Page 1

30. júl 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 30

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Longboard stále viac oslovuje mladú generáciu

8.

Letná odstávka! 6. a 13. 8. ĽN nevyjdú! Najbližšie číslo - 20.8.

Viacgeneračné putovanie do Suchej doliny vedno s Poliakmi

7.

3.

Hrádza na Mýtnej napreduje o rok - ľavá strana tent

Na Mýtnej ulici to vrie! Výstavba hrádze, ktorú nedávno spustil Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), je v plnom prúde. Zástupcovia firmy si uplynulý týždeň 25. júla vedno so zástupcami mesta Stará Ľubovňa prišli v rámci kontrolného dňa overiť, ako sa napĺňa stavba, ktorá má strategický význam pre obyvateľov Mýtnej a priľahlých ulíc, hlavne po ničivých povodniach v júni 2010.

Okrem hlavného investora a realizátora stavby s názvom Stará Ľubovňa - PPO rieky Poprad r.km 63,500 - 64,500, ruku k dielu priložil aj tunajší mestský úrad. Mesto zabez- Základné fakty pečuje technic- o hrádzi na Mýtnej ulici: ké a organizačné poraden- Začiatok výstavby: júl 2013 stvo a koordi- Predpokladaný koniec prác: začiatok zimy 2014 náciu prác na Ľavá strana v dĺžke: 980 m + 263 m  Te n t o r o k základe kon- Pravá strana v dĺžke: 714 m sa vybudukrétnych po- Celkový investičný náklad: vyše je ľavobrežžiadaviek in- 1 milión eur ná hrádza, vestora vzhľa- Potrebný materiál: okolo 30 tisíc osud protidom na pre- m3 hlinito-piesčitej zeminy povodňovej hľad o území katastra mesta. Tiež sa posta- bariéry z pravej strany Popraralo o  zložité vysporiadanie du bude otázkou ďalšieho, pozemkov na výstavbu hrá- resp. ďalších rokov. dze. Ako dodal primátor Michal Biganič, „táto stavba sa n PADLA ZELEŇ I  keď nedávne zrážky tropohla aj vďaka dlhodobým rokovaniam a dobrým vzťahom chu zabrzdili postup prác na s  ľuďmi, ktorí ovplyvnili na- výstavbe hrádze, výraznejšie priek ťažkej ekonomickej situ- komplikácie doteraz nenastaácii to, že táto veľká investícia li. „V súčasnosti prebiehajú veprišla práve do Starej Ľubov- rejné obstarávania na zabezne.“ Pôvodne sa totiž hrádza pečenie potrebného stavebnémala stavať v  rámci projektu ho materiálu ako kameň, becez eurofondy. Ten však ne- tónové pätky, gabiónové siete prešiel, a tak je celá investícia a tiež na potrebné stroje - vibv réžii štátneho podniku SVP. račné valce,“ povedal hovorca

SVP Ľuboš Krno. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj výrub brehových porastov na oboch stranách rieky Poprad. „Dostali sme súhlasné stanovisko z Mestského úradu v Starej Ľubovni a výrub bol prerokovaný aj so Štátnou ochranou prírody – správou Pieninského národného parku, aby nebol ohrozený výlet mláďat z hniezd,“ dodal hovorca. V spolupráci s MsÚ tak bola vyrúbaná drevná hmota odvezená a zúžitkovaná. „Konáre sú na mieste zoštiepkované a budú zhodnotené v staroľubovnianskej kompostárni pri čističke odpadových vôd,“ doplnili na tunajšom MsÚ. „Po výrube prebieha úprava brehu odstraňovaním ko-

Uplynulý týždeň sa zástupcovia realizátorských firiem stretli s vedením mesta i ObÚ životného prostredia.

reňov, odhumusovanie starej hrádze a pásu pod novú hrádzu a odkopanie koryta potoka Pasterník kvôli vybudovaniu kamenného opevnenia,“ podotkol hovorca SVP. n PRÁCE NAPREDUJÚ Po týchto prípravných prácach je plánované navážanie zeminy, montovanie gabiónových konštrukcií na časť hrádze (zosieťovaný kameň v  drôtených košoch) a  úprava brehového opevnenia na

Mýtnej ulici a ďalšie opevňovacie práce v koryte Pasterníka. Keďže celkovo je potrebných k výstavbe okolo 30 tisíc m3 zeminy, dováža sa z niekoľkých miest. „Zatiaľ sme na stavenisko, na jeho medziskládku doviezli vyše 1 500 m3 zeminy z  pozemkov Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa a  z  lokality pri športovej hale v meste,“ doplnil Ľ. Krno, ktorý dodal, že na Mýtnej ulici pracuje v súčasnosti asi dvadsiatka robotníkov zo Sprá-

Eurovia spustila veľké frézovanie mestských ciest Avizovaná obnova ciest v centre mesta je v plnom prúde. Uplynulý pondelok 22. júla sa „zahryzla“ do starého asfaltu Eurovia, a.s., Košice – víťazná dodávateľská firma. Do Starej Ľubovne vyslala frézu, tri nákladné autá na odvoz sutiny a malú mechanizáciu s vyše desiatkou pracovníkov.

9 771338 03 4005

31

Momentálne obyvatelia mesta registrujú veľké frézovanie asfaltového krytu s jeho následným dobúravaním okolo obrúb a výškovou úpravou uličných vpustí a  kanalizačných poklopov. Od 5. augusta sa plánuje s pokládkou nového živičného krytu. „Od 5. do 9. augusta bude uzavretá

ti Eurovia. Ostatné práce by sa mali prevádzať za premávky s čiastočným obmedzením, ktoré bude riadené ich personálom. Vodiči sa tak ešte budú musieť obrniť trpezlivosťou. Definitívne ukončenie prác je plánované k 31. augustu. Mesto bude nové cesty za takmer 600 tisíc eur splácať Eurovii štvrťročne, podľa dohody splátkového kalendára vo výške 20 464,28 eur. Nový šat dostanú v rámci tejto obnovy komunikácie na Nám. gen. Štefánika, Ul. 17. novembra, Ul. 1. mája, Okružná, Mierová, Tatranská a Teulica na Námestí gen. Štefáni- ľovacieho prahu na priecho- krytu,“ informovala nás o ďal- helná ulica a tiež Ulica obranka a  časť Ulice 17. novembra de pre chodcov s  následnou šom postupe Simona Tančáko- cov mieru. z dôvodu zhotovenia spoma- pokládkou nového živičného vá, PR manažérka spoločnos Text (hm), foto (mv)

vy povodia Popradu a Dunajca z Popradu a zo Správy povodia Laborca z Michaloviec. „Pri prácach im pomáhajú dva dózery, dva univerzálne dokončovacie stroje (UDS), kráčajúci bager, pásové rýpadlo a šesť nákladných vozidiel,“ vyrátal Ľ. Krno, ktorý nezabudol oceniť, v súvislosti s touto akciou, nielen ústretovosť nášho mestského úradu, ale aj miestnych podnikateľov, najmä pri parkovaní techniky. Text a foto (eh, hm)

Petícia stále otázna Komisia na preverenie platnosti petície proti hazardu stále neprijala definitívne stanovisko a čaká na odpovede oslovených ústredných orgánov štátnej správy. Sporné sú tu hlavne podpisy, ku ktorým občania priradili skrátený tvar dátumu narodenia (napr. 8. 10. 74). Takýchto podpisov je 1671. „Bez ohľadu na rozhodnutie komisie, Mesto pripravilo návrh VZN č. 54 o zákaze hazardných hier na území mesta, ktorý bol zverejnený na stránke Mesta a úradnej tabuli a bude zaradený do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva,“ informovala nás o situácii tunajšia radnica. (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

30. júl 2013 ĽN č. 30

Vymeňte si karty na mestskú dopravu! Stará Ľubovňa čoskoro zaregistruje veľkú zmenu. Po meste budú počnúc prvým augustovým dňom premávať namiesto autobusov miestneho dlhoročného prepravcu - firmy BUS Karpaty, linky nového prepravcu – michalovskej firmy DZS – M.K. Trans, víťaza výberového konania. Pre cestujúcich s touto zmenou prichádza jedna dôležitá povinnosť – vymeniť si čipové karty na mestskú autobusovú dopravu (MAD). Pre novú dopravnú elektronickú kartu sa treba vybrať od 1. augusta do Informačného centra (IC) na Námestí sv. Mikuláša v  Starej Ľubovni. Tam si môžu cestujúci mestskou dopravou zakúpiť nové. Cena karty je 3 eurá, minimálny vklad na nej predstavuje tiež 3 €. Pôvodné čipové dopravné karty sú vlastníctvom spoločnosti BUS Karpaty, preto tí cestujúci, ktorí ich nebudú ďalej využívať na prímestskú dopravu, ich musia vrátiť pôvodnému vlastníkovi. Dopravné čipové karty nového prepravcu sa budú predávať počas riadnych otváracích hodín IC v Starej Ľubovni (Po – Pi: 8.30 – 17.00 h, So 10.00 – 17.00 h). „V prípade väčšieho náporu cestujúcich budú aktuálne predĺžené otváracie hodiny. Aby neboli cestujúci s dopravnými kartami stratoví počas vybavovania si nových do-

pravných kariet, budú v období od 1. do 10. augusta jazdiť na náklady našej firmy,“ sľúbil konateľ DZS-M.K.TRANS, s.r.o., Mikuláš Koščo. Cestujúci sa tak nemusia plašiť a čoskoro by mali dostať aj všetky informácie okolo premávania mestskej dopravy. „V súčasnosti sa inštaluje aj nový vybavovací a informačný systém v autobusoch MAD špecializovanou firmou, súčasťou ktorého je aj inštalácia upravených cestovných poriadkov. Inštalácia bude ukončená do konca júla,“ dodal konateľ spoločnosti. Následne bude pre Staroľubovňanov zverejnený upravený cestovný poriadok, a to na internetovej stránke www.dzsmktrans.sk, www.mhdsl.sk, v Ľubovnianskych novinách a Ľubovnianskej televízii. Inštalácia nových označníkov autobusových zastávok a cestovných poriadkov na jednotlivých zastávkach prebehne začatím prevádzky MAD novou spoločnosťou od 1. augusta. So zmenou dopravcu by malo prísť aj zahustenie dopravy. Ceny základného cestovného by sa podľa konateľov firmy nemali meniť, pribudnú len výraznejšie zľavy pre dôchodcov a zdravotne postihnutých. Výhodnejšie by to malo byť pre majiteľov dopravných kariet. (Nové tarify cestovného na str. 7) (hm)

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Koniec prázdnin ožije UMením

vadla, filmu a hudby počas troch dní naznačuje, že posledný augustový víkend to bude v  Ľubovni opäť žiť umením.

Milovníci súčasného divadla a filmu si opäť prídu na svoje. Počas posledného prázdninového víkendu si nielen Staroľubovňania, ale aj ostatní návštevníci môžu vychutnať atmosféru malého mesta, ktoré po roku znova ožije náladou letného festivalu.

