Page 1

14. máj 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 19

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Vojenský historický tábor otvára sezónu s novinkami

Eduard Batmendijn ide na celosvetové olympiády

2.

3.

Dnes - farebná príloha Téma súčasťou novín

Deviataci v Monitore zabrali dvadsiatka 100-percentných V celoslovenskom testovaní deviatakov MONITOR 9 dopadli základné školy v Starej Ľubovni mimoriadne dobre. Všetky v hodnotení vyskočili nad celoslovenský priemer. S výnimkou školy v Podsadku, ktorej sa testovanie netýkalo, deviatakov v tejto prímestskej škole nemajú. Školy v Starej Ľubovni zabodovali prekročením celoslovenského priemeru (SJL 67,51 %, MAT - 60,07 %), ale aj výraznou úspešnosťou žiakov, ktorí v náročných testoch vôbec nezaváhali. Vyše dvadsiatka deviatakov „odchovaných“ staroľubovnianskymi školami získala 100 %-tnú úspešnosť. Nevyskytli sa pritom žiadne pochybnosti ani problémy. „Podľa učiteľov bola náročnosť testov tohto roku primeraná. Otázky boli dobre štylizované, zrozumiteľné. Napriek tomu robili žiaci aj chyby pre nepozornosť pri vypisovaní odpoveďového hárku, pri bež-

ných numerických výpočtoch, zamenili číslice alebo znamienko, neporozumeli zadaniu úloh,“ zhodnotila MONITOR 9 riaditeľka školy Za vodou, Zuzana Sušková. V škole Za vodou pritom mali aj troch žiakov (celkom 27 žiakov, z toho 5 zo sociálne znevýhodneného prostredia) so 100-percentnou úspešnosťou. „Oproti predošlému roku nastalo u nás zlepšenie v  oboch predmetoch o  viac

šenie pritom pocítili v jedinej cirkevnej škole sv. Cyrila a Metoda. Minulý rok boli totiž okolo 6 percent pod celoslovenským priemerom v oboch testovaných predmetoch. Riaditeľka pritom poznamenala, že tohtoroční deviataci to naozaj nemali ľahké. „Sú vlastne prví, ktorí prešli reformou, ale výsledky tomu veľmi nenasvedčujú. Celých deväť rokov sú bez učebníc, 1. časť matematiky im prišla v decembri 2012 a  druhú k dnešnému dňu nemáme. V pondelok (13. máj, pozn. red.) sú pritom prijímacie pohoV náročnom testovaní sa našli aj takí deviataci, ktorí zvládli tesvory! “ dodala M. Maníková ty na 100 %, napríklad aj Kristián Babjak zo ZŠ na Komenského a poukázala aj na ďalšie sysul. Ten bol dokonca stopercentný z oboch predmetov. témové nedostatky v školstve: „Žiaci nemajú žiadnu motiváako 2 percentá,“ spokojná bola text,“ dodala na margo úspe- školy,“ zhrnul riaditeľ Miku- ciu k učeniu. Veď na stredné aj Alžbeta Chamillová, riadi- chu A. Chamillová. láš Hreško. školy ich aj tak vezmú. Priteľka ZŠ na Komenského uliAni v najstaršej škole na Lejímacie pohovory sú len adci, kde zo 102 deviatakov 12-ti vočskej ulici sa nesťažujú. „Od n Cirkevná škola ministratívnou záťažou pre dosiahli stopercentnú úroveň roku 2003 dosiahli žiaci našej podskočila stredné školy.“ a  jeden dokonca v  obidvoch školy len raz horší výsledok Najmarkantnejšie zlep Text (hm), foto (mv) predmetoch. Výrazne sa im v matematike ako celosloventento rok vydarilo testovanie ský priemer. Poctivá práca učiz rodného jazyka, presiahli tu teľov matematiky a slovenské- Tabuľka - výsledky Monitoru 9 v Starej Ľubovni 75-percentnú hranicu. „Pripi- ho jazyka sa tak dlhodobo odMAT SJL sujeme to inovatívnym metó- zrkadľuje vo veľmi dobrých, Celoslovenský priemer 60,07 % 67,51 % dam, ktoré vo vyučovaní po- no predovšetkým reálnych výZŠ na Komenského ul. 62,06 % 75,09 % užívame. Pomohlo nám aj to, sledkoch žiakov školy. Aj te68,50 % 73,44 % že sme vytvorili projekt na čí- raz 9 deviatakov, ktorí v obi- ZŠ na Levočskej ul. 62,59 % 74,52 % tanie s porozumením. Moni- dvoch predmetoch dosiahli ZŠ Za vodou 65,19 % 70,52 % tor je celý o tom, ako deti s po- 90% úspešnosť, nemusí robiť ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda rozumením čítajú a vnímajú prijímacie skúšky na stredné

Hold obetiam 2. svetovej vojny smrti. V celej Európe, vrátane Slovenska, sa uplatňoval holokaust. Ukázalo sa, čo je schopný spôsobiť nacizmus a akú budúcnosť pripravoval svetu, vrátane nášho národa,“ uviedol vo svojom príhovore predseda Obvodného úradu v Sta„Netreba zabúdať, že v ob- rej Ľubovni Peter Sokol. Ako dobí II. svetovej vojny vznik- ďalej pokračoval, je preto zneli plynové komory a tábory pokojujúce, že i po 68-rokoch 8. máj 1945 - deň, ktorý priniesol koniec najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Tento historicky veľmi významný dátum si pri pamätníku padlých pripomenuli aj Staroľubovňania.

Deti svojim mamkám

9 771338 034005

20

Prvá májová nedeľa patrí už tradične mamám. A o tom, že sa na ich nezastupiteľné miesto v rodine i v spoločnosti nezabúda ani dnes, presvedčili v nedeľu prítomných tí najpovolanejší - deti. Už tradične sa k Dňu matiek koná aj v tunajšom kultúrnom dome slávnostná akadémia. Inak tomu nebolo ani 12. mája. V programe, ktorý zorganizovali KDH, Zväz kres-

sa vo svete aktivizujú neonacistické sily a násilnícke skupiny, „ktoré nápadne pripomínajú fašistické organizácie pred II. svetovou vojnou a jej priebehu.“ Deň víťazstva nad fašizmom by si tak mladí ľudia mali stále pripomínať aj kvôli zhubnému šíreniu neonacistickej ideológie. Text a foto (mv)

pili deti zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a z MŠ na Vsetínskej ulici. Preplnenej sále sa predstavil tiež detský spevokol Deti svetla. Tradícia slávenia tohto dňa sa viaže k  roku 1907, kedy si Ann Jarvisová z Philadelphie chcela uctiť svoju mamu. O sedem rokov neskôr vyhlásil tento deň za celoamerický národný sviatok americký prezident Woodrow Wilson. Deň matiek sa postupne rozšíril ťanských seniorov, Rímsko- do celej Európy, kde sa oslaHold obetiam vzdali delegácie Mesta, Obvodného úradu, členovia Slovenského zväzu protifašistických bokatolícky a  Gréckokatolícky vuje dodnes. Text (eh), foto (E.F.) jovníkov, zástupcovia politických strán, hnutí a spoločenských organizácií. farský úrad a  Mesto, vystú-


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

14. máj 2013 ĽN č. 19

Rytiersky turnaj Stredoveký vojenský tábor v Starej Ľubovni už po ôsmykrát otvorí svoje brány a oficiálne spustí letnú turistickú sezónu 2013. Spoločnosť Marmon, s.r.o. a Mesto Stará Ľubovňa pripravili na 19. máj zaujímavý program, kde nebudú chýbať šermiarske vystúpenia. Návštevníci sa môžu tešiť na divadelno-šermiarsko-kaskadérsku skupinu Štvanci, ktorá príde až z Čiech, a to nie po prvýkrát. „Po pozitívnych ohlasoch predvedú rytiersky turnaj na koňoch, a to z čias, kedy sa takýmito turnajmi získavala priazeň princezien a polovica kráľovstva. Tohto roku sme sa program rozhodli štylizovať do barokového štýlu,“ prezradil Pavol Kocurko, konateľ spoločnosti Marmon. Na svojich divákov sa teší aj skupina historického šermu Altblau Regiment z Košíc, ktorá vystúpi s programom s názvom Výcvik mušketierov. Nebude chýbať rinčanie zbraní, streľba z dela a z muškiet, ktorú si môžu aj náv-

števníci tábora vyskúšať. Svoj program s dravými vtákmi majú pripravený aj Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Barokoví muzikanti zo ZUŠ J. Melkoviča zo Starej Ľubovne potešia zas zvučnými melódiami. „Malým zvedavcom a tým, ktorí ešte nevideli, ako sa podkúvajú kone, to predvedieme už o 13. hodine. Podkúvať budeme našich tátošov, na ktorých si potom môžete priamo v areáli Stredovekého vojenského tábora zajazdiť,“ dodal P. Kocurko. n Novinka - lanový park Detský návštevník sa môže tešiť aj na novopostavený detský lanový park. „Tešíme sa na svojich malých dobyvateľov a lezcov,“ dodala Mária Karkošiaková, pracovníčka marketingu spoločnosti Marmon. Navyše, počas celého popoludnia bude prebiehať remeselný jarmok, kde si návštevníci môžu vybrať malý suvenír ako pamiatku na tento zaujímavý deň strávený v Stredovekom vojenskom tábore. (MK)

Tiene týždňa Smrť dieťaťa

Veľká tragédia sa stala v nedeľu 12. mája v Ľubotíne. Nad rómskou osadou v časti Mlynské tam našli bezvládne telo 8-ročného chlapčeka bez známok života. Zrejme ho usmrtil býk, ku ktorému sa chlapec priblížil a chcel ho premiestniť. Lano sa mu asi omotalo okolo krku a býk ho udusil.

ná bitka. Museli tam byť privolané ďalšie hliadky. Výsledok - 5-ti zaistení a jeden zlomený nos muža, ktorého napadli desiati výtržníci.

Skončil v zábradlí

V sobotu nadránom si sadol za volant Renaultu opitý vodič. S 1,52 promile narazil do kovového zábradlia pri Bitka v Lomničke Družbe. Na vozidle vznikV sobotu 11. mája polícia OO la škoda vo výške 2 tisíc eur PZ Podolínec vyrážala do Lom- a na mestskom zábradlí okoničky, kde bola hlásená hromad- lo 500 eur.

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Bude spoločný sociálny úrad?

Na začiatku bola žiadosť obcí okresu o zriadenie Spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb adresovaná Mestu. Odvtedy sa veci pohli ďalej a po 25. apríli t. r. sme k nemu o krok bližšie. Po konzultáciách so starostami, prerokovaní návrhu vedením mesta a komisiou sociálnych vecí, bolo jeho zriadenie mestským zastupiteľstvom odobrené.

