Page 1

28. február 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 8

Ľubovnianske noviny Snowpark na Krivuli

Legendárny krtko na výstave v knižnici

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Sobáš mimo obradnej siene totálny úlet nemusia povoliť 8.

2.

5.-6.

Mladí zaľúbe ní ľudia si odteraz môžu dovoliť viac romantiky. Svoj životný krok totiž už môžu úradne potvrdiť aj na inom mieste ako je obradná sieň mestského úradu.

Požiadavke vyhovieť sobášom mimo úradnej miestnosti predchádzali kopiace sa žiadosti od párov, ktoré majú iné predstavy o mieste svojho najdôležitejšieho životného kroku. „Priebežne k  nám chodili mladí ľudia, ktorí najviac požadovali sobáš situovať do priestorov hradu, aj na apríl už máme ďalšiu takúto žiadosť,“ potvrdil Matej Zamkovský, vedúci právneho, organizačného a správneho oddelenia MsÚ. A  práve už nových žiadateľov nebudú musieť na matrike sklamať. Poslanci odobrili sumu – 150 eur, ktorú si za výnimočné sobášne miesto budú musieť priplatiť. Nateraz sa zrejme nová možnosť bude týkať skôr historických hradných priestorov. Svadobná romantika narobí ale zrejme viac problémov múzejníkom. „Treba podotknúť, že to nie je plošné, keďže na hrade Ľubovňa zatiaľ nemáme vyčlenenú miestnosť, kde by sa civilné sobáše realizovali,“ vyjadril sa k téme Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea. Ako podotkol, požiadavka párov sa často sústreďuje na nádvoria hradu, sobášiť sa chcú pred hradnou kaplnkou.

Múzejníci ani doteraz nezatvárali historické skvosty pred mladomanželmi. Už dlhodobo sa mohli fotiť v expozíciách hradu a skanzenu za poplatok 20 eur. A doteraz to využilo až 352 manželských párov.

Múzejníci ale rovnako nechcú sklamať snúbencov a chcú skúsiť realizovať v spolupráci s mestom novinku. Aj keď historické skvosty pred svadobčanmi neskrývali ani doteraz. A to v prípade cirkevných obradov. Mnohí si už povedali svoje áno v drevenom kostolíku v skanzene, v ktorom sa na základe dohody s gréckokatolíckou farnosťou spred niekoľkých rokov realizujú za poplatok 100 eur cirkevné sobáše. Ani civilný sobáš v  hradných priestoroch už ale nebude nemožný, no nebude ani

lacnou záležitosťou. Okrem príplatku (150 eur) tu treba prirátať 66 eur ako bežný správny poplatok za vedenie sobáša plus svoje náklady si vyčísli aj prevádzkovateľ miesta, kde sa sobášne miesto, ktoré musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti (štátny znak a pod.), musí pripraviť. No a stále treba myslieť na to, že hrad je pôvodne strážna pevnosť a dostup pre mnohých luxusne odetých a obutých svadobných hostí je náročný. „Vyskúšať to ale ideme, uvidíme, ako sa to osvedčí,“ dodal riadi-

teľ múzea. Tr e b a a l e dodať, že totálny úlet si pár tiež nemôže vymyslieť. Občas sa totiž objaví aj požiadavka - sobáš na zelenej lúke. „Matričný úrad musí považovať snúbencami vybraté miesto za vhodné na Výnimku tvoria iba prípa- sa môže sobáš uskutočniť aj nauzavretie manželstva,“ vysvet- dy, kde ide o ohrozenie živo- príklad v nemocnici. lil M. Zamkovský. ta jedného z partnerov a vtedy Text (hm), foto (eh, M.V.)

Basa je pochovaná, nastalo pôstne obdobie

mládežnícky parlament a sponzori. „Je dobré, ak sa tieto tradície zachovávajú. Potešilo ma najmä to, koľko mladých ľudí sa do akcie zapojilo,“ povedala Eva Kollárová z MsÚ. Mladí sa Aj tentoraz sa o  vydarenú ocitli na smútočnej udalosti najakciu postaralo Mesto, CVČ, mä v  úlohe fašiangových ma-

9 771 338 03 4005

09

Tradícia pochovávania basy je v našom meste známa už dlhé roky. Dva dni pred popolcovou stredou sa ňou skončili veselice aj v Starej Ľubovni.

siek. „Bola by škoda, keby pochovávanie basy zaniklo, pretože je to veľmi pekná a živá akcia. Okrem spevu a tanca sme rozprúdili krv v žilách všetkým okoloidúcim,“ dodala predsedníčka mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni Zuza-

na Chabová. Tí, ktorí si nenechali ujsť pochovávanie basy pred tunajším mestským úradom, určite neoľutovali. Pripravený bol totiž bohatý program. „Pomohla nám aj dychová hudba Ľubovnianka a tanečný súbor Ľu-

bovňan. Je to pre nás podpora a ochota dokázať udržať tieto tradície,“ doplnila riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. Zábavám je teda nateraz koniec. Po veselom fašiangovom období nás čaká 40-dňový pôst. Text a foto (eh)

Plavnica stále bojuje

Mimoriadna situácia týkajúca sa núdzového zásobovania vodou v obci Plavnica pretrváva. Momentálne sa dočasné prepojenia tzv. bajpasmi, teda povrchovými hadicami v oblasti rozmrazovaného poškodeného vodovodného potrubia, nahrádzajú novým vodovodným potrubím. Je to nevyhnutné, lebo v prípade poškodenia povrchovej hadice, by sa muselo opäť pristúpiť k navážaniu vody cisternami do vodojemu. Starosta Plavnice Rastislav Grich v piatok 24. februára rokoval o havarijnom vodovodnom potrubí aj s ministrom vnútra Danielom Lipšicom. Pre obec je dôležité, aby sa jej prefinancovali náklady v rámci záchranných prác počas mimoriadnej situácie. Tá bola vyhlásená starostom obce už 8. februára. (Z.P.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Zo zasadnutia MsZ

n Plat primátora Primátor mesta Stará Ľubovňa Michal Biganič si polepší. Poslanci mu zdvihli plat o 42 percent z možných 70-tich. Od júna minulého roka poberal najnižšiu možnú plácu, ktorú mu garantuje zákon. Na necelých 1 970 eur mu poslanci znížili výplatu z pôvodných vyše 3 tisíc eur, ktoré mu schválili ešte na začiatku volebného obdobia. Takýto radikálny škrt o približne 1300 eur prišiel v júni 2011 po tom, ako prešla novelizácia zákona a otvorene sa hovorilo o nespokojnosti v komunikácii medzi poslancami a primátorom. Ako sa ukázalo na ostatnom rokovaní, zrejme sa vylepšuje. Návrh z dielne oboch poslaneckých klubov totiž tentoraz získal podporu a primátor si od marca nájde viac na výplatnej páske, a to o vyše 800 eur.

n Výherné automaty Stará Ľubovňa veľmi opatrne pristupuje k otázke – čo s výhernými automatmi v meste. Aktuálne máme 43 hracích terminálov a dva výherné prístroje. Navyše stále pribúdajú nové. Mesto Stará Ľubovňa zvažuje opatrne rušenie automatov z dôvodu vedenia súdnych sporov v iných mestách a nezanedbateľný je tu aj prínos do mestskej kasy. Automaty ročne prisypú mestu vyše 80 tisíc eur. Ak sa teda niečo s hazardom v meste urobí, tak najskôr v lete tohto roku, kedy poslanci dostanú na stôl už návrh na zrušenie výherných automatov. Ak by ho 2/3 väčšinou potvrdili, k zmenám môže dôjsť najskôr až začiatkom roku 2013.

n Bus Karpaty v spore s mestom Ročná dotácia z Mesta - 82 tisíc eur na mestskú dopravu, firme BUS KARPATY nestačí a požaduje doplatok, ktorý sa už za dva roky (2010, 2011) vyšplhal na vyše 40 tisíc eur a aj nový rok 2012 ukazuje, že budú ďalšie nedoplatky. To, že sa niečo deje, pocítili aj občania mesta, keď sa škrtli alebo obmedzili mnohé spoje na začiatku tohto roka. Nateraz ale Mesto nemieni uhradiť nedoplatky, a to vzhľadom k tomu, že firma podľa vedenia mesta neposkytla dostatočné zdôvodnenie všetkých nákladov. Keďže firma BUS KARPATY trvá na svojich pohľadávkach, je možné, že spor sa bude riešiť aj súdnou cestou. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo v utorok o tom, že vytvorená komisia bude naďalej s firmou jednať a vypísané bude aj nové výberové konanie na prevádzkovanie mestskej dopravy.

n Budú detské jasle?

