Page 1

4. október 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 38

Ľubovnianske noviny Poľovníci prilákali davy ľudí pod hrad

Na povale kostolíka objavili vzácny historický skvost

Jakubianska svadba zvíťazila!

4.

4

2.

Fontána je už opravená vyše 44 tisíc eur od sponzora

Slávnostného otvorenia sa dočkal opravený klenot na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni . Zrekonštruovaná fontána je najmä večer svietiacou atrakciou s farebným vodotryskom a onedlho bude aj park príjemným miestom oddychu.

Obnovy sa dočkala najmä podzemná časť fontány, ktorá bola v havarijnom stave. „Mám veľkú radosť a, myslím si, že Staroľubovňania pozitívne ohodnotia premenu tejto dominanty parku,“ povedal na úvod slávnostného spustenia fontány primátor Michal Biganič. Samotné práce pri obnove fontány neboli lacnou záležitosťou, no v podstate nevytiahli z mestskej pokladnice veľké peniaze. Našiel sa totiž darca, ktorý celý projekt zafinancoval. „Vyše 44 tisíc eur, ktoré boli využité na opravu fontány, Mesto dostalo ako dar. Zaplatili sme už len projektovú dokumentáciu a dokonca sme ešte nejaké peniaze ušetrili vďaka tomu, že stavebné úpravy robili aj Verejnoprospešné služby mesta,“ dodal M. Biganič. Podľa jeho slov budú ušetrené financie

použité na ďalšie mestské projekty a akcie. Všetky generácie ale určite ocenia najmä veľké srdce darkyne, ktorá nechcela byť medializovaná a na margo poskytnutia nemalej sumy peňazí iba skromne uviedla: „ Keďže žijem dlhé roky v Starej Ľubovni, rozhodla som sa podporiť tento projekt, aby fontána slúžila na osoh všetkým.“ Celý projekt opravy fontány realizovala firma Aquafinal zo Sabinova. V rámci prác bola urobená nová kanalizácia a nezabudlo sa ani na nové elektrické rozvody, chemickú úpravovňu vody či spôsob jej filtrácie. Napriek problému, ktorý sa objavil práve kvôli nefunkčnej kanalizácii, sa práce trochu omeškali. Opravou fontány zmeny v parku nekončia. Celý historický ráz námestia by sa mal v plnej kráse ešte len ukázať. „Bude tu nová dlažba, nová zeleň, osvetlí sa kostolná veža a, myslím si, že to bude veľmi príjemné miesto oddychu Ľubovňanov aj návštevníkov nášho mesta,“ dodal primátor. Text a foto (eh)

Významnou zmenou prešlo najmä odkanalizovanie fontány. Odteraz sa v jeseni, pred jej odstávkou, nebude vyčerpávať voda priamo na ulicu, ale čerpadlami do kanálov.

V prestížnom výbore

9 771 338 03 400 5

40

Stará Ľubovňa sa v zastúpení jej primátora ocitla v Rade európskych obcí a regiónov (CEMR). Michal Biganič tak bude spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom, starostkou Brusna Vierou Kováčovou a starostkou Janovej Lehoty Vierou Kováčovou, členom politického výboru CEMR. Rada európskych obcí a regiónov je najväčším európskym dobrovoľným združením miest, obcí a  regiónov. Členmi rady je 53 národných samosprávnych združení z 39tich európskych krajín. Tie spolu reprezentujú viac než 100 tisíc miest, obcí a  regiónov. CEMR bol založený pred 60timi rokmi ako organizácia budujúca Európu zdola. V  záujme svojich členov predkladá stanoviská európskym inštitúciám (najmä Európskej komisii, poradnému orgánu EÚ,Výboru regiónov a Európskemu parlamentu.) Vo vzťahu k  právam a  záujmom územnej samosprávy má CEMR podobné poslanie ako ZMOS na národnej úrovni. Činnosť Rady sa sústredí do viacerých oblasti, ako napríklad oblasť regionálnej politiky, dopravy životného prostredia,

rovnosti príležitostí, sociálnych vecí a pod. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom výborov a pracovných skupín, ktoré ovplyvňujú legislatívne návrhy EÚ. Hlavným rozhodovacím orgánom Rady je Politický výbor, zložený z volených zástupcov miest, obcí a regiónov na trojročné obdobie. „Do Politického výboru som bol nominovaný predsedníctvom ZMOS-u, a to na základe toho, že v  Rade ZMOS-u vykonávam funkciu podpredsedu medzinárodnej sekcie, ale aj vzhľadom na moje dlhoročné pôsobenie v diplomacii. Je to pre mňa pocta a zároveň aj výzva etablovať sa v medzinárodných štruktúrach v  rámci samosprávy EÚ,“ vyjadril sa k svojej novej pozícii Michal Bi-

ganič. Ako dodal, nezanedbateľná tu bude aj prezentácia a reklama nášho mesta na pôde európskych štruktúr, pretože na každom zasadnutí Politického výboru sa uvádza okrem mena člena aj funkcia, napríklad primátor Starej Ľubovne. „Za najdôležitejšie však považujem možnosť byť informovaný o veciach, ktoré sa pripravujú a  majú dopad na samosprávu v krajinách EÚ, vrátane Slovenska. Rovnako budem predkladať naše stanoviská ZMOS-u a pripomienky k legislatívnym zámerom. Nezanedbateľná je aj možnosť získania nových kontaktov, výmena skúseností z riešenia problémov samosprávy v mnohých krajinách EÚ. Tie môžeme následne aplikovať aj v  našom meste,“ dodal primátor. Pôsobenie v  novej pozícii však kladie nové nároky, nové povinnosti, avšak prvý muž mesta verí, že to bude vedieť využiť aj v  prospech nášho mesta a regiónu. Počas 3-ročného funkčného obdobia sa M. Biganič bude zúčastňovať na zasadnutiach Politického výboru, pracovných skupín a  iných podujatiach organizovaných Radou v Bruseli alebo inými európskymi mestami. Text a foto (hm)

Mestská polícia na telefóne cie, napriek tomu ďalšie novoty nenechali na seba dlho čakať. V priestoroch mestskej polície sa od začiatku októbra zriadi aj činnosť stálej služby, ktorá doteraz neexistovala. „Policajt by mal byť v pondelok, stredu a piatok v určenom čase na pracovisku. Najmä dopoludnia sa teda v našich priestoroch budú vybavovať stránky, občania však môžu kedykoľvek prísť a nahlásiť svoje problémy, ktoré sa budeme snažiť riešiť,“ povedal Ján Pivovarník. V priebehu októbra by sme sa mali na mestskú políciu v Starej Ľubovni dovolať aj prostredníctvom spoplatnenej tiesňovej lin-

ky 159. „V prípade, ak by telefonát nikto nebral, čo znamená, že policajt je v teréne, po niekoľkých zazvoneniach sa hovor prenesie na služobný mobil a hliadka bude reagovať na volanie,“ dodal náčelník mestskej polície, podľa ktorého by ďalšou novinNovinkou, ktorá platí od kou malo byť aj to, že každý poliseptembra a  bude pokračovať cajt bude zaradený do mestského i v ďalšom období, sú hliadkujúobvodu, v ktorom bude pôsobiť. ci policajti na priechodoch pred Mesto Stará Ľubovňa je rozdelezákladnými školami. Stretnúť né na päť častí, v ktorých budú ich môžete najmä v ranných hopôsobiť práve mestskí uniformodinách, kedy je frekvencia škovaní. Na nich sa budú môcť oblákov i premávka automobilov čania priamo v tom-ktorom obzvýšená. vode obrátiť. Stará Ľubovňa má iba deJ. Pivovarník považuje túto väť príslušníkov mestskej polírajonizáciu za dôležitú najmä preto, „aby občania vedeli, ktorý mestský policajt, v ktorej časti slúži a bude môcť bezprostredne reagovať a riešiť ich ťažkosti.“ Aj označenie mestskej polície sa onedlho dočká viditeľnejšej zmeny. Ako totiž dodal na záver J. Pivovarník, „pred jarmokom sme vyčistili prechod a označenie mestskej polície pri vchode. V blízkej budúcnosti sa aj na pešej zóne a dole na parkovisku pod bankou plánujú osadiť smerové tabule, aby tí, ktorí prichádzajú do mesta vedeli, kde sídliSídlo mestskej polície je tak trochu z očí verejnosti. Onedlho ale nená- me, a tak nás rýchlejšie našli. Aj padný vedľajší vchod mestského úradu vystrieda viditeľnejšie označe- pri našom vchode bude nová tanie a dočkáme sa i nových smerových tabúľ. buľa.“ Text (eh), foto (mv) Nový náčelník sa po mesiaci svojho úradovania ešte ani poriadne nezohrial vo svojom kresle a už sú viditeľné prvé pozitívne zmeny. Onedlho k nim pribudnú ďalšie, ktoré by mali byť len plusom pre občanov mesta.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

4. október 2011 ĽN č. 38

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Chceme či nechceme automaty? Stará Ľubovňa „zatočí“ s hazardom po verejnej diskusii

Otvorenie krúžkovej činnosti oficiálne prebehlo 26. septembra v tunajšom kine Tatra. S ukončením sa ráta koncom mája 2012.

Novinkou zumba a macedónština

Až 35 rôznych krúžkov, vrátane klubov, si pre tento školský rok pripravilo staroľubovnianske Centrum voľného času. V jeho ponuke nechýbali tak absolútne novinky (zumba, macedónština, foto/video/grafika), ako i tradičné a osvedčené ťaháky z minulosti. Medzi tie absolútne najväčšie by sa dalo zaradiť plávanie. Už pred rokom oň prejavilo záujem 135 detí a v podobnom duchu sa nieslo aj septembrové prihlasovanie. Napokon sa doň CVČ zapísalo presne 142 detí - 56 medzi začiatočníkov a 86 k pokročilým. „Veľký dopyt je tento rok aj po pohybových krúžkoch – zumbe, modernom tanci a hip-hope. Oproti minulému roku nám tiež stúpol záujem o jazdu na poníkoch či Mladého rybára, kde máme už 21 prihlásených,“ uviedla pracovníčka pre oblasť telesnej výchovy a športu v CVČ Jolana Sarnecká. Na druhej strane, na hranici otvorenosti sú podľa jej slov

tvorivé dielne, aerobik, spoločenský a ľudový tanec a  tiež hra na bongo. „Do týchto krúžkov však ešte budeme robiť nábor. Pokiaľ sa naplní minimálny počet, tak sa otvoria. Ak nie, v tom prípade dostanú deti ponuku na iný.“ Okrem hrania počítačových hier po sieti či práci s internetom, to môžu byť, napríklad i turistický a cykloturistický krúžok, vodácka turistika prípadne Malá škola ručných prác. Nehovoriac o konverzáciách v jazyku dánskom, macedónskom a španielskom. Čo sa týka celkového záujmu, ten sa stále drží na úrovni minulých rokov. Do záujmových útvarov, resp. klubov CVČ sa už zapísalo 653 predškolákov, školákov a študentov stredných škôl. Tento počet však ešte stále nemusí byť konečný. Hoci sa totiž prihlasovanie pre štatistiku MŠVVaS SR ukončilo 15. septembra, do krúžkov sa dá stále zapísať aj v priebehu školského roka. Text (mv), foto (CVČ)

