Page 1

11. december 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 46

Ľubovnianske noviny Vianočná inšpirácia na výstave v galérii Provinčný dom

Minister zahraničných vecí na návšteve svojej základnej školy

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Najprestížnejšie ocenenia 3.

1.

5.-6.

„Chcem poďakovať Mestu za krásnu cenu. A Bohu ďakujem, že mi môjho muža na chvíľu dal,“ povedala po skončení dojatá manželka bývalého zástupcu prednostu MsÚ a predsedu Euroregiónu Tatry (na menšej fotografii).

S

tará Ľubovňa sa 7. decembra zahalila do slávnostného šatu. Mesto totiž v tento deň ocenilo tých, ktorí významnou mierou prispeli k jeho rozvoju, propagácii a šíreniu dobrého mena doma i v zahraničí. Najviac pozornosti pritom, „Cena Mesta by mala mať pochopiteľne, pútalo najprestíž- svoju váhu, pretože je za mimonejšie ocenenie, ktoré môže ma- riadne zásluhy. Som preto rád, gistrát vôbec udeliť. že sa v širokom spektre poslan-

cov nenašiel nik, kto by zapochyboval, že si ju Peter Burian nezaslúži,“ uviedol primátor Michal Biganič, ktorý zároveň priznal, že odchodom predsedu Euroregiónu Tatry stratila Stará Ľubovňa významnú osobnosť. „Jeho rukopis vidno v samospráve aj v meste ako architekta. Pokračo-

CENA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA Peter Burian (in memoriam) - za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinil o hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa Eduard Batmendijn - za mimoriadne úspešnú reprezentáciu mesta na celoslovenských a medzinárodných študentských vedomostných súťažiach a olympiádach. Vladimír Buvalič - za prínos v oblasti rozvoja školstva v meste a regióne a za výrazný podiel pri zavádzaní nových študijných a učebných odborov. Mikuláš Jura - za dlhoročnú aktívnu prácu v Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku, angažovanosť pri organizovaní podujatí pre seniorov a ich zapájaní do kultúrneho a spoločenského života v meste. Lýdia Juricová - za prínos v oblasti rozvoja zdravotníctva v meste a regióne a za výrazný podiel pri zavádzaní nových trendov v odbore pediatria. Michal Murcko - za vedeckú činnosť a celoživotné vedecké dielo venované dejinám mesta a regiónu.

vať v diele, ktoré tu začal, je pre nás záväzok.“ Meno Petra Buriana tak v zozname laureátov zostane navždy zapísané pod číslom 55. Okrúhlu gravírovanú plaketu s erbom mesta prevzala, in memoriam, jeho manželka Eva, ktorá sa počas slávnosti viackrát nevyhla slzám. Svoje emócie však neskrývali ani držitelia Cien primátora Mesta. „Veľmi pekne ďakujem za nomináciu i ocenenie. A tiež za úžasné a dojímavé predstavenie, ktoré nám pripravilo Mesto. Naozaj, veľmi si to vážim,“ uviedla po skončení primárka detského odd. Ľubovnianskej nemocnice Lýdia Juricová. Rovnako potešený ostal aj predseda tunajšej Jednoty dôchodcov Slovenska Mikuláš Jura: „Moje prekvapenie je veľké, lebo dostať

také ocenenie v 73-och rokoch je pre človeka veľké povzbudenie do ďalšieho života.“ „Som dojatý. Som z mäsa a kostí, v hrudi mám srdce a teší ma to,“ vyznal sa zase Vladimír Buvalič, ktorý vzdal zároveň hold svojim kolegom zo SOŠ na Jarmočnej ul. „Ak by nebolo ich, neboli by ani

moje úspechy.“ Ostávajúce dve plakety si v obradnej sieni MsÚ prevzali historik Michal Murcko a študent Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Eduard Batmendijn. Ten sa tak stal najmladším držiteľom Ceny primátora Mesta v jej histórii. Text a foto (mv)

Minister zahraničia navštívil školu, v ktorej prežil detstvo

Pri príležitosti 50. výročia vzniku najstaršej základnej školy v meste, privítal kolektív učiteľov na Levočskej ulici ministerskú návštevu. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa po rokoch vrátil na miesto, kde ako dieťa dral školské lavice.

9 771338 034005

50

I keď jeho korene siahajú do neďalekej obce Jarabina, kvôli svojej práci príde do našich končín iba zriedkakedy. Napriek nabitému programu si ale v pondelok 3. decembra čas na návštevu svojho rodného kraja našiel. Na krátko sa zastavil aj na tunajšom mestskom úrade. „Ako podpredseda medzinárodnej sekcie ZMOS-u som už mal niekoľko

Po tom, ako si minister zaspomínal na školské časy, navštívil učiteľský zbor a podpísal sa aj do pamätnej knihy školy.

stretnutí s ministrom. Dnes sme sa rozprávali o možnosti zapojenia samospráv, obcí a miest do slovenskej rozvojovej pomoci, keďže sme oprávneným žiada-

teľom,“ povedal primátor Starej Ľubovne Michal Biganič. Potom smerovali kroky Miroslava Lajčáka na základnú školu, ktorú kedysi navštevoval. Po ro-

koch sa do nej vrátil až teraz, keďže oficiálnych osláv 50. výročia vzniku ZŠ na Levočskej ulici sa zúčastniť nemohol. „Sme radi, že práve v roku nášho význam-

ného jubilea prišiel medzi nás. Je predsa naším bývalým žiakom a nikdy nezabudol, že tu chodil do školy,“ dodal riaditeľ školy. Ako priznal aj samotný minister, „od-

kedy som skončil základnú školu, nebol som tu a aj preto som sa potešil tomuto pozvaniu. V triede sme boli naozaj dobrý kolektív a dodnes som so spolužiakmi v kontakte a stretávame sa.“ V rámci spomienok na školu sa M. Lajčák dozvedel aj čo-to z jej histórie, ale i o súčasných trápeniach najstaršej základnej školy v meste. „Škola potrebuje čo najskôr zabezpečiť renováciu strechy a fasády hlavnej budovy a tiež športového areálu. Investície si však vyžadujú aj počítačové učebne či fyzikálno–chemická učebňa,“ zrátal M. Hreško. Ako riaditeľ školy na záver dodal, minister prisľúbil preskúmať možnosti finančnej pomoci. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

11. december 2012 ĽN č. 46

Zo zasadnutia MsZ

n Koncoročná bilancia

Poslanci sa na poslednom decembrovom rokovaní uplynulý štvrtok venovali ekonomickej bilancii vykonanej za tento rok. V tejto súvislosti schválili aj druhú zmenu aktuálneho rozpočtu, ktorá predpokladá vyrovnané hospodárenie roku 2012 v objeme zhruba 12 mil. 600 tis. €. Oproti plánom vzrástli bežné príjmy (o 95 tis. €) i výdavky (88 tis. €). Menila sa aj kapitálová časť rozpočtu, príjmy v priebehu roka narástli smerom nahor vďaka predaju budov a pozemkov (Dom služieb, terasa Družba), naopak znížili sa pre doteraz nezaplatené granty, ktoré zaťažujú rozpočet mesta. Jedná sa predovšetkým o kanalizáciu Podsadek (248 tis. €), revitalizáciu centra mesta (205 tis.€) a rekonštrukcie MŠ Tatranská ( 25 tis.€) a ZŠ Komenského ( 81 tis. €).

Viac pre športovú halu a plaváreň

Tohtoročný rozpočet, hlavne jeho výdavkovú časť, ovplyvnili aj žiadosti spoločnosti Slobyterm, ktoré sa opätovne dostali na rokovanie MsZ. Obchodná firma mesta ešte v novembri žiadala o jednorazovú dotáciu na pokrytie nákladov súvisiacich s prestavbou športovej haly, a tiež o zvýšenie dotácie na prevádzku haly i plavárne. Poslanci vtedy finančným požiadavkám spoločnosti nevyhoveli, svoj postoj zmenili až po pracovnom rokovaní a verifikovaní vynaložených prác i financií. Uplynulý štvrtok už zastupiteľstvo zdvihlo ruku a odsúhlasilo pre Slobyterm refundáciu nákladov pri prestavbe ŠH vo výške viac ako 35 tis. € a viac peňazí na športovo-oddychové stánky – z terajších 110 tis. € na 120 tis. €.

Mesto chce šetriť

Stará Ľubovňa má schválený vyrovnaný rozpočet aj na budúci rok. Hospodárenie samosprávy bude ale náročné najmä kvôli nižším podielovým daniam a celkovej finančnej kondícii v štáte. Samospráva, a aj tá naša musí šetriť a chce to dosiahnuť znížením osobných výdavkov o cca 5 %, ako aj výdavkov na tovary, služby o 10 %. Rozpočet mesta na rok 2013 je vo výške viac ako 8, 68 miliónov eur. S viac ako 585 tisíc eur budú hospodáriť Verejno-prospešné služby.

Nižšie odmeny poslancom

Solidárne sa k znižovaniu osobných nákladov v budúcom roku postavili aj samotní mestskí zákonodarcovia. Tí sa dohodli na krátení svojich odmien. Podľa zmeny zásad odmeňovania poslanec mesta za polročnú prácu zinkasuje po novom 367 €, člen mestskej rady za účasť na jednom zasadnutí MsR dostane 35 €, odmena predsedu komisie MsZ bude 18 € a pre člena komisie už len 10 €. Celkovo si poslanci znížili odmeny o 10 %.

O investíciách sa bude ešte rokovať

Mesto chce v budúcom roku zainvestovať okolo 760 tis. eur, na svete je totiž návrh rozvojového programu mesta. Ten okrem údržby miestnych komunikácií, projektovej dokumentácie a podpory grantových projektov počíta s takmer 30-timi investičnými akciami. Sú medzi nimi opravy a rekonštrukcie chodníkov, verejného osvetlenia, detských ihrísk, úprav OD Družba i modernizácia školy v Podsadku. Pribudnúť by mali aj nové stavby pre voľno-časové aktivity či parkovacie plochy. Poslanci sa ale celkom nezhodli, ktoré projekty by chceli podporiť prioritne. Nepáčilo sa im, že rozvojový program nezahrnul napr. rozostavaný zimný štadión. Mestské zastupiteľstvo tak napokon odobrilo len objem prác, obsah chce naplniť na jednom zo svojich ďalších pracovných stretnutí.

Amos pomáha už deväť rokov

ňať finančné prostriedky, snažia sa v tejto ušľachtilej činnosti pokračovať ďalej. V posledných rokoch preto upravili a rozšírili aj kritériá pomoci. „Nemusí to byť žiak, ktorý má trvalé bydlisko v Starej Ľubovni, ale stačí, že študuje v niektorej škole v meste, tiež prihliadame aj na žiadosti od učiteľov a riaditeľov. Doteraz sme nikomu pomoc neodZdruženie, ktoré o rok oslávi mietli,“ dodal A. Karniš. desaťročnicu, sa okrem darovaných peňazí pre mnohých jed- n Koncert notlivcov či kolektívy, zameriaako poďakovanie va aj na ďalšie aktivity. „Okrem A  to, že Amos po 9-tich roštipendií poskytujeme aj jedno- koch existuje a pomáha, dokázal razové finančné podpory a sna- aj predvianočný koncert v prvý žíme sa pomáhať tiež športov- decembrový deň. Okrem jeho com, umelcom a súťažiacim zakladateľov, donorov a  hostí, v rôznych olympiádach. Každo- sa v Obradnej sieni MsÚ stretli ročne tak rozdáme mladým oko- aj obdarovaní z nášho okresu. Tí lo 3 až 4 tisíc eur,“ povedal pre- poďakovali za podporu v rámci zident združenia Amos Anton svojich hudobných vystúpení. Karniš, ktorý dodal, že aj keď je Okrem finančnej pomoci a nákudoba ťažká a je problém pozhá- pu nových nástrojov, totiž zdruPomáha a finančne podporuje mimoriadne talentovaných žiakov, žiakov študujúcich v zahraničí a tiež deti v hmotnej núdzi či z neúplných rodín. To je hlavný cieľ občianskeho združenia Amos, ktoré za obdobie svojej existencie takto pomohlo nespočetnému množstvu mladých ľudí.