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

28. február 2012 ĽN č. 8

Vysoké nároky na učiteľa

Rozhovor s riaditeľkou Alžbetou Chamillovou V najväčšej základnej škole na Komenského ulici v Starej Ľubovni je Alžbeta Chamillová nováčikom v novej pozícii - riaditeľky. Žezlo prebrala po Lýdii Hricíkovej. Položili sme jej niekoľko otázok. n V ZŠ na Komenského ulici pôsobíte už 20 rokov. Bolo vaše rozhodnutie prihlásiť sa do výberového konania možno takým prirodzeným kariérnym postupom? - Naozaj je pravdou, že v tejto škole pracujem už takmer dvadsať rokov. Najprv ako učiteľka, potom na pozícii zástupkyne riaditeľa a teraz ako riaditeľka školy. Myslím, že na každú kariérnu pozíciu je potrebné dozrieť, mať skúsenosti, rešpektovať istú postupnosť, prehodnotiť vlastný potenciál a ja som mala pocit, že teraz by mohol byť ten vhodný čas. n S akými víziami ste vstúpili do novej funkcie? Čo všetko plánujete ako riaditeľka v škole urobiť, zmeniť? - Naša škola má bohatú tradíciu, životaschopných absolventov, fundovaných odborníkov. Má však aj nedostatky, na ktorých odstránení budeme pra-

covať, o ktorých budeme diskutovať. Je krásna zvonku, vynovená, moderná. Veľmi si želám a urobím všetko pre to, aby bola nová a  krásna aj zvnútra. V tom čo ponúka, ako komunikuje, ako vzdeláva a aké má výsledky a ciele. Verím, že v spolupráci s ostatnými členmi vedenia školy, pedagógmi a zamestnancami, zriaďovateľom a ďalšími dôležitými subjektmi participujúcimi na chode školy vieme naštartovať zmeny, etablovať ZŠ na školu otvorenú vzdelaniu, experimentom, kultúre i športu. n Skúste konkrétne roztriediť, čo máte v pláne urobiť hneď a čo postupne... - Osvedčili sa nám už zmeny týkajúce sa debyrokratizácie, chceme, aby sa učitelia mohli venovať svojej ťažiskovej pedagogickej činnosti, pracujeme na informačnom systéme školy, organizujeme pre deti zaujímavé aktivity, spolupracujeme so širšou komunitou školy. Sme úspešným prijímateľom ESF projektov a práve v tomto čase budeme implementovať ďalší, z operačného programu vzdelávanie, čím výrazne zlepšíme materiálne vybavenie školy a skvalitníme výučbu žiakov, až po úplne pragma-

tické činnosti súvisiace s bežnou prevádzkou školy, ako sú opravy, renovácie. n ZŠ na Komenského ulici bola známa aj tým, že v nej pracovalo najviac učiteľov – dôchodcov? Aký máte na to názor? Zmení sa to? - Možno bolo obdobie, kedy počet dôchodcov v  našej škole bol vyšší, teraz tomu už tak nie je. Osobne si myslím, že práca pedagóga je veľmi vyčerpávajúca, spoločensky podmienená a klientov máme náročných. Učiteľ okrem vzdelávania často supluje funkciu rodiny, nahrádza priateľa, dôverníka. A to sú vysoké požiadavky na výkon. Preto si myslím, že každý učiteľ prirodzene cíti, kedy ho už táto práca zaťažuje a kvalitatívne sa mení. Vtedy je asi ten správny čas odísť, odovzdať skúsenosti mladším, pomôcť, poradiť. n Pri zlučovaní škôl sa pred niekoľkými rokmi hovorilo, že Komenského škola môže vyučovať viac ako tisíc detí. Vieme, že počty na tejto škole ale s každým rokom klesajú. Demografický vývoj, samozrejme, nemôžete ovplyvniť. Ako ale budete bojovať o priazeň rodičov, aby si vyberali vašu školu? Plánujete

zaujať aj nejakými novinkami? - Neviem, či boj je to správne slovo. My sa uchádzame o každé dieťa, ktoré by potenciálne prijalo našu ponuku. A ponuka je to, čo vieme reálne dať. Naša škola má dlhodobo dobré meno, výsledky a rodičia už majú skúsenosti, teda máme na čom stavať. Napriek tomu tento rok sme prvýkrát vyskúšali návštevy na triednych rodičovských združeniach v  mestských materských školách, kde sme pripravenou prezentáciou rodičom predstavili priestory školy, rôzne aktivity, projekty, úspechy a veľa užitočných informácií pre rodičov. Pre školský rok 2012/2013 sa k nám doteraz zapísalo 69 detí, čo je výborné. (hm)

Legendárny Krtko vychoval generácie

Kto by nepoznal legendárneho Krtka. Na slávnu rozprávku, pri ktorej vyrástli mnohé generácie, sa však ani dnes nezabudlo. V týchto dňoch dokonca krtko navštívil v rámci putovnej výstavy Ľubovniansku knižnicu.

Kedysi známe detské jasle, ktoré postupne po roku 89 zanikli, hlásia návrat. Tentoraz už - súkromné jasle, by mali podľa všetkého vzniknúť vo voľných priestoroch ZŠ Za vodou. Detské mikrojasle by mali byť určené pre deti od 1 do 3 rokov a ich počet by mal byť maximálne desať. Tento zaujímavý a odvážny zámer predniesla mestským poslancom Margita Čandová a žiadaAutorom populárnej postala mesto o odpustenie nájomného. Poslanci súhlasili, bezplatný vičky bol český výtvarník, ilunájom by tak mohli mať nové jasle na dobu jedného roka. Platiť strátor a režisér animovaných filsi však budú energie a všetky náklady spojené s rekonštrukciou. mov Zdeněk Miler. Zomrel vlani vo veku 90 rokov. Za polstoročie práce tohto významného autora vzniklo viac než 50 príbehov o Poslanci a mestská rada rozdelili na dotáciách až vyše 153 ti- postavičke, na ktorú nenašli resíc eur a vyčerpali, ba až mierne prekročili celý balík určený na cept ani za veľkou mlákou. rok 2012. Prvýkrát sa tak nebudú dotácie rozdeľovať na dve etaHrdina českého animovanépy. Druhá pravdepodobne nebude. Akurát v limite primátora na ho filmu sa dokonca minulý rok mimoriadne aktivity ostalo ešte 2600 eur. Aj tento rok sa najviac dostal aj do vesmíru. Stal sa toušlo športovcom – a to 135 tisíc eur, do kultúry išlo vyše 11 ti- tiž maskotom kozmonauta Ansíc eur. Osobitne bola tentoraz vyčlenená sociálna oblasť, ktorá drewa Feustela v rámci posledsi z dotačného balíka ukrojila 3 tisíc eur a dobrovoľní hasiči do- ného letu raketoplánu Endeastali na svoju činnosť 1500 eur. Vyhovené, aj keď zväčša nie v pl- vour. nej výške, tak bolo všetkým 35-tim žiadateľom, ktorí splnili podSlávnu postavičku poznajú mienky stanovené VZN-kom číslo 44. a obdivujú aj za hranicami náš(Rozdelenie dotácií jednotlivým žiadateľom nájdete na str. 3.) ho štátu. Momentálne je možné

n Dotácie sú rozdelené

Kto boli banderovci? (12.)

vidieť Krtka aj u nás v knižnici. „Táto výstava je organizovaná pri príležitosti 56. výročia vzniku tejto rozprávky. Keďže je významná a vyrástli na nej mnohé generácie, rozhodli sme sa ju sprístupniť najmä deťom materských a základných škôl,“ priblížila výstavu Marcela Palubová z Ľubovnianskej knižnice. Gro výstavy tvorí 40 ilustrácií Zdeňka Milera. Nechýbajú však ani ďalšie sprievodné aktivity. „Doplnkový program tvoria kvízy, premietanie rozprá-

(Pokračovanie seriálu) ty, takže bolo vidno ako vo dne, a ako uvádza Burlak vo svojej Ďalší postup Burlaka územím Slovenska po prekročení slo- výpovedi, nemohli zdvihnúť ani hlavu. Do boja proti Burlakovej vensko-poľskej hranice v roku 1947 (na základe jeho výpovede) skupine československé vojsko nasadilo aj tank, proti ktorému sa jeho skupina nemohla brániť, preto Burlak nariadil ústup. Pri Z priestoru západne od hájovne, z lesa pri potoku Kur, vy- útoku bol ranený Kučeravyj, ktorý so skupinou neustúpil, ale sa razili asi o 22. hodine. Údolím potoka Kur postupovali k de- zastrelil. Zastrelený bol Snihur a ranený Hrab. Po boji zo štyroch dine. Na čele skupiny bolo družstvo Kučeravého. Ostatné tri Burlakových skupín sa zišlo iba 18 príslušníkov. Burlak im oddružstvá – Burlakove, Kurkuňove a Sahajdokove išli v zástu- poručil, aby do rána zostali na mieste a ráno aby vyslali niekoho pe. Asi kilometer od obce zistili, že aj priestor potoka je obsa- vyjednávať s vojskom a aby sa vzdali. Burlak nemal v úmysle sa dený. Preto odbočili smerom na východ a chceli prejsť popod vzdať, a preto spolu so Zenkom, Burkuňom, Dr. Skálom, Nestokótu 467. Keď sa predná hliadka Burlakovej skupiny dosta- rom, Šulíkom, Panasom a Ofeliou postupoval ďalej smerom na la na úroveň kóty, došlo k boji s československým vojskom. Jedlovinu. Pri ústupe sa Burlak stretol s Hordyjom, ktorý zvieBurlak nariadil útok a rozvinutie celej skupiny tak, že skupi- dol boj s príslušníkmi československej armády juhozápadne od na Borkuňa sa rozvinula vľavo od skupiny Kučeravyj a Saj- kóty Kopa. Cestou medzi Jedlovinou a Kopu bola Burlakova skudakova skupina vpravo. Burlakova skupina postupovala tes- pina prepadnutá československým vojskom, ktorá paľbu opätone za skupinou Kučeravyj. Pri útoku skupina Kučeravyj pre- vala a ustúpila južným smerom na Plešel. Po boji asi 500 metrov nikla cez vojenské postavenie československého vojska a do- východne od Plešela odpočívali a potom pokračovali po hrebeni stala sa na druhú stranu Váhu. Ďalšie tri skupiny už nemohli k hájovni asi 700 m severovýchodne od osady Jánošíkovo. V hápostupovať, lebo boli ostreľované zo všetkých strán. jovni neboli. Burlak odtiaľ vyslal na okraj osady hliadku piatich mužov – Burkuňa, Zenka, Šulíka, Nestora a Hordyja so svojou fotografiou a podpísaným vyhlásením v ukrajinskom jazyku, v n NEUSTÚPIL, ZASTRELIL SA Československým vojskom boli vystreľované svetelné rake- ktorom vyzval svojich príslušníkov, aby sa vzdali. 3. septembra

vok a rôzne súťaže. Deti sa dozvedia aj zaujímavé informácie o ilustrátorovi a rozprávke,“ dodala M. Palubová. Putovná výstava, vytvorená v spolupráci s  Českým

centrom na Slovenku, Českým spolkom v Košiciach a v Starej Ľubovni, je určená okrem materských a základných škôl aj širokej verejnosti. V priestoroch Ľubovnianskej knižnice bude sprístupnená do 2. marca. Text a foto (eh)

