Page 1

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s. BOSKOVICKO

KUNŠTÁTSKO-LYSICKO

OLEŠNICKO

č.6 listopad 2011

ZPR AVODA J

SVITAVA

ZDARMA BUDeMe ReaLIZoVat DaLŠí pRojeKt paRtneRSKÉ SpoLUpRáce Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ (str. 2) ZeptaLI jSMe Se DVoU ÚSpĚŠnýcH ŽaDateLŮ o DotacI Z MaS odpovídá Antonín Rus, starosta Benešova a ing. Zuzana Polická vedoucí Stavebního úřadu Městyse Lysice (str. 3) „I já jSeM MLaDýM a aKtIVníM eVRopaneM“ (str. 3) co pŘIneSL pRojeKt KRajeM poVĚStí a Bájí? (str. 4) o SoUtĚŽI KUDY Z nUDY 2011 (str. 4)

Slavíme 5. výročí založení MAS Boskovicko PLUS, o. s. Otázka pro pana Josefa Janků: „Jak hodnotíte jako zakládající člen vývoj MAS Boskovicko PLUS, o.s. za její pětiletou existenci?“ Když se před pěti lety MASka zakládala, nikdo z nás, zakládajících členů, nevěděl, jaká bude její budoucnost a perspektiva. Ale starostové Boskovic František Sivera a olešnice Zdeněk Peša, nás přesvědčili, že to může být pro náš region užitečné. Takové spojení aktivit obcí, podnikatelů, zemědělců a neziskovek tady v minulosti nikdy nebylo a je třeba jeho fungování vyzkoušet. A to je pravda. Tak jsme k tomu všichni přistupovali tak, že MAS založíme, zkusíme pro ni pracovat a tvořit a dále uvidíme. nikdo tehdy netušil, jestli získáme finance na fungování, natož abychom finančně podporovali region. Připravili jsme společně strategický plán pro Leader ČR a to se nám povedlo. Tak jsme byli povzbuzeni a začali jsme připravovat strategický plán na období 2007–2013. Byly to hodiny tvorby a výměny názorů, sběru informací a dat z celého Boskovicka a nakonec se povedlo podat žádost do PRV a uspět hned v prvním kole mezi 48 vybranými MAS. V tom okamžiku získala MAS velkou příležitost, ale zároveň zodpovědnost, jak se svěřenými financemi naložit dobře, zodpovědně a spravedlivě. Postupně jsme začali pracovat se všemi články v regionu, získávat jednotlivce pro metodu Leader a také jim umožnit požádat o dotaci na smysluplný projekt. Po letech jsem se nechal zlákat i já sám a podal jsem projekt. Vyzkoušel jsem si tedy nejen pozici hodnotitele, ale i realizátora. Byla to fuška pro všechny zúčastněné, ale výsledkem bylo otevření objektu letos podzimní ovocnářskou výstavou, která sklidila velký úspěch. Já upřímností nešetřím, co si myslím, to řeknu, ať je to pozitivní nebo nikoli. A čistý vzduch je pro práci v týmu důležitý. Abych pravdu řekl, ani jsem si neuvědomil, že už MASka slaví páté narozeniny. Podívámli se však zpět, máme dnes tým šikovných a pracovitých lidí, za kterým je vidět spousta realizovaných projektů a to nejen z PRV, ale i z jiných dotačních titulů. Stále více se dostáváme do povědomí regionu jako spolek, který sem patří, má své místo a nějaký smysl. Mohu tedy říci, že se počáteční vize naplnila a do budoucna máme spoustu dalších plánů. Realizují a připravují se partnerské projekty, zahraniční projekty, chystáme se společně s podnikateli na Regiontour 2012, tvoříme spoustu akcí pro děti. Stručně řečeno – mělo a má to smysl.

Z aKtIVIt MaS V ReGIonU (str. 4–9) pŘeMĚnY naŠeHo ReGIonU aneb Fotogalerie některých realizovaných projektů (str. 5) SoUHRnná ZpRáVa o VýZVĚ RoKU 2011 (str. 6) SeMInáŘ „BíLá MíSta ReGIonU“ (str. 7) pŘeDStaVUjeMe čLenY – Dobrovolný svazek obcí olešnicko – Lysické Mc Jablíčko (str. 8) ceLoRepUBLIKoVÉ HoDnocení čInnoStI a aKtIVIt MíStnícH aKčnícH SKUpIn V Roce 2011 (str. 9) pRojeKt „naŠIM nejMenŠíM“ jDe Do FInáLe (str. 10) DopRoVoDnÉ aKce V naŠeM ReGIonU K paRtneRSKÉMU pRojeKtU „naŠIM nejMenŠíM“ (str. 10) oMaLoVánKY pRo DĚtI (str. 11) VýZVa pRo MILoVníKY ReGIonáLní KUcHYnĚ a KRajoVýcH SpecIaLIt (str. 11) DopLŇoVačKa a oSMISMĚRKa o cenY (str. 12) Kontakty (str. 12)

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 1 Evropa investujewww.masboskovickoplus.cz do venkovských oblastí.


BUDEME REALIZOVAT DALŠÍ PROJEKT PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE MAS B+ MAS SpRP

MAS PV

nové logo trojlístku bude charakterizovat výstupy projektu partnerské spolupráce tří sousedních místních akčních skupin s názvem: VenKoV – MŮj DoMoV aneB „VíŠ, KDe ŽIjeŠ?“. Projekt bude realizován z PRV v průběhu roku 2012. Trojlístek MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a MAS Boskovicko PLUS naváže na tradici existence publikací vlastivědy moravské, které byly postupně vytvářeny učiteli na území celé Moravy od počátku minulého století. Tak velké území sice obsáhnout neumíme, ale projekt přesto pokryje území 96 obcí, 7 svazků obcí o rozloze 807 km² a počtu téměř 72 000 obyvatel. Výsledkem projektu bude příprava, tvorba a tisk:

16 tis. kusů regionálních učebnic čítanky vlastivědy pro děti ZŠ 11 tis. kusů regionálních učebnic čítanky prvouky pro děti ZŠ 168 pracovních listů pro oba typy učebnic 12 tis. kusů pexes s tématikou regionů 12 tis. kusů kvartet s tématikou regionů

PRoJEKT VEnKoV – MŮJ DoMoV AnEB „VíŠ, KDE ŽiJEŠ?“ MAPKA PARTnERSKÝcH MíSTnícH AKČnícH SKUPin K výsledkům projektu bude patřit také příprava a natočení osmi pětiminutových výukových filmů o regionech Boskovicka, Velkoopatovicka, Letovicka, Kunštátska, Lysicka, olešnicka, Poličska a Bysterska na DVD, které budou určeny pro výuku ve školách. Aby bylo možné DVD na všech školách využívat, bude školám pořízeno 22 souprav notebooku, dataprojektoru a promítacího plátna. Projekt tak bude výsledkem společné práce na území všech tří MAS. Učitelé se budou podílet na tvorbě učebnic a prostor pro zapojení sběrem informací a tvorbou fotografií bude dán i samotným dětem v rámci různých kroužků. Pracovní tým musí připravit scénáře filmů, vytipovat fotografie na pexesa a kvarteta a sestavit osnovy a šablony knih vlastivědy i prvouky. Součástí projektu bude i jeho prezentace v regionu, která se uskuteční o prázdninách 2012 formou prázdninového campu. Vybrané děti, které se zapojí do tvorby projektu, budou se svými učiteli představovat jeho výsledky v obcích regionu občanům. K realizaci celé akce za necelé 4 mil. Kč se aktivně přihlásilo celkem 22 základních škol z celého území (viz mapa partnerských MAS). S produkty se však ve výsledku setkají i děti škol mateřských, naši občané v domovech pro seniory anebo si všechny typy knih bude kdokoli moci půjčit k obecních knihovnách. nejsou to totiž jen učebnice, ale regionální publikace, ve kterých i občan najde spoustu zajímavých informací o území, kde žije. OO