Po úspešnom prvom ročníku divadelného festivalu UmUm sa členovia Divadla Odzadu, ktoré pôsobí v meste Stará Ľubovňa, rozhodli zorganizovať podujatie aj tento rok. Podľa slov jednej z  organizátoriek Mariky Smrekovej sa však diváci môžu tešiť na dvakrát hustejší a  pestrejší program. Ten sa bude odohrávať vo viacerých častiach mesta, ako je Bururu pub, Galéria Provinčného domu či pivnica Domu Ľubovnianskeho mešťana. „Využitím nepravidelných divadelných priestorov sa festival snaží priblížiť súčasné divadlo ľuďom žijúcim v  menších mestách,“ prezradila nám Marika. „Zároveň sme sa snažili pozvať na festival účinkujúcich a divákov nielen zo Slovenska a Čiech, ale i zo sveta,“ dodala. n Divadlo aj film Popri šestnástich divadelných predstaveniach, ktoré festival ponúkne, bude pre divákov pripravených množstvo noviniek. Jednou z nich je aj premietanie krátkych filmov zo Slovenska, Česka a  ostatných kútov sveta ako USA, Brazília, Švédsko či Južná Kórea, ktoré získali množstvo ocenení. Aj vďaka obohateniu programu o krátke filmy do-

Predstavenie v rámci festivalu UmUm z minulého roku.

stalo tento rok podujatie nový názov. Na medzinárodnom divadelnom a filmovom festivale UmUm´13 sa návštevníci určite nudiť nebudú. „Okrem samotného divadla a filmu sa diváci môžu tešiť aj na multikultúrne prostredie. So svojimi divadelnými predstaveniami totiž do Starej Ľubovne zavítajú aj herci zo zahraničia,“ doplnila M. Smreková. Publikum sa teda bude môcť dozvedieť, ako vnímajú a  prezentujú súčasné divadlo mladí ľudia zo Srbska, Lotyšska, Talianska či Českej republiky. Chýbať, samozrejme, nebudú ani Slováci zo všetkých troch častí našej krajiny. So svojimi dielami vystúpia študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Akadémie umení v Banskej Bystrici či divadelníci z Prešova. Návštevníci si tiež budú môcť pozrieť aj predstavenie hosťujúceho Divadla Odzadu zo Starej Ľubovne, ktoré pri-

pravili traja študenti z VŠMÚ v Bratislave a JAMU v Brne. Divadlo pod názvom KlauniadUM je určené pre deti a bude spojené s detským workshopom. Organizátori vybrali predstavenia pre viaceré vekové kategórie. Zo šestnástich divadiel sú dve určené pre deti a niektoré len od osemnástich rokov. n Hudobné večery Počas troch dní festivalu nebude núdza ani o poriadnu dávku kvalitnej hudby. „Návštevníci sa budú môcť zúčastniť piatkovej otváracej párty v Stredovekom vojenskom tábore pod Ľubovnianskym hradom. Ďalšie dva hudobné večery sa odohrajú v Bururu pube. V sobotu to rozbalia českí DJ-i v podobe audiovizuálnej párty, no a v nedeľu celý festival zakončí hudobné zoskupenie NE:BO:DAJ,“ vyjadrila sa Marika. Ide o vystúpenie komorného akustického tria v zložení Julo Fujak, Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský. Spojenie di-

Objavené v ľubovnianskom archíve

Nerastné suroviny sú zdrojom príjmov spoločenstva či jednotlivcov už oddávna. V histórii, ale aj teraz, poznáme množstvo prípadov hospodárskej prosperity tej komunity, ktorá vlastní pozemky, na ktorých sa ťaží žiadaný obchodný artikel. Dnes to vidíme v krajinách na Blízkom východe, kde sa ťaží ropa. Pravda, dôležité je aj vedieť so ziskom dobre hospodáriť. Naše územie prežívalo „zlatú horúčku“ v období stredoveku, keď sa tu ťažilo zlato a hlavne meď. Tieto vzácne kovy priniesli nevydané bohatstvo známej rodine Thurzovcov, ale aj rozvoj celej spoločnosti. Práve v tomto čase tu vznikli najcennejšie architektonické skvosty dodnes neprekonané svojou výnimočnosťou. Je zaujímavé, že v prvej polovici minulého storočia sa dostal do pozornosti aj okres Stará Ľubovňa, kde sa objavili nálezy ropy a uhlia, o ktorých sa písalo aj vo vtedajšej tlači. Objavy v Lackovej a Hniezdnom Prvou zmienkou o týchto nálezoch v archíve je list zo 14. júna 1928, kde Národná banka československá oslovuje Okresný úrad v Starej Ľubovni a žiada od neho informácie týkajúce sa nálezu ropy a uhlia. Dokument začína slovami: „Dľa novinárskych zpráv boly v okolí obci Lackova a Gniazdy objavené ložiská uhlia a nafty. Vzhľadom k dôležitosti takého objavu prosíme Vás, aby Ste nám lask. podali dľa možnosti presnú a podrobnú zprávu...“ Tu sú vypísané otázky týkajúce sa veľkostí nálezu, majetkových vzťahov a možností ťažby. List sa končí vetou: „Vaše zprávy použijeme výhradne pre bankovú radu Národnej banky Československej, tedy korporáciu majúcu najvyšší záujem na celom náleze zo stanoviska celoštátne národohospodárskeho.“

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať, a tak už 22. júna 1928 odchádza zo Starej Ľubovne list s týmto znením: „Na Váš dotaz ohľadom ložísk uhlia a nafty v Lackovej úctive sdeľujem, že tunajší úrad Vám nemôže o  veci podať podrobnejšie zprávy. Môžete sa však obrátiť na p. ved. obv. notára v Gniazdoch, ktorý by snáď Vám mohol o  tom bližšie informácie

podať. Podotýkam už však predom, že nejedná sa o žiaden významnejší nález vo väčšom quantume.“ Týmto sa korešpondencia skončila a ďalšie správy o náleze sme zatiaľ nezachytili. Ale keďže máme v  pláne sa „prehrabať“ aj v archíve Notárskeho úradu v Hniezdnom, je mož- jadrenia okresného náčelníka, né, že sa ešte s touto problema- aj keď spomínaný nález nebol tikou stretneme. Ale podľa vy- významný, predsa len nejaká tá ropa v okolí Lackovej existuje. Kolačkov sa preslávil Ďalší zaujímavý nález je z roku 1934 a týka sa čierneho uhlia nájdeného v Kolačkove. Informácia bola najprv zverejnená v novinách a na jej základe bola poverená četnícka stanica v Jakubanoch preskúmaním celej záležitosti. Vďaka tomu sa nám zachovala podrobná správa s priloženým nákresom ložiska, ktorá začína slovami: „Pavel Dziak, rolník z Kolačkova č. p. 89 lámal v lete

1934 v potučku zvaném „Gracovský“ za obci Kolačkovem nad svým pozemkem kámen na stavbu. Pritom narazil na vrstvu asi 10 cm černého kamenného uhlí, jež si vzal domu. Doma zjistil, že uhlí dobre hori...“ Četníci miesto zaistili a vykonali laicky prieskum terénu a vzniknutej situácie, ktorú ďalej v správe opisujú: „Vrstva uhlí byla asi 10 cm hrubá a rozkladala se medzi kamením na ploše asi 1m. Nyní je jest již uhlí rozebráno a vrstva se stratila. Nikdo sa nepokoušel kutati dále do kamene, zda by se tam zase uhlí objevilo. Odstranení vrstvy hlíny a kamene bylo by nákladné a namáhavé a není jisté, zda by se i dále uhlí našlo. Za účelem toho by bylo treba odborného proskoumání místa nálezu a okolí, event. rozbor a složení pudy.“ Je zaujímavé, že vyšetrovanie odhalilo ešte jeden nález čierneho uhlia v obci, a to na pravom brehu „Kolačkovského potoka“. Četníci ho popísali takto: „Vrstva uhlí se našla rovnež na kamenném brehu a  byla Kolačkovskými lidmi rozebrána. V  onech místech naráži „Kolačkovský potok“ na kamenné brehy, týto omýva. Následkem červencové povodne odkryla voda brehy tak, že se vrs-

n Workshopy i diskusie Organizátori tohtoročného festivalu UmUm mysleli na všetkých. Do sprievodného programu totiž po prvýkrát zaradili aj ranné diskusie pri káve s pozvanými hosťami na témy, ktoré by mohli zaujímať ľudí žijúcich nielen v malých mestách. „S diskutujúcimi a divákmi sa pozrieme na témy, ako sú médiá a východ Slovenska, voda a spoločnosť či kultúra a  umenie v  regiónoch Slovenska,“ povedala M. Smreková. Okrem diskusií čakajú na návštevníkov aj zaujímavé workshopy, a to tanečný s talianskym choreografom, divadelný s  profesionálnym českým lektorom a grafický, kde si divák bude môcť sám vyrobiť tričko a  tašku. Chýbať tiež nebudú ani blšie trhy. n Aj stanové mestečko Pre návštevníkov je pripravených aj niekoľko alternatív ubytovania v Starej Ľubovni počas festivalu. Novinkou bude možnosť ubytovania päť minút od centra diania festivalu, a to v stanovom mestečku. To sa bude nachádzať v oplotenom areáli Centra voľného času. Okrem toho sa návštevníci budú môcť ubytovať aj v Stredovekom vojenskom tábore alebo tiež v turistickej ubytovni Strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici. Natália Špesová

tva objevila na povrchu. Vrstva hlíny, která uhlí prikrývala se sesunula do vody a byla odplavena. I zde byla vrstva uhlí asi 6-8 cm silná narostlá v siné vrstve piskovcoviteho kamene. Uhlí pry dore horelo. Místo nálezu je asi 80 kroku od obce Kolačkova, primo uprostred obce vpravo. “ m m m

Tak ako sme už spomínali, miesta nálezov sú vďaka rýchlej reakcii četníkov presne popísané a zdokumentované na nákrese, ktorý si môžete pozrieť na obrázku. Trojstranová správa bola zaslaná na Zemské četnické veliteľstvo do Bratislavy. Aj keď v  okrese prebehol v druhej polovici 19. storočia geologický prieskum, stále sú tu miesta, ktoré nás môžu v budúcnosti prekvapiť. O  tom, že sú tu ložiská ropy a uhlia, nie je pochýb, ibaže ich výdatnosť nie je pre ťažobné spoločnosti zatiaľ zaujímavá. Uvidíme, aké technológie, hlavne potreby, prinesú nasledujúce roky alebo desaťročia. Dnes môžeme byť v podstate radi, že kvôli ťažbe nemáme zdevastovanú prírodu, ktorá je naším hlavným predajným artiklom.

Ložiská ropy a uhlia

Pavol Mišenko


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Pýtame sa za vás

Nekonečná rozkopávka

Čo nie je zakázané, to je povolené - presne tohto pravidla sa držala skupinka mladíkov, ktorá si jeden letný deň spríjemnila poriadne adrenalínovou zábavkou. Možno ich niekto nazve frajermi, ďalší si zas poklopkajú na čelo. Jedno je však isté - odvaha im nechýba. Samozrejme, nie je to také nebezpečné ako trebárs skoky z legendárneho, viac než 20 metrov vysokého Staré-

ho mostu v Mostare. Ale aj tak, postaviť sa na oceľové lano či zábradlie a mať pod sebou päť metrov prázdnoty, to chce poriadnu guráž. Nehovoriac už o pár sekundovom lete a ponore do chladných vĺn Popradu. Tak či onak, napriek tomu, že to vyzerá efektne, toto (ani nič podobné) radšej neskúšajte. Nikdy totiž neviete, čo vás pod hladinou čaká!  Text (mv), foto (ľš)

Výstavba tzv. Vendo parku pri Kauflande v Starej Ľubovni vrcholí. Niektoré prevádzky budú otvárať už 22. augusta. Ako vysvetlil zástupca developerskej firmy Ralf Kohout, „samotná stavba mala byť odovzdaná do 28. augusta. Keďže sa už s prácami finišuje, je na samotných prevádzkach, kedy spustia svoju činnosť.“ A stihnúť to chcú mnohí ešte pred začiatkom školského roka. V týchto dňoch tak do prvého obchodného komplexu v  Starej Ľubovni mieria dodávky s  vnútorným zariadením predajní. A dokončuje sa tiež vonkajší areál okolo nového parku s deviatimi prevádzkami. (eh) P R E D P L AT N É

Jedna z info-tabúľ, ktorá upozorňuje na skvosty okresu, je inštalovaná aj pred Čertovou skalou.

