Page 1

12. jún 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 23

Ľubovnianske noviny Na deti sa usmialo aj počasie

S riaditeľom Slobytermu o vyúčtovaniach i zámeroch do budúcnosti

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Potvrdené: Tesco bude! 4.

2.

5.-6.

Dom služieb tiež predaný

Vstup TESCA do Starej Ľubovni je už takmer istý. Zámer tohto obchodného reťazca postaviť obchodné centrum v blízkosti Družby potvrdili poslanci odpredajom jej terasy na svojom mimoriadnom stretnutí v pondelok 4. júna. Poslanci najprv potvrdili vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej ešte koncom apríla t.r. a napokon v rámci následnej mimoriadnej schôdze aj zdvihli ruky za odpredaj terasy OD Družba. Za hlasovali 16ti a jeden (M. Šipoš) sa hlasovania zdržal. „Určite nám nejde o to, aby sme brzdili rozvojový program mesta. Schválili sme si ho, chceme v tom programe byť. Obávam sa skôr toho, kam tie peniaze pôjdu,“ dodal na MsZ poslanec Pavol Gurega. Mesto by malo zinkasovať za časť Družby 112 500 eur, ktoré by mohli slúžiť na dofinancovanie revitalizácie či materskej školy. „Vzhľadom na finančnú situáciu v meste, nedokončenie projektov a meškanie peňazí z Európskych fondov, máme finančné problémy, keďže musíme tieto projekty ukončiť. Ak ich do určitého času nedokončíme, jednoducho nemôžeme žiadať o re-

Po minulotýždňovom zastupiteľstve je to jasné: Poslanci schválili odpredaj dvoch mestských budov – časti Družby a tzv. Komunálu. fundáciu zo strany štátu,“ prezradil dôvod zvolania zastupiteľstva a použitia získaných finančných zdrojov primátor mesta Michal Biganič. Obchodnému reťazcu, ktorý by mohol podľa plánov vyrásť už do konca roka, sú naklonení okrem poslancov aj  obyvatelia sídliska Západ. „Je iba dobré, že budeme mať aj tu jeden väčší obchod, lebo všetky sú smerom na autobusovú stanicu a hore nemá-

me poriadne potraviny,“ zaznel názor jednej z obyvateliek sídliska Západ. „ Teším sa na premenu schátralej budovy a  hlavne miest pod terasou, ktoré doslova špatia okolie,“ dodala mladá mamička. Ani oslovení podnikatelia sa už neobávajú konkurencie, skôr rátajú s tým, že „vyľudnená“ Družba zažije vďaka Tescu svoj comeback. Zástupcovia developerskej spoločnosti Alea Invest z Micha-

loviec, ktorá má predbežné zmluvy s Tescom, sa k zámeru bližšie vyjadria až po interných rokovaniach. Ďalšou novinkou z ostatného mimoriadneho zastupiteľstva je aj odsúhlasený predaj tzv. Komunálu. „Na zastupiteľstve už niekoľkokrát odznelo, že prebytočný majetok, ktorý nevieme obhospodarovať, treba predať a peniaze použiť na veci, ktoré sú nutné pre mesto,“ povedal na minu-

lotýždňovom zasadnutí primátor mesta. Celá budova by tak mala pripadnúť do súkromných rúk tunajšieho podnikateľa. Ten sa ale zatiaľ k zámerom v Dome služieb vyjadrovať nechcel. Isté ale je, že budova zo 70. rokov nie je práve v najlepšom stave, čo nám potvrdili aj jej nájomcovia. „Okná sú staré, zatekajú a ani toalety nie sú na tom najlepšie. Bolo by potrebné urobiť generálku a zainvestovať viac peňazí,“ zhodnotil

Kultúrne leto otvoril folklór

Sláčiky, harmonika a spev boli tým pomyselným kľúčom, ktorý 7. júna otvoril staroľubovnianske kultúrne leto. A dal tiež všetkým najavo, že štvrtky na pešej a sfunkčnenie technológie. V sú- zóne budú aj toto leto patvislosti so zimákom však existu- riť kultúre. je viac alternatív. „V Rozvojovom „Už najbližšie sa o pätnásprograme mesta je na dostavbu navrhnutých pol milióna eur, tej predstaví keyboardové ktoré ale nie sú finančne kryté. a saxofónové oddelenie ZUŠ, V praxi by to znamenalo vybu- neskôr to budú Veselé Hardovanie šatne, toaliet a priesto- moniky a  v  závere mesiaca rov na technológiu i rolbu. Iný- privítame detský tanečný súmi slovami – sprevádzkovanie bor z Podolínca, ktorý bude štadiónu v oklieštenej podobe,“ mať u nás premiéru,“ prezradodal ešte vedúci odd. investí- dila júnový program Kultúrcií, územného plánu, stavebné- nych štvrtkov Eva Kollároho poriadku a životného pros- vá z MsÚ. Ako zároveň dodala, prítredia MsÚ. A  práve tento variant sa podľa všetkého javí ako ležitosť tiež dostanú rockeri, najviac reálny. Na plne funkčnú ľudová hudba bratov Jendrihalu, s tribúnou, ďalšími šatňa- chovcov, FS Vrchovina, šermi a  parkoviskami, totiž treba miari a pred radnicou sa trikrát odohrá i divadelné predešte 1,6 milióna €. Okolo zakonzervovanej stav- stavenie. „Vrcholom by malo by je momentálne kľud. Práce byť vystúpenie detského taprebiehajú akurát na príprave nečného súboru z  Moskvy výstavby trafostanice a prípo- – známej Kalinky,“ dodala jok vysokého i nízkeho napätia, ešte vedúca oddelenia kulktoré bude financovať Východo- túry, podľa ktorej si tak na slovenská distribučná, a.s. Koši- svoje prídu všetky vekové ce. Text (mv), foto (M.B.) kategórie.

Zimák zakonzervovali

Večná stavba - aj takýto prívlastok dostal kedysi rozostavaný staroľubovniansky zimák. Definitívne zbohom mu síce mohla dať štátna dotácia, no ani milión € nedokázalo za jeho príbehom napísať bodku. Možno ešte tak trojbodku...

9 771338 03400 5

24

V decembri m. r. sa totiž skončila I. etapa prestavby, počas ktorej sa preinvestovalo 1 020 000 €. Tie sa použili na zemné práce, prekrytie klziska, dotiahnutie vodovodnej prípojky a v neposlednom rade i nákup technológie. „Je to síce trochu netradičná skutočnosť, ale bolo treba využiť prostriedky poskytnuté štátom. Za približne 500 tisíc eur sme tak zakúpili chladiace zariadenie, mantinely, bránky, siete, plexisklá a  striedačky, ktoré sme uskladnili v prenajatých halách,“ uviedol František Benko. Ako poznamenal, pokiaľ by sa našlo 200 - 300 tisíc €, stačilo by im to na zabudovanie

Hoci v drvivej väčšine „štvrtkov“ pôjde o  sólo vystúpenia, jeden z  nich bude predsa len, čo sa účinkujúcich týka, objemnejší. Pri príležitosti osláv SNP to-

tiž Mesto opäť pripravuje program, súčasťou ktorého bude napríklad vystúpenie dychovej hudby Ľubovnianka, country kapely Severka či speváckej skupiny klubu

stav jeden z nájomcov. Ani ostatní neskrývajú svoje obavy a neistotu. Nevedia, aké podmienky môžu očakávať s príchodom nového majiteľa, ktorý by mal budovu kúpiť za vyše 606 tisíc eur. Iba čas ukáže, ako sa situácia s predajom tejto mestskej nehnuteľnosti bude vyvíjať ďalej. Isté je nateraz len to, že jej predaj odsúhlasili pätnásti poslanci a dvaja (M. Šipoš, Ľ. Tomko) boli proti. Text (eh), foto (M.B.)

dôchodcov Prameň. A chýbať by nemali ani tanečné choreografie najznámejšieho folklórneho súboru mesta - Ľubovňanu. Text a foto (mv)

Detský sláčikový súbor Ľubovník zahral viacero známych no i menej známych ľudových piesní regiónu. V ZUŠ J. Melkoviča ho vedú Jana Sivuľková s Petrom Jendrichovským.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Skanzen deťom

Pra cov ní c i Ľu bovnianskeho múzea v Starej Ľubovni sa v tomto roku zamerali aj na rodičov s deťmi, ktorí prichádzajú v hojnom počte nielen na hrad, ale aj do areálu skanzenu. V malom belasom objekte, umiestnenom v blízkosti starej školy, pripravili totiž pre malých návštevní- ných hračiek si mohli rodičia alebo staršie deti sadnúť kov Detský kútik. za malé krosná a utkať kúsok Ten bol otvorený 8. júna za koberčeka. Šikovné dievčatká účasti detí z materských škôl si vyrobili aj vlastný suvenír a ich rodičov. Malý domček – malú jednoduchú bábiku s kútikom pre deti je v tunaj- z handričiek. A to nie je všetšom skanzene neprehliadnu- ko. „Vonku pred objektom je teľný. Spoznáte ho veľmi jed- pre deti vyhradená plocha noducho - podľa veľkej dobo- s  pieskoviskom a formičkavej fotografie dieťaťa v stojan- mi, masívny hojdací koník čeku umiestnenej na priečelí. z dreva, drevený vozík a fúV deň slávnostného otvo- rik. Rodičia si tak budú môcť renia bývalej drevenej sýp- po náročnej prehliadke hraky sa v jeho vnútri sprístup- du a skanzenu posedieť na lanili detské hračky z rôzneho vičke a sledovať svoje ratolesmateriálu. Vidieť sa tak dali ti pri hre,“ dodal D. Mikulík. Milým oživením areálu bábiky, zvieratká, mištičky či ďalšie hračky z hliny, dre- Ľubovnianskeho skanzenu a va, keramiky, plechu,  drôtu, lákadlom pre deti sú aj živé prútia a  textílií. „Predstavili ovečky, kozičky a kačice. „Tosme aj repliky starých typov uto novou atrakciou sa snahračiek, s akými sa deti hrá- žíme priblížiť múzeum návvali v minulosti – malé hline- števníkovi a  umožniť všetné a drevené zvieratká, tanie- kým aspoň na chvíľu stať sa riky a hrnčeky z keramiky či dieťaťom,“ povedal D. Mikupíšťalky od drotárov a  han- lík, podľa ktorého je v prípadrové bábiky rôznej veľkos- de detského kútika dovoleti, ktoré sa v minulosti nazý- né dotýkať sa všetkých vyvali popky,“ prezradil riaditeľ stavených exponátov, ba sa Ľubovnianskeho múzea Dali- s nimi hrať. Text (ts, eh), bor Mikulík. foto (ĽM, ĽMS) Okrem zážitku z fareb-