Počnúc prvým septembrom tohto roku dostali mestá a obce páku na regulovanie, respektíve obmedzenie hazardných hier na svojom území. Dlhoročný boj, kedy výherné automaty pribúdali ako huby po daždi a samosprávy sa mohli iba prizerať na to, ako aj sociálne dávky končia v bezodných automatoch, sa teraz skončil víťazstvom samospráv. Tie popri práve na slobodné podnikanie ťahali doteraz za kratší koniec. n Dlhoročný boj Stará Ľubovňa v  minulosti rozhodne nepatrila k tým mestám, ktoré sa iba prizerali na pribúdanie automatov. Boj za ich obmedzenie začal už v roku 1997, kedy sa počet výherných automatov v meste zastavil na počte 54. Mesto napokon povolilo prevádzkovať iba tie výherné automaty, ktoré fungovali od roku 1999. A tak na území mesta ostalo legálne v troch prevádzkach 23 výherných automatov. Prijatím VZN-ka v roku 2004, ktorým už Mesto nedovolilo prevádzkovať ďalšie automaty, si však proti sebe popudilo tých podnikateľov, ktorí žiadali o nové licencie. Strety nespokojných podnikateľov s  radnicou skončili až na súde a samospráva musela v decembri minulého roku okamžite pozastaviť výkon VZN-ka, ktorým obmedzovala umiestnenie ďalších automatov. V  súčasnosti nájdeme v  mestských prevádzkach 46 výherných automatov. Koľko ich ostane a ako Mesto na-

loží s novou „mocou“, sa zatiaľ nevie. Zvážiť musí Mesto aj fakt, že výherné automaty ročne prisypú do mestskej pokladnice 50 tisíc eur. „Určite nebudeme podporovať tento zlý jav v spoločnosti, keď ľudia prepadajú závislosti. Som presvedčený o tom, že efekt z licencií nie je taký výrazný, aby vyvážil morálne škody. Chceme ale k tejto téme verejnú diskusiu, nech sa aj obyvatelia mesta vyjadria, či chcú automaty alebo nie. Na základe toho sa rozhodneme a budeme robiť opatrenia, keďže zákon dáva kompetenciu Mestu,“ vyjadril sa k téme primátor Starej Ľubovne Michal Biganič. Verejnú diskusiu chce radnica pripraviť cez miestne médiá a na svojej webovej stránke. n Niektorí sa poponáhľali Medzi tie mestá, ktoré rozhodne nečakali, patrí mesto Sabinov. Ako jedna z prvých samospráv využilo novú šancu a prijatím všeobecného záväzného nariadenia obmedzilo možnosť prevádzkovať hazardné hry na území svojho mesta. Od 1. januára 2012 tam bude platiť zákaz prevádzkovania výherných

videohier a od 1. júla 2012 budúceho roka aj zákaz automatov. Zákaz videohier sa tam dotkne 32 zariadení a zákaz výherných automatov 50-tich zariadení. Sabinov sa pustil do radikálneho boja aj napriek tomu, že príde o takmer 100-tisíc eur. Strácať bude určite aj mesto Podolínec, ktoré si so svojimi 64 výhernými automatmi vyslúžilo prezývku „Spišský Las Vegas“. Ako mesto s vyše tromi tisíckami obyvateľov „zatočí“ s hazardom, sa uvidí zrejme už po októbrovom zasadnutí poslancov. Nešťastím pre Podolínec sú hlavne hráči zo susednej Lomničky. „Počet ľudí závislých na gamblerstve, tých, ktorí v hracom automate neraz nechávajú všetky sociálne dávky, zadlžujú seba a svojich blízkych, sa približuje len v Podolínci už ku tisícke. Deti patologických hráčov začínajú hrať v skorom veku a často sa rovnako stávajú tiež patologickými hráčmi. Som presvedčená, že pokiaľ všeobecné záväzné nariadenie v meste Podolínec poslanci na svojom októbrom mestskom zastupiteľstve príjmu, obyvatelia historického námestia mesta si oddýchnu. Určite to ocenia aj turisti,

- Hazardné hry podľa schválenej novely zákona bude možné prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len VZN obce). Vo VZN obce sa stanoví aj primeraná lehota (minimálne tri mesiace od účinnosti VZN), v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej na území obce povinný jej prevádzkovanie skončiť. - Prevádzkovatelia herní budú môcť obmedziť vstup patologickým hráčom, ak o to požiadajú ich rodinní príslušníci. - Od roku 2013 sa budú môcť výherné automaty a videohry nachádzať iba v herniach, kde bude zároveň zakázané piť alkohol a fajčiť.

ktorí Podolínec pri svojej návšteve Staroľubovnianskeho okresu, aj z tohto dôvodu, radšej obišli,“ myslí si prednostka Zita Pleštinská, ktorá verí, že sa samosprávy chopia šance, ktorá sa ťažko vybojovala. „Som rada, že v Národnej rade SR zabrali aj argumenty z nášho okresu a náš lobing a poslanci schválili v troch čítaniach poslanecký návrh Jany Žitňanskej, Pavla Hrušovského a  Radoslava Prochádzku. Samosprávy tak po novom môžu prostredníctvom VZN-ka povedať stop hazardu,“ dodala prednostka Obvodného úradu v Starej Ľubovni. Stop hazardu bude ale znamenať aj nespokojnosť podnikateľov. „Budeme sa tiež brániť, určite to nie je riešenie. Nik sa nezamyslel nad tým, že mestá prídu o peniaze a ľudia o prácu. A závislosť niektorých to isto nevyrieši. Aj alkohol je návykový a nikto nezatvára krčmy. Človek má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť,“ vyjadril sa podnikateľ, ktorý nechce byť menovaný a chce si počkať na verdikt samosprávy a rozhodnutie poslancov. Potom ale rozhodne chce brániť svoje podnikanie. m m m

Aké novinky nastanú v meste Stará Ľubovňa, sa uvidí zrejme až budúceho roku. Radnica totiž po vyhodnotení záverov verejnej diskusie, v ktorej chce akceptovať aj názory podnikateľov, ktorí prevádzkujú výherné automaty, pripraví poslancom návrh VZN-ka, o ktorom rozhodnú najskôr na decembrovom rokovaní. (hm)

Svadba z Jakubian v televíznej súťaži zvíťazila

Každá nevesta sníva o krásnej svadbe. Šaty, výborné jedlo či dokonalý dizajn, samozrejme, k veľkému dňu bez pochýb patria. Dôležité však je, aby boli spokojní mladomanželia, čo v prípade Anny a Tomáša Krukóových aj bolo. A nebola to svadba obyčajná, ale výnimočná. Už len tým, že ju videlo celé Slovensko prostredníctvom súťaže Štyri svadby. A nielen videlo, mladý párik si z nej odniesol víťazstvo - luxusnú svadobnú cestu za 3 a pol tisíc eur. n Zoznámenie Anna a  Tomáš sa poznali dlhšie. Náhoda urobila svoje a vzájomné priateľstvo napokon skončilo pred oltárom. „S manželom sme sa spoznali cez jednu našu spoločnú známu. Vymenili sme si čísla a telefonovali si ako kamaráti. Po polroku telefonátov sme sa konečne dohodli, že si dáme spoločné stretnutie na Drienici a odvtedy to už postupne pokračovalo až do manželstva,“ začala rozprávať svoj životný príbeh Anna, ktorú iste najmä v rodných Jakubanoch mnohí poznajú pod dievčenským menom Dufalová. n Svadobné prípravy Kamarátstvo postupne prerástlo do hlbšieho priateľstva a obaja zaľúbenci začali uvažovať o svadbe. A kde vznikol nápad prihlásiť sa do svadobnej televíznej súťaže? „Do Štyroch svadieb nás prihlásil môj manžel na základe toho, že po odvysie-

želia v súťaži mohli ale porovnať tradičnú svadbu so slovenskou príchuťou s  tou českou. „Tak ako sa vyjadril jeden člen štábu, že pre nás to budú len také menšie rodinné oslavy. Nedá sa porovnať česká a slovenská svadba, je to úplne nieHodnotenie svadby tromi rivalkami vôbec nebolo čo iné. Je ťažké jednoduché. Nevesty museli byť pripravené aj na povedať, ktorá kritiku, ktorá odznela na celú republiku. Anna hossvadba sa nám tila budúce nevesty ako prvá. A ako sa napokon ukázalo, jej spolusúťažiace nešetrili bodmi. Určite veľ- páčila, lebo kažkým prekvapením, hlavne pre české nevesty bola je- dá bola svojím dinečná jakubianska svadba. Taká sa vidí málokde. spôsobom pekná a pre každú Podľa slov nevesty išlo o klasic- nevestu bola práve tá jej svadba kú svadbu, na ktorú nevymýšľa- najlepšia. Tie tri svadby boli tali žiadne nápady a aktivity, kto- kým spestrením v našom živoré by im pomohli zvíťaziť. „Ty- te. Bolo celkom zábavne každý pická svadba pre Jakubany sa týždeň chodiť na nejakú svadbu. Po skončení súťauskutočnila v  hotelovom komplexe Ľubovnianskych kúpeľov a za uskutočnenie tak úžasnej svadby chcem všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave veľmi poďakovať. No a obrovská vďaka patrí najmä rodičom,“ zhrnula mladá pani.

laní prvej série som mu hovorila, že aj ja chcem ísť na svadobnú cestu. On sa toho chytil a poza môj chrbát nás prihlásil. Najprv som tomu neverila, brala som to tak športovo až pokiaľ nás nevybrali,“ dodala A. Krukóová. Pri zorganizovaní veľkých svadobných príprav pomáhali najmä rodinní príslušníci. Usporiadať hostinu pre takmer tristo ľudí nie je určite jednoduché. Pri výbere šiat a kvetov, pečení koláčov či samotnom obskakovaní hostí a upratovaní, pomáhala teda najmä široká rodina. O výzdobu sa postarala firma z Poľska. Ako podotkla nevesta, „manžel nebol najprv veľmi nadšený takým veľkým počtom hostí, ale keď si ma chcel vziať, tak sa viac-menej musel prispô- n Štyri svadby Každá svadba je sobiť a ja som chcela takú veľkú svadbu. Aspoň je viac zábavy.“ krásna, mladoman-

že nám to normálne chýbalo.“

n Súčasnosť Od svadby Košičana a rodáčky z Jakubian uplynuli štyri mesiace. Čo sa u nich za tento čas zmenilo? „Začali sme prerábať dom, je totiž potrebná výmena okien, kúrenia a oprava izieb. Zatiaľ sme dovolenku neabsolvovali, ale chystáme sa na

ňu možno niekedy v zime alebo v jari,“ prezradila čosi zo súčasnosti pani manželka. A ako si spomína mladá žena na svetlo televíznych kamier? „V Jakubanoch mali len silné reči, ale nikto nenabral odvahu prihlásiť sa. Ale zatiaľ boli len pozitívne odozvy, možno tie negatívne sa ešte k nám nedostali. Jedným z pozitívnych ohlasov bolo aj to, keď naši hostia vyhlásili, že ešte raz by si radi zopakovali takú svadbu, akú sme mali my.“ Text (eh), foto (archív manželov)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

4. október 2011 ĽN č. 38

Tiene týždňa Útek chovankyne

činnosť a ani neutrpela žiadne V sobotu 23. septembra zranenie. o  17.30 h oznámila polícii vychovávateľka z Detského doNález munície mova sv. Klementa Hofbauera Minulý týždeň 29. septemv Podolínci útek 13-ročnej cho- bra oznámil na polícii pracovvankyne. Tá odišla do mesta Po- ník zberných surovín v meste dolínec na nákup cukroviniek, Podolínec, že pri triedení koz nákupu sa však nevrátila a jej vového odpadu našiel munípobyt bol neznámy. Začalo sa ciu, pravdepodobne z obdopátranie. Nasledujúci deň bola bia II. svetovej vojny. Išlo o chovankyňa nájdená v ranných delostrelecký granát 105 mm, hodinách v Podsadku a násled- ktorý bol pyrotechnickým ne odovzdaná sociálnej pracov- technikom zaistený a následníčke detského domova. Na ma- ne zneškodnený. loletej nebola spáchaná trestná (ts)

Pýtame sa za vás

Môžu psy na cintoríny? Nežijem síce priamo v Starej Ľubovni, no občas sa zastavím na novom cintoríne zapáliť pár sviečok. A zvyčajne tam idem aj so svojím psom. Minule som však ostala trochu zaskočená, keď som na bráne uvidela papier, ktorý mu zakazoval vstup. Keďže na starom cintoríne som nič podobné nevidela, zaujíma ma, či zákaz platí len pre nový cintorín i to, prečo sa k nemu pristúpilo. (S.P.) Odpovedá riaditeľ Verejno-prospešných služieb Stará Ľubovňa Ľubomír Krett: - Je to pietne miesto, kde podľa prevádzkového poriadku pohrebiska, schváleného mestským zastupiteľstvom, je zakázané vodiť psov do objektov cintorínov. Takýto zákaz bude v najbližšom čase vydaný aj na ostatných dvoch cintorínoch - t.z na starom cintoríne a cintoríne v Podsadku. (mv)