podľa slov ktorého je projekt realizovaný spoločne so Švajčiarmi vo fáze prípravy. Samotná obnova prameňov, vrátane umiestnenia info-tabúľ a výstavby oddychových zón, by mala prebehnúť na jar budúceho roku. Okrem iných aktivít sa tento rok OOCR zamerala aj na ob-

lasť, ktorá zažíva nebývalý rozmach. Hoci, ako poznamenal jej riaditeľ, nemajú peniaze na to, aby cykloturistické trasy budovali, pustili sa aspoň do ich značenia. „Momentálne sú už vyznačené Levočské vrchy, okruhy okolo Ľubovnianskeho hradu v Lesoparku a tiež trasa z Vyšných

Ružbách do Veľkého Lipníka. Čakajú nás ešte Pieniny,“ spresnil A. Solár. Označenia sa však, ako podotkol, dočkali i najväčšie skvosty okresu. „Konkrétne ide o borovice vejmutovky v Ľubovnianskych kúpeľoch, Čertovu skalu v Chmeľnici, sympózium, Kráter a Biely dom vo Vyšných Ružbachoch. K všetkým pribudli informačné tabule s popiskami v troch jazykoch, takže návštevník už bude vedieť, o akú atrakciu vlastne ide.“ Mimochodom, dávať vedieť o našom kúsku zeme sa organizácia snaží tiež organizovaním infociest Objavte najzdravší región Slovenska. Trojdňový pobyt v Starej Ľubovni, V. Ružbachoch či Pieninách už absolvovali českí a izraelskí novinári. Počas jesene by k nám mali doraziť i žurnalisti z Ukrajiny. Text (mv), foto (www.visitspis.sk)

MISS leta aj so Staroľubovniankami Už viac než 670 dievčat prejavilo záujem stať sa naj-sexi Slovenkou leta. A tak ako vlani budú o tento titul bojovať aj Staroľubovnianky.

Zatiaľ najlepšie je na tom, čo sa týka hlasov, Zuzana Vanečková. „Skúsenosti s podobným typom súťaží už trochu mám, keďže som sa pred dvoma rokmi stala Miss SPgŠ a po priamom postupe na Miss Spiša som tam získala titul Miss Sympatia,“ prezradila mladá Jakubianka, ktorá sa do súťaže prihlásila kvôli tomu, aby si opäť vyskúšala čosi nové. A ako poznamenala, postup do finále by ju síce potešil, „ale neočakávam od toho niečo.“ Bez šance však nemusia byť ani ďalšie dve dievčatá - Barbora Dragošeková, pre ktorú je účasť v Miss reprízou z vlaňajška a Zuzana Repková z Novej Ľubovne. „Rada skúšam nové veci a som za každú srandu,“ uviedSkokani v takýchto prípadoch poriadne riskujú. Okrem utopenia im totiž pri la už druhá menovaná, ktorá ale, nesprávnom dopade hrozí aj poškodenie chrbtice a následné ochrnutie. podľa vlastných slov, neočakáva,

Otvárajú skôr

Barbora Dragošeková (19)

Zuzana Vanečková (20)

Zuzana Repková (19)

Mesto: Stará Ľubovňa Miery: 91-70-89 Výška v cm: 161 Hmotnosť v kg: 56 Znamenie: škorpión Hlasovanie: www.cas.sk/missleta2013/profil/1692

Obec: Jakubany Miery: 85-63-90 Výška v cm: 170 Hmotnosť v kg: 53 Znamenie: panna Hlasovanie: www.cas.sk/missleta2013/profil/2695

Obec: Nová Lubovňa Miery: 88-60-80 Výška v cm: 163 Hmotnosť v kg: 48 Znamenie: strelec Hlasovanie: www.cas.sk/missleta2013/profil/2455

že sa dostane do finále. „Myslím renalínu, že ktosi za mňa hlasusi, že je tam kopec pekných diev- je,“ dodala s úsmevom 19-ročná čat, ktoré majú väčšiu šancu. Ja hnedovláska. som len chcela zažiť trošku adKtorej z  trojice sa napokon

podarí prienik medzi TOP 100, sa síce uvidí až 11. septembra, no napomôcť tomu môžete cez internet aj vy. (mv)

Symbolické stretnutie v Suchej doline

Nádherné slnečné počasie, dobrá nálada a ďalšia výzva pre seniorov zapojených do mestského projektu Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky – to boli hlavné poznávacie znamenia pre nedávnu turistickú aktivitu, ktorá opäť spojila Slovákov a Poliakov. Putovanie do tzv. Suchej doliny v Poľsku začalo 24. júla cestou autobusom staroľubovnianskych dôchodcov zložených z členov Klubu slovenských turistov a  Klubu dôchodcov do

3

Po trase minerálnych prameňov

Kedy sa opraví parkovisko pred tzv. čínskym múrom? Bolo Staroľubovniansky okres sa to tam pred asi 15-timi rokmi kvôli nejakej technickej poru- chce v cestovnom ruchu prezenche rozkopané a dodnes sa to neopravilo. (K) tovať ako najzdravší región Slovenska. A v budovaní tohto imiOdpovedá František Benko, vedúci odd. výstavby, územného roz- džu by mu mal, okrem iného, voja a životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni: pomôcť aj 100-tisícový projekt - Opravu parkoviska zabezpečí správca komunikácie - mest- Cesta prameňov severného Spiská firma VPS, p.o., Stará Ľubovňa v rámci vysprávok miest- ša – Pienin. nych komunikácií v mesiaci september 2013. „Naším cieľom je revitalizácia 10 - 12 najdôležitejších prameňov v regióne. Chceli by sme ich označiť ako osobitnú turistickú trasu, ktorá by ich spájala a zabezpečovala tak kompletnú liečbu pre ľudí,“ priblížil už projektový zámer riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny (OOCR). Ako na vysvetlenie poznamenal, každý prameň je totiž dobrý na niečo iné - Sulínka na žalúdok, Ľubovnianka na svaly, Smerdžonka na kožu. „Vyšné Ružbachy liečia Všimli sme si srdcovo-cievne ochorenia, Litmanová zas dušu,“ dodal Aleš Solár,

Skúška odvahy?

strana

30. júl 2013 ĽN č. 30

Litmanovej. Odtiaľ sa v rámci putovania Nordic walking (chôdza s palicami) vybrali po kuriérsky vyznačenom chodníku na tzv. Eliášovku. Tam sa po vyše hodinovej turistike stretli s Poliakmi a spoločne si to zamierili do známej Suchej doliny neďaleko poľskej Piwnicznej. Išlo dokonca o viacgeneračné putovanie, keďže na celodennú túru si viacerí starí rodičia „pribalili“ aj svoje vnúčatá. „Doma by bola nuda, tak ideme, lebo stále počítač a hry - to omrzí,“ spokojný bol budúci šiestak Niko-

las Ňaňko. Spokojnosť panovala ale hlavne medzi staršou generáciou. „Zdravý spôsob života poháňa človeka dopredu,“ jednoznačne si myslela „čerstvá“ penzistka Anna Hnatová, ktorá vie o čom hovorí, pretože dlhé roky viedla k turistike aj mládež. Na túru sa ale odvážne vybrali aj menej zdatní. „Nohy mali záber, ale dalo sa,“ spokojná s  výkonom bola aj Margita Kiššová. Aj keď mnohí majú svoje zdravotné i  seniorské boľačky, túru zvládli všetci. K  pamätní-

ku kuriérov v Suchej doline (na fotografii vľavo) dorazili zdarne a mnohí si okrem zážitkov niesli v rukách aj huby, čučoriedky či kytice lesných kvetov. „Tempo aktívnejších sme prispôsobili tým, ktorí nemajú toho až tak veľa prechodené,“ zhodnotila už pri chutnom guláši manažérka projektu Miriama Varcholová. Napokon výsadou staršej generácie sú zážitky z rokov minulých a dobrá pamäť niektorých z nich, ktorá poslúži aj pre získavanie ďalších informácií o pohraničných prevádzačoch, čo tvorí

ďalší rozmer projektu. „Tento pamätník vybudovali v roku 1969 a je pamiatkou na odvážnych kuriérov, hlavne z Piwnicznej, ktorí riskovali životy, aby pomohli počas druhej svetovej vojny Židom, Slovákom a iným,“ pripomenul pri pamätníku poľský turista Stanislav Gumuľak. A práve túto časť histórie mapujú v rámci projektu aj tunajší historici. Je to totiž časť našich a poľských dejín, o ktorých často nevedia veľa ani tí skôr narodení. Nehovoriac o mladej generácií. Text (hm), foto (hm, mm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

30. júl 2013 ĽN č. 30

REKLAMA / PUBLICISTIKA

Záchranárske

okienko Topenie

Kalinka na pešej zóne

Ôsmeho augusta zažije Stará Ľubovňa vrchol Kultúrneho leta. V rámci Kultúrnych štvrtkov totiž na pešej zóne vystúpi detská tanečná skupina Kalinka z Moskvy. Súbor, ktorý navštevuje 250 chlapcov a dievčat vo veku 5 - 16 rokov, sa tunajšej verejnosti neprestaví po prvýkrát. Do regiónu totiž jazdí už od

roku 2008. „Máme radi Slovensko, vašu kultúru, priateľský národ a nádhernú prírodu. Už šiesty rok oddychujeme, koncertujeme a  tešíme sa z leta v okolí Vyšných Ružbách,“ uviedol umelecký vedúci a choreograf súboru Alexander Filipov. Vystúpenie mladých umelcov, ktorých už vítali v 42 štátoch sveta, vrátane Srí Lanky,

Tuniska, Číny či Kuby, začína o 15.00 h. Viac než hodinu trvajúci program, v ktorom nebudú chýbať moderné, ale najmä ľudové tance či ukážky národných kultúrnych tradícií, prebehne pred MsÚ. V prípade nepriaznivého počasia sa celý „ansábl“ predstaví na doskách Domu kultúry. Text (mv), foto (archív ĽN)

Teplotný rekord nepadol!

Slnečno a extrémne teplo. Také počasie si pre Slovákov pripravil uplynulý týždeň. A aj keď sa v najbližších dňoch trochu ochladí, tropické leto sa pravdepodobne ešte vráti. Aj keď z každej strany počúvame o neznesiteľných horúčavách a  teplotných rekordoch, v našom regióne ten z  18. júla 2007 nepadol. „35 stupňov Celzia spred piatich rokov sme neprekonali. A  ani 33,4 stupňov Celzia z 21. júna tohto roku. Najviac - 32,2 oC, som počas uply-

O

krásne letné momentky určite v tomto období nie je núdza. Tak využite dovo-

nulých dní zaznamenal v nedeľu,“ zosumarizoval Štefan Pekár, podľa ktorého už zrejme tento rok rekord ani neprekonáme. Čo sa priemernej teploty týka, ani v  tomto prípade sme čísla z vlani nezdolali. Podľa meraní dlhoročného amatérskeho meteorológa to bolo minulý rok 18 o C a tohtoročná júlová priemerná teplota dosiahla 16,8 oC.