2

MAS Boskovicko PLUS

Legenda

MAS Partnerství venkova MAS SpRP MAS Boskovicko PLUS ZÚČASTnĚnÉ ŠKoLY


zePTalI jsme se DvOu ÚsPĚŠných ŽaDaTelŮ O DOTacI z mas PoLoŽEnÉ oTáZKY: 1/ Jak jste se dozvěděl o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? 2/ Kdo všechno připravoval projekt k žádosti o dotaci? 3/ Kde jste se dozvěděl co a jak je potřeba připravit? Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Měl/a jste k dispozici všechny potřebné informace pro vypracování? 4/ Jak probíhala realizace projektu až do podání žádosti o platbu? 5/ V současné době máte již odevzdánu platbu na SZiF. Absolvoval by jste celé „kolečko“ příště za jiným účelem znovu? Pokud Ano – změnil by jste nějakou formou způsob své přípravy i průběhu realizace? odpovídá Antonín Rus, starosta Benešova, k projektům „oprava křížů a pomníků v obci Benešov“ – celkové náklady 528 816 Kč a „terénní úpravy hřiště v Benešově“ – celkové náklady 1 315 423 Kč. 1) Jako aktivní člen MAS jsem velmi dobře informován, ale konkrétní vyhlášení výzvy jsem si pohlídal na internetových stránkách MAS Boskovicko PLUS. 2) Projekt k žádosti o dotaci jsem připravoval já a kolegové z OR, kde jsme zúročili zkušenosti z žádostí z minulých roků. Samozřejmostí je obhajoba projektu nejlépe tou osobou, která jej vypracovala. 3) Podklady byly připraveny manažerkou MAS, jinak vše potřebné bylo na stránkách MAS Boskovicko PLUS. Samotná příprava podání žádosti 3 dny, ale před 2 měsíci před podáním bylo nutné započat se zajištěním projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu, musím podotknout, že v OR máme projektanta, který urgentně zpracoval projekt, proto doporučuji započat s přípravou ještě dříve. Dále bylo zajištěno vyjádření odboru výstavby a územního plánování k dané akci. K dispozici jsem měl všechny potřebné informace, což svědčí o dobré práci administrátorky a manažerky MAS Boskovicko PLUS. 4) Realizace projektu probíhala standardně od výběrového řízení, přes realizaci samotné stavby, až po podání žádosti o proplacení. Ještě bych doporučil pro příští žadatele, aby zvážili délku termínu pro ukončení celé akce, zvláště jestli se jedná o terénní úpravu povrchu fotbalového hřiště jako jsme měli my, z důvodu povětrnostních podmínek jsme se dostali do časové tísně. 5) Určitě ano, jelikož mám zkušenosti s řadou dotačních titulů, které jsem úspěšně absolvoval, tak vím, že kdo peníze dává, tak si vytvoří taková pravidla, které musím akceptovat, jestliže chci na dotaci dosáhnout. Jinak si myslím, že žádosti na MAS patří k těm jednodušším. Vzhledem k tomu, že jsme byli už dvakrát úspěšní, tak bych toho moc neměnil.

odpovídá ing. Zuzana Polická vedoucí Stavebního úřadu Městyse Lysice k projektům „Kříže – zachování němých svědků minulosti pro budoucnost“ – celkové náklady 229 920 Kč, „cesta do školy“ – celkové náklady 731 693 Kč, „odpočinková zóna s dětským hřištěm“ – celkové náklady 670 986 Kč a „Zdravotní středisko Lysice – rekonstrukce elektroinstalace“ – celkové náklady 1 226 025 Kč. 1) O možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS víme již několik let a také jsme již několik let úspěšní žadatelé. O konkrétním datu vyhlášení výzvy se vždy dozvíme prostřednictvím Zpravodaje a na webových stánkách MAS Boskovicko PLUS. 2) O tom na jaké projekty se bude podávat žádost o dotaci prostřednictvím MAS rozhoduje pan starosta spolu s radou městyse. Projekt k žádosti o dotaci jsem zpracovávala já. Konzultovala jsem ho s panem starostou Ing. Luďkem Baláčem a před odevzdáním měli možnost se k němu vyjádřit i ostatní členové rady. 3) Co všechno je třeba připravit k žádosti a jakým způsobem zpracovat projekt jsem se spolu s ostatními žadateli dozvěděla na informativní schůzce, kterou každoročně po vyhlášení výzvy pořádá MAS. Paní Ing. Olga Ondráčková rovněž připravila podklady na webové stránky MAS. Některé nejasnosti jsem v průběhu zpracovávání projektu konzultovala s paní Ing. Ondráčkovou, která vždy bleskově poradí. Zpracování tohoto projektu nevyžadovalo technickou dokumentaci. Při úvahách o tom, že by Městys Lysice opravil některé zanedbané kříže v katastru Lysic,jsme se radili s kovářem a pozlacovačem, co by oprava jednotlivých křížů vyžadovala. Protože se jednalo o památky místního významu, které nejsou evidovány v seznamu kulturních památek, vycházela jsem při zpracování projektu z jejich odborného posouzení. A kolik času zabralo vlastní zpracování projektu? I s obcházením jednotlivých křížů pro pořízení fotodokumentace asi 3 dny. Pro vypracování projektu jsem měla všechny potřebné informace. I když výklad některých pojmů, jako „půdorys stavby“, právě u křížů, nebyl zcela srozumitelný. 4) Realizace projektu, přes podání žádosti o proplacení až po kontrolu ze strany SZIF, proběhla bez problémů. 5) To jestli se i v příštím roce budeme ucházet o dotace prostřednictvím MAS nezáleží na mě, ale na vedení městyse. Vzhledem k tomu, že jsme z pěti pokusů čtyřikrát dotaci získali, bylo by určitě škoda se příště zase nepokusit. Na systém přípravy projektů jsem si už zvykla i když pro mě, jako stavaře, byly z počátku některé věci nepochopitelné. Nejvíce času mi vždy zabere popis hodnotících kritérií. Některá z kritérií bych vynechala.

„I já jsem mlaDým a akTIvním evROPanem“ „i já jsem mladým a aktivním Evropanem“ je název projektu, se kterým uspělo Město olešnice jako žadatel v programu „Mládež v akci“. MAS Boskovicko PLUS bude v realizaci projektu v průběhu roku 2012 jeho partnerem. Smyslem celé akce je posílit již navázané vztahy mládeže a dětí české-estonské spolupráce. na straně estonské je to oblast Saarde vald s městem Město Killingi- nõmme a na straně české Dobrovolný svazek obcí olešnicka s městem olešnice. Při realizaci projektu dojde ke 2 pracovním cestám – mladých Čechů v Estonsku a Estonců v Česku, jejichž smyslem bude poznání politických seskupení obou zemí na místní, regionální, krajské i celostátní úrovni. cílem a hlavním smyslem projektu je na základě zjištění odlišností a naopak podobností obou regionů připravit společnou konferenci v srpnu 2012 na téma MLADÝ EVRoPAn – BUDoUcnoST EVRoPY. na ní vystoupí zástupci organizací obou zemí různých regionálních úrovní (obecní- města, mikroregionální – svazky obcí, regionální – místní akční skupina, krajové – zástupci kraje, republikové – zástupci politické sféry sněmovny a senátu) a svými příspěvky se zaměří na podporu mládeže na dané úrovni. Projekt