Sepeho kresby

Tajomná Myrna v Litmanovej

3

Davy sa prišli pozrieť na ženu, ktorá roní olej a má stigmy Záhadná žena zo Sýrie, ktorá vďaka zjaveniam a stigmám púta pozornosť ľudí na celom svete, bola opäť na Slovensku. Vizionárka z Damasku prišla aj na mariánske pútnické miesto na hore Zvir v Litmanovej, kde sa stretla s veriacimi a porozprávala svoj životný príbeh. Myrna navštevuje mnohé štáty sveta a na Slovensko prišla na pozvanie metropolitu Slovenska, vladyku Jána Babjaka (na menšej fotografii s Myrnou). Okrem viacerých slovenských miest navštívila v piatok už po tretíkrát aj Litmanovú. Táto gréckokatolíčka je známa tým, že z jej tela vyteká olej a objavujú sa u  nej stigmy, teda rany, aké mal Ježiš Kristus. n Kto je Myrna? Ide o vizionárku, ktorej sa pred takmer tridsiatimi rokmi na rukách, nohách a tvári objavili rany, z ktorých začala vytekať krv a olej. „Pri ronení oleja, ale aj pri stigmách pociťujem veľkú blaženosť a vtedy sa naozaj cítim v Pánovej blízkosti, i keď pri stigmách pociťujem aj veľkú bolesť,“ povedala Myrna Nazzour. To, čo sa dialo na jej tele, skúmali aj vedci a lekári. „Bolo to zakaždým skúmané a overované, napokon aj potvrdené nielen sýrskymi lekármi, ale aj lekármi zo zahraničia,“ vraví veriaca žena.

nina matka. Tak sa začali zname- lo ujsť množstvo veriacich. Tí sa nia, ktoré o rok neskôr pokračo- prišli pozrieť a vypočuť si Myrvali tým, že sa žene zo Sýrie za- nino svedectvo, ktoré nasledočali objavovať stigmy aké mal valo po modlitbách a svätej liJežiš a vraj sa jej zjavila aj Pan- turgii. Staršia pani z neďalekej na Mária. Tieto úkazy sa opa- obce na margo údajných zázrakujú v nepravidelných interva- kov povedala: „Myslím si, že loch dodnes. Ako dodala Myr- keď Myrna pred toľkými ľuďna, „stigmy som mala naposle- mi na tomto mieste rozpráva, n Olej a stigmy dy v roku 2004 a olej som ronila niečo na tom bude, lebo tí, ktorí Pár mesiacov po Myrninej naposledy minulý rok.“ sú tu, ju vnímajú s takým šťassvadbe sa začali v jej živote diať Stretnutie so sýrskou mys- tím a vnútorným pokojom.“ zvláštne udalosti. Malá ikona tičkou si na hore Zvir nenecha- Text a foto (eh) Panny Márie s Ježiškom, ktorú jej priniesol manžel, začala v roku 1982 roniť olej. Látku na obraze, známom aj pod menom Kazanská Božia Matka, neskôr podrobili analýze, kde bolo zistené, že ide o pravý olivový olej. V tom istom roku sa Myrna modlila pri chorej sesternici, keď jej po chvíli z rúk začalo vychádzať svetlo Veriaci sa mohli v Litmanovej pokloniť aj zasväteným predmetom. Okrem a olej. Údajne bola potom uzdra- ikonky Márie s dieťaťom (vľavo), ktorú so sebou priniesla Myrna, vzdavená nielen sesternica, ale aj Myr- li úctu aj ružencu Jána Pavla II. (vpravo).

Filmári v staroľubovnianskom regióne mentárneho filmu o šesťdesiatročnej histórii kolektívu. Myšlienkou celého projektu je predostrieť verejnosti veľmi záslužnú prácu stovák ľudí, ktorí nezištne často v rámci svojho voľného času prispievali desaťročia k rozvoju tohto teProjekt s názvom 60 RO- lesa,“ vysvetlil Martin Karaš, KOV FS BARVINOK podporil vedúci FS Barvinok. Úrad vlády SR. Film by mal obsahovať „Ide o nahrávanie doku- kompletnú históriu kolektí-

Obec Kamienka žije zvláštnou udalosťou. Rozložil sa tam filmový štáb a nahráva dokumentárny film. Hlavným protagonistom v ňom bude Barvinok, ktorý patrí medzi najstaršie folklórne súbory v rámci celého Slovenska.

Všimli sme si

Tetka zlodejka?

Verte či nie, kradnúť sa v Starej Ľubovni neopláca. Pokiaľ vás totiž pri čine nechytia priamo policajti, akoby just skrížite cestu niektorému reportérovi a ocitnete sa na stránkach miestnej tlače. Tak, ako sa to teraz podarilo pani, ktorá sa minulý štvrtok podozrivo dlho šmátrala v kvetoch pod Družbou. Pochopiteľne, nejde nám

vu, tiež rozhovory s vedúcimi a s jednotlivými členmi, ktorí v kolektíve pôsobili od roku 1952 až po súčasnosť. Zaujímavé pre diváka určite budú video a audio nahrávky, ktoré bude film obsahovať. Projekt pripravil vedúci FS Barvinok Martin Karaš a cez organizáciu molody.Rusyny bol podporený komisiou ÚV SR pre rusínsku národnostnú

menšinu. Podľa slov M. Karaša je tento projekt veľmi prospešný aj z hľadiska fotodokumentácie. Ak všetko dobre dopadne, základy filmu by mali byť hotové už koncom tohto roku a distribuovať pre verejnosť by sa mal tesne pred oslavou 60. výročia kolektívu Barvinok. Tá je naplánovaná na september budúceho roku.

teraz o tých pár petúnií, begónií a sirôtok. Pri revitalizácii „Štefánikovho“ námestia ich totiž pod hlinou skončili stovky. Skôr o princíp a správanie sa k mestskému (a teda nášmu spoločnému) majetku. Keby si totiž každý zobral to, čo práve doma či na záhrade potrebuje, o chvíľu by toho v ľubovnianskych uliciach veľa neostalo. Text a foto (mv)

So žatvou vládne spokojnosť Poľnohospodári zvyknú vravieť, že sedliak musí byť spokojný, aj keď sa mu málo urodí. To bol príklad minulého roka, keď sa pod nízke hektárové výnosy podpísalo počasie a družstevníkom ostali len oči pre plač. Toto leto to však bolo iné. „Žatva bola čo sa týka výnosov vynikajúca. Ďakovať bohu, takúto úrodu sme ešte v živote nedosiahli,“ nechal sa počuť Štefan Olšavský, predseda poľnohospodárskeho Čo myslíte - táto pani kvety len obdivovala, alebo sa nechala nimi tak družstva v Novej Ľubovni. uniesť, že niečo zo záhonov skončilo v jej taške? O trochu menšia spokojnosť

vládla asi v Plavnici. Tamojšie roľnícke družstvo, ktoré pestuje pšenicu, raž, ovos, jačmeň a zemiaky totiž na 800 ha dosiahlo priemernú výnosnosť, takže slovami predsedu: „nie je sa čím chváliť, ale nemusíme ani plakať.“ O sumách, ktoré

poľnohospodári zinkasovali nedávno v Rimavskej Sobote (180 až 200 eur za tonu pšenice) však na severe môžu asi iba snívať. Ako totiž vysvetlil Ľubomír Hnat, „u nás dorobíme len kŕmne obilie, a tam sa tá cena pohybuje na úrovni 120-130 € za tonu.“ Ani v Kamienke nemusia po tomto lete smútiť. Menšie rozčarovanie im pripravila akurát repka olejná, ktorú tu

pestujú na 70-tich zo 430 hektárov ornej pôdy. „V podstate sme ale s tohtoročnou úrodou spokojní. Poznáme svoje hony, vieme, na ktorom čo môžeme čakať. Tohto roku nás ale niektoré prekvapili,“ poznamenal predseda tamojšieho družstva Juraj Šmigeľ. Ako totiž dodal, podľa kombajnu mali na jednom hone až 57 metrákov z hektára. (mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

môjNAJVäČŠÍ ˇ úlovok ˇ sútaz

V našej súťaži O najväčší úlovok (kde ide o ceny za viac ako 300 eur od sponzora Mikuláša Kačmára) každý deň žasneme nad trofejami, ktoré nám nosíte na fotografiách. Rovnako prichádzate s úlovkami rýb, nad veľkosťou ktorých ostávame v nemom úžase. Nie je tomu ináč ani v prípade hlavat-

ky chytenej 21. novembra minulého roku s mierami: 116,5 cm a 15,15 kg. „Chytená bola na rieke Poprad pri obci Mníšek nad Popradom na zákrute pod Medzibrodím,“ pripísal nám šťastný rybár Ján Dobiáš, ktorý takéto „rybisko“ zdolával viac ako 20 minút. (red.)

Hubert bdie aj nad našimi poľovníkmi

Hubertovské slávnosti pod hradom Ľubovňa si už počas svojej 8-ročnej histórie našli svojich stálych obdivovateľov. Nebolo tomu ináč ani tohto roku, množstvo návštevníkov sa v nedeľu 25. septembra najprv pohrúžilo do slávnostnej liturgie a neskôr si vychutnalo všetky poľovnícke lahôdky. Najprv tie vizuálne v podobe ukážok poľovníckeho majstrovstva i trofejí a neskôr si prišli na svoje aj gurmáni. Guláš z diviny chutil všetkým. Zaujímavé bolo aj prijímanie nového poľovníka tradič-

nou pasovačkou. „Tá prvá bola v lese, ale toto tu bolo také slávnostnejšie,“ nechal sa počuť už nový poľovník Marek Girgaš. Aj keď záujem o poľovníctvo by bol väčší, tunajšie po-

Vzácna ikona má čestné miesto v kostolíku Ikony sa považujú za najvzácnejšie zbierky, ktoré vo svojej správe Ľubovnianske múzeum má. V kostolíku z Matysovej, ktorého voľné ikony a ikonostas prešli komplexným reštaurovaním však chýbala jedna výnimočná ikona, ktorá sa do skanzenu pod Ľubovnianskym hradom vrátila iba nedávno. „Drevený kostolík v  skanzene prešiel za posledných päť rokov kompletnou obnovou, ktorá začala výmenou strešnej krytiny, pokračovalo sa reštaurovaním ikonostasu, celého mobiliáru a vzácnych ikon. Získali sme aj originálny zvon sv. Michala Archanjela z Matysovej z roku 1736 a dá sa povedať, že celé rekonštrukčné práce boli ukončené návratom poslednej ikony Pantokrátor,“ povedal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. K ikonám Michal s klejmou,

Zuzane Chovanovej z Oblastných reštaurátorských ateliérov v Bratislave, je v plnej nádhere,“ dodala Monika Pavelčíková z Ľubovnianskeho múzea.

Ukrižovanie, Mandylion a apoštolského radu z l. pol. 17. storočia pochádzajúcich z okolia poľského mestečka Muszyna, ktoré sa nachádzajú v drevenom kostolíku z Matysovej, prednedávnom pribudla ďalšia vzácna ikona, ktorá nebola dlho prezentovaná a  bola pôvodne odložená pravdepodobne na povale kostolíka. „Bola tak znečistená a na jednom mieste vypálená od sviece, že sme nevedeli, čo alebo koho vlastne zobrazuje. Až teraz po jej reštaurovaní vďaka akademickej maliarke

n Ikona Krista Ikona Pantokrátor zobrazuje Krista ako vševládcu sveta. Pochádza z polovice 17. storočia, z obdobia renesancie, kedy výraz jeho tváre je milý a usmievavý. Kristus sedí na tróne, okolo hlavy má svätožiaru a tri písmena O, zľava W a napravo N, ktoré znamenajú výrok Ježiša „Som,

ktorý som.“ M. Pavelčíková prezradila aj zaujímavosť zobrazenia tváre Ježiša na ikone. „Kristus má obe oči rovnaké, a to pravé, pretože sa spomína povera, že Ježiš mal veľmi prísny pohľad práve ľavým okom. Pravú ruku má zdvihnutú v  žehnajúcom geste a  v  ľavej ruke drží knihu života - Evanjelium.“ Na sebe má modrý chitón, čo symbolizuje Božiu prirodzenosť a červený plášť - hemation, lebo prešiel z božskej do ľudskej prirodzenosti. V  pozadí trónu sú v  modrom operadle cherubíni a  serafíni, ktorých blažený výraz symbolizuje spasené duše. m m m

Ako dodala v závere M. Pavelčíková, „spomínané historické dielo tvorí najväčší poklad nášho regiónu a my môžeme byť na túto ikonu iba pyšní, pretože pravdepodobne na východe Slovenska v žiadnom drevenom kostolíku podobná nie je.“ (eh)

Knižnicu obsadilo plno vážok

Staroľubovnianska knižnica privítala vo svojich priestoroch putovnú výstavu. Od 15. septembra si tak okrem tradičných kníh môžu najmä žiaci základných a stredných škôl pozrieť i zaujímavé panely o dravom lietajúcom hmyze – o vážkach. I keď pre mnohých nie sú vážky ničím špeciálnym, knižnica sa snaží prostredníctvom výstavy Dušana Šáchu presvedčiť o opaku. Poučnými panelmi informuje o zaujímavostiach zo sveta tohto mimoriadne rýchleho hmyzu. „Putovná výstava Vážky na Slovensku prvýkrát do Ľubovnianskej knižnice zavítala v septembri 2008 v rámci projektu Popularizácia odonatológie na Slovensku. Výstava sa stretla s priaznivým ohlasom najmä medzi žiakmi a učiteľmi základných škôl, preto sme neváhali a využili sme možnosť usporiadať túto výstavu opakovane,“ vysvetlila za knižnicu Elena Vranovská. Žiaci majú

PUBLICISTIKA

4. október 2011 ĽN č. 38

možnosť vybrať si i variant jej absolvovania. Okrem pasívneho prezerania vyvesených panelov sa otvára i možnosť digitálneho spracovania prostredníctvom dokumentárneho filmu Vážky

na Slovensku či ich interaktívneho spoznávania na internete. V rámci projektu sú pre zúčastnených žiakov pripravené aj propagačné materiály týkajúce sa tematiky. Výstava je určená najmä

základným a stredným školám, no poteší i oko ostatnej verejnosti. Triedne kolektívy si prezentáciu výstavy môžu objednať na telefónnom čísle knižnice do 7. októbra. (D.O.)

