Page 1

20. november 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 43

Ľubovnianske noviny Sú poštové schránky využívané alebo len zbytočne stoja na uliciach?

Policajti z obvodu Podolínec záchranili život

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Poslanci sa zasekli pri hale pochybnosti okolo prác Slobytermu 1.

2.

5.-6.

rozhodnúť sa hlavne nepáčilo poslancovi Františkovi Orlovskému: „Nemôžem sa uspokojiť s tým, že nám bola upretá možnosť o  rozhodovaní.“ To napokon uznal aj primátor mesta. „Toto sa nebude opakovať. Všetko musí byť odsúhlasené. Ale na druhej strane, ak by neboli zrealizované tieto práce, dnes by hala nebola. “ Na zastupiteľstve bolo pripomenuté aj to, že pôvodný návrh na rekonštrukciu haly v roku 2010 rátal so sumou 1,3 mil. eur. „Tu ide o  princíp, o spôsob, ako sme to robili. Išlo sa systémom škrtať, škrtať, aby sme sa zmestili do dotácie od vlády,“ pripomenul poslanec Valent Jaržembovský.

Poslanci mestského parlamentu sa stretli na svojom riadnom novembrovom rokovaní vo štvrtok 15. novembra. Najviac diskusií si vyslúžila opäť športová hala, na ktorej už síce bola nedávno slávnostne prestrihnutá páska, dokonca za účasti premiéra republiky, jej účty však ešte stále nie sú vyrovnané. A to tie, o ktoré žiada firma Slobyterm, ktorá sa tiež podieľala pri rekonštrukciách. n Otáznikov bolo viac Žiadosť firmy Slobyterm o jednorazovú dotáciu sa pôvodne vyšplhala na takmer 80 tisíc eur, poslanci napokon dostali na stôl novú verziu, kde sa tieto náklady zastavili na hodnote 52 tisíc eur. Firma odôvodňovala žiadosť nákladmi v  súvislosti s prácami pri zatepľovaní budovy, dobudovaním únikovej cesty, vonkajších úprav, kúrenia, strojovne a ďalšími, ale aj stratami z dôvodu poklesu tržieb počas rekonštrukcie i vykurovania budovy počas prestavby. Žiadosť však hneď po jej predložení narazila na odpor niektorých poslancov. „Som prekvapený z takého postupu. Nie je možné, aby sme schva-

Okolo športovej haly je neustály rozruch. Potvrdil to aj primátor: „Športová hala sa rodila s veľkými bolesťami a stále budú nové problémy.“ A, samozrejme, nové investície. ľovali niečo, čo je už urobené,“ vyjadril sa poslanec Pavol Gurega, ktorému sa nepozdávala aj zmena vyúčtovania oproti pôvodnému návrhu. Narážal tiež na to, že táto mestská firma by mala sama investovať do napojenia na centrálny rozvod kúrenia. „Zhodnocuje sa majetok mesta,“ podotkol primátor

Michal Biganič a nechal kolovať medzi poslancami fotografie strojovne, ktorá bola v dezolátnom stave. n Práce urobené boli Problémom sa ukázal aj fakt, že Mesto pred rekonštrukciou presunulo kvôli projektu haly do svojho majetku. A tak aj hlavná kontrolór-

ka pripustila, že sa niekde stala chyba, pripomenula však, že Slobyterm nebol odbremenený od prevádzkovania haly. To, že firma Slobyterm vykonala veľa nevyhnutných prác na obnove haly, nepoprel poslanec Peter Sokol: „Tie práce tu boli odvedené, hala slúži účelu. Buďme radi, že tá hala tu je.“

m m m

Poslanec Ľuboš Tomko pripomenul, že na halu bolo rozpočtovaných 939 634 €, okolo 60 tisíc eur sa dalo na projektovú dokumentáciu a dvakrát priložili poslanci, a to 150 tisíc eur a neskôr 14 tisíc eur. To, že tentoraz nemohli poslanci o prácach vykonaných firmou Slobyterm na mestskom majetku dopredu

Napokon poslanci uzavreli diskusie s tým, že sa k problému vrátia ešte tohto roku na mimoriadnom sedení s materiálom dopracovaným o názor hlavnej kontrolórky a prizvaných odborníkov. Do vyriešenia problému tak ostala odložená aj žiadosť firmy Slobyterm o zvýšenie dotácie na prevádzku mestskej haly a plavárne. Text (hm), foto (mv)

Pri krvácajúcom Jánovi Benčovi stáli anjeli strážni i dvaja policajti

ka zraneného, ktorý síce spadol z rebríka iba necelý meter, ale tak nešťastne, že prerazil sklá skleníka v  chatovej oblasti Vyšné Ružbachy, zrejme mala šťastie na hliadku policajtov. „Manželka sa vyplašila na smrť a v tej chvíli nevedela, čo má robiť. Všade bolo veľa krvi. Ako som padal do skleníka, tak som sa chcel inštiktívne niečoho zachytiť, ale akurát som si dorezal ruky,“ vrátil sa pri piatkovom oceňovaní poNašťastie, anjeli strážni, ale licajtov zachránený J. Benčo, hlavne policajti z obvodu v Po- ktorý stratil vyše dva litre krvi dolínci - Ján Baláž a Pavol Sitár v krátkom okamihu. boli nablízku, poskytli zranenému kvalifikovanú prvú po- n Záchrancovia vedeli moc a za to si vyslúžili v piačo robiť tok 16. novembra poďakovaNapriek hroznému pádu nie i ocenenie nadriadených. cez sklá si ešte stihol privolať „Bol to pekný nedeľný deň, záchranku, vedel, že treba obbolo veľmi teplo. Obyčajná väzy, uteráky... to, že silné krslužba, náhodou sme prechá- vácanie treba zastaviť stiahnudzali cez obec Vyšné Ružba- tím ciev, mu v tej chvíli nenachy, keď nás neznáma pani padlo. „Až keď prišli chlapprosila o pomoc,“ takto si spo- ci a stiahli mi ruky, tak som si mínal na májovú službu, v kto- uvedomil, že toto je spôsob, rej ale išlo Jánovi Benčovi do- ako zabrániť vykrvácaniu,“ slova o život, nadstrážmajster vysvetľoval zachránený, aké Pavol Sitár. ťažké je konať správne v  šoPre dvoch mužov v službe kovom stave. neznáma pani, teda manželNašťastie, panike rozhodne

9 771 338 03 4005

47

Stačí naozaj málo a príjemné nedeľné popoludnie sa môže zmeniť na drámu, doslova boj o život. V plnej vážnosti si to uvedomuje Ján Benčo, riaditeľ Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni, ktorý sa nedávno pozeral smrti rovno do očí a nebyť profesionality i pohotovosti dvoch policajtov v službe, jeho nešťastný pád do skleníka sa mohol skončiť veľmi zle.

kovanie, jednému z nich po- poslanie obsiahnuté v slovách výšenie, obidvom finančná pomáhať a  chrániť,“ vyjadril spokojnosť aj krajský riaditeľ odmena. PZ Dušan Sabol. Obidvaja ocenení prijali n POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ „Som na nich hrdý. Svojím ocenenie so skromnosťou. „Je zodpovedným a  profesionál- to určite zadosťučinenie, ale nym prístupom zachránili ľud- hlavné je to, že ten pán prežil,“ ský život a dá sa povedať, že dodal skromne P. Sitár. m m m si zaslúžia obliekať policajnú To, že obaja muži zákona uniformu. Potvrdili tak svoje majú svoj podiel na tom, že sa po troch mesiacoch maródky mohol J. Benčo vrátiť do práce, je ale pre zachráneného neodškriepiteľné. „Za Starou Ľubovňou som stratil vedomie a podľa rozprávania doktorov viem, že som sa vrátil pomaly už z tej druhej strany. Keď som sa po piatich dňoch prebral z  umelého spánku, uvedomil som si, že to bolo veľmi vážne. Veľká vďaka za všetko,“ dodal J. Benčo, ktorému nešťastný, ale i šťastný deň zároveň pripomínajú hlboké jazvy na predlaktiach rúk, kde mal vyše 50 stehov. „Boli to moji anjeli strážni,“ dodáva smerom k  policajtom, ktorí boli v  osudný deň v  správny čas na správnom mieste. Pavol Sitár (druhý sprava) a Ján Baláž prijímajú gratuláciu od krajského riaditeľa. Vľavo Ján Benčo. Text a  foto (hm) nepodľahli dvaja muži v uniformách. „Každý policajt je fundovaný a cvičený, aby konal podobne ako my. Aj keď, samozrejme, môžu vzniknúť rôzne variácie,“ dopovedal už jeden z  ocenených, práporčík Ján Baláž, ktorý slúži v radoch polície od roku 2001. Podobný prípad si ale nepamätá. Zranený totiž masívne krvá-

cal z predlaktí, hrozil šokový stav a srdcový kolaps z vykrvácania. Policajti si uvedomovali vážnosť situácie, zranený už totiž pomaly strácal vedomie. Snažili sa s ním komunikovať do príchodu záchranky. Obidvaja mladí muži si tak za svoj čin vyslúžili rezortné uznanie. Rozkazom ministra vnútra im bolo udelené poďa-


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

20. november 2012 ĽN č. 43

Zo zasadnutia MsZ

n Rozhodnuté o prestížnych cenách

Poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli vo štvrtok 15. novembra o udelení Ceny mesta Stará Ľubovňa za rok 2012. Do stanoveného termínu prišiel na radnicu iba jeden návrh, ktorý poslanci podporili v tajnom hlasovaní všetkými 13-timi hlasmi prítomných poslancov. Cenu mesta tak na sviatok sv. Mikuláša udelia Petrovi Burianovi, in memoriam. Poslanci zobrali na vedomie aj návrhy pre Cenu primátora, o ktorých rozhodne primátor. Ide o 5-tich navrhnutých.

n VPS-ka sa zatiaľ neruší

Prednosta MsÚ Rudolf Žiak informoval poslancov o výsledkoch práce expertnej skupiny, ktorá pracuje na návrhoch racionalizácie mestských firiem. Komisia nateraz neodporúča rušiť príspevkovú organizáciu VPS. Na základe ekonomických analýz je podľa nej potrebné určiť činnosti alebo služby, ktoré sú pre mesto výhodnejšie zabezpečovať príspevkovou organizáciou a ktoré obchodnými spoločnosťami. V rámci racionalizácie tiež navrhnuje zníženie počtu obchodných spoločností a efektívnejšie využívanie ich objektov. Uvažuje sa o tom, že pohrebné služby prejdú pod správu firmy Ekos a časť správy zelene zas opačne z Ekosu pod firmu VPS. Prvé navrhy týkajúce sa VPS-ky a obchodnej spoločnosti Ekos aj s podrobnými analýzami, by poslanci mali dostať na stôl decembrového zasadnutia. Neskôr, zrejme vo februári, prídu na rad ďalšie „eseročky.“

n O jarmoku

Aj správu o Ľubovnianskom jarmoku dostali poslanci na stôl novembrového zastupiteľstva. Je z nej zjavné, že 21. jarmok bol najziskovejší vo svojej histórii, presiahol 27 tisíc eur v príjmovej položke. Vzhľadom k predaju tzv. Komunálu, ktorý aj s časťou parkoviska kúpil podnikateľ z Novej Ľubovne za 570 tisíc eur, stojí ale Mesto pred dilemou – ako zmeniť rokmi zaužívané rozloženie jarmočných atrakcií. Komunál slúžil doteraz aj ako zdroj na napojenie elektrickej energie. Mesto už teraz uvažuje o tom, že jarmočný priestor sa presunie na Nám. gen. Štefánika a tribúna sa premiestni pred obvodný úrad. Zmena sa dotkne aj úľav stánkarov, držiteľov preukazu ZŤP. Namiesto pôvodných 50 percent sa zníži na dvadsať.

n Dotácia pre futbalový klub

Poslanci dokončili prerozdelenie dotácií, ktoré uviazlo kvôli futbalovému klubu, ktorý po ostatnej sezóne zostúpil do nižšej súťaže a bola mu odobratá pôvodne určená dotácia. Napokon poslanci prerozdelili všetko, čo mali k dispozícii podľa pôvodných plánov. Plánovaný rozpočet na prerozdelenie dotácií v roku 2012: 150 000 € Dotácie schválené v I. etape: 153 250 € Dotácie odobraté v II. etape : MFK Goral 29 000 € Dotácie schválené v II. etape: Gréckokatolícka cirkev 3 300 € Požadovaná dotácia MFK 29 000 €

n Protest voči VZN č. 42

Mestské VZN-ko o chove a držaní psov sa dostalo po podnete občana mesta do stretu s prokurátorom, ktorý ho navrhol zrušiť. Okrem iného má výhrady voči tomu, že niektoré úpravy v ňom nepatria do kompetencie mesta, ale sú určené pre výkon štátnej správy. Mesto tak musí dať VZN do súladu s právnymi predpismi. Čoskoro ale vzhľadom na chystané parlamentné zmeny ohľadom chovu psov dôjde k ďalším veľkým zmenám. Mesto má s chovom psov aj iné problémy, okrem neplatičov sa musí zaoberať voľným pohybom psov v Podsadku, ktoré ohrozujú aj poštárky.

