Page 1

ČVUT Fakulta architektury

Ústav památkové péče

REKONSTRUKCE SOUBORU STAVEB NA KARLOVĚ, BENEŠOV semestrální práce

Tomáš Klapka VII. semestr, 2013/2014

Památková péče I / 514PP1B vedoucí práce: Mgr. Art. Peter Buš

V Praze 2014


OBSAH (2)

1. Úvod 2. Výchozí hodnotový stav 2.1. Lokalita 2.2. Karlov 2.3. Parcela a její okolí

(3-8) (3) (4-6) (7-8)

(9) (9) (9-10) (11-13) (11-13) (13-14) (14-16) (17)

3. Popis stavebních zásahů 3.1. Vývoj investorského záměru 3.2. Koncept 3.3. Realizace 3.4. Řešení 3.5. Provoz a náplň objektu 3.6. Materiály a detaily 3.7. Základní informace 4. Zhodnocení

(18)

5.

Závěr

(21)

6.

Prameny

(22)

7.

Seznam obrázků

1

(23-24)


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

1.Úvod

1. Úvod

V dnešní době, která je – alespoň v Evropském měřítku – oproštěna od politické cenzury a zkreslování historie, by měla být rekonstrukce a péče o významné historické památky naprostou samozřejmostí. Jde přeci o zachování historických hodnot pro příští generace. V posledních letech se však navíc objevuje tendence věnovat se i objektům s výrazně nižší sociální a kulturní hodnotou, které ovšem velmi často skrývají ve své existenci silné genius loci. Pokud se tato tendence protíná s umem, řemeslem a citem pro historii schopných architektů a investorů, mohou vznikat vynikající projekty. Tyto projekty jsou pak schopny reflektovat ve svém obrazu současné, moderní přístupy a často také převyšují kvality novostaveb. Ukazatelem správného směru tendence je bezpochyby četnost velmi dobře hodnocených projektů v průřezu několika renomovaných světových soutěží a stoupající všeobecný zájem o tuto věc. Ve své práci bych Vás rád seznámil s projektem, který je u nás podle mého jednou z vlajkových lodí výše zmíněné tendence. Jedná se o projekt Hotelu na vrchu Karlov v Benešově u Prahy, projektovaný ateliérem pana Prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse a pány architekty Škardou a Poláčkem z ateliéru K2.

Obrázek 1: pohled na severozápadní roh parcely - původní stav,

zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka

2


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

2. Výchozí hodnotový stav

2.1. Lokalita

Benešov je okresní město ve Středočeském kraji, ležící přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od Prahy. V historii bylo významným bodem na obchodní cestě z Prahy do jižních Čech. Tento fakt setrvává u současného města ve formě velmi frekventované silnice E55 a železnice ( historicky nejstarší v ČR ), vedoucí z Prahy do Českých Budějovic. Po urbanistické stránce je Benešov velice rozštěpený a nesourodý. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než že jsou města urbanisticky slabší a silnější, a Benešov svým základem nepatří k nejsilnějším. Není to přemyslovské město, je to přerostlá vesnice, která neustále dohání atributy města... Na druhou stranu se v Benešově dají snadněji a svobodněji uskutečnit slušné architektonické počiny, když je jich někdo schopen. Je to město s velkou perspektivou.(1)

Benešov

Obrázek 2: poloha města Benešov v ČR, zdroj mapového podkladu: http://mapa.pivni.info/mapa_beer.GIF, upraveno

Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str.18 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf, 17.1.2014 (1)