ľovnícke združenie OSLI musí zvažovať príjem nových. „Je nepísaný zákon, že by malo byť na jedného člena 100 hektárov lesa a my máme 2005, no tak by sme mali mať tých 20 členov. Už teraz máme 22,“

objasnil Milan Vitko, predseda tunajšieho poľovného spolku. Ako dodal, byť poľovníkom je aj veľká zodpovednosť a, „poľovník sa musí o les starať. Najprv je chov a potom lov.“ Text a foto (D.O.)

Napísali ste nám

Šambronské reminiscencie

Obec Šambron oslávi 600 rokov od prvej písomnej zmienky – túto správu som sa dozvedela z pozvánky na oslavu tejto udalosti 27. augusta. Dedinka moja rodná v  objatí krásnej prírody! Veľmi som bola potešená, že ťa znovu uvidím. A tak ako prvá z pozvaných hostí som do Šambrona pricestovala už v predvečer slávnosti. Na noc ma prichýlila moja milá „kuma“. V sobotu zavčas rána som sa vybrala obzrieť si dedinu a bola som veľmi milo prekvapená skokom v jej kultúrnom rozvoji hodným 21. storočia. Nová cesta, plynofikácia, vodovod, kontajnery na triedený odpad, zateplené domy, všade čisto, zeleň, kvety... „Pani Miroslavo, Miroslavko, teto, poďte do nas, poďte dale,“ ozývalo sa z okien. Moji milí srdeční - Šambrinci! Niektoré pozvania som s poďakovaním odmietala, čas nás všetkých tlačil, pretože čochvíľa sa mala začať, aj sa začala, ďakovná svätá liturgia v gréckokatolíckom chráme Ochrany presvätej Bohorodičky. Celebrantom bol hosťujúci otec Jozef Gača, koncelebroval otec Martin Krajňák, správca farnosti. Otec Jozef v  hĺbavej kázni okrem iného priblížil históriu obce, jej názvy v cudzích jazykoch, ktoré sa spájali s vodou, prameňom. Slovo prameň rozvíjal ďalej: prameň lásky, prameň pomoci Ducha svätého... Ľud posielal svoje prosby k Hospodinovi viachlasným precíteným spevom, zakončeným želaním všetkým prítomným „Mnohaja lita“ a piesňou „Živite ľudije“. Bol to chór dirigovaný srdcom. Z chrámu sa dav presunul do areálu teraz už bývalej školy. Po chutnom obede sme sa mohli umelecky nabažiť kultúrneho programu – speváčka Mária Mačošková, tanečno-spevácke súbory z Torysiek, Jakubian, Starej Ľubovne a mužská spevácka skupina s harmonikárom zo Šambrona – ktorý pretkával odovzdávanie Pamätných plakiet a ocenení zaslúžilým osobnostiam obce. Plaketu „Za rozvoj vzdelania a  kultúry obce“ boli in memoriam ocenení aj moji rodičia Teodor a  Mária Rožekovci, ktorí v Šambrone učili 35 rokov (1935 – 1970). Okrem učiteľských povinností mali aj bohatú mimoškolskú činnosť. Spomeniem najmä vede-

nie školského spevácko-tanečného súboru, s ktorým vyhrávali popredné miesta – napríklad na folklórnom festivale v  Strážnici na Morave získali 1. miesto, 2. miesto v Prešove a tiež vo Svidníku atď. Mária Rožeková dostala vysoké štátne vyznamenanie „Zaslúžilá učiteľka“. Okrem toho mama bola aj „zdravotníčkou“ obce, keďže ošetrovala všetky poranenia detí aj dospelých, tato zabezpečoval obsah lekárničky (zo svojich finančných prostriedkov). Toto bol len krátky prehľad činnosti Rožekovcov ako ilustrácia správneho výberu všetkých kandidátov-rodákov na ocenenie, ktorými boli žiaci mojich rodičov: Ján Bobuľský, Mikuláš Bobuľský, duo Štefan Lukacko – Ján Karafa, in memoriam Michal Petrus, Štefan Sokol. Zároveň boli ocenení aj otec Vasiľ Feckanič a otec Ján Minďák. Po skončení programu sa okolo mňa zhŕkli „dievčatá,“ ktoré si už veľa pamätajú a zrazu bol obnovený 50-ročný repertoár našich piesní... Stačilo pár piesní a zbor sa rozšíril o  mužský spev.  Zabudlo sa na všetky starosti a boľačky. „Ešte túto, ešte tá nebola“... Čas bežal a takto pozitívne naladení sme sa lúčili so slovami, že to nebolo naposledy, že zajtra... „Zajtra“ už ale nebolo, pretože sme sa rozhodli so setrou Oľou a  neterkou Olinkou odcestovať v noci, pretože do Šambrona nechodia cez sviatočné dni autobusy. Žiadalo sa mi ešte veľa: ísť do Hájnice na hríby, porozhliadať sa po šírošírom okolí z  Hŕče a  Patrie... Snáď nabudúce. Pre moje spomienky z Bratislavy do Šambrona nie je ďaleko. Vynorili sa mi zrazu udalosti hlboko uložené v pamäti: rodina, detské, školské roky, kamarátstva a lásky. Za podnet pre obnovenie spomienok, za nezabudnuteľný zážitok z osláv, za krásny Šambron, úprimné poďakovanie patrí minulým a súčasnému vedeniu obce, pánovi starostovi a členom zastupiteľstva. Punc významnosti tejto udalosti potvrdila aj účasť poslanca slovenského parlamentu Mariána Saloňa. Na záver moje želanie rodákom: Nech sa za pomoci prameňa Ducha svätého vráti do Šambrona prameň vzdelanosti – škola! Miroslava Rožeková - Smižanská


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Largo Winch

20:15

Dobrodružný / Thriller / Akčný Franc., 2008, 108 min

SOBOTA 1.10.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 7.10.

strana

4. október 2011 ĽN č. 38

5

4.10. - 10.10. 2011 Pestúnka v akcii

20:00

Akčný / Komédia / Rodinný USA, 2010, 94 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 4.10.2011

05:10 Dámsky klub 06:30 Udalosti ČT 07:05 Slovensko dnes 07:15 Správy STV 07:40 Vojna kuchárov 08:10 5 proti 5 08:55 Duel 09:25 Tajomstvo mojej kuchyne 10:15 Komisárka: Banková lúpež 11:05 Sila lásky III. 167/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 153/178 14:25 Divoký anjel 21/270 15:15 Sudkyňa Amy 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 21/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Kto hovorí pravdu? 20:55 GYMPEL.TV: Havária 4/13 21:45 Martin Huba 22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie

22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 20/22 23:05 Komisárka: Banková lúpež 23:55 Sudkyňa Amy: Aj taký je život 63 00:40 Divoký anjel 21/270 01:20 Kto hovorí pravdu? 02:10 Správy STV o 16:00 02:30 Sila lásky III. 167/244

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Koleso osudu 09:00 Ovce.sk 09:05 Dámsky klub „N“ 10:25 Športové ozveny 10:50 Rieky sveta: Orinoko, rieka dobyvateľov 5/7 11:30 Fokus - práca 12:15 Živá panoráma 13:00 Klenotnica: Muzikantské rodiny zo Šariša a Horehronia 13:25 Tempo 13:40 VAT 14:05 Diagnóza: Kŕčové žily 14:30 Medicína - Kŕčové žily nie sú len chybičkou krásy 15:35 Orientácie 16:10 Môj príbeh: Závislý kazateľ

16:25 Národnostný magazín: Mix 17:00 Regionálny denník 17:30 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Organizácia za oslobodenie Palestíny 18:00 Občan za dverami 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Kozliatko Alenie 2/7 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Na križovatke sk+cz: Ikarie 21:30 Komentáre 21:55 Polícia 22:10 Večer na tému 23:40 Autosalón 00:00 Udalosti ČT 00:35 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky - VINOBRANIE 09:20 Kobra 11 VIII. 12/14 10:20 Útek v hlbinách 12:10 Bez stopy III. 11/23 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad V. 8/18 14:05 Monk III. 2/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku II.

15:30 Krok za krokom VI. 15/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 7/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - VINOBRANIE 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 161/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:00 Adela show 22:45 Nočné Televízne noviny 23:10 Mentalista II. 21/23 00:05 Rukojemníci 01:30 Celestínske proroctvo

05:15 Hoď svišťom: Mama Mia 05:50 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:30 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Šikovná, ale drahá 09:00 Panelák VIII.: Nový doktor 10:00 Náš nový dom II. 16 11:00 Profesionáli II.: Reklama 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 2

14:00 Bostonské zločiny I. 10 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 4 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. II.: Škatule 5 18:00 Súdna sieň: Pomôž si sama 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Tajomstvo 34 21:15 Mama, ožeň ma! - Týždeň piaty 22:40 C.S.I.: Kriminálka New York 23:40 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 00:30 Špeciálne komando IV. 14 01:30 Mama, ožeň ma! - Týždeň piaty 02:30 C.S.I.: Kriminálka New York 03:10 Náš nový dom II. 16 03:55 Tru Calling 26/26 04:40 Bostonské zločiny I. 10

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 183 09:10 Prostřeno!

10:05 To je vražda, napsala XII: Smrt má cenu platinové desky 11 11:05 Diagnóza vražda I: Amnézie 12:05 Policie Hamburk III 13:05 Odpadlík I: Skvělý tip 21 14:05 Kutil Tim VIII: Po stopách kradených dílů 13 14:35 Můj přítel Monk II: Pan Monk a tři koláče 11 15:35 Rosamunde Pilcher: Hra světel 17:40 Regionální zpravodajství 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Sběratelé kostí IV: Dívka v masce 23 23:15 Myšlenky zločince V: Od kolébky do hrobu 5 00:15 Nedokonalé zločiny IV: Pavouk 10 01:20 Volejte Věštce 03:25 Nedokonalé zločiny IV: Pavouk 10

STREDA 5.10.2011

06:15 Udalosti ČT 06:50 Slovensko dnes 07:00 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:35 Vojna kuchárov 08:05 5 proti 5 08:45 Duel 09:20 Reportéri 09:45 Zverinec 10:15 Komisárka: Smrť v záhradnom dome 22/26 11:05 Sila lásky III. 168/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:40 Sladká Valentína 154/178 14:25 Divoký anjel 22/270 15:10 Sudkyňa Amy: Muži nie sú netvori 64 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 22/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Reči, to zvieratám svedčí 20:30 Stratený poklad Aztékov

22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Unesení 3/10 23:55 Komisárka: Smrť v záhradnom dome 22/26 00:45 Sudkyňa Amy: Muži nie sú netvori 64 01:30 Divoký anjel 22/270 02:05 Unesení 3/10

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Národnostný magazín: Mix 10:50 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Organizácia za oslobodenie Palestíny 11:25 Fokus - zdravie 12:10 Polícia 12:20 Živá panoráma 12:55 Klenotnica: Zemplínske motívy 13:20 Občan za dverami 13:55 Večer na tému 15:35 Hasičský plášť 16:25 Maďarský magazín 17:00 Regionálny denník

17:30 Cena prírody I.: Šikmé svahy 5/6 18:00 Senior klub 18:30 Večerníček: Kozliatko Alenie 3/7 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Nechcené deti 20:30 Nechcené deti po 10 rokoch: Povieme si to v nebi 21:00 Spektrum vedy: Ako funguje ekonomika 21:30 Komentáre 21:55 Sféry dôverné 23:00 Udalosti ČT 23:30 Správy - Hírek 23:35 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky - VINOBRANIE 09:20 Kobra 11 VIII. 13/14 10:25 Anna Nicole Smith: Smrť modelky 12:10 Bez stopy III. 12/23 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad V. 9/18 14:05 Monk III. 3/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku II. 15:30 Krok za krokom VI. 16/24

15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 8/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - VINOBRANIE 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:10 Nočné Televízne noviny 22:35 NCIS VIII. 11/24 23:35 Ostrov 02:05 Hra o prežitie 3 03:50 Kobra 11 VIII. 13/14 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 4 05:40 Kutyil s.r.o. II.: Škatule 5 06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI 07:45 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Vzácna kniha 09:00 Panelák VIII.: Tajomstvo 34 10:00 Náš nový dom II. 17 11:00 Profesionáli II.: Supermegaextrapoliš 3 12:00 NOVINY O 12:00

13:00 Numb3rs III. 3 14:00 Bostonské zločiny I. 11 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 170 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. II.: Had 6 18:00 Súdna sieň: Nie som tyran 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Bitka 35 21:15 Hawaii 5.0 7 22:05 Kosti VI. 7 23:05 Kosti IV. 10 00:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 17 01:05 Hawaii 5.0 7 01:50 ČREPINY 02:50 Náš nový dom II. 17 03:35 Numb3rs 1 04:20 Bostonské zločiny I. 11

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 184 09:10 Prostřeno!

