Page 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DŮM U ŘEKY

BRNO, 2018 ĽUBOMÍR PISARČÍK


OBSAH ZADANIE POĎAKOVANIE, ČESTNÉ PREHLÁSENIE URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ŠIRŠIE VZŤAHY FOTOGRAFIE ANALYTICKÉ SCHÉMY NÁVRHOVÁ SITUÁCIA AXONOMETRIA

4–5 7 9 - 17 10 11 12 – 13 14 16

DOM PRI RIEKE 19 - 25 AXONOMETRIA NÁBREŽIA 20 VARIÁCIE NÁBREŽIE 22 - 23 RIEŠENIE PODZEMENÉHO PARKOVISKA 24 – 25 NÁVRH BYTOVÉHO DOMU NÁVRHOVÁ SITUÁCIA RIEŠENIE NÁVRHU SCHÉMY AXONOMETRIE BYTYOV PÔDORYSY REZY INTERIÉROVÉ VIZUALIZÁCIE POHĽADY EXTERIÉROVÉ VIZUALIZÁCIE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE SCHÉMATICKÝ REZ DETAILY

3

26 – 73 27 28 30 – 31 32 – 35 36 – 47 48 – 51 53 – 65 66 – 67 69 – 75 77 - 87 79 79 - 87


4


5


POĎAKOVANIE ĎAKUJEM ING. MICHALOVI PALAŠČÁKOVI ZA VEDENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE. MOJE POĎAKOVANIE PATRÍ TAKTIEŽ ING. ARCH. VÍTĚZSLAVOVI NOVÉMU A PROF. ING. JOSEFOVI CHYBÍKOVI, CSC. ZA PRÍNOSNÉ RADY.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PREHLASUJEM, ŽE SOM BAKALÁRSKU PRÁCU NA TÉMU „ BÝVANIE PRI RIEKE “ VYPRACOVAL SAMOSTATNE. V BRNE, DŇA 06.05.2018

7


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

9


ŠIRŠIE VZŤAHY 1 : 7000

CENTRUM MESTA

RIEŠENÉ ÚZEMIE 10


FOTOGRAFIE

11


ANALYTICKÉ SCHÉMY

ŠTÁT

MAJETKOVÉ POMERY SÚKROMNÝ VLASTNÍK

VEDENIE VEĽMI VYSOKÉHO NAPÄTIA MESTO

TEPLOVODNÉ POTRUBIE

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE 12


ANALYTICKÉ SCHÉMY

ANALÝZA DOPRAVY CESTNÁ DOPRAVA CYKLO CHODNÍK ŽELEZNICA ZASTÁVKY MHD

VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH OSÍ V ÚZEMÍ

ZACHOVANIE HISTORICKÝCH OBJEKTOV

VYTVORENIE BARIÉR POPRI RUŠNEJ KOMUNIKÁCII 13


NÁVRHOVÁ SITUÁCIA 1:2000

Křenová

Masná

Zderadova

Křenová

Masná

Mlýnská

a nařk

Zvo

Zv on

ařk a

14

20

60

100 m


URBANISTICKÉ RIEŠENIE

POPIS Predmetom bakalárskej práce bolo navrhnúť a urbanisticky uchopiť územie v okolí rieky Svitavy, v širšom centre mesta. Územie ohraničené zo severu a juhu rušnými cestami, na východe samotnou riekou a na západnej strane existujúcou bytovou zástavbou solitérneho charakteru. ANALÝZA Náš návrh musel zohľadniť viaceré limity územia. Existujúce vedenie veľmi vysokého napätia by podľa plánov mestskej technickej infraštruktúry malo v budúcnosti viesť káblovým vedením v zemi. Koľajnice pri brehu rieky síce zásobujú priľahlé priemyselné podniky, avšak limitujú výstavbu vo veľmi lukratívnej oblasti, s rýchlym napojením na hlavné komunikácie a blízkosťou na centrum. Preto je ich zrušenie nevyhnutné pre ďalší rozvoj územia. Problematickou taktiež vidíme križovatku Masná – Mlynská - Zvonařka, ktorá limituje využitie územia v jej okolí. Oblasť sa nachádza v záplavovom území, hladina Q100 sa nesmie dostať do obytných miestností.

