Page 1

9. máj 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 18

Ľubovnianske noviny V letných mesiacoch nás čakajú aj tropické horúčavy i lejaky

Primátor versus riaditeľ Ekosu

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Svadobný deň v Ľubovni 2.

2.

5.-6.

periny neviest viezli na vozoch

9 771338 034005

19

Po č a s uplynulej nedele sa starší vrátili späť v čase a tým mladším sa ukázalo, aké tradície a zvyky pretrvávajú ešte aj dnes počas svadieb. Svadobný deň sa niesol v znamení vyzdobených vozov, tradičných krojov a svadobných zvykov.

O nevšedné popoludnie sa postarali súrodenci Strachanovci, Mesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum - hrad, Rusínska obroda na Slovensku a PSK. Myšlienka usporiadať Deň svadobných tradícií vznikla jednoducho. „Po minuloročnom Regrútskom dni sme tentoraz prišli so svadobnými  ukážkami. Chceli sme ukázať, ako sa kedysi vozili na kočoch svadobPopoludnie patrilo vystúpeniam čania aj s výbavou pre nevestu skupín z Jakubian, Kamienky, Kolačkoa  folklórne súbory predstaviva, Novej Ľubovne, Jarabiny, Plavča, Šali svoje svadobné zvyky so spevom a  tancom,“ prezradil Mirišského Jastrabia a Starej Ľubovne. roslav Strachan, jeden z  organizátorov. V súčasnej dobe je už raritou preháňajúc sa po dedine. Malú bližšia rodina. „I keď dnes sú vidieť vyzdobené vozy s  krás- ukážku svadobného sprievo- v móde už autá, takýto vyzdonymi tátošmi a  svadobčanmi du predviedli prítomným na bený voz s koníkmi vyzerá určite Nám. sv. Mi- lepšie,“ dodal Kolačkovian, ktokuláša i na síd- rý by raz chcel mať tiež tradičnú lisku Západ dedinskú svadbu v krojoch a so zástupcovia živým povozom.   Jakubian, KaV  ľubovnianskom skanzemienky a Ko- ne neskôr predviedli folklórlačkova. Fran- ne súbory svadobné tradície tišek Kopčák zo svojich obcí. „Typickú svadnám prezra- bu v Plavči sprevádzajú okrem dil, že na voze spevu a  tanca aj mnohé zvysa viezli okrem ky, pri čepení napríklad nevesmladých aj sta- te položia na kolená chlieb, dárostovia, star- vajú jej pod nohy stolček a poší družbovia, dobne,“ uviedla Dana Šalamúdružičky a naj- nová z  plavčanského súboru

Plavčanka, ktorú v nedeľné popoludnie svadobné čepenie neobišlo. V skutočnosti ju to však ešte len čaká. Svoje tradície počas svadobného dňa predstavil aj FS Barvinok z Kamienky. „Večer pred svadbou sa v dome nevesty poschádzali družičky s  družbami, aby sa pripravili pierka pre

Na počesť Petra Buriana

Marmon s vyššou dotáciu

Staroľubovňan Peter Burian, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 60-tych rokov 13. januára tohto roku, zostane natrvalo zapísaný v úspešnom cezhraničnom zväzku Euregión Tatry, ktorého bol spoluzakladateľom. Na jeho počesť sa bude udeľovať Cena Petra Buriana, a  to pre najlepšie spolupracujúce samosprávy, resp. členov Euregiónu Tatry. Rozhodli o tom 18. apríla na základe návrhu primátora mesta Spišská Belá Štefana Bieľaka delegáti XVIII. kongresu cezhraničného zväzku Euroregión Tatry. „Cena bude poctou Petrovi Burianovi za jeho prínos pre rozvoj cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce,“ informo-

val poslancov mestského zastupiteľstva o novinke primátor Michal Biganič. Zásluhy P. Buriana si pripomenuli poslanci aj v súvislosti so spoločnosťou Marmon, ktorá stavala mestské atrakcie aj na jeho myšlienkach. „Bol to veľký človek. Osobnosť! A nehovorím to len preto, že to bol môj manžel,“ neskrývala dojatie manželka Eva Burianová. Ako dodala, „myšlienka, aby sa odovzdávala cena po Petrovi, ma prekvapila a dozvedám sa to z miestnych médií. Som dojatá, lebo viem, že manžel sa vždy veľmi nadchol pre každú vec, ktorú robil a veľa vďaky sa mu vždy nedostávalo. Vypracoval neskutočné projekty a

obzvlášť Euroregión Tatry mal Najmladšia mestská „eseročveľmi rád. Teším sa, a zároveň ka“ Marmon dostane od Mesta je mi aj ľúto.“ Stará Ľubovňa vyššiu dotáciu, nam m m miesto pôvodných 5 tisíc, to bude P. Burian pôsobil v novodobej sa- 10 tisíc eur ročne. Rozhodli o tom mospráve ako prednosta a tri voleb- poslanci na ostatnom rokovaní. né obdobia ako zástupca prednostu MsÚ. Bol dlhoročným predsedom Okolo spoločnosti Marmon Euregiónu Tatry za slovenskú časť sa v ostatnom období viedli poa rotujúcim predsedom pre spoločnú lemiky, hlavne po odstúpení jej slovensko-poľskú časť. Cez Eurore- konateľa Pavla Mišenka. V sepgión Tatry, ktorý v roku 2010 oslá- tembri minulého roku poverilo vil 15 rokov svojej existencie, prinie- mestské zastupiteľstvo dočassol Starej Ľubovni množstvo uži- ným vedením spoločnosti predtočných projektov, vďaka ktorým nostu MsÚ Antona Karniša. Sposa mesto zviditeľnilo. Veľký podiel ločnosť sa napriek tomu, že ušetmal na dvoch významných projek- rila plat konateľa, nevyhla strate toch - Čistá rieka Poprad a hranič- za rok 2011. Výsledok hospodáný prechod Čirč-Leluchov, a mno- renia je mínus 2 219 €. „Boli tam hých ďalších. Jeho zásluhy oceni- určité poplatky, ktoré bolo treba la aj staroľubovnianska samosprá- v danom roku vysporiadať. Išlo va. Na sklonku roku 2010 si prevzal o rôzne pokuty, nákup pokladCenu primátora. ne, bolo potrebné doplatiť DPH Text (hm), foto (archív ĽMS) a dospeli sme až k takému záve-

mládencov, družbov a ženícha. Symbolikou svadby bol aj veniec,“ prezradila členka súboru Oľga Sobotová o tradíciách, ku ktorým ľudia majú ešte aj dnes vzťah. „Svadba je u nás sprevádzaná čepením, ktoré absolvuje po polnoci takmer každá nevesta so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj so spevom,“ dodala fol-

ru, že sme na začiatku tohto roka museli predať skúter, ktorý sa ale nevyužíval. Vyrovnali sme tak určité finančné rozdiely,“ zhrnul svoje niekoľkomesačné pôsobenie v spoločnosti prednosta Anton Karniš. Ako pripomenul, aj keď sa plánovalo, že Vojenský historický tábor sa poskytne na prenájom a Dom mešťana s Informačným centrom prejde pod Mesto, nestane sa tak. „Mesto musí prevádzkovať tábor ešte najmenej 2 roky a až potom ho môže poskytnúť na nejaké komerčné účely,“ dodal prednosta. Zameškaná nebude ani najbližšia letná sezóna, aj keď do vedenia firmy s tromi kmeňovými zamestnancami sa nikto nehrnie. „Bohužiaľ, do výberového konania sa na funkciu konateľa neprihlásil nikto. Čakáme na mi-

kloristka. Prítomní si originálnu akciu iba chválili. A podľa organizátora sa možno dočkáme tradičných krstín, kosenia trávy alebo hrabania sena. „Uvidíme, ako sa dohodneme so súbormi. Aj od nich závisí, akú tematiku by sme na budúci rok zvolili,“ dodal M. Strachan. Text a foto (eh)

moriadne zastupiteľstvo, ktoré vymenuje nového konateľa pre túto spoločnosť,“ doplnil prednosta MsÚ. Nateraz Marmon povedie jej doterajší ekonóm Pavol Kocurko, ktorý požiadal poslancov o pôžičku 5 tisíc eur. Poslanci namiesto pôžičky odsúhlasili zvýšenú dotáciu. „Tie peniaze nám veľmi pomôžu. Treba na obnovu historického vojenského tábora, hlavne stanov,“ potešený bol poverený riaditeľ Marmonu. Ako podotkol, „treba urobiť deliacu čiaru. Firma ide ďalej, aby pokračovala v tom, čo sa ťažko budovalo. “ Aj keď už sú mestské atrakcie v prevádzke, sezónu chce Marmon otvoriť aj oficiálne, a to 20. mája. Tentoraz hromadné bitky vystrieda Rytiersky turnaj. (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

9. máj 2012 ĽN č. 18

Rozdielne názory na Ekos

Na ostatnom mestskom zastupiteľsve sa ukázalo, že primátor mesta Stará Ľubovňa Michal Biganič a konateľ „eseročky“ Ekos Štefan Mikuš zrejme spoločnú reč nenájdu. Ich rozdielne názory na fungovanie mestskej firmy vyvrcholili do vzájomnej konfrontácie na pôde aprílového mestského zastupiteľstva, a to aj napriek tomu, že sa pôvodne plánovaný bod – odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti Ekos z rokovania po porade poslancov s primátorom za zatvorenými dverami, stiahol.

Štefan Mikuš

Konateľ firmy Ekos však tvrdí, že má zmluvu, v ktorej sú jasne stanovené podmienky odmeňovania. Pred poslancami niekoľkokrát zdôraznil, že spomínaná odmena nebola za jeden rok, ale obdobie 5-6-tich rokov. „Výsledkom mojej práce je stabilná a prosperujúca firma s 58 zamestnancami, ktorá oproti roku 2004 strojnásobila majetok mesta,“ poznamenal Š. Mikuš. n Sporné odmeny Primátor mesta kládol do plé„Nemôžu osobné záujmy na mestského prevládať nad parlamentu spoločnými,“ Najnovšia informácia niekoľko rečzdôraznil niez pondelka 7. mája hovorí níckych otákoľkokrát prio tom, že hrany medzi prizok: „Čia je to mátor a  naráspoločnosť? žal hlavne na mátorom a vedením firMestská aleodmeňovanie my Ekos sa obrúsili a dobo súkromkonateľa Ekospeli k dohode. „Vzhľadom ná? Koľsu. „Považuk tomu, že som dostal zauko prišlo do jem za nenormesta? jímavú pracovnú ponuku, málne a  hlavAko pone nemorálz pozície konateľa Ekosu dotkol riadine, ak v roku dobrovoľne odstupujem,“ teľ spoločnos2010, dva týždvyjadril sa aktuálne Šteti Ekos, firma ne pred zmefan Mikuš. sa rozvíjala nou primátoa teraz je prirov, a to bez účpravená, aby tovnej uzávierky, bolo vyplatené konateľovi na v tomto a ďalších rokoch napĺňaodmenách 18 tisíc eur a do mesta la aj mestskú pokladnicu. prišlo len 4,5 tisíc eur. Jednoducho, mestské firmy majú priná- n Zisky z lesov Veľkej kritike podrobil prišať zisky mestu a nie sebe,“ vyjadril svoje rozhorčenie primátor. mátor aj správu mestských le-

LITERAtour s Katkou

Ak máte ra d i p o é z i u , spev a umenie, boli ste v piatok 27. apríla na správnom mieste. V Galérii Provinčného domu totiž zazneli šansóny prvej superstar a svoju tvorbu predstavila aj mladá spisovateľka.