Potreba zmeny zabezpečovania sociálnych služieb obcí a vytvorenia lepších podmienok vznikla pred štyrmi rokmi prijatím zákona o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní. „Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb vychádza z potrieb obcí. Tie, ktoré majú často jedného zamestnanca, nie sú samostatne schopné splniť všetky požiadavky zákona. Tieto úkony preto bude v ich mene realizovať novovzniknutý spoločný úrad,“ povedal k novinke ved. odd. sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ Ján Tomus. Podľa jeho slov zriadením spoločného úradu na Nám. sv. Mikuláša 2 Mestu nevznikne žiadna nová finančná záťaž. Zabezpečiť by ale malo prevádzku a odborné vedenie agendy. Obec bude na oplátku povinná včas a v  dohodnutej výške prispievať na náklady spojené s  poskytovaním výkonov (pre tento rok je príspevok vo výške 0,70 eur/obyvateľ/rok). A tiež poskytovať súčinnosť a podieľať sa na získavaní potrebných informácií.

Obce a mestá majú zabezpečiť podľa zákona tieto sociálne služby: Vybavenie úradovne by Mesto malo stáť jednorazovo 2 tisíc eur, pripočítať treba aj prevádzkové ročné náklady 1 645 eur a mzdové náklady na 1 zamestnanca 14 270 eur/rok.

správa poskytovať. Ide o základné poradenstvo, opatrovateľskú službu, odľahčovaciu službu a  lekársku aj sociálnu posudkovú činnosť. Ako vzory by nám mali poslúžiť sociálne úradovne v Sabinove a Lipanoch. Tie fungujú na podobnom princípe ako spoločný stavebný úrad. „Aj Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb by tak mal byť samostatným oddelením, ktorého hlavnou pracovnou náplňou má byť zriadenie opatrovateľskej služby a jej následné riadenie,“ dodal J. Tomus. Opatrovateľka n VÝHODOU PRE OBCE V zákone č. 448/2008 Z. z. o pritom ostáva zamestnankysociálnych službách sú ukot- ňou obce a všetky úhrady od vené služby, ktoré musí samo- opatrovaného si vyberá pod-

ľa svojho VZN obec. Podľa návrhu zmluvy pokrýva jedna pracovná sila 25 tisíc obyvateľov, počet zamestnancov sa tak bude odvíjať od počtu zapojených obcí a od rozsahu žiadaných služieb. Realita ale môže byť ešte úplne iná. „Keďže reálne bude činnosť spustená až po podpise zmlúv s obcami, vylúčiť nemôžeme ani možnosť, že Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb nevznikne, nakoľko k zmluve nepristúpi dostatok obcí,“ uzavrel J. Tomus. Či sa teda nazbiera dostatočný počet obcí na zriadenie sociálnej novinky, uvidíme v najbližšom období. (eh)

1. Základné poradenstvo - odborná činnosť na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 2. Opatrovateľskú službu – poskytuje sa osobe odkázanej na pomoc inej osoby, pri úkonoch samoobsluhy, starostlivosti o domácnosť a zákl. soc. aktivitách. 3. Odľahčovaciu službu – poskytuje sa najviac 30 dní v roku tomu, kto opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a opatrovanie nemôže dočasne vykonávať. 4. Posudkovú činnosť - zisťuje sa ňou odkázanosť osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravot. stavom na soc. službu v zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu: a) lekárska posudková činnosť – lekár ňou hodnotí a posudzuje zdravotný stav osoby a zmien jej zdravotného stavu, b) sociálna posudková činnosť – hodnotí individuálne predpoklady, rodinné prostredie a prostredie ovplyvňujúce začlenenie do života

Objavené v ľubovnianskom archíve (5)

Je zaujímavé sledovať, k akým výrazným zmenám došlo za posledných sedemdesiat rokov v počte a zložení obyvateľstva v našom meste a okrese. Niektoré národnosti alebo etniká sa celkom či čiastočne stratili, iné zase zaznamenali nárast. Je dobré, že sa nám zachovali dokumenty práve z tohto obdobia, keď došlo k naštartovaniu týchto výrazných demografických zmien. V chronologickom rade na ne vplývali následovné historické udalosti: začiatok druhej svetovej vojny (zánik židovskej komunity), výsledok druhej svetovej vojny (výrazný pokles nemeckej národnosti), priemyselný rozvoj a bytová politika v 60. a 70. rokoch minulého storočia (prílev Slovákov aj z iných regiónov republiky za prácou a bývaním), nadštandardná sociálna politika štátu voči marginalizovaným skupinám od 50. rokov minulého storočia po dnešok (zvýšenie počtu Rómov). Dnešný príspevok bude hlavne o  číslach, preto veríme, že nebudeme čitateľov nudiť. Ak si však porovnáte údaje pred vyše sedemdesiatimi

rokmi s realitou, zistíte, že sa toho v niektorých mestách a obciach nášho okresu veľa zmenilo. Kvôli vymedzenému priestoru nebudeme zverejňovať údaje zo všetkých obcí. Zameriame sa hlavne na tie, kde došlo k výrazným či menej viditeľným zmenám. Ak by však chcel niekto, ktorého obec tu nebola spomenutá, poznať štatistické údaje, môže sa obrátiť na redakciu Ľubovnianskych novín a údaje mu poskytneme.

Sčítanie ľudu v roku 1939

Počty v Starej Ľubovni v roku 1939

V Starej Ľubovni bola ešte v roku 1939 početná skupina židovského obyvateľstva, ktorí mali svoju synagógu na Levočskej ulici.

národnosti: Slováci - 1 841, Česi – 39, Rusíni – 33, Nemci – 31, Maďari – 7, Poliaci – 19, Židia – 295, Rómovia (označení ako Cigáni) – 12, Iné - 5. Podľa vierovyznania: rímskokatolíci - 1 733, gréckokatolíci – 165, evanjelici augsburského vyznania – 40, židovské náboženstvo – 328, československá cirkev – 7, moravská cirkev – 8, bez vyznania – 1. V Podolínci VYZNÁVALI AJ islam

Podolínec: počet domov – 330, počet domácností – 476, Stará Ľubovňa: počet domov počet obyvateľov - 1 967. – 383, počet domácností – 614, Podľa národnosti: Slováci počet obyvateľov - 2 282. Podľa 1  139, Česi – 93, Rusíni – 8,

Nemci – 597, Maďari – 24, Poliaci – 1, Židia – 95, Rómovia (označení ako Cigáni) – 7, Iné - 3. Podľa vierovyznania: rímskokatolíci - 1 633, gréckokatolíci – 51, evanjelici augsburského vyznania – 91, židovské náboženstvo – 168, evanjelická cirkev reformovaná – 1, československá cirkev – 7, moravská cirkev – 2, česká bratrícka cirkev – 8, islam – 1, bez vyznania – 5. Hniezdne: počet domov – 230, počet domácností – 276, počet obyvateľov - 1  177. Podľa národnosti: Slováci – 389, Česi – 2, Rusíni – 64, Nemci – 671, Maďari – 5, Poliaci – 2, Židia - 44. Pod-

ľa vierovyznania: rímskokatolíci – 998, gréckokatolíci – 95, evanjelici augsburského vyznania – 4, židovské náboženstvo – 79, československá cirkev – 1. Rómov označovali Cigánmi Chmeľnica: počet domov – 173, počet domácností - 77 (tu je možno chybný údaj?), počet obyvateľov 776, podľa národnosti: Slováci – 17, Rusíni – 2, Nemci – 704, Maďari – 1, Poliaci – 1, Rómovia (v dokumentoch označení ako Cigáni) – 51, podľa vierovyznania: rímskokatolíci – 774, grécko-

katolíci – 2. Lomnička: počet domov – 156, počet domácností – 151, počet obyvateľov - 834. Podľa národnosti: Slováci – 29, Nemci – 797, Rómovia – 8, podľa vierovyznania: rímskokatolíci – 194, gréckokatolíci – 2, evanjelici augsburského vyznania – 638. Podsadek: počet domov – 53, počet domácností – 69, počet obyvateľov - 337. Podľa národnosti: Slováci – 256, Rusíni – 7, Nemci – 3, Poliaci – 7, Rómovia (označení ako Cigáni) – 63, iné – 1. Podľa vierovyznania: rímskokatolíci – 296, gréckokatolíci – 41. Mníšek nad Popradom: počet domov – 82, počet domácností – 99, počet obyvateľov - 548. Podľa národnosti: Slováci – 243, Česi – 22, Rusíni – 268, Nemci – 4, Maďari – 6, Poliaci – 5. Podľa vierovyznania: rímskokatolíci – 260, gréckokatolíci – 274, evanjelici augsburského vyznania – 9, židovské náboženstvo – 2, československá cirkev – 2, bez vyznania – 1. Pavol Mišenko, foto (archív V. Dlugolinského)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

14. máj 2013 ĽN č. 19

Tiene týždňa

Viac servisu na hrade

3

Sprísni sa chov bojových psov?

Najviac psov v Starej Ľubovni je chovaných na Zimnej ul.

Začiatkom mája som bol na otvorení letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa. Veľmi sa mi páčili sprievodné podujatia a program. Celková atmosféra bola veľmi dobrá, no neMinisterstvo pôdohospodármilo ma prekvapila jedna vec. Na hrade mi chýbali toalety stva chce znížiť útoky psov na a tiež automaty na teplé nápoje alebo nejaký stánok s občer- ľudí. Navrhlo preto novelu zákostvením. Neplánuje sa to v blízkom čase zrealizovať? (J.H.) na, ktorá dosť podstatne sprísňuje chov niektorých plemien. Odpovedá Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea – hradu: Hoci sa pôvodne hovorilo - Priamo na hrade máme novovybudované toalety (od roku o dvoj- až trojnásobne dlhšom, 2007) vo východnom bastióne. Je to jediné miesto, kde ich bolo konečný zoznam má napokon na základe dohody s pamiatkovým úradom možné postaviť. 14 mien. Okrem pitbulteriéra a Na tom istom mieste je aj hostinec u Mórica, ktorý je počas bandoga, chov ktorých chcelo celej letnej turistickej sezóny otvorený a v daný deň ho navští- ministerstvo spočiatku úplne vilo množstvo turistov. Keďže je na hrade priamo možnosť ob- zakázať, sa naň dostal aj stredočerstvenia, automaty na teplé nápoje alebo akékoľvek iné stán- ázijský, kaukazský a juhoruský ky s občerstvením nepovoľujeme. Narúšali by historickú hrad- ovčiak či americký staffordshirnú atmosféru a rušivo by pôsobili aj na program a sprievodné ský teriér. Z  menej známych podujatia. V podhradí už 10 rokov funguje reštaurácia u Isa- plemien je to ďalej šarplaninac, bely, ktorá bola počas celého dňa otvorená a mala ešte aj vysu- tornjak, brazílska fila, tosa inu, nutý stánok s občerstvením. Každopádne sa tešíme, že v daný deň navštívilo hrad a  skanzen v  Starej Ľubovni rekordných 5 352 návštevníkov.