ženie pomáha realizovať aj koncerty, na ktorých sa môžu mladé talenty ukázať. „Bez tejto podpory by sme ďalej nemohli napredovať, takže osobne som veľmi rada, že v meste máme takéto občianske združenie,“ dodala členka akordeónového súboru Veselé harmoniky (na fotografii vpravo) Mária Budzáková. Na benefičnom koncerte vystúpili okrem mládeže zo Starej Ľubovne aj mladí zo susedného Poľska, ktorí tiež patria medzi štipendistov. Tak ako aj Dominika z Krynice Zdroj: „Hrám na gitare, chodím niekoľkokrát týždenne do umeleckej školy na lekcie a som rada, že vďaka získaným financiám môžem robiť to, čo ma baví.“ A práve u našich severných susedov je veľkým podporovateľom benefičných aktivít Ryszard Kruk, ktorý už roky vedie podobný spolok v Muszyne a podporuje aj naše

občianske združenie. „V  rámci štipendijného programu pre talentované deti, ktorý robíme už 15 rokov, sme priznali viac ako 250 štipendií pre deti a mládež v Poľsku. Okrem finančnej pomoci sa snažíme aj informovať ich o  pracovných možnostiach a  dávame im priestor prezentovať sa na verejnosti,“ dodal R. Kruk, ktorý si nesmierne váži viac ako desaťročnú spoluprácu s priateľmi zo Starej Ľubovne a s občianskym združením Amos. m m m

Budúci rok čaká Amos prvé okrúhle jubileum a pri tejto príležitosti sú už aj nejaké plány. „Chceli by sme urobiť koncert, na ktorý by boli pozvaní aj všetci štipendisti. Zistili by sme, ako sa im darí, ako im podpora pomohla a  aké sú ich plány do budúcnosti,“ zhrnul prezident združenia. Text a foto (eh)

Betlehemské svetlo spája Slovensko

Betlehemské svetlo príde aj do Starej Ľubovne! V nedeľu 16. decembra odovzdajú skauti z Podtatranskej oblasti Svetlo pokoja poľským skautom (harcerom), ktorí ho ponesú cez celé Poľsko, ďalej cez Pobaltie do Ruska a  na ďaleký Sibír. Odovzdanie sa tento rok uskutoční vo Svite a v sobotu 22. decembra sa už od skorého rána rozbehnú vlaky so skautmi, aby priniesli Betlehemské svetlo do všetkých

miest a obcí. Rakúski skauti aj tohto roku odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom slovenského skautingu a ďalším zástupcom zo susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni 15. decembra. Ešte

v ten deň Svetlo pokoja osobne prijme od skautov prezident SR Ivan Gašparovič. Zo staníc ho skauti roznesú aj do najvzdialenejších kútov, aby sa dostalo ku každému, kto túži po plamienku z Betlehema. U nás ho skauti a skaut-

Svetlo pokoja a mieru z Betlehema, rodiska Ježiša Krista symbolizuje ľudskú lásku a porozumenie, nádej a dôstojnosť. Táto predvianočná tradícia má už svoju históriu. Betlehemské svetlo sa prvýkrát dostalo do Európy v roku 1986, skauti sa do jeho šírenia zapojili prvýkrát v roku 1989. Korene Svetla pokoja sú však oveľa staršie, siahajú až do 11. storočia.

ky prinesú ako po minulé roky najprv do kostola sv. Mikuláša, kde ho môžu všetci privítať a po sv. omši si odpáliť a odniesť si domov plamienok. Vždy je dojímavé sledovať rodiny, ako si odnášajú domov malé svetielko horiace v lampáši, ako ho chránia pred vetrom, aby ho šťastlivo priniesli domov a symbolicky vytvorili „reťaz svetla,“ ktorá počas Vianoc spája celé Slovensko. Ľubomír Ogurčák

Opätovné STOP hazardu

Poslancov MsZ znova zamestnala téma prevádzkovania hazardných hier. Tie dostali v Starej Ľubovni od nového roku stopku vďaka novele VZN č. 4, ktorú len v júni schválili poslanci. Medzitým sa ale zmenila legislatíva a parlament zobral obciam a mestám kompetencie obmedzovať hazard a zákaz podmienil vyhlásením mimoriadneho referenda. Volení zástupcovia mesta aj napriek novým obmedzeniam a podmienkam novelizované nariadenie nechali v pôvodnom znení s platnosťou do 30. júna 2013.

,

Mikuláš Kormaník priniesol svetu kominizmus

Svet sa dá dobyť rôzne - hla- n TŔNISTÁ CESTA vou i silou. StaroľubovnianskeFirma, názov ktorej znamená mu Komeku sa to podarilo svoj- „KOMíny EKOlogické“, sídli od sky - komínmi. svojho počiatku v bývalých opravárňach LUKA. O inom meste Na čele firmy, ktorej pre- ako Starej Ľubovni vlastne ani, rod z regionálnej na celosveto- pôvodom Jarabinčan, neuvavo známu trval pár rokov, sto- žoval. Ako totiž prezradil, kažjí Mikuláš Kormaník. Ten má, dému hovoril: nie tam, ale tu je podľa vlastných slov, „bľachar- Amerika. A ona skutočne prišla. činu“ v génoch. Dedo i otec boli „Chytili sme 100 komínov na totiž drotári. Peugeote, 40 na Kii, začali sme „V 90-tych rokoch som bol robiť pre Ukrajinu, Rusko, Mav Amerike, v New Yorku. Tam ďarsko, Rumunsko či Azerbajsom na pizzerii robil komí- džan,“ zhrnul jediný slovenský ny, ktoré ma, keďže som stro- kominár, ktorý komíny nevymejár, očarili technikou. A povedal tá, ale stavia. No, čo sa týka exsom si, že také by sa dali spraviť portu, to, podľa neho, stále neaj u nás,“ vrátil sa do čias, ktoré bolo všetko. „Cez SSE Tlmače ho inšpirovali k založeniu EKO- som sa dostal na Kubu i africkej MEX-u, predchodcu KOMEKA, Etiópie. Bola to tŕnistá cesta, ktoM. Kormaník. Ako dodal, po ná- rá však smerovala do kominizvrate domov pracoval chvíľu mu.“ Ten, ako dodal, dovŕšil, keď na veľkých elektrárňach, „po- v karibskom komunistickom štátom som prešiel pár výstav, vra- te vztýčil dva 35 metrové priemyzil 10 miliónov do technológie a selné komíny - Fidela a Raula. do dvoch rokov sa mi vrátili.“ Od chvíle, kedy M. Korma-

ník postavil na Kysuciach prvý komín (MIKI), prešlo, mimochodom, už 15 rokov. Dnes stojí vo svete viac než 5000 „mohýl“, nesúcich originálne logo firmy – komín a oheň. No nielen počtom postavených komínov je Komeko unikátnou firmou. Je zároveň i jedinou, ktorá nové výrobky (tlmiče hluku, veľké konštrukčné systémy) aj vyvíja. „Dokonca náš statik naprojektoval komíny, ktoré odolajú aj hurikánom. Veľmi ma teší, že na Kube stoja už sedem rokov. A nespadli.“ n 50-METROVÝ MARTIN Staroľubovnianske Komeko sa ale od 11. novembra môže pochváliť ďalším veľkým úspechom. Práve v  tento deň totiž v areáli košických VSS ukončilo montáž 50 metrov vysokého komína na biomasu. „Je to unikátna mohyla s priemerom dva metre, ktorá na vrchole kmitá až 40 cm,“ povedal o top projek-

te roka konateľ spoločnosti. Ako na margo neho dodal, komín nesúci meno Martin, robí firme tiež svetové meno. „Vďaka takýmto projektom sa dostaneme ďalej. Teraz je šanca preniknúť na Ukrajinu, máme ďalšie ponuky do Etiópie a Kuby. Treba len bojovať,“ naznačil M. Kormaník, ktorý však vedenie firmy plánuje odovzdať synom. Za 15 rokov, počas ktorých pôsobí na trhu práce, sa firma zúčastnila približne desiatky výstav (Bratislava, Oradea, Bukurešť). Je držiteľkou viacerých významných ocenení, vrátane Slovak Gold (2003-05). Za ekologické výrobky tiež získala mnohé zlaté medaily či certifikáty. No ako maestro kominár poznamenal, tie pre neho veľa neznamenajú. „Najväčším ocenením je pre mňa spokojný klient. Pretože ak nestaviate komíny, tak z medailí nemáte nič...“ Text a foto (mv)

„Nie som regionálny kominárik na malé komíny,“ povedal Mikuláš Kormaník oblečený v 80 rokov starom kominárskom mundúre. „Mňa teší robiť veľký komín, pretože tam dám svoj um. Tam dám šikovnosť odborníkov, majstrov i projektantov.“


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Zvýšené dane

Počnúc 1. januárom 2013 sa mení daň za stavby. Priniesli to viaceré zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zvýšenie, no len v malých sumách môžu očakávať vlastníci bytov a domov. „Nejde o nič dramatické, ide tu o zvýšenie sadzby dane z 0,132 €/m2 na 0,165 €/m2, čo pri štandardnom bývaní pôjde o zvýšenie 2 – 3 eur ročne,“ konkretizoval vedúci referátu daní a poplatkov MsÚ Ján Sumilas. Novelizáciu mestského nariadenia markantnejšie ale pocítia vlastníci priemyselných a tiež ostatných stavieb, kde sa ročné sadzby zmenili o čosi výraznejšie. „Dotkne sa to budov, ktoré využíva energetika, stavebníctvo a pod., ale aj tie ktoré neslúžia na podnikanie a sídlia v nich napr. inštitúcie,“ doplnil J. Sumilas. Podľa jeho slov zmeny priniesla novelizácia zákona o miestnych daniach, ktorá hovorí o povinnosti znižovať násobok najvyššej a najnižšej sadzby dane. Nezanedbateľný je aj ekonomický efekt všetkých navrhnutých zmien – ten predstavuje príjem do mestskej pokladnice zhruba 60 tis. €. (dj)

Pýtame sa za vás

Mám nárok na pomoc pre deti? Počúvam, že mnohé deti, hlavne v Podsadku majú nárok na obed zadarmo a tiež im dávajú školské pomôcky. Chcela by som vedieť, či nemám nárok na podobnú dotáciu. Odpovedá Bibiána Kundľová, referát sociálnych vecí MsÚ v Starej Ľubovni: - Dotácia na výchovu k stravovacím návykom a dotácia na výchovu k plneniu školských povinností sa poskytuje deťom z rodín, ktorých príjem je pod hranicou životného minima alebo poberajú dávku v hmotnej núdzi. Informácie o nároku poskytuje ÚPSVaR – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.

Všimli sme si

A bum do hlavy!