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

12. jún 2012 ĽN č. 23

Vyše tisíc bytov s preplatkami Rozhovor s riaditeľom Slobytermu Staroľubovňania v ostatných dňoch s napätím otvárali obálky s ročným vyúčtovaním za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a ostatných služieb od správcu – firmy Slobyterm. Dobré správy boli doručené do vyše tisícky bytov. Viac o hospodárení mestskej firmy i plánoch do budúcnosti v rozhovore s riaditeľom Slobytermu Jánom Džuganom. n Ročné vyúčtovania za bývanie sú nočnou morou pre mnohých obyvateľov mesta. Koľko ľudí ste potešili a naopak, koľkí sa budú musieť zmieriť s nedoplatkami? - Vyúčtovania za dodávku tepla, teplú úžitkovú vodu a za ostatné služby boli zasielané do 1524 bytov a z dôvodu zmeny vlastníkov bytov bolo vyhotovených 1600 vyúčtovaní. Jednotlivé vyúčtovania boli vlastníkom bytov zaslané 24. mája a ľudia sa dočkajú preplatkov po predchádzajúcej písomnej výzve od 23. júla t.r.  Z celkového počtu 1600 vyúčtovaní sú preplatky v 1057 bytových jednotkách a v celkovej sume 273 702 €. n Skúste prezradiť aj najvyššiu sumu, akú tento rok vrátite nájomcom a naopak akú výšku dosiahli nedoplatky? -Najvyššia suma na vrátenie pre jednotlivého vlastníka je vo výške 1 157 € a najnižšia 0,01 €. Nedoplatky evidujeme v 543 bytových jednotkách a celková výška nedoplatkov predstavuje čiastku 77 315 €. n Aké sú hlavné dôvody úspory? - Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia bola v roku 2011 porovnateľná z rokom 2010 a k preplatkom za dodávku tepla na ústredné kúrenie došlo hlavne z týchto dôvodov: používanie efektívnejších vykurovacích kriviek pri výrobe tepla na ústredné kúrenie prinieslo úsporu 411 968 m3 oproti predchádzajúcemu roku, nižšia spotreba tepla o 14 kWh/m2 z dôvodu neprekurovania bytových jednotiek, efektívnejšie zoradenie horákov pri spaľovaní zemného plynu pomocou modernejších prístrojov a  v  neposlednom rade

zmena dodávateľa zemného plynu vďaka výhodnejším cenovým podmienkam priniesla úsporu vo výške 36 000 €. n Povedzme si, ako hospodáril Slobyterm v uplynulom roku. Kde ste po prevzatí firmy sústredili svoje sily, akú stratégiu ste zvolili? Prestavali ste personálne a organizačne firmu? - V roku 2011 firma Slobyterm hospodárila so ziskom 7 tisíc €. Čo sa týka hospodárenia v minulom období, firmu sme prevzali s hospodárskym výsledkom stratou 206 tis. €, s množstvom neuhradených faktúr, s chýbajúcimi vnútropodnikovými smernicami. Hlavne smernice o poskytovaní cestovných náhrad, o používaní služobných vozidiel, vedenie účtovníctva, o inventarizácii majetku, o verejnom obstarávaní. V  prvom rade bolo potrebné správne nastaviť účtovníctvo, hlavne čo sa týka odpisového plánu, ktorý v minulosti značne skresľoval hospodársky výsledok spoločnosti. Hľadali a využili sme všetky možnosti na šetrenie mzdových a prevádzkových nákladov, spomeniem hlavne prehodnotenie nadčasov, ukončenie vyplácania cestovných paušálov, prehodnotenie telefónnych paušálov. Optimalizovali sme vykurovaciu krivku, následkom čoho bolo výrazné zníženie spotreby plynu. Bolo potrebné čiastočne upraviť organizačnú štruktúru a nevyhnutné realizovať aj personálne zmeny. V súčasnosti má spoločnosť 43 zamestnancov. n Ako to je s neplatičmi. Vieme, že v minulosti to bol dosť veľký problém v  meste. Koľko dlhujú momentálne neplatiči Slobytermu, resp. podarilo sa vám znížiť pohľadávky? - Aktuálna výška pohľadávky voči neplatičom je 231 tisíc €, vrátane nedoplatkov z roku 2011. Tento problém sme v minulom roku začali riešiť formou dobrovoľných dražieb. Táto forma sa veľmi osvedčila, čoho výsledkom je 10 odpredaných bytov a vysporiadanie pohľadávky vo výške 35 tisíc € v roku 2011. V prípade nájomných bytov vymáhanie pohľadávok riešime v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa, od-

Potulky za umením v našom meste (3.)

delením bytovej politiky a mestskou políciou, v jednotlivých prípadoch súdnou cestou a exekúciou. Tento spôsob je však časovo aj finančne náročný. n Aké novinky chystáte do najbližšej budúcnosti? Vieme, že ste otvorili pneuservis. Budete sa orientovať teda aj na komerčné aktivity? - Otvoriť pneuservis bola priam nutnosť vzhľadom na počet vozidiel vo firme. Veríme, že zákazníkmi budú aj všetky mestské spoločnosti a už v tomto období vieme, že záujem prejavili aj obyvatelia mesta. Na komerčné aktivity sa neplánujeme zameriavať, dôležité pre nás sú aktivity súvisiace s našou činnosťou, a to je tepelná energetika, správa športovej haly a krytej plavárne, investičné aktivity pre Mesto Stará Ľubovňa . Aktuálne pripravujeme realizáciu teplovodného kanála pre 16 b. j. na sídlisku Východ, taktiež realizáciu novej strojovne na ÚK a vzduchotechniku v športovej hale. Spomeniem taktiež výstavbu nových garáží v  areáli kotolne K-Centrum. V poslednom období sa v značnej miere realizuje aj zatepľovanie bytových domov, kde naša spoločnosť zabezpečuje investorskú a stavebnú činnosť, hlavne čo sa týka prípravy projektovej dokumentácie, vybavenie úveru, stavebné a kolaudačné konanie. n V minulosti sa dosť hovorilo o dvoch „bremenách“ Slobytermu – prevádzkovaniu plavárne a športovej haly. Budete v tomto smere meniť stratégiu? - Sme mestskou spoločnosťou, preto by sme plaváreň a športovú halu nenazvali „bremenom“, ale je v našom záujme, aby aj tieto zariadenia boli v čo najlepšom stave a slúžili obyvateľom mesta. Aj v tejto oblasti sme už podnikli konkrétne kroky. V krytej plavárni sú zakúpené nové skrinky v šatniach, v snahe zvýšiť tržby sme hneď začiatkom roka 2011 zrušili všetky voľné vstupenky. Je potrebné ešte urobiť úpravy v strojnom zariadení. Čo sa týka športovej haly, tak tá je v súčasnej dobe v rekonštrukcii. Na prácach sa podieľa dodávateľským spôsobom aj naša spoločnosť.

Konkrétne sa jedná o práce na realizácii ústredného kúrenia, výmenníkovej stanice, sklenenej steny na fitnes centre a ďalšie práce. Systém vykurovania ŠH bude centrálne riadený z dispečingu tak, ako je to u všetkých kotolní v meste. n Skúste možno krátko poukázať na to, čo by mesto Stará Ľubovňa potrebovalo v oblasti tepelnej energetiky, resp. čo by sa podľa vás mohlo ukázať ako prospešné pre obyvateľov? - Boli prijaté opatrenia, aby obyvatelia mesta v  budúcnosti nedoplácali na straty a nehospodárne prevádzkovanie tepelného hospodárstva, ale aby mali istotu, že v ďalších minimálne 15-tich rokoch sa cena tepla v Starej Ľubovni bude pohybovať na dolnej hranici v rebríčku cien. Na tento účel bol spracovaný investičný zámer s tromi navrhovanými alternatívami riešenia, ktorý bol na februárovom zasadnutí mestskej rady prezentovaný a pozitívne hodnotený. Zámer rieši okrem iného výmenu potrubných rozvodov a montáž kogeneračných jednotiek a to všetko bez vstupu cudzieho kapitálu. n V ostatnom období sa dosť hovorí o tom, že veľké mestské podniky, akým teda je aj Slobyterm, by mali prispievať do mestskej pokladnice. Ako sa v tomto smere zariadi firma Slobyterm? - Firma Slobyterm už tým, že spravuje a dotuje športovú halu a  krytú plaváreň, prispieva do mestskej pokladnice, ale dôležité je, aby vytvárala finančný zisk, čo je, samozrejme, našou snahou a zámerom a aby tieto prostriedky mohlo Mesto Stará Ľubovňa používať tam, kde je to najviac potrebné. Text (hm), foto (ĽMS)

Nemocnica

Po budove tzv. Komunálu a Obvodného úradu v Starej Ľubovni z bronzu. Pololežiaca žena s pokojným výrazom v tvári drží v ľavej sa v našom seriáli v potulkách za umením pozrieme na diela v Ľu- ruke džbán, pod pravou rukou má lipovú ratolesť. bovnianskej nemocnici. Vo vestibule na prízemí pavilónu A je na stene umiestnený nízky reliéf vytesaný do tmavého mramoru. V jeho hornej časti je postava Budova Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni bola posta- ženy s lipovým trojlistom na hrudi a ratolesťou v ruke. V spodnej vená v rokoch 1955 – 1957. Jej vnútorné a vonkajšie priestory zdo- časti reliéfu je polpostava s rtg. snímkom. Lipovú vetvičku nachábia umelecké diela popredných slovenských umeldzame na troch dielach. cov 20. storočia. Exteriér priečelia a vchodu hlavLipa, to nie je len symnej budovy zdobia monumentálne sochy (výška bol slovanstva. Verilo sa, 230 centimetrov), predstavujúce dve ženské postaže lipa pri dotyku vťahuje vy. Socha vľavo od vchodu predstavuje ženu stojacu pod zlomeným konárom (podlomené zdravie?). Za pásom má lipovú vetvičku. Socha vpravo predstavuje radostnú matku s dieťaťom vo zdvihnutom náručí. Sochy sú vytesané z pieskovcového kameňa. Na nádvorí polikliniky pri fontáne je na travertínovom podstavci umiestnený akt ženy

do seba ľudské choroby. Všetky štyri diela sú signované menom autora F. Gibala. n František Gibala František Gibala (1912–1987) akademický sochár, portrétista, autor pomníkov významných osobností slovenských dejín. Narodil sa v Krajnej Poľane, okres Svidník. V roku 1933 absolvoval Štátnu priemyselnú školu v Hořiciach so zameraním na sochárstvo a kamenárstvo a rokoch 1933-1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov B. Kafku, Plichtu a Vávru, na oddelení monumentálneho sochárstva. Počas štúdia na Akadémii vytvoril niekoľko pozoruhodných diel, z ktorých za Samovraždu na koľajniciach v roku 1938 získal 1. cenu AVU. Prvé obdobie jeho tvorby bolo zamerané na portréty. Koncom päťdesiatych rokov vytvoril F. Gibala výrazné portréty a podobizne – napr. Nevesta z východného Slovenska, Autoportrét, J. Záborský. Portrét Ľuda Ondrejova patrí medzi najlepšie sochárske portréty vôbec. Ťažiskom Gibalovej tvorby po oslobodení boli pamätníky obetiam vojny a SNP. Vrcholom Gibalovej tvorby v tejto oblasti sú pamätníky Útek z horiacej obce pre Zlatú Baňu a Návrat do vyvraždenej obce pre Tokajík. Pomerne málo známym okruhom Gibalovej tvorby bolo medailérstvo. Zúčastnil sa na stovkách výstav v celej našej republike aj v zahraničí. V roku 1972 bol mu udelený titul Zaslúžilý umelec. (V budúcom čísle predstavíme osobitne diela na detskom oddelení Ľubovnianskej nemocnice) Monika Pavelčíková Ľubovnianske múzeum


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

12. jún 2012 ĽN č. 23

Tiene týždňa

Surová smrť psa

Brutálnym spôsobom prišlo o život malé psíča v  osade pri Starej Ľubovni. Podľa informácií z  polície ho totiž niekoľko malých detí najskôr uviazalo na lano, a potom doň kopali a hádzali kamene. Keď sa už pes nevládal hýbať, jeho telo hodili ho do trávy, kde ho 5-ročný Dušan dopichal kuchynským nožom.

