Page 1

18. jún 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 24

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Dom sv. Anny otvoril svoje dvere dokorán

Dnes - farebná príloha Téma súčasťou novín

Futbalisti ukončili sezónu víťazstvom, no vypadli

Bude hrádza na Mýtnej ulici? och i dušiach ostali 3.

8.

stopy na dom

Iba nedávno zarezonovali u nás správy o nič i v ýc h p ovo d niach, ktoré sa prehnali Bratislavou, Českou republikou, Rakúskom i Nemeckom. Našťastie, okresu Stará Ľubovňa sa tentoraz veľká voda vyhla. Stopy po tej spred troch rokov sú ale ešte stále viditeľné. Na Mýtnej ulici bolo 4. júna 2010 v priebehu dvoch hodín zaplavených 84 rodinných domov. Majetková škoda sa vtedy vyšplhala na viac ako milión eur. Nehovoriac o prežitých stresoch a  zdravotných problémoch obyvateľov postihnutých ulíc. O pomoc sa ale volalo dávno predtým. „Ešte v  roku 2005 sme podali na mestský úrad kolektívnu žiadosť podpísanú obyvateľmi ulice. Bolo to vzhľadom k  tomu, že priebeh počasia naznačoval, že v protipovodňovej ochrane treba niečo začať robiť,“ načrtol situáciu spred niekoľkých rokov obyvateľ Mýtnej ulice Peter Kollár. Nasledovali rokovania, kto-

Staroľubovňania z Mýtnej ulice sa môžu tešiť na modernú hrádzu. Po výrube porastov na oboch stranách rieky Poprad bude celú jej výstavbu zabezpečovať SVP. ly spád. Vydané bolo stavebné povolenie na výstavbu hrádze a nedávno sa naP. Kollár ukazuje stopy šli na to aj finanpo vode na dome spred cie. Už v júli tak troch rokov. Slovenský vodohospodársky ré však neboli úspešné. Čas podnik (SVP) začne stavať. bežal a  problém zostal nevy- „Z ľavej strany vybudujeme riešený. hrádzu v  dĺžke 1 243 metrov a z pravej 714 metrov. Celkon HRÁDZA BUDE! vo to bude stáť viac ako 1 miPo záplavách pred troma lión eur. Predpokladaný terrokmi ale veci nabrali rých- mín ukončenia oboch hrádzí

Ľudia ignorujú príkazy hasičov Tunajší hasiči si nevedia poradiť s obyvateľmi bytoviek. Márne varujú, upozorňujú, žiadajú i pokutujú! Jablkom sváru sú tu schodištia v bytovkách. Tie Staroľubovňania zakladajú rôznymi vecami od výmyslu sveta. Z priestorov za výťahmi si robia doslova sklady. Hasiči sa nestačia diviť, čo všetko im ľudia položia ako prekážku pri prípadnom zákroku, kde môžu rozhodovať sekundy.

9 771338 03 4005

25

n Sklady na schodoch „Pri kontrolách tam nachádzame všeličo. Od nepotrebného materiálu z domácnosti, ako sú balíky papiera a novín, vyhodeného oblečenia. Tiež drevené skrine plné šatstva a obuvi, horľavých riedidiel, farieb, zaváranín, až po sklad dosiek a polystyrénu. Našli sme aj funkčný mraziaci box, staré práčky, chladničky, plynové sporáky, vyhodené kuchynské linky,  nábytok a  podobne,“ vyrátal odborný inšpektor Martin Čajko z  od-

delenia požiarnej prevencie n Strety s hasičmi Nájomníci v bytoch si rovnaOR HaZZ. ko neuvedomujú, že takto zatarasia aj prístup k uzáverom rozn Voľné priestory vodných zariadení elektrickej lákajú Každému je jasné, že mies- energie, plynu, vody a k požiarta v bytoch je málo a vecí, kto- nym vodovodom (hydrantom). ré momentálne stratili status A neuvedomujú si, že uvoľnený denného užívania veľa a voľ- musí byť aj suterén s podschoné priestory pri výťahoch lá- diskovým priestorom. Rovnako si napríklad kvetkavé, hasiči to ale nemôžu akceptovať. V  prípade požiaru mi skrášľujú prostredia a často totiž hrozia obrovské riziká, nechápu, prečo by sa toho mali ktoré si mnohí ani veľmi ne- vzdať. Konfliktov pri kontrouvedomujú. „Títo obyvatelia lách je tak viac než dosť. „Po si musia uvedomiť, že tým- upozornení obyvatelia reaguto počínaním ohrozujú v pr- jú podráždene, že je to ich mavom rade seba a svojich naj- jetok a že, kde si majú tie veci bližších. Potom susedov a na- uložiť. Vraj to nikomu nevadí, koniec aj zasahujúcich zá- iba nám,“ dodal k ťažkým jedchranárov či hasičov, ktorí naniam M. Čajko. Hasiči sa pritom s nerešpekpri evakuácii obyvateľov prechádzajú po týchto chodbách, tovaním ich požiadaviek nekontrolujú priestor a  vyko- mienia uspokojiť a  budú ponávajú zásah. V zadymenom kračovať v neustálych kontropriestore stačí botník, bicykel, lách bytovkových schodísk. kočiar, kvet či kvetinová ste- Navyše budú padať aj sankcie. (Viac v rozhovore s Martinom na, aby sa človek potkol, prípadne stratil orientáciu,“ po- Čajkom na str. 2) (hm) dotkol M. Čajko.

je do začiatku zimy budúceho roka,“ prezradil hovorca SVP Ľuboš Krno. Možnosti ako pomôcť sa postupne hľadajú aj ďalej. Ako totiž dodal prednosta ObÚ Stará Ľubovňa Peter Sokol, „v roku 2008 sme mali veľké povodne v obci Čirč. A tohto roku sa do obce podarilo dostať finančné prostriedky na rekonštrukciu celého toku potoka.“ Na rade sú tak aj ďalšie lokality. A  jednou z  nich je aj Mýtna ulica. „Na výstavbu hrádze bude potrebných oko-

lo 30 tisíc m3 hlinitopiesčitej zeminy, ktorú budeme dovážať z asi 15 kilometrovej vzdialenosti. Pôjde o hrádzu bez betonáže, ktorej časť bude v stiesnených pomeroch riešená gabionovou stenou v dĺžke 93 m. Budú sa teda do nej zabudovávať drôtokamenné koše,“ doplnil Ľ. Krno. n NORMÁLNY JAV I keď sa už domy, záhrady a garáže dali od ničivých povodní ako tak dokopy, niektoré suterénne miestnosti sú ešte

stále vlhké. Stopy po povodni vidno na fasádach domov ešte aj dnes vo výške takmer 2 metrov. Na lokálne povodne si ale musíme postupne zvyknúť. „Je to jav, ktorý sa bude, vzhľadom ku klíme, opakovať častejšie a treba hľadať spôsob ako s povodňami bojovať. Myslím si, že aj opatrenia, ktoré boli realizované v samotnej Bratislave sa osvedčili. Určite sa tak treba zaoberať problematikou povodní aj do budúcnosti,“ ukončil prednosta ObÚ. Text a foto (eh)

Petičné podpisy preveria poslanci O hazardných hrách sa hovorilo aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 13. júna. Hlavne o petícií občanov, ktorá bola 31. mája doručená na Mestský úrad v Starej Ľubovni a ktorá by mohla dať opäť stopku hazardu. Petícia obsahuje celkom 5 206 podpisov. Je ich teda viac ako bolo potrebných , a to 3 775 (čo je 30 percent oprávnených voličov). Petíciu doplnkovo podporila aj petícia mládeže, ktorú podpísalo 393 mladých vo veku od 14 do 18 rokov. Teraz je na rade overovanie podpisov a musia to urobiť poslanci. Preverovanie podpisov nemôže urobiť samospráva, aj keď už si orientačne preverila podpisy a zrejme nie všetky budú platné. Vzhľadom k  veľkému počtu podpísaných sa ale neočakáva, že bude hlasov málo. „Je tam ale dosť chýb. Všimli sme si neúplný dátum narodenia, neaktuálne adresy. Petíciu podpísali aj občania z okolitých obcí, neplnoletí a aj opakovane,“ načrtol pred poslancami nedostatky Matej Zamkovský, vedúci odd. MsÚ. Teraz sa tak petícia musí „vyčistiť“ a kvôli tomu zo zastupiteľstva vzišla komisia v zložení poslancov Pavol Jeleň, Aleš Solár a Jana Priputníková, kto-

rá ju v najbližších dňoch preverí. n ŠIBENIČNÝ TermÍN? Až po preverení komisiou bude možné pripraviť návrh nového VZN-ka, ktoré musí byť pred schválením MsZ vyvesené na úradnej tabuli a  zverejnené na webovej stránke mesta. Ak zaň poslanci zdvihnú ruku, a to zrejme na mimoriadnom rokovaní, musí byť opätovne zverejnené na pripomienkovanie. Ak nebudú vznesené pripomienky, VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia. Je teda viac než isté, že termín 30. jún, kedy končí pôvodné VZN-ko zakazujúce hazard, sa nestihne. Keď sa teda objaví

v tom čase žiadosť o licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov, samospráva ju bude musieť vydať. Obavy radnice smerovali aj k reakciám podnikateľov, resp. prevádzkovateľov výherných automatov. Tí už pred časom avizovali nespokojnosť a domáhania sa ušlých ziskov. Na druhej strane odvahu poslancom môže dodať aj susedný Podolínec, kde hazard po petícii stopli. Takýchto samospráv nateraz ale nie je veľa, okrem spomínaného susedného mesta tak učinili ešte dve samosprávy na Slovensku. Ako sa to celé s  hazardom vyvinie, sa uvidí na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré bude zvolané hneď po tom, ako komisia poslancov preverí právoplatnosť podpisov a Mesto pripraví nové VZN-ko. Petičný výbor očakáva, že to bude čo najskôr a, že poslanci budú prihliadať na hlasy občanov podpísaných v petícii proti hazardu. (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

18. jún 2013 ĽN č. 24

Zo zasadnutia MsZ

n Škôlka na Vsetínskej ul. stále čaká Učitelia i rodičia zo škôlky na Vsetínskej ulici sú netrpezliví. Prišli to vyjadriť aj na pôdu mestského zastupiteľstva vo štvrtok 13. júna. Potešenie z toho, že sa „ich“ MŠ bude rekonštruovať, strieda u nich netrpezlivosť, kedy sa začne s premenou a obavy, či sa ešte tento rok stihne obnoviť budovu, ktorá je v dezolátnom stave. Nateraz však musia byť ešte trpezliví. Momentálne je pripravená projektová dokumentácia, verejná súťaž na dodávateľa stavby a poslanci sa zídu kvôli škôlke mimoriadne počas prázdnin. Financovať rekonštrukciu bude mesto cez úver, potrebných je okolo 700 tisíc eur. Podľa prísľubu radnice by sa mali spustiť práce na obnove MŠ ešte tento rok.