Poznáte to? Práve svojmu dieťaťu hovoríte, aby si dávalo pozor a vzápätí sa vám pred očami roztancujú hviezdičky. Nie? Tak pokiaľ ste vyššej postavy, skúste bez sklonenia prejsť popod istú dopravnú značku. A hneď pochopíte, o čom je reč. Okrem možnej hrče však, na

strana

11. december 2012 ĽN č. 46

prekvapenie, môže mať úder aj pozitívne účinky. Jednak zistíte, že vaša hlava nie je až tak prázdna, ako by sa zdalo, prípadne sa vám v nej rozžiari taká „žiarovka,“ že okamžite vyriešite všetky svoje problémy. Riziko však je, že potom si ju tam budete chodiť obíjať každé ráno. Text a foto (mv)

1. december - svetový deň AIDS

Prešovský kraj je jedným z krajov s najnižším výskytom evidovaných HIV pozitívnych. Vývoj novozistených prípadov má ale v ostatných rokoch aj u nás stúpajúcu tendenciu. K 30. 9. 2012 evidujeme na Slovensku 540 HIV pozitívnych osôb, z toho 121 u nás žijúcich cudzincov. Najviac pozitívnych, takmer 30 percent, je vo vekovej skupine 25 29 ročných. AIDS bol prvý raz identifikovaný v roku 1981. V tom čase išlo o nevyliečiteľné smrteľné ochorenie. Dnes je ale situácia iná, na svete sú rôzne protivírusové prípravky, ktoré spomaľujú priebeh choroby a zlepšujú prognózy pacientov, ale ochorenie zatiaľ

nevyliečia. Monitorovanie na prítomnosť vírusu HIV sa na Slovensku zabezpečuje od roku 1986. „Vykonávajú sa vyšetrenia u všetkých darcov krvi, tiež na základe žiadosti pred cestou do zahraničia z dôvodu vydania certifikátu a v iných odôvodnených prípadoch týkajúcich sa rizikového správania, akým je napríklad promiskuita, homosexualita či injekčné užívanie drog,“ povedala Mária Salamonová, regionálna hygienička na tunajšom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vyšetrenie sa realizuje podľa jej slov aj z dôvodu plánovaných zdravotných úkonov, ako je napríklad operácia alebo počas gravidity, ak to indikuje lekár.

n ANONYMITA ZARUČENÁ Bez uvedenia identifikačných osobných údajov môže krv anonymne odobrať aj ktorýkoľvek praktický či odborný lekár alebo sa vzorka odoberie priamo na RÚVZ v Košiciach, kde musí byť dodržaná povinná mlčanlivosť a ochrana osobných údajov. „Laboratórium vykonáva skríningovú skúšku na dôkaz anti-HIV protilátok. V prípade pozitívneho výsledku sa vykonajú ešte ďalšie dve vyšetrenia tej istej vzorky. Na základe pozitivity aspoň jedného vyšetrenia sa táto vzorka zasiela do Národného referenčného centra, ktoré potvrdí alebo vylúči prítomnosť vírusu v tele,“ dodala Štefánia Kolcunová, vedúca oddelenia epidemiológie. Liečba

Tiene týždňa Znásilnil dievča

Deň po Mikulášovi sa piatak z Lomničky po vyhrážkach maloletej dievčine vlámal do jej obydlia, odvliekol ju do neďalekého senníka a tam ju znásilnil. Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia.

Dvaja podgurážení šoféri

Ani vysoké tresty neodradili 20-ročného vodiča zo Starej Ľubovne a 25-ročného Rumuna, aby si sadli „pod parou“ uplynulý týždeň za volant. Prvý vodič Škody Felícia bol odhalený po tom, ako poškodil vozidlá a  musel sa podrobiť dychovej skúške. Namerali mu 0,81 mg alkoholu. Rumunský vodič bol zas prichytený v Orlove. Výsledok – 0,63 mg alkoholu/liter vy-

dýchnutého vzduchu.

Zlodeji úradovali

7. decembra sa roztrhlo vrece so zlodejmi. Jeden sa vlámal do bytu na Mierovej ulici v Starej Ľubovni a ukradol retiazku a 20 eur (škoda - 160 eur.) V ten istý deň nahlásili krádež aj z obce Ľubotín. Z dvora rodinného domu na Ulici hliník bol ukradnutý železný materiál. Neznámy zlodej vnikol do riadne ohradeného dvora a vzal železné profily i hliníkové plechy. Škoda – 120 eur. A do tretice sa dlhoprstým darilo aj v Podolínci. Z dvora rodinného domu na Ulici J. Smreka tam rovnako zatiaľ nezistený páchateľ ukradol náradia a 50-metrový kábel. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške 560 eur.

sa následne zaháji až v určitom štádiu tejto infekcie. „Pomoc nájdu občania nášho okresu už 17 rokov aj na anonymnej telefonickej linke prevencie AIDS na čísle 4280 125, kde odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni poskytnú informácie v súvislosti s touto infekciou,“ doplnila Š. Kolcunová. m m m

Počet ľudí nakazených týmto vírusom každoročne pribúda. Podľa dostupných štatistík sa len v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore vyskytlo v tomto roku niekoľko tisíc nových prípadov. Prevencia a dostatok informácií o HIV a AIDS sú teda na mieste. (eh)

Návrat k tradičným slovenským Vianociam Slovenské Vianoce - v tradičnom ale i netradičnom duchu, sa snaží priblížiť výstava, ktorá v týchto dňoch prebieha v galérii Provinčný dom. Priam rozprávkovú nádheru však v galérii nemusíte len obdivovať. Väčšinu z nej si totiž do 15. decembra možno aj zakúpiť.

Jednou z tém, ktorá sa k nám vracia už po niekoľkýkrát, sú nostalgické Vianoce nášho detstva. A práve tie sa stali jedným z ústredných motívov 5. ročníka akcie. „Chceli sme si pripomenúť krásu pravých slovenských Vianoc. Dobu, keď ľudia využívali prírodné materiály z lúk, polí či lesov, ktoré dokázali s citom spracovať a použiť na výzdobu svojich príbytkov - napríklad jablká, orechy či medovníky,“ priblížila časť expozície Jana Garčárová, majiteľka ateliéru kvetov Clivia. V  renesančných priestoroch však inšpiráciu nájdu i  tí, ktorí najkrajšie sviatky roka balia do modernejšieho

tívy. A tiež všetky farby dúhy. „Pre tých, ktorí sa neorientujú na tradičné slovenské Vianoce, sú trendom dúhové - teda rôzne pestré farby. Tak, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi,“ naznačila možnú inšpiráciu J. Garčárová. V Provinčnom však nenájdete len anjelikov, snehuliakov či iné dekoračné doplnky. Okrem ukážok šľachtického, tradičného i súčasného stolovania, totiž v jeho priestoroch nechýbajú medovníčky či originálne vianočné pohľadniČo sa týka keramiky, záujem je podľa Silvie Kravčákovej o všetko. „Najviac ce detí. A pohľad mnohých sa ale idú adventné vence. Dajú sa totiž zdekorovať do takej farby, ako kto chce.“ isto pristaví aj pri teplom žiariacej keramike. m m m dizajnu. No pritom by mali ny. „Tie sa už nerobia len klaČo sa týka farieb, tento rok mať na zreteli jedno - ľudia sické okrúhle, ale i v rôznych dnes inklinujú k  minimalis- štvorcových či obdĺžniko- letí najviac odvážna kombitickému štýlu. „Skôr sa orien- vých tvarov. Ľudia si ich ob- nácia černicovej a malinovej. tujú na menšie dekorácie, kto- ľúbili a k moderným príbyt- Tento nezvyklý kontrast pôsobí nostalgicky a navodzuje pôré sa dajú položiť na stôl či kom sa im hodia viac.“ vabnú atmosféru. No nech sa kúta miestnosti. Ale určite nie vaše Vianoce ponesú v akomveľké priestorové dekorácie,“ n DÚHOVÝ STROMČEK Na rozdiel od vianočnej koľvek farebnom nádychu, prezradila súčasný trend spoluorganizátorka Vianoc s Cli- výzdoby interiéru sa zdobe- najdôležitejšie je, aby ste ich viou, podľa ktorej je začiat- nie stromčeka príliš nemení. prežili v pokoji a spoločne so kom decembra najväčší záu- Okrem klasických gúľ či reťazí svojimi najbližšími. Text a foto (mv) jem o adventné vence z čači- sú tentoraz „in“ zvieracie mo-

KAM KRÁČAŠ NAŠE ŠKOLSTVO?

Dopravná značka na Letnej ul. Jej vzdialenosť od zeme nie je viac než 175 cm, pri vrstve snehu, pochopiteľne, ešte o čosi menej.

3

Súčasná situácia v školstve nie je vôbec ružová. Školstvo sa dostalo na okraj záujmu spoločnosti. Peňazí je nedostatok, školská reforma bola šitá horúcou ihlou, v školskom obsahu je stále veľa zbytočného učiva, ktoré sa deti musia učiť, a ktoré nie je orientované na ich potreby a potreby trhu práce. Mnohé školy sú zanedbané, štát ani obce nemajú peniaze na ich obnovu, je tu rómsky problém, klesá autorita učiteľov a disciplína žiakov, školy štrajkujú... Takže ako to bude s naším školstvom ďalej? Túto otázku si dnes kladú nielen učitelia, ale aj široká verejnosť, lebo vzdelanie detí a mládeže sa týka nás všetkých. n Kto to vyrieši? Ako pedagóg s  dlhoročnými skúsenosťami si myslím, že žiadne veľké systémové zmeny nebudú, ani v  poštrajkovom období a že tak ako doteraz „gro práce“ bude na samotných vykonávateľoch vzdelávania v danej obci či meste (zriaďovateľ, riaditeľ, učiteľ) a iba od nich bude záležať, aby sa s týmto stavom vyrovnali a osobnou angažovanosťou, schopnosťou a  zodpovednosťou zabezpečili akú – takú úroveň škôl. V tej-

to súvislosti vidím ako nutnosť vzájomnú spoluprácu školy s rodičmi a  verejnosťou. Niektoré „nezmyselné súboje“ medzi nimi totiž deťom ani úrovni ich vzdelania neprospejú. Pre deti sú rodičia vzorom, často kopírujú ich správanie, viac si dovoľujú k  učiteľom. To všetko ako dôsledok toho, že rodič sa za každých okolností postaví na ich stranu, čo tiež nie je vždy správny výchovný moment. Rodičia si musia uvedomiť, že bremeno výchovy detí je na nich a škola to bremeno z nich nesníme, môže ho iba vylepšiť. Do akej miery sa to podarí, závisí práve od vzájomnej spolupráce a komunikácie so školou.

n Peniaze sú, len... Že sú mzdy učiteľov nízke, to je verejne známe, niečo by nám mohli pridať, ale je tiež známe, že väčšina škôl je v dezolátnom stave. Zriaďovateľmi škôl sú obce či VÚC, peniaze na

ich opravu nemajú, tam by štát tiež mohol niečo pridať, alebo aspoň odbyrokratizovať využívanie európskych fondov, ktoré na to slúžia. Všetci vravia, že nie sú peniaze, že sa to nedá ... Ja si ale myslím, že aj peniaze sú (aj keď nie dostatok), aj sa to dá. Možno by sa bolo potrebné zamyslieť nad rezervami v samotnej školskej finančnej legislatíve a v nasmerovaní tokov školských peňazí. Zákon o  financovaní hovorí, že v mestách a obciach, kde je viac škôl (alebo pri VÚC), vzniká možnosť prerozdelenia určitého množstva peňazí medzi jednotlivými školami, aj keď sú pravidlá vopred známe všetkým školám, zriaďovateľom aj riaditeľom. Myslím si, že to nie je správne, lebo to demotivuje tých „lepších“, ale aj tých „slabších“. Slabší sa spoliehajú, že veď aj tak nám to zriaďovateľ na konci roka dorovná a lepší stráca snahu, lebo mu to na konci roka zriaďovateľ nemusí dať. Teda v týchto školách sa gazduje podľa „historických“ pravidiel spred finančnej reformy

v školstve a presne podľa hesla: „pinkáme ta pinkáme, dajak bolo - dajak bude“. n Kto chce, hľadá spôsoby A  čo tak prehodnotiť záujmovú činnosť a  toky obrovských financií, ktoré tam prúdia (najnovšie cez obce) a nie vždy sa dostanú k žiakom? Nestačila by sprehľadnená zvýšená dotácia na záujmovú činnosť priamo na školy cez vzdelávacie poukazy? A  pre prehľadnosť a jednoduchosť (ušetrené stovky administratívnych pracovníkov) by sa k výške vzdelávacích poukazov mohli pridať aj kultúrne poukazy, ktoré často zostávajú v „šuflíkoch“, lebo sa nedajú využiť, či vari nie? A čo obrovské toky financií, ktoré prúdia do špičky telovýchovy a športu, pritom však v regiónoch šport chátra a v špičkových športoch sú štadióny prázdne, lebo chýbajú výkony? Nemohli by sa aj tu ubrať nejaké peniaze a  presmerovať na regionálne školstvo? Tých možností aj názorov by určite bolo viac, ja len nahlas uvažujem, lebo neznášam slovíčka nemáme peniaze, nedá sa... Ladislav Žilecký, riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

11. december 2012 ĽN č. 46

Koledy trochu inak

ajkrajšie sviatky v roku sú často označované za čas lásky a zázrakov. Vianoce 2012 však pre mnohých budú aj časom, ktorí prežili s Kollárovcami.

