Page 1

25. marec 2014

Ročník XXXIX.

Cena 0,30 €

4.

Číslo 12

Ľubovnianske noviny strana

+ TV program

V kraji ubudlo takmer tisíc maturantov

3.

Spomíname s gyn.-pôrodníckym oddelením

Deti by mali viac čítať. Knižnica pripravila množstvo podujatí

5.

2., 4.

Zmodernizovali hasičskú stanicu r rekonštrukcia za 960 tisíc eu

Staroľubovnianskym hasičom slúži už od decembra minulého roka zrekonštruovaná hasičská stanica. Na jej modernizáciu bolo vynaložených takmer 960 tisíc eur, pričom 85 % bolo hradených z fondu Európskej únie, zvyšok išlo zo štátneho rozpočtu. Priestory oficiálne do užívania odovzdal minister vnútra Robert Kaliňák spolu s najvyššími predstaviteľmi hasičského a záchranného zboru SR a Prešovského kraja minulý štvrtok.

Rekonštrukcia hasičskej stanice sa začala v októbri 2011 a  trvala s  kolaudáciou do decembra 2013. Do zásobníka projektov spolufinancovaných EÚ sa však dostala už o čosi skôr v  rámci výziev regionálneho operačného programu a  vízie ministerstva zlepšiť podmienky hasičov. „Po obnove techniky v rokoch 2006 - 2010 sme odštartovali projekt rekonštrukcií prvých 80-ich staníc zo 116 po celom Slovensku. Až na dve výnimky, takmer všetky boli v nevyhovujúcom stave a Stará Ľubovňa patrila medzi tie najhoršie. Máme kvalitne vycvičených hasičov, ktorí si určite zaslúžia mať pre výkon svojej služby aj kvalitnú bezpečnostnú infraštruktúru, medzi ktorú hasičská stanica určite patrí,“ povedal na otvorení zrekonštruovanej budovy na Mýtnej ulici podpredseda vlády a  minister vnútra Robert Kaliňák. n Rozsiahla prestavba Zásahové jednotky dovtedy sídlili v  dvoch budovách s mnohými prevádzkovými nedostatkami i nevábnym vzhľadom. Pôvodná požiarna zbroj-

Zrekonštruovaná budova bola odovzdaná do užívania s veľkou slávou za zvukov hymny. Stanicu požehnali aj duchovní predstavitelia z hasičského zboru. nica bola totiž postavená ešte v roku 1978 a na rozsiahlu obnovu musela čakať viac ako 30 rokov. „Pôvodná stavba bola dvojpodlažná, čiastočne podpivničená so sedlovou strechou. V zlom stavebno-technickom stave bola veža na sušenie hadíc, pri ktorej bola narušená statika. Navyše budova bola nezateplená a  nespĺňala základné štandardy,“ vymenoval zásadné nedostatky krajský riadi-

február 2008

teľ HaZZ v Prešove Ján Goliaš. Dnes je ale všetko inak. Hasiči teraz sídlia na jednom popisnom čísle vo vynovených a  moderných priestoroch. „V rámci stavebných úprav sme vymenili strechu, dobudovali jedno podlažie, zrealizovali celkové opláštenie, zateplenie i výmenu výplňových konštrukcií. Zlepšili sme hygienické podmienky aj celkový energetický audit a  technické pa-

rametre budovy, ktorá určite prispieva k bezproblémovému výkonu služby,“ dodal J. Goliaš, ktorý ocenil aj fakt, že rozsiahle stavebné úpravy sa diali počas dvoch rokov za plnej prevádzky a nijakým spôsobom neovplyvnili akcieschopnosť tunajších hasičov. Tí napokon majú zo zmoderni- Oficiálne prestrihnutie pásky za účasti ministra vnútra R. Kaliňáka. zovanej budovy a bezpochyby ktoré sú na úrovni európskezlepšených pracovných pod- n Lepšie podmienky mienok najväčšiu radosť. Aj podľa okresného riadi- ho štandardu,“ povedal riaditeľa HaZZ Vladimíra Haľka, teľ OR HaZZ Vladimír Haľko. patrí Stará Ľubovňa po rekon- Ako uviedol, osobitne ho teší štrukcii medzi najlepšie vyba- bezbariérový prístup pre imovené hasičské stanice v  kraji. bilných občanov, ale aj nové „Som veľmi rád, že v priebehu odborné učebne pre hasičov či posledných troch rokov som priestory na cvičenie a prípraprevzal po Ľubotíne už druhú vu. Tá sa takmer 50-člennému zmodernizovanú hasičskú sta- zboru v Ľubotíne i v Starej Ľunicu v okrese. Čo sa týka tech- bovni určite zíde. Ročne zaznaniky i  budovy, je to neporov- menajú v okrese približne štynateľne lepšie než v  minulos- ri stovky výjazdov k požiarom, ti, môžeme pracovať s  dobre dopravným nehodám či iným vybaveným vozovým parkom nešťastiam. apríl 2013 Text a foto (dj) a v dôstojnejších podmienkach,

Bezpečnejšie schody k úradu práce

Tí, ktorí používajú skratku od tunajšieho úradu práce k parkovisku pod pizzeriou vedia, že touto trasou si v súčasnosti cestu neskrátia. Už tretí týždeň sú totiž schody pre všetkých uzavreté. A dôvod?

9 771 338 034005

13

„V rámci Rozvojového programu mesta je aj položka na opravu miestnych komunikácií. Z financií vyčlenených na tento účel sa momentálne spomínané schody opravujú,“ prezradil dôvod ich uzavretia riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Stará Ľubovňa Ľubomír Krett. Práve táto mestská firma sa totiž postarala o to, že v uplynulých dňoch sa tam roz-

behli práce. „S rekonštrukciou sa začalo začiatkom marca. Do konca apríla by mali byť práce ukončené,“ dodala k akcii, ktorá sa vykonáva v rámci vysprávok miestnych komunikácií Katarína Kollárová, referentka MsÚ pre styk s médiami. Pre tých, ktorí si zvykli na túto skratku hlavne k budove úradu práce, tak čaká v budúcnosti bezpečnejšia cesta domov. Ako totiž doplnil Ľ. Krett, „ramená starého schodišťa sa rozbijú a urobia nanovo. Čelo schodišťa bude upravené z  prefabrikovaných obrubníkov a nášľapná stopa by mala Momentálne sa na schodoch pracuje. Hotová je približne jedna štvrti- byť z  tzv. Premac zámkovej na schodiska. dlažby.“ Text a foto (eh)

Riaditeľ nemocnice Peter Bizovský ide do eurovolieb V májových voľbách do Európskeho parlamentu sa objaví medzi kandidátmi aj meno riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice Petra Bizovského. Nominoval ho Smer-SD a zaradil na deviatu pozíciu na svojej oficiálnej kandidátnej listine. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. mája 2014. Historicky pôjde o tretie eurovoľby na území SR. V posledných, v roku 2009, dosiahla volebná účasť na Slovensku

19,64 percenta, čo bolo najmenej v celej EÚ. Na voľbách sa zúčastnilo 16 politických strán, zvíťazil Smer-SD, ktorý má v EP päť poslancov z celkovo 13 slovenských. Do aktuálnych eurovolieb by mal ísť rekordný počet politických strán, registrovalo sa ich spolu 29. Okres Stará Ľubovňa mal v Európskom parlamentu svoje zastúpenie aj v minulosti. Farby Slovenska tu prvé volebné obdobie obhajovala Zita Pleštinská nominovaná za SDKÚ. (dj)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

25. marec 2014 ĽN č. 12

Deti by mali čítať

Stále viac rodičov poberá dotácie na žiakov Počet žiakov základných a materských škôl, ktorým štát prostredníctvom Mesta v zmysle zákona poskytuje dotáciu na stravu a školské pomôcky, narastá. A dotýka sa prakticky všetkých školských zariadení vrátane Spojenej školy internátnej, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad (v tabuľke). Najvyššie sumy sú poskytované Základnej škole v mestskej časti Podsadek. Nárok na dotáciu „na stravu,“ a  to v  maximálnej výške 1 euro na obed majú žiaci z rodín v hmotnej núdzi a žiaci z  rodín, u  ktorých životné minimum nedosahuje štátom stanovenú výšku a  ktoré navštevujú materské a základné

školy v meste Stará Ľubovňa. V  uplynulom roku bola táto dotácia priznaná 403 žiakom, vyplatilo sa im 61 371 eur. Rok predtým táto suma predstavovala 56 667 eur. Tento nárast súvisí podľa vedúceho oddelenia sociálnych vecí MsÚ Jána Tomusa s nárastom počtu rodín, ktoré sa dostali do hmotnej núdze, resp. ich príjem je pod hranicou životného minima. Rovnako nárast zaznamenali na radnici aj v prípade dotácie na školské potreby, ktorá sa poskytuje 2-krát ročne, a to v celkovej výške 33,20 eur. V roku 2013 bola táto dotácia poskytnutá v priemere 410 školákom, v porovnaní s rokom 2012 došlo až k 18 percentnému nárastu.

Celkovo sa na školské pomôcky použilo takmer 13 600 eur. „Dotácie na výchovu k stravovacím návykom, rovnako ako aj dotácie na výchovu k plneniu školských povinností sú poskytované len žiakom z rodín, ktoré sa dostali do hmotnej núdze, resp. ich príjem je pod hranicou životného minima,“ zdôraznil J. Tomus. Ako dodal, rodiny, ktoré sa ocitli v podmienkach, ktoré ich oprávňujú na poberanie dotácií, si musia podať žiadosť na ÚPSVaR. Dodať treba, že čerpanie dotácie je podmienené účasťou na vyučovaní. Ak žiak z  rôznych dôvodov (choroba, liečenie a pod.) nie je v škole, jeho dotácia na konkrétny deň tvorí zostatok. (hm)

strava (I.-XII.)

školské potreby

Škola dotácia čerpanie zostatok dotácia čerpanie zostatok

ZŠ Komenského ZŠ Levočská ZŠ Za vodou ZŠ Podsadek ŠZŠ Levočská MŠ Vsetínka MŠ Tatranská

3765,35 2538,25 5215,45 36 551,00 14 231,65 327,60 1625,30

3655,65 2463,30 4790,60 35 826,00 12 989,28 273,60 1372,72

109,70 74,95 424,85 725,00 1242,37 54,00 252,58

747,00 498,00 1178,60 7005,20 3934,20 33,20 182,60

747,00 498,00 1178,60 6938,80 3934,20 33,20 182,60

Spolu:

64 254,60

61 371,15

2883,45

13 578,80

13 512,40

0 0 0 66,40 0 0 0 66,40 €

Nezamestnanosť pod 15 %

14,72 % - tak znie percentuálne vyjadrenie miery evidovanej nezamestnanosti, ktorú staroľubovniansky okres dosiahol k 28. februáru 2014. Napriek jej nárastu o 0,73 % však spolu s Popradom (12,14

%) ostáva jediným regiónom, ktorý v Prešovskom kraji neprekročil 15-percentnú hranicu. Pohľad do predbežných štatistík ďalej hovorí, že uplynulý mesiac sa na trhu práce

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

podarilo umiestniť presne 137 uchádzačov o zamestnanie. V databáze tunajšieho ÚPSVaR-u ich ale zostáva ešte 4136, pre ktorých je k dispozícii 73 voľných pracovných miest. (mv)

Rozhovor s E. Vranovskou

53 469 návštevníkov, 356 zorganizovaných podujatí, 3607 zaregistrovaných používateľov, 1137 nových dokumentov... to sú čísla, s ktorými sa za minulý rok môže pochváliť Ľubovnianska knižnica (ĽK). Nájde sa však niečo, čo jej pracovníkov neteší? Odpoveď sa dozviete v rozhovore so zástupkyňou riaditeľky Elenou Vranovskou.