Barikády na schodištiach

Rozhovor s odborným inšpektorom Martinom Čajkom

Odložiť si kočík či momentálne nepotrebné kreslo za výťah – to mnohí pokladajú za normálnu vec. Hasiči v tom však vidia veľký problém. Prečo musia trvať na tom, aby sa obyvatelia obytných domov odnaučili skladovať veci na schodištiach? O tom viac v rozhovore s Martinom Čajkom, samostatným odborným inšpektorom oddelenia požiarnej prevenNa ostatnom mestskom zastupiteľstve sa ukázalo, že reorganizá- cie OR Hasičského a Záchrannécia mestských firiem je tvrdším orieškom, ako sa zdalo. Nateraz po- ho zboru v Starej Ľubovni. slanci diskutovali o 1. etape transformácie, v rámci ktorej by sa mala zlúčiť firma Ekos, s.ro. a príspevková organizácia VPS. Z rozpravy n Prečo priestory na schodišvyplynulo, že v tomto štádiu nik nemôže odhadnúť dopady takého- tiach musia ostať prázdne? to zlúčenia. Jednoznačné nateraz nie je ani to, či sa firma VPS presťa- Všetky bytové domy v Starej huje k firme Ekos, aj keď sa týmto krokom odhaduje úspora vo výš- Ľubovni boli vybudované v 70ke okolo 70 tisíc eur ročne. Teraz sa tak vypracuje analýza o tom, či 80-tych rokoch podľa vtedy plata kedy sa môže VPS-ka sťahovať. ných právnych predpisov a noriem, ktoré platia doposiaľ. Podľa nich na únikových cestách a schodisko je jediným únikom Tiene týždňa v paneláku, nesmú byť umiestVydierač v Ľubotíne. Zlodej sa vlámal do nené žiadne horľavé látky okrem 29-ročný Staroľubovňan 10. dvora, potom do auta a ukradol konštrukcií dverí do bytov, okien júna popoludní v priestoroch WC prenosné navigačné zariadenie a madiel zábradlí. V chránených v areáli autobusovej stanice v Sta- zn. Navigon, peňaženku s do- únikových cestách taktiež nerej Ľubovni pristúpil k 23-ročné- kladmi a 100 eur. A dlhoprstý úra- smú byť umiestnené rôzne zriamu mladíkovi a so zbraňou ho doval aj v hospodárskej budove ďovacie predmety alebo iné zaprinútil kúpiť alkohol a fyzicky v Kamienke. Za obeť mu padol riadenia, ktoré zužujú šírku úniho napadol. Obvinený bol pre- motocykel zn. HONDA XL 600 kovej cesty. n Aká je v  tomto situácia vezený RZP do psychiatrickej ne- za 900 eur. v Starej Ľubovni? mocnice v Prešove. - Na základe skúseností a na Vyhrážal sa matke Dlhoprstí úradovali Večer 13. júna podala trest- základe vyhodnotenia požiaVo štvrtok 13. júna bola ozná- né oznámenie na svojho syna rov v bytových domoch na Slomená krádež horského bicykla z 78-ročná žena zo Starej Ľubovne. vensku začala v roku 2010 celopivnice na Mierovej ulici v Sta- 43-ročný syn jej búchal na dvere slovenská akcia na preverenie rej Ľubovni. Škoda - 360 eur. A a opakovane sa vyhrážal zabitím. stavu v týchto objektoch. Začali sa vykonávať aj kontroly v nakradlo sa v ten istý deň aj v noci Bol pod vplyvom alkoholu.

n Mestské firmy nateraz bez zmeny

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

šom okrese. Žiaľ, stav nie je dobrý. Niektorí obyvatelia si urobili v jedinej únikovej ceste doslova sklad všetkého možného. n Sú tieto veci naozaj takým rizikom? - Tieto veci sú často nahádzané priamo na stúpačkách elektrického káblovania a na rozvádzačoch elektrickej energie. Taktiež si obyvatelia budujú drevené zásteny a mreže, ktoré znemožňujú prístup k hlavným vypínačom elektrickej energie a plynu, ako aj znemožňujú vetranie, ak sa nachádza okno za výťahom. Všetky tieto materiály sú doslova potravou pre oheň a  hlavne obrovskými vyvíjačmi toxického dymu a plynu. n Dá sa tu zhovievavejšie pozerať napríklad na kvety, ktoré plnia aj estetickú funkciu v bytovkách? - Sú rovnakým rizikom, lebo v zadymenom priestore sa o ne ľahko človek potkne. Veľkým neduhom sú aj kvetinové steny, ktoré sme našli namontované priamo cez schody a bolo ťažké sa okolo nich prešmyknúť tak, aby sa osoba nezachytila o  oblečenie. A  predstavte si, že sa tam má dostať hasič oblečený v  zásahovom odeve a s dýchacím prístrojom. Zažili sme prípady, keď naši kolegovia boli na výpomoc pri znášaní osôb do sanitky. Najprv museli odpratať všetky kvety, aby sa vôbec vymerali s nosidlami

na schodoch. Vtedy, ak sa jedná o každú minútu, je to život ohrozujúca strata času. n Ako teda z kola von? Lebo možno niektorí si neuvedomujú riziká? - Robíme kontroly, ktoré vždy nahlásime u  správcu bytového domu, ktorý nám poskytne povereného pracovníka. Ako Slobyterm, tak aj bytové družstvo s  nami dobre spolupracujú a priebežne taktiež upozorňujú obyvateľov. Každému bytu sú pritom do poštových schránok vložené písomné výzvy na dodržiavanie požiarnych pravidiel. V domoch sú aj nástenky s týmito výzvami a informovaní sú aj domoví dôverníci. n Hrozíte aj sankciami? - Pri prvej kontrole zvoníme do každého bytu, vysvetľujeme a vyzývame k náprave. Zistené nedostatky sú uvedené v zápisnici aj s termínmi na odstránenie a prerokuje sa to so správcom. Ten znova písomne upozorní obyvateľov a  domových dôverníkov. Po uplynutí termínov v zápisnici sa vykoná následná kontrola a až tu sú za neodstránené nedostatky ukladané pokuty. n Asi sú aj takí, ktorí pred kontrolou upracú schodištia a keď hasiči odídu, tak si to dajú späť. Viete aj o takých? - Áno sú a stáva sa to často. Ak ideme skontrolovať odstránenie nedostatku, ktorý bol iba na jednom poschodí, pri ceste

dole schodmi zistíme, že je znova v niektorých prípadoch zlý stav. Je to neprípustné a pri zistení týchto staronových nedostatkov sa to začína odznova. n Asi nie každý prijíma s pochopením vaše nariadenia... - Riskuje tak zdravie a život seba, blízkych, ale aj obyvateľov vo vchode. V neposlednej miere aj ľudí, ktorí sa tam budú pohybovať pri akomkoľvek zásahu, činnosti, či iba na návšteve. Niektorí argumentujú tým, že doteraz sa nikdy nič nestalo a že iba vymýšľame katastrofické scenáre. Žiaľ, tento argument neobstojí. Ak sa zachráni život, zdravie alebo majetok, má celá táto činnosť opodstatnenie a zmysel. Nechceme ale hádzať všetkých do jedného vreca. Sú aj takí, ktorým na tom záleží a od prvej kontroly je u nich všetko v súlade so zákonom. n Chystáte v  tomto smere aj nejaké prísnejšie opatrenia? - Okrem ďalších naplánovaných kontrol a po získaných skúsenostiach sa budeme vracať už aj k skontrolovaným vchodom. Ak sa objavia novovzniknuté nedostatky, tie už musia byť riešené podľa zákona pokutou vo výške dvojnásobku predchádzajúcej pokuty. Ak obyvatelia v bytových domoch vidia nedostatky vo svojom vchode alebo na poschodí, mali by taktiež nekompromisne trvať u svojich susedov na ich odstránení. (hm)

Objavené v ľubovnianskom archíve (11)

Poloha starého trhoviska v Starej Ľubovni presne korešponduje so zastavanou plochou slúžiacou v súčasnosti ako obchodné centrum oproti BILLE pri Jakubianke. Pamätníci tento priestor poznajú ako výrobné priestory patriace podniku TESLA. Vďaka žiadosti obyvateľa Starej Ľubovne Jána Vojsoviča o odkúpenie časti „Jarmočného pľacu“ (aby tam mohol postaviť dom a hostinec) sa nám zachoval presný pôdorys trhoviska z roku 1928. Viac komfortu pre jarmočníkov Poďme však po poriadku, pretože aj táto záležitosť sa neobišla bez zápletky, ktorá rozbúrila inak pokojné susedské vzťahy v  mestečku, akým Stará Ľubovňa v tom čase bola a my sme sa dozvedeli niečo nové o trhovisku. Začiatkom roku 1928 doručil „Slávnemu obecnému zastupiteľstvu“ hostinský Ján Vojsovič žiadosť o odkúpenie pozemku 25 m2 na takzvanom „Jarmočnom pľaci“ podľa priloženého nákresu. Na podporu svojho zámeru uvádza: „Hostinec potrebný je nielen výlučne k výčapu nápojov, ale k tomu, aby na jarmoky prichádzajúci ľud počas zimného a  dažďovného povetria našol útulok, jako aj žiadajúce pokermy teplé a  zimné. K  čomu po-

trebné sú riadne miestnosti k tomu zodpovedajúce, poneváč dosavad pre malú miestnosť nemohol som poskytnúť, to, čo by obecenstvo počas jarmoku požiadalo.“ Okrem toho tu ešte vysvetľuje, že miesto ktoré zaberie stavba, sa dá ľahko nahradiť priestorom smerom k bitúnku, kde aj tak počas jarmoku niektorí jedinci predávajú svoj tovar bez jarmočného poplatku. Navrhuje, že tento priestor dá ohradiť na vlastné náklady. Ak bude jeho žiadosť kladne vybavená, ponúka mestu, „na mojom priestore postavím jednu zodpovednú miestnosť pre obec k podepisaniu dobitčnych pasov, taktiš zamišlam postavit jednu váhu na váženie dobytka, ktorá po vyplátení sa s  važeneho poplatku bude potom oddaná do obecneho vlastnictva.“

Jarmočný pľac

jednu čiastku tohoto pľacu, takže obec len s obrovskýma útratamy bola prinútena previest regulovanie rieky.“ Pravdupovediac, pred preštudovaním tohto materiálu sa zdalo, že na zriadenie trhoviska v minulosti stačil akýkoľvek voľný priestor. Ale vidíme, že predpisy sa museli dodržovať aj vtedy a  možno aj viac, než je tomu dnes.

Aj takéto jarmoky bývali kedysi v Starej Ľubovni. la obec Stará Ľubovňa za terajší Jakubianka zmyla časť jarmočného pľacu jarmočný pľac bývalému Jakub Račakovi, František UrbanskéPodľa týchto informácií vie- mu a vdove Vidomskej, aby sa me, že v tom čase ešte nefungo- len v  obci jarmoky ustanoviť val hostinec známy ako „Kasí- mohli, poťažné aby terajší pľac no,“ ktorý existuje dodnes. Na čo jarmočný pľac zodpovedal.“ Ďalej to zrejme konkretizunákrese trhoviska a  okolia je na jeho mieste ešte stále rodin- jú: „...veď s tým môže byť ohroný dom Jána Lomniczera. Zná- zené aj jarmočné právo ako jeme „Kasíno“, kde sa uzatvára- donkrát sa to už prihodilo, keď li obchody tradičným „oldomá- bývalé Maďarské Ministeršom,“ začíname registrovať v pí- stvo vnútra na žalobu bývalésomných a obrazových materiá- ho štátneho zverolekára Klehloch až v tridsiatych rokoch mi- nera pre nezodpovedný pľac jarmoky jednoducho zastavinulého storočia. Zaujímavé skutočnosti o tr- lo, veď na ten pád sa aj terajší hovisku sme sa dozvedeli z ná- pán starosta pamätať môže.“ Podľa týchto údajov mômietky skupiny občanov Starej Ľubovne, ktorí listom z 29. žeme predpokladať, že niekemarca 1928 vyjadrili svoj nesú- dy začiatkom 20. storočia boli hlas so stavbou hostinca. Vyslo- problémy s veľkosťou trhovisvili tu obavu o funkčnosť „Jar- ka, ktorá nevyhovovala vtemočného pľacu“ v prípade od- dajším hygienickým normám. predaja žiadanej parcely. Hneď Preto mešťania museli vytvov úvode rukou písaného listu riť nový priestor na trhy vykúje zaujímavá zmienka o vzni- pením pozemkov alebo starý ku alebo rozšírení trhoviska: „pľac“ o tieto pozemky rozší„...pravdepodobne sa aj obecné riť. Ale ani to nestačilo, lebo bývalé úradné osoby rozpamä- v liste sa ďalej uvádza: „Rietať budú, jak draho sa odmeni- ka Jakubjanka zmyla viackrát

Odvážne plány sa nezrealizovali No a ako to dopadlo s hostincom? Mestská rada urobila obhliadku trhoviska a  nechala si vypracovať posudok okresného štátneho veterinára a štátneho obvodného lekára. Všetci sa zhodli, že po úpravách, ktoré navrhuje a zrealizuje pán Vojsovič, môže byť na „Jarmočnom pľaci“ hostinec postavený. K stavbe však nikdy nedošlo. Zatiaľ nevieme prečo, ale vieme, že posledného pojednávania 13. novembra 1928, ktoré dopadlo pozitívne pre Jána Vojsoviča, sa tento osobne nezúčastnil, ale zastupoval ho Vojtech Nevrly. Možno jeho účasť a následne aj realizáciu odvážnych plánov prekazila choroba - ale to je iba domnienka. Andrej Hlinka rečnil v Ľubovni Ak teda spomíname ľubovniansky „Jarmočný pľac,“ pripomenieme aj udalosť zo  6. augusta 1925, kedy sa tu ko-

nalo zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Hlavným rečníkom na ňom bol poslanec Andrej Hlinka a schôdzu viedol tunajší dekan Vdp. František Purtz. Na návštevu významného dejateľa slovenskej histórie sa v Ľubovni úplne zabudlo, ale našťastie je tu archív a jeho pamäť nikdy nezlyhá - treba iba oprášiť pár zožltnutých papierov. O takéto stretnutie sa zaujímal aj vtedajší okresný náčelník, ktorý tam vyslal „špeha,“ aby zaznamenal jeho priebeh. Vďaka tomu máme podrobne zdokumentované celé zhromaždenie s  dôrazom na prejavy Andreja Hlinku a senátora Ďurčianskeho. Hneď na druhý deň 7. augusta 1925 bolo na hlavného rečníka podané okresným úradom trestné oznámenie za niektoré výroky, ako napríklad: „...prehlasovali sme ich a vláda, ten zverinec, zostal a panuje ďalej.“ Alebo: „...známe Čechov, ktorí chodili s  opicami (ako cirkusanti), alebo ako kapelmajstri atď., po cudzine a vydávali sa za najväčších Maďarov a Nemcov.“ Ďalej varuje ľudí, aby boli obozretní a  nepodliehali moderným politickým prúdom (liberalismus a boľševizmus), lebo to prinesie iba morálny úpadok spoločnosti. Text Pavol Mišenko, Foto: archív V. Dlugolinského


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

18. jún 2013 ĽN č. 24

Pod holým nebom

Pýtame sa za vás

Štvrtky na pešej zóne budú aj toto leto patriť kultúre. Už šiesty rok tak na nej zaznie hudba, spev, cinkot mečov, ale i detský smiech.