Pár mesiacov prípravy, dva týždne nahrávania a album z názvom Vianoce s Kollárovcami bol na svete. Kým sa však prvé CD nahrávalo v starom rodinnom dome, to šieste už v profi- vybavenom štúdiu v staroľubovnianskom kultúrnom dome.

Pochopiteľne, že nie naživo, ale z reproduktorov audio systémov či PC. Koncom novembra totiž uzrelo svetlo sveta ich nové CD, ktoré je však, na rozdiel od predchádzajúcich, plné kolied. „Pravdupovediac, už dlhšie sme nad ním uvažovali,“ uviedol manažér kapely Tomáš Kollár, podľa slov ktorého ich k tomu „prinútil“ aj záujem verejnosti. „Ľudia sa nás pýtali, prečo nenahráme aj vianočné piesne, a žeby si ich v našom podaní radi vypočuli. A tak sme si tohto roku na to konečne našli čas.“

My sme im dali trochu modernejší nádych,“ naznačil, čo môžu očakávať ich poslucháči T. Kollár. Ostatné CD, tak podľa neho nie je klasickou „cimbalovkou“, ako predchádzajúcich päť. Bicie, gitara či saxofón totiž album kladú na polcestu medzi ľudovou a popovou hudbou. „Áno, tie aranžmá sú skutočne veľmi netradičné,“ priznal primáš kapely. Ako na vysvetlenie dodal, rozhodli sa tak preto, aby sa priblížili aj vekovo mladším poslucháčom. „Je to naša úplne nová tvorba a v cimbalovke som sa ešte s takým niečím nestretol.“

n NETRADIČNÝ ARANŽMÁN Hoci v prípade kolied ide o tradičné songy, Kollárovci ale, obrazne povedané, nemlátia vymlátenú slamu. Piesne s vianočnou tematikou totiž poňali svojsky - originálne a  s goralským temperamentom. „Klasických kolied je plný trh.

n 14 + 1 Vianoce s Kollárovcami obsahujú, mimochodom, štrnásť skladieb a jeden vianočný vinš. Okrem notoricky známych Poďme bratia do Betlehéma, Narodil sa Kristus Pán alebo Vstávajte pastieri, však v „track liste“ nechýbajú ani menej známe songy (Láska je trpezlivá, Na volej doline). Všetky ale majú spoločné jedno – dýcha z nich radosť. „Tie koledy nie sú melancholické. Snažili sme sa do nich dať drive, energiu, aby ten, kto ich bude počúvať, mal dobrú náladu,“ vysvetlil T. Kollár. Ako totiž na záver poznamenal, dôvod, ktorý ich k tomu viedol, bol jasný: „Veď kedy sa máme radovať, ak nie na Vianoce?“ Text (mv), foto (archív ĽH Kollárovci)

N

SÚŤAŽ Mimochodom, z tradičných kolied v netradičnom šate sa úplne zadarmo môžu tešiť aj traja z vás. Stačí správne zodpovedať otázku: koľko členov je v kapele Kollárovci, a odpoveď nám čo najrýchlejšie zatelefonovať na 0915 903 015. Hľadať môžete aj na www.kollarovci.sk

PUBLICISTIKA / REKLAMA

F

inále súťaže O najkrajšiu tortu sa blíži a musíme skonštatovať, že išlo o mimoriadne úspešnú súťaž, na ktorú reagovalo mnoho čitateľov ĽN a divákov ĽTV. O týždeň prinesieme všetky súťažné fotografie a budete hlasovať. V hre sú hodnotné ceny!

A

by sme nikomu neukrivdili, prinášame výsledky cukrárenských schopností ďalších súťažiacich. Aj Jana Matfiaková, ktorá momentálne býva v Novej Ľubovni, sa prihlásila do súťaže. K pečeniu tort sa dostala počas materskej dovolenky. „Najskôr som piekla pre rodinu a potom aj pre zákazníkov. Pečenie ma baví, tak sa mi postupne z toho stal aj môj koníček,“ pripísala nám súťažiaca, ktorá je momentálne nezamestnaná, takže má dosť času. Posúďte teda aj jej šikovnosť, rôzne motívy ale určite ocenili hlavne tí, ktorým torty patrili a iste aj chutili.

A

čuduj sa svete, piecť vie aj 18-ročný chalan Ján Nemergut zo Starej Ľubovne, ktorý takto rád poteší svojich blízkych. Pečenie sladkých dobrôt je vraj jeho hobby. Takéto úžasné nápady isto ocenia hlavne narodeninoví oslávenci.

Z

uzana Palgutová zo Starej Ľubovne vie byť, čo sa pečenia tort týka, rovnako originálna a nápaditá. Veď, posúďte sami! Škoda rozkrojiť takú krásu!

N

iekoľko príspevkov do súťaže poslala aj Ingrid Smoroňová zo Starej Ľubovne. Dokonca kým čakala na uverejnenie v Ľubovnianskych novinách, stihla upiecť aj nové výtvory. Naozaj sa nestačíme diviť, koľkými príspevkami ste nás zasypali. Tešíme sa! Súťaž beží aj s ĽTV.

N

T

ieto ďalšie tortičky sú od Kataríny Krafčíkovej zo Starej Ľubovne, ktorá rovnako upútala krásnymi detskými prevedeniami, lebo, asi nám dáte za pravdu, že niet väčšej radosti ako tej detskej, úprimnej.

A

rovnako čarovné rozprávkové torty vie upiecť aj Beáta Langová zo Starej Ľubovne. Všetky sú jej originály a pečie ich pre radosť svojej rodiny.

o a takúto krásnu narodeninovú tortu k jednému rôčiku dostali od babky Terky Kuzmiakovej zo Starej Ľubovne vnučky Kristínka a Karolínka. Krásna torta, krásne dievčatá! Aj táto torta bojuje o ceny, ktoré venovali do súťaže sponzori.

D

nešnú prehliadku sladkých pokušení uzatvárame výtvormi cukrárky Jany Štelmachovej z Forbás. „Všetko na torte je jedlé a urobené vlastnoručne, torta vážila asi 6 kíl,“ pripísala nám šikovná cukrárka k torte s názvom Natálka. Nuž, milí cukrári, predstavovaniu tort je koniec, ale o týždeň sa tešte na veľké defilé aj s možnosťou hlasovania. (red.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Iron Man

21:45

Akčný / Dobrodružný / Sci-Fi USA, 2008, 126 min

SOBOTA 15.12.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 14.12.

strana

11. december 2012 ĽN č. 46

5

11.12. - 17.12. 2012 Kúzelná opatrovateľka

20:20

Komédia / Rodinný / Fantasy USA / GB / Franc., 2005, 97 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 11.12.2012

05:10 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:40 Úsmev, prosím! 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /10./ 10:55 Sila lásky V. 11 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 41 15:00 Doktorka Quinnová III.: Čo ma otec nenaučil 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 24 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy

II.: Iba dom 6/13 20:55 Filmoviedky: Zradení 22:20 Luther II. 2/4 23:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /10./ 00:00 Doktorka Quinnová III.: Čo ma otec nenaučil 00:50 Doktor z hôr - Nové osudy II.: Iba dom 6/13 01:35 Filmoviedky: Zradení 02:55 Luther II. 2/4 03:50 Sila lásky V. 11 04:40 Sila lásky VI. 24

06:50 Profesionál 07:05 Regionálny denník 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: O Kalifovi bocianovi 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:45 Život rýb: Boj o priestor 11:10 Fokus práca 11:40 Národnostný magazín mix: Poľský 12:05 Správy - Hírek 12:15 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Spievanky, spievanky: Klenoty ľudu

13:40 Monsieur Batmanov 15:00 Športové ozveny 15:25 City Folk: Istanbul 15:55 Ukrajinský magazín 16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Ako to funguje 18:30 Večerníček: Pre Terezku 18:40 Príbehy k Roku dobrovoľníctva 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT: Peter Cmorík z Reduty v Spišskej Novej Vsi 21:00 Spektrum vedy 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Doslova 23:00 Polícia 23:15 Autosalón 23:35 Práca pre teba 23:40 Udalosti ČT 00:30 Správy STV „N“ 01:10 ArtSpektrum 01:19 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno

08:20 Bez servítky - FARMÁRI 09:20 Kobra 11 XIII. 5/12 10:20 Zrada a lži 12:10 V tieni zločinu II. 17/22 13:10 Mentalista III. 23/24 14:10 FARMA 15:25 Priatelia IX. 21/24 16:00 Dr. House III. 17/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 17/24 00:20 Mentalista III. 23/24 01:15 V tieni zločinu II. 17/22 02:05 Kobra 11 XIII. 5/12 03:55 Bez servítky - FARMÁRI

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: To si vypiješ 08:40 Panelák: Anička v krajine zázrakov 09:50 Najkrajšie bývanie II. 22 10:50 Áno, šéfe! 3 12:00 NOVINY O 12:00

12:55 SÚDNA SIEŇ: Očúrala ma opica 29 14:00 Panelák: Anička v krajine zázrakov 15:15 Hoď svišťom II.: Čierna perla 4 16:00 Kosti VI. 7 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Musíš ma milovať 30 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Pravda je vo víne 21:35 Pod povrchom 36 23:00 Kosti VI. 7 00:00 Farmár hľadá ženu 01:20 Mafstory: Rudy sa vracia 02:30 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 20 03:25 Pod povrchom 36 04:15 KRIMI 04:40 SÚDNA SIEŇ: Musíš ma milovať 30

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Policejní bažanti II: Bomba

9 08:15 Kutil Tim VIII: Taylor na to má 4 09:00 M*A*S*H 72 09:30 Prostřeno! 10:20 Diagnóza vražda VI: Poslední útěcha 9 11:20 Schimanski: Hřích 13:15 Castle na zabití III: Uzemnění 13 14:10 Komisař Rex IV: Pomsta 10 15:10 Walker, Texas Ranger III: Pornografie 19 16:05 Rosamunde Pilcher: Láska jejího života 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: Jedna rodina 29 22:55 Sběratelé kostí VII: Malý velký muž 10 23:55 Myšlenky zločince VI: Útočiště 5 00:50 Nedokonalé zločiny V: Nebezpečné knihy 2 01:50 Volejte Věštce 03:35 Sběratelé kostí II: Bezhlavá čarodějnice v lese 10 04:20 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