Čo sa nám potvrdilo aj počas Stonožkového čítania. n Môžete to vysvetliť? - Deti zapojené do tejto kampane na podporu čítania majú do záznamu o knihe vlastnými slovami napísať jednu-dve vety o tom, čo sa im na nej najviac páčilo. Mnohé z nich s tým majú skutočný problém. A keď ich chceme usmerniť, či poradiť im s vypísaním záznamu a pýtan Alfou a  omegou sú pre me sa ich o čom kniha bola, odknižnice čitatelia, či presnejšie poveď znie: - neviem. Pritom či– používatelia. Akým smerom tateľsky zručné dieťa dosahuje aj sa uberala „ich“ krivka počas lepšie výsledky v škole. Dokonca ostatného roka? od rodičov máme spätnú väzbu , - Veľmi mierne klesajúcim. že sa pred Stonožkovým čítaním Počet používateľov je totiž o 22 „nečítajúce“ deti sa zlepšili v pínižší než bol predvlani. V posled- saní diktátov. Možno i to je arných rokoch je gument, ktorý Od 31. marca do 6. apríla prevšak pokles baby mali rodičia behne celoslovenské poddateľný nielen brať do úvahy ujatie Týždeň slovenských u nás a na Sloa viesť deti k číknižníc. Čo všetko si pre vevensku, ale aj taniu od útleho rejnosť pripravila ĽK, nájdete .v  celosvetodetstva. na strane 4. vom meradle. n Pritom im Väčšinu knihovníkov, no nielen knihy nemusia kupovať. U vás ich, to neprekvapuje. Na druhej si majú z čoho vybrať. strane si to spolu s učiteľmi asi - To áno. K  31. decembru najviac uvedomujeme. tvorilo náš čistý knižničný fond n Čomu pripisujete vinu? 61  043 knižničných jednotiek, - Moderným informačným tech- z čoho približne štvrtina patrí do nológiám. Hlavne mladí ľudia to- detskej literatúry. Chcem však tiž všetko hľadajú na internete. upozorniť, že jeho súčasťou sú Dokonca vravia, že čo nie je na nielen knihy, ale aj mapy, hudobGoogli, tak ani neexistuje. Pritom niny, audio a video nosiče. zhruba 90 % informácií je uložen Keď sme robili rozhovor ných stále iba v knihách. naposledy, v  kurze bol Twiln Môže sa „nečítanie“ neja- light a ďalšie upírske ságy. Čo ko prejaviť? sa však číta teraz? - Určite. Ľudia nevedia spra- Pravdupovediac, používaviť analýzu ani syntézu textu, ne- telia našich služieb vyhľadávajú dokážu s informáciou pracovať. rôzne žánre literatúry. Veľkej po-

pularite sa tešia romány slovenských autoriek, severské krimi a „paranormálne“ príbehy o upíroch, anjeloch, vílach. Mnohí čitatelia, dokonca aj tí dlhoroční, sú prekvapení relatívne širokou ponukou novín a časopisov (66 titulov, z toho 5 denníkov), ktoré si môžu v knižnici požičať. n Najslávnejšie záhady v dejinách, Folletov Pád Titanov či Príbehy o Ježiškovi - to je len pár titulov, ktoré vlani pribudli do vašich regálov. Koľko ich bolo celkovo? - V  roku 2013 sme nakúpili 1137 dokumentov v hodnote 9 185,82 €, ďalších 178 knižničných jednotiek získala knižnica darom od rôznych organizácií i  súkromných osôb. Keďže v roku 2012 bol prírastok knižničného fondu 2 296 kusov, vyzerá to na výrazný pokles. Musím ale podotknúť, že predminulý rok bol, čo sa nákupu literatúry týka, výnimočný vďaka mimoriadnym finančným prostriedkom uvoľneným zriaďovateľom (PSK) na nákup literatúry. Text (mv), foto (archív E.V.)

Objavené v ľubovnianskom archíve

Iba nedávno rozvíril hladinu verejnej mienky zákon, v ktorom každý majiteľ psa, mačky a tak podobne, musel svojho miláčika opatriť čipom. Nebol to asi dobrý nápad, pretože krátko po tom, ako začal mať účinnosť, ho jeho autori stiahli „z obehu.“ Naši štvornohí priatelia sa tak vrátili k starým dobrým kovovým známkam, ktoré sa začali v našom okrese používať od roku 1940. Nové móresy Možno aj okresný náčelník nechápavo krútil hlavou, keď otvoril list odoslaný zo župného úradu v Ružomberku. Pravdepodobne si myslel, že túto staronovú aktivitu župných úradníkov treba akože akceptovať, počkať kým nadriadení vychladnú a potom celú záležitosť vložiť do fascikla a uložením v  šuplíku poslať do histórie tak, ako to urobil už neraz predtým. Ale mýlil sa, na úradoch začali platiť nové „maniere“ prebraté z Nemecka, kde sa všetko doťahuje do úplného konca a  to ešte s puntičkárskou presnosťou. Preto už o pár týždňov všetkých psov v Staroľubovnianskom okrese zdobili pekné mosadzné známky s evidenčným číslom. Pre nás je to dôležitá štatistická informácia o  počte psov v  jednotlivých mestách a  obciach okresu v prvej polovici 20. storočia.

v okresnom meste mohli mať v tom období 54 psov. Zo sčítania ľudu vieme, že vtedy tu žilo 2  282 ľudí , takže jeden pes pripadal na 42 občanov mesta. Taktiež vieme, že v Ľubovni bolo v roku 1939 spolu 614 domácnosti, to znamená prítomnosť psa v každej jedenástej. Zrejme jeho využitie bolo v  našom meste minimálne, pretože v tom istom období bolo v Starej Ľubovni 452 koní - čo je jasný nepomer. Vyššie počty psích známok objednali ešte obce Hromoš a  Jarabina po 40 ks, Šambron 38 ks, Kolačkov 36 ks, Hniezdne a Lomnička po 35 ks. Jedným zo psov, ktorému pribudol začiatkom roka 1940 na obojku lesklý krúžok, bol aj nám už dobré známy „Rexo,“ ktorého spomína vo svojich listoch aj gróf Ján Zamoyský. Ale ten, tak isto ako jeho pán mal zrejme aristokratický rodokmeň. Nemusel preto každý deň dokazovať, že si známku a plnú misku jedla zaslúži. Pavol Mišenko

Značky pre psov

Poriadky so psíčkarmi Pozrime sa teda náčelníkovi cez plece a čítajme spolu s ním: „Podľa výnosu byv. kraj. úradu č. 30  000/3600/1930 povinný je každý majiteľ svojho psa vyše 8 týždňov starého zahlásiť na obecnom úrade, cieľom zaznačenia do evidencie. Každá obec je povinná založiť každý rok kataster - psov s predpísanými rubrikami, do ktorého sa zaznačí majiteľ psa, opis psa a  evid. známka, ktorou je pes opatrený. Tieto katastry slúžia potom, nie len k vyrúbeniu dane zo psov, ale majú dôležitú úlohu aj pri tlmení besnoty, ktorá ohrozuje nielen naše domáce zvieratá, ale aj ľudí. Presná evidencia psov má ďalej za úkol, aby ani v jednej obci sa nenachádzal pes potulujúci sa, alebo taký o ktorého majiteľ sa nestará. Psi bez gazdu a neprihlásené do katastru majú byť vyhubené, k čomu neni zapotrebné zakročenie vyššej úradnej inštancie,

daň a dal mu každý deň plnú misku. Dnes je to inak a  nemôžeme s určitosťou povedať, že lepšie. Staré dobré príslovie „Bez práce nie sú koláče,“ ktoré platilo po stáročia, už dávno neplatí - a to nielen pre psov. Ak v  súčasnosti „gazda“ vyžaduje od svojho psa aj nejakú konkrétnu činnosť a nenechá ho váľať sa v obývačke na gauči, môže byť obvinený z týrania zvierat. To so sebou priniesla zrejme doba, kde logické sa stalo prežitkom však povinný majiteľ zvlášť za- a  potrebné nepohoplatiť. Číslo náhradnej známky dlným ba až obťažujúcim. zavedie sa do katastru.“ V meste bolo Aj pes mal 50 psov povinnosti Nech je ako je, v porovRadi by sme tu uverejnili naní s  minulosťou štvoraspoň niektoré zaujímavé čís- nohých priateľov v prepočla dokladujúce počet štvorno- te na jedného obyvateľa zrejhých miláčikov v obciach náš- me pribudlo. Nami uvádzané ho okresu. Musíme ale pripo- čísla predstavujú objednané menúť, že vtedy bola iná doba známky, ktorých bolo v každej a  pes patril k  pomocníkom obci o 10 % viac, ako bol reálny v  dome a  na gazdovstve, tak stav psov. Najviac štvornohých ako každý, kto bol jeho súčas- pomocníkov mali v Kamienťou. Nikto vtedy nedostal nič ke (75 ks známok) na druhom bez práce a  ten kto nepomá- mieste boli Jakubany (70 ks hal naplniť komoru, nemo- známok). Tretie miesto v okrehol z  nej ani čerpať. Pes mal se obsadil Podolínec (65 ks znána dvore, ale aj na poli a v lese mok). V Starej Ľubovni potrejasné úlohy, ktoré musel pl- bovali 60 ks známok. Ak odniť, aby gazda za neho zaplatil počítame desať percent, tak

ale vyhubenie prevedie predstavenstvo obce alebo miestna zverozdravotnícka vrchnosť.“ Keďže sa nám do rúk dostali počty známok, objednaných okresným úradom v Štátnej mincovni Kremnica, je pre nás dôležitá aj ďalšia informácia, aby sme si mohli urobiť predstavu o  počte psov v  sledovanom období: „Trovy spojené objednávkou evidenčných známok hradia sa z dane pre psov a za to povinný je každý majiteľ psa pri výmene známky súčasne zaplatiť aj daň za psa. Známka, ako to vzor č. 8 cenníka ukazuje, má obsahovať: meno obce, číslo a meno okresu; pre každú obec nech sa objedná asi 10 % viac známok normálnej potreby pre prípad, že niektorý pes stratí známku, za náhradné známky je


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Pýtame sa za vás

Pribudne nový spoj? Do Starej Ľubovne prichádzajú okolo pol siedmej večer dva autobusy - o 18.30 h z Prešova a o päť minút neskôr z Popradu. Autobus MAD dorazí na stanicu o 18.35 h. Tam už ale končí. Moja otázka teda znie: nemohol by ešte autobus, ktorý smeruje z Podsadku, urobiť okruh cez sídlisko a až potom ísť do garáže? Keďže spomínanými spojmi prichádza do mesta veľa ľudí (či už z práce alebo škôl), myslím, že by to mnohým z nich pomohlo. (čitateľ ĽN, meno v redakcii) Odpovedá Mikuláš Koščo, konateľ DZS-M.K.TRANS, s.r.o:. - Ďakujeme čitateľovi ĽN využívajúcemu MAD v Starej Ľubovni za podnetný návrh. Má racionálnu podstatu, hodnotíme ho pozitívne. S rozšírením linky musí súhlasiť Mesto Stará Ľubovňa, s ktorým sme vstúpili do prerokovania uvedeného návrhu. Po odsúhlasení bude cestovný poriadok upravený spomínaným spojom a verejnosť bude o zmene informovaná prostredníctvom našej webovej stránky www.mhdsl.sk, oznamov v autobusoch MAD a prostredníctvom Ľubovnianskych novín. (mv)

Všimli sme si

Ocikám vás! Z výšky Stará Ľubovňa má o budúcnosť postarané. Invenčnosť jej nastupujúcej generácie je totiž neuveriteľná, čo nedávno prejavila aj v  naozaj neobvyklom využití basketbalových košov. Partii 8 až 13-ročných chlapcov do nich evidentne nestačilo hádzať lopty, čo obyčajné (rozumej „nekreatívne“) deti robia. A tak vymysle-

strana

25. marec 2014 ĽN č. 12

la „something special.“ Či je to normálne, hygienické alebo zvrátené je na posúdení každého z vás. Tak či onak, pre nich je to však skvelý tréning do dospelosti. V slovenskom „Bazmekistane“ totiž prežije ten, kto sa bude čo najpresnejšie držať sloganu: Ocikám vás všetkých. Z  výšky. Text (mv), foto (Ľ. Štefko)

Presne takto sa bavia deti na ihrisku Za vodou, kde im konštrukcia na basketbalové koše slúži aj ako miesto na vykonanie malej potreby.

Zaujalo nás

Odzvoní šmejdom? Boj proti agresívnym predajcom pokračuje. Na Ministerstve spravodlivosti SR vytvorili program 7 krokov na ochranu spotrebiteľa, ktorý je zameraný nielen na úpravu legislatívy, ale aj na vzdelávanie, prevenciu a predovšetkým na konkrétnu právnu pomoc.„Šmejdi“ totiž stále skvalitňujú svoje nekalé praktiky, zneužívajú mnohé diery v legislatíve, no najmä dôverčivosť dôchodcov, ktorí takto prichádzajú o ťažko nasporené peniaze. (www.aktuality.sk, www.cas.sk) Ejha, trpezlivosť s nekalými praktikami, zdá sa, dochádza po Českej republike i Slovensku. Okrem brožúrky s radami, ako sa brániť voči nenažraným dílerom, by tiež (čochvíľa) mala začať platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa. A tá má nekalé obchodné praktiky zamedziť. Či to však seniorom pomôže, je otázne. Ako totiž na margo toho poznamenal Prešovčan, po tom všetkom, čo bolo prezentované v súvislosti so „šmejdmi“, sa iba totálny osol môže ďalej zúčastňovať ich akcií. „Hoci som mal o nich veľmi negatívny názor, dnes už dávam za vinu opačnej strane - teda kupujúcim. Nech idú do čerta, keď si nedajú poradiť!“ Podľa ďalšieho z diskutujúcich im ale treba pomáhať. Pretože ideálnym cieľom pre podvodníkov sú bežní obyčajní ľudia naučení žiť v  skromnosti. „Nafúkaní zbohatlíci sú chránení ich vlastnou drzosťou, no dobrosrdeční chudobní ľudia oveľa častejšie podľahnú manipulačným technikám,“ uviedol pod článkom Daniel Lambert, ktorý im pri „predvádzačkách“ odporúča predvídavosť, opatrnosť a  obozretnosť. Naša rada je ešte jednoduchšia: ignorovať ich. Totálne. (mv)

Vrátia sa vraky na parkoviská?