Kolotoče na trávniku?

„Ponuka je opäť žánrovo pestrá a koncipovaná pre všetky vekové kategórie. Snažili sme sa ju prispôsobiť hlavne pre rodiny s deťmi, čo znamená, že už nevystúpi toľko rockových kapiel ako vlani, len jedna,“ uviedla k  programu Eva Kollárová. Ako podotkla, pripravená je tak poriadna porcia folklóru (FS Ľubovňan, Vrchovina, ĽH Bratov Jednrichovcov) a  rozprávok. Pred budovou MsÚ sa však predstavia aj fitnesky, šermiari či ľudový rozprávač Jožko Bryndza. „Vrcholom bude už, ako tradične, vystúpenie detského tanečného súboru z Moskvy – Kalinka,“ dodala ešte vedúca odd. kultúry.

Keď som koncom mája uvidel z okna tento obraz (na fotografii), chvíľu som neveril vlastným očiam. Odhliadnuc od toto, že nadšení z neho neboli asi mnohí rodičia, ma totiž zarazil hlavne fakt, že sa kolotoče rozložili priamo na udržiavanom trávniku. A to aj s autami a prívesmi. Viete, hnevá ma to preto, že pokiaľ by som takto zaparkoval ja, okamžite sa do mňa obujú aktivisti, všimnú si to médiá a riskujem pokutu. A tu sa dovolila, možno vedome, obrovská devastácia zelenej plochy. Moja otázky teda znejú: (1.) vedelo o tom vôbec Mesto? (2.) Ak áno, nebol na postavenie atrakcií iný, vhodnejší priestor, najlepšie s pevným (betónovým, asfaltovým) povrchom? (3.) Zaplatili kolotočiari aj nejaký poplatok, prípadne (4.) bude sa z neho financovať výsadby novej zelene? (5.) Keďže, ako som si všimol, je bývalé miesto umiestnenia kolotočov (na Okružnej ul.) ohradené, máme predpokladať, že každé ďalšie Spolu dvanásť študentov zo atrakcie už skončia za Večierkou, a teda pod našimi oknami? základných a stredných škôl Sta (čitateľ ĽN, meno v redakcii) rej Ľubovne dostalo pozvánku na slávnostné vyhodnotenie krajOdpovedá František Benko, vedúci odd. výstavby, územného roz- ských kôl predmetových olymvoja a životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni: piád, postupových súťaží a oce- V stredu 15. mája bola Mestu Stará Ľubovňa doručená žiadosť ňovanie úspešných súťažiacich, o súhlas k umiestneniu atrakcie - zábavný park a lunapark. O päť ktoré sa konalo 5. júna v Prešove. dní neskôr bola žiadosť prerokovaná na zasadnutí dislokačnej komisie a na základe jej odporúčania bola vybraná táto lokalita. Ocenených bolo viacero výMesto v  súčasnosti nemá vhodnejšie plochy pre podob- borných výsledkov z  rôznych né aktivity. Žiadateľovi bolo poskytnuté verejné priestran- súťaží a  olympiád, na ktorých stvo vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa a  v  zmysle VZN č. participovalo aj osem šikovných 41 o  miestnych daniach a  poplatkoch na území mesta mu stredoškolákov a štyria žiaci zákbola vyrubená daň. Aj z  hľadiska bezpečnosti im bola po- ladných škôl zo Starej Ľubovne. skytnutá zatrávnená plocha, nie betónová, resp. asfaltová. Najvýraznejšou mierou sa Treba povedať, že v súvislosti s touto atrakciou Mesto prijalo aj presadil Eduard Batmendijn mnoho pozitívnych ohlasov zo strany rodičov a starých rodi- z Cirkevného gymnázia sv. Mičov detí. Do budúcnosti sa však uvažuje s iným priestranstvom kuláša, ktorý bol vyhlásený za vo vlastníctve mesta, ktoré by sa využívalo na takýto alebo po- najúspešnejšieho študenta nášho dobný účel. (mv) kraja za uplynulý rok. Výnimoč-

3

Hodinu venovali mestu Mladým Staroľubovňanom „trhá žily“ stav životného prostredia. Posledné májové dni to potvrdilo 76 tínedžerov, ktorí sa jednu zo svojich hodín rozhodli venovať Mestu.

Jún na pešej zóne patrí ZUŠ J. Melkoviča. Naposledy sa na nej predstavilo keyboardové, gitarové a dychové oddelenie.

Začiatky Kultúrnych štvrtkov sú plánované na 15.00 h, program by mal trvať minimálne 30 minút. Pokiaľ ho ale nezruší dážď. Výnimkou sú iba objednaní

umelci (Babadlo, Kalinka), ktorí sa v prípade nepriaznivého počasia presunú do Domu kultúry alebo Centra voľného času. Text a foto (mv)

Naši študenti sa blysli v Prešove né ocenenie získal vďaka prvenstvám v najvyšších A-kategóriách Matematickej a Informatickej olympiády. V oboch predmetoch dokonca postúpil na medzinárodné kolá. Za postup na celoslovenské kolo v rámci Stredoškolských odborných činností boli vyzdvihnuté mená Dominika Bulková, Adriana Hurtuková, Marek Hrebík (všetci Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša ) a študentky Katarína Bernátová s Monikou Chorendžákovou (SOŠ Jarmočná). Ďalšími odmenenými stredoškolákmi boli Johanna Kristína Špesová z Cirkevného gymnázia a Ľubomír Lang z Gymnázia T. Vansovej. Vďaka svojim nemeckým jazykovým schopnostiam, ktoré

pretavili do kvalitných umiestnení na olympiáde z tohto predmetu, si aj oni z prestížneho vyhodnotenia odniesli zaslúžené uznanie a odmeny. Ani žiaci ZŠ sa v širokej konkurencii nestratili. Martin Jenčo (ZŠ Komenského) si prebral cenu za umiestnenie na Geografickej olympiáde, Rudolf Majerčák (ZŠ Levočská) za úspech v rámci Olympiády v  nemeckom jazyku. V dejepisnej olympiáde sa podarilo dosiahnuť pekný výsledok Barbore Plutovej (ZŠ Levočská) a za úspešnú písomnú prácu v súťaži Európa v škole bola pochválená a ocenená Erika Virostková reprezentujúca ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Adam Takáč

Za tým, že školáci vzali do rúk metly, hrable, lopaty či krompáče, stálo Centrum voľného času. Výzva Hodina pre moje mesto sa totiž „upiekla“ v ich kuchyni a za štyri roky už pomohla zmeniť výzor mnohých lokalít. „Tentoraz sa do nej zapojilo osem tried. Neurčovali sme im, čo musia robiť. Výber teda závisel od nich. Podmienkou ale bolo, aby si svoju prácu zdokumentovali,“ uviedla riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. Ako na vysvetlenie dodala, na základe fotografií i  kontrole priamo na mieste neskôr určili najaktívnejší kolektív. „Stali sa ním žiaci 5. B ZŠ na Levočskej, ktorí skrášlili breh a chodník pri nemocnici, od kaplnky. Vďaka školákom však lepšie vyzerá aj okolie hradu, vojenského tábora či ZŠ Za vodou,“ dodala na margo aktivít M. Hanečáková, podľa slov ktorej ocenili až tri najlepšie triedy. Okrem víťazov, ktorí si „vyupratovali“ pobyt v Aquacity, tak naprázdno neobišli ani ich spolužiaci (6. A) a 9. A zo ZŠ Za vodou. Obe získali dvojhodinový voľný vstup na plaváreň. Hoci sa Hodina pre moje mesto stretla s dobrou odozvou a ostal po nej i viditeľný efekt, nad jej pokračovaním visí otáznik. Ako sa totiž na záver zmienila riaditeľka CVČ, nič sa dnes nezaobíde bez financií. (mv)

Dom sv. Anny otvoril dokorán svoje dvere verejnosti Dom sv. Anny funguje v nových priestoroch na Štúrovej ulici už druhý rok. Nové sú nielen moderné učebne, tvorivé dielne, ale aj mnohé služby i plány do budúcna. No to, čo zostalo nezmenené, je ľudský rozmer sociálneho zariadenia pre postihnuté deti. Je ním obdivuhodný prístup personálu a radosť klientov z každej prežitej chvíle. A bolo to poznať aj 6. júna počas Dňa otvorených dverí. Byť aspoň chvíľu súčasťou sveta hendikepovaných ponúkol domov sociálnych služieb už po druhýkrát. Filozofiou zariadenia je totiž nezatvárať sa pred svetom, práve naopak – otvárať dvere verejnosti a hlavne rodičom detí, ktorým osud ubral na zdraví. „V našom regióne je vysoké percento zdravotne postihnutých, ktorí sú, žiaľ, stále kdesi na konci záujmu spoločnosti. Je potrebné o nich hovoriť, ešte viac ich socializovať a ukázať, že títo ľudia nepotrebujú súcit, ale našu pomoc,“ povedala vedúca zariadenia Soňa Gaborčáková, ktorá pred 14-timi rokmi začínala pracovať s  hendikepovanými deťmi v Dome sv. Anny na Letnej ul. Ťažké začiatky sprevádzali vtedy nielen finančné i priestorové problémy. Dôležité bolo budovať si dôveru rodičov, ktorí nechávali deti vo vzdelávacom zariadení najskôr len na pár hodín. Dnes ich bez obáv môžu odovzdať do starostlivosti profesionálov na celý deň.

Divadielko, pesničky, básničky, vlastnoručne vyrobené darčeky. Ale hlavne srdce na dlani a úsmev na tvári - to darovali hosťom deti z Domu sv. Anny.

n Komfortná starostlivosť Aktivít, ktoré majú deťom uľahčiť začlenenie sa do bežného života, naučiť ich samostatnosti, samoobslužnosti, je v DSS skutočne veľa. Od tvorivých dielní, liečebných procedúr až po simulovanú domácnosť. „Je to celé spektrum služieb. Poskytujeme pracovnú, liečebnú, psychologickú i  sociálnu rehabilitáciu. V rámci liečebnej starostlivosti máme na 8 hodín k dispozícii fyzioterapeuta, začíname s hipoterapiou a plánujeme hydroterapiu. Realizujeme aktivitu prepravy klientov, skupinové poradenstvo, vzdelávanie

rodinných príslušníkov s hendikepovaných členom domácnosti. Pripravili sme podmienky pre chránené pracoviská a pre realizáciu podporovaného bývania,“ vyrátala S. Gaborčáková. Vedúca domova zdôrazňuje, že zmyslom celého snaženia je ukázať, že títo ľudia chcú byť užitoční, chcú pracovať a mnohí si dokonca vedia na seba aj zarobiť. Jedným dychom dodáva, že toto úsilie by sa napĺňalo dosť ťažko, nebyť dobrého finančného zázemia. Zariadeniu sa po rokoch ľahšie dýcha aj vďaka peniazom Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Dom sv. Anny totiž vlani v januári us-

pel s projektom za viac ako 100 tis. eur a hneď po roku si vďaka angažovanosti a srdečnosti vyslúžil od zahraničných partnerov uznanie ako „jeden z najlepšie napredujúcich v rámci švajčiarsko- slovenskej spolupráce.“ n Malý, ale skvelý tím To, že zariadenie napreduje míľovými krokmi, je badať aj na počtoch klientov a sociálnych pracovníkov. Po roku fungovania v nových priestoroch narástol počet detí zo 16 na 33 ambulantných, s 11-timi pracujú v teréne, prípadne ich pripravujú na prácu v  chránených pracoviskách. Podobne je to aj so za-

mestnancami. V Dome sv. Anny donedávna pracovali štyria odborníci, dnes je ich na novej adrese šestnásť. Všetci sa zhodujú, práca s hendikepovanými deťmi je síce náročnejšia, zdĺhavejšia, nie však zbytočná. „Nás tešia aj tie najmenšie pokroky, keďže sme s nimi dennodenne, vieme to odsledovať. Máme tu ale veľmi šikovné deti,“ chváli zverencov Anežka Michnová, ktorá má na starosti najmladšiu skupinu. Aj napriek ťažkým postihom, mentálnym, fyzickým, sú tu deti, ktoré sa zapájajú do denného programu spevom, tancom, pohybom. Mnohé dokonca hrajú na jednoduché hudobné nástroje a sú členmi divadielka Domu sv. Anny. Rušno býva aj za dverami simulovanej domácnosti u Marty Tokarčíkovej. Staršie deti sa tu učia celkom prozaické zručnosti - natrieť si chlebík, obslúžiť sa navzájom, poumývať riad... Alebo aj dostať sa z poschodia na prízemie výťahovou plošinou. 21ročná Alžbetka na vozíčku to už perfektne zvláda a je príkladom ctižiadostivosti aj pre ostatných. „Moja dcéra je tu spokojná a rada tu chodí. Keď nemôže prísť, je z toho nešťastná,“ priznala jej mama, Lucia Habiňáková z Haligoviec. Podobné pocity úľavy a spokojnosti prežíva i mamička 7- ročného autistu. „O Miška je tu perfektne postarané. Neviem, ako by som to bez tejto pomoci všetko zvládla,“ dodala Svetlana Kušniríková.