LITERAtour je komorný džezovo-šansónový koncert prepletený autorským čítaním. To mala posledný aprílový piatok vo svojej réžii 29-ročná autorka. „Na dnešnom koncerte som predstavila štyri knihy a čítala som z troch. Hlavným bodom programu bola knižka, ktorá vyšla len pred pár mesiacmi. Volá sa Rozprávky,“ prezradila o  svojom najnovšom prírastku Maruška Kožlejová (na fotografii). Knihu, ktorá je špecifická japonskou väzbou, tvoria krátke rozprávky určené skôr pre dospelých. Zaujímavosťou je, že každá z nich bola napísaná v inom meste. „Jedna rozprávka vznikla vo Florencii, ďalšia v New Yorku, písala som tiež na pobreží Anglicka a v  Bardejove,“ dodala mladá autorka, ktorá sa na knižnom trhu pohybuje už pár rokov. V rámci programu prítomní zažili aj tzv. imaginatívne čítanie. Je to postup, ktorým si ľudia predstavujú príbeh, ktorý je čítaný. „Reagovali na to naozaj veľmi zaujímavým spôsobom. Zavreli oči a na ich tvá-

rach bolo vidieť, kedy sú prekvapení, kedy sa tešia, alebo nerozumejú, čo sa deje. Je zaujímavé vidieť ich reakcie, keď stojím pred nimi,“ povedala spisovateľka, ktorá vydala niekoľko zbierok poézie a krátkych próz. Zaujímavý večer si nenechalo ujsť početné publikum. S  účasťou mladšej, ale i  staršej generácie bola M. Kožlejová veľmi spokojná. „V Starej Ľubovni som zažila príjemné stretnutie. Ľudia boli ochotní spolupracovať a dávali mi pozitívnu spätnú väzbu.“ Okrem autorského čítania si prišli na svoje aj milovníci šansónov. Tie zazneli v podaní Katky Koščovej, ktorú na klavíri sprevádzal Daniel Špiner. Hudobno-literárne podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní Jána Melkoviča a dalo bodku za týždňom, v ktorom sa tento známy hudobník, herec a komik narodil. Dni Jána Melkoviča ale definitívne uzavrie folklórny večer žiakov ZUŠ, ktorá nesie jeho meno a júnové predstavenie Radošinského naivného divadla. (eh)

Michal Biganič

Štefan Mikuš odstupuje dobrovoľne z funkcie sov. „Iné obce dokážu vygenerovať z lesov zisk na opravu kostolov, chodníkov, bohužiaľ, náš les v Kolačkove vyrábal stratu okolo 8 tisíc eur. Chvalabohu, že sme ho predali,“ podotkol primátor a poznamenal, že v stredisku správy lesov sú rezervy, pretože, „z ročnej ťažby a z pestovateľskej činnosti – 3 a pol tisíc kubíkov dreva, čo prinesie tržbu 183 tisíc eur, je 18-tisícový zisk neadekvátny.“ Riaditeľ Ekosu oponoval, že v lesoch je potrebné vykonávať aj sadenie, vodohospodárske práce, ochranu a  mať v  rezerve „keš“ na prípadnú kalamitu. „Les sa musí riadiť plánom na 10 rokov, kontroluje to Lesný úrad v  Kežmarku. Rovnako sa staráme o lesopark, ročne do neho dávame okolo 10 tisíc eur.“ Primátorovi sa nepáči ani práca na úseku správy zelene

a zdôraznil, že Ekos musí prispievať na rozvoj mesta. „Pozrite sa, aké máme ihriská?“ Na to reagoval riaditeľ Ekosu, že firma nie je zodpovedná za ihriská v meste. n Žaloba Napokon sa poslanci i  verejnosť dozvedeli i  to, že spoločnosť Ekos žalovala primátora ako jediného člena valného zhromaždenia. „Je normálne, ak ja - ako valné zhromaždenie zruším ustanovenie predchádzajúceho valného zhromaždenia, na základe ktorého môže konateľ poberať automaticky 40-percentnú ročnú prémiu z  ročnej hrubej mzdy bez ohľadu na hospodársky výsledok a  konateľ podá žalobu na zrušenie uznesenia valného zhromaždenia?“ Aj tieto obvinenia však šéf Ekosu obhajoval: „Spoločnosť Ekos nežaluje primátora za odmeny, ale za neplatnosť uznesenia a rozhodnutia valného zhromaždenia.“ Primátor mesta je však presvedčený, že Ekos prinášal profit jeho vedeniu a, „je potrebná zmena vo vedení Ekosu s  cieľom zefektívniť jeho činnosť tak, aby prinášal profit Mestu a plnil účel, na ktorý bol vytvorený.“ Text (hm), foto (ĽMS)

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Ako na hojdačke Od začiatku roka sme si užili, čo sa počasia týka, poriadne extrémy. Po sibírskej zime v prvých mesiacoch roka, nasledovali aj veľkonočné sviatky v kabátoch a zimných bundách. V uplynulých dňoch sme si ale zažili tropické horúčavy. Tým ale nie je koniec, čakajú nás aj v lete. „Po Veľkej noci, kedy nás prekvapili hlavne zima, voda či  sneženie a namerali sme prízemných - 13,12 °C, sme v  posledných dňoch zažili veľké oteplenie. Začiatkom mája sme totiž namerali až 29,6 °C,“ charakterizoval počasie uplynulých dní meteorológ Štefan Pekár z Plavča. Ako dodal, jarné počasie v tomto roku môžeme porovnať už s letnými mesiacmi. „Kým minulý rok v apríli a začiatkom mája sme zaznamenali sneženie s dažďom pri mínusových teplotách - 4,8 až - 7 °C, v tomto roku je situácia úplne iná,“ prezradil Š. Pekár, ktorý si za svoju takmer 30-ročnú prax takéto výkyvy počasia v poslednom období nepamätá. Veľké zmeny teplôt nastali hlavne v druhej polovici apríla, ktorá bola o extrémnom teple. Denné teploty vystúpili až na 29,4 °C a nočné teploty boli príjemných 16 až 18 °C. „Keď porovnávam priemernú mesač-

nú teplotu v apríli minulého roku, ktorá bola 8,2 °C, tak je to približne rovnaké ako tomu bolo teraz. Priemerná mesačná aprílová teplota bola tohto roku 8,5 °C. Čo sa týka zrážkovej činnosti, vlani v apríli pri troch búrkach napršalo 27 mm vody. Tohtoročný štvrtý mesiac bol zrážkovo na tom lepšie. Zaznamenali sme 40,1 mm zrážok na m2,“ dodal správca pozorovacej stanice SHMÚ v  Plavči, podľa ktorého predpovedí treba tohto roku očakávať krátkodobé extrémy najmä v  teplotných rozdieloch a v zrážkovej a  búrkovej činnosti. Napriek tomu by mali byť hlavne letné mesiace úrodné na ovocie, zeleninu a  ďalšie plodiny. Podľa meteorológa sa môžeme v lete tešiť aj na krásne horúce dni. Čakajú nás totiž aj viac ako tridsaťstupňové horúčavy. September bude podľa pozorovaní dlhoročného odborníka spočiatku teplý a mal by byť aj stabilnejší ako vlani, i  keď minuloročná jeseň bola veľmi pekná, teplá a suchá. „Teraz by to malo byť opačné, najprv bude teplejšie a potom daždivejšie. Preto odporúčam plánovať dovolenku za lacnejšie peniaze v druhej polovici roka,“ dodal Š. Pekár. Text (eh), foto (mm)

Júlia sa na súťaži Miss nestratila 27. apríl patril na televíznej obrazovke veľkolepej show. Počas finálového večera sa predstavilo dvanásť súťažiacich, ktoré bojovali o titul Miss Slovensko 2012. Želiezko v ohni sme mali aj my, reprezentovala nás Júlia Kollárová z Kolačkova. 21-ročná študentka brala celú súťaž a najmä finálový večer veľmi pozitívne. „Získala som nové skúsenosti do života a budem mať aspoň na čo v budúcnosti spomínať. Človek takúto súťaž nezažíva každý deň,“ povedala k súťaži Júlia. Prezradila tiež, že k tak  prestížnemu podujatiu pred zrakmi tisícok divákov patrí určite aj tréma. Tú ale prežívala len na začiatku, potom stres

opadol. „Myslím si, že to bolo aj vďaka výbornému publiku, prišli ma totiž povzbudiť aj najbližší. V hľadisku sedela moja rodina a priatelia,“ dodala študentka práva v  Bratislave. Keďže išlo o  priamy prenos, dievčatá museli mnohé veci stihnúť veľmi rýchlo. Obrovský zhon bol najmä s prezliekaním módnych odevov. Každá finalistka mala ale pri obliekaní pomocníčku, ktorá jej pomáhala. „Modely, ktoré som mala počas finálového večera, boli krásne a extravagantné. Osobne som bola aj s vizážou, aj s oblečením spokojná. O vlasy sa mi staral Peter Sýkora a o vizáž Lenka Šoóšová,“ dodala finalistka k večeru, ktorý sa niesol v porovnaní s predchádza- la a dúfam, že aj ostatným,“ nejúcimi ročníkmi súťa- skrývala radosť Júlia, ktorá priznala, že rivalitu v súťaži veľmi že v novom šate. nepociťovala. „Samozrejme sme si tam niektoré rozumeli viac, n PESTRÝ PROGRAM iné menej, ale všetky sme sa snaSúťažiace pred- žili spolu vychádzať dobre,“ doviedli dohromady šty- dala súťažiaca, ktorá pozornosť ri módne show, vrá- pútala najmä svojimi kučeravýtane luxusných mód- mi blond vlasmi. Tú pred súťanych kreácií s kríd- žou aj v deň finále povzbudilo lami. Hviezdny ve- veľa pozitívnych ohlasov, ktoré čer dopĺňali aj hudob- jej dodávali energiu. „Aj tieto né vystúpenia sloven- dni sa mi ozývajú ľudia telefoských spevákov. A po- nicky, osobne alebo prostredníczornosť pútali aj pri- tvom internetu. Odkazy sú dobpravené videovizitky ré a veľmi ma povzbudia a povšetkých finalistiek. tešia. Myslím si, že to bola pekKolačkovianka sa v tej ná reprezentácia aj pre dedinu svojej prezentovala Kolačkov, z ktorej pochádzam,“ aj krásnym hlasom. povedala finalistka, ktorej celý Radosť určite urobila večer patrilo číslo tri. všetkým milovníkom ľudovej piesne. „Svoju n ZÍSKALA TITUL vizitku som videla dva Júlia si počínala v súťaži veľdni pred finále a bola mi dobre a  napokon skončila som milo prekvape- medzi šesticou tých najkrajších. ná. Veľmi sa mi páči- I keď korunku krásy nezískala,

stala sa čerstvou držiteľkou iného prestížneho ocenenia. „Veľmi som sa potešila, že som sa dostala do prvej šestky a tiež aj z titulu Miss prirodzená krása. Nečakala som to a bolo to príjemné prekvapenie,“ dodala Júlia, ktorá počas galavečera získala okrem šerpy a kytice kvetov aj celoročnú starostlivosť o krásu zvnútra. Celý finálový večer ale bola v hlasovaní o Miss Sympatia hneď za Dominikou Tóthovou, s ktorou si mimochodom rozumela najviac. Tá napokon spomínaný titul aj vyhrala. Kráľovnou krásy sa pre tento rok stala 20-ročná Bratislavčanka Kristína Krajčírová. Okrem koruniek krásy sa ale v  súťaži rozdávali aj peniaze. Podstatné totiž je, že charitatívna zbierka finalistiek Miss Slovensko 2012 spolu s SMS hlasovaním o Miss Sympatia vyniesla takmer 15 tisíc eur, ktoré poputujú detským onkologickým pacientom. Text (eh), foto (Forza)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Tiene týždňa

Zomrel mladý muž Iba 37-ročný Staroľubovňan zomrel zrejme po požití omamných látok v kombinácii s alkoholom. To ale s presnosťou určí až súdno-bezpečnostná pitva. Mladý muž bol už v minulosti známy rôznou trestnou, hlavne majetkovou a drogovou činnos-

ťou. Všetky obvinenia boli však pozastavené pre zdravotný stav nebohého, ktorý bol pre psychické problémy pozbavený svojprávnosti. Naposledy ho živého videla okolo jedenástej hodiny jeho mama, v sobotu ráno 5. mája ho našli už bez známok života.