Pod úbytok vrakov v Ekose sa podpísala nielen novelizácia zákona, ale aj nová výkupňa, ktorá minulý rok vznikla na Továrenskej ul. Kým tak v minulosti praskal zberný dvor vo švíkoch, vidieť dnes na ňom jedno – dve autá, nie je nič nezvyčajné.

T

ak automobilovo pekná snáď Stará Ľubovňa nikdy nebola. Mestskej polícii sa v priebehu minulého roka podarilo takmer na sto percent„ vyčistiť“ mesto od starých, nepojazdných vrakov. Tie sa však čoskoro Hoci od úpravy zákona nemôžu na parkoviská opäť vrátiť. prešlo veľa času, čo to bude v  praxi znamenať, sa dá odPrvým januárom 2014 to- hadnúť už dnes - pre Ekos úbytiž vstúpil do platnosti zákon, tok prevzatých SMV, pre mesto, ktorý upravil spôsob odhláse- s  najväčšou pravdepodobnosnia starého motorového vozidla ťou, zhoršenie kvality životné(SMV). K pôvodnému odovzda- ho prostredia. A  pochopiteľne, niu na recykláciu tak pribudla zabratie parkovacích miest aumožnosť číslo 2: odhlásenie na tovrakmi. Mimochodom, tento základe čestného prehlásenia. rok so sebou priniesol i zmenu „Držiteľ starého vozidla, ktorý financovania. „Teraz je to beznevie preukázať, ako s ním na- platne a bezodplatne,“ konkretiložil a  ktoré podľa jeho tvrde- zoval referent na úseku odpadonia už neexistuje, zaplatí popla- vého hospodárstva Ekos, podtok na Okresnom úrade, odbore ľa slov ktorého to pocítia majitestarostlivosti o životné prostre- lia áut so zahraničnými ŠPZ-tkadie. S vydaným potvrdením po- mi. Kým doteraz museli za autotom na polícii auto odhlási,“ opí- rizované potvrdenie zaplatiť 115 sal novú alternatívu Juraj Špes €, momentálne ich to nevyjde ani z Ekosu. Ako poznamenal, ten- cent. Text a foto (mv) to príspevok, ktorý, mimochodom, putuje do Environmentál- Minulý rok skončilo v Ekose 88 áut. neho fondu, závisí od veku vo- Viedla Škoda - konkrétne 1203, Fazidla. Ak je dátum prvej eviden- vorit, Forman a čoraz častejšie sa obcie vozidla do 10 rokov od po- javujúca Felícia. Po cestách tiež jazdí dania žiadosti, žiadateľ zaplatí menej wartburgov, VW Polo, Fiatov 150 eur. „Od 10 do 20 rokov je to Uno či Punto. A približne 500 % nárast odovzdania na recykláciu zazna100 eur a nad 20 rokov o polovi- menalo vlani Daewoo Tico. cu menej,“ doplnil ešte J. Špes.

3

Tiene týždňa

Chabá výchova detí Nestarať sa poriadne o deti znamená dostať sa aj do rozporu so zákonmi. Doplatili na to rodičia detí vo veku od 13 do 19 rokov z Podsadku. Ich 19-ročný syn sa protiprávneho konania dopustil v siedmich prípadoch, 15-ročný mal na rováši osem protiprávnych výčinov a  13-ročný pochybil v  5-tich prípadoch. Obaja obvinení rodičia nedbali na výchovu aj napriek tomu, že boli niekoľkokrát upozornení zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni na správanie sa svojich detí a na to, že páchajú trestné činy, dopúšťajú sa aj konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami. Obvinení rodičia sú momentálne stíhaní na slobode.

Úverový podvod Rovno na Jozefa 19. marca bolo vyšetrovateľom PZ začaté trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie voči 32 a 42- ročným ženám zo Starej Ľubovne a 40-ročnému mužovi z okresu Humenné za pokračujúci zločin Úverový podvod spáchaný formou spolupáchateľstva. Všetci traja spoločne v úmysle získať finančné prostriedky od bratislavskej finančnej spoločnosti, v ktorej jedna z nich pracovala ako obchodný zástupca, po vzájomnej dohode spoločne postupne uzatvárali viaceré zmluvy o spotrebných úveroch na mená fiktívnych žiadateľov. Do žiadosti o úver uviedli vymyslené údaje k osobe žiadateľa, a teda uviedli spoločnosť do omylu a finančné prostriedky si vždy rozdelili. Finančnej spoločnosti tak spôsobili celkovú škodu vo výške takmer 13 500 €. Všetci obvinení sú stíhaní na slobode.

Našli mu marihuanu Do rúk spravodlivosti sa dostal aj 17-ročný mladík zo Starej Ľubovne. Kontrolovaný bol hliadkou kriminálnej polície a zistilo sa, že neoprávnene prechovával pre vlastnú potrebu sušinu neznámej rastliny zelenej farby, ktorá sa po vykonaní chemickej skúšky prejavila ako konope siate, zvané aj ako marihuana.

Akcia v teréne Tunajšia štátna polícia 21. marca v nočných hodinách vykonala na území okresu Stará Ľubovňa veľkú preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na predchádzanie rôznych trestných činov. Do akcie bolo zapojených celkovo 34 policajtov, z toho 16 policajtov služby poriadkovej polície, 6 členov dopravnej polície, 5 príslušníkov kriminálnej polície, jeden policajt so služobným psom, šesť príslušníkov Cudzineckej polície a deväť Colného úradu. Počas uvedenej preventívno-bezpečnostnej akcie bolo skontrolovaných 242 motorových vozidiel a 356 osôb. Zistených bolo 6 porušení zákona.

Počet maturantov klesol o takmer tisícku

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení písomných maturít. Skúšky dospelosti čakali od utorka 18. marca na viac ako 51 tisíc žiakov na 746-tich slovenských stredných školách. Čo sa týka Prešovského kraja, maturantov bolo tento rok o 933 menej ako vlani. „V  120-tich stredných školách na území kraja absolvovalo písomné maturity spolu 8 384 študentov,“ prezradila hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková. A ako dodala, pí-

Anketa

somnú maturitnú skúšku má za sebou aj 363 maturantov v Starej Ľubovni. Začala sa pre nich v utorok testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry. V  stredu sa podobný scenár opakoval z  cudzieho jazyka. „U  nás si maturanti vybrali anglický a nemecký jazyk a  mali automaticky pridelenú ťažšiu úroveň B2,“ doplnil údaje o tohtoročných písomkách, ktoré absolvovalo na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni 87 študentov, jeho riaditeľ Rasti-

Aké boli písomky?

Každý rok sa toho o písomných maturitách popíše veľa, najmä v negatívnom zmysle, no aké boli tie tohtoročné, nám prezradili maturanti z gymnázia T. Vansovej:

— Mária: Hovorí sa maturita formalita, ale to, čo nás z anglického jazyka čakalo v stredu, nebolo vôbec jednoduché. S ťažkými textami by mal problém určite i skúsený angličtinár. Našťastie, test zo slovenského jazyka bol oproti angličtine prechádzka ružovou záhradou. Dokonca by som si dovolila tvrdiť, že to bol jeden z najjednoduchších testov, ktoré boli pre maturantov prichystané. Som rada, že to už máme za sebou. Myšlienka z internetu: „Šmejdom treba na dvor vysypať kopec hrubého štrku Teraz sa musíme pripraviť na ústnu a dať im ho prehadzovať dovtedy, pokiaľ z neho nebude prá- skúšku a zároveň na prijímačky na vysokú školu. šok. Potom by ich prešla chuť na darebáctva.“

— Peter: Myslím si, že maturitná skúška v tomto roku bola dosť náročná, určite budú so mnou súhlasiť aj ostatní maturanti. Testy boli síce náročnejšie, ale slohy sa dali zvládnuť v pohode. Vybral som si aj matematiku ako dobrovoľný predmet a myslím si, že bola omnoho náročnejšia ako za posledné roky. — Jana: Tohtoročné „matury“ neboli až také náročné ako si niektorí myslia a sťažujú sa. Aj napriek tomu, že sme boli pripravovaní na nižšiu náročnosť, test B2 z nemeckého jazyka sa dal zvládnuť. Vlani to bolo náročnejšie. Slovenský jazyk bol porovnateľný s ostatnými rokmi, no test nebol ťažký. Aj témy na slohy boli super. — Simona: Z môjho pohľadu bola maturita úplne v pohode, až na

slav Chobor. Ako dodal, niektorých dokonca neminuli ani testy z matematiky vo štvrtok. Skúšku dospelosti ukončili maturitné testy z ukrajinského a maďarského jazyka, tie sa ale týkali len vybraných stredných škôl. Tí, ktorí si písomné maturity z rôznych dôvodov nemohli napísať v riadnom termíne, tak

môžu urobiť od 11. do 16. apríla. Dátum sa ešte spresní podľa počtu prihlásených. Nateraz si ale môžu všetci maturanti vydýchnuť, ústne skúšky ich čakajú o dva mesiace. „Odporúčané obdobie na ich realizáciu je od 19. mája do 6. júna. Termín si určí každá škola individuálne,“ spresnila V. Fitzeková. Text a foto (eh)

Títo maturanti na Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni práve absolvujú slohovú prácu z cudzieho jazyka. angličtinu. Test zo slovenčiny bol ľahký vzhľadom na niektoré otázky, kde mohlo byť aj viacero správnych odpovedí. Témy na sloh neboli nič moc, ale dalo sa vybrať. K angličtine sa radšej nevyjadrujem, ale vďačím za tému na sloh, lebo tá zachránila väčšinu maturantov a štvrtková matematika nebola veľmi náročná až na niektoré príklady, ktoré dali pekne zabrať. — Kristián: Stále záleží na danom človeku, takže nemôžem tvrdiť, že testy boli také či onaké. Vzhľadom na štýl môjho (ne)učenia mi ale pri-

padali celkom jednoduché - viac o pozornosti než o našich vedomostiach. Na teste zo slovenčiny toho nebolo treba zas tak mnoho, čo by sa nedalo vyčítať buď z ostatných úloh, alebo z ukážok a témy slohových prác boli nádherným zakončením. Angličtina mi pripadala celkom jednoduchá, i keď pár možností bolo natoľko relatívnych, že len šťastie mohlo dopomôcť k ich „úspešnému“ vyriešeniu. A hádať sa potom s vyššou mocou, že nerobia otázky jednoznačne... Som toho názoru, že „matúr“ sa človek nemá prečo báť, tej drámy okolo áno.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

25. marec 2014 ĽN č. 12

Mladí Rusíni sa chcú stretávať

ča, Jakubian, Kamienky, z Malého i Veľkého Lipníka, zo Šambrona a Starej Ľubovne. „Vo voľnej debate sa riešili možnosti podpory podujatí organizovaných v  jednotlivých obciach, taktiež možnosti podpory existujúcich rusínskych záujmových kolektívov,“ priblížil Martin Karaš, riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska. Zároveň vyzval potenciálnych sponzorov, aby podporili mladých umelcov, keďže folklórny súbor Kečera a kapela Rusínskym programom sa Domino z Jakubian majú v súprezentoval folklórny súbor Vrchovina a po ňom už s prezentáciou o konkrétnych aktivitách mládeže v oblasti rozvoja rusínskej národnosti vystúpil predseda organizácie molody.Rusyny Peter Štefaňák. V  prezentácii komplexne predstavil rusínsku národnostnú menšinu a ponúkol prítomným alternatívne možnosti spolupráce. Na podujatí sa zúčastnili mladí ľudia z ČirV Dome kultúry v Starej Ľubovni sa 14. marca zišli mladí Rusíni z takmer všetkých kútov okresu. Organizácia molody.Rusyny v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom a Mestským kultúrnym strediskom pripravili podujatie s názvom Stretnutie Rusínov a ich priateľov, ktorého cieľom bolo ponúknuť mladým ľuďom možnosti spolupráce na rozvoji rusínskej národnostnej menšiny.

časnosti pozvánku na festival do USA a vďační by boli za akúkoľvek pomoc. „Za každú podporu už teraz srdečne ďakujeme,“ dodal M. Karaš. V závere sa rusínski mládežníci zhodli, že treba takéto stretnutia organizovať častejšie, a tak už pripravujú ďalšie, najbližšie bude po Veľkej noci. (M.K.)

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Polícia varuje a upozorňuje Nenaleťte internetovým podvodníkom!