Sepeho kresby

Všimli sme si

Na políciu toto týranie oznámila náhodná okoloidúca. Muži zákona prišli na miesto aj s veterinárom, ktorý musel, vzhľadom na zranenia, psíka  utratiť. Hoci chlapca zobrali policajti aj s mamou na výsluch, nebude trestne stíhaný. Dôvodom je totiž jeho nízky vek. (red.)

Šokujúce! Vodiči v Starej Ľubovni bojujú s novou chorobou. Pre Ľubovnianske noviny to potvrdil prezident svetovej asociácie automobilov (WAC) Hyundai Chevroletovič Suzuki. „Naši odborníci už izolovali vírus, ktorý napáda vašich šoférov. Ten spôsobuje exotickú čiaroslepotu, s ktorou sme sa doteraz stretli len v rozvojových krajinách Afriky. Netušíme, ako sa dostala až k vám,“ zhrozene uviedol H.Ch. Suzuki. Čiaroslepota môže postihnúť mužov ako i ženy. Jej prejavy sú rôzne. Väčšinou ide o prekročenie čiar na parkova-

3

Cyklisti podporili choré deti

V najvýchodnejšej slovenskej obci Nová Sedlica odštartoval 2. júnový deň charitatívny projekt Na bicykli deťom. Počas 14-tich etáp mali cyklisti prekonať 2 000 kilometrov a prejsť cez 423 miest a obcí. Vrátane Šarišského Jastrabia, Plavča, Plavnice, Hniezdneho, Podolínca a samozrejme, srdca regiónu - Starej Ľubovne.

Viac než tridsaťčlenný balík sa našimi cesta- Podľa internetovej stránky www.cyklistidetom.sk podporili projekt štyri sídla okresu. Na mi prehnal konto občianskeho združenia Deťom pre žiuž 4. júna. vot tak pribudlo viac než 1000 €. V Plavči čaPozornosť kal na cyklistov 100-eurový šek a pokladnič- bola núdza ktorú musí deň čo deň podstupritom bu- ka s mincami. V Šarišskom Jastrabí im staros- o špičkové povať jeden z najlepších svetodil nielen ta, miestni podnikatelia a ZŠ s MŠ venovali stroje, naj- vých jazdcov na velocipéde Jop o č t o m , 300 eur, rovnako, ako o čosi neskôr v Plavni- väčšiu po- sef Zimovčák. Známeho „Pepu“ ale aj ob- ci. V okresnom meste sa zase činili školy (ZŠ zornosť pútal ale výmena kostitrasu za klasicrovským, Levočská - 175 €, ZŠ Komenského - 165 €). ten najstar- ky „cesťák“ nelákala. Ako totiž Zbierka tiež prebehla na MsÚ a niečo sa vyší. Zároveň podotkol, ak by to spravil, bol by meter a pol zbieralo aj predajom propagačných materiávšak najvyš- podvod na ľuďoch. „Viete, tento v y s o k ý m lov priamo pred kultúrnym domom. ší, proti de- projekt je výnimočný práve „veľvelocipédom. A  práve ten sa stal sym- fektom najodolnejší a na kondič- kým bicyklom“, takže tým by som jeho myšlienku degradoval. bolom akcie, ktorá má pod- ku najnáročnejší. „Tieto bicykle neboli určené A to ja nechcem.“ ľa hlavného organizátora korene v  osobnej skúsenosti. do kopcov. Musím priznať, že „V roku 2007 sme sa dozvedeli, keby som sa na to nepripravo- n TULI NEVÁHAL Aj keď akciu podporili bratia že náš malý syn má leukémiu. val mnoho rokov, tak by som tie S manželkou sme si v nemocni- stúpania nevyšiel,“ opísal drinu, Saganovci, Velitsovci, Marián Gáci hovorili, že keď všetko dobre dopadne, tak tým detičkám budeme pomáhať,“ vrátil sa do minulosti Miroslav Bílik, ktorý pre projekt získal viacero známych tvárí. A z jeho úspechu je nadšený. Ako totiž dodal, tento rok idú po prvý raz do Rakúska, „na bunie, vylúčené nie sú ani pre- dúci je v pláne Maďarsko a v hre jazdy plných čiar. Nebezpečen- sú i dve etapy na Tour de France. Líder pelotónu, Pepo Zimovčák, nie je žiadstvo choroby spočíva aj v tom, Takže je to absolútne fantastické.“ nym velocipédovým nováčikom. Na kostitže nerozlišuje majiteľa vozidla rase jazdí už 20 rokov a za ten čas s ním preod jeho užívateľa. n Magnet pre oči šiel asi 250 tisíc kilometrov. To však nie je jediné riziHoci pred „kulturákom“ neko, ktoré hrozí autám zo „SL“. Čiaroslepota totiž zvykne prerásť do zebrích kiahní. Tie sú podľa šéfa WAC charakteristické najmä tvrdou ignoráPo celom svete sa konajú bu, ktorá ich baví. A o tom sved- nický, ktorý dodal, že sledovanie ciou bielych (prípadne) červe- stretnutia veriacich ľudí, kto- čia aj koncerty a akcie, ktorých hlasov bolo napínavé, najmä keď ných pruhov na komunikáci- rí hudbou a piesňami vyjadrujú má kapela, ktorá vznikla niekedy hlasové rozdiely boli minimálne. ách. Zvláštny, ako pozname- svoj vzťah k Bohu. A práve z tohto v lete v roku 2008, za sebou dosť. Napokon však súťaž mlanal H. Ch. Suzuki, je pritom dôvodu vznikla aj pieseň evanje- „Donedávna sme si organizovali dí ľudia s výrazným náskokom fakt, že „oboma onemocnenia- liového posolstva – gospel. Čaru vlastné akcie, ako napríklad rôz- vyhrali. Skupinu tak v najbližmi netrpia žiaci autoškôl. Do- tejto hudby podľahla aj skupinka ne letné koncerty na východnom šom čase čakajú viaceré letné fespravní policajti by ich totiž pri mladých ľudí zo Starej Ľubovne, Slovensku a okolí. Hrali sme aj tivaly, chystajú novú webstránskúškach okamžite vyliečili.“ Kamienky a Plavnice. Tí sa ešte v Poľsku, v Levoči, v Košiciach ku a ich fanúšikovia sa môžu te Text (mv), foto (K) pred pár rokmi rozhodli založiť a  tiež v  Starej Ľubovni,“ dopl- šiť aj na vydanie debutového CD. nil jeden zo zakladateľov kapely. Gospel má tak aj u nás množstvo gospelovú skupinu. Nedávnym veľkým úspe- poslucháčov, o čom svedčí široké Nápad založiť kapelu s  ná- chom zoskupenia je to, že sa pre- publikum skupiny. „Najviac nás zvom My Way prišiel pred pár bojovali na open air music festival rokmi akosi spontánne. „Spočiat- s názvom Campfest. Ide o festival, ku sme hrávali v Plavnici na svä- ktorý každoročne navštívi niekoľ- Kto tvorí skupinu My way? tých omšiach, neskôr sme zača- ko tisíc ľudí. Ten sa bude konať za- Mirec Chorendžák (gitara, spev), li tráviť viac času na skúškach,“ čiatkom augusta v Kráľovej Le- 17-ročný študent na strojníckej priemyslovke v Prešove prezradil jeden z členov skupi- hote. Okrem účinkujúcich z ČesPeter Sekelský (akustická gitara), ny Matúš Plavnický, ktorý pripo- kej republiky, Anglicka či Srbska, 19-ročný maturant SOŠ technickej menul aj to, že od svojho vzniku tak môžu nadšenci obdivovať aj v St. Ľubovni prešla My Way rôznymi zmena- tunajšiu gospelovú hudbu. „Pred- Matúš Plavnický (bicie, bongo, mi. Z prvotnej zostavy tak ostali chádzali tomu rôzne prípravy cajon), študent 3. ročníka SOŠ, ktoa stresy, keďže sme sa o tejto súťa- rý hrá na bicích od vzniku kapely iba dvaja členovia. Kapela sa venuje prevažne ži dozvedeli tesne pred jej začiat- Lucy Grinčová (spev, flauta), manáboženskej, gospelovej hudbe. kom. Fotili sme sa na poslednú turantka na Gymnáziu T. Vansovej, v skupine prevažne spieva „Tento štýl sme si vybrali preto, chvíľu a bola to nová a zaujímaMária Plavnická (klávesy, spev), lebo chceme povedať ľuďom, že vá skúsenosť,“ povedal M. Plavza Boha sa netreba hanbiť a ukázať druhým, ako Ho chválime za to, čo nám dáva,“ dodal M. Plavnický. Tým, že v našom okrese je málo kapiel podobne žánrovo orientovaných, je deväťčlenné zoskupenie v podstate vzácnosťou. Aj ich názov - My Way, hovorí o tom, že sa snažia kráčať vlastnou cestou, cestou za Bohom. Príkladom v mnohých veciach im ale boli kapely eSPé, Christallinus a iné. Gospelová skupina, ktorá mimochodom v súčasnosti nemá vlastnú skúšobňu a kvôli školským povinnostiam sa jej členovia stretávajú iba raz týždenne, máva skúšky v novom plavnickom kostole. Rôzne problémy im ale určite nebránia v tom, aby robili hud-

Čiaroslepci a zebrie kiahne (fikcia)

strana

Gospel prerazil aj v našom meste

borik či Marcel Hossa, v pelotóne pochopiteľne, chýbali. Najväčšou hviezdou skupinky tak bol herec a zabávač Ivan „Tuli“ Vojtek. A viete, koľko váhal, keď ho organizátori oslovili? „Ani sekundu,... ani sekundu, pretože cyklistika je môj veľmi obľúbený šport. A aj keby to boli akvabely alebo čokoľvek, čo je pre mňa vzdialené, aj tak by som to urobil,“ nechal sa počuť charizmatický muž, podľa ktorého iba ten, kto nebol na detskej onkológii, nevie, čo sú problémy. Mimochodom, skupinka okolo M. Bilika, Pepu Zimovčáka i Tuliho odchádzala z mesta pod Ľubovnianskym hradom spokojná. A nielen preto, že im na konto zbierky, ktorej výťažok poputuje na podporu onkologicky chorých detí, pribudlo 400 €. Cyklistov totiž pred kultúrnym domom očakávali desiatky žiakov, ktoré ich po množstve autogramov a otázok vyprevadili na ďalšiu cestu – cez Hniezdne, Podolínec a Kežmarok do Vysokých Tatier.  Text a foto (mv)

vie povzbudiť, keď vidíme podporu v publiku a keď nás ľudia po akcii kontaktujú s pozitívnymi ohlasmi,“ dodal. M. Plavnický A pre tých, ktorí by chceli vidieť a počuť My Way naživo, je tu dobrá správa. „Najbližšie vystupujeme 22. júna v  Žalobíne pri Vranove nad Topľou, 18. júla na festivale v Námestove 4. augusta na Campfeste a 25. augusta v Plavnici,“ doplnili členovia skupiny Text (eh), foto (archív)