Z tropických teplôt majú ale hlavy v  smútku najmä poľnohospodári. Zrážková činnosť bola za 28 júlových dní totiž podpriemerná. „Napadlo iba 29,8 mm zrážok. A v ďalších dňoch by malo suché a málo zrážkové počasie pokračovať,“ doplnil pozorovateľ počasia z Plavča. Zabúdať preto netreba hlavne na dostatočný pitný režim, konzumáciu ľahkých jedál a  vyhýbanie sa priamemu slnku. (eh)

lenky a prázdninové pobyty aj na súťaženie. Ceny sú lákavé, opäť sponzorsky podporené, tak pokúšajte osud! Tak ako aj dnešný súťažiaci Štefan Pekár-Hudák,

ktorý nám poslal svoje Najkrajšie zákutie. Súťažné snímky ale môžu byť z každého ročného obdobia. Chceme len vedieť, z akej lokality pochádzajú. Do súťaže zaradíme iba staroľubovniansky región. (red.)

súťaž

V letných mesiacoch nás pobyt pri vode láka častejšie, než po iné dni v roku. Práve tu však môžeme byť, v tom lepšom prípade, svedkami topenia, v tom horšom, žiaľ, jeho aktérmi. Pri topení sa voda dostáva do dýchacích ciest, čo spôsobuje stiahnutie svalov hrtana. V dôsledku toho prestáva prúdiť vzduch do pľúc, výsledkom je nedostatok kyslíka v mozgu. Topiaci upadne do bezvedomia. Prvou pomocou je oživovanie, kde je postup podobný ako pri resuscitácii dieťaťa. Postihnutému po vytiahnutí z vody očistite ústnu dutinu, pokiaľ sa v nej nachádza lístie, bahno a podobne. Zakloňte hlavu a zistite, či dýcha priložením svojho ucha k ústam a k nosu, ruku položte na hrudník (najviac 10 s.) Použite pravidlo - vidím, cítim, počujem (vidíte, či sa dvíha hrudník, cítite prúdenie vzduchu na uchu, a snažíte sa zachytiť dýchacie zvuky). Pokiaľ nič z uvedeného nevnímate, zakloňte hlavu, stlačte nosné dierky a urobte 5 záchranných vdychov. Potom pokračujte 30-timi stlačeniami hrudníka a 2 vdychmi. Presný popis oživovania sme popísali v kapitole kardio-pulmonálna resuscitácia (KPR). Ak postihnutý začne dýchať, uložte ho do stabilizovanej polohy, kontrolujte jeho stav až do príchodu odbornej pomoci.

Falcku

Zapamätajte si :

do nohy, ľahnite si na chrbát

v Rýchlu zdravotnícku po- a snažte sa upokojiť. Pomô-

moc volajte pokiaľ možno ešte pred vyťahovaním postihnutého z vody. Topiaceho vyťahujte z vody len vtedy, ak ste školení v záchrane vo vode. Inak vám hrozí, že vás stiahne so sebou ku dnu! v Pokiaľ nie je blízko školený personál, odporúča sa laikom počkať pri topiacom sa, až upadne do bezvedomia. A až potom ho vytiahnuť na breh. K postihnutému sa približujte zozadu a dbajte na to, aby ste sa dostali mimo dosahu jeho rúk. v Po oživení topiaceho sa majte na pamäti protišokové opatrenia (odstráňte mokrý odev, zabráňte podchladeniu). v Ak cítite, že ste vyčerpaný a nedoplávate k brehu, ak vás zalievajú vlny (pri vlne zadržte dych) alebo dostanete kŕč

že vám to ušetriť sily. Ak sú v okolí ľudia, kričte o pomoc. v Ak si chcete zaplávať vo veľkých vlnách a v daždi, plávajte vo vode, v ktorej dosiahnete nohami na dno. v Neskáčte do vody, pokiaľ ste nepreskúmali hĺbku dna!!! v Neskáčte do vody rozhorúčení!!! Doprajte telu, aby si zvyklo na zmenu teploty pomalým, postupným ponorením. v Nepreceňujte svoje sily a zvlášť buďte opatrní, ak ste požili alkohol a chystáte sa preplávať veľkú vzdialenosť! P. S. Užite si čaro mora alebo jazera či rieky dosýta a bez ujmy na zdraví! Anton Hudák, Falck - Záchranná, a.s.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Tady hlídám já

20:30

Komédia / Rodinný Česko, 2012, 110 min

SOBOTA 3.8.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 2.8.

strana

30. júl 2013 ĽN č. 30

5

30.7. - 5.8. 2013 Kráľ Škorpión 3

20:20

Akčný / Dobrodružný / Fantasy Thajsko, 2012, 104 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 30.7.2013

05:35 Sila lásky VI. 168 06:25 Sila lásky VI. 169 07:15 Rieka nádeje 6/18 08:00 Tajomný ostrov 22/44 08:25 Správy RTVS 09:05 Góly - body - sekundy 09:20 Počasie 09:30 S Talianom v kuchyni 10:10 Dempsey a Makepeacová: Krvavé peniaze 11:05 Sila lásky V. 157 12:00 Správy RTVS 12:20 Maigret: Maigret a hlava muža 14:00 Sila lásky VI. 170 14:50 Sila lásky VI. 171 15:45 Dr.House VII.: Riešenie 21/23 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:05 S Talianom v kuchyni: Pizza 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:15 Sanitka 7/11 22:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Povinnosť

mlčanlivosti 13/24 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Svedok 14/24 23:40 Dempsey a Makepeacová: Krvavé peniaze 00:30 Maigret: Maigret a hlava muža 02:10 Dámsky klub 03:30 Sila lásky V. 157 04:20 Správy RTVS „N“

06:55 Správy - Hírek 07:00 FIFA magazín 07:30 Živá panoráma 08:00 Leto s telkou 08:25 Vynálezy hodinára Aurela: Posledný vynález 08:50 Pesničky z Hviezdičky: Čarovanie 08:55 Medicína: Medicína - Detská ortopédia 09:50 Zo Šale do Močenka 10:20 Kde ešte podkovy prinášajú šťastie 10:45 Nech žije deduško: Prípravy 11:25 60 zabijakov divočiny 23/26 11:55 Živá panoráma 12:25 Orava 13:05 Osobnosti duchovného života: Ján Kollár 13:40 Siesta: Senior klub-magazín

14:05 Chalupárium alebo Keď v meste padla... 14:50 Bakalárske návraty: Slečna mám fantastické nahrávky 15:35 Vám čarokrásnu pieseň 16:20 Návraty k Bratislavským pondelkom: Lorenzaccio 2/2 17:25 Trezor 17:50 Stopy dávnej minulosti: Kus stupavského Ríma 18:20 Záchranári - pomoc v núdzi 9/12 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček: Petrík a Lucka v krajine púpav 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Prečo chudoba?: Dajte nám peniaze 20:50 Ambulancia: Šanca pre srdce (cievne výstuže) 21:20 Letné kino na Dvojke: Jelena 23:05 Góly - body - sekundy 23:10 Počasie 23:15 Depresia - Čakanie na úsvit 23:55 Správy RTVS „N“

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno

09:35 Susedia 10:15 Kobra 11 VI. 10/18 11:15 Upírske denníky 21/22 12:10 Mentalista II. 18/23 13:05 Dr. House VI. 5/22 14:05 Dr. House III. 1/24 15:00 Dva a pol chlapa V. 9/19 15:30 Krok za krokom I. 21/22 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 12/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa V. 10/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 LAPD: Oddelenie vrážd 7/13 22:55 Nočné Televízne noviny 23:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 12/25 00:10 Dr. House III. 1/24 00:55 LAPD: Oddelenie vrážd 7/13 01:40 Mentalista II. 18/23 02:20 Kobra 11 VI. 10/18 03:05 Krok za krokom I. 21/22 03:25 Partička 03:55 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:25 Policie Hamburk VI: Důvěřuj, ale prověřuj 15 07:15 Kutil Tim VI: Horoucí láska 4

07:40 M*A*S*H 234 08:10 M*A*S*H 235 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Zazpívám ti o vraždě 5 10:40 Columbo: Žonglér - vražda v Malibu 12:35 Policie Hamburk VI: Tanečnice tanga 16 13:30 Walker, Texas Ranger IX: Krvavé diamanty 21 14:25 Siska IV: Andělská tvář 5 15:30 Rosamunde Pilcher: Ať rozhodne srdce 17:30 VIP PROSTŘENO! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Synové a dcery Jakuba skláře: Ochranná značka 1952 11 21:35 Zločiny nad Seinou 1 22:35 Sběratelé kostí VII: Muž v balíku 4 23:35 Myšlenky zločince: Chování podezřelých: Dívka v modrém 12 00:35 Kriminálka Kolín IV: Ti z Kolína a ti z Düsseldorfu 10 01:25 Volejte Věštce 03:15 Kriminálka Kolín IV: Ti z Kolína a ti z Düsseldorfu 10 04:00 Ochránce III: Zbrklost 15

05:05 Zločinné úmysly II. 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:15 Súdna sieň: „Vydriduch“ v sukni 08:15 Súdna sieň: A bi ho do hlavy! 09:15 Panelák XI.: Hľadá sa Denisa 82 10:15 Knight Rider 8 11:20 Riskni to s JOJ! 12:30 Zlé rozhodnutie 14:45 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Syn sa fláka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Wall Street: Peniaze nikdy nespia 23:15 Vtierka Castle IV. 20 00:10 Vtierka Castle III. 5 01:10 Hawaii 5.0 20 02:10 Knight Rider 8 03:05 Vtierka Castle IV. 20 03:45 Vtierka Castle III. 5 04:30 Zločinné úmysly II.

06:10 Policie Hamburk VI: Tanečnice tanga 16 07:10 Kutil Tim VI: Alovo video 5 07:35 M*A*S*H 235 08:05 M*A*S*H 236 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II 10:40 Columbo: Columbo na univerzitě 12:35 Policie Hamburk VI: Figarova pomsta 17 13:30 Walker, Texas Ranger IX: Filmové hvězdy 22 14:25 Siska IV: Peklo je jinde 6 15:30 Rosamunde Pilcher: Odkaz lásky 17:30 VIP PROSTŘENO! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Nikdo není dokonalý 21:45 Poslední propadne peklu 23:35 Právo a pořádek XX: Nadšenec 11 00:30 Kriminálka Kolín IV: Cesta na venkov 11 01:25 Volejte Věštce 03:10 Kriminálka Kolín IV: Cesta na venkov 11 04:00 Jak se staví sen

09:15 Panelák XI.: Krokodíl 83 10:15 Knight Rider 9 11:20 Riskni to s JOJ! 12:30 Wall Street: Peniaze nikdy nespia 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Kladivárka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 VyVolení - Dom snov - Voľba 20:30 SLNKO, SENO, SLANINA 22:00 V pätici po opici 00:15 Kosti IV. 11 01:15 Knight Rider 9 02:15 Ice Road Truckers II. 16/16 03:10 V pätici po opici 04:55 Zločinné úmysly II.