V ostatnom období pribúda obetí podvodov. Čoraz častejšie sa vyskytujú rôzni podvodníci najmä prostredníctvom internetovej stránky www.bazos.sk. Už viacerí občania nášho mesta naleteli rôznym podvodníkom, ktorí ponúkali rôzne druhy tovarov a služieb na tejto stránke a ktoré prišli nahlásiť na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Starej Ľubovni ako priestupky proti majetku formou podvodu alebo ako trestný čin podvodu. Ide o veľké množstvo a rôznorodosť ponúkaných inzerátov, ktoré sú publikovaných na tejto stránke, kde najčastejšie predmetom podvodu sú tovary ako značkové kvalitnejšie mobilné telefóny za nápadne nižšiu cenu, značkové oblečenia. Tiež aj služby, ako dovoz motorových vozidiel zo zahraničia alebo legalizácia softvéru vo vašom počítači, kde modus operandi ( spôsob spáchania skutku) je prevažne rovnaký.

súťaž

v Ako to funguje?

Záujemca musí najprv zaplatiť na účet určenú hotovosť a až následne mu má byť zaslaný tovar, pričom tovar nie je zaslaný

Detail na fot

grafii

Odporúčaním pri takto uzavretom kúpno-predajnom vzťahu je byť čo najviac opatrný a nezaplatiť skôr, ako sa presvedčíte o kvalite požadovaného tovaru. A ak už zaplatíte, napr. na pošte, následne čo najskôr celú platbu pozastaviť do vyriešenia celej vzniknutej udalosti.

v Nezabudnite

Niet nad spoľahlivosť kamenného obchodu, resp. cez autorizované alebo už vyskúšané internetové obchody. Treba zvážiť riziko - či vec, ktorú chceme kúpiť, resp. potrebujeme prostredníctvom neistého a až podozrivého zmluvného vzťahu a vynaložené peniaze, stoja za to. Jozef Vasilík, riaditeľ OO PZ

KLIENTOV

NOVINKA streda

od 7.00 do 17.00 h

Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., na základe požiadaviek klientov plánuje od 1. apríla skúšobne upraviť otváracie hodiny. Novinkou je tzv. dlhý deň v stredu, kedy bude otvorené pre zákazníkov od 7.00 do 17.00 h. Ostatné dni budú nezmenené (7.00 - 15.30) s výnimkou piatka (do 14.00 h).

Knižnica nabitá podujatiami

h, slávnostné zápisy žiakov 1. ročníkov základných škôl do knižnice i informatická výchova škôlkarov. Traja detskí čitatelia majú šancu získať knižné ceny po uhádnutí jednoduchých rozprávkových hádaniek Rozprávky na stene. Nečakaný úspech mal počas vlaňajšieho Týždňa slovenských knižníc Kniholov – v regáloch sme 4Šanca ukryli šesťdesiat kníh a každý pre zábudlivcov čitateľ, ktorému sa podarí vyPre čitateľov Ľubovnianskej požičať si obľúbenú knihu nieknižnice, ale aj pre tých, čo by ktorej knihovníčky, získa drobsa nimi chceli stať, je priprave- nú vecnú cenu. ných viacero zaujímavých aktivít. Počas celého týždňa môžu 4Naj čitateľ záujemcovia o členstvo v knižV utorok 1. apríla zabojujú nici využiť možnosť bezplat- žiaci druhého stupňa základného zápisu do knižnice. One- ných škôl o titul najdôvtipnejskorenci, zábudlivci a  bojko- šieho a najsčítanejšieho čitateľa via môžu využiť piatok a  so- v už 19. ročníku súťaže. botu (4.-5.4.2014) na vrátenie požičaných knižničných do- 4Smejeme sa! kumentov bez toho, aby muSúčasťou TSK 2014 v  Ľuseli zaplatiť sankčný poplatok. bovnianskej knižnici je sprieJe to pravdepodobne posledná vodná výstava kresleného hušanca splniť si povinnosti voči moru o knižniciach a čítaní Tiknižnici „bezbolestne,“ preto- cho! Smejeme sa, výstava kníh, že takéto generálne amnestie ktoré sa stali námetom pre film už v budúcnosti neplánujeme. Najprv kniha, potom film a časom overenú knižnú klasiku 4Šanca pre deti ponúkame v  poličke inšpiroKolektívne podujatia počas vanej publikáciu Tisíc dobcelého TSK budú zamerané na rých kníh, v  ktorej knihovnípodporu čítania detí – zážit- ci Prešovského a  Košického kové čítanie pre organizované kraja ponúkajú svoje obľúbeškolské kolektívy, hlasné čí- né „kúsky.“ tanie rozprávok pre deti a ich rodičov Rozprávočka z úst letí 4Noc v knižnici v  utorok a  vo štvrtok o  16.00 Vyvrcholením TSK 2014

v Čo robiť?

DLHÝ DEŇ PRE

Veľkú fotosúťaž s cenami za viac ako 700 eur začíname prvým príspevkom od Lucie Dudžíkovej z Vyšných Ružbách. Téma 9. ročníka je jednoduchá - Detail na fotografii, resp. makro-snímka. Požadujeme iba, aby jeden autor poslal jednu fotogafiu. To znamená - výber je na vás. Tešíme sa! (red.)

V Ľubovnianskej knižnici bude budúci týždeň ešte o čosi rušnejšie ako zvyčajne. Už po 15-krát sa zapojí do celoslovenskej kampane Týždeň slovenských knižníc (TSK), ktorej tradičným cieľom je pozitívne zviditeľnenie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

vôbec alebo tovar nezodpovedá kvalite, ktorú si záujemca chcel kúpiť alebo zobrazeniu v inzeráte. Ďalšou častou formou je klamstvo prostredníctvom poštovej dobierky alebo prostredníctvom kuriéra. Za balíček si človek zaplatí, ale v balíku je niečo iné, resp. nekvalitné alebo použité, čo kupujúci neočakáva.

bude nepochybne podujatie Noc s Andersenom vo verejných a  školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska (vlani v 200 knižniciach na Slovensku „spalo“ 8 500 detí) v piatok 4. apríla v našej knižnici budú deti ponocovať už po 9-krát a čaká ich opäť zaujímavý program. Okrem toho Rádio Slovensko na okruhu Regina pripravuje celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko.

4Dôvetok

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2014 bude vo Verejnej knižnici Jána Bocacia v  Košiciach za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ZMOS, VÚC, profesijných knihovníckych združení, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Ambasádorom TSK 2014 bude Ján Galovič, člen Činohry Slovenského národného divadla. Otvorenie bude spojené s  udelením ceny Sakáčik 2013, niektorej z  členských knižníc Slovenskej asociácie knižníc za jej aktívnu činnosť alebo zorganizovanie výnimočného podujatia. Podujatie prebieha pod patronátom Slovenskej asociácie knižníc a  Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. (Ľubovnianska knižnica)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

25. marec 2014 ĽN č. 12

5

50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE Pri pôrode ide vždy o dva životy

Jedinou sekundou zmazané dlhé a kruté bolesti – tak to je možné iba v prípade narodenia dieťaťa. Pohľad na matku, ktorej vkladajú do rúk dieťa patril, patrí a bude patriť medzi najfascinujúcejšie obrazy sveta. A práve aj preto a pre neopísateľný pocit zo zrodenia mnohí upísali život profesiám medicíny, ktorej sa hovorí aj radostná.

DNES: GYNEKOLOGICKO-PôRODNÍCKE ODDELENIE kologických a pôrodníckych výkonov (vrátane hysteroskopií) a cez 5500 vyšetrení.

n aj negatíva K pozitívam doby dnes rátajú pôrodníci vyššiu angažovanosť žien v rámci preventívnych prehliadok, k  negatívam zas menšiu n pRedchodkyŇa dôveru k lekárOd čias, kedy si ale „babice“ skemu stavu. razili cestu k rodičkám, ubehli Jednoducho, Rozdiel medzi desiatky rokov a  veľa sa toho tak ako nová fotografiami je zmenilo aj na samotnom gynedoba priniessíce vyše 50 rokologicko-pôrodníckom oddela posun veku kov, ale pohľad lení v  Ľubovnianskej nemocprvorodičiek je to stále rovnici. Pri návratoch o polstoro- mali 3 - 4 pôrody, to bola smerom k  30nako krásny. čie dozadu sa nedá nespome- veľká škola pre mladých tke a menší ponúť predchodkyne tunajšieho lekárov,“ dodal J. Pružinčet detí v  rodigynekologicko-pôrodnícke- ský, ktorý si vybral tento odbor níkov, a  to nách, tak dostal ho oddelenia - tzv. pôrodnič- práve pre jeho rozmanitosť. „Je diagnosticpacient k dispoky, ktoré vznikali v 50-tych ro- tu krásny rozmer – príchod ži- ky aj operačzícii aj nástroje koch min. stor. V  kultúrnom vota a  pritom konzervatívna ne. Najbližna medializáciu dome v Kamienke začala fun- liečba a tiež aj operačná.“ šie sa tieto výkony robia v Spiš- i sťažovanie sa. „Na sto percent Nevýhodou minulých čias skej Novej Vsi a v onkologic- sa nedá všetkým vyhovieť, ale govať od 17. decembra 1956 jedna z nich, a to s 30-timi poste- ale bolo rozhodne minimál- kom ústave v Košiciach,“ podo- vždy sa snažíme urobiť všetko ľami pre matky a dvadsiatkou ne vybavenie. „Pôrodník mal tkol aktuálny primár oddelenia pre spokojnosť žien. Napokon miest pre deti (podobná bola aj k dispozícii len ruky, skúsenos- Peter Chaba, ktorý rovnako za- svedčí o  tom aj fakt, že máme v Spišskej Starej Vsi). Do roku ti a na sledovanie oziev „ucho.“ čínal v tunajšej nemocnici ako 25 percent mimookresných pa1964 sa v  Kamienke narodilo Nebol ultrazvuk, poloha plodu mladý lekár, a to v roku 1993. cientok a rady sa vracajú,“ do3358 detí (v priemere 400 roč- sa dala určiť len klinickým vy- Napokon, oddelenie nikdy ne- povie P. Chaba, primár oddelene) z  terajších okresov Stará šetrením alebo rtg. Také dvo- ustrnulo v zavádzaní noviniek. nia, ktoré sa rovnako môže poĽubovňa, Poprad a Kežmarok. jičky boli niekedy prekvape- Okrem rôznych laparoskopic- chváliť výbornými, priam svetoním až pri pôrode,“ vraví dnes kých operácií bolo vými číslami prenatállekár s vyše 30-ročnou praxou. veľkým pokrokom n PRIMÁR Z MORAVY nej úmrtnosti. V Starej Aj napriek tomu, že o  pr- zavedenie epidurálA  práve posledný primár Ľubovni ju rátajú iba v  pôrodničke v  Kamienke - vom primárovi bolo všeobec- nej analgézie v roku na 5 promile (bežných František Novák spolu so ses- ne známe, že sa riadil v prvom 1996 (dnes ju využíva je okolo 10). Čo sa týka tričkami „chystal“ aj nové od- rade zákonmi prírody a  tvr- 20 percent rodičiek), zvýšenia percent pôdelenie v Starej Ľubovni. Tento dil, že pôrodník musí byť tr- vďaka ktorej už rorodov cisárskym reprimár s nezameniteľným mo- pezlivý, nebránil sa pokroku. dičkám môžu uľahčiť zom (dnes to je okoP. Chaba ravským dialektom potom vie- „Ak som prišiel s  nápadom, pôrod cez reguláciu lo 30 percent), to veľdol oddelenie 29 rokov (1964 primár Novák sa vždy nad- bolestí. Nehovoriac mi nevedia ovplyvniť. - 1993). „Bol to veľmi múdry, chol,“ pripomenul J. Pružinský. o  stavebných úpra„Prináša to so sebou Tak sa aj stalo, že vách, ktoré premenicharizmatický člopráve paradoxne zleppo prvých laparo- li izby a  hygienické vek s veľkými skúsešenie diagnostiky, keď skopických operá- kútiky na nepoznanosťami a s ľudským sa odhalí viac rizík, ciách túžili v  roku nie. Samozrejmosprístupom,“ spomíktoré sa potom riešia 1993 na oddelení po ťou sú aj nadštan- J. Pružinský na dnes už nebohésekciou. No a pribúda zlepšení diagnosti- dardné izby, možho primára jeho žiak aj viac ochorení, ktoré ky natoľko, že uro- nosť odberu pupoča  nástupca Ján Pruposúvajú tehotenstvo bili zbierku a zakú- níkovej krvi, účasť rodinného do kategórie rizikových,“ mysžinský, ktorý prevzal pili prevratný kar- príslušníka pri pôrode i  psy- lia si dnes lekári. A napokon aj žezlo po F. Novákovi F. Novák diotokograf (na me- choprofylaktická príprava pre rodinní príslušníci by už asi nena ďalších 20 rokov, do roku 2013. „V 80-tych rokoch ranie srdcových oziev plodu). tehotné mamičky. „V rámci nej tolerovali, keby sa rodička „trábolo veľmi málo lekárov,“ pri- „Oslovili sme sponzorov a zná- sa budúce mamičky stretáva- pila“ na sále dlhé hodiny. „Tlak pomenul J. Pružinský, ktorého mych a vyzbierali sme v rám- jú so sestričkou, kde si môžu na pôrodníkov je dnes oveľa napokon tiež „túžobne“ oča- ci Slovenska vtedajších 300 ti- zacvičiť, dostanú dobré rady väčší ako v  minulosti,“ tvrdia kávali po návrate z vojenčiny, síc slovenských korún. Prístroj a  v  rámci exkurzie oddelenia lekári, ktorí už môžu porovnápretože traja doktori boli vtedy bol vtedy veľkou novinkou si prezrú prostredie, do ktoré- vať. Obrovským bonusom práce v  permanentnom kole. Hlav- a dodnes funguje na oddelení,“ ho sa potom vrátia v deň pôro- na tomto oddelení sú ale takmer ne, keď počet pôrodov za rok dopovedal J. Pružinský. du oveľa istejšie a smelšie,“ do- denné odmeny v podobe krásprekročil tisícku. „Denne sme plnil primár 40-členného kolek- nych živých batôžkov. n Nielen m m m tívu, ktorý dnes tvorí 8 lekárov, pôrody Čo ešte prinesie doba do tej24 stredných a 8 nižších zdraGyn.-pôrod- votníckych pracovníkov. V po- to oblasti, si nik netrúfne prednícke oddelenie rovnaní s minulosťou je to síce povedať. Aj trendy mimoriadzďaleka nie je len oveľa viac, oveľa viac je aj rôz- ne ovplyvňujú oblasť gynekoo pôrodoch. „Sme nych výkonov. Len pre ilustrá- lógie a pôrodníctva, a tak by sa jediní z  oddelení ciu: okrem 900 pôrodov ročne na oddelení potešili ešte 3D ulv  rámci Prešov- sa tu prevedie okolo 600 operá- trazvuku. No a už len zdravým ského kraja, kde cií a okrem veľkých operácií aj bábätkám a spokojným ženám. sa riešia komplet- vyše sto laparoskopických výText (hm), foto (hm, ĽN, ne ochorenia prs- konov. Tiež 300 malých gyne n.o., archív M.V., M.F.)