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Historická návšteva z Indie Na staroľubovnianskej radnici je ostatné dni rušno. Po čínskej delegácii, ktorá k nám prišla 9. novembra, totiž minulý piatok prekročila jej prah ďalšia vzácna návšteva – indický ambasádor Rajiva Misra.

de. No verím, že podobne, ako to bolo v prípade čínskej delegácie, by neskôr mohlo prísť ku konkrétnym výsledkom. Niečomu, čo tomuto regiónu pomôže,“ poznamenal na ich margo prvý muž mesta.

Skúsený štátnik, ktorý do úradu nastúpil v januári m.r., sa o  Starej Ľubovni dozvedel od svojich priateľov - veľvyslancov, ktorí už predtým mesto navštívili. Pre ďalšie informácie využil internet a objavil, „že je to veľmi pekné historické mesto s krásnou prírodnou scenériou. A tiež som zistil, že môže byť veľmi zaujímavým partnerom pre mnohé krajiny, vrátane Indie,“ uviedol veľvyslanec, ktorý tým naznačil, že dôvodom jeho príchodu neboli len pamätihodnosti, ale i potencionálne ob-

Hoci je misia R. Misru v Ľubovni už minulosťou, jeho odchodom zahraničné návštevy u nás nekončia. Podľa slov primátora k  nám totiž zavíta japonský veľvyslanec, sľúbená bola i návšteva z americkej ambasády. „To, že k nám prichádzajú zástupcovia hláv štátov na Slovensku, je pre Starú Ľubovňu veľká pocta. A  veľmi dobrá reklama,“ dodal na záver M. Biganič, ktorý predpokladá, že záujem o spoznanie tohto kúta Slovenska preto prejavia aj ďalší ambasádori. Text a foto (mv)

m m m

Okrem tunajšej „whiskárne“ a likérky si Rajiva Misra pozrel aj historické centrum, hrad a zavítal aj do Červeného Kláštora.

chodné možnosti. Čo potvrdil aj prehliadkou liehovaru. „India je, čo sa whisky týka, veľký trh. Takže som si istý, že by ju privítala aj zo štátu, kde sa tento alkoholický nápoj bežne nevyrába ani nepije,“ povedal

R. Misra. S prvými rozhovormi bol, mimochodom, spokojný aj Michal Biganič. Toho pri nich, o.i., zaujímali tiež možnosti našich podnikateľov v Indii, resp. naopak. „Uvidíme, čo z toho vzí-

Oranžové schránky pod drobnohľadom

Mnohí z nás využívajú služby Slovenskej pošty denne. Koľkí ale naposledy vhodili svoj list či inú zásielku do jednej z oranžových poštových schránok v meste? V Starej Ľubovni sa nachádza 13 schránok s charakteristickou farbou, ktoré sú umiestnené na voľne prístupných a  frekventovaných miestach. Už niekoľko rokov tak slúžia napríklad obyvateľom na Letnej, Levočskej či Okružnej ulici. „Pri využívaní týchto schránok sme nezaznamenali v  poslednom období ani pokles, ani nárast zásielok, ide skôr o stagnáciu. Najviac listov nachádzame v schránkach na autobusovej stanici a v  nemocnici s poliklinikou,“ prezradila Andrea Pivarčiová z odboru komunikácie Slovenskej pošty.

môže byť to, že niektorí schránky využívajú ako odpadkový kôš. „Stane sa, že v nich nájdeme aj rôzne iné predmety, napríklad papiere či plechovky. V prípade, že je zásielka bez poštovej známky, pošta ju doručí, ale adresát po jej prevzatí musí zaplatiť dvojnásobok sumy chýbajúcej poštovej známky,“ dodala A. Pivarčiová. Tak či onak, podľa Staroľubovňanov niet nad služby klasickej pošty. Radšej si spravia prechádzku, ako by mali urobiť pár krokov od svojho príbytku. Viac totiž dôverujú pracovníkom za Schránky sú bách chránené pred odcudze- okienkami ako kovovým oranpodľa údajov na ním, poškodením alebo iným žovým nádobám. Text a foto (eh) nich vyberané znehodnotením. Problémom ale každý pracovný deň zamestnancami pošty. Anketa O svoju zásielTo, či majú obyvatelia Starej koľkokrát som v minulosti vyuku by ste sa teda strachovať ne- Ľubovne k oranžovým pošto- žila aj služby oranžových schrámali. A to potvr- vým schránkam dôveru a vy- nok. Pri posielaní dôležitých dila aj dlhoročná poštárka: „Na- užívajú ich, sme zisťovali v uli- administratívnych alebo iných zásielok idem ale na poštu. ozaj je obsah schránok vybera- ciach mesta. — Jozef, 52 rokov: - Ne— Jana, 30 rokov: - Nemám ný denne, sú na to kontroly, takže občania sa o nedoručenie svo- viem o tom, kde takéto schrán- prehľad o tom, kde v Starej Ľuky sú, a preto ich ani vôbec ne- bovni takéto schránky sú. Ak jich listov báť nemusia.“ využívam. Radšej si zájdem niečo potrebujem poslať, mám na poštu. istotu, že z pošty to určite prín POŠTA ČI SCHRÁNKY? — Monika, 48 rokov: - Nie- de v poriadku a načas. Listy sú v  kovových nádo-

VYUŽÍVATE POŠTOVÉ SCHRÁNKY?

Renesančný palác vstal z ruín ako Fénix z popola Hrad Ľubovňa opäť bodoval. A to vďaka náročnej, v novodobej histórii najrozsiahlejšej a hlavne vydarenej rekonštrukcii renesančného paláca. Za to získal cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za Obnovu renesančného paláca a jeho inovatívne sprístupnenie verejnosti. Súťaž každoročne vyhlasuje minister kultúry SR a spoluorganizátormi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP. Cenu reprezentuje soška bájneho Fénixa. Symbolizuje obnovu pamiatok a ich premenu z ruín na hodnotné kultúrne dedičstvo. „Ocenenie kultúrna pamiatka roka je pre všetky generácie múzejníkov zo Starej Ľubovne veľkým poďakovaním za prácu, ktorá sa na obnove hradu Ľubovňa vykonala od počiatkov vzniku Ľubovnianskeho múzea v roku 1956. Presne tak ako bájny vták Fénix, aj hrad Ľubovňa vstal z ruín a stal sa pamiatkou de luxe. Cena je zá-

Renesančný palác hradu Ľubovňa

roveň ocenením vlastníka pamiatky, Prešovský samosprávny kraj, ktorý neustále podporuje myšlienky spojené s rozvojom a obnovou hradu Ľubovňa. Týmto sa chcem poďakovať aj všetkým podporovateľom hradu doma a v zahraničí,“ neskrýval radosť po odovzdaní ceny Dalibor Mikulík (na fotografii), riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.

Výstavba renesančného paláca sa uskutočnila počas veľkej renesančnej prestavby hradu, zasiahnutého v roku 1553 požiarom. Spomínaný požiar zničil gotický palác v susedstve veže. Obnovné práce sa uskutočnili z nariadenia poľského panovníka Žigmunda Augusta za starostovania Jána Bonera najmä v rokoch 1554 – 1557. V uvedenom období bol na mieste starej stredovekej kuchyne vystavaný veľkolepo riešený renesančný palác. Bol vybudovaný na skalnom výbežku hradného kopca. Projektoval ho Joannes Frankenstein, architekt v kráľovskej službe pochádzajúci zo Sliezska. V dolnej časti paláca bol v skale vysekaný pivovar, nad ním sa nachádzali pekáreň a kuchyňa. V hornej časti bola situovaná reprezentačná sieň a dve izby. Prinajmenšom výstavbu pivovaru a kuchyne bez-

prostredne realizoval taliansky majster Jakub Talian (Jacobus Italicus). Na výstavbu paláca rozmerov 28 x 19 metrov s dvoma podzemnými a troma nadzemnými podlažiami bolo použitých 10 000 ton kameňa, čo v danej dobe predstavovalo 5 320 vozov nákladu. Podľa tradície kamene tatranskej žuly, osadené na niektorých miestach obvodových múrov paláca, symbolizujú miesta, kde prišli o život jeho stavitelia.

Nové expozície sa rozhodli jeho správcovia prezentovať jedinečným a novátorským spôsobom. Obnovené kultúrne dedičstvo je možné vzhliadnuť prostredníctvom 3D animácie archeologických nálezov z hradu Ľubovňa. Súčasťou paláca je dnes expozícia hradného pivovaru a liehovarníctva v Starej Ľubovni. Renesančný palác bol ruinou od 18. storočia. Opravné práce tu naposledy prebiehali za čias poľskej kráľovnej Márie Jozefíny v polovici 18. storočia, no celková obnova nebola dokončená. K tej sa pristúpilo až na začiatku 21. storočia. Obnova zrúcaniny bola finančne veľmi náročná záležitosť. Sumou 716 tis. EUR prispel Prešovský samosprávny kraj a postup prác urýchlilo aj rozhodnutie vlády v rokoch 2006 až 2010 podporiť tento projekt sumou 1 mil. eur.

Odovzdávanie prestížnej ceny sa konalo 8. novembra (v deň kedy sa na hrade Ľubovňa konala slávnostná inaugurácia poštovej známky s hradom Ľubovňa) v Dvorane Ministerstva kultúry SR za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Odo- kultúry PSK), Dalibor Mikulík projektu na obnovu renesanč- ho úradu v Prešove) a Stanislav vzdávania cien sa zúčastnili: (riaditeľ Ľubovnianskeho mú- ného paláca), Peter Glos (me- Klocok, MramorLand s.r.o. (reEva Arvayová (vedúca odboru zea – hrad), Vít Svoboda (autor todik Krajského pamiatkové- alizátor obnovy).


