, zmenu by bolo dobré pripraviť do najbližších zasadnutí zastupiteľstva, pretože „čím bližšie bude k voľbám, tým menšia vôľa poUplynulý týždeň v piatok boli všetci vybraní pouční o pracovnej disciplí- slancov bude.“ ne a preškolení v oblasti ochrany a bezpečnosti pri práci. Argumenty za zmenu voleb-

ných obvodov, resp. ich redukciu (v súčasnosti sú štyri) hovorili v prospech voličov. Týkali sa možnosti vybrať si z viacerých kandidátov, a  to nielen tých, ktorí sú určení pre daný obvod, tiež eliminácie údajného kupovania hlasov v istých lokalitách i odstránenia istej disproporcie počtu poslancov k počtu voličov. O takomto nepomere svedčí aj volebný obvod č. 1, ktorý má takmer dvojnásobný počet (4 047) voličov ako ostatné. Poslanci tak dostali návrh od tunajšej radnice, kde na priloženej mape bolo rozdelené mesto

lienka by sa nedala zrealizovať bez dobrého tímu a bez podpory zriaďovateľa školy,“ vyjadril sa ocenený L. Žilecký, ktorý pedagogickej práci zasvätil doteraz 32 rokov, z toho 15 na poste riaditeľa. Slávnostného odovzdávania a poďakovania sa za aktívnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania sa zúčastnila aj premiérka SR Iveta Radičová a ďalšie významné politické a spoločenské osobnosti. Pozvanie na slávnostnú recepciu dostala aj riaditeľka tunajšieho Centra voľného času Marta Hanečáková (vľavo), ktorá zastupovala Asociáciu centier voľného času SR. Text (hm), foto (archív L.Ž.)

níc. Desiatka ľudí, ktorí tu posledné týždne pracovala, sa tak opäť zredukuje len na 2 - 3 ženy, ktoré sa o malé stromčeky budú starať. Ako učiteľky o deti v MŠ. Text a foto (mv)

Ekosácka lesná škôlka patrí k tým malým. Rozkladá sa na ploche približne 1 ha, takže práce sa tu väčšinou robia ručne.

Budú sa meniť volebné obvody? Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa otvorila téma zmeny volebných obvodov.

Napriek tomu ako i faktu, že práca pedagógov je finančne stále vysoko nedocenená, by ju však E. Lazorová nemenila. Podľa jej slov má totiž učiteľské povolanie v sebe čosi krásne, čosi, na čo sa jednoducho nezabúda. „A  možno kvôli tomu by som si ho znovu vybrala. Pôvodne som síce chcela byť novinárkou, no to by som potom asi nevidela to šťastie a úprimnú vďaku v detských očiach,“ dodala učiteľka, zrejme za mnohých pedagógov. Text a foto (mv)

do dvoch volebných obvodov tromi spôsobmi. „Samozrejme, je možné aj iné územné rozdelenie,“ podotkol Matej Zamkovský z MsÚ, predkladateľ návrhu, v  ktorom sa uvádza, že podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy by volebný okrsok nemal spravidla presahovať 1000 voličov. Okrsky (teraz ich je 13) pritom nesmú presahovať hranice volebných obvodov. „V meste sú okrsky číslo 1, 2 a 11, ktoré prekračujú počet voličov tisíc. Pri novom rozdelení volebných obvodov je vhodné pa-

mätať aj na túto skutočnosť,“ poznamenal v správe M. Zamkovský. Podľa štatistík pritom počet voličov v meste oproti volebnému roku 2006 vzrástol o takmer tisíc a ráta sa aj napriek stagnácii počtu obyvateľov s ďalším nárastom voličov. Volebné okrsky a miestnosti by sa podľa návrhu nemali meniť z dôvodu, že občania sú už na to zvyknutí. Ako sa ale poslanci rozhodnú a či bude vôľa niečo meniť, sa ukáže zrejme až na septembrovom zasadnutí. (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

5. apríl 2011 ĽN č. 13

Podpora taiwanskej vlády

Pýtame sa za vás

V piatok dopoludnia sa tunajšia radnica pripravovala na príchod zahraničnej návštevy. Krátko pred deviatou hodinou prekročila prah Mestského úradu v Starej Ľubovni delegácia na čele s vedúcim kancelárie Taiwanu na Slovensku Davidom Nan-Yang Lee a Jánom Bórym (na prvej fotografii vľavo) z Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý už v júni tohto roku nastupuje na post veľvyslanca Slovenska v Iráne.

Čo sa robí na trávniku?

Nešlo pritom iba o zdvorilostProsím vás, vysvetlite nám, občanom, čo sa to ide stavať na nú návšteva, vedúci misie David ploche pri „Bielom“ dome. Kto a kedy rozhodol o predaji takej Nan-Yang Lee, ktorého spreváveľkej trávnatej plochy v meste? Čo tam bude stáť a kto stavia? dzala aj manželka, priniesol do mesta a  okresu Stará Ľubovňa Odpovedá František Benko, vedúci oddelenia investícií, územného samé dobré správy – rozhodol plánu, stavebného poriadku a životného prostredia MsÚ: sa finančne podporiť školu v Ja- Na tejto ploche sa realizuje výstavba parkovacej plochy s roz- kubanoch a hrad Ľubovňa. lohou 2500 m² s kapacitou 58 miest pre osobné automobily. Staveb„Celá táto návšteva sa mohla níkom tejto akcie je firma MARCUS REAL, s.r.o., Bratislava. uskutočniť hlavne vďaka veľvyStavebné povolenie na stavebný objekt vonkajšie parkovacie plo- slancovi Jánovi Bórymu, s ktochy bolo vydané 22. novembra 2010 Mestom Stará Ľubovňa ako sú- rým spolupracujeme už skoro časť stavebného zámeru „Marcus – polyfunkčný objekt, Stará Ľu- rok na podpore školy taiwanskou bovňa“, ktorý rieši prestavbu a nadstavbu časti existujúceho objek- vládou. Jej veľvyslanec napokon tu obchodného domu Rozvoj. Vonkajšie parkovacie plochy riešia prisľúbil pomoc aj pre hrad Ľuparkovanie obyvateľov a návštevníkov budúceho polyfunkčného objektu MARCUS. Na túto stavbu bolo vydané územné rozhodnutie 10. júla 2008 Mestom Stará Ľubovňa. Časť pozemku je vo vlastníctve investora a časť pozemku s výmerou 1082 m² bola prenajatá Mestom Stará Ľubovňa na účely výstavby plateného verejného parkoviska na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zo 16. novembra 2010. (hm)

bovňa,“ podotkol k vzácnej návšteve riaditeľ školy v Jakubanoch, ktorý prišiel s hosťmi na radnicu mesta Stará Ľubovňa „S novým primátorom Starej Ľubovne sme prebrali aj možnosti ďalšej spolupráce, hlavne v oblasti rómskeho etnika,“ načrtol už David Nan-Yang Lee (na fotografii s primátorom) po rozhovore s vedením mesta. Treba pripomenúť, že nejde o prvý dar Taipejskej reprezentačnej kancelárie pre naše mesto. V roku 2006 si vďaka rovnakému donorovi polepšilo Gymnázium T. Vansovej a vybavilo si počítačovú miestnosť technikou v hodnote milión slovenských korún. „Tešíme sa z takej spolupráci. Chcem využiť aj svoje osobné kontakty z  diplomatických zahraničných služieb, aby k  nám prišli veľvyslanci aj iných krajín. Máme im čo ukázať a hlavne budeme hľadať možnosti ako nadviazať spoluprácu, aby sme sa jednak prezentovali náš kraj a aby k nám prišli aj investície,“

dodal primátor Michal Biganič, ktorý sa uplynulý týždeň stretol neoficiálne aj s potenciálnym španielskym investorom. Kroky zahraničnej návštevy smerovali z okresného mesta do Jakubian, kde slávnostne otvorili z darovaných peňazí v sume 13 500 eur taiwansko-slovenskú učebňu, ktorá bude slúžiť pre praktické vyučovanie stolovania a varenia. „S tým, čo u nás videli, boli nadmieru spokojní. Boli prekonané všetky ich očakávania, a to nás veľmi teší. Dohodli sme hneď ďalšiu spoluprácu, ktorá výrazne podporí aktivitu rómskej mládeže vo vzdelávaní, ktorá sa ukazuje ako nevyhnutná,“ dodal už rovnako spokojný Ladislav Žilecký, riaditeľ ZŠ s MŠ v Jakubanoch. Napokon Ján Bóry, veľvyslanec a zástupca riaditeľa odboru Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Perského zálivu nebol v Jakubanoch prvýkrát a ako sa zdá ani posledný. Návrh, ktorý padol vo štvrtok v Jakubanoch, je pritom mi-

strana

3

moriadne zaujímavý. „Vyberieme dvoch najlepších žiakov, ktorých podporia celoročným štipendiom,“ prezradil riaditeľ. Ide pritom o zaujímavé štipendium pre nadaných rómskych žiakov vo výške 50 eur mesačne. Po návšteve školy v Jakubanoch už smerovali kroky „poslov dobrých správ“ späť do Starej Ľubovne, kde o 16. hodine dal bodku hrad Ľubovňa, ktorý David Nan-Yang Lee niekoľkokrát označil za impozantnú pamiatku hodnú podpory. A  neostalo iba pri slovách. Ľubovnianski múzejníci sa tešili z dvojtisícovej injekcie na obnovu oltára hradnej kaplnky i prísľubu, že v podpore hradu budú pokračovať. Delegácia sa napokon lúčila so skorým Dovidenia, pretože jej najbližšia návšteva je naplánovaná už na začiatok júna, kedy odovzdajú poukazy dvom rómskym žiakom v Jakubanoch na ročné taiwanské štipendium. Text (hm), foto (MM, ZŠ Jakubany)

Sepeho kresby JAKUBANY

STARÁ ĽUBOVŇA - MsÚ

Aj oltár v záujme Taiwanu

Popoludní kroky trojčlennej Taipejskej delegácie smerovali na Ľubovniansky hrad. Opäť sa z ich návštevy mohli iba tešiť. Tentoraz nielen tunajší múzejníci, ale hlavne všetci milovníci histórie. Darované peniaze poslúžia na reštaurovanie hlavného oltára sv. Michala Archanjela v hradnej kaplnke.

Všimli sme si

Je toto vôbec možné?