Fejtón

Kradneš, kradnú, kradneme Drahí spoluobčania, čo sa s vami deje? Prečítal som si štúdiu o kriminalite v jednotlivých štátoch a dospel som k záveru, že niečo je v neporiadku. Vraj my, Slováci, kradneme menej ako Česi, Poliaci, Maďari a dokonca aj štáty v celom Pobaltí. My, potomkovia Juraja Jánošíka, ktorí máme krádeže v krvi sa nedokážeme skonsolidovať? Mali by sme kradnúť už len z princípu. Aj keď je dosť možné, že sme si už nakradli toľko, že máme dosť. Alebo chodíme kradnúť do oko-

strana

9. máj 2012 ĽN č. 18

litých štátov, vraj je to tam lacnejšie. To by vysvetľovalo to, že všetky naše susedné štáty majú krivky krádeží vyššie ako my. Ale verím, že sa to zmení, lebo niet nad fajnovo nakradnuté drevo z lesov či iné nerastné suroviny. Najlepšie by bolo napojiť sa na družbu alebo bratstvo a máme vystarané do konca života, lebo niet nad to, keď máte vlastné kúrenie... Ale keď budeme mať vlastný plyn, to si dovoľ - občan! S pozdravom váš verný, s čistým registrom. (M.J.)

Sepeho kresby

Taiwan opäť podporil Jakubany Darovaných 3 tisíc eur pôjde hendikepovaným žiakom

Podpora Taiwanu, vďaka ktorej jakubianska ZŠ s MŠ získala už pekný balík peňazí, nekončí. Poslednú aprílovú nedeľu totiž ambasádor Taipejskej reprezentačnej kancelárie odovzdal jej riaditeľovi ďalší finančný dar - v hodnote 3000 €. „V minulých rokoch sme sponzorovali vytvorenie multifunkčnej a  hudobnej učebne. Tieto peniaze sú určené na zriadenie špeciálnej učebne pre hendikepovaných žiakov,“ ozrejmil už účel posledného grantu veľvyslanec David Nan-yang Lee. Ten zároveň priznal, že hoci Taipei Representative Office pomáha na Slovensku viacerým školám, tá jakubianska má u  nich predsa len osobité postavenie.

školákov. Čerešničkou na torte z pohľadu unikátnosti spolupráce bolo, podľa slov riaditeľa, poskytnutie ročného štipendia pre štyroch žiakov zo sociálne zaostalého prostredia, „ktorí ren DARY I ŠTIPENDIÁ prezentujú školu, prípadne patRiaditeľa ZŠ s MŠ trojtisíco- ria medzi najlepších študentov.“ vý „šek“, pochopiteľne, potešil. m m m I keď, ako poznamenal, ide len Hoci taiwanská delegácia meo  časť peňazí, ktoré na zriade- rala cestu do Jakubian už po štvrnie učebne potrebujú, takúto po- tý raz, zďaleka to nebol jej pomoc si veľmi vážia. „Do dnešné- sledný kontakt s tamojšou škoho dňa nám Taipejská kancelária lou. Ako totiž poznamenal D. poskytla 20-tisíc eur, čo nám po- Nan-yang Lee, deti  z Jakubian mohlo výrazne skvalitniť pod- by mali opäť vystúpiť s kultúrmienky pre vyučovací proces na nym programom na októbroškole,“ nechal sa počuť Ladislav vých oslavách ich Národného Žilecký. Ako na vysvetlenie do- dňa v Bratislave a on sám sa chce dal, vybudovala sa tak odbor- pod Kečeru ešte určite vrátiť. Veľvyslanec Taiwanu na Slovensku D. Nan-yang Lee (vpravo) pri predávaní ná učebňa pre varenie a stolovaNajmä, keď počas poslednej finančného daru riaditeľovi ZŠ s MŠ L. Žileckému. Aj vďaka nemu tak škola nie, zriadila nová stolárska diel- návštevy spoznal aj okolité lesy bude môcť od 1. septembra t.r. otvoriť učebňu pre ťažko postihnutých žia- ňa či zakúpila profesionálna hu- či jazdu v nich na štvorkolkách. kov, v ktorej sa bude vyučovať novou metódou – Snoezelen. dobná aparatúra pre tamojších Text a foto (mv) Vďaka nadštandardným vzťahom dostáva viac a  navyše, je jedinou, kde podporujú sociálne zaostalých rómskych žiakov.

„Myslím, že je to zmysluplné. Verím, že vďaka našej podpore získajú títo žiaci potrebné zručnosti a vedomosti,“ podotkol ešte samotný veľvyslanec.

Robme niečo s našimi ihriskami! Toto je „zábava“ detí na našich ihriskách? Asi nie, postarali sa vlastne o úpravu ihrísk na sídlisku Západ.

Všimli sme si

Májový symbol lásky Ak ste počuli v noci z  30. apríla na 1. mája na ulici hluk, spev a zvuk pílky, vedzte, že to mládenci pripravovali svojim milým darček. K  mesiacu máj totiž neodmysliteľne patrí stavanie pätnásť až dvadsať metrov vysokých májov, na ktorých nesmie chýbať vrcholec zo smreka, jedle či brezy  ozdobený mašľami a stužkami. Traduje sa, že čím bol máj bohatšie vyzdobený, tým väčšie malo byť bohatstvo devy súcej na vydaj. Všetko ale nebolo len o práci pri stavaní mája. Okrem toho sa v nočných hodinách aj tancovalo, spievalo a hostilo. Aj v dnešnej dobe je postavenie mája znakom vážneho záujmu o  dievča. Tento zvyk je známy najmä na dedinách, no ani

v našom meste sa vydajachtivé ženy nemusia obávať. Príkladom je pestrý, niekoľko metrov vysoký máj na Okružnej ulici. Ten by mal byť ako symbol lásky vystavený na obdiv všetkým celý mesiac. Text a foto (eh)

3

Pozostatok z tejto starodávnej lavičky padol na zem po tom, čo doň deti kopli loptu. Už staré, resp. starodávne lavičky sa rozhodli rozobrať. Bohužiaľ, alebo našťastie (to už nech posúdia iní) sa im to už nepodarilo dokončiť. Ešteže sa pri tejto lavičke nenachádzali žiadne iné deti. Nechcem si predstaviť, čo by mohol spôsobiť pád tohto kusu lavičky na malé dieťa. Podotýkam, že táto lavička, keď sa to dá takto nazvať, sa nachádza pri detskom pieskovisku, pri ktorom sa hrajú tie najmenšie deti. Otázkou je, či je fakt ťažké odstrániť pozostatky starých ihrísk, ako staré lavičky, zabudnuté koše, nejaké tie stĺpy, rozbité a už dávno nepoužívané lampy. Viem, že už niekoľkokrát ste avi-

zovali zlú situáciu na ihriskách v našom meste, ale, bohužiaľ, sa nič pre zlepšenie tejto situácie neurobilo. Je mi ľúto, že naše mesto nedokáže vytvoriť aspoň zopár funkčných a hlavne bezpečných ihrísk. I keď pri Základnej škole na Komenského ulici bolo vytvorené krásne multifunkčné ihrisko, je otázkou času, dokedy nám bude slúžiť. Sieťka na bránke chýba, vstup detí nie je monitorovaný. Tie tam šliapu v zablatených teniskách. Bežecká trať, na ktorú je zákaz s bicyklom (samozrejme, že je tam zákazová značka), je často využívaná deťmi na túto činnosť. Bohužiaľ, musím povedať, že i za účasti rodičov, ktorí nedokážu deťom vysvetliť, že

tam s bicyklom nemôžu. Preto by som rada apelovala i na rodičov, aby to svojim deťom vysvetlili a aby brali ohľad na to, že je nutné sa zaujímať o naše mesto a neničiť ho. Z druhej strany je však dobrá otázka - či by tam nebolo vhodné namontovať nejakú kameru alebo dať tam dospelý dohľad, aby aj deti boli kontrolované a aby sa tento majetok neničil úmyselne. Taktiež by bolo vhodné diskutovať o tom, či by nebolo dobré vybudovať nejakú trať i pre bicykle alebo kolieskové korčule. Čo sa týka našich najmenších detí, je mi ľúto, že na sídlisku Západ nie je podobné ihrisko ako na sídlisku Východ. Nejaké

to pieskovisko, hojdačky, preliezačky... Áno, skoro pri každej bytovke sa nejaké to pieskovisko nachádza, ale ako každá matka i ja sa obávam, či to dieťa tam nechytí nejakú infekciu, keďže skoro každodenne som svedkom toho, že na ihriskách sú nielen deti, ale i psy. Určite by to chcelo nejaké oplotenie. Chcela by som preto, aby kompetentní ľudia v našom meste povedali, či majú v úmysle s týmito ihriskami niečo robiť (odstrániť nebezpečné a nepoužívané časti, resp. či plánujú nejaké ihrisko pre deti i na sídlisku Západ alebo či plánujú rekonštrukciu existujúcich ihrísk). Myslím si, že na túto otázku by rado vedelo odpoveď niekoľko ľudí v tomto meste a hlavne mladé rodiny. Prečo neurobiť niečo pre naše deti?  Na druhej fotke môžete vidieť aj nutnosť chýbajúcich lavičiek. Vaša čitateľka a diváčka


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

9. máj 2012 ĽN č. 18

Stretli sa saxofonisti z celého Slovenska V rámci Dní Jána Melkoviča sa v mesiaci apríl konajú v Starej Ľubovni rôzne hudobné a kultúrne podujatia. Jedným z nich je aj celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofón. Tá sa u nás uskutočnila už po tretíkrát. Naše mesto sa v  rámci 4. ročníka Dní Jána Melkoviča stalo na jeden deň centrom nadaných žiakov základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Súťaž v hre na saxofón pomáha deťom a mladým

ľuďom v ich umeleckom raste. „Úroveň, ktorú sme počas predchádzajúcich ročníkov nastolili, bola udržaná. Súťažiaci totiž podali veľmi dobré výkony. Tí čo vyhrali, už patria pomaly do sféry malých profesionálov, ktorí zvládajú hru na nástroji na vysokej úrovni,“ povedal Ján Sivuľka, riaditeľ ZUŠ Jána Melkoviča, ktorá v súťaži mala tiež svojich adeptov na víťazstvo. „Reprezentovali nás štyria súťažiaci a  naša škola získala dve 3. miesta a jedno 2. miesto,“ do-

dal J. Sivuľka. Súťažiaci boli podľa veku rozdelení do troch kategórií. Na pomyselný stupienok víťazov sa v prvej kategórii postavil 13-ročný saxofonista, ktorý trénuje každý druhý deň aj niekoľko hodín. Saxofón mu učaroval už pred pár rokmi. „Hre na tomto nástroji sa venujem asi dva roky a vybral som si ho preto, lebo sa mi páčil. Predtým som hral aj na flaute,“ prezradil Timotej Lukáč z Bardejova. O  mladé talenty z  celého

Slovenska nebola počas tohtoročnej súťaže 26. apríla núdza. So saxofónom v rukách sa publiku v  koncertnej sále ZUŠ Jána Melkoviča predstavila aj najmladšia účastníčka, ktorá získala Cenu primátora mesta Stará Ľubovňa. 9-ročná školáčka sa hre na saxofón venuje iba niekoľko mesiacov. „Hrám na ňom preto, lebo ma tento nástroj zaujal. Počas dnešného vystúpenia som mala aj trošku trému,“ dodala Kristína Cmorejová zo Spišskej Novej Vsi.