15


AXONOMETRIA

16


URBANISTICKÉ RIEŠENIE

NÁVRH Urbanistickým návrhom chceme vytvoriť z územia v okolí rieky príjemnú časť mesta, s rôznymi funkciami, priniesť charakter, ktorý si územie v blízkosti Svitavy zaslúži. Chceme spojiť dnes odtrhnutú rieku s mestom, s jej okolím. Princípom urbanistického konceptu bolo vytýčenie základných osí. Rušné komunikácie (Křenová, Zvonařka) ako hranice zo severu a juhu. Predĺženie ulice Mlynská, čím sme vytvorili hlavnú deliacu os pre náš návrh, zároveň vytvorili pomyselnú spojnicu Svitavy s mestom a vyriešili komplikovanú križovatku Mlynská – Masná – Zvonařka. Ako zvislé osi zo severu na juh fungujú ulica Masná a samotná rieka. Na dané hlavné osi reagujeme štruktúrou zástavby, vytvárame v území líniové prvky dané prirodzene územím a okolitou štruktúrou. Na južnej strane navrhujeme administratívne budovy, ktoré zároveň fungujú ako bariéry, chrániace pred hlukom z rušnej cesty. V úrovni napojenia Masnej na Ulice Zvonařka vytvárame administratívnu budovu kopírujúcu hlavnú tepnu a zvýrazňujeme nárožie výškovou dominantou, ktorá zároveň bude korešpondovať s výškou budov Dorn a Triniti. Súčasťou návrhu je viacero druhov

bytovej zástavby. Či už líniový bytový dom v tvare písmena L v blízkosti novo vytvorenej križovatky Mlýnská – Masná, ktorý svojou hmotou túto križovatku dopĺňa a svojím nárožím charakterizuje. Ďalej líniový dom na pokračovaní Mlynskej ulice v rámci územia ako linka držiaca spojnice rieka – mesto. Takisto vytvárame bytový dom s uzavretým vnútroblokom v južnej časti územia. Jeho nárožie charakterizuje novo vytvorenú križovatku Mlynská – Masná. Severná fasáda domu napomáha evokovať líniu spojnice mesta – rieky a južná strana domu, ktorej strecha postupne klesá smerom ku rieke vytvára vnútroblok vzdušnejší, presvetlenejší. Existujúci bytový dom na Masnej pristavujeme v náväznosti na nové pokračovanie Mlynskej. V tesnej blízkosti rieky vytvárame radovú zástavbu bytových domov. V území taktiež zachovávame dve historické budovy, ktoré svojím charakterom a významom dokladujú históriu územia a to pamiatkovo chránenú budovu pri Zděradovom stĺpe a budovu na hlavnej križovatke napojenia Masnej na Zvonařku.

17


DOM PRI RIEKE

19


AXONOMETRIA NÁBREŽIA

20


RIEŠENIE NÁBREŽIA

Na nábreží navrhujeme radovú zástavbu bytových domov s promenádou a cyklo chodníkom. Súčasťou každého domu je prenajímateľný parter, prístupný z krytého podlubia vytvoreného vykonzolovaním hmoty domu. Promenádu pre peších dopĺňa zelený pás, ktorý oddeľuje chodník pre cyklistov. Vedľa neho vytvárame stromoradie, ktoré podtrhne mestský a líniový charakter nábrežia. Časť nábrežia od stromoradia k rieke je variabilná a umožňuje využitie rieky rôznym spôsobom v závislosti na druhu jednotlivých bytových domov a ich parterov. Možnosťou sú pobytové schody, jednoduchá priama promenáda, malé mólo, či zelený svah až v rieke. Vznikne tak priestor presne určený stromoradím a bytovými domami a zároveň oživený rôznorodým nábrežím. Priestor na západnej strane bytových domov