Ľudia v Starej Ľubovni asi nevedia čítať. Aj takýto záver by sa dal vydedukovať z toho, ako niektorí z nich pristúpili k napĺňaniu kontajnerov so zreteľným označením B I O O D P A D. Špeciálne označené nádoby, v ktorých mali skončiť konáre stromov, burina, hrabané lístie, tráva či šupy z ovocia a zeleniny, sa totiž počas jarného upratovania zahltili starými skriňami, oknami, kočíkmi, topánkami, linoleom ba  dokonca i značkovými zjazdárskymi lyžami. Nepríjem-

ný fakt, ktorý rozčaroval aj riaditeľa Ekosu. „To už snáď nie je ani možné,“ krútil hlavou nad nepochopiteľným separovaním Staroľubovňanov Štefan Mikuš. Na druhej strane však, ako dodal, netreba všetkých hádzať do jedného vreca. „Väčšina ľudí to naozaj robí správne. Ale nájdu sa aj takí, ktorým je to jedno.“ Z ktorej lokality pochádza komunálny odpad v biokontajneroch je dnes, nanešťastie, ťažko povedať. Nádoby s  bielym nápisom BIOODPAD boli totiž po prvýkrát v histórii rozmiestnené na ôsmich stanovištiach v rámci celého mesta. Text a foto (mv)

„Táto spolupráca bola nadviazaná už v minulosti, preto sme radi, že k nám zavítala táto vzácna návšteva,“ neskrýval radosť kastelán hradu Dalibor Mikulík. Reštaurovanie historicky a architektonicky hodnotného oltára sa tak stalo predmetom žia-

dosti o grant, ktorú Ľubovnianske múzeum zaslalo vedúcemu kancelárie Taiwanu na Slovensku. „Podnet k tejto žiadosti dal samotný David Nan-Yang Lee, ktorému sa na jeho prvej návšteve hradu veľmi páčilo a pri tejto príležitosti podpísal dohodu, na základe ktorej Čínska republika zastúpená Taipejskou reprezentačnou kanceláriou, poskytne finančné prostriedky vo výške 2000 €, ktoré sú vstupnou investíciou do obnovy oltára,“ ozrejmili múzejníci genézu nadviazania dobrej spolupráce. Návrat Davida Nan-yang Lee po prvej návšteve hradu v  decembri roku 2010 si múzejní-

STARÁ ĽUBOVŇA - HRAD

ci uplynulý týždeň patrične uctili a uistili zástupcov Taipejskej reprezentačnej kancelárie, že investícia bude dobre zužitkovaná, urobí sa odborná demontáž oltára, jeho prevoz a historicko-umelecký výskum, ktorý určí návrh reštaurovania. „Oltár je v havarijnom stave, drevo je oslabené drevokazným hmyzom. Plátno obrazu sv. Michala je rovnako v dezolátnom stave, poškodená je celá maľba,“ vylíčil D. Mikulík neradostný stav vzácnej pamiatky na hrade. Potešujúcim bol ale prísľub, že to nie je posledná návšteva zástupcov Taiwanu a naďalej budú venovať pozornosť reštaurovaniu oltára. Celkové finančné prostriedky potrebné na komplexnú

obnovu totiž prevyšujú desaťnásobne taiwanský dar, potrebných je až 20 tisíc eur. Vstupná finančná injekcia ale podľa múzejníkov veľmi pomôže naštartovanie celej obnovy oltára. Ľubovnianske múzeum sa na oplátku zaviazalo spoluprácu propagovať v médiách, na webovej stránke múzeá a v priestoroch hradu Ľubovňa. Spokojnosť tak panovala na obidvoch stranách, David Nan-Yang Lee nešetril chválou: „Stará Ľubovňa je veľmi pekné mesto a určite sa tu chcem ešte niekedy prísť pozrieť.“ Text (E.H.), foto (ĽM)

spevková organizácia mala zakúpiť z vlastných zdrojov, predpokladá sa, že bude potrebovať okolo 40 tisíc eur. „Musíme konať v súlade so zákonom, verejná súťaž bude vypísaná, je lepšie ak sa budú nakupovať vozidlá spolu,“ poznamenal prednosta MsÚ Anton Karniš. Mesto sa pritom rozhodlo neísť cestou lízingu. Použiť chce vlastné prostriedky. Poslanci mali odobriť sumu, za ktorú

sa nákup dvoch áut (pre Mesto a políciu) zrealizuje. V  zásade nik nebol proti nutnému nákupu, keďže nateraz primátor mesta jazdí na aute požičanom z firmy Slobyterm alebo na svojom súkromnom. Krátka diskusia sa rozpútala iba okolo sumy, ktorá sa napokon zastavila na hodnote maximálne 50 tisíc eur s DPH. Návrh prešiel, aj keď proti nemu hlasovalo 5 poslancov a traja sa zdržali hlasovania. (hm)

Mesto ide kupovať autá

Do lavíc poslancov v zasadačke tunajšieho Mestského úradu sa ešte pred otvorením marcovej schôdze dostal anonymný list, ktorý upozorňoval na netransparentné kroky primátora mesta, ktorý mal podľa pisateľa sám rozhodnúť o nákupe áut pre mesto. V liste boli uvedené aj značky vozidiel i ich ceny, o ktorých je údajne rozhodnuté. „Trochu som sa pobavil, neviem, kto to rozšíril a prečo. Ak má niekto pochybnosti, môže prísť a  požiadať o  preverenie hlavnou kontrolórkou mesta,“ poznamenal na úvod bodu, Corpus delicti: „bioodpadový“ kontajner na Tehelnej ul. a jeho obsah v pia- v ktorom sa o nákupe malo hotok o 16.40 h. Alebo si myslíte si, že to bol pokus o prvoaprílový žart? voriť, primátor Michal Biganič.

Reálne sa ukázala akurát potreba nákupu áut pre Mesto. Konkrétne tzv. reprezentatívneho vozidla a auta pre mestskú políciu. V  jednom balíku vzhľadom na výhodnejšie ponuky chce Mesto objednať aj multifunkčný traktor pre firmu VPS. To by si už ale prí-

Architektúra hlavného oltára Michala Archanjela nachádzajúca sa v hradnej kaplnke je typická renesančná. Výjav na ňom predstavuje sv. Michala v boji s diablom. Anjel (ako rytier) kópiou prebodáva diabla – padlého anjela.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

5. apríl 2011 ĽN č. 13

Tak, toto sa mi nepáči!

Sľuby sa sľubujú a chlieb sa je – tak takúto poznámku hodil na margo nášho ,„kruháča“ istý napálený vodič. Ten totiž do redakcie prišiel zúfalo protestovať proti nekonečnému nadskakovaniu i zložitým manévrom, ktoré musia vodiči vykonať, ak sa chcú vyhnúť dieram. Najviac

ho však hnevá, že hoci sa vravelo o oprave, dodnes sa nič nestalo. „Myslím si, že dnešný technický stav je už katastrofálny. Chápem, že o novom koberci môžeme asi len snívať, ale mohli by sa zaliať aspoň tie najväčšie diery. Kým sa tam čosi niekomu nestane.“ (red.)

Kde nájdeme pomoc? Otázka 4 Veľmi ma zaujala nová rubrika, v ktorej chcete pomáhať spotrebiteľom, čo je veľmi potrebné a  užitočné. Človek, hlavne starší, naozaj často nevie, kam sa obrátiť a hlavne na každom kroku narazí na takých, ktorí presne vedia ako zneu ž i ť neved o mosť a  to, že o sme už Sam pomaly rezignova l i n a boj. Myslím boj za svoje práva, pravdu a  spravodlivosť. Ďakujem vám za každú cennú radu a chcem vás poprosiť o informáciu. Ako sa človek môže skontaktovať s pani Stašenkovou, ako a kde pracuje a či sú jej služby spoplatňované?

Odpoveď — Poradenské služby pre občanov v rozsahu informácií, ktorá organizácia, resp. inštitúcia spor rieši poskytujeme bezplatne. Tí spotrebitelia, ktorí požadujú od nás pomoc pri riešení konkrétneho spotrebiteľského sporu platia pasívny ročný členský poplatok vo výške 7 €. Riešenie sporu mimosúdnou cestou formou mediácie Majo (vyjednávanie medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi) je  spoplatnené osobitne.   Kontakty: Adresa organizácie: Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa, Sídlo poradenského centra: Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, e-mail: spotrebitelinfo@spotrebitelinfo.sk, tel.: 052/432 60 47 Božena Stašenková

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Rockeri si opäť prišli na svoje

Stáva sa už pomaly tradíciou, že posledný marcový víkend je v Starej Ľubovni venovaný rôznym žánrom rockovej hudby. V piatok 25. marca odštartoval v Dome kultúry v Starej Ľubovni v poradí už 5. ročník festivalu rockových skupín ROCKFEST. Tentokrát sa zoznam prihlásených kapiel rozšíril na rekordných štrnásť. Aj keď napokon vystúpilo trinásť zoskúpení, v porovnaní s prvými ročníkmi, keď sa prihlásilo 5-6 kapiel, je nárast evidentný. Dvojdňové podujatie organizované Mestom Stará Ľubovňa odštartovala krátka projekcia organizátorov a  potom už sálu Domu kultúry ovládla metalová formácia METALIZZER. Po nej nasledovali kapely ROAD CLOSED, FIREWALL a výborní ortodoxní punkeri SWILL. Čo kapela, to iný štýl. V neskorých večerných hodinách sa predstavili ešte tri kapely. PLANETA, ktorá oprášila repertoár a vystúpila po dlhšej odmlke. Nesklamala, a  ako vždy predviedla energické vystúpenie. Posledné hodiny piatkového dňa patrili formácii A-JUST.