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

20. november 2012 ĽN č. 43

Raňajkovali s primátorom

Pýtame sa za vás

Zarybnenie vôd

Chrúmať croissant, popíjať čaj Počul som, že tunajší rybársky zväz vraj rybník, okrem kaprov, zarybnil i zubáčom. Je to pravda? Resp. druhá otáz- a pritom debatovať s vedením ka – aké množstvá ďalších rýb do svojich vôd nasadil? (A) mesta sa, veru, nepodarí hocikomu. Začiatkom júna sa to pošťasOdpovedá Ivan Orovčík, predseda Miestnej organizácie Slovenské- tilo vybraným žiakom ZŠ, minulý štvrtok si Raňajky s primátorom ho rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni: - Zubáča sme do vody nasadili 5. novembra s celkovou hmot- vychutnalo jedenásť ich vekovo nosťou cez 200 kg. A keďže sme dostali výhodnú cenu za nao- starších kolegov. zaj peknú rybu, šlo do vody napokon viac kusov, než sme plá„Hoci stredné školy nie sú novali. Na doplnenie: vodnú nádrž Vengliská sme v apríli, ako už bolo naznačené, zarybnili aj kaprom - a to trojročným (s cel- v  našej zriaďovateľskej pôsobkovou hmotnosťou 1000 kg) a po prvýkrát i dvojročným (500 nosti, aj ich študenti robia Starej kg). Toho sme, mimochodom, skúsili nasadiť len pokusne, aby Ľubovni dobré meno. Preto sa sme nasledujúci rok ušetrili na financiách. Pokiaľ sa ujme, plá- im patrí poďakovať za ich všenujeme v budúcnosti s nasádzaním jednoročných a dvojročných strannú aktivitu a reprezentáciu kaprov v rovnakom pomere, čo by sa malo prejaviť na väčšom mesta,“ uviedla, prečo sa naozaj netradičným spôsobom rozhodzarybnení rybníka. Čo sa týka tečúcich vôd, do nich putovala hlavátka (1100 ku- li potešiť stredoškolákov, vedúca sov 20 cm rýb), podustva (10 000 ks, 6 cm), pstruh potočný a li- odd. školstva MsÚ Eva Kolláropeň. Toho sme pôvodne mali záujem nasadiť v dvoch vekových vá. Ako zároveň dodala, výber skupinách, ale keďže dvojročný lipeň na trhu prakticky nebol, mien už nechali na riaditeľstvách kúpili sme jednoročných. Dohromady ho šlo do vody 42 tisíc samotných škôl, „pričom každá kusov. Pstruh bol do Popradu dodaný v dvoch vekových ka- z nich mohla vybrať dvoch najtegóriách – ročnej (32 tis. ks, 8 cm) a dvojročnej, kde dosahoval aktívnejších študentov.“ od 27 do takmer 40 cm (200 kg, 600 ks). (mv) n PREKVAPENÍ ŠTUDENTI Jedným z „poctených“, ktorý o pol deviatej zasadol v malej Všimli sme si zasadačke MsÚ, bol i  Ján Bučor. Staroľubovňana, ktorý si účasť na raňajkách vyslúžil zaveľmi dobré študijné výsledky, podľa vlastných slov vývoj akcie prekvapil. „Myslel som, že to bude o niečom inom, o nejakom vyzvedaní a podobne, ale atmosféra bola naozaj uvoľnená. Keď nás niečo zaujímalo, opýtali sme sa a primátor to rád vysvetlil. Takže ja som sa cítil príjemne,“ vyjadril svoje pocity štvrták Strednej odbornej školy technickej. Podujatie, ktoré bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, sa, mimochodom, nieslo v neformálnom duchu. Hovorilo sa o úspechoch, trávení voľČo už, zázraky sa v Starej Ľuného času či možnostiach pobovni nedejú. Aspoň čo sa dran-

A rabuje sa ďalej...

covania a ničenia týka. Kto si totiž myslel, že po augustovej afére je s rozbitými kontajnermi na šatstvo či obuv koniec, mýlil sa. Snímka z Mierovej ulice dokazuje, že opak je, bohužiaľ, pravdou. Spôsobov, ako tomu zamedziť, by síce bolo niekoľko. No možno jediný, pri ktorom by sa dalo hovoriť o stopercentnej garancii úspechu, je návrat k stredovekým trestom: kradneš? – odtneme ti ruku! Ničíš majetok? - poputuješ na pranier. Nadávaš na ulici? - prídeš o jazyk. Za ostatné prehrešky by sa minimálne

Vyšetrovateľ zo Starej Ľubovne vzniesol obvinenie pre zločin lúpeže 15-ročnému mladíkovi zo Starej Ľubovne. V piatok 9. novembra ráno prechádzalo po chodníku za areálom ľubovnianskej nemocnice 16-ročné dievča z  obce Veľká Lesná. V tom k nej pristúpil obvinený, chytil ju za ruky a vypýtal si cigaretu. Keď mu povedala, že cigarety nemá, zatlačil ju k oploteniu vedľa chodníka a pýtal od nej peniaze. Dievča mu zo strachu dalo 4 €. Peniaze si zobral, ale následne si ju pritiahol bližšie k sebe so slovami, že sa chce k nej pritúliť a postískať ju. Nato sa mu však poškodená vyšmykla a utiekla preč. Po vznesení obvinenia spracoval vyšetrovateľ na mladíka podnet na vzatie do väzby a umiestnil ho do cely policajného zaistenia.

Dve krádeže

Uplynulý týždeň bol bohatý na krádeže. Doposiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do pivníc na Letnej a Mierovej ulici v Starej

3

Okrem primátora a vedúcej odd. školstva sa Raňajok zúčastnil (a tým pádom odpovedal na otázky) aj prednosta MsÚ Rudolf Žiak a prezident OZ AMOS Anton Karniš.

skytnutia finančnej pomoci cez AMOS. No stredoškoláci tiež prezradili, čo ich v meste trápi. „Dozvedel som sa trebárs, že tu bola akcia Hore bez. Debatovali sme sme teda o tom, čo zákon umožňuje a čo nie. Ak je to pre dospelých a nie sú tam mladiství, asi s tým ťažko niečo urobíme. Na strane druhej však stojí morálna rovina,“ uviedol príklad Michal Biganič, ktorý podľa vlastných slov chce, aby mladí v Starej Ľubovni nemlčali. Ako totiž povedal, aj oni sa spolupodieľajú na živote v meste. „Nech nám teda dajú vedieť, čo v ňom napríklad chcú.“ Keďže každá akcia musí mať svoj koniec, po hodine a pol skončili i Raňajky. Z MsÚ však stredoškoláci neodchádzali len s plným bruchom a ďakovným listom v ruke, ale tiež sľubom, že odteraz sa takto budú stretávať častejšie. Ako totiž poznamenala E. Kollárová, rovnaké podujatie chce magistrát odteraz usporadúvať už každý rok. Text (mv), foto (mv, V. Zima)

Zoznam pozvaných študentov: Samo Truska (Gymnáziun T. Vansovej) - reprezentant školy v športových súťažiach na medzinárodnej úrovni. Monika Bolešová (Gymnáziun T. Vansovej) - reprezentantka gymnázia v súťažiach nemeckého jazyka (2. miesto v celoslovenskom kole NO). Martin Tešla (Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša) – počas celého štúdia sa aktívne venuje deťom a mládeži v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí (eRko). Svojou činnosťou pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti. Ľuboš Nagy (Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša) – víťaz krajského kola SOČ za prácu Teslova cievka, školu reprezentoval na 34. ročníku celoslovenskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.  Igor Dopirák (Obchodná akadémia) - predseda Žiackej školskej rady a člen Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. Aktívny aj na poli predmetových súťaží. Mária Hutníková (Obchodná akadémia) – reprezentantka školy na rôznych podujatiach ako moderátorka. Aktívne prispieva do školského časopisu Akademik. Účastníčka krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Katarína Kmečová (Stredná odborná škola, Jarmočná 108) – predsedníčka Žiackej školskej rady, účastníčka celoslovenskej súťaže „Spotreba pre život.“ Podieľa sa na vedení školského časopisu ŠUM. Dominika Kollárová (Stredná odborná škola, Jarmočná 108) - účastníčka celoslovenskej súťaže „Spotreba pre život.“ Podieľa sa tiež na vedení školského časopisu ŠUM. Peter Chorendžák (Stredná odborná škola technická) - predseda Študentskej rady na škole, člen Rady školy a výborný študent. Veľmi aktívny pri organizovaní rôznych školských podujatí. Ján Bučor (Stredná odborná škola technická) -  člen Študentskej rady dosahujúci veľmi dobré študijné výsledky. Víťaz celoškolského kola súťaže zručnosti ZENIT. Veronika Grešová (ZUŠ Jána Melkoviča) – reprezentantka ZUŠ v literárnych a recitačných súťažiach.

Rabovačka na Mierovej ul. a jej výsledok: zničený kontajner i pekná kopa bordelu.

bičovalo. A hneď by bol v meste poriadok. Akurát je otázne, koľko z tých 16 341 obyvateľov by v ňom po roku ostalo nakoniec bývať. Text a foto (mv)

Tiene týždňa Chlapec olúpil dievča

strana

Ľubovni. Ukradol z nich 2 páry lyží, 3 páry lyžiarskych topánok, 2 vŕtačky s kufríkmi a príslušenstvom. Celková škoda sa vyšplhala na 1 750 eur. Neznámy páchateľ úradoval aj v stredu 14. novembra. Vlámal sa do drevenej zrubovej chaty a skladu náradia v chatovej osade „Verlišky“ v obci Malý Lipník a ukradol HI-FI vežu, motorovú pílu s príslušenstvom a pohonnými látkami a motorovú strunovú kosačku. Majiteľom spôsobil škodu najmenej 530 eur.

Víkendový alkohol

V nedeľu 18. novembra bol zastavený a kontrolovaný policajnou hliadkou v obci Vyšné Ružbachy 25-ročný vodič. Obyvateľ spomínanej obce viedol motorové vozidlo zn. Škoda Octavia pod vplyvom návykovej látky, namerali mu 1,25 promile alkoholu na liter krvi. Dopustil sa tak prečinu Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Peter Chorendžák (vľavo) a Ján Bučor.

Mária Hutníková pri preberaní ďakovného listu a propagačných materiálov mesta.

Budúci rok pacienti i lekári v novom

Na zdravotnom stredisku v Podolínci, ktoré slúži už niekoľko desaťročí obyvateľom mesta a okolitých obcí, sa od mája tohto roku usilovne pracuje. Pacienti i lekári sa tešia. Budova, ktorá sa nachádza pri hlavnom cestnom ťahu, sa vďaka úspešnému projektu dočká začiatkom budúceho roku slávnostného otvorenia.

Stavebné práce vo vnútorných priestoroch budovy sú už takmer ukončené. „Strecha je už kompletná, onedlho sa dokončia aj prívody elektrických energií, plynu a ďalších vykurovacích telies. Momentálne prebieha zatepľovanie budovy a začínajú sa robiť niektoré stavbárske práce v priestoroch lekárne,“ povedala primátorka Podolínca Iveta Bachledová. A keďže práve lekáreň v  zdravotnom stredisku je neoprávneným nákladom, po spustení projektu bolo potrebné riešiť aj tento problém. Ako doplnil prednosta Mestského úradu

v Podolínci Michal Marhefka, „mestské zastupiteľstvo schválilo návrh vedenia na úver vo výške viac ako 100 tisíc eur.“ Projekt s názvom Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v meste Podolínec spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Ruku k dielu ale priložilo aj samotné mesto. „Celkový obnos financovania z  EÚ je 380 tisíc eur, spolufinancovanie zo strany mesta

je päť percent, čo činí 20 tisíc eur. Doteraz prebehli na budove práce za necelých 200 tisíc eur,“ dodal prednosta. I keď sú ambulancie momentálne kvôli stavebným prácam premiestnené do náhradných mestských priestorov, už onedlho sa nielen Podolínčania, ale aj obyvatelia spádovej oblasti Nižných a Vyšných Ružbách, Lomničky a časť pacientov z obcí Ihľany, Toporec a  Holumnica, môže tešiť na

kompletne vynovenú budovu. V nej by nemala chýbať ani nová zdravotnícka technika a  vybavenie. Novinkou sú aj nainštalované germicídne žiariče. Tieto špeciálne prístroje čistia vzduch v každej ambulancii. Ešte nájsť dobrého zubára a v nových priestoroch bude radosť pracovať. Stomatologická ambulancia bude totiž podľa slov I. Bachledovej vybavená novou zubnou technikou a nábytkom, taktiež v gynekologickej ambulancii pribudne zdravotnícke zariadenie. Predpokladané ukončenie prác na projekte, ktoré zabezpečuje bratislavská spoločnosť, je naplánované na január 2013. Stihnúť toho treba ale ešte dosť. „Je potrebné urobiť podlahy v priestoroch chodby a čakární, treba spustiť do prevádzky plyn, elektrinu a urobiť ukončovacie práce týkajúce sa zateplenia a vymaľovania fasády na budove,“ dodala primátorka Podolínca. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