„Chaj b k o l i n a y krovi po , aby viľna Ukrajin a!“ (Nech by bolo krv kolená, l en aby bo i po la s bodná U krajina!) lo-

1947 v osade Jánošíkovo medzi 22.00 a 23.00 hodinou sa Burlak vzdal československej armáde. Burlak vo svojej výpovedi uvádza, že na územie Slovenska prišli len preto, aby tadiaľ prešli do americkej zóny v Rakúsku.

n Organizačná štruktúra sotne BURLAK Sotňa (rota) Burlak pred príchodom na územie Československa dňa 22. júna 1947, ktorej veliteľom bol Vladimír Sčihelský (Volodimir Szczihelsky) sa skladala zo štábu, poľného žandárstva, dvoch čiat a 6 družstiev. Pri zajatí skupiny 3. septembra 1947 bola organizačná štruktúra sotne Burlak takáto: veliteľ sotne (roty) - Vladimír Sčihelský, štáb sotne (lekár, sanitár, proviantný, Ofelia, Zenko a 3 spojky), poľné žandárstvo (veliteľ + 6 členov) a dve čaty (každá pozostávala z troch družstiev). (Pokračovanie o týždeň) Michal Murcko


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

28. február 2012 ĽN č. 8

Škola pripravuje aj na život

Sepeho kresby

strana

3

Mladí sa môžu priučiť foteniu i výrobe keramiky V dnešnej dobe je už bežné, že aj ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím majú záujem vzdelávať sa. Po absolvovaní základnej školy sa hlásia na štúdium v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Aj v Starej Ľubovni je pritom takáto možnosť. Niektorí však o nej ešte nevedia.

Všimli sme si

Ohybné zábradlie?! Tí, ktorí dennodenne prechádzajú po hlavnom chodníku z autobusovej či vlakovej stanice do centra, alebo naopak, si možno všimli „malú“ anomáliu po pravej strane oproti najväčšiemu nákupnému centru v meste. Krivé, nahnuté zábradlie doslova bije do očí a kazí dojem okoloidúcich. Malo by totiž slúžiť ľuďom, aby sa neskotúľali dole svahom. Nevieme však, či to spĺňa daný účel!

Hypoteticky sme sa pokúsili vypátrať príčinu vzniku tejto rarity. Určite nebolo jednoduché zdemolovať pevný kov. Jedine, že by to bol nejaký silný „svalnáč z fitka“ alebo „šikovný“ šofér? Viac možností nám akosi nenapadá. V každom prípade si na tomto úseku treba dať pozor, aby sa nestal úraz. Hlavne v  zime na zľadovatenom chodníku. Text a foto (eh)

Takúto šancu pritom poskytuje Spojená škola internátna na Levočskej ulici. „Vzdelávacie programy odborného učilišťa poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností. V tomto školskom roku sa zvýšil počet učebných odborov a žiaci sa majú možnosť vzdelávať v  novom učebnom odbore fotograf. Pre tých, ktorých zaujíma práca s hlinou, plánujeme od 1. septembra

otvoriť učebný odbor keramikár,“ povedala k možnostiam Ľudmila Barlíková, výchovná poradkyňa. Tým najdôležitejším je, že praktická škola pripravuje žiakov na život v rodine - na samoobsluhu a práce v  domácnosti. Zručnejší sa zacvičujú v prácach voliteľného predmetu tak, aby mohli vy-

konávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. „Aby učivo zvládli, venuje sa im tím erudovaných špeciálnych pedagógov. Majú k dispozícii nové učebné materiály – učebné texty, metodické príručky na odborný výcvik a  interaktívne učebné materiály. Vo vyučovaní je používaná najmodernejšia di-

daktická pomôcka – interaktívna tabuľa, ktorá zvyšuje názornosť výkladu. Pre žiakov je výklad zaujímavejší, rýchlejšie pochopia učivo,“ doplnila výchovná poradkyňa školy. Je teda dôležité, aby sa hendikepovaní neuzatvárali vo svojich domovoch a ich rodiny sa nemorili myšlienkou, že sú nepotrební a nič nedokážu. Škola rada privíta každého, kto pre svoj handicap neštudoval vôbec alebo má ukončené iba základné vzdelanie. Stačí podať prihlášku na štúdium do Spojenej školy internátnej, Levočská 22, Stará Ľubovňa, a to do 10. apríla t. r. riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevujú alebo odovzdať priamo na našu školu do 20. apríla. Viac informácií rada poskytne výchovná poradkyňa E. Barlíková, osobne alebo na tel. číslo 052/418 09 12.

Dotácie na rok 2012 v tabuľkách

Fejtón

Ťapákovci

Ako to je v skutočnosti??? Demonštrantov gorilích káuz ubudlo, snehu po malej redukcii pribudlo, ale nie v takej miere ako bilboardov, na ktorých nám sľubujú 100-eurové navýšenie dôchodkov či iné bezduché sľuby, ktoré sa opakovali vždy so železnou pravidelnosťou každé štyri roky, ale trendy idú dopredu. A lenivosti v našom štáte pribúda. Dovoľte, aby som vás oboznámil s kolobehom lenivosti v našom štáte. Pozorne čítajte! Niekto je lenivý čakať štyri roky, a tak zvrhne vládu a vyhlási predčasné voľby, potom je však niekto iný v obleku lenivý, ja ich poznám asi 150, povedať občanovi pravdu. Ale občan sa nedá a odvďačí sa lenivosťou takých ozrutných rozmerov, že nejde voliť. Preto sú tam vždy tí istí lenivci, ktorí majú verných krúžkovačov, žijúcich podľa starého známeho - komu sa nelení, tomu sa zelení. Každopádne, nie je nič krajšie, ako s chuťou sa zasmiať nad argumentáciou týchto ľudoopov, ktorí sa navzdory veľkého tlaku verejnosti odhodlali povedať - jediným riešením je - voliť nás! (M.J.)

Hovorilo sa o mons. Viktorovi Trstenskom

V piatok 17. februára 2012 sa na Inštitúte Viktora Trstenského v Starej Ľubovni uskutočnila vedecká medzinárodná konferencia s názvom Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského.

Na konferenciu, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Mesta Stará Ľubovňa, prijali pozvanie predstavitelia

mesta Stará Ľubovňa, poslanci NR SR, ako aj zástupcovia akademickej obce, cirkevných, kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych zariadení z mesta Stará Ľubovňa i okolia. Program konferencie začal v Kostole sv. Petra a Pavla slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný spišský biskup Andrej Imrich spolu s viacerými kňazmi. Program ďalej pokračoval v Dome kultúry. Účastníci konferencie zo Slovenska, Poľska, Maďar-

ska a Čiech vo svojich odborných prednáškach priblížili filozofické, duchovné, sociálno-právne, etické a zdravotné aspekty teórie a praxe sociálnej práce v súčasnosti v multikulturálnom prostredí v odkaze Viktora Trstenského. Študenti, ktorí študujú na Inštitúte v Starej Ľubovni, spolu s početným zastúpením obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, kde Viktor Trstenský pôsobil, sa ukázali nielen ako ochotní poslucháči, ale aj ako zdatní partne-

ri pre dialóg v diskusii k predneseným témam. Ostáva veriť, že odkaz Mons. Viktora Trstenského bude nielen inšpiráciou a povzbudením pre pracovníkov a študentov Inštitútu, ktorý nesie jeho meno, ale aj dobrou platformou pre podobné podujatia, ktoré prispejú k pozdvihnutiu vzdelanostnej úrovne a národného povedomia obyvateľov mesta i celého regiónu Stará Ľubovňa. Mária Nagranová


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

28. február 2012 ĽN č. 8

Na veselom karnevale v škôlke Za vodou

Mesiac február sa aj v MŠ Za vodou niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií. Ukončením tohto obdobia bol veselý karneval, na ktorom šantili lienky, šašovia, mačičky, zajačiky, motýle,... MŠ sa premenila na rozprávkovú krajinu, kde nebolo ani učiteliek, ani detí, len samé rozprávkové a  čarovné bytosti. Deti mali veľkú radosť z pekných masiek - škrabošiek, ktoré si zhotovili pod vedením svojich učiteliek. Mnohé sa však pýšili maskami, ktoré si priniesli z domu, na ktorých usilovne pracovali so svojimi rodičmi. Detská radosť bola veľká, v očkách im svietili plamienky radosti, šťastia a  lásky. Na záver sme si zatancovali cukríkový tanec. I. Furtkevičová

REKLAMA / PUBLICISTIKA

Úspech jazykárov V Prešove sa 17. februára na SOŠ obchodu a  služieb konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Staroľubovnianske Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni reprezentovali traja študenti, víťazi oblastného kola, ktoré sa konalo v Bardejove. Najväčší úspech dosiahla študentka septimy Monika Bolešová, ktorá sa vo svojej kategórii umiestni-

la na 1. mieste, a tak postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy. Úspešné 3. miesto obsadil žiak sekundy Ľubomír Lang. Je to obrovský úspech, ktorý dokázal kvality tunajšieho gymnázia, ktoré predčilo aj bilingválne gymnázium. Ostáva veriť, že Monike sa bude dariť aj v Bratislave. Držíme palce! Monika Podhorská


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Kajínek

20:15

Akčný / Thriller / Krimi / Dráma Česko, 2010, 107 min

SOBOTA 3.3.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 2.3.

strana

28. február 2012 ĽN č. 8

5

28.2. - 5.3. 2012 Útek do Mexika

20:20

Akčný / Krimi / Dráma / Thriller USA / Japonsko, 1994, 109 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 28.2.2012

06:00 Udalosti ČT 06:40 Správy STV „N“ 07:25 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Postav dom, zasaď strom 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Maigret 11:10 Sila lásky IV. 16/203 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Chodili sme spolu 14:30 Divoký anjel 117 15:15 Dve tváre Anny 37/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 106 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Kto hovorí pravdu? 21:00 Zoči - voči 21:50 Dr.House VI.: Nevychovanec 22:35 Nočné správy 22:45 Počasie