naplňuje program v oblasti participativní demokracie a je zaměřen na politické poznání a demokracii zemí obou stran, a to jak politiku regionů, tak národní politiku a zároveň uvědomění si nadnárodního společného evropanství. Realizací projektu chceme jako partner podpořit aktivní zapojení mládeže obou zemí v místě jejich „žití“, ale i nelhostejnost k jednotnosti Evropy. Projekt také přispěje k podpoře zkušeností mládeže, která bude mít možnost si zkusit, jak ovlivnit realitu v regionu tím, že připraví společně sesbíraná témata pro společné projekty na obou partnerských územích, které přispějí ke zlepšení kvality místa, kde žijí. V průběhu realizace budou představeny i příklady dobré praxe se zaměřením na mládež a Evropu. Jako součást a propagace výstupů projektu bude vytvořeno DVD na téma: „Jak vznikala konference….“ celou akci bude připravovat celkem 20 dětí z Estonska a 20 dětí z Česka za pomoci zástupců partnerů z obou regionů. OO

www.masboskovickoplus.cz

3


 Z AKTIVIT MAS V REGIONU  ZaHájení tURIStIcKÉ SeZÓnY 3. 4. 2011 byla v areálu pivovaru Černá Hora zahájena turistická sezóna Boskovicka a Blanenska. Místní akční skupiny, naše a MAS Partnerství venkova, zde prezentovaly partnerský projekt Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky, který byl financován z RoP nUTS ii JV. Součástí akce bylo i vystoupení loutkového divadla žáku ZUŠ Letovice- pobočka olešnice, kreslířská show malíře pana Lubomíra Vaňka. Projekt byl představen místopředsedou MAS Boskovicko PLUS, o.s. PaedDr. Zdeňkem Pešou a malířem panem Lubomírem Vaňkem. Akce se v tento nedělní slunný a velmi teplý den zúčastnilo přes 850 registrovaných turistů. Pan Lubomír Vaněk na místě nakreslil 11 obrázků, které se vztahují k vydaným pověstem a kolemstojící dav, převážně dětí, měl tak možnost vidět nejenom jak krok za krokem mu přímo pod rukama ožívají pohádkové bytosti, ale také ocenit rychlost tohoto známého brněnského malíře a karikaturisty. Patřil mu zasloužený obdiv všech přihlížejících. Loutkové vystoupení pověstí v podání olešnických žáků bylo také velmi poutavé a odměněno potleskem celého zaplněného hlediště na nádvoří pivovaru. MH

cO PŘInesl PROjekT kRajem POvĚsTí a Bájí? Z pohledu kontaktních míst by se to dalo poněkud pesimisticky popsat pár slovy: davy návštěvníků a mnoho práce navíc. Bez hry bychom ale na vlastní kůži nezažili tolik nadšení a radosti dětí i jejich příbuzných, kteří nás navštívili za účelem zapojit se do hry. Pobavilo nás mnoho zábavných i kuriózních situací. nebojácné děti se zápalem líčily děj pověstí, které četly, jiné se styděly a dospělí jim napovídali. na některé rodiny se opravdu nedá zapomenout. Dlouho si budu pamatovat starého pána, který mi při registraci svého vnuka daroval nožík na mazání chleba a nedal se odbýt tím, že si jej nemohu vzít. Tvrdil, že když vnouček dostal tak krásnou knihu pohádek a pověstí a vandrovní knížku, také my na kontaktních místech si něco zasloužíme. cílem společného projektu MAS Boskovicko Plus a MAS Partnerství venkova financovaný RoP nUTS ii JV byla podpora cestování rodin s dětmi po regionu Boskovicka. Akce odstartovala letos v dubnu. Již po prvních týdnech bylo zřejmé, že organizátoři měli opravdu dobrý nápad. Hra Krajem pověstí a bájí přivedla do regionu návštěvníky nejen z našeho okolí, ale i ze vzdálených míst naší republiky. nejvíce rodin s malými turisty /254/ se zatím registrovalo v kontaktním místě v Boskovicích. na druhém místě s 241 registrací je olešnice – město ,,stvořitele“ knihy Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky. Všechny asi překvapilo informační centrum Suchý – v nejmladším a nejmenším infocentru regionu se zaregistrovalo 163 rodin. Dosud se do hry zapojilo 924 hráčů, část z nich již dokonce navštívila všechna kontaktní místa, zaplnila razítky celou vandrovní knížku a obdržela všechny dárky, které bylo možno získat. navíc postupují do slosování o pěkné ceny. S koncem prázdnin se počet registrovaných snížil, ale hra nekončí. Stále je možnost se do ní zapojit, vandrovat po regionu a získat spoustu pěkných dárků a zážitků. Miloslava Luňáčková, MIS Boskovice

O sOuTĚŽI kuDy z nuDy 2011 Den ZeMĚ Den Země připadá každoročně na 22. dubna. Letos toto datum připadlo na velikonoční prázdniny, proto se pořadatelé akce k této příležitosti rozhodli vzpomenout Den Země již ve středu 20. dubna. V nádherném prostředí kvetoucího Arboreta Šmelcovna připravil majitel Josef Janků za podpory MAS Boskovicko PLUS, ve spolupráci s firmou Agro cS a.s. Česká Skalice a Svazem školkařů ČR celodenní program, jehož součástí bylo i zasazení stromu, letos jehličnanu. Za vedení města byli přítomni Jaromíra Vítková a Jaroslav Dohnálek, ten také jako předseda zastupoval MAS Boskovice PLUS, spolu s paní M. Hamerskou. Všichni zúčastnění byli nadšeni nádherným, jarně rozkvetlým, sluncem podpořeným prostředím celého areálu a získali mnoho odborných rad od zkušených odborníků. Pokud v kterémkoliv kvetoucím období nevíte, kam o víkendu, určitě zajděte do Arboreta Šmelcovna – stojí to za to. MH

4

MAS Boskovicko PLUS

Agentura czechTourism vyhlásila výsledky třetího ročníku soutěže ceny Kudy z nudy 2011. náš partnerský projekt „Krajem pověstí a bájí …“ se umístil na krásném 7. místě. Všechny turistické aktivity zaregistrované na portálu www.kudyznudy.cz prošly v květnu a červnu 2011 prvním, neveřejným kolem soutěže. V něm odborníci z cestovního ruchu vybrali v každém ze 17 turistických regionů deset aktivit, které nominovali do druhého kola. Systém hlasování byl jednoduchý – stačilo od 20. června do 30. září vyplnit interaktivní hlasovací formulář na www.cenykudyznudy.cz. To udělalo 11 000 lidí, kteří odevzdali 95 216 hlasů – o více než 30 tisíc hlasů více než v minulém roce. V soutěži bojovaly nabídky ve třech kategoriích – tradiční cíl, novinka sezóny a podnikatelský počin. Absolutním vítězem soutěže a zároveň vítězem kategorie Tradiční cíl se stalo Skalní město u Adršpachu (890 hlasů), vítězem kategorie novinka sezóny se stal DinoPark Harfa Praha (793 hlasů), a nejlepší v kategorii Podnikatelský počin byl Wellness Horal (778 hlasů). celkové pořadí aktivit v regionu jižní Morava: chráněné území národního parku Podyjí Znovínské putování za krásami vína Jurkovičova vila Sportovně relaxační komplex Wellness Kuřim Zoologická zahrada Hodonín Mincmistrovský sklep v Brně Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky Wellness hotel celnice Břeclav Hotel Galant Mikulov Prehistoric park chvalovice