kangal, americký buldog, boerboel a moskovský strážny pes. Pre všetky tieto plemená má teda, podľa návrhu, platiť sprísnený režim chovu. V praxi to znamená, že držať alebo vodiť ich bude môcť len osoba odborne spôsobilá na ovládanie psa (s dokladom o úspešnom absolvovaní kynologického výcviku). Psy budú môcť byť iba v chovnom priestore, zariadení na chov alebo v priestore, ktorý strážia, okrem bytového domu.

majiteľov psov, v Starej Ľubovni sa to dotkne iba minima. Podľa oficiálnej evidencie psov je totiž na území mesta chovaný len jeden americký staffordshirský teriér, jeden stredoázijský pastiersky pes a tiež kaukazský ovčiak. Mimochodom, rebríček plemien u nás suverénne vedú kríženci (166). Aj ďalšie poradie je viac-menej očakávané: nasleduje nemecký ovčiak (47), Yorkshirský teriér (35) labrador (30) a kokeršpaniel (19). n POČET V MESTE: 3 Nad desať je v  Starej ĽubovHoci sa od apríla 2014 zme- ni i československých vlčiakov nia pravidlá pre mnohých (13), bíglov (12) a  nemeckých

špicov (11). Štatistiky, ktoré sú k dispozícii na egov.staralubovna.sk, však odkryli i ďalšie zaujímavosti. Konkrétne čo sa počtu psov podľa lokality týka. V  prvej šestke sa totiž nachádza päť ulíc výlučne s  rodinnými domami - Zimná (42), Podsadek (38), Mýtna (37), Zámocká (32) a  Jarmočná (31), medzi ktoré sa dokázala vkliniť iba Mierová (35). Na druhej strane je prekvapením len jediný prihlásený pes na Továrenskej ulici. Pretože v skutočnosti ich po nej behá podstatne viac. (mv)

Geniálny Eduard Batmendijn ide na svet!

Neuveriteľný úspech - Staroľubovňan bude reprezentovať Slovensko na celosvetových olympiádach!

Všimli sme si

Jedinečné výsledky dosiahol v poslednom období študent Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Eduard Batmendijn. Z  výberových sústredení informatikov a matematikárov postúpil medzi najlepších, ktorí budú v  týchto oblastiach reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni. Počas 5-dňového sústredenia mladých matematikárov

Učitelia pred Úradom vlády opäť protestovali

Prasatá aj medzi nami Vážené dámy, vážení páni, dovoľte nám predstaviť vám „Triediace stredisko číslo 4!“ Na tomto mieste, ktoré sa ešte donedávna nachádzalo pod Lipovou ulicou (v lesíku pri schodoch), pracovníci firmy Rumík a spol. usilovne pracujú na čo najdokonalejším vyseparovaním komunálneho odpadu. Inými slovami smeti, ktoré VY vyhodíte do kontajnerov, ONI ešte raz preberú. A všetko pritom bez nároku na odmenu. Úžasná myšlienka, že? Vedzte, že pokiaľ by to nebola len fikcia, o Starej Ľubovni by sa dnes hovorilo ako o prototype ekologického mesta. Bohužiaľ, jedinou pravdou v texte je len fakt, že neporiadkom, ktorý so sebou prináša zápach i vyššiu koncentráciu hlodavcov, sa treba naozaj zaoberať. Najlepším riešením by, samozrejme, boli uzamykateľné

Dobrou správou je, že Mesto okamžite po nahlásení túto miniskládku odpratalo. Či sa však neobjaví opäť pri moste alebo inom mieste, to vám nik, bohužiaľ, nezaručí.

prístrešky na kontajnery. To si však vyžaduje investíciu, na ktorú asi samospráva nebude mať. No s rozhádzanými odpadkami by sme si mohli pomôcť aj inak. „Keď ľudia vhadzujú smeti do kontajnerov, mali by ich vysypať z igelitových vreciek. Tak ich asociáli nebudú môcť vybrať, odniesť preč a vysypať kdesi inde,“ navrhol mladý muž, ktorý ako zdroj inšpirácie uviedol Krompachy. Ako na margo toho poznamenal, je jasné, že ani tento nápad problém nevyrieši úplne, „ale aspoň pomôže.“ Takže Staroľubovňania - neskúsime to? Text a foto (mv)

Reakcia na... ...článok z ĽN č. 16

– S motorkami hlavne opatrne

Motorka je moje hobby, ktorému sa venujem vo voľnom čase. Ten príjemný pocit, keď je pekné počasie a môžem sa ísť niekam previezť, urobiť si výlet, vidieť nové mestá a miesta a spoznať nových ľudí, je úžasný. Momentálne som v Anglicku, a keďže začala jar, tak som si sem dal doviezť aj motorku. Prvá moja tohtoročná jazda tak bola v mestečku Matlock Bath, čo je vychýrené miesto pre motorkárov. A môžem to len potvrdiť. Je tam krásne prostredie obklopené prírodou, kde je pokoj od mestského ruchu. Lásky k motorke by som sa asi nevzdal. Po prečítaní člán-

zabojoval Eduard aj v konkurencii starších študentov a odmenou sa mu stalo vynikajúce druhé miesto a tiež istota účasti na 54. ročníku Medzinárodnej olympiády v matematike, ktorá sa bude konať v lete v juhoamerickej Kolumbii. Svoju výnimočnú šikovnosť potvrdil Staroľubovňan aj na „výberovke“ najlepších informatikov. V rámci nej sa mu jeho úspešné ťaženie premietlo do podoby pozvánky na Medzinárodnú olympiádu v  informatike. Edo tak počas letných prázdnin navštívi aj ďalší kontinent, Austráliu. (A.T.) E. Batmendijn sa stretne s najlepšími informatikmi z krajín celého sveta.

ku som si ale uvedomil, že bezpečnosť je prvoradá a netreba preceniť svoje schopnosti. Pri každej jazde je potrebné mať oči aj vzadu, to by som chcel hlavne poznamenať pre tých, ktorí sa rozhodli, že sa tomuto hobby chcú začať venovať. Aj v údržbe motocykla je pár vecí, na ktoré netreba zabudnúť, ako napríklad nabitie batérie po zime, skontrolovanie výšky hladiny oleja, bŕzd, tlak v pneumatikách a namazať reťaz. Dôležité je tiež pamätať na platnú STK. Všetkým motorkárom želám veľa šťastných kilometrov! Marek Rybovič

Stovky učiteľov z celého Slovenska s  banánmi a transparentmi volajúcimi po lepšom financovaní škôl, vyššej životnej úrovni a záchrane školstva. Aj takto to vyzeralo uplynulý utorok pred Úradom vlády. Zamestnanci školstva prišli počas zhromaždenia v  Bratislave podporiť systémové zmeny, ktoré sú podľa

nich nevyhnutné pre ďalšie fungovanie škôl. Nezabudli tiež žiadať o navýšenie peňazí ešte počas tohto volebného obdobia a prezentovali aj ďalšie svoje požiadavky. „Školstvo sa dlhodobo stretáva s problémami, akými sú nedostatočné financovanie prevádzky škôl a odmeňovanie zamestnancov. Dôsledkom je tak nedostatok učeb-

níc a učebných pomôcok, pomalá modernizácia školských zariadení, nedostatočné financovanie vedy a výskumu a nízka atraktivita učiteľského povolania,“ apelovali učitelia vo svojom vyhlásení. Líder školských odborárov na Slovensku Pavel Ondek zároveň poukázal aj na zlú situáciu nepedagogických zamestnancov. A zdôraznil, že 7.

mája nešlo zo strany učiteľov o štrajk, ale len o podporné zhromaždenie. Solidaritu a podporu tomuto stretnutiu preukázali aj učitelia v našom okrese. „V tento deň mali na znak spolupatričnosti viacerí pripnuté počas vyučovania žlté stužky,“ povedala okresná šéfka zväzu pracovníkov školstva a vedy Lýdia Hricíková. (eh)

Ako sa dá dostať k profesionálnym hasičom?

O práci hasičov sa hovorí, že to nie je povolanie, ale poslanie. A možno aj vďaka tomu je o túto profesiu aj u nás enormný záujem. Stať sa v dnešnej dobe hasičom ale nie je jednoduché.

Zdravotná spôsobilosť a minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou - to sú základné predpoklady pre prácu hasiča. Ak ich spĺňate a podali ste si k „požiarnikom“ žiadosť do zamestnania, pripravte sa na osobný pohovor. „Keď je uchádzač úspešný a postúpi do ďalšieho kola, čakajú ho fyzické testy. Tie spočívajú v šiestich disciplínach, tzv. Cooprov test. Po jeho úspešnom zvládnutí nasleduje psychologické vyšetrenie,“ vysvetlil riaditeľ HaZZ v Starej Ľubovni Vladimír Haľko. Ak máte zdarne za sebou všetky tieto skúšky, neznamená to, že sa automaticky stávate hasičom. Ako totiž dodal V. Haľko, „muž alebo žena sa stáva čakateľom v našej databáze podľa toho, kde a na aké pracovisko chce ísť pracovať.“ A zisťuje sa tiež naplnenosť tabuľkových stavov, ktoré sú určené ministrom vnútra. „Tie sú v Starej Ľubovni momentálne naplnené na 100 percent, čiže

voľné miesto teraz nie je žiadne,“ nepotešil záujemcov V. Haľko. Po prijatí do hasičského a záchranného zboru čaká hasiča prípravná štátna služba. V praxi to znamená okrem absolvovania 6-týždňovej základnej odbornej prípravy, aj vykonanie 5-týždňovej špecializovanej prípravy. „Tá sa vykonáva na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline,“ doplnil riaditeľ tunajšieho HaZZ.