22:48 Góly - body - sekundy 22:55 Maigret 00:25 Dve tváre Anny 37/60 01:15 O 5 minút 12 02:20 Slovensko v obrazoch 02:40 Svet v obrazoch 03:05 Sila lásky IV. 16/203 03:55 Sila lásky V. 106

06:50 Profesionál 07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Vynálezy hodinára Aurela 09:00 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Národnostný magazín mix: Český 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus - práca 11:45 Cena prírody III.: 21 gigatonová bomba 12:05 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:55 Športové ozveny 13:30 Televízia po slovensky 14:40 Pustý dvor 15:55 Ukrajinský magazín 16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba

17:30 Regionálny denník 18:00 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Čečenský extrémizmus 21/26 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 18:40 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Ján Gbúr 20:00 Dokumentárny klub: Tekuté zlato 21:05 Potulky po Taiwane - ostrov voňajúci exotikou 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Polícia 22:10 Večer na tému 23:45 Autosalón 00:05 6 miliárd názorov 00:10 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N“

13:25 Las Vegas: Kasíno I. 23/23 14:20 Monk VIII. 14/16 15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 V dobrom aj v zlom III. 8/18 15:35 Krok za krokom I. 12/22 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IV. 5/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Ordinácia v ružovej záhrade 21:15 Posadnutá učiteľom 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Svadba naslepo 01:10 NCIS IV. 5/24 01:55 Las Vegas: Kasíno I. 23/23 02:35 Monk VIII. 14/16 03:15 Komisár Rex II. 6/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky - Druhý dych 09:30 Krok za krokom I. 11/22 09:50 Komisár Rex II. 6/15 10:50 Keď manželia podvádzajú 12:35 Nezvestní I. 9/18 13:20 Rýchle Televízne noviny

05:25 Hawaii 5.0 24/24 06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Svokrin jazyk 08:25 Súdna sieň: Vráť sa do decáku

09:25 Panelák IX.: In flagranti 33 10:30 Náš nový dom I. 2 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka New York 13:50 Klamári II. 12 14:50 C.S.I.: Kriminálka New York 15:50 Profesionáli: Silvester 18/18 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Detektívka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Panelák IX.: Duško má problém 34 21:29 HOTEL PARADISE 21:30 Kosti V. 21 22:30 Nevinní: Stratiť všetko 31 23:30 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 1/23 00:30 Špeciálne komando II. 16,17 01:55 Numb3rs III. 6 02:40 Nezvestní IV. 14/14 03:20 District 78 04:00 Špeciálne komando II. 16,17

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Closer II: Ve službách krále 1/2 14

08:05 M*A*S*H 74 08:55 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda V: Odplata 10:50 Policejní divize III: Vražda. com 4 11:50 Knight Rider II: Slabý článek 5 12:50 Closer II: Ve službách krále 2/2 15 13:50 Alf II: Soutěž krásy 7 14:25 Siska I: Pět, nejvýš šest sekund 8 15:40 Big Ben III: Smrt na Hahnenkammu 1 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:20 Sběratelé kostí V: Smrt včelí královny 17 23:20 Myšlenky zločince VI: 12 hodin 2 00:15 Nedokonalé zločiny I: Chybějící důkaz 10 01:25 Volejte Věštce 03:15 Nedokonalé zločiny I: Chybějící důkaz 10 04:10 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

problém 34 10:30 Náš nový dom I. 3 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti V. 21 14:00 Klamári II. 13 15:00 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 23/23 16:00 Profesionáli II.: Rabín 1/17 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Nepomohol ani farár 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Panelák IX.: Vchodové dvere 35 21:29 HOTEL PARADISE 21:30 Kosti V. 22/22 22:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 18,19 00:25 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. 13,14 01:50 Numb3rs III. 7 02:30 Damages - V ohrození života III. 1/13 03:20 District 79 04:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. 13 04:45 Myška v prérii 2,3

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Closer II: Ve službách krále 2/2 15 08:05 M*A*S*H 75 08:55 Prostřeno! 09:45 Diagnóza vražda V: Nácvik na smrt 15 10:45 Policejní divize III 11:45 Knight Rider II 12:45 Closer III: Kazisvět 1 13:50 Alf II: Kosmická škytavka 8 14:25 Siska I: Smrt na kauci 9 15:40 Big Ben III: Hon 2 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Starý lásky nerezaví 101 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití III: Málem slavný 7 23:25 Zákon a pořádek: Los Angeles: Zuma kaňon 14 00:20 Nedokonalé zločiny I: Odplata 11 01:30 Volejte Věštce 03:15 Nedokonalé zločiny I: Odplata 11

06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Cukrík 08:25 Súdna sieň: „Starý ďábel“ 09:25 Panelák IX.: Vchodové dvere 10:30 Dom snov I. 1/14 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti V. 22/22 14:00 Klamári II. 14 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 18 16:00 Profesionáli II.: Reklama 2 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Choď do riti! 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Panelák IX.: Patrikove starosti 36 21:29 HOTEL PARADISE 21:30 Kosti VI. 1/23 22:30 Nevinní: Láska všetko mení 23:30 Lovci väzňov: . 8 00:30 Špeciálne komando II. 18,19 02:00 Numb3rs III. 8 02:45 Damages - V ohrození života III. 2 03:25 District 80 04:05 Špeciálne komando II. 19 04:50 Myška v prérii 4,5

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:45 Closer III: Kazisvět 1 08:05 M*A*S*H 76 08:55 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda V: Za hrůzného deště 16 10:50 Policejní divize III: Chabá útěcha 6 11:50 Knight Rider II: Chyťte zloděje 7 12:50 Closer III: Až za hrob 2 13:50 Alf II: Noční vlak 9 14:25 Siska I: Svůdné hedvábí 10 15:40 Big Ben III: Smrtící aféra 3 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Česká 30 21:20 Jste to, co jíte 22:25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Hranice 3 23:25 Nikdo není dokonalý 00:45 Černá vdova 02:40 Volejte Věštce 04:20 Receptář prima nápadů

STREDA 29.2.2012

06:05 Správy STV „N“ 06:55 Autosalón 07:20 Práca pre teba 07:25 Duel 08:00 5 proti 5 08:45 Maigret 10:20 Sila lásky IV. 17/203 11:10 Voľby do NR SR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Zoči - voči 14:25 Divoký anjel 118 15:15 Dve tváre Anny 38/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 107 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Rojko 21:50 Dr.House VI.: Pomôžte mi 22:35 Nočné správy 22:45 Počasie 22:50 Góly - body - sekundy 22:55 Maigret: Maigret a milov-

níčka diamantov 00:25 Dve tváre Anny 38/60 01:10 Rojko 02:55 Reportéri 03:20 Sila lásky IV. 17/203 04:10 Sila lásky V. 107

06:55 Polícia 07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Ukrajinský magazín 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus zdravie 11:40 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Čečenský extrémizmus 21/26 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Na ľudovú nôtu 13:05 Televízny klub nepočujúcich 13:30 Família: Cesty 14:05 Večer na tému: Večer na tému - Okrúhly stôl 15:45 Slovenské unikáty 2000: Tajomstvá minulosti 15:55 Maďarský magazín

16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub 17:20 Práca pre teba 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 18:40 6 miliárd názorov 18:45 Zákulisie slovenčiny 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Monika Tančáková 20:00 Keď odchádza kabaret 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Profesionál 22:15 Televízna sezóna 23:55 Umenie 2012: Hudba 00:25 Udalosti ČT 01:05 ArtSpektrum 01:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky - Druhý dych 09:30 Krok za krokom I. 12/22 09:50 Komisár Rex II. 7/15 10:45 Sladké lži 12:30 Nezvestní I. 10/18 13:20 Rýchle Televízne noviny 13:25 Las Vegas: Kasíno II. 1/24 14:20 Monk VIII. 15/16

15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 V dobrom aj v zlom III. 9/18 15:35 Krok za krokom I. 13/22 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IV. 6/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Ordinácia v ružovej záhrade 21:15 Svadobná noc v Las Vegas (HD) 23:15 Voľby 2012 - SÚBOJ 23:55 Zámena manželiek 00:50 Svadobná noc v Las Vegas 02:25 Las Vegas: Kasíno II. 1/24 03:05 Monk VIII. 15/16 03:45 Komisár Rex II. 7/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:25 Nezvestní IV. 1/14 06:05 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:35 Súdna sieň: Čie je to dedičstvo? 08:25 Súdna sieň: Andrejka 09:25 Panelák IX.: Duško má

ŠTVRTOK 1.3.2012

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Správy STV „N“ 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 Práca pre teba 07:25 Duel 07:55 5 proti 5 08:40 Maigret: Môj priateľ Maigret 10:20 Sila lásky IV. 18/203 11:10 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Kto hovorí pravdu? 14:25 Divoký anjel 119 15:15 Dve tváre Anny 39/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 108 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 5 proti 5 špeciál 21:00 Dr.House VII.: Čo teraz? 1/23 21:40 Obvinení: Willyho príbeh

22:40 Nočné správy 22:50 Počasie 22:55 Góly - body - sekundy 23:05 Trestný prápor 8/11 23:55 Maigret: Môj priateľ Maigret 01:25 Dve tváre Anny 39/60 02:10 Trestný prápor 8/11 03:05 Nočné správy 03:15 Góly - body - sekundy 03:20 Sila lásky IV. 18/203 04:10 Sila lásky V. 108

07:00 Profesionál 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Maďarský magazín 10:50 Fokus - peniaze 11:30 Ľudovít Fulla 11:50 Živá panoráma 12:20 ArtSpektrum 12:25 Zahrajte mi takúto 13:10 Žijú medzi nami - nevidiaci a slabozrakí v Košiciach 13:40 Občan za dverami 14:10 Polícia 14:25 Profesionál