10:05 To je vražda, napsala XII: Překotná vražda 12 11:05 Diagnóza vražda I: Pomsta 3 12:05 Policie Hamburk III: Otázka důvěry 2 13:05 Odpadlík I: Moody River 22 14:05 Kutil Tim VIII: Sám doma 14:35 Můj přítel Monk II: Pan Monk a televizní hvězda 12 15:35 Rosamunde Pilcher: Hodina rozhodnutí 17:40 Regionální zpravodajství 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Kolaps 72 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití II: Pátá kulka 11 23:25 Anatomie lži I: Nejlepší taktika 7 00:25 Nedokonalé zločiny IV: Můj bratr je vrah 11 01:30 Volejte Věštce 03:35 Nedokonalé zločiny IV: Můj bratr je vrah 11

ŠTVRTOK 6.10.2011

05:10 Sladká Valentína 154/178 05:55 Dámsky klub 07:15 Udalosti ČT 07:45 Slovensko dnes 07:55 Správy STV 08:20 Vojna kuchárov 08:55 5 proti 5 09:40 Duel 10:15 Komisárka: Starý známy 11:10 Sila lásky III. 169/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:40 Sladká Valentína 155/178 14:25 Divoký anjel 23/270 15:10 Sudkyňa Amy: Činy zo zúfalstva 65 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 23/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Krajina rebelov 5/7 22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy

22:30 Tandemy 22:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Infikovaní 23:55 Komisárka: Starý známy 23/26 00:45 Sudkyňa Amy: Činy zo zúfalstva 65 01:30 Divoký anjel 23/270 02:10 Tandemy 02:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Infikovaní

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: O dvoch ježkoch 08:50 Ovce.sk 08:55 Dámsky klub „N“ 10:20 Maďarský magazín 10:45 Cena prírody I.: Šikmé svahy 5/6 11:15 Fokus - peniaze 12:05 Živá panoráma 12:45 Klenotnica: Juhaska reguľa 13:15 Senior klub 13:50 Sféry dôverné 14:50 Kemp 2010 15:30 Guľaté tajomstvo 16:40 Profesionál 17:00 Regionálny denník 17:30 Muži a kamióny: Rumun-

sko 4/10 18:00 Kvarteto 18:30 Večerníček: Kozliatko Alenie 4/7 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Večer pod lampou 21:30 Komentáre 21:55 Večer pod lampou 00:25 Udalosti ČT 00:55 Správy - Hírek 01:05 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - VINOBRANIE 09:25 Kobra 11 VIII. 14/14 10:25 Lovci hurikánov 12:10 Bez stopy III. 13/23 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený prípad V. 10/18 14:05 Monk III. 4/16 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Teória veľkého tresku II. 17/23 15:30 Krok za krokom VI. 17/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 9/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex

17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - VINOBRANIE 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 162/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade V. 22:05 Adela show 22:45 Nočné Televízne noviny 23:15 NCIS: Los Angeles I. 18/24 00:10 Lovec upírov 01:55 Upíri: Los Muertos 03:20 Flash Gordon 16/22 04:00 Kobra 11 VIII. 14/14 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 5 05:20 Kutyil s.r.o. II.: Had 6 05:45 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:20 KRIMI 07:45 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Príživník 09:00 Panelák VIII.: Bitka 35 10:00 Náš nový dom II. 18 11:00 Profesionáli II.: Raper 4 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti IV. 10

14:00 Bostonské zločiny I. 12 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 6 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. II.: Milenka 7 18:00 Súdna sieň: Zničím ťa! 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Víťaz volieb 21:15 Áno, šéfe! 22:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 15 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 19 00:25 Špeciálne komando IV. 15 01:20 Áno, šéfe! 02:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 15 02:50 Náš nový dom II. 18 03:35 Numb3rs I. 2 04:15 Bostonské zločiny I. 12 04:55 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 6

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem

07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 185 09:10 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala XII: Tma za dveřmi 13 11:05 Diagnóza vražda I: Dědictví smrti 4 12:05 Policie Hamburk III: Nevyřízené účty 3 13:05 Odpadlík II: Hound 1 14:05 Kutil Tim VIII: Vážná příhoda s kolenem 15 14:35 Můj přítel Monk II: Pan Monk a ztracená babička 13 15:35 Rosamunde Pilcher: Cena lásky 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Bubo bubo 21:20 Ano, šéfe! 22:25 Hawaii 5-0: Ztráta paměti 7 23:25 Nikdo není dokonalý 00:40 Do noci 02:40 Volejte Věštce 04:25 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

4. október 2011 ĽN č. 38 PIATOK 7.10.2011

05:10 Dámsky klub 06:30 Udalosti ČT 07:00 Slovensko dnes 07:15 Správy STV 07:35 Vojna kuchárov 08:05 5 proti 5 08:45 Duel 09:15 Kto hovorí pravdu? 10:15 Komisárka: Krkavčie hniezdo 24/26 11:05 Sila lásky III. 170/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 156/178 14:25 Divoký anjel 24/270 15:15 Sudkyňa Amy: Prílivová vlna 66 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 24/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Futbal Slovensko - Rusko 22:15 Nočné správy STV 22:25 Počasie

22:30 Góly - body - sekundy 22:40 Inšpektor Rocca: Syn 00:30 Komisárka: Krkavčie hniezdo 24/26 01:20 Sudkyňa Amy: Prílivová vlna 66 02:00 Divoký anjel 24/270 02:45 Tandemy 03:15 Sila lásky III. 170/244 04:05 Sila lásky V. 24/274 04:50 Sladká Valentína 156/178

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Rómsky magazín 10:45 Muži a kamióny: Rumunsko 4/10 11:25 Fokus - právo 12:10 Profesionál 12:25 Živá panoráma 13:00 Klenotnica: Obrázky z Kysúc 13:30 Spektrum vedy: Ako funguje ekonomika 14:00 Kvarteto 14:30 5 minút po dvanástej: Idú mi fakt na nervy!

15:40 Ján Ilavský 16:00 Spomíname na Petra Debnára: Anglická blcha v cárskom Rusku 16:40 Energetika 17:00 Regionálny denník 17:30 Z mesta do mesta: Martin 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 Večerníček: Kozliatko Alenie 5/7 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Ako nás sformovala Zem: Oheň 21:00 Família - „ Som taká jedinečná ... „ 21:30 Komentáre 22:00 České milovanie: O láske pouličnej 22:25 Kino na Dvojke: Súmrak 23:55 Big Bít 11/42 00:55 Správy - Hírek 01:05 Udalosti ČT 01:35 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky - VINOBRANIE 09:20 Kobra 11 IX. 1/16 10:20 Šialenstvo na predmestí

12:10 Bez stopy III. 14/23 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 NCIS VIII. 11/24 14:05 Monk III. 5/16 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Teória veľkého tresku II. 15:30 Krok za krokom VI. 18/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 10/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - VINOBRANIE 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 LET´S DANCE 22:55 LET´S DANCE - Rozhodnutie 23:15 Súmrak: Sága vyvolených 01:05 Súboj vlkolakov 02:35 Extrémny predsudok 04:30 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 Kutyil s.r.o. II.: Milenka 7 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI 07:45 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Zákeráčka

09:00 Panelák VIII.: Víťaz volieb 36 10:00 Náš nový dom II. 19/19 11:00 Profesionáli II.: PR a očistná diéta 5 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti VI. 7 14:00 Bostonské zločiny I. 13 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 19 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. II.: Plot 8 18:00 Súdna sieň: Bez peňazí 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Largo Winch 22:30 Pátranie po Zlatom Kalendári 00:35 Zákon ulice 02:25 Náš nový dom II. 19/19 03:10 Numb3rs I. 3 03:50 Zákon ulice

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem

07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 186 09:10 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala XII: Vražda mezi přáteli 14 11:05 Diagnóza vražda I: Muž za 13 milionů 5 12:05 Policie Hamburk III: Bez domova 4 13:05 Odpadlík II: Šampion 2 14:05 Kutil Tim VIII: Markova velká šance 16 14:35 Můj přítel Monk II: Pan Monk a kapitánova žena 14 15:35 Rosamunde Pilcher: Druhá šance 17:40 Regionální zpravodajství 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Jackie Chan: První rána 22:10 Show Jana Krause 23:10 Cesty k úspěchu 23:20 Prci, prci, prcičky 3: Svatba 01:30 Čelisti 2 03:35 Volejte Věštce

05:25 Kutyil s.r.o. II.: Plot 8 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:30 Ninjago - Zlatá zbraň 07:40 Beyblade Metal Fusion 08:00 Princezná Sissi 09:00 Fantastická štvorka 10:00 Mama, ožeň ma! - Týždeň piaty 11:15 Hoď svišťom: Mama Mia 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:40 X FACTOR USA 2011 16:40 Largo Winch 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Útek na Horu čarodejníc 22:25 Doom 00:40 Drsné časy 02:45 Superpolicajt 04:30 Legenda o Pátračovi 3,4

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:50 Beyblade Metal Fusion: Chyťte vlka 11 07:15 Tutenstein I: Blízko smrti 11 07:45 M*A*S*H 186 08:20 Autosalon 09:35 Top Gear 2011 6 10:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 12:45 Americký prezident 15:15 Columbo: Sladká, leč smrtící 16:50 Moje místo 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Tajemný let 22:15 Město zločinu 00:40 Rockerky 02:35 Volejte Věštce

06:40 TOP STAR 07:25 Blízko smrti 08:15 Simpsonovci XX. 4,5,6,7 10:00 Stratené duše V. 16 11:00 Glee II. 5 12:00 Klamári III. 5 13:00 Útek na Horu čarodejníc 15:15 Pátranie po Zlatom Kalendári 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:20 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 13 23:15 Prvotný strach 02:00 Tajná zbraň 03:30 Glee II. 5 04:15 TOP STAR

07:10 Beyblade Metal Fusion: Do pevnosti Temné Nebuly 12 07:40 Tutenstein I: Nebezpečná zóna 12 08:10 Tajemství 2. světové války: Přepadení Brunevalu 5 09:20 Svět 2011 09:55 Zločiny v zahradách III: Záhady Regent´s parku 5 11:00 Partie 11:55 Receptář prima nápadů 13:20 Neříkej mi majore 15:05 Vraždy v Midsomeru XI: Midsomer Life 17:10 Nové hnízdo 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:05 Air Force One 00:40 Myšlenky zločince I 21 01:30 Volejte Věštce 03:15 Zločiny v zahradách III: Záhady Regent´s parku 5

SOBOTA 8.10.2011

05:35 Slovensko v obrazoch 06:05 Udalosti ČT 06:35 Slovensko dnes 06:45 Správy STV 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 101 dalmatíncov 55/65 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 08:00 Fidlibum 08:30 Superchyty 08:55 Hádaj, kto nás pozval 09:25 Deti o deťoch 09:40 ... a just! (dohoda možná) 10:10 Kaviareň Slávia 11:00 K jubileu Martina Ťapáka 11:55 Autosalón 12:25 Zlomok sekundy 5/14 13:35 Capri III 13/13 15:25 Krajina rebelov 5/7 17:30 On Air 17:55 Zverinec 18:20 GYMPEL.TV: Havária 4/13 19:10 Poklady sveta 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie

20:05 Pošta pre teba 21:05 Kennedyho mozog 1/2 22:40 Góly - body - sekundy 22:45 Had 00:55 On Air 01:15 Kennedyho mozog 1/2 02:45 Had 04:40 Capri III 13/13

05:55 Komentáre 06:20 Regionálny denník 06:55 Formula 1 - kvalifikácia 08:05 Živá panoráma 08:30 Televíkend 09:00 Extr@ german 09:25 Energetika 09:40 KE 2013 09:45 Ako nás sformovala Zem 10:40 Občan za dverami 11:05 Televízny klub nepočujúcich 11:30 Mojich sedem divov: Ľubomír Feldek 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Senior klub 13:35 Dukla - symbol slobody 14:20 Kapura

15:05 Farmárska revue 15:20 Zelená revue 15:35 Test magazín 15:45 Skús ma objať 2/2 17:15 Medzinárodný festival lokálnych televízií v Košiciach - výber ocenených filmov 17:45 Zvieratá pomocníci: Haflingy, štvornohí vojaci 3/6 18:20 Táraninky: Televízia a rozhlas 18:25 Večerníček 18:35 Ako líštička krásu stratila 18:45 Sigord 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Národnostné správy 19:50 Keno 10 20:00 Najriskantnejšie technické operácie: Vysoké napätie 5/10 20:50 GEN.sk: Ľubomír Feldek 21:05 Československý filmový týždenník 21:15 Anjeli strážni Dušana Cinkotu 21:45 Harold a Maude 23:15 BJD 2010 Milo Suchomel(Slovensko) 00:20 Udalosti ČT

00:50 Správy STV „N“ 01:09 Záver vysielania

05:20 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 21/39 05:40 Scooby Doo, ako sa máš I. 9/14 06:00 Arabské noci 1/2 07:50 Zrodení pre slobodu 09:55 Dva a pol chlapa VI. 2223/24 10:50 Zakázané ovocie 13:20 Rex - superpes 15:30 Tvrďas Taylor 17:30 Rýchle Televízne noviny 17:35 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Pestúnka v akcii 22:05 Expendables: Nezničiteľní 00:05 Zrada a pomsta 01:50 Collateral 03:40 Železný orol 3

NEDEĽA 9.10.2011

06:25 Autosalón 06:50 Správy STV 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 101 dalmatíncov 56/65 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 08:05 Maškrtníček 08:30 Mať tak o koliesko viac: 08:40 Heidi: Zlodej duše 19/26 09:00 Nekonečný príbeh 2/13 09:50 Poklady sveta: Nadčasová hala vo Vroclavi 10:05 Planéta Zem zhora IV. 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:40 Film pre pamätníkov 16:20 Pošta pre teba 17:25 Fenomén Junior 17:55 Átrium 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Poklady sveta 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 20:00 Počasie 20:05 Zlomok sekundy 6/14 21:20 Kennedyho mozog 2/2

22:50 Góly - body - sekundy 22:55 Odpískané 23:40 Agatha Christie

06:35 Zvieratá pomocníci: Haflingy, štvornohí vojaci 3/6 07:05 Národnostné správy 07:10 Televíkend: Turistické inšpirácie 07:40 Formula 1 - hlavné preteky: VC F1 Japonsko 10:00 Kapura 10:45 Farmárska revue 11:00 Zelená revue 11:20 Test magazín 11:30 Najriskantnejšie technické operácie: Vysoké napätie 12:20 Miško Drotár a naozajstná princezná 13:25 Slovo: Slovo Jána Gdovina ECAV 13:30 Orientácie 13:55 Môj príbeh: Prehral som milión a pol 14:20 Folklórny festival Východná: Šaffova ostroha 15:20 Família - „ Som taká jedinečná ... „

15:50 Anjeli strážni Dušana Cinkotu 16:20 Nebezpečné známosti 18:00 Na ceste: Na ceste po Brabantsku 18:25 Táraninky: Svetlo a tma 18:30 Večerníček: Kozliatko Alenie 18:40 V hlbinách mora 18:50 On Air 19:10 Poklady.sk: Klenba, ktorá predbehla svoju dobu 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Keno 10 19:50 Invencie: Milan Dobeš: Svetlo a pohyb 20:00 Dokumentárny klub: Taxi na temnú stranu 20:55 Umenie 2011: Divadlo 21:25 Kinorama 21:55 Noc v archíve 22:55 Retro noviny 23:05 Takí sme boli: Programové ústredie a hlásateľky 23:25 Slovo: Slovo Jána Gdovina - ECAV 23:30 Udalosti ČT 00:00 Správy STV „N“

05:35 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 22-23/39

06:30 Scooby Doo, ako sa máš I. 10/14 06:50 Arabské noci 2/2 08:50 Anna zo Zeleného domu I. 09:50 LET´S DANCE 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:00 Mickeyho modré oči 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 Len trošku šťastia 18:05 Rýchle Televízne noviny 18:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 STEVEN SEAGAL: Pomsta v mene syna 22:05 STEVEN SEAGAL: Strážca spravodlivosti 23:00 Priamy kontakt 00:55 Zúčtovanie v malom Tokiu 02:15 Michael Clayton 04:05 Smotánka 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ

05:10 Trní: Večerní talk show Báry Štěpánové. Režie A. Vomáčka 06:05 Zpravodajství TV Prima

PONDELOK 10.10.2011

07:20 Udalosti ČT 07:50 Správy STV 08:15 Vojna kuchárov 08:40 Fenomén Junior 09:10 Duel 09:45 Tandemy 10:15 Komisárka: Tanec smrti 11:10 Sila lásky III. 171/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 157/178 14:25 Divoký anjel 25/270 15:15 Sudkyňa Amy: Vina a trest 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 25/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Bláznivá svadba 21:35 Reportéri

22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Genesis: Zrodenie vraha 23:20 Komisárka: Tanec smrti

06:40 Dokumentárny klub 07:30 Extr@ german 08:00 Živá panoráma 08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Televízny klub nepočujúcich 10:50 Na ceste 11:25 Fokus - rodina 12:15 Živá panoráma 12:50 Klenotnica 13:20 Umenie 2011: Divadlo 13:45 Kinorama 14:15 Autosalón 14:40 Odpískané 15:30 Magazín Ligy majstrov 16:00 Športové ozveny 16:25 Rómsky magazín 17:00 Regionálny denník 17:30 Rieky sveta 18:00 VAT 18:30 Večerníček: Čo videli stromy

18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Diagnóza 20:25 Medicína - Nepozorovane prichádzame o zrak? 21:30 Komentáre 22:00 Cela 211 23:45 Test magazín

06:00 Teleráno 08:15 Bez servítky - VINOBRANIE 09:10 Kobra 11 IX. 2/16 10:10 Vezmi ma späť 12:00 Bez stopy III. 12:50 Rýchle Televízne noviny 12:55 Odložený prípad V. 11/18 13:50 Monk III. 6/16 14:45 Rýchle Televízne noviny 14:50 Teória veľkého tresku II. 15:20 Susedia 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 11/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex

17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 163/180 21:15 Zita na krku 21:50 Partička 22:35 Nočné Televízne noviny 23:00 Na pokraji smrti 2 00:50 Zelenáč

06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Sused netvor 09:00 Panelák VIII.: Víťaz volieb 10:00 Náš nový dom III. 1/19 11:00 Profesionáli II.: Vodná kríza 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 4 14:00 Bostonské zločiny I. 14 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 8

17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. 18:00 Súdna sieň ŠPECIÁL - Najviac trpia deti: Zabili sme syna 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII. 21:15 Hoď svišťom 22:00 Viem, že moje dieťa je hviezda! 22:50 Po stopách svišťa 23:00 Californication - Orgie v Kalifornii I. 6 23:45 Otec v pasci 01:25 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 02:00 Náš nový dom III. 1/19

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 187 09:10 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala XII

11:05 Diagnóza vražda I: Zmizení 12:05 Policie Hamburk III 13:05 Odpadlík II: Jižně od Devadesáté osmé 3 14:05 Kutil Tim VIII: V srdci mladý 17 14:35 Můj přítel Monk II: Pan Monk se ožení 15 15:35 Rosamunde Pilcher: Dům na pobřeží 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Svádění 73 21:20 Rodinka: Štědrovečerní překvapení 6 22:05 Partička 22:40 Anatomie lži II: Černá a bílá 23:40 Sběratelé kostí IV: On a ona 00:40 Nedokonalé zločiny IV 01:45 Volejte Věštce 03:30 Nedokonalé zločiny IV 04:25 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / REKLAMA / INFOSERVIS

sionalita. Kontakt: 0903 620 471, n Za rozumnú cenu funkčný dvoj0905 884 119. ĽN 567/2011 kolesový príves za traktor, nosnosť 4 t, dĺžka asi 4 m (plateňák aj bez TP). 0903 625 545. ĽN 568/2011

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 506/2011 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n Ponúkam: - zemné práce s mini bagrom 3,5 t a autosklápačom 4 t, - prenájom kontajnerov. ) 0918 811 207. ĽN 446/2011 n TV KAMERAMAN PONÚKA: FOTENIE A NAKRÚCANIE SVADIEB A STUŽKOVÝCH. ) 0908 547 210. ĽN 508/2011 n Psychologické vyšetrenia vodičov a zbrojné pasy. Mgr. Chomišáková, ) 0908 988 061. ĽN 519/2011 n PIESOK, ŠTRK, KAMENIVO + DOVOZ. LACNO. ) 0948 300 988. ĽN 523/2011 n Požičiame: dôchodcom, zamestnaným, živnostníkom aj ženám – opatrovateľkám v  Rakúsku. ) 0907 947 468. ĽN 530/2011 n PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE. ZĽAVA 50 %. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@ slora.sk ĽN 534/2011 n NOVÉ POŽIČKY – výhodnejšie ako v banke, s úrokom od 4,6 %. Určené aj na kúpu bytu. Stará Ľubovňa: 0918 709 021, 0905 974 281. ĽN 562/2011 n Stolárska firma so sídlom v Kežmarku prijme do zamestnania stolára. Požiadavky: - samostatnosť, aktívna prax v odbore posledných min. 5 rokov, - odbornosť a profe-

byty

n Vymením 2-izbový byt v Handlovej za 2-izbový v Starej Ľubovni. ) 052/432 3654 po 18.00 h. ĽN 532/2011 n Predám 4-izbový byt v  SĽ. ) 0914 243 468. ĽN 549/2011 n Predám 3-izbový byt, 3. posch., prerobený. ) 0911 959  704, 0903 409 689 volať po 17.00 h. ĽN 555/2011 n Predám 1-izbový byt v  OV s vlastným kúrením na Družstevnej ul. 524 v Podolínci. Cena dohodou. ) 0905 228 347. ĽN 565/2011 n Predám peknú garsónku v centre mesta alebo vymením za väčší byt s  doplatkom. ) 0944 287 670. ĽN 570/2011

nehnuteľnosti n Hľadám do prenájmu priestory na ateliér (35 m2), v centre mesta za rozumnú cenu, maximálne 80 eur/mes. ) 0903 322 054. ĽN 429/2011 n Predám nový rodinný dom v SĽ. Cena 150 000 €. ) 0907 304 732. ĽN 518/2011 n Predám rozostavaný rodinný dom v tichej lokalite v obci Jarabina. Cena dohodou. ) 0910 440 043. ĽN 529/2011 n Predám rodinný dom v  Plavnici. Cena 42  000. Dohoda možná. ) 0910 967  443. ĽN 548/2011