Zdroje financovania v Prešovský samosprávny kraj v Švajčiarsky finančný mechanizmus (r. 2012-2016) v príspevky obcí z regiónu v príspevky klientov

Z aktivít zariadenia: v Deň dobrovoľníctva, Deň matiek v účasť na koncerte duchovnej piesne „Modlitba za Slovensko“ v slávnosť prvého sv. prijímania a myropomazania v environmentálne aktivity- čistenie studničky v lesoparku v zdobenie vianočného stromčeka na OR PZ v St. Ľubovni v predaj vlastnoručne zhotovených výrobkov na vianočných trhoch a v uličke remesiel v vystúpenie v Domove seniorov pri príležitosti úcty k starším

n Dôvera Napokon dôvera rodičov a spokojnosť detí je najsilnejším motívom pre fungovanie zariadenia, ktoré spravuje Gréckokatolícka charita v Prešove. Ako na Dni otvorených dverí povedal jej riaditeľ Peter Valiček, „deti sú šťastné, usmiate, rodičia spokojní. Kolegovia môžu byť hrdí a ja takisto, že sa tu deti môžu realizovať. Podľa schopností, ktoré majú a podľa možností, ktoré my sme schopní zabezpečiť, chceme pre ne dobrý život, integrovaný, v ktorom sa budú cítiť plnohodnotní a potrební pre tento svet.“ Dom sv. Anny pre to robí maximum. Text a foto (dj)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

18. jún 2013 ĽN č. 24

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Divoká príroda v centre

Svätojánska noc bude hviezdna

„Ide o ľudovo povedané „modráky“, hríby siné,“ konkretizoval ich druhové zaradenie Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia MsÚ. Ako však upozornil, hoci ide o jedlé huby, pri ich konzumácii si treba dať pozor. V surovom stave sú mierne jedovaté, za nedostatočného uvarenia spôsobujú tráviace ťažkosti. „Po dôkladnom 20-minútovom povarení sú ale bezproblémové, pretože ich jedy sa teplom rozkladajú,“ dodala už mykologička Slovenského národného múzea Ivona Kautmanová. Mimochodom, modráky podľa všetkého nebudú jediným prekvapením, ktoré si pre Starú Ľubovňu prichystala prí-

V sobotu 22. júna sa Ľubovňania opäť môžu tešiť na zaujímavé podujatie, ktoré pripravuje mestská organizácia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Marmon, s.r.o. spolu s Mestom Stará Ľubovňa. Chystá sa Svätojánska hviezdna noc!

košiaková zo spol. Marmon. Herecké výkony filmových hviezd zas návštevníci uvidia v jednom z filmov, ktorý sa vyberie na základe hlasovania, ktoré prebieha na Facebooku. Film, ktorý dostane najviac hlasov, sa teda bude premietať.

n Hviezdy na nebi i zemi „Tento rok sme to poňali trochu inak, ako po predchádzajúce roky a pripravili sme niečo nové. Už ako vyplýva z názvu, bude to naozaj hviezdna noc v  pravom zmysle slova. Hviezdy a zaujímavé objekty na nebi uvidíme pomocou ďalekohľadov a zaujímavý výklad nám podajú odborníci z Hvezdárne a Planetária z Prešova. Samozrejme, za predpokladu, že bude jasná obloha, ale hviezdy budete mať možnosť vidieť aj na plátne,“ povedala k akcii, ktorá začne o 20. hodine, Mária Kar-

n Zábava pri ohni No a čo k Svätojánskej noci neodmysliteľne patrí sú, samozrejme, ľudové tradície preskakovania ohňa, tanec i spev. Chýbať nebude ani škola ľudového tanca. „Určite vás roztancuje folklórny súbor Ľubovňan pri svätojánskej vatre, ktorú spolu s nimi za spevu a tanca slávnostne zapálime. No a ak by sa náhodou na Svätého Jána neobjavili svätojánske mušky so svojimi svetielkami, tak aj to sme zabezpečili, aby sme neostali na Svätojánskej hviezdnej noci ukrátení o  tento zaujímavý zážitok,“

Doslova šok, i keď v tomto prípade príjemný, zažili začiatkom júna Staroľubovňania. V parku na Nám. sv. Mikuláša totiž začali rásť huby „ako po daždi.“

roda. Keďže ich výtrusy boli dovezené spolu s kobercovým trávnikom v pôde, je reálny predpoklad, že zo zeme vykuknú čochvíľa aj iné druhy húb. Text (mv), foto (M. Pristáš)

dodala marketingová pracovníčka Marmonu. Ako ďalej vysvetlila, návštevníci zapália zelené balóniky šťastia – svätojánske mušky, ktoré potom vypustia k hviezdam. Pre milovníkov latino rytmu je zas pripravená Latino párty. „Pri jánskej vatre sa môžete ohriať, prípadne si priniesť zásoby na opekanie. Kto by mal chuť, môže priniesť gitaru a rozospievať návštevníkov pri ohni,“ vyzvala pracovníčka Marmonu m m m

Pre všetkých, ktorí navštívia Svätojánsku hviezdnu noc, je pripravená aj súťaž. Stačí vyplniť pri vstupe lístok s kontaktnými údajmi a  budete zaradení do žrebovania o noc v Stredovekom tábore aj s animačným programom, kde nebude chýbať jazda na koni, streľba z kuše, luku a vstup na novopostavený detský lanový park.

Opakované víťazstvo

Už tretí rok po sebe boli žiaci ZŠ Za vodou ocenení poprednými miestami v celoslovenskom protidrogovom výtvarnom projekte s  medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád. Záštitu nad ním prevzali predseda Národnej rady SR Pavol Paška a minister kultúry SR Marek Maďarič. Je to súťaž, ktorej nikto neuprie užitočnosť i  praktický význam predovšetkým pre žiakov. Vďaka zanietenosti učiteľky E. Balboneovej, ktorá celé roky úspešne motivuje a  vedie svojich žiakov, sa žiačka 8. ročníka M. Heržáková umiestnila so svojou prácou na 1. mieste 19. ročníka tejto súťaže. Toto krásne ocenenie svojej práce

Záchranárske

okienko Krvácanie

liť z rôznych hľadísk, napríklad na vonkajšie a vnútorné, veľké Dnes si v rámci seriálu ob- alebo malé, sečné, rezné, streljasníme, v čom spočíva princíp né a podobne. Nebezpečenstvo vnútorného prvej pomoci pri krvácaní. Zapamätajte si, že veľké vonkajšie krvácanie je život obr. 1 ohrozujúci stav a nesprávne poskytnutá prvá pomoc môže mať vážne následky pre poraneného! Obehová sústava je tvorená srdcom a cievami. Tie zabezpečujú neustále prúdenie krvi celým telom, čím je zabezpečený nielen rozvoz kyslíka a výživných látok, ale aj odvoz oxidu uhličitého a odpadových láobr. 2 tok z buniek. Ak dôjde k narušeniu steny cievy, ktoré sa prejaví vytekaním krvi, či už do vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, hovoríme o krvácaní. Ak je poškodená celistvosť kožného krytu tela, ktoré sa môže a nemusí spájať s krvácaním, hovoríme o rane. Krvácanie môžeme rozde-

Vyberáme z vašich listov

Falcku

krvácania spočíva v tom, že krv nevyteká von, ale dnu do telových dutín (napr. brucho, slezina, hrudník), a tak sa môže ľahko stať, že sa prehliadne. Preto je veľmi dôležité získať čo najviac údajov o mechanizme vzniku ťažkostí či úrazu. Princíp poskytnutia prvej pomoci pri vonkajšom krvácaní je jednoduchý a v zásade rovnaký pre rôzne druhy rán. Podstatné je nestrácať čas tým, či sa jedná o tepnové alebo žilové krvácanie, ale okamžitým vyvinu-

si bola osobne prevziať 5. júna v Bratislave .V priestoroch Národnej rady SR predstavila svoju prácu, ktorá odrážala sprítomnené sny a  túžby mladého človeka poznačené ústrednou témou Drogy nie! Domov si priniesla nielen krásne dojmy, ale aj radosť, že jej práca bola zaradená medzi najlepšie diela a stala sa súčasťou putovnej celoštátnej výstavy mladých slovenských a zahraničných autorov. (M.M.)

Rozhodli sme sa správne? tím tlaku v rane (obr. č. 1.) sa snažíme zastaviť alebo aspoň zmierniť vytekanie krvi a následne vytvoriť tlakový obväz (obr. č. 2.). Samozrejme, že musíme myslieť na vlastnú bezpečnosť a snažíme sa, aby sme neprišli do priameho kontaktu s krvou poraneného (použijeme ochranné pomôcky, napr. gumené rukavice, ruku poraneného ak je pri vedomí, jeho časť odevu a pod.). Anton Hudák, Falck – Záchranná, a.s.

Postup pri vonkajšom krvácaní je nasledovný: 4Zistiť miesto krvácania. 4Okamžite zatlačiť na ranu prstami, alebo dlaňou (dodržanie sterility

je druhoradé).

4Zdvihnúť poranenú časť nad úroveň srdca. 4Uložiť poraneného do ležiacej polohy. 4Vytvoriť tlakový obväz (krytie, celý obväz a druhým obväzom

obviazať ranu aj s celým obväzom a silno stiahnuť – obr. č. 2).

4Ak obväz presakuje, nedávať dole, ale ďalším obväzom ho stiahnuť

ešte silnejšie.

4Poranenú, ošetrenú končatinu znehybniť. 4Urobiť protišokové opatrenia. 4Zabezpečiť transport do zdravotníckeho zariadenia.

Pozor: Ak je v rane veľké cudzie teleso, nevyberať ho, lebo pôsobí ako zátka!!!