20. november 2012 ĽN č. 43

Spišskonovoveský uragán Rozhovor s Jozefom (Spoko) Kramárom Recesia, reggae, ska a kvapka punku - to je zábava Made in Smola a Hrušky. O tom, že to Spišiaci vedia na pódiu poriadne roztočiť, sa môžu o chvíľu presvedčiť aj Staroľubovňania. Viac už o kapele, pripravovanom koncerte (24. novembra o 19.00 h v Dome kultúry) a čosi z backstage-u v rozhovore s frontmanom kapely Jozefom „Spoko“ Kramárom. n Najskôr mi nedá nespýtať sa na naozaj originálny a svojím spôsobom aj mätúci názov. Spojiť totiž smolu a hrušky dokopy, no... - Názov vznikol tým, že ako klasickí tínedžeri sme neboli veľmi vzorní a čo to sme povystrájali. No niekedy sa na naše prehrešky prišlo, a tak sme parafrázovali výrok „nachytaní na hruškách.“ Časom sme si ešte prečítali, že to bola vhodná voľba, lebo podľa psychológov si ľudia takéto nezmyselné názvy pamätajú najviac. n Váš štýl je niekde definovaný ako reggae-punk, wikipedia vás zase charakterizuje ako ska-punk-rock-popovú kapelu... - Tak my v prvom rade robíme slovenské pesničky a potom ich obliekame tak, aby sa im to najviac hodilo. Ale v zásade ten

reggae punk je taký najvýstižnej- ničky, ktoré sú vážnejšie, ale tie ší názov. Okrem toho sa snažíme väčšinou na koncertoch nehráľudí baviť, takže my sme vlastne vame. Tie sú vhodné na domáce počúvanie. taká „party skupina.“ n Kým vydáte album, prejdú n Blížiaci sa koncert nebude väčšinou dva – tri roky. Treba za v Starej Ľubovni váš prvý. Čo tým hľadať nedostatok času, in- predvediete publiku tentoraz? špirácie alebo si jednoducho po- My vždy hrávame prierez trpíte na kvalitu a ladíte ho do- našej tvorby, takže dôjde aj na vtedy, kým nie ste na 100-per- staršie songy a keďže na posledcent spokojní? nom albume PALEC HORE je asi - Čo sa týka inšpirácie, s tou najviac hitoviek, tak z neho budenie je problém. Je to aj časom, me hrať 8 pesničiek. No ako vraaj tým, že chceme, aby tie pes- vím, dôjde aj na Svokru, Maturu ničky boli čo či Tangá. najlepšie vy- Na koncert bez platenia? S Ľubovn Oficiálmyslené i na- nianskymi novinami nie je nič neny videoklip hrané. A hlav- možné. Prví štyria z vás, ktorí zak letnému hitu, volajú na redakčné číslo (0915 ne, vždy rieši- 903 015) a povedia tie správne slonázov ktorého me viacero al- vá, tak uvidia Smolu a hrušky úplnebudeme preternatív ako ne zadarmo. A to, čo chceme pozrádzať, už na ich nahrať, ta- čuť, je odpoveď na otázku - v ktoYouTube dokže tým sa to rej skladbe z nového albumu hossiahol hranicelé predlžu- ťuje Zdenka Predná. cu 425 tisíc poje. Inak, v šufzretí. Ste šokolíku máme stále dostatok mate- vaní, alebo len príjemne preriálu, takže o našu budúcnosť ne- kvapení? musíte mať obavu. - My sme vždy radi, keď pesn Ešte všeobecná otázka nička zarezonuje, lebo nikdy sa k textom. Pravdupovediac, nie nedá presne odhadnúť či sa stasú príliš „filozofické.“ Zámer? ne hitom. Teraz to vyšlo, tak ako - Väčšinou opisujeme to, čo sa aj pri starších skladbách Matura, okolo nás deje. Keďže sme, ako Na čom záleží alebo pri novinsom spomínal, skupina vhodná kách Fajčiť treba či Pridaj si ma. na každú párty, tak na prvý po- Každopádne, ľudia pesničku mihľad vyznievajú veselo a ulete- lujú a keby sa dostala viac do méne. Ale vždy v nich je aj druhý dií, tak by bol z toho megahit. Ale plán. Samozrejme, máme i pes- to je už o inom.

Horské filmy po 4-krát

Zviesť sa na vlne dobrodružstva či obdivovať mágiu prírodných krás – aj to, a bezpochyby nepomerne viac, sa 23. - 24. novembra bude dať v staroľubovnianskom Kine Tatra. Po roku sa totiž na strieborné plátno vracia festival horských filmov Zdruff. Ten bude, mimochodom, tiež prehliadkou toho naj-, čo bolo ponúknuté návštevníkom známeho bratislavského festivalu Hory a mesto. Podobne ako vlani, tak opäť, okrem lezenia, prinesie i snímky z oblasti lyžovania, paraglidingu, extrémneho kajakovania, bicyklovania, slackliningu, base jumpingu či iných dobrodružných športov. „Niekto v nich nájde motiváciu trénovať. Iného naplní samotné bytie v horách a prírode, ďalší zas objaví neskutočnú túžbu človeka nevzdať sa a napriek ťažkému osudu vytrvať,“ naznačil odkaz dvadsiatky pripravených filmov spoluzakladateľ a organizátor festivalu Daniel Šak. Ako na margo nich poznamenal, diváci sa môžu tešiť na dokumenty z rôznych kútov sveta, vrátane Slovenska. „Novin-

n Pieseň Pridaj si ma sa dostala až do finále Eurovision Song Contest 2010 na Slovensku. Zatiaľ váš najväčší úspech, či zaň považujete to, že vôbec po takom dlhom čase ešte existujete? - Okrem Pridaj si ma sa nám to isté podarilo aj s pesničkou Na čom záleží v roku 2009, ale za najväčší úspech považujeme vypredané koncerty v rámci Palec Hore tour. To je v dnešnej ťažkej dobe skutočný úspech. n Na koncerte, ktorý sa bude konať v rámci Dňa študentstva, vystúpia spolu s vami Rybičky 48. Vaša krvná skupina? - Áno, nehrajú úplne to čo my, ale rozumieme si. A okrem toho, zahráme i spoločný song Pod Kontrolou, ktorý je na albume PALEC HORE a je k nemu aktuálny videoklip na metanolovú tému. Text (mv), foto (archív kapely)

PUBLICISTIKA / REKLAMA

D

nešné torty nám do súťaže poslala Helena Juhasová z Novej Ľubovne, ktorá pracuje ako poštárka. Svojej najväčšej záľube sa venuje už od detstva a riadi sa pritom tým, že torta musí nielen dobre vyzerať, ale byť aj jedinečná a chutná. Pečie hlavne pre rodinu a ako vraví, najviac ju poteší radosť a  úsmev najbližších. Najviac idú v  rodine detské torty, ale námety čerpá aj zo záľub ostatných členov. Tort súťažiacej sme dostali viac, ukážkou sú harmonikové. Iba pripomenieme, že všetky fotografie súťažiacich dostanú priestor vo vianočnom vydaní. (red.)

Výstavy v knižnici

Hneď dve zaujímavé výstavy môžete nájsť v týchto dňoch v Ľubovnianskej knižnici. Prvá zachytáva históriu najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu pod Tatrami. Na trinástich paneloch tak oboznamuje návštevníkov s oblasťami, ktorými sa Krásy Slovenska počas 90-tich rokoch existencie ve-

novali. Druhá expozícia zase približuje jednu z najtemnejších postáv nacizmu - Reinharda Heydricha. Verejnosť si ňou pripomenie nielen hrdinský čin Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ale i to, čo po atentáte na tohto zastupujúceho ríšskeho protektora nasledovalo. Text (mv), foto (ĽK)

Napísali ste nám

kou však budú štyri filmy z dielne domácich autorov. Napríklad Turkish Tea od Andrei Stašenkovej či snímka Michala Petriláka o chlapíkoch túlajúcich sa lesom a hľadajúcich kamenné útvary schopné ukojiť ich túžbu po delikátnych pohyboch,“ dodal ešte člen HK Vabec. Filmovú prehliadku, ktorú odštartuje snímka o dvoch Francúzoch voľne preliezajúcich jednu z najťažších a najkrajších ciest v Alpách, okorenia aj dve prezentácie - D. Zavackého a M. Krasňanského o expedícii a lezení v oblasti Tranga a tiež Martina Sisku, ktorý objavoval neprebádanú jaskyňu Javorinka. Po skončení je naplánovaná afterparty s rocko...je v čase zimnom ten najvou kapelou Falling Moon. (mv) lepší liek na choroby už od dávnych čias. V tomto jesennom období je zvykom nakladať hlávkoFestival horských filmov Zdruff vú kapustu na kvasenie. Za čias Miesto konania: Kino Tatra, Stará našich starých mám sa to dialo v Ľubovňa každej rodine. V dnešnej moderOrganizátor: Horolezecký klub Vanej dobe si kúpime hotovú v obbec v spolupráci s Hory a Mesto. Začiatok: 23. novembra od 16.00 h, chode a je to! 24. novembra od 15.30 h Aby sa deti z našej MŠ na TatVstupné: 2 € ranskej ulici dozvedeli niečo z čias Kompletný program a popisy filmov minulých a aby získali predstana: zdruff.vabec.sk vy o tom, ako je to s tou kapus-

KYSLÁ KAPUSTA...

O udalostiach, ktoré predchádzali tragédiám v Lidiciach a Ležákoch, sa stredoškoláci dozvedeli aj z úst historika Petra Rotha.

tou, pozvali sme si do MŠ babky z Novej Ľubovne. Pani Arendáčová a pani Repková rozpovedali deťom, ako to bolo kedysi a ukázali im, ako sa kapusta hobľuje, nakladá, čím sa okorení a ochutí a ako sa „depce“. Práve táto činnosť bola pre deti tá najzaujímavejšia. Sami si totiž kapustu „nadeptali.“ Aby im pri tom nebolo smutno, ešte si aj zaspievali a babky ich naučili aj peknú o kapuste, po goralsky. MŠ Tatranská

Potrebujú domov!