žiačka ZŠ v Plavnici, je absolventkou ZUŠ v hre na keyboard Simona Fedorková (husle), maturantka na Cirkevnom gymnáziu Juliána Melicherová (elektrická gitara), maturantka na Gymnáziu T. Vansovej v St. Ľubovni Pavol Koneval (basgitara), študent Katolíckej univerzity v Ružomberku, na gitare hrá 12 rokov, na base 2 roky Jakub Fedorko (technik), 17-ročný študent Gymnázia T. Vansovej


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

REKLAMA / PUBLICISTIKA

12. jún 2012 ĽN č. 23

Detský deň s trampolínou i cukrovou vatou

Veselé súťaže, maľovanie tvárí, zásah hasičov, divadielko, sladkosti, no najmä skvelá nálada - to všetko čakalo na tých, ktorí sa nedeľné popoludnie rozhodli stráviť v uliciach mesta. A navyše, keď sa organizátorom podarilo presvedčiť i počasie, Detský deň ani nemohol dopadnúť lepšie. Podujatie, ktoré už 23-krát pripravilo Centrum voľného času v  spolupráci s Mestom a  Mládežníckym parlamentom, prilákalo opäť stovky Staroľubovňanov. Tých najskôr okúzlili harmoniky, roztancovali tanečníci a očarilo divadielko. A ako tradične, pripravená bola i novinka. „Tento rok to je trampolína, ktorá je naším vlastníctvom a verím, že sa deťom bude páčiť,“ dúfala riaditeľka CVČ Marta Hanečáková, ktorej jasne odpovedal „had“ krútiaci sa pred novou atrak-

ciou podujatia. Z pohľadu lákadiel to však stále nebolo všetko. O tretej totiž prišli na rad tie, na ktoré sa decká tešili asi najviac – súťaže, ukážky policajtov, mládežníkov z ČK a tiež dramatický zásah hasičov pri hasení auta.

n MAMIČKY: CHCEME IHRISKO Nielen deti si svoj deň užívali, páčil sa aj rodičom. Tým dušu kváril, zdá sa, len jeden tmavý mrak. Na otázku, kam by vložili 50 000 € tak, aby slúžili ich ratolestiam, totiž odpovedali unisono: do ihrísk. „Postavila by som centrum pre deti, oplotené, ohraPodľa slov riaditeľky CVČ je Detský deň jednou z  najkrajších akcií „a veľmi sa tešíme, že je oň stále záujem.“

dené, aby mali kde mamičky ísť. To pri pošte je síce veľké plus, ale určite by sa zišli aj ďalšie,“ znela odpoveď jednej z nich. A ako

sa zdá, jej želanie by mohlo byť čochvíľa vyslyšané. Ako totiž prezradil primátor mesta, jednou z nových úloh Ekosu bude nielen správcovstvo ihrísk, ale aj ich budovanie. Mimochodom, tohtoročný Detský deň nevojde do histórie len ako úspeš-

ný. Jeho zvláštnosťou tiež bolo, že opäť trochu narástol. „Je to preto, že nám oň každým rokom stúpa záujem. K  pešej zóne a priestranstvu pred obvodným úradom sme sa tak po prvýkrát rozhodli pridať park na Námestí generála Štefánika, čo sa ukázalo ako veľmi dobrá voľba,“

uviedla na margo rozšírenia vedúca odd. kultúry MsÚ Eva Kollárová. Podľa jej slov však ani tri zóny nemusia byť konečné. Už dnes totiž existujú plány na ďalšiu expanziu akcie - napríklad do parku v samom srdci mesta, kde by mohla vzniknúť stála hudobná scéna. Text a foto (mv)

Ľubovnianci na majstrovstvách sveta vo varení halušiek

Krv, pot a rezká muzika. Aj takto by sa dali v skratke opísať v poradí už osemnáste Majstrovstvá sveta vo varení halušiek, ktoré sa konali 26. mája v Amfiteátri Nad bôrami v Terchovej.

Štvorčlenné tímy, zložené z hlavného kuchára a troch pomocníkov, mali za úlohu pripraviť 3,5 kilogramov halušiek a následne ich aj skonzumovať za čo najkratší čas. Súťažiaci nesmeli zabudnúť ani na suroviny k ich príprave – zemiaky, bryndzu, slaninu, múku a ešte nepovinné vlastné ingrediencie. Priniesť si tak mohli aj vajíčko, smotanu či pažítku na ozdobu. Ostatné už poskytli organizátori. Majstrovstiev sa zúčastnilo vyše 30 štvorčlenných družstiev. Okrem Slovákov aj

Chorváti a Maďari. Aj mesto Stará Ľubovňa malo silné zastúpenie v podobe tímu s názvom „ĽUBOVNIANCI“. Ten tvoril hlavný kuchár Stanislav Hrebík a  pomocníci Dávid Derevjanik, Tomáš Raďašovský a  Richard Hrebík. „Na haluškách sa bodoval okrem váhy 3,5 kilo-

gramov aj estetický dojem z jedla. Najdôležitejšia bola ale chuť. Rozhodcovskí fajnšmekri okrem rýchlosti prípravy a chuti halušiek, bodovali aj čistotu pracovného priestoru či prípadné poranenia pri strúhaní zemiakov,“ prezradil hlavný kuchár. Mesto pod hradom repre-

zentoval štvorčlenný tím s veľkou dávkou nadšenia a odvahy, avšak súťažné pravidlá boli neúprosné. „Pre poranenie pri príprave dvoch kilogramov zemiakov sme boli diskvalifikovaní,“

dodal S. Hrebík. Napriek tomu svoje prvé pôsobenie na majstrovstvách dokončili chlapci s hrdosťou a so skvelým časom asi 27 minút. V súťaži išlo predovšetkým o zábavu a radosť z varenia halušiek. Ako povedali chlapci, „varenie nebolo náročné, ale zjedenie 3,5 kila halušiek to už skomplikuje život aj najväčšiemu jedákovi.“ Po tvrdom celoročnom tréningu sa chystá ľubovnianske družstvo opäť zabojovať. A  to nielen v  mužskom, ale aj v ženskom zastúpení. Majstrami sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek pre ten-

to rok sa napokon stali Bratislavčania z družstva Kamzík. Halušky navarili a zjedli za 14 minút a 56 sekúnd. Naše družstvo svorne potvrdilo, že atmosféra na nevšednom podujatí bola fantastická. Súťažiaci spolu s divákmi spotrebovali v tento deň takmer tisíc kíl bryndze. Okrem varenia a jedenia jedného kilogramu halušiek sa súťažilo aj v pití jedného litra žinčice či jedení syrovej nite dlhej jeden meter. „O zábavu sa tiež postarali aj účinkujúci v bohatom kultúrnom programe, ktorým prítomných sprevádzal známy Lukáš Latinák,“ zhodnotili podujatie, v ktorom vystúpili aj FS Terchovec, kapely Vanda, Hrdza, Queenmania či divadlo Teatro Tatro, chlapci haluškári. Text a foto (M.M.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Pokrvní bratia

23:10

Krimi / Akčný / Dráma / Thriller Kanada / USA, 1999, 104 min

SOBOTA 16.6.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 15.6.

strana

12. jún 2012 ĽN č. 23

5

12.6. - 18.6. 2012 Street Fighter

20:20

Akčný / Krimi / Dráma / Thriller Kan. / India / USA / Jap., 2009, 96 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 12.6.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Postav dom, zasaď strom 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Sudkyňa Amy: Spolucestujúci 37 10:20 Sudkyňa Amy: Zrada kompromisov 38 11:10 Sila lásky IV. 87 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:10 Divoký anjel 187 14:55 Bláznivo zamilovaní: More v zime 43/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 172 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Kto hovorí pravdu?

21:00 Zoči - voči 22:05 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Povinnosť mlčanlivosti 13/24 22:50 Nočné správy 23:00 Počasie 23:03 Góly - body - sekundy 23:10 Bláznivo zamilovaní: More v zime 43/52 00:10 Kto hovorí pravdu?

07:20 Profesionál 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Rozprávky 15 sestier 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Národnostný dokument: Ipeľské mosty 11:00 Fokus práca 11:40 Slováci na Balkáne 2/2 12:05 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Zahraj nám,muzika,vesele: Staronovým chodníčkom 13:25 Športové ozveny 13:55 Dievčatko z predmestia 15:20 Strom života 15:40 Práca pre teba 15:55 Rusínsky magazín 16:30 Fokus zdravie

16:55 Práca pre teba - magazín 17:10 Test magazín: Antiperspiranty 17:25 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 4/13 17:30 ME vo futbale 2012 20:00 (Ne)celebrity: Jozef Miko 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Polícia 22:55 Autosalón 23:20 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:40 Práca pre teba 23:45 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“ 01:10 Sféry dôverné 02:10 O čom je život podľa...Antona Srholca 02:25 Strom života 02:45 Koncert tolerancie 04:00 International Gypsy Fest 2010 04:45 Krok za krokom

14:20 Rýchle Televízne noviny 14:25 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa III. 19/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 8/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:50 Rýchle Televízne noviny 17:55 Láska a trest 12/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 FARMA 21:35 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:30 Kobra 11 XVI. 15/15 - FINÁLE SÉRIE 00:25 Odtrhnutý z reťaze 02:00 Mestečko Heuréka III. 6/18 02:45 Smallville VIII. 16/22

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 18/24 09:05 Komisár Rex VII. 7-8/13 10:55 Miláčik, som vrah 12:50 Rýchle Televízne noviny 12:55 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 1/13 13:55 Krok za krokom III. 21/23

05:00 Profesionáli VI.: Týždeň poľovníckej kuchyne 5 05:40 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Samostatný

08:55 Panelák IX.: Zoznámte sa, Samuel Jančo! 93 10:00 Dom snov III. 3 11:00 Súdna sieň: „Cigáň zostane Cigáňom“ 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Extrémne rodiny 3 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 7 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Čierna vdova 13 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Kvetinka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Motorka 94 21:30 Kosti II. 1/21 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 17 00:30 Špeciálne komando IV. 15 01:25 Zachráň ma VI. 5 02:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 7 02:50 District 22,23 04:15 FlashForward II. 7 04:55 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 17

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: V utajení 10 08:30 Kutil Tim III: Tenhle vtip je pro tebe 5 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Vsaď život 14 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk má padáka 4 11:55 Schimanski: Hřích 13:50 M*A*S*H 155 14:20 Siska VII: Requiem za anděla 2 15:40 Julie Lescautová III: Případ Darzac 7 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:20 Sběratelé kostí VI: Zabiják na mušce 15 23:20 Myšlenky zločince VI: Němý svědek 16 00:15 Anatomie lži I: Zlomené srdce 8 01:10 Volejte Věštce

STREDA 13.6.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:45 Autosalón 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Sudkyňa Amy: Každý sa raz potkne 39 10:20 Sudkyňa Amy: Romeo a Julia 40 11:10 Sila lásky IV. 88 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Taxík 14:10 Divoký anjel 188 15:00 Bláznivo zamilovaní: Preč 44/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 173 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 ME vo futbale 2012