Táto skupina len prednedávnom pokrstila svoj debutový album Tiruvanantapuram. Ich vystúpenie patrilo k tomu najkvalitnejšiemu, čo mohli návštevníci ROCKFEST-u v  piatok počuť. Okrem tvrdých grungeových riffov zaujali najmä smutno-vtipné texty a určite aj spievajúci bubeník Ondrej „Bubon“ Huba. Prvú polovicu rockového festivalu ukončili po polnoci minuloroční víťazi P-FREE BAND. Frontmana kapely Tomáša Pristáča sme sa pred vystúpením

opýtali, ako to vyzerá s obhajobou vlaňajšieho víťazstva: „Neviem, či aj tento ročník je súťažný, ale rozhodne máme vždy tie najvyššie ambície,“ odpovedal so smiechom. Už vážnejšie dodal, že, „nie je ťažké zvíťaziť, oveľa ťažšie je obhájiť prvenstvo. Rok čo rok sa kapely zlepšujú a mňa veľmi teší, že také maličké mesto ako Stará Ľubovňa vie vyprodukovať množstvo kapiel. Je to taký prísľub do budúcnosti.“ Ako napokon poznamenal, sú tu teda predpoklady na vznik takého „malého rockového štátiku.“ Dôkazom toho bola aj rockfes-

tová sobota. V Dome kultúry to odpálila druhá časť kapiel: FALLING MOON, AZIS, NIGHT GRASS, SHADOWS OF FLAMES, PVC a LUBLAU. „Z roka na rok sa záujem a úroveň tak po stránke obsahovej, ako aj organizačnej zlepšuje. Náš festival si pochvaľujú kapely a máme veľa fanúšikov. Dokonca niečo podobné od nás odkukali v Bardejove. Je to potešujúce,“ zhodnotil 5. ročník festivalu v Starej Ľubovni prezident festivalu Maroš Matoľák (na fotografii). Spolu s ďalšími porotcami – Vladom Zimom, Ondrejom Kozákom a Lacom Fabiánom mal na starosti vybrať tie kapely, ktoré za odmenu dostanú šancu stať sa súčasťou programu mestských akcií. Pre tento rok to budú SHADOWS OF FLAMES (kategória rock), PVC (metal) a  absolútny víťaz – A JUST. Treba ešte pripomenúť, že medzi nesúťažné kapely sa vzhľadom k tomu, že ich členovia boli v porote, dostali kapely P-FREE BAND a LUBLAU. Výnimku tvorila mimoriadna kategória za najlepší text. Cenu vedúcej oddelenia kultúry MsÚ Evy Kollárovej v nej získal s textom piesne V tráve Tomáš Pristáč z P-FREE BAND-u. Text (O. P.), foto (ĽMS)

ly a prácu s deťmi. Uplynulý rok mala úspech súťaž Bol raz jeden hrad. Určite chceme v takýchto aktivitách po-

kračovať,“ načrtol prezident združenia Vladimír Dlugolínsky, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prispeli na činnosť

2% z dane, o ktoré sa, pochopiteľne, chce združenie Priatelia hradu uchádzať znova. Text (hm), foto (P.S.)

Stretli sa priatelia hradu Ľubovňa

Na sklonku marca sa spolu s vedením Mesta stretli v zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni všetci sympatizanti histórie. V programe valného zhromaždenia Občianskeho združenia Priatelia hradu sa prehodnotila činnosť združenia za uplynulý rok a hovorilo sa o budúcej sezóne. „Každoročne sa zameriavame hlavne na ško-

V programe bol aj historický výklad o replikách korunovačných klenotov vystavovaných na hrade, na ktoré finančne prispelo aj združenie Priatelia hradu.

Obchodná akadémia si za odmenu užila výlet v Štrasburgu

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni sa ako prvá stredná škola v okrese zapojila do súťaže Euroscola. A to s veľkým úspechom získala 6. miesto z 27 zapojených škôl na Slovensku a s ním možnosť vycestovať do Štrasburgu.

Študenti tretích ročníkov Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni pod vedením koordinátorky Anny Bobuľskej zabodovali s  projektom, ktorý bol zaslaný do informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku v  Bratislave. Realizované aktivity  napĺňali témy dvoch zo 7  okruhov: Európsky rok dobrovoľníctva a končiaci Rok boja proti chudobe a Zvýšené právomoci európskeho parlamentu vo svetle vstúpenia Lisabonskej zmluvy do platnosti. Medzi nosné aktivity patrili prezentácie žiakov 3. ročníkov o 27 krajinách EÚ, beseda s bývalou poslankyňou EP Zitou Pleštinskou o  Lisabonskej zmluve, prieskum v meste Stará Ľubovňa na tému dobrovoľníctva a besedy s dobrovoľníkmi z Nemecka, Španielska  a Lotyšska, ktorí pôsobia v Starej Ľubovni.

n A odmena? Cestou do Štrasburgu sa študenti s pedagógmi zastavili v históriou nadýchanej Prahe. Keďže Štrasburg je takmer na hranici Nemecka a  Francúzska, žiaci boli dve noci ubytovaní v nemeckom mestečku Kehl. 17. marca sa dvadsaťštyri študentov a dvaja pedagógovia zúčastnili v Europarlamente na stretnutí žiakov stredných škôl z 24 členských krajín EÚ. Euroscola sa organizovala v  Budove „Louise Weiss“. V zasadacej sále

Európskeho parlamentu sa konalo inauguračné zasadnutie, počas ktorého sa najprv všetky zúčastnené členské krajiny predstavili prostredníctvom jedného (dvoch) študentov. Našinci sa predviedli bezchybnou angličtinou v krojoch nášho regiónu, v  goralskom a  rusínskom. Ostatní študenti boli usadení na miestach európskych poslancov a zapojili ich do diskusie o  budovaní jednotnej Európy.

n Zlatá medaila Po o b e d e p o d á va n o m v reštaurácii Európskeho parlamentu si žiaci zahrali hru „Eurogame.“ Rozdelili sa do skupín pozostávajúcich zo štyroch členov z  rôznych krajín. Mládež pracovala na rozličných úlohách. V sálach výborov, diskutovali a vymieňali si svoje názory na európske priority. Zároveň si pripravili referát na pridelenú tému (Miesto európskych hodnôt vo svete, Európsky rok dobrovoľníckej práce – 2011, Životné prostredie a obnoviteľné zdro-

je energie, Sloboda informácií a občianska kultúra, Demokracia a občianstvo, Budúcnosť Európy), ktorý potom jeden z členov skupiny prezentoval v  zasadacej sále. Odmenou najlepšej skupine bol diplom. Najlepší učitelia, ktorí pracovali na rovnakých úlohách ako žiaci, boli tiež odmenení. Anna Bobuľská – učiteľka angličtiny v Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni, získala zlatú medailu. V  tíme spolu s ňou pracovali učitelia zo Španielska, Švédska a Nemecka. Európska hymna dala bodku

stretnutiu.

m m m

Na druhý deň žiaci absolvovali prehliadku mesta Štrasburg a jeho historických pamiatok loďou po Rýne. Realizácia tejto súťaže priniesla žiakom nové zážitky, vedomosti, ale hlavne im pomohla odbúrať jazykové bariéry. Prvá veta, ktorú vyslovil takmer každý študent po dni strávenom v Európskom parlamente bola: „Musím sa už seriózne začať učiť angličtinu.“ Štefánia Strakulová, OA


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Patriot

21:00

Akčný / Dráma / Vojnový USA / Nemecko, 2000, 164 min

SOBOTA 9.4.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 8.4.

strana

5. apríl 2011 ĽN č. 13

5

5.4. - 11.4. 2011 Divoká žúrka

22:30

Komédia USA, 2008, 85 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 5.4.2011

06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:45 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 5/54 11:05 Sladká Valentína 32/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 5/244 14:20 Kaviareň Slávia 14:50 Šláger na šláger 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 145/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 30 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Zem - planéta človeka 21:05 Komisár Manara 6/12 22:00 Správy a komentáre 22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy

22:25 Obete a tí druhí 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. 13/19 23:35 Nash Bridges 5/54 00:25 Komisár Manara 6/12 01:15 Zem - planéta človeka 02:10 Reportéri 02:35 Obete a tí druhí

08:30 Regionálny denník 09:05 Malý Muk 1/3 09:30 Fokus - práca 10:15 Zdravíčko, pán doktor 10:45 Trezor 11:20 Mlyny na Slovensku 12:10 Živá panoráma 12:45 A pri tom speve 13:30 VAT 14:00 Orientácie 14:25 Cesty nádeje 14:55 Nie si sám 15:30 Nie si sama 15:55 Kameraman Richard Krivda jubiluje 16:30 Národnostný magazín 16:55 Slovenské rody 17:30 Regionálny denník 18:00 Islam v Európe 18:29 Práva cestujúcich máte poruke - Zrušenie letu 18:30 Večerníček 12/13 18:40 Fokus - zdravie

19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Televízna sezóna 21:30 Muži a kamióny 9/10 21:55 Polícia 22:10 Večer na tému 23:40 Udalosti ČT 00:15 Správy - Hírek 00:20 Správy STV „N“ 00:45 Záznam zo zasadnutia NR

06:50 Rozcvička s Trojkou 06:55 Góly - body - sekundy 07:05 Magazín NHL 07:20 Allianz Slovak Open 2010-Golfový turnaj žien na Táloch 08:05 Allianz Slovak Open 2010-Golfový turnaj žien na Táloch 08:55 Hádzaná - liga majstrov 12:10 Profily paralympionikov 12:35 Aj kone počúvajú dixieland 12:50 O.K. Hokej Retro 13:15 Športová akadémia 13:45 Góóól 14:15 Superchyty 14:45 Čas emócií-Vancouver 2010 15:40 LET WALES 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Športové ozveny 17:40 Magazín Ligy majstrov 18:05 Tango retro, 2. časť

19:05 Magazín NHL 19:20 Čas emócií-Vancouver 2010 20:20 Futbal Liga majstrov 22:55 Góly - body - sekundy 23:05 Futbal Liga majstrov - zostrihy 23:45 Magazín NHL 00:00 Emco - tanečná súťaž v tancoch

08:40 Bez servítky 09:30 Vlna horúčav: Nikto neunikne 11:15 Ten, kto ťa chráni I. 12/22 12:10 Komisár Rex VII. 13/13 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený prípad I. 5/23 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 18/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 14/22 15:30 Priatelia VIII. 5/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 16/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 81/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade V. 22:00 Nočné Televízne noviny

22:25 Adela show 23:05 Masaker na strednej škole 00:40 Ako malé deti 02:50 Komisár Rex VII. 13/13 03:35 Ordinácia v ružovej záhrade V.