21

tvorí pás predzahrádok a chodník so stromoradím umožňujúci vstup do domov aj od ulice Zděradova. Výškový rozdiel úrovne náplavky a Mlýnskej vyrovnávame rampou s pobytovými schodami a zeleňou, ktoré fungujú ako samotné napojenie mesta na rieku a ponúkajú výhľady na rieku s jeho promenádou. Podzemná garáž pod navrhnutým objektom ponúka 135 miest pre obyvateľov, slúži aj na zásobovanie parteru a odvoz komunálneho odpadu. Dva vjazdy do garáže sú orientované z ulice Zděradova. Priamo z garáže sa vstupuje do jednotlivých bytových domov. Navrhnutý objekt je založený na železobetónovej bielej vani. Nosný systém je riešený skeletom zo železobetónových stĺpov v rozponoch 8 a 6,5 m z dôvodu nadväznosti na zástavbu bytových domov.


VARIÁCIE NÁBREŽIA 1:200

22


RIEŠENIE NÁBREŽIA 1:200

+20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000 -1.000

8000

3000

2500 1000

23

2000

3500


RIEŠENIE PODZEMNÉHO PARKOVISKA SITUÁCIA 1:2000 PÔDORYS PARKOVISKA 1:750

NAVRHOVANÉ PODZEMNÉ PARKOVISKO EXISTUJÚCE PODZEMNÉ PARKOVISKO SUSEDNÉHO OBJETU

24


8000

750 3000

8000

3000

5000

36250

8000

5000

8000

6000

500

4250

5000

RIEŠENIE PODZEMNÉHO PARKOVISKA 1:200

8000 6500

25


NÁVRH BYTOVÉHO DOMU

27


NÁVRHOVÁ SITUÁCIA 1:2000

Křenová

Masná

Zderadova

Křenová

Masná

Mlýnská

a nařk

Zvo

Zv on

ařk a

28

20

60

100 m


RIEŠENIE NÁVRHU ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Mojim návrhom je bytový dom v radovej zástavbe rovnobežnej s riekou Svitavou. Hmota budovy vychádza z urbanistického návrhu radovej zástavby. Mojim základným zámerom bolo vytvoriť bytový dom s dvomi fasádami, ktorý však nestráca výhody domu orientovaného na všetky svetové strany. Tento zámer sa podarilo splniť viacerými spôsobmi. Či už mezonetmi orientovanými na obe strany domu, na východnú s výhľadom na rieku a na západnú alebo presvetlenie spoločných priestorov veľkým svetlíkom, do ktorých sú orientované aj niektoré okná bytov. Ďalším bodom môjho návrhu je vytvorenie kancelárskych priestorov cez dve podlažia, čím prepájam rieku s druhou stranou zástavby. Presvetlením spoločného komunikačného priestoru zhora veľkým svetlíkom vytváram zaujímavý priestor plný života, otvorený a mladistvý aj vďaka použitiu jednoduchého pletiva namiesto bežných zábradlí. Celkový architektonický výraz budovy je jednoduchý, ale elegantný. Pravidelný raster okien štvorcového formátu vďaka rozdeleniu na časť otváravú a fixnú nepôsobí utilitárne. Použitím plechových kvetináčov pripojených na plechové šambrány okolo okien pôsobí fasáda trochu hravo. V kontraste s tmavými oknami a tmavými plechovými šambránami

sú jemné fasádne tehly svetlej farby. Sendvičová fasáda umožnila zvýrazniť plasticitu fasády tým, že okná sú zasunuté do hĺbky 350 mm za líc steny a šambrány vystupujú naopak 150 mm pred jej líc. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE Dom je navrhnutý ako šesťpodlažný. Prvé podzemné podlažie sa nachádza v úrovni nábrežia. Parter ponúka dve prenajímateľné kancelárske jednotky, ktoré pokračujú priamym schodiskom do prvého nadzemného podlažia. Vstup do bytového domu sa nachádza v strede medzi nimi, odkiaľ sú prístupné už spomínané kancelárie a taktiež hlavné komunikačné jadro domu s výťahom a trojramenným schodiskom. Z komunikačného jadra sa dostávame do spoločného podzemného parkoviska pre obyvateľov. Odtiaľto je prístupná miestnosť na komunálny odpad a sklad pre obyvateľov domu. Prvé nadzemné podlažie je prístupné z úrovne terénu zo západnej strany budovy. Vstupné zádverie pokračuje do komunikačného jadra, odkiaľ je prístup do technickej miestnosti. Na západnú stranu sú orientované kancelárske priestory spojené s tými v prvom podzemnom podlaží. Obe kancelárie sú vybavené malou kuchynkou, ktorá je súčasťou zariadenia jednotky a toaletou s predsienkou. Zo spoločného komunikačného jadra sú prístupné