Výsledky súťaže: I. kategória: 1. miesto: Timotej Lukáč, Bardejov, 2. miesto: Marek Tančák, Stará Ľubovňa, 3. miesto: Zuzana Chmeliarová, Stará Ľubovňa II. kategória: 1. miesto: Alexandra Tašárová, Trenčín, 2. miesto: Tomáš Cvengroš, Spišská Nová Ves, Peter Dendiš, Ilava, Ondrej Valach, Trenčín, 3. miesto: Kristína Harčariková, Stará Ľubovňa III. kategória: 1. miesto: Michaela Strončeková, Giraltovce 2. miesto: Valéria Kvasnicová, Bratislava, Katarína Thalerová, Bratislava, 3. miesto: Oľga Harmathová, Bratislava Cena primátora mesta Stará Ľubovňa pre najmladšiu účastníčku súťaže: Kristína Cmorejová, Spišská Nová Ves Cena vedúcej oddelenia školstva, kultúry a športu mesta Stará Ľubovňa: Samuel Bánovec, Trenčín

Vrchovina boduje Členovia folklórneho súboru Vrchovina sa opäť vrhli do súťaženia. Tentokrát sa aj v tanečnej súťaži Šaffova ostroha umiestnili na popredných priečkach. V Humennom sa na krajskom kole tanečnej súťaže zúčastnilo viacero folklórnych súborov a skupín z okresov Kežmarok, Vranov nad Topľou, Snina a Humenné. FS Vrchovina predstavila Michaelu Hrebíkovú a Stanislava Stempu, ktorí predviedli tance z  Jakubian. Vystúpili v kategórii C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber). Bola tu pomerne vysoká konkurencia, keďže sa jej zúčastnilo sedem tanečných párov. Tanečníci z  Vrchoviny získali zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenské kolo. Porota zhodnotila, že vystúpenie FS Vrchovina

bolo príjemnou zmenou oproti ostatným. Podľa ich vyjadrení bol tanec z obce Jakubany nenútený, prirodzený a ľahký. Porotcovia ocenili výber tanca z regiónu a povzbudili tanečníkov do ďalšieho fungovania v podobnom štýle. Text a foto (F.M.)

Pár slov o Inštale Nova Firma Inštala Nova, spol. s r.o. vznikla združením súkromných podnikateľov v roku 2002 za účelom poskytovania servisných služieb a vykonávania revíznych prác pre prevádzkovateľov energetických zariadení. Odvtedy prešla firma vývojom a prispôsobovala sa potrebám trhu. K základnej činnosti sa pridružili plynofikácie rodinných domov, montáž a rekonštrukcia kotolní a energetických zdrojov, maloobchodný a veľkoobchodný predaj, montáž a servis plynových spotrebičov, dodávka a montáž ústredného kúrenia vrátane solárnych zariadení a alternatívnych zdrojov tepla. Kolektív pracovníkov firmy Inštala Nova, spol. s r.o. je pripravený splniť Vaše potreby, predstavy a sny z oblasti plynofikácie, vykurovania, technických zariadení budov. Dnes je hlavným cieľom úspora energie a modernizácia zastaraných energetických zdrojov. Aj v tejto oblasti sme pripravení odborne Vám poradiť a zrealizovať Váš zámer. Najdôležitejším predpokladom prevádzky energetických zariadení je ich bezpečnosť. V tejto oblasti vykonávame servis a zoradenie horákov, plynových kotlov a odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. vrátane odstránenia zistených závad. V tomto roku firma INŠTALA NOVA oslavuje 10. výročie založenia. Týmto Vás chceme pozvať na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční 17. mája 2012 v areáli firmy na Továrenskej ulici 7 (areál bývalej Skrutkárne). Predstavíme Vám široký sortiment kúrenárskych, vodárenských a plynárenských tovarov. Partneri VIESSMANN, IMMERGAS, PROTHERM, JUNKERS, BOSCH, TATRAMAT, HERZ, IVAR, GRUNDFOS, ELIZ, KLUDI. ĽN 307/2012

REKLAMA / PUBLICISTIKA

Spolu súťažilo desať dievčat a sedem chlapcov. Zaujímavosťou v  poslednej, tretej kategórii bol najmä vysoký počet dievčat. Zo šiestich súťažiacich ich bolo až päť. Jediným chlapcom bol Ján Matej Redaj (na fotografii dole) zo Starej Ľubovne. „Táto kategória bola veľmi silná. Dievčatá boli dobre pripravené a odviedli skvelý výkon,“ uviedol jeden z  tunajších mladých talentov. Saxofónová súťaž má v  našom meste už svoje stabilné postavenie. Usporiadatelia chcú ale stále prísť s niečím novým. Inak by tomu nemalo byť ani na budúci rok. „Novinkou ďalšieho ročníka bude skomponovanie povinnej skladby od hudobných skladateľov z  poro-

ty. Hrať budeme aj našich autorov z východného Slovenska,“ ukončil riaditeľ, ktorý dodal, že aj keď je hra na saxofóne u nás zatiaľ vo vývoji, medzi žiakmi sa teší veľkému záujmu. Text a foto (eh)

Mladí (nielen) mladým O predsudkoch i rasizme li sme, napríklad o problematike v  zamestnaniach, keď sú muži uprednostňovaní pred ženami, o právach žien a mužov v iných krajinách (právo voliť, právo byť volený...). Pocítili sme iné vnímanie týchto situácií, získali sme nové pohľady na problém RóPočas štyroch spoločne strá- mov, ktorí nepatria k tej „väčšivených dní sa rozoberali výsostne aktuálne témy ako sú rasizmus, prijímanie inej sexuálnej orientácie, Gender balance (rovnosť pohlaví) a šikanovanie. Hovorilo sa o predsudkoch voči iným rasám či už v  práci alebo v školách, problémoch s neprispôsobivou časťou rómskeho obyvateľstva a iných témach. Gender balance bola téma, ktorou sme sa zaoberali na Obchodnej akadémii. RozprávaNa sklonku apríla sa v Starej Ľubovni konal projekt s názvom Youth against alienation, na ktorom sa zúčastnili členovia Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa (MPSL) spolu s organizáciou švédskej mládeže pod názvom Youth to Youth.

ne“ a sú odsudzovaní iba kvôli ostatným. Veľmi zaujímavé bolo prehodnocovanie sobášov v kostole a adopcie detí homosexuálnymi pármi, pričom sme sami osobne počuli názory od takto orientovaných ľudí. Na školách sa zapájali triedy, robili sa workshopy so žiakmi a boli otvorené dvere do CVČ, kde sa

mohol dostaviť každý, kto mal záujem vypočuť si a povedať niečo viac o týchto problémoch. Deľba práce bola perfektná, lebo aktivity viedli ľudia z  MPSL a  taktiež Youth to Youth, takže úsilie a  sily boli od jednej aj od druhej strany podané na maximum. Viera Kravčáková, MPSL


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Dnes zomrieš!

21:20

Akčný / Dráma USA, 2005, 83 min

SOBOTA 5.5.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 11.5.

strana

9. máj 2012 ĽN č. 18

5

9.5. - 14.5. 2012 Leví kráľ 3

20:20

Anim. / Komédia / Rod. / Dobrodružný USA, 2004, 73 min zdroj foto: www.csfd.cz

STREDA 9.5.2012

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Správy STV 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Práca pre teba 07:25 Autosalón 07:55 Úsmevy z archívu 08:30 5 proti 5 09:15 Inšpektor Rocca: Podvody 11:00 Sila lásky IV. 63 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Taxík 14:10 Divoký anjel 164 15:00 MS v hokeji 2012 17:45 Počasie 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Magazín Euro 2012 20:30 Futbal - Európska liga Finále 22:50 Nočné správy 23:00 Počasie 23:03 Góly - body - sekundy 23:10 Inšpektor Rocca: Podvody 00:50 Kennedyho mozog 2/2 02:20 Reportéri

02:45 Skutočný príbeh: Vodný chlapec 04:30 Sila lásky IV. 63

07:45 Polícia 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Ukrajinský magazín 11:05 Bohom zabudnuté kúty 11:40 Zabudnutá brigáda 12:15 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Zahrajte nám,muzikanti 13:10 Televízny klub nepočujúcich 13:40 Família: Família - Život plný zázrakov 14:10 Konečne bude mier 15:45 Energetika 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Ulice sveta: Bourbon Street, New Orleans 18:20 6 miliárd názorov

18:30 Večerníček: Na hriňovských lúkach 18:35 Zákulisie slovenčiny 18:45 Test magazín: Úsporné LED žiarivky 19:00 MS v hokeji 2012 21:40 MS v hokeji 2012 22:25 MS v kocke 22:55 Na križovatke SK+CZ: Májové hviezdy 00:25 Profesionál 00:40 Práca pre teba 00:45 Udalosti ČT 01:30 Správy STV „N“ 02:10 6 miliárd názorov 02:15 ArtSpektrum 02:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - Nekonečné Košice 09:20 Komisár Rex V. 7/15 10:15 Zítra to roztočíme, drahoušku...! 12:20 Nezvestní III. 4/19 12:45 Rýchle Televízne noviny 13:15 Mr. Bean 13:35 Krok za krokom III. 3/23 14:05 Rýchle Televízne noviny

14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa II. 20/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VI. 9/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Nekonečné Košice 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 MODRÉ Z NEBA 22:15 Trauma - Záchranári 9/18 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Jedovatý brečtan: Tajné spoločenstvo 01:20 NCIS VI. 9/25 02:00 Trauma - Záchranári 9/18 02:45 Mestečko Heuréka III. 16/18 03:25 Komisár Rex X. 5/12 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:15 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 12 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 Súdna sieň: Konkurenti 07:45 Súdna sieň: Besnota 08:45 Panelák IX.: Rodinná

dražba, Stáž 73,74 10:55 Jste to, co jíte 1/9 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 3 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 11 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Súdna sieň: Nepomohol ani farár 18:00 Súdna sieň ŠPECIÁL: Kongo 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Pomsta bývalých 75 21:30 Kosti I. 6 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 5 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 3 01:20 Zachráň ma VI. 10 02:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 12 02:50 District 63,64 04:15 FlashForward I. 3

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Knight Rider IV: Všechno nejlepší k narozeninám 8

08:10 M*A*S*H 129 09:00 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda VII: Příliš mnoho kuchařů 14 10:50 Můj přítel Monk I: Pan Monk a maratonec 8 11:45 Schimanski: Samovazba 13:50 Alf IV: Životní poslání 5 14:20 Siska V: Zhroucení 8 15:40 Julie Lescautová I: Rozchod 9 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: O tom je láska 121 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití III: Odpočítávání 17 23:25 Sběratelé kostí IV 1 00:20 Nedokonalé zločiny III: Vězeňkyně 13 01:25 Volejte Věštce 03:15 Nedokonalé zločiny III: Vězeňkyně 13 04:15 Česko na talíři

06:05 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:00 Súdna sieň: Veno 07:55 Súdna sieň: Znásilnená manželka 08:55 Panelák IX.: Pomsta bývalých 75 10:00 Dom snov II. 29 10:55 Jste to, co jíte 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 6 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 12 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli: Batman 12 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň ŠPECIÁL: Dcéra sa ho bojí 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Na rázcestí 76 21:30 Kosti I. 7 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Myšlienky vraha - Správanie podozrivých 5 00:30 Špeciálne komando IV. 6 01:30 Zachráň ma VI. 11 02:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 13 03:00 District 65,66 04:25 FlashForward I. 4

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Knight Rider IV: Nebezpečná jízda 9 08:10 M*A*S*H 130 09:00 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda VII: Jakeovy ženy 15 10:50 Můj přítel Monk I: Pan Monk na dovolené 9 11:45 Schimanski: Pozor na tu holku 13:50 Alf IV: Alfova závislost 6 14:20 Siska V: Ti dobří a ti špatní 9 15:40 Julie Lescautová I: Malý svědek 10 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Česká 30 21:20 Jste to, co jíte 22:25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Archanděl 13 23:25 Nikdo není dokonalý 00:45 Přepadení v poušti 02:45 Volejte Věštce 04:25 Autosalon