06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:15 NOVINY TV JOJ 07:40 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 36 10:00 Chutíš mi - Deň prvý 11:00 Profesionáli III. 5 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Stratené duše I. 16 15:00 Kosti I. 18 16:00 Chutíš mi - Deň druhý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 37 21:15 Keby bolo keby 2 5 22:30 Vtierka Castle I. 10/10 23:30 Švéd 01:30 Mafstory

02:30 Keby bolo keby 2 5 03:15 Vtierka Castle I. 10/10

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 Přátelé VII 4 08:40 Will & Grace VII 22 09:20 M*A*S*H 9 09:55 To je vražda, napsala VI 4 10:55 Diagnóza vražda III 13 11:55 Případ pro Sam I 6 13:00 M*A*S*H 10 13:35 Kutil Tim II 18 14:05 Přátelé VII 5 14:35 Ochrana svědků II 1 15:35 Julie Lescautová I 2 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Myšlenky zločince IV 3 23:15 Trampoty 00:20 Kriminálka Kolín III 5 01:20 Volejte Věštce

STREDA 6.4.2011

05:10 Udalosti ČT 05:45 Slovensko dnes 06:00 Správy STV 06:25 Správy a komentáre 06:40 Repete 07:45 Vtipnejší vyhráva 08:45 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 6/54 11:05 Sladká Valentína 33/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 6/244 14:20 Kaviareň Slávia 14:50 Šláger na šláger 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 146/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 31 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľ vinár 13/13 20:55 Chodili sme spolu 21:55 Správy a komentáre

22:10 Počasie 22:13 Góly - body - sekundy 22:20 Dážď padá na naše duše 23:40 Nash Bridges 6/54 00:30 Niečo za niečo 01:10 Kráľ vinár 13/13 01:55 Chodili sme spolu 02:50 Správy STV o 16:00 03:05 Góly - body - sekundy 03:15 Slováci vo svete

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Fidlibum 09:30 Fokus - zdravie 10:15 Národnostný magazín 10:55 Pamätáte sa na nich? 11:55 Živá panoráma 12:35 A pri tom speve 13:20 Islam v Európe 13:50 Elixír 14:15 Autosalón 14:45 Večer na tému 16:30 Maďarský magazín 16:55 Muži a kamióny 9/10 17:30 Regionálny denník 18:00 Teraz to príde 13/16 18:30 Večerníček 13/13 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10

20:10 (Ne)celebrity 20:20 Futbal Liga majstrov 22:50 Futbal Liga majstrov - zostrihy 23:30 VAT 23:55 Udalosti ČT 00:25 Správy - Hírek 00:35 Správy STV „N“

18:10 Argentínska liga - zostrihy 19:00 Magazín NHL 19:20 Čas emócií-Vancouver 2010 20:20 Futbal Liga majstrov 22:50 Futbal Liga majstrov - zostrihy 23:35 Magazín NHL 23:50 Emco - tanečná súťaž v tancoch

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Magazín NHL 07:25 Allianz Slovak Open 2010-Golfový turnaj žien na Táloch 08:10 Allianz Slovak Open 2010-Golfový turnaj žien na Táloch 09:00 Emco - tanečná súťaž v tancoch 09:15 TENERIFE Ladies Open 2010 golfový turnaj 10:05 GRID 10:45 Hádzaná 12:05 Profily paralympionikov 12:45 O.K. Hokej Retro 13:10 Športová akadémia 13:35 Góóól 14:05 Superchyty 14:35 Čas emócií-Vancouver 2010 15:30 GRID 16:00 Futbal Liga majstrov - zostrihy 16:50 Góly - body - sekundy 17:00 Keď vyrastiem 17:10 Tango retro, 2. časť

08:40 Bez servítky 09:30 Svedkyňa na úteku 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 13/22 12:05 Komisár Rex VIII. 1/17 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad I. 6/23 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 19/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 15/22 15:30 Priatelia VIII. 6/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 17/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Adela show 23:10 Úplná zverina

00:40 Tím Amerika: Svetová polícia 02:10 Komisár Rex VIII. 1/17

05:15 Inside: Myseľ vraha 2 06:00 KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 37 10:00 Chutíš mi - Deň druhý 11:00 Profesionáli III. 16 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Stratené duše I. 17 15:00 Kosti I. 19 16:00 Chutíš mi - Deň tretí 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 38 21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami 22:15 Kosti V. 1/22 23:15 Kosti IV. 24 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:15 Mafstory 02:00 C.S.I.: Kriminálka Miami

IX. 14 02:45 Panelák VII. 38 03:30 Tajný sen

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 Přátelé VII 5 08:40 Will & Grace VII 23 09:20 M*A*S*H 10 09:55 To je vražda, napsala VI 5 10:55 Diagnóza vražda III 14 11:55 Případ pro Sam I 7 12:55 M*A*S*H 11 13:30 Kutil Tim II 19 14:05 Přátelé VII 6 14:35 Ochrana svědků II 2 15:30 Julie Lescautová I 3 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 43 21:20 TOP STAR magazín 22:20 Castle na zabití II 19 23:20 Sběratelé kostí I 20 00:20 Kriminálka Kolín III 6 01:20 Volejte Věštce

ŠTVRTOK 7.4.2011

06:10 Správy STV 06:35 Správy a komentáre 06:50 Repete 07:50 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 7/54 11:05 Sladká Valentína 34/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 7/244 14:20 Kaviareň Slávia 14:55 Šláger na šláger 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 147/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 32 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Taxikárka 1/4 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:10 Góly - body - sekundy 22:20 Z mesta do mesta

22:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 4/16 23:40 Osudom skúšaní 00:10 Nash Bridges 7/54 00:55 Niečo za niečo 01:35 Taxikárka 1/4 03:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 4/16

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Zlodarov les 09:40 Fokus - peniaze 10:25 Maďarský magazín 10:55 Obrázky z prírody 11:30 Katolícka moderna 11:55 Živá panoráma 12:35 A pri tom speve 13:20 Zdravíčko, pán doktor 13:50 Spektrum vedy 14:15 Hudobný večer 15:20 Čaj o piatej 16:05 S Jakubom na rybách 16:40 Profesionál 16:55 Ten istý svet 17:30 Regionálny denník 18:00 INTEGRUJ ! 18:30 Večerníček 1/7 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10

20:10 Večer pod lampou 00:15 Udalosti ČT 00:45 Správy - Hírek 00:55 Správy STV „N“ 01:20 Záznam zo zasadnutia NR

07:00 Magazín NHL 07:15 Royal Trophy 10:00 Volanie severu 10:30 Hádzaná 12:00 Profily paralympionikov 12:30 O.K. Hokej Retro 12:50 Športová akadémia 13:20 Góóól 13:50 Superchyty 14:20 Čas emócií-Vancouver 2010 15:15 Klopanie na nebeskú bránu 15:45 Futbal Liga majstrov - zostrihy 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Keď vyrastiem 17:20 Cesta ku sláve 18:15 Tango retro, 3. časť 19:10 Magazín NHL 19:30 Čas emócií-Vancouver 2010 20:30 Pod maskou je Dzurilla 20:55 Futbal Európska liga 23:00 Odpískané - hokej 23:15 Magazín NHL 23:30 Emco - tanečná súťaž v tancoch 23:45 Anjeli strážni 00:19 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Vraždy v lepšej spoločnosti 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 14/22 12:05 Komisár Rex VIII. 2/17 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad I. 7/23 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 20/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 16/22 15:30 Priatelia VIII. 7/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 18/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 82/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Adela show 23:10 Netvor z púšte 00:50 Nesmrteľné zlo 02:15 Komisár Rex VIII. 2/17 03:00 Dr. House III. 18/24 03:40 Ordinácia v ružovej záhrade 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:15 Inside: Myseľ vraha 3 06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:15 NOVINY TV JOJ 07:40 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 38 10:00 Chutíš mi - Deň tretí 11:00 Profesionáli IV. 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 18 14:00 Stratené duše I. 18 15:00 Kosti I. 20 16:00 Chutíš mi - Deň štvrtý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 39 21:15 Keby bolo keby 2 6 22:30 Klamári II. 19 23:30 ČREPINY 00:00 Profesionáli VI. 5 01:00 Keby bolo keby 2 6 01:45 Klamári II. 19 02:30 Mafstory

03:15 Panelák VII. 39 04:00 Tajný sen 04:30 ČREPINY

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 Přátelé VII 6 08:40 Will & Grace VII 24 09:20 M*A*S*H 11 09:55 To je vražda, napsala VI 6 10:55 Diagnóza vražda III 15 11:55 Případ pro Sam I 8 13:00 M*A*S*H 12 13:35 Kutil Tim II 20 14:05 Přátelé VII 7 14:35 Ochrana svědků II 3 15:35 Julie Lescautová I 4 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Trampoty 21:20 Jste to, co jíte 22:20 Sběratelé kostí V 6 23:20 Nikdo není dokonalý 00:35 Čekání na smrt


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

5. apríl 2011 ĽN č. 13 PIATOK 8.4.2011

06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 8/54 11:05 Sladká Valentína 35/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 8/244 14:20 Kaviareň Slávia 14:55 Šláger na šláger 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 148/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 33 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kaviareň Slávia 20:55 TOP STAR Extra 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:09 Góly - body - sekundy

22:15 Inšpektor Rocca 23:50 Nash Bridges 8/54 00:45 Niečo za niečo 01:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:55 Inšpektor Rocca 03:30 Správy STV o 16:00

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Maškrtníček 09:30 Fokus - právo 10:15 Rómsky magazín 10:45 Obrázky z prírody 11:10 Veľké jasovské dobrodružstvo 12:15 Živá panoráma 12:50 A pri tom speve 13:40 INTEGRUJ ! 14:05 Eurovirtuál 14:25 5 minút po dvanástej 15:35 Miestopis cechov a manufaktúr 15:55 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Mária Bertóková 16:05 Dotyky s ohňom 16:35 Separé 17:05 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 12/13 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček 2/7 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“

19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Medzinárodný deň Rómov 21:05 Família 21:35 Gen.sk 21:50 Navždy a večne 6/7 22:15 Medzinárodný deň Rómov 23:10 Československý filmový týždenník 23:20 Udalosti ČT 23:50 Správy - Hírek 00:00 Správy STV „N“

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Magazín NHL 07:25 Royal Trophy 10:45 Hádzaná-kvalifikácia MS 2011 muži 12:10 Profily paralympionikov 12:35 O.K. Hokej Retro 13:20 Športová akadémia 13:50 Góóól 14:20 Superchyty 14:50 Čas emócií-Vancouver 2010 15:45 Tango retro, 3. časť 16:55 Góly - body - sekundy 17:05 Argentínska liga - zostrihy 17:55 Macocha 18:20 Pod maskou je Dzurilla 18:45 Magazín NHL 19:00 Čas emócií-Vancouver 2010

20:00 Futbal Európska liga - zostrihy 20:55 Veľké športové duely 21:50 Góly - body - sekundy 22:05 Magazín NHL 22:20 Futbal Európska liga 00:05 Čas emócií-Vancouver 2010 01:30 NHL

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Vraždy v lepšej spoločnosti 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 15/22 12:05 Komisár Rex VIII. 3/17 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad I. 8/23 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 21/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 17/22 15:30 Priatelia VIII. 8/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 19/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 83/180 21:00 Patriot 22:40 Niet úniku