14:35 Orientácie 15:05 Tichý potok 15:40 Halali 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Práca pre teba 17:00 Slováci vo svete: Nemecko 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 18:35 6 miliárd názorov 18:40 Deti o deťoch: O Maroškovi, ktorý tvrdí, že nemá strach 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Eva Turáková 20:00 Od prisťahovalca po milionára: John Jacob Astor - Najbohatší muž Ameriky 4/5 20:55 Ako som mal začať 3. svetovú vojnu 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:05 Večer pod lampou 00:05 Udalosti ČT 00:45 Správy STV „N“ 01:25 ArtSpektrum 01:32 Záver vysielania

09:30 Krok za krokom I. 13/22 09:50 Komisár Rex II. 8/15 10:45 Vysnívaný sused 12:30 Nezvestní I. 11/18 13:20 Rýchle Televízne noviny 13:25 Las Vegas: Kasíno II. 2/24 14:20 Monk VIII. 16/16 15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 V dobrom aj v zlom III. 10/18 15:35 Krok za krokom I. 14/22 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IV. 7/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 21:15 Nepovedz ani slovo 23:30 Voľby 2012 - SÚBOJ 00:15 Smrtiace čeľuste 01:50 Rieka smrti 03:30 Komisár Rex II. 8/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:35 Bez servítky - Druhý dych

05:25 Nezvestní IV. 2 06:05 NOVINY TV JOJ


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

28. február 2012 ĽN č. 8 PIATOK 2.3.2012

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Správy STV „N“ 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 Práca pre teba 07:25 Duel 07:55 5 proti 5 08:40 Maigret: Maigret a otvorené okno 10:20 Sila lásky IV. 19/203 11:10 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:45 Nebíčko v papuľke 14:20 Divoký anjel 120 15:10 Dve tváre Anny 40/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:29 Práca pre teba - žrebovanie 16:30 Sila lásky V. 109 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Autoškola národa 22:05 Nočné správy 22:15 Počasie

22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Velké alibi 23:55 Maigret: Maigret a otvorené okno 01:35 Dve tváre Anny 40/60 02:20 Velké alibi 03:50 Sila lásky IV. 19/203 04:40 Sila lásky V. 109

07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Rómsky magazín 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus právo 11:40 Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Tak nekonečne krásna 13:20 Senior klub 13:50 Profily: Majstri scén 14:30 Medicína: Jedny zuby na celý život? 15:45 Košice INTERFACE 2013 - Európske hlavné mesto kultúry

15:55 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Potulky po Taiwane - ostrov voňajúci exotikou 17:15 Práca pre teba 17:25 Práca pre teba - žrebovanie 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 9/14 18:35 6 miliárd názorov 18:40 Encyklopédia slov.obcí: Smolník 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Gizela Lipovská 20:00 Zamrznutá planéta 20:55 Família: Nechcem nič, len aby si žila ! 21:30 Komentáre 21:55 České milovanie: O láske na štyroch kolesách 22:25 Kino na Dvojke: Anna a vlci 00:00 BJD - zostrihy: BJD Raul Midón Trio (USA) 01:00 Udalosti ČT 01:45 Správy STV „N“ 02:25 ArtSpektrum 02:32 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky - Druhý dych 09:10 Komisár Rex II. 9/15 10:05 Náhradná matka 11:40 Dieťa Medúzy 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 V dobrom aj v zlom III. 11/18 15:35 Krok za krokom I. 15/22 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IV. 8/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 AKČNÝ PIATOK: Kajínek 22:35 AKČNÝ PIATOK: Cesta smrti 00:20 Ťažké prachy 02:00 Kajínek 04:10 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 Nezvestní IV. 3 06:10 KRIMI

06:35 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:35 Súdna sieň: Pubertiačka 08:25 Súdna sieň: Cudzinec 09:25 Panelák IX.: Patrikove starosti 36 10:30 Dom snov I. 2 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti VI. 1/23 14:00 Klamári II. 15 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 19 16:00 Profesionáli II.: Supermegaextrapoliš 3 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zápisky nástojčivého milenca 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Extrémne rodiny 21:29 HOTEL PARADISE 21:30 Geissenovci II. 1/12 22:30 Stratený poklad Aztékov 00:25 Únos 02:00 Extrémne rodiny 02:45 Numb3rs III. 9

03:25 Damages - V ohrození života III. 3 04:05 District 81 04:50 Nezvestní IV. 4

23:20 Nezvratný osud 4 (HD) 00:50 Cesta smrti 02:20 Nie sme žiadni anjeli 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

01:10 Mexičan 03:10 L.A.- Okrsok 187 04:30 Tajomný ostrov

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Closer III: Až za hrob 2 08:05 M*A*S*H 77 08:55 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda V: Zvýšená porodnost 17 10:50 Policejní divize III: Cizinci ve vlaku 7 11:50 Knight Rider II: Krádež na zakázku 8 12:50 Closer III: Rakev pro dva 3 13:50 Alf II: Špetka romantiky 10 14:25 Siska I: Nad propastí 11 15:40 Big Ben III: Ideální svět 4 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Julie Lescautová VIII 1 22:10 Show Jana Krause 23:10 Král zabijáků 01:15 Vetřelec 03:25 Volejte Věštce

SOBOTA 3.3.2012

05:30 Slovensko v obrazoch 05:50 Udalosti ČT 06:35 Správy STV „N“ 07:15 Góly - body - sekundy 07:25 Včielka Maja: Maja a dažďovka Maxo 07:50 Alica v krajine zázrakov: Obrovské šteňa 7/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Superchyty 09:15 Hádaj, kto nás pozval 09:40 Husiarka a kráľ 10:40 5 proti 5 špeciál 11:30 Autoškola národa 13:10 Autosalón 13:40 On Air 14:05 Trh márnosti 1/6 15:00 Trh márnosti 2/6 16:00 Anjel spravodlivosti 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Pošta pre teba 21:15 Skutočný príbeh: Stopy môjho syna 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 Liečiace ruky 00:45 Anjel spravodlivosti 02:05 Skutočný príbeh: Stopy môjho syna 03:50 Liečiace ruky

07:25 Komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:00 Extr@français 8/13 09:30 Zamrznutá planéta 10:15 Japonská mozaika IV 10:35 Cesty 11:00 Jazda kráľov 11:35 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Vyhnala ich voda 12:05 5 minút po dvanástej: Traste sa - mám vodičák! 13:00 Hájnikova žena 14:35 Senior klub

15:00 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:00 Test magazín 16:10 Raz,dva,tri 17:30 Život v pohybe: Kolektívne športy 18:00 Na ceste: Na ceste po Mali 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 10/14 18:40 Táraninky: Roboti 18:45 Varím, varíš, varíme a pečieme: Snehové tyčinky s kakaovým krémom 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Tomáš Leňo 20:00 Megastavby IV.: Nebeský chodník nad Veľkým kaňonom 20:55 Anjeli strážni: Petra Jandu 21:25 Retro noviny 21:40 Československý filmový týždenník 21:55 Alica v mestách 23:45 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“

01:09 Záver vysielania

05:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana IV. 3/13 05:20 Duck Dodgers II. 5/26 05:40 Scooby Doo I. 7/24 06:05 Flintstonovci v akcii 7/54 06:30 Čarodejnice III. 13/22 07:20 Kozí príbeh - Povesti starej Prahy 08:45 Priatelia II. 15/24 09:15 Dva a pol chlapa VIII. 15/16 09:40 Beethoven: Veľký trhák 11:35 Hlas Česko Slovenska 13:30 Muži v čiernom 15:20 Asterix a Obelix: Misia Kleopatra 17:30 Rýchle Televízne noviny 17:35 Partička 18:15 Rýchle Televízne noviny 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Harry Potter a Polovičný princ (HD)

05:30 NOVINY TV JOJ 05:55 Timon a Pumbaa II. 06:15 Myška v prérii 06:35 Myška v prérii 07:00 Hero Factory 07:25 Beyblade Metal Fusion 07:50 Rozprávková jazda 08:20 Profesionáli II. 09:10 Ano, šéfe! 10:25 Únos 12:25 Návrat z doby ľadovej 14:25 Mexičan 17:00 Extrémne rodiny 18:00 Geissenovci II. 1/12 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Útek do Mexika 23:00 Rýchly a zbesilý

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Hero Factory: My stavíme hrdiny: Útěk z vězení 2/2 9 07:45 Mickeyho klubík III: Donald džinem 29 08:15 M*A*S*H 77 08:45 Autosalon 10:05 Aréna národů 11:10 Česká 30 12:25 Dobrý synek 14:15 Sám doma 16:25 Columbo: Případ vysokého 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Aréna národů 21:10 Hellboy 2: Zlatá armáda 23:35 Zastav a nepřežiješ 01:20 Myšlenky zločince II 18 02:10 Volejte Věštce

NEDEĽA 4.3.2012

05:15 Trh márnosti 1/6 06:05 Trh márnosti 2/6 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Včielka Maja: Maja a žaba 07:35 Alica v krajine zázrakov: V lese zabudnutia 8/26 08:00 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 Spadla z oblakov: Operácia púpava 9/13 09:35 Spadla z oblakov: Výlet raketou 10/13 10:00 Čarovné miesta Zeme: Madagaskar 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot: Vražda v Orient exprese 14:40 Film pre pamätníkov - režisér Martin Frič: „Cesta do hlubin študákovy duše“ 16:10 Na ceste: Na ceste po Mali 16:45 Pošta pre teba 17:50 Štýlovo 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV

19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Tanec s vlkmi 23:05 Góly - body - sekundy 23:15 Odpískané 23:55 Agatha Christie : Poirot: Vražda v Orient exprese 01:25 Tanec s vlkmi

07:15 Halali 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:35 Kapura 09:20 Farmárska revue 09:35 Test magazín 09:45 Život v pohybe: Kolektívne športy 10:15 Encyklopédia slov.obcí: Smolník 10:30 Archijerejská sv.liturgia pri príležitosti 15.výročia Košického exarchátu 12:30 Bože môj, prečo si ma opustil? 12:45 Slovenské unikáty 1999: Drevený klenot 12:55 Vtáčia princezná

14:00 On Air 14:30 Megastavby IV.: Nebeský chodník nad Veľkým kaňonom 15:20 Slovo 15:25 Orientácie 16:00 Família: Nechcem nič, len aby si žila ! 16:25 Anjeli strážni: Petra Jandu 16:55 Televízia po slovensky: 1980-1984 18:00 Hľadanie stratených svetov: Stratený hrob kráľovnej Žofie 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Buvirozprávky 11/14 18:35 Táraninky: Sladkosti 18:45 Čarovný svet animovaného filmu: Dvaja majstri 19:00 Správy STV „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 20:00 Radio _Head Awards 2011 22:00 Umenie 2012: Divadlo a tanec 22:35 Môj príbeh: Závislý od pornografie 22:45 Canto Hondo

23:40 Slovo 23:45 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“ 01:09 Záver vysielania

05:45 Dobrodružstvá Jackieho Chana IV. 4/13 06:05 Duck Dodgers II. 6/26 06:25 Scooby Doo I. 8/24 06:55 Flintstonovci v akcii 8/54 07:15 Harry Potter a Polovičný princ (HD) 10:00 Hellcats: Superkočky v akcii 1-2/22 11:45 Upírske denníky II. 15/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Inštinkt lovca 16:20 Rýchle Televízne noviny 16:25 Tanec je môj život 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Hlas Česko Slovenska 21:50 FARMA - ZAČÍNAME!