3


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

2.2. Karlov

Staveniště se nachází v nejstarší části historického jádra města Benešova, na návrší Karlov, osídleném už od 11.-12. stol., kde byl na nejvyšším místě postaven ve 2. pol. 13. stol. raně gotický kostel sv. Mikuláše a vedle později renesanční horní zvonice. Sídlo bylo údajně založeno Benešem, bájným předkem rodu pánů z Benešova. Západně od kostela sv. Mikuláše byl kolem pol. 13. stol. založen biskupem Tobiášem z Benešova klášter minoritů, později r. 1420 zničený husity, s kostelem Panny Marie (z něhož je dochovaná malá část presbytáře). Půdorys Karlova se stoupající širokou původně tržní ulicí, nálevkovitě se rozevírající směrem ke kostelu a patrně k někdejšímu panskému sídlu na nejvyšším bodě, je v půdorysu města jediným dokladem předlokačního stavu (tj. před založením města). Celé návrší Karlov bylo s ohledem na řadu dochovaných památek z nejstarší historie Benešova vyhlášeno v r. 1998 jako památkové ochranné pásmo kolem souboru památek města Benešova rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově.(1) Obraz historického rostlého urbanismu se zde v minulosti (tento problém však setrvává i dnes) potýkal s několika dílčími zásahy, které jej nemálo ovlivnily. Jedná se například o objekt základní školy z roku 1888, které byla upravena panem architektem Josefem Pleskotem její barevnost v rámci jejích oprav okresním stavebním podnikem. Školní bedna z urbanisticky necitlivého 19. století se najednou odhmotnila a vytváří docela vhodné pozadí krásnému hotelovému špalíčku.(2) Bezesporu výrazným zásahem na okraji památkového pásma je Kulturní dům Karlov z druhé poloviny 20. století, jenž tvoří velmi výrazný bod v panoramatu Karlova. V současné době je Karlov terčem malých zásahů (betonová dlažba, asfalt, bílá plastová okna), které jsou výsledkem nedůsledné práce památkového úřadu.

Obrázek 3: situace objektu ve městě, zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz, upraveno

(1) Glosová, Michaela: Penzion na Karlově, pohled památkářů; In: www.bydleni-iq.cz, 17.1.2014 dostupné z: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzin-na-karove-pohled-pamatkaru/ (2) Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str.18 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf, 17.1.2014

4


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

Obrázek 4: kostel sv. Mikuláše a tržní cesta, archiv Josef Nerad, Benešov, Galerie Starý Benešov, zdroj: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1132

Obrázek 5: zříceniny minoritského kláštera a měšťanská škola, zdroj: http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1959

5


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

Obrázek 6: ulice Na Karlově, archiv Josef Nerad, Benešov, Galerie Starý Benešov, zdroj: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1132

Obrázek 7: bronzový model podoby Karlova ve 14. století, zdroj: http://benesov.5plus2.cz/47359/v-benesove-odhali-maketu-historickeho-karlova

6


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

2.3. Parcela a její okolí

Poblíž tzv. dolní zvonice u zříceniny minoritského chrámu se nachází několik historických domů - nejstarší z nich je původně obytný barokní dům z r. 1787 na okraji severního příkrého svahu karlovské ostrožny, nesoucí dříve čp. 97, s přístavbou východního křídla ze 2. pol. 19. stol., který tvořil jakousi usedlost, doplněnou v severozápadním rohu malým domkem (dříve čp. 1070) sloužícím jako řemeslnická dílna, obehnanou kamennými zdmi, se staršími sklepy pod střední částí svažité zahrady. Na jižní - nejvyšší straně tohoto areálu stojí donedávna obývaný dům čp. 290, pocházející z konce 19. stol.(1) Parcela se nachází v těsné blízkosti pozemku, na kterém se původně rozkládal ambit minoritského kláštera. Na druhé (západní) straně sousedí s kulturním domem Karlov. Za severní hranou parcely klesá terén prudce dolů do městského parku Třešňovka. Jižní hrana navazuje na rostlou zástavbu historické části města. Půvab dané lokality spočívá především v drobném měřítku nízkopodlažní zástavby s dominantami chrámů a zvonic, doplněné zelení.(2)

Obrázek 8: situace souboru budov na Karlově, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

(1,2) Glosová, Michaela: Penzion na Karlově, pohled památkářů; In: www.bydleni-iq.cz, 17.1.2014 dostupné z: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzin-na-karove-pohled-pamatkaru/

7


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

2. Výchozí hodnotový stav

Obrázek 9: půdorys původních objektů na parcele, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

Obrázek 10: fotografie původního stavu - pohled do východní části dvora, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka

Obrázek 11: fotografie původního stavu - pohled do západní části dvora, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka

8


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

3. Popis stavebních zásahů

3.1. Vývoj investorského záměru

Investorem a hlavním iniciátorem projektu je Benešovský podnikatel pan ing. Antonín Stibůrek. „Jsem benešovský patriot, takže jsem v prvé řadě chtěl zachránit zchátralé domky. Proto jsem je i s pozemkem koupil. Ze začátku jsem nevěděl, co s tímto místem podniknu. Konzultoval jsem způsob využití s tehdejším starostou Benešova Mojmírem Chromým. Ten mi poradil, abych oslovil pana architekta Lábuse. Ten přijel, ale měl mnoho jiných projektů. Nakonec však na zakázku přistoupil s tím, že budou spoluprojektovat Jiří Poláček a Václav Škarda z Ateliéru K2.“(1) Zadání vypadalo zpočátku nenápadně. Investor nejprve chtěl zrekonstruovat dva domky na severním ostrohu Karlova na kavárnu a klub. Zadání na novostavby nevyšlo od něho. Navrhli jsme investorovi, že prověříme využití zahrady a navrhli jsme dostavět tam další tři domky. Později změnil zadání na penzion.(2)

3.2. Koncept

Myšlenka architektů byla jednoduchá. Z původního zachránit a použít vše, co se zachránit a použít dalo. Přidat nové a vše zahalit do jednotného pláště tak, aby nové decentně vykukovalo, ale vše tvořilo jeden celek. “U stávajících domů jsme se snažili uchovat nenahraditelnou autenticitu původních staveb, která spoluvytváří hodnotu místa. V jižní části pozemku vznikly tři nové domy odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Chtěli jsme, aby si nové a staré částí komplexu hotelu nekonkurovaly, ale přirozeně se navzájem doplňovaly. Hledali jsme nekonfliktní způsob odlišení rekonstruovaných a nových objektů. Novostavby převzaly pouze tradiční tvarosloví sedlových střech, jinak jsou řešeny současnými výrazovými prostředky. Rozdíly jsou zastřeny použitím jednotného přirozeného odstínu omítek. Začlenění novostaveb do okolního prostředí pomáhá i zachování stávajících vzrostlých stromů.”(3)

(1,2,3) Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str.13, 9, 5 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf, 17.1.2014

9


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

Obrázek 12: skica půdorysného návrhu penzionu - nové objekty jako “rozevírající se prsty”, zdroj: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzion-karlov-v-benesove

Obrázek 13: situace areálu, původní objekty (1,2,3), nové objekty (A,B,C,D) zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

10


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

3.3. Realizace

Realizace stavby v památkově chráněné oblasti je vždy velmi náročná práce, která vyžaduje maximální ohleduplnost k zachování a využití původních konstrukcí včetně jejich zajištění a zakomponování nově budovaných částí do celého areálu. Právě pro zachování rázu lokality bylo důležité zajistit, aby vzrostlá zeleň uvnitř i vně objektu nebyla poškozena. A to i v případě, že razíte chodbu pod kořeny starého ořechu. Při použití kamene na nově budované nebo rekonstruované části stavby bylo nutné zachovat obdobný druh a barvu jako na původní zástavbě. Pro zachování autenticity byly maximálně využity i původní části krovů, oken a dveří. Pokud technický stav stávajících výplní otvorů neumožňoval jejich zpětné zabudování do stavby, byly vyrobeny jejich repliky.(1) Založení stavby je výsledkem velmi složitých fází postupného podezdívání původních objektů a to v některých částích i do hloubky dvou podzemních podlaží.