00:30 Jasné nebezpečenstvo 02:40 Dr. House III. 19/24

05:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 05:45 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI NOVINY 07:20 NOVINY TV JOJ 07:45 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 39 10:00 Chutíš mi - Deň štvrtý 11:00 Profesionáli IV. 4 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Kosti V. 1/22 15:00 Kosti IV. 24 16:00 Chutíš mi 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 40 21:15 Za nepriateľskou líniou 2 23:15 SEDEM 00:15 Invázia do USA 02:15 Za nepriateľskou líniou 2 03:55 C.S.I.: Kriminálka Las Vega

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 Přátelé VII 7 08:40 Will & Grace VIII 1 09:20 M*A*S*H 12 09:55 To je vražda, napsala VI 7 10:55 Diagnóza vražda III 16 11:55 Případ pro Sam I 9 13:00 M*A*S*H 13 13:35 Kutil Tim II 21 14:05 Přátelé VII 8 14:35 Ochrana svědků II 4 15:35 Julie Lescautová I 5 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Aféry 21:00 Partička 21:50 Show Jana Krause 22:55 Živý terč 01:00 Rozvod po francouzsku 03:05 Volejte Věštce 04:50 Na čem záleží 185

SOBOTA 9.4.2011

06:55 Správy a komentáre 07:10 101 dalmatíncov 3/65 07:30 Rýchla rota Chipa a Dala 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 Hádaj, kto nás pozval 08:50 Oco,mama a ja 2/8 09:15 Hannah Montana II. 24,25/30 10:00 Zimný semester 11:20 Planéta Zem zhora III. 12:10 TOP STAR Extra 13:00 Autosalón 13:25 Štipku soli 2/3 15:00 Obdobia lásky 9/12 16:45 ... a just! (dohoda možná) 17:15 Postav dom, zasaď strom 17:50 Z mesta do mesta 18:15 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 34 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Pošta pre teba 21:20 39 schodov 22:50 Na ex!

00:15 Dempsey a Makepeacová 01:20 39 schodov 02:45 Na ex!

07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:00 V hlbinách mora 09:05 Extr@ English 29/30 09:30 Navždy a večne 6/7 09:55 Medzinárodný deň Rómov 10:50 Televízny klub nepočujúcich 11:20 Gen.sk 11:35 Mediálni špióni 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Zákulisie slovenčiny 13:20 Nie si sám 13:55 Nie si sama 14:20 Família 14:50 Separé 15:25 Poltón 16:00 Kapura 16:40 Farmárska revue 17:05 Bakalári 18:20 Pestúni zvierat 6 18:50 Večerníček 3/7

19:00 Ranč 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Národnostné správy 20:00 Keno 10 20:05 Nesmrteľní 21:00 Pesničkári po rokoch 21:15 Československý filmový týždenník 21:25 Anjeli strážni Eleny Vácvalovej 22:00 Viridiana 23:25 Bratislavské jazzové dni 00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N“

07:10 Magazín NHL 07:25 Royal Trophy 10:25 NHL 12:25 Keď vyrastiem 12:45 O.K. Hokej Retro 13:10 Športová akadémia 13:40 Góóól 14:10 Superchyty 14:40 Čas emócií-Vancouver 2010 15:35 Veľké športové duely 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 GEN.sk

17:25 Portréty 17:30 GRID 17:55 Teraz to príde 18:30 Čas emócií-Vancouver 2010 19:30 NHL 22:05 Argentínska liga

05:25 Záhady Sylvestera a Tweetyho I. 9/13 05:45 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 38/39 06:05 Scooby Doo II. 10/16 06:35 Flintstonovci v akcii 22/54 07:00 Alf I. 9-10/25 07:55 Traja nindžovia zasahujú 09:30 Dva a pol chlapa II. 16-17/24 10:20 Česko Slovenská SuperStar Semifinále 12:45 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie 13:50 Superman sa vracia 16:35 Rýchle Televízne noviny 16:40 Postrach Denis opäť zasahuje 18:00 Rýchle Televízne noviny 18:05 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY

19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 96 hodín 22:00 Ctihodný občan 23:50 Hady v lietadle 01:40 Zbohatni alebo zdochni! 03:30 Komisár Rex VIII. 3/17 04:30 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 Life: Najbohatší policajt II. 8 05:45 KRIMI NOVINY 06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 Timon a Pumbaa I. 07:00 Gumkáči III. 07:30 Barbie ako Princezná z ostrova 09:15 Šéfka 11:00 Áno, šéfe! 12:00 3. svetová vojna 14:00 Klub odložených žien 16:15 Dr. Dolittle 2 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Bordelári 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT

19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 MISS Slovensko 2011 22:30 Divoká žúrka 00:15 Mŕtvy muž 02:10 V mysli vraha 04:00 Divoká žúrka

06:00 Zpravodajství TV Prima 07:05 Pokémon: Diamant a perla XI 13 07:35 Mickeyho klubík II 25 08:05 M*A*S*H 13 08:35 Autosalon 09:45 Farmář hledá ženu 10:50 Muž na ženění 13:20 Gorily v mlze - Příběh Dian Fosseyové 16:05 Julie Lescautová VI 12 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 My dva a křen 22:25 Rambo II 00:25 28 týdnů poté

NEDEĽA 10.4.2011

05:30 Udalosti ČT 06:00 Správy STV 06:25 ... a just! (dohoda možná) 06:50 Autosalón 07:15 101 dalmatíncov 4/65 07:35 Rýchla rota Chipa a Dala 4/65 08:05 Maškrtníček 08:30 Rozprávanie kvetu kamélie 2/4 09:05 Zlaté jabĺčko pre Johanku 10:05 Poklady.sk 10:25 Riftové údolie - Východoafrický zlom 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:00 Ján Hus 15:55 Pošta pre teba 17:25 Zmenáreň 17:55 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 35 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie

20:15 Lekár zázrakov 1/2 22:00 Lekár zázrakov 2/2 23:45 Agatha Christie : Poirot 00:40 Svet v obrazoch 01:10 Lekár zázrakov 1/2 02:50 Lekár zázrakov 2/2

06:30 S Jakubom na rybách 06:55 Pestúni zvierat 6 07:25 Národnostné správy 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:45 Kapura 09:30 Formula 1 - hlavné preteky 12:10 Farmárska revue 12:25 Nesmrteľní 13:20 Ďuro-Truľo 14:20 Orientácie 14:50 Slovo 2005 14:55 Família 15:30 Folklórny festival Terchová 16:50 Anjeli strážni Eleny Vácvalovej 17:20 Bankinghouse Khuwich and comp. 18:35 Poézia v obraze - Ľubomír Rapoš 18:50 Večerníček 4/7 18:55 Práva cestujúcich máte

poruke - Strata batožiny 19:00 Mimo času 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Keno 10 20:00 Veda zločinu 3/13 20:50 Umenie 2011 21:20 Kinorama 21:50 Retro noviny 22:05 Noc v archíve 23:05 Slovo 23:10 Udalosti ČT 23:40 Správy STV „N“ 00:09 Záver vysielania

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Magazín NHL 07:25 Royal Trophy 10:15 NHL 12:15 Keď vyrastiem 12:35 O.K. Hokej Retro 13:00 Góóól 13:30 Superchyty 14:00 Čas emócií-Vancouver 2010 14:55 Argentínska liga 16:55 Góly - body - sekundy 17:05 Teraz to príde 17:35 Magazín Ligy majstrov

18:00 Tango retro, 4. časť 19:00 Magazín NHL 19:15 Čas emócií-Vancouver 2010 20:10 Šport roka 1979 21:15 Góly - body - sekundy 21:25 Odpískané 22:00 NHL

19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Finále - LIVE 22:50 Hrdinovia a zbabelci 00:20 Vec 02:10 Excalibur 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 Flash Gordon 4/22 06:00 Záhady Sylvestera a Tweetyho 06:20 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 39/39 06:40 Scooby Doo II. 11/16 07:05 Flintstonovci v akcii 23/54 07:30 Alf I. 11/25 08:00 Karate Kid 10:15 Dva a pol chlapa II. 18-19/24 11:05 Superstar 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:00 Pásla kone na betóne 15:40 Rýchle Televízne noviny 15:45 Cesta do Ameriky 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Hviezdna dráha Markízy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie

06:55 NOVINY TV JOJ 07:15 Profesionáli VI. 5 08:00 Dr. Dolittle 2 10:00 Glee 15,16 11:55 Stratené duše IV. 3 12:45 Hovorme o sexe 8 13:00 Knight Rider 16 14:00 Nora Robertsová: Mesiac nad Karolínou 16:00 Nora Robertsová: Nebo nad Montanou 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Šéfka 22:00 Za nepriateľskou líniou 00:15 Karanténa

05:00 S Italem v kuchyni 06:00 Zpravodajství TV Prima 07:10 Pokémon: Diamant a perla 07:40 Mickeyho klubík II 26 08:10 Svět ve válce 5 09:20 Svět 2011 09:55 M*A*S*H 14,15 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 12:55 Nedokonalé zločiny I 5 13:55 John Tucker musí zemřít 15:55 Vraždy v Midsomeru V 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Máš minutu! 21:10 ŠÉFKA 22:55 Velkej biják 00:55 Partička 01:45 Myšlenky zločince I 2 02:40 Volejte Věštce

06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:45 Súdna sieň 08:45 Panelák VII. 40 09:45 MISS Slovensko 2011 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Za nepriateľskou líniou 15:00 Kosti I. 21 16:00 Prison Break: Útek z väzenia I. 6 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 41 21:15 Profesionáli VI. 6 22:00 Áno, šéfe! 23:15 Mafstory 00:15 Rómeo a Júlia podľa Williama Shakespeara 02:40 Áno, šéfe! 03:25 SHARK I. 6

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 Přátelé VII 8 08:40 Will & Grace VIII 2 09:20 M*A*S*H 15 09:55 To je vražda, napsala VI 8 11:00 Diagnóza vražda III 17 12:00 Případ pro Sam I 10 13:05 M*A*S*H 16 13:40 Kutil Tim II 22 14:10 Přátelé VII 9 14:40 Ochrana svědků II 5 15:40 Julie Lescautová I 6 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 44 21:20 Farmář hledá ženu 22:20 Anatomie lži I 10 23:20 Sběratelé kostí I 21

02:00 Knight Rider 16 02:45 Solaris 04:20 Nora Robertsová: Nebo nad Montanou

PONDELOK 11.4.2011

05:40 Tajomstvo mojej kuchyne 06:20 Udalosti ČT 06:50 Správy STV 07:15 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:25 Uragán 10:20 Nash Bridges 9/54 11:05 Sladká Valentína 36/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 9/244 14:25 Kaviareň Slávia 14:55 Šláger na šláger 15:20 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 149/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 36 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy

20:05 Počasie 20:15 Lekár z Wörthersee: Znamenie z nebies 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:03 Góly - body - sekundy 22:10 Reportéri 22:35 Zúfalí romantici 6/6 23:30 Extra 00:00 Nash Bridges 9/54 00:50 Lekár z Wörthersee: Znamenie z nebies 02:20 O 5 minút 12 03:25 Správy STV o 16:00

08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@ English 29/30 08:55 Práva cestujúcich máte poruke - Zrušenie letu 09:00 Zlatobránsky pamätníček 09:40 Fokus - rodina 10:25 Televízny klub nepočujúcich 11:00 Veda zločinu 3/13 11:50 Polícia 12:00 Živá panoráma 12:30 A pri tom speve 13:15 Umenie 2011

13:45 Kinorama 14:10 Autosalón 14:35 Odpískané 15:05 Magazín Ligy majstrov 15:35 Mediálni špióni 16:00 Retro noviny 16:30 Rómsky magazín 16:55 Mimo času 17:30 Regionálny denník 18:00 VAT 18:30 Večerníček 5/7 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Slovenské rody 4 20:35 Zákulisie slovenčiny 20:45 Nie si sám 21:20 Nie si sama 21:50 Piatok alebo iný deň 23:30 Anjeli strážni Eleny Vácvalovej 00:00 Udalosti ČT

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Život je pes

11:10 Ten, kto ťa chráni I. 16/22 12:05 Komisár Rex VIII. 4/17 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad I. 9/23 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 22/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 18/22 15:30 Priatelia VIII. 9/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 20/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie - LIVE 21:00 Tisíc a jedna noc 84/180 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Partička 23:10 Sex podľa abecedy 00:40 Pohulíme, uvidíme 02:10 Komisár Rex VIII. 4/17 02:50 Dr. House III. 20/24 03:30 Hviezdna dráha Markízy 04:50 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / INFOSERVIS / REKLAMA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 133/2011 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n POTREBUJETE POŽIČAŤ? VOLAJTE 0911 184 431. ĽN 94/2011 n PLASTOVÉ OKNÁ SO ZĽAVOU 58 % do 15.4.2011. Možnosť uskladnenia u  nás (zdarma), montáž počas roka. SLORA -15 ROKOV KVALITNÝCH SLUŽIEB. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk, www.slora. sk. ĽN 23/2011 n Fotenie svadby, stužkové, rodinné oslavy. www.jancisin.sk, 0949 176 502. ĽN 154/2011 n AUTODOPRAVA - sťahovanie, preprava tovaru a stav. materiálu - valník s plachtou 3,5 t, SR, EÚ. ) 0915 554 505, www.dejan.sk ĽN 163/2011 n MASAGIO – masážne štúdio vo Vrchovine ponúka klasickú, medovú a čokoládovú masáž, bahenný zábal a peelingy. ) 0904 347 722. ĽN 167/2011 n Dovoz piesku, štrku, kameniva a realizácia strojových betónových poterov. Lacno. ) 0948 300 988. ĽN 170/2011 n Ponúkam strihanie ovocných stromov. Začiatok prác + 5 stup. C. Cena dohodou. ) 0904 918 430. ĽN 191/2011

Sčítanie 2011

Právo alebo povinnosť? Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné. Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti. Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas...“

n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h. n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

byty n Predám 2 a pol izbový byt v SĽ a chatu v Mníšku n/P. Cena dohodou. ) 0903 253 603. ĽN 155/2011 n Dám do prenájmu 2-izbový slnečný byt s balkónom v SĽ. ) 0905 652 979. ĽN 161/2011 n Predám 2-izbový byt s rozlohou 55 m2. Byt je po rekonštrukcii. Cena dohodou. ) 0915 874 634. ĽN 171/2011 n Predám 3-izbový byt na Mierovej ul. Slnečný, zateplený, úplne zrekonštruovaný. Výhľad na Tatry i hrad. ) 0911 363 852. Ľ N 168/2011 n Predám 3-izbový byt v Jarabine. ) 0915 256 838. ĽN 184/2011 n Dám do prenájmu byt v SĽ, rozloha 51 m2. ) 0904 973 838. ĽN 185/2011 n Dám do prenájmu 1 a pol izbový byt na sídl. Západ v Starej Ľubovni, prerobené okná, podlahy, kuchynská linka. ) 0910 633 450. ĽN 189/2011  

nehnuteľnosti

n Predám rodinný dom v SĽ na Zamoyského ul. Cena 99 tis. € ) 0903 624 834, 0903 614 000. ĽN 135/2011 n Predám nový rodinný dom v SĽ. ) 0907 304 732. ĽN 165/2011 n Predám rodinný dom po rekonštrukcii v  Ľubotíne. Cena dohodou. ) 0918 636 761. Ľ N 176/2011 n Obec Nová Ľubovňa ponúka na prenájom dve kancelárie na prízemí v  budove obecného úradu (3,5 x 3,7 m, 3,5 x 3,2 m) v cene 50 € / 1 mesiac za jednu kanceláriu. V  cene je okrem prenájmu aj vykurovanie miestnosti. Podmienkou prenájmu je poskytnutie priestorov nevýrobnému subjek-

tu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 052/428 3431 alebo emailovej adrese: obec@novalubovna.sk ĽN 187/20141

auto - moto n Predám zadnú nápravu na PV3S, skrátenú na 120 na malotraktor. Cena 150 €. ) 0915 909 805. ĽN 166/2011 n Predám Trabant combi po STK. ) 0949 121 818. ĽN 177/2011 n Rozpredám komplet súčiastky na Ford Escort 1,8 D, r. v. 95-99. ) 0918 345 967, 0915 842 288. ĽN 190/2011

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,90 €, II. tr. 2,80 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Letné pneu. na diskoch zn. Barum 185/60 R14 na Fabiu, VW, Seat. Málo jazdené. ) 0907 925 326. ĽN 158/2011 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 2,70 €, dlážkovica a  dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 145/2011 n Registračnú pokladňu EURO 1000. Cena 150 € + dohoda. ) 0948 525 116. ĽN 151/2011

chovateľstvo n HYDINA KUBUS - VEĽKÝ SLAVKOV prijíma objednávky na moriakov, ktorí sa budú predávať v apríli a máji v Podolínci a v Starej Ľubovni. Objednávky prijímame Po – Pi na tel. 052/77 67 360, 052/77 67 359. ĽN 114/2011

n PONUKA ŽIVEJ HYDINY: 1-ročné nosnice (červ. a biele), cena 2 €/ ks,  - brojlerové kurčatá cena 1,6 €/kg, - mladé nosničky rôznych farieb od 7 do 18 týž., cena 3,5 € - 6 € / ks (podľa veku), - morky cena od 10 € do 15 €/ ks (podľa veku) a brojlerové kačice na chov. DOVOZ ZADARMO! Doprajte si domácu kvalitu! Kontakty: 057/4490 325, 0915 788 775, 0908 366 105, hudak.hydina@centrum.sk ĽN 116/2011

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Hľadám predavača, predavačku na predaj slnečných okuliarov na pešej zóne v Starej Ľubovni. Bližšie info. ) 0905 908 098, 0918 875 144. ĽN 149/2011 n Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske Kúpele ponúka zamestnanie v profesií kuchár - vyučený v odbore s praxou.  Ponúkame služobný byt. Žiadosti s pripojeným životopisom zasielajte e-mailom mzdylbn@sorea.sk alebo poštou, prípadne info na tel. č.: 052/43217 51-4. ĽN 182/2011 n Hľadáme profesionálnych obchodných zástupcov na poskytovanie finančných služieb. Požadujeme min. výučný list. Provident Financial, s.r.o. Bližšie informácie volajte zadarmo: 0800 101 111. ĽN 186/2011

Boj so špinou Mesto Stará Ľubovňa vytasilo do boja so špinou po zime. Už uplynulý týždeň a víkend priložili mnohí ruku k dielu. Angažujú sa všetky mestské firmy, školy a organizácie. „Patronát“ nad uprataním brehu Popradu pri Kauflande si dokonca zobrali niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva a veľké upratanie brehov Jakubianky chystá aj Stredná odborná škola na Jarmočnej ulici. Kto sa ešte pridá?

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 12. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Jozef Majerníček, Miroslav Pružinský, Oliver Oravec, Jozef Vrábeľ, Štefánia Plučinská, Martin Kober, Peter Stanislav, Jozef Heteš, Ružena Havrilová, Michal Janoško, Daniela Bondrová, Terézia Benková, Anton Bechera, Jaroslav Gallik, Anna Dicová, Zuzana Farkašová, Marián Činčila,  Martin Knap, Bohuslav Tyrpák, Viera Štelmachová, Radoslav Jakubkovič, Tomáš Rusňák, Daša Billiková, Anton Fedor, Anna Staneková, Pavol Krafčík, Dominika Marhefková, Martin Imrich, Jana Bjalončíková,

strana

5. apríl 2011 ĽN č. 13

7

Spoločenská rubrika ďakujeme Ďakujeme vedeniu Junošport Clubu a trénerom Miroslavovi Furtkevičovi a Mariánovi Jarabinskému za to, že zodpovedne a trpezlivo odovzdávajú svoje skúsenosti našim deťom a učia ich umeniu futbalu aj pravidlám hry fair play. Kolektív rodičov detí, ročník 2002, 2003 a mladších

Infoservis

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 5. apríla – lekáreň ELIXÍR (Obchodná 3), 6. apríla – VIVA (Mierová 94), 7. apríla - LAUDANUM (Levočská 4), 8. apríla – Dr. Max (OD Kaufland), 9. apríla - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 10. apríla – Dr. MAX (OD Kaufland), 11. apríla - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 12. apríla – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa pozýva na Prehliadku pamätnej izby Jána Melkoviča, ktorá bude v Provinčnom dome v  čase od 8.00 do 16.00 h. Prehliadka potrvá do konca apríla.

Koncet českej stálice populárnej a klasickej hudobnej scény Lenky Filipovej – 7. apríla o 19.00 h v Dome kultúry v Starej Ľubovni. m m m

ZUŠ J. Melkoviča a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú 8. apríla o 16.00 h na Vernisáž výstavy (výtvarné práce žiakov ZUŠ J. Melkoviča), ktorá bude v Galérii Provinčný dom a potrvá do 30. apríla. m m m

Centrum voľného času pozýva 9. apríla na pešiu turistku Pozvánka do jarnej prírody. Trasa Stará Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele. Zraz účastníkov pri Večierke v SĽ o 9.00 h.

kino OBČIANSKY PREUKAZ 8. - 9. apríla (piatok, sobota o 19.00 h), ČR, tragikomédia, 137 min., české znenie, MP od 12 r.