718 645 611 593 558 531 501 501 465 448

MH


PŘemĚny naŠehO RegIOnu

aneb fotogalerie některých realizovaných projektů teRÉnní ÚpRaVY HŘIŠtĚ V BeneŠoVĚ – oBEc BEnEŠoV

„po HRaDecH a ZáMcícH“ a „oteVŘenÉ RoZHLeDnY“

PŘeD

PO

DĚtSKÉ HŘIŠtĚ a ÚpRaVY VíceÚčeLoVÉHo HŘIŠtĚ BoSKoVIce-VRatíKoV – MĚSTo BoSKoVicE

PŘeD

Ve dnech 28. května 2011 a 18. červen 2011 proběhly již potřetí tyto turistické akce, které jsou součástí partnerského projektu „Kam na Boskovicku?“, financovaného z RoP nUTS ii JV. Hlídky na zámcích Boskovice, Lysice, Letovice, Velké opatovice, Kunštát, na hradě Boskovice a zříceninách hradů Doubravice a Louka, s razítky do pamětních listů a drobnými dárky pro děti čekaly tentokrát většinou marně na své turisty, dík nevydařenému počasí. celková účast se letos pohybovala rekordně málo, a to necelých 50 návštěvníků. Razítka s logem velorexu, který je logem celého projektu, bylo možné získat na rozhlednách na Malém chlumu, Babyloně v Kozárově, v Rudce u Kunštátu, na Zelenkově kopci a Kopaninách u olešnice. Ti, kteří získali potřebný počet razítek do pamětních listů, byli zařazeni do slosování o věcné ceny, které výhercům byly předány kanceláří MAS. 1. pan Miroslav Lýčka, Skalice nad Svitavou 2. pan František Venclů, obora 3. paní Alena Čiháčková, Bořitov MH

PO

pŮjčoVna LYŽí a SpoRtoVnícH potŘeB SKI-aReáLU oLeŠnIce a náKUp VYBaVení – REKoVá LUDMiLA

ZeMĚ ŽIVIteLKa

PŘeD

PO

KŘíŽe – ZacHoVání nĚMýcH SVĚDKŮ MInULoStI pRo BUDoUcnoSt – MĚSTYS LYSicE

PŘeD

Zástupci MAS Boskovicko PLUS a Partnerství venkova PaedDr. Zdeněk Peša a ing. Stanislav Kamba reprezentovali své MAS na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 25.–26.8.2011. Tento svátek českého a moravského venkova byl místem setkávání zástupců MAS a řady seminářů. Byl také místem, kde se diskutovalo o budoucnosti programu LEADER, novém plánovacím období. Také zde se ukázalo, a to nejen účastí mnohých MAS na programu, že MAS mají venkovu co nabídnout a že se stávají jeho hybnou silou. ZP

PO

www.masboskovickoplus.cz

5


sOuhRnná zPRáva O výzvĚ ROku 2011 MAS Boskovicko PLUS vypsala dne 18. 4. 2011 výzvu k předkládáním projektů v celkovém předpokládaném objemu 6 300 000 Kč pro všechny zpracované fiche. Detailní informace pro přípravu projektu, veškeré podklady, otázky a odpovědi a vzorové dokumenty byly průběhu celého období výzvy zveřejněny a průběžně doplňovány na webových stránkách http://www.masboskovickoplus.cz, v kanceláři MAS mohl každý zájemce získat další potřebné informace a konzultovat svůj záměr. Výzva byla představena postupně na území všech 4 svazků obcí, další informace mohli žadatelé získat prostřednictvím ZPRAVoDAJE č. 5 , jehož výtisky byly dodány prostřednictvím svazků do všech obcí regionu, ale nově také na frekventovaná místa v regionech (prodejny, nemocnice, školy apod.)

Foto: z představení výzvy ve Skalici nad Svitavou 18. 4. 2011

26. 4. 2011 proběhlo pro zájemce, kteří se chystali podat žádost o dotaci, podrobné školení, na kterém mohli všichni přítomní získat informace a rady k vyplnění žádosti, doložení povinných i nepovinných příloh a bodovému hodnocení projektu.

Foto: ze semináře pro žadatele v Boskovicích 26. 4. 2011

Projekty v 1.výzvě roku 2011 podalo celkem 35 subjektů v rámci 6 fichí, výše dotace byla požadována celkem v hodnotě 11 848 281 Kč ( celkový převis 188%), celkové výdaje projektů na jejich realizaci by činily 19 651 697 Kč. Výše dotace byly požadovány v následujícím rozložení fichí: Fiche č. 1 Boskovicko vesnicím – podány 3 projekty s celkovým požadavkem dotace 1 508 921 Kč – převis požadavku 240% Fiche č. 2 Boskovicko občanům – podáno 12 projektů s celkovým požadavkem dotace 7 273 403 Kč – převis 289% Fiche č. 3 Boskovicko zemědělcům – podáno 0 projektů Fiche č. 4 Boskovicko turistům – podáno 0 projektů Fiche č. 5 Boskovicko historii – podáno 6 projektů s celkovým požadavkem dotace 2 007 738 Kč – převis 212% Fiche č. 6 Boskovicko spolkům – podáno 14 projektů s celkovým požadavkem dotace 1 060 219 Kč – převis 168% Všechny podané projekty prošly při odevzdávání kontrolou úplnosti, poté následovaly kontroly správnosti a administrativní kontroly a žádosti o doplnění některých nejasných informací v projektech jednotlivých žadatelů. Ve dvou dnech (30.–31. 5. 2011) došlo k objížďkám míst realizace projektů v regionu Výběrovou komisí, představení projektů a jejich obhajobě žadateli na místě realizace. Prezentace projektů byla otevřená a výběrová

6

MAS Boskovicko PLUS

Foto: návštěva míst realizace projektů v terénu 30. a 31. 5. 2011, obhajoby projektů

komise kladla doplňující dotazy. Po ukončení obhajob došlo 1. 6. 2011 na MěÚ v Boskovicích k dalšímu jednání výběrové komise a k bodování jednotlivých projektů. Všichni členové před vlastním hodnocením podepsali Pravidla hodnocení. Bodování jednotlivých projektů bylo provedeno samostatně a otevřeně jednotlivými členy. Bodové hodnocení bylo zaznamenáno i do komplexních bodovacích listů, kdy byla do výsledné tabulky zapsána všechna bodová hodnocení jednotlivých projektů a jednotlivých členů komise. Výběrová komise dále doporučila Programovému výboru a Valné hromadě k registraci na Ro SZiF celkem 19 projektů (1 projekt v rámci fiche č. 1, 6 projektů v rámci fiche č. 2, 3 projekty v rámci fiche č. 5 a 9 projektů v rámci fiche č. 6) v celkové výši požadavku dotace 6 216 710 Kč. 15 projektů bylo neúspěšných. Žádní náhradníci nebyli stanoveni, všechny projekty byly doporučeny k financování. Po odsouhlasení postupu a seznamu doporučených projektů Valnou hromadou byly připraveny a následně zaslány všem žadatelům dopisy o výsledku provedené administrativní kontroly a hodnocení. Projekty byly dále v červnu registrovány na SZiF v Brně a definitivně schváleny v říjnu. nyní se již z žadatelů stali příjemci dotace a mohou začít projekty postupně realizovat. Z výzvy v roce 2011 tak budou z dotace ve výši 6 216 710 Kč realizovány v regionu projekty ve výši 10 261 715 Kč. OO