3.4. Řešení

Dispozice i hmoty domů jsou vědomě tvarovány přirozeně a měkce, bez pravých úhlů, ale ne s cílem tvorby efektních tvarů, ale z ohledu na plynulý provoz a z respektu k okolní nahodilé zástavbě. Prostory hotelu se vyznačují komorním měřítkem a různorodostí, která napomáhá dobré orientaci v jinak členité formě staveb. Všechny nové domy jsou orientovány štítem na sever směrem do údolí. Západně a východně orientované boční fasády dávají všem pokojům ideální podmínky osvětlení a oslunění i zajímavé výhledy při zachování dostatečné míry intimity. Část pokojů je orientována na jih s výhledy na blízkou zvonici nebo zbytky gotického kostela. Součástí pokojů na úrovni vnitřních dvorků jsou malé předzahrádky oddělené vegetací. Pokoje ve vyšších podlažích mají společné předzahrádky přístupné ze schodišť. Návrhem stavby i interiérů jsme se snažili navodit pocit ztotožnění s místem, konkrétním obývaným domem i svým pokojem, pocit v hotelech obvykle postrádaný. K příznivé atmosféře přispívá rozdrobenost provozu do tří nových objektů a tří opravených původních domů navzájem propojených v přízemí a v podzemí, která přináší komplexu určeného k přechodnému ubytování přívětivé a intimní prostředí. Odlišit atmosféru původních staveb i novostaveb jsme se snažili jak ve stavebním řešení, tak při návrhu interiéru. Každý pokoj má specifický tvar i charakter, ty v historických objektech jsou vybaveny repasovanými stylovými skříněmi a stoly, v nové části je navrženo atypické zařízení. Specifickým prvkem stavby je používání materiálů v přírodní povrchové úpravě, neopatřených nátěry a výmalbou zakrývajícími povrch. Možná právě díky tomu se nové části a prvky tak bezproblémově a samozřejmě prolínají a komunikují se starými. Zaměření na komunikaci stavby s jejím okolím i provozu hotelu s jeho klientelou patří k základním prioritám autorského týmu projektu.(2)

(1,2) Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str.19, 5 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf, 17.1.2014

11


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

Obrázek 14: složité podezdívání původních objektů, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka

Obrázek 15: složité podezdívání původních objektů, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka

12

3. Popis stavebních zásahů


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

Obrázek 16: půdorys 1.pp - navržený stav, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

Obrázek 17: půdorys 1.np - navržený stav, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

13


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

3.5. Provoz a náplň objektu

Nejstarší ze stávajících budov – čp. 97 v severovýchodním rohu pozemku – byla využita pro společenské prostory, jako jídelna a kavárna. Atraktivní historické prostředí domu se podařilo ve všech třech podlažích v maximální míře zachránit a využít včetně kleneb a prostoru podkroví s původním krovem. Rovněž původní domy čp. 290 (včetně podkroví s původním krovem) na jižní straně areálu a čp. 1070 v jeho severozápadním rohu byly zachovány a využity jako nevšední ubytovací prostory. Zachovány a obnoveny byly i staré sklepy pod střední částí zahrady a vhodně využity jako spojovací komunikace v úrovni 1. podzemního podlaží. Novostavby čtyř nových domů drobnějšího měřítka v zahradě jsou orientovány delší stranou severojižně a výškově odstupňovány, podsklepeny dvoupodlažním suterénem, z nichž spodní je využit jako garáže, sklady a další provozní zázemí, horní jako ubytovací prostory v západní části a fitness s lázní a zázemím ve východní části. Jižní z novostaveb je situována na místě bývalé přístavby domu čp. 290. Úroveň spodního suterénu je stejná jako sousedících sklepů pod úrovní zahrady a spodního podlaží domu čp. 97, s nímž je propojen podzemní chodbou. Spodní suterén je současně přístupný ze stávající boční komunikace na západní straně řešeného areálu nového penzionu (podél kulturního domu) pro vjezd aut, v prvním suterénu je vstupní podlaží, přístupné i ze spodní úrovně dvora z ulice od kulturního domu a nově vytvořeného zapuštěného atria u jižního domu (bývalé čp. 290). Novostavby jsou zastřešeny sedlovými střechami, takže vhodně doplňují sedlové a valbové střechy původních objektů, kryté taškami bobrovkami. Hlavní vstup do areálu je obnovenou původní vstupní branou usedlosti do zahrady někdejšího domu čp. 97. Novostavby slouží ve všech nadzemních podlažích jako pokoje pro hosty, část prostorů je přístupná i bezbariérově.(1)