0905 302 063


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Spider-Man 2

22:55

Akčný / Fantasy USA, 2004, 127 min

NEDEĽA 25.11.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 23.11.

strana

20. november 2012 ĽN č. 43

5

20.11. - 26.11. 2012 Múmia sa vracia

00:00

Dobrodružný / Fantasy / Akčný USA, 2001, 125 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 20.11.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /7./ 11:00 Sila lásky IV. 199/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 26 15:00 Doktorka Quinnová III.: Dámsky večer I. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 9 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy

II.: Otcovia 3/13 20:55 Otázka rešpektu II. 6/6 22:40 Luther 6/6 23:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /7./ 00:25 Doktorka Quinnová III.: Dámsky večer I. 01:10 Doktor z hôr - Nové osudy II.: Otcovia 3/13 01:55 Otázka rešpektu II. 6/6 03:35 Sila lásky IV. 199/203 04:25 Sila lásky VI. 9

06:50 Profesionál 07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:35 Život rýb: Ryby a láska 11:05 Fokus - práca 11:35 Storočnica J.K.Šmálova 12:00 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Zahraj mi horalská muzika 13:10 Medicína 14:05 Spomíname na režiséra T.Rakovského: Peter a Lucia 15:00 Športové ozveny

15:40 Eurovirtuál - Anton Gajdoš, Elvíra Chadimová 15:55 Rusínsky magazín 16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Otázniky v doprave 18:00 Súčasné bývanie 15 18:30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna 18:40 Príbehy k Roku dobrovoľníctva 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Andy Gore 20:00 Stratené záznamy o atentáte na JFK 20:55 Spektrum vedy 21:30 Komentáre 22:00 Doslova 23:00 Polícia 23:10 Autosalón 23:40 Práca pre teba 23:45 Udalosti ČT 00:30 Správy STV „N“ 01:10 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:25 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW

09:25 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 11:25 V tieni zločinu II. 7-8/22 13:20 Mentalista III. 11/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 18/24 16:00 Dr. House III. 2/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 2/24 00:25 Mentalista III. 11/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 14/18 02:10 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 03:40 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ženu som si nebrala

08:50 Panelák: Dušan zasahuje 09:55 Najkrajšie bývanie II. 7 11:00 Áno, šéfe USA V. 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Zabijak bez vôdzky 14:00 Panelák: Dušan zasahuje 15:00 Najkrajšie bývanie II. 7 16:00 Dr. Dokonalý: Znamienko krásy 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Deložovanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Ruky hore! 21:30 POD POVRCHOM 30 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 5 23:45 Čistič 01:30 Mafstory: Rekviem pre Šoóša 02:40 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 11 03:20 POD POVRCHOM 30 04:10 Čistič

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Policejní bažanti I: V potu

tváře 7 07:50 Kutil Tim VII: Pan domácí Tim Taylor 14 08:35 M*A*S*H 57 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Hlavní předmět vražda 19 11:15 Schimanski: Až po krk v blátě 13:10 Castle na zabití III: Smrtelná známost 1 14:05 Komisař Rex III: Vražda v hypnóze 7 15:05 Walker, Texas Ranger III: Mustangové 4 16:05 Rosamunde Pilcher: Neobyčejná láska 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: Už tě nechci vidět 23 22:55 Sběratelé kostí VII: Vězeň v potrubí 7 23:55 Myšlenky zločince VI: 12 hodin 2 00:50 Nedokonalé zločiny IV: Ukradená identita 19 02:05 Volejte Věštce 03:50 Sběratelé kostí II: Blondýna ve hře 4

STREDA 21.11.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /8./ 11:00 Sila lásky IV. 200/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Taxík 14:05 Žena na úteku 27 15:00 Doktorka Quinnová III.: Dámsky večer II. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 10 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:00 Galileo - Špeciál o futbale

20:35 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /8./ 01:05 Doktorka Quinnová III.: Dámsky večer II. 01:50 O 5 minút 12 02:55 Správy STV 03:35 Sila lásky IV. 200/203 04:25 Sila lásky VI. 10

06:40 Polícia 06:50 Regionálny denník 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibum 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Súčasné bývanie 15 11:05 Fokus zdravie 11:35 Rusínsky magazín 12:00 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Za tucet pjesničiek 13:30 Stratené záznamy o atentáte na JFK 14:25 Doslova 15:25 Košice - Európske hlavné

mesto kultúry 15:40 Energetika 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 17:00 Senior klub 17:25 Regionálny denník 17:55 Basketbal: Euroliga Košice 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Anna Servická 20:00 Generácia na prelome 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Na križovatke SK+CZ: Nemožná 23:15 Profesionál 23:30 Prežili sme GULAG 00:15 VAT 00:45 Práca pre teba 00:50 Udalosti ČT 01:35 Správy STV „N“ 02:15 ArtSpektrum 02:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:20 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:15 Kobra 11 XII. 1/10 10:15 Oči vraha 12:10 HORÚCA KRV

13:20 Mentalista III. 12/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 19/24 16:00 Dr. House III. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:30 Nočné Televízne noviny 22:55 Dr. House III. 3/24 23:50 Mentalista III. 12/24 00:50 Ochránim svoje dieťa 02:30 Eleventh Hour - nulová šanca 15/18 03:10 Kobra 11 XII. 1/10 03:50 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ustráchané deti 08:45 Panelák: Jeden muž dole 09:55 Najkrajšie bývanie II. 8 11:00 Áno, šéfe USA V. 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Deložovanie

14:00 Panelák: Jeden muž dole 15:00 Najkrajšie bývanie II. 8 16:00 Kosti V. 19 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Neposedný syn 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7,8 22:30 Vtierka Castle III. 12 23:30 Kosti V. 19 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII. 8 01:25 Mafstory: Rýchlovka 02:35 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 12 03:20 Vtierka Castle III. 12 04:00 KRIMI 04:25 Črepiny

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Policejní bažanti I: Jízda cti 8 07:50 Kutil Tim VII: Řekni dobrou noc, Gracie 15

08:35 M*A*S*H 58 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Vražda v cílové rovince 20 11:15 Schimanski: Pedofil 13:10 Castle na zabití III: On mrtvý, ona mrtvá 2 14:05 Komisař Rex III: Pátrání po mrtvé 8 15:05 Walker, Texas Ranger III: Dokud nás smrt nerozdělí 5 16:05 Rosamunde Pilcher: Spící tygr 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Nad hladinou 157 21:35 TOP STAR magazín 22:45 Castle na zabití IV: Spiknutí 12 23:40 Sběratelé kostí V: Dravec v akváriu 18 00:40 Myšlenky zločince II 5 01:35 Volejte Věštce 03:20 Sběratelé kostí II: Pravda v louhu 5 04:05 Nové hnízdo

ŠTVRTOK 22.11.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /9./ 11:00 Sila lásky IV. 201/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Zora Kolínska 14:05 Žena na úteku 28 15:00 Doktorka Quinnová III.: Na dobytčom chodníku I. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 11 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Rossella 6/7 21:45 Prežiť!: Priepasť smrti 22:35 Tonyho pomsta 5/8 23:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /9./ 00:25 Doktorka Quinnová III.: Na dobytčom chodníku I. 01:10 Reportéri 01:35 Prežiť!: Priepasť smrti 02:25 Tonyho pomsta 5/8 03:15 Poklady.sk: Zabudnuté Oždianske lýceum 03:30 Sila lásky IV. 201/203 04:20 Sila lásky VI. 11

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Krajina Haliganda 3/4 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Prežili sme GULAG 11:25 Fokus - peniaze 12:00 Maďarský magazín 12:25 Správy - Hírek 12:35 Živá panoráma 13:00 ArtSpektrum 13:05 Ej, keď si zanôtime 13:30 Generácia na prelome 14:25 Polícia

14:35 Profesionál 14:50 Občan za dverami 15:30 Televízny klub nepočujúcich 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Práca pre teba 17:00 Kvarteto 17:30 Regionálny denník 17:55 Otázniky v doprave 18:00 Príroda zblízka: Netopiere v ohrození 18:30 Večerníček: Máme Emu 18:40 Rozvoj vidieka - Stavby a remeslá 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Prípad Sikorski - Churchillova zrada Poľska 20:45 Futbal - Európska liga 23:00 Spektrum vedy: CA technológie - viacosé obrábanie 23:25 Práca pre teba 23:30 Udalosti ČT 00:15 Správy STV „N“ 01:00 ArtSpektrum 01:09 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:10 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:05 Kobra 11 XII. 2/10

10:05 Vražda na Tienistom vrchu 12:05 V tieni zločinu II. 9-10/22 14:00 Mentalista III. 13/24 15:00 Priatelia VIII. 20-21/24 16:00 Dr. House III. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 4/24 00:20 Mentalista III. 13/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 16/18 02:05 V tieni zločinu II. 9/22 02:50 Kobra 11 XII. 2/10 03:35 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 12 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Chodník pravdy 08:45 Panelák: Pán žehličiek

09:55 Najkrajšie bývanie II. 9 11:00 Áno, šéfe USA V. 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Neposedný syn 14:00 Panelák: Pán žehličiek 15:00 Najkrajšie bývanie II. 9 16:00 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Na divokom západe 21:30 POD POVRCHOM 31 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 6 23:45 Haló 00:30 Webmaster 01:40 Mafstory: „Vánoce jak sa patrí“ 02:45 Neporaziteľná Jane 03:30 POD POVRCHOM 31 04:20 NOVINY TV JOJ 04:40 KRIMI

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Policejní bažanti I: Holka roku 9

07:50 Kutil Tim VII: Zelená je tráva 16 08:35 M*A*S*H 59 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Především neškodit 21 11:15 Schimanski: Případ Schimanski 13:10 Castle na zabití III: Lovci pokladů 3 14:05 Komisař Rex III: Proč zemřel Romeo 9 15:05 Walker, Texas Ranger III: Duhový válečník 6 16:05 Rosamunde Pilcher: Zbloudilá srdce 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: Z deště pod okap 24 22:55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II: Dítě jako důkaz 2 23:55 Sběratelé kostí V: Rocker v pračce 19 00:50 Zákon a pořádek: Los Angeles: Runyon kaňon 21 01:40 Reportéři na vaší straně 02:20 Volejte Věštce 04:05 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

20. november 2012 ĽN č. 43 PIATOK 23.11.2012

05:10 Dámsky klub „N“ 06:30 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:25 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /10./ 11:00 Sila lásky IV. 202/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 29 15:00 Doktorka Quinnová III.: Na dobytčom chodníku II. 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 12 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Legendy popu: Helena Vondráčková 22:05 V očiach vraha 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny /10./ 00:55 Doktorka Quinnová III.: Na dobytčom chodníku II. 01:35 Slovensko v obrazoch 01:55 Svet v obrazoch 02:25 V očiach vraha 04:05 Správy STV 04:45 Sila lásky IV. 202/203

07:30 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Príroda zblízka: Netopiere v ohrození 11:05 Fokus právo 11:35 Rómsky magazín 12:05 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Šláger na šláger 13:05 Prípad Sikorski - Churchillova zrada Poľska 13:55 Kvarteto

14:25 Senior klub 14:50 Orientácie 15:20 Európska liga - zostrihy 15:55 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Mama to vie najlepšie 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Otázniky v doprave 17:58 Práca pre teba - žrebovanie 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 Večerníček: Máme Emu 18:45 Diskriminácia sa ma (do) týka: Diskriminácia kvôli veku 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Daniela Kapráľová 20:00 Záchrana pandy 20:55 Família: Família - Ostrov žien 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Kino na Dvojke: Muž, ktorý zastrelil Libertyho Valancea 00:00 BJD - zostrihy: BJD Grażyna Auguścik & Bester Quartet (Poľsko)

00:50 Udalosti ČT 01:40 Správy STV „N“ 02:20 ArtSpektrum 02:29 Záver vysielania

05:05 Črepiny 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Frajerka za motorku 08:45 Panelák: Investície 09:55 Najkrajšie bývanie II. 10 11:00 Áno, šéfe USA V. 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: To dieťa zomiera 14:00 Panelák: Investície 15:00 Najkrajšie bývanie II. 10 16:00 Kosti VII. 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Šikana v práci 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Všetko je inak 21:30 Kde bolo, tam bolo 9,10 23:30 Dom snov IV. 18 00:30 Vyklepaný Gary 02:35 Vražda v mojom dome 04:05 KRIMI 04:30 NOVINY TV JOJ 04:55 Bartok úžasný

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Policejní bažanti I: Uprchlík 10 07:45 Kutil Tim VII: Tim Othello Taylor 17 08:30 M*A*S*H 60 09:20 Prostřeno! 10:10 Diagnóza vražda V: Hlava, nebo orel 22 11:10 Schimanski: Eskadra 13:05 Komisař Rex III: Anděl se čtyřmi tlapkami 10 15:05 Walker, Texas Ranger III: Cesta do Black Bayou 1/2 7 16:05 Rosamunde Pilcher: Růže z Kerrymoru 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Rosamunde Pilcher: Odstíny lásky: Smíření 22:05 Show Jana Krause 23:05 Cesty k úspěchu 23:15 Zakázané ovoce 01:35 Blesk 03:35 Volejte Věštce

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 Rýchla rota Chipa a Dala 07:20 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči 08:15 Ninjago 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:15 Bakugan 09:40 Česko Slovensko má talent 11:50 Panelák: Všetko je inak 12:55 Dom snov IV. 18 13:55 Kde bolo, tam bolo 9,10 15:50 Česko Slovensko má talent 18:00 Najlepšie torty 13 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Bournovo ultimátum 23:00 FARMÁR HĽADÁ ŽENU 00:35 Denná hliadka 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 03:55 Bournovo ultimátum