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 4,00 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Palivové drevo smrek, 4 m dĺžka, 1 m/25 €, minimálny odber 20 m. ) 0915 915 492, 0908 404 970. ĽN 435/2011 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,- €, dlážkovica a  dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 474/2011 n ZEMIAKY. ) 0904 993 670. ĽN 551/2011 n Malopoľný traktor domácej výroby, nové vchodové dvere, krbové kachle. Chmeľnica, ) 0904 240 846. ĽN 552/2011 n Úplne novú plastovú vodomernú šachtu za dobrú cenu. 0904 350 585. ĽN 569/2011

auto - moto n Na Aviu N-21 motor + prevodovku v dobrom stave, vhodný na malotraktor a veľa náhradných súčiastok. Cena dohodou. Volať vo večerných hodinách na ) 0904 322056. ĽN 537/2011

jeným životopisom zasielajte e-mailom mzdylbn@sorea.sk alebo poštou, prípadne info na tel. č.: 052/43217 514. ĽN 553/2011 n Spoločnosť PL – PROFY s.r.o., 065 43 Orlov č 344 prijme do prac. pomeru skladníka hutného materiálu. Požiadavky: - práca s PC, ovládanie skladového hospodárstva, - prax v strojárenskej výrobe vítaná. Mob: 0915 992 621, e-mail: helena.parilakova@plprofy.sk ĽN 556/2011 n Reštaurácia U BAŽANTA V. Ružbachy prijme čašníčku. Výhodné platové podmienky. Možnosť ubytovania. ) 0911 656 706. ĽN 559/2011 n Prijmem frézara. Práca v ČR. ) 0905 593 329. ĽN 572/2011

kurzy n SČK otvára rekvalifikačný kurz – kurz opatrovania v októbri 2011. Kontakt: V. Pristášová 052/432 1068, 0903 558  940. ĽN 560/2011 n KURZY OPATROVANIA aj priamo u Vás doma - dennou alebo diaľkovou formou! RÝCHLO a za NAJLEPŠIU CENU 170 €. Úradné preklady - všetky jazyky, aj na počkanie. Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky v zahraničí. ) 0915 544 915, 0905 357 424, www.asined.sk ĽN 564/2011

práca

n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Staré čierne dosky, ktoré sú na- n Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovbité na stodole a hranoly. Za vý- nianske Kúpele ponúka brigádnichodnú cenu. ) 0944 426 027. kú prácu v profesii masér, pomocná ĽN 34/2011 sila, čašník/servírka. Žiadosti s pripo-

kúpim

Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h.

strana

4. október 2011 ĽN č. 38

7

Spoločenská rubrika spomíname Kto ho poznal a mal rád, spomenie a nezabudne... Dňa 1. októbra uplynulo 6 rokov, čo nás vo veku 27 rokov náhle a navždy opustil syn a brat Ing. Jaroslav Barilla zo Starej Ľubovne. S veľkou láskou a bolesťou v srdci spomíname na Teba. Rodičia, sestra a celá rodina. Osud nikdy nevráti čo vzal, ostali len spomienky a žiaľ... 3. októbra uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec a manžel František Demeter. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina

Infoservis

kino CIGÁN 7. - 9. októbra (piatok, sobota o 19.00 h, nedeľa o 15.00 h), SR, dráma, 107 min., slovenské znenie, MP od 15 r. K Bohu a k Diablovi je rovnako blízko. Príbeh rómskeho chlapca Adama, ktorý sa po smrti otca pokúša prekročiť hranice rómskej osady a snaží sa zlepšiť život svojich súrodencov. Dostáva sa do konfliktu s rasovými, sociálnymi, kultúrnymi predsudkami i s nepísanými zákonmi vlastnej komunity. Balansuje na hranici medzi svetom Rómov a bielych, medzi túžbou vymaniť sa zo stereotypného života v osade

a neustálymi prekážkami a opovrhnutím.

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 4. októbra – lekáreň ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 5. októbra – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 6. októbra - ELIXÍR (Obchodná 3), 7. októbra - VIVA (Mierová 94), 8. októbra – LAUDANUM (Levočská 4), 9. októbra - Dr. MAX (OD Kaufland), 10. októbra - SDCHEIDER (Obrancov mieru 8), 11. októbra – Dr. MAX (OD Kaufland),. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Mimoriadne sa stretnú poslanci Primátor mesta Stará Ľubovňa zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2011 (streda) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

V piatok 7. októbra navštívi mesto Stará Ľubovňa predseda parlamentu SR Richard Sulík. Pri tejto príležitosti sa o 16.00 h uskutoční stretnutie s občanmi v priestoroch zasadačky mestského úradu.

Program: 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Odpredaj nehnuteľností - vyhodnotenie ponúk 4. Návrh uznesení. 5. Záver.

Zapojte sa do súťaže!

Všímame si bariéry zdravotne postihnutých

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu „Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať do 25. novembra t.r. na stránke www.nrozp-bariery.sk. Zobrazovanie bariér, ale aj spôsobov ich prekonávania, má pre osoby so zdravotným postihnutím veľký význam. Nezáleží na tom, kto na ne upozorňuje, dôležité je, že aj široká verejnosť začína vnímať ľudí so sluchovým, zrakovým, mentálnym, duševným alebo telesným postihnutím ako súčasť spoločnosti. „Projekt Bariéry v minulých ročníkoch prekročil hranice pôvodného zámeru zobrazenia

fyzických bariér, ktoré sužujú ľudí so zdravotným postihnutím. Svedčia o tom fotografie z minuloročných súťaží zobrazujúce aj postihnutie, ktoré možno nie je navonok viditeľné. Preto sme sa rozhodli v roku 2011 zrealizovať fotografickú súťaž na tému každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím a ukázať prostredníctvom fotografie nielen prekážky, ale aj príklady dobrej praxe odstraňovania bariér v živote ľudí s postihnutím“, povedala Michaela Hirčková, manažérka projektu. Súťažiaci, ktorí zašlú najlepšie fotografie, majú možnosť získať hodnotné ceny, ktorými sú fotoaparáty FUJIFILM, darčeky spoločnosti IBM a balíček ekodrogérie od spoločnosti Biologika. Viac informácií o podmienkach súťaže je uvedených v pravidlách súťaže. Vy-

hodnotenie ako aj následná výstava fotografií prebehne v decembri. Projekt Bariéry 2011 realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu 7.1 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. Obzvlášť teší podpora spoločností - IBM Slovensko, FUJIFILM Europe GmbH, Megafoto s.r.o. a Biologika. Fotografická súťaž vyvrcholí putovnou výstavou realizovanou v Bratislave a v Košiciach. Zámer projekt, ako aj pravidlá súťaže ostávajú pre tento rok nezmenené. Zverejnené sú na www.nrozp-bariery.sk . Súťažiace fotografie môžu prispievatelia zasielať na adresu foto@ nrozp-bariery.sk. Michaela Hirčková

Sociálna poisťovňa informuje

So zamestnávateľmi sa bude komunikovať elektronicky Sociálna poisťovňa prechádza na systém komunikácie so zamestnávateľmi pri odovzdávaní registračných listov zamestnancov a mesačných výkazov výlučne elektronickou formou. Tento spôsob komunikácie bude zavedený postupne. Od 1. októbra platí pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej troch zamestnancov, od 1. novembra sa rozšíri aj na tých, ktorí zamestnávajú aspoň dvoch zamestnancov a od 1. decembra bude platiť táto povinnosť vše-

obecne, bez ohľadu na počet zamestnancov. Je to ďalší krok na zjednodušenie komunikácie, odbúravanie zbytočnej administratívy a chybovosti. Za zmienku iste stojí aj ušetrenie finančných nákladov na poštovné a času pri vypisovaní a  odovzdávaní dokladov na pobočke. Novovzniknutý zamestnávateľ (po prijatí prvého zamestnanca) aj naďalej doručí pobočke registračný list zamestnávateľa v papierovej forme. Podob-

ne to platí aj pri doručovaní registračného listu zamestnanca, ktorý je cudzincom. Pre zamestnávateľov, ktorí nemajú pripojenie na internet, zriadila pobočka pracovisko, z ktorého bude môcť zamestnávateľ registračný list alebo výkaz elektronicky odoslať. Grid karty zamestnávateľovi, na základe ktorých sa prihlasuje do systému elektronickej komunikácie, vydáva Sociálna poisťovňa bezplatne a na počkanie. Júlia Hubeňáková, SP pobočka Stará Ľubovňa

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 35. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Emil Kovaľský, Lucia Starosundecká, Miroslav Nemergut, Miriama Hetešová, Monika Pivovarová,Ján Gvozdjak,  Alena Maňková-Vachtárová, Marcel Schultz, Tomáš Harčarík, Štefan Folvarčík, Peter Fedor, Zuzana Pružinská, Anna Pružinská, Karol Chovanec, Katarína Zagorová, Dária Diňová, Radoslav

Šulian, Anna Kovalčíková, Karol Fuchs, Michal Nemergut, Michal Sovič, Gabriel Duračinský. PLAVEČ: Lukáš Nemergut, Mária Nemergutová. ORLOV: Gabriela Kravčáková. KAMIENKA: Ján Kundľa, Ivan Lichvár. PODOLÍNEC: Michal Akurátny. VEĽKÁ LESNÁ: Jozef Duda, Zuzana Dudová. SPIŠSKÉ HANUŠOVCE: Andrej Želonka, Katarína Želonková. NOVÁ ĽUBOVŇA: Michal Barlík, Anna Konkoľová, Pavol Pečarka, Peter Konkoľ, Katarína Folvarčíková, Lukáš Konkoľ, Peter

Jendrichovský. KOLAČKOV: Katarína Žoldáková, Ondrej Majkut, Anna Zamišková. PLAVNICA: Ladislav Urban, Filip Akurátny, Martin Kyšeľa, Peter Kušlita. ČIRČ: Michal Čerkala, Zuzana Gmitrová, Milan Ženčuch, Alena Ženčuchová. MALÝ LIPNÍK: Martin Vasilík. STROPKOV: Peter Čakurda. ĽUBOTÍN: Dominik Jakubkovič, Marek Jakubkovič, Soňa Mikitová. NIŽNÉ RUŽBACHY: Dušan Ochotnický. HAJTOVKA: Jaroslav Sova, ŠAMBRON: Ján Bobuľský.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Hlavný arbiter priznal chybu, ale... MFK Goral Stará Ľubovňa - TJ Baník Ružiná 0:2 (0:1) Ako jasný favorit pricestoval do Starej Ľubovne Baník Ružiná. Na ihrisku však nič svetoborné neukázal a nebyť dvoch zásahov„zhora“, možno by papierové prognózy zhoreli v sobotu na popol. Hráči v červenom totiž s piatym tímom tabuľky dokázali hrať vyrovnanú partiu, no keď začali vážnejšie vystrkovať rožky, dostali úder pod pás. Zaslúžil sa oň hlavný arbiter, ktorý Pekárov zákrok na Kuráka vyhodnotil ako faul, čím hosťom ponúkol sporný pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Vaculčiak a o malú chvíľu ju poslal do proti-

pohybu domáceho brankára - 0:1. Pre goralov nastali vzápätí krušné chvíle. Vaculčiakov pokus (22. min.) ale skrotili rukavice Bičuša a hlavička Boháčika (24. min.) len lízla ľavú žrď staroľubovnianskej brány. Bojovný futbal, v ktorom nechýbali šance, pokračoval ďalej. Domáci tie svoje spálili, podobne ako i hosťujúci Kamendy. Ten si zuby vylámal na pozične skvele postavenom gólmanovi goralov. Ak by sa za prvé dejstvo mohol rozhodca „len“ hanbiť, po obrátke svoj výkon degradoval do úplného podpriemeru. V 52. minúte totiž hosťom pustil metrový

ofsajd a navyše, bránenie Pekára posúdil ako nedovolené. Staroľubovnianska 27-čka tak predčasne putovala pod sprchy a lopta z kopačky Vaculčiaka po druhýkrát do brány. Kto po tomto momente čakal, že to „červených“ položí, zmýlil sa. MFK sa totiž aj o desiatich dokázal úspešne brániť. Výnimkou bola posledná desaťminútovka, kedy Ružiná využívala snahu domácich o gól, výsledkom čoho bolo zopár pološancí a jedna nastrelená žrď. K. Kačmarčík: „Keďže sme mali zo súpera obavy, prispôsobili sme tomu i taktiku a vychádzali zo zabezpečenej obrany. Koneč-

ne nás podržal Marek Bičuš, ktorý hneď v úvode chytil po chybe Štefaňáka čistú šancu, následne zneškodnil ešte dve nebezpečné strely. Príležitosti na skórovanie sme mali aj my, no nepremenili sme ich. Keď som začal veriť, že chytíme prvý bod, zaúradovalo nešťastie slovenského futbalu rozhodca.“ Góly: 18. a 53. Vaculčiak (oba z 11 m), ČK: 52. J. Pekár (Stará Ľubovňa). Diváci: 50. MFK Goral: Bičuš – Vresilovič, Blaško, Straka, Krajňák, Mariančík, Pekár, Štefaňák, Hojstrič, Turlík (54. Štefánik), Selep (66. Foľvarský). (mv)

Najlepší hráč hostí: M. Čiernik, rozhodca

Veru, smolu majú túto sezónu staroľubovnianki futbalisti. Keď si zápas nepokazia sami, pokazia im ho muži v čiernom. Tak to bolo so Zvolenom, tak vyhrala rezerva Moldavy, no a naposledy sa o „nestrannosti“ arbitrov presvedčili minulú sobotu.