29

prvé dva mezonety. Tie pozostávajú zo zádveria, obytného priestoru s obývacou a kuchynskou časťou. Odtiaľto je v dosahu sklad s oddelenou toaletou. Priamym schodiskom sa dostávame do vrchnej časti mezonetu, do druhého nadzemného podlažia. Tu je z chodby prístupná kúpeľňa, spálňa na západnej strane a detská izba na strane východnej. Každý mezonet má svoju zrkadlovú dvojičku na opačnej strane budovy. V druhom nadzemnom podlaží z komunikačného priestoru vstupujeme do garsóniek, menšia na východnú stranu a väčšia na stranu západnú. Väčšia garsoniéra sa potom opakuje aj v nasledujúcich podlažiach, tá menšia už len v piatom nadzemnom podlaží. Pozostávajú zo vstupného zádveria, kúpeľne a obytného priestoru s kuchynským kútom. V treťom nadzemnom podlaží sú okrem garsónky na západ prístupné dva mezonety. Tie pozostávajú zo zádveria, obytného priestoru, kúpeľne a spálne v rámci tohto podlažia. Priamymi schodami, v štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza detská izba na západ a vlastná kúpeľňa. Na východnej strane štvrtého podlažia sa nachádza spoločenská zóna posledného mezonetu, s pokračovaním intímnej zóny s kúpeľňou, spálňou a detskou izbu v piatom nadzemnom podlaží. Z komunikačného jadra piateho nadzemného podlažia je prístup do dvoch samostatných garsóniek.


SCHÉMY KONCEPTU

HMOTA BUDOVY

SCHÉMATICKÉ ROZDELENIE BYTOV

SVETLÍK PRECHÁDZAJÚCI CELOU BUDOVOU

KOMUNIKAČNÉ JADRO AKO SÚČASŤ SVETLÍKU 30


SCHÉMATICKÁ AXONOMETRIA BYTOV

31


AXONOMETRIA MEZONETU

32


AXONOMETRIA MEZONETU

33


AXONOMETRIA GARSÓNKY

34


AXONOMETRIA GARSÓNKY

35


LEGENDA MIESTNOSTÍ 1. PODZEMNÉHO PODLAŽIA 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

vstupné zádverie kancelársky priestor kancelársky priestor komunikačné jadro upratovacia miestnosť miestnosť na komunálny odpad sklad

36

11,42 m2 20,17 m2 21,86 m2 18,72 m2 2,04 m2 11,54 m2 16,15 m2


PÔDORYS 1. PODZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

B

16000 0.05 0.06

0.07

8000

0.04

C

0.01

0.03

2000

0.02

C

A

B

37 1

3

5m


LEGENDA MIESTNOSTÍ 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

vstupné zádverie kancelársky priestor toaleta kancelársky priestor toaleta technická miestnosť komunikačné jadro

9,37 m2 27,95 m2 3,41 m2 42,55 m2 3,41 m2 14,25 m2 34,64 m2

mezonet A (3+kk) (103,95 m2) 1.08 zádverie 1.09 obytný priestor 1.10 sklad + toaleta 1.11 schodisko

5,17 m2 32,53 m2 4,60 m2 3,37 m2

mezonet B (3+kk) (106,15 m2) 1.12 zádverie 1.13 obytný priestor 1.14 sklad + toaeta 1.15 schodisko