Výběrová komise při bodování projektů 1. 6. 2011


SeZnaM DopoRUčenýcH pRojeKtŮ 1. VýZVY 2011 K FInancoVání a jejIcH poŘaDí Žadatel – název projektu oBEc KořEnEc – Rekonstrukce požární nádrže a úprava prostranství MS Lysice-Štěchov – centrum mladých myslivců a ochránců přírody Město oLEŠnicE – Hasičská zbrojnice olešnice oBEc RoZSíČKA – Zóna pro odpočinek a aktivní zábavu oBEc KřTĚnoV – Výstavba výstavních a skladových prostor SDH oBEc nÝRoV – Víceúčelové hřiště nýrov Standard island – Revitalizace prodejny v Rudce na kulturní centrum Petra Vlachová – Stavební úpravy Zemědělského dvora v Drnovicích římskokatolická farnost olešnice – Komunitní farní centrum římskokatolická farnost Kunštát – Rekonstrukce Kaple ve Zbraslavci Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany – Zlepšení zázemí pro činnost Lysické Mc Jablíčko, o.s. – Kdo si skáče, nezlobí občanské sdružení chocholík Kunštát – Multifunkční nábytková sestava ochotnické divadlo Svitávka – Rekonstrukce a vybavení klubovny Sbor dobrovolných hasičů nýrov – Pořízení zahradního traktoru KnínicE 1078 o. s. – Vybavení klubovny Sbor dobrovolných hasičů Valchov – „nová klubovna – nové možnosti“ Tělovýchovná jednota Malá Haná – Vybavení klubovny Tělocvičná jednota Sokol Benešov – Pořízení polstrovaných židlí pro T.J. cELKEM

Výška dotace (Kč)

celkové výdaje (Kč)

492 435 767 304 849 410 999 307 849 395 2 397 515 400 350 565 200 486 833 694 294 690 965 993 180 807 500 1 200 000 550 000 1 251 808 141 950 167 000 282 050 439 787 63 750 75 000 83 300 98 000 51 000 60 000 82 722 97 320 83 300 101 000 68 000 80 000 80 750 95 000 85 000 100 000 68 000 80 000 6 216 710 10 266 715

semInáŘ „Bílá mísTa RegIOnu“ Dne 26. 10. 2011 se zúčastnilo 16 zástupců obcí (z 31 pozvaných) semináře, který jsme připravili pro obce, které dosud nepodaly žádný projekt do naší MAS. Týkal se představení témat a oblastí projektů, které mohou být připraveny a podány obcemi, svazky, neziskovými organizacemi i podnikateli v oblasti zemědělství a cestovního ruchu na jaře 2012, kdy plánujeme vyhlášení další Výzvy. Považovali jsme za vhodné zástupce obcí seznámit s podmínkami a možnostmi dotace LEADER z Programu rozvoje venkova prostřednictvím naší MAS. V letošním roce byl poprvé otevřen nový dotační titul speciálně určený pro neziskové organizace v rozmezí dotace od 50 do 100 tis. Kč. o tuto fichi byl obrovský zájem a je velký předpoklad, že tento titul bude vyhlášen i v roce 2012. Protože víme, že v každé obci se nacházejí spolky a neziskové organizace, které aktivně pracují s občany i dětmi, chceme lepší informovaností napomoci v případě podání projektu k jeho úspěšnosti, a tím ke zlepšení občanské vybavenosti v oblasti sportu a volného času. Úspěšnými žadateli z předcházejících výzev byly prezentovány jejich zkušenosti s přípravou a realizací projektů a rady potenciálním žadatelům. Seminář zahájil předseda MAS ing. Jaroslav Dohnálek a celý jej vedla manažerka MAS ing. olga ondráčková. Věříme, že odpoledne stráveného v zasedací místnosti MÚ v Boskovicích nikdo nelitoval a že informace, které účastníci semináře dostali, je budou pozitivně inspirovat k přípravě projektů do Výzvy roku 2012. MH

AKTiViTA ÚZEMí MAS Boskovicko PLUS, o. s. / v období 2007 až 2011

DoŽínKY 2011 Ve VíSKácH V neděli 28. srpna 2011 od 14.00 hodin v agroturistickém centru oHRADA Vísky se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška uskutečnila již 7. dožínková slavnost.

Programem, kterému nečekaně po sobotních deštích přálo počasí, provázela Petra Polzerová z Českého rozhlasu v Brně. K poslechu hrála hudební skupina Mix Boskovice. naše MAS podpořila svou účastí partnerskou Místní akční skupinu Partnerství venkova, která je spolupořadatelem této již tradiční akce. Po předání dožínkových věnců vystoupily soubory Drahan a Drahánek z Blanska, mažoretky z Letovic, skupina Seifert z Kuřimi s ukázkami výcviku dravců a výstava drobného domácího zvířectva. Tradičně byla připravena bohatá tombola a letos nově farmářské regionální trhy. Pro děti mimo tradiční atrakce jako skluzavka, trampolína a jízda na koni, bylo zajímavé simulátorové dojení krávy, která opravdu z dálky vypadala jako živá. Poslední prázdninovou neděli tak všichni účastníci prožili příjemně a domů se vraceli plni krásných zážitků. MH

VýtVaRná SoUtĚŽ „MŮj pRVní ŠKoLní Den“ MAS Boskovicko PLUS, o.s. vyhlásila novou výtvarnou soutěž „Můj první školní den“, která je určena pro děti základních škol. Podmínky soutěže jsou jednoduché. Děti namalují své dojmy z prvního školního dne, napíší na obrázek své jméno a základní školu a odevzdají je do konce roku 2011 u svých učitelů. Zástupci MAS si obrázky převezmou a v lednu vylosují 10 nejzdařilejších. odměnou autorům nejhezčích obrázků budou „polštářkoví hrošíci“ vyrobeni z olešnického modrotisku a ušiti v dílně v chrudichromech. Zvláštní prémií škole, která předá MAS nejvíce obrázků v % přepočtu na počet prvňáčků, budou tři modrotiskové polštáře, které mohou sloužit k odpočinku dětí ve školních družinách. Letošním prvňáčkům byly naší MAS předány Rozvrhy hodin, samolepky vodníka a omalovánky s obrázky malíře Vaňka z projektu „Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky“.

Území s realizovanými nebo schválenýmí projekty Leader Území aktivní, zatím bez realizace projektu Ostatní území (bílá místa, ve kterých ještě nebyl realizován ani podán žádný projekt Leader)

www.masboskovickoplus.cz

7


PŘeDsTavujeme Členy DOBROvOlný svazek OBcí OleŠnIckO (DsO OleŠnIckO)

HRnčíŘSKý jaRMaRK Ve dnech 17. 9. a 18. 9. probíhal v Kunštátě na náměstí Krále Jiřího již XiX. ročník vyhlášeného Hrnčířského jarmarku, na který se sjeli prodejci keramiky, ale i návštěvníci z celé republiky. celorepubliková, již zavedená a populární dvoudenní akce, byla doprovázena pestrým kulturním programem. Při příležitosti jarmarku, na kterém každou hodinu proudily tisíce lidí, byla prezentována i výstava člena MAS Boskovicko PLUS, o. s. řemesla Kunštát v domku č.p. 94, který byl první hrnčířskou dílnou v Kunštátě a byl rekonstruován z finančních zdrojů MAS – v rámci realizace projektů Leader PRV iV.1.2. Děkujeme Městu Kunštát za vynikající MH prezentaci našeho regionu.