22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy 23:05 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:25 Bláznivo zamilovaní: Preč 44/52 00:25 Sudkyňa Amy: Každý sa raz potkne 39

05:30 Jozef a jeho bratia 06:15 ...pokiaľ dýcham, dúfam 06:50 Po stopách židovskej kultúry v Kežmarku a okolí 07:20 KE 2013 07:30 Polícia 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibum 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub 10:30 Rusínsky magazín 10:55 Fokus zdravie 11:35 Okolo Piliša 1/2 12:00 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Zahraj nám,muzika,vesele: Tou našou dolinečkou 13:30 Cesty 14:00 Família: Mama zase píše knihu

14:30 Noc v archíve: MDD 15:40 Tempo 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub - magazín 17:25 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 5/13 17:30 ME vo futbale 2012 20:00 Z labyrintu sveta do raja duše 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Profesionál 22:15 Na križovatke SK+CZ: Žižkovská romance 23:55 Umenie 2012: Divadlo a tanec 00:20 Udalosti ČT 01:00 Práca pre teba 01:05 Správy STV „N“ 01:50 ArtSpektrum 01:59 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:35 Dva a pol chlapa III. 19/24 09:00 Komisár Rex VII. 9-10/13 10:55 Vírus útočí aj v raji 12:40 Rýchle Televízne noviny 12:45 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 2/13 13:45 Krok za krokom III. 22/23

14:10 Rýchle Televízne noviny 14:15 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa III. 20/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 9/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 13/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 MODRÉ Z NEBA 22:15 Trauma - Záchranári 14/18 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Formula 01:35 NCIS VII. 9/24 02:15 Mestečko Heuréka III. 7/18 03:00 Smallville VIII. 17/22 03:40 Štvornohý detektív Kalle I. 8/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Potrat 08:50 Panelák IX.: Motorka 94

10:00 Dom snov III. 4 11:00 Súdna sieň: Kvetinka 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti II. 1/21 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 8 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Poslankyňa 14 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Ustráchané deti 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Zuzka či Mia 95 21:30 Kosti II. 2 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 10 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 8 01:25 Zachráň ma VI. 6 02:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 8 02:50 District 24,25 04:15 FlashForward II. 8

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Závěrečný

verdikt 11 08:30 Kutil Tim III: Blázen do tebe 6 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Svobodní otcové 15 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk se setkává s kmotrem 5 11:55 Schimanski: Smrt na sídlišti 13:50 M*A*S*H 156 14:20 Siska VII: Hra ve stínu 3 15:40 Julie Lescautová III: Škola zločinu 8 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Nedokážu říct sbohem 131 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití III: Milovat a zemřít v L. A. 22 23:25 Sběratelé kostí IV: Udavačka v šachtě 6 00:20 Anatomie lži I: Bezcenný život 9 01:15 Volejte Věštce 03:10 Anatomie lži I: Bezcenný život 9 03:55 Česko na talíři

06:55 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Manželstvo na pár dní 08:55 Panelák IX.: Zuzka či Mia 95 10:00 Dom snov III. 5 11:00 Súdna sieň: Ustráchané deti 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti II. 2 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 9 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Nudisti 15 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zrada 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Kam na dovolenku 96 21:30 Kosti II. 3 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 9 00:30 Špeciálne komando IV. 16 01:25 Zachráň ma VI. 7 02:10 District 26,27 03:35 FlashForward II. 9 04:15 Numb3rs IV. 12,13

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Luxusní projížďka 12 08:30 Kutil Tim III: Nadýmání 7 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Při plném vědomí 16 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk a dívka, která dělala zbytečný poplach 6 11:55 Schimanski: Šichta v šachtě 13:50 M*A*S*H 157 14:20 Siska VII: Buď zticha a zemři 4 15:40 Julie Lescautová III: Zločin v soudním paláci 9 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Česká 30 21:20 Jste to, co jíte 22:25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Malý princ 18 23:25 Nikdo není dokonalý 00:45 Brubaker 03:10 Volejte Věštce

ŠTVRTOK 14.6.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Svet v obrazoch 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Sudkyňa Amy 10:20 Sudkyňa Amy: Predstavy a skutočnosť 42 11:10 Sila lásky IV. 89 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:45 Kaviareň Slávia 14:20 Divoký anjel 189 15:05 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 174 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Trieda 9.A 20:40 5 proti 5 špeciál 21:35 Dr.House VII.: Črepiny

15/23 22:20 Nočné správy 22:30 Počasie 22:35 Góly - body - sekundy 22:40 Bláznivo zamilovaní: Bez zľutovania 45/52 23:35 Zoči - voči 00:35 Sudkyňa Amy 01:20 Sudkyňa Amy: Predstavy a skutočnosť 42 02:05 Slovensko v obrazoch 02:25 Svet v obrazoch

07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:50 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Maďarský magazín 10:45 Fokus - peniaze 11:25 Okolo Piliša 11:55 Živá panoráma 12:20 ArtSpektrum 12:30 Za tucet pjesničiek,za dvje hrsci smíchu 13:00 Občan za dverami 13:30 Polícia 13:40 Profesionál 13:55 Orientácie 14:30 Emília Došeková jubiluje: Háčkovaný svet

15:00 Decko v dome 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Integruj! 17:25 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 6/13 17:30 ME vo futbale 2012 20:00 (Ne)celebrity: Ladislav Dobrovič - Medailón o pilotovi. 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 VAT 23:10 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:30 Práca pre teba 23:35 Udalosti ČT 00:20 Práca pre teba 00:25 Sféry dôverné 01:55 Správy STV 02:40 ArtSpektrum 02:45 12. ročník odovzdávania Európskych cien Trebbia 04:15 Chvíľa posvätná 04:45 Krajina révového listu

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 20/24 09:00 Komisár Rex VII. 11-12/13 10:50 Formula 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 3/13 14:00 Krok za krokom III. 23/23

14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 Kobra 11 XVI. 15/15 - FINÁLE SÉRIE 15:30 Dva a pol chlapa III. 21/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 10/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 14/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 FARMA - SEMIFINÁLE 21:30 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:30 Hydra: Stratený ostrov 01:10 NCIS VII. 10/24 01:55 Mestečko Heuréka III. 8/18 02:35 Smallville VIII. 18/22 03:15 Štvornohý detektív Kalle I. 9/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 10 05:40 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

12. jún 2012 ĽN č. 23 PIATOK 15.6.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:45 Hurá do záhrady 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy: Preradená 43 10:15 Sudkyňa Amy: Len vydržať 44 11:05 Sila lásky IV. 90 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Divoký anjel 190 15:05 Bláznivo zamilovaní: Jediný na svete 46/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:18 Počasie 16:20 Práca pre teba 16:25 Práca pre teba - žrebovanie 16:30 Sila lásky V. 175 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:30 Víkend za milión 00:55 Bláznivo zamilovaní: Jediný na svete 46/52 01:50 Sudkyňa Amy: Preradená 43 02:30 Sudkyňa Amy: Len vydržať 44 03:15 Nočné správy 03:30 Góly - body - sekundy 03:35 Divoký anjel 190 04:20 Sila lásky IV. 90

05:25 Kráľovstvo poézie 06:25 Jazda kráľov 06:55 Tibor Andrašovan - folklór je môj podnet... 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub 10:25 Rómsky magazín 10:55 Fokus právo 11:30 Slováci v Bihore

12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Diskotéka pre starších 13:15 Senior klub - magazín 13:45 Integruj! 14:15 Medicína: Medicína - Malígny melanóm 15:10 Budem ešte vidieť? 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 15:58 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Separé 17:25 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 7/13 17:30 ME vo futbale 2012 20:00 Planéta Zem I.: Púšte 20:55 Família 21:30 Komentáre 21:55 20 rokov festivalu Art Film Fest 22:20 Kino na Dvojke: Náuka o snoch 00:05 BJD - zostrihy: BJD Randy Brecker (USA) & AMC Trio (Slovensko) 01:10 Udalosti ČT 01:50 Práca pre teba 01:55 Správy STV 02:35 ArtSpektrum 02:49 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 21/24 09:00 Komisár Rex VII. 13/13 09:55 Komisár Rex VIII. 1/17 10:55 Smrtiaca spoveď 12:45 Rýchle Televízne noviny 12:50 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 4/13 13:50 Krok za krokom IV. 1/24 14:15 Rýchle Televízne noviny 14:20 FARMA - SEMIFINÁLE 15:30 Dva a pol chlapa III. 22/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 11/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 15/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 FARMA - SEMIFINÁLE 21:20 AKČNÝ PIATOK 23:10 AKČNÝ PIATOK: Pokrvní bratia 01:10 Halloweenska hororová haluz 02:20 Veľký podraz 04:20 Kočičí princ

05:35 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Doplácam na rodičov 08:55 Panelák IX.: Kam na dovolenku 96 10:00 Dom snov III. 6 11:00 Súdna sieň: Zrada 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti II. 3 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 10 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli III.: Forenzný kriminalista 1 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Hra na role 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 “Správna päťka“ 22:15 HOTEL PARADISE 23:15 HOTEL PARADISE 01:10 Zbesilá jazda 02:50 District 28,29 04:15 Dobrá manželka I. 19,20

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Nezapomeň na mě 13 08:30 Kutil Tim III: Buď upřímný ke svému nářadí 8 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Nebezpečný tanec 17 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk a zaměstnanec měsíce 7 11:55 Schimanski: Zločin a trest 13:50 M*A*S*H 158 14:20 Siska VII: Nenáviděný otčím 5 15:40 Julie Lescautová III: Žhář 10 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Princ a já 2 22:05 Show Jana Krause 23:05 Noc v ráji 00:10 Pach krve 2: Cesta nikam 02:05 Volejte Věštce 03:50 Receptář prima nápadů

SOBOTA 16.6.2012

05:10 Sila lásky V. 175 06:00 Slovensko v obrazoch 06:20 Správy STV 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Včielka Maja: Ako Maja pomohla termitom 07:40 Pinocchio: Stále mrzutosti s domácimi úlohami 08:05 Fidlibumove rozprávky 08:35 Superchyty 09:05 Hádaj, kto nás pozval 09:35 5 proti 5 špeciál 10:30 Jediná 1/2 11:30 Jediná 2/2 12:30 Trieda 9.A 13:05 Autosalón 13:35 On Air 14:00 Obdobia lásky: Leto 1971 10/12 15:45 Neviditeľný muž na úteku 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie

19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Coco Chanel 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 Bratia Bloomovci 01:10 On Air 01:30 Coco Chanel 03:15 Neviditeľný muž na úteku 04:50 Obdobia lásky: Leto 1971 10/12

07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend 08:55 Tempo 09:10 Planéta Zem I.: Púšte 10:00 Televízny klub nepočujúcich 10:30 Archijerejská svätá liturgia na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 13:00 5 minút po dvanástej: Keď

ma naši nevidia 13:50 20 rokov festivalu Art Film Fest 14:20 VAT 15:00 Občan za dverami 15:25 Fragmenty z malomesta 16:40 Kapura 17:25 Farmárska revue 17:40 Test magazín: Antiperspiranty 17:55 Na ceste II.: Na ceste po Malte 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 8/13 18:35 Táraninky: Cestovanie 18:45 Varím, varíš, varíme a pečieme: Strúhaný jablkový koláč s arašidami 19:00 Správy STV 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 19:53 Japonská mozaika 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Festivalové minúty z Art Film Festu