06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 Súdna sieň: Zanedbaný 07:45 Súdna sieň: Nenechaj nás v tom! 08:50 Panelák IX.: Na rázcestí 76 10:00 Dom snov II. 30 10:55 Jste to, co jíte 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 7 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 13 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli: Ferove manželky 13 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň ŠPECIÁL: 10 eur na deň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Láska na druhom konci 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Noc v raji 01:30 Medové týždne 03:05 District 67,68 04:40 Dobrá manželka I. 9,10

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Knight Rider IV: Bradla za mřížemi 10 08:10 M*A*S*H 131 09:00 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda VII: Vražda na dálku 16 10:50 Můj přítel Monk I: Pan Monk a zemětřesení 10 11:45 Schimanski: Moltke 13:50 Alf IV: Bratrská láska 7 14:20 Siska V: Dokud srdce bije 10 15:40 Julie Lescautová I: Bližší košile než kabát 11 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Vraždy v Midsomeru XIV: Nový úsvit 5 22:05 Show Jana Krause 23:05 Noc v ráji 00:10 Temné vody 02:20 Volejte Věštce 04:05 Receptář prima nápadů

ŠTVRTOK 10.5.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Reportéri 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Inšpektor Rocca: Pasca 11:10 Sila lásky IV. 64 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:15 Divoký anjel 165 15:00 Bláznivo zamilovaní: Keď láska končí 23/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 152 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Trieda 9.A 20:40 5 proti 5 špeciál 21:30 Dr.House VII.: Rodinná prax 11/23 22:15 Nočné správy

22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:35 Bláznivo zamilovaní: Keď láska končí 23/52 23:35 Inšpektor Rocca: Pasca 01:10 Slovensko v obrazoch 01:30 Svet v obrazoch 01:55 Postav dom, zasaď strom 02:25 Nočné správy 02:35 Góly - body - sekundy 02:45 Divoký anjel 165 03:20 Košice INTERFACE 2013 - Európske hlavné mesto kultúry 03:35 Sila lásky IV. 64 04:20 Sila lásky V. 152

07:30 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Maďarský magazín 10:50 Fokus - peniaze 11:15 Košice Interface 2013 11:40 Ulice sveta: Bourbon Street, New Orleans 12:00 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Folklórny súbor Mostár z Brezna

13:15 Krásna Ves - perla Podhoria 13:50 Polícia 14:00 Profesionál 14:15 Kvarteto 14:40 Halali 15:00 MS v hokeji 2012 17:45 MS v hokeji 2012 19:30 Práca pre teba 19:35 Správy - Hírek 19:45 Počasie 19:50 (Ne)celebrity: Juraj Žadanský 20:00 MS v hokeji 2012 22:45 MS v kocke 23:15 Autosalón 23:40 Práca pre teba 23:45 Udalosti ČT 00:30 Správy STV „N“ 01:15 ArtSpektrum 01:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky - Nekonečné Košice 09:00 Komisár Rex V. 8/15 10:00 Hodíme se k sobě, miláčku...? 12:00 Nezvestní III. 5/19 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 9/22 14:00 Krok za krokom III. 4/23

14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 Kobra 11 XVI. 5/15 (HD) NOVÉ ČSTI 15:30 Dva a pol chlapa II. 21/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VI. 10/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Nekonečné Košice 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:45 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:20 Kobra 11 XVI. 6/15 (HD) NOVÉ ČASTI 00:20 Netopiere: Pach krvi 01:45 Mestečko Heuréka III. 1718/18 03:15 Komisár Rex X. 6/12 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 5 05:40 NOVINY TV JOJ

PIATOK 11.5.2012

05:10 Dámsky klub „N“ 06:30 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:25 Práca pre teba 07:35 Hurá do záhrady 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 Inšpektor Rocca: Syn 11:05 Sila lásky IV. 65 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Divoký anjel 166 15:00 Bláznivo zamilovaní: Chcem si ťa vziať 24/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Práca pre teba - žrebovanie 16:35 Sila lásky V. 153 17:25 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5

19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 MS v hokeji 2012 22:35 Nočné správy 22:45 Počasie 22:49 Góly - body - sekundy 22:55 Ja sa vrátim 00:50 Inšpektor Rocca: Syn 02:25 Nočné správy 02:40 Ja sa vrátim 04:20 Sila lásky IV. 65

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Správy - Hírek 10:45 Kráľovstvo poézie 11:45 Živá panoráma 12:15 ArtSpektrum 12:25 Diskotéka pre starších 13:05 Senior klub 13:35 Kvarteto 14:05 Slováci vo svete 14:30 Tvárou v tvár 15:00 MS v hokeji 2012

17:45 Práca pre teba 17:50 (Ne)celebrity: Mária Papsonová 17:55 Práca pre teba - žrebovanie 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Na hriňovských lúkach 18:45 Encyklopédia slov.obcí: Poniky 19:00 MS v hokeji 2012 21:45 Família: Família - Príbeh veľkého domu 22:10 Práca pre teba 22:15 Dotknúť sa Denali 22:45 MS v kocke 23:15 Kino na Dvojke: Mamička oslavuje sté narodeniny 00:50 BJD 2010 Trombone Shorty & Orleans Avenue (USA) 02:00 Udalosti ČT 02:45 Správy STV „N“ 03:25 6 miliárd názorov 03:30 ArtSpektrum 03:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky - Nekonečné Košice 09:15 Komisár Rex V. 9/15 10:15 Já to tedy beru, šéfe...!

12:10 Nezvestní III. 6/19 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Mr. Bean 13:35 Krok za krokom III. 5/23 14:05 Rýchle Televízne noviny 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa II. 22/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VI. 11/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Nekonečné Košice 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 AKČNÝ PIATOK: Dnes zomrieš! 23:15 AKČNÝ PIATOK: Bad Boys 01:30 Návrat osamelého jazdca 02:50 Dnes zomrieš! 04:10 Komisár Rex X. 7/12

05:05 Myšlienky vraha - Správanie podozrivých 5 05:50 KRIMI


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

9. máj 2012 ĽN č. 18 SOBOTA 12.5.2012

05:10 Sila lásky V. 153 06:00 Slovensko v obrazoch 06:20 Správy STV 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Včielka Maja: Maja a Vilko vo veľkom nebezpečí 07:40 Pinocchio: Kačka z obrovského vajca 08:05 Fidlibum 08:30 Superchyty 09:00 Hádaj, kto nás pozval 09:30 5 proti 5 špeciál 10:20 Trieda 9.A 11:00 MS v hokeji 2012 13:35 Autosalón 14:00 On Air 14:20 Obdobia lásky: Jar 1962 5/12 16:05 Mačacia slečna 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV

19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Kennedyovci 5/8 21:55 Kennedyovci 6/8 22:40 Góly - body - sekundy 22:50 Posledný trimester 00:30 On Air 00:50 Kennedyovci 5/8 01:35 Kennedyovci 6/8 02:15 Posledný trimester 03:50 Bienále ilustrácií Bratislava 2011 04:05 Cirkus, Cirkus Festival 04:55 Obdobia lásky: Jar 1962 5/12

08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:05 Energetika 09:15 Potulky po Taiwane I. Ostrov voňajúci exotikou 09:40 Cesty 10:05 Tibor Bartfay jubiluje: Hmo-

ta a čas 10:35 Farba tvojich očí 12:05 5 minút po dvanástej 12:55 Film o filme: Modrý tiger 13:10 Senior klub 13:45 Kapura 14:30 Farmárska revue 14:45 Test magazín: Úsporné LED žiarivky 15:00 MS v hokeji 2012 17:35 MS v hokeji 2012 19:10 MS v hokeji 2012 21:35 MS v hokeji 2012 23:20 MS v kocke 23:50 Retro noviny 00:05 Československý filmový týždenník 00:15 Udalosti ČT 01:00 Správy STV „N“ 01:49 Záver vysielania

05:20 TELEVÍZNE NOVINY 06:10 Dobrodružstvá Jackieho Chana V. 5/13

06:30 Duck Dodgers II. 20/26 06:55 Scooby Doo I. 21/24 07:25 Flintstonovci v akcii 23/54 07:45 Dva a pol chlapa II. 22/24 08:15 Pán prsteňov: Návrat kráľa 12:05 HLAS ČESKO SLOVENSKA 5. FINÁLE 14:40 HLAS ČESKO SLOVENSKA ROZHODNUTIE 15:45 Šéfe, som v tom! 17:35 Rýchle Televízne noviny 17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA - DUEL 22:00 Ghost Rider (HD) 00:10 Vojna zabijakov 01:50 Listy z Iwo Jimy 04:40 Lucie, postrach ulice

06:00 NOVINY TV JOJ

06:25 Malá morská víla 07:15 Aladin I. 07:40 Rozprávková jazda 08:10 Ninjago II. 08:35 Beyblade Metal Fusion 09:00 Pasca na žraloka 10:45 Medové týždne 12:45 Nebezpečné prebudenie 14:45 Africká divočina 17:00 Vražedná zoznamka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Leví kráľ 3 - Hakuna Matata 22:00 Muž so znakom smrti 00:00 Okovy moci 02:00 Muž so znakom smrti 03:30 Mexičan

06:00 Zpravodajství FTV Prima

06:50 Beyblade Metal Fusion: Zuřivá bitva - lev proti drakovi 49 07:20 Mistr Manny II: Den svatého Valentýna; Pan Lopart se stěhuje 14 07:50 M*A*S*H 131 08:25 Autosalon 09:40 M*A*S*H 132 10:10 M*A*S*H 133 10:45 Columbo: Vražda, kouř a stíny 12:50 Past na rodiče 15:40 Vraždy v Midsomeru I: Smrt darebáka 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Proroctví 22:40 Déja vu 01:15 Sběratelé kostí I: Žena z letiště 10 02:10 Volejte Věštce 03:55 Nikdo není dokonalý 04:45 Miláčci

NEDEĽA 13.5.2012 00:00 Kennedyho mozog 1/2 01:30 Kennedyho mozog 2/2 06:30 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:25 Včielka Maja: Rudko odtučňuje 07:50 Pinocchio: Tancuj, bábka, tancuj 08:15 Maškrtníček 08:45 Góóól 09:15 „Z pekla štěstí“ 5/5 10:05 Ushuaia - expedície do prírody IV.: Ushuaia - Návrat na planétu opíc, Gabun Uganda, 1.časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Veľká cena F1 - Španielsko 16:00 MS v hokeji 2012 18:30 Hurá do záhrady 18:55 Počasie 19:00 Správy STV 19:05 MS v hokeji 2012 21:45 Kandahár 23:25 Góly - body - sekundy 23:30 Odpískané

07:05 Halali 07:25 Televíkend: Turistické inšpirácie 07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:35 Kapura 09:20 Farmárska revue 09:35 Test magazín: Úsporné LED žiarivky 09:45 Encyklopédia slov.obcí: Poniky 10:00 Noc v archíve: Máj v archíve 11:00 O Džaudarovi a jeho bratoch 12:20 On Air 12:40 Orientácie 13:05 Slovo 13:10 Dielo majstra Pavla z Levoče 13:25 Jaroslav Ševčík jubiluje: Na priedomí 14:00 Športy na Slovensku: Keď na Slovensku vládol hokej -

MS „C“ 1994 15:00 MS v hokeji 2012 17:55 Staroslovanské kultúrne centrá: Devín 18:20 Táraninky: Hry 18:30 Večerníček: Na hriňovských lúkach 18:45 Čarovný svet animovaného filmu: Do sveta 19:00 Správy STV „N“ 19:05 ArtSpektrum 19:10 Počasie 19:15 Šport minulých liet: 19531954 19:30 Maratón v horskej cyklistike 20:00 MS v hokeji 2012 22:45 MS v kocke 23:15 Retro noviny 23:30 Slovo 23:35 Udalosti ČT 00:20 Správy STV „N“ 00:29 Záver vysielania

06:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana V. 6/13

06:20 Duck Dodgers II. 21/26 06:45 Scooby Doo I. 22/24 07:10 Flintstonovci v akcii 24/54 07:35 Krok za krokom III. 5/23 08:05 Scooby-Doo 2 09:50 Superkočky v akcii 14/22 10:45 Roztomilé mrchy I. 1-2/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Mr. Bean 14:55 Dom pri jazere 16:55 Rýchle Televízne noviny 17:00 Smrtiace medové týždne 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 HLAS ČESKO SLOVENSKA 6. FINÁLE - LIVE 22:55 Potomkovia ľudí 00:55 Fringe II. 10/22 01:40 Bad Boys 03:30 Komisár Rex V. 9/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 Vražedná zoznamka

07:05 NOVINY TV JOJ 07:30 Africká divočina 09:50 Leví kráľ 3 - Hakuna Matata 11:30 Rodinka úžasných 9,10 13:30 Nora Robertsová: Nebo nad Montanou 15:25 Pravdivá spoveď hollywoodskej hviezdičky 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Tiene Toskánska 22:30 Posledná pevnosť 01:25 Pravdivá spoveď hollywoodskej hviezdičky 03:05 Nora Robertsová: Nebo nad Montanou 04:40 Rodinka úžasných 9,10

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Beyblade Metal Fusion: Tvrdá poslední bitva 50

07:45 Mistr Manny II: Sochař Manny; Manny a solární energie 15 08:15 Hitlerovi bodyguardi: Lety do nebezpečí 9 09:20 Prima SVĚT 09:50 Ano, šéfe! 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 13:00 Nedělní receptář extra 13:20 Věčný příběh 15:50 Vraždy v Midsomeru I: Věrnost až za hrob 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Zázraky života II: Oslava 13 21:15 Sběratelé kostí VI: Kostra v dodávce 8 22:15 Rozsudek smrti 00:25 Nezkrotná touha 02:10 Volejte Věštce 03:55 Hitlerovi bodyguardi: Lety do nebezpečí 9 04:45 Ano, šéfe!

PONDELOK 14.5.2012

05:40 Dámsky klub „N“ 07:05 Správy STV 07:10 Góly - body - sekundy 07:25 Práca pre teba 07:35 Svet v obrazoch 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 Inšpektor Rocca 11:05 Sila lásky IV. 66 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:15 Divoký anjel 167 15:00 Bláznivo zamilovaní: Opúšťan ťa 25/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 154 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Super mama 21:45 Reportéri 22:10 Nočné správy 22:20 Počasie 22:25 Góly - body - sekundy 22:35 Komisár Manara: Ukryté pravdy 12/12 23:25 Bláznivo zamilovaní: Opúšťan ťa 25/52 00:25 Super mama 02:00 Inšpektor Rocca: Maska a tvár 03:35 Sila lásky IV. 66 04:25 Sila lásky V. 154

08:00 Živá panoráma 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Tvárou v tvár 11:00 Národnostné správy 11:15 Športy na Slovensku: Keď na Slovensku vládol hokej MS „C“ 1994 12:15 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Spieva Betka Kubánková 13:20 Maratón v horskej cyklisti-

ke 13:50 Autosalón 14:20 Odpískané 15:00 Magazín Ligy majstrov 15:25 Národnostný dokument 15:50 Práca pre teba 16:00 MS v hokeji 2012 18:45 Večerníček: Na hriňovských lúkach 19:00 MS v hokeji 2012 21:45 MS v hokeji 2012 23:30 MS v kocke 00:00 On Air 00:20 Práca pre teba 00:30 Udalosti ČT 01:15 Správy STV „N“ 01:55 ArtSpektrum 02:09 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky - Nekonečné Košice 09:00 Komisár Rex V. 10/15 09:55 Vysoká hra 11:40 Nezvestní III. 7/19 12:35 Rýchle Televízne noviny 12:40 FARMA 13:45 FARMA - DUEL

15:25 Rýchle Televízne noviny 15:30 Dva a pol chlapa II. 23/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 12/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 HLAS ČESKO SLOVENSKA ROZHODNUTIE - LIVE 22:25 Partička 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Jackie Chan a čínsky poklad 01:30 Súboj o česť 02:50 Smallville VIII. 1/22

06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 06:55 Súdna sieň: Nemám čo jesť! 07:50 Súdna sieň: Skapeš v kontajneri 08:55 Panelák IX.: Na rázcestí 76

09:55 Dom snov II. 32 10:55 Jste to, co jíte 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Posledná pevnosť 15:20 HOTEL PARADISE 16:20 Profesionáli: Semafor 2 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Krvavá svadba 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Tajný sobáš 77 21:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 9 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Profesionáli VI.: Hoteliér Demovič 1 00:15 Californication - Orgie v Kalifornii III. 9 01:00 Dobrí susedia 02:35 District 69,70 03:55 Californication - Orgie v Kalifornii III. 9

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Knight Rider IV

08:10 M*A*S*H 134 09:00 Prostřeno! 09:50 Diagnóza vražda VII: Oblíbená žákyně 17 10:50 Můj přítel Monk I: Pan Monk a rusovlasý cizinec 11 11:45 Schimanski: Dobročinná sbírka 13:50 Alf IV: Blízké setkání prvního druhu 8 14:20 Siska V: Zoufalství 11 15:40 Julie Lescautová I: Vražda v bazénu 12 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Pavlína 122 21:20 Farmář hledá ženu: Mejdan 22:35 Partička 23:15 Slunečno, místy vraždy I: Kořist 11 00:15 Anatomie lži II: Mladí delikventi 16 01:15 Nedokonalé zločiny III: Africká horečka 14 02:20 Volejte Věštce 04:05 Autosalon

Návštevnosť ubytovacích zariadení Prešovského kraja

Na území Prešovského kraja v roku 2011 poskytovalo služby návštevníkom 551 ubytovacích zariadení zaradených do štatistického zisťovania, z toho bolo 105 hotelov, 123 penziónov, 140 zariadení ostatného ubytovania, 50 turistických ubytovní a  124 ubytovaní v  súkromí. Tieto zariadenia v Prešovskom kraji predstavujú 18,3 % z celkového počtu zariadení na Slovensku. Návštevníci mali k dispozícii 10 190 izieb s 27 637 lôžkami a 3 570 miest na voľnej ploche. Najvyšší podiel ubytovacích zariadení v kraji mal

okres Poprad, a to 40,5 %, potom nasledoval okres Kežmarok 17,6 % a  okres Stará Ľubovňa 7,6 %. Okres Poprad disponoval 46,7 % lôžkovej kapacity v  kraji, Kežmarok 10,8 % a Stará Ľubovňa 9,3 %. Podľa počtu návštevníkov je Prešovský kraj tretí najnavštevovanejší na Slovensku, hneď po Bratislavskom a  Žilinskom kraji. V ubytovacích zariadeniach Prešovského kraja prenocovalo 618 470 hostí, čo predstavuje 17,3 % z  celkového počtu návštevníkov v SR. V prevažnej miere sa na návštevnosti kraja

podieľali Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 34,9 %. Najvyššie zastúpenie zo zahraničných návštevníkov mali hostia z Českej republiky 11,9 %, Poľska 5,7 %, Južnej Kórey 2,6 %, Nemecka 2,6 % a  Maďarska 2,0 %. Vďaka regiónu Vysoké Tatry prišlo do okresu Poprad najviac návštevníkov, a to 63,1 % z celkového počtu návštevníkov kraja, ďalej nasledoval okres Kežmarok 8,9 % a Prešov 8,1 %. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol 3,3 nocí. Dlhšie pobyty boli zaznamenané v okresoch Bardejov a to

7,1 dňové a Stará Ľubovňa 4,8 dňové, čo ovplyvňuje hlavne kúpeľná turistika. Naopak, najkratšie pobudli návštevníci v  okrese Levoča s  priemerným počtom prenocovaní 1,8 dňa. Celkové tržby za ubytovanie v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 39,1 mil. eur, čo z  celoslovenských tržieb predstavuje 15,4 %. Podiel tržieb od domácich návštevníkov v  kraji činil 60,2 %, v  nominálnej hodnote to predstavuje 23,5 mil. eur. Z jednotlivých okresov kraja najvyššie tržby za ubytovanie

sa dosiahli v okrese Poprad 27,3 mil. eur, potom nasledovali okresy Kežmarok 3,0 mil. €, Prešov 2,5 mil. € a Bardejov 2,2 mil. €. Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola 19,28 €, čo je o 4,89 € nižšia ako je priemer za Slovenskú republiku. Najvyššiu priemernú cenu za ubytovanie s hodnotou 22,99 € zaplatili návštevníci v  okrese Prešov a  najnižšiu priemernú cenu 6,50 € v okrese Svidník. Čisté využitie stálych lôžok v  ubytovacích zariadeniach v kraji bol 26,4 %, čo je o 4,7 percentuálneho bodu vyš-

šie ako je priemer za SR. Najvyššie využitie v rámci kraja, a to 38,1 % mal okres Bardejov, potom Poprad 36,2 % a  Stará Ľubovňa 25,4 %. Najväčší záujem v Prešovskom kraji bol o štvorhviezdičkové hotely, ktoré boli využité na 45 %, potom dvojhviezdičkové hotely na 37 % a hotely s troma hviezdičkami na 36,1 %. Najnižšiu obsadenosť v kraji dosiahli kempingy 4,8 % a ubytovania v súkromí 8,7 %. Jaroslava Petričová Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 93/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 741/2010 n TV kameraman ponúka: fotenie a  nakrúcanie svadieb a stužkových. ) 0908 547 210. ĽN 5/2012 n Dobré správy – pokračujúce zľavy. PLASTOVÉ OKNÁ, ZĽAVA 52 % do 31.5.2012. Záruka až 10 rokov. Naďalej možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk ĽN 161/2012 n NÁTERY STRIECH. Rýchlo a kvalitne. ) 0915 334 786. ĽN 209/2012 n POŽIČKY PRE VÁS. VOLAJTE 0907 947 468. ĽN 299/2012 n POŽIČKA LEN PRE ŽIVNOSTNÍKOV, bez dokladovania príjmu. ) 0911 184 431, 0917 708 076. ĽN 300/2012

nehnuteľnosti n Vymením garáž pri domove dôchodcov za garáž na Levočskej ulici. ) 0903 619 536. ĽN 160/2012 n Predám chatu v  Ľubovnian-

skych kúpeľoch. ) 0910 980 874. ĽN 192/2012 n Predám pozemok v  Plavči, vhodný na stavbu rodinného domu, rozloha 780 m2, cena dohodou. ) 0904 297 803. ĽN 197/2012 n Predám stavebný pozemok v  SĽ, rozloha 809 m2. ) 0905 927 986. ĽN 291/2012 n Predám rekreačnú chatu v  oblasti Verlišky, k.ú. Malý Lipník (podpivničená, dvojpodlažná, celoročne obývateľná), pozemok 750 m 2. Cena dohodou. ) 052/432 3630. ĽN 294/2012 n Predám starší RD v Plavči. Cena dohodu. ) 0905 350 698. ĽN 302/2012 n Obec Šarišské Jastrabie ponúka k prenájmu nový nájomný 2-izbový byt v peknom areáli ZŠ s MŠ a detskými ihriskami. Kontakt 052/428 6461, 0908 976 552. ĽN 304/2012

byty n Predám čiastočne prerobený 2-izbový byt na Levočskej ul. 38. Cena 19 990 €. ) 0911 967 209. ĽN 199/2012 n Predám 4-izbový byt v pôvodnom stave na Mierovej ulici v SĽ. ) 0907 402 471. ĽN 200/2012 n Predám 1 a  pol izbový byt v SĽ s vlastným kúrením. ) 0902 100 756. ĽN 292/2012 n Dám do prenájmu 1-izbový byt na Ul. 17. novembra v SĽ. ) 0904 973 838. ĽN 296/2012 n Prenajmem 2-izbový byt, Levočská 38, SĽ, čiast. zariad., min. 280 €/mesiac. ) T-0903 626 008, O2 – 0907 611 016. ĽN 298/2012