STREDA 12.12.2012

05:25 Dámsky klub „N“ 06:45 Správy STV 07:30 Góly - body - sekundy 07:40 Práca pre teba 07:55 Úsmev, prosím! 08:20 Duel 08:50 5 proti 5 09:40 Galileo 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /11./ 11:00 Sila lásky V. 12 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Taxík 14:05 Žena na úteku 42 15:00 Doktorka Quinnová III.: Cooper verzus Quinnová I. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 25 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Dom duchov

22:30 Radosť zo života: Július Satinský 23:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /11./ 23:50 O 5 minút 12 00:55 Dom duchov 03:15 Správy STV 03:55 Sila lásky V. 12 04:45 Sila lásky VI. 25

06:40 Polícia 06:50 Regionálny denník 07:15 Správy a komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:25 Ako to funguje 10:50 Poklady sveta: Dračie vrchy - uKhahlamba, Južná Afrika. O drakoch, vyvolávačoch dažďa a moci bohov 11:10 Fokus zdravie 11:45 Ukrajinský magazín 12:15 Správy - Hírek 12:20 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:00 Tanečné miniatúry: Svadba spod Poľany

13:35 Japonská mozaika 13:55 Koloman Sokol-umelec života 14:30 Doslova 15:30 Tempo 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub - magazín 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Basketbal: Euroliga Košice 19:45 Test magazín: Mrazené rybie filé a filety 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT: Andrej Šeban zo Sobášneho paláca v Bytči 21:00 Občan za dverami 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Konečná stanica 23:40 Profesionál 23:50 Plávanie - MS 01:15 VAT: Kino 21. storočia 01:40 Práca pre teba 01:45 Udalosti ČT 02:30 Správy STV „N“ 03:15 ArtSpektrum 03:24 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno

08:10 Bez servítky - FARMÁRI 09:05 Kobra 11 XIII. 6/12 10:05 Vražda za vraždu 12:00 HORÚCA KRV 13:15 Mentalista III. 24/24 14:10 FARMA 15:30 Priatelia IX. 22/24 16:00 Dr. House III. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Korenie lásky 22:40 Nočné Televízne noviny 23:00 Dr. House III. 18/24 00:00 Vražda za vraždu 01:45 Tvár teroru: Únos mojej sestry 03:15 Kobra 11 XIII. 6/12 04:15 Bez servítky - FARMÁRI

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Samé klamstvá 08:40 Panelák: Bližšia košeľa než kabát 09:50 Najkrajšie bývanie II. 23 10:50 Áno, šéfe! 4 12:00 NOVINY O 12:00

12:55 SÚDNA SIEŇ: Musíš ma milovať 30 14:00 Panelák: Bližšia košeľa než kabát 15:15 Hoď svišťom II.: Svadba 5 16:00 Kosti VI. 8 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Kriplom si už bol 31 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kosti VII. 13/13 21:30 Vtierka Castle III. 15 22:30 Vtierka Castle II. 13 23:30 Kosti VI. 8 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 14 01:25 Mafstory: Stará láska 02:35 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 21 03:20 Vtierka Castle III. 15 04:05 KRIMI 04:30 Črepiny

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Policejní bažanti II: Člověk míní, život mění 10 08:15 Kutil Tim VIII: Zamilovaný All 5

09:00 M*A*S*H 73 09:30 Prostřeno! 10:20 Diagnóza vražda VI: Vražda x 4 10 11:20 Schimanski: Smrt na sídlišti 13:15 Castle na zabití III: Smolné štěstí 14 14:10 Komisař Rex IV: Šmírák 11 15:10 Walker, Texas Ranger III: Na posvátné půdě 20 16:05 Rosamunde Pilcher: A najednou to byla láska 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 TOP STAR magazín 22:50 Castle na zabití IV: Pandora 15 23:50 Právo a pořádek XIX: Potyčka 1 00:50 Myšlenky zločince II 11 01:45 Volejte Věštce 03:30 Sběratelé kostí II: Jidáš na kříži 11 04:15 Nikdo není dokonalý

ŠTVRTOK 13.12.2012

05:35 Dámsky klub „N“ 06:55 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:50 Úsmev, prosím! 08:20 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /12./ 11:00 Sila lásky V. 13 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Július Satinský 14:05 Žena na úteku 43 15:00 Doktorka Quinnová III.: Cooper verzus Quinnová II. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 26 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Kráľov korzár 3/6

21:05 Kráľov korzár 4/6 22:05 Prežiť!: Desivé potápanie 22:55 Tonyho pomsta 8/8 00:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /12./ 00:50 Reportéri 01:20 Prežiť!: Desivé potápanie 02:05 Tonyho pomsta 8/8 03:15 Správy STV 03:55 Sila lásky V. 13 04:45 Sila lásky VI. 26

06:50 Regionálny denník 07:15 Správy a komentáre 07:40 Poklady sveta: Dračie vrchy - uKhahlamba, Južná Afrika. O drakoch, vyvolávačoch dažďa a moci bohov 08:00 Živá panoráma 08:35 Hanča, Janko, Lucia 09:00 Lucia strážkyňa poriadku 09:10 Práca pre teba 09:15 Dámsky klub „N“ 10:45 City Folk: Istanbul 11:15 Fokus - peniaze 11:45 Maďarský magazín 12:10 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Dvíhanie mládencov

13:10 Japonská mozaika 13:35 Polícia 13:45 Profesionál 14:00 Občan za dverami 14:35 Cesta 15:05 Baja - Kalifornia trochu inak 16:00 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Práca pre teba 17:00 Slováci vo svete: Francúzsko 17:30 Regionálny denník 18:00 Plávanie - MS 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT: Pacora trio z Mestského divadla Žilina 21:00 Pod basovým kľúčom 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Večer pod lampou 00:05 Spektrum vedy: Umenie božská iskra a drina 00:30 Udalosti ČT 01:20 Práca pre teba 01:25 Správy STV „N“ 02:05 ArtSpektrum 02:14 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky - FARMÁRI 09:20 Kobra 11 XIII. 7/12 10:20 Korenie lásky 12:30 V tieni zločinu II. 18-19/22 14:20 Priatelia IX. 23-24/24 15:25 Priatelia X. 1/18 16:00 Dr. House III. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 19/24 00:20 V tieni zločinu II. 18/22 01:15 Nepriestrelný plán 02:50 Kobra 11 XIII. 7/12 03:55 Bez servítky - FARMÁRI

peniaze 08:40 Panelák: Mikulášovia a čerti 09:50 Najkrajšie bývanie II. 24 10:50 Áno, šéfe! 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 SÚDNA SIEŇ: Kriplom si už bol 31 14:00 Panelák: Mikulášovia a čerti 15:15 Hoď svišťom II.: Tehotná! 6 16:00 Kosti VI. 9 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Žiadna ma nechce 32 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Slušný sused 21:30 Pod povrchom 37 23:00 Kosti VI. 9 00:00 Predátor 02:10 Mafstory: Molnárovci v pasci 03:05 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 22/22 03:50 Predátor

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Za všetkým sú

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Policejní bažanti II: S trochou víry 11

08:15 Kutil Tim VIII: Kouzelný Halloween 6 09:00 M*A*S*H 74 09:30 Prostřeno! 10:20 Diagnóza vražda VI: Mrtvý ve vodě 11 11:20 Schimanski: Šichta v šachtě 13:15 Castle na zabití III: Poslední hřebíček 15 14:10 Komisař Rex IV: Poslední zápas 12 15:10 Walker, Texas Ranger III: Případ uzavřen 21 16:05 Rosamunde Pilcher: Křídla naděje 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: Doktor v domě 30 22:55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II: Ten hráč za nic nemůže 5 23:55 Firma: Kapitola druhá 2 00:50 Živí mrtví I: Pach krve 2 01:40 Reportéři na vaší straně 02:25 Volejte Věštce 04:10 Nikdo není dokonalý


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

11. december 2012 ĽN č. 46 PIATOK 14.12.2012

05:35 Dámsky klub „N“ 06:55 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:50 Úsmev, prosím! 08:15 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /13./ 11:00 Sila lásky V. 14 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 44 15:00 Doktorka Quinnová III.: Čo je to láska 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 27 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5

19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Legendárne Vianoce 22:05 9. rota 00:30 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny II. /13./ 01:20 Slovensko v obrazoch 01:40 Svet v obrazoch 02:10 9. rota 04:25 Sila lásky V. 14

06:15 Regionálny denník 06:40 Správy a komentáre 07:05 Baja - Kalifornia trochu inak 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Pod basovým kľúčom 11:10 Fokus právo 11:40 Rómsky magazín

12:05 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Diskotéka pre starších 13:30 Slováci vo svete: Francúzsko 14:00 Senior klub - magazín 14:25 Orientácie 15:05 Medvede baribaly v Severných lesoch 15:55 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Mama to vie najlepšie 17:25 Práca pre teba - žrebovanie 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 Večerníček: Pre Terezku 18:40 Diskriminácia sa ma (do) týka 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT: Pavol Hammel z hotela Thermia Palace v Piešťanoch 21:00 Família: Família - Rodina na jednej lodi 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Kino na Dvojke: Zóna

23:35 BJD - zostrihy 00:10 Práca pre teba 00:15 Udalosti ČT 01:05 Správy STV „N“ 01:45 ArtSpektrum 01:50 Práca pre teba 01:59 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky - FARMÁRI 09:20 Kobra 11 XIII. 8/12 10:20 Únos 12:00 HORÚCA KRV 13:15 V tieni zločinu II. 20/22 14:10 FARMA 15:30 Priatelia X. 2/18 16:00 Dr. House III. 20/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 AKČNÝ PIATOK: Iron Man 00:15 AKČNÝ PIATOK: Diamantoví psi 02:05 Kobra 11 XIII. 8/12 03:20 Bez servítky - FARMÁRI 04:25 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:40 Súdna sieň: Urobil si mi decko 08:45 Panelák: Nápadník 09:50 Najkrajšie bývanie II. 25 10:50 Áno, šéfe! 6 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SÚDNA SIEŇ: Žiadna ma nechce 32 14:00 Panelák: Nápadník 15:00 Dom snov IV. 23 16:00 Kosti VII. 13/13 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Utrpenie pornoherečky 9 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Prepadovka 21:30 Kde bolo, tam bolo 15,16 23:30 Prci, prci, prcičky: Nahá míľa 01:50 Ano, šéfe ! IV. Zdeněk Pohlreich 9 03:05 SÚDNA SIEŇ: Utrpenie pornoherečky 9 04:00 Prci, prci, prcičky: Nahá míľa

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Policejní bažanti II: V utajení 12 08:15 Kutil Tim VIII: Záletný Skot 7 09:00 M*A*S*H 75 09:30 Prostřeno! 10:20 Diagnóza vražda VI: Uvěznění v ráji 12 11:20 Schimanski: Zločin a trest 13:15 Castle na zabití III: Bomba 16 14:10 Komisař Rex IV: Nebezpečný úkol 13 15:10 Walker, Texas Ranger III: Návrat do minulosti 1/2 22 16:05 Rosamunde Pilcher: Na křídlech lásky 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Milý Johne 22:20 Show Jana Krause 23:15 Cesty k úspěchu 23:25 Tenká červená linie 02:50 Volejte Věštce