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Ninjago: V nesprávný čas na nesprávném místě 19 07:25 Mickeyho klubík I: Plutův míček 5 07:55 Hračkování 08:30 Autosalon 09:45 Columbo: Sladká, leč smrtící 11:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - PRVNÍ SEMIFINÁLE 13:50 Dvanáct do tuctu 2 15:50 Vraždy v Midsomeru XI: Krvavá svatba 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Náhradníci 22:15 Rychlí a zběsilí 00:30 Od soumraku do úsvitu 02:30 Volejte Věštce 04:15 Když vaří táta 04:55 Nikdo není dokonalý

05:15 TELEVÍZNE NOVINY 06:10 Scooby Doo, kde si?! I. 06:30 Spoveď mladej nevesty 08:15 Spláchnutý 09:55 Priatelia VIII. 24/24 10:20 Priatelia IX. 1/24 10:50 Klokan Jack 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:35 Lampáreň 14:15 Stroskotanec 17:05 Letuška 1. triedy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 22:40 Vnútorný nepriateľ 00:40 Blade 2 02:50 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

10:00 Najlepšie torty 13 11:00 Bez syna neodídem 7 12:00 Deväť životov 7 12:55 Recept na bohatstvo 14:15 Múmia sa vracia 17:00 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Česko Slovensko má talent 23:00 Česko Slovensko má talent 00:00 Múmia sa vracia 02:50 Bez syna neodídem 7 03:35 „František je děvkař 04:55 Top Star

06:00 Dobrodružstvo vo výšinách 08:00 Zamilovaný Romeo

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago: Kamenná armáda

20 07:40 Mickeyho klubík I: Donald a stonek fazole 6 08:10 Tajemství 2. světové války: Létali v čínských službách 18 09:20 Prima SVĚT 09:55 Zločiny v zahradách II: Italský ničema 7 11:00 Partie 11:55 Receptář prima nápadů 12:55 Nedělní receptář extra 13:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - DRUHÉ SEMIFINÁLE 15:55 Vraždy v Midsomeru XI: Výstřel nad ránem 18:00 Když vaří táta 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - VELKÉ FINÁLE! 22:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - KDO SE STANE VÍTĚZEM? 00:05 Z pekla 02:20 Volejte Věštce 04:05 Tajemství 2. světové války

06:00 Teleráno 08:15 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:10 Kobra 11 XII. 3/10 10:10 Mama, smiem spať s netvorom? 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 14/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 22/24 16:00 Dr. House III. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 22:55 AKČNÝ PIATOK: Spider-Man 2 01:25 AKČNÝ PIATOK: Blade 2 03:20 Kobra 11 XII. 3/10 04:05 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW

SOBOTA 24.11.2012

05:35 Sila lásky VI. 12 06:25 Reportéri 06:50 Správy STV 07:35 Jurošík: Jurošík a Mikuláš 07:45 Včielka Maja 08:10 Garfield II.: Garfield je mimo 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Superchyty 09:25 Hádaj, kto nás pozval 09:50 Dom plný zvieratiek: Horský diabol 25/26 10:25 Výprava nádeje 11:20 Legendy popu: Helena Vondráčková 13:15 Autosalón 13:45 On Air 14:10 Rossella 6/7 15:55 Česť a pomsta 17:25 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Pošta pre teba 21:15 Sladkých šestnásť 22:50 Góly - body - sekundy 23:00 Slepá dôvera 00:40 On Air 01:00 Sladkých šestnásť 02:35 Slepá dôvera 04:05 Správy STV 04:50 Poklady.sk: Penový hliník mladšie vynálezy

07:00 Regionálny denník 07:25 Komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:40 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:05 Záchrana pandy 09:55 Občan za dverami 10:25 Cesta 10:50 Senior klub 11:20 Energetika 11:35 Separé 12:05 5 minút po dvanástej: Úchyláci 13:05 Mama to vie najlepšie

13:35 A3UM: Škatule 14:05 Ján Greššo jubiluje: Dve duše 15:10 Kapura 15:55 Farmárska revue 16:15 Rozvoj vidieka - Stavby a remeslá 16:30 Test magazín: Test magazín 16:40 Na stope zločinu: V službách zákona 7 18:00 Na ceste II.: Na ceste po Orknejách 18:28 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Máme Emu 18:40 Táraninky: Sladkosti 18:50 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Nora Baráthová 20:00 Stavba roka 2012 21:15 Celuloid country: Osamelí bežci 21:45 Anjeli strážni: Anjeli strážni Táni Pauhofovej 22:20 Klauni

23:50 Retro noviny 00:05 Československý filmový týždenník 00:25 Profesor Želibský 01:00 Udalosti ČT 01:45 Správy STV „N“ 02:29 Záver vysielania

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Zachráňte Willyho 08:05 Spoveď mladej nevesty 10:00 Priatelia VIII. 23/24 10:30 MASTERCHEF 13:05 Spider-Man 2 15:45 Klokan Jack 17:35 Partička 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:20 Partička 23:05 Teror na plese 00:55 Než sa diabol dozvie, že si mŕtvy 03:00 Teror na plese 04:20 Smotánka

NEDEĽA 25.11.2012

05:05 Slovensko v obrazoch 05:25 Svet v obrazoch 05:55 Autosalón 06:20 Správy STV 07:05 Góly - body - sekundy 07:15 Jurošík: Jurošík a šibačka 07:25 Garfield II.: Blues čierneho kocúra 07:35 Včielka Maja 08:05 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 S Jakubom na rybách 09:25 Dom plný zvieratiek: Upíry 26/26 09:55 Planéta Zem zhora II.: Je potrebné uživiť 6 miliárd ľudí - 1.časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát 14:40 Film pre pamätníkov - Profil

A.Lettricha: Vrah zo záhrobia 16:20 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár: Nové intrigy 4/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Puccini 1/2 21:50 Puccini 2/2 23:30 Góly - body - sekundy 23:40 Odpískané 00:20 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát 01:50 Puccini 1/2

06:50 Test magazín: Test magazín 07:00 Rozvoj vidieka - Stavby a remeslá 07:15 Televíkend: Turistické inšpirácie 07:40 Farmárska revue 08:00 Živá panoráma

08:40 Kapura 09:30 Slávnosť na sviatok Krista Kráľa 11:35 Família: Família - Ostrov žien 12:05 Krásna múdrosť 13:25 Orientácie 13:50 Slovo 14:10 Folklórne slávnosti pod Poľanou: Návraty, pocta Jaroslavovi Ševčíkovi 15:30 Anjeli strážni: Anjeli strážni Táni Pauhofovej 16:00 Preteky F1: Veľká cena F1 Brazília 20:00 Prečo chudoba? 1/8 21:00 A3UM: Hore a dole 21:25 Umenie 2012: Hudba 21:55 Pozvánka do divadla: Tak sa na mňa prilepila 23:15 Retro noviny 23:30 Slovo 23:40 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“ 01:09 Záver vysielania

PONDELOK 26.11.2012

05:10 Kráľ vinár: Nové intrigy 05:55 Planéta Zem zhora II. 06:55 Správy STV 07:35 Góly - body - sekundy 07:50 Práca pre teba 07:55 Duel 08:30 5 proti 5 09:15 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 10:55 Sila lásky IV. 203/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Žena na úteku 30 15:05 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 13 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV

19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Okno naproti 21:55 Reportéri 22:25 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Pod vodou 23:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 00:05 Doktorka Quinnová III.: Jablko sváru 00:50 Okno naproti 02:35 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Pod vodou

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Stretnúť človeka: Gabo Zelenay 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Prečo chudoba?: Animovaná história 11:35 Fokus - rodina 12:00 Tvárou v tvár 12:30 Národnostné správy 12:35 Živá panoráma 13:00 ArtSpektrum

13:05 Ve Skalici na rínečku 13:45 Autosalón 14:15 Odpískané 14:50 Športové ozveny 15:30 Magazín Ligy majstrov 15:55 Národnostný magazín - mix 16:30 Fokus práca 16:55 VAT: Výstavba lanoviek 17:25 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Otázniky v doprave 18:00 Život rýb: Koralové divadlo 18:30 Večerníček: Máme Emu 18:40 Eurovirtuál - Mária Kráľovičová 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT 21:00 Prečo chudoba? 21:55 Správy a komentáre 22:20 Góly - body - sekundy 22:25 Papierový vojak 00:20 ArtSpektrum 00:25 Umenie 2012: Hudba 00:50 On Air 01:15 Udalosti ČT 02:00 Práca pre teba 02:05 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:10 Poď na rande 09:05 Kobra 11 XII. 4/10 10:05 Krvavá stopa 12:20 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Priatelia IX. 2/24 16:00 Dr. House III. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - LELKEŠOVCI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 22:55 Dva a pol chlapa IX. 10/24 PREMIÉROVÁ SÉRIA 23:15 Nočné Televízne noviny 23:50 Dr. House III. 6/24 00:40 Eleventh Hour - nulová šanca 17/18 01:35 Hrozba z nebies 03:10 Kobra 11 XII. 4/10 04:00 Bez servítky - LELKEŠOVCI

07:50 Súdna sieň: Lump 08:55 Súdna sieň: Šikana v práci 10:00 Najkrajšie bývanie: II. 11 11:00 Áno, šéfe USA: V. 9 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Česko Slovensko má talent 15:55 Česko slovensko má talent 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Cirkus 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Koniec Mafie 21:35 Dr. Dokonalý: Dvojičky 6 22:40 X-Men: Posledný vzdor 01:00 Stav ohrozenia

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Policejní bažanti I: Pomáhat, nebo chránit 11 07:50 Kutil Tim VII: Povrchní

přitažlivost 18 08:35 M*A*S*H 61 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Boj o jídlo 23 11:15 Schimanski: Pokrevní bratři 13:10 Castle na zabití III: Subkultura 4 14:05 Komisař Rex III: Vražda na jídelníčku 11 15:05 Walker, Texas Ranger III: Cesta do Black Bayou 2/2 8 16:05 Rosamunde Pilcher: Ve svitu ohně 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Přijde? 158 21:35 Ano, šéfe! 22:45 Partička 23:25 Hurá do basy 01:25 Myšlenky zločince II 6 02:20 Volejte Věštce 04:05 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

strana

20. november 2012 ĽN č. 43

Tunajšia Obchodná akadémia nezabudla na skôr narodených Užitočná skúsenosť

Klikni na to a vygooli – pod týmto názvom sa ukrýva akcia, ktorú zorganizovali študenti tunajšej Obchodnej akadémie 12. novembra. Spolu so Združením kresťanských seniorov v Starej Ľubovni ukázali jeho členom prácu s počítačom. Hostí najviac zaujala možnosť získať informácie prostredníctvom vyhľadávača Google. Ako sa

sami vyjadrili, nechcú byť v seniorskom veku len dobrými kuchárkami, účastníkmi horúčkovitých nákupných výletov za lacnými tovarmi a akciami. Svoju pozornosť chcú sústrediť na to, čo bolo neznáme v ich mladosti a k čomu ich deti a vnuci v dnešnom modernom svete inklinujú. Toto stretnutie nebolo posledným, pretože študenti OA plánujú pokračovať v spo-

7

ločných aktivitách so seniormi aj v budúcnosti.