Mnohé mamičky (hlavne skôr narodené) si iste pamätajú lekárku Teréziu Priputníkovú (žiaľ, už nebohú), a to z pôrodnej sály i z viacerých ambulancií. V začiatkoch bola súčasťou iba 3-členného lekárskeho tímu s primárom F. Novákom. Časť zamestnancov gyn.-pôr. odd. na konci 60-tych rokov s primárom F. Novákom (druhý zľava). Na fotke vpravo s M. Vilčekovou.

SPOMIENKY

prvej vrchnej sestry Magdalény Vilčekovej Kariéru predurčil Magdaléne Vilčekovej (na fotografii v krúžku) z  Kolačkova tak trochu otec. Vždy chcel mať z dcéry pôrodnú sestru. Vyšlo mu to, pani Magdaléna upísala tejto profesii 40 rokov. Po začiatkoch v  Prešove, kde ako mladá sestra po maturite nastúpila, a to na pozíciu vrchnej sestry, ju to aj tak ťahalo domov. To boli 50-te roky min. stor. a vhod jej padlo otvorenie pôrodničky v  Spišskej Starej Vsi (na snímke hore - rok 1956, M. Vilčeková vpravo s kolegyňami M. Martinovou a M. Semanovou) „Vtedy sa ženám nechcelo do pôrodnice. Chceli rodiť doma, volali preto na poslednú chvíľu,“ spomína dnes 76-ročná M. Vilčeková, ktorej profesia zasiahla natoľko rodinu, že obe dcéry vyštudovali zdravotnícke školy. Staršia Anna dokonca pracuje na oddelení, kde jej mama šéfovala od roku 1964 až do 1977. Predtým ale zo Spišskej Starej Vsi prestúpila po roku do pôrodničky v Kamienke, kde sama priviedla na svet svojho prvorodeného syna. No

a na začiatky oddelenia v Starej Ľubovni si dnes pani Magdaléna tiež rada zaspomína: „Tešili sme sa, z Kamienky sme chodili po službe upratovať a pripravovať oddelenie.“ M. Vilčeková popri štyroch deťoch a náročnej pozícii zvládala aj náhle pôrody v dedine, kde prehovárala často ženy o nutnosti prevozu do nemocnice. Pohotovostný pôrodnícky balíček mala doma vždy k dispozícii a má ho dodnes. „Nevykonávali sa alternatívne spôsoby pôrodov, v tej dobe platilo - čím viac bolesti, tým viac lásky,“ zaspomína a dopovie, že napriek absencii technických vymožeností, vykonávali svoju prácu zodpovedne a kvalitne, o čom svedčia aj mnohé ocenenia, ktoré v tej dobe získali. A to aj vďaka zásluhám prvého primára. „Mala som priveľmi rada svoju prácu,“ uzavrie a dopovie, že sa jej do dôchodku ani nechcelo ísť. Najkrajšie roky totiž prežila na „svojom“oddelení.

pôrodnej asistentky Márie Fiedorovej

Pri spomienkach Márie Fiedorovej (na fotke v krúžku) zo Starej Ľubovne sa treba vrátiť do čias známych skôr z filmov pre pamätníkov, a to do scény, keď po „babicu“ dobehol udychčaný člen rodiny s tým, že TO už na rodičku prišlo. M. Fiedorová totiž patrila medzi tzv. terénne pôrodné asistentky s rajónom Stará Ľubovňa, Chmeľnica a Podsadek. „K pôrodu som išla s radosťou, ale i s veľkým rešpektom. Išlo o dva životy,“ podčiarkne dnes M. Fiedorová, ktorá v júli oslávi 92 rokov. Detailne si ale spomína na to, ako jej v roku 1947 dali do rúk diplom z absolvovania vzdelania na Československom štátnom ústave pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Košiciach. „Nikdy sa mi, našťastie, nič zlé neprihodilo. Keď bol pôrod komplikovaný, volala som lekára,“ spomenie si M. Fiedorová aj na vážne situácie. Jednou z nich bol aj pôrod v sanitke, keď sa smerom do nemocnice dieťa veľmi ponáhľa-

lo na svet, ale tzv. koncom panvovým, teda zadočkom. „Museli sme odstaviť sanitku a rodiť. Bolo to pri kaplnke a v duchu som si len vzdychla k Panne Márii.“ Našťastie, všetko dobre dopadlo. Keď sa otvorila pôrodnička v Kamienke, končila ale éra terénnych asistentiek. Aj ony tak začali chodiť najprv na výpomoc do Kamienky, no a neskôr tam aj M. Fiedorová začala slúžiť, a to rovno 24-hodinové služby (na historickej snímke vľavo s kolegyňou, pacientkou a Dr. Markovičom). „Prvým primárom bol Russev, potom Markovič a neskôr Novák, za ktorého sme robili už 12-tky,“ pospomína i to, ako chystali nové oddelenie v Ľubovni. Plnili tam aj pierka do vankúšov. No a potom, až do svojho dôchodku v roku 1981, pracovala aj na gynekologických ambulanciách i na novom oddelení zaskočila, keď „vypadla“ sestrička. „Je krásne, keď zaplače dieťa,“ dopovie k poslaniu, ktorému obetovala 33 rokov M. Fiedorová, ktorá sama povila štyri deti a dnes sa už teší z hŕby vnúčat i pravnúčat.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TELEVÍZNY PROGRAM UTOROK

TV PROGRAM

25. marec 2014 ĽN č. 12

25.3.2014

05:15 Góly - body - sekundy 05:30 Počasie 05:40 Sila lásky VI. 39 06:30 McLeodove dcéry III. 10/26 07:10 Helicops: Dvojitá hra 08:00 Správy RTVS „N“ 08:45 Góly - body - sekundy 09:00 Počasie 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 29/68 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 30/68 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Tajomstvo 22:40 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Privlastnení 12/24 23:25 Helicops: Dvojitá hra 00:10 Grand hotel II: Tajomstvo 3/16 01:30 Dámsky klub 03:00 Sila lásky VI. 39 03:50 Bláznivo zamilovaní: Jediný na svete 46/52 04:40 Správy RTVS „N“

07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:15 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 08:55 Sládkova abeceda 09:10 Od prisťahovalca po milionára: Henry Steinway - zrod legendy 10:00 Svorka: Odhalenie 10:25 Národnostný magazín: Chorvátsky 10:55 Fokus práca „N“ 11:40 Športové ozveny 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Dramaturgička Marína Juríčková jubiluje: Balada o vkladnej knižke 14:00 Família 14:30 Orientácie 14:55 Veda v Európe II 15:15 Fokus zdravie „N“ 16:00 Rusínsky magazín 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Tatranská Javorina 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Špióni scientology 21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie: DIVADLO 21:45 Ambulancia: „Skrutka s kyselinou mliečnou“- riešenie plochej nohy 22:15 Borgiovci I. 5 23:05 Kinorama 23:30 Energetika 23:45 Správy RTVS „N“ 00:35 Počasie 00:40 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex IV. 13/18 12:10 Odložený prípad I. 2/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 10/24 14:10 Monk IV. 10/16 15:00 Krok za krokom VII. 7/19 15:30 Dva a pol chlapa II. 23/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:45 Prezidentské voľby - Kampaň 2014 23:00 Dva a pol chlapa II. 23/24 23:20 Krok za krokom VII. 7/19 00:00 Monk IV. 10/16 00:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 3/24

01:35 Odložený prípad I. 2/23 02:20 NCIS: Los Angeles III. 10/24 03:00 Monk IV. 10/16 03:40 Komisár Rex IV. 13/18

05:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 NOVÝ PANELÁK: Pokušenie 08:50 SÚDNA SIEŇ: Veď syn zarába 09:45 SÚDNA SIEŇ: Syn ma chce vyštvať 10:50 Tak už dosť, šéfe 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 15 13:25 OCHRANCOVIA: Učiteľky v ringu 14:25 Extrémne prípady: Iba kradneš! 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Čo zmôže dôchodca? 18:00 OCHRANCOVIA: Kto je kto? 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Boj o frajera 21:30 VDOVA 10 22:35 Akty X: Chcem uveriť 01:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 16 02:00 KRIMI 02:25 NOVÝ PANELÁK 03:15 Extrémne prípady: Iba kradneš! 04:15 OCHRANCOVIA

STREDA

21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie: VIZUÁLNE UMENIE 21:45 „Nejistá sezóna“ 23:15 Polícia 23:30 Profesionál 23:45 Autosalón 00:30 Správy RTVS „N“ 01:15 Počasie 01:20 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex IV. 14/18 12:10 Odložený prípad I. 3/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 11/24 14:10 Monk IV. 11/16 15:00 Krok za krokom VII. 8/19 15:30 Dva a pol chlapa II. 24/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA VÝBER NASLEPO 21:50 Arrow 3/23 *12Dolby Sur 22:50 Dva a pol chlapa II. 24/24 23:20 Krok za krokom VII. 8/19 23:45 Monk IV. 11/16 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 4/24 01:25 Odložený prípad I. 3/23 02:10 NCIS: Los Angeles III. 11/24 02:55 Monk IV. 11/16 03:40 Komisár Rex IV. 14/18

26.3.2014

05:30 Góly - body - sekundy 05:45 Počasie 05:50 Sila lásky VI. 40 06:40 McLeodove dcéry III. 11/26 07:25 Helicops: Miliardová lúpež 08:10 Správy RTVS „N“ 09:00 Góly - body - sekundy 09:15 Galileo 09:45 Extrémni experti 30/68 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Ten druhý 14:55 Bláznivo zamilovaní: Dôverujem ti 47/52 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 31/68 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Prezidentské voľby 2014 21:35 Thelma & Louise 23:45 Helicops: Miliardová lúpež 00:30 Reportéri 01:00 Svet v obrazoch 01:25 Správy RTVS 02:10 Dámsky klub 03:45 Sila lásky VI. 40 04:35 Bláznivo zamilovaní

07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:15 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Fidlibumove rozprávky 08:55 Sládkova abeceda: Písmeno „H“ 09:05 Špióni scientology 10:00 Ars librorum 10:30 Rusínsky magazín 10:55 Fokus zdravie „N“ 11:40 Ambulancia: „Skrutka s kyselinou mliečnou“- riešenie plochej nohy 12:10 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Rozprávanie z Vajnor 13:00 Fuente ovejuna 14:10 VAT: Testovanie tepelnoizolačných systémov 14:40 Kvarteto 15:05 Maďarský magazín 15:45 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Podproč 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:05 Banícky chlebíček 21:00 Správy a komentáre

05:00 VDOVA 10 05:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:45 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 NOVÝ PANELÁK: Boj o frajera 08:55 SÚDNA SIEŇ: Domased 09:45 SÚDNA SIEŇ: Sám vojak v poli 10:50 Tak už dosť, šéfe 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 16 13:25 OCHRANCOVIA: Kto je kto? 14:25 Extrémne prípady: Tank 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Nedopraje vlastnému decku 18:00 OCHRANCOVIA: Taliani z Oravy 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Hodinový hotel 21:30 Kosti IX. 12 22:30 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 18 23:30 Vtierka Castle II. 5 00:30 Kosti IX.: . 12 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 18 02:15 KRIMI 02:40 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 03:30 NOVÝ PANELÁK: Hodinový hotel 04:15 OCHRANCOVIA: Kto je kto?