Zvonec zvoní, škola končí... a sú tu prázdniny. Po nich nastúpia študenti do nových, či už stredných škôl alebo učilíšť. Niektorí sa pre budúce štúdium a  povolanie rozhodli sami a iným pomáhali (či rozhodovali) rodičia či výchovný poradca ZŠ, ktorí asi najlepšie poznajú nadanie a zručnosti svojich žiakov a detí. Bolo ich rozhodnutie správne? Dnes je trendom získať vysokoškolské štúdium (nie raz aj hociktoré), len nech máme titul! A škôl s vysokoškolským zameraním je ako húb po daždi. Nie raz počúvame - či štúdium na tej-ktorej vysokej škole bude pokračovať. Či sa predčasne neukončí... A čo so študentmi, ktorí sú už v  2. alebo 3. ročníku? Pokračovať v štúdiu na inej? A najmä, čo ďalej po ukončení s diplomom v ruke? Niet sa kde zamestnať. Dôvod? Absolventi nemajú prax, ktorú zamest-

návateľ požaduje. Robia niečo celkom iné, čo s ich štúdiom nesúvisí, ale sú radi, že „niečo“ našli (ak majú to šťastie). A pritom máme stredné odborné učilištia, ktoré sa so svojím vybavením vyrovnajú (ak nie lepšie) nejednej strednej škole. Máme ich aj v  našom meste. Napríklad SOŠ na Jarmočnej ulici, ktorá má 3-, 4- a 5-ročné štúdium, z ktorého môžu pokračovať ďalej (aj na vysokú školu). A najmä majú to najpodstatnejšie – PRAX. Z čašníkov sú vyhľadávaní barmani, zo stolárov šikovní dizajnéri... Preto netlačme deti tam, kde ich to baviť nebude a štúdium (nie raz) podľa vôle rodiča bude pre nich stresom. Preto ak je možná zmena (dodatočné prijímacie pohovory), využime to a robme to, k čomu máme vzťah. Známe príslovie hovorí „Remeslo má zlaté dno.“ Vedia to oceniť najmä v cudzine. My nie! rodič


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Tajný agent

21:40

Akčný / Dráma / Thriller USA, 1997, 101 min

SOBOTA 22.6.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 21.6.

strana

18. jún 2013 ĽN č. 24

5

18.6. - 24.6. 2013 Percy Jackson: Zlodej blesku

20:30

Fantasy / Dobrodružný / Komédia Kanada / USA, 2010, 114 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 18.6.2013

05:05 Správy RTVS „N“ 05:45 Góly - body - sekundy 06:00 Dve tváre Anny 32/60 06:45 Helenine oči 10/18 07:30 Správy RTVS 08:10 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Svet v obrazoch 09:00 Duel 09:30 5 proti 5 10:20 District IV.: Veríme v Boha 9/22 11:05 Sila lásky V. 129 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:40 Dve tváre Anny 32/60 15:35 Sila lásky VI. 141 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Sanitka 1/11 22:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Šťastie je vrtkavé 1/24

22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Zlatíčka 23:40 District IV.: Veríme v Boha 9/22 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:25 O 5 minút 12 02:30 Helenine oči 10/18 03:20 Sila lásky V. 129 04:10 Sila lásky VI. 141

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop! 09:00 Táraninky: Antarktída 09:05 Športové ozveny 09:30 FIFA magazín 10:00 Ventily zeme 10:30 Slováci vo svete 2012: Slovinsko 11:00 Fokus práca 11:35 60 zabijakov divočiny 18/26 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Kukurica strapatá 13:20 Sonatína pre páva 14:50 Úžasné stavby III.: Úžasné stavby - Najväčšie metro na svete 15:40 Orientácie

16:05 Rusínsky magazín 16:35 O čom je život podľa...: Režisér 16:55 Fokus zdravie 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí: Čičava 18:00 Záchranári - pomoc v núdzi 3/12 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Veselé vtáčie rozprávky 18:40 Portréty Rómov :Paulína a Karol 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Veda zločinu: Toxikológia 20:50 Ambulancia: Keď Vás tlačí pruh 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Umenie 2013: Divadlo a tanec 22:30 Kinorama 22:55 Colnica alebo Československo po 20 rokoch: Za svetlú budúcnosť 00:30 Kvarteto 00:55 Veda zločinu: Toxikológia 01:45 Správy RTVS „N“ 02:30 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Extrémne premeny 11:35 Mentalista I. 10-11/23 13:35 Odložený prípad V. 16/18 14:35 Monk VIII. 4/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 2/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 3/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 NCIS 00:30 Monk VIII. 4/16 01:25 Odložený prípad V. 16/18 02:05 Mentalista I. 10-11/23 03:25 Monk VIII. 4/16 04:05 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI

07:40 Súdna sieň: Dcéra sa ho bojí 08:45 Súdna sieň: Porážka 09:50 Panelák: Hor sa na čunder 11:00 Dom snov VI. 10 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Súdna sieň: Potrat za odpustenie 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 9 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Raz ty, raz ja! 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Zombie útočia 21:40 Naša rodinná svadba 00:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 11 01:05 Kosti III. 12 02:05 Na hrane temnoty 04:05 Zločinné úmysly V.

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:25 Policie Hamburk V: Poplach v mateřské škole 16 07:25 Kutil Tim V: Káva na cestu 1 07:55 M*A*S*H 206 08:40 Prostřeno!

09:35 To je vražda, napsala III: Stará historie 21 10:35 Julie Lescautová VI: Julie v Paříži 12 12:40 Policie Hamburk V: Samá lež 17 13:40 Walker, Texas Ranger VIII: Den očisty 17 14:40 Siska I: Svědek 12 15:55 Rosamunde Pilcher: Cesta za štěstím 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Ano, šéfe! 21:30 Polívka na víně 22:30 Sběratelé kostí VI: Znamení v tichu 21 23:30 Myšlenky zločince: Chování podezřelých: Oddanost 6 00:25 Kriminálka Kolín III: Otcovské starosti 1 01:25 Volejte Věštce 03:10 Kriminálka Kolín III: Otcovské starosti 1 04:00 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995! 04:25 Jak se staví sen

STREDA 19.6.2013

05:00 Správy RTVS „N“ 05:45 Góly - body sekundy 05:55 Dve tváre Anny 33/60 06:45 Helenine oči 11/18 07:30 Správy RTVS 08:15 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Autosalón 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Skrytý priestor 10/22 11:05 Sila lásky V. 130 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Taxík 14:45 Dve tváre Anny 33/60 15:35 Sila lásky VI. 142 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Honba za Jantárovou komnatou 22:00 V zajatí Yakuzy

23:50 District IV.: Skrytý priestor 10/22 00:35 Honba za Jantárovou komnatou 02:25 V zajatí Yakuzy 04:15 Sila lásky VI. 142

07:10 Správy Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibum 08:55 Táraninky: Prečo sa ženy líčia 09:05 Osudy slávnych: Doktor Bencúr 09:55 Rusínsky magazín 10:25 Fokus zdravie 10:55 Vyšné Hágy 1941 - 2011 11:15 Záchranári - pomoc v núdzi 3/12 11:35 Živá panoráma 12:10 ArtSpektrum 12:15 Klenotnica\Na Zemplíne 12:45 Cesta 13:10 Chlapec s husľami 14:35 VAT - Veda a technika

15:00 Slováci vo svete 2012: Slovinsko 15:40 Separé 16:05 Maďarský magazín 16:35 Tempo 16:55 Fokus spotrebiteľ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí: Zázrivá 18:00 Fotografia: Nájdené obrázky 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Veselé vtáčie rozprávky 18:45 Test magazín: Kuchynské roboty 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Legionári 20:45 FIFA pohár konfederácií 23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Počasie 23:10 Polícia 23:25 Profesionál 23:40 Autosalón 00:10 Správy RTVS „N“ 00:50 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:25 Búrlivé víno 09:35 HORÚCA KRV II. 10:45 Hrôza na predmestí

12:35 Mentalista I. 12/23 13:35 Odložený prípad V. 1 7/18 14:35 Monk VIII. 5/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 3/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 3/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 4/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Tvoj snúbenec, môj milenec 22:55 Nočné Televízne noviny 23:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 3/19 00:15 Monk VIII. 5/16 01:05 Odložený prípad V. 17/18 01:45 Mentalista I. 12/23 02:45 Hrôza na predmestí 04:10 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

09:50 Panelák: Silnejší prežije 11:00 Dom snov VI. 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Naša rodinná svadba 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 10 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Spopolnená svokra 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kriminálka Vegas 3,4 22:30 Vtierka Castle IV. 14 23:30 Hawaii 5.0 II. 20 00:30 Hawaii 5.0 16 01:30 Vtierka Castle IV. 14 02:30 KRIMI 02:55 NOVINY TV JOJ 03:25 Zločinné úmysly V.

05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 07:40 Súdna sieň: To decko je závislák 08:45 Súdna sieň: Rošády

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:25 Policie Hamburk V: Samá lež 17 07:25 Kutil Tim V: První pokušení Tima 2

07:55 M*A*S*H 207 08:40 Prostřeno! 09:35 To je vražda, napsala III: To je vražda, řekla 22 10:35 Julie Lescautová VI: Do posledního dechu 13 12:40 Policie Hamburk V: Velké blafování 18 13:40 Walker, Texas Ranger VIII: Černí draci 18 14:40 Siska II: Klíč k vraždě 1 15:55 Rosamunde Pilcher: Když srdce pláče 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Tři mušketýři 22:40 TOP STAR magazín 23:45 Hawaii 5-0 II: Smrtící léčba 8 00:45 Právo a pořádek XX: Právo na život 5 01:40 Kriminálka Kolín III: Někdo je vinen 2 02:40 Volejte Věštce 04:25 Kriminálka Kolín III: Někdo je vinen 2

ŠTVRTOK 20.6.2013

05:05 Správy RTVS „N“ 05:45 Počasie 05:50 Dve tváre Anny 34/60 06:35 Helenine oči 12/18 07:25 Správy RTVS 08:10 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Občan za dverami 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 11:05 Sila lásky V. 131 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Hurá do záhrady 14:45 Dve tváre Anny 34/60 15:40 Sila lásky VI. 143 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 10/12 21:45 Reportéri 22:15 Piráti - stratený poklad: List

pre kráľa 5/8 23:25 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 00:10 Inšpektor Rocca IV: Jedy 01:55 Piráti - stratený poklad: List pre kráľa 5/8 03:05 Helenine oči 12/18 03:55 Sila lásky V. 131 04:45 Sila lásky VI. 143

07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 08:55 Táraninky: Vlasy 09:00 Noc v archíve: Prázdniny sa blížia 10:05 Utečenci 10:35 Maďarský magazín 11:00 Fokus spotrebiteľ 11:35 Fotografia: Nájdené obrázky 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Farebné transkripcie 13:20 Polícia 13:35 Profesionál 13:50 Kataklizma nádeje 14:20 Legionári 15:10 Vydedenci 15:45 Senior klub-magazín 16:10 Rómsky magazín

16:40 Miro jilo Moje srdce 16:55 Fokus právo 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí: Liptovský Ján 18:00 Svet zvierat II.: Európske vydry - chytrí plavci 18:30 Večerníček: Veselé vtáčie rozprávky 18:40 Halali 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy Hírek 19:50 Počasie 20:00 Orbita - pozoruhodná cesta Zeme 2/3 20:50 Lovci lesných tíšin 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body sekundy 22:05 Večer pod lampou 00:05 Správy RTVS „N“ 00:50 ArtSpektrum

09:00 Ikona: Brána smrti 12:35 Mentalista I. 13/23 13:35 Odložený prípad V. 18/18 14:35 Monk VIII. 6/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 4/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 5/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 00:30 Monk VIII. 6/16 01:20 Odložený prípad V. 18/18 02:30 Tvoj snúbenec, môj milenec 04:10 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:30 Susedia

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ

07:45 Súdna sieň: Feťáčka 08:50 Súdna sieň: Už je ženatý 09:50 Panelák: Zombie útočia 11:00 Dom snov VI. 12 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Súdna sieň: Kamarát sviniar 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 11 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Nedostaneš ani fuka 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Sex a iné šity 21:40 127 hodín 23:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 12 00:55 Kosti III. 14 02:00 Pápež 04:30 NOVINY TV JOJ

06:15 Policie Hamburk V: Velké blafování 18 07:15 Kutil Tim V: Myšlenky na

nevěru 3 07:45 M*A*S*H 208 08:30 Prostřeno! 09:25 To je vražda, napsala I: Vražda Sherlocka Holmese 1/2 10:35 Julie Lescautová VII: Predátoři 1 12:40 Policie Hamburk V: Poslední cesta 19 13:40 Walker, Texas Ranger VIII: Vojáci nenávisti 19 14:40 Siska II: Konec profesora Hauga 2 15:55 Rosamunde Pilcher: Ať půjdeš kamkoli 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Což takhle dát si JANŽURKU! 21:40 Vařte jako šéf! 22:20 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III: Životní dramata 15 23:15 Zákon a pořádek: Los Angeles: Hondo Field 6 00:15 Myšlenky zločince I 9 01:05 Reportéři na vaší straně 01:45 Volejte Věštce 03:30 Receptář prima nápadů 04:30 Nikdo není dokonalý


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

18. jún 2013 ĽN č. 24 PIATOK 21.6.2013

05:35 Správy RTVS „N“ 06:15 Dve tváre Anny 35/60 07:00 Helenine oči 13/18 07:45 Správy RTVS 08:30 Reportéri 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Dych života 12/22 11:05 Sila lásky V. 132 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: Med 14:45 Dve tváre Anny 35/60 15:40 Sila lásky VI. 144 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS

19:45 Počasie 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Milujem Slovensko 21:30 Policajti z centra: Trofej 12/14 22:30 Kráľ komédie 00:15 District IV.: Dych života 12/22 01:00 Helenine oči 13/18 01:45 Kráľ komédie 03:30 Sila lásky V. 132 04:20 Sila lásky VI. 144

06:55 Polícia 07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Banícke rozprávky: Tanec v zlatej bani 08:55 Táraninky: Umenie, hudba 09:05 Orbita - pozoruhodná cesta Zeme 2/3 09:55 Lovci lesných tíšin 10:20 Rómsky magazín 10:50 Fokus právo

11:25 Svet zvierat II.: Európske vydry - chytrí plavci 11:55 Živá panoráma 12:30 V čase slnovratu 13:00 Budem ešte vidieť? 13:30 Večer pod lampou 16:05 Tvárou v tvár 16:30 Eurovirtuál - Ľubica Galisová, Ladislav Hegyi 16:55 Fokus rodina 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí: Smrečany 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 Večerníček: Smieško 18:35 Ovce.sk 18:40 Profesionál 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Art Film Fest 20:00 Zem - planéta ľudí: Veľkomestá - prežitie v mestskej džungli 20:55 Família: Família - Tam hore nás voľakto ľúbi ... 21:25 Jeden deň: Železní muži 21:50 Góly - body - sekundy 21:55 Počasie 22:00 Kino na Dvojke: Gauneri 23:40 Bratislavské jazzové dni 2012: Mario Biondi & The

Italian Jazz Players(Taliansko) 00:35 Správy RTVS „N“ 01:20 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:20 Búrlivé víno 09:30 HORÚCA KRV II. 10:40 Nezvestná 12:35 Mentalista I. 14/23 13:35 Odložený prípad VI. 1/23 14:35 Monk VIII. 7/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 5/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 5/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 6/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: Tajný agent 00:00 Myšlienky vraha V. 17-18/23 01:40 Odsúdení

03:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 5/19 04:10 Susedia

05:00 Kosti III. 13 05:50 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:35 Súdna sieň: Vypadni už konečne! 08:45 Súdna sieň: Postaraj sa! 09:50 Panelák: Sex a iné šity 11:00 Dom snov VI. 13 12:00 NOVINY O 12:00 13:05 127 hodín 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 12 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Odíď, lebo ťa zabijem! 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Pasca sklapla 21:40 VIP Nákupné maniačky 23:10 K-9: Súkromný detektív 01:15 Sladký život na Ibize 03:10 NOVINY TV JOJ 03:40 Tajomstvo tunela

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:25 Policie Hamburk V: Poslední cesta 19 07:25 Kutil Tim V: Jill slaví narozeniny 4 07:55 M*A*S*H 209 08:45 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala I: Vražda Sherlocka Holmese 2/2 10:35 Julie Lescautová VII: Únos 2 12:40 Policie Hamburk V: Okouzlení 20 13:40 Walker, Texas Ranger VIII: Generálův návrat 20 14:40 Siska II: Vražedná hokejka 3 15:55 Rosamunde Pilcher: Pírka ve větru 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Místo činu: Smrt mezi zahrádkáři 22:20 Show Jana Krause 23:20 Stalo se 01:15 Městečko Black River 03:10 Volejte Věštce

SOBOTA 22.6.2013

05:10 Slovensko v obrazoch 05:30 Svet v obrazoch 05:55 Správy RTVS „N“ 06:35 Góly - body sekundy 06:45 Počasie 06:50 Pinocchio: V sieti 07:15 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Torta pre kráľovnú 07:30 Alica v krajine zázrakov 23/26 07:55 Fidlibumove rozprávky 08:20 Ujo maliar pozýva: Kútik a Striháčik 08:50 Tanečná akadémia II.: Záchranná misia 14/26 09:15 Tanečná akadémia II.: Pokrok 15/26 09:45 Milujem Slovensko 11:10 Autosalón 11:40 On air 12:00 Krištof Kolumbus 1/4 13:40 Toskánska vášeň 10/12 15:20 Muž bez tváre

17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Patince 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Kadiaľ tečie rieka 23:15 Góly - body - sekundy 23:25 Ukradni, čo môžeš! 01:00 Muž bez tváre 02:55 Kadiaľ tečie rieka 04:55 Nízke Tatry srdce Slovenska

07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:55 Zem - planéta ľudí: Veľkomestá - prežitie v mestskej džungli 09:45 Ambulancia: Keď Vás tlačí pruh

10:15 Televízny klub nepočujúcich 10:40 Keď dochádza dych 11:15 Môj otec 12:05 5 minút po dvanástej: RIEŠME SI TO SAMI 13:05 Slováci vo svete: Bulharsko I 13:30 Život v pohybe: Turistika 14:00 Ktosi je za dverami 15:00 Kapura 15:40 Farmárska revue 16:05 Test magazín 16:20 Senior klub 16:50 Predohra v mol 18:00 Na ceste II.: Na ceste po Novom Škótsku 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Smieško 18:40 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:45 Kultúrna pasovačka 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie

19:55 Art Film Fest 20:00 60 rokov SAV 20:30 GEN.sk: Jozef Masarik 20:45 FIFA pohár konfederácií 23:00 Kinorama 23:25 Československý filmový týždenník 23:35 Správy RTVS „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Mentalista I. 14/23 06:40 Tom a Jerry 06:50 Tučniaky z Madagaskaru II. 30-31/39 07:40 Alf III. 19/25 08:10 Tajomstvo bratov MacCannovcov 10:10 Tú starú treba zabiť! 11:45 Zákon príťažlivosti 13:35 Tvoj snúbenec, môj milenec 15:45 Pravá blondínka 3 17:30 Zita na krku 18:15 Partička

19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Prvý alebo druhý (HD) 23:00 Obchod s bielym mäsom 02:25 Tajný agent 04:15 Odložený prípad VI. 1/23

05:10 NOVINY TV JOJ 05:40 Mulan 2 07:10 My Little Pony 07:35 Monsuno 08:00 Utrhnutý z reťaze 10:15 Mulan 2 11:55 Detektívka Victoria I. Warshawská 13:55 K-9: Súkromný detektív 16:00 Krásky od kráv 18:00 Vylomeniny 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Percy Jackson: Zlodej blesku

23:15 Hulk 02:15 Úloha zabiť 03:45 Strážca zákona

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago: V nesprávný čas na nesprávném místě 07:40 Mickeyho klubík II: Mickeyho velké překvapení 39 08:10 M*A*S*H 209 08:45 Autosalon 10:05 Columbo: Vražda podle knihy 11:40 Robinsonovi 13:45 Zamilovaný profesor 15:45 Vraždy v Midsomeru VI: Příběh dvou vesnic 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Mumie: Hrob Dračího císaře 22:35 Král Škorpion 00:35 Poslední přání

NEDEĽA 23.6.2013

05:20 On air 05:45 Autosalón 06:10 Správy RTVS „N“ 06:50 Góly - body sekundy 07:05 Počasie 07:10 Pinocchio: V dedine usilovných včielok 07:30 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Húsenice v kruhu 07:45 Alica v krajine zázrakov 24/26 08:10 Maškrtníček 08:40 Čarovala ryba, aby bola chyba...: Veronika 2/3 09:00 Rozprávky bratov Grimmovcov: Perinbaba 10:05 Geo report: Uspávanky pre šimpanzy 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Agatha Christie: Slečna

Marpleová II.: Sittafordská záhada 15:10 Zlatá klasika - Oldřich Lipský: „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“ 17:00 Uragán 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Zamrznuté nebo 1/2 21:40 Zamrznuté nebo 2/2 23:10 Góly - body - sekundy 23:25 Agatha Christie: Slečna Marpleová II.: Sittafordská záhada 01:00 Zamrznuté nebo 1/2 02:30 Zamrznuté nebo 2/2

07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:35 Kapura 09:20 Farmárska revue 09:40 Test magazín

09:50 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 10:00 900.výročie prvej písomnej zmienky o obci Horné Lefantovce 12:10 Zadná Poľana 12:25 Vymenená princezná 13:40 On air 14:00 Orientácie 14:25 Slovo 14:40 Folklórny festival Detva: Moje najmilšie 15:45 Família: Família - Tam hore nás voľakto ľúbi ... 16:15 Dávajte si pozor! 17:55 Pred rokmi... 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Smieško 18:40 Huby: Kozáky 18:50 (Ne)celebrity: Daniel Haas Kianička 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 19:55 Art Film Fest 20:00 Colnica alebo Československo po 20 rokoch: Ruky v hlave 21:30 Fotografi: TIBOR HUSZÁR_ Návrat späť

22:00 Pozvánka do divadla: Sluha dvoch pánov 23:45 Umenie 2013: Divadlo a tanec 00:15 Správy RTVS „N“ 00:55 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Monk VIII. 7/16 06:40 Tom a Jerry 06:50 Tučniaky z Madagaskaru II. 32-33/39 07:40 Alf III. 20/25 08:10 Jezerní královna 10:00 Zita na krku 10:40 Pravá blondínka 3 12:25 Návrat do Modrej lagúny 14:30 Láska v utajení 16:45 Miesto dopadu: Berlín 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Spider-Man 3 (HD) 23:35 Odsúdení 01:45 Obchod s bielym mäsom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 NOVINY TV JOJ 06:15 Timon a Pumbaa II. 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 08:30 Vylomeniny 09:20 Mickey, Donald, Goofy: Traja mušketieri 10:45 Hulk 13:50 Percy Jackson: Zlodej blesku 16:35 Mama, ožeň ma! 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Blesk 22:40 Bankový kuriér 01:15 Reťazová reakcia 03:30 Bankový kuriér

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago: Kamenná armáda

07:40 Mistr Manny II 1 08:10 Tajemství 2. světové války: Zvláštní úkol: Chaos a zkáza 21 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vraždy mezi muškáty II: Divoká jízda 4 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 13:10 Věčný příběh 15:45 Vraždy v Midsomeru VI: Draví ptáci 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Země ztracených 22:25 Rozsudek smrti 00:40 Anatomie lži III: Věřte, nevěřte 6 01:35 Volejte Věštce 03:20 Vraždy mezi muškáty II: Divoká jízda 4 04:10 Tajemství 2. světové války: Zvláštní úkol: Chaos a zkáza 21

PONDELOK 24.6.2013

05:55 Dve tváre Anny 36/60 06:40 Helenine oči 14/18 07:35 Správy RTVS „N“ 08:15 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Slovensko v obrazoch 09:00 Duel 09:30 5 proti 5 10:20 District IV. 11:05 Sila lásky V. 133 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Dve tváre Anny 36/60 15:35 Sila lásky VI. 145 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Miesto činu 21:40 Vyvolení: Luciferova škvrna

22:30 Policajti z centra: Trofej 23:30 District IV.: Malá pozornosť 00:10 Miesto činu 01:40 Vyvolení 02:30 Helenine oči 14/18 03:20 Sila lásky V. 133 04:10 Sila lásky VI. 145

07:45 Národnostné správy 07:50 Art Film Fest 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Táraninky: Cestovanie 08:55 Zlatá brána 09:45 Miestopis cechov a manufaktúr: Košickí puškári 10:15 Metodova misia 10:45 Tvárou v tvár 11:15 Fokus rodina 11:50 Putovanie za tvorbou maliara Petra Matejku 12:15 Živá panoráma 12:50 ArtSpektrum 13:00 Piesne domova 13:25 Família 13:55 Keď dochádza dych

14:30 Chemox Večer bojových umení 15:20 Športové ozveny 15:55 Autosalón 16:20 Národnostný magazín mix: Nemecký 16:55 Fokus práca 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí 18:00 60 zabijakov divočiny 19/26 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Smieško 18:40 Gen.sk: Dalibor Jenis 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Art Film Fest 20:00 Úžasné stavby III.: Úžasné stavby 20:50 VAT - Veda a technika 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Koža, v ktorej žijem 00:00 On air 00:20 Správy RTVS „N“ 01:00 ArtSpektrum

08:25 Búrlivé víno 09:35 Spider-Man 3 (HD) 12:35 Mentalista I. 15/23 13:35 Odložený prípad VI. 2/23 14:30 Monk VIII. 8/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 6/24 15:55 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 7/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 Extrémne premeny 23:55 Nočné Televízne noviny 00:15 NCIS 01:10 Monk VIII. 8/16 01:55 Odložený prípad VI. 2/23 02:35 Mentalista I. 15/23 03:30 Monk VIII. 8/16 04:10 Susedia 04:40 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

07:40 Súdna sieň: Smetiarka 08:50 Súdna sieň: Mladá milenka 10:00 Dom snov V. 21,22 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Reťazová reakcia 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 VÝMENA 18:00 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SLNKO, SENO, SLANINA 22:00 Mama, ožeň ma! 23:40 Haló 3 00:30 Noc živých lúzrov 02:30 Zločinné úmysly V.