22:50 Organový recitál Ivana Sokola 23:20 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:45 ME vo futbale 2012 01:15 Udalosti ČT 01:55 Správy STV 02:39 Záver vysielania

05:45 Myšiak Stuart Little 5-6/13 06:25 Scooby Doo II. 6/16 06:50 Flintstonovci v akcii 33/54 07:15 Nesmrtelná teta 09:10 Priatelia III. 12-12/25 09:35 Matrix 12:05 Veľký podraz 13:45 Zlaté dieťa 15:40 Frajeri na vlnách (HD) 17:25 Rýchle Televízne noviny 17:30 Vo štvorici po Slovensku 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 FARMA - FINÁLE - LIVE

22:50 Spojenec 01:15 Resident Evil: Apokalypsa 02:35 Matrix

05:40 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:00 Malá morská víla II. 07:55 Aladin I. 08:20 Rozprávková jazda 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:10 Dedičstvo pre psa 11:15 Boj o život 13:05 „Správna päťka“ 15:00 Stopa k pokladu 17:00 Dokonalé manželstvo 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Street Fighter 22:25 Hra bez pravidiel 00:50 „Poslední plavky“ 02:30 Zbesilá jazda 04:00 Boj o život

06:40 Zpravodajství FTV Prima 07:45 Mistr Manny II: Sladký domov; Jackiina stará bouda 24 08:15 M*A*S*H 158 08:45 Autosalon 10:05 Columbo: Na programu vražda 12:10 Ptáci v trní 5 13:45 Trůn pro mořskou pannu 15:40 Vraždy v Midsomeru IV: Zahrada smrti 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Mumie se vrací 22:50 Voják 00:50 Městečko Black River 02:25 Volejte Věštce 04:10 Nikdo není dokonalý

NEDEĽA 17.6.2012

06:30 Správy STV 07:10 Góly - body - sekundy 07:20 Včielka Maja: O medvedíkovi Krtonôžke 07:50 Pinocchio: Dobrodružná noc 08:15 Maškrtníček 08:40 Góóól 09:15 Tajomný ostrov: Rozruch 9/13 09:40 Tajomný ostrov: Maska 10/13 10:10 Ushuaia - expedície do prírody V.: Botswana/Južná Afrika - Napätie v nepokojných vodách. 2. časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu 14:45 Film pre pamätníkov: Námestie svätej Alžbety 16:15 Potulky po Taiwane - Iný svet 16:40 Pošta pre teba

17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu 00:30 Obdobie zločinu: Čierny film 3/6 02:05 Obdobie zločinu: Ruská ruleta 4/6

07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:45 Kapura 09:30 Farmárska revue 09:45 Test magazín: Antiperspiranty 10:00 Československý filmový týždenník 10:05 Encyklopédia slov.obcí:

Šarišské Michaľany 10:20 Noc v archíve: Ideme sa rekreovať 11:20 Slovenské rozprávky 11:50 Starec a cár 12:45 On Air 13:05 Orientácie 13:35 Slovo 13:50 Folklórne festivaly: Jubilanti 14:50 Família 15:15 Anjeli strážni: Anjeli strážni Vladimíra Weissa 15:45 Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch 2012 16:50 Spomíname na Zoru Kolínsku: Teta na zjedenie 17:50 Festivalové minúty z Art Film Festu 18:00 Staroslovanské kultúrne centrá: Stredoveká Bratislava 18:30 Večerníček: Domino a jeho kamaráti 9/13 18:40 6 miliárd názorov 18:45 Čarovný svet animovaného filmu: Naše prejavy 19:00 Správy STV 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie

19:53 Japonská mozaika 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Festivalové minúty z Art Film Festu 22:50 Umenie 2012: Literatúra 23:20 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:40 Noc v archíve: A opäť v Košiciach 00:40 Slovo 00:45 Udalosti ČT 01:25 Správy STV 02:09 Záver vysielania

05:10 Ríša hračiek 06:40 Myšiak Stuart Little 7-8/13 07:25 Scooby Doo II. 7/16 07:50 Flintstonovci v akcii 34/54 08:15 Frajeri na vlnách (HD) 09:55 Priatelia III. 13-14/25 10:50 Superkočky v akcii 19/22 11:45 Roztomilé mrchy I. 8/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Posadnutosť 15:45 Rýchle Televízne noviny 15:50 Trója

19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 Twilight sága: Nov (HD) 23:00 Česť a sláva 01:20 Dvojitý úder 02:45 Anděl svádí ďábla 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:25 Dedičstvo pre psa 06:55 KRIMI 07:25 Stopa k pokladu 09:20 Street Fighter 11:20 Rodinka úžasných 19,20/20 13:15 Nora Robertsová: Polárna žiara 15:15 Poistka 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Púštny kvet 23:10 Insomnia 01:35 Poistka 03:15 Nora Robertsová: Polárna žiara

04:40 Rodinka úžasných 19,20/20

05:05 Trní 06:35 Zpravodajství FTV Prima 07:40 Mistr Manny II: Noc u dědečka; Případ pes 25 08:10 Apokalypsa II. světové války 1 09:20 Prima SVĚT 09:50 Ano, šéfe! 11:00 Partie 12:05 Receptář prima nápadů 13:30 Hombre 15:50 Vraždy v Midsomeru IV: Smrtící anděl 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Noc v muzeu 22:20 Barbar Conan 00:50 Sběratelé kostí I: Žena v podzemí 16 01:45 Volejte Věštce 03:30 Apokalypsa II. světové války 1 04:25 Ano, šéfe!

PONDELOK 18.6.2012

07:30 Práca pre teba 07:40 Svet v obrazoch 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Sudkyňa Amy 10:15 Sudkyňa Amy 11:00 Sila lásky IV. 91 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:35 Tajomstvo mojej kuchyne 14:15 Divoký anjel 191 15:05 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 176 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Nočné správy

22:55 Počasie 23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Bláznivo zamilovaní 00:00 Taxikárka 4/4 01:35 Sudkyňa Amy

09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Tvárou v tvár 10:55 Národnostné správy 11:05 Fokus - rodina 11:40 Staroslovanské kultúrne centrá 12:10 Živá panoráma 12:50 ArtSpektrum 13:00 Spievajte s nami 13:30 Cirkus, Cirkus Festival 14:20 Autosalón 14:50 Športové ozveny 15:15 Magazín NHL 15:50 Národnostný magazín 16:15 Festivalové minúty 16:30 Fokus - práca 16:55 VAT 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Symboly krásy 18:25 6 miliárd názorov

18:30 Večerníček 18:40 GEN.sk: Daniel Hevier 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Japonská mozaika IV 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Festivalové minúty 22:50 On Air 23:10 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:30 Práca pre teba 23:40 Udalosti ČT 00:15 6 miliárd názorov 00:20 Správy STV „N“ 01:05 ArtSpektrum 01:10 Sféry dôverné 02:10 Chvíľa posvätná

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa III. 22/24 08:55 Trója 11:55 Rýchle Televízne noviny 12:00 FARMA - SEMIFINÁLE 13:00 FARMA - FINÁLE 15:25 Rýchle Televízne noviny 15:30 Dva a pol chlapa III. 23/24 15:55 Rýchle Televízne noviny

16:00 NCIS VII. 12/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 Bez servítky - FARMA 21:30 Zámena manželiek 22:50 Dva a pol chlapa VIII. 4/16 23:15 Nočné Televízne noviny 23:45 Pokrvní bratia 01:40 NCIS VII. 12/24 02:20 Mestečko Heuréka III. 9/18

06:05 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Rozbitý nos 08:50 Panelák IX. 10:00 Dom snov III. 7 11:00 Súdna sieň: Hra na role 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 Púštny kvet

16:00 Profesionáli III. 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX. 21:30 Extrémne rodiny 4 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Profesionáli VI.: 00:30 Californication - Orgie v Kalifornii I. 6 01:00 Dokonalý podnájomník 02:45 District 30,31 04:10 Californication - Orgie v Kalifornii I. 6 04:35 Rozpálené Hviezdne vojny

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:45 Knight Rider I: Srdce z kamene 14 08:00 Kutil Tim III: Mrazivé chvíle 08:45 Prostřeno! 09:35 Diagnóza vražda VIII: Tanec pro dva 18

10:35 Můj přítel Monk III: Pan Monk a televizní soutěž 8 11:30 Schimanski: Ruhrort v Duisburgu 13:30 M*A*S*H 159 13:55 M*A*S*H 160 14:25 Siska VII 15:40 Julie Lescautová III: Případ eutanázie 11 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Což takhle dát si JANŽURKU! 21:20 Šéf na grilu 21:55 Partička 22:35 Slunečno, místy vraždy II: Ztráty a nálezy 3 23:35 Anatomie lži II: Světlo na konci tunelu 21 00:35 Nedokonalé zločiny IV: Tíha tradice 4 01:45 Volejte Věštce 03:30 Nedokonalé zločiny IV 04:25 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