Výsledky dobrovoľných dražieb Spoločnosť Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, ako správca bytových a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú predmetom dobrovoľných dražieb, oznamuje, že 23.2.2011 sa konalo prvé kolo dražieb nehnuteľností: 1/ Byt č. 30 na 1. posch. BD Za vodou 3, Stará Ľubovňa, najnižšie podanie 25 700, 00 € 2/ Byt č. 27 na 3. posch. BD Ul. 1. mája 12, Stará Ľubovňa, najnižšie podanie 36 000,00 € 3/ Byt č. 506 na 6. posch. BD Levočská 38, Stará Ľubovňa, najnižšie podanie

24 000,00 € 4/ Byt č. 42 na 3. posch. BD Mierová 13, Stará Ľubovňa, najnižšie podanie 27 800,00 € 5/ Byt č. 2 na 4. posch. BD Okružná 22, Stará Ľubovňa, najnižšie podanie 9300,00 € Podľa oznámenia profesionálnej dražobnej spoločnosti bol byt č. 2 na 4. posch. BD Okružná 22, Stará Ľubovňa vydražený za cenu najnižšieho podania 9300,00 €. Ostatné nehnuteľnosti budú predmetom opakovaných dražieb za cenu zníženú o 25 % oproti cene v prvom kole. Opakované dražby sa budú konať 7. 4. 2011.

Oznámenie o dobrovoľných dražbách

Martin Kosturko, Ján Gvozdjak, Tomáš Harčarík, Štefan Rybovič, Dávid Živčák. LESNICA: Ján Bartkovský. ANDREJOVKA: Ján Knapik. NOVÁ ĽUBOVŇA: Martin Folvarčík, Michal Žid, Jozef Michna, Jozef Folvarčík. PODSADEK: Stanislav Reľovský. VEĽKÝ LIPNÍK: Peter Bernát, Monika Čarnotová, Jana Juhasová. TOPOREC: Jozef Valigurský. NIŽNÉ RUŽBACHY: Peter Valigurský, Rudolf Šoltisik, Štefan Hajostek. ČIRČ: Ján Piter-Bučko, Vladimír Vrábeľ, Peter Kovalčík. HNIEZDNE: Radoslav Sabo. ŠARIŠSKE JASTRABIE: Marek Nemergut. KAMIENKA: Ľuboš Karaš, Mária Cenká. SULÍN: Peter Olekšák, Dušan Olekšák. MNÍŠEK NAD POPRADOM:

Pavol Fidermák. LACKOVÁ: Miroslav Olejár. PLAVEČ: Ľuboš Tomáš, Peter Pastirčík, Veronika Sopková. JAKUBANY: Michal Mrug, Katarína Dudová st., Katarína Dudová, Monika Rybovičová, Ján Guzlej, Júlia Rybovičová st., Júlia Rybovičová, Mária Sasáková. PLAVNICA: Ľubica Krafčíková, Filip Šenšel, Martin Čajko, Martin Pružinský, Ján Pivovarník, Jozef Vojtek, Slavomír Pavlík. KYJOV: Ľuboš Petrík. HROMOŠ: Jozef Prihoda, Viera Dziaková Dronzeková, Peter Hricko. ČERVENÝ KLÁŠTOR: Ján Regec. FORBASY: Oto Polomčák. CHMEĽNICA: Miriam Budajová. HRANIČNÉ: Petronela Imrichová. Ďakujeme. Ľudmila Udičová, SČK

Spoločnosť Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, ako správca bytových a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú predmetom opakovaných dobrovoľných dražieb, oznamuje: Dátum konania dražby: 7. apríl 2011. Čas otvorenia dražby: 9.30 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 30 na 1. poschodí bytového domu, Za vodou č. 3, Stará Ľubovňa, zapísaný na LV č. 3946. Všeobecná hodnota majetku: 24 700,00 €. Najnižšie podanie: 19 275,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3000,00 € (lehota zábezpeky – do otvorenia dražby). Obhliadka predmetu dražby: 29.3.2011 o 10.00 h a 30.3.2011 o 14.00 h. Dátum konania dražby: 7. apríl 2011. Čas otvorenia dražby: 10.15 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 27 na 3. poschodí bytového domu, Ul. 1. mája č. 12, Stará Ľubovňa, zapísaný na LV č. 4059. Všeobecná hodnota majetku: 36 000,00 €. Najnižšie podanie: 27 000,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3000,00 € (lehota zábezpeky – do otvorenia dražby). Obhliadka predmetu dražby: 29.3.2011 o 10.30 h a 30.3.2011 o 14.30 h. Dátum konania dražby: 7. apríl 2011. Čas otvorenia dražby: 11.00 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 506 na 6.

poschodí bytového domu, Levočská 38, Stará Ľubovňa, zapísaný na LV č. 4355. Všeobecná hodnota majetku: 24 000,00 €. Najnižšie podanie: 18 000,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3000,00 € (lehota zábezpeky – do otvorenia dražby). Obhliadka predmetu dražby: 29.3.2011 o 11.00 h a 30.3.2011 o 15.00 h. Dátum konania dražby: 7. apríl 2011. Čas otvorenia dražby: 11.45 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 42 na 3. poschodí bytového domu, Mierová ul. č. 13, Stará Ľubovňa, zapísaný na LV č. 3892. Všeobecná hodnota majetku: 27 800,00 €. Najnižšie podanie: 20 850,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3000,00 € (lehota zábezpeky – do otvorenia dražby). Obhliadka predmetu dražby: 29.3.2011 o 11.30 h a 30.3.2011 o 15.30 h. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: - Bezhotovostným prevodom na účet č. 4350268216/3100, VOLKSBANK Slovensko - V hotovosti do pokladne dražobníka na adrese Kukučinova 7, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka - Banková záruka - Notárska úschova Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o dražbu, aby si pozorne prečítali podmienky, hlavne čo sa týka zloženia dražobnej zábezpeky, nakoľko v prvom kole neboli nehnuteľnosti vydražené práve z dôvodu nesplnenia tejto podmienky. Bližšieinfonatel.052/4262121 ĽN183/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

5. apríl 2011 ĽN č. 13

Trenčín zablokovaný, VKM proti STU Bratislava VKM Stará Ľubovňa - ATC COP Trenčín 3:1 (-23, 9, 21, 21)

Potvrdené: Stará Ľubovňa dosiahne svoj historický volejbalový úspech. Horšie ako šiesta už totiž skončiť nemôže, čím tak s určitosťou prekoná svoje doterajšie maximum - ôsme miesto zo sezóny 2003/04.

Hráči VKM, ktorí si spod hradu Matúša Čáka odviezli trochu nečakané víťazstvo, potrebovali na postup získať aspoň set. Samozrejme, za predpokladu, že v súčte lôpt za obe stretnutia budú mať navrch. A svoj cieľ začali napĺňať už od úvodného servisu. Do prvého technického času šli s vedením o štyri body (8:4), svoj náskok však postupne strácali (19:20), aby v  koncovke kvôli svojim chybám i chybe rozhodcu, ktorý si „nevšimol“ hosťujúceho hráča v sieti, ťahali napokon za kratší koniec. Hráči v  červenom ale divákom všetko vynahradili po prestávke. To, čo totiž predviedli v sete druhom, sa môže prirov-

Lúčenie sa P. Buvaliča

Sobotňajší duel mal pre Petra nal po rozlúčke so spoluhráčBuvaliča osobitnú príchuť. Talen- mi 19-ročný odchovanec VKM. tovaný hráč, ktorý pred sezónou Ten napriek tomu, že do stretnuodišiel do Centra tí naskakoval ZAREGISTROVALI SME len z lavičky, olympijskej prípraročnú anabázu v juniorke Slovy, si totiž v drese s logom ATC zahral poslednýkrát. venska vôbec neľutuje. Spolu„Po tomto zápase mi skon- práca s Ivanom Hiadlovským a čilo hosťovanie v Trenčíne, tak- tréningy dvakrát do dňa ho tože odteraz budem nastupovať tiž podľa vlastných slov výkonza Starú Ľubovňu,“ pozname- nostne posunuli vyššie. (mv)

Pozápasový rozhovor s prezidentom VKM Pavlom Guregom

nať k uragánu. Bodová smršť, ktorú mladíci z ATC nedokázali zastaviť (8:2, 16:6), však bola postavená nielen na zlepšenom útoku, ale najmä kvalitných blokoch. „Chlapci sa na tréningoch

sústreďovali práve na túto hernú činnosť, lebo tam bola naša slabina. Dnešný zápas, ako aj predchádzajúci v Trenčíne, sa rozhodol viac menej na blokoch,“ poznamenal k stretnutiu prezident

Slobytermia prekvapila

Šport v skratke

futbal II. liga SŽ, 15. kolo: Kežmarok - MFK Goral St. Ľubovňa 1:2 (0:2). Góly: Kosturko, Rindoš. MŽ: Kežmarok St. Ľubovňa 2:0 (1:0). I. liga U13: St. Ľubovňa - Vranov 1:0 (Jedinák), I. liga U12: St. Ľubovňa - Vranov 4:1 (2:0). (S. Kačmarčík 2, Angelovič 2). (P.F.) V. liga SZ: Šiba - Čirč 1:3 (1:1), G: M. Pyda 2, Topirak, Plavnica - Vrbov 5:1 (1:0), G: Hricko 2, Pavlišin R., Štíber (11 m), Janič. Plavnica si udržala líderskú pozíciu, Čirč je štvrtý. (mv) Okresná súťaž, 15. kolo: Jakubany - MFK SL „B“ 4:0, Podolínec - V. Lipnik  3:2, Orlov - V. Ružbachy  2:2, Plavec - Litmanová  1:1, Š. Jastrabie - Ľubotín 2:1, Údol - Jarabina 4:2, N. Ľubovňa - Kyjov 4:1. (K.K.) N. Ľubovňa 14 12 1 1 43:9 37 Š. Jastrabie     15  10  1  4  30:19  31 Jakubany          15   9  3  3  36:17  30 MFK SL „B“   15   9  2  4  34:27  29 Jarabina   14   6  2  6  21:26  20 Ľubotín   15   5  5  5  18:27  20 Kyjov   15   5  4  6  25:23 19 V. Lipník     15   4  5  6  24:23  17 Plaveč 15   4  5  6  20:25 17 Podolínec 15   4  5  6  29:35 17 Orlov             15   5  2  8  15:21 17 Litmanová 15   4  3  8  32:33  15 V. Ružbachy  15   4  2  9  24:37  14 Údol  15   3  0 12  18:47 9  