ŠKoLení pRo StŘeDní ŠKoLY k nově vypsané výzvě operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (opVK), oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (tzv. šablony) MAS Boskovicko PLUS, o.s. pořádalo dne 21.9.2011 po velmi úspěšném loňském školení pro základní školy na tzv. šablony (opatření 1.4) také školení pro školy střední (opatření 1.5). V rámci ČR proběhla totiž pouze 3 školení pod záštitou MŠMT , a to v Brně, Praze a Plzni a ještě s omezenou kapacitou účastníků. navíc v době školení ještě nebyly upřesněny podmínky programu a ani výzvy. nyní již byla konkrétní výzva k dispozici a my jsme nabídli zájemcům detailnější pohled na celý program a další zkušenosti s přípravou projektů oPVK a jejich realizací. Snahou našeho semináře bylo, na základě bohatých zkušeností manažerky MAS s desítkami realizovaných projektů, upozornit na dobře sestavenou a reálnou koncepci projektu a uvážlivě vybrané hodnotící indikátory a zejména upozornit na dobrý průběh realizace, který přináší velké povinnosti žadatelů vůči svěřeným finančním prostředkům nad rámec povinností vyplývajících z následně podepsané dohody s MŠMT o dotaci. Projekt je financován z EU a každý žadatel se tak vystavuje možnosti mnoha kontrol. Finance pro školy jsou v šablonách rezervovány pro KAŽDoU ŠKoLU a je pouze na zástupcích školy, zda možnosti požádat o dotaci využijí či nikoli. Vzhledem k tomu, že množství středních škol je v našem regionu omezené, dovolili jsme si pozvat i zástupce středních škol z území okolních místních akčních skupin, a to MAS Partnerství venkova, MAS Moravský kras a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s. MH

Území mikroregionu olešnicko se nachází na severozápadním okraji okresu Blansko, v severním cípu Jihomoravského kraje. Sousedí s krajem Vysočina a Pardubickým krajem. celková výměra území činí 4 539 ha, celkový počet obyvatel 2 950. Přirozeným centrem mikroregionu je město olešnice, součástí jsou dále obce Křtěnov, crhov, Louka, Kněževes s místními částmi Jobova Lhota a Veselka, Rozsíčka, Lhota u olešnice, Ústup a Sulíkov s místní částí Vřesice. Mikroregion vedle neformálních vztahů souvisejících s historií panství hradu Louka, se školní docházkou, dojížďkou do zaměstnání, službami a lékařkou péčí, turistickým ruchem a vazbami ve farnostech budovanými po generace, tvoří i formální svazek obcí dle zákona, totiž dobrovolný svazek obcí pod názvem „olešnicko“. Území olešnicka má přírodní podmínky vhodné pro turistické využívání (Přírodní park Svratecká hornatina). Malebná krajina s dalekými výhledy avšak s mírnými svahy je vhodná pro méně náročnou cykloturistiku, pěší turistiku a zimní, zejména běžecké sporty. Významné zastoupení zimní turistky má region ve Ski-areálu olešnice. V jednotlivých obcích mikroregionu se nachází řada zajímavostí a turistických atraktivit, které je možno pro rozvoj návštěvnosti mikroregionu využít a doporučit. V olešnici naleznete v letní sezóně (květen–září) otevřená muzea postav pověstí a strašidel olešnicka, historických vozidel a obrazů rodiny Hamerských a manufakturu modrotisku s prohlídkou. osvěžení v letních dnech poskytne olešnické koupaliště. V roce 2000 vybudoval Dobrovolný svazek obcí olešnicko řadu cyklostezek, když ta páteřní vede přes mikroregion olešnicko a spojuje hrady Svojanov a Pernštejn. Druhá páteřní trasa pak vede z Čech na Moravu (Kněževes – Kunštát) po staré císařské silnici. na ní je DSo olešnicko vybudována vyhlídková věž na Zelenkově kopci (v r. 2006). Další vyhlídková věž je nad nově vybudovaným skiareálem (www.ski-areal.cz) nad olešnicí, na kopci Kopaniny (rok 2003 –2006). K této vyhlídce vede nová asfaltová cesta. ZP

Lysické MC Jablíčko

lysIckÉ mc jaBlíČkO

Třešňová 631 679 71 Lysice

Lysické Mc Jablíčko zahájilo svoji činnost před více než třemi lety. Za tu dobu jsme si v obci vybudovali nezastupitelné místo. Máme stabilní zázemí v nově zrekonstruované budově, která plně vyhovuje požadavkům mateřského centra Lysické MC J (velký sál, herna, kancelář s počítačem a interneLysické MC Jablíčko zahájilo svoji činnost před více tovým připojením, sociální zařízení, kuchyňka). vybudovali nezastupitelné místo. Máme stabilní záze vyhovuje požadavkům mateřského centra (velký sál, Postupně přibývá aktivit pro všechny generace. připojením, sociální zařízení, kuchyňka). Postupně dobrovolníků se neustále rozšiřuje, stejně jako okru okruh dobrovolníků se neustále rozšiřuje, stejně máme přes 30 dobrovolníků a pravidelnou podporu věcí. Týdně se v mateřském centru uskuteční průměrn jako okruh spolupracujících institucí. V současné Jednorázových akcí se účastní až 70 rodin (asi 200 zájem. době máme přes 30 dobrovolníků a pravidelHlavní činností občanského sdružení Lysické MC nou podporu obce, kraje a ministerstva práce jednorázových sportovních, výtvarných, vzdělávacích a sociálních věcí. Týdně se v mateřském centru V současné době nabízíme: uskuteční průměrně 65 návštěv dětí a 40 návštěv Masáže kojenců Hrátky s batolátky (cvičení rodičů s dětmi od 1 do 2 dospělých. Jednorázových akcí se účastní až 70 s dětmi od 2 do 4 let) Cvičení rodičů s dětmi od dvou do šesti let v tělocvič rodin (asi 200 lidí). Vítáme každého, kdo má o Pohádková školička Klub Nelly naši činnost zájem. Keramika pro mrňata Fotbalová přípravka Hlavní činností občanského sdružení Lysické Mc Zábavná jóga pro děti Angličtina - tři úrovně - pro začátečníky, mírně pok Jablíčko, o. s. je pořádání pravidelných i jednoráPřednášky Výtvarné dílny pro dospělé zových sportovních, výtvarných, vzdělávacích a Divadelní představení pro děti i dospělé Soutěžní dopoledne/odpoledne společenských akcí. V současné době nabízíme Masáže kojenců, Hrátky s batolátky (cvičení rodičů s dětmi od 1 do 2 let), cvičení s Dorotkou (cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let), cvičení rodičů s dětmi od dvou do šesti let v tělocvičně, Pohádková školička, Klub nelly, Keramika pro mrňata, fotbalová přípravka, zábavná jóga pro děti, angličtina (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé – určeno pro dospělé), přednášky, výtvarné dílny pro dospělé, divadelní představení pro děti i dospělé, soutěžní dopoledne/odpoledne, příměstský tábor, cyklovýlety, burzy dětského oblečení a sportovních potřeb, taneční večery pro dospělé … Bankovní spojení: č. ú. 222412190/0300

8

MAS Boskovicko PLUS


Spolupracujeme také na různých akcích s mnoha organizacemi v obci – např. s knihovnou (Týden knihoven), mateřskou školou (letní karneval, promítání pohádek, divadelní představení), základní školou (fotbalová přípravka), SDH (cyklozávody), Státním zámkem v Lysicích (speciální prohlídky pro rodiny s dětmi, naučná stezka), Klubem seniorů (výstava „Svatby včera a dnes“, zájezd do vánoční Vídně). Lysické Mc Jablíčko je členem Sítě mateřských center, mezinárodní organizace MinE, MAS Boskovicko plus, o. s. Díky mateřskému centru v obci vznikl dětský koutek na farní zahradě, dětské hřiště u fotbalového hřiště, naučná stezka „Barevná procházka hraběnky Matyldy“ a Family point v knihovně. Markéta Horáková, MC Jablíčko

celORePuBlIkOvÉ hODnOcení ČInnOsTI a akTIvIT mísTních akČních skuPIn v roce 2011 obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007–2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, c a D dle počtu získaných bodů. Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za iV. osu Programu rozvoje venkova ČR. na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin (MAS) v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