n Hrobku na novom cintoríne v SĽ. Cena dohodou. ) 0903 851 759. ĽN 345/2012 n Predám novostavbu v  Jarabine n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 s pozemkom 16 á. Cena dohodou. ) aj zrubový obklad, hranoly a dlážko0944 414 322. ĽN 348/2012 n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, n Obec Vislanka ponúka do prenájmu vicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012 SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY obecné nájomné byty: 1-izbové a 3-iz- n Mrazničku Calex 60 l, motorku BaA  SIETE PROTI HMYZU – pre- bové. Bližšie info.: 0907 535 254. betu (2-rýchlostná, v  dobrom tech. dajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 ĽN 350/2012 (nad rýchločistiarňou), Šmida – n Obec Stráňany ponúka na predaj stave, pojazdná). Ceny dohodou. ) ĽN 352/2012 TREND. ) 0905 364  246, 4369 budovu bývalej kasárne v k.ú. Strá- 052/4366 182. 678. ĽN 335/2012 ňany s  príslušenstvom na parc. Č. n Kvalitnú stavebnú miešačku 250 l, n Osobná a  nákladná dopra- KN 131, 132, 133 v celkovej rozlohe 380 V. ) 0903 409 647. ĽN 358/2012 va, autopožičovňa, Fiat Ducato 2096 m2. Cenovú ponuku posielajte na n Sečkáreň s pásom + 5 náhrad. No9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) poštovú adresu: Obec Stráňany, Strá- žov, diesel motor 15 Slávia a 250 l miešačku. ) 0949 238 799. ĽN 368/2012 0905 502 421, 432 1908. ňany 17, 065 33 Veľký Lipník, emai ĽN 332/2012 lovú adresu: obecstranany@slnet.sk, n Stavebný vrátok SVŠ – 125 kg – nen PLASTOVÉ OKNÁ, ZĽAVA 52 tel. 052/4397 488, 0948 577 588. Mož- použitý. Kompresor max. tlak 12 atm. ĽN 373/2012 % . Záruka až 10 rokov. Naďalej nosť obhliadky po telefonickom do- ) 0915 580 813. možnosť uskladnenia u nás (zdar- hovore. ĽN 353/2012 ma), montáž počas roka. Tel. 43 68 n Predám chatu v chatovej osade Tá172, 0911 625 547, slora@slora.sk bor v k.ú. obce Sulín. Cena dohodou. ĽN 161/2012 ) 0907 925 024. ĽN 356/2012 n Staré čierne dosky, ktoré sú nabin Zemné práce s minibagrom 3,5 n Predám záhradku Pod Kovan- té na stodole a hranoly. Za výhodnú t a autosklapačom. Prenájom kon- com 515 m2. Cena dohodou. ) 0915 cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012 tajnerov na stavebný a komunálny 389 295. ĽN 363/2012 n Rodina, ktorá nemá vodovod kúpi odpad. ) 0908 644 033. zachovalú obyčajnú práčku za prijateľ ĽN 312/2012 nú cenu. ) 0907 991 069. Ľ N572/2012 n Kvalitné natieranie striech. ) 0907 545 258. ĽN 313/2012 n Kúpim 3-izbový byt v SĽ. ) 0908 n Poskytujem komplexné pora- 268 652. ĽN 337/2012 denstvo pri projekcii záhrady, pre- n Predám 4-izbový byt v SĽ. Cena do- n Predaj živej hydiny - HUDÁK vádzam všetky práce pri úpra- hodou. ) 0908 320 684. ĽN 359/2012 Juraj, Jusková Voľa 115, okr. Vrave  záhrady, ošetrení ovocných n Dám do prenájmu 3-izbový byt nov nad Topľou:. - 1 ročné nosnistromov a zeleniny, kosení záhrad v Čirč. ) 0905 276 624. ĽN 366/2012 ce, - mladé nosničky, - brojleroa pridomových lokalít. ) 439 7252 vé kurčatá, morky. Dovoz zdarma! , 0918 531 562.  ĽN 327/2012 Aktuálne ceny a objednávky na t. n POŽIČKY PRE VÁS. VOLAJTE č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 0907 947 468. ĽN 364/2012 n Predaj palivového dreva. Bukové 366105. ĽN 320/2012 n POŽIČKA LEN PRE ŽIVNOST- drevo naštiepané a narezané na met- n Predám teľa. Cena dohodou. ) NÍKOV, bez dokladovania príjmu. rovú dĺžku. Vlastný odber alebo s do- 4368 102 po 19.00 h. ĽN 369/2012 ) 0911 184 431, 0917 708 076. vozom. ) 0908 448 948. n Agentúra TIMEA - práca v Anglic ĽN 365/2012 ĽN 341/2012 ku a ČR pre ženy, mužov a páry. )

Inzeráty

nehnuteľnosti

služby

kúpim

byty

predám

Mesto Stará Ľubovňa vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa MARMON, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa Kvalifikačné predpoklady: - stredoškolské vzdelanie v oblasti cestovného ruchu, alebo ekonomického zamerania Iné kritériá a požiadavky: - občianska bezúhonnosť, - odborná prax v službách a cestovnom ruchu, - manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady, - znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť, - znalosť štátneho jazyka, - znalosť práce s PC, - znalosť cudzích jazykov výhodou, - vodičský preukaz skupiny „B“ Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: - profesijný životopis, - kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, - čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberové-

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade s § 9 ods. 3 bodu b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja číslo 25A/2010, zo dňa 2. marca 2010 vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh (cenovú ponuku) na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku: a) kotol KDVE 40 (1 ks) b) kotol KDVE 65 (2 ks) c) nádrž na teplú vodu (2 ks) Podmienky súťaže: 1. Záujemca sa môže zúčastniť obhliadky uvedeného prebytočného hnuteľného majetku, počas ktorej sa budú môcť oboznámiť s jeho stavom, s vyhotoveným znaleckým posudkom, ako aj so všeobecnou hodnotou prebytočného hnuteľného majetku určenou znaleckým posudkom, ktorá je zároveň minimálnou predajnou cenou. 2. Obhliadka sa uskutoční v dňoch 19.6. a 20.6.2012 v čase od 10.00 – 11.00 h v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Stretnutie navrhovateľov sa uskutoční v kancelárii p. Kovalčíka. 3. Navrhovatelia následne po

ho konania preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pred vymenovaním ) - písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení Uchádzači na funkciu konateľa MARMON, spol. s  r. o. Stará Ľubovňa, doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – konateľ MARMON“ na adresu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa najneskôr do 20. júna 2012 do 13.00 h Termín výberového konania sa stanovuje na deň 21. júna 2012 o  9.00 h v malej zasadačke Mestského úradu. Do výberového konania nebudú pripustení záujemcovia, ktorí nesplnia podmienky výberového konania.

termíne obhliadky doručia svoje návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy (cenovú ponuku) na sekretariát SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do 25.6.2012 do 15.00 h. 4. Navrhovatelia (záujemcovia o kúpu uvedeného prebytočného hnuteľného majetku) odovzdajú svoje návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy v zalepenej obálke s nápisom „Verejná obchodná súťaž“. V návrhu musia byť uvedené identifikačné údaje navrhovateľa a ponúkaná kúpna cena (cenová ponuka). 5. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické ako aj fyzické osoby. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže. 7. Vyhlasovateľ vyberie prostredníctvom výberovej komisie najvhodnejší návrh z predložených návrhov – návrh s predloženou najvyššou ponukovou cenou (cenovou ponukou) na uzavretie kúpnej zmluvy a oznámi jeho prijatie v lehote do troch dní od podania návrhu. 8. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy neboli prijaté. ĽN 370/2012

strana

12. jún 2012 ĽN č. 23

chovateľstvo

0904 891 941.

ĽN 750/2011

práca n Firma Sofer, Stará Ľubovňa prijme zváračov STN EN 287-141/111, 135/136, zámočníkov a obrábačov kovov s nástupom ihneď. Môžete nás kontaktovať na sofer@sofersk.sk, 0911 100 338, 0903 208 359. ĽN 331/2012 n BUS KARPATY s. r. o. ponúka prácu vodičom v autobusovej doprave. Kvalifikačné predpoklady: - vodičský preukaz skupiny D, - kvalifikačná karta vodiča, - karta vodiča pre digitálny tachograf, - doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Kontakt: 0903 619 894. ĽN 354/2012 n PENZION U  BAŽANTA Vyšné Ružbachy prijme do TPP čašníčku aj brigádničky na letnú sezónu. ) 0911 656 706. ĽN 362/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 162/2012

oznam n Nábytok JÚLIA, Budovateľská 6: veľký výpredaj skladových zásob až do 50 %. 052/436 9594. ĽN 336/2012

ponuka n Hľadám zodpovednú osobu za účelom upratovania domácnosti v byte  v  SĽ 1-krát  do týždňa. ) 0905 447 759 volať v čase od 16.30 h. ĽN 374/2012

7

Spoločenská rubrika spomíname Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach budeš naďalej s nami. 17. júna si pripomenieme 3. výročie od tragickej smrti nášho drahého syna, brata a vnuka Slavomíra Leška z Údola. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku a modlitbu. S láskou spomína celá rodina. Dňa 12. júna uplynie 5 rokov, čo nás vo veku nedožitých 84 rokov navždy opustil milovaný otec a dedko Štefan Kormaník z Jarabiny. Tí, čo ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina Práve dnes 12. júna uplynie rok, keď nás nečakane opustil môj manžel, náš otec, dedko a brat Janko Tokarčík. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína manželka, synovia, súrodenci a celá rodina.

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa pozýva na KULTÚRNY ŠTVRTOK NA PEŠEJ ZÓNE, ktorý bude 14. júna o 15.00 h (keyboardové a dychové oddelenie ZUŠ J. Melkoviča). m m m

Dom na rohu – 16. júna o 19.00 h Cestoviny po Arménsku (Yeghiazar Movsisyan a Miroslava Poľanská). m m m

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pozýva 16. júna o 19.00 h na jedinečný zážitok z pozorovania nočnej oblohy z hradu Ľubovňa - Pod hviezdnou oblohou na hrade Ľubovňa. Viac info.: www. muzeumsl.sk m m m

Centrum voľného času a Vidiecka asociácia mládeže v Starej Ľubovni pozýva na XVIII. ročník súťaže Kľúč od pevnosti. Súťaž začína 15. júna v odpoludňajších hodinách v uliciach mesta. Druhá časť štartuje 16. júna o 8.15 h a odohrávať sa bude v priestoroch i okolí Ľubovnianskeho hradu. Úlohou prihlásených družstiev bude zvládnuť 12 náročných disciplín a podľa indícií vylúštiť hádanku.

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 12. júna – lekáreň PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 13. júna – ELIXÍR (Obchodná 3), 14. júna - VIVA (Mierová 94), 15. júna – LAUDANUM (Levočská 4), 16. júna - Dr. MAX (OD Kaufland), 17. júna – SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 18. mája

- Dr. Max (OD Kaufland), 19. júna – ADRIA (v Poliklinike nemocnice). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h. m m m

Mesto Stará Ľubovňa, OO Únie žien Slovenska v Starej Ľubovni, Ľubovnianske osvetové stredisko vyhlasujú súťaž NAJKRAJŠÍ BALKÓN-PREDZÁHRADKA 2012 V MESTE A OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA Fotografie Vašich balkónov a predzáhradiek doručte na adresu: Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo e-mailom: osvetasl@nextra.sk do 31. augusta, s uvedením mena, priezviska a adresy ich majiteľov. m m m

Mesto Stará Ľubovňa oznamuje, že v Karanténnej stanici v Starej Ľubovni sa momentálne nachádza 7 psov. Viac informácii na www.staralubovna.sk/item/karantenna-stanica/ V prípade záujmu volajte na t. č.: 0905 302 063.

kino TACHO 15. - 16. júna (piatok, sobota o 19.00 h), ČR, čierna komédia, 100 min., české znenie, MP od 15 r. Nová čierna komédia jedného z najúspešnejších českých spevákov súčasnosti. Tri navzájom prepojené príbehy o osudových vzťahoch, plné napätia, adrenalínu a túžbe po víťazstve. Bonusom filmu je úžasná hudba D. Landu. Réžia: M. Landa. Hrajú: D. Landa, O. Lounová, R. Hrušínský, K. Magálová, R. Hrušínský ml., R. Pomajbo.

Súťaž Klubu športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa Milí čitatelia, mestský klub športovej kulturistiky prichádza s novou súťažou. Určená je pre všetkých, ktorí doručia do našej redakcie odpovede na uverejnené otázky. Ceny sú lákavé: 1. celoročná permanentka do fitness, 2. voľný vstup do fitness na 3 mesiace a 3. voľný vstup do fitness na mesiac. 1. Kedy bol založený klub kulturistiky v Starej Ľubovni? 2. Vymenujte prvých pretekárov ŠKM? 3. Kto získal prvý titul Majstra Slovenska? 4. Kto získal prvú medailu na Majstrovstvách sveta? 5. Kto získal prvý titul Majstra Európy? 6. Koľko pretekárov klubu sa zúčastnilo Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta? 7. Koľkokrát mal klub pretekára v desiatke športovcov VÚC Prešovského kraja? 8. Na ktorom mieste v slovenskom rebríčku sa nachádza klub? 9. Klub má jedného medzinárodného rozhodcu pre kulturistiku a fitness. Kto ním je?