Ponuka nového odboru

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje, že o od 1.9.2012 v školskom roku 2012/2013 sa bude otvárať na škole nový študijný odbor pre nadstavbové štúdium v dennej aj externej forme štúdia. 6403 4 Podnikanie v remeslách a službách. Tento odbor je určený pre všetkých absolventov trojročných učebných odborov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie, t.j. výučný list, a  majú záujem získať úplné stredné odborné vzdelanie s  maturitou. Záujemcovia o štúdium môžu podať prihlášky do 31. mája poštou alebo osobne na sekretariáte školy. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z  webovej stránky školy: www.sousl.edupage.org. Prihlášku je potrebné potvrdiť lekárom. Súčasťou prihlášky je aj kópia výučného listu. ĽN 202/2012

Oznámenie o vyhlásení výberového konania Vyhlasovateľ: Obec Kamienka, 065 32 Kamienka č. 123, podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie. Obsadzovaná funkcia: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kamienka Kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy podľa MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v  znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z.z., - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, - vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka Iné kritériá a  požiadavky: riadiace a organizačné schopnos-

ti, - znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov, - občianska bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady. Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), - profesijný životopis, - doklad o dĺžke  pedagogickej praxe, - písomný návrh koncepcie rozvoja školy, - písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v  znení neskorších predpisov. Dátum a  miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 25.5.2012 do 13.00 h na adresu: Obec Kamienka, 065 32 Kamienka č. 123, s  označením: „Neotvárať - výberové konanie ZŠ s MŠ“. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním. ĽN 305/2012

strana

9. máj 2012 ĽN č. 18

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 82/2012 n Veľmi zachovalý kočík po jednom dieťati, kúpený v  r. 2010 na Slovensku. Modrosivý, zn. Atlantic (2-kombinácia) + taška a fusak. Cena 150 € + dohoda možná. ) 0915 441 868. ĽN 150/2012 n Miešačku 250 l alebo vymením za stredne ťažký voz za koňom s brzdami na ľavej strane. ) 0908 092 206. ĽN 303/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

auto-moto n Predám Fiat Doblo, dodávka, 2-miestne, r.v. 2006, 100 000 km, motor 1,3 turbo diesel, spotreba 5,5 l/100 km, dobrý tech. stav. Cena dohodou. ) 0905 272 380. ĽN 293/2012 n Predám Opel Astra caravan 1,7 DTI vo výbornom stave. ) 0949 121 818. ĽN 297/2012

chovateľstvo n Predám 10-týždňovú sučku nemeckého ovčiaka po dobrých rodičoch. ) 0902 449 156. ĽN 295/2012 n Predám 4-ročného koňa valacha, výška v koh. 155 (nosí, ťahá). Cena

Modrý gombík

Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20. mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv napiť. Ako prispieť: A/ do zapečatenej pokladničky UNICEF od 14. do 20. mája 2012 – počas Týždňa modrého gombíka B/ zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 od 1.5. do 20.6.2012 v sieti všetkých mobilných operátorov, cena SMS je 2 € a je konečná C/ ľubovoľnou sumou na účet zbierky: č.ú. 2021 9886 / 6500 (Poštová banka), variabilný symbol 0312

dohodou. ) 0905 907 225. ĽN 301/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n Spoločnosť PL – PROFY s.r.o., 065 43 Orlov č. 344, okres Stará Ľubovňa prijme do zamestnania: zámočníka, - zvárača CO2. Dvojzmenná prevádzka. Požiadavky: prax 2 roky. Nástup ihneď. ĽN 204/2012 n ELEKTRO ALICA prijme do pracovného pomeru predavačku. Požadované podmienky: vek od 25 – 35 rokov, technicky zameranú. Informácie: Budovateľská 16, SĽ, ) 0905 235 469. ĽN 207/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 162/2012

ponuka n Stavebná firma s dlhoročnou praxou doma a v zahraničí vykonáva zatepľovacie a murárske práce. Odborné poradenstvo a kalkulácia zdarma. ) 0918 838 384. ĽN 205/2012

Spoločenská rubrika ďakujeme V týchto dňoch som oslávil svoje prvé narodeniny a za to by som sa chcel poďakovať gyn.-pôrod. odd. NsP v Starej Ľubovni a zvlášť tento môj úsmev patrí pánovi doktorovi Andrejovi Rutkovskému z  odd. OAIM. Maximko Lorenčík s rodičmi

spomíname Odišiel tíško, kto však žije v srdciach tých, ktorých opustil, nezomrel. Dňa 12. mája si pripomíname prvé výročie úmrtia nášho drahého Františka HOBORA z Hniezdneho. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S úctou a vďačnosťou smútiaca rodina

Infoservis

pozvánka PSK a ĽOS Stará Ľubovňa pozývajú 11. mája o 9.30 h na okresnú prehliadku detského nefolklórneho tanca TANECAKO HOBBYdo Domu kultúry. m m m

CVČ Stará Ľubovňa pozýva 11. mája o 10.30 h na súťaž SLÁVIK SLOVENSKA. m m m

ZUŠ J. Melkoviča pozýva 11. mája o 16.30 h na FOLKLÓRNY VEČER ŽIAKOV ZUŠ J. MELKOVIČA, ktorý bude v Dome kultúry. m m m

KDH pozýva 13. mája o 14.00 h na DEŇ MATIEK do Domu kultúry.

n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h.

Darovali krv V 17. týždni darovali krv: STARÁ ĽUBOVŇA: Alžbeta Volková, Jozef Majerníček, Jozef Lesník, Mária Mrugová. RUSKÁ VOĽA: Helena Kravcová.  STRÁŇANY: Zlatica Kuzmiaková. VYŠNÉ RUŽBACHY: Veronika Sčensná. MALÝ SLAVKOV: Ján Klein. STARÁ ĽU-

7

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 9. mája – lekáreň VIVA (Mierová 94), 10. mája – LAUDANUM (Levočská 4), 11. mája - Dr. MAX (OD Kaufland), 12. mája - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 13. mája – Dr. MAX (OD Kaufland), 14. mája - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 15. mája – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino

ĽOS v Starej Ľubovni pozýva do Galérie Provinčného domu na celoslovenskú výstavu výtvarnej tvorby detí DÚHA, ktorá potrvá do konca mája.

ŠMOLKOVIA 11. a 13. mája (piatok o 19.00 h, nedeľa o 15.00 h), USA/Bel., animovaná rodinná komédia, 102 min., slovenské znenie, MP.

BOVŇA: Miroslav Iľkovič, Michal Kormoš, Stanislava Dubjelová, Štefan Kožuškanič, Gabriela Liščinská, Peter Šašala, Ján Arendáč. NOVÁ ĽUBOVŇA: Mária Vilčeková. PLAVNICA: Jana Majtnerová. JAKUBANY: Mária Mačugová. TOPOREC: Ján Bartkovský. BAJEROVCE: Karol Budziňák. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE: Michal Tkáč, Zdenka Tarasovičová, Marta

Gladišová, HAJTOVKA: Peter Haľko. NIŽNÉ RUŽBACHY: Vladimír Pavelčák. VYŠNÉ RUŽBACHY: Jozef Grech. ČIŘČ: Vladimír Vrábeľ. ŠAMBRON: Ján Petrus. PODOLÍNEC: Ján Spirčák, Erika Šoltisová. CHMEĽNICA: Michal Valigurský. LACKOVÁ: Miroslava Krafčíková. Ďakujeme. Viera Pristášová, SČK

m m m

Zamagurské slávnosti Koniec mája sa blíži, a to je neklamný dôkaz toho, že najväčší sviatok v Zamagurí sa blíži. Zamagurské folklórne slávnosti (ZFS) otvoria od 25. do 27. mája brány všetkým milovníkom folklóru a tradičnej kultúry na Slovensku. Opäť sa pod Tromi korunami spoja aj kultúry štátov V4. Červený Kláštor tak privíta tisícku účinkujúcich a očakáva sa, že do kolísky goralskej kultúry zavítajú davy divákov nielen z okolia. Organizátori tento rok opäť stavili aj na silu piatkového večera, ktorý už tradične patrí mladým ľuďom. Tentoraz ale zrejme ťahák programu – známa hudobná skupina Čechomor, priláka do prírodného amfiteátra nielen „násť-ročných.“ Aj sobotňajší program je nabitý hviezdnymi vystúpeniami, lákadlom môže byť nočný program profesionálneho rómskeho divadla z Košíc a vy-

stúpi aj známe profesionálne folklórne teleso PUĽS z Prešova. Plejáda nedeľného programu je rovnako pestrá. Bodku za 36. ročníkom dá nezameniteľná formácia Drišľak. Chýbať nebudú sprievodné akcie, chutné pochúťky, remeselníci a, samozrejme, plno dobrej hudby a tanca.

Aj Ľubovnianska mediálna spoločnosť ako mediálny partner ZFS chystá pre svojich čitateľov a divákov možnosť získať vstupenky na festivalové trojdnie. Stačí poslať do redakcie ĽN kupón (bude ich viac, a tak aj viac možností na výhru) alebo odpovedať na otázku vo videotexte ĽTV. (red.)

Súťaž Klubu športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa

Milí čitatelia, mestský klub športovej kulturistiky prichádza s novou súťažou. Určená je pre všetkých, ktorí doručia do našej redakcie odpovede na uverejnené otázky. Ceny sú lákavé: 1. celoročná permanentka do fitness, 2. voľný vstup do fitness na 3 mesiace a 3. voľný vstup do fitness na mesiac. 1. Kedy bol založený klub kulturistiky v Starej Ľubovni? 2. Vymenujte prvých pretekárov ŠKM? 3. Kto získal prvý titul Majstra Slovenska? 4. Kto získal prvú medailu na Majstrovstvách sveta? 5. Kto získal prvý titul Majstra Európy? 6. Koľko pretekárov klubu sa zúčastnilo Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta? 7. Koľkokrát mal klub pretekára v desiatke športovcov VÚC Prešovského kraja? 8. Na ktorom mieste v slovenskom rebríčku sa nachádza klub? 9. Klub má jedného medzinárodného rozhodcu pre kulturistiku a fitness. Kto ním je? Správne odpovede posielajte aj na našu emailovú adresu: noviny@slmedia.sk

NOVÁ SÚŤAŽ


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

9. máj 2012 ĽN č. 18

Hladká prehra Goralov s rezervou0:5Dukly (0:1) MFK Goral Stará Ľubovňa - FK Dukla Banská Bystrica B

Domáci futbalisti privítali v nedeľu na svojom štadióne v 25. kole III. futbalovej ligy B tím Dukly Banská Bystrica. Ani teraz sa nekonalo sa žiadne prekvapenie, s favoritom zápasu Gorali prehrali vysoko 0:5.