MaLUjeMe V aRBoRetU 20. 9. 2011 se sešla v Domě dětí a mládeže v Boskovicích komise, aby vyhodnotila soutěž „Malujeme v Arboretu“, která se pro děti koná již pravidelně. Výsledky s předáním cen nejlepším jsou vyhlášeny na Regionální výstavě ovoce, kterou pořádá Arboretum Šmelcovna a Český zahrádkářský svaz Zo Boskovice za podpory naší Místní akční skupiny. MH

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech: 1. Strategické dokumenty MAS 2. Personální zajištění činnosti MAS 3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER 4. integrace a rozvoj MAS 5. Monitoring a evaluace MAS 6. Propagace MAS 7. nadstavba aktivit MAS Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostaly možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS. Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. V dotazníku byly MAS informovány kolik bodů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 200. Minimum, které by každá MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří 50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek obsažených v dotazníku, kde byly zahrnuty i základní podmínky, které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí dotace pro opatření iV.1.1 Místní akční skupina. S potěšením konstatujeme, že všechny z podpořených MAS vysoce překročili tuto minimální požadovanou bodovou hranici. nejníže hodnocená MAS obdržela od Hodnotící komise 90 bodů, nejlépe hodnocená MAS získala 190 bodů. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů. název skupiny

doplňující komentář

A

nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území

B

dobře fungující MAS

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

c

průměrné MAS

splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně

D

MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla

3. ReGIonáLní VýStaVa oVoce Výstavu připravily do nově zrekonstruované výstavní haly na Dvou Dvorech, z úspěšného projektu PRV, Arboretum Šmelcovna a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích, za podpory Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, o. s. K účasti na výstavě byly pozvány také základní organizace ČZS z obcí jednotlivých mikroregionů, kde tyto organizace pracují, dále pak profesionální pěstitelé ovoce ZEAS Lysice a. s., pracoviště ÚKZÚZ Lysice a Agrospol a. d. Knínice. Výstava měla opět i mezinárodní nádech – naši MAS Boskovicko PLUS, o. s. přijela navštívit skupina slovenských zahrádkářů, zapojených do projektu přeshraniční spolupráce „PoZnEJ SVÉ PřáTELE“, aby svými výpěstky doplnili výstavu a utužili tak uzavřené loňské přátelství a spolupráci. Výstava byla názornou přehlídkou výsledků pěstitelské práce profesionálních i ostatních pěstitelů v letošním roce a ukázkou osvědčených a perspektivních odrůd ovoce vhodných pro pěstování v našem regionu. MH

Ze 48 MAS, které byly vybrány v prvním kole, byla stanovena kategorie A 200–160 bodů, B 159–140 bodů a c 139–120 bodů, D 119–50 bodů. naše MAS, která získala v hodnocení 169 bodů se umístila mezi první dvacítkou. Článek byl zpracován na základě tiskové zprávy MZe manažerkou MAS B+ OO

TEnTo MiKRoPRoJEKT JE SPoLUFinAncoVán EVRoPSKoU Unií, Z PRoSTřEDKŮ FonDU MiKRoPRoJEKTŮ SPRAVoVAnÉHo REGionEM BíLÉ KARPATY

www.masboskovickoplus.cz

9


Doprovodné akce v našem regionu k partnerskému projektu „NAŠIM NEJMENŠÍM“ Projekt je financován z Programu rozvoje venkova, opatření iV.2.1, realizace projektů spolupráce a je realizován ve spolupráci naší Místní akční skupiny s MAS Partnerstvím venkova a MAS Sdružením pro rozvoj Poličska. Jednotlivá mateřská centra a malé obce, které jsou do tohoto projektu zapojeny, si samy vybraly téma doprovodných akcí, které se uskuteční v průběhu letošního roku v jednotlivých místech.

PROjekT „naŠIm nejmenŠím“ JDE DO FINÁLE Projekt vybavení mateřských center a altánů v malých obcích ještě není zcela u konce, do vánoc 2011 budou realizovány další akce, o kterých budeme informovat v dalším čísle zpravodaje. Dnes nabízíme alespoň malou obrazovou přehlídku nakoupeného vybavení jednotlivých míst obcí v regionech tří spřátelených a spolupracujících MAS. OO

Mc FeRDa SVItáVKa V sobotu 21. 5. 2011 se zástupci MAS zúčastnili akce Mc Ferda Svitávka, které uspořádalo pro nejmenší příznivce ze všech tří regionů zábavné odpoledne „Soutěž o nejhezčího Ferdu Mravence“ v areálu Mc ve Svitávce, kde proběhla i celá řada soutěží. Vyvrcholením akce bylo vyhlášení výsledků korespondenční soutěže dětské tvorby „Ferda mravenec aneb co se děje v trávě.“ Sešlo se velké množství obrázků z celého regionu a bylo opravdu náročné určit vítěze. Výstava všech výkresů zaujala návštěvníky a pěkně vyzdobila nově opravený zámecký skleník v parku.

Mc jaBLíčKo LYSIce V neděli 28. srpna 2011 se farní zahrada v Lysicích proměnila v zoologickou zahradu. Proběhlo tak loučení s prázdninami s názvem „ Jak se žije v Zoo“, jako doprovodná akce k projektu. Členové Mc Jablíčko a spousta dalších dobrovolníků se převlékli za zvířátka ze Zoo a na stanovištích dávali dětem různé úkoly a za ně razítka do mapy Zoo. Za splnění všech úkolů děti dostaly balíček odměn a pitíčko. Lysickou Zoo navštívilo 93 dětí se svými rodiči a prarodiči z Lysic a okolí. Akci skvěle moderoval dlouhodobý příznivec Mc Jablíčko Mirek Rosmanit z ostravy. Připravil si pro děti písničky a zajímavosti o zvířátkách a další úkoly. Sportovní pomůcky byly zakoupeny z projektu „našim dětem“ a budou sloužit nejen na podobných akcích, ale celoročně při pravidelných cvičeních rodičů s dětmi v Mc Jablíčko.

MC Boskovice

Když nevíš, kudy kam, zajdi k nám – Velenov

MC Ferda Svitávka

MaTami, centrum pro rodinu – Polička

Lysické MC Jablíčko

Chocholík Kunštát

Obec Cetkovice

OREL jednota Vísky

Rodinné centrum Bysteráček – Bystré

Svojanov

Obec Březiny

Obec Malá Roudka

Obec Světlá

Trpín

Obec Míchov

ReLaXační centRUM VeLenoV Zábavné soutěžní odpoledne pro děti s výrobou keramiky, malováním na obličej, tancem „sochy“ a projížďkou na ponících v doprovodu Šreka a Fiony proběhlo 10. září 2011 od 14 hodin v Relaxačním centrum Velenov – „Když nevíš kudy kam, přijdi k nám“. Jak je patrno z fotografie, děti si užily příjemné podzimní odpoledne, zapojily se do všech připravených soutěží a měly radost z drobných dárečků, které pro ně připravila mimo jiné i naše Místní akční skupina. MH

10

MAS Boskovicko PLUS


Omalovánky PRO DĚTI Vymalujte si omalovánky, doneste nám je a přijďte si pro drobný dárek. Ten, kdo to má daleko, nám může obrázek se zpáteční adresou poslat a my mu dárek doručíme. Tato nabídka platí do 30. 4. 2012.