5,17 m2 34,73 m2 4,60 m2 3,37 m2

38


PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

1.02

1.01

B

1.04

1.06

1.05

18100

1.03

1.07 1.15

1.11

1.10

1.14

C

C

1.08

1.12

1.09

1.13

16000 A

B

39 1

3

5m


LEGENDA MIESTNOSTÍ 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 2.01 komunikačné jadro

20,86 m2

mezonet A (3+kk) (103,95 m2 ) 2.02 chodba 2.03 kúpeľňa 2.04 spálňa 2.05 detská izba

9,04 m 4,94 m2 21,90 m2 22,40 m2

2

byt (1+kk) (46,98 m2 ) 2.06 zádverie 5,78 m2 2.07 kúpeľňa 5,58 m2 2.08 obytný priestor 35,62 m2 mezonet B (3+kk) (106,15 m2) 2.09 chodba 2.10 kúpeľňa 2.11 spálňa 2.12 detská izba

9,04 m 4,94 m2 21,90 m2 22,40 m2 2

byt (1+kk) (31,20 m2 ) 2.13 zádverie 3,60 m2 2.14 kúpeľňa 3,42 m2 2.15 obytný priestor 24,18 m2

40


PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

2.04

B

2.08

2.03 2.02

2.11

2.06

2.10

2.07

2.09

2.01

C

C

2.14 2.13 2.05

2.12 2.15

A

B

41 1

3

5m


LEGENDA MIESTNOSTÍ 3. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 3.01 komunikačné jadro

20,86 m2

mezonet C (3+kk) (113,15 m2 ) 3.02 zádverie 3.03 obytný priestor 3.04 schodisko 3.05 chodba 3.06 kúpeľňa 3.07 spálňa

5,17 m2 32,66 m2 3,37 m2 9,23 m2 4,94 m2 21,90 m2

byt (1+kk) (46,98 m2 ) 3.07 zádverie 5,78 m2 3.08 kúpeľňa 5,58 m2 3.09 obytný priestor 35,62 m2 mezonet D (3+kk) (115,34 m2 ) 3.10 zádverie 3.11 obytný priestor 3.12 schodisko 3.13 chodba 3.14 kúpeľňa 3.15 spálňa

42

5,17 m2 34,85 m2 3,37 m2 9,23 m2 4,94 m2 21,90 m2


PÔDORYS 3. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

3.06

B

3.09

3.05

3.14

3.07

3.04

3.13

3.08

3.12

3.01

C

C

3.02

3.10

3.03

3.11

A

B

43 1

3

5m


LEGENDA MIESTNOSTÍ 4. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 4.01 komunikačné jadro

20,86 m2

mezonet C (3+kk) (113,15 m2) 4.02 chodba 9,04 m2 4.03 kúpeľňa 4,94 m2 4.04 detská izba 21,90 m2 byt (1+kk) (46,98 m2 ) 4.05 zádverie 5,78 m2 4.06 kúpeľňa 5,58 m2 4.07 obytný priestor 35,62 m2 mezonet D (3+kk) (115,34 m2) 4.08 chodba 4.09 kúpeľňa 4.10 detská izba

9,04 m2 4,94 m2 21,90 m2

mezonet E (3+kk) (103,95 m2 ) 4.11 zádverie 4.12 obytný priestor 4.13 sklad + toaleta 4.14 schodisko

5,17 m2 32,66 m2 4,60 m2 3,37 m2

mezonet F (3+kk) (106,15 m2 ) 4.15 zádverie 5,17 m2 4.16 obytný priestor 34,85 m2 4.17 sklad + toaleta 4,60 m2 4.18 schodisko 3,37 m2

44


PÔDORYS 4. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

4.03

4.06

4.02

4.09

4.04

4.01

4.13

B

4.08

4.05

4.12

4.07

4.17

4.16

4.01

C

C

4.10

4.14

4.11

4.15

A

B

45 1

3

5m


LEGENDA MIESTNOSTÍ 5. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 5.01 komunikačné jadro

20,86 m2

mezonet E (3+kk) (103,95 m2 ) 5.02 chodba 5.03 kúpeľňa 5.04 spálňa 5.05 detská izba