07:35 Kutil Tim VI 08:00 M*A*S*H 236 08:30 M*A*S*H 237 09:15 Prostřeno! 09:55 To je vražda, napsala II 10:50 Columbo: Motýl v šedých stínech 12:40 Policie Hamburk VI: Nerozluční 18 13:35 Walker, Texas Ranger IX: Poslední zúčtování 1/2 14:30 Siska IV: Nevěsta odnikud 7 15:35 Rosamunde Pilcher: Roztoužená srdce 17:30 VIP PROSTŘENO! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Synové a dcery Jakuba skláře 21:35 Zločiny nad Seinou: Náměstí svornosti 2 22:35 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně I: Políbila jsem holku 6 23:30 Zákon a pořádek: Los Angeles: El Sereno 12 00:25 Myšlenky zločince I 15 01:15 Kriminálka Kolín IV: Dítě, nebo člen rodiny 12 02:05 Volejte Věštce 03:50 Kriminálka Kolín IV 04:35 Receptář prima nápadů

05:50 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 07:15 Súdna sieň 08:15 Súdna sieň: Tenista 09:15 Panelák XI. 10:15 Knight Rider 7 11:25 Riskni to s JOJ! 12:30 Obeť únosu 14:45 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Chorá matka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 VyVolení - Dom snov 20:30 SLNKO, SENO, SLANINA 22:00 Let Fénixa 00:20 Kosti IV. 10 01:20 Knight Rider 7 02:15 Ice Road Truckers II. 15 03:15 Obeť únosu 04:40 KRIMI

STREDA 31.7.2013

05:00 Góly - body - sekundy 05:15 Počasie 05:20 Sila lásky VI. 170 06:10 Sila lásky VI. 171 07:00 Rieka nádeje 7/18 07:55 Tajomný ostrov 23/44 08:20 Správy RTVS 09:00 Góly - body - sekundy 09:15 Počasie 09:25 S Talianom v kuchyni: Pizza 10:10 Dempsey a Makepeacová: Nepohodlní 11:05 Sila lásky V. 158 12:00 Správy RTVS 12:20 Maigret: Maigret vo Fínsku 13:55 Sila lásky VI. 172 14:50 Sila lásky VI. 173 15:45 Dr.House VII.: Po úradných hodinách 22/23 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:05 S Talianom v kuchyni: Suflé 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Hotel Rwanda 22:10 Obvinení: Kennyho príbeh

23:10 Dempsey a Makepeacová: Nepohodlní 00:00 Hotel Rwanda 02:00 Dámsky klub 03:20 Obvinení: Kennyho príbeh 04:20 Správy RTVS „N“

07:20 Správy Hírek 07:30 Živá panoráma 08:00 Leto s telkou: Neporaziteľná Vilma 08:25 Opice z našej police: Narodeniny 08:45 Pesničky z Hviezdičky: Ten chalan 08:50 Medicína: Medicína - Žlčníkové kamene 09:45 Prečo chudoba?: Dajte nám peniaze 10:40 Nech žije deduško: Prekážky 11:20 Záchranári - pomoc v núdzi 9/12 11:45 Živá panoráma 12:15 A pri tom speve 13:00 Zadná Poľana 13:20 Siesta: Senior klub 13:45 Chalupárium alebo Keď v meste padla...

14:30 Bakalárske návraty: To teda bola dovolenka 15:15 Smiem prosiť...? 16:05 Návraty k Bratislavským pondelkom: Čudný človek 17:15 Trezor: Nad Tatrou sa blýska 17:40 Stopy dávnej minulosti: Pribinov hrad v Zalavare 18:15 Japanológia: Tradičné ľudové domy 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček: Petrík a Lucka v krajine púpav 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Moderná architektúra na Slovensku 20:50 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Najprv tu bola jóga, až potom sídlisko 21:20 Letné kino na Dvojke: Zabijem Nixona! 22:55 Góly - body - sekundy 23:00 Počasie 23:05 Energetika 23:20 Polnočný ateliér: Ateliér 23:50 Správy RTVS „N“

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno

09:35 Susedia 10:15 Kobra 11 VI. 11/18 11:15 Upírske denníky 22/22 12:10 Mentalista II. 19/23 13:05 Odložený prípad VI. 23/23 14:05 Dr. House III. 2/24 15:00 Dva a pol chlapa V. 10/19 15:30 Krok za krokom I. 22/22 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 13/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa V. 11/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Záložný plán 22:45 Nočné Televízne noviny 23:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 13/25 00:05 Dr. House III. 2/24 01:00 Odložený prípad VI. 23/23 01:45 Mentalista II. 19/23 02:25 Kobra 11 VI. 11/18 03:10 Krok za krokom I. 22/22 03:30 Partička 04:05 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

ŠTVRTOK 1.8.2013

05:00 Góly - body - sekundy 05:15 Počasie 05:20 Sila lásky VI. 172 06:10 Sila lásky VI. 173 07:00 Rieka nádeje 8/18 07:55 Tajomný ostrov 24/44 08:20 Správy RTVS 09:05 Góly - body - sekundy 09:15 Počasie 09:30 S Talianom v kuchyni: Suflé 10:10 Dempsey a Makepeacová: Zásah 11:05 Sila lásky V. 159 12:00 Správy RTVS 12:20 Maigret: Maigret kladie pascu 14:00 Sila lásky VI. 174 14:50 Sila lásky VI. 175 15:45 Dr.House VII.: Ide sa ďalej 23/23 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:05 S Talianom v kuchyni: Jahňačie 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Zlomok sekundy 7/14 21:20 Zlomok sekundy 8/14

22:25 Otázka rešpektu II. 3/6 00:10 Dempsey a Makepeacová: Zásah 00:55 Maigret: Maigret kladie pascu 02:30 Dámsky klub 03:50 Sila lásky V. 159 04:40 Správy RTVS „N“

07:20 Správy Hírek 07:30 Živá panoráma 08:00 Leto s telkou: Dobrodružstvá Budzogáňa,zbojníckeho kapitána 08:30 Opice z našej police: Prípravy 08:50 Hviezdička 09:20 Medicína: Medicína - Akné - najčastejšie kožné ochorenie 10:15 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Najprv tu bola jóga, až potom sídlisko 10:45 Nech žije deduško: Blahostroj 11:25 Moderná architektúra na Slovensku 12:20 Živá panoráma 12:55 Zemplín

13:45 Siesta: Senior klub-magazín 14:10 Chalupárium alebo Keď v meste padla... 15:05 Bakalárske návraty: Vlas 15:30 Diskotéka pre starších 16:15 Návraty k Bratislavským pondelkom: Sesternica Beta 1/3 17:35 Trezor: Záhrada biskupa Moyzesa 18:00 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:15 MS v plávaní 20:30 Super-život: Super-miláčikovia 21:20 Família: Família - Nech nezapadne slnko nad naším hnevom 21:50 Letné kino na Dvojke: Citové cvičenia 23:05 Góly - body - sekundy 23:10 Počasie 23:15 Polnočný ateliér: Ateliér 23:45 Správy RTVS „N“

06:00 Teleráno 08:30 Susedia 09:10 Kobra 11 VI. 12-13/18 11:10 Upírske denníky II. 1/22 12:10 Mentalista II. 20/23

13:05 Odložený prípad III. 1/23 14:05 Dr. House III. 3/24 15:00 Dva a pol chlapa V. 11/19 15:30 Krok za krokom II. 1/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 14/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 REFLEX 17:45 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa V. 12/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Liek pre naše deti 00:00 Nočné Televízne noviny 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 14/25 01:20 Dr. House III. 3/24 02:05 Odložený prípad III. 1/23 02:45 Kobra 11 VI. 12/18 03:30 Partička 04:05 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 07:15 Súdna sieň: Domáce väzenie 08:15 Súdna sieň: Prečo sme zlí?

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:40 Policie Hamburk VI: Figarova pomsta 17


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

30. júl 2013 ĽN č. 30 PIATOK 2.8.2013

05:25 Počasie 05:30 Sila lásky VI. 174 06:20 Sila lásky VI. 175 07:05 Rieka nádeje 9/18 08:00 Tajomný ostrov 25/44 08:25 Správy RTVS 09:05 Góly - body sekundy 09:20 Počasie 09:30 S Talianom v kuchyni: Jahňačie 10:10 Dempsey a Makepeacová: Tajné prípravy 11:05 Sila lásky V. 160 12:00 Správy RTVS 12:15 Maigret: Maigret má strach 14:00 Sila lásky VI. 176 14:55 Sila lásky VI. 177 15:45 Dr.House VIII.: Dvadsať vikodýnov 1/23 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie

17:05 S Talianom v kuchyni: Veľká noc 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 5 proti 5 - Letný špeciál ! 21:05 TOP STAR Extra: Vlastimil Brodský 22:00 Otvor oči 23:55 Dempsey a Makepeacová: Tajné prípravy 00:40 Maigret: Maigret má strach 02:20 Dámsky klub 03:40 Otvor oči

07:30 Živá panoráma 08:00 Leto s telkou: Dobrodružstvá Budzogáňa,zbojníckeho kapitána 08:25 Opice z našej police: Prázdniny 08:50 Pesničky z Hviezdičky: Ocko, šoféruj bezpečne 08:55 Medicína: Medicína - Chronická leukémia 09:50 Super-život: Super-miláčikovia 10:40 Chlap v dome: Inštalatér

11:20 Slovenské naj...: Martin 11:35 Trezor: Štefan Krčméry 12:00 Živá panoráma 12:35 Folklórny súbor Gymnik 13:25 Siesta: Senior klub 13:50 Chalupárium alebo Keď v meste padla... 14:45 Bakalárske návraty: Koliesko 15:00 Apropo TV 15:25 Kaviareň Slávia 16:05 Návraty k Bratislavským pondelkom: Sesternica Beta 2/3 17:35 Extrémne v horách 18:00 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:15 MS v plávaní 20:00 PORAIMOS - Rómsky holokaust 21:25 Letné kino na Dvojke: Eichmannov koniec 23:00 Góly - body sekundy 23:05 Počasie 23:10 MS v plávaní 00:50 Správy RTVS „N“

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Susedia 10:15 Kobra 11 VI. 14/18 11:15 Upírske denníky II. 2/22 12:10 Mentalista II. 21/23 13:05 Odložený prípad III. 2/23 14:00 Dr. House III. 4/24 15:00 Dva a pol chlapa V. 12/19 15:30 Krok za krokom II. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 15/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa V. 13/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Tady hlídám já (HD) 23:05 AKČNÝ PIATOK: Aljaška v plameňoch 01:05 Myšlienky vraha VI. 2/24 01:50 Odložený prípad III. 2/23 02:30 Kobra 11 VI. 14/18 03:15 Krok za krokom II. 2/24 03:40 Partička 04:10 Susedia

05:35 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 07:15 Súdna sieň: Patrí do polepšovne 08:15 Súdna sieň: Lenivec 09:15 Panelák XI.: Prekliata veštba 84 10:15 Knight Rider 10 11:20 Riskni to s JOJ! 12:30 Veľké rodinné stretnutie 14:45 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Otcom zo súcitu 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 VyVolení - Dom snov - Voľba 20:30 SLNKO, SENO, SLANINA 22:00 Kráľovstvo 00:30 Čistič 02:40 Kráľovstvo 04:25 Zločinné úmysly II.

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:40 Policie Hamburk VI: Nerozluční 18 07:35 Kutil Tim VI: Strašidelná noc 7 08:00 M*A*S*H 237 08:30 M*A*S*H 238 09:15 Prostřeno! 10:00 To je vražda, napsala II: Sázka na smrt 8 10:55 Columbo: Columbo v přestrojení 12:45 Policie Hamburk VI: Závěť 19 13:45 Walker, Texas Ranger IX: Poslední zúčtování 2/2 14:35 Siska IV: Dopis z Ria 8 15:45 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 1/2 17:45 Jste to, co jíte 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Místo činu: Smrt v první lize 22:20 Řetězová reakce 00:25 Nepřemožitelný 02:25 Volejte Věštce 04:10 Ochránce III: Sport pro chlapy 16

SOBOTA 3.8.2013

05:35 Svet v obrazoch 06:00 Správy RTVS „N“ 06:45 Góly - body - sekundy 06:55 Počasie 07:00 Bob a Bobek na cestách: Nasca 07:05 Bob a Bobek na cestách: Mexico 07:15 Bob a Bobek na cestách: Na výletnej lodi 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Počasie na objednávku 07:35 Traja medvedíci: Helovín 9 08:00 Fidlibum 08:30 Safari: Dvojník 9/13 08:55 Tanečná akadémia II.: Červené črievičky 26/26 09:20 SOS 09:50 SOS 10:15 Berlin, Berlin: Ako získam späť svojho priateľa 1 11:10 5 proti 5 - Letný špeciál !