Super atmosféra v kruhu seniorov

Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za rok aktívneho starnutia. Mesiac október je už tradične mesiacom úcty k starším. Prirodzeným prejavom úcty človeka k druhému je pozdrav, návšteva, pomoc, rada, dobrý skutok... Sú to atribúty, ktoré vyjadrujú priateľstvo, zdvorilosť, rešpekt. Návšteva, ktorú zorganizovali naši študenti prvého až štvrtého ročníka v Domove sociálnych služieb v Starej Ľubovni, bola návštevou pre potešenie duše. Niesla sa v duchu hudby, tanca, spevu a predvedenia pantomímy. Sprievodné slovo z úst moderátorov, študentov OA, Márie Hutníkovej a Jozefa Kovalčíka obohatilo „na-

šich“ starých rodičov i o históriu spišských miest a vyvolalo mnoho spomienok na ich domov, rodinu... Takmer štvorhodinové ok-

tóbrové stretnutie so staršou generáciou nám ukázalo krehkosť rodinných vzťahov, väzby rodičov na svoje deti, rozmanitosť ži-

votných osudov. Odchádzali sme s pocitom, že slzy v oku boli slzami šťastia. Text a foto Anna Bobuľská

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 335/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n Najľahšie pôžičky v meste, rýchle vybavenie. ) 0915 621 222. ĽN 441/2012 n Partia šikovných chlapov ponúka búracie práce, kladenia plávajúcich podláh a drobné stavebné práce. Kvalitne, rýchlo a lacno. ) 0911 110 419, 0911 328 799. ĽN 554/2012 n Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, obklady, dlažby. ) 0904 935 690. ĽN 561/2012 n BAZÁR NÁBYTKU - STAROŽITNOSTI  v novootvorenej predajni na Prešovskej ul. 7 (oproti GAS Família) Vám ponúka kvalitný masívny nábytok za vynikajúce ceny. ) 0902 350 305. ĽN 564/2012 n Požičiavame živnostníkom až do výšky 5000 € bez ručiteľa. ) 0907 947 468, 0911 184 431. ĽN 576/2012 n Pôžičky rýchlo a jednoducho. ) 0907 647 468, 0911 184 431. ĽN 577/2011

nehnuteľnosti n Predaj stavebných pozemkov na Poľskej ulici – smer Mníšek n/P. Cena dohodou. ) 0907 353 053, 0908 688 338. ĽN 447/2012 n Predám rodinný dom po rekonštrukcii v  Podolínci. Cena dohodou. ) 0902 727 624. Ľ N 508/2012 n Predám pozemok v Jakubanoch, rozloha 659 m2. Cena dohodou. ) 0907 690 429. ĽN 515/2012 n Hľadám do dlhodobého prenájmu garáž nad políciou. ) 0905 395 518. ĽN 563/2012 n Firma ANDOSA ponúka do prenájmu obchodné priestory 240 m2 (kancelárie, ambulancie, ...) na Zimnej ul. v Starej Ľubovni. ) 0905 252 517. ĽN 582/2012

predám

n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 aj zrubový obklad, hranoly a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. Ľ N 347/2012 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 451/2012 n Rohovú gaučovú súpravu s kreslom a taburetkou. ) 0907 947 468. ĽN 575/2012 n Šijací priemyselný stroj zn. TEXTIMA. Cena 200 €. ) 0905 315 190. ĽN 343/2012 n Maringotku 6 x 3 m, vhodná na n Prenajmem 4-izbový byt na Letstavbu (300 €) a traktorovú vlečku nej ul. Dlhodobo. ) 0905 826 056. bez nadstavby (200 €). ) 0905 502 421, ĽN 553/2012 4321 908. ĽN 585/2012 n Predám 2-izbový byt na Levočskej ul. Cena 22 tis. €. ) 0944 127 064. ĽN 562/2012 n Dám do prenájmu 3-izbový n Staré čierne dosky, ktoré sú nabibyt na Tatranskej ul. v SĽ. ) 0907 té na stodole a hranoly. Za výhodnú 950 385. ĽN 566/2012 cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012 n Predám veľký tehlový 3-izb. byt v  Plavnici, balkón, garáž, vlastné kúrenie 2 x, čiast. upr. ) 0904 619 652. ĽN 567/2012 n Predám traktor Zetor 6945 (ŠPS, TK, n Predám 1-izbový byt (41 m2) na Ul. EK), uzávierka prednej nápravy. Cena 17. novembra (oproti Gymnáziu). Ih- 7000 €. ) 0915 938 112. ĽN 573/2012 neď. ) 0915 066 475. ĽN 570/2012

byty

kúpim

n Predám auto Š-Felícia Pick-Up, r.v. 2001, najaz. 103 tis. km, dobrý tech. stav. Cena 2150 €. ) 0905 252 517. ĽN 581/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011

ponuka n Automobile Berila. Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a  úžitkových vozidiel. Email: tomasberila@hotmail.de, tel. SK 0948 001955, 0949 147  712, D: 00491601576299. ĽN 454/2012 n Doučovanie: matematika a slovenský jazyk. ) 0907 950 385. ĽN 557/2012 n Absolventka translatológie ponúka doučovanie angl. jazyka. ) 0908 268 435. ĽN 578/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424, 0908 665 046. ĽN 162/2012

auto-moto

Oznámenie o dražbe Spoločnosť Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, ako správca bytových a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú predmetom dobrovoľnej dražby oznamuje: Dátum konania dražby: 27.11.2012 – prvá dražba. Čas otvorenia dražby: 11.30 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 204 na 2. poschodí BD Levočská č. 38, Stará Ľubovňa, LV č. 4355, dve obytné miestnosti, celková plocha 45,06 m2. Všeobecná hodnota majet-

n Kúpim 4-izbový byt v SL nie na prízemí ani rohový. Súrne. ) 0911 113 713. ĽN 571/2012 n Firma ANDOSA ponúka na predaj posledných 6 bytov (1, 2 a 3-izbové). Info. ) 0905 252 517. ĽN 583/2012

ku: 17 000,00 €. Najnižšie podanie: 17 000,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3 000,00 €. Dátum konania dražby: 27.11.2012 – prvá dražba. Čas otvorenia dražby: 10.45 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 42 na 2. poschodí BD Tatranská č. 19, Stará Ľubovňa, LV č. 2783, dve obytné miestnosti, celková plocha 67,44 m2. Všeobecná hodnota majetku: 27 900,00 €. Najnižšie podanie: 27 900,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 5000,00 €. ĽN 579/2012

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa pozýva do Domu kultúry: * 22. novembra o 18.00 h na divadelné predstavenie CHRÁNENÉ ÚZEMIE – Divadlo z  Pasáže z Banskej Bystrice. Vstupné 2 € * 24. novembra o 19.00 h na DEŇ ŠTUDENTSTVA - koncert kapiel Smola a hrušky, Rybičky 48 a No Brake. Vstupné 3 €. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva 26. novembra o 17.00 h na stretnutie s historikom a publicistom Pavlom Dvořákom – Hľadanie stratených Svetov spojené s predajom kníh. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva na výstavu 90 ROKOV KRÁS SLOVENSKA, ktorá zachytáva históriu najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu na Slovensku. Výstava potrvá do 26. novembra.

výzva Mesto Stará Ľubovňa ako príslušný správca dane vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí v predchádzajúcom období realizovali výstavbu, prístavbu drobných stavieb a  doposiaľ si v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach nesplnili daňovú povinnosť, aby v termíne do 31. januára 2013 podali k týmto

nehnuteľnostiam daňové priznanie. Jedná sa o stavby ako sú hospodárske budovy, sklady náradia, prístrešky, altánky a pod. Po tomto termíne správca dane vykoná kontrolne šetrenia a prijme príslušné zákonné opatrenia.

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 20. novembra – lekáreň ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 21. novembra – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 22. novembra - ELIXÍR, Obchodná 3, 23. novembra – VIVA, Mierová 94, 24. novembra - LAUDANUM, Levočská 4, 25. novembra – Dr. MAX (OD Kaufland), 26. novembra - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 27. novembra – Dr. MAX (OD Kaufland). Po Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h. m m m

Po vzore ostatných rokov sa aj tento rok Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni (MPSL) rozhodol zorganizovať verejnú zbierku potravín pre sociálne slabšie rodiny pod názvom KILO. Zbierka sa bude konať v dňoch 29. a 30. novembra a 3. decembra na pešej zóne. MPSL verí, sa vyzbiera čo najviac trvanlivých potravín a potešia tak viaceré rodiny.

Letná fotosúťaž Letná fotosúťaž sa prehúpla síce do neskorých jesenných dní, spomienky na leto ale môžu byť príjemným osviežením v týchto ponurých dňoch. Krásne leto sa totiž dá prežiť určite na dedinách v kruhu svojich starých rodičov a rodiny. Takúto fotogra-

fiu nám poslal dedko Ľubomír Ogurčák zo Starej Ľubovne. Je na nej jeho 5-ročná vnučka Alexandra na prázdninách. Milí čitatellia, čas sa nám kráti, finále Veľkej letnej fotosúťaže sa koncom novembra uzavrie. V decembri rozhodne porota.

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 45. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Jozef Mikluš, Ján Opina, Minika Pivovarová, Štefan Smrek, Ivan Brudňák, Miroslava Runčáková, Lukáš Pompa, Martin Kollár. PLAVEČ: Vladimír Nemergut, Jozef Pčolka. NOVA ĽUBOVŇA: Marek Hudák, Jaroslav Jendrichovský, Ján Smrek. NIŽNÉ RUŽ-

BACHY: Vladimír Pavelčák. HAJTOVKA: Peter Haľko. TOPOREC: Marián Pokrivčák. MALÝ LIPNÍK: Jarmila Kičurová. VYŠNÉ RUŽBACHY: Peter Šutor. KAMIENKA: Vladislav Grega. PLAVNICA: Ján Pivovarník. LIPANY: Ladislav Klembara, Miloš Klembara. BREZOVICA: Mária Sudimáková. KRIVANY: Michaela Šuliková.  Ďakujeme. Viera Pristášová, SČK

Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Šport v skratke

volejbal ôsme kolo extraligy prinieslo so sebou zaujímavý duel. Proti momentálnemu lídrovi totiž nastúpila Stará Ľubovňa, v drese ktorej sa objavilo šesť bývalých (Kseňák, Vokál, Gut), alebo súčasných (Závacký, Labík, Roman) hráčov Svidníka. Východniarske derby začali lepšie hostia. Postupne si vytvorili trojaž štvorbodový náskok a premenili hneď prvý setbal. V ďalšom priebehu však nedokázali nadviazať na solídny výkon, a veľkého favorita začali hrýzť až v sete štvrtom. No aj keď ho mali dobre rozbehnutý (15:17), napokon sa radovali domáci. Legends Watches Slávia Svidník - VKM Stará Ľubovňa 3:1 (-20,15,16,21). VKM: Fecko 5, Buvalič 9, Závacký 3, Lacek 8, Labík 4, Gut 12, libero Bréda (Vokál 3, Joštiak 1, Kšeňák 2, Roman 6, Müncner 2). (mv)

stolný tenis Stolní tenisti z Plavča sa po víkende stali novým lídrom 4. ligy. Lesnica tiež mieri vysoko - s piatimi výhrami je o úroveň nižšie druhá. Menej sa darí Staroľubovňanom – oba ich tímy plávajú len v strede tabuľky. 3. liga Západ, 7. kolo: STK Stará Ľubovňa B - TJ Severka Kežmarok 7:11 (Kulík a P. Haky po 1, 5x WO), 4. liga: STK Plaveč - TJ STO Slovenská Ves B 12:6 (L. Duffala 4,5, J. Lipták 4, P. Duffala 3,5), 5. liga: St. Ľubovňa C - MŠK Slavoj Spišská Belá B 9:9 (Starinský 4, Šipoš 2, P. Szentyványi, Š. Krafčík a Krafčíková po 1). Chata Pieniny Lesnica - TJ Baník Hôrka 10:8 (A. Hovana ml. 3,5, T. Hovana a P. Hovana po 2,5, A. Hovana st. 1,5). 6. liga: MŠK Podolínec - TJ Javorinka Levoča C 8:10 (M. Faja a R. Faja po 2,5, M. Tomeček 2, Kraiger 1). (mv)

futsal I. liga: Tiamo - Gurman 11:6 (6:3) Matúš Mariančík 4, Dlugoš 3, Hricko 2, Kuľanda 2 - Foľvarský 3, Imrich, Haľama, Drobňák. TSS Grade - Flamango 7:3 (4:1) Pavol Janič 4, Lukáš Janič, Peter Kupec, Fröhlich Lysák 2, Karol Kačmarčík ml. II. liga: TJ Čirč – Spartak 2:5 (2:1). G: Milan Pyda, Čerkala Lukáš Ilčišák, Barnovský, Fiľko. SAŽZS Plaveč – YNWA 4:3 (3:2) G: Ján Pekár 2, Veľbacký, Michal Pekár - Dudjak 2, Grivalský. M. Lipník - Š. K Nová Ľubovňa 6:1 (5:0), G: Peter Kačmarčik 2, Tomáš Koneval 2, Martin Sopko - Barnovský. (M. Furtkevič)