ŠTVRTOK 27.3.2014 05:30 Správy RTVS „N“ 06:20 Góly - body - sekundy 06:35 Počasie 06:40 Sila lásky VI. 41 07:30 McLeodove dcéry III. 12/26 08:15 Helicops: Zlyhanie 09:05 Galileo 09:40 Extrémni experti 31/68 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Bláznivo zamilovaní: Už sa nehrám 48/52 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 32/68 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Tichá pravda 21:50 Reportéri 22:15 Komplic 1/4 23:10 Komplic 2/4 00:05 Helicops: Zlyhanie 00:50 Autosalón 01:30 Slovensko v obrazoch 01:50 Dámsky klub

25.3. - 31.3.2014 03:30 Sila lásky VI. 41 04:15 Bláznivo zamilovaní: Už sa nehrám 48/52

06:00 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 06:10 Správy - Hírek 06:15 Správy RTVS z regiónov 06:25 Správy a komentáre 06:50 International Gypsy Fest 2010 07:35 Žiť svoj život 08:00 Živá panoráma 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Bienále ilustrácií Bratislava 2013 09:05 Variácie: Muzikál, divadelná eufória 09:35 Na ceste po Česku: Na ceste po Krušných horách 10:00 Maďarský magazín 10:30 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 11:10 Cesta: Naši paralympionici 11:40 Pesničky do každého počasia 12:25 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:00 Iba láska 14:10 Senior klub 14:35 Polícia 14:50 Halali 15:15 Fokus právo „N“ 16:00 Rómsky magazín 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Osturňa 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:05 Veľké civilizačné ochorenia: Cukrovka - podceňovaná hrozba 20:50 (Ne)celebrity: Gabriela Futová 21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie: HUDBA 21:45 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 22:15 66 sezón 23:40 Spektrum vedy: Kvantová fyzika v zakrivenom priestore 00:05 Správy RTVS „N“ 00:55 Počasie 01:00 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA VÝBER NASLEPO 10:00 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex IV. 15/18 12:10 Odložený prípad I. 4/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 12/24 14:10 Monk IV. 12/16 15:00 Krok za krokom VII. 9/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 1/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa III. 1/24 23:05 Krok za krokom VII. 9/19 23:30 Monk IV. 12/16 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 5/24 01:15 Odložený prípad I. 4/23 02:05 NCIS: Los Angeles III. 12/24 02:50 Monk IV. 12/16 03:40 Komisár Rex IV. 15/18

05:00 Extrémne prípady: Tank 05:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:55 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 NOVÝ PANELÁK: Hodinový hotel 09:05 SÚDNA SIEŇ: Mame asi preskočilo 09:55 SÚDNA SIEŇ: Hanblivá manželka 10:50 Dom snov 1/15 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti II. 17 13:35 OCHRANCOVIA: Taliani z Oravy 14:40 Extrémne prípady: Zlodeji 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Nebudem žiť na stavenisku! 18:00 OCHRANCOVIA: Škôlkárske galeje 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT

20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Nešťastná náhoda 21:30 Profesionáli: Dusíkova hymna 10 23:15 Mafstory 2012: Jurčovič 23:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XIV. 7 00:55 Hawaii 5.0 III. 7 01:55 Dexter VI. 12/12 02:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 03:35 NOVÝ PANELÁK: Nešťastná náhoda 04:20 Extrémne prípady: Zlodeji

PIATOK

28.3.2014

05:20 Správy RTVS „N“ 06:05 Sila lásky VI. 42 06:55 McLeodove dcéry III. 13/26 07:40 Helicops: Chameleón 08:25 Správy RTVS „N“ 09:15 Galileo 09:45 Extrémni experti 32/68 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Občan za dverami 14:20 Reportéri 14:50 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Legendy popu: Silvester 2011 22:10 Americká krása 00:10 Nikto nie je dokonalý 01:15 Helicops: Chameleón 02:00 Tajomstvo mojej kuchyne 02:45 Americká krása 04:40 Dámsky klub

06:35 Polícia 06:50 Profesionál 07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:15 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Požičiam si koňa 08:55 Sládkova abeceda: Písmeno „CH“ 09:05 Veľké civilizačné ochorenia: Cukrovka - podceňovaná hrozba 09:50 Na ceste po Česku: Na ceste po Lašsku 10:15 Rómsky magazín 10:45 Fokus právo „N“ 11:30 Spektrum vedy: Kvantová fyzika v zakrivenom priestore 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Čepenie nevesty 13:10 Režisérka Marta Gogálová jubiluje: Dom pod morušou 14:40 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 15:20 Fokus rodina „N“ 16:00 Tvárou v tvár 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Livov 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:05 Zamrznutá planéta 20:55 Família 21:20 Góly - body - sekundy 21:30 Kinorama 21:55 Skvelí Ambersonovci 23:25 BJD 2013: José James (USA) 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 Počasie 01:20 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex IV. 16/18 12:10 Odložený prípad I. 5/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 13/24 14:10 Monk IV. 13/16 15:00 Krok za krokom VII. 10/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady

22:35 AKČNÝ PIATOK: Slzy slnka 01:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 6/24 01:50 Odložený prípad I. 5/23 02:30 NCIS: Los Angeles III. 13/24 03:15 Monk IV. 13/16 04:00 Komisár Rex IV. 16/18

05:10 OCHRANCOVIA: Taliani z Oravy 05:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 NOVÝ PANELÁK: Nešťastná náhoda 09:00 SÚDNA SIEŇ: Nezvládnuteľné dieťa 09:50 SÚDNA SIEŇ: Skoro ma šľak trafil 10:55 Dom snov 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 18 13:25 OCHRANCOVIA: Škôlkárske galeje 14:25 Extrémne prípady: Andulka v trenkách 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Dovolenka 18:00 OCHRANCOVIA: Konkubinát 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SÚBOJ NÁRODOV 22:15 Largo Winch 2 00:55 Tombstone - Mesto zločinu 03:20 Zákon gangu IV. 8 04:00 KRIMI 04:25 Zašlá sláva Marca Peasa

SOBOTA

29.3.2014

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Počasie 07:20 Ahoj,braček!: Vábivé bublinky 23/28 07:30 Pingu 17 07:35 Pingu 18 07:45 Požiarnik Sam: Veľký vynálezca 07:55 Franklin: Franklinova pevnosť 14/52 08:10 Škaredé káčatko: Tučniačik nanuk 08:35 Garfield II.: V objatí kalmára 08:50 Garfield II.: Sliepočka Penny 09:00 Fidlibum 09:30 Asterix a Kleopatra 10:45 Arabela sa vracia 25/26 11:15 Arabela sa vracia 26/26 11:55 Berlin, Berlin: Stuttgart, Stuttgart 34 12:45 On air 13:15 Sokoliarova dcéra 14:30 Milujem Slovensko 16:00 Lucie, postrach ulice 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Templári 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Zmysel rodiny 21:55 Slovensko volí prezidenta volebná noc 00:30 Inšpektor Rocca: Zlo sa vracia 03:05 Správy RTVS „N“ 03:50 Góly - body - sekundy 04:10 Počasie 04:20 Drišľakoviny

07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:15 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Extr@ german 1/13 08:00 Živá panoráma 08:30 Extrémne v horách 08:55 Zamrznutá planéta 09:45 Na ceste po Česku: Na ceste po Chodsku 10:15 Ambulancia: „Skrutka s kyselinou mliečnou“- riešenie plochej nohy 10:40 Televízny klub nepočujúcich 11:10 Národnostné správy 11:20 Halali 11:35 Kvarteto 12:05 5 minút po dvanástej: Aký by mal byť učiteľ budúcnosti? 13:05 Dve poviedky s Mariánom Labudom 13:55 Cesta na MS 2014


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM / INZERCIA 14:25 Magazín Ligy majstrov 15:00 Kapura 15:40 Farmárska revue 16:05 Test magazín: AV Receivery 16:20 Senior klub-magazín 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Vrbov 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Apokalypsa - Hitler 2/2 21:00 Anjeli strážni: Anjeli strážni Ivana Pavleho 21:25 Strážca pláže v zimnom období 22:50 Pred rokmi... 23:20 Československý filmový týždenník 23:30 Správy RTVS „N“ 00:15 Počasie 00:25 ArtSpektrum

07:10 Max Steel 07:40 Káčerovo 08:30 Garfield 10:10 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 9 11:15 Policajt zo škôlky 13:45 SÚBOJ NÁRODOV 15:30 X FACTOR 17:00 Prekvapenie 4 18:00 Profesionáli: Olympijská pochodeň 6 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Chaos 23:00 Smrtonosná pasca 2 01:40 Upírske denníky 03:15 Notorious B. I. G.

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Scooby-Doo: Abrakadabra! (HD) 07:10 Legendy Chima I. 07:30 Tom a Jerry 07:50 Kung Fu Panda I. 6/10 08:15 Tučniaky z Madagaskaru I. 08:40 Zachráňte Willyho 3 10:25 2 baby na mizine 10:55 Dva a pol chlapa III. 2/24 11:25 Kráska a zviera I. 1/22 12:25 Arrow 3/23 *12Dolby Sur 13:20 HLAS ČESKO SLOVENSKA VÝBER NASLEPO 15:20 Harry Potter a Fénixov rád 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Medveď Yogi (HD) 22:00 Prezidentské voľby - Mimoriadna relácia 23:50 Koniec hry 01:40 Neľútostný zabijak

05:05 Drišľakoviny 05:50 Správy RTVS „N“ 06:40 Góly - body - sekundy 06:55 Počasie 07:05 Ahoj,braček!: Gól 24/28 07:15 Pingu 19 07:20 Pingu 20 07:25 Požiarnik Sam 07:40 Franklin: Franklinov nález 07:50 Škaredé káčatko: Únos 08:20 Garfield II.: Zlé želania 08:30 Zázračný ateliér 09:00 Slovensko volí prezidenta 09:15 Život rýb: Ryby a láska 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme III. 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za dverami 13:55 Agatha Christie 14:50 Zlatá klasika 16:35 Nikto nie je dokonalý 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kolonáda 12/13 21:20 Rozhovor s novým prezidentom Slovenskej republiky

05:45 KRIMI 06:15 TOP STAR 06:45 My Little Pony

NEDEĽA

strana

25. marec 2014 ĽN č. 12

30.3.2014

21:50 Princezná a Rebel 7/8 22:45 Princezná a Rebel 8/8 23:35 Komisárka: Pokrvné putá 00:25 Komisárka: Zlí susedia 01:15 Agatha Christie : Poirot: Miliónová lúpež 02:10 Princezná a Rebel 7/8

07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:30 Extrémne v horách 08:00 Živá panoráma 08:30 Kapura 09:10 Farmárska revue 09:35 Test magazín: AV Receivery 09:45 Família 10:15 Na ceste po Česku: Na ceste po Mostecku 10:40 Noc v archíve: Čím budem? 11:45 Starec a cár 12:55 Apokalypsa - Hitler 2/2 13:50 On air 14:10 Orientácie 14:40 Slovo 14:50 Folklórny festival Východná 2009 16:20 Anjeli strážni: Anjeli strážni Ivana Pavleho 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí: Gánovce 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Divadlo nás baví 20:15 Vrátila sa raz v noci 22:15 Noc v archíve: Noc v archíve 23:20 Odpískané 00:00 Správy RTVS „N“ 00:45 Počasie 00:55 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice V. 9/23 06:45 Legendy Chima I. 07:10 Kung Fu Panda I. 7/10 07:35 Tučniaky z Madagaskaru I. 07:55 Medveď Yogi (HD) 09:30 FORMULA 1 13:00 Prezidentské voľby 13:40 Harry Potter a Fénixov rád

16:45 10 000 pred Kristom (HD) 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Parker 23:00 Kat 01:20 Parker 03:10 Kat

05:15 TOP STAR 05:35 Garfield 07:15 Ultimate Spider-man 08:10 Káčerovo 09:00 Šéf v utajení II. 6 10:00 Agentka bez minulosti 6,7 12:00 Largo Winch 2 14:40 Policajt zo škôlky 17:30 CENA JE SPRÁVNA 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X FACTOR 22:00 Deuce Bigalow 23:50 Prázdninové prcičky 02:00 KRIMI 02:25 Milenec vdovy