12:05 TOP STAR Extra: Vlastimil Brodský 13:00 Moje dcéry 3/4 14:40 Agatha Christie: Slečna Marpleová V.: Plavý kôň 16:15 Dozrievanie Whitney Brownovej 17:45 Postav dom, zasaď strom 18:25 Nebíčko v papuľke: Betliar 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Romanca na streche 21:45 Život, alebo niečo také 23:25 Góly - body - sekundy 23:35 Člen poroty 01:15 Život, alebo niečo také 02:55 Dámsky klub 04:20 Romanca na streche

07:30 Živá panoráma 08:00 Extrémne v horách 08:25 Piloti 08:55 Cesta

09:20 Ambulancia: Šanca pre srdce (cievne výstuže) 09:45 Tichý zabijak Diabetes melliltus II.typu 10:15 V ríši kamzíka tatranského 10:45 Chlap v dome: Nočná panika 11:20 5 minút po dvanástej: Pervitín 12:20 Kapura 13:05 Farmárska revue 13:25 Trezor: Slovenská národná knižnica 13:55 Mapa spomienok 15:00 Návraty k Bratislavským pondelkom: Sesternica Beta 3/3 16:30 Parkúr Grand Prix Bratislava CSIO 18:00 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:15 MS v plávaní 20:30 Osloboditelia: Rozviedka 21:15 Anjeli strážni: Anjeli strážni Roberta Vana 21:45 Letné kino na Dvojke: Čer-

vená pustatina 23:40 Pred rokmi... 00:10 Československý filmový týždenník 00:20 Polnočný ateliér: Ateliér 00:50 Správy RTVS „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Mentalista II. 21/23 06:45 Maxove dobrodružstvá II. 7-8/11 07:30 Alf IV. 1/24 08:00 Madeline 09:40 Perfektné skóre 11:30 Tady hlídám já (HD) 13:45 Cesta do Ameriky 16:10 Policajná akadémia 5 - Nasadenie: Miami Beach 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY

20:15 POČASIE 20:30 Megamozog (HD) 22:30 Prísne tajná misia 00:55 Zmeškaný hovor 02:15 Prísne tajná misia 04:10 Partička 04:40 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 NOVINY TV JOJ 06:10 To najlepšie z oboch svetov 07:45 My Little Pony 08:15 Monsuno 08:40 Utrhnutý z reťaze 10:55 Veľké rodinné stretnutie 13:05 Hrochy v Afrike 15:15 SLNKO, SENO, SLANINA 18:15 Vylomeniny 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kráľ Škorpión 3 22:35 Dokonalý únik 00:45 Edison 02:55 Netvor z hlbín 04:20 Mačky aristokratky

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:20 Hero Factory: My stavíme hrdiny 1 07:50 Mistr Manny II: Soutěž talentů; Dědečkův výprodej 12 08:20 Největší bitvy II. světové války: Operace Dragoun 8 08:50 Autosalon 10:10 Columbo: Nebezpečná hra 11:45 Trable prcka Binka 13:45 Wimbledon 15:50 Vraždy v Midsomeru VIII: Bantling Boy 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Ohnivý armagedon 1/2 22:20 Ohnivý armagedon 2/2 00:20 Řeka 02:35 Volejte Věštce 04:20 Ochránce III: Láska a smrt 17

NEDEĽA 4.8.2013

05:50 SOS 06:15 Správy RTVS „N“ 06:55 Bob a Bobek na cestách: Dobrodružstvo s detektívom 07:05 Bob a Bobek na cestách: V zemi vychádzajúceho slnka 07:10 Bob a Bobek na cestách: Tibet 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Čo je vo vajíčku 07:30 Traja medvedíci: Zajatí v snehu 10 08:00 Maškrtníček 08:20 Safari: Biela pani 10/13 08:50 Leto s Katkou: Ujo Jožko 1/7 09:20 60 zabijakov divočiny 5/26 09:50 60 zabijakov divočiny 6/26 10:20 Geo report: Ostrovy Halligen - medzi búrkou a prílivom 11:20 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch

12:10 Cirkus Humberto: Rozhodnutie 9/12 13:00 Cirkus Humberto 10/12 14:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová V.: Modrý muškát 15:30 Zlatá klasika - režisér J. Lacko: Páni sa zabávajú 17:00 Uragán 17:50 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Októbrová noc 1/2 21:50 Októbrová noc 2/2 23:35 Góly - body - sekundy 23:45 Agatha Christie: Slečna Marpleová V.: Modrý muškát 01:15 Geo report: Ostrovy Halligen - medzi búrkou a prílivom 02:10 Dámsky klub

07:00 Extrémne v horách 07:30 Živá panoráma

08:00 Kapura 08:40 Farmárska revue 09:00 Staroslovanské kultúrne centrá: Stredoveká Bratislava 09:30 Osloboditelia: Rozviedka 10:20 A čo láska? 11:40 Trezor: Prvá budova Matice slovenskej 12:10 Orientácie 12:35 Zlatá runa 13:45 Atlantída. Koniec jedného sveta - zrod legendy 15:25 Folklórny festival Východná 16:20 Letné lásky: Ženské oddelenie 17:40 Slovenská kultúrna noc v New Yorku 17:55 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:05 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:15 MS v plávaní 20:30 Dokumentárny klub: Zabudnuté ženy 21:25 Odpískané

21:50 Noc v archíve: Z továrne do továrne 22:55 Atlantída. Koniec jedného sveta - zrod legendy 00:25 Polnočný ateliér: Ateliér 00:50 Správy RTVS „N“

05:40 Megamozog (HD) 07:10 Smallville IX. 08:55 Policajná akadémia 5 - Nasadenie: Miami Beach 10:45 Honba na ponorku 7-8/13 12:40 Povodeň 16:50 Modrý blesk 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 G. I. Joe (HD) 23:00 Alcatraz 9/13 (HD) 00:00 Aljaška v plameňoch 01:45 G. I. Joe (HD) 03:30 Partička 04:05 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 Zlatokopka 07:10 Úžasné dobrodružstvá škaredého káčatka 08:55 Simpsonovci XXI. 10:50 Mama, ožeň ma! 12:20 Kráľ Škorpión 3 14:40 Najhoršia zrada 16:45 SLNKO, SENO, SLANINA 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Narnia: Princ Kaspian 23:40 Scary Movie 2 01:30 Tajomné zlo 03:20 Scary Movie 2 04:35 KRIMI

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:05 Hero Factory: My stavíme hrdiny: Jaderná krize 2

07:35 Mistr Manny II: Křížkova škytavka; Box na knihy 13 08:05 Největší bitvy II. světové války: Poslední bašta 9 08:35 Tajemství války 1 09:40 Vraždy mezi muškáty II: Mise v utajení 10 10:45 Šílená/Krásný 12:50 Receptář prima nápadů 13:50 Nora Roberts: Polární záře 15:50 Vraždy v Midsomeru VIII: Šestý smysl 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Kopí osudu 22:50 Já, robot 01:00 Anatomie lži III: Ztracené dítě 12 01:50 Volejte Věštce 03:35 Vraždy mezi muškáty II: Mise v utajení 10 04:25 Tajemství války 1

PONDELOK 5.8.2013

05:00 Góly - body - sekundy 05:15 Počasie 05:20 Sila lásky VI. 176 06:10 Sila lásky VI. 177 07:00 Rieka nádeje 10/18 07:55 Tajomný ostrov 26/44 08:20 Správy RTVS 09:05 Góly - body - sekundy 09:15 Počasie 09:25 S Talianom v kuchyni 10:10 Dempsey a Makepeacová 11:05 Sila lásky V. 161 12:00 Správy RTVS 12:20 Maigret 14:00 Sila lásky VI. 178 14:50 Sila lásky VI. 179 15:45 Dr.House VIII. 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:05 S Talianom v kuchyni 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Sindibád 11/12 20:55 Sindibád 12/12 21:40 Vyvolení: Proroctvo 12/12 22:40 Uragán 23:25 Dempsey a Makepeacová 00:15 Sindibád 11/12 01:00 Sindibád 12/12 01:45 Dámsky klub

07:30 Živá panoráma 08:00 Leto s telkou 08:25 Opice z našej police 08:55 Pesničky z Hviezdičky 09:00 Medicína 09:55 Eva Kristínová jubiluje 11:00 Dokumentárny klub 11:55 Živá panoráma 12:30 Na ľudovú nôtu 13:25 Siesta 13:50 Chalupárium alebo Keď v meste padla... 14:45 Odpískané 15:15 Návraty k Bratislavským pondelkom: Radosť žiť 16:30 Parkúr Grand Prix Bratislava CSIO

18:15 60 zabijakov divočiny 24/26 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Od prisťahovalca po milionára: William Boeing - eso leteckého staviteľstva 20:50 VAT - Veda a technika: Energo-lúčové rezanie 21:20 Letné kino na Dvojke: Môj učiteľ Ibrahim 22:50 Góly - body - sekundy 23:00 Počasie 23:05 Apropo TV 23:25 Polnočný ateliér: Ateliér 23:50 Správy RTVS „N“

06:00 Teleráno 08:35 Susedia 09:10 Kobra 11 VI. 15-16/18 11:15 Upírske denníky II. 3/22 12:10 Mentalista II. 22/23 13:05 Odložený prípad III. 3/23

14:00 Dr. House III. 5/24 15:00 Dva a pol chlapa V. 13/19 15:30 Krok za krokom II. 3/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 Lampáreň 17:45 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa V. 14/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Slunce, seno, jahody 23:50 Nočné Televízne noviny 00:10 NCIS 01:00 Dr. House III. 5/24 01:45 Odložený prípad III. 3/23 02:25 Kobra 11 VI. 15-16/18 03:55 Susedia 04:40 Lampáreň

05:00 Zločinné úmysly II. 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Cudzinec

08:50 Súdna sieň: Ten hajzel ide po mne 09:55 Najhoršia zrada 12:00 Malý unavený Joe 14:40 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Opaľoval starenku 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 SLNKO, SENO, SLANINA 22:00 Kameňák 3 00:25 Haló 01:05 Pláž 03:30 SLNKO, SENO, SLANINA 04:30 Vražedné diamanty

06:10 Policie Hamburk VI: Závěť 19 07:05 Kutil Tim VI: Jill a její sestry 8

07:30 M*A*S*H 238 08:00 M*A*S*H 239 08:45 Prostřeno! 09:35 To je vražda, napsala II: Jessica za mřížemi 9 10:40 Columbo: Podivní spojenci 12:30 Policie Hamburk VI: Každý svou cestou 20 13:25 Walker, Texas Ranger I: Pilot 1/2 14:25 Siska IV: Smrtelné střetnutí 9 15:35 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 2/2 17:30 VIP PROSTŘENO! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Johanna a dobrodruh: Nebe nad Afrikou 22:20 TOP STAR magazín 23:25 Sbal prachy a vypadni 01:30 Kriminálka Kolín IV: Paparačo 13 02:20 Volejte Věštce


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n Plastové a AL dvere a okná. Záruka najlepšej ceny. Zemné práce bagrom KOMATSU a  vozidlom RENAULT hodina / 20 €. SLORA, ) 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 235/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 249/2013 n Požičať? Jedine od nás. Zamestnaný dôchodca aj živnostník. Info.: 0907 947 468. ĽN 272/2013 n Kvalitné natieranie striech vo výškach. Lacno. ) 0907 545 258. ĽN 253/2013 n Požičiame živnostníkom do 5000 eur bez ručiteľa. ) 0911 184 431. ĽN 273/2013 n Ponúkam nátery striech. Rýchlo a kvalitne za prijateľnú cenu. ) 0908 842 631. ĽN 300/2013

byty n ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa ponúka na predaj nové byty. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 163/2013 n Ponúkam na prenájom 3-izbový byt na Okružnej ul. s vlastným kúrením. Byt je k dispozícii od 1.8.2013. Nájomné 290 eur (vrátane energií) plus kaucia 290 eur. ) 0915 258 080. ĽN 286/2013

n Predám 2,5-izbový byt, 7. posch., s vlastným kúrením, bez balkóna. Cena 40 000 € + dohoda. ) 0908 405 479. ĽN 280/2013 n Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt. Uprednostním bezdetných. )0948 711 089. ĽN 289/2013 n Predám neprerobený 3-izbový byt v  OV, samostatné kúrenie, na sídl. Západ. Cena dohodou. ) 0905 582 678. ĽN 301/2013

nehnuteľnosti n Predám rodinný dom v Starej Ľubovni na Zimnej ul. Cena dohodou. 0905 927 986. ĽN 291/2013 n Predám pozemok vo Vyšných Ružbachoch, vhodný na výstavbu RD, chaty. Všetky inžinierske siete na pozemku. Výmera 960 m2. Cena 43  000 € + dohoda. ) 0905 174 807. ĽN 303/2013 n Predám garáž nad športovou halou. Cena 8500 eur + dohoda. ) 0905 174 807. ĽN 304/2013 n Predám garáž pri Dome dôchodcov. Cena 8000 eur (dohoda možná). Platba v hotovosti. ) 0907 023 521. ĽN 291/2013 n Dám do prenájmu obchodné priestory 96 m2 na Levočskej ul. 8 (jakubianska zastávka). ) 0907 978 722. ĽN 298/2013 n Predám rodinný dom v Jarabine. Cena dohodou. ) 436 1308. ĽN 302/2013