V ýzva pro milovníky regionální kuchyně a krajov ých specialit Vyzýváme všechny milovníky kulinářství, kteří znají typické krajové recepty z regionu Boskovicka, vaří tradiční jídla našich babiček nebo naopak tvoří nové recepty z plodin rostoucích na našem území, aby se o své „kuchařské poklady“ s námi podělili a zasílali recepty, případně i s fotografií a adresou autora: písemně na adresu MAS Boskovicko PLUS Masarykovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice nebo osobně předali v kanceláři MAS denně – po a st 7–17 hod., út, čt a pá 7–13 hod. nebo e-mailem na adresu hamerska@masboskovickoplus.cz Posbírané recepty budeme zveřejňovat v  dalších číslech našich zpravodajů s uvedením autora a pokud se nám jich sejde více, vytvoříme i elektronickou regionální kuchařku „Kulinářství po boskovicku“, která bude umístěna na webových stránkách MAS www.masboskovickoplus.cz. Sběr receptů bude probíhat do 30. 4. 2012. Po ukončení budou vylosováni vždy 3 autoři, kteří obdrží drobnou výbavu do kuchyně. Nezapomeňte proto uvést vaše kontaktní údaje!

Recept na vánoční pečený čaj

Ingredience: 1 kg ovoce (může být čerstvé, mražené i kompotované) – hrušky, jablka, pomeranče, rybíz, švestky, mandarinky, jahody, maliny, borůvky, brusinky, broskve, jeřabiny atd. – záleží jen na Vašich možnostech, fantazii se meze nekladou 0,7–1,2 kg cukru krystal podle Vaší chuti a zvolené směsi ovoce 1–2 dcl rumu (nemusí být) 1 citron 1 vanilkový cukr (nemusí být) lžička mleté skořice, možno doplnit i o jednu skořici celou 3–5 kusů nemletého hřebíčku Postup: Ovoce nakrájíme na kousky (jablka a hrušky nemusíme loupat). Můžeme namíchat směs z mnoha druhů ovoce nebo jen ze dvou druhů například hrušky s švestkami a nebo můžeme udělat třeba jen jablečný čaj. Ve větší misce smícháme nakrájené ovoce a cukr, přidáme rum (nemusí být), důkladně omytý citron (nakrájený na kousky), vanilkový cukr (nemusí být), skořici a hřebíček. Vše důkladně promícháme a dáme do vyhřáté trouby. Pečeme v hlubším pekáči na 220 stupňů cca 45 minut (pečte tak dlouho, aby ovoce pustilo šťávu – podle toho se řiďte, čas pečení je pouze orientační, čas se mění podle použitého ovoce a druhu trouby). Během pečení občas promíchejte. Po upečení, ještě horké, dáváme do skleniček, které zavíčkujeme a otočíme na 5 minut dnem vzhůru. Podáváme tak, že do hrnečku dáme 1–3 lžičky pečeného čaje a zalijeme horkou vodou. Necháme vyluhovat a pijeme.

www.masboskovickoplus.cz

11


DOPlŇOvaČka a OsmIsmĚRka O ceny Tajenku, která se skládá ze dvou částí, můžete odeslat do 31. 3. 2012. Pro tři vylosované z úspěšných luštitelů bude připraven dárkový balíček výrobků z regionu v ceně 350 Kč. (Při zaslání tajenky prosíme o telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu.)

O O

O O O

Správně doplňte názvy obcí území MAS Boskovicko PLUS:

O O

O

O

O O

O

O

O O

O

O

O O O

O

Osmisměrka ukrývá 2. část tajenky

Benešov, Býkovice, crhov, Dlouhá Lhota, Doubravice, chrudichromy, Knínice, Kořenec, Kunice, Kunštát, Lhota u Lysic, Lhota u olešnice, Lysice, nýrov, obora , olešnice, Rozseč, Rozsíčka, Sebranice, Skalice, Sudice, Suchý, Štěchov, Újezd, Valchov, Vážany, Velenov, Zbraslavec, Žďárná, Žerůtky KANCELÁŘ MAS Boskovicko PLUS, o.s. Masarykovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice

(v budově MÚ Boskovice, v zadní části přízemí – dveře č. 111)

Pracovní doba zůstává beze změny Pondělí 7.00–17.00 Úterý 7.00–14.00 Středa 7.00–17.00 Čtvrtek 7.00–14.00 Pátek 7.00–13.00 V případě potřeby lze telefonicky nebo e-mailem dohodnout i jiný termín schůzky dle vaší potřeby. Telefon: 516 488 737 Hamerská Marcela – mobil: 725 777 898 e-mail: hamerska@masboskovickoplus.cz ing. ondráčková olga – mobil: 777 111 078 e-mail: ondrackova@masboskovickoplus.cz TĚŠíME SE nA VAŠi náVŠTĚVU předseda Ing. Jaroslav Dohnálek

manažerka Ing. Olga Ondráčková

místopředseda PaedDr. Zdeněk Peša

administrátorka Marcela Hamerská

K U n Š T á T Y K T Ů R E Ž L

c B cH R U D i cH R o M Y Ď H Y

i E E c i n U K Č n Ú á o A S

S n S U D i c E T J R T T Y i

Y E Ý Ť A S S E E n A o D n c

L Š o R S Z c Z á U H R o A E

U o c U o i D E o L o B U Ž V

Správné znění tajenky ze Zpravodaje č. 5:

A V cH R L V c L á Z o Ý B á A

T Ý Š A o i E H S R n R R V L

Bedřichov Boskovice Černovice Drnovice Hodonín Jabloňany Kněževes Kozárov Krhov Křtěnov Kunčina Ves o M K H n Š U í A Ý o o A A S

H L S c R E Š i n L o K Č o Š ř T E Ě n cH E o c V i L cH A R

Lhota Rapotina Louka Ludíkov Makov okrouhlá Sulíkov Svitávka Tasovice Ústup Voděrady A L c D A V E L E n o V c o B

o E c i n A R B E S V K E V Z

„oBLAST DRAHAnSKÉ VRcHoVinY“

Správná odpověď na Fotohádanku ze Zpravodaje č. 5: „METERoLoGicKá RADioLoKAČní STAnicE SKALKY (výška 35m)“

Vylosovaní výherci: – paní Jaroslava Šindelková, Drnovice – pan Jiří Mejzlík, Krouna – paní Milada Bohatcová, Boskovice

Vylosovaní výherci: – paní Gabriela Leflerová, Letovice – paní Karla Kočvarová, Boskovice – paní Jiřina Zemánková, Boskovice

K n í n i c E c i V o K Ý B

Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za zájem o náš Zpravodaj.

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho štěstí, zdraví a potencionálním žadatelům úspěch ve výzvě 2012 (o které se více dozvíte v jarním Zpravodaji č. 7). MAS Boskovicko PLUS, o. s.

www.masboskovickoplus.cz 12

MAS Boskovicko PLUS

Všem zájemcům o náš další Zpravodaj, který vyjde pravděpodobně v měsíci březnu 2012, doporučujeme, aby si ho vyžádali na svém obecním nebo městském úřadě nebo v kanceláři MAS.

Sazba a tisk: ARTRon s. r. o., Boskovice, www.artron.cz

O

Doplňovačka s 1. částí tajenky

Zpravodaj MAS Boskovicko PLUS č.6  
Zpravodaj MAS Boskovicko PLUS č.6  

2011 listopad

Advertisement