stolný tenis Extraliga dorastenci: Stavoimpex Holíč - STK Stará Ľubovňa 4:6 (L. Kostelník a E. Horvát - 2, M. Haky 1, štvorhra Horvát -Kostelník 1), Bricon Trnava – St. Ľubovňa 6:4 (Horvát a Kostelník po 2), STK Pezinok - St. Ľubovňa 2:8 (Kostelník 3, Horvát 2 , M.Haky 2, štvorhra Horvát - Kostelník 1). V konečnej tabuľke patrí mladíkom Starej Ľubovne 6. priečka. III. liga muži: Stará Ľubovňa B - Severka Kežmarok A 11:7 (E. Horvát 4,5, J. Pavlík 3,5, M. Haky 3). Rezerva Slobytermie postupuje do 2. ligy mužov. Slobytermia C - 1. PPC Fortuna Kežmarok A 5:13 (Ľ. Kunák 2, P. Kulik, J. Starinský a L. Šipoš po 1). (O.H.) V. liga Podtatranská: Chata Pieniny Lesnica - OŠK Spišský Štvrtok 11:7 (T. Hovana 3,5. A. Hovana st. a A. Hovana ml. po 2,5, P. Hovana 1,5, Strakula 1). Lesnica ukončila sezónu výhrou, keď zápas začala dobrým vstupom a hosťom dovolila len doťahovať skóre. V konečnej tabuľke tak obsadila štvrtú priečku, dva body za svojim okresným rivalom z Plavča. (A.H.)

V I. lige mužov Východ čakalo stolných tenistov Slobytermie náročné kolo. Na svojich stoloch totiž privítali mimoriadne motivovaný tím Žiliny, ako i ašpiranta na postup – rezervu Ceresitu Čadca. „Chlapci mi nechceli veriť, ale deň pred stretnutím som tipoval našu výhru 8:6. V kútiku duše som im proti Čadci veril, pretože v minulej sezóne sme tohto súpera dvakrát porazili,“ poznamenal k prvému duelu, ktorého výsledok trafil na chlp presne, Ondrej Haky st. Ako dodal, veľmi príjemne ho tu prekvapil poľský legionár Sawczak. „Milosz porazil jednotku hostí Majáka, čo sa, musím priznať, vôbec neočakávalo.“ Popoludní si domáci skrížili rakety so Žilinou. V tomto stretnutí zase úradoval 16-ročný Horvát, ktorý to asi proti tomuto súperovi vie. Rovnako ako na Po-

važí totiž aj doma zaistil svojmu tímu maximálny počet bodov. „Chcel by som tiež vyzdvihnúť štvorhru, kde po prvýkrát nastúpili spolu najmladší hráči áčka. Marek Haky s Emom Horvátom ju zahrali vynikajúco a výhrou 3:1 mi spravili radosť,“ podotkol ešte vedúci klubu. V nasledujúcom kole (9. apríla) čaká Slobytermiu prechádzka „peklom“. Najskôr jej hráči cestujú do Nižnej, ktorá je ich najvážnejším súperom v boji o piatu priečku, o 16.00 h potom v ligovej ouvertúre nastúpia proti lídrovi tabuľky STKM Banská Štiavnica A. STK Slobytermia Stará Ľubovňa - MSK Ceresit Čadca B 8:6 (S. Guman 3,5, R. Valúch st. 2,5, E. Horvát a M. Sawczak po 1), STK Slobytermia Stará Ľubovňa - Energodata Žilina 9:5 (E. Horvát 3,5, S. Guman a R. Valúch st. po 2,5, M. Haky 0,5). (mv)

Na 64-och poliach Pod záštitou primátora mesta M. Biganiča sa 19. - 20. marca uskutočnilo priateľské medzinárodné stretnutie medzi šachistami Katovíc a domácej Starej Ľubovne. Hostia do dejiska stretnutia, hotela Komeko, pricestovali v  silnej zostave. Niektorí ich hráči dokonca pôsobia v najvyššej domácej súťaži. Po dohode oboch družstiev sa hralo na dva zápasy. V tom prvom boli úspešnejší naši severní susedia, keď vyhrali 5,5:4,5. (E. Repková, M. Kaleta, A. Hlinka po 1, P. Nemergut, E. Peterson a Ch. Repka po 0,5 ). Odveta skončila nerozhodne 5:5 (E. Repková, E. Peterson, P. Nemergut, A. Hlinka po 1, R.

Hurtuk a Ch. Repka po 0,5). Poľské družstvo tak celkovo zvíťazilo najtesnejším pomerom a získalo Pohár primátora. Táto družobná akcia však mala okrem športového aj spoločenský rozmer, čo napokon vysoko kvitoval i samotný primátor počas svojej návštevy. Poľská strana bola s pohostinnosťou a  celkovou organizáciou nadmieru spokojná a chce sa dôstojne revanšovať. Recipročná akcia by teda mala čoskoro pokračovať na poľskom území. V  rámci týchto partnerských vzťahov sa dokonca črta sľubná perspektíva aj do budúcnosti. (D.Š.)

Mesto Stará Ľubovňa Vás pozýva 8. apríla o 16.00 h do športovej haly v Starej Ľubovni na vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2010.

VKM Pavol Gurega. Po t o m t o sete sa v hlavách domácich usadil potrebný kľud a víťazstvo si už proti viac -menej rezignovanému súperovi nenechali ujsť. Zostava: S. Lampart, D. Fecko, P. Trenčík, M. Vokál, T. Lampart (libero O. Haky, M. Kseňák, P,. Hudák, R. Rusiňák, S. Billík) Text a foto (mv)

n Stará Ľubovňa dnes potrebovala uhrať jeden set plus získať vyšší súčet bodov ako Trenčín. Nemali ste po obrátke obavy, že sa vám to nepodarí? - Ale nie, chlapcom som veril. Máme bojovný kolektív, ktorý prvý set prehral aj v Trenčíne. Dnes bolo krásne vidieť, že to bojovnosťou opäť dokázali zvrátiť a v druhom sete súpera rozdrvili, čím sa dostali do potrebného pokoja. n O piate miesto budete hrať s  STU. Hráči spod Zobora by však boli asi prijateľnejším súperom ako Bratislavčania.

- Povedal by som, že áno. Proti STU sa nám, žiaľbohu, tohto roku vôbec nedarilo, s Nitrou máme priaznivejšiu bilanciu. n Hypotetická otázka – dokáže v budúcnosti VKM bojovať o prvú štvorku, resp. titul? - O tomto rozhodujú financie. Momentálne je situácia taká, že my asi nemáme na to, aby sme zaplatili profesionálov. Toto sú chlapci, ktorí majú volejbal radi a hrajú ho zo srdca. Preto sú tie výsledky „len“ také, aké sú. Keby sme chceli pomýšľať možno na tú medailu, museli by sme mať v kádri profi- hráčov, ktorí budú trénovať každý deň minimálne po tri hodiny. A nie dvakrát týždenne. Text (mv), foto (LTV)

Odlepili sa od dna

MFK Košice B - MFK Goral St. Ľubovňa 1:1 (0:0) Futbalistom Starej Ľubovne sa po 19. kole podarilo odpútať od dna. Pomohla im v tom remíza na pôde košickej rezervy, ktorú pre nich zabezpečil po Dlugošovej akcii Ogar. Ten v 76. min dorážkou len zrovnával skóre, keď päť minút predtým poslal domácich do vedenia Pačinda. Hostia však mali v zápase aj po-

riadne šťastie - v 60 . minúte sa totiž lopta odrazila od brvna Bičušovej brány, deväť minút pred koncom zase Kupec z bránkovej čiary odvracal Džoganovu hlavičku po rohovom kope Popíka. Štvorzápasovú šnúru bez prehry sa Gorali pokúsia natiahnuť na domácom trávniku. Už v stredu privítajú v dohrávke prvého

Bežci otvorili sezónu Počas predminulého víkendu (26. a 27. marca) otvorili niektorí bežci BK Stará Ľubovňa svoju bežeckú sezónu. Ako prvý sa vydal na 15 km dlhú trať vo Svošove (okr. Ružomberok) Tomáš

Gemza, ktorý časom 1:07:42 h obsadil v sobotu 5. miesto. „Nie som veľmi spokojný, lebo som prišiel na to, že neviem behať kopce dole. Za cely pretek som nemal takú krízu ako pri behu dole.

jarného kola silný Bardejov, v sobotu potom nastúpia proti odvekému rivalovi - Slavoju Trebišov. Oba zápasy majú výkop o 15.30 h. Zostava: Bičuš - Szczepanik, Dabek, Kucko, Kosturko (64. Galik) - Mariančík (69. Slowik), Kupec, Hricov, Krajňák (88. Selep) - Dlugoš, Ogar. (mv)

Po obrátke ide zbeh asi 4 km a asi na trikrát som krízu prekonával,“ opísal, ako sa mu bežalo samotný Tomáš, ktorý celkovo skončil na 11. mieste. V ten istý deň vybehol na vyše 5 km dlhú trať Hobby behu v Bratislave Ľuboš Hudák. Skoro 6 km dlhú trať zdolal ešte len 17-ročný člen klubu vo výbornom čase 0:22:22 h (čistý čas mal ešte o 2 s. lepší), čím skončil na 7. mieste zo 717 účastníkov. Víťazstvo získal český bežec Lukáš Olejníček (22. r.), ktorý zvíťazil za 0:18:59 h. V nedeľu (27. marca) mal BK SL svojich zástupcov na dvoch podujatiach. Vo Varšave zabehol polmaratón jeho predseda Ladislav Šimko za 1:31:17 h. Celkovo tak skončil na 377. mieste z 4698 účastníkov. Vo svojej kategórii M50 bol 40. z 295. V ten istý deň, v Bratislave, bežali polmaratón dvaja bežci. Anton Hudák (na fotografii) skončil časom 1:24:34 h celkovo na 72. mieste. V kat. M40 bol 15. z 247. Jozef Klimčák zabehol tu istú trať za 1:44:10 h, čím obsadil celkové 493 miesto. V kat. M50 bol 40. zo 125. Cieľom prebehlo celkom 1625 bežcov. A. Hudák

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny  

9 771338 034005 Zastrelil jelenicu Číslo 13 MŠ na Tatranskej ul. kľúčové dátumy vilónu patriacemu ZŠ na Ko- menského ulici. Napokon poslanci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you