Po úspešnom absolvovaní oboch príprav, ktoré končia záverečnou skúškou pred komisiou, sa stáva príslušníkom v stálej štátnej službe. A jednou zo základných podmienok prijatia je aj zloženie služobnej prísahy. Samozrejme, špeciálna príprava na pracovisku pri nástupe do služby a prevzatí techniky, je každodenná. Hasiči sa zdokonaľujú v taktických postupoch pri požiaroch, dopravných ne-

hodách, povodňových záchranných prácach či úniku nebezpečných látok. Zásahy bývajú rôzne a aj preto musí byť vzdelávanie a ich činnosť dôkladná a všestranne zameraná. A to uznal aj hasič, ktorý v tejto oblasti pôsobí 5 rokov. „Je to veľmi zaujímavá, ale aj náročná práca. Človek sa musí odosobniť od nešťastia, s ktorým sa stretáva na zásahoch,“ povedal Lukáš Kuča. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

Výlet do planetária

Každoročne sa predškoláci z Materskej školy na Vsetínskej ulici v Starej Ľubovni vydávajú s nabalenými ruksakmi do Prešova na výlet za poznaním. Navštívia planetárium, kde sa dozvedia o našej planéte Zem. Poznatky o nej si deti rozprávajú v priebehu celého týždňa, ktoré využívajú v rôznych ak-

tivitách – starostlivosť o našu planétu a jej ochrana. Cesta do Prešova sa môže zdať trocha dlhá, ale už po vystúpení z  autobusu sa deti posilnia dobrotami od svojich mám a  dobre im padne aj desiatka zo školskej jedálne. Vstupom do planetária sa deti ocitnú uprostred vesmí-

14. máj 2013 ĽN č. 19

ru. Rozprávkovým učením si vštepujú do svojich hlavičiek všetko čo sa deje vo vesmíre. A koniec výletu? To sú šťastné deti naplnené zážitkami z planetária, cestovania. Rovnako spokojné sú učiteľky, ktoré to všetko využijú pri svojej ďalšej práci. Kolektív materskej školy

Radošinci opäť v Ľubovni Radošinci budú opäť v meste! Ich priaznivci sa môžu tešiť na komédiu Stanislava Štepku s názvom Polooblačno, v ktorej nechýba príznačný humor a obraz života jednoduchých ľudí v  Radošine a na Slovensku na začiatku 50-tych rokov 20. stor. Snívať sen o tom, že raz bude lepšie, môžete spolu s  divadelníkmi aj vy. Stačí súťažiť. Vyhrať vstupenku za 12 € môžu aj dvaja z vás. ( red.)

Úspech v Rzeszówe

Koncom apríla sa konalo slávnostné vyhodnotenie III. medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia, ktorú organizoval Dom kultúry mládeže poľskom Rzeszowe. Téma súťažných prác bola hry a zábava. Porota vybrala spomedzi 277 výtvarných prác 20 ocenených v štyroch vekových kategóriách. ZUŠ Jána Melkoviča Starú Ľubovňu úspešne reprezentovala, keď v 1. kategórii získala cenu Juliana Simáková a čestné uznanie si prevzala Soňa Šutorová. Spomedzi starších žiačok (11 – 14 rokov) porotu zaujala Kamila Emília Potočková, ktorá získala cenu v tejto kategórii. Čestné uznanie pridelila porota Diane Zimovej

a Martine Malastovej. Na výstave boli prezentované práce ďalších žiačok – Radky Šlosárovej, Júlie Jendrichovskej a Veroniky Barlíkovej. Úspechom sa však pre ZUŠ J. Melkoviča skončilo aj celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami detí. Porota na ňom ocenila prácu žiaka prípravného štúdia, škôlkara z MŠ na Vsetínskej ul. Tobiasa Bibzu. Text a foto: A. Hriňová

Trojica ocenených (zľava): S. Šutorová, K. E. Potočková a D. Zimová.

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

REKLAMA

súťaž M

oje najkrajšie zákutie - to je téma celoročnej súťaže s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou podporená cenami v hodnote 700 eur od sponzora Kristiána Kaletu. Získať môžete PC, tablet, MP3 prehrávač a iné prekvapenia sponzora. Čakáme fotografie, ktoré budú vystihovať túto tému. Takou je aj snímka Jozefa Bučka z Jakubian. Iba pripomenieme, že súťaž beží do konca novembra. (red.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Lúpež po taliansky

21:40

Akčný / Thriller / Krimi USA / Franc. / GB, 2003, 111 min

SOBOTA 18.5.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 17.5.

strana

14. máj 2013 ĽN č. 19

5

14.5. - 20.5. 2013 Bravo Girls: Všetko alebo nič

20:30

Komédia / Športový USA, 2006, 99 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 14.5.2013

05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Góly - body - sekundy 06:00 Počasie 06:05 Dve tváre Anny 7/60 06:50 Správy RTVS 07:35 Góly - body sekundy 07:45 Počasie 07:50 Svet v obrazoch 08:25 District III: Staré rany 09:15 Žena na úteku 135 10:10 Sila lásky V. 104 11:00 MS v hokeji 2013 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:40 Dve tváre Anny 7/60 15:30 Sila lásky VI. 116 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie

19:50 Góly - body sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi: Anita 19/20 21:35 Dr.House VIII.: Ani to nevyslov 19/23 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Sexbomba 19/24 23:00 District III: Staré rany 23:45 Nikto nie je dokonalý 00:50 O 5 minút 12 01:55 Žena na úteku 135 02:45 Cirkus, Cirkus 2010 - 2.časť 03:40 Sila lásky V. 104 04:25 Sila lásky VI. 116

05:30 MS v hokeji 2013 07:05 Sviatočná exhibícia 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 08:55 Táraninky: Autá

09:00 Človek uprostred: Peter Scherhaufer 09:15 Šport Festival Slovakia 10:10 Serafínka a Cézar 10:30 MS v kocke 11:05 60 zabijakov divočiny 13/26 11:35 Živá panoráma 12:00 MS v hokeji 2013 15:00 MS v hokeji 2013 18:05 MS v hokeji 2013 19:00 MS v hokeji 2013 22:05 MS v hokeji 2013 23:00 MS v kocke 23:30 Veda zločinu: Identifikácia pozostatkov 00:20 Tempo 00:35 Správy RTVS „N“ 01:15 ArtSpektrum

14:40 Monk VI. 11/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 1/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 1/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 1/24 00:15 Monk VI. 11/16 01:05 Odložený prípad IV. 15/24 01:45 Hrozba z temnoty V. 22/22 02:25 Komisár Rex VII. 10-11/13 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:35 Komisár Rex VII. 10-11/13 13:40 Odložený prípad IV. 15/24

05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Zamurovaná 09:00 Súdna sieň: Matka je vždy istá 10:00 Panelák: Starý žiarlivec

11:00 Pred svadbou nie! 13:45 Ty schudni a ty priber! III. 3 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Prečo sme zlí? 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Stará láska nehrdzavie 21:40 Rodinné záležitosti: Opatrovateľka, Robotníci 14 23:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 1/16 00:00 Kosti III. 1/15 01:00 V mene ľudu 02:55 KRIMI 03:15 3 libry 4 04:00 Chameleón

06:20 Policie Hamburk IV: Medvědí služba 16 07:20 Kutil Tim IV: Není tak zlý, je

nezodpovědný 2 08:10 M*A*S*H 181 08:55 Prostřeno! 09:50 To je vražda, napsala II: Jedno tělo navíc 18 10:50 Julie Lescautová IV: Do třetice všeho dobrého 13 12:55 Policie Hamburk IV: Spi, děťátko, spi 17 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Čerokíjský tým 1/2 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Cesta do nebe 13 15:55 Rosamunde Pilcher: Křídla naděje 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Ano, šéfe! 21:30 Polívka na víně 22:35 Sběratelé kostí VI: Výpadek proudu ve vánici 16 23:35 Myšlenky zločince: Chování podezřelých 1 00:30 Kriminálka Kolín I: Smrt na Rýnu 10 01:35 Volejte Věštce 03:20 Kriminálka Kolín I: Smrt na Rýnu 10 04:10 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

STREDA 15.5.2013

05:15 Správy RTVS „N“ 06:00 Góly - body - sekundy 06:15 Počasie 06:20 Dve tváre Anny 8/60 07:05 Správy RTVS 07:50 Góly - body sekundy 08:05 Počasie 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 District III: Ten druhý 10:20 Žena na úteku 136 11:05 Sila lásky V. 105 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Taxík 14:40 Dve tváre Anny 8/60 15:30 Sila lásky VI. 117 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:20 5 proti 5

19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Amistad 22:40 Šesť dní strachu 00:10 District III: Ten druhý 00:55 Amistad 03:20 Sila lásky V. 105 04:10 Sila lásky VI. 117

05:05 Veda zločinu: Identifikácia pozostatkov 06:00 MS v hokeji 2013 07:30 Život v pohybe: Zdravotný handicap 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 08:55 Táraninky: Múzeá 09:00 Osudy slávnych: Orol a lastovička 10:30 MS v kocke 11:10 ...a čakalo ich peklo 12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Svadobné piesne 13:10 Televízny klub nepočujúcich 13:40 Jozef Stražan jubiluje:

Medveď 14:35 Orientácie 15:05 Súrodenci 15:40 Kvarteto 16:05 Maďarský magazín 16:35 Energetika 16:55 Fokus spotrebiteľ 17:30 Regionálny denník 17:55 Počasie 18:00 Fotografia: Surrealistická fotografia 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:45 Test magazín 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 Strážcovia noci 20:20 Futbal - Európska liga: Finále 22:45 Polícia 23:00 Profesionál 23:15 Správy RTVS „N“ 23:55 ArtSpektrum

09:40 HORÚCA KRV II. 10:50 Cesta za zázrakom 12:40 Komisár Rex VII. 12/13 13:40 Odložený prípad IV. 16/24 14:40 Monk VI. 12/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 2/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Modré z neba 22:30 Nočné Televízne noviny 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 2/24 23:55 Monk VI. 12/16 00:40 Odložený prípad IV. 16/24 01:30 Hrozba z temnoty IV. 1/22 02:10 Zámena manželiek 03:15 Komisár Rex VII. 12/13 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Vražda milenca

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno

08:45 Súdna sieň: Robí zo mňa blázna 10:00 Panelák: Stará láska nehrdzavie 11:00 Dom snov V. 11 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! III. 4 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Otrok 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kosti VIII. 17,18 22:30 Vtierka Castle IV. 9 23:30 Hawaii 5.0 II. 15 00:30 Hawaii 5.0 11 01:30 Vtierka Castle IV. 9 02:30 KRIMI 02:55 NOVINY TV JOJ 03:25 3 libry 5 04:05 Chameleón

06:15 Policie Hamburk IV: Spi, děťátko, spi 17

07:15 Kutil Tim IV: Smrt začíná ve čtyřiceti 3 08:00 M*A*S*H 182 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Christopher Bundy zemřel v neděli 19 10:45 Julie Lescautová V: Inspektor Motta v podezření 1 12:55 Policie Hamburk IV: Strach o Emmu 18 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Čerokíjský tým 2/2 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Země a láska 14 15:55 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 1/2 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: Míla 189 21:45 TOP STAR magazín 22:50 Hawaii 5-0 II: Hrdina 3 23:50 Právo a pořádek XIX: Volné křeslo 22 00:45 Kriminálka Kolín I: Válka v Kolíně 11 01:45 Volejte Věštce 03:35 Kriminálka Kolín I: Válka v Kolíně 11 04:25 Jak se staví sen