3.6. Materiály a detaily

Jak již bylo výše zmíněno, záměrem bylo ponechat nově použité materiály v surovém stavu, bez povrchových úprav. Toto rozhodnutí napomohlo důslednějšímu a pevnějšímu spojení nových a původních povrchů a objemů. Výraznou vlastností materiálů použitých v interiéru je barevnost. Používáme rádi přírodní materiály v přirozené barevnosti. Probarvené betony jsme tady použili poprvé. U nás jsou problémy s betonem, i když je neprobarvený, natož když se probarvuje, takže něco se dělalo i dvakrát. (2) Historický charakter souboru dokresluje kamenná štětová dlažba dvora, kamenné ohradní zdi a zídky, oddělující stupňovité části původní zahrady. Architektonické řešení velmi nápaditě kombinuje různé druhy materiálu v novostavbách (pohledový beton, ocel, dřevo aj.), zatímco ve starých stavbách je kladen důraz na zachování původních prvků i materiálů (kámen, cihly, dřevo) a jejich citlivé doplnění. Původní objekty jsou z vnějšího pohledu zřetelně odlišeny od nových např. řešením oken a dveří - ve starých domech jsou kopie původních oken a dveří, někde se podařilo zachránit i originály, zatímco v nových budovách jsou výplně otvorů řešeny v soudobém stylu, ale přitom určitým způsobem navazují na historické prostředí (např. vertikalizujícím tvarem okenních otvorů).(3) Pracujeme hlavně s prostorem. Řešení jednotlivých detailů vychází často z toho, jak potřebujeme ovlivnit prostorové řešení, zda chceme například vytvořit výraznou hranu, či ji zcela potlačit, aby nerušila. Detail by pak měl být v souladu s celkovým koncepčním řešením.(4)

(1,3) Glosová, Michaela: Penzion na Karlově, pohled památkářů; In: www.bydleni-iq.cz, 17.1.2014 dostupné z: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzin-na-karove-pohled-pamatkaru/ (2,4) Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str.9,10; 17.1.2014 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf

14


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

Obrázek18: otevřený prkenný strop, zdroj: vlastní fotografie

Obrázek 19: kamenná zeď, zdroj: vlastní fotografie

Obrázek 20: vertikalizující tvar okenních otvorů nového objektu, zdroj: vlastní fotografie

15


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

Obrázek 21: původní dveře využity pro osvětlení schodiště, zdroj: vlastní fotografie

Obrázek 22: probarvený beton a pestrost materiálů, zdroj: vlastní fotografie

16


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

3. Popis stavebních zásahů

3.7. Základní informace

Název stavby: Hotel Karlov**** Adresa: Na Karlově 97, Benešov u Prahy Investor: VHS HC Benešov, s.r.o., Antonín Stibůrek Projekt: 2004 – 2006 Realizace: 2005 – 2008 Stavební část autoři: Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Václav Škarda spolupráce: Jan Albrecht, Eva Holubová, Jakub Koníř, Martin Mach, Marek Nábělek, Ondřej Pleštil, Tereza Poláková, Veronika Škardová konzultace: Jiří Mráz Interiér autoři: Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Václav Škarda spolupráce: Aleš Lána, David Šabata, Jakub Koníř Grafika: Graphic design studio – Heyduk, Musil & Strnad Zahradní úpravy: Radmila Fingerová Technologie kuchyní: Helena Urbánková Statika: Karel Jerie Generální dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s. Stavbyvedoucí: Ladislav Filip Truhlářské práce: Interier Miriam, s.r.o./ PKS MONT, a.s. / EURODOORS GROUP – PK Bohemia, S.R.O. / Vetos dveře a zárubně s.r.o. Kamenické práce: KAMONO – GRANIT s.r.o. Interiér: ARA Kolín, S.R.O. / Mobilia ¬interiér, s.r.o. Náklady: stavba: 63 mil Kč interiér: 8 mil Kč spolufinancováno z fondů EU užitná plocha: 1462 m2 kubatura: 6108 m3