PONDELOK 31.3.2014 05:40 Sila lásky VI. 43 06:30 McLeodove dcéry III. 14/26 07:15 Helicops: Studňa mladosti 08:00 Správy RTVS „N“ 08:50 Góly - body - sekundy 09:10 Počasie 09:20 Čarovné miesta Zeme III. 10:15 Svet v obrazoch 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Kolonáda 12/13 14:50 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 33/68 17:45 Duel 18:20 5 proti 5

19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nanga Parbat 22:00 Peklo na kolesách 5/10 22:45 Prežiť!: Priepasť smrti 23:35 Helicops: Studňa mladosti 00:20 Peklo na kolesách 5/10 01:05 Dámsky klub

07:40 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Sládkova abeceda 09:00 Tlmočník 09:50 Tvárou v tvár 10:20 Fokus rodina „N“ 11:05 Miestopis cechov a manufaktúr: Štiavnickí fajkári 11:25 Stretnutie s Malokarpatskou kapelou 11:40 Živá panoráma 12:05 ArtSpektrum 12:15 Odpískané 12:55 Magazín Ligy majstrov 13:25 Magazín FIFA 13:50 Športové ozveny 14:25 Autosalón 14:50 Profesionál 15:15 Fokus práca „N“ 16:00 Národnostný magazín 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slovenských obcí 19:55 Správy v s.p.k.j. „N“ 20:00 Od prisťahovalca po milionára 21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie 21:45 VAT 22:15 Nemysli na to 23:55 On air 00:15 Správy RTVS „N“ 01:05 Počasie 01:15 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY

7

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 10:45 Zámena manželiek 12:10 Odložený prípad I. 6/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 14/24 14:10 Monk IV. 14/16 15:00 Krok za krokom VII. 11/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 3/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa III. 3/24 23:05 Krok za krokom VII. 11/19 23:35 Monk IV. 14/16 00:25 NCIS 01:20 Odložený prípad I. 6/23 02:10 NCIS: Los Angeles III. 14/24 03:00 Monk IV. 14/16

05:00 NOVÉ BÝVANIE 05:40 TOP STAR 06:05 KRIMI 06:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:30 TOP STAR 08:05 NOVÝ PANELÁK 09:05 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ: Cyklista 10:55 Najlepšie torty 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti II. 19 13:40 OCHRANCOVIA 14:40 Vtierka Castle II. 7 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Letuška 18:15 SÚDNA SIEŇ: Otec a syn 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO 24 23:30 C.S.I. 00:30 Vražda v mojom dome 02:25 NOVÝ PANELÁK

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a  nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 14/2014 n NATIERANIE STRIECH. ) 0907 545 258. ĽN 116/2014 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 2/2014 n PLASTOVÉ OKNÁ A  DVERE ZĽAVA 52 % do 31.3.2014. Možnosť uskladnenia u nás /zdarma/, montáž počas roka. SLORA NL kont. slora@slora.sk, ) 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 22/2014 n Peniaze na vašom účte už dnes. ) 0905 974 281. ĽN 59/2014 n Náter striech. Lacno, rýchlo a kvalitne. ) 0907 673 941. ĽN 121/2014

byty n Firma ANDOSA s.r.o. ponúka na predaj posledné skolaudované nové byty: jeden 3-izbový (jedinečný s predzáhradkou), jeden 4-izbový (veľký, 110 m2), tri 2-izbové, dva 1-izbové (veľký, 50

m2) a stavebný pozemok – 573 m2. Cena dohodou. 0905 252 517. ĽN 101/2014 n Dám do prenájmu dva a  pol izbový byt. Cena dohodou. ) 0910 952 852 po 15.00 h. ĽN 105/2014 n Predám 2-izbový byt na Tatranskej ul. v Starej Ľubovni. Cena 43 900 €. ) 0948 517 809. ĽN 106/2014 n Dlhodobo prenajmem 2-izbový byt na Mierovej ul. v  SĽ. ) 0908 850 478. ĽN 108/2014 n Prenajmem 4-izbový byt v  SĽ na dlhší čas. Výhodná cena. ) 0915 313 868, 0907 186 777. ĽN 123/2014

nehnuteľnosti n Kúpim poľnohospodársku pôdu. Platba v hotovosti. ) 0905 111 158. ĽN 91/2014 n Predám starší rodinný dom v obci Jarabina s veľkým pozemkom, čiastočne zrekonštruovaný, v  tichej lokalite. Cena dohodou. ) 0908 315 915. ĽN 112/2014 n Obec Nová Ľubovňa ponúka na predaj stavebný pozemok s  inžinierskymi sieťami s výmerou 1187 m2 formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna cena 30 €/1 m2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 31.3.2014 do 15.00 h. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli na internetovej stránke obce www.novalubovna.sk alebo ich získate priamo na Obecnom

úrade v Novej Ľubovni, resp. na tel. č. 052/428 3431. ĽN 114/2014

predám n Tatranský profil, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, drevené brikety. Za najlepšie ceny. Sme v St. Ľubovni. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 62/2014 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový a  agátový 6 €/kg, medovicový 7 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 3/2014 n Lacno leštený tatranský obklad 2,89 €/m2, zrubový profil, hranoly, dlážkovicu na podlahy. ) 0908 234 866. ĽN 50/2014 n SENO. ) 0902 265 701. ĽN 110/2014 n Pec na tuhé palivo zn. Dakon 32, málo používaný. Cena dohodou. ) 0948 072 155, 4927 185. ĽN 111/2014 n Skriňu (buk, 2,30 m) do spálne, veľmi zachovalú, 2-ročnú. Cena 150 €. ) 0910 955 642. ĽN 117/2014 n Hobľovačku zrovnávačku (š 30 cm) - 350 €, hrúbkovačku 350 €, frézu 350 €, dlabačku 350 €. Spolu zľava. ) 0905 507 479. ĽN 120/2014

chovateľstvo n Predaj živej hydiny: - ročné nosnice 2,7 €/ks, - mladé nosničky 7-20 týž. 4 - 6,5 €/ks, brojlerové kurčatá 1,80 €/kg, mor-

ky na chov. Dovoz zdarma! ) 0915 788775, 057/449 0325. ĽN 104/2014 n HYDINA KUBUS – VEĽKÝ SLAVKOV prijíma objednávky na morky, ktoré sa budú predávať v mesiaci apríl a máj v Podolínci, Starej Ľubovni a  Spišskej Starej Vsi. Objednávky Po – Pia na tel. č. 052/77 67 360, 052/77 67 359. ĽN 92/2014

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a  ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 6/2014 n 3-členná partia murárov, kamenárov hľadá prácu. Nástup možný ihneď. Viac na tel. č. 0944 941 257. ĽN 103/2014 n Prijmem čašníčku – aj nevyučenú do baru v  Plavnici. ) 0904 676 033. ĽN 109/2014 n Firma CLEANING SERVICE hľadá gazdinú do domácnosti na TPP. ) 0905  111  158. Životopisy zasielajte: benard@stonline.sk ĽN 115/2014

ponuka n Priestory na prenájom – bývalá obuv pod Družbou. Info: ) 0944 008 098. ĽN 119/2014 n Staňte sa členom nášho kolektívu v SĽ a  využite príležitosť stabilného príjmu a  zaujímavej práce s ľuďmi. ) 0944 636 382. ĽN 122/2014

volíme

Spresnenie

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 do 22.00 hodiny. Staroľubovňania budú opäť voliť v 14 okrskoch a v miestnostiach ako pr vom kole. Zoznam okrskov na www.staralubovna.sk

V LN č. 11/2014 sme písali o  terénnej sociálnej práci v  Podsadku. V  článku s  názvom Hlavne pre Rómov došlo k  neúplnému uvedeniu údajov týkajúcich sa voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. O tie sa stará občianske združenie ETP Slovensko v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, a to projektom Komunita na ceste k prosperite. (red.)

prezidenta

Spoločenská rubrika opustili nás Smrť prešla okolo. Život ide ďalej. Rozprestrel sa závoj pretkaný bôľom, v ňom ukrytý je žiaľ. V týždni od 17. do 23. marca nás opustili títo Staroľubovňania: MUDr. Viliam Brunovský, vo veku nedožitých 67 rokov. V srdciach tých, ktorí ho poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

ďakujeme Pán učiteľ PaedDr. Milan Sovik! Vašou láskavosťou, schopnosťami a tvorivou prácou ešte v šk. rokoch 1986 – 1990 ste ma uviedli do učenia a práce s počítačmi. Mal som dobrý základ, na ktorom som mohol budovať v ďalšom štúdiu na strednej a vysokej škole. Z príležitosti Dňa učiteľov Vám zo srdca ďakujem. Želám Vám pevné zdravie, veľa energie, optimizmu a elán do ďalšej práce. Ing. Peter Poľanský – bývalý žiak, Bratislava – Jarovce

Infoservis

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 25. marca – lekáreň LAUDANUM, Levočská 4, 26. marca – Dr. Max, OD Kaufland, 27. marca - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 28. marca – Dr. Max, OD Kaufland, 29. marca - ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 30. marca – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 31. marca – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10. Po -

Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h.

pozvánka Ľubovnianska knižnica pozýva od 31. marca do 6. apríla na Týždeň slovenských knižníc (zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí). Viac info. na 4. str a na www.kniznicasl.sk .

Priestory na prenájom Mesto Stará Ľubovňa ponúka prenájom obchodných priestorov: - OD Družba, II. nadzemné podlažie, mesačne iba 1 € / 1m2 . Prevádzkové náklady budú vypočítané na základe reálnej spotreby. Bližšie informácie budú poskytnuté osobne alebo telefonicky v pracovnom čase na adrese MsÚ, Obchodná 1, Stará Ľubovňa, správa majetku mesta, A. Luteránová 052/431 5265. (MsÚ)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

25. marec 2014 ĽN č. 12

R. Vorobeľ majstrom SR

V sobotu 22. marca sa v Žiline uskutočnili Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev a Akademické majstrovstvá Slovenska. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa na majstrovstvách reprezentovala trojica pretekárov. Tí napokon získali 4 medaily. Najskôr sa na tatami predstavil Marek Holík v kategórii mužov nad 35 rokov, kde štartovalo 13 pretekárov. Po vynikajúcom výkone si vybojoval striebornú medailu. Potom sa zapojili do bojov bratia Adam a Roman Vorobeľovci v kategórii muži do 84 kg, kde štartovalo tiež 13 pretekárov. Adam Vorobeľ dokázal obhájiť minuloročné 3. miesto a Romanovi chýbali v boji o bronz dva body, aby sa postavil vedľa brata. Po ukončení seniorských Maj-

vej v Starej Ľubovni v kategórii muži do 84 kg. m m m

Trojica medailistov (zľava): Adam Vorobeľ, Roman Vorobeľ, Marek Holík.

strovstiev SR sa uskutočnili Akademické majstrovstvá SR, ktoré sa konajú každé 2 roky. Fantastický výkon podal Roman Vorobeľ, študent Akadémie policajného zboru v Bratislave, kto-

rý sa stal Akademickým majstrom Slovenska v kategórii muži nad 84 kg. Druhú medailu za 3. miesto pre klub a školu získal Adam Vorobeľ, študent Gymnázia Terézie Vanso-

Majstrovstvá Slovenska seniorov, kumite muži +35 BRH kg: 1. Robert Vito (SLOVŠPORT Trnava), 2. Marek Holík (ŠKM-KK St. Ľubovňa), 3. Zoltán Angyal (KK TAIYO Kolárovo) a Ján Garabik TSC Žilina. Kumite muži +18. -84 kg: 1. Tomáš Pupkay (Monarch Bratislava), 2. Ronald Rajčany (SLOVŠPORT Trnava), 3.  Adam Vorobeľ (ŠKM-KK St. Ľubovňa) a Filip Glatz (SHIHAN Poprad). Akademické majstrovstvá SR, kumite muži +18. -84 kg: 3. Adam  Vorobeľ (ŠKM-KK St. Ľubovňa), kumite muži +18. +84 kg: 1. Roman  Vorobeľ (ŠKM-KK St.Ľubovňa). Text a foto: F. Vorobeľ

Rozlúčka so snehom

Šport v skratke

futbal Na ihrisku Pakostova odštartovali jarnú časť sezóny futbalisti St. Ľubovne. Podobne ako Plavnica ani oni nedokázali prekonať súperovho brankára, no keďže ani neinkasovali, do tabuľky si pripísali bod. IV. liga Východ: Giraltovce - Plavnica 0:0. Zostava: Beňo - Fröhlich, Vandžura, Kuľanda, Krajger, Genčúr (Pekár), Hricko, T. Janič (87. Kupec), Kovalík, P. Janič, Bania (73. Nagy). 5. liga Sever: F.O. AJAX Pakostov - MFK Stará Ľubovňa 0:0. Zostava: Kontra - Pavlišin, Joz. Kosturko, Štefáínik, Selep (64. Haladej), Jur. Kosturko, Pristaš, Vandžura, Kinský, Buk (55. Sekelský), Ľ. Mariančík (85. Arendáč). (mv)

basketbal Kadetky: ŠŠK BASKET SL – CBK Jugo Košice 95:64 (49:38). Štvrtiny: 23:23, 26:15, 26:14, 20:12. Zostava a body. A. Konkoľová 35, Arendáčová 22, Repková 13, Waclavová 11, Veselovská 8, Dronzeková 4, Pružinská 2, Židovská, M. Konkoľová, Krafčíková. ŠŠK BASKET SL – SOUŽ Cassovia Košice 60:79 (33:38). Štvrtiny: 15:16, 18:22, 10:20, 17:21. Body: A. Konkoľová 20, Waclavová 12, Arendáčová 10, Repková 9, Pružinská 4, Veselovská 3, Dronzeková 2. (J.B.)