06:55 Rýchla rota Chipa a Dala 07:20 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči 08:15 Ninjago 08:45 Beyblade Metal Fusion II. 09:15 Bakugan 09:40 Simpsonovci X. 20 10:00 Dom snov IV. 23 11:00 Panelák: Prepadovka 12:05 Ano, šéfe ! IV. Zdeněk Pohlreich 9 13:20 James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera 15:55 Kde bolo, tam bolo 15,16 18:00 Fantastické torty 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kúzelná opatrovateľka 22:40 Farmár hľadá ženu 00:15 Lokal TV: Eserotévé ide domov 2 00:55 Kráľ zbojníkov Robin Hood 03:45 Črepiny 04:30 KRIMI

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Ninjago 25 07:25 Mickeyho klubík I: Daisyin taneček 11 07:55 Hračkování 08:30 Autosalon 09:45 Columbo: Etuda v černém 11:40 Zelená je tráva 13:40 Holky z kalendáře 15:55 Vraždy v Midsomeru XI: Dny bezvládí 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Twilight sága: Zatmění 22:50 Mariňák 01:10 Bacha na balóny 02:45 Volejte Věštce 04:30 Když vaří táta

SOBOTA 15.12.2012

05:10 Sila lásky VI. 27 06:00 Reportéri 06:30 Správy STV 07:10 Jurošík: Jurošík a Vianoce 07:20 Včielka Maja: Veľké lyžiarske preteky 07:45 Garfield II.: Vzbura pristrojov 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 Superchyty 08:55 Hádaj, kto nás pozval 09:25 Výprava nádeje 10:30 Legendy popu: Legendárne Vianoce 12:25 Autosalón 13:00 On Air 13:25 Kráľov korzár 3/6 14:20 Kráľov korzár 4/6 15:25 Krajina rebelov 3/7 17:25 Postav dom, zasaď strom

17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Posledný pekný deň 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Prípady detektíva Murdocha: Dračia kniha 00:35 On Air 01:00 Krajina rebelov 3/7 02:55 Posledný pekný deň 04:25 Prípady detektíva Murdocha: Dračia kniha

07:25 Správy a komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:00 Medvede baribaly v Severných lesoch 09:55 Občan za dverami 10:20 Televízny klub nepočujúcich

10:45 Encyklopédia slov.obcí: Štrba 11:00 Senior klub - magazín 11:30 Historická panoráma: Karol Šmidke-hrdina a obeť Kominterny 11:55 5 minút po dvanástej: Domáce práce? - to čo je?! 13:00 Mama to vie najlepšie 13:30 Mercadet 15:00 Kapura 15:40 Farmárska revue 16:00 Test magazín: Mrazené rybie filé a filety 16:10 Predajňa 044 17:50 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:00 Plávanie - MS 20:00 Tiger a mních 20:55 Celuloid country: Úderníci filmu (1948 - 1955) 21:20 Spomíname na Václava Havla: Anjeli strážni 22:00 Odcházení 23:35 Československý filmový týždenník 23:50 Udalosti ČT

00:35 Správy STV „N“ 01:19 Záver vysielania

05:20 Kouzelný měšec 06:55 Tučniaky z Madagaskaru 07:40 Polárny expres 09:35 Môj sused zabijak 2 11:35 MASTERCHEF - VEĽKÉ FINÁLE 12:55 Iron Man 15:35 Križovatka smrti 17:35 Partička 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - SEMIFINÁLE 22:10 Pritiahni si šťastie 00:20 Zack a Miri točia porno 02:15 Pritiahni si šťastie 04:10 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI

NEDEĽA 16.12.2012

05:55 Slovensko v obrazoch 06:20 Autosalón 06:45 Správy STV 07:30 Jurošík: Jurošík a perníková chalúpka 07:35 Včielka Maja: Veselá plavba 08:00 Garfield II.: Všetko je relatívne 08:15 Maškrtníček 08:45 S Jakubom na rybách 09:10 Chlapec a pes: Krutosť 09:40 Chlapec a pes: Rozlúčka 10:10 Planéta Zem zhora II.: Žijú ešte divé zvieratá? - 2. časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine II.: Mačka a myši 14:50 Film pre pamätníkov - Profil A.Letricha: Hody 16:25 Pošta pre teba

17:30 Kráľ vinár: Slepá žiarlivosť 7/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Slovensko 2012 - Advent: Nota bene 21:40 Padlý anjel 23:20 Góly - body - sekundy 23:30 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine II.: Mačka a myši 01:10 Kráľ vinár: Slepá žiarlivosť 7/13 01:50 Padlý anjel

07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:40 Kapura 09:20 Farmárska revue 09:40 Test magazín: Mrazené rybie filé a filety 09:55 Encyklopédia slov.obcí: Hunkovce

10:10 Família: Família - Rodina na jednej lodi 10:35 On Air 11:00 Sv.omša na 3. adventnú nedeľu 12:45 Pani Zima 13:35 Metodova misia 14:05 Orientácie 14:30 Slovo 14:45 Jánošíkove dni v Terchovej - Terchová, Terchová, krásavica moja 16:10 Anjeli strážni: Anjeli strážni šamana J.Delgada Mamaniho 16:40 Radosť žiť 18:00 Celuloid country: Úderníci filmu (1948 - 1955) 18:25 Táraninky: Kuchyňa, varenie, pečenie 18:30 Večerníček: Pre Terezku 18:45 GEN.sk: S a J.Pastorekovci 19:00 Správy STV „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 19:55 Dokumentárny klub: Zamatoví teroristi

21:20 Umenie 2012: Vizuálne umenie 21:50 Noc v archíve: Čo sa nám nezmestilo do roku 2012 22:50 Plávanie - MS 00:15 Slovo 00:20 Udalosti ČT 01:05 Správy STV „N“ 01:49 Záver vysielania

05:05 Môj kamarát gepard 06:45 Tučniaky z Madagaskaru 07:30 Malí obri 09:35 Priatelia X. 3-4/18 10:35 Križovatka smrti 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:35 Lampáreň 14:05 Mr. Bean 14:35 Jeho foter, to je lotor! 17:05 Shrek 2 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE

20:20 FARMA - FINÁLE - LIVE 22:20 Na pokraji smrti 00:25 Diamantoví psi 02:15 Na pokraji smrti 04:30 Smotánka

05:00 Kúzelná opatrovateľka 06:50 James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera 09:30 Fantastické torty 2 10:35 Bez syna neodídem 10/10 11:35 Deväť životov 10/10 12:35 RECEPT NA BOHATSTVO 14:00 Kráľ zbojníkov Robin Hood 17:15 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Narnia: Princ Kaspian 23:50 Utajené znásilnenie 02:00 Telefónna búdka 03:25 Bez syna neodídem 10/10 04:05 Utajené znásilnenie

05:05 Trní 06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:20 Ninjago 26 07:45 Mickeyho klubík I: Mickeyho Halloween 12 08:15 Tajemství 2. světové války: Zkáza křižníku Scharnhorst 20 09:20 Prima SVĚT 09:55 Zločiny v zahradách II: Zahradní soutěž 9 11:00 Partie 12:05 Receptář prima nápadů 13:10 Nové hnízdo 13:55 Nora Roberts: Vražedná nevinnost 16:00 Vraždy v Midsomeru XI: Duchové mrtvých 18:00 Když vaří táta 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Srdce pro děti 22:15 Seznamte se, Joe Black 01:50 Volejte Věštce 03:35 Cesta za vítězstvím

PONDELOK 17.12.2012

07:10 Góly - body - sekundy 07:25 Práca pre teba 07:35 Úsmev, prosím! 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:20 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 10:55 Sila lásky V. 15 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Žena na úteku 45 15:05 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 28 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Vitajte v Edelweisse 21:45 Reportéri 22:15 Hlavný podozrivý - newyorské prípady 22:55 Hlavný podozrivý - newyorské prípady 23:40 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 00:35 Vitajte v Edelweisse 02:05 Hlavný podozrivý - newyorské prípady

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 08:50 Práca pre teba 08:55 Dámsky klub „N“ 10:30 Anjeli strážni 10:55 Fokus - rodina 11:25 Špeciálna integrácia 12:15 Tvárou v tvár 12:45 Živá panoráma 13:10 ArtSpektrum 13:15 Každý si rád zaspieva 13:50 Smrek zo Zázrivej v Ríme 14:25 Autosalón 14:50 Športové ozveny 15:30 Magazín Ligy majstrov

15:55 Národnostný magazín mix: Mix 16:30 Fokus - práca 16:55 VAT: Na letisku 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Život rýb: Neviditeľné 18:30 Večerníček: Pre Terezku 18:40 Eurovirtuál - Anton Srholec 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT 21:00 Nechcené deti po 10 rokoch - Chcela som byť matka 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Lurdy 23:40 Umenie 2012: Vizuálne umenie 00:05 Práca pre teba 00:10 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“ 01:40 ArtSpektrum 01:49 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:15 Bez servítky - FARMÁRI 09:15 Kobra 11 XIII. 9/12 10:10 FARMA 11:30 FARMA - SEMIFINÁLE 13:20 FARMA - FINÁLE 15:25 Priatelia X. 5/18 16:00 Dr. House III. 21/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Bez servítky - FARMÁRI 21:30 RODINNÉ PRÍPADY: Moja dcéra ušla z domu 22:35 Dva a pol chlapa IX. 12/24 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 21/24 00:25 Epicentrum 02:20 Kobra 11 XIII. 9/12 03:30 Priatelia X. 5/18 03:55 Bez servítky

05:40 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:40 Súdna sieň 08:40 Súdna sieň: Tyran 09:45 Najkrajšie bývanie II. 26/26 10:50 Áno, šéfe! 7 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 Telefónna búdka 14:40 Extrémne svahy 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Čistota 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Zmiznuté hodinky 21:40 Neserte nám pestúnku 00:00 Dcérino tajomstvo 02:00 Črepiny 02:40 Mafstory: Stará Balážiková 03:20 Nevera po slovensky 1/4

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:05 Policejní bažanti II

08:10 Kutil Tim VIII: Timovo první auto 8 08:50 M*A*S*H 75 09:15 M*A*S*H 76 09:45 Prostřeno! 10:30 Diagnóza vražda VI: Vzdálené hlasy 13 11:25 Schimanski: Ruhrort v Duisburgu 13:25 Castle na zabití III: Odpočítávání 17 14:15 Komisař Rex IV: Kněz v ohrožení 14 15:10 Walker, Texas Ranger III: Návrat do minulosti 2/2 23 16:15 Rosamunde Pilcher: Zeptej se srdce 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:20 Partička 22:35 Žába k zulíbání 00:35 Myšlenky zločince II 12 01:25 Volejte Věštce 03:10 Autosalon 04:05 Nikdo není dokonalý


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Predstaví sa 43 najlepších detských spevákov rusínskej piesne XI. ročník festivalu rusínskej ľudovej piesne SPEVY MÔJHO RODU sa tento rok uskutoční v okrese Stará Ľubovňa. 43 najlepších detských spevákov vybraných za okresy Snina, Medzilaborce, Humenné, Vranov nad Topľou, Sobrance, Svidník, Bardejov, Košice, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa budú prezentovať svoje umenie na troch koncertoch: 4 piatok 14. december o 10.00 h - Dom kultúry v Orlove – výchovný koncert pre žiakov Základnej školy a pre širokú verejnosť

4 piatok 14. december o 18.00 h – Dom kultúry v Čirči – koncert pre obyvateľov obce 4 sobota 15. december o 16.00 h – Dom kultúry v Starej Ľubovni – záverečný galakoncert s vyhlásením výsledkov. Hlavným organizátorom podujatia je Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Súkromným cen-

strana

11. december 2012 ĽN č. 46

trom voľného času Ptičie, Mestom Stará Ľubovňa a Obcami Čirč a Orlov. Hudobný doprovod pre spevákov bude zabezpečovať ľudová hudba FS Chemlon z Humenného. Ako hosť programu vystúpi detský folklórny súbor Chemloňáčik taktiež z Humenného. V rámci spomínaného podujatia sa stretnú aj regionálni funkcionári Rusínskej obrody na Slovensku, aby prediskutovali dôležité témy. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR – Program kultúry národnostných menšín.