NOVÁ SÚŤAŽ

Vaše odpovede čakáme do 30. júna na emailovej adrese noviny@slmedia.sk, využiť však môžete aj klasickú poštovú cestu: redakcia ĽN, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prípade, že sa vám otázky zdajú ťažké, skúste navštíviť www.facebook. com/klubskm a určite na viaceré z nich nájdete odpoveď.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

12. jún 2012 ĽN č. 23

Staroľubovňania sa rozlúčili s treťou ligou FK Sp. Nová Ves MFK Goral 5:0 (3:0)

V stredu 6. júna cestovali Ľubovnianski futbalisti do Spišskej Novej Vsi, kde sa v predohrávanom zápase 32. kola stretli so Spišiakmi. Tí po domácej prehre s Ružinou nastúpili s odhodlaním rozlúčiť sa s fanúšikmi víťazstvom. A to aj naplnili. Už do polčasu totiž vďaka Féherovi, Sirkovi a Sedláčkovi rozvlnili Bičušovu sieť a po 90-tich minútach sa tešili z jednoznačného výsledku 5:0. Góly: 8. Fehér, 19., 83. Sedláček, 28. Sirko, 80. Kandráč. Zostava MFK Stará Ľubovňa: Bičuš (80. Sčensný) – Foľvarský, Petrus, Turlík, Jarabinský (55. Vojtek), Vresilovič, Mariančík, Zima (62. Štefánik), Štefaňák, Sekelský, Hricov.

MFK GoralMŠK Námestovo 0:2 (0:1) V sobotu 9. júna odohrali domáci futbalisti posledný zápas jarnej časti tretej najvyššej súťaže. Nastúpili proti MŠK Námestovo. Zápas mal osobitnú príchuť. Ľubovnianski futbalisti sa chceli rozlúčiť so svojimi vernými fa-

bej chybe v rozohrávke sa lopta dostala k  nekrytému Brčákovi, ktorý zvýšil na 0:2. Domácim zjavne dochádzali sily. Mali problém sa dostať na polovicu súpera a v druhom polčase prakticky neohrozili súperovu bránu. V  77. min po individuálnej akcii prešiel domácou obranou Brčák, prudko vystrelil, Bičuš vyrazil strelu na roh. Hostia pokračovali v tlaku. V 82. min. na Jarnešákov prudký center nabehol Simon, ale hlavou tesne minul loptu. Hostia po skončení zápasu neskrývali radosť, víťazstvom si zabezpečili účasť v tretej lige aj v  budúcej seROZHOVORY zóne. Domáci zostupujú do (tréner Starej Ľubovne): IV. regionálnej „V prvom polčase sme dokázali držať krok so súperom, štartoval hostí. ligy. Tí spresnili pri- dostali sme však gól z ofsajdu. V druhom polčase sme hrahrávky, pridali li, pokiaľ chlapcom stačili sily. Prakticky za týždeň sme hraGóly: 45. na dôraze a za- li tri náročné zápasy a ku koncu dnešného už hráčom chýStrašniak, 74. čali sa dostá- bali sily. Trošku sme otvorili hru v snahe vyrovnať, ale doBrčák. vať do nebez- stali sme druhý gól.“ Zostava dopečných akmácich: Bičuš – cií. Uľahčovali Foľvarský, Pet(tréner Námestova): im to aj domárus, Marian„Pre nás to bol kľúčový zápas. Víťazstvom sme sa v súťaži ci, ktorí strácačik, Sekelský, li veľa lôpt ne- zachránili. Začiatok nebol z našej strany dobrý. Po dohovore Turlik, Pekár, presnou rozo- v druhom polčase sme jasne dominovali. Myslím, že Stará Vresilovič (61. hrávkou. V 64. Ľubovňa odpadla fyzicky. My sme mohli vyhrať aj výraznejZima), Hricov, min. domáca ším rozdielom. Moji chlapci v druhom polčase podali dobrý Jarabinský (70. obrana pustila výkon, taký, aký si predstavujem a zaslúžene sme vyhrali.“ Štefaňák) SeKasana až do lep. pokutového územia, ten prud- opäť voľný v šestnástke nebezRozhodoval: Straka, zápas ko vystrelil, Bičuš však reflexne pečne pálil tesne vedľa domá- sledovalo 100 divákov. vyrazil na roh. V 66. min. Kasan cej brány. V  74. min. po hru Text a  foto (J.P.)

Karol Kačmarčík

núšikmi a potešiť ich úspešným výsledkom. Pre hostí to bol existenčný zápas, víťazstvo im totiž zabezpečovalo účasť v III. lige aj v budúcom ročníku. Celá táto atmosféra poznačila aj priebeh prvého polčasu. Zápas sa odohrával medzi šestnástkami, vyznačoval sa množstvom nepresností na obidvoch stranách. Ani jedno družstvo si nedokázalo vypracovať gólovú príležitosť. Domáci hrali na jediného vysunutého útočníka Hricova, ktorého však súper perfektne pokryl a  nedovolil mu prakticky vypracovať žiadnu nebezpečnú akciu. Úder domácim ambíciám zasadil súper na

konci polčasu. V 45. min. sa pred domácou bránou ocitli dvaja nepokrytí hráči súpera, prvú strelu ešte Bičuš vyrazil, odrazenú loptu však Strašniak usmernil do siete. „Tesne pred gólom som upozorňoval hráčov, aby dávali pozor na záver polčasu. Bohužiaľ, hráči aj dávali pozor, ale dostali sme gól z ofsajdu. Pozrel som si videozáznam, obidvaja hráči, aj ten v prvej šanci aj ten, ktorý dal gól, boli v postavení mimo hry. Rozhodca však neprerušil hru a my sme dostali gól,“ rozčuľoval sa nespokojný kouč domácich. Gól do šatne povzbudil a na-

Pavol Strapáč

Pivovarníková prvá na Minčole

Zlatý návrat zo Vsetína Triumfálny návrat zo Vsetína zažila výprava staroľubovnianskych športovcov. Na medzinárodnej olympiáde partnerských miest totiž obhájila minuloročné prvenstvo, keď v žiadnom zo zaradených športov neskončila horšie ako druhá. Viac v budúcom čísle ĽN. Text (mv), foto (RV)

Odštartuje maratón

Bez štafiet, v skromnejšom duchu, ale s rovnakým entuziazmom odštartujú v nedeľu jeden z najťažších maratónov strednej Európy. Päťkilometrový stupák na Vabec, tiahle klesania či ostrý záver 42 kilometrového behu dajú totiž zabrať aj tým najvytrénovanejším vytrvalcom. Visegrad maratón je však špecifický nielen svojím profilom. Zároveň je jediným, ktorý vedie územím okresu a jeho unikátnosť spočíva i v tom, že prekračuje hranice Slovenska. „Dá sa povedať, že tento beh  spája región a propaguje ho ako krajinu plnú turistických a prírodných krás. A  aj preto sme sa ho, napriek nepriaznivej finančnej situácii miest a  obcí, rozhodli usporiadať,“ prezradil jeden z  dôvodov člen or-

ganizačného výboru za Slovensko Michal Marhefka. Ako zároveň dodal, zaujímavosťou siedmeho „Visegradu“ bude tiež fakt, že sa po dvoch ročníkoch vracia tam, kde sa kedysi narodil. Bežci teda na trať nevyrazia v Ružbachoch, ale v Podolínci. „Slávnostný štart je naplánovaný na 8.30 h pred Mestským úradom, ostrý o polhodinu neskôr „Pri kríži“, asi 1 km pred Nižnými Ružbachmi.

Harmonogram prebehu Nižné Ružbachy: 9.05 h Hniezdne: 9.30 h -10.00 h Stará Ľubovňa: 9.45 h - 11.15 h Kremná: 10.20 h - 11.50 h Hraničné: 10.30 h - 12.00 h Mníšek n/Popradom: 10.55 h - 13.00 h

V cieli, poľskom Rytre, potom maratóncov očakávajú približne po dva a pol hodinách,“ dodal ešte k časovému harmonogramu M. Marhefka. Okrem profesionálnych či poloprofesionálnych bežcov sa Visegradu zúčastňuje množstvo amatérov. A  v  početnom balíku nechýbajú často ani zaujímavé „figúrky. Náročnú trať už totiž zdolali i pretekári, ktorí tesne pred štartom schválne prešli chodidlami po rozbitom skle alebo takí, ktorí bežali bosí. Či sa v štartovom poli objavia aj tento rok, sa môžete presvedčiť na vlastné oči. Námestím Starej Ľubovne by mali vytrvalci prejsť medzi 9.45 - 11.15 h. (mv)

názvom Starostovská desiatka. Tentoraz v nej mal BK SL troch zástupcov. Najrýchlejšie z nich si s nástrahami trate poradil Tomáš Gemza, ktorý časom 37:04,9 min. skončil celkovo šiesty. Vo svojej kategórii do 39 rokov bol však tretí. V  kategórii mužov do 59 rokov bežal L. Šimko (39:57,2 min.), ktorý sa umiestnil na peknom, aj keď nepopulárnom štvrtom mieste. CelkoV Hôrke, okres Poprad, sa vo dobehol 18-ty. Jozef Klim2. júna uskutočnil v poradí už čák (43:51,8 min.) dobehol 28., 15. ročník behu na 10 km pod v kategórii deviaty.

Poslednú májovú nedeľu sa vo Veľkom Šariši konala 14. Pivovarsko–hradná sedemtisícovka. Z Bežeckého klubu Stará Ľubovňa (BK SL) sa jej zúčastnila Marika Pivovarníková (24:57 min.), ktorá na skrátenej ženskej trati skončila druhá. V kategórii mužov do 59 rokov sa Ladislav Šimko (36:36 min.) umiestnil na štvrtom mieste. Celkovo dobehol 21.

O deň neskôr sa v  Lipanoch konal pretek pod názvom Beh na vrch Minčola. Ten kto pozná danú oblasť vie, aké náročné je pešo sa vyšplhať na Minčol z Lipianskej strany, kde na 4100 metroch je 522 m prevýšenie. Z  bežcov klubu sa svoju kondičku rozhodla vyskúšať Marika Pivovarníková, ktorá v ženskej kategórii vybehla na Minčol ako prvá (36:43 min.) a postavila sa tak na stupienok najvyšší. (A. Hudák)

Fitnesáci s medailami Mesto pod Pustým hradom sa 26. mája dostalo do obliehania mladých vyšportovaných tiel. V tamojšom dome kultúry sa totiž uskutočnili dorastenecké majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitness, na ktorých sa nestratili ani Staroľubovňania.

Maroš Wislocki si zo Zvolena priviezol striebro a medailovú zbierku si o tretí najcennejší kov rozšíril aj ďalší fitnesák - Matej Plavnický. Úspech dvojice dorastencov už ale nenapodobili ďalší pretekári KŠKM. Dárius Radomský obsadil medzi 12-ročnými chlapcami 5. miesto, navlas rovnako dopadla Stanislava Dolinská vo fitness do 163 cm. Trojica najlepších v kat. fitness dorastenci (zľava): Maroš Wislocki, maj Text (mv), foto (internet) ster Slovenska Matej Škultéty a bronzový Matej Plavnický.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 23  

9 771338 034005 Číslo 23 dôchodcov Prameň. A chýbať by nemali ani tanečné chore- ografie najznámejšieho fol- klórneho súboru mesta - Ľu- bov...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you