Šport servis

futbal V. liga Sever, 30. marca o 15.00 h: MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spartak Medzilaborce.

bowling ŠRC pozýva na III. bowlingový turnaj, ktorý sa uskutoční v piatok 29. marca o 17.30 h. Informácie na recepcii v ŠRC, tel. 428 00 26.

basketbal Mladšie mini 5, 29. marca v telocvični ZŠ na Komenského ul. o 11.00 a  12.30 h: ŠŠK Basket SL – CBK Jugo Košice.

šach Extraliga, 9.-11. kolo: 28. – 30. marca v hoteli Sorea, Ľub. kúpele. STK Stará Ľubovňa pozýva na Slo-

stolný tenis venský pohár mládeže dorastencov Stará Ľubovňa, ktorý sa uskutoční 29. marca od 8.30 h v športovej hale.

Lyžiarske stredisko Skicomp Litmanová privítalo na záver sezóny lyžiarov všetkých vekových kategórií zo širokého okolia, vrátane poľských pretekárov. Aj keď tohtoročné snehové podmienky sú vo väčšine lyžiarskych stredísk krajne nepriaznivé, veľa stredísk už nie je v prevádzke, ba niektoré počas celej sezóny ani neboli, v Litmanovej stredisko poskytovalo služby v rámci možností skoro v  maximálnom rozsahu. Dôkazom toho bol aj tradičný pretek v obrovskom slalome - 17. ročník O  pohár starostu, ktorý sa uskutočnil 3. marca. Aj keď pretek z pohľadu počtu štartujúcich zostal pred minulosťou, technická a športová úroveň bola po-

rovnateľná s predošlými ročníkmi. Organizátorom podujatia bola obec Litmanová, ,Ski-Litmanová s  technickým zabezpečením lyžiarskou školou Alex – Stará Ľubovňa. Súťažilo sa na regulárnych tratiach pre lyžiarov a  snowboardistov s  celkovým počtom 72 účastníkov. Super Baby 2014 - 2006: 1. Lukáš Zumrík (14:11 s.), 2. Martina Oravcová (14:47 s), 3. Edo Dudič (15:02). Predžiačky 2002 - 2005: 1. Oliwia Koltko, Krynica (25:74 s), 3. Michaela Šlebodová, V. Ružbachy (30:21 s). Predžiaci: 1. Marek Zumrik, Poľsko (24:65 s), 2. Lukáš Valigurský, Podolínec (25:08 s), 3. Michal Galik, SL (28:20 s). Žiačky 1999 - 2001: 1. Jana Krempaská,

Extraliga v rovine teórie Plný bodový zásah zaznamenali na pôde Lučenca stolní tenisti Starej Ľubovne. Keďže však Nitra „prekvapujúco“ remizovala vo Vydranoch, ich záchrana sa tým dostala len do teoretickej roviny. Kým totiž hráči ŠOG budú v  záverečnom kole čeliť poslednému tímu tabuľky i Rožňave a Staroľubovňanov čaká Ružomberok. Extraliga, 11. kolo: STK Lučenec-Kalinovo A - STK Stará Ľubovňa A 4:6 (Body: Poľa a Guman po 2.5, Dubec 1). Ružomberok Rožňava Vydrany St. Ľubovňa ŠOG Nitra Lučenec

8 6 6 5 4 1

6 6 7 6 5 8 1 14 3 12 1 17

1:83 50 84:93 44 86:89 42 50:112 36 63:99 34 59:111 23

m m m

Už 6 kôl neprehrala v 3. lige Západ staroľubovnianska rezerva. Po víkende tak poskočila na 9. priečku, bod za kežmarskú Severku A. Plavču o  ligu nižšie nepohol ani tradične veľmi kvalitný výkon L. Duffalu a ostáva tak na samom dne tabuľky. Lesnica je tretia. 3. liga Západ: 18. kolo: ŠK

Jablonov n/Turňou A - STK Stará Ľubovňa B 9:9 (M. Haky 4.5, O. Haky st. 2.5, Kulik a Starinský - 1). 19. kolo: STK Stará Ľubovňa B - Geológ Rožňava D 14:4 (Kulik 4,5, M. Haky a Starinský po 3.5, Rejda - 1,5). IV. liga: TJ Severka Kežmarok B - STK Plaveč A 15:3 (L.Duffala 3) STK Plaveč A - TJ Baník Hôrka A 4:14 (L. Duffala 2.5, P. Dufala 1.5). 5. liga – Podtatranská: TJ Dunajec Spišská Stará Ves - Chata Pieniny Lesnica 10:8 (A. Hovana ml. 3, A. Hovana st. 2, P. Hovana st. a T. Hovana po 1.5); Chata Pieniny Lesnica - ŠK Veterán Poprad B 15:3 (A. Hovana st. a A. Hovana ml. po 4.5, P. Hovana st. a T. Hovana po 3). 6. liga, Podtatranská, finálová sk.: Obec Spišské Bystré B - TJ Sokol Jakubany 10:8 (Kandrik 3.5, Pokrivčák 2, Venglár 1.5, Sykora 1); ŠK Regina Poprad - TJ Sokol Jakubany 9:9 (Kandrik, Pokrivčák a Venglár po 3). 6. liga, Podtatr ans ká, o  umiestnenie: MŠK Podolínec - TJ Mlynica 6:12 (M. Tomeček 4, Hangurbadžo 2), ŠKST Štrba - MŠK Podolínec 15:3 (R. Faja 2, M. Tomeček 1). (mv)

V. Ružbachy (23:38 s). Žiaci: 1. Adrián Jaržembovský, SĽ (22:86 s), 2. Stanislav Oravec, V. Ružbachy (23:35 s). Juniorky 1997 – 1998: 1. Laura Belušková (55:26 s). Juniori: 1. Jakub Smandra, Podolínec (45:58 s), 2. Rastislav Marhefka, SĽ (49:44 s), 3. Michal Janko, SĽ (57:35 s). Ženy 1996 – 1973: 1. Marika Budzáková, V. Ružbachy (51:48 s). Muži: 1. Roman Petriľák, SĽ (43:99 s). Veteránky 1972 – starší: 1. Renáta Boďová, SĽ (48:85 s). Veteráni: 1. Dušan Farkaš, SĽ (45:71 s). Snowboard ženy: 1. Jana Balogová, SĽ (1:11:37 min.), 2. Nikola Majerčáková, SĽ (1:14:30 min.). Muži: 1. Leo Dušek, SĽ (1:04:14 min.), 2. Gabriel Čupka, SĽ (01:12:80 min.). (I.F.)

Squashisti si zahrajú final four 1. ligy Športovo rekreačné centrum privítalo účastníkov 1. ligy vo squashi v poslednom 4. kole. Tentoraz boli domácimi Košičania, ktorí hrávajú svoje zápasy v Starej Ľubovni. Keďže si každý z účastníkov mohol ešte vybojovať účasť vo final four prvej ligy, hralo sa o  veľa. Samozrejme, eminentný záujem vybojovať si miesto v elitnej štvorke mal aj nováčik. Domácemu tímu síce kolo nevyšlo celkom podľa ich predstav, ale vďaka zisku 17 bodov si dokázali udržať štvrté miesto. O  takomto úspešnom premiérovom účinkovaní v druhej najvyššej súťaži sa Ľubovňanom pred začiatkom sezóny ani nesnívalo. n DEFINITÍVNE ŠTVRTÍ „Obávali sme sa toho, že skončíme na konci tabuľky. Napokon sme však skončili na 4. mieste a  sme veľmi radi, že sme vo final four, ktoré sa bude hrať 10. mája v Liptovskom Mikuláši. Určite nám veľmi pomohol Andy Schmidtmayer, ktorý sa ujal koučovania nášho tímu. Veľa nás naučil a výkonnosť nášho družstva išla hore. Spolupráca s Andym bude pokračovať aj v  budúcej sezóne, ešte nás môže všeličomu priučiť. Budeme sa snažiť obhájiť naše tohtoročné umiestnenie, aj keď to bude veľmi ťažké. Súperi sú veľmi skúsení, už nás opozerali, a preto to nebude jednoduché. Pre náš tím bolo charakteristické, že sme nikdy nič nevzdávali, že sme vždy bojovali do konca a to bolo základom našich úspechov,“ skon-

štatoval Kamil Hirka, kapitán domáceho tímu. n VEĽKÁ POMOC Ľubovňania nadviazali kontakt so Schmidtmayerom ešte pred barážou o  postup do 1. ligy. Urobili sústredenie, Andy im veľmi pomohol zdokonaliť herný prejav, čo sa odzrkadlilo v  postupe do prvej ligy. Klub mu ponúkol ďalšiu spoluprácu. „Práve som skončil školu a extraligu som už nechcel hrávať. Videl som, že chlapcov to baví, ich obrovskú chuť a snahu zdokonaľovať sa a  preto som súhlasil. Prvé kolo nám vyšlo nad naše očakávania, povyhrávali sme, čo sa dalo. V ďalších už súperi zmenili taktiku, preskupili nasadenie hráčov, ale náskok z 1. kola nám stačil na pekné umiestnenie,“ dodal kouč ŠRC Stará Ľubovňa. Spokojní po poslednom kole boli aj hráči Oliver Košice. Poskočili na 3. miesto a zabezpečili si účasť vo final four. „Hralo sa v priateľskej atmosfére, zápasy boli veľmi zaujímavé. Je vidieť, že úroveň hry Ľubovňanov pod vedením Andyho Schmidtmayera, bývalého majstra Slovenska, ide hore. Nám sa podarilo dostať do prvej štvorky, takže som veľmi spokojný,“ vyhlásil Milan Laporčák, kapitán tímu Oliver Košice. (J.P.) Konečná tabuľka základnej časti: Squash Liptov A Licitor Žilina Oliver Košice ŠRC St. Ľubovňa Baldi Košice Pohoda Trnava

20 57:23 20 49:31 20 38:40 20 37:43 20 37:43 20 25:53

94 78 69 65 58 48

Zvíťazila opäť nová dvojica Športové a relaxačné centrum sa 14. marca stalo dejiskom III. dorážkového turnaja v bowlingu. Po J. Dubajovi s M. Folvarčíkom (január) a  J. Tešlovej s  J. Dubajom (február) si v  ňom víťazstvo zaknihovala ďalšia nová dvojica - J. Tešlová a J. Venglár. Dvaja z najskúsenejších hráčov v okrese totiž nahrali 957 bodov, čím na druhé miesto odsunuli M. Kovalčíkovú a M. Kušnirika (901 b.). Tretiu priečku obsadil pár A. Dubajová - M. Bujnovský (864 b.). Text (mv), foto (ŠRC)

Titul pre kamienskych Drotárov

V nedeľu 16. marca vyvrcholila v  športovej hale LIMELIGHT amatérska volejbalová liga nad 35 rokov. V zápase o tretie miesto sa stretli družstvá Rarex Nábytok a OZP Polícia. Za kratší koniec v tomto súboji ťahali policajti, ktorí nestačili na svojho súpera. Ako tak držali krok so súperom iba v prvom sete, hrali staticky a v podstate loptu iba prehadzovali. „Nábytkárom“ stačilo zopár vydarených útokov a o výsledku bolo rozhod-

nuté. Zaslúžene zvíťazili a obsadili konečné tretie miesto. Vo finále sa stretli dva vyrovnané tímy na kvalitatívne vyššej úrovni. Hráči na palubovke ukázali, že aj napriek veku veľa z  volejbalového kumštu nezabudli a divákov potešili peknými akciami, zaujímavou hrou a  príkladnou bojovnosťou. Zápas sa vyznačoval vyrovnanosťou, lepšie začali Drotári a prvý set získali vo svoj prospech. Koncovku druhého setu lepšie zvlád-

li Ľubovňania a vyrovnali stav na 1:1. Keďže ani po štyroch setoch nebol známy víťaz, rozhodovalo sa až v tajbrejku. Do stavu 8:8 mali ešte stále obidvaja súperi šancu na zisk titulu, pevnejšie nervy v závere skráteného setu však mali hráči Kamienky a napokon sa tešili zo zisku titulu. O 3 miesto: Rarex Nábytok – OZP-IPA Polícia 3:0 (25:23, 25:12, 25:19), finále: Drotári Kamienka – Draganna Team 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 21:25, 15:11). (J.P.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you