9,04 m2 4,94 m2 21,90 m2 22,40 m2

byt (1+kk) (46,98 m2 ) 5.06 zádverie 5,78 m2 5.07 kúpeľňa 5,58 m2 5.08 obytný priestor 35,62 m2 mezonet F (3+kk) (106,15 m2) 5.09 chodba 5.10 kúpeľňa 5.11 spálňa 5.12 detská izba

9,04 m 4,94 m2 21,90 m2 22,40 m2

byt (1+kk) (31,20 m2 ) 5.13 zádverie 5.14 kúpeľňa 5.15 obytný priestor

3,60 m2 3,42 m2 24,18 m2

46

2


PÔDORYS 5. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 1:100

A

5.04

5.11

5.08

5.03 5.02

B

5.06

5.10

5.07

5.09

C

C

5.14 5.13.

5.05

5.15

5.12

A

B

47 1

3

5m


REZ A 1:100

+19,800

+16,000

+13,000

+10,000

+7,000

+4,000

0,000

48 1

3

5m


REZ B 1:100

+19,800

+16,000

+13,000

+10,000

+7,000

+4,000

0,000

49 1

3

5m


REZ C 1:100

+19,800

+16,000

+13,000

+10,000

+7,000

+4,000

0,000

51 1

3

5m


VIZUALIZÁCIA SCHODISKOVEJ HALY

53


VIZUALIZÁCIA SCHODISKOVEJ HALY

55


VIZUALIZÁCIA MEZONETU

57


VIZUALIZÁCIA MEZONETU

59


VIZUALIZÁCIA MEZONETU

61


VIZUALIZÁCIA MEZONETU

63


VIZUALIZÁCIA MEZONETU

65


VÝCHODNÝ POHĽAD 1:100

66 1

3

5m


VÝCHODNÝ POHĽAD 1:100

67 1

3

5m


VIZUALIZÁCIA VÝCHODNEJ FASÁDY

69


70


VIZUALIZÁCIA VÝCHODNEJ FASÁDY

71


VIZUALIZÁCIA ZÁPADNEJ FASÁDY

73


DETAIL ZÁPADNEJ FASÁDY

75


41

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

77


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

rozdelené na tri časti, pričom iba časť najväčšia, štvorcového tvaru vo výške 900 mm nad podlahou je otváravá úplne. Vonkajšie tienenie je zabezpečené screenovými roletami umiestnennými v skrytom kastlíku v keramickom preklade. Ostenie okien je tvorené plechovými šambránami vyplnenými fúkanou izoláciou. Šambrány sú v rovnakom farebnom odtieni ako okná. Fasáda je zo sendvičovej konštrukcie tvorenou z vonkajšej strany lícovými tehlami svetlej farby, vzduchovou medzerou a samotnou nosnou konštrukciou z keramických blokov. Fasáda je ukončená atikou, oplechovanie rovnakého odtieňu ako sú okná a šambrány. Strecha je navrhnutá ako plochá jednoplášťová strecha s extenzívnym súvrstvím. Svetlík nad komunikačným priestorom je tvorený konštrukciou z oceľových nosníkov a nasklený izolačným trojsklom. Budova spĺňa požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Sú splnené požiarne pásy 900 mm.

Stavba bytového domu vyrastá z objektu podzemnej garáže, ktorá je založená na železobetónovej bielej vani, hrúbka dosky 400 mm. Nosný systém je kombinovaný stenový z murovaných stien z keramických tehál. Obvodové nosné murivo je tvorené keramickými blokmi s vnútornou izoláciou hrúbky 440 mm. Medzibytové priečky sú keramické, hrúbky 250 mm, s vyhovujúcimi parametrami na vzduchovú nepriezvučnosť. Ostatné priečky sú keramické hrúbky 150 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické hrúbky 200 mm. Konštrukčná výška podlažia je 3000 mm, čo umožňuje svetlú výšku 2700 mm. Spoločné trojramenné schodisko a schodiská v mezonetoch sú navrhnuté ako železobetónové. Úroveň podlahy prvého podzemného podlažia je 198,07 m n.m. (0,000 = 198,07 m n.m.). Okná všetkých bytov sú štvorcového tvaru s parapetom 400 mm nad úrovňou podlahy. Tvorené izolačným trojsklom, osadené v hliníkovom ráme. Okno je