ŠTVRTOK 16.5.2013

05:00 Správy RTVS „N“ 05:40 Dve tváre Anny 9/60 06:25 Správy RTVS 07:10 Góly - body sekundy 07:20 Počasie 07:25 Občan za dverami 07:50 Duel 08:25 5 proti 5 09:10 District III: Zóna voľnej paľby 10:00 Žena na úteku 137 10:55 Sila lásky V. 106 11:45 MS v hokeji 2013 14:30 MS v hokeji 2013 17:45 Počasie 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 5/12 21:40 Reportéri 22:05 Borgiovci II. 10/10

23:05 District III: Zóna voľnej paľby 23:50 Inšpektor Rocca III: Tajomstvo kostry 01:25 Borgiovci II. 10/10 02:20 Šport Festival Slovakia 03:10 Žena na úteku 137 04:00 Sila lásky V. 106 04:50 Správy RTVS „N“

07:25 Správy Hírek 07:30 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Táraninky: Ročné obdobia 09:05 Noc v archíve: Noc v archíve 10:05 Pred rokmi... 10:35 Maďarský magazín 11:00 Fokus spotrebiteľ 11:35 Fotografia: Surrealistická fotografia 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum

12:50 Omyl nie je v operete 13:20 Nízke Tatry srdce Slovenska 13:50 Ako chutí muzika 14:20 Polícia 14:35 Profesionál 14:50 Noc na Švédskom vale 15:20 Strážcovia noci 16:00 Senior klub 16:25 Rómsky magazín 16:55 Zadná Poľana 17:15 MS v hokeji 2013 20:00 MS v hokeji 2013 23:00 MS v kocke 23:30 Správy RTVS „N“ 00:10 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:50 Paparazzi 12:40 Komisár Rex VII. 13/13 13:40 Odložený prípad IV. 17/24 14:40 Monk VI. 13/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 3/24

16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 3/24 00:15 Monk VI. 13/16 01:00 Odložený prípad IV. 17/24 01:45 Hrozba z temnoty IV. 2-3/22 03:15 Komisár Rex VII. 13/13 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:50 Súdna sieň: Prosíkanie 08:50 Súdna sieň: Manžela sa nevzdám!

10:00 Dom snov V. 12,13 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! III. 5 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Skoro ma šľak trafil 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Zlomené srdce 21:40 Rodinné záležitosti: Travestita, Gandža 15 23:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 2 00:00 Kosti III. 2 01:00 Rančer McCall 02:55 NOVINY TV JOJ 03:25 3 libry 6 04:00 Chameleón

06:15 Policie Hamburk IV: Strach o Emmu 18 07:15 Kutil Tim IV: Neříkej to

mámě 4 08:00 M*A*S*H 183 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Kdo je v nebezpečí? 20 10:45 Julie Lescautová V: Piráti silnic 2 12:55 Policie Hamburk IV: Bezbranný 19 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Livegirls company 17 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Chyba v systému 15 15:55 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 2/2 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 TOP STAR: Lubomír Lipský 21:30 Farmář hledá ženu: Malé návraty 22:50 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III: Srdce jak žhavý kámen 10 23:45 Zákon a pořádek: Los Angeles 1 00:40 Myšlenky zločince I 4 01:30 Volejte Věštce 03:15 Reportéři na vaší straně 03:55 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

14. máj 2013 ĽN č. 19 PIATOK 17.5.2013

05:35 Góly - body sekundy 05:50 Počasie 05:55 Dve tváre Anny 10/60 06:40 Správy RTVS 07:20 Góly - body sekundy 07:30 Počasie 07:40 Reportéri 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Návrat Kinga 10:15 Žena na úteku 138 11:05 Sila lásky V. 107 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: „Trenčianske Teplice“ 14:35 Dve tváre Anny 10/60 15:25 Sila lásky VI. 118 16:20 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel

18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Milujem Slovensko 21:30 Policajti z centra: Gleb 7/14 22:25 Čierny motýľ 00:00 District III: Návrat Kinga 00:45 Žena na úteku 138 01:35 Čierny motýľ 03:15 Lesy Slovenska - Kríza v lesoch 03:25 Sila lásky V. 107 04:15 Sila lásky VI. 118

07:45 Polícia 08:00 Živá panoráma 08:30 U Červeného raka: Čierny Ján 08:55 Táraninky: Kvety 09:05 Potopená katedrála 10:20 Rómsky magazín 10:50 MS v kocke 11:25 Uchopiť dušičku vecí 11:50 Živá panoráma 12:30 Svadobné veselie zo Stred-

ných Plachtiniec 13:05 Mama to vie najlepšie 13:35 Žijú medzi nami - nevidiaci a slabozrakí v Košiciach 14:05 Rozlúčka s Máriou 15:25 Krásna Ves perla Podhoria 16:05 Tvárou v tvár 16:35 Eurovirtuál 16:55 Fokus rodina 17:30 Regionálny denník 17:55 Počasie 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:45 Encyklopédia slov.obcí: Zázrivá 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy Hírek 19:50 Počasie 20:00 Zem - planéta ľudí: Arktída. Život v treskúcom mraze 20:50 Família: Família - Keď vychádza slnko 21:20 Kino na Dvojke: Henrich V. 23:30 Sicko 01:30 Správy RTVS „N“ 02:15 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV II. 10:50 Ukradla si mi môj život 12:40 Komisár Rex VIII. 1/17 13:40 Odložený prípad IV. 18/24 14:40 Monk VI. 14/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 4/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: Lúpež po taliansky 00:00 AKČNÝ PIATOK: Kráčajúca skala 3: Spravodlivosť 01:40 Myšlienky vraha V. 11/23

02:20 Lúpež po taliansky 04:00 Komisár Rex VIII. 1/17 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Opravári 08:50 Súdna sieň: Uštvala ma 10:00 Panelák: Zlomené srdce 11:00 Dom snov V. 14 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! III. 6 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Všetci sú proti matke 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Piate koleso 21:40 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 23:15 Nebezpečná rýchlosť 2 Zásah 02:00 Červený škorpión 03:45 Predstierané manželstvo

06:15 Policie Hamburk IV: Bezbranný 19 07:15 Kutil Tim IV: V očích to není 5 08:00 M*A*S*H 184 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Dokonalý zásah 21 10:45 Julie Lescautová V: Smrt klenotníka 3 12:55 Policie Hamburk IV: Žena s tetováním 20 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Není cesty zpátky 18 14:55 Vraždy v Kitzbühelu V: Vražda byznysmena 1 15:55 Rosamunde Pilcher: Čtyři roční období - Léto 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Vraždy v Midsomeru XV: Vraždy podle horoskopu 3 22:20 Show Jana Krause 23:15 Cesty k úspěchu 23:25 Stav obležení 01:45 30 dní dlouhá noc 03:45 Volejte Věštce

05:20 NOVINY TV JOJ 05:50 Postrach menom Till 07:25 My Little Pony 07:50 Monsuno 08:15 Cililing a veľká záchranná výprava 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 9 11:00 Nákupné maniačky 12:00 Ty schudni a ty priber! III. 7 13:00 14 hodín strachu 15:10 Nebezpečná rýchlosť 2 Zásah 18:00 Sladké hviezdy 3,4 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Bravo Girls: Všetko alebo nič 22:50 Šesť dní, sedem nocí 01:05 Muž v tieni 03:30 14 hodín strachu 04:55 Chameleón

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Ninjago: Den Bájného požírače 07:45 Mickeyho klubík II: Rytíř Goof 29 08:15 M*A*S*H 184 08:45 Autosalon 10:05 Columbo: Staromódní vražda 11:40 Dobrý synek 13:35 Kokosy na sněhu 15:45 Vraždy v Midsomeru IV: Mrtvola ve studni 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Deník princezny 2: Královské povinnosti 22:45 Zabiják poldů 00:55 Pach krve 02:30 Volejte Věštce 04:15 Nikdo není dokonalý

SOBOTA 18.5.2013

05:05 Slovensko v obrazoch 05:30 Svet v obrazoch 05:55 Správy RTVS „N“ 06:40 Góly - body - sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pinocchio: Dobrodružná noc 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Sila prášku 07:35 Alica v krajine zázrakov 13/26 08:00 Fidlibum 08:30 Modré kráľovstvo 1/3 08:55 Tanečná akadémia II.: Choreografia pre život 7/26 09:25 Milujem Slovensko 10:50 Nikto nie je dokonalý 11:50 Reportéri 12:20 Autosalón 12:50 On air 13:10 Toskánska vášeň 5/12 14:45 MS v hokeji 2013 17:30 Hlavne, že sa máme radi: Anita 19/20 18:00 Taxík

18:25 Nebíčko v papuľke: Trenčianske Teplice 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:10 Sladkých šestnásť 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 39 schodov 00:25 Inšpektor Rocca III: Krutý osud 02:05 Sladkých šestnásť 03:35 39 schodov

05:25 Sicko 07:25 Správy - Hírek 07:30 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:55 Zem - planéta ľudí: Arktída. Život v treskúcom mraze 09:45 Cesta: Choroba, ktorá podráža nohy. 10:10 Mama to vie najlepšie 10:40 Kvarteto

11:05 Separé 11:30 Trieda 9.A 12:05 5 minút po dvanástej: BRIGÁDA ČI OTROCTVO? 13:05 Magazín Ligy majstrov 13:30 Tak sa na mňa prilepila 15:00 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:05 Test magazín 16:20 Senior klub-magazín 16:50 Teta na zjedenie 17:55 Na ceste II.: Na ceste po Zulii 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:40 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:45 MS v hokeji 2013 21:45 Pred rokmi... 22:10 Hitlerove tajné zbrane 23:00 MS v kocke 23:30 Psie dni 01:30 Československý filmový týždenník 01:40 Televízia po slovensky: 1985-1989 02:40 Zdravie v Európe: Dýchať, či

nedýchať? 03:30 Správy RTVS „N“

05:45 Ať žijí rytíři! 07:35 Tučniaky z Madagaskaru II. 10-11/39 08:20 Veľký sen malej zebry 10:10 Alf III. 9/25 10:40 16 želaní 12:25 SUPERSTAR 15:05 SUPERSTAR - Rozhodnutie 15:40 Protivné baby 2 17:30 Zita na krku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Legenda o sovích strážcoch (HD) 22:30 Constantine 00:45 Telo na telo 02:10 Constantine 04:30 Smotánka