05:05 Trní 06:15 Policie Hamburk V: Okouzlení 20 07:15 Kutil Tim V: Když kocour

není doma 5 07:50 M*A*S*H 210 08:35 Prostřeno! 09:30 To je vražda, napsala I: Smrtící hurikán 3 10:30 Julie Lescautová VII: Křehké duše 3 12:40 Policie Hamburk V: Muži jsou prasata 21 13:40 Walker, Texas Ranger VIII: Zúčtování v Casa Diablo 1/2 14:40 Siska II: Leonardovo tajemství 4 15:55 Rosamunde Pilcher: Láska ve hře 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Robin Pilcher: Druhá šance 22:20 TOP STAR magazín 23:25 Právo silnějšího 01:30 Kriminálka Kolín III: Panna v říši divů 3 02:30 Volejte Věštce 04:15 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n Nemecký profil GEALAN 6-k. za cenu 5-k., záruka najlepšej ceny. Montáž a  dodávka strešných okien, vchodových dverí a  plastových okien. Zemné práce pásovým bagrom KOMATSU a  vyklápacím vozidlom RENAULT hodina / 20 €. SLORA NL tel. 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 12/2013 n Malé zemné a  búracie práce. Kontajnerová doprava. ) 0908 644 033. ĽN 230/2013 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 235/2013 n VYPRATÁVANIE POVÁL, PIVNÍC, GARÁŽÍ, STARÝCH DOMOV. ODVOZ ODPADU A STARÉHO NÁBYTKU. BÚRACIE PRÁCE. ) 0902 350 305. ĽN 241/2013 n AUTODOPRAVA: OSOBNÁ klimatizovaný mikrobus 8+1. SR aj zahraničie. NÁKLADNÁ - odvoz materiálu, tovaru, sťahovanievalník s plachtou, 15 m3. ) 0902 350 305. ĽN 242/2013 n Pozývame vás do kaderníctva DENISA v  Hniezdnom (budova Jednoty). Prijímame aj objednávky na tel. č. 0949 319 410. ĽN 244/2013

byty n Dám do prenájmu garsónku na Okružnej ul. 18 v SĽ. Voľná ih-

neď. ) 0948 007 152. ĽN 215/2013 n Dám do prenájmu 2 a pol izbový byt. Cena dohodou. ) 0910 952 852 volať po 16.00 h. ĽN 229/2013 n Predám 2-izbový byt na Tatranskej ul. 19, byt je v pôvodnom stave. Nachádza sa na 3. posch. zo štyroch. Cena 35  990 €. ) 0907 402 471. ĽN 232/2013 n Predám 3-izbový byt na prízemí, na Mierovej ul. 25. Cena 42 000 € možná dohoda. ) 0908 985 070. ĽN 246/2013

nehnuteľnosti n Predám chatu v Ľubovnianskych Kúpeľoch. ) 0910 980 874. ĽN 185/2013 n Predám drevenicu v Starine (vodovod, kúpeľňa). Cena dohodou. 0915 173 725. ĽN 217/2013 n Predám rodinný dom na Zimnej ulici v Starej Ľubovni. ) 0908 984 067. ĽN 240/2013 n Predáme rod. dom v Starej Ľubovni na Jarmočnej ul. 9. ) 0918 908 689. ĽN 243/2013

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 203/2013 n Tatranský profil – brúsený hr. 11 mm - 1. tr. 3,7 €, 2. tr. 2,8 €/m2, hr. 15 mm – 1. tr. 5,2 €, 2. tr. 4,5 €/ m2, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, hranoly. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 138/2013 n TATRANSKÝ PROFIL – PERODRÁŽKA, brúsený, 1. tr. 3,8 €, 2. tr. 3 €, zrubový obklad. Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 172/2013

n Unimobunku 6 x 3 m, voľne stojacu. Cena 300 €. ) 0905 502 421. ĽN 189/2013 n Mrazničku 230 l – 70 €, chladničku – 30 € a stavebný výťah alebo motor z výťahu. ) 0905 746 743. ĽN 218/2013 n Plastové nádrže 1000 l, SĽ. ) 0905 364 246. ĽN 223/2013 n Za dobrú cenu nové nepoužité PVC rúry 6 ks (dĺžka 4 m, priemer 40 mm). Cena 16 € (pôvodná cena 21,60 €). ) 0905 104 434. ĽN 220/2013 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový a  agátový 6 €/ kg, medovicový 7 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 236/2013

auto-moto n Predám Š-Fabiu 1,4, bielej farby, r.v. 2000, ťažné, klimatizácia. Cena dohodou. ) 0907 548 457, 432 2200. ĽN 226/2013 n Predám traktor domácej výroby, motor Lada, zadná náprava PV3S (dám k  nemu nejaké náradie). Cena 700 €. ) 0903 992 969. ĽN 228/2013 n Predám Renault Thalia 1.2, 16 V, r.v. 2007, ťažné zariadenie. Cena 3700 € + dohoda. ) 434 4167. ĽN 239/2013

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - Juraj HUDÁK, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou ponúka: 1-ročné nosnice, mladé nosničky, brojlerové kurčatá, morky na chov. Mimoriadne zníženie cien mladých nosníc zo 6,50 € na 4,90 €/ks, 1-ročné nosnice zníženie ceny z 2,70 € na 1,90 €. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 89/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhod-

Úspešne zrealizovaný projekt

Na obecnom úrade v Jarabine v stredu 12. júna slávnostne ukončili realizáciu projektu Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jej prítokov výstavbou sanitárnej kanalizácie v dedinách Kamianna a Jarabina. Vedúceho partnera projektu gminu Labowa zastupoval jej wojt Marek Janczak a manažér projektu Krzysztof Setlak. Obec Jarabinu, ktorá bola partnerom projektu zo sloven-

strana

18. jún 2013 ĽN č. 24

skej strany, zastupoval starosta obce Mikuláš Kaňa a manažér projektu Pavol Mišenko. Finančné prostriedky získané z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 boli využité na vybudovanie kanalizačných sietí v obci Jarabina na slovenskej strane a v obci Kamianna v Poľsku. Celkové náklady projektu boli 1 631 508,93 €, z čoho v Jarabine bolo

preinvestovaných 819 642 €. Partneri sa zhodli, že v projekte boli dosiahnuté naplánované ukazovatele. V obci Jarabina bolo vybudovaných 2 588,74 metrov kanalizačných sietí, ktoré pomohli zlikvidovať vyše sedemdesiat starých žúmp, čo prospeje k zníženiu znečistenia Jarabinského potoka vlievajúceho sa v Starej Ľubovni do Popradu. V obci Kamianna bola okrem kanalizačnej siete vybudovaná aj Čistiareň odpadových vôd, čo Jarabina nepotrebuje, pretože je kanalizačným privádzačom napojená na Čistiareň odpadových vôd v Starej Ľubovni. Záver stretnutia patril ďalším plánom, a to pravdepodobnej realizácii nového spoločného projektu, vďaka ktorému bude v Jarabine kompletne dobudovaná kanalizačná sieť. Tento projekt by mal realizovaný z toho istého programu. (P.M.)

Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 stará Ľubovňa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. júna 2013 o 10.00 h na adrese: MsÚ – odd. sociálnych vecí a bytovej politiky, Nám. sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 232 (I. poschodie) Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. júna 2013. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, • životopis uchádzača, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu, • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval, • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, • súhlas so spracovaním osobných údajov. Kvalifikačné predpoklady, výberové kritériá, popis práce a bližšie informácie získate na webových stránkach www. staralubovna.sk, www.fsr.gov.sk alebo na tel. č. 052/4315253.

nú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 14/2013 n PONUKA PRÁCE V RAKÚSKU. Hľadáme tesárov (strechy), kúrenárov, murárov, elektrikárov, obkladačov, maliarov. Podmienkou: živnost. list aspoň na jednu z  uvedených profesií. ) 0948 014 544. ĽN 206/2013 n Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŠIAS spol. s.r.o. ponúka prácu na pozíciu sestra. ) 0915 937 631. ĽN 211/2013 n Prijmem elektromechanika. Podmienky: vyhláška 508/2009, § 21. ) 0918 421 001. ĽN 231/2013 n BONUL, s.r.o. prijme do zamestnania na zastupovanie SBS pre objekt v Starej Ľubovni. Podmienky: preukaz odbornej spôsobilosti. Kontakt: 0911 740 109 p. Bodnár. ĽN 233/2013 n Firma SOFER, Stará Ľubovňa, Továrenská 7 (areál Skrutkárne) prijme zváračov STN EN 287141/111, -135/136, zámočníkov, sústružníkov, frézarov a horizontkárov na CNC stroje s nástupom ihneď. Výhodné platové podmienky. Kontakt: sofer@sofersk.sk, 0911 100 338, 0903 208 359. ĽN 245/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 135 €. Úradné preklady - všetky jazyky. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

7

Spoločenská rubrika spomíname Už len kyticu na hrob môžeme dať, zažnúc sviecu a modlitbu tíško odriekať, tichý sen priať a  spomienku si v  srdci uchovať. 17. júna sme si pripomenuli 4. výročie od tragickej smrti nášho drahého syna, brata a vnuka Slavomíra Leška z Údola. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku a modlitbu. S veľkou láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina.

Infoservis

pozvánka Marmon pozýva 22. júna o 20.00 h na Svätojánsku hviezdnu noc, ktorá bude v Stredovekom vojenskom tábore. Viac info na www.marmon.sk

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 18. júna – lekáreň VIVA, Mierová 94, 19. júna – LAUDANUM, Levočská 4, 20. júna – Dr. MAX, OD Kaufland, 21. júna – SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 22. júna - Dr. MAX, OD Kaufland, 23. júna – ADRIA, v poliklinike nemocnice, 24. júna - ANETT, Levoč-

ská 59 (za Tatra bankou), 25. júna – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h. m m m

ÚŽS v spolupráci s  Mestom Stará Ľubovňa a  ĽOS vyhlasujú súťaž NAJKRAJŠÍ BALKÓN – PREDZÁHRADKA 2013. Do súťaže sa môžete prihlásiť osobne v  ĽOS, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (Dom kultúry), tel.: 43  239 83, mob.: 0908 998  795 alebo e-mailom: osvetasl@nextra.sk do 30. júna 2013. Fotografie svojich balkónov a predzáhradiek môžete do súťaže aj zasielať na vyššie uvedený kontakt do 31. augusta 2013.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Maratón s novinkou Rozhovor s M. Marhefkom Už túto nedeľu odštartuje jeden z najťažších, ale zároveň i najkrajších vytrvalostných behov na Slovensku. Čo si pre bežcov, ale aj nebežecov pripravil jeho VIII. ročník, už v rozhovore so šéfom organizačného výboru na slovenskej strane Michalom Marhefkom. n Visegrad maratón nesie tento rok podnázov „ako žiaden iný.“ Chcete tým dať najavo, že tento beh je odlišný od všetkých ostatných? - Áno, a to nielen tým, že sa radí medzi terénne najťažšie, ale aj samotným štartom na Slovensku a cieľom v Poľsku. A tiež je to pravdepodobne jediný maratón, kde organizátor poskytuje účastníkom noc pred štartom ubytovanie v *** hoteli (úsmev). Samozrejme, jedinečná je najmä čarokrásna príroda, ktorú si bežci nevedia vynachváliť. n Náhľad do štartovej listiny prezrádza, že účasť už potvrdili aj viacerí bežci z okresu – Alžbeta Knapíková, Michal Pješčák, Marcel Hanečák či Jaroslav a Ľubomír Šidlovskí. - A ďalší sa predstavia v štafetách. Na štart sa ich postaví presne 15, z toho dve budú mať čisto

slovenské zastúpenie. Prvú zostavilo Mesto Podolínec, ktorého farby budú hájiť Martin Vychovalý, Pavol Vychovalý, Lukáš Antoni a Peter Seman. Tá ďalšia, v zložení Ladislav Fiamčík, Maroš Hajdu, Jarmila Leščinská a Mária Pivovarníková pobeží pod hlavičkou BK St. Ľubovňa. Tento ročník však je špecifický i tým, že sme v ňom po prvý raz mysleli aj na „nebežcov“ – vyznávačov Nordic walkingu. n To je rýchla chôdza s opornými palicami... - Presne tak. V mestečku Rytro bude pripravená 10 km trasa pre všetkých milovníkov tohto športu, najmä seniorov. Doprava a občerstvenie sú zabezpečené, takže ak by mal niekto z nášho okresu záujem zúčastniť sa, môže sa prihlásiť na telefónnom

Visegrad Maratón 2013 Slávnostný štart: 8.30 h na Mariánskom námestí v Podolínci Štart: 9.00 h medzi Podolíncom a Nižnými Ružbachmi. Odhadovaný prebeh bežcov: Hniezdne - 9.30 h až 10.00 h, Stará Ľubovňa - 9.45 h až 11.15 h, Kremná - 10.05 h až 11.40 h, Hraničné 10.30 h až 12.00 h, Mníšek n/Popradom 10.55 až 13.00 h.