Bol to zápas dvoch polčasov. Domáci síce nezačali najšťastnejšie, v šiestej minúte sa pred domácim brankárom ocitli až traja hráči súpera. Najlepšie sa zorientoval Rejdovian a mladému brankárovi Boďovi nedal šancu – 0:1. Potom sa hral vyrovnaný zápas. Hostia boli nebezpeční po krídlach. V 15. min. nabehol na centrovanú loptu opäť Rejdovian, nevydarená hlavička smerovala nad bránu. Šance mali aj domáci hráči. V 17. min. Ľubovňania zahrávali rohový kop, Mariančík poslal pekný center do šestnástky, na ktorý nabehol Petrus avšak pálil tesne vedľa brány. V 23. min sa opäť ocitol v šanci Rejdovian, šancu však nevyužil, jeho strela tesne minula bránu. V 36. min. Pekár poslal tvrdú strelu zo vzdialenosti asi 20 metrov na súperovu bránu, ktorú Budinský vytlačil na roh. Hostia sa častejšie dostávali pred domácu bránu,

ROZHOVOR Karol Kačmarčík (tréner Starej Ľubovne):

„Prvé jarné zápasy sme hrali celkom dobre, očakávali sme nejaké body, nepodarilo sa. Trošku išla psychika u chlapcov dole. Prešli sme teraz do tretej fázy, kedy sa nechceme len brániť. Chceme si vytvoriť

ale ďalší gól už do konca polčasu nepadol. V druhom polčase domáci tréner naordinoval útočnejší štýl hry v snahe vyrovnať skóre. Hráči však až príliš otvorili stred obrany, čo bola voda na mlyn rýchlym útočníkom Bys-

aj nejaké šance, streliť nejaký gól. Preto sme v druhom polčase trochu otvorili hru, ale chlapci absolútne nezvládli posledných desať minút. Nedohrávali súboje, zle bránili a súper využil všetky šance, do ktorých sa dostal. Celý druhý polčas sme hrali prakticky s piatimi dorastencami. Dávame príležitosť talentovaným mladým hráčom.“

trice. V 63. min. zahrávali hostia priamy kop po faule na Slančíka. Domáci zle postavili múr a slabá strela Rejdoviana skončila za chrbtom Boďa – 0:2. Hostia po rýchlych brejkoch sa čoraz častejšie dostávali do nebezpečných situácií. V takej sa ocitol v 83. min.

Turnaj mladých zápasníkov

V poslednú aprílovú sobotu sa v telocvični ZŠ na Komenského ulici konal regionálny turnaj v zápasení voľným štýlom žiakov narodených 1997-1998 a prípravok ročníka narodenia 2001-2002. Turnaja sa zúčastnili zápasníci z Košíc, Sniny, Rimavskej Soboty, Prievidze, domáci borci z Junošportu Stará Ľubovňa a hostia z Českej republiky z TJ Sokol Vítkovice.

Turnaj mal svoju kvalitu. Veď zápasníci z Košíc a Sniny patria k najlepším oddielom na Slovensku. Účastníci turnaja boli rozdelení do jednotlivých hmotnostných kategórií po štyroch zápasníkoch. To znamená, že každý mal tri súťažné duely, čo pre mladých borcov určite postačuje. Za domácich športovcov nastúpili aj čerství medailisti z  Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali  koncom marca v Bánovciach nad Bebravou – Samo Bučko a Lukáš Neupauer, ako aj majster Slovenska starších žiakov Dominik Husár. „S výkonom našich chlapcov som celkom spokojný. U  niektorých sme očakávali víťazstvo, ale chlapci robia ešte také detské chy-

by, napr. Lukáš Neupauer prehral zápas s najslabším v skupine a potom už nemohol pomýšľať na víťazstvo. Napokon skončil druhý. Víťazstvá v svojich kategóriách dosiahli René Frőhlich, Samuel Bučko a Dominík Husár,“ zhodnotil vystúpenie domácich borcov tréner Michal Turkyňák. Chlapci z  Českej republiky sú vždy oživením súťaže. Do Starej Ľubovne chodia pravidelne a  radi a  vždy spájajú účasť na turnaji s výletmi najčastejšie do Vysokých Tatier.

Výsledky turnaja v kategórii – starší žiaci a prípravka vo voľnom štýle: Prípravka - Hmotnosť 24-26 kg: 1. Jiří Dušek, Vítkovice, 2. Alex Petrik, Košice, 3. Patrik Plavčan, Stará Ľubovňa, 4. Branko Bandurič, Snina. 29 kg: 1. Samuel Bučko, Stará Ľubovňa, Lukáš Dušek, Vítkovice, 3. Michal Hajnik, Košice. 39 kg: 1. Jakub Zavacký, Košice, 2. Lukáš Neupauer, Stará Ľubovňa, 3. Tomáš Foldyna. Vítkovice, 4. František Karabinoš, Stará Ľubovňa 42 kg: 1. Lucian Bohuš, Snina, Šimon Kopřiva, Vítkovice. Starší žiaci 42 kg: 1. Martin Vangor, Košice, 2. Daniel Chomanič, Snina 47 kg: 1. Viktor Lojka, Snina, 2. Matej Zavacký, Košice 50 kg: 1. René Frőhlich, Stará Ľubovňa, 2. Vojtech Piskoř, Vítkovice, 3. Filip Karaščák, Snina, 4. Peter Sýkora, Stará Ľubovňa. 59 kg: 1. Roland Vojkovský, Košice, Matouš Vondák, Vítkovice, 3. Samuel Koršňák, Stará Ľubovňa, 4. Jakub Hrabovčín, Snina 66 kg: 1. Samuel Mochnáč, Košice, 2. Ludvík Nález, Vítkovice, 3. Lukáš Benda, Rimavská Sobota, 4. Jaroslav Janečka, Stará Ľubovňa, 5. Juraj Paluba, Stará Ľubovňa 76 kg: 1. Dominik Husár, Stará Ľubovňa, 2. Martin Schwartz, Stará Ľubovňa 85 – 100 kg: 1. Patrik Pekár, Prievidza, 2. Radoslav Šiminský, Rimavská Sobota.

Naopak, naši športovci sa zase zúčastňujú turnaja vo Vítkoviciach, a tak sa vlastne navzájom konfrontujú. „Zápasenie vo voľnom štýle aj keď som ešte ja zápasil, je u vás ďalej, vaše deti zápasia lepšie, je u  vás väčšia konkurencia. Lepšia je práca s mládežou, aj ten systém práce je ďalej. Naopak, v gréckorímskom štýle sme zase lepší v  Čechách. Vo voľnom štýle má Slovensko dlhodobú tradíciu a je na vyššej úrovni ako v ČR. S výkonom našich chlapcov som však spokojný. Vezieme si domov dve prvé, dve druhé a  tri tretie miesta, čiže celkom úspech,“ hodnotil úroveň zápasenia v obidvoch štátoch tréner a  vedúci výpravy z Vítkovíc Roman Piskoř. Michal Turkyňák má do budúcnosti smelé plány. Ak sa dokončí športová hala, chce využiť dobré kontakty so susednými štátmi – Maďarskom, Poľskom a Českou republikou a  usporiadať veľký medzinárodný turnaj. Veríme, že sa mu to podarí. Text a foto (J. P.)

Mário Auxt

(tréner Banskej Bystrice):

„My sme sa snažili v prvom rade vstúpiť do zápasu úspešne a  streliť čo najskôr gól, aby sme trošku hru ukľudnili. Zbytočne sme boli v  prvom polčase nervózni. Strácali sme lop-

Slančík a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 0:3. O štyri minúty hostia udreli opäť, striedajúci Johancsik zvýšil na 0:4. Skóre uzavrel v poslednej minúte zápasu opäť Johancsik. V  domácom tíme postupne dostávajú príležitosť mladí hrá-

ty, aj keď sme si vytvorili šance, nedokázali sme dať góly. Do druhého polčasu sme sa snažili chlapcov nabádať, aby boli pokojní, aby hrali futbal. Z toho vyplynuli šance a góly. Som, pochopiteľne, spokojný s výsledkom a hrou v druhom polčase.“

či. V dnešnom absolvoval svoju treťoligovú premiéru mladý iba šestnásťročný obranca Filip Vojtek a svojim výkonom si rozhodne hanbu neurobil. Góly: 6. a 63. min. Rejdovian, 83. min. Slančík, 87. a 90. min. Johancsik.

Zostava domácich: Boďo – Foľvarský, Krajňák, Mariančík, Sekelský, Vojtek, Pekár, Hricov, Petrus, Štefaňák, Selep. Striedali: Mušinský a Štefánik. Rozhodoval: Kakaščík, zápas sledovalo asi 30 divákov. Text a foto (J.P.)

Zvíťazila ZŠ na Komenského ulici V stredu 2. mája sa uskutočnil záverečný okresný turnaj vo futsale žiakov základných škôl v rámci projektu Zober loptu, nie drogy. Turnaj sa uskutočnil v telocvični SOŠ na Jarmočnej ul. a víťazstvo si odniesli žiaci ZŠ na Komenského ul. v Starej Ľubovni.

Občianske združenie Zober loptu, nie drogy založil úspešný podnikateľ a generálny manažér basketbalového tímu Good Angels Košice Daniel Jendrichovský. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom aktívnej športovej činnosti predchádzať trestnej činnosti školopovinnej mládeže. Zároveň vplýva na správny vývin systému hodnôt, rozvíja nadšenie pre pohyb a  zmysel pre fair-play. Je to jediný projekt, ktorý sa aktívne venuje prevencii a nerieši až negatívne následky nesprávneho využívania voľného času mládeže. V tomto roku sa konal už tretí ročník a do projektu sa zapojilo trinásť základných škôl. Podľa pravidiel súťaže každé druž-

stvo má 10 chlapcov a dievčat, pričom v každom zápase musí nastúpiť minimálne jedno dievča. Jednu z hlavných myšlienok projektu - zapojiť čo najväčší počet detí, sa darí plniť aj v našom okrese. Do finálovej skupiny postúpili štyri najlepšie družstvá: ZŠ Komenského, ZŠ Za vodou, ZŠ Nová Ľubovňa a ZŠ Kamienka. Ocenením dobrej práce organizátorov bola osobná účasť Damiána Exnera, riaditeľa občianskeho združenia Zober loptu, nie drogy na odovzdávaní ocenení a medailí víťazným družstvám. „Keď sme začínali v Starej Ľubovni, išli sme do nového prostredia a mali sme trochu obavy. Začali sme s basketbalom, prijatie bolo veľmi vrelé, podmienky vytvorili výborné. Tak sme sa rozhodli to rozšíriť o futsal a takto ideme už tretí rok. Každým rokom je účasť stále vyššia. Úroveň sa nedá hodnotiť, že stále stúpa, pretože deti sa menia, väčšinou sú to deviataci, ktorí reprezentujú svoje školy. Organizačná úroveň je však vynikajúca a športová tiež,“ ocenil prácu domácich organizátorov

riaditeľ združenia. O tom, že deti si osvojili myšlienku projektu, svedčí aj priebeh turnaja. Žiaci nielen urputne bojovali o víťazstvo, ale sa hrou aj bavili, hralo sa bez tvrdých faulov, chlapci nešetrili galantnosťou k dievčatám. Víťazstvo si napokon odniesli žiaci víťazného tímu zo ZŠ Komenského, ktorí vyhrali všetky svoje zápasy. „Našou filozofiou je olympijské heslo – zúčastniť sa, nie víťaziť. O to nám ide. Snažím sa apelovať vždy aj na mladých športovcov aj na učiteľov, ktorí ich vedú, aby sa neforsírovalo až tak víťazstvo. Ide hlavne o to, aby sa deti bavili. Snažíme sa, aby tam bolo prepojenie - chlapci, dievčatá. A najviac ma teší, keď sa smejú, keď sa bavia. To je krásna vec, preto to robím, napĺňa ma to,“ vysvetlil hlavnú myšlienku projektu Damián Exner.

Konečná tabuľka ZŠ Komenského 3 ZŠ Za vodou 3 ZŠ N. Ľubovňa 3 ZŠ Kamienka 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

15:2 5:7 8:6 3:14

9 6 3 0

Text a foto (J.P.)

Výsledky finálovej skupiny: ZŠ Komenského - ZŠ Za vodou 5:0 ZŠ Komenského - ZŠ N. Ľubovňa 5:0 ZŠ komenského - ZŠ Kamienka 5:2 ZŠ Za vodou - ZŠ Nová Ľubovňa 2:1 ZŠ Za vodou - ZŠ Kamienka 3:1 ZŠ Kamienka - ZŠ Nová Ľubovňa 0:6

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 18  

preháňajúc sa po dedine. Malú ukážku svadobného sprievo- du predviedli prítomným na Nám. sv. Mi- kuláša i na síd- lisku Západ zástupcovia Ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you