NEDEĽA 19.5.2013

05:00 Lesy Slovenska - Lesy v chránených územiach 05:10 On air 05:30 Autosalón 05:55 Správy RTVS „N“ 06:40 Góly - body - sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pinocchio: Ako sa Pinocchio stal strážnym psom 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Kráľovský výlet 07:30 Alica v krajine zázrakov 14/26 08:00 Maškrtníček 08:25 Šiel tovariš svetom: Ako sa vojak vartášom stal 1/3 08:50 Rozprávky bratov Grimmovcov: Smelý krajčír 09:55 Zem - história jednej cesty 1/2 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu

15:05 Film pre pamätníkov komédie Václava Vorlíčka: „Pane,vy jste vdova“ 16:45 Pošta pre teba 17:50 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 MS v hokeji 2013 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu 00:45 Kennedyho mozog 1/2 02:15 Kennedyho mozog 2/2

06:35 Veľká krasokorčuliarska exhibícia 07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:40 Kapura 09:20 Farmárska revue 09:45 Test magazín 09:55 Noc v archíve: Noc v archíve 11:00 Zoslanie Ducha Svätého 12:45 On air

13:10 Hitlerove tajné zbrane 13:55 Orientácie 14:20 Slovo 14:35 Folklórny festival Východná: Dvadsaťročná Šaffova ostroha 15:45 MS v hokeji 2013 18:40 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:50 (Ne)celebrity: Daniel Haas Kianička 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 20:00 Colnica alebo Československo po 20 rokoch 21:30 Odpískané 21:55 Vladimír Strnisko jubiluje: Mariša 23:40 MS v kocke 00:10 Správy RTVS „N“ 00:50 Slovo 00:55 Televízia po slovensky 02:00 Nebeské geto 02:55 ULI BIAHO

05:00 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Dva a pol chlapa III. 4/24 06:20 Tom a Jerry 06:45 Tučniaky z Madagaskaru II. 12-13/39 07:35 Bud futbalista 09:05 Alf III. 10/25 09:35 Zita na krku 10:15 Zorro: Tajomná tvár 13:00 Na telo 13:45 Lampáreň 14:10 Skaza zámku Herm 17:15 Rozhodujúci úder Jackieho Chana 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 SUPERSTAR LIVE 23:00 SUPERSTAR - Rozhodnutie LIVE 23:30 Šťastie v hre 01:45 Telo na telo 03:30 Bez servítky 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 NOVINY TV JOJ 06:15 Timon a Pumbaa II. 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 08:10 Gumkáči VI. 09:00 Sladké hviezdy 3,4 10:00 Kde bolo, tam bolo II. 18 11:00 Kosti VI. 19 12:00 Bravo Girls: Všetko alebo nič 14:20 Šesť dní, sedem nocí 16:35 Mama, ožeň ma! 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Pozná ju ako svoje boty 23:30 Detektív Dee a záhada smrtiaceho ohňa 02:20 Právo na vraždu 04:05 Záhadná neznáma

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago: Temnota ustoupí

07:40 Mickeyho klubík II: Mickeyho den děkování 30 08:10 Tajemství 2. světové války: Lovci min 16 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vraždy mezi muškáty I: Ideální dovolená 12 11:00 Partie 11:50 Receptář prima nápadů 13:20 Hlava rodiny 15:45 Vraždy v Midsomeru IV: Temný podzim 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Máme rádi Česko 22:20 Mercury 00:35 Anatomie lži III 1 01:30 Volejte Věštce 03:15 Vraždy mezi muškáty I: Ideální dovolená 12 04:05 Tajemství 2. světové války: Lovci min 16

PONDELOK 20.5.2013

05:10 Správy RTVS „N“ 05:50 Počasie 05:55 Dve tváre Anny 11/60 06:40 Správy RTVS 07:25 Góly - body - sekundy 07:35 Počasie 07:40 Slovensko v obrazoch 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District III: Malé balíčky 10:15 Žena na úteku 139 11:05 Sila lásky V. 108 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Dve tváre Anny 11/60 15:30 Sila lásky VI. 119 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Slovenka 2013 21:40 Vyvolení: Dvojičky 1/12 22:35 Policajti z centra: Gleb 7/14 23:30 District III: Malé balíčky 00:15 Vyvolení: Dvojičky 1/12 01:10 Žena na úteku 139 02:00 Cirkus, Cirkus Festival 02:55 Vyšné Hágy 1941 - 2011 03:10 Sila lásky V. 108

05:50 Prešiel som hranicu 06:40 Zdravie v Európe 07:30 Návraty k paralympiáde 2012 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Táraninky: Stromy 08:55 Zlatá brána 09:45 Miestopis cechov a manufaktúr 10:10 Tvárou v tvár 10:35 Fokus rodina 11:05 MS v kocke 11:45 Herci bez tváre 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Čriepky z hontianskej svadby

13:15 Família 13:45 Zadná Poľana 14:00 Odpískané 14:25 Športové ozveny 14:55 Autosalón 15:25 Magazín Ligy majstrov 15:55 Na Makovickej strune 16:55 Fokus práca 17:30 Regionálny denník 17:40 Počasie 17:45 Encyklopédia slov.obcí 18:00 60 zabijakov divočiny 14/26 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček 18:45 GEN.sk: Juraj Pechan 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Najriskantnejšie technické operácie: Jadrová elektráreň 20:50 VAT - Veda a technika: Spájkovanie karosérie laserom 21:30 Správy a komentáre 21:55 Počasie 22:00 Góly - body - sekundy 22:05 Chlapec A 23:45 On air 00:10 Televízia po slovensky

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 Skaza zámku Herm 12:40 Komisár Rex VIII. 2/17 13:40 Odložený prípad IV. 19/24 14:40 Monk VI. 15/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 5/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 Lampáreň 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 Extrémne premeny 23:45 Nočné Televízne noviny 00:10 NCIS 01:00 Monk VI. 15/16 01:45 Odložený prípad IV. 19/24 02:25 Hrozba z temnoty IV. 4/22 03:15 Komisár Rex VIII. 2/17 04:00 Bez servítky 04:40 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Tyran 08:40 Súdna sieň 09:50 Panelák: Piate koleso 11:00 SUPERMAMA na JOJke 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 Pozná ju ako svoje boty 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Postihnutý syn 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:05 Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Škaredá Betty 21:40 Mama, ožeň ma! 23:15 Haló 10 00:00 Ako uloviť boháča

05:00 Nikdo není dokonalý 06:20 Policie Hamburk IV

07:20 Kutil Tim IV: Borlendovy ambice 6 08:05 M*A*S*H 185 08:50 Prostřeno! 09:45 To je vražda, napsala II 10:45 Julie Lescautová V: Smrt v parku 4 12:55 Policie Hamburk IV: Případ pro Mattesa 21 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Bratři ve zbrani 19 14:55 Vraždy v Kitzbühelu V: Vražedné mlčení 2 15:55 Rosamunde Pilcher: Čtyři roční období - Podzim 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: Daleko neutečeš 190 21:45 Vylomeniny 22:35 Partička 23:20 8. míle 01:35 Kriminálka Kolín II 02:35 Volejte Věštce 04:20 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

strana

14. máj 2013 ĽN č. 19

7

Spoločenská rubrika opustili nás Najviac mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch.

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 3/2013 n Plastové okná zľava 52 % do 17.5.2013 + 6-komorový profil za cenu 5-komorového. Možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. SLORA NL tel. 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Vykonávam kompletné sezónne práce s úpravou záhrad, okolí domov, firiem, poradenstvo a starostlivosť o ovocné stromy a kry. Kontakt : 0918 531 562. ĽN 92/2013 n STAROŽITNOSTI-BAZÁR Ponúkame Vám široký výber tovaru - nábytok, kuchynské a domáce potreby, keramika, porcelán, lustre, lampy, umelecké diela a ďalšie. Za veľmi nízke ceny. Vykupujeme starožitnosti. Nájdete nás: Prešovská 7, Stará Ľubovňa (oproti GAS Familia). ĽN 139/2013 n Nátery striech. Kvalitne, lacno a rýchlo. ) 0915 334 786. ĽN 159/2013

nehnuteľnosti n ANDOSA, s r.o., Zimná ul. 885/1, SĽ ponúka na prenájom priestory 240 m2 (obchody, kancelárie, ambulancie). Cena dohodou. ) 0905 252 517. Ľ N 125/2013

byty n Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt v SĽ na Letnej ul. 31. ) 0902 810 513. ĽN 160/2013 n ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa ponúka na predaj nové byty. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 163/2013 n Predám pekný prerobený 2-izbový byt v SĽ, min. náklady. ) 0907 021 663. ĽN 177/2013

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m 2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 65/2013 n Tatranský profil – brúsený hr. 11 mm - 1. tr. 3,7 €, 2. tr. 2,8 €/m2, hr. 15 mm – 1. tr. 5,2 €, 2. tr. 4,5 €/m2, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, hranoly. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 138/2013 n Šrotovník a  stavebný kolovrátok. Ceny dohodou. ) 0903 575 235. ĽN 164/2013 n Miešačku 120 l a plechový sklad. Ceny dohodou. ) 0905 235 366. ĽN 170/2013 n Záhradný altánok. Cena dohodou. ) 0907 933 226. Ľ N 171/2013 n Gaučovú súpravu, konf. stolík a koberec 2,5 x 3,5 m. Cena 200 €. ) 0918 592 222, 0903 652 942. ĽN 175/2013

n Novinový stánok v blízkosti centra mesta. Cena dohodou. ) 0904 645 246. ĽN180/2013

auto-moto n Predám auto Š-Felícia Pick-up, r.v. 2001, najaz. 103 tis. km, dobrý tech. stav. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 126/2013 n AGRIKA, s.r.o., Ľubotín odpredá fekálne vozidlo CAS 11. Cena dohodou. Info.: 0903 632 184. ĽN 162/2013 n Predám Renault Thalia, r.v. 2006, najazdených 63 tis. km, ťažné. Cena dohodou. ) 052/436 4167, 0918 132 059. ĽN 167/2013 n Predám malotraktor HONDA GXV 160 s  pluhom-obojak. Cena 750 €. Dohoda možná. ) 0907 394 315. ĽN 168/2013 n Predám jednokabínkovú multikáru, diesel, dvojvalec, v  pojazdnom stave, nová batéria. Cena 500 €. ) 0918 592 222, 0903 652 942. ĽN 176/2013