čísle 0914 333 385. Autobus odchádza z Podolínca o 9.00 h. Mimochodom, v tamojšom hotelovom komplexe budú počas celej akcie súťaže pre rodiny s deťmi. n Visegrad maratón patrí na Slovensku medzi trojicu najťažších. V čom potom, podľa vás, spočíva ten magnet, ktorý každý rok pritiahne na pohraničie viac než tri stovky bežcov? - Na túto otázku by som odpovedal slovami Pavla Mačičáka, ktorý ho zdolal vlani: „Niet pochýb, že ide o jeden z najkrajších maratónov v stredoeurópskom priestore. Je jedinečný a treba ho jednoducho zažiť.“ Ja z pozície organizátora cítim, že to už nie je len obyčajná, ale rodinná akcia. Všetky sídla na trase totiž tvoria jednu veľkú maratónsku rodinu. Text a foto (mv)

Dva bronzy pre karatistov

Prvý júnovú sobotu sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov. Na tomto najvýznamnejšom celonárodnom podujatí v súťaži družstiev štartovalo 6 tímov ŠKM-KK Stará Ľubovňa. Najlepšie výkony podali chlapci vo veku 5 až 8 rokov Bruno Kollár, Adam Krafčík a Filip Šenšel (na fotografii dole), ktorí vybojovali 3. miesto. Rovnako úspešní boli aj juniori (15 - 17 rokov), ktorí si v zložení Dávid Derevjaník, Peter Foľvarský a Daniel Majirský vybojovali taktiež bronzové medaily. Blízko k pódiovému umiest-

neniu mali aj žiaci (Adam Jurák, Filip Škvara, Tomáš Podhorský) a dorastenky (Diana Juráková, Viera a Zuzana Ka-

ŠPORT

18. jún 2013 ĽN č. 24

V ligovej derniére padla Snina

V poslednom 30. kole IV. futbalovej ligy privítali domáci futbalisti na svojom ihrisku druhý tím súťaže - MFK Snina. Osud Ľubovnianskeho mužstva už bol spečatený pred týmto stretnutím, keď už bolo rozhodnuté, že opúšťajú IV. ligu. Domáci sa však chceli so svojimi vernými fanúšikmi rozlúčiť peknou hrou a víťazstvom. Obidve mužstvá vstúpili do zápasu aktívne. Súper vychádzal zo zabezpečenej obrany a z rýchlych protiútokov sa dostával do nebezpečných situácií. Všetko však s  prehľadom riešil spoľahlivý brankár Bičuš. Útočná snaha domácich vyústila do dvoch gólových príležitostí, ktoré však Ľubovňania nevyužili. Od začiatku zápasu nebolo na hre vidieť, že hrá posledný s druhým mužstvom v tabuľke. Domáci hrali so súperom rovnocennú partiu a  polčas skončil bez gólov. V  druhom polčase sa favorizovaní hostia snažili prevziať iniciatívu do vlastných rúk a počas prvých minút sa im podarilo dostať domácich pod tlak. Hráči MFK sa však dokázali skoncentrovať, vyrovnali hru a postupne preberali iniciatívu na svoje kopačky. Celý druhý polčas sa odohrával v ich réžii, mali viac loptu

na svojich kopačkách. Súper prehusťoval obranu a hrozil brejkami. Útočná snaha domácich vyústila do vedúceho gólu v  58. min., keď sa po peknej kombinačnej akcii dostal k lopte Drobňák a  z  ľavej strany z  ostrého uhla dokázal prekonať brankára hostí. Domáci pokračovali v tlaku, no opäť sa nevyhli zaváhaniu v obrane. Na vysokú centrovanú loptu nabehol Lukáč a hlavičkou vyrovnal na 1:1. Vyrovnávajúci gól, ale nedeprimoval Ľubovňanov, ktorí opäť pritlačili a v 89. min. po štandardnej akcii Selep zabezpečil Starej Ľubovni víťazstvo. Domáci hrali v tomto zápase uvoľnene bez psychického tlaku a na ich hre to bolo vi-

dieť. Približne 250-tim divákom predviedli pekný futbal a zaslúžene zvíťazili. „Išli sme do zápasu s cieľom rozlúčiť sa s domácim publikom víťazstvom. Nakoniec sa nám to podarilo. Myslím si, že za prejavenú snahu a bojovnosť si chlapci víťazstvo zaslúžili,“ skonštatoval po zápase domáci tréner Peter Drobňák. Góly: 58. Drobňák, 89. Selep – 81. Lukáč MFK Stará Ľubovňa – MFK Snina 2:1 (0:0) Zostava: Bičuš – Štefaňák, Turlik, Drobňák, Jozef Kosturko, Krajňák, Štefánik (90. Demčák), Nemergut (70. Mušinský), Mariančík, Juraj Kosturko, Selep. Text a foto (J.P.)

Majstrovské striebro T. Alexika

So striebrom vo vrecku dôležitejší zápas bol hneď ten sa z majstrovstiev Slovenska prvý,“ uviedol momentálne v squashi veteránov vrátil Tibor Alexik. V  kategórii M50+ síce prehral úvodný duel (s neskorším víťazom), v  ďalších troch si však už so súpermi hladko poradil. Po bronze z Hlohovca (2010) si tak na svoje konto pripísal ďalší individuálny úspech. „Do Košíc som cestoval s odhodlaním podať čo najlepší výsledok aj z toho dôvodu, že som absolvoval veľmi dobrú prípravu už pred samostatletové), ktorí obsadili 4. mies- nými majstrovstvami. Klamal ta. Ostatné družstvá vypadli v by som, keby moje myšlieneliminačných bojoch. ky neboli na úrovni medaily, Text a foto (F.V.) a to tiež zlatej. Škoda, že naj-

81. hráč slovenského rebríčka, ktorý toto striebro radí vo svojom osobnom rebríčku na najvyššie miesto. „Škoda ešte raz tohto jedného stretnutia, ale verím, že nabudúce skompletizujem zbierku,“ dodal k plánom T. Alexik. Na domácom šampionáte, ktorý sa uskutočnil 7. - 9. júna, sa však, okrem neho, predstavili aj ďalší Staroľubovňania. Hoci Kamil Hirka ani Rastislav Repka do medailových bojov nezasiahli, vo svojej premiére nesklamali - v  najpočetnejšie obsadenej kategórii (M35+) obsadili piate, resp. deviate miesto. Text (mv), foto (archív T. A.)

Staroľubovňania bežali v mestách, do vrchov i v noci

Piaty a šiesty mesiac v roku patria už k tradične k tým, kedy sa s mestskými, horskými či cross country behmi doslova roztrhne vrece. A niektoré z nich si nenechali ujsť ani Staroľubovňania.

Vždy na Deň víťazstva má v kalendári „reservé“ Lomnická 12tka. V drese Falcku sa na štart X. ročníka postavil aj Anton Hudák, ktorý vo svojej kategórii dobehol tretí (47,15 min.). Navlas zhodným časom pritom cieľovú pásku preťal i jeho syn Ľuboš. Tomuto juniorovi, ktorý vo Veľkej Lomnici pretekal medzi mužmi, však medaila ušla doslova o vlások. Z členov Bežeckého klubu Stará Ľubovňa (BK SL) tak na bedňu vystúpil len Tomáš Gemza (45:33 min.), ktorého po vlaňajšom bronze dekorovali o odtieň cennejším kovom. Tento pôvodom Štrbčan hájil staroľubovnianske farby aj v met-

ropole Spiša. Na Májovej hodinovke Jozefa Česlu totiž za 60 minút prebehol 15 725 m, čo mu v kat. M30 vynieslo druhé miesto. Celkovo skončil štvrtý. Dvanásteho mája sa v hlavnom meste Čiech konal Volkswagen Maraton Praha. A ani ten si bežci BK SL nenechali ujsť. Konkrétne Rastislav Udžan, ktorý si po tom, čo  v apríli v „stovežatej“ odbehol polmaratón, vyskúšal aj „plnú“ 42 195 metrovú trať. Časom 4.00:08 h ho organizátori klasifikovali na 2619 mieste, medzi mužmi do 40 rokov obsadil 1174. priečku. n L. Šimko na Európe Posledný víkend v  mesiaci patril, okrem iných, dvom významným pretekom. Prvým z nich bol Žiarsky mestský polmaratón, ktorý mal tohto roku štatút majstrovstiev Slovenska v polmaratóne. Na štart sa spolu s ďalší-

mi 300 bežcami postavil aj Tomáš Gemza, ktorý 21,1 km zabehol za 1:24,22 h. Cieľovú pásku tak preťal na 29. mieste, v kategórii, ako i  medzi Slovákmi  skončil ešte

„Išiel úplne suverénne,“ povedal na margo výkonu Ľ. Hudáka jeho otec. Ešte len 18-ročný Staroľubovňan zdolal Minčol za 27:56 min. a v kat. juniorov vystúpil na najvyšší stupeň.

o desať priečok vyššie. O deň neskôr sa zase v českých Úpiciach konal európsky šampionát atlétov veteránov v polmaratóne. A to aj so staroľubovnianskou účasťou. „Bol som rád, že som tam mohol byť. Predsa len, na takéto preteky sa nechodí každý rok,“ povedal po návrate späť Ladislav Šimko. Ako zároveň dodal, v mestečku podobnom Podolíncu sa zišla početná, no najmä kvalitná bežecká spoločnosť. „Majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 336 bežcov z 28 krajín. Vo väčšine prípadov šlo o bývalých atlétov, takže aj časy tomu zodpovedali,“ spresnil predseda bežeckého klubu v Starej Ľubovni. Ten bol, mimochodom, so svojou „Euro“ premiérou spokojný. Ako rekreačný bežec totiž vo svojej kategórii skončil spomedzi 40-tich štartujúcich šestnásty. „Navyše, čas 1:24,18 h je mojím

druhým najlepším v histórii,“ podotkol ešte L. Šimko, ktorému k nemu podľa jeho slov pomohla symbióza viacerých faktorov – zodpovedná príprava, skvelé počasie, dobrá trať a, samozrejme, kvalitná konkurencia. Mimo súťaž si polmaratón vyskúšal aj Marcel Hanečák, ktorý dosiahol čas 1:23,58 h.

n VÍŤAZSTVO Ľ. HUDÁKA Svoje bežecké topánky prevetrali Staroľubovňania aj v júni. Nočný beh tatranskou prírodou - Rajec High Tatras Night Run, si nenechal ujsť Tomáš Gemza, ktorý 8-kilometrovú trať v okolí Štrbského plesa zdolal za 30:52 min. V kategórii i celkovo tak obsadil 11. priečku. Ako „predkrm“ si však v ten istý deň (1. júna) doprial 10 km po asfalte. Na Starostovskej 10-tke, ktorá sa tradične koná v Hôrke, dobehol šiesty (36:53 min.).

V nedeľu predpoludním čakal na bežcov extrémny Beh na vrchol Minčola. Na 4,1 km totiž museli prekovať prevýšenie 522 m, čo je, pre ilustráciu, približne trinásťpercentný stupák. „Osobne mi viac sedia roviny. Prvé dva kilometre sa mi však bežalo dobre,“ povedal neskôr A. Hudák, ktorý cieľovú pásku preťal štyri sekundy pred Františkom Dlugoszom z Poľska. A medzi staršími (40+) tak skončil druhý. „Pravdupovediac, ku koncu mi už dýchal na chrbát. Ale povedal som si, že som nebežal tie kilometre preto, aby ma pred koncom prebehol,“ dodal s úsmevom strieborný Staroľubovňan. Ešte lepšie si ale so stúpaním na najvyšší vrch Čergova poradil Ľ. Hudák. Medzi juniormi suverénne zvíťazil a druhému v poradí nadelil takmer minútu. Text (mv), foto (archív A.H.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 24