22:30 V maske Fantóma 01:55 Umlčaní 03:15 Boj o holý život

05:55 Zdanlivo mŕtva 07:20 Simpsonovci XVII. 08:40 Rýchly a zbesilý 10:35 Stratené duše III. 10,11 12:30 Útek do Mexika 15:10 Stratený poklad Aztékov 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:19 HOTEL PARADISE 20:20 Kameňák 2 22:29 HOTEL PARADISE 22:30 Vtákomlátič 00:25 Z pekla 02:35 Strata pamäti 04:00 Vtákomlátič

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Ninjago 1

07:45 Mickeyho klubík III: Mickeyho jarní překvapení 30 08:15 Tajemství 2. světové války: Útěk z Koldycu 25 09:25 Prima SVĚT 09:55 Vraždy v Kitzbühelu I: Melodie smrti 3 11:00 Partie 11:50 M*A*S*H 78 12:25 Receptář prima nápadů 13:40 Jestřábí žena 16:05 Vraždy v Midsomeru XII: Náměsíčná 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Zázraky života II: Překvapení 3 21:10 Rachot v Bronxu 23:05 Denní světlo 01:15 Myšlenky zločince II 19 02:10 Volejte Věštce 03:55 Tajemství 2. světové války: Útěk z Koldycu 25 04:50 Vraždy v Kitzbühelu I: Melodie smrti 3

PONDELOK 5.3.2012

07:20 Duel 07:55 5 proti 5 08:40 Maigret 10:20 Sila lásky IV. 20/203 11:10 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Tajomstvo mojej kuchyne 14:25 Divoký anjel 121 15:15 Dve tváre Anny 41/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 110 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Momentky 21:40 Reportéri 22:05 Nočné správy 22:15 Počasie

22:20 Góly - body - sekundy 22:30 Komisár Manara 23:20 Maigret

07:35 Extr@français 8/13 08:00 Živá panoráma 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:25 Tvárou v tvár 10:55 Národnostné správy 11:00 Fokus - rodina 11:40 Hľadanie stratených svetov 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Bavme sa so Stupavankou 13:20 Autosalón 13:50 Odpískané 14:30 Športové ozveny 15:00 Magazín NHL 15:30 Magazín Ligy majstrov 15:55 Národnostný dokument 16:30 Fokus práca 16:55 Spektrum vedy 17:20 Práca pre teba 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:25 6 miliárd názorov

18:30 Večerníček: Buvirozprávky 18:40 Človek uprostred 1995 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Medicína 21:00 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Útočisko 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Test magazín 22:10 Lurdy 23:50 On Air 00:10 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N“ 01:30 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Krok za krokom I. 15/22 09:55 Komisár Rex II. 10/15 10:50 Oklamaná dôvera 12:30 Rýchle Televízne noviny 12:35 FBI 14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 FARMA - ZAČÍNAME 15:00 Krok za krokom I. 16/22

15:30 Dva a pol chlapa I. 1/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 9/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA - DEŇ PRVÝ 21:15 Zámena manželiek - NOVÉ ČASTI 22:20 Partička 23:05 Voľby 2012 - SÚBOJ 23:45 Pravidlá boja 01:40 Waynov svet

05:25 Nezvestní IV. 5 06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:30 Súdna sieň: V mene dievčat 08:25 Súdna sieň 09:25 Panelák IX.: Patrikove starosti 36

10:25 Dom snov I. 3 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Sebaobrana 15:00 Extrémne rodiny 16:00 Profesionáli II.: Raper 4 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Sex v meste 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Sklenené peklo 21:30 HOTEL PARADISE 23:00 Californication III. 1/25 23:35 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. - NOVÁ SÉRIA 00:40 Dokonalý úkryt 02:20 Numb3rs III. 10 03:05 Damages - V ohrození života III. 4 03:40 District 82 04:25 Zločin z vášne

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Rakev pro dva 3

08:05 M*A*S*H 79 08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V: Smrtící debata 18 10:40 Policejní divize III: Cena svobody 8 11:40 Knight Rider II: Duše bez těla 9 12:40 Closer III: Ruby 4 13:40 Alf II: Kandidáti 11 14:15 Siska I: Svědek 12 15:40 Big Ben III: www.vražda.de 5 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Jízda za všechny peníze 102 21:20 Farmář hledá ženu: Dopisy 22:35 Partička 23:15 Slunečno, místy vraždy I 1 00:15 Hotel Paradise 01:25 Nedokonalé zločiny I: Tvář 12 02:20 Volejte Věštce


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INFOSERVIS / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n STAVEBNÉ PRÁCE. www.stavebnepracelubovna.wbl.sk, ) 0944 331 868. ĽN 24/2012 n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 93/2012 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 741/2010 n Daňové priznanie 2011. Účtovníctvo, DPH, mzdy. Levočská 1, St. Ľubovňa, ) 0907 281 617, 0903 617 130. ĽN 1/2012 n TV kameraman ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb a stužkových. ) 0908 547 210. ĽN 5/2012 n Foto-video-rekvalifikácie.  Obsluha stavebného stroja,  vysokozdv. vozíka, žeriava, hydr. ruky, viazač bremien. Info: DV 0905 625 775, www.favorit-vt.sk ĽN 13/2012 n PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, ZIMNÁ ZĽAVA 55 % do 16.3.2012. Možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk. ĽN 19/2012 n Pôžičky, výhodnejšie ako v banke, rýchlo a na čokoľvek. Od 350 do 100 000 €. Tel. 0915 600 221. PO - PIA 10.00 - 16.00 h. ĽN 42/2012

Vážení spoluobčania, asi každý z Vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si Vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z Vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj Vy. ĽN35/2012

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

n Žalúzie, siete, rolety, plastové okná, vstavané skrine. Prev. Nám. gen. Štefánika 7, hotel Vrchovina, prízemie. ) 0907 910 214 Č. Lompart. Ľ N 44/2012 n Overené preklady s pečiatkou z/do nemeckého a anglického jazyka. Mgr. Zuzana Bittnerová, 0908 322 662. ĽN 56/2012 n Pôžičky pre všetkých. Výhodné podmienky pre ženy opatrovateľky v Rakúsku. ) 0907 947 468. ĽN 58/2012 n Najlacnejšie daňové priznania už od 10 eur. Spracujeme jednoduché a podvojné účtovníctvo, ale aj mzdy či podnikateľský zámer k čerpaniu príspevku. Marec je za dverami – ponúkame spoľahlivosť a dostupnú kanceláriu. ) 0911 794 174. ĽN 89/2012 n VODOINŠTALAČNÉ A  KÚRENÁRSKE PRÁCE. ) 0902 350 308. ĽN 96/2012

byty n Predám 4-izbový byt v OV v pôvodnom stave. Voľný ihneď. ) 0914 243 468. ĽN 41/2012 n Predám 4 a pol izbový byt na prízemí v SĽ. Cena 57 000 € - dohoda možná. ) 0917 546 551, 238 8171. ĽN 68/2012 n Dám do prenájmu prízemný jednoizbový byt, 50 m2 v rod. dome v Jarabine. Cena dohodou. ) 4361 332. ĽN 75/2012 n Predám 3-izb.byt v OV na Mierovej ul. v SĽ. Po rekonštrukcii, vlastné kúrenie. ) 0948 308 312,0949 545 513. ĽN 76/2012

strana

28. február 2012 ĽN č. 8

n Predám 2-izbový byt po čiastočnej rekonštrukcii na Levočskej ul. 38. Cena 22 990 €. ) 0911 967 209. ĽN 79/2012 n Dám do prenájmu 2-izbový byt na sídl. Východ v SĽ. Volať po 17.00 h na tel. č. 4921 327. ĽN 88/2012 n Predám 4-izbový byt v  SĽ. Cena 42  000 € + dohoda. ) 0904 047 331. ĽN 94/2012 n Dám do prenájmu 1 ½ izbový byt na sídl. Západ v Starej Ľubovni. Voľný od ihneď. Info. na ) 0910 633 450. ĽN 98/2012 n Predám 3-izbový byt v  Údole. Cena dohodou. ) 0903 286 534. ĽN 100/2012 n Predám 3-izbový byt v OV v Podolínci na Družstevnej ul. Cena dohodou. ) 0904 113 590. ĽN 101/2012

nehnuteľnosti

Spoločenská rubrika

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

auto-moto n Predám Škodu Fabia, r.v. 2004 v dobrom stave, najazd. 117 km, centrálne zamykanie, letné a zimné gumy na diskoch. Cena dohodou. ) 0907 536 999. ĽN 78/2012

predám n Rozkladaciu pohovku s úložným priestorom a s 3 vankúšmi, rok používanú. Cena 100 €- ) 0902 266 001. ĽN 71/2012 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a  dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 82/2011

n Predám 3-mesačné šteniatka nemeckého ovčiaka, pálenej farby, odčervené a 2 krát očkované. ) 0907 102 952. ĽN 81/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Kolačkov na deň 28.3.2012. Kvalifikačné požiadavky, náležitosti podania prihlášky a ďalšie informácie k  výberovému konaniu nájdete na web-stránke www.kolackov.sk alebo osobne na Obecnom úrade v Kolačkove. Uzávierka podania prihlášok je 15. marca o 15.00 h. ĽN 90/2012

né návrhy zasielať na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad v Starej Ľubovni, Ul. obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa v zapečatenej obálke s  heslom: NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI Pre zaradenie záujemcov o odkúpenie ponúkaných nehnuteľností do súťaže je potrebné splniť podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú uverejnené na úradných tabuliach Mesta Stará Ľubovňa a internetovej