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II.

tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 203/2013 n Tatranský profil – brúsený hr. 11 mm - 1. tr. 3,7 €, 2. tr. 2,8 €/m2, hr. 15 mm – 1. tr. 5,2 €, 2. tr. 4,5 €/ m2, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, hranoly. Sme v St. Ľubovni. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 138/2013 n TATRANSKÝ PROFIL – PERODRÁŽKA, brúsený, 1.tr 3,9 €, 2.tr 3 €, zrubový  obklad.  Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 295/2013 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový a  agátový 6 €/ kg, medovicový 7 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 236/2013 n Staršiu zachovalú spálňu 60 € a rozťahovací gauč a skriňu – 30 €. ) 0904 115 119. ĽN 301/2012

auto-moto n Predám Renault Thalia 1.2, 16 V, r.v. 2007, ťažné zariadenie. Cena 3700 € + dohoda. ) 436 4167, 0918 132 059. ĽN 239/2013 n Predám traktor EMU 500 (štvorkolka s kabínkou a korbou), 4x4, uzávierka, ťažné, navijak, radlica. Cena 4500 €. ) 0905 669 720. ĽN 287/2013 n Predám traktor domácej výroby s vlečkou, zadný náhon. Cena 710 €. Renault Clio, 1,5 dCi, r.v. 2004, menené rozvody, brzdy. Cena 2400 € - dohoda možná. ) 0918 748 922. ĽN 294/2013

tuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788 775, 0908 366 105. ĽN 89/2013 n Predám 9-týždňové teľa a mladú kravu. ) 052/4368 102. ĽN 299/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013

zoznámenie n 40-ročná slobodná si hľadá partnera na zoznámenie. Byt mám. Len vážne. ) 0903 935 685. ĽN 297/2013

ponuka n Hľadám opatrovateľa/ku k ZŤP staršiemu mužovi v Plavči. ) 0915 934 254. ĽN 296/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 14/2013 n EUROTECHNIK-SL s.r.o. prijme do pr. pomeru technického zamestnanca. Podmienka: ukončená VŠ strojnícka alebo stavebná s min. 3-ročnou praxou. Kontakt: nosal@eurotechnik.sk, 052/432 4109. Ihneď. ĽN 257/2013 n Prijmem tesárov a železiarov. ) 0911 172 620. ĽN 288/2013

kurzy

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - Juraj HUDÁK, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou ponúka: 1-ročné nosnice, mladé nosničky, brojlerové kurčatá. Dovoz zdarma! Ak-

n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 135 €. Úradné preklady - všetky jazyky. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

Letná zábava vo vojenskom historickom tábore V Stredovekom vojenskom tábore to žije aj počas prázdnin! Príďte sa naučiť šermovať! Skúsení šermiari zo SHŠ z Prešova vás radi zoznámia s technikou šermu a boja. V divadelných scénkach s vtipnou zápletkou uvidíte žoldnierske stredoveké súboje na rôzne typy replík stredovekých zbraní a taktiež vám predstavia činnosť stredovekého streleckého oddielu, ktorý v boji vy-

užíval hákovnice. SHŠ Cohors sa na vás tešia od utorka do nedele v čase o 13.30, 15.30 a 17.00 h. Divadelno – šermiarske vystúpenia sú tu pre vás až do 23. augusta, kde sa predstavia rôzne skupiny historického šermu zo Slovenska a predvedú to najlepšie a najzaujímavejšie čo majú v repertoári, aby vás previedli históriou vojenského života. Marmon, s.r.o.

Cestovné MAD od 1. augusta Obyčajné:

hotovosť

dopravná karta

0,40 €

0,30 €

0, 20 €

0,14 €

0,10 €

0,05 €

Zľavnené: deti, žiaci, študenti do 26 rokov držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0,20 €

FITNESS DETÍ A MLÁDEŽE A ŠERMIARI Z PREŠOVA 1.8.2013 O 15.00 h

dôchodcovia

0,10 €

0,05 €

0,20 €

0,10 €

batožina, pes

strana

30. júl 2013 ĽN č. 30

ĽMS, s.r.o. pripravuje obsahovú i grafickú zmenu Ľubovnianskych novín. Vzhľadom k tomu prosí svojich čitateľov o vyjadrenie názoru k TV programu.

"

>> Som za zrušenie TV programu v ĽN a nahradenie strán iným obsahom ÁNO NIE Svoju odpoveď vyznačte krížikom a doručte do redakcie ĽN (Nám. gen. Štefánika 6). Akceptujeme aj emailové (noviny@slmedia.sk) i SMS (0915 903 015) názory.

7

Spoločenská rubrika opustili nás Kolíska nie je pravým začiatkom života, ani hrob pravým koncom smrti, za ňou prichádza vzkriesenie. V týždni od 22. do 28. júla nás opustili títo Staroľubovňania: Gabriela Suchá vo veku 90 rokov. V srdciach tých, ktorí ju poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

Infoservis

pozvánka KULTÚRNE LETO - Mesto Stará Ľubovňa pozýva každý štvrtok o 15.00 h na pešiu zónu: * 1. augusta: FITNESS DETÍ A MLÁDEŽE, ŠERMIARI Z PREŠOVA * 8. augusta: SÚBOR KALINKA Z MOSKVY * 15. augusta: divadelné predstavenie pre deti – divadlo BABADLO: DANKA A JANKA. m m m

Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa pozýva: - 3.- 4. augusta: Móric Beňovský - väzeň hradu Ľubovňa - „Dyvallo spod šikmej veže“ Vrbové - divadelné predstavenie SPRISAHANIE - Móric Beňovský žije! - prednáška a premietanie filmu cestovateľa Vlada Dudláka - miesto konania: hrad Ľubovňa m m m

* 11. augusta: Deň medu - Prezentácia včelárstva v regióne. - od 9.00  - prezentácia, predaj včelárskych potrieb, ochutnávka a predaj medu a včelích produktov   - od 10.00 - ukážky zdobenia medovníkov, odborná prednáška pre včelárov, súťaž o  najlepší med v  okrese Stará Ľubovňa a detský kvíz - 13.00 – sv. liturgia v gréckokatolíckom kostolíku sv. Michala Archanjela v  ľubovnianskom skanzene

- 14.00 – otvorenie Dňa medu v amfiteátri skanzenu s folklórnym programom v  podaní súboru Ľubovňan zo Starej Ľubovne - miesto konania: ľubovniansky skanzen

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 30. júla – lekáreň ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 31. júla – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 1. augusta - ELIXÍR, Obchodná 3, 2. augusta – VIVA, Mierová 94, 3. augusta - LAUDANUM, Levočská 4, 4. augusta – Dr. MAX, OD Kaufland, 5. augusta - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 6. augusta – Dr. MAX, OD Kaufland, 7. augusta - ADRIA, v poliklinike nemocnice, 8. augusta – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 9. augusta - PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 10. augusta - ELIXÍR, Obchodná 3, 11. augusta – VIVA, Mierová 94, 12. augusta - LAUDANUM, Levočská 4, 13. augusta – Dr. MAX, OD Kaufland, 14. augusta - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 15. augusta – Dr. MAX, OD Kaufland, 16. augusta - ADRIA, v poliklinike nemocnice, 17. augusta - ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 18. augusta – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 19. augusta - ELIXÍR, Obchodná 3, 20. augusta – VIVA, Mierová 94. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Aktuálny rebríček Slovenský stolnotenisový zväz vydal k 1. júlu aktualizované rebríčky. Slovenskou jednotkou ostal Ľubomír Pištej, najlepším Staroľubovňanom je na 37. mieste Peter Poľa. Pre minulosezónnu posilu zo Svidníka to znamená posun o desať priečok vyššie, rovnako tak pre mladého Tomáša Dubca (zo 79. na

75.). Naopak, Stanislav Guman zaznamenal za prvých šesť mesiacov mierny prepad (z 378. na 43. miesto). Tesne za prvou stovkou, na 103. priečke, figuruje aj Marek Haky. Podobne ako v januári má tunajší klub zastúpenie aj v juniorskom rebríčku. T. Dubcovi v ňom patrí 17. miesto, M. Haky je 22. (mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

30. júl 2013 ĽN č. 30

Prvou posilou Kamil Feňo

Hoci do začiatku sezóny zostáva 60 dní, volejbalové kluby sa už dávnejšie obzerajú po posilách. A výnimkou nie je ani ten staroľubovniansky. Napriek tomu, že jeho rozpočet nepripúšťa žiadne väčšie výdavky, sa jeho funkcionárom podaril poriadny úlovok. Dres VKM bude totiž obliekať jeden z najlepších nahrávačov v súťaži – Kamil Feňo (na fotografii). To však nie je jediná zmena v  kádri siedmeho tímu extraligy. „V mužstve už nie sú Svidníčania, ktorým skončilo hosťovanie - Závacký, Labik a Roman. Kariéru ukončil Dušan Müncner, odišiel Ľubomír Breda a z Nemecka sa nám nevrátil Stanislav Lampart, ktorý zatiaľ nepožiadal o  prestup, no podľa našich informácií sa rozhodol hrať za Prešov,“ vysvet-

lil dôvod, prečo sa rozhodli posilniť nahrávačský post Pavol Gurega. Ako na margo prestupov poznamenal, do Starej Ľubovne by sa mal vrátiť jej odchovanec, bývalý blokár Humenného, Marek Pollák a v štádiu riešenia je tiež libero. „Máme vyhliadnutého jedného hráča v Poľsku. Sú tam však pomerne veľké poplatky, takže neviem, či sa ho rozhodneme brať,“ netajil „transférové“ plány P. Gurega, podľa slov ktorého pripadajú do úvahy aj volejbalisti, ktorí za VKM kedysi nastupovali. „Plánujeme získať jedného hráča na post smečiara, kde momentálne vidíme nás najväčší problém. Takže uvidíme,“ dodal prezident VKM. Súpisku musí klub uzavrieť do 31. augusta. Text (mv), foto (www.vkslaviasvidnik.sk)

Kamil Feňo Vek: 29 rokov Post: nahrávač Výška: 192 cm Váha: 92 kg Kariéra: TJ Slávia Svidník, MŠK Vranov, VK PU Prešov, Fatra Zlín, VK Slávia Svidník, VKM Stará Ľubovňa

Extrémne na bicykloch

Šport v skratke

futbal Futbalisti Starej Ľubovne vstúpia do sezóny 2013/14 bez svojho prezidenta. Anton Karniš, ktorý bol vo funkcii od júla m.r., totiž na ňu pred niekoľkými dňami abdikoval. Napriek tomuto rozhodnutiu však podľa vlastných slov ostáva členom správnej rady a do budúcnosti chce plne podporovať ďalšiu konsolidáciu futbalu v meste. (mv)