7

Skautská šarkaniáda v Ružbachoch Skauti 66. zboru Eduarda Korponaya zorganizovali pre svojich členov i širokú verejnosť už tradičnú detskú šarkaniádu, tentoraz si vybrali lúky

na kopcoch Vyšných Ružbách. Viac ako 80 detí z Nižných Ružbách, Lackovej, Vrbova a Vyšných Ružbách súťažilo v troch disciplínach: najvyšší

ná výplata provízii v hotovosti. Provident Financial, s.r.o. Bližšie informácie volajte: 0850 63 89 63. ĽN 592/2012 n Upratovacia firma hľadá upratovačku. Kontakt: 0918 514 766, 0907 304 069. ĽN 610/2012

Spoločenská rubrika

let šarkana, najkrajší šarkan a špeciál-najzaujímavejší šarkan. Podmienkou účasti bol originálny šarkan vytvorený súťažiacimi. Pri typicky jesennom počasí silný vietor nadnášal šarkany do výšky, ktoré s pozadím zapadajúceho slnka pôsobili veľmi lákavo aj pre zvedavých okoloidúcich. Nechýbal teplý čaj, ktorý v sychravom počasí prebudil, zohrial a dodal energiu. Šarkaniáda utužila priateľstvá, ukázala cesty spolupráce, spríjemnila sobotné popoludnie a usporiadatelia veria, že táto pekná tradícia sa vďaka skautingu bude opakovať každý rok so stále väčšou účasťou a originálnejšími šarkanmi.

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 586/2012 n Požičiavame živnostníkom až do výšky 5000 € bez ručiteľa. ) 0907 947 468, 0911 184 431. ĽN 576/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n Pôžičky rýchlo a jednoducho. ) 0907 947 468, 0911 184 431. ĽN 577/2011

nehnuteľnosti n Predaj stavebných pozemkov na Poľskej ulici – smer Mníšek n/P. Cena dohodou. ) 0907 353 053, 0908 688 338. ĽN 447/2012

byty n Predám 3-izbový byt v SĽ na sídl. Východ, II. posch., 75 m2. Cena dohodou. ) 0911 636  044, 0904 464 045. ĽN 565/2012 n Dám do prenájmu alebo predám 1-izbový byt v Podolínci. Cena dohodou. ) 0944 277 140, 0911 864 667. ĽN 596/2012 n Dám do prenájmu 2-izbový byt na Mierovej ul. č. 84. ) 0907 952 506. ĽN 600/2012

predám n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 aj zrubový obklad, hranoly a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012 nŠijací priemyselný stroj zn. TEXTIMA. Cena 200 €. )0905 315 190. ĽN 343/2012 n Maringotku 6 x 3 m, vhodná na stavbu (300 €) a traktorovú vlečku bez nadstavby (200 €). ) 0905 502 421, 4321 908. ĽN 585/2012 n Kukuricu 1 q (26 €). 0904 117 738. ĽN 588/2012 n Chladničku s mrazničkou zn. Calex vo veľmi zachovalom stave. Cena

Darovali krv Na HTO Ľubovnianskej nemocnice darovali v 48. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Peter Pružinský, Marek Sekelský, Martin Firta, Miroslav Kolcun, Filip Šenšel, Roman Gladiš, Peter Firment, Lukáš Ogurčák, Miroslav Furtkevič, Andrej Vandžura. NOVÁ ĽUBOVŇA: Pavol Smoroň, Michal Štellmach, An-

drea Štellmachová. JAKUBANY: Júlia Rybovičová. LACKOVÁ: Martin Osvald. PODOLÍNEC: Mário Gončár, Martin Gončár.  HAJTOVKA: Vladimír Haľko. CHMEĽNICA: Rudolf Pleštinský. PLAVNICA: Martin Čajko. ORLOV: Marián Fuchs. LESNICA: Ján Želonka.  Ďakujeme. Viera Pristášová, SČK

Infoservis

pozvánka

h v CVČ.

Slobyterm, s r.o., Stará Ľubovňa pozýva 20. decembra o 16.00 h na súťaž LOV VIANOČNÉHO KAPRA, ktorá bude na plavárni v Starej Ľubovni. Príďte si zasúťažiť a vyloviť si svojho kapra. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež (od 5 do 15 rokov).

VIANOČNÝ KONCERT UČITEĽOV ZUŠ J. Melkoviča – 16. decembra o 14.00 h v koncertnej sále ZUŠ JM.

m m m

VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ J. Melkoviča - 12. decembra o 16.30 h v Dome kultúry. m m m

BIELA MÁGIA NA SPIŠI (beseda o kúzlach a čaroch v ľudovej tradícii) - 13. decembra o 17.00 h v Ľubovnianskej knižnici. m m m

VIANOCE PRE RADOSŤ (pečenie perníkov, výroba ozdôb, maľovanie na okná) – 15. decembra o 9.00

m m m

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 11. decembra – lekáreň VIVA, Mierová 94, 12. decembra – LAUDANUM, Levočská 4, 13. decembra Dr. MAX, OD Kaufland, 14. decembra – SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 15. decembra – Dr. MAX, OD Kaufland, 16. decembra - ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 17. decembra - ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 18. decembra – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

60 € - dohoda možná. Volať po 19.00 h na tel. 432 3011. ĽN 607/2012 n Kvalitné jablká zimných odrôd z vlastnej záhrady bez chemického ošetrovania. Dovoz v  rámci SL zdarma. Cena 0,40 € /kg. ) 0902 640 543. ĽN 613/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske Kúpele ponúka brigádnickú prácu, prípadne krátkodobý pracovný pomer v profesii masér, plavčík, pomocná sila, kuchár, čašník, chyžná. Žiadosti s pripojeným životopisom zasielajte na:  mzdylbn@sorea. sk, príp. info na tel. č.: 052/43 217 57. ĽN 608/2012 n Prilepšite si podnikaním v profesionálnych finančných službách až 330 €. Požadujeme min. výučný list. Týžden-

Najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblastiach kultúra a vzdelávanie za rok 2012 Komisia vzdelávania a kultúry pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblastiach kultúra a vzdelávanie za rok 2012 v kategóriách: 4najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry za rok 2012, 4najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti vzdelávania za rok 2012, 4talent roka / do 15 rokov – oblasť kultúry a vzdelávania / je potrebné doručiť Mgr. Monike Dušekovej - odd. školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu do 20. decembra 2012 na dotazníkoch, ktoré nájdete na stránke Mesta Stará Ľubovňa. Podmienkou nominácie je účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v roku 2012.

n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h. n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

ponuka n Automobile Berila. Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a úžitkových vozidiel. Email: tomasberila@hotmail.de, tel. SK 0948 001955, 0949 147 712, D: 00491601576299.ĽN 454/2012 n Absolventka translatológie ponúka doučovanie angl. jazyka. ) 0908 268 435. ĽN 578/2012 nDoučovanie: matematika a slovenský jazyk. ) 0907 950 385. ĽN 594/2012 n Overené preklady s  pečiatkou anglický a nemecký jazyk. ) +421 908 322 662. ĽN 599/2012

spomíname Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. 13. decembra uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá Svetlana Sekelská, rod. Virová. S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, Sprostredkovanie práce do Nemecka. www.asined.sk, 0915 544  915, 0905 357 424. ĽN 162/2012

Darujte si štátnu prémiu Už 20 rokov je stavebné sporenie jedinečnou príležitosťou, ako bezpečne a výhodne investovať svoje peniaze. A navyše – vďaka nemu si môžeme pripravovať prostriedky aj na financovanie bývania. Ak chcete vedieť viac, ponúkame vám rozhovor s Adrianou Drobňákovou z  Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. lČo si naši čitatelia majú predstaviť pod termínom ,,výhodné“? - Byť stavebným sporiteľom sa určite oplatí. Už aj preto, že každý klient, teda aj dieťa, získava ku svojim vkladom štátnu prémiu. V tomto roku predstavuje 10 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €. Vklady aj štátna prémia sú úročené 2-mi percentami a to je jedna z najvýhodnejších možností, ako zhodnotiť svoje úspory. lČím je - aj po 20-tich rokoch - zaujímavé stavebné sporenie? - Stavebné sporenie sa  po roku 1992 stalo jediným a  aj dnes je jedným z  mála naozaj dostupných spôsobov financovania bývania. Veď na bytové potreby sme poskytli už viac

ako 7 miliárd €, stavební sporitelia si uzatvorili viac ako 4 milióny zmlúv o stavebnom sporení. V západoeurópskych krajinách, kde stavebné sporenie funguje už takmer 100 rokov, ho považujú za životný štýl. Stavební sporitelia si vďaka nemu postupne vytvárajú rezervu, ktorú majú po ruke vždy, keď sa menia ich nároky na bývanie. Mnohí rodičia sporia svojim deťom prakticky od kolísky a pripravujú im prostriedky na prvé vlastné bývanie. lJe naozaj také jednoduché stať sa stavebným sporiteľom? - Určite áno. Veď v súčasnosti ponúkame možnosť uzatvoriť si zmluvu o  stavebnom sporení s  poplatkom iba 20 € – a  to bez ohľadu na sumu, pre akú sa klient rozhodne. Na financovanie bývania ponúkame stavebné úvery s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne. Kvalitu nášho úverového programu oceňujú nielen naši klienti, ale aj odborníci. Za stavebný úver až do výšky 40 tisíc € s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorý poskytujeme bez skúmania príjmu žiadateľa a aj bez zábezpeky ručiteľom či nehnuteľnosťou, sme v súťaži finančných produktov Zlatá minca

získali 1. miesto a Zlatú mincu 2012, v ankete Banka roka 2012 sme sa medzi 27-mimi bankami, pôsobiacimi na Slovensku, umiestnili na 3. mieste. Podrobné informácie získate v kanceláriach obchodných zástupcov PSS, a.s., na adresách: Námestie sv. Mikuláša 23, Stará Ľubovňa, tel.č.: 0915 892 423 Popradská 8 (Nákupné stredisko G), tel. č.: 0915 740 394 ĽN 611/2012


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

11. december 2012 ĽN č. 46

Šport v skratke

volejbal Draganna volejbalová liga mix má za sebou štvrté kolo. V zápase dosiaľ nezdolaných, Samaritáni zvíťazili hladko nad nováčikom z Plavnice. Žiaci VKM začali dobre, ale po víťazstve v prvom sete v ďalšom priebehu nestačili na Memorium. Až päťsetovú drámu rozhodla pre seba Elektro Alica. Elektro Alica – MKEM 2:3 (25:20; 18:25; 25:22; 16:25; 4:15), SL-Raketa - SOŠT SL 3:1 (15:25, 25:23, 25:16, 25:19), OZP – IPA Polícia - Barvinok Kamienka nehrali pre chorobu, Memorium - VKM žiaci 3:1 (20:25, 25:18, 25:13, 25:18), Fresch– AVK – Čarovní 3:0 (25:22, 29:27, 25:10), Samaritáni - VK Plavnica 3:0 (25:18, 25:19, 25:21). (M.F.) Samaritáni 2 VK Plavnica 3 Memorium 2 Elektro Alica 2 Barv. Kamienka 2 OZP-IPA Polícia 2 MKEM 1 SL-Raketa 2 Fresch-AVK 1 VKM Žiaci 0 SOŠT SĽ 0 Čar. Kolačkov 0