Niet smrti tam, kde bol celý život naplnený prácou, láskou a obetavosťou. 1. marca uplynie 8 rokov od smutného okamihu, keď nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec plk. František Pružinský. S láskou spomínajú manželka a deti Hlboká úcta, vďaka a láska smrťou nekončí... 3. marca uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a  starý otec Ján Haľama zo Starej Ľubovne. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Infoservis

pozvánka

n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n Hľadám šikovných ľudí na ambulantný predaj slnečných okuliarov od 1.5. do 30.8. ) 0905 908 098. ĽN 72/2012

kurzy

PSK, ĽOS a Architektonický ateliér Zerozero Prešov pozývajú na vernisáž výstavy architektúry a dizajnu POZDRAV ZO ŠKANDINÁVIE, ktorá bude od 29. februára do 31. marca v Galérii Provinčný dom.

oznam

n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 749/2011

Mesto ponúka na predaj pozemky Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa ponúka podnikateľskej verejnosti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa: a/ pozemok p.č. KN-C 3927/1, orná pôda s výmerou 1054 m2, LV č. 4434, k.ú. Stará Ľubovňa za cenu 15 €/m2, lokalita – sídlisko Východ – Ul. Za vodou., b/ pozemok p. č. KN-C 2870/77 s výmerou 98 m2, zastavané plochy a nádovoria, LV č. 3696, k.ú. Stará Ľubovňa za cenný 7 €/m2, lokalita – Levočská ulica. Záujemcovia môžu svoje súťaž-

spomíname

chovateľstvo

práca

n Predám nový rodinný dom v SĽ, blízko centra, vhodný aj na podnikanie. ) 0907 304 732. ĽN 55/2012

7

stránke Mesta Stará Ľubovňa mesto@ staralubovna.sk. Záujemcovia si môžu tieto podmienky vyžiadať na odd. správy majetku mesta, Mestského úradu v Starej Ľubovni s možnosťou dohodnúť obhliadky ponúkaných nehnuteľností. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté osobne, prípadne telefonicky na č. t. 052/4315 230. Súťažné návrhy je možné v písomnej forme zasielať v termíne do 5. marca 2012 do 13. h alebo podať v podateľni Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 28. februára – lekáreň LAUDANUM (Levočská 4), 29. februára – Dr. MAX (OD Kaufland), 1. marca - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 2. marca – Dr. MAX (OD Kaufland), 3. marca ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 4. marca – ANETT (Levočská 59 za Tatra bankou), 5. marca - PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 6. marca – ELIXÍR

(Obchodná 3). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino PERFECT SENSE 2. - 3. marca (piatok, sobota o 19.00 h), VB, romantická dráma, 92 min., titulky, MP od 15 r. Nezvyčajné skĺbenie melanchólie a romantiky. Toto je neamerický film, ktorý k žánru pristupuje z iného uhla. Má dve navzájom previazané dejové línie: prvou je ľúbostný príbeh medzi mladým šéfkuchárom a dievčaťom zo susedstva, ktoré je epidemiologičkou; druhou je prepuknutie záhadnej nákazy v rôznych častiach sveta, ktorá spôsobuje, že postihnutí ľudia strácajú najskôr čuch, potom chuť a napokon aj sluch.

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa ponúka žiakom základných škôl v školskom roku 2012/2013 denné štúdium v 4-ročných študijných odboroch: 46317 6 obchodná akadémia, 46341 6 škola podnikania. Kontakt: www.oasl.edu.sk, dbchodni@stonline.sk, tel. 052/428 00 30 Informácie o  možnostiach štúdia poskytujeme v  pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. ĽN 102/2012

ÚPRAVA ZELENE - PROJEKTOVÝ ATELIÉR PROJEKTY – REALIZÁCIA – ÚDRŽBA

Ponúkame Vám:

• odborný rez ovocných a okrasných drevín • vertikutácia trávnika s prihnojením • plán celoročnej starostlivosti o trávnik • poradenstvo kontakt:

Zima už kon čí, priprav te sa na ja r...

0907 942 924

ŠPORT

O pohár prezidenta Junošport club Halový futbalový turnaj O  pohár prezidenta Junošport club Stará Ľubovňa, ročník 2003. Výsledky turnaja: Junošport Mod-

rí – Lipt. Mikuláš 0:1, Famt Prešov – Chorzow 0:0, Gliwice – Ruda Slaska 5:2, Junošport Modrí – Junošport Bieli 0:0, Lipt. Mikuláš – Famt Pre-

šov 0:0, Chorzow – Gliwice 1:0, Famt Prešov – Junošport Bieli 0:0, Gliwice – Lipt. Mikuláš 0:2, Ruda Slaska – Chorzow 0:2, Junošport Bieli – Gliwice 1:0. Gól: Šimon. Lipt. Mikuláš – Ruda Slaska 0:1, Gliwice – Junošport Modrí 3:0, Ruda Slaska – Junošport Bieli 1:2. Góly: Šimon 2. Chorzow – Lipt. Mikuláš 1:0, Famt Prešov – Gliwice 0:0, Junošport Modrí – Ruda Slaska 0:3, Junošport Bieli – Chorzow 0:2, Ruda Slaska –

Šport v skratke

Famt Prešov 0:2. Chorzow – Junošport Modrí 1:0, Junošport Bieli – Lipt. Mikuláš 3:2. Góly: Šimon 2, Kuzár. Famt Prešov – Junošport Modrí 1:0. NS: Damián Šimon (Junošport), NH: Szymon Galašiňski (Chorzow), NB: Samuel Rijak (Prešov).

Tabuľka Chorzow 6 Junošport Bieli 6 Famt Prešov 6 Lipt. Mikuláš 6 Gliwice 6 Ruda Slaska 6 Junošport Modrí 6

5 3 2 2 2 2 0

1 2 4 1 1 0 1

0 1 0 3 3 4 5

7:0 16 6:4 11 3:0 10 5:5 7 8:6 7 7:11 6 0:9 1

O poradí na 4. a  5. mieste rozhodoval vzájomný zápas. Junošport reprezentovali: Šimon, M. Strachan, Jedináková, Kuzar, Didík, Kačmarčík, P. Strachan, Firta, Mašlej, Konkoľ, Štucka, Kormoš, Duda, Kaleta. (P.F.)

basketbal V poslednom stretnutí základnej časti potvrdili naše ženy v Košiciach úlohu favorita a aj napriek nepriazni domácich rozhodcov zvíťazili a do play off idú z 3. miesta, kde ich súperkami bude družstvo zo 6. miesta. ŠŠK Union Press Košice – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 58:74 (32:48). Štvrtiny: 16:24, 16:24, 15:15, 11:11. Zostava a body: Dicová 20, Michalová 17, Obercianová 16, Waclavová 10, Konkoľová 9, Furtkevičová 2, Sil. a Sim. Garneková, Andrašová, Nemergutová. (J.B.)

stolný tenis II. bowlingový turnaj, ktorý sa konal 24. februára v ŠRC. Muži: 1. J. Venglár - 1105 b., 2. M. Havran - 958 b., 3. Ľ. Kožík - 957 b.

Ženy: 1. J. Tešlová -  910 b., 2. M. Kovalčíková  - 842 b., 3. L. Maniková - 807 b. (J. T.)

stolný tenis V. liga Podtatranská Chata Pieniny Lesnica - STTklub Toporec 16:2. Body: T. Hovana, P. Hovana po 4,5, A. Hovana ml. 3,5, Strakula 2, A. Hovana st. 1,5. Lesnica v zápase s posledným celkom tabuľky bez väčších problémov zvíťazila, keď mu dovolila vyhrať len 14. (A.H.)

Šport servis

lyžovanie Lyžiarske stredisko SKICOMP Fakľovka Litmanová pozýva 3. marca na Karneval na lyžiach. Počas karnevalu budú prebiehať rôzne súťaže.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