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - Juraj HUDÁK, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou ponúka: 1-ročné nosnice, mladé nosničky, brojlerové kurčatá, morky na chov. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 89/2013 n Predám ošípané na jatočné účely. ) 0903 810 489. ĽN 165/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013 n Detské inline korčule - dievčenské (veľkosť 25 - 28), chlapčenské (30 - 33). ) 0911 363 853. ĽN 133/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 14/2013 n Prijmem automechanika a autoelektrikára s praxou. Záujemcovia volajte na ) 0905 384 382. ĽN 158/2013

ponuka n Kvalitné natieranie striech vo výškach. Lacno. ) 0907 545 258. ĽN 181/2013 n Ponúkam nátery striech. Kvalita + záruka. ) 0907 673 941. ĽN 145/2013 n Poskytujeme nátery striech a kostolov vo výškach. Rýchlo, lacno a kvalitne. ) 0908 842 631. ĽN 179/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 145 €. Úradné preklady - všetky jazyky, Práca pre opatrovateľov/-ky v Rakúsku. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

V týždni od 6. do 12. mája nás opustili títo Staroľubovňania: Magdaléna Pandošová, vo veku nedožitých 50 rokov a Gabriela Hiklová, vo veku nedožitých 53 rokov. V srdciach tých, ktorí ich poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

Infoservis

pozvánka Ľubovnianska knižnica pozýva: * 15. mája o 18.00 h na NOC LITERATÚRY – čítanie kníh európskych autorov. * 15. mája na výstavu poľských výtvarníkov Barbary Ruchaly, Adama Gancarskiego, Heleny Zimowskej – Źródlo – Prameň, ktorá potrvá do 14. júna. m m m

Ľubovnianske múzeum pozýva: * 16. mája o 11.00 h - Sprístupnenie hradu Ľubovňa pre nevidiacich a slabozrakých. * 17. mája o 16.00 h - Tesársky um a  symbol života (vernisáž výstavy). * 18. mája - Nočná prehliadka a skanzenu (Čo ukrýva 13. komnata hradu a skanzenu?). m m m

ĽOS, ZRUS a Obec Š. Jastrabie pozývajú 18. mája o 14.00 h na regio-

nálnu súťaž v speve MAKOVICKÁ STRUNA. m m m

Marmon a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú 19. mája o  13.00 h na Slávnostné otvorenie sezóny v Stredovekom vojenskom tábore. www.marmon.sk

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 14. mája – lekáreň LAUDANUM, Levočská 4, 15. mája - Dr. MAX, OD Kaufland, 16. mája - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 17. mája – Dr. MAX, OD Kaufland, 18. mája - ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 19. mája – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 20. mája PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 21. mája – ELIXÍR, Obchodná 3. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Stará Ľubovňa bude už onedlho miestom koncertu jednej z najpopulárnejších slovenských kapiel. Jej začiatky neoficiálne siahajú do roku 1993, do povedomia ľudí sa ale dostala až o tri roky neskôr so skladbou Nepoznám. Potom už nasledovalo nahrávanie piesní, koncerty doma i v zahraničí a turné s viacerými hviezdami. Zahrali si tiež na doskách Opery SND v Bratislave, no spoznali aj protinožcov v Austrálii. A dnes sa môžu pýšiť množstvom ocenení, najhra-

nejšími skladbami, niekoľkými Slávikmi i titulmi Skupina roka. Na konte majú množstvo albumov, nevynímajúc ten najnovší s názvom Rodina. Jednoducho IMT Smile. Ak sa aj vám páči bezprostrednosť prešovskej kapely na čele s  Ivanom Táslerom a chytľavé slovenské songy, nachystajte sa na 24. máj. A na ich koncert môžu ísť dvaja z vás úplne zadarmo. Stačí, ak sa zapojíte do súťaže s ĽN a ĽTV. Je to naozaj jednoduché, tak neváhajte! (red.)

Zamagurské slávnosti s Petrom Nagyom Rozhovor s Jurajom Švedlárom, za organizátorov ZFS Na posledný májový víkend sa chystá v Pieninách veľká sláva. Už 37. ročník festivalového trojdnia je naplánový tak, aby ulahodil nielen všetkým folklóruchtivým. Šancu na zábavu majú všetky vekové kategórie. Organizátori – Prešovský samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Obec Červený Kláštor, Mesto Spišská Stará Ves, Cyprián, n.o. Červený Kláštor a Ľubovnianske osvetové stredisko očakávajú pod Tromi Korunami vyše tisíc účinkujúcich, a to nielen zo Slovenska. n Program je už v  podstate pripravený. Počas troch dní si návštevníci môžu vybrať. Čo by ste chceli podčiarknuť pri výbere folklórneho vystúpenia? - Určite je toho dosť, čo by mohlo osloviť srdce milovníkov folklóru a  tradícií. Okrem tradičného uvádzajúceho piatkového ceremoniálu v Spišskej Starej Vsi aj s  víťazom Pieninskej ozveny a hosťom z Poľska je na sobotu pripravená po tradičnom splave Dunajcom celá plejáda hviezdnych vystúpení. Chý-

bať nebude Vagonár z Popradu, Magurák z  Kežmarku, ale aj miestne súbory ako Frankovčan či Maguranka a iné. Nebudú chýbať zahraniční hostia. Iste zaujme súbor z Bieloruska. V nočnom programe si určite netreba nechať ujsť ukážku z premiérového programu k  40. výročiu vzniku FS Vagonár z Popradu. n Určite ste aj tentoraz pripravili novinky... - Samozrejme, bude to Školička tanca aj s predstavovaním zamagurských krojov, ktoré sme pripravili na sobotu dopoludnia v  areáli remesiel a ďalšou novinkou sú tento rok zlosovateľné vstupenky, ktoré si návštevníci kúpia. n V  programe vidíme, že ste rozšírili program o folklórne súbory aj z okresu Stará Ľubovňa... - Áno, v staroľubovnianskom regióne fungujú nádherné folklórne súbory a skupiny. Máme tu výbornú spoluprácu s Ľubovnianskym osvetovým strediskom a v neposlednom rade, veľa návštevníkov je práve z  okresu Stará Ľubovňa. Takže sa veľmi tešíme, že na festivale vystú-

pia súbory Barvinok z Kamienky a Kečera z Jakubian. n Iste ste nezabudli ani na mládež. Piatkový večer je už tradične určený im. Kto ich tentoraz pobaví? - O 20.30 h v piatok sa pod Tromi Korunami spúšťa veľká diskotéka a odštartuje ju známy spevák Peter Nagy so skupinou Indigo. Myslíme, že jeho nestarnúce hity prilákajú aj strednú generáciu. No a  potom bude zábava pri tónoch skupiny TRITON z Trenčína. n Nedeľa je zas tradičným dňom, kedy do Pienin smerujú zväčša celé rodiny. Čo sľubuje galaprogram?

- Určite by som spomenul svätú omšu dopoludnia o 9. hodine, ktorú bude celebrovať v kostole sv. Antona Pustovníka v  kláštore Kartuziánov známy kňaz Marián Kuffa. No a bude aj tradičný trh ľudových remesiel. Program začne v amfiteátri o 12. hodine programom Deti deťom, kde sa predstavia naše folklórne detské súbory a  aj hostia z Poľska. A o 14. hodine v záverečnom programe Pieniny, Pieniny vystúpia mnohé súbory vrátane hostí. Napríklad sa predstaví 77-ročný súbor Očovan z Očovej a krajanský súbor Zelený Javor z Poľska. Bude sa načo pozerať. Celkovo v  Červenom Kláštore počas troch dní vystúpi okolo tisíc účinkujúcich. n Návštevníkov iste bude zaujímať aj cena vstupného. - Tento rok ich môžeme potešiť, pretože sme išli s  cenami dole. To znamená v piatok to bude 7 eur, v  sobotu 5 eur a v nedeľu 6 eur. Veľmi výhodná je permanentka v hodnote 10 eur. No a dôchodcovia a  ZŤP zaplatia po 3 eur.

NEPREHLIADNITE!

HRAJTE O HODNOTNÉ VSTUPENKY!

Ľ

ubovnianska mediálna spoločnosť,s.r.o. v ostatnom období registruje väčšie množstvo otázok a podnetov ohľadom šírenia káblovej televízie v meste Stará Ľubovňa. Rovnako pretrváva zamieňanie si Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti so spoločnosťou KID, ktorá do 1. novembra 2012 zabezpečovala šírenie káblovej televízie. Dôležité je tu preto vedieť, že Ľubovnianska mediálna spoločnosť nikdy nebola a ani nie je zodpovedná za šírenie káblovej televízie, ani riešenie jej technických porúch. Akékoľvek problémy musia v tomto smere zákazníci riešiť s prevádzkovateľom, ktorý zabezpečuje káblovú retransmisiu a, s ktorým majú uzatvorenú zmluvu. A to sú v Starej Ľubovni spoločnosti: UPC (nástupca spoločnosti KID), FERIMEX a NORTTEL. Obrátiť sa preto treba na ich telefónne čísla.

UPC – Call centrum 02/594 22 222 Ferimex – 052/2388 100 Norttel – 0911 999 889

Zamagurské slávnosti

Na festival folklóru v Zamagurí môžete ísť aj so vstupenkami od Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti. Stačí, ak budete mať šťastie pri žrebovaní. Pochopiteľne, žrebovať budeme iba z tých, ktorí doručili do redakcií ĽN a ĽTV kupóny alebo správne odpovede na otázku vo videotexte. Šance ešte stále sú, uzávierka súťaže o vstupenky bude 17. mája. Mená výhercov sa dozviete v ĽN 21. mája. (red.)

"


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Rybári otvorili novú sezónu

Už tradične sa v polovici mája stretávajú rybári na vodnej nádrži Vengliska, aby otvorili rybársku sezónu. Tento rok svoje stretnutie posunuli o jeden týždeň dopredu. Vodnú nádrž symbolicky otvoril predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Ivan Orovčík. K  otvoreniu sezóny rybárov už neodmysliteľne patria aj preteky v love rýb na plávanú, položenú alebo feeder pre deti, mládež a dospelých. Súťaž sprevádzalo krásne slnečné počasie, čo sa odrazilo aj na počte štartujúcich, ktorých sa zišlo 60. Rybári si po dlhej zime schuti zachytali. Celkom sa ulovilo 145 rýb s celkovou váhou 93 kilogramov, takže rybári boli spokojní. A  opäť všetky ulovené ryby dostali druhú šancu a zase putovali do rybníka. n BECHERA A MAČUGA Najúspešnejším v  prvých tohoročných pretekoch bol Marek Mačuga. Čomu pripisuje svoj najlepší úlovok? „Ja si myslím, že k úspechu patrí poriadna dávka šťastia, že dnes to o návnadách veľmi nebolo. Zvolil som možno tú správnu taktiku, dal som to na ťažko

Šport v skratke

futbal Futbalisti Starej Ľubovne konečne zabrali. Po štvorgólovej nádielke, ktorú schytali v dohrávke 18. kola, totiž na Zemplíne prekvapili a vďaka presným zásahom Nemerguta (67. min.) i Štefaňáka (72 min.) si z Michaloviec odviedli tri nesmierne cenné body. Slavoj Giraltovce – MFK St. Ľubovňa 4:0 (2:0). Zostava: Bičuš - Selep, Turlík, Jozef. Kosturko, Drobňák, Mariančík, Štefaňák, Krajňák, Nemergut, Juraj Kosturko, Štefánik (27. Mušinský). MFK Zemplín Michalovce B – MFK St.  Ľubovňa 0:2 (0:0). Zostava: Bičuš - Selep, Turlík, Joz. Kosturko, P. Drobňák - Mariančík, Štefaňák, Krajňák (47. Demčák), Jur. Kosturko - Nemergut (90. J. Štefánik), Mušinský. (mv)

Šport servis

turistika KST Stará Ľubovňa organizuje 17. – 19. mája podujatie Na bicykli cez Levočské vrchy. Prihlášky: do 15. mája Bližšie info: Pavel Mrug (0907 934 552), www.kstsl.sk.

futbal IV. liga, 18. mája o 17.00 h.: St. Ľubovňa – Barca.