zdroj: http://www.asb-portal.cz/architektura/realizace/hotel-karlov

17


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

4. Zhodnocení

4. Zhodnocení Jednoduchý a jasný koncept, precizní práce řemesla a citlivý vztah k historii, to vše je potřebné k tomu, aby se podařilo dílo, jakým je Hotel Karlov. Existuje však jeden nezbytný faktor, který když se naplní, je mnohem větší šance, že se dílo podaří. Je jím sám investor. Existuje spousta zdařilých projektů, kterým nemalou měrou pomohla k vynikajícímu výsledku právě schopnost investora. Jeho názor, zasvěcenost a chuť spolupracovat s architektem, je osvědčenou cestou ke zdařilému dokončení. Už samotný úkol – vybrat si kvalitního architekta – je jedním z nejdůležitějších. Fakt, že investor hájí svůj záměr a vkládá do projektu vlastní peníze je bezpochyby dobrým nástrojem k tomu, aby projekt vznikl na rozumném ekonomickém základu. Hotelu Karlov je ukázkovým modelem výborné spolupráce lidí na správném místě. Nejenom v těsném kontaktu s projektem ale i lidí z úřadů. Například spolupráce pana architekta Lábuse s památkovým ústavem se nesetkala s většími problémy, protože pan Lábus byl památkářštější než památkáři.(1) Vzorec byl jednoduchý. Zachovat vše, co bylo možné. Staré objekty zregenerovat a nové citlivě přiřadit. Všemu pak dát jednotný plášť v podobě omítky. Při návštěvě Hotelu Karlov mi bylo jasné, že byl koncept naplněn. Když se blížíte k souboru malebných budov, vnímáte celý areál jako přirozený celek (jakoby tu stál odjakživa). Teprve při podrobnějším zkoumání si začnete všímat drobných odlišností, které vykazuje skupina novostaveb. Práce s velkou škálou přírodních materiálů bez umělých úprav dokázala propojit staré s novým a v interiéru vytvořila příjemné, útulné a domácké prostředí. Tímto se provoz hotelu výrazně odlišuje od provozu jiných hotelových zařízení. Složitost dispozic celého areálu překvapivě není překážkou pro pohyb a orientaci v hotelu. Zásluhu přiřazuji výbornému zvládnutí prostorových detailů, měřítka a práci s materiály. Oceňuji řemeslnou práci se starými detaily, jako jsou např. rámy oken, zárubně, krovy a klenby, které jsou zachovány a přiznány. Zasazení hmot do rostlého urbanismu historické části města vnímám mimořádně pozitivně. Myšlenka zachování identity místa pomocí domkovitých hmot se společnou podzemní platformou vytvořila v neposlední řadě i významnou – ale přirozenou – dominantu vrchu Karlov. Zachování vzrostlých stromů na pozemku nasadilo korunu dokonalému zapracování areálu do jeho okolí. Pozitivně vnímám i zvolení náplně areálu. Především samostatný provoz kavárny a restaurace, který se otevírá pro širokou veřejnost a díky němuž se areál nestal pro město uzavřenou záležitostí. Sám tuto restauraci velmi rád navštěvuji, když jsem v Benešově. Dýchá na mě atmosféra místa. V období horkých dní až středomořská. Majitel zaměstnává velmi příjemný personál a kvalita údržby celého areálu je na vysoké úrovni.

(1) Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str. 18 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf, 17.1.2014

18


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

4. Zhodnocení

Obrázek 23: pohled do vnitřního dvoru z terasy restaurace, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

Obrázek 24: pohled na východní hranici parcely z ulice Na Karlově, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

19


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

Obrázek 25: jeden z pokojů v původním objektu, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/architektura/hotel-karlov-fotoalbum

Obrázek 26: pohled na východní fasádu od KD Karlov, zdroj: vlastní fotografie

20

4. Zhodnocení


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

5. Závěr

5. Závěr Existuje mnoho názorů, jak se zachovat k místům jako je Karlov. Je však velice důležité při práci s takovým místem absorbovat kontext celého města a ne pouze blízkého okolí parcely. V tomto případě se podle mého postupovalo správnou cestou. V Benešově existuje nespočet zásahů, kde nešetrný přístup výrazně – bohužel často negativně – ovlivnil identitu místa. Tyto zásahy často jako klín pronikají až do samého středu města, pokud nebují přímo vněm. Benešov by měl udržet identitu Karlova a zachovat její historickou hodnotu. Pozitivní je pro mne zjištění, že tuto identitu je možné zachovat vytvořením nového a ne pouhým zakonzervováním starého.