„Prvá penalta prísne nariadená, druhá vymyslená. Navyše druhá žltá a následná červená karta pre Pekára. Hrali sme o desiatich a bolo po zápase,“ zhrnul kľúčové body duelu Karol Kačmarčík. Michal Čiernik, ktorý si, mimochodom, po stretnutí chybu z  52. minúty priznal, však domácemu trénerovi chuť do roboty neubral. Posledný zápas ho totiž podľa vlastných slov posu-

Moment, ktorý v sobotu definitívne rozhodol. Kapitán hostí Kurák padá, začne sa zvíjať na zemi a rozhodca namiesto žltej za filmovanie, vyťahuje druhú žltú a červenú pre J. Pekára (27). Nehovoriac o tom, že celej fraške predchádzalo metrové postavenie mimo hry.

nul dopredu. „Z môjho pohľadu bolo na chlapcoch vidieť isté zlepšenie. Dokázali loptu podržať, zakombinovať, hrali presnejšie a nerobili zbytočné chy-

Prekonali Bratislavu Počas jarmočných dní sa v ŠRC konal prvý tohtosezónny turnaj B-kategórie (východ) v  squashi. Zúčastnilo sa ho 31 hráčov a opäť sme vysoko prekonali účasť a nepochybne aj úroveň turnaja konaného v ten istý deň v Bratislave (západ), ktorého sa zúčastnilo len 19 hráčov. ŠRC Squash Fitness Bowling Club reprezentovalo 12 hráčov, ostatní účastníci si prišli vyskúšať miestne kurty z miest Poprad, Liptovský Mikuláš, Žilina, Prešov a Košice. „Chlapci nášho ľubovnianskeho

klubu hrajú so srdcom a reprezentujú svojou neskutočnou bojovnosťou nielen sami seba, ale hlavne aj naše mesto, ktoré sa vďaka ich fyzickým výkonom dostáva do povedomia aj týmto športom. Každým turnajom majú viac skúseností a čoraz viac dokážu potrápiť svojich špičkových súperov z iných klubov,“ uviedol prezident klubu Patrik Kovalčík. Turnaj napokon prekvapivo vyhral hráč z Prešova, ktorý zdolal viacerých nasadených hráčov. (PK)

Šport v skratke

Podolínec 7   3   1 Ľubotín     7   2   2 Údol     7   2   2 Š.  Jastrabie   7   2   1 IV. liga Sever, 11. kolo: Gólom Ja- Orlov     7 1   1 niča pokorila Plavnica Kľu- Plaveč   7   0   2 šov a  stále sa vyhrieva na čele tabuľky, bod pred Ľuboticami. V. liga Šarišská, 9. kolo: Chmiňany - N. Ľubovňa 3:0 (2:0), Beloveža - Čirč 2:0 (1:0). (mv)

futbal

3 12:9   10 3   8:11   8 3   10:15   8 4   6:11   7 5   10:21   4 5   8:21   2

Šport servis

squash

m m m

OM, 7. kola: V. Ružbachy - Litmanová 1:1, Jakubany - Š. Jastrabie 2:0, Kyjov - V. Lipník 1:2, Podolínec - Plaveč 2:0, Údol - Ľubotín 4:0, M. Lipník - Orlov 5:4. (K.K.) Litmanová 7 5 2 0 M.   Lipník   7 5   0   2 Kyjov     7 4   1 2   Jakubany   7   4   0 3   V.  Ružbachy   7   3   2 2   V.  Lipník   7 3   2   2  

ŠPORT

4. október 2011 ĽN č. 38

15:9 27:15 11:10 22:12 16:13 14:12

17 15 13 12 11 11

Dňa 8. a 9. októbra sa začína II. slovenská squashová liga – sezóna 2011/2012. Pozývame všetkých na nedeľné popoludnie (9. októbra), ktorí majú chuť vidieť fyzicky náročné boje hráčov v tomto čoraz populárnejšom, rýchlom a kontaktnom športe do Športového a  relaxačného centra. Začiatok o 12.00 h. Predpokladaná zostava ľubovnianskeho klubu: Rastislav Repka, Maroš Zima, Peter Aftanas, Tomáš Drahovský a Ján Ružík.

by. Navyše, súperových hráčov vedeli napádať aj na ich polovici a eliminovať na poliacej čiare. A myslím si, že hra dnes nebola len defenzívna, ale vedeli sme i

Dráma s happyendom Poriadne napínavú drám u v i d e l i d i v á c i v z vo lenskej špor tovej hale. Nakoniec z nej však odchádzali smutní, pretože po 133 minútach ich hráči podľahli Staroľubovňanom 2:3. Nováčik však na VKM vybehol aktívne a vďaka koncentrovanému výkonu získal prvé dva sety pre seba. „V prvom sme neuspeli kvôli zlej prihrávke, v druhom sme zase nezvládli koncovku. Vyhrávali sme 23:22, ale pokazili sme tri útočné údery za sebou,“ zhrnul dôvody prehratých setov Ján Senko. Ako však prezradil, napriek nepriaznivému stavu si v prestávke  povedali, že zápas otočia a vyhrajú 3:2. Ďalšie sety tak chlapci zahrali veľmi kolektívne, začali výborne podávať a  psychicky zdeptaného súpera dotiahli až do rozhodujúceho tajbrejku. „Ten už bol vabank, pretože Zvolen mal možnosť pre-

striedať svojich kľúčových hráčov, ktorí doň nastupovali oddýchnutí. No my sme celý zápas hrali len s ôsmimi. Pomohlo nám však, že v závere súper trikrát pokazil podanie,“ dodal na margo úspešného tie-breaku tréner víťazného celku. V  nasledujúcom kole čaká Staroľubovňanov Nitra (8. októbra o 19.00 h), v nedeľu potom cesta na východ - do Svidníka. Ako na záver poznamenal J. Senko, počas víkendu by chceli aspoň raz vyhrať. „Proti SPU bude dôležité odstaviť ich dominantného hráča – Krajíčka, ktorý sa po dlhodobom zranení vrátil do zostavy. Čo sa týka Svidníka, je to veľmi kvalitné mužstvo, ale skúsime ho potrápiť.“ MVK Lokomotíva Zvolen – VKM Stará Ľubovňa 2:3 (18, 23, -22, -12, -15). Zostava: J. Hriňák, Žilka, Škvarek, Vokál, Fecko, Joštiak (libero P. Hudák, Buvalič). ( mv)

Na maratóne mieru

zaútočiť,“ dodal ešte K. Kačmarčík, ktorý na záver pochválil nielen výborného Bičuša, ale výkon všetkých svojich zverencov. Text a foto (mv)

Rekordných viac než 6000 bežcov, inline korčuliarov a vozičkárov sa v nedeľu postavilo na štart 88. ročníka Medzinárodného mieru v Košiciach. A ako tradične, opäť medzi nimi nechýbali ani členovia Bežeckého klubu Stará Ľubovňa. Dvaja z nich – Ladislav Šromovský a  Ladislav Smoroň, v teplom, pre vytrvalcov nie príliš ideálnom počasí, odbehli plnú maratónsku trať (42  195 m), Tomáš Gemza, plus  ďalší

dvaja Ladislavovia - Šimko a Fiamčík dali prednosť polovičnej vzdialenosti. Umiestnenie, polmaratón (1699 pretekárov/dobehlo 1503): 32. T. Gemza - 1:24.01 h, 69. L. Šimko – 1:28.08 h, 1302. L. Fiamčík 2:16.29 h. Maratón (901/774): 141. (v kat. M40 - 36.) L. Šromovský - 3:22.17 h, 300. (M40 - 85.) L. Smoroň – 3:44.19 h. (Viac v budúcnom čísle ĽN) (mv)

Truska, Vorobeľ a Kaleta - do Malajzie

Cez Budapešť, Amsterdam a Kuala Lumpur sa do dejiska majstrovstiev sveta presunie slovenská juniorská reprezentácia v karate. A medzi tridsiatkou tých, ktorí vo štvrtok ráno nastúpia do lietadla, budú aj traja chlapci zo Starej Ľubovne. Za tým, že si Adam Vorobeľ, Samo Truska i Jakub Kaleta oblečú v Malajzii reprezentačné kimono, však netreba hľadať len jeden vydarený pretek. Slovenský zväz karate ich totiž (spolu s ďalšími adeptmi na najcennejší dres) sledoval už dlhšie. „To, že cestujú na svet ma neprekvapilo, pretože sme na tom pracovali celý rok. Potešilo ma ale nominovanie Jakuba Kaletu, ktorý sa do Melaky dostal na poslednú chvíľu,“ nechal sa minulý týždeň počuť František Vorobeľ. Ako na vysvetlenie dodal, jeden zo Slovákov si nedokázal udržať váhu, a keďže Samo sa presunul do vyššej váhovej kategórie, pred Jakubom tak zrazu stála životná šanca. „A v Moštenici potvrdil, že si nomináciu zaslúžil.“ n MEDAILA BYŤ NEMUSÍ Práve v  horách pri Banskej Bystrici sa totiž na prelome augusta a  septembra uskutočnilo reprezentačné sústredenie juniorov a kadetov SR. Okrem fyzických testov tam chlapci absolvovali i taktickú prípravu a po-

A hoci Adam, Samo i Jakub v  mládežníckych kategóriách končia, označenie KK Stará Ľubovňa by sa za menom slovenských karatistov mohlo objaviť aj v  budúcnosti. Trojica reprezentantov sa totiž stala vzorom pre mnohé deti, ktoré vidia, že aj športovci z menšieho mesta sa môžu dostať na Európu alebo svet. A niečo v športe znamenať. Text (mv), foto (F. Vorobeľ)

Tohto roku urobili staroľubovnianski karatisti kus naozaj poriadnej roboty. V každej váhovej kategórii môže totiž za krajinu štartovať len jeden pretekár. A teraz si vezmite, že z piatich reprezentantov v kumite sú traja zo Starej Ľubovne (zľava): S. Truska, A. Vorobeľ a J. Kaleta.

chopiteľne, šesť- až sedemhodinové tréningy denne. Ako teda s úsmevom podotkol ich tréner, všetko bolo super, „akurát bol na nich žalostný pohľad, keď skončili.“ Či Moštenica trojici pomohla, bude známe 14. októbra. V Malajzii však okrem súperov budú bojovať aj s  prostredím. Vlhkosť vzduchu tam momentálne dosahuje 90 percent, teda niečo, na čo Slováci jednoducho nemôžu byť zvyknutí. „Som zvedavý, ako sa s tým chlapci vyrovnajú,“ priznal F. Vorobeľ, ktorého z Malajzie nepoteší len prípadná medaila. „V prvom rade budem spokojný, keď sa domov vrátia zdraví a s pocitom dobre vykonanej práce.

Pretože konkurencia je veľká.“ n SUPERGENERÁCIA Adama, Sama a Jakuba možno bez zveličovania označiť ako supergeneráciu KK Stará Ľubovňa. Prvý z  nich má už na svojom konte dva svetové a tri európske šampionáty, druhý účasť na tohtoročných ME v Novom Sade. Melaka je ale pre všetkých asi poslednou šancou na vrcholný šampionát. Od 18-tky totiž prechádzajú k dospelým. „Hoci sme na túto súťaž vyčerpali viac než polovicu nášho rozpočtu, neľutujem to. Chlapci si to za tých 10 - 11 rokov tvrdej driny zaslúžia. A všetkým budeme 14. októbra držať palce,“ vyhlásil tréner tunajšieho Karate klubu.

Účasť a výsledky pretekárov Karate klubu Stará Ľubovňa na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach 2009 - ME juniorov a kadetov, Paríž (Francúzko) - Adam Vorobeľ (1. kolo) 2009 - MS juniorov a kadetov, Rabat (Maroko) – Adam Vorobeľ (1. kolo) 2010 - ME družstiev, Varšava (Poľsko) - Adam Vorobeľ (2. miesto) – juniori SR 2010 - ME juniorov a kadetov, Izmir (Turecko) - Adam Vorobeľ (1. kolo) 2010 - MS juniorov a kadetov, Cascais (Portugalsko) - Adam Vorobeľ (2. miesto) 2011 - ME juniorov a kadetov, Novi Sad (Srbsko) - Samo Truska (1. kolo) Na MS v Melake budú SR v kategórii juniorov reprezentovať: -55 kg - Jakub Kaleta -61 kg - Samo Truska -76 kg - Adam Vorobeľ     

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 38  

Poľovníci prilákali davy ľudí pod hrad Významnou zmenou prešlo najmä odkanalizo- vanie fontány. Odteraz sa v jeseni, pred jej odstávkou, neb...