Š

ŠPORT

14. máj 2013 ĽN č. 19

achový oddiel ŠKM Stará Ľubovňa oznamuje širokej verejnosti a zvlášť deťom, že v najbližších dňoch plánuje oficiálne otvoriť Ľubovniansku šachovú školu. Miestom pravidelných stretnutí (minimálne dvakrát v týždni) bude Dom kultúry. Pod dohľadom skúsených šachistov tak môžu tí noví načrieť nielen do základov šachu, ale postupne prenikať aj do čarovnej hĺbky tejto kráľovskej hry. Bližšie info: Patrik Nemergut - 0911 917 827, sachovyklubsl@gmail.com. Viac prinesieme v rozhovore s P. Nemergutom v ďalšom vydaní.

Výsledky súťaže a vyšlo to. Chytil som 8 kaprov a dva mi ešte ušli. Som spokojný, zachytal som si a to je super,“ konštatoval víťaz. Spokojný bol aj Jaroslav Zajac, ktorému sa podarilo chytiť najväčšiu rybu, 5,5 kg kapra a nepoužil pritom žiadnu špeciálnu návnadu. „Povedal by som, že som ho chytil hlavne na dobrú náladu i pekné počasie. A ryby

sa chytajú hlavne na dobrých kamarátov a tých bolo dnes pri mne veľa. Na nastávajúcu sezónu sa veľmi teším. Kvôli tomu rybár čaká celú zimu, ktorá bola strašne dlhá,“ prezradil úspešný rybár. Otvorenie sezóny prilákalo k rybníku veľa Staroľubovňanov. Návštevníci sa tešili hlavne na rybacie špeciality

Dospelí: Maroš Mačuga - 8 ks, 15,43 kg Jaroslav Zajac - 4 ks, 15,10 kg Michal Mačuga - 5 ks, 11,02 kg Deti: Samuel Bechera - 1 ks, 1,89 kg Dávid Bordiga - 1 ks, 0,25 kg Ján Tišák ml. - 1 ks, 0,11 kg

– halászlé, pečeného pstruha a kapra. Pre tých, ktorí neholdujú rybacine, organizátori navarili guláš. Text a foto (J.P.)

Jeden a pol tony nových kaprov Rozhovor s Ivanom Orovčíkom

Po dlhej studenej zime sa konečne dočkali aj rybári. Otvorenie sezóny im výbor miestnej organizácie (MO) spestril prvou súťažou. O tom, čo ich čaká v novej sezóne, sme sa pozhovárali s Ivanom Orovčíkom, predsedom MO Slovenského rybárskeho zväzu. n Sezónu ste otvorili súťažou. Čo hovoríte na  účasť i úlovky? - Už samotné nádherné počasie dnes prilákalo pomerne veľa ľudí na vodnú nádrž a ukázalo sa, že sa to prejavilo aj na samotných úlovkoch. Najväčší kapor mal 5,5 kg a spolu bolo chytených 145 rýb s váhou 93 kg. Účasť na pretekoch hodnotím kladne, pretože v dvoch kategóriách súťažilo 60 štartujúcich. Ryby boli lovené rovnomerne po celej ploche. Viac sa darilo dospelým, zrejme tu rozhodovali skúsenosti. Jozef Čanda úlovkom 68 rybičiek ukázal, že aj malé ryby sú ryby a ako vlastne vyzerá pravý plaváčkový šport. n Akcie, ako bola dnešná, sú zaujímavé aj pre širokú verejnosť. Lákajú ich najmä ry-

bacie špeciality, na ktorých si môžu pochutiť. Plánujete ešte v tomto roku niečo podobné? - Výbor MO už preberal možnosť urobiť v letných mesiacoch akýsi rybársky deň, kde by sme chceli opäť prezentovať rybárske umenie, ale hlavne rybársku kuchyňu a spojiť to s country hudbou. Ale vzhľadom na to, že v  tomto roku organizujeme každý mesiac minimálne jednu športovú akciu, asi ten rybársky deň nebude. n Dnes ste otvorili sezónu. Ako ste na ňu pripravení, čo všetko čaká rybárov? - V  tomto roku už sme do vodnej nádrže Vengliska nasadili 1,5 tony kaprov. Na jeseň nás ešte čaká násada zubáča. Snažíme sa dopĺňať ryby podľa úlovkov, ktoré sú porovnateľné s  nasadzovaním. Naši rybári prijali v  minulom roku takú osobnú dohodu, že v jednom dni lovu si ponechajú iba jedného kapra, čo sa prejavilo na tom, že ryby boli dlhšiu dobu vo vode, bola väčšia šanca chytiť ryby ešte aj v  jesenných mesiacoch. Čo sa predtým nedalo. (J.P.)

Furmanské preteky v Kamienke

Squashisti na turnajoch

Furmanov prišli povzbudiť aj televízni protagonisti zo Sihly, tzv. Bučkovci, pre divákov bolo pripravených množstvo atrakcií a v neposlednom rade bohatá tombola. Celkové víťazstvo už po piatykrát obhájil Michal Raškevič z Kamienky, ktorý vo všetkých disciplínach podal najvyrovnanejšie výkony.

Kamil Hirka (na fotografii), Peter Aftanas, Ján Ružík a Matúš Krett – to bola štvorica, ktorá sa 11. mája predstavila na kvalitne obsadenom Victoria squash Cupe. Najväčší úspech naň dosiahol posledne menovaný, keď po prehre s P. Bellušom (0:3) ostal pred bránami semifinále. Ani nasadená jednotka si ale zo Žiliny „zlato“ nedoniesla. „Predpokladali sme, že turnaj vyhrá Andy Schmidtmayer. A  vyšlo nám to,“ uviedol po návrate späť K. Hirka, ktorý si proti bý-

V Kamienke bolo 4. mája ulahodené tým, ktorí si nenechali ujsť furmanské preteky. Svoje sily si na nich zmeralo 13 furmanov, jeden prišiel dokonca z Českej republiky.

4Výsledky

Slalom so záťažou: 1. P. Chobor (Pavlovce), 2. M. Raškevič (Kamienka), 3. J. Suško (Belá nad Cirochou). Práca s drevom: 1. P. Kitáš

(Golianovo), 2. M. Raškevič táš (Golianovo). (Kamienka), 3. D. Gnida (ViCelkové výsledky: tanova). 1. M. Raškevič (KamienSilová v páre: 1. J. Suško ka), 2. J. Suško (Belá nad Ciro(Belá nad Cirochou), 2. M. chou), 3. P. Chobor (Pavlovce). Raškevič (Kamienka), 3. P. Ki Text a foto (M.R.)

Už len pár dní delí staroľubovnianskych squashistov od absolútneho vrcholu sezóny Final Four. A prípravu naň si, popri tréningoch, spestrujú aj turnajmi.

valému naj- hráčovi Slovenska zahral v I. kole. A  ako dodal, bol to skvelý zážitok. „Pravdupovediac, máme sa čo učiť, aby sme hrali tak ako on.“ Žilinské „béčko“ však nebolo jedinou súťažou, na ktorú hráči ŠRC posledný mesiac cestovali. Ešte predtým sa totiž predstavili v Martine. Z dvojice M. Krett – J. Ružík sa viac darilo prvému menovanému, ktorý sa stal celkovým víťazom Plate. A  navlas rovnaký úspech dosiahol v  Námestovskom squashovom c-čku Tibor Alexik. Rastislav Repka potvrdil na Orave pozíciu „trojky“, keď v  súboji o bronz porazil Krála 3:2. Tretí zo Staroľubovňanov, K. Hirka, nestačil na najvyššie nasadeného Kišša. (mv)

Vo futbalovom McDonald’s Cupe valcovali vidiecke školy

tín a Orlov. V  B skupine hra- stretli vo finále, z  ktorého vzi- naj zaslúžene vyhrali žiaci zo a vo finále s prehľadom porazili li žiaci ZŠ na Levočskej ul. a ZŠ šiel okresný víťaz s právom zú- ZŠ Jakubany, ktorí počas celého obidvoch súperov. Za vodou zo Starej Ľubovne, častniť sa na krajskom kole. Tur- turnaja neokúsili trpkosť prehry Text a foto (J.P.) Hniezdne, Malý Lipník a Jakubany. V C skupine si zmerali sily ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Mníšek n/Popradom, Plavnica, Nová Ľubovňa a Podolínec. Zaujímavosťou tohto turnaja bolo víťazstvo vidieckych Záujem základných škôl družstiev vo všetkých troch bol veľký. Do okresného kola, skupinách, mestské kolektívy ktoré sa odohralo na futbalo- sa tentokrát do finále nedostali. vom štadióne, sa prihlásilo až A  skupinu vyhrali žiaci z  Veľ15 družstiev. Účastníci turnaja kého Lipníka, v  B skupine sa boli rozdelení do troch základ- najviac darilo chlapcom z Jakuných skupín. bian a v C skuA skupinu tvopine boli najVýsledky turnaja: rili Veľký Lipúspešnejší žia2 11:0 6 ník, ZŠ na Ko- 1. ZŠ Jakubany ci z Mníška n/ 2 3:7 3 menského ul., 2. ZŠ Mníšek n/P. Popradom. Ví3. ZŠ Veľký Lipník 2 3:8 0 Plaveč, Ľuboťazi skupín sa Centrum voľného času a Odborná komisia školských športových súťaží v rámci bohatého jarného programu pripravili ďalšiu akciu pre mladých športovcov. Bol ním už 14. ročník McDonald’s Cupu, najväčšieho minifutbalového turnaja pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 19  
Ľubovnianske noviny č. 19  
Advertisement