Obrázek 27: malebná dominanta hotelu Karlov, zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

21


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

6. Prameny

6. Prameny

Literární zdroje

časopis Architekt Vinšová, Hana; Janata, Michal: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009 dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf

kniha Zmizelé Čechy, Benešov Procházková, Eva: Zmizelé Čechy - Benešov, Nakladatelství Paseka, Praha, 2005, ISBN 80-7185-728-9

kniha Z Benešova za architekturou 20. století Fassati, Tomáš: Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov, 2008, ISBN 978-80-903798-9-3

Elektronické zdroje

Autorský text Lábus, Ladislav: Top realizace - Hotel Karlov, In: časopis Architekt, vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET, číslo 01, z roku 2009, str. 5, dostupné z: http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2009_01_hotel_karlov.pdf

www.asb-portal.cz - informace o projektu zdroj: http://www.asb-portal.cz/architektura/realizace/hotel-karlov

www.bydleni-iq.cz Glosová, Michaela: Penzion na Karlově, pohled památkářů, dostupné z: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzin-na-karove-pohledpamatkaru/

Výkresy www.stavbaroku.cz: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18

Obrázky, fotografie www.archiweb.cz:

http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

www.benesov-city.cz: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1132 www.benesov.5plus2.cz archiv Josef Nerad vlastní fotografie databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Mapy www.seznam.cz/mapy

22


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

7. Seznam obrázků

7. Seznam obrázků Obrázek 1: pohled na severozápadní roh parcely - původní stav, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Obrázek 2: poloha města Benešov v ČR, zdroj mapového podkladu: http://mapa.pivni.info/mapa_beer.GIF, upraveno Obrázek 3: situace objektu ve městě, zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz, upraveno Obrázek 4: kostel sv. Mikuláše a tržní cesta, archiv Josef Nerad, Benešov, Galerie Starý Benešov, zdroj: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1132 Obrázek 5: zříceniny minoritského kláštera a měšťanská škola, zdroj: http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1959 Obrázek 6: ulice Na Karlově, archiv Josef Nerad, Benešov, Galerie Starý Benešov, zdroj: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1132 Obrázek 7: bronzový model podoby Karlova ve 14. století, zdroj: http://benesov.5plus2.cz/47359/v-benesove-odhali-maketu-historickeho-karlova Obrázek 8: situace souboru budov na Karlově, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18 Obrázek 9: půdorys původních objektů na parcele, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18 Obrázek 10: fotografie původního stavu - pohled do východní části dvora, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Obrázek 11: fotografie původního stavu - pohled do západní části dvora, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Obrázek 12: skica půdorysného návrhu penzionu - nové objekty jako “rozevírající se prsty”, zdroj: http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/rekreace-relaxace/penzion-karlov-v-benesove Obrázek 13: situace areálu, původní objekty (1,2,3), nové objekty (A,B,C,D) zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18 Obrázek 14: složité podezdívání původních objektů, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Obrázek 15: složité podezdívání původních objektů, zdroj: databáze fotografií majitele objektu pana ing. Antonína Stibůrka Obrázek 16: půdorys 1.pp - navržený stav, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18 Obrázek 17: půdorys 1.np - navržený stav, zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=616&coid=18 Obrázek18: otevřený prkenný strop, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 19: kamenná zeď, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 20: vertikalizující tvar okenních otvorů nového objektu, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 21: původní dveře využity pro osvětlení schodiště, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 22: probarvený beton a pestrost materiálů, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 23: pohled do vnitřního dvoru z terasy restaurace, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

23


Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov

7. Seznam obrázků

Obrázek 24: pohled na východní hranici parcely z ulice Na Karlově, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850# Obrázek 25: jeden z pokojů v původním objektu, fotografie: Tomáš Balej zdroj: http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/architektura/hotel-karlov-fotoalbum Obrázek 26: pohled na východní fasádu od KD Karlov, zdroj: vlastní fotografie Obrázek 27: malebná dominanta hotelu Karlov, zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1850#

24

Rekonstrukce souboru staveb na Karlově, Benešov  

ČVUT Fakulta architektury Ústav památkové péče REKONSTRUKCE SOUBORU STAVEB NA KARLOVĚ, BENEŠOV semestrální práce Tomáš Klapka VII. semestr,...

Advertisement