2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0

0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 3

12:5 10 9:5 9 10:6 8 10:7 8 8:3 7 6:4 6 8:8 6 6:7 6 7:9 4 6:11 2 4:11 2 2:12 1

futsal Gurman, Hant Team a druholigová YNVA ani vo  štvrtom kole nebodovali, a tak si na prvé body budú musieť ešte počkať. O čelo tabuľky v I. lige sa rozhodovalo do posledných sekúnd, keď Marek Selep rozhodol o víťazstve Nestvillu 6 sekúnd pred koncom zápasu. V II. lige na čele bez straty bodu ľubovnianski dorastenci (Los Galacticos). Spartak nestačil na futsalistov Novej Ľubovne a  stratili prvé body. Strelcami kola sa stali štvorgóloví Lukáš Hricov (Flamengo) a Kamil Karaš (TSS Grade). I. liga: Flamengo – Gurman 6:2 (2:1). Lukáš Hricov 4, Nikolas Kačmarčík, Martin Zima / Ján Imrich ml., Mušinský. Nestville – Tiamo 2:1 (1:1). Ľuboš Mariančík, Selep / Matúš Mariančík. TSS Grade – Hant 6:1 (2:0). Karaš 4, Pavol Janič 2 / Maroš Pyda. II. liga: Los Galacticos - TJ Čirč 3:2 (1:2). Richard Nemergut 2, Juraj Kosturko / Slavomír Pištej, Havrila. M. Lipník – YNWA 5:3 (1:1) Peter Kačmarčík 2, Kravčák, Pristaš, Foľvarský/ Grivalský, Dudjak, Starosundecký. Litmanová – Plaveč 1:2 (1:2). Jaceník / Martin Nemergut, Martin Kerbčar. Š.K N. Ľubovňa – Spartak 4:3 (3:1). Orechovský, Dziak, Barnovský, Olšavský/ Lukáš Ilčišák, Stanislav Ilčišák, Marko. (M.F.)

Šport servis

volejbal Predohrávka 13. kola volejbalovej extraligy mužov, 16. decembra o 15.00 h v športovej hale VKM Stará Ľubovňa – VK Ekonóm SPU Nitra. m m m

AVL, 5. kolo, 10. - 14. decembra: VK Plavnica - Elektro Alica, štvrtok o 19.30 h ZŠ Plavnica, Čarovní – Samaritáni, piatok o 19.00 h ZŠ Kolačkov, Memorium – Fresch-VK, utorok 19.00 h ZŠ Za vodou, SL, Barvinok Kamienka - VKM žiaci, pondelok, Kamienka, SOŠT SL – OZP-IPA polícia, pondelok o 18.00 h SOŠT, SL, MKEM - SL-Raketa, streda o 18.00 h SOŠT, SL.

futsal 15. decembra: 17.00 h II. liga TJ Čirč - M. Lipník, 17.45 h I. liga Tiamo TSS Grade, 18.30 h I. liga Flamengo – Nestville. 16. decembra: 17.00 h II. liga YNWA – Š.K N. Ľubovňa, 17.45 h II. liga Spartak – Litmanová, 18.30 h II. liga Los Galacticos – Plaveč.

Volejbalisti potvrdili úlohu favorita (18, 19, 16) VKM Stará Ľubovňa - COP Trenčín 3:0

V 11. kole volejbalovej extraligy privítal domáci tím mladíkov z  Trenčína. Ľubovňania potvrdili úlohu favorita a v dôležitom zápase získali povinné víťazstvo, keď mladým Trenčanom neposkytli veľa šancí.

Domáci išli za svojím cieľom od začiatku zápasu. Súper z Trenčína držal krok s  VKM len na začiatku prvého setu do stavu 5:5. Hosťom sa nedarila prihrávka, čo Ľubovňania využívali na postupné zvyšovanie náskoku, darilo sa najmä Feckovi a  Buvaličovi. Domáci napokon s prehľadom vyhrali prvý set 25:18. Úvod druhého setu patril mladým Trenčanom. Domáci si opäť vybrali slabšiu chvíľku, čo súper využil na zvyšovanie náskoku. Proti však bol Peter Buvalič, ktorý nechybil na podaní a aj zásluhou jeho presných smečov domáci tím otočil vývoj setu a  od stavu 11:11 ovládol

Trenčania (na vzdialenejšej strane ihriska) prišli do Starej Ľubovne bez svojho najlepšieho a najviac bodujúceho hráča Šimona Krajčoviča. Stále teda musia čakať na prvý bod v novej sezóne.

hru. Ani v treťom sete nepripustil favorit žiadne prekvapenie. Domácim sa daril servis aj útok. Bodovo sa najviac presadil Buvalič, ktorému sa v tomto zápase darilo aj na servise. Kvalitným výkonom sa k nemu pri-

dali aj Dávid Fecko, Tomáš Gut Ján Senko. „Išli sme za povinným víťazstvom, čo sa napoa striedajúci Timo Joštiak. kon podarilo. Súperovi chýbal diagonálny hráč Krajčovič, n SPOKOJNÝ AJ TRÉNER VKM podal v  zápase kva- čo nás ešte viac zvýhodňovalo. litný výkon a zaslúžene zvíťa- Riziko takýchto povinných vízil 3:0. Spokojný bol aj tréner ťazstiev je v tom, že môžu hrá-

Slabý výkon, piata prehra ŠŠK Basket (v tmavom) nevie nájsť v sezóne svoju tvár. Jeho hra je nesúrodá, streľba ide väčšinou z diaľky s veľmi nízkou efektivitou. Naopak, málo bodov dosahuje spod koša.

ŠPORT

čom zväzovať ruky aj nohy, čo bolo na chlapcoch vidieť. Stále začínajú kŕčovito. Boli sme však jednoznačne lepší. Darilo sa nám na servise, Trenčín zle prihrával, tlačili sme ich od siete a takto sme mali dobrú obranu. Z našej strany to bol solídny výkon,“ konštatoval spokojný kouč. O týždeň čaká domáce mužstvo dôležitý súper zo stredu tabuľky, tím VK Ekonóm SPU Nitra, s  ktorým Ľubovňania v Nitre prehrali. „Celý týždeň sa na neho budeme zodpovedne pripravovať. Myslím si, že je zdolateľná. Vieme, čo hrajú a  určite im budeme chcieť na domácej palubovke oplatiť prehru,“ uviedol na margo najbližšieho duelu J. Senko. VKM Stará Ľubovňa: Fecko 8, Buvalič 12, Kseňák 2, Lacek 3, Labik 4, Gut 5, libero M. Senko (Müncner 1, Joštiak 5, Roman 1). Rozhodovali: Andrejčák a Niklová, 150 divákov. Text a foto (J.P.)

T. Smrek do Budapešti

Na prahu životného úspechu stojí Tomáš Smrek z Novej Ľubovne. Nominačná komisia kulturistiky a fitnes ho totiž nominovala na MS juniorov vo fitnes (14. – 17. decembra). KŠKM Stará Ľu-

bovňa však bude mať v Maďarsku dvojnásobné zastúpenie. Spolu s dvojnásobným majstrom SR v kondičnej kulturistike, tak do Budapešti pocestuje, v pozícii rozhodcu, aj Andrej Hlinka, st. (mv)

Úspešný víkend

Za veľmi úspešný možno považovať stolnotenisový víkend v podaní oboch staroľubovnianskych tímov. Tie si totiž, spolu s Lesnicou, spravili zo svojich súperov trhací kalendár. 3. liga: STK Stará Ľubovňa B Levoča B 14:4 (J. Pavlík a O. Haky st. po 4,5, P. Haky 3, O. Haky ml. 2). 4. liga: Sp. Belá - STK Plaveč 9:9 (J. Lipták 4, L. Duffala

V

poslednom kole prvej časti druhej basketbalovej ligy privítal domáci tím súperky z Michaloviec. Obidve družstvá uzatvárali tabuľku s jediným víťazstvom na svojom konte. Domáce hrajúce pod psychickým tlakom opäť nezačali dobre. Hráčky sa báli potiahnuť útok, rýchlo sa zbavovali lôpt, prihrávky boli čitateľné, takže ich väčšinou získavali súperky. Obrana ŠSK bola katastrofálna, súperky chodili pod domáci kôš ako na výlet. Ešteže ani súper nedosahoval mimoriadnych kvalít, pretože výsledok mohol byť zahanbujúci. O slabej hre domácich svedčí aj výsledok prvej štvrtiny, keď Ľubovnianky dali

3,5, P. Duffala 1,5). 5. liga: St. Ľubovňa C - Severka Kežmarok C 13:5 (Starinský 4,5, Š. Krafčík a P. Szentyványi po 3,5, Krafčíková 1,5), Sp. Štvrtok B - Chata Pieniny Lesnica 4:14 (T. Hovana 4,5, S. Strakula a A. Hovana ml. po 3,5, A. Hovana st. 2,5). 6. liga: MŠK Podolínec - Severka Kežmarok D 9:9 (R. Faja 4,5, M. Tomeček 2, M. Faja 1,5, Oravec 1. (mv)

iba 4 body. Ani v ďalšom priebehu sa obraz hry nezmenil. Domáce hráčky sa zúfalo pokúšali o streľbu z diaľky, často nepripravenú a tienenú súperom. Odrazené lopty pod košom väčšinou získavali súperky a  hrozili rýchlymi protiútokmi. Pri deravej domácej obrane sa často ocitali pod košom vo  dvojici. Zopár úspešných pokusov Staroľubovňaniek hrať cez pivotky a  strieľať spod koša možno ukazoval cestu, ako na súpera. Domáci tím ale sklamal a  prehral výrazným rozdielom.

Basket tabuľku. Rozhorčený tréner domácich Ján Obercian odmietol zhodnotiť výkon svojich zverenkýň. Spolu s hráčkami budú mať mesiac na to, aby dali hre svoju tvár a naučili sa opäť vyhrávať. Novinkou v súťaži je, že od januára budú kadetky hrať svoju súťaž, čo by malo prispieť k ich výkonnostnému rastu. ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – BK Michalovce 52:75 (20:38) Stará Ľubovňa: Obercianová 16, A. Konkoľová 9, Waclavová 8, Andrašová 7, Drobňaková 5, Hamborská 2, Garneková 2, Furtkevičová 2, Malá 1, Veselovská, Nemergutová. m m m Štvrtiny: 4:17, 16:21, 14:20, Pred odvetnou časťou, kto- 18:17. Rozhodovali: Perečinrá sa začne v polovici januára ský, Lackner, zápas sledovalo budúceho roka, uzatvára ŠSK 40 divákov. Text a foto (J.P.)

Majster Slovenska zo Starej Ľubovne

V sobotu sa konali v  Trenčíne historicky prvé majstrovstvá Slovenska v Athletic Fitness. Tieto súťaže majú už viacročnú tradíciu a to najmä na severe Európy, odkiaľ pochádzajú aj aktuálni šampióni IFBB. Konali sa už aj majstrovstvá sveta ako sprievodný program Arnold Classic Europe. Pod hla-

vičkou federácie SAKFST usporiadal Trenčín majstrovstvá Slovenska mužov a žien. Athletic fitness je silový trojboj, ktorý sa skladá zo zhybov na hrazde nadhmatom, cvičení na bradlách a  veslovacom trenažéri. Na MS sa zúčastnili dvaja pretekári z Klubu športovej

kulturistiky Mesta Stará Ľubovňa a hneď v premiére dosiahli vynikajúci úspech. Patrik Murcko vyhral svoju kategóriu a stal sa majstrom Slovenska a Vladimír Matvija obsadil druhé miesto. V kategórii žien Stanislava Dolinská (ešte dorastenka) obsadila deviate miesto. (J.P.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 46  
Ľubovnianske noviny č. 46  
Advertisement