Dnes šport aj na 7. strane

8

strana

ŠPORT

28. február 2012 ĽN č. 8

Prehra v zápase o záchranu -23,14,-21,-12) Stará Ľubovňa - Trenčín 2:3 (22,

Staroľubovnianski volejbalisti prehrali v dôležitom zápase o udržanie sa v najvyššej súťaži na domácej palubovke s ATC Trenčín COP 2:3. Pred posledným kolom súťaže prípadnú účasť v baráži o záchranu už nemajú vo vlastných rukách. Odhodlanie našim hráčom nechýbalo. Zápas začali dobre. Držali krok s  húževnatým súperom, aj keď nervozitu bolo cítiť. Prvý set dotiahli do víťazného konca 25:22. Aj v  druhom sete pokračovali v dobrom výkone. Postupne si vytvorili až sedembodový náskok. Zlom nastal za stavu 17:10. Súper sa postupne doťahoval, a  to vďaka neuveriteľne veľkému počtu chýb domácich hráčov. Set Staroľubovňania napokon prehrali 23:25. „Sami sme dostali súpera na koňa našimi osobnými chybami. Dnes sme mali suverénne vyhrať 3:0. V druhom sete sme vyhrávali 17:10. Nemôžem si pomôcť, mali sme strašne slabú prihrávku. Tam robíme veľa chýb a, bohužiaľ, po takej prihrávke nemôžeme zaútočiť a  loptu prehadzujeme prstami. Takto sa ťažko vyhráva,“ zhodnotil tréner Ján Senko. Tretí set začali domáci kvalitným podaním, čo súperovi komplikovalo založiť dob-

rý útok. Postupne si vytvárali náskok. Ich hra mala fazónu a set suverénne vyhrali 25:14. Všetci očakávali, že hráči VKM budú pokračovať v  dobrom výkone z  tretieho setu. Naši hráči však nepochopiteľne znervózneli a  set psychicky nezvládli. Opäť sa opakovali hrubé chyby v prihrávke. Dôležitý set, ktorý zároveň znamenal stratu bodu, prehrali 21:25. Tento výsledok poznačil našu hru aj v tajbrej-

ku, súper si od začiatku vytvoril náskok. Zlomení domáci už nedokázali výsledok otočiť a prehrali set 12:15. Tréner súpera Erik Gábor bol po zápase pochopiteľne spokojný. Víťazstvom sa súper definitívne zachránil v extralige. „O výsledku zápasu rozhodla skutočnosť, že Ľubovňa musela a my sme až tak nemuseli, lebo sme už mali na súpera nahratých päť bodov. Prvé dva sety boli vyrovnané. Zlom

nastal v druhom, kde Ľubovňa nedokázala veľký náskok dotiahnuť do úspešného konca. Domáci psychicky záver zápasu nezvládli,“ konštatoval kormidelník ATC Trenčín. Zostava VKM: Hriňák, Žilka, Fecko, T. Lampart, Senko, Buvalič, Legutky, Škvarek, Vokal, Haky, Kseňák. Rozhodovali: Porvazník, Andrejčák. Zápas trval 130 min. a sledovalo ho asi 150 divákov. Text a foto (J.P.)

Šachisti do 1. ligy! Aj keď do konca tejto sezóny ostáva odohrať ešte dve kolá, reprezentanti Šachového oddielu (ŠO) ŠKM Stará Ľubovňa už môžu oslavovať. Deväťbodový náskok na čele druholigovej tabuľky je totiž nedostižný, a tak od budúceho súťažného ročníka sa bude na ľubovnianskych šachovniciach hrávať druhá najvyššia súťaž v republike - 1. liga. Čo je obrovský úspech! Po nepríjemnej skúsenosti z minulého ročníka, keď mali hráči ŠKM postup prakticky vo vrecku, ale v poslednom kole nešťastne prehrali na pôde Slávie PU Prešov, tentoraz neponechali nič na náhodu a systémom štart - cieľ dotiahli sezónu do víťazného konca bez zaváhania, bez straty bodu. Vysoký náskok pred prenasledovateľmi je toho jednoznačným dôkazom. V nijakom zápase nepripustili vyrovnaný priebeh a svojich súperov zdolávali pomerne hladko. Tím podával stabilné výkony počas celej sezóny. Vyzdvihnúť treba predovšetkým mladých hráčov na najťažších šachovniciach, ich percentuálna úspešnosť sa dotýkala úctyhodných, obdivuhodných čísiel. Vhodné doplnenie kádra niektorými legionármi sa ukázalo ako správna voľba a keď k tomu pridáme aj skvelé výsledky nádejných domácich odchovancov (Ch.

Repka, bratia Nemergutovci), potom nebolo o postupe ani najmenších pochybností. Za úspechom treba však vidieť aj správne fungovanie a organizáciu celého kolektívu. Tu treba spomenúť predsedníčku klubu, šachovú veľmajsterku Evu Repkovú, ktorá bola vlastne režisérkou jednotlivých postupových krokov a potvrdila, že dirigentská taktovka je v tých správnych rukách. „Za posledné roky sme sa dostali do povedomia slovenskej šachovej verejnosti nielen ako mladé perspektívne družstvo, ale aj ako organizátori celoslovenských šachových akcií. Osobitná vďaka patrí Patrikovi Nemergutovi a Jozefovi Vasilikovi, bez ktorých by tieto úspechy neboli možné,“ pripomenula ešte E. Repková (na fotografii). Každý zo zainteresovaných dobre vie, že druhá najvyššia súťaž bude oveľa náročnejšia - kvalitatívne, organizačne, ekonomicky. Nováčikovia si zväčša nedávajú vysoké ciele, často im postačí záchrana v súťaži, ale v prípade šachistov ŠKM to platiť nemusí. Ambiciózni mladí hráči totiž načrtávajú solídnu perspektívu do budúcnosti a samotné meno viacnásobnej vicemajsterky sveta E. Repkovej je garanciou toho, že v prvoligových vodách sa pokojne môže plávať aj v hornej časti tabuľky. (D.S.)

Stará Ľubovňa má svoj snowpark, záujemcov pribúda Prednedávnom nikto asi neuvažoval nad tým, že by v našom meste mohol vyrásť raj pre snowborďákov. Situácia sa ale zmenila po tom, čo vznikol na Zimnej ulici Snowpark Krivuľa. Je to jediný snowpark na Slovensku, ktorý sa nachádza priamo v meste.

Priaznivci tohto adrenalínového športu sa už nejaký čas môžu tešiť. Podmienky snowboardingu sú u nás konečne na veľmi dobrej úrovni. Predchádzal však tomu niekoľkoročný vývoj. „Keď som začínal pred asi 14-timi rokmi ako žiak základnej školy jazdiť, situácia bola vtedy hrozná. Málo ľudí tu malo snowboard a nevedelo sa veľa o tomto športe,“ načrtol situáciu spred niekoľkých rokov Igor Štefaňák. Keďže má hneď za domom Krivuľu a lyžovanie ho nikdy veľmi nelákalo, dostal nápad vyskúšať to na svahu so snow-

boardom. Ako vraví, „keď som už mal základy zvládnuté, začalo ma to na Krivuli nudiť. Cestoval som preto po Slovensku a zahraničí, kde sa dalo jazdiť vo väčších snowparkoch.“

n OPLATILO SA Keďže vyznávači snowboardingu museli za adrenalínovým zážitkom cestovať, v hlave Staroľubovňana skrsla pred asi šiestimi rokmi myšlienka, že by sa mohlo aj v Starej Ľubovni niečo pre mladých v tomto smere vytvoriť. „Začal som teda toto odvážne dielo riešiť najprv cez tunajší mestský úrad. Tu som sa stretol s  veľkým pochopením a veci začali napredovať. Stálo ma to však veľa úsilia. Bolo potrebné písať žiadosti, vybaviť tatrovky, ale i kosiť a ručne kopať,“ prezradil I. Štefaňák, ktorý dodal, že ho pri zmienke o snowparku v  Starej Ľubovni niektorí iba vysmiali. Ani po mno-

hých rokoch ho však táto vízia neprešla a teraz je rád, keď vidí, koľko mladých ľudí tam začalo chodiť a trénovať. Na jeseň v roku 2011 sa konečne podarilo po šiestich rokoch snowpark dotiahnuť do konca. Dnes je bezúdržbový a  ekologický. Ide totiž o jedinečný prírodný snowpark z hliny. Nevyžaduje si v podstate žiadne úpravy či starostlivosť. Keďže v  lete svah zarastá trávou, je potreb-

né ho akurát pravidelne zo ratrak. Treba si teda priniesť strany Mesta kosiť. Jedná sa to- aj dobrú kondičku. Napriek tomu sú tu prekážky rozdeletiž o mestský pozemok. né na dve časti. Dvojrail a box, ktorý sa nachádza na Okružn ÚSPEŠNÁ SEZÓNA Táto sezóna vyzerala spo- nej ulici pri športovej hale, je čiatku pre športovcov bezná- osvetlený nonstop pouličným dejne. Chýbalo totiž to pod- osvetlením. Ďalších asi desať statné - sneh. Až koncom mi- prekážok je o 500 metrov vyšnulého roka sa to celé zme- šie hore na Krivuli. nilo a  terén nebolo potrebné ani upravovať. „Žiaden snow- n VÝBAVA NEROZHODUJE V Starej Ľubovni by ste popark, ani v Tatrách, nebol začiatkom minulej se- žičovňu na snowboardovu výzóny funkčný kvô- bavu hľadali márne. „Snowboli nedostatku snehu ard sa dá zohnať v  okolitých a na Krivuli sa celý november a december dalo bez problémov jazdiť vďaka hlineným základom,“ dodal zanietený mladý muž, ktorému sa aj napriek snahe nepodarilo v minulosti práve kvôli počasiu usporiadať súťaž v snowboardingu. „Teraz nám stačí 10 centimetrov snehu a  môžeme jazdiť. Máme totiž dobré prírodné podmienky, ktoré využívajú aj jazdci nielen zo Starej Ľubovne,“ povedal I. Štefaňák. Najviac sa tomu podľa Igora venujú stredoškoláci. A čoraz viac tomuto športu prepadávajú aj dievčatá. Každý si vymýšľa svoje triky a  skoky, čím je snowboarding ešte výnimočnejší. Snowpark nemá vlek, ani

mestách už od 100 eur aj s topánkami a viazaním,“ doplnil Staroľubovňan. Kto by ale chcel začať jazdiť, potrebuje poradiť alebo si niečo z výbavy požičať, cestu má otvorenú aj u nás. „Záujemcovia o snowboarding a skateboarding nás môžu nájsť aj v  klube RIDE SL v centre voľného času, ktoré nás spolu s  Mestom veľmi podporuje,“ ukončil 27-ročný športovec. Zaujímavosťou je, že aj tí starší, ktorí sa kedysi venovali snowboardingu, sa k tomu teraz vracajú. Tento zaujímavý šport teda u nás spája rôzne vekové kategórie. Dôležité totiž je, že je na mestskom pozemku prístupný komukoľvek a zadarmo. A  vďaka snowparku a budúcemu skateparku je už teraz Stará Ľubovňa vo svete týchto netradičných, ale o to krásnych športov známa. Text (eh), foto (I. Š.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 8  

teľ múzea. Treba ale dodať, že to- tálny úlet si pár tiež nemô- že vymyslieť. Občas sa totiž objaví aj po- žiadavka - so- báš na zelenej lúk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you