šach Stará Ľubovňa má ďalšiu majsterku Slovenska. V polovici júla sa ňou na otvorených majstrovstvách SR v šachu stala Eva Repková, ktorá v Banskej Štiavnici triumfovala pred obhajkyňou vlaňajšieho prvenstva Júliou Kočetkovou. Medzinárodnej veľmajsterke však radosť urobil aj jej syn Christopher. Ešte len 14-ročný mladík si totiž medzi seniormi vybojoval bronzovú medailu. (mv)

Už len niekoľko dní delí Starú Ľubovňu od najväčšej dirtovej akcie na východnom Slovensku. V zrekonštruovanom dirt parku pri starom cintoríne sa totiž 3. augusta uskutoční XSC dirt contest 2013 a podľa slov organizátorov bude stáť za to. Celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v BMX a MTB dirt jump disciplíne by sa totiž mali zúčastniť nielen Staroľubovňania (Roman Pichnarčík, Andreas Fiore, Dávid Rýdzik a Patrik Čanda), ale i jazdci z celého Slovenska a Poľska. Tí pritom budú bojovať nielen o tituly, ale aj 500 € „prize money.“ „Jazdiť sa budú dve kategórie - BMX a MTB. V každej bude kvalifikácia a následne finále pozostávajúce z troch jázd,“ uviedol už organizátor Richard Štefančík. Ako na doplnenie poznamenal, „rajde-

ri,“ ktorí uprednostňujú transférové skoky pred klasickými rovnými, pritom určite ocenia novinku - tzv. Transfer line. „Po finále bude nasledovať Best trick jam a Stereo Old School tricks,“ dodal ešte k programu R. Štefančík, ktorý stál aj za minuloročným Opening Jam for BMXSHOP.sk. Akciu ukončí, ako to už pri podobných súťažiach býva, nočná after párty. (mv)

Časový harmonogram: 09:00 - 12:00 Rozjazdy, Registrácia 12:30 - 14:00 Kvalifikácia BMX 14:30 - 16:00 Kvalifikácia MTB 16:30 - 17:30 Finále BMX 18:00 - 18:30 Finále MTB 18:30 - 19:00 Best trick 19:00 - 19:30 Old school tricks 20:00 - Vyhodnotenie 22:00 - After párty : BURURU PUB

Fascinuje ho štýl majstra sveta Vlaňajší rok bolo pre Jána„Janesa“ Nemerguta mimoriadny. Pár dobrých umiestnení sa mu síce podarilo už v Poľsku či Maďarsku, no absolútne najväčší úspech dosiahol 22. septembra. To keď sa na domácej pôde stal majstrom Slovenska.

Stále sa je čo učiť, stále je čo kombinovať. Ale hlavne, baví ma to, takto odpovedal na otázku, prečo ho flatland drží aj po troch rokoch, J. Nemergut.

Mladý Staroľubovňan tak zvŕšil trojročné úsilie, na začiatku ktorého stál Richard Štefančík. Ako totiž sám povedal, práve jeho trikom sa spočiatku prizeral. „Potom som sa pridal, skúšal najskôr na jeho „bajku“, po čase som si kúpil vlastný, bez pedálov. A začal som ho vylepšovať, vylepšovať, vylepšovať,... až bol konečne kompletný,“ dodal jazdec, ktorý do svojho stroja investoval takmer 1000 €.

ma ich štýl, nesnaží sa ho kopírovať. „Vlastne sa to ani nedá. Oni totiž jazdia 10 i viac rokov a ja len tri. Niektoré triky sa však snažím spraviť podobne. A zdokonaľovať sa v nich,“ podotkol mladý Staroľubovňan, ktorý obdivuje najmä aktuálneho majstra sveta A. Kuna. A  jeho ladný a technicky dokonalý štýl n BABY NA TO BERÚ Mimochodom, hoci sa flatlan- zameraný na efekt. „Jemu by dom zaoberá v drvivej väčšine som sa chcel neskôr podobať.“ silnejšie pohlavie, balet na bicykloch fascinuje aj dievčatá. A tak n TRPEZLIVOSŤ Aj napriek tomu, že sa Stasa niet čomu čudovať, že „žerú“ i jeho protagonistov. „Áno, po- rá Ľubovňa považuje za jednu z znajú ma,“ priznal s  úsmevom bášt slovenského flatlandu, počet Janes. „Stáva sa mi, že idem po tých, ktorí sa mu naozaj venujú, ulici a zrazu počujem: hej, ty si sa pohybuje do päť. „Sú takí chaten, čo jazdí na bicykli, že? Baby lani, že keď jazdíme, prídu si to vyskúšať. No mohlo by nás byť to berú.“ No nielen preto by chcel viac,“ skonštatoval Richard Šte16-ročný študent Obchodnej fančík, podľa ktorého je to šport akadémie ostať pri flatlande. náročný nielen na čas, ale i nerHoci sa mu totiž páčia aj ďal- vy či peniaze. „A musíte mať najšie BMX disciplíny (street, park, mä výdrž, pretože, aby sa triky dirt), toto ho jednoducho baví. podarili, treba ich skúšať týždne A baví ho tiež súťažiť. Kým naprí- a týždne,“ dodal Richard. Spoluzakladateľa tunajšieho klad pred dvoma rokmi mal na konte len tri „contests“, vlani to flatlandu, stále aktívneho jazdca už bolo osem. „Mnohých jazdcov a organizátora najväčšej sloventak poznám osobne - Poliakov, skej akcie (Flatdance), tak dlhovrátane ich najlepšieho Adriana dobý záujem Janesa teší. A keďLokajtisa, z Maďarov je to známy že ho má pod drobnohľadom od Adam Kun, z Čechov zase Do- začiatku, jeho progres vníma veľminik Nekolný,“ spomenul pár mi pozorne. „Už na Mirabel Flatmien európskeho, ale i svetové- dance, keď jazdil desať mesiacov, ho cvengu J. Nemergut. Ako tiež dal pár trikov, alebo nebolo to nič dodal, hoci si, samozrejme, vší- také, čo by ho dokázalo dvihnúť

medzi najlepších,“ vrátil sa do roku 2011 Richard Štefančík. Potom však, ako poznamenal, začali chodiť na súťaže a krivka jeho výkonnosti začala plynulo stúpať. „Pravdupovediac, je iné, keď jazdíme sami pre seba, a je iné, keď sme na akcii. Tam je úplne iná motivácia,“ odkryl jeden z dôvodov jeho tútor. Za ten druhý by sa dal podľa neho považovať fakt, že oproti minulosti začali trénovať aj v zime – konkrétne v telocvični cirkevnej ZŠ a gymnázia sv. Mikuláša. m m m

Po víťazstve na domácom šampionáte a treťom mieste v kategórii stál, mimochodom, J. Nemergut pred menšou dilemou – ostať v rovnakej kategórii i ďalší rok alebo prejsť k Masters a neskôr možno k Pro. Rozhodnúť sa mu ale dlho netrvalo. „Najskôr chcem dominovať medzi expertmi a až potom ísť do vyšších kategórií. Uvidíme, ako mi to pôjde,“ odkryl plány Janes, ktorý by sa však k prechodu na profi scénu v budúcnosti určite nebránil. „Pokiaľ by sa mi darilo, tak prečo nie?“ Text (mv), foto (archív J. N, R.Š.)

Mladí milujú adrenalín a longboard im to poskytuje

Na kopci, kde ľudí vidno len sporadicky, sa to predminulú sobotu naplnilo nielen ľuďmi, ale aj longboardmi. Miesto, ktoré zdolávajú prevažne záhradkári, sa stalo dejiskom historicky prvej longboardovej súťaže na východnom Slovensku. Málokto vôbec vie, čo longboarding je, a že v  našom meste je niekoľko zanietených jazdcov, ktorých tento šport uchvátil. Do súťaže sa prihlásilo 20 jazdcov – štyri dievčatá, štyria do 18 rokov a zvyšných dvanásť nad osemnásť rokov. Niekoľkí z  prihlásených boli aj domáci reprezentanti. Longboard uchvátil domácich, niekedy ešte skateboar-

distov natoľko, že sa rozhodli zorganizovať prvú súťaž tohto typu na východnom Slovensku. „Súťaž sme pripravili najmä pre jazdcov, ktorým robí problém cestovať na západ, kde sa konajú longboardové súťaže skoro každý mesiac,“ informoval nás hlavný organizátor Juraj Vranovský. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách – v slalome pomedzi kužele (v najkratšom čase) i hippie jumpe (latka položená na drevenej konštrukcii, pod ktorú musí prejsť jazdcov longboard, jazdec však musí ponad ňu preskočiť a dopadnúť spať na longboard). Jazdilo v kopci, kde jazdci v rýchlosti sa aj v kategórii kicker (menší museli cez neho preletieť, vyskokanský mostík, postavený strúhať nejaký trik, alebo doletieť do čo najväčšej diaľky). Poslednou a veľmi obľúbenou disciplínou medzi jazdcami bol long slide (princípom v nej je urobiť čo najdlhší šmyk, jazdci pritom môžu používať špeciálne rukavice, na ktorých sú plastové puky).

domácim jazdcom podarilo uchmatnúť niekoľko cenných kovov. Preskokom cez drevenú latku umiestnenú vo výške 120 centimetrov uchvátil oči porotcov a divákov talentovaný skateboardista Mário Saloň. So ziskom prvého miesta, a to hneď rovno v dvoch kategóriách, sa môže pýšiť domáci longboardista – Peter Vojtek. Tomu sa podarilo získať

Ble

prvenstvo s viac ako 18 metrovým „long slajdom“. Kategória slidejam patrila opäť P. Vojtekovi, ktorý svojim konkurentom ukázal to, čo mu ide najlepšie, a tak sa opäť postavil na stupienok víťazov. V mužskej kategórii tak obsadil dve prvé miesta a Starú Ľubovňu tak dostal opäť trošku do povedomia ľudí. Text a foto: Ľubo Štefko

Z histórie: Nikto nevie, kto postavil prvý longboard, no korene tohto rýchlo expandujúceho športu siahajú do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Longboarding vznikol niekde pri Kalifornii, keď si surféri chceli zajazdiť, ale more bolo príliš pokojné. Po pocite slobody túžili natoľko, že sa rozhodli vytvoriť surf, ktorý dokáže jazdiť aj po súši a nazvali ho longboard.

kový rozhovor PETROM VOJTEKOM

n Sú v Starej Ľubovni dobré podmienky pre rozvoj longboardistov? - Stará Ľubovňa má super predpoklady pre longboardistov, pretože je tu veľa pohorí, kopcov, kde sa môžu jazdci zlepšovať. Najhorší však na kopcoch je povrch, ktorý vo veľkej miere ničí naše dosky. n Ako si sa k tomuto športu dostal ? n DOMÁCIM SA DARILO - Kedysi som jazdil na skateAj napriek vysokej konkurencii z rôznych kútov Sloven- boarde, ale podľa mňa je to veľska, ale aj Českej republiky sa mi monotónny šport, tak som

prešiel na longboard. Na longboarde jazdím už rok a pol. Začal som v  Bratislave, prevažne jazdím tam, ale doma je to lepšie. n Čo sa ti na longboardingu páči najviac? - Je to dobrý šport, má veľa kategórií, každý si v ňom nájde to, čo mu vyhovuje. V longboardingu jazdci môžu používať dosky rôznych tvarov a  veľkostí. Veľa ľudí však longboard berie len ako módny doplnok, nosí ho pod pazuchami

a nevie, aké čaro v sebe má ten kus dosky. n Dok á ž e š opísať, ako vyzerá longboard? - Longboarding je v podstate pozemný surfing. Je to vlastne veľká doska, s veľkými kolesami, ktorá nemá problém prejsť po menších prekážkach na cestách, chodníkoch. Text a foto: (Ľ. Štefko)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 30