Do haly sa vracia futsal Po ročnej odmlke zažije športová hala to, čo zažívala aj po iné roky. Vracia sa do nej futsal , ktorý je v meste, ale aj blízkom okolí veľmi populárny. O príprave nového ročníka už v rozhovore s organizátormi Miroslavom Furtkevičom (M.F.) a Jozefom Krajgerom (J.K.). n V akom štádiu je príprava nového ročníka a koľko mužstiev je prihlásených? M.F.: - Prihlásených máme 14 mužstiev. V  prvej lige 6, v druhej lige 8, čo je optimálny počet. Viac tímov sa asi prihlási na memoriál Štefana Kasperkeviča, ktorý organizujeme 26. decembra. Chceli sme vytvoriť aj kategóriu nad 35 rokov, kde by mali hrať starší, skúsenejší hráči. Zatiaľ ju nemáme doriešenú, ale vrátime sa k nej v priebehu súťaže. n Podľa akých kritérií ste zaraďovali družstvá do jednotlivých líg a kto môže nastúpiť za jednotlivé tímy? M.F.: - Jednotlivé mužstvá poznajú kvalitu svojich hráčov, vedia kam patria. Na prihláške uvádzajú, do ktorej ligy chcú ísť a my to rešpektujeme. V prvej lige sa bude hrať o majstra okresu, v druhej lige hrajú väčšinou pre potešenie a spríjemnenie voľného času. Predpokladáme, že v  mužstvách nastúpia všetci kvalitní fut-

Staroľubovnianski stolní tenisti patria v posledných rokoch k prvoligovej špičke. Aj v novom súťažnom ročníku potvrdzujú svoje kvality. Mali skvelý vstup do prvoligovej súťaže a po siedmich zápasoch sú na čele súťaže.

Šport servis

ca), o 19.00 h: Fresch– AVK - (SOŠT)

volejbal

balisti, ktorí hrajú v okresnej a krajskej súťaži, ale aj vyšších súťažiach. Opäť očakávame, že do súťaže sa zapoja aj prvoligoví hráči a určite nebudú chýbať ani reprezentanti futsalu. Všetko sa vykryštalizuje do dvoch týždňov, keď budeme mať už všetky súpisky a  budeme vedieť, ktorí hráči za jednotlivé tímy nastúpia. n Kde sa budú hrať jednotlivé zápasy? J.K.: – Všetky sa odohrajú v športovej hale. Máme veľmi dobrú spoluprácu s volejbalovým oddielom, keď sa vždy vieme dohodnúť, aby sme si navzájom neprekážali. Prioritu má vždy volejbal, my sa prispôsobíme. n Akým herným systémom sa budú hrať súťaže a  podľa akých pravidiel? M.F.: – Mužstvá v prvej lige budú hrať dvojkolovo a po desiatom kole budeme poznať nového majstra ligy. Mužstvá v druhej lige prvé kolo odohrajú každý s každým - t.j. 7 zápasov a  v  druhom kole mužstvá umiestnené na 1. - 4. mieste sa ešte raz stretnú o konečné 7. – 10. miesto a mužstvá na 5. – 8. mieste si to ešte raz ,,rozdajú“ o konečné 11. - 14. miesto. Novinka pre tento ročník pre nás bude, že rohové kopy a auty sa budú kopať. Hrá sa 2 x 20 min. hrubý čas. Ostatné pravidlá by

Stolní tenisti lídrom prvej ligy Východ

Draganna volejbalová liga mix, 1. kolo (12. - 16. novembra): FRESCH-AVK – Elektro ALICA – odložený, Samaritáni - VKM žiaci 3:1 (15, 14, -23, 10), VK Plavnica – OZP-IPA Polícia 3:0 (23, 20, 15), Čarovní – Raketa 0:3 (-18, -19, -16), Memorium – MKEM 3:2 (22, 19, -22, -18, 10), Barvinok Kamienka - SOŠT SL 2:3 (-19, -13, 24, 18, -14). (J.P.)

volejbal

Úspech v Las Vegas

Ďalší obrovský úspech pri- nal svetový šampionát vo verdala do svojej bohatej zbierky zii WPC, sa totiž vrátila ovenčlenka Klubu športovej kultu- čená bronzovou medailou. mali platiť bežne ako vo futsale. ristiky mesta Martina Horňá- Aktuálna majsterka sveta fen Víťazi jednotlivých líg po- ková-Namešpetrová. Z ame- derácie GPC v tlaku na lavičke stupujú automaticky do vyš- rického Las Vegas, kde sa ko- RAW vzoprela v kat. do 60 kg 90-kilogramovú činku, podobne ších súťaží? ako obrovský talent tohto šporJ.K.: – Boli ročníky, keď víťaz tu Mariana Naumová. O dru2. ligy odmietol postup do vyšhom mieste ešte len 13-ročnej šej súťaže, lebo hráči sa na ňu tínedžerky však rozhodla jej necítili. Momentálne ani z prvej podstatne nižšia váha. Svetoligy nemá nikto záujem postúvou šampiónkou sa výkonom piť do vyššej súťaže, aj keď stále 95 kg stala ďalšia reprezentantmáme ponuky hrať baráž o poka Ruska - Svetlana Klepikova. stup. Hrať vyššiu súťaž je podText (mv), mienené dostatkom financií a tie foto naše kluby nemajú. (archív Prešovská benchpresserka n Jednotlivé súťaže je posíce do Las Vegas odlietala ako M. Natrebné zabezpečiť aj po organiobhajkyňa prvenstva, aj bronz mešpetzačnej stránke. Kto sa podieľa ju však bezpochyby potešil. rovej) na ich organizácii?

Rozhovor s M. Furtkevičom a J. Krajgerom

V štvrtom kole v  prvom z dvoch zápasov privítali ambiciózneho súpera – hráčov Energodata Žilina A. Naši stolní tenisti s  prehľadom zvíťazili 9:5. „S hrou nášho tímu aj víťazstvom som spokojný. Je to silný a dôležitý súper v boji o popredné priečky tabuľky. Aj preto som rád, že sme vyhrali a naplno bodovali,“ zhodnotil prvý zápas hlavný tréner Ondrej Haky. V druhom zápase privítal náš tím nováčika prvej ligy, družstvo MSTK VTJ Martin A, ktoré už potrápilo viacerých súperov. Kto

očakával hladké víťazstvo domácich, tak sa mýlil. Hráči súpera veľmi húževnato bojovali o každú loptičku, o každý bod. Duel bol vyrovnaný až do posledného zápasu, ktorý napokon skončil remízou. Domáci hráči zrejme súpera trošku podcenili. Pri optimálnom výkone totiž mohli aj tento zápas vyhrať. Aj napriek tomu ľubovnianski stolní tenisti ostávajú na prvej priečke tabuľky. (J.P.)

Výsledky 4. kola 1. ligy východ: STK Stará Ľubovňa A – Energodata Žilina A 9:5 (P. Poľa 3,5, S. Guman 2,5, T. Dubec 1,5, M. Haky 0,5, 1x WO), STK Stará Ľubovňa A MSTK VTJ Martin 7:7 (P. Poľa 3,5, T. Dubec 2,5, S. Guman 1).

M.F.: – Organizačne vedieme súťaže už dlhé roky my dvaja s Jozefom Krajgerom. Máme aj rozhodcovský zbor, s  ktorým máme veľmi dobre skúsenosti. Vyskytnú sa občas problémy, ale nikdy nedochádza k  úmyselnému poškodeniu niektorého družstva. Všetky problémy sme zatiaľ dokázali dodatočne vyriešiť k spokojnosti všetkých. n Kto finančne zabezpečuje súťaže? Dostávate príspevky alebo máte nejakých sponzorov? M.F.: – Všetky náklady sa hradia zo štartovného, ktoré platia účastníci súťaže. Žiadne iné dotácie ani príspevky nedostávame a  nemáme ani žiadnych sponzorov. (J.P.)

Najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2012 – nominácie. Komisia pre šport pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov Mesta Stará Ľubovňa za rok 2012 v kategóriách: - najúspešnejší športovec Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2012, - talent roka (mladý športovec do 18 rokov), - najúspešnejší kolektív Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2012. Nominácie treba zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, Štefan Joštiak, Obchodná 1, Stará Ľubovňa do 30. novembra 2012 na dotazníkoch, ktoré nájdete na stránke mesta Stará Ľubovňa ako prílohu k vyhláseniu nominácií.

Rapid Cup: zlato a trikrát bronz

Najväčší štadión na Slovensku, zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, bol 11. novembra dejiskom medzinárodnej súťaže Rapid Cup. Súťaže sa zúčastnilo 452 pretekárov z viacerých krajín – Slovenska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Grécka či Venezuely. Do bojov sa zapojili karatisti vo veku od 5 do 15 rokov zo 49 klubov. V Bratislave nechýbalo ani jedenásť karatistov ŠKM-KK Stará Ľubovňa, ktorí svojimi dosiahnutými výsledkami opäť zviditeľnili mesto. Najcennejšiu medailu vybojoval pre Starú Ľubovňu v  kategórii chlapci 5 7-roční do 28 kg Adam Krafčík. Medailovú zbierku doplnila trojica pretekárov bronzovou medailou: Filip Bucko v kategórii ml. dorastenci do 50 kg, Adam Jurák v  kategórii st. žiaci nad 40 kg a Filip Šenšel v kategórii chlapci 5-7 roční nad 28 kg.

Časť úspešnej výpravy ŠKM-KK Stará Ľubovňa (horný rad zľava): Filip Bucko, tréner František Vorobeľ, (dolný rad zľava): Adam Jurák, Filip Šenšel, Adam Krafčík.

V súbojoch o  tretie mesto sa menej darilo Diane Jurákovej a  Zuzane Kaletovej, ktoré vo svojich kategóriách obsadili nepopulárne 4. miesto. Nádej-

ných mladých karatistov ŠKM-KK čaká najbližšie pohárová súťaž, ktorá sa uskutoční 9. decembra v Poprade. F. Vorobeľ

futsal

Extraliga muži: 24. novembra o 18.00 h v športovej hale: VKM Stará Ľubovňa – Spartak VKP Myjava m m m

ŠPORT

20. november 2012 ĽN č. 43

Draganna volejbalová liga mix, 2. kolo: 19. novembra o 18.00 h Raketa - MEMORIUM (MŠH), 20.novembra o 19.30 h Elektro Alica - SOŠT (ZŠ sv. C+M, Štúrova), 21. novembra o 18.00 h MKEM - BARVINOK KAMIENKA (SOŠT, SL), o 19.30 h OZP – IPA Polícia – Čarovní (ZŠ na Komenského ul.), 22. novembra o 19.30 h VK Plavnica - VKM žiaci (ZŠ Plavni-

25. novembra (nedeľa): 14.15 h II. liga YNWA - LOS GALACTICOS, 15.00 h II. liga TJ ČIRČ - SAŽZS PLAVEČ, 15.45 h II. liga LITMANOVÁ - Š.K N. ĽUBOVŇA, 16.30 h I. liga TSS GRADE – GURMAN, 17.15 h I. liga NESTVILLE – FLAMANGO, 18.00 h II. liga M. LIPNÍK – SPARTAK, 18.45 h I. liga TIAMO – HANT TEAM.

bowling 23. novembra sa o 17.30 h uskutoční v ŠRC XI. bowlingový turnaj.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 43  
Advertisement