78


SCHEMATICKÝ REZ 1:100

+19,800

DETAIL A

+16,000

+13,000

+10,000

DETAIL B

+7,000

+4,000

DETAIL C

0,000

DETAIL D

79 1

3

5m


SKLADBA A substrát pre extenzívnu zeleň, hr. 130 mm netkaná textília z polypropylenových vlákien profilovaná perforovaná fólia z polyetylénu, hr. 20 mm fólia z mäkčeného PVC so sklenenou vložkou netkaná textília z polypropylenových vlákien izolačné dosky z EPS, hr. 200 mm spádové izolačné dosky z EPS, hr. 150 - 450 mm nataviteľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, hr. 4 mm asfaltová penetračná emulzia železobetónová stropná doska, hr. 200 mm vápenocementová omietka, hr. 10 mm

80


DETAIL A 1:10

A 3%

250

165

+19,800

440

250

115

650 180

1390

40

10

200

+18,720

penové sklo, hr. 180 mm

50

+19,550

180

250

5%

440

skrytý kastlík na screenové rolety, upevnený v tepelnoizolačnom preklade šambrána z FeZn plechu, hr. 1 mm, vyplnená fúkanou celulózou

81

100

300

500 mm

+18,520


SKLADBA B epoxidová liata podlaha, hr. 5 mm samonivelačná hmota na podlahy na cementovej báze, hr. 65 mm systémová vykurovacia doska, hr. 30 mm železobetónová stropná doska, hr. 200 mm vápenocementová omietka, hr. 10 mm

82


DETAIL B 1:10

šambrána z FeZn plechu, hr. 1 mm, vyplnená fúkanou celulózou

440

100 200

65 5 200

50

B skrytý kastlík na screenové rolety, upevnený v tepelnoizolačnom preklade šambrána z FeZn plechu, hr. 1 mm, vyplnená fúkanou celulózou

83

100

300

+9,900

+9,700

10

30

+10,000

930

40

250

115

400

50

125

41

25

+10,400

500 mm


SKLADBA C epoxidová liata podlaha, hr. 5 mm samonivelačná hmota na podlahy na cementovej báze, hr. 65 mm systémová vykurovacia doska, hr. 30 mm železobetónová stropná doska, hr. 200 mm izolačné dosky z EPS, hr. 160 mm vápenocementová omietka, hr. 30 mm

84


DETAIL C 1:10

šambrána z FeZn plechu, hr. 1 mm, vyplnená fúkanou celulózou

+10,400

400

50

podkladový profil Purenit

dilatačný pásik, hr. 10 mm

200

30 100

+9,900

10

+9,700

250

30

190

160

200

830

65 5

+10,000

50

240

500

C

šambrána z FeZn plechu, hr. 1 mm, vyplnená fúkanou celulózou

85

100

300

500 mm


SKLADBA D epoxidová liata podlaha, hr. 5 mm samonivelačná hmota na podlahy na cementovej báze, hr. 65 mm systémová vykurovacia doska, hr. 30 mm železobetónová základová doska, tzv. biela vaňa, hr. 400 mm bentonitové pásy, hr. 8 mm hutnený zásyp, hr. 400 mm dno výkopovej jamy

SKLADBA E veľkoformátová betónová dlažba, 1000 / 1000 / 50 mm lôžko z drveného kameniva frakcie 4 – 8 mm, hr. 50 mm cementová stabilizácia, hr. 100 mm lôžko z drveného kameniva frakcie 16 – 32 mm, hr. 290 mm hutnený zásyp, hr. 400 mm dno výkopovej jamy

86


DETAIL D 1:10

podkladový profil Purenit

D

odvodňovací žľab

dilatačný pásik, hr. 10 mm

100 50

30

65 5

50

0,000

400

-0,100

-0,500

400

8

290

E

87

100

300

500 mm


Bakalárska práca  
Bakalárska práca  
Advertisement